SlideShare a Scribd company logo
Forsyningernes nye udfordringer
ved separeringsprojekter
EVA-Temadag 02-02-23
Søren Gabriel
Soren.gabriel@wsp.com
Udfordringerne ved separatkloakering på et slide
• Mere vand (nykloakering,
klimafaktor og byudvikling)
• Servicemål (T=5 og mål for
skybrud)
• Presset driftsøkonomi
• Skærpede miljøkrav ved udledning
• Hydrauliske krav
• Kvalitetskrav
• Nyt fokus på CO2-aftryk i både
anlæg og drift
Skærpede hydrauliske krav
• Fra typisk 1-1,5 til 0,35-0,5 l/s ha
red – hvorfor sker det og hvornår
bliver det et problem?
• Robusthedsanalyser – Kortlægning
af erosions- og
oversvømmelsesrisici
• Hvad er mulighederne, når
traditionelle forsinkelsesbassiner
ikke længere slår til
• Bassiner med styret udledning
• Indsatser i oplandet (reduceret
befæstelse, nedsivning mm.)
• Reguleringsprojekter
Kvalitetskrav - Regnvand er ikke rent
• Funktionskrav til rensning og krav om, at
udledning ikke må være til hinder for
målopfyldelse
• Funktionskrav – men rensekrav indtil der
er viden til, at funktionskrav kan
fastlægges
• Krav om BAT ved rensning før udledning –
også til marine recipienter
• BAT+ (fosforrensning) ved udledning til
søer eller nedstrøms søer
• Hvad ser vi af mulige krav i horisonten?
• Krav til opløst fosfor og BOD ved udledning
til følsomme vandløb
• Krav til god kemisk kvalitet
• Krav til temperatur
BAT-bassiner
• 2-300 m3 permanent vådt
volumen pr. ha red, 1-1,5 meter
dybt
• Ca. 20 % som ”sandfang”
primært aht. drift
• Indløb og udløb i hver sin ende
af bassinet
• Løbende oprensning
https://separatvand.dk/download/Faktablad_V
%C3%A5de%20bassiner_3.pdf
BAT-bassiner
• 2-300 m3 permanent vådt
volumen pr. ha red, 1-1,5 meter
dybt
• Ca. 20 % som ”sandfang”
primært aht. drift
• Indløb og udløb i hver sin ende
af bassinet
• Løbende oprensning
https://separatvand.dk/download/Faktablad_V
%C3%A5de%20bassiner_3.pdf
BAT og endnu ikke BAT
• Hvordan bliver en løsning BAT?
• Regnvandsbassiner jf. www.separatvand.dk
• BAT – rensning for SS og partikelbunden forurening
• Rensning sker primært ved fortrængning af rent vand (25 mm rensevolumen)
• Håndterer til T=5 og fjerner 70-90 % SS
• NB: Temperatur, alger og frigivelse af fosfor om sommeren
• Mekaniske udskillere - f.eks. olieudskillere og sedipipe
• Løbende sedimentation
• Renser små flow men store årsmængder. Resten går i overløb
• Filtrering – f.eks. Regnbede og Permeable Belægninger, Rockflow og Mecanafilter
• Filtrerer til ”fast koncentration”
• Kan rense hele eller dele af årsnedbøren
• NB: Anvisning for Rockflow forudsætter, at systemet dimensioneres, så det kan håndtere en fuld 2-årshændelse. Ellers risiko
for tilstopning
Dokumentation af renseløsninger
• Dokumentation til danske krav
• Kan vi bruge noget af det arbejde, der allerede er lavet i udlandet,
selvom de har andre rensekrav?
• Skal vi arbejde på at ensrette vores rensekrav med udlandet?
http://regnvandskvalitet-abc.teknologisk.dk/test-af-
renseloesninger/vejledning-testprocedure-for-renseloesninger-til-
regnafstroemning/
Sedipipe
https://nyrupplast.dk/produkter/regnvandshaandtering/sedipipe/?gclid=Cj0KCQiA4uCcBhDdARIsAH
5jyUkP8YglMfVN9dOnmToDe4jkuu1rfXptyrL4jxoo8CXrD7PDEe-01q8aAkpHEALw_wcB
Regnbede og
permeable belægninger
NB: Filtermuld og fosfor
Rockflow
https://regnvandskvalitet-
abc.teknologisk.dk/media/1183/anvisning-for-
rockflow.pdf
NB: Anvisning for Rockflow forudsætter, at
systemet dimensioneres, så det kan håndtere
en fuld 2-årshændelse. Ellers risiko for
tilstopning
Mecanafilter
https://www.techras.dk/mecana-
filterloesninger/
BAT+ Supplerende rensning for opløst fosfor
og BOD
Rensekrav afhænger af recipienten
• Typisk 0,05-0,07 mg P/l ved udledning til søer
• 0,03 mg opløst P/l og 1,8 mg BOD til følsomme vandløb (endnu ikke krav)
Rensemetoder
• Fastmediefiltre
• Partikelfjernelse og efterfølgende adsorption - Diverse udskillere og DPF
• Meget begrænset dokumentation på fosfor – NB pH
• Actiflo – kompakt fældningsløsning med aluminium
• In-situ fældning med aluminiumklorid med efterfølgende fjernelse af SS i bassin,
mekanisk udskiller eller filterløsning
• Efterpolering i bassin med aluminiumbehandlet sediment
• Tørre nedsivningsbassiner med underliggende dræn
In-situ fældning med rensning i f.eks. Sedipipe
• Anlæg på vej i Hillerød og
Gladsaxe
• Myndighedsarbejde
• Design
https://www.hillerod.dk/media/rtkjayfa/tilladelse-til-udledning-af-renset-
regnvand-fra-hiller%C3%B8d-midtby-til-frederiksborg-slotss%C3%B8.pdf
Efterpolering i bassin med
aluminiumbehandlet sediment
• Løsningen forudsætter, at vandet ledes til et regnvandsbassin
• Vandet i bassinet omrøres kraftigt og tilføres opløst aluminiumklorid,
der fælder ud og fordeler sig jævnt over sedimentet. Ved processen
øges sedimentets fosforbindingskapacitet
• Den langsigtede effekt på koncentrationen af opløst fosfor sker via to
mekanismer
• Opløst fosfor i vandet bindes ved direkte kontakt med sedimentet
• Opløst fosfor optages i alger og bindes i sedimentet, når algerne
udsedimenterer
• Skal gentages hvert 3.-4. år
Data for Rådhusbassinet i Albertslund
orto-P 1999-2004
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1
0,12
0,14
31-03 20-05 09-07 28-08 17-10 06-12
mg
P/l
1999
2000
2001
2002
2003
2004
total-P 1999-2004
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
31-03 20-05 09-07 28-08 17-10 06-12
mg
P/l
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Bemærk – forskellig y-akse på de to figurer
Rensning – Giver det mening eller er det bare
urimelige krav?
• Regnvand er forurenet med SS, metaller, olie, PAH’er og
næringsstoffer
• Effekten af forureningen afhænger af recipienten
• Rensning til BAT er et rimeligt minimumskrav til robuste recipienter
• BAT+ (opløst fosfor) er nødvendigt ved afledning til søer for at sikre
god økologisk tilstand
• Fosfor er til at håndtere. Krav om BOD og kemisk tilstand bliver en
udfordring
CO2 i anlæg og drift – Forsyningernes nye
udfordring
National strategi for bæredygtigt byggeri, Bolig- og Planstyrelsen, 2021
Byggebranchen skal reducere CO2 med 50 % på 6 år!
CARBON TARGETS FOR NEW BUILDINGS
Nyt regnvandsbassin i Egelundparken -
UDKAST
• Nyt regnvandsbassin med 7.100 m3
vådt rensevolumen og 18.000 m3
magasinvolumen i Egelundparken
• Bassinet er dimensioneret til T=15
med klimafaktor og sikkerhedsfaktor
på 1
• Bassinet etableres som et delvist
nedgravet jordbassin med
bentonitmembran under det
permanente vandvolumen
• Bygværker, grøft, brønde,
stiomlægning, dræn, ledninger,
grundvandssænkning og tilsyn indgår i
beregning
Nyt regnvandsbassin i Egelundparken UDKAST
• Nyt regnvandsbassin med 7.100 m3 vådt
rensevolumen og 18.000 m3
magasinvolumen i Egelundparken
• Bassinet er dimensioneret til T=15 med
klimafaktor og sikkerhedsfaktor på 1
• Bassinet etableres som et delvist
nedgravet jordbassin med
bentonitmembran under det permanente
vandvolumen
• Bygværker, grøft, brønde, stiomlægning,
dræn, ledninger, grundvandssænkning og
tilsyn indgår i beregning
• Samlet udledning 243 t CO2
0,00
20000,00
40000,00
60000,00
80000,00
100000,00
120000,00
140000,00
CO2
udledning
(kg
eq.)
Opgravning og indbygning (A5)
Transport (A4)
Materiale (A1-A3)
Oplagte muligheder for optimering i forhold
til Carbon-footprint UDKAST
• Minimere udgravning (implementeret)
• Tilløb gennem åben grøft frem for ledning (implementeret)
• Reducere dimensionering fra T=15 til T=5 (25 % reduktion af
volumen)
• Indbygge jord lokalt i Egelundparken
• Indbygge jord lokalt i Egelundparken og undlade membran og
tilhørende ekstra udgravning
Scenarie 1:
Jord bortskaffet
(243 ton CO2)
UDKAST
Scenarie 2:
Jord indbygget
(132 ton CO2)
UDKAST
Scenarie 3:
Jord indbygget og
ingen membran
(54 ton CO2)
UDKAST
0,00
20000,00
40000,00
60000,00
80000,00
100000,00
120000,00
140000,00
CO2
udledning
(kg
eq.)
Opgravning og indbygning (A5)
Transport (A4)
Materiale (A1-A3)
0,00
20000,00
40000,00
60000,00
80000,00
100000,00
120000,00
140000,00
CO2
udledning
(kg
eq.)
Opgravning og indbygning (A5)
Transport (A4)
Materiale (A1-A3)
0,00
20000,00
40000,00
60000,00
80000,00
100000,00
120000,00
140000,00
CO2
udledning
(kg
eq.)
Opgravning og indbygning (A5)
Transport (A4)
Materiale (A1-A3)
CO2 i anlæg ved magasinering
2-10 kg CO2/m3 300-400 kg CO2/m3
Ca. 100 kg CO2/m3 350-450 kg CO2/m3
Reduktion af CO2 i anlæg og drift
Mål for afløbsområdet
• Politisk vedtagne servicemål
• Recipientmål fastlagt af EU
• Politisk mål om bedre badevand
(færre dage med badeforbud)
• Mål om omkostningseffektivitet i
anlæg og drift
• Kommunens mål og lokale
projektmål
• CO2 i anlæg og drift som et
(mindst) sideordnet mål
Byg mindre
Byg
sammen
Byg til
fremtiden
Byg
klogt
Byg
let
Byg
Med lavt
CO2-aftryk
HANDLINGER
Drift
Med lavt
CO2-aftryk
CO2-cirklen – Et bud på en systematisk tilgang
Indsatser inden for Forsyning
Byg mindre
• Udnyt systemernes kapacitet og restlevetid til grænsen
• Er der sammenhæng mellem det problem, man løser og de
omkostninger, løsningen har for klimaet?
• Kan vi leve med vand på terræn oftere end planlagt?
• Kan problemet med badevand løses med varslinger?
• Er der proportionalitet mellem indsats og påvirkning og tilstand
i recipienterne?
• Renover frem for at bygge nyt
• Opgrader det eksisterende afløbssystem frem for at lægge et
nyt
• Planlæg med mindre og simplere anlæg
• Byg så lidt som muligt ift. levetid, sikkerhed og servicemål
• Etabler simple midlertidige løsninger, der udskyder større
anlæg
• Spar CO2 ved at udskyde anlægsprojekter til en fremtid med
ny teknologi og nye materialer
Byg til fremtiden
• Husk, at byen ændrer sig og de lange levetider måske ikke
findes i virkeligheden
• Byg fleksibelt til det, der er brug for nu og med mulighed for
at øge kapaciteten, hvis og når der bliver brug for det
Byg med borgerne
• Vær skarp på målene for afløbssystemet og skab en
sammenhængende fortælling om borgernes ansvar og
muligheder i forhold til afløb og CO2
• Løs nedstrøms problemer lokalt, hvor vandet kommer fra
• Inddrag borgere og grundejere i løsningen af problemerne
• Minimer befæstet areal og brug permeable belægninger, LAR,
vandbremser og skybrudsventiler, lokal magasinering etc.
Indsatser inden for Forsyning
Byg klogt
• Byg med udgangspunkt i lokale mål
• Opstil pragmatiske lokale servicemål og vurder det reelle
behov for at klimafremskrive
• Løs problemet der, hvor det er lettest og billigt i CO2 (f.eks.
opstrøms afkobling eller forsinkelse)
• Udnyt lokale forsinkelsesvolumener optimalt
• Byg multifunktionelle løsninger
• Byg fleksibelt
• Minimer tætte, befæstede overflader
• Minimer transport og skab lokal jordbalance
• Udnyt samtidighed i anlægsprojekter, når det giver mening
• Fald ikke i fælden med: ”Når vi nu er i gang…”. Udnyt alle
systemers restlevetid til grænsen
Byg let
• Byg mindre og simplere anlæg og muligheder for nedsivning,
afledning og magasinering på terræn
• Håndter max peak-flow lokalt (vandbremser, skybrudsventil)
• Etabler lokal rensning af overløbsvand
• Tænk i lokal beskyttelse mod vand på terræn frem for store
strukturer til afledning
Byg med lavt CO2-aftryk
• Find den optimale balance mellem anlæg, drift og CO2-aftryk
• Minimer brugen af metal, plast og beton
• Byg i terræn
• Husk, at CO2 fra el til pumpning og rensning vil blive
reduceret over tid
CO2 i anlæg ved magasinering
2-10 kg CO2/m3 300-400 kg CO2/m3
Ca. 100 kg CO2/m3 350-450 kg CO2/m3
Skybrudsventilen afskærer
tagvand til terræn ved højintense
regnhændelser
15-03-2023
Byg Sammen og Byg Let –
Skybrudsventilen
https://www.klimalancen.dk/
Byg til Fremtiden – vent, og stil krav
i forbindelse med på byudvikling i
opstrøms oplande
15-03-2023
• Der vil ske omfattende
byudvikling, før
klimaændringerne sætter ind
for alvor.
• Krav til afløbskoefficient og
lokale LAR-projekter kan
substituere ekstra
magasinvolumen
Byg Mindre og Byg Sammen – Planlæg
med vand på terræn oftere end T=5 i
udvalgte områder
15-03-2023
Andre muligheder
• Optimeret styring af opstrøms ledninger og bassiner
• Øge opstuvningshøjde i opstrøms bassiner – evt. med pumpe
• Udnyttelse af lokale lavninger
• Generel reduktion af servicemål, hvis vi har styr på, at vandet ikke
forvolder skade
• Beskyttelse af udsatte ejendomme og anlæg
• Nedsivning af tagvand fra private huse
• Andet?

More Related Content

Similar to Forsyningernes-nye-udfordringer.pdf

Vedligeholdelse af kloak ledningsnettet
Vedligeholdelse af kloak ledningsnettetVedligeholdelse af kloak ledningsnettet
Vedligeholdelse af kloak ledningsnettet
Aksel_k
 
Skyllesystemer til udligningsbassiner
Skyllesystemer til udligningsbassinerSkyllesystemer til udligningsbassiner
Skyllesystemer til udligningsbassiner
Aksel_k
 
Lar vejbede
Lar vejbedeLar vejbede
Lar vejbede
EVAnetDenmark
 
Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...
Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...
Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...
Catharina Linneballe
 
Dynamisk modellering af det urbane vandkredsloeb
Dynamisk modellering af det urbane vandkredsloebDynamisk modellering af det urbane vandkredsloeb
Dynamisk modellering af det urbane vandkredsloeb
EVAnetDenmark
 
Skifergas i danmark
Skifergas i danmarkSkifergas i danmark
Skifergas i danmark
Thomas Larsen
 
Baeredygtighed i-vandsektoren
Baeredygtighed i-vandsektorenBaeredygtighed i-vandsektoren
Baeredygtighed i-vandsektoren
EVAnetDenmark
 
Kagsaaparken.pdf
Kagsaaparken.pdfKagsaaparken.pdf
Kagsaaparken.pdf
EVAnetDenmark
 
Damhusledningen
DamhusledningenDamhusledningen
Damhusledningen
EVAnetDenmark
 
5 inge centralisering aarhus_vand
5 inge centralisering aarhus_vand5 inge centralisering aarhus_vand
5 inge centralisering aarhus_vand
EVAnetDenmark
 
Hvad med-driften
Hvad med-driftenHvad med-driften
Hvad med-driften
EVAnetDenmark
 
Skybrudsproces, fra plan til virkelighed
Skybrudsproces, fra plan til virkelighedSkybrudsproces, fra plan til virkelighed
Skybrudsproces, fra plan til virkelighed
EVAnetDenmark
 
Pumpning af spildevand
Pumpning af spildevandPumpning af spildevand
Pumpning af spildevand
EVAnetDenmark
 
Best practice-til-kortlaegning
Best practice-til-kortlaegningBest practice-til-kortlaegning
Best practice-til-kortlaegning
EVAnetDenmark
 
Sluseprojektet ved aarhus å
Sluseprojektet ved aarhus åSluseprojektet ved aarhus å
Sluseprojektet ved aarhus å
EVAnetDenmark
 
Avndcenter syd skibhuskvarteret
Avndcenter syd skibhuskvarteretAvndcenter syd skibhuskvarteret
Avndcenter syd skibhuskvarteret
EVAnetDenmark
 
Brug af-cfd-beregninger-ved-overløb
Brug af-cfd-beregninger-ved-overløbBrug af-cfd-beregninger-ved-overløb
Brug af-cfd-beregninger-ved-overløb
EVAnetDenmark
 
Afstrømning på terræn og fra ubefæstede arealer
Afstrømning på terræn og fra ubefæstede arealerAfstrømning på terræn og fra ubefæstede arealer
Afstrømning på terræn og fra ubefæstede arealer
EVAnetDenmark
 
Planlægning – set fra en forsyning
Planlægning – set fra en forsyningPlanlægning – set fra en forsyning
Planlægning – set fra en forsyning
EVAnetDenmark
 
Biologiske vandloebsundersoegelser
Biologiske vandloebsundersoegelserBiologiske vandloebsundersoegelser
Biologiske vandloebsundersoegelser
EVAnetDenmark
 

Similar to Forsyningernes-nye-udfordringer.pdf (20)

Vedligeholdelse af kloak ledningsnettet
Vedligeholdelse af kloak ledningsnettetVedligeholdelse af kloak ledningsnettet
Vedligeholdelse af kloak ledningsnettet
 
Skyllesystemer til udligningsbassiner
Skyllesystemer til udligningsbassinerSkyllesystemer til udligningsbassiner
Skyllesystemer til udligningsbassiner
 
Lar vejbede
Lar vejbedeLar vejbede
Lar vejbede
 
Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...
Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...
Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...
 
Dynamisk modellering af det urbane vandkredsloeb
Dynamisk modellering af det urbane vandkredsloebDynamisk modellering af det urbane vandkredsloeb
Dynamisk modellering af det urbane vandkredsloeb
 
Skifergas i danmark
Skifergas i danmarkSkifergas i danmark
Skifergas i danmark
 
Baeredygtighed i-vandsektoren
Baeredygtighed i-vandsektorenBaeredygtighed i-vandsektoren
Baeredygtighed i-vandsektoren
 
Kagsaaparken.pdf
Kagsaaparken.pdfKagsaaparken.pdf
Kagsaaparken.pdf
 
Damhusledningen
DamhusledningenDamhusledningen
Damhusledningen
 
5 inge centralisering aarhus_vand
5 inge centralisering aarhus_vand5 inge centralisering aarhus_vand
5 inge centralisering aarhus_vand
 
Hvad med-driften
Hvad med-driftenHvad med-driften
Hvad med-driften
 
Skybrudsproces, fra plan til virkelighed
Skybrudsproces, fra plan til virkelighedSkybrudsproces, fra plan til virkelighed
Skybrudsproces, fra plan til virkelighed
 
Pumpning af spildevand
Pumpning af spildevandPumpning af spildevand
Pumpning af spildevand
 
Best practice-til-kortlaegning
Best practice-til-kortlaegningBest practice-til-kortlaegning
Best practice-til-kortlaegning
 
Sluseprojektet ved aarhus å
Sluseprojektet ved aarhus åSluseprojektet ved aarhus å
Sluseprojektet ved aarhus å
 
Avndcenter syd skibhuskvarteret
Avndcenter syd skibhuskvarteretAvndcenter syd skibhuskvarteret
Avndcenter syd skibhuskvarteret
 
Brug af-cfd-beregninger-ved-overløb
Brug af-cfd-beregninger-ved-overløbBrug af-cfd-beregninger-ved-overløb
Brug af-cfd-beregninger-ved-overløb
 
Afstrømning på terræn og fra ubefæstede arealer
Afstrømning på terræn og fra ubefæstede arealerAfstrømning på terræn og fra ubefæstede arealer
Afstrømning på terræn og fra ubefæstede arealer
 
Planlægning – set fra en forsyning
Planlægning – set fra en forsyningPlanlægning – set fra en forsyning
Planlægning – set fra en forsyning
 
Biologiske vandloebsundersoegelser
Biologiske vandloebsundersoegelserBiologiske vandloebsundersoegelser
Biologiske vandloebsundersoegelser
 

More from EVAnetDenmark

Separat-det-er-klart.pdf
Separat-det-er-klart.pdfSeparat-det-er-klart.pdf
Separat-det-er-klart.pdf
EVAnetDenmark
 
Er-separering-vejen-frem.pdf
Er-separering-vejen-frem.pdfEr-separering-vejen-frem.pdf
Er-separering-vejen-frem.pdf
EVAnetDenmark
 
Tingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdf
Tingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdfTingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdf
Tingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdf
EVAnetDenmark
 
En-forsynings-perspektiv.pdf
En-forsynings-perspektiv.pdfEn-forsynings-perspektiv.pdf
En-forsynings-perspektiv.pdf
EVAnetDenmark
 
Klimatilpasning-paa-forkant.pdf
Klimatilpasning-paa-forkant.pdfKlimatilpasning-paa-forkant.pdf
Klimatilpasning-paa-forkant.pdf
EVAnetDenmark
 
Synergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdf
Synergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdfSynergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdf
Synergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdf
EVAnetDenmark
 
Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdf
Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdfPotentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdf
Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdf
EVAnetDenmark
 
Behov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdf
Behov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdfBehov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdf
Behov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdf
EVAnetDenmark
 
Harrestrup.pdf
Harrestrup.pdfHarrestrup.pdf
Harrestrup.pdf
EVAnetDenmark
 
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdf
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdfOm-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdf
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdf
EVAnetDenmark
 
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdf
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdfRetlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdf
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdf
EVAnetDenmark
 
GRAVA.pdf
GRAVA.pdfGRAVA.pdf
GRAVA.pdf
EVAnetDenmark
 
Vandloeb.pdf
Vandloeb.pdfVandloeb.pdf
Vandloeb.pdf
EVAnetDenmark
 
HIP-GEUS.pdf
HIP-GEUS.pdfHIP-GEUS.pdf
HIP-GEUS.pdf
EVAnetDenmark
 
Robust-klimatilpasning.pdf
Robust-klimatilpasning.pdfRobust-klimatilpasning.pdf
Robust-klimatilpasning.pdf
EVAnetDenmark
 
Kongeaaen.pdf
Kongeaaen.pdfKongeaaen.pdf
Kongeaaen.pdf
EVAnetDenmark
 
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmark
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmarkKlimatilpasnings i-jyllinge-nordmark
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmark
EVAnetDenmark
 
Indlaeg om-3 d-scanninger
Indlaeg om-3 d-scanningerIndlaeg om-3 d-scanninger
Indlaeg om-3 d-scanninger
EVAnetDenmark
 
Fra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igen
Fra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igenFra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igen
Fra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igen
EVAnetDenmark
 
Byudviklingsprojekt i-hoeje-taastrup
Byudviklingsprojekt i-hoeje-taastrupByudviklingsprojekt i-hoeje-taastrup
Byudviklingsprojekt i-hoeje-taastrup
EVAnetDenmark
 

More from EVAnetDenmark (20)

Separat-det-er-klart.pdf
Separat-det-er-klart.pdfSeparat-det-er-klart.pdf
Separat-det-er-klart.pdf
 
Er-separering-vejen-frem.pdf
Er-separering-vejen-frem.pdfEr-separering-vejen-frem.pdf
Er-separering-vejen-frem.pdf
 
Tingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdf
Tingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdfTingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdf
Tingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdf
 
En-forsynings-perspektiv.pdf
En-forsynings-perspektiv.pdfEn-forsynings-perspektiv.pdf
En-forsynings-perspektiv.pdf
 
Klimatilpasning-paa-forkant.pdf
Klimatilpasning-paa-forkant.pdfKlimatilpasning-paa-forkant.pdf
Klimatilpasning-paa-forkant.pdf
 
Synergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdf
Synergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdfSynergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdf
Synergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdf
 
Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdf
Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdfPotentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdf
Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdf
 
Behov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdf
Behov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdfBehov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdf
Behov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdf
 
Harrestrup.pdf
Harrestrup.pdfHarrestrup.pdf
Harrestrup.pdf
 
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdf
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdfOm-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdf
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdf
 
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdf
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdfRetlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdf
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdf
 
GRAVA.pdf
GRAVA.pdfGRAVA.pdf
GRAVA.pdf
 
Vandloeb.pdf
Vandloeb.pdfVandloeb.pdf
Vandloeb.pdf
 
HIP-GEUS.pdf
HIP-GEUS.pdfHIP-GEUS.pdf
HIP-GEUS.pdf
 
Robust-klimatilpasning.pdf
Robust-klimatilpasning.pdfRobust-klimatilpasning.pdf
Robust-klimatilpasning.pdf
 
Kongeaaen.pdf
Kongeaaen.pdfKongeaaen.pdf
Kongeaaen.pdf
 
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmark
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmarkKlimatilpasnings i-jyllinge-nordmark
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmark
 
Indlaeg om-3 d-scanninger
Indlaeg om-3 d-scanningerIndlaeg om-3 d-scanninger
Indlaeg om-3 d-scanninger
 
Fra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igen
Fra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igenFra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igen
Fra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igen
 
Byudviklingsprojekt i-hoeje-taastrup
Byudviklingsprojekt i-hoeje-taastrupByudviklingsprojekt i-hoeje-taastrup
Byudviklingsprojekt i-hoeje-taastrup
 

Forsyningernes-nye-udfordringer.pdf

 • 1. Forsyningernes nye udfordringer ved separeringsprojekter EVA-Temadag 02-02-23 Søren Gabriel Soren.gabriel@wsp.com
 • 2. Udfordringerne ved separatkloakering på et slide • Mere vand (nykloakering, klimafaktor og byudvikling) • Servicemål (T=5 og mål for skybrud) • Presset driftsøkonomi • Skærpede miljøkrav ved udledning • Hydrauliske krav • Kvalitetskrav • Nyt fokus på CO2-aftryk i både anlæg og drift
 • 3. Skærpede hydrauliske krav • Fra typisk 1-1,5 til 0,35-0,5 l/s ha red – hvorfor sker det og hvornår bliver det et problem? • Robusthedsanalyser – Kortlægning af erosions- og oversvømmelsesrisici • Hvad er mulighederne, når traditionelle forsinkelsesbassiner ikke længere slår til • Bassiner med styret udledning • Indsatser i oplandet (reduceret befæstelse, nedsivning mm.) • Reguleringsprojekter
 • 4. Kvalitetskrav - Regnvand er ikke rent • Funktionskrav til rensning og krav om, at udledning ikke må være til hinder for målopfyldelse • Funktionskrav – men rensekrav indtil der er viden til, at funktionskrav kan fastlægges • Krav om BAT ved rensning før udledning – også til marine recipienter • BAT+ (fosforrensning) ved udledning til søer eller nedstrøms søer • Hvad ser vi af mulige krav i horisonten? • Krav til opløst fosfor og BOD ved udledning til følsomme vandløb • Krav til god kemisk kvalitet • Krav til temperatur
 • 5. BAT-bassiner • 2-300 m3 permanent vådt volumen pr. ha red, 1-1,5 meter dybt • Ca. 20 % som ”sandfang” primært aht. drift • Indløb og udløb i hver sin ende af bassinet • Løbende oprensning https://separatvand.dk/download/Faktablad_V %C3%A5de%20bassiner_3.pdf
 • 6. BAT-bassiner • 2-300 m3 permanent vådt volumen pr. ha red, 1-1,5 meter dybt • Ca. 20 % som ”sandfang” primært aht. drift • Indløb og udløb i hver sin ende af bassinet • Løbende oprensning https://separatvand.dk/download/Faktablad_V %C3%A5de%20bassiner_3.pdf
 • 7. BAT og endnu ikke BAT • Hvordan bliver en løsning BAT? • Regnvandsbassiner jf. www.separatvand.dk • BAT – rensning for SS og partikelbunden forurening • Rensning sker primært ved fortrængning af rent vand (25 mm rensevolumen) • Håndterer til T=5 og fjerner 70-90 % SS • NB: Temperatur, alger og frigivelse af fosfor om sommeren • Mekaniske udskillere - f.eks. olieudskillere og sedipipe • Løbende sedimentation • Renser små flow men store årsmængder. Resten går i overløb • Filtrering – f.eks. Regnbede og Permeable Belægninger, Rockflow og Mecanafilter • Filtrerer til ”fast koncentration” • Kan rense hele eller dele af årsnedbøren • NB: Anvisning for Rockflow forudsætter, at systemet dimensioneres, så det kan håndtere en fuld 2-årshændelse. Ellers risiko for tilstopning
 • 8. Dokumentation af renseløsninger • Dokumentation til danske krav • Kan vi bruge noget af det arbejde, der allerede er lavet i udlandet, selvom de har andre rensekrav? • Skal vi arbejde på at ensrette vores rensekrav med udlandet? http://regnvandskvalitet-abc.teknologisk.dk/test-af- renseloesninger/vejledning-testprocedure-for-renseloesninger-til- regnafstroemning/
 • 11. Rockflow https://regnvandskvalitet- abc.teknologisk.dk/media/1183/anvisning-for- rockflow.pdf NB: Anvisning for Rockflow forudsætter, at systemet dimensioneres, så det kan håndtere en fuld 2-årshændelse. Ellers risiko for tilstopning
 • 13. BAT+ Supplerende rensning for opløst fosfor og BOD Rensekrav afhænger af recipienten • Typisk 0,05-0,07 mg P/l ved udledning til søer • 0,03 mg opløst P/l og 1,8 mg BOD til følsomme vandløb (endnu ikke krav) Rensemetoder • Fastmediefiltre • Partikelfjernelse og efterfølgende adsorption - Diverse udskillere og DPF • Meget begrænset dokumentation på fosfor – NB pH • Actiflo – kompakt fældningsløsning med aluminium • In-situ fældning med aluminiumklorid med efterfølgende fjernelse af SS i bassin, mekanisk udskiller eller filterløsning • Efterpolering i bassin med aluminiumbehandlet sediment • Tørre nedsivningsbassiner med underliggende dræn
 • 14. In-situ fældning med rensning i f.eks. Sedipipe • Anlæg på vej i Hillerød og Gladsaxe • Myndighedsarbejde • Design https://www.hillerod.dk/media/rtkjayfa/tilladelse-til-udledning-af-renset- regnvand-fra-hiller%C3%B8d-midtby-til-frederiksborg-slotss%C3%B8.pdf
 • 15. Efterpolering i bassin med aluminiumbehandlet sediment • Løsningen forudsætter, at vandet ledes til et regnvandsbassin • Vandet i bassinet omrøres kraftigt og tilføres opløst aluminiumklorid, der fælder ud og fordeler sig jævnt over sedimentet. Ved processen øges sedimentets fosforbindingskapacitet • Den langsigtede effekt på koncentrationen af opløst fosfor sker via to mekanismer • Opløst fosfor i vandet bindes ved direkte kontakt med sedimentet • Opløst fosfor optages i alger og bindes i sedimentet, når algerne udsedimenterer • Skal gentages hvert 3.-4. år
 • 16. Data for Rådhusbassinet i Albertslund orto-P 1999-2004 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 31-03 20-05 09-07 28-08 17-10 06-12 mg P/l 1999 2000 2001 2002 2003 2004 total-P 1999-2004 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 31-03 20-05 09-07 28-08 17-10 06-12 mg P/l 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Bemærk – forskellig y-akse på de to figurer
 • 17. Rensning – Giver det mening eller er det bare urimelige krav? • Regnvand er forurenet med SS, metaller, olie, PAH’er og næringsstoffer • Effekten af forureningen afhænger af recipienten • Rensning til BAT er et rimeligt minimumskrav til robuste recipienter • BAT+ (opløst fosfor) er nødvendigt ved afledning til søer for at sikre god økologisk tilstand • Fosfor er til at håndtere. Krav om BOD og kemisk tilstand bliver en udfordring
 • 18. CO2 i anlæg og drift – Forsyningernes nye udfordring
 • 19. National strategi for bæredygtigt byggeri, Bolig- og Planstyrelsen, 2021 Byggebranchen skal reducere CO2 med 50 % på 6 år! CARBON TARGETS FOR NEW BUILDINGS
 • 20. Nyt regnvandsbassin i Egelundparken - UDKAST • Nyt regnvandsbassin med 7.100 m3 vådt rensevolumen og 18.000 m3 magasinvolumen i Egelundparken • Bassinet er dimensioneret til T=15 med klimafaktor og sikkerhedsfaktor på 1 • Bassinet etableres som et delvist nedgravet jordbassin med bentonitmembran under det permanente vandvolumen • Bygværker, grøft, brønde, stiomlægning, dræn, ledninger, grundvandssænkning og tilsyn indgår i beregning
 • 21. Nyt regnvandsbassin i Egelundparken UDKAST • Nyt regnvandsbassin med 7.100 m3 vådt rensevolumen og 18.000 m3 magasinvolumen i Egelundparken • Bassinet er dimensioneret til T=15 med klimafaktor og sikkerhedsfaktor på 1 • Bassinet etableres som et delvist nedgravet jordbassin med bentonitmembran under det permanente vandvolumen • Bygværker, grøft, brønde, stiomlægning, dræn, ledninger, grundvandssænkning og tilsyn indgår i beregning • Samlet udledning 243 t CO2 0,00 20000,00 40000,00 60000,00 80000,00 100000,00 120000,00 140000,00 CO2 udledning (kg eq.) Opgravning og indbygning (A5) Transport (A4) Materiale (A1-A3)
 • 22. Oplagte muligheder for optimering i forhold til Carbon-footprint UDKAST • Minimere udgravning (implementeret) • Tilløb gennem åben grøft frem for ledning (implementeret) • Reducere dimensionering fra T=15 til T=5 (25 % reduktion af volumen) • Indbygge jord lokalt i Egelundparken • Indbygge jord lokalt i Egelundparken og undlade membran og tilhørende ekstra udgravning
 • 23. Scenarie 1: Jord bortskaffet (243 ton CO2) UDKAST Scenarie 2: Jord indbygget (132 ton CO2) UDKAST Scenarie 3: Jord indbygget og ingen membran (54 ton CO2) UDKAST 0,00 20000,00 40000,00 60000,00 80000,00 100000,00 120000,00 140000,00 CO2 udledning (kg eq.) Opgravning og indbygning (A5) Transport (A4) Materiale (A1-A3) 0,00 20000,00 40000,00 60000,00 80000,00 100000,00 120000,00 140000,00 CO2 udledning (kg eq.) Opgravning og indbygning (A5) Transport (A4) Materiale (A1-A3) 0,00 20000,00 40000,00 60000,00 80000,00 100000,00 120000,00 140000,00 CO2 udledning (kg eq.) Opgravning og indbygning (A5) Transport (A4) Materiale (A1-A3)
 • 24. CO2 i anlæg ved magasinering 2-10 kg CO2/m3 300-400 kg CO2/m3 Ca. 100 kg CO2/m3 350-450 kg CO2/m3
 • 25. Reduktion af CO2 i anlæg og drift Mål for afløbsområdet • Politisk vedtagne servicemål • Recipientmål fastlagt af EU • Politisk mål om bedre badevand (færre dage med badeforbud) • Mål om omkostningseffektivitet i anlæg og drift • Kommunens mål og lokale projektmål • CO2 i anlæg og drift som et (mindst) sideordnet mål
 • 26. Byg mindre Byg sammen Byg til fremtiden Byg klogt Byg let Byg Med lavt CO2-aftryk HANDLINGER Drift Med lavt CO2-aftryk CO2-cirklen – Et bud på en systematisk tilgang
 • 27. Indsatser inden for Forsyning Byg mindre • Udnyt systemernes kapacitet og restlevetid til grænsen • Er der sammenhæng mellem det problem, man løser og de omkostninger, løsningen har for klimaet? • Kan vi leve med vand på terræn oftere end planlagt? • Kan problemet med badevand løses med varslinger? • Er der proportionalitet mellem indsats og påvirkning og tilstand i recipienterne? • Renover frem for at bygge nyt • Opgrader det eksisterende afløbssystem frem for at lægge et nyt • Planlæg med mindre og simplere anlæg • Byg så lidt som muligt ift. levetid, sikkerhed og servicemål • Etabler simple midlertidige løsninger, der udskyder større anlæg • Spar CO2 ved at udskyde anlægsprojekter til en fremtid med ny teknologi og nye materialer Byg til fremtiden • Husk, at byen ændrer sig og de lange levetider måske ikke findes i virkeligheden • Byg fleksibelt til det, der er brug for nu og med mulighed for at øge kapaciteten, hvis og når der bliver brug for det Byg med borgerne • Vær skarp på målene for afløbssystemet og skab en sammenhængende fortælling om borgernes ansvar og muligheder i forhold til afløb og CO2 • Løs nedstrøms problemer lokalt, hvor vandet kommer fra • Inddrag borgere og grundejere i løsningen af problemerne • Minimer befæstet areal og brug permeable belægninger, LAR, vandbremser og skybrudsventiler, lokal magasinering etc.
 • 28. Indsatser inden for Forsyning Byg klogt • Byg med udgangspunkt i lokale mål • Opstil pragmatiske lokale servicemål og vurder det reelle behov for at klimafremskrive • Løs problemet der, hvor det er lettest og billigt i CO2 (f.eks. opstrøms afkobling eller forsinkelse) • Udnyt lokale forsinkelsesvolumener optimalt • Byg multifunktionelle løsninger • Byg fleksibelt • Minimer tætte, befæstede overflader • Minimer transport og skab lokal jordbalance • Udnyt samtidighed i anlægsprojekter, når det giver mening • Fald ikke i fælden med: ”Når vi nu er i gang…”. Udnyt alle systemers restlevetid til grænsen Byg let • Byg mindre og simplere anlæg og muligheder for nedsivning, afledning og magasinering på terræn • Håndter max peak-flow lokalt (vandbremser, skybrudsventil) • Etabler lokal rensning af overløbsvand • Tænk i lokal beskyttelse mod vand på terræn frem for store strukturer til afledning Byg med lavt CO2-aftryk • Find den optimale balance mellem anlæg, drift og CO2-aftryk • Minimer brugen af metal, plast og beton • Byg i terræn • Husk, at CO2 fra el til pumpning og rensning vil blive reduceret over tid
 • 29. CO2 i anlæg ved magasinering 2-10 kg CO2/m3 300-400 kg CO2/m3 Ca. 100 kg CO2/m3 350-450 kg CO2/m3
 • 30. Skybrudsventilen afskærer tagvand til terræn ved højintense regnhændelser 15-03-2023 Byg Sammen og Byg Let – Skybrudsventilen https://www.klimalancen.dk/
 • 31. Byg til Fremtiden – vent, og stil krav i forbindelse med på byudvikling i opstrøms oplande 15-03-2023 • Der vil ske omfattende byudvikling, før klimaændringerne sætter ind for alvor. • Krav til afløbskoefficient og lokale LAR-projekter kan substituere ekstra magasinvolumen
 • 32. Byg Mindre og Byg Sammen – Planlæg med vand på terræn oftere end T=5 i udvalgte områder 15-03-2023
 • 33. Andre muligheder • Optimeret styring af opstrøms ledninger og bassiner • Øge opstuvningshøjde i opstrøms bassiner – evt. med pumpe • Udnyttelse af lokale lavninger • Generel reduktion af servicemål, hvis vi har styr på, at vandet ikke forvolder skade • Beskyttelse af udsatte ejendomme og anlæg • Nedsivning af tagvand fra private huse • Andet?