SlideShare a Scribd company logo
FORMAT LAPORAN LATIHAN INDUSTRI1.1 PENGENALAN

Format Laporan Latihan Industri ini adalah bertujuan untuk memberikan panduan lengkap dan
tersusun mengenai semua aspek penyediaan laporan Latihan Industri.

Sesungguhnya dengan terhasilnya buku panduan ini diharapkan dapat membantu pelajar–
pelajar untuk menyediakan laporan mengikut format yang dikehendaki di samping
mengurangkan kekeliruan berhubung kandungan laporan tersebut. Adalah diharapkan dengan
adanya buku panduan ini, pelajar–pelajar akan dapat menghasilkan sebuah laporan yang
berkualiti.

           “SELAMAT MENJALANI LATIHAN INDUSTRI”

1.2 PENYERAHAN DOKUMEN LAPORAN INDUSTRI

Pelajar yang tamat menjalani program Latihan Industri wajib mendaftar semula di Politeknik
untuk mengikuti pengajian semester seterusnya. (kecuali Sijil Kemahiran Mekanikal). Terlebih
dahulu, pelajar wajib menghantar Laporan Latihan Industri pada hari penyemakan dokumen
Latihan Industri sebelum dibenarkan mendaftarkan diri bagi sesi semester seterusnya.
Dokumen Latihan Industri yang dimaksudkan ialah :

    i.   satu (1) salinan asal Laporan Latihan Industri yang siap (tanpa dijilid). Pelajar
        hendaklah memasukkan Laporan ini ke dalam sampul surat dengan menulis
        nama dan nombor pendaftaran pelajar.

    ii.   Buku Laporan Harian (buku log) yang diisi oleh pelajar semasa program
        Latihan Industri.

    iii.   Sampul surat yang berisi Borang Penilaian Prestasi Latihan Industri yang
        telah diisi dan bercop rasmi Organisasi tempat latihan .

    iv.   Laporan pengesahan Latihan Industri pelajar yang telah di isi oleh organisasi
        latihan pelajar.1.3 GARIS PANDUAN PENULISAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI

1.3.1 AM
        1.3.1.1 laporan hendaklah ditaip pada kertas putih dan disusun mengikut
            turutan.
        1.3.1.2 saiz buku laporan ditetapkan kepada saiz A4(210 x 297) dan berat
            minimum kertas ialah 80gm.
        1.3.1.3 laporan dibuat dalam BAHASA MELAYU ATAU BAHASA INGGERIS.
1.3.2    PEMBETULAN
       Pelajar dilarang menggunakan ‘liquid paper’. Segala pembetulan perlulah ditaip
      semula.

1.3.3   DAKWAT
      Tulisan Laporan Latihan Industri hanya menggunakan dakwat HITAM sahaja.

1.3.4   MUKASURAT
      * Minimum 80 m/s
      * Maksimum 150 m/s

1.3.5   KANDUNGAN KESELURUHAN
     Kandungan Laporan Latihan Industri ialah:

  i.    Bahan Hadapan iaitu:

     Halaman Judul (lampiran A)

     Perakuan (lampiran B)

     Surat Tamat Latihan (lampiran C)

     Dedikasi (pilihan)

     Penghargaan (pilihan)

     Senarai Kandungan

     Senarai Jadual

     Senarai Rajah

     Senarai Lampiran

  ii.    Bahan Laporan iaitu:

     Bab 1 Pengenalan

     Bab 2 Ringkasan aktiviti latihan industri

     Bab 3 Isi Kandungan

     Bab 4 Kesimpulan

     Bab 5 Komen & Cadangan
iii.    Bahan Belakang iaitu:

    Rujukan

    *Sumber kesemua maklumat diperolehi

    Lampiran

    * Maklumat tambahan
  1.3.6   Gambarajah/jadual dan lampiran


    1.3.6.1 Gambarajah/jadual/graf yang terdapat dalam laporan hendaklah dinomborkan
    mengikut tajuk kecil dan penerangan ringkas.


    Contoh :

    Rajah 4.7.1
                  Bilangan Rajah
                  Bilangan Tajuk Kecil
                  Bilangan Bab

     1.3.6.2 Semua bentuk peta, carta, lukisan, graf, gambarajah dan foto disebut rajah
         hendaklah jelas tidak ditulis tangan.Rajah yang dan penerangannya
         hendaklah ditaip.

     1.3.6.3 Semua lampiran hendaklah diletakkan di bahagian lampiran di belakang sekali
         dan diberikan nombor dan nombor muka surat lampiran.

                       Lampiran A

                Muka surat lampiran adalah L1 hingga L10

    1.3.6.4 Data, jadual, peta, gambar dan sebagainya yang terlalu panjang untuk
        dimasukkan ke dalam teks laporan bagi menerangkan maksud teks tersebut,
        maka ia hendaklah dimuatkan ke dalam lampiran.


    1.3.6.5 Lampiran yang tidak mengandungi muka surat dan hendaklah diberi nama
        seperti lampiran A lampiran B dan seterusnya bergantung kepada jenis dan
        banyaknya bahan yang disertakan.
1.3.7  Rujukan


    1.3.7.1 Senarai buku rujukan yang dibuat hendaklah dilampirkan di bahagian
        belakang laporan selepas bahagian kesimpulan/penutup dengan menyatakan
        nama pengarang, judul dan tahun penerbitan dan sebaik-baiknya disusun
        mengikut abjad (nama pengarang)


    1.3.7.2 Kaedah menulis:


         Nama pengarang, judul buku/majalah, penerbitan dan tahun buku/majalah,
         diterbitkan.

         Contoh:

                 BIBLIOGRAFI/RUJUKAN

        1. Mustaphar Mohamad, Pengenalan Teori Kuantum, Dewan Bahasa dan
         Pustaka, Kuala Lumpur, 1987.


        2. Chuah,D.G.S. Solar Radiation in Malaysia, Oxford University Press,
         Singapore, 1990.

        3. Fox, Wiliam, The Mill, New York Geographic Society, 1976
1.3.8  PERKARA-PERKARA YANG PERLU DIAMBIL PERHATIAN

    1.  Kertas ber‘HEADER dan ‘FOOTER’ yang berlogo dan bernamakan syarikat
       adalah tidak dibenarkan.
    2.  Penulisan berdasarkan „point-form‟ adalah TIDAK dibenarkan.
       Contoh:

       7.4    Fungsi Hold

          -  Untuk mengekalkan bacaan suhu semasa, tekan butang hold sebanyak
            satu kali.

          -  Suhu yang dipaparkan tidak akan bertambah selagifungsi hold masih lagi
            aktif.

          - Paparan akan menunjukkan suhu dan perkataan ‘hold’ dan untuk kembali
            ke keadaan normal, maka butang hold ditekan sekali lagi.       Penulisan mestilah dibuat dalam bentuk perenggan seperti contoh dibawah:


       7.4    Fungsi Hold


                Untuk mengekalkan bacaan suhu semasa, tekan butang hold
            sebanyak satu kali. Suhu yang dipaparkan tidak akan bertambah selagi
            fungsi hold masih lagi aktif. Paparan akan menunjukkan suhu dan
            perkataan ‘hold’ dan untuk kembali ke keadaan normal, maka butang
            hold ditekan sekali lagi.    3.  Bagi gambar/rajah/lukisan yang diikuti keterangan dalam muka surat yang sama
       dikira dalam halaman bermuka surat. Manakala halaman yang hanya ada
       gambar/rajah/lukisan dikira halaman lampiran.
Contoh :
4.     KESIMPULAN
   Tidak boleh terlalu ringkas dan sekurang-kurangnya 1 muka surat penuh.


   Contoh Kesimpulan


      Kesimpulan hendaklah dilaksanakan dengan objekti latihan industri samada ia
   berjaya dicapai atau sebaliknya. Kesimpulan juga merupakan hasil dapatan yang
   diperolehi secara keseluruhan semasa menjalani latihan industri.
8.4 Lampiran A

FORMAT LAPORAN LATIHAN INDUSTRI
1.  CONTOH FORMAT KULIT DEPAN LAPORAN
    AB. KADIR BIN YAHYA DIPLOMA KEJURUTERAAN AUTOMOTIF JUN 2008
                                               NAMA POLITEKNIK

                                         KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA


                                       LOGO
                                       KPTM/            LOGO
                                      KERAJAAN          POLITEKNIK
                                      MALAYSIA
                                          LAPORAN LATIHAN INDUSTRI                                               NAMA ORGANISASI                                   DISEDIAKAN OLEH :

                                   NAMA       : NAMA PELAJAR

                                   NO. PEND     : NO. PENDAFTARAN PELAJAR

                                   JABATAN      : JABATAN KEJURUTERAAN AWAM

                                   TEMPOH LATIHAN : 10 JAN. 2005 – 30 MEI 2005
2.  CONTOH FORMAT MUKASURAT PERTAMA SELEPAS
   KULIT LUAR
        LAPORAN LATIHAN INDUSTRI
               OLEH
            NAMA PELAJAR
           NAMA ORGANISASI
          ALAMAT ORGANISASI

      BUKU LAPORAN INI DIKEMUKAKAN KEPADA JABATAN
             KEJURUTERAAN MEKANIKAL
       SEBAGAI MEMENUHI SEBAHAGIAN DARI SYARAT
               PENGANUGERAHAN
        SIJIL / DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL
             NO MATRIK

            NAMA POLITEKNIK
            SEPTEMBER 2008
3.  CONTOH FORMAT HALAMAN PENGHARGAAN
             PENGHARGAAN


       Setinggi penghargaan diberikan kepada
       Pengurus ABC SDN BHD . . . . . . . . .       Penulis juga ingin merakamkan ucapan
       Terima kasih kepada pensyarah-pensyarah
       PKB yang telah membantu penulis
       Dalam . . . . . . . . .       Tidak lupa ucapan terima kasih kepada
       teman-teman yang telah membantu . . . . . . . . .
                Terima kasih
4.  CONTOH FORMAT HALAMAN PERMULAAN BAB
                         25mm dari atas kertas


                     4 sela (4 x 1 ½ spacing)
                  BAB 2
                      1 sela (1 ½ spacing)
                  UKUR BAHAN

                       3 sela ( 3 x 1 ½ spacing)


    2.1  SEJARAH UKUR BAHAN DI MALAYSIA
40 mm                    1 sela ( 1 ½ spacing)    25 mm
       Profesion ukur bahan telah wujud di Malaysia pada awal
    tahun 1930. Firma ukur bahan yang pertama ditubuhkan pada
    1934 yang dikenali sebagai Perunding Ukur Bahan Waters dan
    Watsons.

                  2 sela ( 2 x 1 ½ spacing)

        Profesion ukur bahan ini berkembang di Malaysia
    selepas perang dunia ke-2.   Bermula dengan penubuhan
    Bahagian Ukur Bahan di Jabatan Kerja Raya (JKR), tugas-tugas
    jurukur bahan adalah terhad. Jurukur bahan diletakkan
                      25 mm dari bawah kertas
CONTOH FORMAT HALAMAN PENULISAN
                       25 mm dari atas kertas
             Selaku   perunding   jurukur  bahan   yang
      professional dan berdaftar di bawah badan         Institute
      Surveyor of Malaysia (ISM) dan Kementerian Kewangan,
      firma ini akan sentiasa bekerjasama dalam pasukan
      perunding lain seperti arkitek, jurutera dan lain-lain perunding
      bagi memastikan impian klien menjadi realiti.

               2 sela (2 x 1 ½ spacing)
      1.1     „Buildsoft‟
               1 sela ( 1 ½ spacing)

             Ia merupakan sistem pengukuran berkomputer.
 40 mm   Pengiraan dan hitungan jumlah kuantiti adalah serentak.        25mm
      Sebaik sahaja ukuran-ukuran dimasukkan ke dalam sistem,
      jumlah yang baru akan ditunjukkan
                         25 mm dari bawah kertas
8.5  Lampiran BContoh Perakuan(Halaman Wajib)
Laporan ini adalah hasil usaha saya sendiri kecuali pada bahagian-bahagian yang dilampirkan
dari sumber-sumber yang dinyatakan.
…………………….

Tarikh :

(FADZLY SHAH BIN MOHD ALI)Disahkan oleh :……………………..                    Tarikh :

(Nama Penyelia/Jurutera)

Cop Firma
8.6 Lampiran CContoh Surat Pengesahan Tamat Latihan(Halaman Wajib)
                  COMPANY’S LETTERHEAD
To Whom It May Concern :

It is hereby confirmed that Mr/Miss : …………………………….. I/C No :
…………………..Completed his/her industrial training at our company.    Training Particulars

Duration           :Department attached to    :Types of Job Performed    :During his/her short period with our company, we found Mr/Miss ……………….. To be
industrious, creative and capable of handling all the assignments given to him/her.Best regards from,

…………………………

(Signature & Job Title)
8.7 Contoh Dedikasi
Teristimewa buat keluarga, teman-teman, kakak-kakak, abang-abang tersayang serta semua
Pensyarah PSA dan anggota Telekom Malaysia Berhad, Pulau Pinang yang terlibat.
8.8 Contoh Senarai Kandungan


                  SENARAI KANDUNGAN

Isi Kandungan                   Mukasurat

Halaman Judul                      i

Perakuan                         ii

Surat Tamat Latihan                   iii

Dedikasi                         iv

Penghargaan                       v

Senarai Kandungan                    vi

Senarai Jadual                      vii

Senarai Rajah                      viii

Senarai Lampiran                     ixBAB 1      PENGENALAN
 1.1 Pengenalan
  1.1.1 Pendahuluan                  1
  1.1.2 Objektif Latihan Industri           1
  1.1.3 Objektif Laporan               2
  1.1.4 Kepentingan Latihan Industri kepada pelajar  2
 1.2   Latar Belakang Firma

  1.2.1   Pengenalan Firma           5

  1.2.2   Latar Belakang Penubuhan Firma    5

  1.2.3   Ahli Lembaga Pengarah     6

        1.2.4  Sistem Pentadbiran        6
1.2.5  Aktiviti Firma        7

        1.2.6  Halatuju Firma        7

        1.2.7  Carta Organisasi Firma    8BAB 2     RINGKASAN AKTIVITI LATIHAN INDUSTRI
 2.1      Ringkasan aktiviti semasa
        latihan indsutri           9


BAB 3     OPERASI RANGKAIAN TEMPATAN
 1.1  Pengenalan                  12
 1.2  Kedudukan Umum Operasi            13
 1.3  Struktur Pengagihan Utama           15
    3.3.1 Bahagian Ibusawat            20

    3.3.2  Bahagian Talian            27

 3.4  Rangkaian Suis                50

    3.4.1  Operasi Rangkaian Suis        60
    3.4.2  Bahagian Penggunaan          65


BAB 4     PENYELENGGARAAN
 4.1  Pengenalan                  68
 4.2  Bahagian Multiplexer             70
 4.3  Kabel Optik                  74
 4.4  Pemancar                   80
 4.5  Telemetri                   85


BAB 5     KESIMPULAN            90


BAB 6     KOMEN & CADANGAN
 6.1  Komen                     94
 6.2  Cadangan                   95

BIBLIOGRAFI/RUJUKAN
8.9  Contoh Senarai Jadual


                 SENARAI JADUALJadual    Tajuk            Mukasurat


 1.1  Penyambungan ‘B’              8
 1.2  Penyambungan ‘3M’             12
 2.1  Kod Warna Kabel Optik           25
 2.2  Frekuensi Radio              30
 2.3  Frekuensi Satelit             33
 3.1  Sistem Pemancaran Microwave        48
 3.2  Rangkaian Telemetri            53
 4.1  Saiz Kabel                 65
8.10  Contoh Senarai Rajah                   SENARAI RAJAHRajah    Tajuk              Mukasurat


1.1     Logo Telekom Malaysia          4

2.1     Carta Organisasi CNO          16

2.2     Operasi Rangkaian Tempatan       17

2.3     Kabinet APO               21

2.4     Kabinet Jenis Ponyet          23

2.5     Laporan Kerosakan            34

3.1     Rangkaian Multiplek Microwave      35

3.2     Hiraki Multiplek            37

3.3     Isyarat Pengkodan            45

3.4     Fibre Loose Tube            57

3.5     Single Mode Fibre            64
8.11  Contoh Senarai Lampiran                 SENARAI LAMPIRANLAMPIRAN      Tajuk           Muka Surat


Lampiran A   Diagram Ibusawat NEAX61K     L1

Lampiran B   Diagram Ibusawat NEAX61E     L2

Lampiran C   Service Order Command Input   L3

Lampiran D   Amplifier Bay          L4

Lampiran E   Tower & Antenna         L5
8.12   Contoh Ringkasan Aktiviti Latihan Industri


MINGGU 1Melaporkan diri ke syarikatMINGGU 2Di bahagian Switching Operation Maintenance Area (SOMA), 3 jenis sistem operasi ibusawat
iaitu AXE, ALCATEL dan NEAX. Di bahagian SOMA juga, lawatan-lawatan ke ibusawat
diadakan seperti di Telemong, Kuala Berang, Gong Badak, Pasir Tinggi dan lain-lain lagi.


MINGGU 3


Di ibusawat AXE, telah dipelajari tentang sejarah ibusawat, subsistem ibusawat, proses signalling,
tanggungjawab anggota ibusawat, laluan ibusawat dan mempelajari tentang proses pensuisan
pelanggan A dengan pelanggan B.
MINGGU 4Di ibusawat ALCATEL pula, telah dipelajari tentang subsistem yang terdapat di dalam ibusawat
dan membaca Number Equipment (NE) yang berada di ibusawat ALCATEL yang mana ianya
bertujuan untuk mengenalpasti pelanggan itu berada.MINGGU 5Di ibusawat NEAX, telah diajar dan diberi keterangan tentang subsistem ibusawat, keupayaan
ibusawat, mempelajari tentang ISDN dan mengikut juruteknik mengambil bacaan meter CAMA
& LAMA.
MINGGU 6Di unit CNO (Customer Network Operation) telah dibahagikan kepada 7 bahagian iaitu
faultman, kabel special service, fiber optik, pemasangan, test desk/MDF dan unit ACC.
Membuat testing di test desk/MDF tentang cara-cara membaca nombor telefon. Selain itu
diajar juga tentang laluan perjalanan telefon yang bermula dari ibusawat, kemudian ke MDF,
kabinet, D/P dan seterusnya ke pelanggan . Di CNO pula diberi peluang mengikut faultman
membaiki telefon rosak.MINGGU 7Di TOMA (Transmission Operation Maintenance Area). TOMA berperanan sebagai
menghubungkan satu ibusawat ke ibusawat yang lain. Di TOMA, telah dibahagikan kepada 5
unit iaitu monile, microwave, multiplex, fiber optik dan broadcast. Di unit mobile, telah diberi
peluang untuk melihat sistem dan peralatan RILL (Radio In Local Loop) yang terletak di atas
Bukit Besar.MINGGU 8Di bahagian TOMA ini juga telah mempelajari tentang sistem MARS, DRMARS dan country set.
Di mikrowave pula, diberi peluang mengikut juruteknik menaiki Bukit Durian Taruh dan melihat
peralatan mikrowave di sana. Manakala di multiplex pula telah mempelajari tentang sistem
multiplex iaitu PDH (Pleasiochoronous Digital Hirarki) dan SDH (Synchronous Digital Hirarki).
Disini juga telah mempelajari tentang proses pemodulatan iaitu PCM (Pause Code Modulation).
Di fiber optik, telah diajar menggunakan alat uji fiber optik iaitu OTDR (Optical Time Domain
Reflectometer). Alat ini berfungsi sebagai untuk mengesan jarak diantara satu tempat ke satu
tempat yang lain. Di Broadcast pula, telah mempelajari tentang laluan TV dan radio. Di samping
itu telah diberi peluang melihat peralatan TV1, TV2 dan TV3.
Format laporan lifix

More Related Content

What's hot

Bahan bengkel kik 2
Bahan bengkel kik 2Bahan bengkel kik 2
Bahan bengkel kik 2rajamad
 
Muka Depan Report Latihan Industri JKE PSAS
Muka Depan Report Latihan Industri JKE PSASMuka Depan Report Latihan Industri JKE PSAS
Muka Depan Report Latihan Industri JKE PSAS
Muhammad Hamizan
 
Laporan akhir ( pdf)
Laporan akhir ( pdf)Laporan akhir ( pdf)
Laporan akhir ( pdf)afzan93
 
Cotoh Report LI Jabatan perdagangan
Cotoh Report LI Jabatan perdaganganCotoh Report LI Jabatan perdagangan
Cotoh Report LI Jabatan perdaganganAhmadShafiqJamian
 
REPORT LATIHAN INDUSTRI DSK
REPORT LATIHAN INDUSTRI DSKREPORT LATIHAN INDUSTRI DSK
REPORT LATIHAN INDUSTRI DSK
Nur Arissa
 
Report Latihan Industri JKE PSAS
Report Latihan Industri JKE PSASReport Latihan Industri JKE PSAS
Report Latihan Industri JKE PSAS
Muhammad Hamizan
 
Direktori inovasi(1)
Direktori inovasi(1)Direktori inovasi(1)
Direktori inovasi(1)mohdnizam882
 
Mi ne 3
Mi ne 3Mi ne 3
CONTOH REPORT LATIHAN INDUSTRI 2016 POLITEKNIK DAT
CONTOH REPORT LATIHAN INDUSTRI 2016 POLITEKNIK DATCONTOH REPORT LATIHAN INDUSTRI 2016 POLITEKNIK DAT
CONTOH REPORT LATIHAN INDUSTRI 2016 POLITEKNIK DAT
ummu_aiman95
 
Pengajian keusahawanan tahap 1
Pengajian keusahawanan tahap 1Pengajian keusahawanan tahap 1
Pengajian keusahawanan tahap 1nurul_dn
 
Pengajian keusahawanan tahap 1 konsep
Pengajian keusahawanan tahap 1 konsepPengajian keusahawanan tahap 1 konsep
Pengajian keusahawanan tahap 1 konsepaznnawie
 
Jpk li-01
Jpk li-01Jpk li-01
Business research (Last Semester Project)
Business research (Last Semester Project)Business research (Last Semester Project)
Business research (Last Semester Project)
Nur Dalila Zamri
 
Manual kerja kursus pp 2019
Manual kerja kursus pp 2019Manual kerja kursus pp 2019
Manual kerja kursus pp 2019
RAMLAH BINTI A. RANI
 
Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan STPM Penggal 3 2015
Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan STPM Penggal 3 2015  Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan STPM Penggal 3 2015
Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan STPM Penggal 3 2015
RAMLAH BINTI A. RANI
 
Laporan pengurus pengeluaran
Laporan pengurus pengeluaranLaporan pengurus pengeluaran
Laporan pengurus pengeluaranandromendas
 

What's hot (16)

Bahan bengkel kik 2
Bahan bengkel kik 2Bahan bengkel kik 2
Bahan bengkel kik 2
 
Muka Depan Report Latihan Industri JKE PSAS
Muka Depan Report Latihan Industri JKE PSASMuka Depan Report Latihan Industri JKE PSAS
Muka Depan Report Latihan Industri JKE PSAS
 
Laporan akhir ( pdf)
Laporan akhir ( pdf)Laporan akhir ( pdf)
Laporan akhir ( pdf)
 
Cotoh Report LI Jabatan perdagangan
Cotoh Report LI Jabatan perdaganganCotoh Report LI Jabatan perdagangan
Cotoh Report LI Jabatan perdagangan
 
REPORT LATIHAN INDUSTRI DSK
REPORT LATIHAN INDUSTRI DSKREPORT LATIHAN INDUSTRI DSK
REPORT LATIHAN INDUSTRI DSK
 
Report Latihan Industri JKE PSAS
Report Latihan Industri JKE PSASReport Latihan Industri JKE PSAS
Report Latihan Industri JKE PSAS
 
Direktori inovasi(1)
Direktori inovasi(1)Direktori inovasi(1)
Direktori inovasi(1)
 
Mi ne 3
Mi ne 3Mi ne 3
Mi ne 3
 
CONTOH REPORT LATIHAN INDUSTRI 2016 POLITEKNIK DAT
CONTOH REPORT LATIHAN INDUSTRI 2016 POLITEKNIK DATCONTOH REPORT LATIHAN INDUSTRI 2016 POLITEKNIK DAT
CONTOH REPORT LATIHAN INDUSTRI 2016 POLITEKNIK DAT
 
Pengajian keusahawanan tahap 1
Pengajian keusahawanan tahap 1Pengajian keusahawanan tahap 1
Pengajian keusahawanan tahap 1
 
Pengajian keusahawanan tahap 1 konsep
Pengajian keusahawanan tahap 1 konsepPengajian keusahawanan tahap 1 konsep
Pengajian keusahawanan tahap 1 konsep
 
Jpk li-01
Jpk li-01Jpk li-01
Jpk li-01
 
Business research (Last Semester Project)
Business research (Last Semester Project)Business research (Last Semester Project)
Business research (Last Semester Project)
 
Manual kerja kursus pp 2019
Manual kerja kursus pp 2019Manual kerja kursus pp 2019
Manual kerja kursus pp 2019
 
Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan STPM Penggal 3 2015
Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan STPM Penggal 3 2015  Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan STPM Penggal 3 2015
Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan STPM Penggal 3 2015
 
Laporan pengurus pengeluaran
Laporan pengurus pengeluaranLaporan pengurus pengeluaran
Laporan pengurus pengeluaran
 

Similar to Format laporan lifix

Garis+panduan+penulisan+laporan+latihan+industri
Garis+panduan+penulisan+laporan+latihan+industriGaris+panduan+penulisan+laporan+latihan+industri
Garis+panduan+penulisan+laporan+latihan+industri
MD.IKDSZAN MD.INTAM
 
Contoh Laporan Latihan Industri (FULL)
Contoh Laporan Latihan Industri (FULL)Contoh Laporan Latihan Industri (FULL)
Contoh Laporan Latihan Industri (FULL)
Rizalshah Zulkifli
 
Panduan penulisan kajian tindakan
Panduan penulisan kajian tindakanPanduan penulisan kajian tindakan
Panduan penulisan kajian tindakanfiro HAR
 
Laporanliakhir 140225234509-phpapp01
Laporanliakhir 140225234509-phpapp01Laporanliakhir 140225234509-phpapp01
Laporanliakhir 140225234509-phpapp01najihahjay
 
Jabatan perdagangan
Jabatan perdaganganJabatan perdagangan
Jabatan perdagangan
ShafiqShafidah
 
Contoh Report LI Jabatan perdagangan
Contoh Report LI Jabatan perdaganganContoh Report LI Jabatan perdagangan
Contoh Report LI Jabatan perdagangan
AhmadShafiqJamian
 
Kk pp stpm 2019 taklimat guru rar
Kk pp stpm 2019  taklimat guru rarKk pp stpm 2019  taklimat guru rar
Kk pp stpm 2019 taklimat guru rar
RAMLAH BINTI A. RANI
 
Bahan bengkel kik 2
Bahan bengkel kik 2Bahan bengkel kik 2
Bahan bengkel kik 2k_anuar
 

Similar to Format laporan lifix (9)

Lampiran C
Lampiran CLampiran C
Lampiran C
 
Garis+panduan+penulisan+laporan+latihan+industri
Garis+panduan+penulisan+laporan+latihan+industriGaris+panduan+penulisan+laporan+latihan+industri
Garis+panduan+penulisan+laporan+latihan+industri
 
Contoh Laporan Latihan Industri (FULL)
Contoh Laporan Latihan Industri (FULL)Contoh Laporan Latihan Industri (FULL)
Contoh Laporan Latihan Industri (FULL)
 
Panduan penulisan kajian tindakan
Panduan penulisan kajian tindakanPanduan penulisan kajian tindakan
Panduan penulisan kajian tindakan
 
Laporanliakhir 140225234509-phpapp01
Laporanliakhir 140225234509-phpapp01Laporanliakhir 140225234509-phpapp01
Laporanliakhir 140225234509-phpapp01
 
Jabatan perdagangan
Jabatan perdaganganJabatan perdagangan
Jabatan perdagangan
 
Contoh Report LI Jabatan perdagangan
Contoh Report LI Jabatan perdaganganContoh Report LI Jabatan perdagangan
Contoh Report LI Jabatan perdagangan
 
Kk pp stpm 2019 taklimat guru rar
Kk pp stpm 2019  taklimat guru rarKk pp stpm 2019  taklimat guru rar
Kk pp stpm 2019 taklimat guru rar
 
Bahan bengkel kik 2
Bahan bengkel kik 2Bahan bengkel kik 2
Bahan bengkel kik 2
 

Format laporan lifix

 • 1. FORMAT LAPORAN LATIHAN INDUSTRI 1.1 PENGENALAN Format Laporan Latihan Industri ini adalah bertujuan untuk memberikan panduan lengkap dan tersusun mengenai semua aspek penyediaan laporan Latihan Industri. Sesungguhnya dengan terhasilnya buku panduan ini diharapkan dapat membantu pelajar– pelajar untuk menyediakan laporan mengikut format yang dikehendaki di samping mengurangkan kekeliruan berhubung kandungan laporan tersebut. Adalah diharapkan dengan adanya buku panduan ini, pelajar–pelajar akan dapat menghasilkan sebuah laporan yang berkualiti. “SELAMAT MENJALANI LATIHAN INDUSTRI” 1.2 PENYERAHAN DOKUMEN LAPORAN INDUSTRI Pelajar yang tamat menjalani program Latihan Industri wajib mendaftar semula di Politeknik untuk mengikuti pengajian semester seterusnya. (kecuali Sijil Kemahiran Mekanikal). Terlebih dahulu, pelajar wajib menghantar Laporan Latihan Industri pada hari penyemakan dokumen Latihan Industri sebelum dibenarkan mendaftarkan diri bagi sesi semester seterusnya. Dokumen Latihan Industri yang dimaksudkan ialah : i. satu (1) salinan asal Laporan Latihan Industri yang siap (tanpa dijilid). Pelajar hendaklah memasukkan Laporan ini ke dalam sampul surat dengan menulis nama dan nombor pendaftaran pelajar. ii. Buku Laporan Harian (buku log) yang diisi oleh pelajar semasa program Latihan Industri. iii. Sampul surat yang berisi Borang Penilaian Prestasi Latihan Industri yang telah diisi dan bercop rasmi Organisasi tempat latihan . iv. Laporan pengesahan Latihan Industri pelajar yang telah di isi oleh organisasi latihan pelajar. 1.3 GARIS PANDUAN PENULISAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI 1.3.1 AM 1.3.1.1 laporan hendaklah ditaip pada kertas putih dan disusun mengikut turutan. 1.3.1.2 saiz buku laporan ditetapkan kepada saiz A4(210 x 297) dan berat minimum kertas ialah 80gm. 1.3.1.3 laporan dibuat dalam BAHASA MELAYU ATAU BAHASA INGGERIS.
 • 2. 1.3.2 PEMBETULAN Pelajar dilarang menggunakan ‘liquid paper’. Segala pembetulan perlulah ditaip semula. 1.3.3 DAKWAT Tulisan Laporan Latihan Industri hanya menggunakan dakwat HITAM sahaja. 1.3.4 MUKASURAT * Minimum 80 m/s * Maksimum 150 m/s 1.3.5 KANDUNGAN KESELURUHAN Kandungan Laporan Latihan Industri ialah: i. Bahan Hadapan iaitu: Halaman Judul (lampiran A) Perakuan (lampiran B) Surat Tamat Latihan (lampiran C) Dedikasi (pilihan) Penghargaan (pilihan) Senarai Kandungan Senarai Jadual Senarai Rajah Senarai Lampiran ii. Bahan Laporan iaitu: Bab 1 Pengenalan Bab 2 Ringkasan aktiviti latihan industri Bab 3 Isi Kandungan Bab 4 Kesimpulan Bab 5 Komen & Cadangan
 • 3. iii. Bahan Belakang iaitu: Rujukan *Sumber kesemua maklumat diperolehi Lampiran * Maklumat tambahan 1.3.6 Gambarajah/jadual dan lampiran 1.3.6.1 Gambarajah/jadual/graf yang terdapat dalam laporan hendaklah dinomborkan mengikut tajuk kecil dan penerangan ringkas. Contoh : Rajah 4.7.1 Bilangan Rajah Bilangan Tajuk Kecil Bilangan Bab 1.3.6.2 Semua bentuk peta, carta, lukisan, graf, gambarajah dan foto disebut rajah hendaklah jelas tidak ditulis tangan.Rajah yang dan penerangannya hendaklah ditaip. 1.3.6.3 Semua lampiran hendaklah diletakkan di bahagian lampiran di belakang sekali dan diberikan nombor dan nombor muka surat lampiran. Lampiran A Muka surat lampiran adalah L1 hingga L10 1.3.6.4 Data, jadual, peta, gambar dan sebagainya yang terlalu panjang untuk dimasukkan ke dalam teks laporan bagi menerangkan maksud teks tersebut, maka ia hendaklah dimuatkan ke dalam lampiran. 1.3.6.5 Lampiran yang tidak mengandungi muka surat dan hendaklah diberi nama seperti lampiran A lampiran B dan seterusnya bergantung kepada jenis dan banyaknya bahan yang disertakan.
 • 4. 1.3.7 Rujukan 1.3.7.1 Senarai buku rujukan yang dibuat hendaklah dilampirkan di bahagian belakang laporan selepas bahagian kesimpulan/penutup dengan menyatakan nama pengarang, judul dan tahun penerbitan dan sebaik-baiknya disusun mengikut abjad (nama pengarang) 1.3.7.2 Kaedah menulis: Nama pengarang, judul buku/majalah, penerbitan dan tahun buku/majalah, diterbitkan. Contoh: BIBLIOGRAFI/RUJUKAN 1. Mustaphar Mohamad, Pengenalan Teori Kuantum, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1987. 2. Chuah,D.G.S. Solar Radiation in Malaysia, Oxford University Press, Singapore, 1990. 3. Fox, Wiliam, The Mill, New York Geographic Society, 1976
 • 5. 1.3.8 PERKARA-PERKARA YANG PERLU DIAMBIL PERHATIAN 1. Kertas ber‘HEADER dan ‘FOOTER’ yang berlogo dan bernamakan syarikat adalah tidak dibenarkan. 2. Penulisan berdasarkan „point-form‟ adalah TIDAK dibenarkan. Contoh: 7.4 Fungsi Hold - Untuk mengekalkan bacaan suhu semasa, tekan butang hold sebanyak satu kali. - Suhu yang dipaparkan tidak akan bertambah selagifungsi hold masih lagi aktif. - Paparan akan menunjukkan suhu dan perkataan ‘hold’ dan untuk kembali ke keadaan normal, maka butang hold ditekan sekali lagi. Penulisan mestilah dibuat dalam bentuk perenggan seperti contoh dibawah: 7.4 Fungsi Hold Untuk mengekalkan bacaan suhu semasa, tekan butang hold sebanyak satu kali. Suhu yang dipaparkan tidak akan bertambah selagi fungsi hold masih lagi aktif. Paparan akan menunjukkan suhu dan perkataan ‘hold’ dan untuk kembali ke keadaan normal, maka butang hold ditekan sekali lagi. 3. Bagi gambar/rajah/lukisan yang diikuti keterangan dalam muka surat yang sama dikira dalam halaman bermuka surat. Manakala halaman yang hanya ada gambar/rajah/lukisan dikira halaman lampiran.
 • 7. 4. KESIMPULAN Tidak boleh terlalu ringkas dan sekurang-kurangnya 1 muka surat penuh. Contoh Kesimpulan Kesimpulan hendaklah dilaksanakan dengan objekti latihan industri samada ia berjaya dicapai atau sebaliknya. Kesimpulan juga merupakan hasil dapatan yang diperolehi secara keseluruhan semasa menjalani latihan industri.
 • 8. 8.4 Lampiran A FORMAT LAPORAN LATIHAN INDUSTRI 1. CONTOH FORMAT KULIT DEPAN LAPORAN AB. KADIR BIN YAHYA DIPLOMA KEJURUTERAAN AUTOMOTIF JUN 2008 NAMA POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA LOGO KPTM/ LOGO KERAJAAN POLITEKNIK MALAYSIA LAPORAN LATIHAN INDUSTRI NAMA ORGANISASI DISEDIAKAN OLEH : NAMA : NAMA PELAJAR NO. PEND : NO. PENDAFTARAN PELAJAR JABATAN : JABATAN KEJURUTERAAN AWAM TEMPOH LATIHAN : 10 JAN. 2005 – 30 MEI 2005
 • 9. 2. CONTOH FORMAT MUKASURAT PERTAMA SELEPAS KULIT LUAR LAPORAN LATIHAN INDUSTRI OLEH NAMA PELAJAR NAMA ORGANISASI ALAMAT ORGANISASI BUKU LAPORAN INI DIKEMUKAKAN KEPADA JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL SEBAGAI MEMENUHI SEBAHAGIAN DARI SYARAT PENGANUGERAHAN SIJIL / DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL NO MATRIK NAMA POLITEKNIK SEPTEMBER 2008
 • 10. 3. CONTOH FORMAT HALAMAN PENGHARGAAN PENGHARGAAN Setinggi penghargaan diberikan kepada Pengurus ABC SDN BHD . . . . . . . . . Penulis juga ingin merakamkan ucapan Terima kasih kepada pensyarah-pensyarah PKB yang telah membantu penulis Dalam . . . . . . . . . Tidak lupa ucapan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu . . . . . . . . . Terima kasih
 • 11. 4. CONTOH FORMAT HALAMAN PERMULAAN BAB 25mm dari atas kertas 4 sela (4 x 1 ½ spacing) BAB 2 1 sela (1 ½ spacing) UKUR BAHAN 3 sela ( 3 x 1 ½ spacing) 2.1 SEJARAH UKUR BAHAN DI MALAYSIA 40 mm 1 sela ( 1 ½ spacing) 25 mm Profesion ukur bahan telah wujud di Malaysia pada awal tahun 1930. Firma ukur bahan yang pertama ditubuhkan pada 1934 yang dikenali sebagai Perunding Ukur Bahan Waters dan Watsons. 2 sela ( 2 x 1 ½ spacing) Profesion ukur bahan ini berkembang di Malaysia selepas perang dunia ke-2. Bermula dengan penubuhan Bahagian Ukur Bahan di Jabatan Kerja Raya (JKR), tugas-tugas jurukur bahan adalah terhad. Jurukur bahan diletakkan 25 mm dari bawah kertas
 • 12. CONTOH FORMAT HALAMAN PENULISAN 25 mm dari atas kertas Selaku perunding jurukur bahan yang professional dan berdaftar di bawah badan Institute Surveyor of Malaysia (ISM) dan Kementerian Kewangan, firma ini akan sentiasa bekerjasama dalam pasukan perunding lain seperti arkitek, jurutera dan lain-lain perunding bagi memastikan impian klien menjadi realiti. 2 sela (2 x 1 ½ spacing) 1.1 „Buildsoft‟ 1 sela ( 1 ½ spacing) Ia merupakan sistem pengukuran berkomputer. 40 mm Pengiraan dan hitungan jumlah kuantiti adalah serentak. 25mm Sebaik sahaja ukuran-ukuran dimasukkan ke dalam sistem, jumlah yang baru akan ditunjukkan 25 mm dari bawah kertas
 • 13. 8.5 Lampiran B Contoh Perakuan (Halaman Wajib) Laporan ini adalah hasil usaha saya sendiri kecuali pada bahagian-bahagian yang dilampirkan dari sumber-sumber yang dinyatakan. ……………………. Tarikh : (FADZLY SHAH BIN MOHD ALI) Disahkan oleh : …………………….. Tarikh : (Nama Penyelia/Jurutera) Cop Firma
 • 14. 8.6 Lampiran C Contoh Surat Pengesahan Tamat Latihan (Halaman Wajib) COMPANY’S LETTERHEAD To Whom It May Concern : It is hereby confirmed that Mr/Miss : …………………………….. I/C No : …………………..Completed his/her industrial training at our company. Training Particulars Duration : Department attached to : Types of Job Performed : During his/her short period with our company, we found Mr/Miss ……………….. To be industrious, creative and capable of handling all the assignments given to him/her. Best regards from, ………………………… (Signature & Job Title)
 • 15. 8.7 Contoh Dedikasi Teristimewa buat keluarga, teman-teman, kakak-kakak, abang-abang tersayang serta semua Pensyarah PSA dan anggota Telekom Malaysia Berhad, Pulau Pinang yang terlibat.
 • 16. 8.8 Contoh Senarai Kandungan SENARAI KANDUNGAN Isi Kandungan Mukasurat Halaman Judul i Perakuan ii Surat Tamat Latihan iii Dedikasi iv Penghargaan v Senarai Kandungan vi Senarai Jadual vii Senarai Rajah viii Senarai Lampiran ix BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan 1.1.1 Pendahuluan 1 1.1.2 Objektif Latihan Industri 1 1.1.3 Objektif Laporan 2 1.1.4 Kepentingan Latihan Industri kepada pelajar 2 1.2 Latar Belakang Firma 1.2.1 Pengenalan Firma 5 1.2.2 Latar Belakang Penubuhan Firma 5 1.2.3 Ahli Lembaga Pengarah 6 1.2.4 Sistem Pentadbiran 6
 • 17. 1.2.5 Aktiviti Firma 7 1.2.6 Halatuju Firma 7 1.2.7 Carta Organisasi Firma 8 BAB 2 RINGKASAN AKTIVITI LATIHAN INDUSTRI 2.1 Ringkasan aktiviti semasa latihan indsutri 9 BAB 3 OPERASI RANGKAIAN TEMPATAN 1.1 Pengenalan 12 1.2 Kedudukan Umum Operasi 13 1.3 Struktur Pengagihan Utama 15 3.3.1 Bahagian Ibusawat 20 3.3.2 Bahagian Talian 27 3.4 Rangkaian Suis 50 3.4.1 Operasi Rangkaian Suis 60 3.4.2 Bahagian Penggunaan 65 BAB 4 PENYELENGGARAAN 4.1 Pengenalan 68 4.2 Bahagian Multiplexer 70 4.3 Kabel Optik 74 4.4 Pemancar 80 4.5 Telemetri 85 BAB 5 KESIMPULAN 90 BAB 6 KOMEN & CADANGAN 6.1 Komen 94 6.2 Cadangan 95 BIBLIOGRAFI/RUJUKAN
 • 18. 8.9 Contoh Senarai Jadual SENARAI JADUAL Jadual Tajuk Mukasurat 1.1 Penyambungan ‘B’ 8 1.2 Penyambungan ‘3M’ 12 2.1 Kod Warna Kabel Optik 25 2.2 Frekuensi Radio 30 2.3 Frekuensi Satelit 33 3.1 Sistem Pemancaran Microwave 48 3.2 Rangkaian Telemetri 53 4.1 Saiz Kabel 65
 • 19. 8.10 Contoh Senarai Rajah SENARAI RAJAH Rajah Tajuk Mukasurat 1.1 Logo Telekom Malaysia 4 2.1 Carta Organisasi CNO 16 2.2 Operasi Rangkaian Tempatan 17 2.3 Kabinet APO 21 2.4 Kabinet Jenis Ponyet 23 2.5 Laporan Kerosakan 34 3.1 Rangkaian Multiplek Microwave 35 3.2 Hiraki Multiplek 37 3.3 Isyarat Pengkodan 45 3.4 Fibre Loose Tube 57 3.5 Single Mode Fibre 64
 • 20. 8.11 Contoh Senarai Lampiran SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN Tajuk Muka Surat Lampiran A Diagram Ibusawat NEAX61K L1 Lampiran B Diagram Ibusawat NEAX61E L2 Lampiran C Service Order Command Input L3 Lampiran D Amplifier Bay L4 Lampiran E Tower & Antenna L5
 • 21. 8.12 Contoh Ringkasan Aktiviti Latihan Industri MINGGU 1 Melaporkan diri ke syarikat MINGGU 2 Di bahagian Switching Operation Maintenance Area (SOMA), 3 jenis sistem operasi ibusawat iaitu AXE, ALCATEL dan NEAX. Di bahagian SOMA juga, lawatan-lawatan ke ibusawat diadakan seperti di Telemong, Kuala Berang, Gong Badak, Pasir Tinggi dan lain-lain lagi. MINGGU 3 Di ibusawat AXE, telah dipelajari tentang sejarah ibusawat, subsistem ibusawat, proses signalling, tanggungjawab anggota ibusawat, laluan ibusawat dan mempelajari tentang proses pensuisan pelanggan A dengan pelanggan B. MINGGU 4 Di ibusawat ALCATEL pula, telah dipelajari tentang subsistem yang terdapat di dalam ibusawat dan membaca Number Equipment (NE) yang berada di ibusawat ALCATEL yang mana ianya bertujuan untuk mengenalpasti pelanggan itu berada. MINGGU 5 Di ibusawat NEAX, telah diajar dan diberi keterangan tentang subsistem ibusawat, keupayaan ibusawat, mempelajari tentang ISDN dan mengikut juruteknik mengambil bacaan meter CAMA & LAMA.
 • 22. MINGGU 6 Di unit CNO (Customer Network Operation) telah dibahagikan kepada 7 bahagian iaitu faultman, kabel special service, fiber optik, pemasangan, test desk/MDF dan unit ACC. Membuat testing di test desk/MDF tentang cara-cara membaca nombor telefon. Selain itu diajar juga tentang laluan perjalanan telefon yang bermula dari ibusawat, kemudian ke MDF, kabinet, D/P dan seterusnya ke pelanggan . Di CNO pula diberi peluang mengikut faultman membaiki telefon rosak. MINGGU 7 Di TOMA (Transmission Operation Maintenance Area). TOMA berperanan sebagai menghubungkan satu ibusawat ke ibusawat yang lain. Di TOMA, telah dibahagikan kepada 5 unit iaitu monile, microwave, multiplex, fiber optik dan broadcast. Di unit mobile, telah diberi peluang untuk melihat sistem dan peralatan RILL (Radio In Local Loop) yang terletak di atas Bukit Besar. MINGGU 8 Di bahagian TOMA ini juga telah mempelajari tentang sistem MARS, DRMARS dan country set. Di mikrowave pula, diberi peluang mengikut juruteknik menaiki Bukit Durian Taruh dan melihat peralatan mikrowave di sana. Manakala di multiplex pula telah mempelajari tentang sistem multiplex iaitu PDH (Pleasiochoronous Digital Hirarki) dan SDH (Synchronous Digital Hirarki). Disini juga telah mempelajari tentang proses pemodulatan iaitu PCM (Pause Code Modulation). Di fiber optik, telah diajar menggunakan alat uji fiber optik iaitu OTDR (Optical Time Domain Reflectometer). Alat ini berfungsi sebagai untuk mengesan jarak diantara satu tempat ke satu tempat yang lain. Di Broadcast pula, telah mempelajari tentang laluan TV dan radio. Di samping itu telah diberi peluang melihat peralatan TV1, TV2 dan TV3.