SlideShare a Scribd company logo
‫העברי‬ ‫המינוח‬
‫וטכנולוגיה‬ ‫תוכן‬ ‫אתגרי‬
‫ויינר‬ ‫ואלכס‬ ‫גדיש‬ ‫רונית‬
‫העברי‬ ‫המינוח‬ ‫מפעל‬
‫ימינו‬ ‫ועד‬ ‫העשרים‬ ‫המאה‬ ‫מראשית‬
G10 ronit gadish_alexandervainer_hebrewterminology
‫תרע‬ ‫הלשון‬ ‫ועד‬ ‫זכרונות‬"‫ב‬,1912
•‫ההתעמלות‬ ‫נחי‬ֻ‫מ‬
•‫המלבושים‬ ‫נחי‬ֻ‫מ‬
•‫בארץ‬ ‫המצויים‬ ‫צמחים‬ ‫שמות‬
•‫הילדים‬ ‫גני‬ ‫נחי‬ֻ‫מ‬
•‫בית‬ ‫וכלי‬ ‫התבשילים‬ ‫שמות‬
‫תרע‬ ‫מונחים‬ ‫רשימות‬"‫ג‬-‫תרע‬"‫ד‬1913–1914
•‫ע‬ ַ‫ק‬ ֶּ‫וש‬ ‫ע‬ ַ‫ק‬ ֶּ‫ת‬(‫כלליים‬ ‫מונחים‬,‫תרפ‬"‫א‬)
•‫ה‬ָ‫גּוב‬ ְּ‫ת‬(‫תר‬ ‫פיזיקה‬"‫ץ‬)
•‫ֶּת‬‫ל‬ֶּ‫ג‬ְּ‫ל‬ַ‫ג‬(‫תרפ‬ ‫טכניקה‬"‫ט‬)
•‫חימיה‬
•‫תכניקה‬
•‫וטלגרף‬ ‫טלפון‬
•‫פיסיקה‬
•‫מתמטיקה‬
•‫בנקאות‬
•‫רדיו‬
•‫פסיכולוגיה‬
•‫ארכאולוגיה‬
•‫מוסיקה‬
•‫סטטיסטיקה‬
•‫תאטרון‬
•‫מיקרוביולוגיה‬
‫למן‬ ‫הלשון‬ ‫ועד‬ ‫מילוני‬1928
•‫בנאות‬
•‫מטבח‬
•‫ונפחות‬ ‫מסגרות‬
•‫דקדוק‬
•‫שירה‬
•‫דפוס‬
•‫אריגה‬
•‫רפואה‬
•‫נגרות‬
•‫צבעים‬
•‫והסקה‬ ‫קירור‬
•‫ספנות‬
•‫קיטור‬ ‫דודי‬
‫ח‬"‫ביאליק‬ ‫נ‬
‫העשרים‬ ‫המאה‬ ‫של‬ ‫השנייה‬ ‫המחצית‬ ‫למן‬ ‫המינוח‬
‫זה‬ ‫בדורנו‬,‫והענפה‬ ‫הרחבה‬ ‫העבודה‬ ‫לאחר‬
‫שמתחדשות‬ ‫ובשעה‬ ‫מקודם‬ ‫שנעשתה‬ ‫בלשון‬
‫הלשון‬ ‫של‬ ‫חיוניותה‬ ‫מכוח‬ ‫למאות‬ ‫מילים‬,‫בדור‬
‫תפקידו‬ ‫עיקר‬ ‫את‬ ‫הלשון‬ ‫ועד‬ ‫רואה‬ ‫הזה‬
‫ובקודיפיקציה‬ ‫בהסדרה‬
"‫לאקדמיה‬ ‫מוועד‬",‫ד‬ ‫לעם‬ ‫לשוננו‬,‫א‬,‫תשי‬"‫ג‬,‫עמ‬'14;
‫לשון‬ ‫של‬ ‫במלחמתה‬,‫עמ‬'115
‫בן־חיים‬ ‫זאב‬:
‫המקצועיות‬ ‫המינוח‬ ‫ועדות‬,‫תשע‬"‫ו‬–‫תשע‬"‫ז‬
‫ממוחשב‬ ‫נתונים‬ ‫למסד‬ ‫ידנית‬ ‫מכרטסת‬
‫האקדמיה‬ ‫של‬ ‫המונחים‬ ‫מאגר‬
‫האקדמיה‬ ‫של‬ ‫המונחים‬ ‫מאגר‬
•+100‫מינוח‬ ‫שנות‬(1912–2016)
•‫כ־‬110,000‫מונחים‬
•‫כ־‬300‫ומילונים‬ ‫מונחים‬ ‫רשימות‬
•‫כ־‬100‫ותחומים‬ ‫מקצועות‬
‫האקדמיה‬ ‫של‬ ‫המונחים‬ ‫מאגר‬
‫המונחים‬ ‫מאגר‬:‫ותקן‬ ‫היסטוריה‬
‫היסטורי‬ ‫מידע‬
‫כפי‬ ‫המונחים‬
‫בזמנם‬ ‫שפורסמו‬
‫שימושי‬ ‫מידע‬
‫התקניים‬ ‫המונחים‬
‫והמעודכנים‬
‫בן־חיים‬ ‫זאב‬:
‫את‬ ‫ולהבין‬ ‫החדשה‬ ‫העברית‬ ‫השתלשלות‬ ‫את‬ ‫להכיר‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫חומר‬ ‫לך‬ ‫אין‬
‫ללשון‬ ‫והאקדמיה‬ ‫הלשון‬ ‫ועד‬ ‫של‬ ‫בקביעותיהם‬ ‫מלהתבונן‬ ‫ייחודה‬[‫בתחום‬
‫המינוח‬]‫ולנתחן‬ ‫שנה‬ ‫מאה‬ ‫במשך‬.
‫לשון‬ ‫של‬ ‫במלחמתה‬,‫עמ‬'335
]...[‫פרסומו‬ ‫זמן‬ ‫בו‬ ‫רשום‬ ‫נתון‬ ‫שכל‬ ‫כיוון‬
‫ברבים‬,‫לעקוב‬ ‫אפשר‬ ‫יהא‬,‫כלל‬ ‫פי‬ ‫על‬
‫הקביעות‬,‫מאת‬ ‫בתוך‬ ‫והמשתנה‬ ‫היציב‬ ‫אחר‬
‫השנים‬.
‫המונחים‬ ‫מאגר‬:‫ותקן‬ ‫היסטוריה‬
‫היסטורי‬ ‫מידע‬
‫כפי‬ ‫המונחים‬
‫בזמנם‬ ‫שפורסמו‬
‫שימושי‬ ‫מידע‬
‫התקניים‬ ‫המונחים‬
‫והמעודכנים‬
•‫תרע‬ ‫חשבון‬"‫ב‬,1912
‫תקן‬ ‫מול‬ ‫היסטוריה‬:‫הדגמות‬
•‫תרצ‬ ‫פשוטה‬ ‫מתמטיקה‬"‫ג‬,1933
•‫תרצ‬ ‫גבוהה‬ ‫מתמטיקה‬"‫ח‬,1938
•‫ת‬ ‫מתמטיקה‬"‫ש‬,1940
•‫תשמ‬ ‫מתמטיקה‬"‫ה‬,1985
‫תרע‬"‫ב‬,1912‫המונח‬‫הלועזי‬
‫ָה‬‫ג‬ ֵ‫ר‬ ְּ‫ד‬ ַ‫מ‬puissance, Potenz
‫ָד‬‫י‬facteur, Faktor
‫ה‬ ָ‫מ‬ַ‫כ‬numérateur, Zähler
‫ָה‬‫נ‬ ָ‫מ‬dénumerateur, Nenner
‫ת‬ֶּ‫פ‬ ֶּ‫ת‬ ֻ‫ש‬ ְּ‫מ‬ ַ‫ה‬ ‫ָה‬‫נ‬ ָ‫מ‬ ַ‫ה‬dénumerateur commun…
ֵ‫ֹת‬‫ו‬‫ָד‬‫י‬ְּ‫ל‬ ‫ים‬ ִ‫ר‬ ָ‫פ‬ ְּ‫ס‬ ִ‫מ‬ ‫ק‬ ֵ‫ר‬ ָ‫פ‬‫ם‬ֶּ‫יה‬Zerlegen Zahlen in Faktoren
‫שּוט‬ ָ‫פ‬ ‫ר‬ ָ‫פ‬ ְּ‫ס‬ ִ‫מ‬,ְּ‫ת‬ ִ‫מ‬ ‫ֹלא‬‫ק‬ ֵ‫ר‬ ָ‫פ‬Primfaktor, nombre premier
‫ֶּס‬‫כ‬ ֶּ‫ר‬exposant, Exponent
‫תרע‬"‫ב‬,1912‫תרצ‬"‫ג‬,1933
‫ָה‬‫ג‬ ֵ‫ר‬ ְּ‫ד‬ ַ‫מ‬‫ה‬ ָ‫ְּק‬‫ז‬ֶּ‫ח‬
‫ָד‬‫י‬‫ם‬ ֵ‫ֹר‬‫ו‬‫ג‬
‫ה‬ ָ‫מ‬ַ‫כ‬‫ֶּה‬‫נ‬ֹ‫ו‬‫מ‬
‫ָה‬‫נ‬ ָ‫מ‬‫ֶּה‬‫נ‬ַ‫כ‬ ְּ‫מ‬
‫ת‬ֶּ‫פ‬ ֶּ‫ת‬ ֻ‫ש‬ ְּ‫מ‬ ַ‫ה‬ ‫ָה‬‫נ‬ ָ‫מ‬ ַ‫ה‬‫ף‬ ָ‫ת‬ ֻ‫ש‬ ְּ‫מ‬ ‫ֶּה‬‫נ‬ַ‫כ‬ ְּ‫מ‬
ֵ‫ֹת‬‫ו‬‫ָד‬‫י‬ְּ‫ל‬ ‫ים‬ ִ‫ר‬ ָ‫פ‬ ְּ‫ס‬ ִ‫מ‬ ‫ק‬ ֵ‫ר‬ ָ‫פ‬‫ם‬ֶּ‫יה‬‫ים‬ ִ‫מ‬ ְּ‫ֹר‬‫ו‬‫ג‬ְּ‫ל‬ ‫רּוק‬ֵ‫פ‬
‫שּוט‬ ָ‫פ‬ ‫ר‬ ָ‫פ‬ ְּ‫ס‬ ִ‫מ‬,ְּ‫ת‬ ִ‫מ‬ ‫ֹלא‬‫ק‬ ֵ‫ר‬ ָ‫פ‬‫ִי‬‫נ‬ֹ‫ו‬‫אש‬ ִ‫ר‬ ‫ר‬ ָ‫פ‬ ְּ‫ס‬ ִ‫מ‬
‫ֶּס‬‫כ‬ ֶּ‫ר‬‫יְך‬ ִ‫ֲר‬‫ע‬ ַ‫מ‬[‫חזקה‬ ‫של‬]
‫תרצ‬"‫ג‬
1933
‫ת‬"‫ש‬
1940
‫תשמ‬"‫ה‬
1985
‫אנגלית‬
ְּ‫ר‬ ָ‫ט‬ ְּ‫צ‬ ִ‫ה‬ ַ‫ה‬ ‫ֹק‬‫ו‬‫ח‬‫פּות‬‫ּבּוץ‬ ִ‫ק‬ ַ‫ה‬ ‫ֹק‬‫ח‬
‫ּיּות‬ ִ‫ּבּוצ‬ ִ‫ק‬ ַ‫ה‬ ‫ֹק‬‫ח‬,
‫ּיּו‬ ִ‫יב‬ ִ‫ָט‬‫י‬ ְּ‫ֹצ‬‫ו‬‫ָאס‬ ָ‫ֹק־ה‬‫ח‬‫ת‬
associative
law
‫ֹת‬‫ח‬ ָ‫ּופ‬ ‫ֹלְך‬ ָ‫ה‬‫ֹד‬‫ו‬‫ָר‬‫י‬,‫ֹת‬‫ו‬‫ח‬ ָ‫פ‬‫ד‬ ַ‫ָר‬‫י‬,‫ת‬ ַ‫ח‬ ָ‫פ‬decrease
‫י‬ ִ‫ָא‬‫נ‬ֹ‫ו‬‫ק‬‫י‬ ִ‫ֲרּוט‬‫ח‬,‫רּוט‬ ָ‫־ח‬‫ִי‬‫נ‬ֹ‫ו‬‫ק‬conical
‫ֹל‬‫ו‬‫ְּז‬‫נ‬ ְּ‫ר‬ ַ‫ק‬‫ֹל‬‫ו‬‫ָז‬‫נ‬ ְּ‫ר‬ ַ‫ק‬,‫ס‬ ְּ‫ַכ‬‫ל‬ֲ‫א‬‫ֹן‬‫ו‬‫ֹן‬‫ו‬‫ס‬ ְּ‫ַכ‬‫ל‬ֲ‫א‬diagonal
‫ָא‬ ָ‫ִש‬‫נ‬ ‫ית‬ִ‫ָו‬‫ז‬‫ה‬-‫ה‬ ָ‫עּור‬ ְּ‫ק‬ ‫ית‬ִ‫ָו‬‫ז‬reflex angle
‫ֹר‬‫ו‬‫יש‬ ִ‫מ‬ ‫ב‬ ַ‫ר‬‫ֹן‬‫ו‬‫א‬ֵ‫פ‬‫ֹן‬‫ו‬‫א‬ֵ‫פ‬polyhedron
‫ה‬ ָ‫ד‬ ִ‫מ‬ ‫ר‬ַ‫ּב‬-‫יד‬ ִ‫ד‬ ָ‫מ‬measurable
•‫ה‬ ָ‫ר‬ ְּ‫פ‬ ִ‫ס‬
•‫ָה‬‫ל‬ֵ‫פ‬ ְּ‫כ‬ ַ‫מ‬
•‫ית‬ ִ‫א‬ ֵ‫מ‬,‫ית‬ ִ‫פ‬ְּ‫ַאל‬
•‫צּום‬ ְּ‫מ‬ ִ‫צ‬‫ים‬ ִ‫ר‬ָ‫ב‬ ְּ‫ש‬
•‫ֵל‬‫ג‬ ַ‫ע‬ְּ‫ל‬
•‫ר‬ֶּ‫ב‬ ֶּ‫ש‬‫ה‬ ֶּ‫מ‬ֻ‫ד‬ ְּ‫מ‬
‫מאה‬ ‫בני‬ ‫מונחים‬+
‫תרע‬ ‫חשבון‬ ‫מילון‬"‫ב‬
‫עברי‬ ‫מונח‬‫באנגלית‬ ‫מונח‬‫מילון‬‫תחום‬
‫לּול‬ ְ‫כ‬ ִּ‫ת‬integration‫יבשתית‬ ‫תחבורה‬,2008‫טכנולוגיה‬
‫ּלּול‬ ִּ‫כ‬integration‫מערכות‬ ‫פיתוח‬,2005‫טכנולוגיה‬
‫ּלּול‬ ִּ‫כ‬integration‫מיקרוביולוגיה‬,1994‫מדעים‬
‫ּלּול‬ ִּ‫כ‬integration‫פסיכולוגיה‬,1994‫חברה‬
‫כּום‬ ְ‫ס‬ ִּ‫א‬integration‫מודרנית‬ ‫פיזיקה‬,1993‫מדעים‬
‫כּום‬ ְ‫ס‬ ִּ‫א‬,‫ָה‬‫י‬ ְ‫צ‬ ַ‫ר‬ְ‫ג‬ ֶ‫ְט‬‫נ‬‫י‬ ִּ‫א‬integration‫מתמטיקה‬,1985‫מדעים‬
‫ּלּול‬ ִּ‫כ‬[‫עדות‬ ‫של‬ ‫מיזוג‬,
‫גזעים‬ ‫של‬ ‫מיזוג‬]
integration‫מרחבי‬ ‫תכנון‬,1985‫חברה‬
‫ּלּול‬ ִּ‫כ‬integration‫אלקטרוניקה‬ ‫מיקרו‬,1981‫טכנולוגיה‬
‫ת‬ ַ‫יט‬ ִׁ‫ש‬‫ה‬ ָ‫ימ‬ ִּ‫כ‬ ְ‫ס‬,‫ת‬ ַ‫יט‬ ִׁ‫ש‬
‫ָה‬‫י‬ ְ‫צ‬ ַ‫ר‬ְ‫ג‬ ֶ‫ְט‬‫נ‬‫י‬ ִּ‫א‬
integration
method
‫הידרולוגיה‬,1971‫מדעים‬
‫ּלּול‬ ִּ‫כ‬integration‫חינוך‬,1965‫חברה‬
‫ְלּות‬‫ּל‬ַ‫כ‬ ְ‫ת‬ ִּ‫ה‬integration‫פסיכולוגיה‬,1944‫חברה‬
‫ה‬ ָ‫ימ‬ ִּ‫כ‬ ְ‫ס‬integration‫מתמטיקה‬,1940‫מדעים‬
‫ה‬ ָ‫ימ‬ ִּ‫כ‬ ְ‫ס‬integration‫גבוהה‬ ‫מתמטיקה‬,1938‫מדעים‬
‫ה‬ ָ‫ימ‬ ִ‫כ‬ ְ‫ס‬>‫ּכּום‬ ְ‫ס‬ ִ‫א‬‫ובפיזיקה‬ ‫במתמטיקה‬
‫ּלּול‬ ִ‫ּכ‬>‫לּול‬ ְ‫כ‬ ִ‫ת‬‫התחומים‬ ‫בשאר‬
•‫מעודכנות‬ ‫צורות‬[‫דקדוק‬,‫נטייה‬,‫ניקוד‬]
‫והפתרונות‬ ‫האתגרים‬
‫מקורית‬ ‫תיבה‬‫מעודכנת‬ ‫תיבה‬
‫ֹת‬‫ו‬‫כ‬ֲ‫א‬ְּ‫ל‬ ַ‫מ‬‫ֹת‬‫ו‬‫ָאכ‬‫ל‬ ְּ‫מ‬
‫ה‬ ָ‫ֹלש‬ ְּ‫ש‬‫ה‬ ָ‫ֹש‬‫ו‬‫ל‬ ְּ‫ש‬
(‫יְך‬ ִ‫ֲר‬‫ע‬ ַ‫מ‬)ָ‫ָק‬‫ז‬ֲ‫ח‬ ַ‫ה‬‫ה‬‫ה‬ ָ‫ְּק‬‫ז‬ֶּ‫ח‬ ַ‫ה‬
‫ימּום‬ ִ‫ס‬ ְּ‫כ‬ ַ‫מ‬‫ימּום‬ ִ‫ס‬ ְּ‫ק‬ ַ‫מ‬
‫י‬ִ‫ַל‬‫נ‬ֹ‫ו‬‫ּי‬ ִ‫צ‬ ַ‫ר‬‫י‬ִ‫ָל‬‫נ‬ֹ‫ו‬‫י‬ ְּ‫צ‬ ַ‫ר‬
‫י‬ ִ‫ּבּוע‬ ִ‫דּור‬‫דּו‬-‫י‬ ִ‫ּבּוע‬ ִ‫ר‬
‫י‬ ִ‫ד‬ ָ‫ק‬ ְּ‫ד‬ ָ‫ק‬,ִ‫ד‬ ֳ‫ק‬ ְּ‫ד‬ ָ‫ק‬‫י‬‫י‬ ִ‫ֹד‬‫ו‬‫ק‬ ְּ‫ד‬ ָ‫ק‬
‫ה‬ ָ‫ָק‬‫ז‬ֲ‫ח‬
•‫למסומנים‬ ‫תקניים‬ ‫מונחים‬
‫והפתרונות‬ ‫האתגרים‬
‫ֹן‬‫ו‬‫ל‬ ֵ‫מ‬ ַ‫ה‬ ‫ֹן‬‫ו‬‫פ‬ ְּ‫ָפ‬‫ל‬ ְּ‫מ‬,‫ל‬ ֵ‫מ‬‫ֹן‬‫ו‬[‫שם‬
‫עממי‬];
Cucumis melo [L]
‫מיני‬‫הדלועים‬
‫תשס‬"‫ו‬,2006
‫ֹב‬‫ה‬ ָ‫צ‬ ‫ּׁשּוא‬ ִ‫ק‬,ְּ‫פ‬ְּ‫ל‬ ֶּ‫מ‬‫ֹן‬‫ו‬‫פ‬Cucumis Melo [L]
‫צמחי‬‫א‬"‫י‬
‫תש‬"‫ו‬,1946
ַ‫יח‬ ִ‫ט‬ַ‫ב‬ֲ‫א‬‫ֹב‬‫ה‬ ָ‫צ‬
muskmelon
Cucumis Melo [L]
‫צמחים‬
‫תר‬"‫ץ‬,1930
‫מסומן‬
‫ֹן‬‫ו‬‫ל‬ ֵ‫מ‬ ַ‫ה‬ ‫ֹן‬‫ו‬‫פ‬ ְּ‫ָפ‬‫ל‬ ְּ‫מ‬,‫ל‬ ֵ‫מ‬‫ֹן‬‫ו‬[‫שם‬
‫עממי‬]
•‫למסומנים‬ ‫מעודכנים‬ ‫מונחים‬
‫והפתרונות‬ ‫האתגרים‬
‫לּו‬ ִ‫כ‬ ‫ת‬ ַ‫יק‬ ִ‫ד‬ ְּ‫ּב‬‫ל‬integration test
‫טכנולוגיית‬‫המידע‬
‫תשס‬"‫ה‬,2005
‫לּו‬ ִ‫כ‬ ‫ת‬ ַ‫יק‬ ִ‫ד‬ ְּ‫ּב‬‫ל‬integration test
‫טכנולוגיית‬‫המידע‬
‫תשס‬"‫ה‬,2005
‫לּול‬ ְּ‫כ‬ ִ‫ת‬ ‫ת‬ַ‫יק‬ ִ‫ד‬ ְּ‫ב‬***‫מילון‬ ‫ללא‬***
•‫אחת‬ ‫חיפוש‬ ‫תיבת‬
•‫חכם‬ ‫חיפוש‬
•‫רלוונטיות‬ ‫תוצאות‬
•‫עזרה‬‫ב‬‫ז‬‫הקלדה‬ ‫מן‬
•‫הח‬‫יפוש‬‫היום‬
‫החיפוש‬ ‫למנועי‬ ‫שנקבע‬ ‫הגבוה‬ ‫התקן‬
•‫ה‬‫פתרון‬
‫החיפוש‬ ‫למנועי‬ ‫שנקבע‬ ‫הגבוה‬ ‫התקן‬
‫מקונן‬ ‫נתונים‬ ‫שמבנה‬ ‫האתגר‬
•‫שרואים‬ ‫מה‬
•‫בפועל‬ ‫ומה‬
‫מונח‬ ‫חיפוש‬ ‫והפתרונות‬ ‫האתגר‬
•‫לחיפוש‬ ‫טקסט‬ ‫כולל‬ ‫לא‬ ‫מונח‬
‫מנת‬ ‫על‬‫מונח‬ ‫לחפש‬‫לצלול‬ ‫צריכים‬ ‫אנו‬
‫מילה‬ ‫של‬ ‫לעומקים‬,‫ערך‬,‫ועומקים‬ ‫שורש‬
‫נוספים‬.
‫מונח‬ ‫חיפוש‬ ‫והפתרונות‬ ‫האתגר‬
•‫אפשריים‬ ‫פתרונות‬
•‫ביטול‬‫טבלאות‬ ‫של‬ ‫נורמליזציה‬
•‫הנתונים‬ ‫בסיס‬ ‫של‬ ‫כלים‬ ‫עם‬ ‫עבודה‬
•‫חיצוני‬ ‫חיפוש‬ ‫למנוע‬ ‫לעבור‬–ElasticSearch
‫פיסוק‬ ‫וסימני‬ ‫ניקוד‬
•‫שמירת‬‫צורות‬‫מרובות‬‫של‬‫מונח‬
•‫מקורית‬
•‫מעודכנת‬
•‫ניקוד‬ ‫חסרת‬
•‫ניקוד‬ ‫הפשטת‬ ‫עם‬ ‫מהצורות‬ ‫אחת‬ ‫כל‬
•‫פיסוק‬ ‫וסימני‬ ‫ניקוד‬ ‫הפשטת‬ ‫מהצורות‬ ‫אחת‬ ‫כל‬
•‫של‬ ‫במנוע‬ ‫לחיפוש‬ ‫המיועדים‬ ‫מסוימים‬ ‫שדות‬ ‫של‬ ‫הגדרה‬
ElasticSearch
•‫מניקוד‬ ‫חיפוש‬ ‫טקסט‬ ‫הפשטת‬
‫חיפוש‬ ‫מנוע‬ ‫של‬ ‫מורחבות‬ ‫אפשרויות‬
•‫שורש‬ ‫לפי‬ ‫חיפוש‬
‫חיפוש‬ ‫מנוע‬ ‫של‬ ‫מורחבות‬ ‫אפשרויות‬
•‫ערך‬ ‫לפי‬ ‫חיפוש‬
‫ה‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ת‬

More Related Content

Viewers also liked

компьютерра
компьютерракомпьютерра
компьютерра
bukish
 
I1 sorin hermon_ancient_wisdom
I1 sorin hermon_ancient_wisdomI1 sorin hermon_ancient_wisdom
I1 sorin hermon_ancient_wisdom
evaminerva
 
Industrial Revolution And Its Impact On Public Administration
Industrial Revolution And Its Impact On Public AdministrationIndustrial Revolution And Its Impact On Public Administration
Industrial Revolution And Its Impact On Public Administration
Anas ali
 
Causas y diagnosticos de la pluridiscapacidad
Causas y diagnosticos de la pluridiscapacidadCausas y diagnosticos de la pluridiscapacidad
Causas y diagnosticos de la pluridiscapacidad
Tany Zambrano
 
Viernes de dolores
Viernes de doloresViernes de dolores
Viernes de dolores
ObservatorioCyA
 
El cuaderno de las tiendas
El cuaderno de las tiendasEl cuaderno de las tiendas
El cuaderno de las tiendas
Raquel Ruiz
 
C4 borje justrell_hottopicslongtermpreservation
C4 borje justrell_hottopicslongtermpreservationC4 borje justrell_hottopicslongtermpreservation
C4 borje justrell_hottopicslongtermpreservation
evaminerva
 
Google
GoogleGoogle
G3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritage
G3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritageG3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritage
G3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritage
evaminerva
 

Viewers also liked (9)

компьютерра
компьютерракомпьютерра
компьютерра
 
I1 sorin hermon_ancient_wisdom
I1 sorin hermon_ancient_wisdomI1 sorin hermon_ancient_wisdom
I1 sorin hermon_ancient_wisdom
 
Industrial Revolution And Its Impact On Public Administration
Industrial Revolution And Its Impact On Public AdministrationIndustrial Revolution And Its Impact On Public Administration
Industrial Revolution And Its Impact On Public Administration
 
Causas y diagnosticos de la pluridiscapacidad
Causas y diagnosticos de la pluridiscapacidadCausas y diagnosticos de la pluridiscapacidad
Causas y diagnosticos de la pluridiscapacidad
 
Viernes de dolores
Viernes de doloresViernes de dolores
Viernes de dolores
 
El cuaderno de las tiendas
El cuaderno de las tiendasEl cuaderno de las tiendas
El cuaderno de las tiendas
 
C4 borje justrell_hottopicslongtermpreservation
C4 borje justrell_hottopicslongtermpreservationC4 borje justrell_hottopicslongtermpreservation
C4 borje justrell_hottopicslongtermpreservation
 
Google
GoogleGoogle
Google
 
G3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritage
G3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritageG3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritage
G3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritage
 

More from evaminerva

G8 seroussi sprinzak_mappingjewishculture
G8 seroussi sprinzak_mappingjewishcultureG8 seroussi sprinzak_mappingjewishculture
G8 seroussi sprinzak_mappingjewishculture
evaminerva
 
G8 seroussi sprinzak_mappingjewishculture
G8 seroussi sprinzak_mappingjewishcultureG8 seroussi sprinzak_mappingjewishculture
G8 seroussi sprinzak_mappingjewishculture
evaminerva
 
G7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariants
G7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariantsG7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariants
G7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariants
evaminerva
 
G7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariants
G7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariantsG7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariants
G7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariants
evaminerva
 
G6 jonathan bendovsqe_minerva 2016
G6 jonathan bendovsqe_minerva 2016G6 jonathan bendovsqe_minerva 2016
G6 jonathan bendovsqe_minerva 2016
evaminerva
 
G5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrolls
G5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrollsG5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrolls
G5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrolls
evaminerva
 
G5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrolls
G5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrollsG5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrolls
G5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrolls
evaminerva
 
G3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritage
G3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritageG3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritage
G3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritage
evaminerva
 
G2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestine
G2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestineG2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestine
G2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestine
evaminerva
 
G2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestine
G2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestineG2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestine
G2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestine
evaminerva
 
F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016
F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016
F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016
evaminerva
 
F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016
F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016
F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016
evaminerva
 
F2 kepa rodriguez_ehri_integration_retrieva_minerva_2016
F2 kepa rodriguez_ehri_integration_retrieva_minerva_2016F2 kepa rodriguez_ehri_integration_retrieva_minerva_2016
F2 kepa rodriguez_ehri_integration_retrieva_minerva_2016
evaminerva
 
F1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatio
F1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatioF1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatio
F1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatio
evaminerva
 
F1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatio
F1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatioF1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatio
F1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatio
evaminerva
 
E6 natasa sofou_with_platform
E6 natasa sofou_with_platformE6 natasa sofou_with_platform
E6 natasa sofou_with_platform
evaminerva
 
E6 natasa sofou_with_platform
E6 natasa sofou_with_platformE6 natasa sofou_with_platform
E6 natasa sofou_with_platform
evaminerva
 
E5 marco rendina_co-creationmethodologyeuropeanafashion
E5 marco rendina_co-creationmethodologyeuropeanafashionE5 marco rendina_co-creationmethodologyeuropeanafashion
E5 marco rendina_co-creationmethodologyeuropeanafashion
evaminerva
 
E4 vassilis tzouvarasmetadataenrichment
E4 vassilis tzouvarasmetadataenrichmentE4 vassilis tzouvarasmetadataenrichment
E4 vassilis tzouvarasmetadataenrichment
evaminerva
 
E4 vassilis tzouvarasmetadataenrichment
E4 vassilis tzouvarasmetadataenrichmentE4 vassilis tzouvarasmetadataenrichment
E4 vassilis tzouvarasmetadataenrichment
evaminerva
 

More from evaminerva (20)

G8 seroussi sprinzak_mappingjewishculture
G8 seroussi sprinzak_mappingjewishcultureG8 seroussi sprinzak_mappingjewishculture
G8 seroussi sprinzak_mappingjewishculture
 
G8 seroussi sprinzak_mappingjewishculture
G8 seroussi sprinzak_mappingjewishcultureG8 seroussi sprinzak_mappingjewishculture
G8 seroussi sprinzak_mappingjewishculture
 
G7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariants
G7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariantsG7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariants
G7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariants
 
G7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariants
G7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariantsG7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariants
G7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariants
 
G6 jonathan bendovsqe_minerva 2016
G6 jonathan bendovsqe_minerva 2016G6 jonathan bendovsqe_minerva 2016
G6 jonathan bendovsqe_minerva 2016
 
G5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrolls
G5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrollsG5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrolls
G5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrolls
 
G5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrolls
G5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrollsG5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrolls
G5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrolls
 
G3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritage
G3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritageG3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritage
G3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritage
 
G2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestine
G2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestineG2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestine
G2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestine
 
G2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestine
G2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestineG2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestine
G2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestine
 
F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016
F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016
F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016
 
F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016
F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016
F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016
 
F2 kepa rodriguez_ehri_integration_retrieva_minerva_2016
F2 kepa rodriguez_ehri_integration_retrieva_minerva_2016F2 kepa rodriguez_ehri_integration_retrieva_minerva_2016
F2 kepa rodriguez_ehri_integration_retrieva_minerva_2016
 
F1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatio
F1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatioF1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatio
F1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatio
 
F1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatio
F1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatioF1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatio
F1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatio
 
E6 natasa sofou_with_platform
E6 natasa sofou_with_platformE6 natasa sofou_with_platform
E6 natasa sofou_with_platform
 
E6 natasa sofou_with_platform
E6 natasa sofou_with_platformE6 natasa sofou_with_platform
E6 natasa sofou_with_platform
 
E5 marco rendina_co-creationmethodologyeuropeanafashion
E5 marco rendina_co-creationmethodologyeuropeanafashionE5 marco rendina_co-creationmethodologyeuropeanafashion
E5 marco rendina_co-creationmethodologyeuropeanafashion
 
E4 vassilis tzouvarasmetadataenrichment
E4 vassilis tzouvarasmetadataenrichmentE4 vassilis tzouvarasmetadataenrichment
E4 vassilis tzouvarasmetadataenrichment
 
E4 vassilis tzouvarasmetadataenrichment
E4 vassilis tzouvarasmetadataenrichmentE4 vassilis tzouvarasmetadataenrichment
E4 vassilis tzouvarasmetadataenrichment
 

G10 ronit gadish_alexandervainer_hebrewterminology

 • 1. ‫העברי‬ ‫המינוח‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫תוכן‬ ‫אתגרי‬ ‫ויינר‬ ‫ואלכס‬ ‫גדיש‬ ‫רונית‬
 • 2. ‫העברי‬ ‫המינוח‬ ‫מפעל‬ ‫ימינו‬ ‫ועד‬ ‫העשרים‬ ‫המאה‬ ‫מראשית‬
 • 4. ‫תרע‬ ‫הלשון‬ ‫ועד‬ ‫זכרונות‬"‫ב‬,1912
 • 5. •‫ההתעמלות‬ ‫נחי‬ֻ‫מ‬ •‫המלבושים‬ ‫נחי‬ֻ‫מ‬ •‫בארץ‬ ‫המצויים‬ ‫צמחים‬ ‫שמות‬ •‫הילדים‬ ‫גני‬ ‫נחי‬ֻ‫מ‬ •‫בית‬ ‫וכלי‬ ‫התבשילים‬ ‫שמות‬ ‫תרע‬ ‫מונחים‬ ‫רשימות‬"‫ג‬-‫תרע‬"‫ד‬1913–1914
 • 6. •‫ע‬ ַ‫ק‬ ֶּ‫וש‬ ‫ע‬ ַ‫ק‬ ֶּ‫ת‬(‫כלליים‬ ‫מונחים‬,‫תרפ‬"‫א‬) •‫ה‬ָ‫גּוב‬ ְּ‫ת‬(‫תר‬ ‫פיזיקה‬"‫ץ‬) •‫ֶּת‬‫ל‬ֶּ‫ג‬ְּ‫ל‬ַ‫ג‬(‫תרפ‬ ‫טכניקה‬"‫ט‬) •‫חימיה‬ •‫תכניקה‬ •‫וטלגרף‬ ‫טלפון‬ •‫פיסיקה‬ •‫מתמטיקה‬ •‫בנקאות‬ •‫רדיו‬ •‫פסיכולוגיה‬ •‫ארכאולוגיה‬ •‫מוסיקה‬ •‫סטטיסטיקה‬ •‫תאטרון‬ •‫מיקרוביולוגיה‬ ‫למן‬ ‫הלשון‬ ‫ועד‬ ‫מילוני‬1928 •‫בנאות‬ •‫מטבח‬ •‫ונפחות‬ ‫מסגרות‬ •‫דקדוק‬ •‫שירה‬ •‫דפוס‬ •‫אריגה‬ •‫רפואה‬ •‫נגרות‬ •‫צבעים‬ •‫והסקה‬ ‫קירור‬ •‫ספנות‬ •‫קיטור‬ ‫דודי‬ ‫ח‬"‫ביאליק‬ ‫נ‬
 • 7. ‫העשרים‬ ‫המאה‬ ‫של‬ ‫השנייה‬ ‫המחצית‬ ‫למן‬ ‫המינוח‬ ‫זה‬ ‫בדורנו‬,‫והענפה‬ ‫הרחבה‬ ‫העבודה‬ ‫לאחר‬ ‫שמתחדשות‬ ‫ובשעה‬ ‫מקודם‬ ‫שנעשתה‬ ‫בלשון‬ ‫הלשון‬ ‫של‬ ‫חיוניותה‬ ‫מכוח‬ ‫למאות‬ ‫מילים‬,‫בדור‬ ‫תפקידו‬ ‫עיקר‬ ‫את‬ ‫הלשון‬ ‫ועד‬ ‫רואה‬ ‫הזה‬ ‫ובקודיפיקציה‬ ‫בהסדרה‬ "‫לאקדמיה‬ ‫מוועד‬",‫ד‬ ‫לעם‬ ‫לשוננו‬,‫א‬,‫תשי‬"‫ג‬,‫עמ‬'14; ‫לשון‬ ‫של‬ ‫במלחמתה‬,‫עמ‬'115 ‫בן־חיים‬ ‫זאב‬:
 • 9. ‫ממוחשב‬ ‫נתונים‬ ‫למסד‬ ‫ידנית‬ ‫מכרטסת‬
 • 12. •+100‫מינוח‬ ‫שנות‬(1912–2016) •‫כ־‬110,000‫מונחים‬ •‫כ־‬300‫ומילונים‬ ‫מונחים‬ ‫רשימות‬ •‫כ־‬100‫ותחומים‬ ‫מקצועות‬ ‫האקדמיה‬ ‫של‬ ‫המונחים‬ ‫מאגר‬
 • 13. ‫המונחים‬ ‫מאגר‬:‫ותקן‬ ‫היסטוריה‬ ‫היסטורי‬ ‫מידע‬ ‫כפי‬ ‫המונחים‬ ‫בזמנם‬ ‫שפורסמו‬ ‫שימושי‬ ‫מידע‬ ‫התקניים‬ ‫המונחים‬ ‫והמעודכנים‬
 • 14. ‫בן־חיים‬ ‫זאב‬: ‫את‬ ‫ולהבין‬ ‫החדשה‬ ‫העברית‬ ‫השתלשלות‬ ‫את‬ ‫להכיר‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫חומר‬ ‫לך‬ ‫אין‬ ‫ללשון‬ ‫והאקדמיה‬ ‫הלשון‬ ‫ועד‬ ‫של‬ ‫בקביעותיהם‬ ‫מלהתבונן‬ ‫ייחודה‬[‫בתחום‬ ‫המינוח‬]‫ולנתחן‬ ‫שנה‬ ‫מאה‬ ‫במשך‬. ‫לשון‬ ‫של‬ ‫במלחמתה‬,‫עמ‬'335 ]...[‫פרסומו‬ ‫זמן‬ ‫בו‬ ‫רשום‬ ‫נתון‬ ‫שכל‬ ‫כיוון‬ ‫ברבים‬,‫לעקוב‬ ‫אפשר‬ ‫יהא‬,‫כלל‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הקביעות‬,‫מאת‬ ‫בתוך‬ ‫והמשתנה‬ ‫היציב‬ ‫אחר‬ ‫השנים‬.
 • 15. ‫המונחים‬ ‫מאגר‬:‫ותקן‬ ‫היסטוריה‬ ‫היסטורי‬ ‫מידע‬ ‫כפי‬ ‫המונחים‬ ‫בזמנם‬ ‫שפורסמו‬ ‫שימושי‬ ‫מידע‬ ‫התקניים‬ ‫המונחים‬ ‫והמעודכנים‬
 • 16. •‫תרע‬ ‫חשבון‬"‫ב‬,1912 ‫תקן‬ ‫מול‬ ‫היסטוריה‬:‫הדגמות‬ •‫תרצ‬ ‫פשוטה‬ ‫מתמטיקה‬"‫ג‬,1933 •‫תרצ‬ ‫גבוהה‬ ‫מתמטיקה‬"‫ח‬,1938 •‫ת‬ ‫מתמטיקה‬"‫ש‬,1940 •‫תשמ‬ ‫מתמטיקה‬"‫ה‬,1985
 • 17. ‫תרע‬"‫ב‬,1912‫המונח‬‫הלועזי‬ ‫ָה‬‫ג‬ ֵ‫ר‬ ְּ‫ד‬ ַ‫מ‬puissance, Potenz ‫ָד‬‫י‬facteur, Faktor ‫ה‬ ָ‫מ‬ַ‫כ‬numérateur, Zähler ‫ָה‬‫נ‬ ָ‫מ‬dénumerateur, Nenner ‫ת‬ֶּ‫פ‬ ֶּ‫ת‬ ֻ‫ש‬ ְּ‫מ‬ ַ‫ה‬ ‫ָה‬‫נ‬ ָ‫מ‬ ַ‫ה‬dénumerateur commun… ֵ‫ֹת‬‫ו‬‫ָד‬‫י‬ְּ‫ל‬ ‫ים‬ ִ‫ר‬ ָ‫פ‬ ְּ‫ס‬ ִ‫מ‬ ‫ק‬ ֵ‫ר‬ ָ‫פ‬‫ם‬ֶּ‫יה‬Zerlegen Zahlen in Faktoren ‫שּוט‬ ָ‫פ‬ ‫ר‬ ָ‫פ‬ ְּ‫ס‬ ִ‫מ‬,ְּ‫ת‬ ִ‫מ‬ ‫ֹלא‬‫ק‬ ֵ‫ר‬ ָ‫פ‬Primfaktor, nombre premier ‫ֶּס‬‫כ‬ ֶּ‫ר‬exposant, Exponent ‫תרע‬"‫ב‬,1912‫תרצ‬"‫ג‬,1933 ‫ָה‬‫ג‬ ֵ‫ר‬ ְּ‫ד‬ ַ‫מ‬‫ה‬ ָ‫ְּק‬‫ז‬ֶּ‫ח‬ ‫ָד‬‫י‬‫ם‬ ֵ‫ֹר‬‫ו‬‫ג‬ ‫ה‬ ָ‫מ‬ַ‫כ‬‫ֶּה‬‫נ‬ֹ‫ו‬‫מ‬ ‫ָה‬‫נ‬ ָ‫מ‬‫ֶּה‬‫נ‬ַ‫כ‬ ְּ‫מ‬ ‫ת‬ֶּ‫פ‬ ֶּ‫ת‬ ֻ‫ש‬ ְּ‫מ‬ ַ‫ה‬ ‫ָה‬‫נ‬ ָ‫מ‬ ַ‫ה‬‫ף‬ ָ‫ת‬ ֻ‫ש‬ ְּ‫מ‬ ‫ֶּה‬‫נ‬ַ‫כ‬ ְּ‫מ‬ ֵ‫ֹת‬‫ו‬‫ָד‬‫י‬ְּ‫ל‬ ‫ים‬ ִ‫ר‬ ָ‫פ‬ ְּ‫ס‬ ִ‫מ‬ ‫ק‬ ֵ‫ר‬ ָ‫פ‬‫ם‬ֶּ‫יה‬‫ים‬ ִ‫מ‬ ְּ‫ֹר‬‫ו‬‫ג‬ְּ‫ל‬ ‫רּוק‬ֵ‫פ‬ ‫שּוט‬ ָ‫פ‬ ‫ר‬ ָ‫פ‬ ְּ‫ס‬ ִ‫מ‬,ְּ‫ת‬ ִ‫מ‬ ‫ֹלא‬‫ק‬ ֵ‫ר‬ ָ‫פ‬‫ִי‬‫נ‬ֹ‫ו‬‫אש‬ ִ‫ר‬ ‫ר‬ ָ‫פ‬ ְּ‫ס‬ ִ‫מ‬ ‫ֶּס‬‫כ‬ ֶּ‫ר‬‫יְך‬ ִ‫ֲר‬‫ע‬ ַ‫מ‬[‫חזקה‬ ‫של‬]
 • 18. ‫תרצ‬"‫ג‬ 1933 ‫ת‬"‫ש‬ 1940 ‫תשמ‬"‫ה‬ 1985 ‫אנגלית‬ ְּ‫ר‬ ָ‫ט‬ ְּ‫צ‬ ִ‫ה‬ ַ‫ה‬ ‫ֹק‬‫ו‬‫ח‬‫פּות‬‫ּבּוץ‬ ִ‫ק‬ ַ‫ה‬ ‫ֹק‬‫ח‬ ‫ּיּות‬ ִ‫ּבּוצ‬ ִ‫ק‬ ַ‫ה‬ ‫ֹק‬‫ח‬, ‫ּיּו‬ ִ‫יב‬ ִ‫ָט‬‫י‬ ְּ‫ֹצ‬‫ו‬‫ָאס‬ ָ‫ֹק־ה‬‫ח‬‫ת‬ associative law ‫ֹת‬‫ח‬ ָ‫ּופ‬ ‫ֹלְך‬ ָ‫ה‬‫ֹד‬‫ו‬‫ָר‬‫י‬,‫ֹת‬‫ו‬‫ח‬ ָ‫פ‬‫ד‬ ַ‫ָר‬‫י‬,‫ת‬ ַ‫ח‬ ָ‫פ‬decrease ‫י‬ ִ‫ָא‬‫נ‬ֹ‫ו‬‫ק‬‫י‬ ִ‫ֲרּוט‬‫ח‬,‫רּוט‬ ָ‫־ח‬‫ִי‬‫נ‬ֹ‫ו‬‫ק‬conical ‫ֹל‬‫ו‬‫ְּז‬‫נ‬ ְּ‫ר‬ ַ‫ק‬‫ֹל‬‫ו‬‫ָז‬‫נ‬ ְּ‫ר‬ ַ‫ק‬,‫ס‬ ְּ‫ַכ‬‫ל‬ֲ‫א‬‫ֹן‬‫ו‬‫ֹן‬‫ו‬‫ס‬ ְּ‫ַכ‬‫ל‬ֲ‫א‬diagonal ‫ָא‬ ָ‫ִש‬‫נ‬ ‫ית‬ִ‫ָו‬‫ז‬‫ה‬-‫ה‬ ָ‫עּור‬ ְּ‫ק‬ ‫ית‬ִ‫ָו‬‫ז‬reflex angle ‫ֹר‬‫ו‬‫יש‬ ִ‫מ‬ ‫ב‬ ַ‫ר‬‫ֹן‬‫ו‬‫א‬ֵ‫פ‬‫ֹן‬‫ו‬‫א‬ֵ‫פ‬polyhedron ‫ה‬ ָ‫ד‬ ִ‫מ‬ ‫ר‬ַ‫ּב‬-‫יד‬ ִ‫ד‬ ָ‫מ‬measurable
 • 19. •‫ה‬ ָ‫ר‬ ְּ‫פ‬ ִ‫ס‬ •‫ָה‬‫ל‬ֵ‫פ‬ ְּ‫כ‬ ַ‫מ‬ •‫ית‬ ִ‫א‬ ֵ‫מ‬,‫ית‬ ִ‫פ‬ְּ‫ַאל‬ •‫צּום‬ ְּ‫מ‬ ִ‫צ‬‫ים‬ ִ‫ר‬ָ‫ב‬ ְּ‫ש‬ •‫ֵל‬‫ג‬ ַ‫ע‬ְּ‫ל‬ •‫ר‬ֶּ‫ב‬ ֶּ‫ש‬‫ה‬ ֶּ‫מ‬ֻ‫ד‬ ְּ‫מ‬ ‫מאה‬ ‫בני‬ ‫מונחים‬+ ‫תרע‬ ‫חשבון‬ ‫מילון‬"‫ב‬
 • 20. ‫עברי‬ ‫מונח‬‫באנגלית‬ ‫מונח‬‫מילון‬‫תחום‬ ‫לּול‬ ְ‫כ‬ ִּ‫ת‬integration‫יבשתית‬ ‫תחבורה‬,2008‫טכנולוגיה‬ ‫ּלּול‬ ִּ‫כ‬integration‫מערכות‬ ‫פיתוח‬,2005‫טכנולוגיה‬ ‫ּלּול‬ ִּ‫כ‬integration‫מיקרוביולוגיה‬,1994‫מדעים‬ ‫ּלּול‬ ִּ‫כ‬integration‫פסיכולוגיה‬,1994‫חברה‬ ‫כּום‬ ְ‫ס‬ ִּ‫א‬integration‫מודרנית‬ ‫פיזיקה‬,1993‫מדעים‬ ‫כּום‬ ְ‫ס‬ ִּ‫א‬,‫ָה‬‫י‬ ְ‫צ‬ ַ‫ר‬ְ‫ג‬ ֶ‫ְט‬‫נ‬‫י‬ ִּ‫א‬integration‫מתמטיקה‬,1985‫מדעים‬ ‫ּלּול‬ ִּ‫כ‬[‫עדות‬ ‫של‬ ‫מיזוג‬, ‫גזעים‬ ‫של‬ ‫מיזוג‬] integration‫מרחבי‬ ‫תכנון‬,1985‫חברה‬ ‫ּלּול‬ ִּ‫כ‬integration‫אלקטרוניקה‬ ‫מיקרו‬,1981‫טכנולוגיה‬ ‫ת‬ ַ‫יט‬ ִׁ‫ש‬‫ה‬ ָ‫ימ‬ ִּ‫כ‬ ְ‫ס‬,‫ת‬ ַ‫יט‬ ִׁ‫ש‬ ‫ָה‬‫י‬ ְ‫צ‬ ַ‫ר‬ְ‫ג‬ ֶ‫ְט‬‫נ‬‫י‬ ִּ‫א‬ integration method ‫הידרולוגיה‬,1971‫מדעים‬ ‫ּלּול‬ ִּ‫כ‬integration‫חינוך‬,1965‫חברה‬ ‫ְלּות‬‫ּל‬ַ‫כ‬ ְ‫ת‬ ִּ‫ה‬integration‫פסיכולוגיה‬,1944‫חברה‬ ‫ה‬ ָ‫ימ‬ ִּ‫כ‬ ְ‫ס‬integration‫מתמטיקה‬,1940‫מדעים‬ ‫ה‬ ָ‫ימ‬ ִּ‫כ‬ ְ‫ס‬integration‫גבוהה‬ ‫מתמטיקה‬,1938‫מדעים‬ ‫ה‬ ָ‫ימ‬ ִ‫כ‬ ְ‫ס‬>‫ּכּום‬ ְ‫ס‬ ִ‫א‬‫ובפיזיקה‬ ‫במתמטיקה‬ ‫ּלּול‬ ִ‫ּכ‬>‫לּול‬ ְ‫כ‬ ִ‫ת‬‫התחומים‬ ‫בשאר‬
 • 21. •‫מעודכנות‬ ‫צורות‬[‫דקדוק‬,‫נטייה‬,‫ניקוד‬] ‫והפתרונות‬ ‫האתגרים‬ ‫מקורית‬ ‫תיבה‬‫מעודכנת‬ ‫תיבה‬ ‫ֹת‬‫ו‬‫כ‬ֲ‫א‬ְּ‫ל‬ ַ‫מ‬‫ֹת‬‫ו‬‫ָאכ‬‫ל‬ ְּ‫מ‬ ‫ה‬ ָ‫ֹלש‬ ְּ‫ש‬‫ה‬ ָ‫ֹש‬‫ו‬‫ל‬ ְּ‫ש‬ (‫יְך‬ ִ‫ֲר‬‫ע‬ ַ‫מ‬)ָ‫ָק‬‫ז‬ֲ‫ח‬ ַ‫ה‬‫ה‬‫ה‬ ָ‫ְּק‬‫ז‬ֶּ‫ח‬ ַ‫ה‬ ‫ימּום‬ ִ‫ס‬ ְּ‫כ‬ ַ‫מ‬‫ימּום‬ ִ‫ס‬ ְּ‫ק‬ ַ‫מ‬ ‫י‬ִ‫ַל‬‫נ‬ֹ‫ו‬‫ּי‬ ִ‫צ‬ ַ‫ר‬‫י‬ִ‫ָל‬‫נ‬ֹ‫ו‬‫י‬ ְּ‫צ‬ ַ‫ר‬ ‫י‬ ִ‫ּבּוע‬ ִ‫דּור‬‫דּו‬-‫י‬ ִ‫ּבּוע‬ ִ‫ר‬ ‫י‬ ִ‫ד‬ ָ‫ק‬ ְּ‫ד‬ ָ‫ק‬,ִ‫ד‬ ֳ‫ק‬ ְּ‫ד‬ ָ‫ק‬‫י‬‫י‬ ִ‫ֹד‬‫ו‬‫ק‬ ְּ‫ד‬ ָ‫ק‬ ‫ה‬ ָ‫ָק‬‫ז‬ֲ‫ח‬
 • 22. •‫למסומנים‬ ‫תקניים‬ ‫מונחים‬ ‫והפתרונות‬ ‫האתגרים‬ ‫ֹן‬‫ו‬‫ל‬ ֵ‫מ‬ ַ‫ה‬ ‫ֹן‬‫ו‬‫פ‬ ְּ‫ָפ‬‫ל‬ ְּ‫מ‬,‫ל‬ ֵ‫מ‬‫ֹן‬‫ו‬[‫שם‬ ‫עממי‬]; Cucumis melo [L] ‫מיני‬‫הדלועים‬ ‫תשס‬"‫ו‬,2006 ‫ֹב‬‫ה‬ ָ‫צ‬ ‫ּׁשּוא‬ ִ‫ק‬,ְּ‫פ‬ְּ‫ל‬ ֶּ‫מ‬‫ֹן‬‫ו‬‫פ‬Cucumis Melo [L] ‫צמחי‬‫א‬"‫י‬ ‫תש‬"‫ו‬,1946 ַ‫יח‬ ִ‫ט‬ַ‫ב‬ֲ‫א‬‫ֹב‬‫ה‬ ָ‫צ‬ muskmelon Cucumis Melo [L] ‫צמחים‬ ‫תר‬"‫ץ‬,1930 ‫מסומן‬ ‫ֹן‬‫ו‬‫ל‬ ֵ‫מ‬ ַ‫ה‬ ‫ֹן‬‫ו‬‫פ‬ ְּ‫ָפ‬‫ל‬ ְּ‫מ‬,‫ל‬ ֵ‫מ‬‫ֹן‬‫ו‬[‫שם‬ ‫עממי‬]
 • 23. •‫למסומנים‬ ‫מעודכנים‬ ‫מונחים‬ ‫והפתרונות‬ ‫האתגרים‬ ‫לּו‬ ִ‫כ‬ ‫ת‬ ַ‫יק‬ ִ‫ד‬ ְּ‫ּב‬‫ל‬integration test ‫טכנולוגיית‬‫המידע‬ ‫תשס‬"‫ה‬,2005 ‫לּו‬ ִ‫כ‬ ‫ת‬ ַ‫יק‬ ִ‫ד‬ ְּ‫ּב‬‫ל‬integration test ‫טכנולוגיית‬‫המידע‬ ‫תשס‬"‫ה‬,2005 ‫לּול‬ ְּ‫כ‬ ִ‫ת‬ ‫ת‬ַ‫יק‬ ִ‫ד‬ ְּ‫ב‬***‫מילון‬ ‫ללא‬***
 • 24. •‫אחת‬ ‫חיפוש‬ ‫תיבת‬ •‫חכם‬ ‫חיפוש‬ •‫רלוונטיות‬ ‫תוצאות‬ •‫עזרה‬‫ב‬‫ז‬‫הקלדה‬ ‫מן‬ •‫הח‬‫יפוש‬‫היום‬ ‫החיפוש‬ ‫למנועי‬ ‫שנקבע‬ ‫הגבוה‬ ‫התקן‬
 • 26. ‫מקונן‬ ‫נתונים‬ ‫שמבנה‬ ‫האתגר‬ •‫שרואים‬ ‫מה‬
 • 28. ‫מונח‬ ‫חיפוש‬ ‫והפתרונות‬ ‫האתגר‬ •‫לחיפוש‬ ‫טקסט‬ ‫כולל‬ ‫לא‬ ‫מונח‬ ‫מנת‬ ‫על‬‫מונח‬ ‫לחפש‬‫לצלול‬ ‫צריכים‬ ‫אנו‬ ‫מילה‬ ‫של‬ ‫לעומקים‬,‫ערך‬,‫ועומקים‬ ‫שורש‬ ‫נוספים‬.
 • 29. ‫מונח‬ ‫חיפוש‬ ‫והפתרונות‬ ‫האתגר‬ •‫אפשריים‬ ‫פתרונות‬ •‫ביטול‬‫טבלאות‬ ‫של‬ ‫נורמליזציה‬ •‫הנתונים‬ ‫בסיס‬ ‫של‬ ‫כלים‬ ‫עם‬ ‫עבודה‬ •‫חיצוני‬ ‫חיפוש‬ ‫למנוע‬ ‫לעבור‬–ElasticSearch
 • 30. ‫פיסוק‬ ‫וסימני‬ ‫ניקוד‬ •‫שמירת‬‫צורות‬‫מרובות‬‫של‬‫מונח‬ •‫מקורית‬ •‫מעודכנת‬ •‫ניקוד‬ ‫חסרת‬ •‫ניקוד‬ ‫הפשטת‬ ‫עם‬ ‫מהצורות‬ ‫אחת‬ ‫כל‬ •‫פיסוק‬ ‫וסימני‬ ‫ניקוד‬ ‫הפשטת‬ ‫מהצורות‬ ‫אחת‬ ‫כל‬ •‫של‬ ‫במנוע‬ ‫לחיפוש‬ ‫המיועדים‬ ‫מסוימים‬ ‫שדות‬ ‫של‬ ‫הגדרה‬ ElasticSearch •‫מניקוד‬ ‫חיפוש‬ ‫טקסט‬ ‫הפשטת‬
 • 31. ‫חיפוש‬ ‫מנוע‬ ‫של‬ ‫מורחבות‬ ‫אפשרויות‬ •‫שורש‬ ‫לפי‬ ‫חיפוש‬
 • 32. ‫חיפוש‬ ‫מנוע‬ ‫של‬ ‫מורחבות‬ ‫אפשרויות‬ •‫ערך‬ ‫לפי‬ ‫חיפוש‬