SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
Download to read offline
Ключові вимоги оновленої
версії стандарту
FSC-STD-40-004 V3-1
Євгеній Хань, Менеджер ланцюга постачання та цілісності, FSC Україна
Вебінар
25 вересня 2021 р., м. Київ
2
FSC
НОРМАТИВНА
БАЗА COC
3
4
FSC-STD-40-004
FSC-STD-40-004a
FSC-DIR-40-004
FSC-POL-01-004
НОРМАТИВНІ
ДОКУМЕНТИ
ДОДАТКОВІ НОРМАТИВНІ
ДОКУМЕНТИ
FSC-STD-40-005
FSC-STD-50-001
FSC-DIR-40-005
FSC-STD-40-003
FSC-STD-40-007
FSC НОРМАТИВНА БАЗА COC
https://fsc.org/en/document-centre
FSC
DOCUMENT
CENTRE
6
ТЕРМІНОЛОГІЯ
ТА ПЕРЕКЛАД
7
ТЕРМІНОЛОГІЯ
Супровідний документ (Delivery document) – документ, який
супроводжує вантаж і містить у паперовому або в електронному
вигляді опис, клас і кількість транспортованого товару. Приклади
супровідних документів: накладні, документи для перевезення
вантажів, транспортні документи, списки вантажів.
Торговий документ (Sales document) – законний комерційний
інструмент, який свідчить про продаж продукції (наприклад, рахунок-
фактура, чек, договір купівлі-продажу або авізо), який є підставою
платежу і стає документом про право власності за оплати в повному
обсязі. Він може бути фізичним або електронним; ідентифікує обидві
сторони торгівлі, товари, що продаються, а також їхню кількість, дату
продажу та ціни.
8
ТЕРМІНОЛОГІЯ
FSC Вторинне (FSC Recycled) – FSC заява для переробленої
продукції на основі вхідних матеріалів, що походять винятково з
вторинної сировини.
9
ТЕРМІНОЛОГІЯ
Сторона, інтереси якої зачеплено (Affected stakeholder) – будь-яка
особа, група осіб або суб’єкт господарювання, яка зазнає або може
зазнати наслідків від діяльності організації. Це, наприклад,
працівники, особи, групи осіб або організації, що задіяні в діяльності
організації та перебувають на місцях її здійснення, але не
обмежуються ними.
Зацікавлена сторона, що виявляє зацікавленість (Interested
stakeholder) – будь-яка особа, група осіб або організація, яка
виявила зацікавленість або, згідно з наявною інформацією, має
зацікавленість у діяльності організації.
Зацікавлена сторона (Stakeholder) – див. «Сторона, інтереси якої
зачеплено» та «Зацікавлена сторона, що виявляє зацікавленість».
10
Працівники (Workers) – усі зайняті особи, зокрема: державні
службовці, працівники неповного робочого дня та сезонні працівники
всіх рангів та категорій, зокрема працівники, адміністратори, керівники,
працівники підрядників, а також самозайняті підрядники та
субпідрядники (джерело: Конвенція МОП 155 Конвенція про безпеку й
гігієну праці та виробниче середовище, 1981 р.).
Визначення функцій працівників, таких як керівники, варіює від країни
до країни. У ситуаціях, коли вони мають повноваження в інтересах
роботодавця чи керівництва наймати, переводити, призупиняти,
звільняти, відкликати, просувати, призначати, винагороджувати чи
дисциплінувати інших працівників або нести відповідальність за їх
керівництво, вони можуть не мати право вступати до профспілок.
ТЕРМІНОЛОГІЯ
11
ОСНОВНІ ВИМОГИ
12
Основні вимоги FSC щодо праці
Додаток C. Приклади компонентів продукції, які мають бути сертифіковані (нормативний)
Додаток D. Самостійне оцінювання основних вимог FSC щодо праці (нормативний)
13
14
ВИМОГИ FSC
ЩОДО ПРАЦІ
15
ДОДАТОК Г. САМОСТІЙНЕ ОЦІНЮВАННЯ ОСНОВНИХ
ВИМОГ FSC ЩОДО ПРАЦІ (НОРМАТИВНИЙ)
Програмні заяви
Дитяча праця
Примусова праця
Дискримінація
Свобода асоціації та права ведення
колективних перемовин
Проведення
самостійної оцінки
Самостійна оцінка подається
органу сертифікації
організації
Прийняти та впровадити програмну заяву
(заяви), яка охоплює основні вимоги FSC
щодо праці
Підтримувати в актуальному стані
самостійне оцінювання
16
Основні вимоги FSC щодо праці
Розробка програмної заяви
(-в), що охоплюють основні
вимоги щодо праці
Впровадження програмних
заяв щодо праці
Проведення самостійного
оцінювання та подання
його органу сертифікації
Аудитор перевіряє, чи була
затверджена (прийнята) та
впроваджена програмна
заява (-ви),
Аудитор перевіряє, чи
доступна програмна заява
(-ви) зацікавленим
сторонам
Аудитор оцінює самостійну
оцінку, використовує її для
проведенняя аудита на
місці та перевірки доказів
17
Програмна заява
«Організація не допустить використання дитячої або
примусової праці, а також експлуатацію дітей у будь-якій
із її глобальних операцій та об’єктів".
• Керівництво та персонал обізнані та проінформовані,
• оновлення вже існуючих операцій, процедур та систем
(або створення нових)
• Моніторинг та забезпечення дотримання (за потреби)
Доступно на веб-сайті, бюлетені, розміщено на робочому
місці, як роздатковий матеріал, на плакатах, дошці
оголошень, включено до керівництв або кодексу
поведінки працівника чи надсилається за запитом
1.5 Організація має прийняти та впровадити
програмну заяву (policy statement) або заяви,
які охоплюють основні вимоги FSC щодо праці.
Програмні заяви мають бути доступні
зацікавленим сторонам (тобто зацікавленим
сторонам, та сторонам, інтереси яких
зачеплено) та органу сертифікації організації.
18
Основні вимоги FSC щодо праці
7.1 Застосовуючи основні вимоги FSC щодо
праці, організація має належно враховувати
права та обов’язки, встановлені національним
законодавством, водночас досягаючи цілей,
сформульованих у вимогах.
Національне законодавство ≠відповідність
19
Дитяча праця
7.2 Організація не має використовувати дитячу працю.
7.2.1 Організація не має наймати працівників, які не досягли 15-річного віку або
мінімального віку, встановленого національним або місцевим законодавством чи
нормативними актами, залежно від того, який вік є вищим, крім випадків,
зазначених у пункті 7.2.2.
7.2.2 У країнах, де національне законодавство або нормативні акти дозволяють
працевлаштування осіб віком від 13 до 15 років на легких видах робіт, таке
працевлаштування не має перешкоджати навчанню у школі та не має шкодити
їхньому здоров’ю та розвитку. Зокрема там, де на дітей поширюється дія законів
про обов’язкову освіту, вони мають працювати лише поза часом, відведеним для
занять у школі, упродовж звичайного денного робочого часу.
7.2.3 Жодну особу, яка не досягла 18-річного віку, не мають залучати до
небезпечних або важких робіт, окрім випадків, коли це відбувається з навчальною
метою відповідно до затверджених національних нормативно-правових актів.
7.2.4 Організація має заборонити найгірші форми дитячої праці.
Ймовірно, це не буде перешкоджати навчанню
в школі та не шкодити їх здоров’ю та розвитку.
Будь-яка робота, яка може загрожувати
фізичному, розумовому та психічному
здоров’ю дітей.
Усі форми рабства або практику, подібну до
рабства
• Сексуальна експлуатація
• Незаконні дії
• Небезпечна робота (робота, яка за своїм
характером чи умовами, в яких вона
виконується, може завдати шкоди здоров'ю,
безпеці чи моральності дітей)
20
Примусова праця
7.3 Організація має ліквідувати всі форми примусової та обов’язкової праці.
7.3.1 Трудові відносини є добровільними та ґрунтуються на взаємній згоді, без
загрози покарання.
7.3.2 Не має бути доказів будь-яких практик, що свідчать про примусову або
обов’язкову працю, зокрема, але не лише:
• фізичне або сексуальне насильство;
• підневільна/кабальна праця;
• утримання заробітної плати, у тому числі сплати винагороди (комісійних) за
працевлаштування та/або внесення застави для допуску до роботи;
• обмеження свободи пересування;
• вилучення паспорта та документів, що посвідчують особу;
• погрожування донести органам влади.
Робота чи послуга, що вимагається від будь-якої
особи під загрозою будь-якого покарання і не
пропонується добровільно.
Згода щодо працевлаштування та їхня свобода
покинути роботу в будь-який час.
Будь-яка форма примусу, така як погроза
насильством, покарання ...
Став поневоленим в результаті позики або
боргу.
Не можна залишати місце роботи після
закінчення робочого дня / періоду або зміни.
21
Дискримінація
7.4 Організація має забезпечити недискримінаційні умови
у сфері професійної діяльності та рівні можливості
обіймати посади.
7.4.1 Практики працевлаштування та можливості
обіймати посади не є дискримінаційними.
Дискримінація включає будь-яке
розмежування, виключення чи преференції.
Практики, які впливають на поставлення
людини в невигідне становище чи
підпорядкування на ринку праці або на
робочому місці через расу, колір шкіри,
релігію….
Доступ до працевлаштування, професійного
навчання та умови працевлаштування.
22
Свобода асоціації та права ведення колективних перемовин
7.5 Організація має поважати свободу зібрань і чинне право на
колективні перемовини.
7.5.1 Працівники мають можливість створювати організації працівників
або долучитися до них за власним вибором.
7.5.2 Організація поважає повну свободу організацій працівників
розробляти власні статути та правила.
7.5.3 Організація поважає права працівників займатися законною
діяльністю, пов’язаною зі створенням організації працівників,
приєднанням до неї або наданням їй допомоги, або утримуватися від
цього, і не буде дискримінувати чи карати працівників за реалізацію
цих прав.
7.5.4 Організація сумлінно веде перемовини із законно створеними
організаціями працівників та/або належним чином обраними
представниками й докладає усіляких зусиль для укладання колективної
угоди.
7.5.5 Мають виконуватися колективні угоди, у разі їх наявності.
Право робітників та роботодавців створювати організації
за власним вибором добровільно вступати та залишати їх.
Добровільний процес перемовин між роботодавцями чи
організацією роботодавців та організацією працівників.
Працівники мають вибір щодо вступу до профспілки або
створення її чи представницької групи або комітету
працівників без перешкод та втручання зовні.
Будь-яка організація трудящих для досягнення та захисту
інтересів робітників.
Керівництво не перешкоджає і не втручається жодним
чином.
Працівники можуть вирішити не організовуватися.
Захист працівників від дискримінаційних дій, таких як
звільнення або підвищення по службі.
Роботодавець та організації робітників докладають усіх
зусиль, щоб досягти згоди, провести справжні та
конструктивні переговори.
23
САМОСТІЙНЕ ОЦІНЮВАННЯ
1.6 Організація має підтримувати в актуальному стані самостійне оцінювання (самооцінювання), в якому
потрібно описувати, як організація застосовує основні вимоги FSC щодо праці у своїй діяльності.
Самостійне оцінювання подають органу сертифікації організації.
Ситуація в країні Ситуація щодо організації Докази, що підтверджують
відповідність
24
Самостійне оцінювання - Дитяча праця
Ситуація в країні (закони чи правові зобов'язання)
Ситуація щодо організації – демонстрація відповідності
Визначте будь-які документи чи записи
Законодавчі чи регулятивні обмеження, які обмежують вашу
здатність дотримуватися вимог.
1. Чи є у вас політика щодо дитячої праці?
2. Чи є у вас ефективні процедури працевлаштування та найму, які
включають перевірку віку?
3. Чи зберігаєте ви копії посвідчень усіх працівників?
4. Якщо ви наймаєте працівників віком до 18 років, опишіть, яких
заходів ви вжили, щоб вони не виконували небезпечних або
важких робіт.
5. Чи законодавчо дозволено працевлаштування дітей у віці від 13
до 15 років? Ви працевлаштовуєте дітей у цьому віці?
1. Політика щодо дитячої праці.
2. Трудові контракти або угоди, в тому числі з
кадровими агентствами.
3. Політика зайнятості та процедури.
найму,процедура перевірки віку для ідентифікації
4. Записи щодо обліку працівників, включаючи
сезонних та мігрантів (віковий реєстр),
документи, що посвідчують особу, такі як копії
свідоцтв про народження або національні
посвідчення особи
5. Оцінка ризиків щодо дитячої праці.
25
Самостійне оцінювання - Примусова праця
Ситуація в країні (закони чи правові зобов'язання)
Ситуація щодо організації – демонстрація відповідності
Визначте будь-які документи чи записи
Законодавчі чи регулятивні обмеження, які обмежують вашу
здатність дотримуватися вимог.
1. Чи є у вас політика, яка забороняє примусову та обов’язкову
працю?
2. У який спосіб ваша організація гарантує, що не стягується
комісія за працевлаштування, а також оплата чи внесення
застав для початку роботи?
3. Як ваша організація гарантує, що немає будь-якої форми
обмеження пересування працівників?
4. Як забезпечується на підприємстві доступ працівників до своїх
паспортів та документів, що посвідчують особу, і водночас
безпечне місце для зберігання документів?
5. Як ви гарантуєте, що унеможливлено погрожування донести на
працівників органам влади?
1. Платіжні записи (відомості із заробітної плати).
2. Записи інспекції з питань праці.
3. Договори найму.
4. Законодавчі відрахування (податок, соціальне
страхування).
5. Національні / галузеві стандарти оплати праці
(для порівняння).
6. Процедури врегулювання спорів та розгляду
скарг.
7. Записи ліцензованих кадрових агентств.
8. Трудові угоди.
26
Самостійне оцінювання - Дискримінація
Ситуація в країні (закони чи правові зобов'язання)
Ситуація щодо організації – демонстрація відповідності
Визначте будь-які документи чи записи
Законодавчі чи регулятивні обмеження, які обмежують вашу
здатність дотримуватися вимог.
1. Ваш процес прийняття на роботу базується на навичках та
досвіді кандидатів?
2. Чи гарантуєте ви, що всі працівники мають рівні можливості для
просування по службі відповідно до результатів їх роботи?
3. Чи маєте ви політику щодо недискримінації?
4. Чи існує рівність співвідношення статі / віку?
5. Чи маєте ви етнічно різноманітну робочу силу?
1. Оголошення щодо вакансій.
2. Записи щодо заяв на роботу.
3. Політика рівних можливостей.
4. Процедури розгляду скарг / скарг та реєстр
записів.
5. Оцінка праці (оцінки) або оцінка результатів
роботи.
6. Позитивна дискримінація або програма
позитивних дій.
27
Самостійне оцінювання - Свобода асоціації та права ведення колективних перемовин
Ситуація в країні (закони чи правові зобов'язання)
Ситуація щодо організації – демонстрація відповідності
Визначте будь-які документи чи записи
Законодавчі чи регулятивні обмеження, які обмежують вашу
здатність дотримуватися вимог.
1. Чи можуть ваші працівники вільно приєднуватися до
організацій трудящих, включаючи профспілки, на їх вибір, без
втручання вашої організації?
2. Якщо працівники представлені профспілкою, чи є вона
автономною та незалежною?
3. Які форми представництва працівників, крім профспілок,
існують у даному місцерозташуванні?
4. Ви надаєте представникам працівників час і простір для
реалізації своїх ролей?
5. Чи залишається керівництво нейтральним, якщо в організації
існує більше однієї організації трудящих?
1. Реєстр скарг.
2. Колективний договір.
3. Протоколи або документи із засідань, пов’язані з
розробкою колективного договору.
4. Звіт міністерства праці / Звітів щодо трудових
відносин.
5. Судові звіти.
6. Задокументовані докази та записи виборів до
представників трудящих.
https://fsc.org/en/chain-of-custody-certification
Chain of Custody Certification
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
https://fsc.org/en/chain-of-custody-certification
Chain of Custody Certification
https://youtu.be/jY2Krw_Z9Mo
https://youtu.be/WADK_xzGJ0E
ЗАПИСИ ВЕБІНАРІВ
https://youtu.be/7nom7W13UnU
https://etraining.fsc.org/
FSC’s ONLINE
TRAINING
PLATFORM
32
ПИТАННЯ
ТА ВІДПОВІДІ
Forest Stewardship Council®
FSC® Ukraine
National Representative office
Kyiv, Vasylkivska str. 14, office 307-A
T +38 (044) 22 36 845
FSC Global Development © All rights reserved
FSC® F000237
ua.fsc.org
33

More Related Content

What's hot

Narkotichni veshtestva (2)
Narkotichni veshtestva (2)Narkotichni veshtestva (2)
Narkotichni veshtestva (2)Tatqna Todorova
 
Визнання результатів оцінки відповідності проведенної іноземними акредитовани...
Визнання результатів оцінки відповідності проведенної іноземними акредитовани...Визнання результатів оцінки відповідності проведенної іноземними акредитовани...
Визнання результатів оцінки відповідності проведенної іноземними акредитовани...Improve Medical LLC
 
Бизнес план за минерална вода Торн Спринг
Бизнес план за минерална вода Торн СпрингБизнес план за минерална вода Торн Спринг
Бизнес план за минерална вода Торн СпрингPlamena Ivanova
 
Презентація вебінару "Введення MDR на території Європейського Союзу Основні з...
Презентація вебінару "Введення MDR на території Європейського Союзу Основні з...Презентація вебінару "Введення MDR на території Європейського Союзу Основні з...
Презентація вебінару "Введення MDR на території Європейського Союзу Основні з...Improve Medical LLC
 
Управління документацією: як побудувати ефективну структуру?
Управління документацією: як побудувати ефективну структуру?Управління документацією: як побудувати ефективну структуру?
Управління документацією: як побудувати ефективну структуру?Improve Medical LLC
 
Що таке медичний виріб? Як правильно визначити клас медичного виробу та обрат...
Що таке медичний виріб? Як правильно визначити клас медичного виробу та обрат...Що таке медичний виріб? Як правильно визначити клас медичного виробу та обрат...
Що таке медичний виріб? Як правильно визначити клас медичного виробу та обрат...Improve Medical LLC
 
Породи овець
Породи овецьПороди овець
Породи овецьSergey Lugovoy
 
Множествена интелигентност
Множествена интелигентностМножествена интелигентност
Множествена интелигентностSvetlin Nakov
 
Метрология - Термини и определения.pptx
Метрология - Термини и определения.pptxМетрология - Термини и определения.pptx
Метрология - Термини и определения.pptxMladenPetrov3
 
л11 уя 2012
л11  уя 2012л11  уя 2012
л11 уя 2012STUYAKMMT
 
Презентація вебінару “Попереджувальні та коригувальні дії. Як працює CAPA? По...
Презентація вебінару “Попереджувальні та коригувальні дії. Як працює CAPA? По...Презентація вебінару “Попереджувальні та коригувальні дії. Як працює CAPA? По...
Презентація вебінару “Попереджувальні та коригувальні дії. Як працює CAPA? По...Improve Medical LLC
 
Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації Вимоги до оформлен...
Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації Вимоги до оформлен...Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації Вимоги до оформлен...
Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації Вимоги до оформлен...Pravotv
 
Управління компетентністю персоналу. Як забезпечити ефективність процесу навч...
Управління компетентністю персоналу. Як забезпечити ефективність процесу навч...Управління компетентністю персоналу. Як забезпечити ефективність процесу навч...
Управління компетентністю персоналу. Як забезпечити ефективність процесу навч...Improve Medical LLC
 
практична робота № 1
практична робота № 1практична робота № 1
практична робота № 1cit-cit
 

What's hot (20)

Narkotichni veshtestva (2)
Narkotichni veshtestva (2)Narkotichni veshtestva (2)
Narkotichni veshtestva (2)
 
Визнання результатів оцінки відповідності проведенної іноземними акредитовани...
Визнання результатів оцінки відповідності проведенної іноземними акредитовани...Визнання результатів оцінки відповідності проведенної іноземними акредитовани...
Визнання результатів оцінки відповідності проведенної іноземними акредитовани...
 
стандартизація якості товару
стандартизація якості товарустандартизація якості товару
стандартизація якості товару
 
Бизнес план за минерална вода Торн Спринг
Бизнес план за минерална вода Торн СпрингБизнес план за минерална вода Торн Спринг
Бизнес план за минерална вода Торн Спринг
 
л4 ст уя 2012
л4 ст уя 2012л4 ст уя 2012
л4 ст уя 2012
 
Презентація вебінару "Введення MDR на території Європейського Союзу Основні з...
Презентація вебінару "Введення MDR на території Європейського Союзу Основні з...Презентація вебінару "Введення MDR на території Європейського Союзу Основні з...
Презентація вебінару "Введення MDR на території Європейського Союзу Основні з...
 
Управління документацією: як побудувати ефективну структуру?
Управління документацією: як побудувати ефективну структуру?Управління документацією: як побудувати ефективну структуру?
Управління документацією: як побудувати ефективну структуру?
 
Що таке медичний виріб? Як правильно визначити клас медичного виробу та обрат...
Що таке медичний виріб? Як правильно визначити клас медичного виробу та обрат...Що таке медичний виріб? Як правильно визначити клас медичного виробу та обрат...
Що таке медичний виріб? Як правильно визначити клас медичного виробу та обрат...
 
Породи овець
Породи овецьПороди овець
Породи овець
 
Множествена интелигентност
Множествена интелигентностМножествена интелигентност
Множествена интелигентност
 
Шум
ШумШум
Шум
 
Метрология - Термини и определения.pptx
Метрология - Термини и определения.pptxМетрология - Термини и определения.pptx
Метрология - Термини и определения.pptx
 
л11 уя 2012
л11  уя 2012л11  уя 2012
л11 уя 2012
 
Методичні рекомендації (хімія)
Методичні рекомендації (хімія)Методичні рекомендації (хімія)
Методичні рекомендації (хімія)
 
Царство Гъби
Царство  ГъбиЦарство  Гъби
Царство Гъби
 
Pārtikas izsekojamība
Pārtikas izsekojamība Pārtikas izsekojamība
Pārtikas izsekojamība
 
Презентація вебінару “Попереджувальні та коригувальні дії. Як працює CAPA? По...
Презентація вебінару “Попереджувальні та коригувальні дії. Як працює CAPA? По...Презентація вебінару “Попереджувальні та коригувальні дії. Як працює CAPA? По...
Презентація вебінару “Попереджувальні та коригувальні дії. Як працює CAPA? По...
 
Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації Вимоги до оформлен...
Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації Вимоги до оформлен...Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації Вимоги до оформлен...
Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації Вимоги до оформлен...
 
Управління компетентністю персоналу. Як забезпечити ефективність процесу навч...
Управління компетентністю персоналу. Як забезпечити ефективність процесу навч...Управління компетентністю персоналу. Як забезпечити ефективність процесу навч...
Управління компетентністю персоналу. Як забезпечити ефективність процесу навч...
 
практична робота № 1
практична робота № 1практична робота № 1
практична робота № 1
 

Similar to Ключові вимоги оновленої версії стандарту FSC-STD-40-004 V3-1

Employee-related CSR issues
Employee-related CSR issuesEmployee-related CSR issues
Employee-related CSR issuesSergiy Vasylyk
 
КС 11.12.2014 Модель. Проскурніна
КС 11.12.2014 Модель. ПроскурнінаКС 11.12.2014 Модель. Проскурніна
КС 11.12.2014 Модель. ПроскурнінаЗнову до роботи
 
Дисципліна праці та методи її забез.pptx
Дисципліна праці та методи її забез.pptxДисципліна праці та методи її забез.pptx
Дисципліна праці та методи її забез.pptxssuserfd7dc9
 
Risk evaluation presentation power point ukr
Risk evaluation presentation power point ukrRisk evaluation presentation power point ukr
Risk evaluation presentation power point ukrAlberto Mico
 
"Корпоративна соціальна відповідальність в організації" Руденко Кардаш 2
"Корпоративна соціальна відповідальність в організації" Руденко Кардаш 2"Корпоративна соціальна відповідальність в організації" Руденко Кардаш 2
"Корпоративна соціальна відповідальність в організації" Руденко Кардаш 2Evgeniya Dulko
 
стандартизація лекція 4
стандартизація лекція 4стандартизація лекція 4
стандартизація лекція 4galushko29
 
Трудові ресурси підприємства
Трудові ресурси підприємстваТрудові ресурси підприємства
Трудові ресурси підприємстваPavlo Syrvatka
 
Лекція охорона праці.pptx
Лекція охорона праці.pptxЛекція охорона праці.pptx
Лекція охорона праці.pptxTetianaitova
 
Трудове право івпрврпгврпврпрврвопвпшвовщ
Трудове право івпрврпгврпврпрврвопвпшвовщТрудове право івпрврпгврпврпрврвопвпшвовщ
Трудове право івпрврпгврпврпрврвопвпшвовщssuserfd7dc9
 
Правила внутрішнього трудового розпорядку
Правила внутрішнього трудового розпорядкуПравила внутрішнього трудового розпорядку
Правила внутрішнього трудового розпорядкуЗШ №10 м.Світловодська
 
Ваучерна система в Україні. Рекомендації проведення реформи
Ваучерна система в Україні. Рекомендації проведення реформи Ваучерна система в Україні. Рекомендації проведення реформи
Ваучерна система в Україні. Рекомендації проведення реформи UNDP Ukraine
 
первинна профспілкова організація2
первинна профспілкова організація2первинна профспілкова організація2
первинна профспілкова організація2juliy55
 
Презентація тимчасово виконуючого обов’язки виконавчого директора з кадрів,...
Презентація тимчасово виконуючого обов’язки виконавчого директора з кадрів,...Презентація тимчасово виконуючого обов’язки виконавчого директора з кадрів,...
Презентація тимчасово виконуючого обов’язки виконавчого директора з кадрів,...НАЕК «Енергоатом»
 

Similar to Ключові вимоги оновленої версії стандарту FSC-STD-40-004 V3-1 (17)

Employee-related CSR issues
Employee-related CSR issuesEmployee-related CSR issues
Employee-related CSR issues
 
КС 11.12.2014 Модель. Проскурніна
КС 11.12.2014 Модель. ПроскурнінаКС 11.12.2014 Модель. Проскурніна
КС 11.12.2014 Модель. Проскурніна
 
Дисципліна праці та методи її забез.pptx
Дисципліна праці та методи її забез.pptxДисципліна праці та методи її забез.pptx
Дисципліна праці та методи її забез.pptx
 
Risk evaluation presentation power point ukr
Risk evaluation presentation power point ukrRisk evaluation presentation power point ukr
Risk evaluation presentation power point ukr
 
"Корпоративна соціальна відповідальність в організації" Руденко Кардаш 2
"Корпоративна соціальна відповідальність в організації" Руденко Кардаш 2"Корпоративна соціальна відповідальність в організації" Руденко Кардаш 2
"Корпоративна соціальна відповідальність в організації" Руденко Кардаш 2
 
стандартизація лекція 4
стандартизація лекція 4стандартизація лекція 4
стандартизація лекція 4
 
1
11
1
 
Трудові ресурси підприємства
Трудові ресурси підприємстваТрудові ресурси підприємства
Трудові ресурси підприємства
 
Лекція охорона праці.pptx
Лекція охорона праці.pptxЛекція охорона праці.pptx
Лекція охорона праці.pptx
 
Трудове право івпрврпгврпврпрврвопвпшвовщ
Трудове право івпрврпгврпврпрврвопвпшвовщТрудове право івпрврпгврпврпрврвопвпшвовщ
Трудове право івпрврпгврпврпрврвопвпшвовщ
 
Lis nunes ukr
Lis nunes ukrLis nunes ukr
Lis nunes ukr
 
Правила внутрішнього трудового розпорядку
Правила внутрішнього трудового розпорядкуПравила внутрішнього трудового розпорядку
Правила внутрішнього трудового розпорядку
 
Law on education
Law on educationLaw on education
Law on education
 
Ваучерна система в Україні. Рекомендації проведення реформи
Ваучерна система в Україні. Рекомендації проведення реформи Ваучерна система в Україні. Рекомендації проведення реформи
Ваучерна система в Україні. Рекомендації проведення реформи
 
первинна профспілкова організація2
первинна профспілкова організація2первинна профспілкова організація2
первинна профспілкова організація2
 
КС 11.12.2014 Звіт. Толстоухова
КС 11.12.2014 Звіт. ТолстоуховаКС 11.12.2014 Звіт. Толстоухова
КС 11.12.2014 Звіт. Толстоухова
 
Презентація тимчасово виконуючого обов’язки виконавчого директора з кадрів,...
Презентація тимчасово виконуючого обов’язки виконавчого директора з кадрів,...Презентація тимчасово виконуючого обов’язки виконавчого директора з кадрів,...
Презентація тимчасово виконуючого обов’язки виконавчого директора з кадрів,...
 

More from FSC Ukraine

FSC сертифікація в Україні: стан, ситуація натепер та перспективи
FSC сертифікація в Україні: стан, ситуація натепер та перспективиFSC сертифікація в Україні: стан, ситуація натепер та перспективи
FSC сертифікація в Україні: стан, ситуація натепер та перспективиFSC Ukraine
 
Дотримання вимог «сезону тиші»: уроки минулого та запобіжники на майбутнє
Дотримання вимог «сезону тиші»: уроки минулого та запобіжники на майбутнєДотримання вимог «сезону тиші»: уроки минулого та запобіжники на майбутнє
Дотримання вимог «сезону тиші»: уроки минулого та запобіжники на майбутнєFSC Ukraine
 
ОГЛЯД ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: СПРОМОЖНІСТЬ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН ТА ВІДПОВІДА...
ОГЛЯД ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: СПРОМОЖНІСТЬ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН ТА ВІДПОВІДА...ОГЛЯД ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: СПРОМОЖНІСТЬ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН ТА ВІДПОВІДА...
ОГЛЯД ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: СПРОМОЖНІСТЬ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН ТА ВІДПОВІДА...FSC Ukraine
 
Публічні та приватні закупівлі лісової продукції: досвід та перспективи в кон...
Публічні та приватні закупівлі лісової продукції: досвід та перспективи в кон...Публічні та приватні закупівлі лісової продукції: досвід та перспективи в кон...
Публічні та приватні закупівлі лісової продукції: досвід та перспективи в кон...FSC Ukraine
 
Монетизація послуг екосистем: утопія чи недооцінені можливості для переходу д...
Монетизація послуг екосистем: утопія чи недооцінені можливості для переходу д...Монетизація послуг екосистем: утопія чи недооцінені можливості для переходу д...
Монетизація послуг екосистем: утопія чи недооцінені можливості для переходу д...FSC Ukraine
 
Про досвід реалізації вимог FSC національного стандарту системи ведення лісов...
Про досвід реалізації вимог FSC національного стандарту системи ведення лісов...Про досвід реалізації вимог FSC національного стандарту системи ведення лісов...
Про досвід реалізації вимог FSC національного стандарту системи ведення лісов...FSC Ukraine
 
Опитування "Позиція лісокористувачів щодо трактування лісопорушень на приклад...
Опитування "Позиція лісокористувачів щодо трактування лісопорушень на приклад...Опитування "Позиція лісокористувачів щодо трактування лісопорушень на приклад...
Опитування "Позиція лісокористувачів щодо трактування лісопорушень на приклад...FSC Ukraine
 
Незаконні рубки та незаконно добута деревина: правове регулювання понять
Незаконні рубки та незаконно добута деревина: правове регулювання понятьНезаконні рубки та незаконно добута деревина: правове регулювання понять
Незаконні рубки та незаконно добута деревина: правове регулювання понятьFSC Ukraine
 
Сезон тиші: причини і можливі наслідки для деревостанів і тваринного світу
Сезон тиші: причини і можливі наслідки для деревостанів і тваринного світуСезон тиші: причини і можливі наслідки для деревостанів і тваринного світу
Сезон тиші: причини і можливі наслідки для деревостанів і тваринного світуFSC Ukraine
 
Удосконалення таксації деревини – зменшення ризиків
Удосконалення таксації деревини – зменшення ризиків Удосконалення таксації деревини – зменшення ризиків
Удосконалення таксації деревини – зменшення ризиків FSC Ukraine
 
Незаконная деятельность в лесном хозяйстве: вызовы и возможные пути решения
Незаконная деятельность в лесном хозяйстве: вызовы и возможные пути решенияНезаконная деятельность в лесном хозяйстве: вызовы и возможные пути решения
Незаконная деятельность в лесном хозяйстве: вызовы и возможные пути решенияFSC Ukraine
 
Проблеми правового регулювання протидії незаконним рубкам та обігу незаконно ...
Проблеми правового регулювання протидії незаконним рубкам та обігу незаконно ...Проблеми правового регулювання протидії незаконним рубкам та обігу незаконно ...
Проблеми правового регулювання протидії незаконним рубкам та обігу незаконно ...FSC Ukraine
 
Tools for Risk Mitigation in Sustainable Forest Management of Ukraine
Tools for Risk Mitigation in Sustainable Forest Management of UkraineTools for Risk Mitigation in Sustainable Forest Management of Ukraine
Tools for Risk Mitigation in Sustainable Forest Management of UkraineFSC Ukraine
 
FSF innovation tools for strengthening integrity and risk adjusted certification
FSF innovation tools for strengthening integrity and risk adjusted certificationFSF innovation tools for strengthening integrity and risk adjusted certification
FSF innovation tools for strengthening integrity and risk adjusted certificationFSC Ukraine
 
Стан впровадження FSC національного стандарту системи ведення лісового господ...
Стан впровадження FSC національного стандарту системи ведення лісового господ...Стан впровадження FSC національного стандарту системи ведення лісового господ...
Стан впровадження FSC національного стандарту системи ведення лісового господ...FSC Ukraine
 
Порушення «сезону тиші»: реагування та шляхи вирішення проблеми
Порушення «сезону тиші»: реагування та шляхи вирішення проблемиПорушення «сезону тиші»: реагування та шляхи вирішення проблеми
Порушення «сезону тиші»: реагування та шляхи вирішення проблемиFSC Ukraine
 
Аналіз виконання рішень попередньої калібрувальної зустрічі у 2020 році
Аналіз виконання рішень попередньої калібрувальної зустрічі у 2020 році Аналіз виконання рішень попередньої калібрувальної зустрічі у 2020 році
Аналіз виконання рішень попередньої калібрувальної зустрічі у 2020 році FSC Ukraine
 
Посилення цілісності ланцюгів постачання меблевого бізнесу
Посилення цілісності ланцюгів постачання меблевого бізнесуПосилення цілісності ланцюгів постачання меблевого бізнесу
Посилення цілісності ланцюгів постачання меблевого бізнесуFSC Ukraine
 
Маркетингові та комунікаційні інструменти FSC
Маркетингові та комунікаційні інструменти FSCМаркетингові та комунікаційні інструменти FSC
Маркетингові та комунікаційні інструменти FSCFSC Ukraine
 
FSC цінності для відповідального бізнесу
FSC цінності для відповідального бізнесуFSC цінності для відповідального бізнесу
FSC цінності для відповідального бізнесуFSC Ukraine
 

More from FSC Ukraine (20)

FSC сертифікація в Україні: стан, ситуація натепер та перспективи
FSC сертифікація в Україні: стан, ситуація натепер та перспективиFSC сертифікація в Україні: стан, ситуація натепер та перспективи
FSC сертифікація в Україні: стан, ситуація натепер та перспективи
 
Дотримання вимог «сезону тиші»: уроки минулого та запобіжники на майбутнє
Дотримання вимог «сезону тиші»: уроки минулого та запобіжники на майбутнєДотримання вимог «сезону тиші»: уроки минулого та запобіжники на майбутнє
Дотримання вимог «сезону тиші»: уроки минулого та запобіжники на майбутнє
 
ОГЛЯД ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: СПРОМОЖНІСТЬ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН ТА ВІДПОВІДА...
ОГЛЯД ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: СПРОМОЖНІСТЬ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН ТА ВІДПОВІДА...ОГЛЯД ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: СПРОМОЖНІСТЬ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН ТА ВІДПОВІДА...
ОГЛЯД ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: СПРОМОЖНІСТЬ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН ТА ВІДПОВІДА...
 
Публічні та приватні закупівлі лісової продукції: досвід та перспективи в кон...
Публічні та приватні закупівлі лісової продукції: досвід та перспективи в кон...Публічні та приватні закупівлі лісової продукції: досвід та перспективи в кон...
Публічні та приватні закупівлі лісової продукції: досвід та перспективи в кон...
 
Монетизація послуг екосистем: утопія чи недооцінені можливості для переходу д...
Монетизація послуг екосистем: утопія чи недооцінені можливості для переходу д...Монетизація послуг екосистем: утопія чи недооцінені можливості для переходу д...
Монетизація послуг екосистем: утопія чи недооцінені можливості для переходу д...
 
Про досвід реалізації вимог FSC національного стандарту системи ведення лісов...
Про досвід реалізації вимог FSC національного стандарту системи ведення лісов...Про досвід реалізації вимог FSC національного стандарту системи ведення лісов...
Про досвід реалізації вимог FSC національного стандарту системи ведення лісов...
 
Опитування "Позиція лісокористувачів щодо трактування лісопорушень на приклад...
Опитування "Позиція лісокористувачів щодо трактування лісопорушень на приклад...Опитування "Позиція лісокористувачів щодо трактування лісопорушень на приклад...
Опитування "Позиція лісокористувачів щодо трактування лісопорушень на приклад...
 
Незаконні рубки та незаконно добута деревина: правове регулювання понять
Незаконні рубки та незаконно добута деревина: правове регулювання понятьНезаконні рубки та незаконно добута деревина: правове регулювання понять
Незаконні рубки та незаконно добута деревина: правове регулювання понять
 
Сезон тиші: причини і можливі наслідки для деревостанів і тваринного світу
Сезон тиші: причини і можливі наслідки для деревостанів і тваринного світуСезон тиші: причини і можливі наслідки для деревостанів і тваринного світу
Сезон тиші: причини і можливі наслідки для деревостанів і тваринного світу
 
Удосконалення таксації деревини – зменшення ризиків
Удосконалення таксації деревини – зменшення ризиків Удосконалення таксації деревини – зменшення ризиків
Удосконалення таксації деревини – зменшення ризиків
 
Незаконная деятельность в лесном хозяйстве: вызовы и возможные пути решения
Незаконная деятельность в лесном хозяйстве: вызовы и возможные пути решенияНезаконная деятельность в лесном хозяйстве: вызовы и возможные пути решения
Незаконная деятельность в лесном хозяйстве: вызовы и возможные пути решения
 
Проблеми правового регулювання протидії незаконним рубкам та обігу незаконно ...
Проблеми правового регулювання протидії незаконним рубкам та обігу незаконно ...Проблеми правового регулювання протидії незаконним рубкам та обігу незаконно ...
Проблеми правового регулювання протидії незаконним рубкам та обігу незаконно ...
 
Tools for Risk Mitigation in Sustainable Forest Management of Ukraine
Tools for Risk Mitigation in Sustainable Forest Management of UkraineTools for Risk Mitigation in Sustainable Forest Management of Ukraine
Tools for Risk Mitigation in Sustainable Forest Management of Ukraine
 
FSF innovation tools for strengthening integrity and risk adjusted certification
FSF innovation tools for strengthening integrity and risk adjusted certificationFSF innovation tools for strengthening integrity and risk adjusted certification
FSF innovation tools for strengthening integrity and risk adjusted certification
 
Стан впровадження FSC національного стандарту системи ведення лісового господ...
Стан впровадження FSC національного стандарту системи ведення лісового господ...Стан впровадження FSC національного стандарту системи ведення лісового господ...
Стан впровадження FSC національного стандарту системи ведення лісового господ...
 
Порушення «сезону тиші»: реагування та шляхи вирішення проблеми
Порушення «сезону тиші»: реагування та шляхи вирішення проблемиПорушення «сезону тиші»: реагування та шляхи вирішення проблеми
Порушення «сезону тиші»: реагування та шляхи вирішення проблеми
 
Аналіз виконання рішень попередньої калібрувальної зустрічі у 2020 році
Аналіз виконання рішень попередньої калібрувальної зустрічі у 2020 році Аналіз виконання рішень попередньої калібрувальної зустрічі у 2020 році
Аналіз виконання рішень попередньої калібрувальної зустрічі у 2020 році
 
Посилення цілісності ланцюгів постачання меблевого бізнесу
Посилення цілісності ланцюгів постачання меблевого бізнесуПосилення цілісності ланцюгів постачання меблевого бізнесу
Посилення цілісності ланцюгів постачання меблевого бізнесу
 
Маркетингові та комунікаційні інструменти FSC
Маркетингові та комунікаційні інструменти FSCМаркетингові та комунікаційні інструменти FSC
Маркетингові та комунікаційні інструменти FSC
 
FSC цінності для відповідального бізнесу
FSC цінності для відповідального бізнесуFSC цінності для відповідального бізнесу
FSC цінності для відповідального бізнесу
 

Ключові вимоги оновленої версії стандарту FSC-STD-40-004 V3-1

 • 1. Ключові вимоги оновленої версії стандарту FSC-STD-40-004 V3-1 Євгеній Хань, Менеджер ланцюга постачання та цілісності, FSC Україна Вебінар 25 вересня 2021 р., м. Київ
 • 3. 3
 • 7. 7 ТЕРМІНОЛОГІЯ Супровідний документ (Delivery document) – документ, який супроводжує вантаж і містить у паперовому або в електронному вигляді опис, клас і кількість транспортованого товару. Приклади супровідних документів: накладні, документи для перевезення вантажів, транспортні документи, списки вантажів. Торговий документ (Sales document) – законний комерційний інструмент, який свідчить про продаж продукції (наприклад, рахунок- фактура, чек, договір купівлі-продажу або авізо), який є підставою платежу і стає документом про право власності за оплати в повному обсязі. Він може бути фізичним або електронним; ідентифікує обидві сторони торгівлі, товари, що продаються, а також їхню кількість, дату продажу та ціни.
 • 8. 8 ТЕРМІНОЛОГІЯ FSC Вторинне (FSC Recycled) – FSC заява для переробленої продукції на основі вхідних матеріалів, що походять винятково з вторинної сировини.
 • 9. 9 ТЕРМІНОЛОГІЯ Сторона, інтереси якої зачеплено (Affected stakeholder) – будь-яка особа, група осіб або суб’єкт господарювання, яка зазнає або може зазнати наслідків від діяльності організації. Це, наприклад, працівники, особи, групи осіб або організації, що задіяні в діяльності організації та перебувають на місцях її здійснення, але не обмежуються ними. Зацікавлена сторона, що виявляє зацікавленість (Interested stakeholder) – будь-яка особа, група осіб або організація, яка виявила зацікавленість або, згідно з наявною інформацією, має зацікавленість у діяльності організації. Зацікавлена сторона (Stakeholder) – див. «Сторона, інтереси якої зачеплено» та «Зацікавлена сторона, що виявляє зацікавленість».
 • 10. 10 Працівники (Workers) – усі зайняті особи, зокрема: державні службовці, працівники неповного робочого дня та сезонні працівники всіх рангів та категорій, зокрема працівники, адміністратори, керівники, працівники підрядників, а також самозайняті підрядники та субпідрядники (джерело: Конвенція МОП 155 Конвенція про безпеку й гігієну праці та виробниче середовище, 1981 р.). Визначення функцій працівників, таких як керівники, варіює від країни до країни. У ситуаціях, коли вони мають повноваження в інтересах роботодавця чи керівництва наймати, переводити, призупиняти, звільняти, відкликати, просувати, призначати, винагороджувати чи дисциплінувати інших працівників або нести відповідальність за їх керівництво, вони можуть не мати право вступати до профспілок. ТЕРМІНОЛОГІЯ
 • 12. 12 Основні вимоги FSC щодо праці Додаток C. Приклади компонентів продукції, які мають бути сертифіковані (нормативний) Додаток D. Самостійне оцінювання основних вимог FSC щодо праці (нормативний)
 • 13. 13
 • 15. 15 ДОДАТОК Г. САМОСТІЙНЕ ОЦІНЮВАННЯ ОСНОВНИХ ВИМОГ FSC ЩОДО ПРАЦІ (НОРМАТИВНИЙ) Програмні заяви Дитяча праця Примусова праця Дискримінація Свобода асоціації та права ведення колективних перемовин Проведення самостійної оцінки Самостійна оцінка подається органу сертифікації організації Прийняти та впровадити програмну заяву (заяви), яка охоплює основні вимоги FSC щодо праці Підтримувати в актуальному стані самостійне оцінювання
 • 16. 16 Основні вимоги FSC щодо праці Розробка програмної заяви (-в), що охоплюють основні вимоги щодо праці Впровадження програмних заяв щодо праці Проведення самостійного оцінювання та подання його органу сертифікації Аудитор перевіряє, чи була затверджена (прийнята) та впроваджена програмна заява (-ви), Аудитор перевіряє, чи доступна програмна заява (-ви) зацікавленим сторонам Аудитор оцінює самостійну оцінку, використовує її для проведенняя аудита на місці та перевірки доказів
 • 17. 17 Програмна заява «Організація не допустить використання дитячої або примусової праці, а також експлуатацію дітей у будь-якій із її глобальних операцій та об’єктів". • Керівництво та персонал обізнані та проінформовані, • оновлення вже існуючих операцій, процедур та систем (або створення нових) • Моніторинг та забезпечення дотримання (за потреби) Доступно на веб-сайті, бюлетені, розміщено на робочому місці, як роздатковий матеріал, на плакатах, дошці оголошень, включено до керівництв або кодексу поведінки працівника чи надсилається за запитом 1.5 Організація має прийняти та впровадити програмну заяву (policy statement) або заяви, які охоплюють основні вимоги FSC щодо праці. Програмні заяви мають бути доступні зацікавленим сторонам (тобто зацікавленим сторонам, та сторонам, інтереси яких зачеплено) та органу сертифікації організації.
 • 18. 18 Основні вимоги FSC щодо праці 7.1 Застосовуючи основні вимоги FSC щодо праці, організація має належно враховувати права та обов’язки, встановлені національним законодавством, водночас досягаючи цілей, сформульованих у вимогах. Національне законодавство ≠відповідність
 • 19. 19 Дитяча праця 7.2 Організація не має використовувати дитячу працю. 7.2.1 Організація не має наймати працівників, які не досягли 15-річного віку або мінімального віку, встановленого національним або місцевим законодавством чи нормативними актами, залежно від того, який вік є вищим, крім випадків, зазначених у пункті 7.2.2. 7.2.2 У країнах, де національне законодавство або нормативні акти дозволяють працевлаштування осіб віком від 13 до 15 років на легких видах робіт, таке працевлаштування не має перешкоджати навчанню у школі та не має шкодити їхньому здоров’ю та розвитку. Зокрема там, де на дітей поширюється дія законів про обов’язкову освіту, вони мають працювати лише поза часом, відведеним для занять у школі, упродовж звичайного денного робочого часу. 7.2.3 Жодну особу, яка не досягла 18-річного віку, не мають залучати до небезпечних або важких робіт, окрім випадків, коли це відбувається з навчальною метою відповідно до затверджених національних нормативно-правових актів. 7.2.4 Організація має заборонити найгірші форми дитячої праці. Ймовірно, це не буде перешкоджати навчанню в школі та не шкодити їх здоров’ю та розвитку. Будь-яка робота, яка може загрожувати фізичному, розумовому та психічному здоров’ю дітей. Усі форми рабства або практику, подібну до рабства • Сексуальна експлуатація • Незаконні дії • Небезпечна робота (робота, яка за своїм характером чи умовами, в яких вона виконується, може завдати шкоди здоров'ю, безпеці чи моральності дітей)
 • 20. 20 Примусова праця 7.3 Організація має ліквідувати всі форми примусової та обов’язкової праці. 7.3.1 Трудові відносини є добровільними та ґрунтуються на взаємній згоді, без загрози покарання. 7.3.2 Не має бути доказів будь-яких практик, що свідчать про примусову або обов’язкову працю, зокрема, але не лише: • фізичне або сексуальне насильство; • підневільна/кабальна праця; • утримання заробітної плати, у тому числі сплати винагороди (комісійних) за працевлаштування та/або внесення застави для допуску до роботи; • обмеження свободи пересування; • вилучення паспорта та документів, що посвідчують особу; • погрожування донести органам влади. Робота чи послуга, що вимагається від будь-якої особи під загрозою будь-якого покарання і не пропонується добровільно. Згода щодо працевлаштування та їхня свобода покинути роботу в будь-який час. Будь-яка форма примусу, така як погроза насильством, покарання ... Став поневоленим в результаті позики або боргу. Не можна залишати місце роботи після закінчення робочого дня / періоду або зміни.
 • 21. 21 Дискримінація 7.4 Організація має забезпечити недискримінаційні умови у сфері професійної діяльності та рівні можливості обіймати посади. 7.4.1 Практики працевлаштування та можливості обіймати посади не є дискримінаційними. Дискримінація включає будь-яке розмежування, виключення чи преференції. Практики, які впливають на поставлення людини в невигідне становище чи підпорядкування на ринку праці або на робочому місці через расу, колір шкіри, релігію…. Доступ до працевлаштування, професійного навчання та умови працевлаштування.
 • 22. 22 Свобода асоціації та права ведення колективних перемовин 7.5 Організація має поважати свободу зібрань і чинне право на колективні перемовини. 7.5.1 Працівники мають можливість створювати організації працівників або долучитися до них за власним вибором. 7.5.2 Організація поважає повну свободу організацій працівників розробляти власні статути та правила. 7.5.3 Організація поважає права працівників займатися законною діяльністю, пов’язаною зі створенням організації працівників, приєднанням до неї або наданням їй допомоги, або утримуватися від цього, і не буде дискримінувати чи карати працівників за реалізацію цих прав. 7.5.4 Організація сумлінно веде перемовини із законно створеними організаціями працівників та/або належним чином обраними представниками й докладає усіляких зусиль для укладання колективної угоди. 7.5.5 Мають виконуватися колективні угоди, у разі їх наявності. Право робітників та роботодавців створювати організації за власним вибором добровільно вступати та залишати їх. Добровільний процес перемовин між роботодавцями чи організацією роботодавців та організацією працівників. Працівники мають вибір щодо вступу до профспілки або створення її чи представницької групи або комітету працівників без перешкод та втручання зовні. Будь-яка організація трудящих для досягнення та захисту інтересів робітників. Керівництво не перешкоджає і не втручається жодним чином. Працівники можуть вирішити не організовуватися. Захист працівників від дискримінаційних дій, таких як звільнення або підвищення по службі. Роботодавець та організації робітників докладають усіх зусиль, щоб досягти згоди, провести справжні та конструктивні переговори.
 • 23. 23 САМОСТІЙНЕ ОЦІНЮВАННЯ 1.6 Організація має підтримувати в актуальному стані самостійне оцінювання (самооцінювання), в якому потрібно описувати, як організація застосовує основні вимоги FSC щодо праці у своїй діяльності. Самостійне оцінювання подають органу сертифікації організації. Ситуація в країні Ситуація щодо організації Докази, що підтверджують відповідність
 • 24. 24 Самостійне оцінювання - Дитяча праця Ситуація в країні (закони чи правові зобов'язання) Ситуація щодо організації – демонстрація відповідності Визначте будь-які документи чи записи Законодавчі чи регулятивні обмеження, які обмежують вашу здатність дотримуватися вимог. 1. Чи є у вас політика щодо дитячої праці? 2. Чи є у вас ефективні процедури працевлаштування та найму, які включають перевірку віку? 3. Чи зберігаєте ви копії посвідчень усіх працівників? 4. Якщо ви наймаєте працівників віком до 18 років, опишіть, яких заходів ви вжили, щоб вони не виконували небезпечних або важких робіт. 5. Чи законодавчо дозволено працевлаштування дітей у віці від 13 до 15 років? Ви працевлаштовуєте дітей у цьому віці? 1. Політика щодо дитячої праці. 2. Трудові контракти або угоди, в тому числі з кадровими агентствами. 3. Політика зайнятості та процедури. найму,процедура перевірки віку для ідентифікації 4. Записи щодо обліку працівників, включаючи сезонних та мігрантів (віковий реєстр), документи, що посвідчують особу, такі як копії свідоцтв про народження або національні посвідчення особи 5. Оцінка ризиків щодо дитячої праці.
 • 25. 25 Самостійне оцінювання - Примусова праця Ситуація в країні (закони чи правові зобов'язання) Ситуація щодо організації – демонстрація відповідності Визначте будь-які документи чи записи Законодавчі чи регулятивні обмеження, які обмежують вашу здатність дотримуватися вимог. 1. Чи є у вас політика, яка забороняє примусову та обов’язкову працю? 2. У який спосіб ваша організація гарантує, що не стягується комісія за працевлаштування, а також оплата чи внесення застав для початку роботи? 3. Як ваша організація гарантує, що немає будь-якої форми обмеження пересування працівників? 4. Як забезпечується на підприємстві доступ працівників до своїх паспортів та документів, що посвідчують особу, і водночас безпечне місце для зберігання документів? 5. Як ви гарантуєте, що унеможливлено погрожування донести на працівників органам влади? 1. Платіжні записи (відомості із заробітної плати). 2. Записи інспекції з питань праці. 3. Договори найму. 4. Законодавчі відрахування (податок, соціальне страхування). 5. Національні / галузеві стандарти оплати праці (для порівняння). 6. Процедури врегулювання спорів та розгляду скарг. 7. Записи ліцензованих кадрових агентств. 8. Трудові угоди.
 • 26. 26 Самостійне оцінювання - Дискримінація Ситуація в країні (закони чи правові зобов'язання) Ситуація щодо організації – демонстрація відповідності Визначте будь-які документи чи записи Законодавчі чи регулятивні обмеження, які обмежують вашу здатність дотримуватися вимог. 1. Ваш процес прийняття на роботу базується на навичках та досвіді кандидатів? 2. Чи гарантуєте ви, що всі працівники мають рівні можливості для просування по службі відповідно до результатів їх роботи? 3. Чи маєте ви політику щодо недискримінації? 4. Чи існує рівність співвідношення статі / віку? 5. Чи маєте ви етнічно різноманітну робочу силу? 1. Оголошення щодо вакансій. 2. Записи щодо заяв на роботу. 3. Політика рівних можливостей. 4. Процедури розгляду скарг / скарг та реєстр записів. 5. Оцінка праці (оцінки) або оцінка результатів роботи. 6. Позитивна дискримінація або програма позитивних дій.
 • 27. 27 Самостійне оцінювання - Свобода асоціації та права ведення колективних перемовин Ситуація в країні (закони чи правові зобов'язання) Ситуація щодо організації – демонстрація відповідності Визначте будь-які документи чи записи Законодавчі чи регулятивні обмеження, які обмежують вашу здатність дотримуватися вимог. 1. Чи можуть ваші працівники вільно приєднуватися до організацій трудящих, включаючи профспілки, на їх вибір, без втручання вашої організації? 2. Якщо працівники представлені профспілкою, чи є вона автономною та незалежною? 3. Які форми представництва працівників, крім профспілок, існують у даному місцерозташуванні? 4. Ви надаєте представникам працівників час і простір для реалізації своїх ролей? 5. Чи залишається керівництво нейтральним, якщо в організації існує більше однієї організації трудящих? 1. Реєстр скарг. 2. Колективний договір. 3. Протоколи або документи із засідань, пов’язані з розробкою колективного договору. 4. Звіт міністерства праці / Звітів щодо трудових відносин. 5. Судові звіти. 6. Задокументовані докази та записи виборів до представників трудящих.
 • 28. https://fsc.org/en/chain-of-custody-certification Chain of Custody Certification ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
 • 33. Forest Stewardship Council® FSC® Ukraine National Representative office Kyiv, Vasylkivska str. 14, office 307-A T +38 (044) 22 36 845 FSC Global Development © All rights reserved FSC® F000237 ua.fsc.org 33