SlideShare a Scribd company logo
EL SERVEI D’OCUPACIÓ DE
   CATALUNYA

  Direcció Territorial del Departament d’Empresa i Ocupació
        Fira de Formació i Treball de Lleida

             Febrer de 2012
Polítiques actives d’Ocupació “PAO”
  Actuacions de Qualificació Professional

  Actuacions de Promoció de l’Ocupació

  Actuacions d’Informació i Orientació

  Actuacions integrals
Actuacions de Qualificació
Professional (1)
  Formació Ocupacional: Entitats Locals i FOAP.
 Accions de formació en àrees professionals prioritàries adreçades preferentment a persones
 treballadores en situació d’atur.


 Es consideren prioritàries les accions formatives adreçades als sectors de la logística, distribució, transport i
 comunicacions, turisme, comerç, energies renovables i eficiència energètica, àrea sociosanitària i d’atenció a
 les persones, gestió de microempreses, tecnologies de la informació i la comunicació i les especialitats
 vinculades a l’obtenció dels Certificats de Professionalitat.
Actuacions de Qualificació
Professional (2)
  Forma i contracta
 Accions de formació teoricopràctica, adreçada a l’adquisició de les competències necessàries per al desenvolupament
 del lloc de treball que l’empresa necessita cobrir de forma immediata.

  Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)
 Accions formatives adreçades a joves que finalitzen l’ESO sense assolir-ne els objectius. La finalitat és proporcionar una
 formació bàsica i professional.

  CerTIC
 Programa que ofereix cursos de formació i certificació en eines TIC en la modalitat blended learning (semi presencial).

  E-formació
 Cursos de Formació a distància preferentment per a persones treballadores desocupades per proporcionar
 competències transversals i professionals: Administratives, d’Empresa i organitzacions; Digitals; Gestió de la informació
 i la Comunicació.; Lingüístiques; Emprenedoria i Gestió de Microempreses.
Actuacions de Qualificació
Professional (3)
  Connecta’t
 Programa d’afabetització digital amb l'objectiu de capacitar en l’ús de les noves tecnologies per a la recerca de feina
 a persones treballadores desocupades demandants de feina inscrites en les Oficines de Treball.  Programes d’Intercanvis Internacionals
 • Programa Leonardo da Vinci: Gestió de pràctiques de perfeccionament professional en empreses catalanes i
 europees en cooperació amb els països participants. Aquest programa consisteix tant en acolliment se persones de
 França, Itàlia, Alemanya, el Regne Unit i Irlanda, com l’enviament de persones residents a Catalunya a aquests
 països.
 • Programa Eurodissea: Gestió de pràctiques de perfeccionament professional en empreses catalanes i europees
 en cooperació amb les regions europees participant (regions d’Alemanya, Bèlgica, Croàcia, Espanya, França,
 Portugal, Noruega, Suïssa, Romania i Geòrgia).
Actuacions de Promoció de
l’Ocupació (1)
  Plans d’Ocupació (Entitats Locals i ESAL)
 Desenvolupament de projectes destinats a la contractació de persones aturades per a la realització d’obres i serveis
 d’interès general i social.  Campanyes agràries de temporada
 Contractació de treballadors/res desocupats/des per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social, en
 col·laboració amb entitats sense ànim de lucre i entitats locals per als projectes de col·laboració en les campanyes
 agràries de temporada.  Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL)
 Accions destinades a facilitar la contractació de tècnics de desenvolupament local per tal de dinamitzar, promoure i
 executar programes i mesures que afavoreixin la promoció econòmica en el seu territori d'actuació.
Actuacions de Promoció de
l’Ocupació (2)
  Programes de Desenvolupament Local
 Foment del desenvolupament local (FDL) que compren diferents accions: estudis i informes, campanyes, jornades i
 seminaris, Intercanvis de coneixements i experiències...

  Noves cases per a nous oficis
 Procés on l’aprenentatge i la qualificació s’alternen amb un treball productiu en activitats relacionades amb els nous
 sectors i activitats amb caràcter emergent, que permeti la inserció mitjançant la professionalització i l’adquisició
 d’experiència dels/les alumnes treballadors/es.

  Programa d'experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya
 (Programa SUMA’T)
 Programa innovador que combina accions d’orientació, formació i l’adquisició d’experiència professional en empreses.
Actuacions d’Informació i
Orientació Professional
  Itineraris personals d’Inserció (IPI)
 Accions d’informació, orientació, motivació, assessorament... perquè les persones millorin la seva ocupabilitat

  Suport a la inserció (POIN)
 Programa de suport a la inserció laboral de col·lectius en situació de més vulnerabilitat

  Reinicia’t
 Acompanyament a la inserció de majors de 50 anys

  Prepara (Adreçat a persones que han esgotat la prestació d’atur contributiva
 o subsidi)
 Programa de requalificació professional que inclou mesures de política activa d’ocupació i ajudes econòmiques
 d’acompanyament
Actuacions Integrals
  Treball als Barris
 Actuacions de promoció de l’ocupació i desenvolupament local amb uns eixos per fomentar l’ocupació
 S’estructura en sis programes o línies d’actuació i diverses accions específiques per a cada programa:
 inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats especials, forment igualtat en el mercat de treball, qualificació
 ocupacional, plans d’ocupació,foment del desenvolupament local...
 Entitats: Ajuntaments de La Pobla de Segur, Balaguer, Lleida, Solsona, Tremp, El Pont de Suert, Cervera i Ponts.  Treball a les 7 comarques
 Actuacions en matèria ocupacional i desenvolupament local per tal d’estimular l’activitat econòmica i empresarial de
 les 7 comarques (Pallars Jussà, el Ripollès, l'Anoia, la Terra Alta, el Baix Ebre, el Montsià i la Ribera d’Ebre ) per
 aconseguir l’equilibri territorial i la cohesió social.
Organització
  Xarxa d’oficines de treball (OT)

  CIFO

  Xarxa Eures

  Aules de Recerca Intensiva de Feina “ARIF”

 Àrea d’Empresa
Xarxa d’Oficines de Treball. Catàleg de
Serveis (1)
 1.  Serveis destinats a persones

     Diagnòstic individualitzat sobre el perfil, necessitats i expectatives per poder trobar una feina, en el cas
     de les persones desocupades i per poder accedir a una nova, en el cas de les persones ocupades.
     Informació i gestió d’ofertes d’ocupació adients. Informació sobre el mercat de treball i els incentius i
     mitjans disponibles pel foment de la contractació i de l’autoocupació.
     Disseny, elaboració i realització d’un itinerari individual i personalitzat d’ocupació.
     Oferta d’accions de formació professional per a l’ocupació.
     Informació de les prestacions i subsidis per desocupació.
Xarxa d’Oficines de Treball. Catàleg de
Serveis (2)
 2.  Serveis destinats a les empreses

      Tractament de les ofertes de feina, incloent la seva difusió. Preselecció i enviament de candidatures.
      Informació i assessorament sobre el mercat de treball, mesures de foment de l’ocupació, modalitats i
      normes de contractació.
      Comunicació telemàtica de la contractació laboral i de les altes, períodes d’activitat i certificats
      d’empresa.
      Informació i assessorament per la creació d’empreses per part d’emprenedors.
Xarxa d’Oficines de Treball.
Catàleg de Serveis (3)
 3. Serveis destinats a persones i empreses.
     Portal Feina Activa.- Les persones hi posen els seus CV a disposició de les empreses i aquestes hi
      posen les seves ofertes de treball. Es busca una intermediació telemàtica.
Tel: 973 640942
       C. Maladeta, 11, local C
       25530 Vielha
       otg_vielha.soc@gencat.cat
                                Tel: 973 351074
                                Av. Pau Claris, 46
                                25700 La Seu d’Urgell
                                otg_laseu.soc@gencat.cat


          Tel: 973 650765
          C. Seix i Faya, 41
          25620 Tremp
          otg_tremp.soc@gencat.cat
                              Tel: 973 480017
                              C. Alcalde Moles, 16-20, baixos, local 1
                              25280 Solsona
Tel: 973 443270                      otg_solsona.soc@gencat.cat
C. Bellmunt, 2 (cant. pg. d'Estació)
25600 Balaguer
otg_balaguer.soc@gencat.cat
    Tel: 973 230550            Tel: 973 310077
    C. Acadèmia, 34            C. Sant Pere Claver, 18
    25002 Lleida             25300 Tàrrega
    ot_lleida.soc@gencat.cat       otg_tarrega.soc@gencat.cat
Centres d’Innovació i Formació . CIFO
   Els centres d’Innovació i Formació Ocupacional són els centres propis del SOC i, alhora, centres de referència en
   matèria de formació professional ocupacional de Catalunya.

   Imparteixen accions de formació per a l'ocupació, específiques i adaptades a les necessitats de les persones, de
   les empreses i dels territoris.

   Ofereixen la formació teòrica i pràctica necessària per assolir o millorar les competències professionals que
   afavoreixin la inserció o la reinserció laboral de les persones que hi participen.Especialitats formatives del CIFO de
Lleida
  Energies renovables
  Fred industrial, comercial i climatització        Electricitat i electrònica
  Fontaneria i calefacció                  Formació de formadors
  Indústria alimentària                   Informàtica
  Rehabilitació d’edificacions               Soldadura
Xarxa Eures
 EURES (European Employment Services) és una xarxa de cooperació per a l’ocupació i la lliure circulació de
 treballadors i treballadores, promoguda per la Comissió Europea i els serveis públics d’ocupació de l’Espai Econòmic
 Europeu, entre els quals hi ha el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).


 Actualment, 31 països formen part de la Xarxa EURES: els 30 de l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa.


 Tasques:
 •Atenció als/a les demandants d’ocupació que cerquen feina a l’EEE (Oficines de treball, centres IPI...)
 •Atenció a les empreses catalanes que cerquen treballadors/res a l’EEE
 •Processos de reclutament transnacionals
 •...
Aules de Recerca Intensiva de Feina
“ARIF”
 El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) posa a disposició de les persones
 usuàries de les oficines de Treball les Aules de Recerca Intensiva de Feina.


  Les Aules Actives estan equipades amb ordinador, telèfon i connexió a Internet , eines que faciliten el procés de
 recerca activa de feina.
  Compten de personal tècnic que s'ocupa d'assessorar i orientar als usuaris i les usuàries de les aules a l'hora de
 concretar el seu procés de cerca de feina.


 La província de Lleida disposa de dos Aules actives, ubicades a:
     Lleida ciutat (ubicada al CIFO)
     Tàrrega (ubicada al Centre d’Entitats)
Àrea d’Empresa
 Objecte
 Informar i assessorar a les empreses, de forma integral, en temes d’ocupació i formació, establint, si s’escau, línies de
 col·laboració personalitzades a les seves necessitats Serveis a les empreses
 • Suport en processos de selecció: OT; Feina Activa; Xarxa Eures
 • Suport a la formació: Formació d’Oferta i formació de demanda
 • Suport a la contractació: Modalitats de contractació; Bonificacions...
 • Programes: Forma i Contracta, SUMA’T...
 •Altres : ACC1Ó, INICIA, SARU, OAC, OGE, Responsabilitat social
 •...
MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA
     ATENCIÓ
     Departament d’Empresa i Ocupació
      Servei d’Ocupació de Catalunya

          General Brito, 3
        973230080 - 973030259
    http://www.oficinadetreball.gencat.cat

More Related Content

What's hot

Pla Acció Local Promoció EconòMica
Pla Acció Local Promoció EconòMicaPla Acció Local Promoció EconòMica
Pla Acció Local Promoció EconòMicaPromoció de la Vila
 
Catàleg de Formació Continua ACAD
Catàleg de Formació Continua ACADCatàleg de Formació Continua ACAD
Catàleg de Formació Continua ACADGrup Pitagora
 
Activitats Empreses 3T
Activitats Empreses 3TActivitats Empreses 3T
Activitats Empreses 3T
Barcelona Activa
 
Sessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Sessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de CatalunyaSessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Sessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Ocupació. Generalitat de Catalunya
 
Nota ability cat
Nota ability catNota ability cat
Nota ability cat
Telefonica Catalunya
 
Oportunitats de negoci a Turquia
Oportunitats de negoci a TurquiaOportunitats de negoci a Turquia
Presentació del Departament de Desenvolupament i Ocupació
Presentació del Departament de Desenvolupament i OcupacióPresentació del Departament de Desenvolupament i Ocupació
Presentació del Departament de Desenvolupament i Ocupació
Ajuntament Igualada
 
Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI
Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI
Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI
Ocupació. Generalitat de Catalunya
 

What's hot (9)

Cicles edn 2013 2014
Cicles edn 2013 2014Cicles edn 2013 2014
Cicles edn 2013 2014
 
Pla Acció Local Promoció EconòMica
Pla Acció Local Promoció EconòMicaPla Acció Local Promoció EconòMica
Pla Acció Local Promoció EconòMica
 
Catàleg de Formació Continua ACAD
Catàleg de Formació Continua ACADCatàleg de Formació Continua ACAD
Catàleg de Formació Continua ACAD
 
Activitats Empreses 3T
Activitats Empreses 3TActivitats Empreses 3T
Activitats Empreses 3T
 
Sessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Sessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de CatalunyaSessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Sessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
 
Nota ability cat
Nota ability catNota ability cat
Nota ability cat
 
Oportunitats de negoci a Turquia
Oportunitats de negoci a TurquiaOportunitats de negoci a Turquia
Oportunitats de negoci a Turquia
 
Presentació del Departament de Desenvolupament i Ocupació
Presentació del Departament de Desenvolupament i OcupacióPresentació del Departament de Desenvolupament i Ocupació
Presentació del Departament de Desenvolupament i Ocupació
 
Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI
Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI
Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI
 

Similar to FTLLEIDA_SOC_PAO.pdf

Catàleg de Serveis a la Industria
Catàleg de Serveis a la IndustriaCatàleg de Serveis a la Industria
Catàleg de Serveis a la Industria
Empresa i Emprenedoria Granollers
 
Presentació Cerdanyola Oberta (v. 1.0)
Presentació Cerdanyola Oberta (v. 1.0)Presentació Cerdanyola Oberta (v. 1.0)
Presentació Cerdanyola Oberta (v. 1.0)
Cerdanyola Oberta
 
La insercio sociolaboral com a línia estratègica de la Xarxa Òmnia
La insercio sociolaboral com a línia estratègica de la Xarxa ÒmniaLa insercio sociolaboral com a línia estratègica de la Xarxa Òmnia
La insercio sociolaboral com a línia estratègica de la Xarxa Òmnia
Xarxa Òmnia
 
L'Actic al Punt Òmnia Vapor Llonch
L'Actic al Punt Òmnia Vapor LlonchL'Actic al Punt Òmnia Vapor Llonch
L'Actic al Punt Òmnia Vapor Llonch
Xarxa Punt TIC
 
Projectes Formació Dgsi
Projectes Formació DgsiProjectes Formació Dgsi
Projectes Formació Dgsi
Ricard Faura i Homedes
 
Treball als Barris - Can Calders i La Salut
Treball als Barris - Can Calders i La SalutTreball als Barris - Can Calders i La Salut
Treball als Barris - Can Calders i La Salut
Oficina d'Intervenció Integral Can Calders-La Salut
 
Pres connectat2010 networking
Pres connectat2010 networkingPres connectat2010 networking
Pres connectat2010 networkingXarxa Punt TIC
 
Política empresarial TIC
Política empresarial TICPolítica empresarial TIC
Política empresarial TIC
stsiweb
 
Np visita principe torre telefónica v5 cat
Np visita principe torre telefónica v5 catNp visita principe torre telefónica v5 cat
Np visita principe torre telefónica v5 catTelefonica Catalunya
 
Serveis i Programes per a Empreses Industrials: La Marina
Serveis i Programes per a Empreses Industrials: La MarinaServeis i Programes per a Empreses Industrials: La Marina
Serveis i Programes per a Empreses Industrials: La Marina
Barcelona Activa
 
Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació
Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació
Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació
Pablo Muiño Pardo
 
Cataleg_serveis_industria_2023.pdf
Cataleg_serveis_industria_2023.pdfCataleg_serveis_industria_2023.pdf
Cataleg_serveis_industria_2023.pdf
Empresa i Emprenedoria Granollers
 
Xarxa que reequilibra el territori
Xarxa que reequilibra el territoriXarxa que reequilibra el territori
Xarxa que reequilibra el territori
Xarxa Punt TIC
 
3- ACCIÓ-Transformació digital Granollers_14.03.2024.pdf
3- ACCIÓ-Transformació digital Granollers_14.03.2024.pdf3- ACCIÓ-Transformació digital Granollers_14.03.2024.pdf
3- ACCIÓ-Transformació digital Granollers_14.03.2024.pdf
Empresa i Emprenedoria Granollers
 
Superilles socials: la proximitat a l'estratègia d'envelliment de l'Ajuntamen...
Superilles socials: la proximitat a l'estratègia d'envelliment de l'Ajuntamen...Superilles socials: la proximitat a l'estratègia d'envelliment de l'Ajuntamen...
Superilles socials: la proximitat a l'estratègia d'envelliment de l'Ajuntamen...
Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch
 

Similar to FTLLEIDA_SOC_PAO.pdf (20)

Catàleg de Serveis a la Industria
Catàleg de Serveis a la IndustriaCatàleg de Serveis a la Industria
Catàleg de Serveis a la Industria
 
Presentació Cerdanyola Oberta (v. 1.0)
Presentació Cerdanyola Oberta (v. 1.0)Presentació Cerdanyola Oberta (v. 1.0)
Presentació Cerdanyola Oberta (v. 1.0)
 
La insercio sociolaboral com a línia estratègica de la Xarxa Òmnia
La insercio sociolaboral com a línia estratègica de la Xarxa ÒmniaLa insercio sociolaboral com a línia estratègica de la Xarxa Òmnia
La insercio sociolaboral com a línia estratègica de la Xarxa Òmnia
 
L'Actic al Punt Òmnia Vapor Llonch
L'Actic al Punt Òmnia Vapor LlonchL'Actic al Punt Òmnia Vapor Llonch
L'Actic al Punt Òmnia Vapor Llonch
 
Projectes Formació Dgsi
Projectes Formació DgsiProjectes Formació Dgsi
Projectes Formació Dgsi
 
Treball als Barris - Can Calders i La Salut
Treball als Barris - Can Calders i La SalutTreball als Barris - Can Calders i La Salut
Treball als Barris - Can Calders i La Salut
 
Orientació_Expojove2012.pdf
Orientació_Expojove2012.pdfOrientació_Expojove2012.pdf
Orientació_Expojove2012.pdf
 
Pres connectat2010 networking
Pres connectat2010 networkingPres connectat2010 networking
Pres connectat2010 networking
 
Política empresarial TIC
Política empresarial TICPolítica empresarial TIC
Política empresarial TIC
 
Np visita principe torre telefónica v5 cat
Np visita principe torre telefónica v5 catNp visita principe torre telefónica v5 cat
Np visita principe torre telefónica v5 cat
 
Serveis i Programes per a Empreses Industrials: La Marina
Serveis i Programes per a Empreses Industrials: La MarinaServeis i Programes per a Empreses Industrials: La Marina
Serveis i Programes per a Empreses Industrials: La Marina
 
Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació
Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació
Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació
 
Cataleg_serveis_industria_2023.pdf
Cataleg_serveis_industria_2023.pdfCataleg_serveis_industria_2023.pdf
Cataleg_serveis_industria_2023.pdf
 
Reunio xslpe 18 febrer 2011
Reunio xslpe 18 febrer 2011Reunio xslpe 18 febrer 2011
Reunio xslpe 18 febrer 2011
 
Xarxa que reequilibra el territori
Xarxa que reequilibra el territoriXarxa que reequilibra el territori
Xarxa que reequilibra el territori
 
Presentacio Tic Anoia
Presentacio Tic AnoiaPresentacio Tic Anoia
Presentacio Tic Anoia
 
3- ACCIÓ-Transformació digital Granollers_14.03.2024.pdf
3- ACCIÓ-Transformació digital Granollers_14.03.2024.pdf3- ACCIÓ-Transformació digital Granollers_14.03.2024.pdf
3- ACCIÓ-Transformació digital Granollers_14.03.2024.pdf
 
Dossier siop 2012 (versió definitiva)
Dossier siop 2012 (versió definitiva)Dossier siop 2012 (versió definitiva)
Dossier siop 2012 (versió definitiva)
 
Dossier siop 2012
Dossier siop 2012Dossier siop 2012
Dossier siop 2012
 
Superilles socials: la proximitat a l'estratègia d'envelliment de l'Ajuntamen...
Superilles socials: la proximitat a l'estratègia d'envelliment de l'Ajuntamen...Superilles socials: la proximitat a l'estratègia d'envelliment de l'Ajuntamen...
Superilles socials: la proximitat a l'estratègia d'envelliment de l'Ajuntamen...
 

More from Ocupació. Generalitat de Catalunya

CTR Gestió de les Contractacions
CTR Gestió de les Contractacions CTR Gestió de les Contractacions
CTR Gestió de les Contractacions
Ocupació. Generalitat de Catalunya
 
Certificacio professional
Certificacio professionalCertificacio professional
Certificacio professional
Ocupació. Generalitat de Catalunya
 
Presentacio Treball i Formació 2015 (SOC)
Presentacio Treball i Formació 2015 (SOC)Presentacio Treball i Formació 2015 (SOC)
Presentacio Treball i Formació 2015 (SOC)
Ocupació. Generalitat de Catalunya
 
Justificacio economica Treball i Formació 2015
Justificacio economica Treball i Formació 2015Justificacio economica Treball i Formació 2015
Justificacio economica Treball i Formació 2015
Ocupació. Generalitat de Catalunya
 
Catalan labour market (Servei d'Ocupació de Catalunya)
Catalan labour market (Servei d'Ocupació de Catalunya)Catalan labour market (Servei d'Ocupació de Catalunya)
Catalan labour market (Servei d'Ocupació de Catalunya)
Ocupació. Generalitat de Catalunya
 
Modul a eines informàtiques bàsiques per a la recerca de feina
Modul a eines informàtiques bàsiques per a la recerca de feinaModul a eines informàtiques bàsiques per a la recerca de feina
Modul a eines informàtiques bàsiques per a la recerca de feinaOcupació. Generalitat de Catalunya
 
Eures uk 12nov14
Eures uk 12nov14Eures uk 12nov14
Eures holanda 12nov14
Eures holanda 12nov14Eures holanda 12nov14
Eures Taller Alemanya 12-novembre_2014
Eures Taller Alemanya 12-novembre_2014Eures Taller Alemanya 12-novembre_2014
Eures Taller Alemanya 12-novembre_2014
Ocupació. Generalitat de Catalunya
 

More from Ocupació. Generalitat de Catalunya (20)

CTR Gestió de les Contractacions
CTR Gestió de les Contractacions CTR Gestió de les Contractacions
CTR Gestió de les Contractacions
 
Certificacio professional
Certificacio professionalCertificacio professional
Certificacio professional
 
Presentacio Treball i Formació 2015 (SOC)
Presentacio Treball i Formació 2015 (SOC)Presentacio Treball i Formació 2015 (SOC)
Presentacio Treball i Formació 2015 (SOC)
 
Justificacio economica Treball i Formació 2015
Justificacio economica Treball i Formació 2015Justificacio economica Treball i Formació 2015
Justificacio economica Treball i Formació 2015
 
Catalan labour market (Servei d'Ocupació de Catalunya)
Catalan labour market (Servei d'Ocupació de Catalunya)Catalan labour market (Servei d'Ocupació de Catalunya)
Catalan labour market (Servei d'Ocupació de Catalunya)
 
Soc cerca feina_17_02_2014
Soc cerca feina_17_02_2014Soc cerca feina_17_02_2014
Soc cerca feina_17_02_2014
 
Competències digitals soc 2013
Competències digitals soc 2013Competències digitals soc 2013
Competències digitals soc 2013
 
Mòdul b recursos per trobar feina a través d’internet
Mòdul b recursos per trobar feina a través d’internetMòdul b recursos per trobar feina a través d’internet
Mòdul b recursos per trobar feina a través d’internet
 
Modul a eines informàtiques bàsiques per a la recerca de feina
Modul a eines informàtiques bàsiques per a la recerca de feinaModul a eines informàtiques bàsiques per a la recerca de feina
Modul a eines informàtiques bàsiques per a la recerca de feina
 
Eures uk 12nov14
Eures uk 12nov14Eures uk 12nov14
Eures uk 12nov14
 
Eures holanda 12nov14
Eures holanda 12nov14Eures holanda 12nov14
Eures holanda 12nov14
 
Eures frança 12nov14
Eures frança 12nov14Eures frança 12nov14
Eures frança 12nov14
 
Eures Taller Alemanya 12-novembre_2014
Eures Taller Alemanya 12-novembre_2014Eures Taller Alemanya 12-novembre_2014
Eures Taller Alemanya 12-novembre_2014
 
Presentació EURES BizBarcelona
Presentació EURES BizBarcelona Presentació EURES BizBarcelona
Presentació EURES BizBarcelona
 
Serveis_SOC_fira_Martorelles.pdf
Serveis_SOC_fira_Martorelles.pdfServeis_SOC_fira_Martorelles.pdf
Serveis_SOC_fira_Martorelles.pdf
 
VIII Fòrum d’Ocupació Universitària_URV.pdf
VIII Fòrum d’Ocupació Universitària_URV.pdfVIII Fòrum d’Ocupació Universitària_URV.pdf
VIII Fòrum d’Ocupació Universitària_URV.pdf
 
cartel_CNR_StFeliu_Mecanizado_abrasión_CAST_v4.pdf
cartel_CNR_StFeliu_Mecanizado_abrasión_CAST_v4.pdfcartel_CNR_StFeliu_Mecanizado_abrasión_CAST_v4.pdf
cartel_CNR_StFeliu_Mecanizado_abrasión_CAST_v4.pdf
 
cursos_cifohospitalet_cat.pdf
cursos_cifohospitalet_cat.pdfcursos_cifohospitalet_cat.pdf
cursos_cifohospitalet_cat.pdf
 
cursos_cifohospitalet_cast.pdf
cursos_cifohospitalet_cast.pdfcursos_cifohospitalet_cast.pdf
cursos_cifohospitalet_cast.pdf
 
PPT_presentacio_SOC_v3.pdf
PPT_presentacio_SOC_v3.pdfPPT_presentacio_SOC_v3.pdf
PPT_presentacio_SOC_v3.pdf
 

FTLLEIDA_SOC_PAO.pdf

 • 1. EL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA Direcció Territorial del Departament d’Empresa i Ocupació Fira de Formació i Treball de Lleida Febrer de 2012
 • 2. Polítiques actives d’Ocupació “PAO”  Actuacions de Qualificació Professional  Actuacions de Promoció de l’Ocupació  Actuacions d’Informació i Orientació  Actuacions integrals
 • 3. Actuacions de Qualificació Professional (1)  Formació Ocupacional: Entitats Locals i FOAP. Accions de formació en àrees professionals prioritàries adreçades preferentment a persones treballadores en situació d’atur. Es consideren prioritàries les accions formatives adreçades als sectors de la logística, distribució, transport i comunicacions, turisme, comerç, energies renovables i eficiència energètica, àrea sociosanitària i d’atenció a les persones, gestió de microempreses, tecnologies de la informació i la comunicació i les especialitats vinculades a l’obtenció dels Certificats de Professionalitat.
 • 4. Actuacions de Qualificació Professional (2)  Forma i contracta Accions de formació teoricopràctica, adreçada a l’adquisició de les competències necessàries per al desenvolupament del lloc de treball que l’empresa necessita cobrir de forma immediata.  Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) Accions formatives adreçades a joves que finalitzen l’ESO sense assolir-ne els objectius. La finalitat és proporcionar una formació bàsica i professional.  CerTIC Programa que ofereix cursos de formació i certificació en eines TIC en la modalitat blended learning (semi presencial).  E-formació Cursos de Formació a distància preferentment per a persones treballadores desocupades per proporcionar competències transversals i professionals: Administratives, d’Empresa i organitzacions; Digitals; Gestió de la informació i la Comunicació.; Lingüístiques; Emprenedoria i Gestió de Microempreses.
 • 5. Actuacions de Qualificació Professional (3)  Connecta’t Programa d’afabetització digital amb l'objectiu de capacitar en l’ús de les noves tecnologies per a la recerca de feina a persones treballadores desocupades demandants de feina inscrites en les Oficines de Treball.  Programes d’Intercanvis Internacionals • Programa Leonardo da Vinci: Gestió de pràctiques de perfeccionament professional en empreses catalanes i europees en cooperació amb els països participants. Aquest programa consisteix tant en acolliment se persones de França, Itàlia, Alemanya, el Regne Unit i Irlanda, com l’enviament de persones residents a Catalunya a aquests països. • Programa Eurodissea: Gestió de pràctiques de perfeccionament professional en empreses catalanes i europees en cooperació amb les regions europees participant (regions d’Alemanya, Bèlgica, Croàcia, Espanya, França, Portugal, Noruega, Suïssa, Romania i Geòrgia).
 • 6. Actuacions de Promoció de l’Ocupació (1)  Plans d’Ocupació (Entitats Locals i ESAL) Desenvolupament de projectes destinats a la contractació de persones aturades per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social.  Campanyes agràries de temporada Contractació de treballadors/res desocupats/des per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social, en col·laboració amb entitats sense ànim de lucre i entitats locals per als projectes de col·laboració en les campanyes agràries de temporada.  Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) Accions destinades a facilitar la contractació de tècnics de desenvolupament local per tal de dinamitzar, promoure i executar programes i mesures que afavoreixin la promoció econòmica en el seu territori d'actuació.
 • 7. Actuacions de Promoció de l’Ocupació (2)  Programes de Desenvolupament Local Foment del desenvolupament local (FDL) que compren diferents accions: estudis i informes, campanyes, jornades i seminaris, Intercanvis de coneixements i experiències...  Noves cases per a nous oficis Procés on l’aprenentatge i la qualificació s’alternen amb un treball productiu en activitats relacionades amb els nous sectors i activitats amb caràcter emergent, que permeti la inserció mitjançant la professionalització i l’adquisició d’experiència dels/les alumnes treballadors/es.  Programa d'experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya (Programa SUMA’T) Programa innovador que combina accions d’orientació, formació i l’adquisició d’experiència professional en empreses.
 • 8. Actuacions d’Informació i Orientació Professional  Itineraris personals d’Inserció (IPI) Accions d’informació, orientació, motivació, assessorament... perquè les persones millorin la seva ocupabilitat  Suport a la inserció (POIN) Programa de suport a la inserció laboral de col·lectius en situació de més vulnerabilitat  Reinicia’t Acompanyament a la inserció de majors de 50 anys  Prepara (Adreçat a persones que han esgotat la prestació d’atur contributiva o subsidi) Programa de requalificació professional que inclou mesures de política activa d’ocupació i ajudes econòmiques d’acompanyament
 • 9. Actuacions Integrals  Treball als Barris Actuacions de promoció de l’ocupació i desenvolupament local amb uns eixos per fomentar l’ocupació S’estructura en sis programes o línies d’actuació i diverses accions específiques per a cada programa: inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats especials, forment igualtat en el mercat de treball, qualificació ocupacional, plans d’ocupació,foment del desenvolupament local... Entitats: Ajuntaments de La Pobla de Segur, Balaguer, Lleida, Solsona, Tremp, El Pont de Suert, Cervera i Ponts.  Treball a les 7 comarques Actuacions en matèria ocupacional i desenvolupament local per tal d’estimular l’activitat econòmica i empresarial de les 7 comarques (Pallars Jussà, el Ripollès, l'Anoia, la Terra Alta, el Baix Ebre, el Montsià i la Ribera d’Ebre ) per aconseguir l’equilibri territorial i la cohesió social.
 • 10. Organització  Xarxa d’oficines de treball (OT)  CIFO  Xarxa Eures  Aules de Recerca Intensiva de Feina “ARIF” Àrea d’Empresa
 • 11. Xarxa d’Oficines de Treball. Catàleg de Serveis (1) 1. Serveis destinats a persones  Diagnòstic individualitzat sobre el perfil, necessitats i expectatives per poder trobar una feina, en el cas de les persones desocupades i per poder accedir a una nova, en el cas de les persones ocupades.  Informació i gestió d’ofertes d’ocupació adients. Informació sobre el mercat de treball i els incentius i mitjans disponibles pel foment de la contractació i de l’autoocupació.  Disseny, elaboració i realització d’un itinerari individual i personalitzat d’ocupació.  Oferta d’accions de formació professional per a l’ocupació.  Informació de les prestacions i subsidis per desocupació.
 • 12. Xarxa d’Oficines de Treball. Catàleg de Serveis (2) 2. Serveis destinats a les empreses  Tractament de les ofertes de feina, incloent la seva difusió. Preselecció i enviament de candidatures.  Informació i assessorament sobre el mercat de treball, mesures de foment de l’ocupació, modalitats i normes de contractació.  Comunicació telemàtica de la contractació laboral i de les altes, períodes d’activitat i certificats d’empresa.  Informació i assessorament per la creació d’empreses per part d’emprenedors.
 • 13. Xarxa d’Oficines de Treball. Catàleg de Serveis (3) 3. Serveis destinats a persones i empreses.  Portal Feina Activa.- Les persones hi posen els seus CV a disposició de les empreses i aquestes hi posen les seves ofertes de treball. Es busca una intermediació telemàtica.
 • 14. Tel: 973 640942 C. Maladeta, 11, local C 25530 Vielha otg_vielha.soc@gencat.cat Tel: 973 351074 Av. Pau Claris, 46 25700 La Seu d’Urgell otg_laseu.soc@gencat.cat Tel: 973 650765 C. Seix i Faya, 41 25620 Tremp otg_tremp.soc@gencat.cat Tel: 973 480017 C. Alcalde Moles, 16-20, baixos, local 1 25280 Solsona Tel: 973 443270 otg_solsona.soc@gencat.cat C. Bellmunt, 2 (cant. pg. d'Estació) 25600 Balaguer otg_balaguer.soc@gencat.cat Tel: 973 230550 Tel: 973 310077 C. Acadèmia, 34 C. Sant Pere Claver, 18 25002 Lleida 25300 Tàrrega ot_lleida.soc@gencat.cat otg_tarrega.soc@gencat.cat
 • 15. Centres d’Innovació i Formació . CIFO  Els centres d’Innovació i Formació Ocupacional són els centres propis del SOC i, alhora, centres de referència en matèria de formació professional ocupacional de Catalunya.  Imparteixen accions de formació per a l'ocupació, específiques i adaptades a les necessitats de les persones, de les empreses i dels territoris.  Ofereixen la formació teòrica i pràctica necessària per assolir o millorar les competències professionals que afavoreixin la inserció o la reinserció laboral de les persones que hi participen. Especialitats formatives del CIFO de Lleida  Energies renovables  Fred industrial, comercial i climatització  Electricitat i electrònica  Fontaneria i calefacció  Formació de formadors  Indústria alimentària  Informàtica  Rehabilitació d’edificacions  Soldadura
 • 16. Xarxa Eures EURES (European Employment Services) és una xarxa de cooperació per a l’ocupació i la lliure circulació de treballadors i treballadores, promoguda per la Comissió Europea i els serveis públics d’ocupació de l’Espai Econòmic Europeu, entre els quals hi ha el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Actualment, 31 països formen part de la Xarxa EURES: els 30 de l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa. Tasques: •Atenció als/a les demandants d’ocupació que cerquen feina a l’EEE (Oficines de treball, centres IPI...) •Atenció a les empreses catalanes que cerquen treballadors/res a l’EEE •Processos de reclutament transnacionals •...
 • 17. Aules de Recerca Intensiva de Feina “ARIF” El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) posa a disposició de les persones usuàries de les oficines de Treball les Aules de Recerca Intensiva de Feina.  Les Aules Actives estan equipades amb ordinador, telèfon i connexió a Internet , eines que faciliten el procés de recerca activa de feina.  Compten de personal tècnic que s'ocupa d'assessorar i orientar als usuaris i les usuàries de les aules a l'hora de concretar el seu procés de cerca de feina. La província de Lleida disposa de dos Aules actives, ubicades a:  Lleida ciutat (ubicada al CIFO)  Tàrrega (ubicada al Centre d’Entitats)
 • 18. Àrea d’Empresa Objecte Informar i assessorar a les empreses, de forma integral, en temes d’ocupació i formació, establint, si s’escau, línies de col·laboració personalitzades a les seves necessitats Serveis a les empreses • Suport en processos de selecció: OT; Feina Activa; Xarxa Eures • Suport a la formació: Formació d’Oferta i formació de demanda • Suport a la contractació: Modalitats de contractació; Bonificacions... • Programes: Forma i Contracta, SUMA’T... •Altres : ACC1Ó, INICIA, SARU, OAC, OGE, Responsabilitat social •...
 • 19. MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ Departament d’Empresa i Ocupació Servei d’Ocupació de Catalunya General Brito, 3 973230080 - 973030259 http://www.oficinadetreball.gencat.cat