SlideShare a Scribd company logo
COMMONLY USED YOGAS IN BITES AND STINGS
Dr. Komal M Jadhav
FINALyear PG Scholar
KAHER’s Shri BMK Ayurveda Mahavidyalaya
Belagavi
13-02-2023
COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 1
OBJECTIVES
Briefly will see the formulations which are used in insect, snake
bite, loota visha and other skin conditions in visha chikitsa kendra
papinseri, Kannur.
13-02-2023
COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 2
INTRODUCTION
• Papinseri visha chikitsa kendra mainly deals with bites, sting and skin
diseases.
• Some of the formulations which are mentioned in keraliya visha chikitsa
books were in practice.
• According to the etiology, dosha predominance we can use those
formulations in our practice..
13-02-2023
COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 3
YOGAS
LEPA
 Eladi choorna
 Shigrupunarnavadi choorna
 Kottamaramachyadi
choorna
PRAKSHALANA
 Kottamaramachyadi
choorna
 Aragwadadi choorna
 Triphala kashay
 Nalpamaradi kashay
PROPRIETARY
 Tab Septilin
 Tab Alopegesic
 Tab Histantin
GUTIKA
 Dashanga gutika
 Lasunadi gutika
 Visha bilvadi gutika
 Gopichandanadi gulika
CHOORNA
 Avipatti choorna
 Manibhadra choorna
KASHAY
 Bilvachandanadi kashay/Lodrasitadi kashay
 Neelitulasyadi kashay
 Aragwadadi kashay
 Syrup charmamrutam
 Tookadhara
 Lodrasevyadi agada/kashay
13-02-2023
COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 4
Bilvachandanadi kashay/Lodrasitadi kashay
DRAVYA RASA GUNA VIRYA VIPAKA KARMA
Lodra Kasaya,
Tikta
Laghu,
Ruksha
Sheeta Katu Kapha pitta hara, grahi
Chakshusya
Ushira Tikta, madhura Laghu, snigdha Sita Madhura Vishagna, vranaropan, visarpahar
Chandan Tikta,madhura Laghu,ruksha sheeta katu Raktha
doshahara,Dahahara,Varnya,Pittha
virechaka
Haridradwaya Tikta Ruksha,laghu Ushna Katu Krimigna, kusthagna
Sarala Katu, tikta,
madhur
Laghu, tikshna,
snigda
Udhna Katu Dustha vrana, kusta, shotha
Arka Katu, tikta Laghu, ruksha,
tikshna
Ushna Katu Vishagna, sophahar
Bilva Kashay, tikta Laghu, ruksha Usna Katu Sothahar, shulahar
Manjistha Madhura,tikta Guru,ruksha Uuhna Katu Varnya,vishaghna
Patalimoola Tikta, kashaya Laghu, ruksha Ushna Katu Shothahar, hrudya
13-02-2023
COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 5
Ref - Vishavaidya joshnika 6th chapter
mandalivisha prakaran
Indication – Mandali sarpa visha
Neelitulasyadi kashay
DRAVYA RASA GUNA VIRYA VIPAKA KARMA
Neeli Tikta Laghu, rooksha Ushna Katu Vishagna, kushtagna, vedanasthapana,rakthaprasadana
Tulasi Tikta, katu Laghu, rooksha Ushna Katu Vishagna, twakdoshahara, vedanasthapana,
rakthaprasadana
Nirgundi Katu ,tikta Laghu, rooksha Ushna Katu Kushtagna, vedanasthapana, rakthaprasadana
Trikatu Katu Tikshna,laghu Ushna Katu Deepana, shoolahar
Lasuna Amla varjitha pancha
rasa
Tikshna Ushna Katu Kushtagna, vedanasthapana, sophahara
Ashwagandha Tiktha, katu, madhura Laghu, snigdha Ushna Ushna Kushtagna,vedanasthapana, sophahara
Chandan Tikta,
Madhura
Laghu,
Ruksha
Sheetha Katu Kapha pittahara, varnya, dahaprashamana
Madhooka Madhura Guru, snigdha Sheeta Madhura Kandughna, vedanasthapana, sophahara
Tagar Tikta, katu kashaya Laghu, snigdha Ushna Katu Kaphavatahara, vishagna, kushtagna, vranaropanam
Kustha Tikta,katu,madhura Laghu, rooksha Ushna Katu Kaphavatahara, kushtagna, vedanasthapana
Sariva Madhur,tikta Guru,snigdha Sita Madhur Jvara,kandu,prameha,pradara,rakta roga,kushta,visha
Ishwarimoola Tikta, katu, kashaya Laghu , rooksha Ushna Katu Kaphavatahara, vishagna, vedhanasthapana, sophahara
13-02-2023
COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 6
Ref-Prayoga sammuchchay
Indication - Loota visha samanya chikitsa adhikar
Aragwadadi kashay
13-02-2023
COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 7
13-02-2023
COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 8
INDICATION-आरग्वधादिर्जयदि छदिजक
ु ष्ठदिषज्वरान्|
कफ
ं कण्
डं प्रमेहं च िुष्टव्रणदिशोधनः
Reference A H SU 15/17
Lodrasevyadi agada/kashay
DRAVYA RASA GUNA VIRYA VIPAKA KARMA
Lodhra Kasaya,
Tikta
Laghu,
Ruksha
Sheeta Katu Kapha Pitta Hara, Grahi, Chakshusya
Sevya Tikta,
Madhura
Ruksha,
Laghu
Sheeta Katu Kapha Pitta ,Hara, Pachana, Stambana
Padmak Kashaya, Tikta Laghu Seeta Katu Kaphapittahara, vedanasthapana
Padmarenu Kasaya Ruksha Sheetha Madhura Pittahara Kshayahara ,Trishnagna, Varnya,
Kaleeyak Tikta
Kashaya
Laghu,
Ruksha
Sheeta Madhur
a
Kapha Vatahara, Vishgna, Krimighna,
Raktachandan Tikta,
Madhura
Guru,
Ruksha
Sheetha Katu Kapha Pitta Hara.
Kantapushpa Tikta,
Kasaya,
Madhura
Guru,
Ruksha
Sheetha Katu Kapha Pitta Hara
Dugdanika Tikta Laghu,
Ruksha
Sheetha Katu Kapha Pitta Hara, Vamaka, Vishghna
Mrunala Tikta
Kasaya,
Laghu,Sn
igdha,
Pichhila
Sheetha Madhura Pittahara, Dahahara, Mutrakrichahara, Chardigna
chandan Tikta,
Madhura
Laghu,
Ruksha
Sheetha Katu Kapha Pittahara, Varnya, Dahaprashamana
13-02-2023
COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 9
Indication – Loota visha
Syrup charmamrutam S/ Aragwada amrutadi kashay
DRAVYA RASA GUNA VIRYA VIPAKA KARMA
Aragwada Madhur, tikta Guru,
snigdha
Sita Madhur Krimi, kustha, vrana
Guduchi Kashaya, tikta,
katu, madhura
Laghu Ushna Madhura Tridosha shamaka, deepana, grahi, kandughna
Haritaki Pancharasa Guru,ruksha Ushna Madhura Shothhar, vednasthapana, vranasodhana,
vranaropana, balya, hrit & shonit sthaoana,
jwaraghna
Khadhir Tikta, kashay Laghu,
ruksha
Sita Katu Krimigna,kandughna, varnya, switrahar,
kusthagna
13-02-2023
COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 10
Ref – SAHASRAYOGA 3.kashaya yoga prakaranam
Indication – twaka vikar, amlapitta
Dashanga gutika
DRAVYA RASA GUNA VIRYA VIPAKA KARMA
Vacha Katu, Tikta Laghu, Tikshna Ushna Katu Deepani, Krimihara, Kaphahara,
Vatahara, Vaamak
Hingu Katu Tikshna Ushna Katu Hrudya, Krimigna, Vatakapha prashamana
Vidanga Katu, Tikta Laghu, Ruksha, Tikshna Ushna Katu Kriminashana, Vatakaphapaha
Saindhava Lavana Snigdha Shita Madhura Chakshushya, Hridya,
Gajapippali Katu Ruksha Ushna Katu Kaphahara, Vatahara, Agnivardhaka,
Patha Katu, Tikta Laghu, Tikshna Ushna Katu Raktashodak, Vishagna, Tridosha shaman,
Prativisha Katu, Tikta Laghu, Ruksha Ushna Katu Sangrahika, Kaphapittahara
Shunti Katu Laghu, Snigdha Ushana Madhura Hrudya, Vatakaphapaha
Maricha Katu, Tikta Laghu, Ruksha, Tikshna Ushana Katu Shleshmahara, Pittakara, Chedana.
Pippali Madhura, Katu,
Tikshna
Laghu, Snigdha Anushna Madhura Hrudya, Tridoshahara, Rasayana.
13-02-2023
COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 11
Ref- AST. HRU UTT 37 chapter
Indication – sarva keeta visha
Lasunadi gutika
DRAVYA RASA GUNA VIRYA VIPAKA KARMA
Lasuna Amla varja
pancharasa
Snigda, guru,
tikshna
ushna katu Vatkapha shamak
Haridra tikta Ruksha, laghu ushna katu Krimigna, kusthagna
Vacha Katu, Tikta Laghu, Tikshna Ushna Katu Deepani, Krimihara, Kaphahara,
Vatahara, Vaamak
Hingu Katu Tikshna Ushna Katu Hrudya, Krimigna, Vatakapha
prashamana
shunti Katu Laghu, Snigdha Ushana Madhura Hrudya, Vatakaphapaha
13-02-2023
COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 12
Indication- lootavisha
REF- Prayoga samuchayam – 8th chapt,loota samanya chikitsa
Kriya kaumudi – loota visha samanya chikitsa,537
Visha bilvadi gutika
DRAVYA RASA GUNA VIRYA VIPAKA KARMA
Bilwamoola Madhura guru Shita Madhura Deepan, pachan
Surasa pushpa Katu tikta Laghu, rukha Ushna Katu Agnivardhak,kusthagna
Devadaru Tikta Laghu, snigda Ushna Katu Shotagna, kandugna
Triphala pancharasa Ruksha, laghu Sita/ushna Madhura Shothagna, visarpahar
Trikatu Katu Tikshna,laghu Ushna Katu Deepana, shoolahar
Haridradwaya Tikta Ruksha,laghu Ushna Katu Krimigna, kusthagna
Bastamootra Katu,madhura Tiksha,ushna Ushna Katu Pachana,bhedhana
Patha Katu, Tikta Laghu, Tikshna Ushna Katu Raktashodak, Vishagna,
Tridosha shaman,
Nilini Tiktta Laghu Usna Katu keshya ,vishhara ,rechani ,
Ishwarimoola Tikta, katu,
kashaya
Laghu , rooksha Ushna Katu vishagna, vedhanasthapana,
sophahara
13-02-2023
COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 13
INDICATION- Snake bite, dooshivisha,
unkown bite, shatapadi bite, Honeybee sting
Ref – kriyakaumudi, uragavisha samanya chikitsa
prakarana 843-844 )
GOPICHANDANADI GUTIKA
Musta japapuspa Bruhati Vriber Amalaki twak nagakeshar maricha krishna jeerak
asalika shati lasun vacha chandan jatipatrika hingu elavalukam labanga rudraksha
bakuchi indrayava haritaki bibitaki usira dhanyak jyotismati badra shubti jeerak
madhurika vidanga bhoonimna haridra vanyajali yastimadhu devadaru shatapuspa
jatiphalam kustam akkikarva draksha elam sita khandasita kumkum karpoor
Bhavana dravya_karpoorvalli swaras, kaiderya patra swaras, brungaraj, tulasi, ghambir
swaras
Anupan-jeerak
13-02-2023
COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 14
Indication-jwar swas kas apasmar graha
balvisarpam
REFERENCE- Sahasrayogam,
vatiprakarana, Yogagrantham
Eladi choorna
13-02-2023
COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 15
INDICATION -
एलादिको िािकफौ दनहन्यादिषमेि च |
िणजप्रसािनः कण्
ड दिडकाकोठनाशनः ||
REFERENCE-Sushrut sutrastana
24/38
Shigrupunarnavadi choorna
DRAVYA RASA GUNA VIRYA VIPAKA KARMA
Shigru katu Ruksha,
tikshna, laghu
ushna katu Krimigna, vranahar, Vishagna, shoolahar
Punarnava Katu, kashay Laghu, ruksha ushna katu Raktashodhak, shophagna,
Vacha Katu, Tikta Laghu, Tikshna Ushna Katu Deepani, Krimihara, Kaphahara,
Vatahara, Vaamak
Chandan Tikta,madhura Laghu,ruksha sheeta katu Raktha doshahara,Dahahara,Varnya,Pittha
virechaka
Patha Katu, Tikta Laghu, Tikshna Ushna Katu Raktashodak, Vishagna, Tridosha shaman,
Ishwari moola Tikta, katu,
kashaya
Laghu , rooksha Ushna Katu vishagna, vedhanasthapana, sophahara
Yashti Madhura Guru ,snigdha sheeta Madhura
Raktaja vikara,Twak roga,
Kandughna.
shirisha Madhura, Tikta,
Kashaya.
Laghu, ruksha,
tikshna
Anushna Katu Visarpa, Kasa,Twaka roga, Shwasa,
Shotha
13-02-2023
COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 16
Ref – Prayoga sammuchchay
INDIACTION-Lepa- Shotha
Kottamaramachyadi choorna
DRAVYA RASA GUNA VIRYA VIPAKA KARMA
Kustha Katu, tikta, madhura Laghu Ushna Katu Pittashamana,Vishahara,Visarpaghna,Kushtag
hna,Kandu hara,Asrahara
Ushira Tikta, madhura Laghu,
snigdha
Sita Madhura Vishagna, Vranaropan, visarpahar
Nilimoola Tikta Laghu,
rooksha
Ushna Katu Vishagna, kushtagna,
vedanasthapana,rakthaprasadana
Gandhasara
(Chandana)
Tikta,
Madhura
Laghu,
Ruksha
Sheetha Katu Kapha Pittahara, Varnya, Dahaprashamana
13-02-2023
COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 17
Tab Septilin
DRAVYA RASA GUNA VIRYA VIPAKA KARMA
Maharasnadi
kwatha
Guduchi Kashaya, Tikta,
Katu, Madhura
Laghu Ushna Madhura Tridosha shamaka, deepana,
Grahi, Kandughna
Manjistha Kashay, tikta Guru, ruksha Ushna Katu Vishagna, varnya, vranahar
Amalaki pancharasa Ruksha, laghu Sita Madhura Shothagna, visarpahar
Shigru
Yastimadhu madhur Guru,snigdha Sita Madhur Vrana,Shotha,Visha,Daha,Rakt
apitta, Hridroga
Guggulu Tikta Katu
Madhur
Kashaya
Tikshna, sara,
suskma
Ushna Katu Medohara, Rasayana, balya,
Krimigna, kusthagna
Shanka bhasma Vatkapha shamak
Oleo gum resin 13-02-2023
COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 18
Tab Alopegesic
DRAVYA RASA GUNA VIRYA VIPAKA KARMA
Shallaki Kashay, tikta Laghu, ruksha Sita Katu Vranahar, kusthagna
Guggulu Tikta katu madhur
kashaya
Tikshna, sara,
sukshma
Ushna Katu Medohara, rasayana, balya,
krimigna, kusthagna
Nirgundi Tikta, katu, kashay Laghu, ruksha Ushna Katu Krimi, kustha, kandu
Rasna Tikta Guru Ushna Katu Vatahara,vayasthapana
Ashwagandha Tikta, kashay Laghu, snigdha Ushna Madhura Vishagna, krimigna,
vranahar
Haridra Tikta Ruksha,laghu Ushna Katu Krimigna, kusthagna
Musta Tikta, kashay, katu Laghu, ruksha Sita Katu Jwara, daha, krimi
Shunti Katu Tikshna,laghu Ushna Katu Deepana, shoolahar
Jatamamshi Tikta, kashay, madhur Laghu, snigdha Sita Katu Kusthagna, vishagna,
Amalaki Pancharasa Ruksha, laghu Sita Madhura Shothagna, visarpahar
13-02-2023
COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 19
Tab Histantin
DRAVYA RASA GUNA VIRYA VIPAKA KARMA
Vamshalochanam Madhur, kashay Laghu, ruksha Sita Madhur Kusta, prameha
Bhunimba Tikta Laghu,ruksha Sheeeta Katu Pachan, raktashodhak
Guduchi Kashaya, tikta, katu,
madhura
Laghu Ushna Madhura Tridosha shamaka, deepana, grahi,
kandughna
Swetajirak Katu Ruksha, laghu Ushna Katu Krimigna, vishagna, vranahar
Vacha Katu, tikta Laghu, tikshna Ushna Katu Deepani, krimihara, kaphahara,
Vatahara, vaamak
Vidanga Katu, tikta Tikshna, ushna, laghu Ushna Katu Shula, adhmana, udararoga, krimi,
vata roga, vibandha
Parpata Tikta Laghu Sheeta Katu Jwara, trushna
Dattura Tikta, katu Laghu, ruksha Ushna Katu Vishagna, vrana, kandu, krimi
Haridra Tikta Ruksha,laghu Ushna Katu Krimigna, kusthagna
Katuki Tikta Sita Katu Bhedana, jwaragna, kusthagna,
krimigna
Musta Tikta Laghu Sheeta Katu Jwara
Jatamamsi Tikta, kashay, madhur Laghu, snigdha Sita Katu Visha, vrana, kustha
Pushkar Katu, tikta Tikshna, laghu Ushna Katu Shotha, jwara
Devadaru Tikta, katu Snigdha, laghu Ushna Katu Shothahar, kandugna
13-02-2023
COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 20
Ref - Bhavaprakasha
Manibhadra choorna
DRAVYA RASA GUNA VIRYA VIPAKA KARMA
Trivrutta Katu, tikta Laghu,
tikshna
Ushna Katu Shothahar, krimigna, kusthagna, kandugna
Haritaki Pancharasa Guru,ruksha Ushna Madhura Shothhar, vednasthapana, vranasodhana,
vranaropana,balya & medhya of
nadisansthana, hrit & shonit sthaoana,
kaphaghna, dipana, pachana, jwaraghna
Amalaki Pancharasa Ruksha,
laghu
Sita Madhura Shothagna, visarpahar
Vidanga Katu, tikta Tikshna,
ushna, laghu
Ushna Katu Shula, adhmana, udararoga, krimi, vata roga,
vibandha
13-02-2023
COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 21
REFERENCE- AST.HRU.CHI 19
INDICATIONS - Krimi, kustha, arsha, udar
AVIPATTI CHOORNA
13-02-2023
COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 22
INGREDIENTS
• Trikatu choorna
• Trijata choorna,
• Musta choorna,
• Vidanga choorna,
• Amalaki choorna,
• Trivrutt choorna
• Sugar
• Honey
INDICATION
Mutrakruchra, Jwara, Chardi, kasa,
shosha, bhrama, kshaya, pandu,
agnimandya, all types of visha,
pittarogas.
Ref- sahasrayoga – vati prakaran
TOOKADHARA
13-02-2023
COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 23
DRAVYA RASA GUNA VIRYA VIPAKA KARMA
Kumari Tikta,
madhur
Guru,
snigdha
Sheeta Katu
Chandana Tikta,
Madhura
Laghu,
Ruksha
Sheetha Katu Kapha pittahara, varnya, dahaprashamana
Kusmanda Madhur Laghu,
snigdha
Sita Madhur Prameha, asmari, trushna
Shatavari Madhur,
tikta
Guru,
snigda
Sita Madhur Rasayan vrushya
Eranda patra Madhur,
katu,kasha
y
Snigda,
tiksha
Ushna Madhur Plihavruddhi, udavarta
Nimba Tikta,
kashay
Laghu,
ruksha
Sita Katu Krimigna, grahi, visha, vrana
Vriksharuha(lora
nthusingiflorus)
Ref – Visha Vaidya jyosnika
Chapt no 6 – Samanya chikitsa of visha upadrava
Indication – severe shopha, daha, symptoms of mandali
visha
JALOUKA DAMSHA
Sariva, Ishwarimula, Haridra and Tulasi swarasa lepa
Sariva, Haridra mixed with Ghruta
Kottamramachaadi churna for Lepa
13-02-2023
COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 24
13-02-2023
COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 25

More Related Content

What's hot

Sheetapitta, udarda and kotha
Sheetapitta, udarda and kothaSheetapitta, udarda and kotha
Sheetapitta, udarda and kotha
विकास महर्जन
 
ayurvedic treatment protocol in common skin disease-survey based
ayurvedic treatment protocol in common skin disease-survey basedayurvedic treatment protocol in common skin disease-survey based
ayurvedic treatment protocol in common skin disease-survey based
Shafi M S
 
Anupana
AnupanaAnupana
Sthaulya chikitsa other than oral administration
Sthaulya chikitsa other than oral administrationSthaulya chikitsa other than oral administration
Sthaulya chikitsa other than oral administration
Raghu Ramudu
 
The concept of pathya apathya w.s.r. to charak samhita
The concept of pathya apathya w.s.r. to charak samhitaThe concept of pathya apathya w.s.r. to charak samhita
The concept of pathya apathya w.s.r. to charak samhita
brijeshbhu
 
Viswachi PPT
Viswachi PPTViswachi PPT
Viswachi PPT
Razia Sk
 
Dushi visha
Dushi vishaDushi visha
Dushi visha
salina manek
 
Snehana Karma
Snehana KarmaSnehana Karma
Snehana Karma
82757490999
 
viruddha ahara-ksr
viruddha ahara-ksrviruddha ahara-ksr
viruddha ahara-ksr
Ayurmitra Dr.KSR Prasad
 
Dusta vrana
Dusta vranaDusta vrana
GUGGULU PRAYOGA
GUGGULU PRAYOGAGUGGULU PRAYOGA
GUGGULU PRAYOGA
Kamal Sharma
 
VATSANABHA- VIDARI.pptx
VATSANABHA- VIDARI.pptxVATSANABHA- VIDARI.pptx
VATSANABHA- VIDARI.pptx
Aditi Gandhi
 
Case presentation kitibha Kushtha
Case presentation kitibha KushthaCase presentation kitibha Kushtha
Case presentation kitibha Kushtha
Mahendra Yadav
 
CONCEPT OF BASTI
CONCEPT OF BASTICONCEPT OF BASTI
CONCEPT OF BASTI
DrRaoSahebDeshmukh
 
Pandu Roga
Pandu RogaPandu Roga
Pandu Roga
Akshay Shetty
 
Janapadhawamsa.pptx
Janapadhawamsa.pptxJanapadhawamsa.pptx
Janapadhawamsa.pptx
Akshay Shetty
 
Dashavidha pareeksha
Dashavidha pareekshaDashavidha pareeksha
Dashavidha pareeksha
Prashanth Jain
 
Management of A Ruksha Dagdha Vrana by Treatment Procedures used in Rajasekar...
Management of A Ruksha Dagdha Vrana by Treatment Procedures used in Rajasekar...Management of A Ruksha Dagdha Vrana by Treatment Procedures used in Rajasekar...
Management of A Ruksha Dagdha Vrana by Treatment Procedures used in Rajasekar...
ijtsrd
 
Vata raktha.ppt
Vata raktha.pptVata raktha.ppt
Vata raktha.ppt
Jayanth Malakar
 
swedana karma (sudation therapy)
swedana karma (sudation therapy)swedana karma (sudation therapy)
swedana karma (sudation therapy)
Dr.Shalu Jain
 

What's hot (20)

Sheetapitta, udarda and kotha
Sheetapitta, udarda and kothaSheetapitta, udarda and kotha
Sheetapitta, udarda and kotha
 
ayurvedic treatment protocol in common skin disease-survey based
ayurvedic treatment protocol in common skin disease-survey basedayurvedic treatment protocol in common skin disease-survey based
ayurvedic treatment protocol in common skin disease-survey based
 
Anupana
AnupanaAnupana
Anupana
 
Sthaulya chikitsa other than oral administration
Sthaulya chikitsa other than oral administrationSthaulya chikitsa other than oral administration
Sthaulya chikitsa other than oral administration
 
The concept of pathya apathya w.s.r. to charak samhita
The concept of pathya apathya w.s.r. to charak samhitaThe concept of pathya apathya w.s.r. to charak samhita
The concept of pathya apathya w.s.r. to charak samhita
 
Viswachi PPT
Viswachi PPTViswachi PPT
Viswachi PPT
 
Dushi visha
Dushi vishaDushi visha
Dushi visha
 
Snehana Karma
Snehana KarmaSnehana Karma
Snehana Karma
 
viruddha ahara-ksr
viruddha ahara-ksrviruddha ahara-ksr
viruddha ahara-ksr
 
Dusta vrana
Dusta vranaDusta vrana
Dusta vrana
 
GUGGULU PRAYOGA
GUGGULU PRAYOGAGUGGULU PRAYOGA
GUGGULU PRAYOGA
 
VATSANABHA- VIDARI.pptx
VATSANABHA- VIDARI.pptxVATSANABHA- VIDARI.pptx
VATSANABHA- VIDARI.pptx
 
Case presentation kitibha Kushtha
Case presentation kitibha KushthaCase presentation kitibha Kushtha
Case presentation kitibha Kushtha
 
CONCEPT OF BASTI
CONCEPT OF BASTICONCEPT OF BASTI
CONCEPT OF BASTI
 
Pandu Roga
Pandu RogaPandu Roga
Pandu Roga
 
Janapadhawamsa.pptx
Janapadhawamsa.pptxJanapadhawamsa.pptx
Janapadhawamsa.pptx
 
Dashavidha pareeksha
Dashavidha pareekshaDashavidha pareeksha
Dashavidha pareeksha
 
Management of A Ruksha Dagdha Vrana by Treatment Procedures used in Rajasekar...
Management of A Ruksha Dagdha Vrana by Treatment Procedures used in Rajasekar...Management of A Ruksha Dagdha Vrana by Treatment Procedures used in Rajasekar...
Management of A Ruksha Dagdha Vrana by Treatment Procedures used in Rajasekar...
 
Vata raktha.ppt
Vata raktha.pptVata raktha.ppt
Vata raktha.ppt
 
swedana karma (sudation therapy)
swedana karma (sudation therapy)swedana karma (sudation therapy)
swedana karma (sudation therapy)
 

Similar to FORMULATIONS USED IN BITES AND STINGS.pptx

Basavarajeem text book dr khalid.b.m
Basavarajeem text book  dr khalid.b.mBasavarajeem text book  dr khalid.b.m
Basavarajeem text book dr khalid.b.m
Dr KHALID B.M
 
BASTI IN AYURVEDA
BASTI IN AYURVEDA BASTI IN AYURVEDA
BASTI IN AYURVEDA
Kamal Sharma
 
Basthi Karma
Basthi KarmaBasthi Karma
Basthi Karma
Dr Amritha Edayilliam
 
kshata ksheena.pptx
kshata ksheena.pptxkshata ksheena.pptx
kshata ksheena.pptx
shruthipanambur
 
Seminar on rasa ratna samucchaya
Seminar on rasa ratna samucchayaSeminar on rasa ratna samucchaya
Seminar on rasa ratna samucchaya
DrRanjith Bhagavat Mahalingaiah
 
VATA VIDVAMSAKA RASA AND SHWETA PARPATI
VATA VIDVAMSAKA RASA AND SHWETA PARPATIVATA VIDVAMSAKA RASA AND SHWETA PARPATI
VATA VIDVAMSAKA RASA AND SHWETA PARPATI
DR AJITH KUMAR
 
Gandhaka rasayana
Gandhaka rasayanaGandhaka rasayana
Gandhaka rasayana
Seetaram Kishore
 
Shotha presentation.pptx
Shotha presentation.pptxShotha presentation.pptx
Shotha presentation.pptx
shruthipanambur
 
Udumbara in Management of Vidradi
Udumbara in Management of VidradiUdumbara in Management of Vidradi
Udumbara in Management of Vidradi
NYCY B S
 
Historical backround of rasashastra
Historical backround of rasashastraHistorical backround of rasashastra
Historical backround of rasashastra
Ayushman Bhava Ayurveda and keraliya Panchakarma Clinic
 
Management strategies in ayurveda for joint disorders
Management strategies in ayurveda for joint disordersManagement strategies in ayurveda for joint disorders
Management strategies in ayurveda for joint disorders
Dr.B.Arun kumar Kumar
 
Aushadha Sevana Kala, Sevana Avadhi, Pathya & Apathya.pdf
Aushadha Sevana Kala, Sevana Avadhi, Pathya & Apathya.pdfAushadha Sevana Kala, Sevana Avadhi, Pathya & Apathya.pdf
Aushadha Sevana Kala, Sevana Avadhi, Pathya & Apathya.pdf
Dr Anitha M
 
AN APPROACH TOWARDS AYURVEDIC - MODERN ASPECT ON MANAGEMENT OF SNAKE & THEIR ...
AN APPROACH TOWARDS AYURVEDIC - MODERN ASPECT ON MANAGEMENT OF SNAKE & THEIR ...AN APPROACH TOWARDS AYURVEDIC - MODERN ASPECT ON MANAGEMENT OF SNAKE & THEIR ...
AN APPROACH TOWARDS AYURVEDIC - MODERN ASPECT ON MANAGEMENT OF SNAKE & THEIR ...
AYURVEDA
 
Dr.Lavanya.S.A - critical review of bhaishajya ratnavali special
Dr.Lavanya.S.A -  critical review of bhaishajya ratnavali specialDr.Lavanya.S.A -  critical review of bhaishajya ratnavali special
Dr.Lavanya.S.A - critical review of bhaishajya ratnavali special
Dr.Lavanya .S.A
 
Seminar on kasturi bhairava ras
Seminar on kasturi bhairava rasSeminar on kasturi bhairava ras
Seminar on kasturi bhairava ras
Sandeep Badkar
 
DUGDA VARGA by Dr Ajith kumar
DUGDA VARGA by Dr Ajith kumarDUGDA VARGA by Dr Ajith kumar
DUGDA VARGA by Dr Ajith kumar
DR AJITH KUMAR
 
PPt on Critical Analysis of a classical Rasa Shastra Textbook "Rasendrachinta...
PPt on Critical Analysis of a classical Rasa Shastra Textbook "Rasendrachinta...PPt on Critical Analysis of a classical Rasa Shastra Textbook "Rasendrachinta...
PPt on Critical Analysis of a classical Rasa Shastra Textbook "Rasendrachinta...
saumyagulati4
 
Vasant kusumakar rasa.pptx
Vasant kusumakar rasa.pptxVasant kusumakar rasa.pptx
Vasant kusumakar rasa.pptx
DrPriyankaDorage
 
Bahirparimarjana
BahirparimarjanaBahirparimarjana
Bahirparimarjana
Ayurmitra Dr.KSR Prasad
 
TRINETRA RASA.pptx
TRINETRA RASA.pptxTRINETRA RASA.pptx
TRINETRA RASA.pptx
meerasairam
 

Similar to FORMULATIONS USED IN BITES AND STINGS.pptx (20)

Basavarajeem text book dr khalid.b.m
Basavarajeem text book  dr khalid.b.mBasavarajeem text book  dr khalid.b.m
Basavarajeem text book dr khalid.b.m
 
BASTI IN AYURVEDA
BASTI IN AYURVEDA BASTI IN AYURVEDA
BASTI IN AYURVEDA
 
Basthi Karma
Basthi KarmaBasthi Karma
Basthi Karma
 
kshata ksheena.pptx
kshata ksheena.pptxkshata ksheena.pptx
kshata ksheena.pptx
 
Seminar on rasa ratna samucchaya
Seminar on rasa ratna samucchayaSeminar on rasa ratna samucchaya
Seminar on rasa ratna samucchaya
 
VATA VIDVAMSAKA RASA AND SHWETA PARPATI
VATA VIDVAMSAKA RASA AND SHWETA PARPATIVATA VIDVAMSAKA RASA AND SHWETA PARPATI
VATA VIDVAMSAKA RASA AND SHWETA PARPATI
 
Gandhaka rasayana
Gandhaka rasayanaGandhaka rasayana
Gandhaka rasayana
 
Shotha presentation.pptx
Shotha presentation.pptxShotha presentation.pptx
Shotha presentation.pptx
 
Udumbara in Management of Vidradi
Udumbara in Management of VidradiUdumbara in Management of Vidradi
Udumbara in Management of Vidradi
 
Historical backround of rasashastra
Historical backround of rasashastraHistorical backround of rasashastra
Historical backround of rasashastra
 
Management strategies in ayurveda for joint disorders
Management strategies in ayurveda for joint disordersManagement strategies in ayurveda for joint disorders
Management strategies in ayurveda for joint disorders
 
Aushadha Sevana Kala, Sevana Avadhi, Pathya & Apathya.pdf
Aushadha Sevana Kala, Sevana Avadhi, Pathya & Apathya.pdfAushadha Sevana Kala, Sevana Avadhi, Pathya & Apathya.pdf
Aushadha Sevana Kala, Sevana Avadhi, Pathya & Apathya.pdf
 
AN APPROACH TOWARDS AYURVEDIC - MODERN ASPECT ON MANAGEMENT OF SNAKE & THEIR ...
AN APPROACH TOWARDS AYURVEDIC - MODERN ASPECT ON MANAGEMENT OF SNAKE & THEIR ...AN APPROACH TOWARDS AYURVEDIC - MODERN ASPECT ON MANAGEMENT OF SNAKE & THEIR ...
AN APPROACH TOWARDS AYURVEDIC - MODERN ASPECT ON MANAGEMENT OF SNAKE & THEIR ...
 
Dr.Lavanya.S.A - critical review of bhaishajya ratnavali special
Dr.Lavanya.S.A -  critical review of bhaishajya ratnavali specialDr.Lavanya.S.A -  critical review of bhaishajya ratnavali special
Dr.Lavanya.S.A - critical review of bhaishajya ratnavali special
 
Seminar on kasturi bhairava ras
Seminar on kasturi bhairava rasSeminar on kasturi bhairava ras
Seminar on kasturi bhairava ras
 
DUGDA VARGA by Dr Ajith kumar
DUGDA VARGA by Dr Ajith kumarDUGDA VARGA by Dr Ajith kumar
DUGDA VARGA by Dr Ajith kumar
 
PPt on Critical Analysis of a classical Rasa Shastra Textbook "Rasendrachinta...
PPt on Critical Analysis of a classical Rasa Shastra Textbook "Rasendrachinta...PPt on Critical Analysis of a classical Rasa Shastra Textbook "Rasendrachinta...
PPt on Critical Analysis of a classical Rasa Shastra Textbook "Rasendrachinta...
 
Vasant kusumakar rasa.pptx
Vasant kusumakar rasa.pptxVasant kusumakar rasa.pptx
Vasant kusumakar rasa.pptx
 
Bahirparimarjana
BahirparimarjanaBahirparimarjana
Bahirparimarjana
 
TRINETRA RASA.pptx
TRINETRA RASA.pptxTRINETRA RASA.pptx
TRINETRA RASA.pptx
 

More from Dr komal Jadhav

Samprapti and utility of Aama is different from Visha.pdf
Samprapti and utility of Aama is different from Visha.pdfSamprapti and utility of Aama is different from Visha.pdf
Samprapti and utility of Aama is different from Visha.pdf
Dr komal Jadhav
 
Dwivraneey chikitsa.pptx
Dwivraneey chikitsa.pptxDwivraneey chikitsa.pptx
Dwivraneey chikitsa.pptx
Dr komal Jadhav
 
sarpa damstra bhedha.pptx
sarpa damstra bhedha.pptxsarpa damstra bhedha.pptx
sarpa damstra bhedha.pptx
Dr komal Jadhav
 
PRATIVISHA, SANDYASTAPAN, MRUTASANJEEVAN AND LEPA.pptx
PRATIVISHA, SANDYASTAPAN, MRUTASANJEEVAN AND LEPA.pptxPRATIVISHA, SANDYASTAPAN, MRUTASANJEEVAN AND LEPA.pptx
PRATIVISHA, SANDYASTAPAN, MRUTASANJEEVAN AND LEPA.pptx
Dr komal Jadhav
 
poster on tulasi turmeric shunti.pptx
poster on tulasi turmeric shunti.pptxposter on tulasi turmeric shunti.pptx
poster on tulasi turmeric shunti.pptx
Dr komal Jadhav
 
POSTER ON SNUHI.pptx
POSTER ON SNUHI.pptxPOSTER ON SNUHI.pptx
POSTER ON SNUHI.pptx
Dr komal Jadhav
 
PICTORIAL PRESENTATION OF VARIOUS SKIN DIASEAS.pptx
PICTORIAL PRESENTATION OF VARIOUS SKIN DIASEAS.pptxPICTORIAL PRESENTATION OF VARIOUS SKIN DIASEAS.pptx
PICTORIAL PRESENTATION OF VARIOUS SKIN DIASEAS.pptx
Dr komal Jadhav
 
keet visha.pptx
keet visha.pptxkeet visha.pptx
keet visha.pptx
Dr komal Jadhav
 
EXAMINATION OF SKIN.pptx
EXAMINATION OF SKIN.pptxEXAMINATION OF SKIN.pptx
EXAMINATION OF SKIN.pptx
Dr komal Jadhav
 
DIAGNOSTIC PRINCIPLES, TOOLS & ITS CLINICAL APPLICATIONS.pptx
DIAGNOSTIC PRINCIPLES, TOOLS & ITS CLINICAL APPLICATIONS.pptxDIAGNOSTIC PRINCIPLES, TOOLS & ITS CLINICAL APPLICATIONS.pptx
DIAGNOSTIC PRINCIPLES, TOOLS & ITS CLINICAL APPLICATIONS.pptx
Dr komal Jadhav
 
DETECTION OF LEAD.pptx
DETECTION OF LEAD.pptxDETECTION OF LEAD.pptx
DETECTION OF LEAD.pptx
Dr komal Jadhav
 
ASTANGA AYURVEDA.pptx
ASTANGA AYURVEDA.pptxASTANGA AYURVEDA.pptx
ASTANGA AYURVEDA.pptx
Dr komal Jadhav
 
ASRIGDARA PPT.pptx
ASRIGDARA PPT.pptxASRIGDARA PPT.pptx
ASRIGDARA PPT.pptx
Dr komal Jadhav
 
Application of Diagnostic methodologies of the diseases according to Charak S...
Application of Diagnostic methodologies of the diseases according to Charak S...Application of Diagnostic methodologies of the diseases according to Charak S...
Application of Diagnostic methodologies of the diseases according to Charak S...
Dr komal Jadhav
 
THIN LAYER CHROMATOGRAPHY.pptx
THIN LAYER CHROMATOGRAPHY.pptxTHIN LAYER CHROMATOGRAPHY.pptx
THIN LAYER CHROMATOGRAPHY.pptx
Dr komal Jadhav
 
PICTORIAL PRESENTATION ON LOGOS.pptx
PICTORIAL PRESENTATION ON LOGOS.pptxPICTORIAL PRESENTATION ON LOGOS.pptx
PICTORIAL PRESENTATION ON LOGOS.pptx
Dr komal Jadhav
 
PICTORIAL PRESENTATION OF CHINCHALI MAYAKKA DEVI.pptx
PICTORIAL PRESENTATION OF CHINCHALI MAYAKKA DEVI.pptxPICTORIAL PRESENTATION OF CHINCHALI MAYAKKA DEVI.pptx
PICTORIAL PRESENTATION OF CHINCHALI MAYAKKA DEVI.pptx
Dr komal Jadhav
 
Microscope.pptx
Microscope.pptxMicroscope.pptx
Microscope.pptx
Dr komal Jadhav
 
LEGITIMACY AND PATERNITY.pptx
LEGITIMACY AND PATERNITY.pptxLEGITIMACY AND PATERNITY.pptx
LEGITIMACY AND PATERNITY.pptx
Dr komal Jadhav
 
EXMN OF POISON.pptx
EXMN OF POISON.pptxEXMN OF POISON.pptx
EXMN OF POISON.pptx
Dr komal Jadhav
 

More from Dr komal Jadhav (20)

Samprapti and utility of Aama is different from Visha.pdf
Samprapti and utility of Aama is different from Visha.pdfSamprapti and utility of Aama is different from Visha.pdf
Samprapti and utility of Aama is different from Visha.pdf
 
Dwivraneey chikitsa.pptx
Dwivraneey chikitsa.pptxDwivraneey chikitsa.pptx
Dwivraneey chikitsa.pptx
 
sarpa damstra bhedha.pptx
sarpa damstra bhedha.pptxsarpa damstra bhedha.pptx
sarpa damstra bhedha.pptx
 
PRATIVISHA, SANDYASTAPAN, MRUTASANJEEVAN AND LEPA.pptx
PRATIVISHA, SANDYASTAPAN, MRUTASANJEEVAN AND LEPA.pptxPRATIVISHA, SANDYASTAPAN, MRUTASANJEEVAN AND LEPA.pptx
PRATIVISHA, SANDYASTAPAN, MRUTASANJEEVAN AND LEPA.pptx
 
poster on tulasi turmeric shunti.pptx
poster on tulasi turmeric shunti.pptxposter on tulasi turmeric shunti.pptx
poster on tulasi turmeric shunti.pptx
 
POSTER ON SNUHI.pptx
POSTER ON SNUHI.pptxPOSTER ON SNUHI.pptx
POSTER ON SNUHI.pptx
 
PICTORIAL PRESENTATION OF VARIOUS SKIN DIASEAS.pptx
PICTORIAL PRESENTATION OF VARIOUS SKIN DIASEAS.pptxPICTORIAL PRESENTATION OF VARIOUS SKIN DIASEAS.pptx
PICTORIAL PRESENTATION OF VARIOUS SKIN DIASEAS.pptx
 
keet visha.pptx
keet visha.pptxkeet visha.pptx
keet visha.pptx
 
EXAMINATION OF SKIN.pptx
EXAMINATION OF SKIN.pptxEXAMINATION OF SKIN.pptx
EXAMINATION OF SKIN.pptx
 
DIAGNOSTIC PRINCIPLES, TOOLS & ITS CLINICAL APPLICATIONS.pptx
DIAGNOSTIC PRINCIPLES, TOOLS & ITS CLINICAL APPLICATIONS.pptxDIAGNOSTIC PRINCIPLES, TOOLS & ITS CLINICAL APPLICATIONS.pptx
DIAGNOSTIC PRINCIPLES, TOOLS & ITS CLINICAL APPLICATIONS.pptx
 
DETECTION OF LEAD.pptx
DETECTION OF LEAD.pptxDETECTION OF LEAD.pptx
DETECTION OF LEAD.pptx
 
ASTANGA AYURVEDA.pptx
ASTANGA AYURVEDA.pptxASTANGA AYURVEDA.pptx
ASTANGA AYURVEDA.pptx
 
ASRIGDARA PPT.pptx
ASRIGDARA PPT.pptxASRIGDARA PPT.pptx
ASRIGDARA PPT.pptx
 
Application of Diagnostic methodologies of the diseases according to Charak S...
Application of Diagnostic methodologies of the diseases according to Charak S...Application of Diagnostic methodologies of the diseases according to Charak S...
Application of Diagnostic methodologies of the diseases according to Charak S...
 
THIN LAYER CHROMATOGRAPHY.pptx
THIN LAYER CHROMATOGRAPHY.pptxTHIN LAYER CHROMATOGRAPHY.pptx
THIN LAYER CHROMATOGRAPHY.pptx
 
PICTORIAL PRESENTATION ON LOGOS.pptx
PICTORIAL PRESENTATION ON LOGOS.pptxPICTORIAL PRESENTATION ON LOGOS.pptx
PICTORIAL PRESENTATION ON LOGOS.pptx
 
PICTORIAL PRESENTATION OF CHINCHALI MAYAKKA DEVI.pptx
PICTORIAL PRESENTATION OF CHINCHALI MAYAKKA DEVI.pptxPICTORIAL PRESENTATION OF CHINCHALI MAYAKKA DEVI.pptx
PICTORIAL PRESENTATION OF CHINCHALI MAYAKKA DEVI.pptx
 
Microscope.pptx
Microscope.pptxMicroscope.pptx
Microscope.pptx
 
LEGITIMACY AND PATERNITY.pptx
LEGITIMACY AND PATERNITY.pptxLEGITIMACY AND PATERNITY.pptx
LEGITIMACY AND PATERNITY.pptx
 
EXMN OF POISON.pptx
EXMN OF POISON.pptxEXMN OF POISON.pptx
EXMN OF POISON.pptx
 

Recently uploaded

Pharmaceutics Pharmaceuticals best of brub
Pharmaceutics Pharmaceuticals best of brubPharmaceutics Pharmaceuticals best of brub
Pharmaceutics Pharmaceuticals best of brub
danielkiash986
 
BBR 2024 Summer Sessions Interview Training
BBR 2024 Summer Sessions Interview TrainingBBR 2024 Summer Sessions Interview Training
BBR 2024 Summer Sessions Interview Training
Katrina Pritchard
 
Mule event processing models | MuleSoft Mysore Meetup #47
Mule event processing models | MuleSoft Mysore Meetup #47Mule event processing models | MuleSoft Mysore Meetup #47
Mule event processing models | MuleSoft Mysore Meetup #47
MysoreMuleSoftMeetup
 
Traditional Musical Instruments of Arunachal Pradesh and Uttar Pradesh - RAYH...
Traditional Musical Instruments of Arunachal Pradesh and Uttar Pradesh - RAYH...Traditional Musical Instruments of Arunachal Pradesh and Uttar Pradesh - RAYH...
Traditional Musical Instruments of Arunachal Pradesh and Uttar Pradesh - RAYH...
imrankhan141184
 
مصحف القراءات العشر أعد أحرف الخلاف سمير بسيوني.pdf
مصحف القراءات العشر  أعد أحرف الخلاف سمير بسيوني.pdfمصحف القراءات العشر  أعد أحرف الخلاف سمير بسيوني.pdf
مصحف القراءات العشر أعد أحرف الخلاف سمير بسيوني.pdf
سمير بسيوني
 
Educational Technology in the Health Sciences
Educational Technology in the Health SciencesEducational Technology in the Health Sciences
Educational Technology in the Health Sciences
Iris Thiele Isip-Tan
 
Elevate Your Nonprofit's Online Presence_ A Guide to Effective SEO Strategies...
Elevate Your Nonprofit's Online Presence_ A Guide to Effective SEO Strategies...Elevate Your Nonprofit's Online Presence_ A Guide to Effective SEO Strategies...
Elevate Your Nonprofit's Online Presence_ A Guide to Effective SEO Strategies...
TechSoup
 
NEWSPAPERS - QUESTION 1 - REVISION POWERPOINT.pptx
NEWSPAPERS - QUESTION 1 - REVISION POWERPOINT.pptxNEWSPAPERS - QUESTION 1 - REVISION POWERPOINT.pptx
NEWSPAPERS - QUESTION 1 - REVISION POWERPOINT.pptx
iammrhaywood
 
Juneteenth Freedom Day 2024 David Douglas School District
Juneteenth Freedom Day 2024 David Douglas School DistrictJuneteenth Freedom Day 2024 David Douglas School District
Juneteenth Freedom Day 2024 David Douglas School District
David Douglas School District
 
REASIGNACION 2024 UGEL CHUPACA 2024 UGEL CHUPACA.pdf
REASIGNACION 2024 UGEL CHUPACA 2024 UGEL CHUPACA.pdfREASIGNACION 2024 UGEL CHUPACA 2024 UGEL CHUPACA.pdf
REASIGNACION 2024 UGEL CHUPACA 2024 UGEL CHUPACA.pdf
giancarloi8888
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 9 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2024-2025 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 9 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2024-2025 - ...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 9 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2024-2025 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 9 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2024-2025 - ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM FRIENDS PLUS SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM FRIENDS PLUS SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ...BÀI TẬP DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM FRIENDS PLUS SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM FRIENDS PLUS SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
A Visual Guide to 1 Samuel | A Tale of Two Hearts
A Visual Guide to 1 Samuel | A Tale of Two HeartsA Visual Guide to 1 Samuel | A Tale of Two Hearts
A Visual Guide to 1 Samuel | A Tale of Two Hearts
Steve Thomason
 
spot a liar (Haiqa 146).pptx Technical writhing and presentation skills
spot a liar (Haiqa 146).pptx Technical writhing and presentation skillsspot a liar (Haiqa 146).pptx Technical writhing and presentation skills
spot a liar (Haiqa 146).pptx Technical writhing and presentation skills
haiqairshad
 
How to deliver Powerpoint Presentations.pptx
How to deliver Powerpoint Presentations.pptxHow to deliver Powerpoint Presentations.pptx
How to deliver Powerpoint Presentations.pptx
HajraNaeem15
 
ISO/IEC 27001, ISO/IEC 42001, and GDPR: Best Practices for Implementation and...
ISO/IEC 27001, ISO/IEC 42001, and GDPR: Best Practices for Implementation and...ISO/IEC 27001, ISO/IEC 42001, and GDPR: Best Practices for Implementation and...
ISO/IEC 27001, ISO/IEC 42001, and GDPR: Best Practices for Implementation and...
PECB
 
Wound healing PPT
Wound healing PPTWound healing PPT
Wound healing PPT
Jyoti Chand
 
How Barcodes Can Be Leveraged Within Odoo 17
How Barcodes Can Be Leveraged Within Odoo 17How Barcodes Can Be Leveraged Within Odoo 17
How Barcodes Can Be Leveraged Within Odoo 17
Celine George
 
Jemison, MacLaughlin, and Majumder "Broadening Pathways for Editors and Authors"
Jemison, MacLaughlin, and Majumder "Broadening Pathways for Editors and Authors"Jemison, MacLaughlin, and Majumder "Broadening Pathways for Editors and Authors"
Jemison, MacLaughlin, and Majumder "Broadening Pathways for Editors and Authors"
National Information Standards Organization (NISO)
 
The basics of sentences session 7pptx.pptx
The basics of sentences session 7pptx.pptxThe basics of sentences session 7pptx.pptx
The basics of sentences session 7pptx.pptx
heathfieldcps1
 

Recently uploaded (20)

Pharmaceutics Pharmaceuticals best of brub
Pharmaceutics Pharmaceuticals best of brubPharmaceutics Pharmaceuticals best of brub
Pharmaceutics Pharmaceuticals best of brub
 
BBR 2024 Summer Sessions Interview Training
BBR 2024 Summer Sessions Interview TrainingBBR 2024 Summer Sessions Interview Training
BBR 2024 Summer Sessions Interview Training
 
Mule event processing models | MuleSoft Mysore Meetup #47
Mule event processing models | MuleSoft Mysore Meetup #47Mule event processing models | MuleSoft Mysore Meetup #47
Mule event processing models | MuleSoft Mysore Meetup #47
 
Traditional Musical Instruments of Arunachal Pradesh and Uttar Pradesh - RAYH...
Traditional Musical Instruments of Arunachal Pradesh and Uttar Pradesh - RAYH...Traditional Musical Instruments of Arunachal Pradesh and Uttar Pradesh - RAYH...
Traditional Musical Instruments of Arunachal Pradesh and Uttar Pradesh - RAYH...
 
مصحف القراءات العشر أعد أحرف الخلاف سمير بسيوني.pdf
مصحف القراءات العشر  أعد أحرف الخلاف سمير بسيوني.pdfمصحف القراءات العشر  أعد أحرف الخلاف سمير بسيوني.pdf
مصحف القراءات العشر أعد أحرف الخلاف سمير بسيوني.pdf
 
Educational Technology in the Health Sciences
Educational Technology in the Health SciencesEducational Technology in the Health Sciences
Educational Technology in the Health Sciences
 
Elevate Your Nonprofit's Online Presence_ A Guide to Effective SEO Strategies...
Elevate Your Nonprofit's Online Presence_ A Guide to Effective SEO Strategies...Elevate Your Nonprofit's Online Presence_ A Guide to Effective SEO Strategies...
Elevate Your Nonprofit's Online Presence_ A Guide to Effective SEO Strategies...
 
NEWSPAPERS - QUESTION 1 - REVISION POWERPOINT.pptx
NEWSPAPERS - QUESTION 1 - REVISION POWERPOINT.pptxNEWSPAPERS - QUESTION 1 - REVISION POWERPOINT.pptx
NEWSPAPERS - QUESTION 1 - REVISION POWERPOINT.pptx
 
Juneteenth Freedom Day 2024 David Douglas School District
Juneteenth Freedom Day 2024 David Douglas School DistrictJuneteenth Freedom Day 2024 David Douglas School District
Juneteenth Freedom Day 2024 David Douglas School District
 
REASIGNACION 2024 UGEL CHUPACA 2024 UGEL CHUPACA.pdf
REASIGNACION 2024 UGEL CHUPACA 2024 UGEL CHUPACA.pdfREASIGNACION 2024 UGEL CHUPACA 2024 UGEL CHUPACA.pdf
REASIGNACION 2024 UGEL CHUPACA 2024 UGEL CHUPACA.pdf
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 9 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2024-2025 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 9 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2024-2025 - ...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 9 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2024-2025 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 9 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2024-2025 - ...
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM FRIENDS PLUS SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM FRIENDS PLUS SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ...BÀI TẬP DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM FRIENDS PLUS SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM FRIENDS PLUS SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ...
 
A Visual Guide to 1 Samuel | A Tale of Two Hearts
A Visual Guide to 1 Samuel | A Tale of Two HeartsA Visual Guide to 1 Samuel | A Tale of Two Hearts
A Visual Guide to 1 Samuel | A Tale of Two Hearts
 
spot a liar (Haiqa 146).pptx Technical writhing and presentation skills
spot a liar (Haiqa 146).pptx Technical writhing and presentation skillsspot a liar (Haiqa 146).pptx Technical writhing and presentation skills
spot a liar (Haiqa 146).pptx Technical writhing and presentation skills
 
How to deliver Powerpoint Presentations.pptx
How to deliver Powerpoint Presentations.pptxHow to deliver Powerpoint Presentations.pptx
How to deliver Powerpoint Presentations.pptx
 
ISO/IEC 27001, ISO/IEC 42001, and GDPR: Best Practices for Implementation and...
ISO/IEC 27001, ISO/IEC 42001, and GDPR: Best Practices for Implementation and...ISO/IEC 27001, ISO/IEC 42001, and GDPR: Best Practices for Implementation and...
ISO/IEC 27001, ISO/IEC 42001, and GDPR: Best Practices for Implementation and...
 
Wound healing PPT
Wound healing PPTWound healing PPT
Wound healing PPT
 
How Barcodes Can Be Leveraged Within Odoo 17
How Barcodes Can Be Leveraged Within Odoo 17How Barcodes Can Be Leveraged Within Odoo 17
How Barcodes Can Be Leveraged Within Odoo 17
 
Jemison, MacLaughlin, and Majumder "Broadening Pathways for Editors and Authors"
Jemison, MacLaughlin, and Majumder "Broadening Pathways for Editors and Authors"Jemison, MacLaughlin, and Majumder "Broadening Pathways for Editors and Authors"
Jemison, MacLaughlin, and Majumder "Broadening Pathways for Editors and Authors"
 
The basics of sentences session 7pptx.pptx
The basics of sentences session 7pptx.pptxThe basics of sentences session 7pptx.pptx
The basics of sentences session 7pptx.pptx
 

FORMULATIONS USED IN BITES AND STINGS.pptx

 • 1. COMMONLY USED YOGAS IN BITES AND STINGS Dr. Komal M Jadhav FINALyear PG Scholar KAHER’s Shri BMK Ayurveda Mahavidyalaya Belagavi 13-02-2023 COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 1
 • 2. OBJECTIVES Briefly will see the formulations which are used in insect, snake bite, loota visha and other skin conditions in visha chikitsa kendra papinseri, Kannur. 13-02-2023 COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 2
 • 3. INTRODUCTION • Papinseri visha chikitsa kendra mainly deals with bites, sting and skin diseases. • Some of the formulations which are mentioned in keraliya visha chikitsa books were in practice. • According to the etiology, dosha predominance we can use those formulations in our practice.. 13-02-2023 COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 3
 • 4. YOGAS LEPA  Eladi choorna  Shigrupunarnavadi choorna  Kottamaramachyadi choorna PRAKSHALANA  Kottamaramachyadi choorna  Aragwadadi choorna  Triphala kashay  Nalpamaradi kashay PROPRIETARY  Tab Septilin  Tab Alopegesic  Tab Histantin GUTIKA  Dashanga gutika  Lasunadi gutika  Visha bilvadi gutika  Gopichandanadi gulika CHOORNA  Avipatti choorna  Manibhadra choorna KASHAY  Bilvachandanadi kashay/Lodrasitadi kashay  Neelitulasyadi kashay  Aragwadadi kashay  Syrup charmamrutam  Tookadhara  Lodrasevyadi agada/kashay 13-02-2023 COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 4
 • 5. Bilvachandanadi kashay/Lodrasitadi kashay DRAVYA RASA GUNA VIRYA VIPAKA KARMA Lodra Kasaya, Tikta Laghu, Ruksha Sheeta Katu Kapha pitta hara, grahi Chakshusya Ushira Tikta, madhura Laghu, snigdha Sita Madhura Vishagna, vranaropan, visarpahar Chandan Tikta,madhura Laghu,ruksha sheeta katu Raktha doshahara,Dahahara,Varnya,Pittha virechaka Haridradwaya Tikta Ruksha,laghu Ushna Katu Krimigna, kusthagna Sarala Katu, tikta, madhur Laghu, tikshna, snigda Udhna Katu Dustha vrana, kusta, shotha Arka Katu, tikta Laghu, ruksha, tikshna Ushna Katu Vishagna, sophahar Bilva Kashay, tikta Laghu, ruksha Usna Katu Sothahar, shulahar Manjistha Madhura,tikta Guru,ruksha Uuhna Katu Varnya,vishaghna Patalimoola Tikta, kashaya Laghu, ruksha Ushna Katu Shothahar, hrudya 13-02-2023 COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 5 Ref - Vishavaidya joshnika 6th chapter mandalivisha prakaran Indication – Mandali sarpa visha
 • 6. Neelitulasyadi kashay DRAVYA RASA GUNA VIRYA VIPAKA KARMA Neeli Tikta Laghu, rooksha Ushna Katu Vishagna, kushtagna, vedanasthapana,rakthaprasadana Tulasi Tikta, katu Laghu, rooksha Ushna Katu Vishagna, twakdoshahara, vedanasthapana, rakthaprasadana Nirgundi Katu ,tikta Laghu, rooksha Ushna Katu Kushtagna, vedanasthapana, rakthaprasadana Trikatu Katu Tikshna,laghu Ushna Katu Deepana, shoolahar Lasuna Amla varjitha pancha rasa Tikshna Ushna Katu Kushtagna, vedanasthapana, sophahara Ashwagandha Tiktha, katu, madhura Laghu, snigdha Ushna Ushna Kushtagna,vedanasthapana, sophahara Chandan Tikta, Madhura Laghu, Ruksha Sheetha Katu Kapha pittahara, varnya, dahaprashamana Madhooka Madhura Guru, snigdha Sheeta Madhura Kandughna, vedanasthapana, sophahara Tagar Tikta, katu kashaya Laghu, snigdha Ushna Katu Kaphavatahara, vishagna, kushtagna, vranaropanam Kustha Tikta,katu,madhura Laghu, rooksha Ushna Katu Kaphavatahara, kushtagna, vedanasthapana Sariva Madhur,tikta Guru,snigdha Sita Madhur Jvara,kandu,prameha,pradara,rakta roga,kushta,visha Ishwarimoola Tikta, katu, kashaya Laghu , rooksha Ushna Katu Kaphavatahara, vishagna, vedhanasthapana, sophahara 13-02-2023 COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 6 Ref-Prayoga sammuchchay Indication - Loota visha samanya chikitsa adhikar
 • 7. Aragwadadi kashay 13-02-2023 COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 7
 • 8. 13-02-2023 COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 8 INDICATION-आरग्वधादिर्जयदि छदिजक ु ष्ठदिषज्वरान्| कफ ं कण् डं प्रमेहं च िुष्टव्रणदिशोधनः Reference A H SU 15/17
 • 9. Lodrasevyadi agada/kashay DRAVYA RASA GUNA VIRYA VIPAKA KARMA Lodhra Kasaya, Tikta Laghu, Ruksha Sheeta Katu Kapha Pitta Hara, Grahi, Chakshusya Sevya Tikta, Madhura Ruksha, Laghu Sheeta Katu Kapha Pitta ,Hara, Pachana, Stambana Padmak Kashaya, Tikta Laghu Seeta Katu Kaphapittahara, vedanasthapana Padmarenu Kasaya Ruksha Sheetha Madhura Pittahara Kshayahara ,Trishnagna, Varnya, Kaleeyak Tikta Kashaya Laghu, Ruksha Sheeta Madhur a Kapha Vatahara, Vishgna, Krimighna, Raktachandan Tikta, Madhura Guru, Ruksha Sheetha Katu Kapha Pitta Hara. Kantapushpa Tikta, Kasaya, Madhura Guru, Ruksha Sheetha Katu Kapha Pitta Hara Dugdanika Tikta Laghu, Ruksha Sheetha Katu Kapha Pitta Hara, Vamaka, Vishghna Mrunala Tikta Kasaya, Laghu,Sn igdha, Pichhila Sheetha Madhura Pittahara, Dahahara, Mutrakrichahara, Chardigna chandan Tikta, Madhura Laghu, Ruksha Sheetha Katu Kapha Pittahara, Varnya, Dahaprashamana 13-02-2023 COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 9 Indication – Loota visha
 • 10. Syrup charmamrutam S/ Aragwada amrutadi kashay DRAVYA RASA GUNA VIRYA VIPAKA KARMA Aragwada Madhur, tikta Guru, snigdha Sita Madhur Krimi, kustha, vrana Guduchi Kashaya, tikta, katu, madhura Laghu Ushna Madhura Tridosha shamaka, deepana, grahi, kandughna Haritaki Pancharasa Guru,ruksha Ushna Madhura Shothhar, vednasthapana, vranasodhana, vranaropana, balya, hrit & shonit sthaoana, jwaraghna Khadhir Tikta, kashay Laghu, ruksha Sita Katu Krimigna,kandughna, varnya, switrahar, kusthagna 13-02-2023 COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 10 Ref – SAHASRAYOGA 3.kashaya yoga prakaranam Indication – twaka vikar, amlapitta
 • 11. Dashanga gutika DRAVYA RASA GUNA VIRYA VIPAKA KARMA Vacha Katu, Tikta Laghu, Tikshna Ushna Katu Deepani, Krimihara, Kaphahara, Vatahara, Vaamak Hingu Katu Tikshna Ushna Katu Hrudya, Krimigna, Vatakapha prashamana Vidanga Katu, Tikta Laghu, Ruksha, Tikshna Ushna Katu Kriminashana, Vatakaphapaha Saindhava Lavana Snigdha Shita Madhura Chakshushya, Hridya, Gajapippali Katu Ruksha Ushna Katu Kaphahara, Vatahara, Agnivardhaka, Patha Katu, Tikta Laghu, Tikshna Ushna Katu Raktashodak, Vishagna, Tridosha shaman, Prativisha Katu, Tikta Laghu, Ruksha Ushna Katu Sangrahika, Kaphapittahara Shunti Katu Laghu, Snigdha Ushana Madhura Hrudya, Vatakaphapaha Maricha Katu, Tikta Laghu, Ruksha, Tikshna Ushana Katu Shleshmahara, Pittakara, Chedana. Pippali Madhura, Katu, Tikshna Laghu, Snigdha Anushna Madhura Hrudya, Tridoshahara, Rasayana. 13-02-2023 COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 11 Ref- AST. HRU UTT 37 chapter Indication – sarva keeta visha
 • 12. Lasunadi gutika DRAVYA RASA GUNA VIRYA VIPAKA KARMA Lasuna Amla varja pancharasa Snigda, guru, tikshna ushna katu Vatkapha shamak Haridra tikta Ruksha, laghu ushna katu Krimigna, kusthagna Vacha Katu, Tikta Laghu, Tikshna Ushna Katu Deepani, Krimihara, Kaphahara, Vatahara, Vaamak Hingu Katu Tikshna Ushna Katu Hrudya, Krimigna, Vatakapha prashamana shunti Katu Laghu, Snigdha Ushana Madhura Hrudya, Vatakaphapaha 13-02-2023 COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 12 Indication- lootavisha REF- Prayoga samuchayam – 8th chapt,loota samanya chikitsa Kriya kaumudi – loota visha samanya chikitsa,537
 • 13. Visha bilvadi gutika DRAVYA RASA GUNA VIRYA VIPAKA KARMA Bilwamoola Madhura guru Shita Madhura Deepan, pachan Surasa pushpa Katu tikta Laghu, rukha Ushna Katu Agnivardhak,kusthagna Devadaru Tikta Laghu, snigda Ushna Katu Shotagna, kandugna Triphala pancharasa Ruksha, laghu Sita/ushna Madhura Shothagna, visarpahar Trikatu Katu Tikshna,laghu Ushna Katu Deepana, shoolahar Haridradwaya Tikta Ruksha,laghu Ushna Katu Krimigna, kusthagna Bastamootra Katu,madhura Tiksha,ushna Ushna Katu Pachana,bhedhana Patha Katu, Tikta Laghu, Tikshna Ushna Katu Raktashodak, Vishagna, Tridosha shaman, Nilini Tiktta Laghu Usna Katu keshya ,vishhara ,rechani , Ishwarimoola Tikta, katu, kashaya Laghu , rooksha Ushna Katu vishagna, vedhanasthapana, sophahara 13-02-2023 COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 13 INDICATION- Snake bite, dooshivisha, unkown bite, shatapadi bite, Honeybee sting Ref – kriyakaumudi, uragavisha samanya chikitsa prakarana 843-844 )
 • 14. GOPICHANDANADI GUTIKA Musta japapuspa Bruhati Vriber Amalaki twak nagakeshar maricha krishna jeerak asalika shati lasun vacha chandan jatipatrika hingu elavalukam labanga rudraksha bakuchi indrayava haritaki bibitaki usira dhanyak jyotismati badra shubti jeerak madhurika vidanga bhoonimna haridra vanyajali yastimadhu devadaru shatapuspa jatiphalam kustam akkikarva draksha elam sita khandasita kumkum karpoor Bhavana dravya_karpoorvalli swaras, kaiderya patra swaras, brungaraj, tulasi, ghambir swaras Anupan-jeerak 13-02-2023 COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 14 Indication-jwar swas kas apasmar graha balvisarpam REFERENCE- Sahasrayogam, vatiprakarana, Yogagrantham
 • 15. Eladi choorna 13-02-2023 COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 15 INDICATION - एलादिको िािकफौ दनहन्यादिषमेि च | िणजप्रसािनः कण् ड दिडकाकोठनाशनः || REFERENCE-Sushrut sutrastana 24/38
 • 16. Shigrupunarnavadi choorna DRAVYA RASA GUNA VIRYA VIPAKA KARMA Shigru katu Ruksha, tikshna, laghu ushna katu Krimigna, vranahar, Vishagna, shoolahar Punarnava Katu, kashay Laghu, ruksha ushna katu Raktashodhak, shophagna, Vacha Katu, Tikta Laghu, Tikshna Ushna Katu Deepani, Krimihara, Kaphahara, Vatahara, Vaamak Chandan Tikta,madhura Laghu,ruksha sheeta katu Raktha doshahara,Dahahara,Varnya,Pittha virechaka Patha Katu, Tikta Laghu, Tikshna Ushna Katu Raktashodak, Vishagna, Tridosha shaman, Ishwari moola Tikta, katu, kashaya Laghu , rooksha Ushna Katu vishagna, vedhanasthapana, sophahara Yashti Madhura Guru ,snigdha sheeta Madhura Raktaja vikara,Twak roga, Kandughna. shirisha Madhura, Tikta, Kashaya. Laghu, ruksha, tikshna Anushna Katu Visarpa, Kasa,Twaka roga, Shwasa, Shotha 13-02-2023 COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 16 Ref – Prayoga sammuchchay INDIACTION-Lepa- Shotha
 • 17. Kottamaramachyadi choorna DRAVYA RASA GUNA VIRYA VIPAKA KARMA Kustha Katu, tikta, madhura Laghu Ushna Katu Pittashamana,Vishahara,Visarpaghna,Kushtag hna,Kandu hara,Asrahara Ushira Tikta, madhura Laghu, snigdha Sita Madhura Vishagna, Vranaropan, visarpahar Nilimoola Tikta Laghu, rooksha Ushna Katu Vishagna, kushtagna, vedanasthapana,rakthaprasadana Gandhasara (Chandana) Tikta, Madhura Laghu, Ruksha Sheetha Katu Kapha Pittahara, Varnya, Dahaprashamana 13-02-2023 COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 17
 • 18. Tab Septilin DRAVYA RASA GUNA VIRYA VIPAKA KARMA Maharasnadi kwatha Guduchi Kashaya, Tikta, Katu, Madhura Laghu Ushna Madhura Tridosha shamaka, deepana, Grahi, Kandughna Manjistha Kashay, tikta Guru, ruksha Ushna Katu Vishagna, varnya, vranahar Amalaki pancharasa Ruksha, laghu Sita Madhura Shothagna, visarpahar Shigru Yastimadhu madhur Guru,snigdha Sita Madhur Vrana,Shotha,Visha,Daha,Rakt apitta, Hridroga Guggulu Tikta Katu Madhur Kashaya Tikshna, sara, suskma Ushna Katu Medohara, Rasayana, balya, Krimigna, kusthagna Shanka bhasma Vatkapha shamak Oleo gum resin 13-02-2023 COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 18
 • 19. Tab Alopegesic DRAVYA RASA GUNA VIRYA VIPAKA KARMA Shallaki Kashay, tikta Laghu, ruksha Sita Katu Vranahar, kusthagna Guggulu Tikta katu madhur kashaya Tikshna, sara, sukshma Ushna Katu Medohara, rasayana, balya, krimigna, kusthagna Nirgundi Tikta, katu, kashay Laghu, ruksha Ushna Katu Krimi, kustha, kandu Rasna Tikta Guru Ushna Katu Vatahara,vayasthapana Ashwagandha Tikta, kashay Laghu, snigdha Ushna Madhura Vishagna, krimigna, vranahar Haridra Tikta Ruksha,laghu Ushna Katu Krimigna, kusthagna Musta Tikta, kashay, katu Laghu, ruksha Sita Katu Jwara, daha, krimi Shunti Katu Tikshna,laghu Ushna Katu Deepana, shoolahar Jatamamshi Tikta, kashay, madhur Laghu, snigdha Sita Katu Kusthagna, vishagna, Amalaki Pancharasa Ruksha, laghu Sita Madhura Shothagna, visarpahar 13-02-2023 COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 19
 • 20. Tab Histantin DRAVYA RASA GUNA VIRYA VIPAKA KARMA Vamshalochanam Madhur, kashay Laghu, ruksha Sita Madhur Kusta, prameha Bhunimba Tikta Laghu,ruksha Sheeeta Katu Pachan, raktashodhak Guduchi Kashaya, tikta, katu, madhura Laghu Ushna Madhura Tridosha shamaka, deepana, grahi, kandughna Swetajirak Katu Ruksha, laghu Ushna Katu Krimigna, vishagna, vranahar Vacha Katu, tikta Laghu, tikshna Ushna Katu Deepani, krimihara, kaphahara, Vatahara, vaamak Vidanga Katu, tikta Tikshna, ushna, laghu Ushna Katu Shula, adhmana, udararoga, krimi, vata roga, vibandha Parpata Tikta Laghu Sheeta Katu Jwara, trushna Dattura Tikta, katu Laghu, ruksha Ushna Katu Vishagna, vrana, kandu, krimi Haridra Tikta Ruksha,laghu Ushna Katu Krimigna, kusthagna Katuki Tikta Sita Katu Bhedana, jwaragna, kusthagna, krimigna Musta Tikta Laghu Sheeta Katu Jwara Jatamamsi Tikta, kashay, madhur Laghu, snigdha Sita Katu Visha, vrana, kustha Pushkar Katu, tikta Tikshna, laghu Ushna Katu Shotha, jwara Devadaru Tikta, katu Snigdha, laghu Ushna Katu Shothahar, kandugna 13-02-2023 COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 20 Ref - Bhavaprakasha
 • 21. Manibhadra choorna DRAVYA RASA GUNA VIRYA VIPAKA KARMA Trivrutta Katu, tikta Laghu, tikshna Ushna Katu Shothahar, krimigna, kusthagna, kandugna Haritaki Pancharasa Guru,ruksha Ushna Madhura Shothhar, vednasthapana, vranasodhana, vranaropana,balya & medhya of nadisansthana, hrit & shonit sthaoana, kaphaghna, dipana, pachana, jwaraghna Amalaki Pancharasa Ruksha, laghu Sita Madhura Shothagna, visarpahar Vidanga Katu, tikta Tikshna, ushna, laghu Ushna Katu Shula, adhmana, udararoga, krimi, vata roga, vibandha 13-02-2023 COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 21 REFERENCE- AST.HRU.CHI 19 INDICATIONS - Krimi, kustha, arsha, udar
 • 22. AVIPATTI CHOORNA 13-02-2023 COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 22 INGREDIENTS • Trikatu choorna • Trijata choorna, • Musta choorna, • Vidanga choorna, • Amalaki choorna, • Trivrutt choorna • Sugar • Honey INDICATION Mutrakruchra, Jwara, Chardi, kasa, shosha, bhrama, kshaya, pandu, agnimandya, all types of visha, pittarogas. Ref- sahasrayoga – vati prakaran
 • 23. TOOKADHARA 13-02-2023 COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 23 DRAVYA RASA GUNA VIRYA VIPAKA KARMA Kumari Tikta, madhur Guru, snigdha Sheeta Katu Chandana Tikta, Madhura Laghu, Ruksha Sheetha Katu Kapha pittahara, varnya, dahaprashamana Kusmanda Madhur Laghu, snigdha Sita Madhur Prameha, asmari, trushna Shatavari Madhur, tikta Guru, snigda Sita Madhur Rasayan vrushya Eranda patra Madhur, katu,kasha y Snigda, tiksha Ushna Madhur Plihavruddhi, udavarta Nimba Tikta, kashay Laghu, ruksha Sita Katu Krimigna, grahi, visha, vrana Vriksharuha(lora nthusingiflorus) Ref – Visha Vaidya jyosnika Chapt no 6 – Samanya chikitsa of visha upadrava Indication – severe shopha, daha, symptoms of mandali visha
 • 24. JALOUKA DAMSHA Sariva, Ishwarimula, Haridra and Tulasi swarasa lepa Sariva, Haridra mixed with Ghruta Kottamramachaadi churna for Lepa 13-02-2023 COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 24
 • 25. 13-02-2023 COMMONLY USED YOGAS IN VISHA CHIKITSA KENDRA KANNUR 25