SlideShare a Scribd company logo
18 - 19 octombrie, IŞE
Chi inău, 2018ș
Echipa de formare
Ion Guţu, dr. conf., şef DLRCI, USM,
Natalia Grîu, spec. principal, MECC
Mariana Marin, dr. conf., MECC
Daniela Munca-Aftenev, dr. , Academia de Inovare şi
schimbare prin Educaţie, Chişinău
Silvia Voroniuc, grad did. sup., LT „Prometeu-Prim”,
Chişinău
Angela Osipov, grad did. sup, LT „Mihail
Kogălniceanu”, Chi inăuș
Scopul formării
pregătirea în vederea formării cadrelor didactice pentru
proiectarea i desfă urarea procesului educaţional în bazaș ș
Curriculumului şi Ghidului la Curriculum la disciplina LS I
pentru învă ământul primar, 2018ț
Obiectivele formării
familiarizarea cu varianta dezvoltată a Curriculumului disciplinar la
Limba Străină 1, ciclul primar, 2018
 stabilirea corela iei Cadrului conceptual al CD LS 1 cu Curriculumulț
2010 şi cu CECRL
identificarea sistemului de competen e şi a unită ilor de învă are dinț ț ț
cadrul CD LS1 2018
determinarea tipologiei de competen e şi a corelaţiei cu Curriculumulț
la LS1, ciclul primar, 2010
discriminarea modulelor tematice şi a progresiei pe clase
formularea de recomandări privind proiectarea didactică în baza
ghidului la CD LS 1 2018
elaborarea sugestiilor privind Evaluarea Criterială prin Descriptori
(ECD)
determinarea în cadrul atelierelor a con inuturilor lingvistice pe limbiț
 formularea în cadrul atelierelor a sugestiilor metodologice privind
centrarea pe sarcini la diferite limbi
METODE DE FORMARE
training-ul,
prelegerea intensificată,
conversaţia euristică,
brainstorming,
re eaua de discu ii,ț ț
problematizarea,
jocul de rol,
modelarea,
simularea de situaţii,
organizatori grafici,
lucrul cu suportul de curs etc.
FORME ŞI MODALITĂŢI DE EVALUARE
Se vor promova modalităţi de evaluare formativă cu
accent pe dimensiunea reflexivă, cu focalizare pe sarcină
i cu focalizare pe sine:ș
discu ia reflexivă (frontală);ț
exerci iul reflexiv (în grupuri mici);ț
eseul reflexiv(individual).
COMPETENŢE VIZATE:
cunoa tere i în elegereș ș ț
abordarea comprehensivă, integratoare şi globală a problematicii
contemporane în domeniul educaţiei şi al teoriei şi dezvoltării
curriculum-ului;
conceptualizarea termenului curriculum în abordare evolutivă,
integrativă şi în contextul paradigmelor educaţionale moderne;
utilizarea corectă a terminologiei de specialitate de la disciplina LS
(miniglosarul terminologic) în contextul managementului curricular.
explicare i interpretareș
abordarea teoretică şi aplicativă a diferitelor problematici curriculare;
explicitarea statutului şi rolului Curriculumului la LS I ca şi
componentă a Curriculumului naţional;
explicitarea tipului de Curriculum la LS I – funcţie de nivelul
educaţional cu care corelează – a funcţiilor lor şi a competenţelor
specifice implicate;
COMPETENŢE VIZATE
instrumental-aplicative
analiza etapelor procesului curricular (proiectare, implementare, evaluare,
optimizare) şi realizarea managementului conţinuturilor la LS I;
identificarea şi analizarea principalelor tendinţe în managementul
Curriculumului la LS I din învă ământul primar;ț
valorificarea cunoştinţelor dobândite în cadrul disciplinei LS I în învă ământulț
primar;
reflectarea – individual şi colectiv – asupra diverselor problematici ale
dezvoltării curriculare actuale în baza Curriculumului la LS I.
atitudinale
realizarea unei comunicări eficiente (verbală şi scrisă), inclusiv în LS, bazate pe
receptare şi ascultare activă şi critică, reflecţie personală şi colectivă, formulare
de idei proprii, asertivitate, argumentare;
informarea şi documentarea, analiză reflexivă, critic-constructivă şi de
argumentare, colaborarea şi lucrul în echipă;
adoptarea unei pozi ii active i proactive faţă de activitatea educaţională caț ș
factor determinant în formarea pentru profesia didactică;
evaluarea rolului LS în condi iile conexiunilor europene actuale.ț
Tema 1. Curriculum disciplinar Limba Străină 1, ciclul
primar, 2018. Cadrul conceptual şi corelaţia cu CECRL
I parte
Conceptul curricular până în 2018
I parte
Politicile curriculare până în 2018
Începînd cu anii 1996-1997 putem vorbi despre o nouă
politică educa ională în republică i un nou sistemț ș
curricular: o politică racordată la standardele europene
i conformă politicilor educa ionale eș ț uropene ceea ce
transformă RM în prima republică ex-sovietică
realizând această performan ăț .
 Experien ele curriculare din republică,ț inclusiv la limbi
străine i secunde,ș au cunoscut până în 2018 mai multe
tipuri de centrări sau dominante educa ionaleț
(obiective, elev, competen e...)ț .
PROBLEMA CENTRĂRII EDUCA IONALEȚ
SISTEM EDUCA IONALȚ
CENTRAT SAU NECENTRAT ?
(CU SAU FĂRĂ DOMINANTĂ EDUCATIVĂ)
PROBLEMA CENTRĂRII EDUCA IONALEȚ
SISTEM EDUCA IONAL MONOCENTRIC?Ț
(CU O SINGURĂ DOMINANTĂ EDUCATIVĂ)
metoda
obiectivele
PROBLEMA CENTRĂRII EDUCA IONALEȚ
SISTEM EDUCA IONALȚ
POLICENTRIC ?
(CU MAI MULTE DOMINANTE EDUCATIVE)
metoda
competenţele
conţinuturile
obiectivel
e
profesoru
l
elevul
DOMINANTE
EDUCATIVE
DINAMICE
E
IE
P
O
ME
E
Experien e curriculare moldave până la 2018ț
ETAPA I-a:
- Elaborarea primelor Curricula na ionaleț
- Perioada de elaborare: 1997- 2000
Curricula elaborate:
1.Curriculum primar -1998
2. Curriculum gimnazial – 2000
3. Curriculum liceal - 1999
CONCEPTUL INI IAL 1996: SISTEM MONOCENTRICȚ
OBIECTIVELE
Obiectivele curriculare
 A ajusta sistemul educativ la standardele
educaționale europene
A standardiza obiectivele la nivel național
A prezenta un document oficial asupra sistemului
formării na ionale pentru autț orită iț
A asigura o concep ie sinergetică intra- iț ș
interdisciplinară
A asigura o structură curriculară apropiată pentru
toate disciplinele
A facilita sarcinile profesorului i ale autorilor deș
manuale
A deveni o sursă oficială de referin ă metodologică,ț
de evaluare i bibliograficăș
CONCEPTUL INI IAL 1996:Ț OBIECTIVE I TIPURIȘ
Centrarea pe obiective reprezenta o viziune procesuală
asupra sistemului de formare.
Tipuri de obiective promovate:
educa ionale generaleț
generale transdisciplinare
pe trepte şi niveluri educaţionale
pe arii curriculare/interdisciplinare
generale ale disciplinei
de referin ăț
Mostrele curriculare
NOTA BENE
CURRICULUMUL DE LIMBI
STRĂINE
PROMOVA IȘ
COMPETEN ELEȚ
ÎN VARIANTĂ PERIFERICĂ LA FINAL
DE OBIECTIVE GENERALE
Experien e curriculare moldaveț
ETAPA a II-a :
- Revizuirea Curricula elaborate în 1998-2000
- Perioada de revizuire: 2005 - 2006
- Curricula revizuite iș publicate în 2006:
- ciclu primar
- ciclu gimnazial
- ciclu liceal
Obiectivele revizuirii
- A consulta experien a profesoralăț
- A decongestiona con inuturile curriculareț
- A ajusta curriculumul la noile circumstan eț
socio-educa ionaleț
- A improspăta sugestiile metodologice, de
evaluare i bibliositograficeș
- A asigura o aplicare mai eficientă a
curriculumului ...
Mostra
curriculară
NOTA BENE
CURRICULUMUL DE LIMBI
STRĂINE
MEN INEAȚ
COMPETEN ELEȚ
ÎN VARIANTĂ PERIFERICĂ
Experien e curriculareț (caz specific al LS)
-Elaborarea Curriculumului pentru LS 2
-Perioada de elaborare: 2006 - 2007
Curriculumul elaborat:
Curriculum de LS 2 – 2007
Clasele a Xa – XII-a
Obiectivele Curriculumului la LS 2
a asigura plurilingvismul colarș conform
previziunilor CE i aș CECRL pe niveluri (A2-B1)
a asigura accesul la sursele de informare în mai
multe limbi
a asigura viitoarea integrare socio-profesională
mai eficace a elevului
a asigura deschiderea spre alte posibilită iț de
colaborare interna ionalăț în viitor
a forma un Homo Europaeus plurilingv iș
contemporan
NOTA BENE
CURRICULUMUL DE LIMBI STRĂINE
II
MEN INEAȚ
COMPETEN ELEȚ
ÎN VARIANTĂ PERIFERICĂ
Experien e curriculareț (caz specific al LS)
- Elaborarea Curriculumului de Franceză
pentru clasele bilingve (FCBL)
- Perioada de elaborare : 2006 -2008
Curricula publicate în 2008 :
- ciclu primar
- ciclu gimnazial
- ciclu liceal
Mostra
curriculară
Curriculumul de FCB : obiective
1. A accede la sistemul educa ional europeanț
2. A asigura conceptual i metodologic procesul deș
predare/învă are aț FCBL pe nivelurile CECRL
3. A asigura sinergia cu alte experien e curriculareț
moldave (LS1, LS2, LM etc.)
4. A servi ca document educa ional pentru profesorii Cț BL
i autorii de manualeș
5. A promova un sistem educa ional policentricț
(obiective-competenţe)
6. A promova competen eleț ca dominantă educativă
7. A servi ca suport pentru evaluarea complexă a elevilor
8. A servi ca document oficial pentru autorită ileț implicate
în procesul de predare/învă are aț FCBL
9. A efectua schimbul de experien eț în domeniu între
conceptorii de curricula moldave iș franceze
Obiective generale
OG sunt canalizate spre formarea mai multor tipuri de
savoirs (savoirs/-faire/-être/-apprendre)
exprimate în termeni de competen eț i care suntș
importante în predarea/învă area atât aț FLStrăină,
cât i aș FLSecundă:
- competenţe langajiere şi plurilingve
- competenţe socio/pluri/culturale
- competenţe interdisciplinare
- competenţe metodologice
- competenţe atitudinale şi axiologice
Distribu iaț competen elorț pe domenii
DOMAINE CURRICULAIRE TYPE DE COMPETENCE
1.Communication langagières, plurilingues
2. Culture socio/pluri/interculturelles
3. Connexion interdisciplinaires,
méthodologiques
4. Comparaison interdisciplinaires,
interculturelles
5. Communauté attitudinales,
axiologiques,
interculturelles
Experien e curriculare moldaveț
ETAPA a III-a:
- Modernizarea Curricula na ionaleț
- Perioada de modernizare: 2009 -2010
Curricula revizuite i modernizate îș n 2010 :
-ciclu primar
- ciclu gimnazial
- ciclu liceal
Mostra
curriculară
Obiectivele curriculumului modernizat
- A ajusta curricula la noile provocări ale rela iț ei
pedagogice: proiectare-predare-învă areț -evaluare
- A recentra sistemul de formare național pe elev i peș
competen eț (sistem policentric)
- A se conforma recomandărilor parvenite din partea
experien ei pedagogice colareț ș
- A evalua viabilitatea i fiabilitateaș obiectivelor
propuse în raport cu performan ele elevilorț
- A decongestiona con inuturileț educa ionaleț
- A transforma con inuturile în realită iț ț func ionaleț
care ar trebui să promoveze: autonomia,
creativitatea, adaptarea la caracterul labil al
realită ii, iț ngeniozitatea elevilor
CONCEPTUL CURRICULAR 2010: SISTEM POLICENTRIC
ELEVUL COMPETEN ELEȚ
PROFESORUL
???????
PROFESORUL
???????
Competen a în viziunea ini ială 1996?ț ț
- categorie curriculară echivalentă cu
 capacitatea
 deprinderea
 abilitatea
Competen a în curriculumul modernizat 2010?ț
- un ansamblu integrat de cunoştinţe, capacităţi,
deprinderi şi atitudini, dobândite de elevi prin învăţare
şi mobilizate în contexte specifice de realizare, adaptate
vârstei elevului şi nivelului cognitiv al acestuia, în
vederea rezolvării unor probleme cu care acesta se
poate confrunta în viaţa reală.
Competen a – performan a ?ț ț
-curriculumul reflectă doar competen eleț în calitatea lor
de categorie complexă sau sistemică
-performan a,ț ca o actualizare a competen ei înț
confruntarea cu viaţa reală, se con ine în competen ăț ț
în cadrul curriculumului modernizat.
Formarea unei competen e reprezintăț
- un demers complex
- un parcurs educativ de durată
- un proces sus inut de subcompeten e i obiectiveț ț ș
- un proces cu caracter intra/interdisciplinar şi/sau
transversal
Tipuri de competen eț
Competen e – cheieț / transversale
 Competențe transdisciplinare
 Competențe specifice disciplinei
 Subcompetențe
Importan a competen elorț ț în viziunea CE
Competen eleț – cheie destinate
educa iei pe tot parcursul vie iiț ț iș
care au fost stabilite de Comisia
Europeană în 2004
Competen e -cheieț
Competenţe de comunicare în limba maternă/de stat
Competenţe de comunicare într-o limbă străină
Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi
Competenţe interpersonale, civice, morale
Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie
Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor
informaţionale şi comunicaţionale
Competenţe culturale şi interculturale
Competenţe antreprenoriale
Competenţe acţional-strategice
Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare
Competen eț specifice disciplinei
competen e lingvisticeț
competen e comunicativeț
competen e pragmatice/discursive/SLț
competen eț socio/pluri/interculturale
competen eț interdisciplinare
competen eț metodologice
competen eț civice (atitudinale iș axiologice)
Distribuirea competen elor peț domenii
Domenii curriculare Tipuri de competenţe adecvate
Comunicarea lingvistice, comunicative,
pragmatice
Cultura socio/ pluriculturale
Conexiunea interdisciplinare
Comparaţia metodologice (a învăţa să
înveţi)
Comunitatea civice (atitudinale, axiologice)
Nivelurile CECRL
Ciclu primar LS1 - A1 (exprimare/comprehensiune OS)
Ciclu secundar LS1- A2 (exprimare/comprehensiune OS)
Ciclu liceal LS1 - B1 (exprimare/comprehensiune OS)
Ciclu liceal LS2 - A2 (exprimare OS)
- B1 (comprehensiune OS)
Subcompetenţe
ortografică
ortoepică
semantică
gramaticală
discursivă
de descoperire a unei noi culturi
de descoperire a unei metode de
predare/învă areț
de descoperire a unor noi valori etc.
TIPURI DE CURRICULUM
CURRICULUM ASIMILAT
MERSI
MULT
PENTRU
ATEN IEȚ

More Related Content

What's hot

Sinteza grafica -ioana_ionescu-raport_stare_2011_(2)
Sinteza grafica -ioana_ionescu-raport_stare_2011_(2)Sinteza grafica -ioana_ionescu-raport_stare_2011_(2)
Sinteza grafica -ioana_ionescu-raport_stare_2011_(2)Florin Stoica
 
Curriculum national
Curriculum nationalCurriculum national
Curriculum national
CarolinaChiriac
 
Limba engleza 1 clasele a v a - a viii-a
Limba engleza 1 clasele a v a - a viii-aLimba engleza 1 clasele a v a - a viii-a
Limba engleza 1 clasele a v a - a viii-a
Andreea Chiriac
 
Proiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă durată
Proiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă duratăProiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă durată
Proiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă durată
Stella Grama
 
Didactica ariei curriculare om si societate
Didactica ariei curriculare om si societateDidactica ariei curriculare om si societate
Didactica ariei curriculare om si societate
lucianivascu3
 
Agricultura horticultura programa_titularizare_2010_p
Agricultura horticultura programa_titularizare_2010_pAgricultura horticultura programa_titularizare_2010_p
Agricultura horticultura programa_titularizare_2010_p
Doru Anton
 
Cartea De Abilitati Practice
Cartea De Abilitati PracticeCartea De Abilitati Practice
Cartea De Abilitati PracticeVeronica Vladescu
 
Pedagogie I sinteza
Pedagogie I sintezaPedagogie I sinteza
Pedagogie I sinteza
AndreeaIon17
 
Didactica educatie tehnologica
Didactica educatie tehnologicaDidactica educatie tehnologica
Didactica educatie tehnologica
Costin Florin
 
Raport 2016 lc marin
Raport 2016 lc marinRaport 2016 lc marin
Raport 2016 lc marin
ise_md
 
0 programa de_limba_si_literatura_romana_cl._vviii
0 programa de_limba_si_literatura_romana_cl._vviii0 programa de_limba_si_literatura_romana_cl._vviii
0 programa de_limba_si_literatura_romana_cl._vviiiGeta Soca
 
Metodicapredarii istoriei
Metodicapredarii istorieiMetodicapredarii istoriei
Metodicapredarii istorieiSima Sorin
 
Raport 2017 trimestrul 1
Raport 2017 trimestrul 1Raport 2017 trimestrul 1
Raport 2017 trimestrul 1
ise_md
 
Proiectarea didactica
Proiectarea didacticaProiectarea didactica
Proiectarea didactica
Constantin Ghiorghieasa
 
Tehnici de expozitie (expunere) cd conservare-restaurare_xi
Tehnici de expozitie (expunere) cd conservare-restaurare_xiTehnici de expozitie (expunere) cd conservare-restaurare_xi
Tehnici de expozitie (expunere) cd conservare-restaurare_xi
Morariu Emil Toma
 
Geocompetente final- 2
Geocompetente final- 2Geocompetente final- 2
Geocompetente final- 2
Batca Anca
 
Prezentare Cluj 1
Prezentare Cluj 1Prezentare Cluj 1
Prezentare Cluj 1mincudeva
 
Misiunea Scolii Gimnaziale Nr. 12 B.P. Hasdeu Constanta
Misiunea Scolii Gimnaziale Nr. 12 B.P. Hasdeu ConstantaMisiunea Scolii Gimnaziale Nr. 12 B.P. Hasdeu Constanta
Misiunea Scolii Gimnaziale Nr. 12 B.P. Hasdeu Constanta
Costin Geletu
 
Invatatori - programa examen titularizare
Invatatori - programa examen titularizare Invatatori - programa examen titularizare
Invatatori - programa examen titularizare
educatietreiro
 

What's hot (20)

Sinteza grafica -ioana_ionescu-raport_stare_2011_(2)
Sinteza grafica -ioana_ionescu-raport_stare_2011_(2)Sinteza grafica -ioana_ionescu-raport_stare_2011_(2)
Sinteza grafica -ioana_ionescu-raport_stare_2011_(2)
 
Curriculum national
Curriculum nationalCurriculum national
Curriculum national
 
Limba engleza 1 clasele a v a - a viii-a
Limba engleza 1 clasele a v a - a viii-aLimba engleza 1 clasele a v a - a viii-a
Limba engleza 1 clasele a v a - a viii-a
 
Proiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă durată
Proiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă duratăProiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă durată
Proiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă durată
 
Recomandari
RecomandariRecomandari
Recomandari
 
Didactica ariei curriculare om si societate
Didactica ariei curriculare om si societateDidactica ariei curriculare om si societate
Didactica ariei curriculare om si societate
 
Agricultura horticultura programa_titularizare_2010_p
Agricultura horticultura programa_titularizare_2010_pAgricultura horticultura programa_titularizare_2010_p
Agricultura horticultura programa_titularizare_2010_p
 
Cartea De Abilitati Practice
Cartea De Abilitati PracticeCartea De Abilitati Practice
Cartea De Abilitati Practice
 
Pedagogie I sinteza
Pedagogie I sintezaPedagogie I sinteza
Pedagogie I sinteza
 
Didactica educatie tehnologica
Didactica educatie tehnologicaDidactica educatie tehnologica
Didactica educatie tehnologica
 
Raport 2016 lc marin
Raport 2016 lc marinRaport 2016 lc marin
Raport 2016 lc marin
 
0 programa de_limba_si_literatura_romana_cl._vviii
0 programa de_limba_si_literatura_romana_cl._vviii0 programa de_limba_si_literatura_romana_cl._vviii
0 programa de_limba_si_literatura_romana_cl._vviii
 
Metodicapredarii istoriei
Metodicapredarii istorieiMetodicapredarii istoriei
Metodicapredarii istoriei
 
Raport 2017 trimestrul 1
Raport 2017 trimestrul 1Raport 2017 trimestrul 1
Raport 2017 trimestrul 1
 
Proiectarea didactica
Proiectarea didacticaProiectarea didactica
Proiectarea didactica
 
Tehnici de expozitie (expunere) cd conservare-restaurare_xi
Tehnici de expozitie (expunere) cd conservare-restaurare_xiTehnici de expozitie (expunere) cd conservare-restaurare_xi
Tehnici de expozitie (expunere) cd conservare-restaurare_xi
 
Geocompetente final- 2
Geocompetente final- 2Geocompetente final- 2
Geocompetente final- 2
 
Prezentare Cluj 1
Prezentare Cluj 1Prezentare Cluj 1
Prezentare Cluj 1
 
Misiunea Scolii Gimnaziale Nr. 12 B.P. Hasdeu Constanta
Misiunea Scolii Gimnaziale Nr. 12 B.P. Hasdeu ConstantaMisiunea Scolii Gimnaziale Nr. 12 B.P. Hasdeu Constanta
Misiunea Scolii Gimnaziale Nr. 12 B.P. Hasdeu Constanta
 
Invatatori - programa examen titularizare
Invatatori - programa examen titularizare Invatatori - programa examen titularizare
Invatatori - programa examen titularizare
 

Similar to Formare curriculum 2018

1. limba_si_literatura_romana_national_curriculum.pdf
1. limba_si_literatura_romana_national_curriculum.pdf1. limba_si_literatura_romana_national_curriculum.pdf
1. limba_si_literatura_romana_national_curriculum.pdf
RamonaDragnea1
 
INCEARCA EUROPA
INCEARCA EUROPAINCEARCA EUROPA
INCEARCA EUROPA
R G
 
Diseminare ljubljana 2012_radulescu
Diseminare ljubljana 2012_radulescuDiseminare ljubljana 2012_radulescu
Diseminare ljubljana 2012_radulescu
Mariana Radulescu
 
Limbajul pedagogic
Limbajul pedagogicLimbajul pedagogic
Limbajul pedagogicSima Sorin
 
Gidul profesorului-debutant
Gidul profesorului-debutantGidul profesorului-debutant
Gidul profesorului-debutant
Miki Popa
 
Cds ghid
Cds ghidCds ghid
Cds ghid
justinadoi
 
Elemente de noutate Curriculum 2019. Formare formatori Curriculum 2019
Elemente de noutate Curriculum 2019. Formare formatori Curriculum 2019Elemente de noutate Curriculum 2019. Formare formatori Curriculum 2019
Elemente de noutate Curriculum 2019. Formare formatori Curriculum 2019
Daniela Munca-Aftenev
 
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
ElenaSandu11
 
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
ElenaSandu11
 
Metodica predarii stiintelor economice
Metodica predarii stiintelor economiceMetodica predarii stiintelor economice
Metodica predarii stiintelor economice
visima
 
Gr. II. Metodica predarii matematicii Înv..pdf
Gr. II. Metodica predarii matematicii Înv..pdfGr. II. Metodica predarii matematicii Înv..pdf
Gr. II. Metodica predarii matematicii Înv..pdf
DincaFlorinAurel
 
Curriculum la limba_straina_ii_clasele_v-xii
Curriculum la limba_straina_ii_clasele_v-xiiCurriculum la limba_straina_ii_clasele_v-xii
Curriculum la limba_straina_ii_clasele_v-xii
Tamara Golban
 
didactica-domeniului-curs
didactica-domeniului-cursdidactica-domeniului-curs
didactica-domeniului-curs
CiobanuAndrei7
 
Programa consiliere si orientare
Programa consiliere si orientarePrograma consiliere si orientare
Programa consiliere si orientare
Olariu Mihaela
 
Limbajul pedagogic
Limbajul pedagogicLimbajul pedagogic
Limbajul pedagogicSima Sorin
 
Limbajul pedagogic
Limbajul pedagogicLimbajul pedagogic
Limbajul pedagogicSima Sorin
 
Limbajul pedagogic
Limbajul pedagogicLimbajul pedagogic
Limbajul pedagogicSima Sorin
 
curriculum.pptx
curriculum.pptxcurriculum.pptx
curriculum.pptx
IoanaEpure3
 
Liceul tehnologic auto diseminare erasmus e-teacher-flux3
Liceul tehnologic auto diseminare erasmus   e-teacher-flux3Liceul tehnologic auto diseminare erasmus   e-teacher-flux3
Liceul tehnologic auto diseminare erasmus e-teacher-flux3
tehnologicd
 
1460968212 27. stiinte-clasa-a-iii-a
1460968212 27. stiinte-clasa-a-iii-a1460968212 27. stiinte-clasa-a-iii-a
1460968212 27. stiinte-clasa-a-iii-a
gimnaziulLarga
 

Similar to Formare curriculum 2018 (20)

1. limba_si_literatura_romana_national_curriculum.pdf
1. limba_si_literatura_romana_national_curriculum.pdf1. limba_si_literatura_romana_national_curriculum.pdf
1. limba_si_literatura_romana_national_curriculum.pdf
 
INCEARCA EUROPA
INCEARCA EUROPAINCEARCA EUROPA
INCEARCA EUROPA
 
Diseminare ljubljana 2012_radulescu
Diseminare ljubljana 2012_radulescuDiseminare ljubljana 2012_radulescu
Diseminare ljubljana 2012_radulescu
 
Limbajul pedagogic
Limbajul pedagogicLimbajul pedagogic
Limbajul pedagogic
 
Gidul profesorului-debutant
Gidul profesorului-debutantGidul profesorului-debutant
Gidul profesorului-debutant
 
Cds ghid
Cds ghidCds ghid
Cds ghid
 
Elemente de noutate Curriculum 2019. Formare formatori Curriculum 2019
Elemente de noutate Curriculum 2019. Formare formatori Curriculum 2019Elemente de noutate Curriculum 2019. Formare formatori Curriculum 2019
Elemente de noutate Curriculum 2019. Formare formatori Curriculum 2019
 
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
 
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
 
Metodica predarii stiintelor economice
Metodica predarii stiintelor economiceMetodica predarii stiintelor economice
Metodica predarii stiintelor economice
 
Gr. II. Metodica predarii matematicii Înv..pdf
Gr. II. Metodica predarii matematicii Înv..pdfGr. II. Metodica predarii matematicii Înv..pdf
Gr. II. Metodica predarii matematicii Înv..pdf
 
Curriculum la limba_straina_ii_clasele_v-xii
Curriculum la limba_straina_ii_clasele_v-xiiCurriculum la limba_straina_ii_clasele_v-xii
Curriculum la limba_straina_ii_clasele_v-xii
 
didactica-domeniului-curs
didactica-domeniului-cursdidactica-domeniului-curs
didactica-domeniului-curs
 
Programa consiliere si orientare
Programa consiliere si orientarePrograma consiliere si orientare
Programa consiliere si orientare
 
Limbajul pedagogic
Limbajul pedagogicLimbajul pedagogic
Limbajul pedagogic
 
Limbajul pedagogic
Limbajul pedagogicLimbajul pedagogic
Limbajul pedagogic
 
Limbajul pedagogic
Limbajul pedagogicLimbajul pedagogic
Limbajul pedagogic
 
curriculum.pptx
curriculum.pptxcurriculum.pptx
curriculum.pptx
 
Liceul tehnologic auto diseminare erasmus e-teacher-flux3
Liceul tehnologic auto diseminare erasmus   e-teacher-flux3Liceul tehnologic auto diseminare erasmus   e-teacher-flux3
Liceul tehnologic auto diseminare erasmus e-teacher-flux3
 
1460968212 27. stiinte-clasa-a-iii-a
1460968212 27. stiinte-clasa-a-iii-a1460968212 27. stiinte-clasa-a-iii-a
1460968212 27. stiinte-clasa-a-iii-a
 

More from Daniela Munca-Aftenev

INSTRUMENTE DE INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ.pptx
INSTRUMENTE DE INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ.pptxINSTRUMENTE DE INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ.pptx
INSTRUMENTE DE INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ.pptx
Daniela Munca-Aftenev
 
Algoritmul de prezentare a unui studiu de caz, Grădiniță
Algoritmul de prezentare a unui studiu de caz, GrădinițăAlgoritmul de prezentare a unui studiu de caz, Grădiniță
Algoritmul de prezentare a unui studiu de caz, Grădiniță
Daniela Munca-Aftenev
 
Interviul de evaluare a competenţelor profesionale
Interviul de evaluare a competenţelor profesionaleInterviul de evaluare a competenţelor profesionale
Interviul de evaluare a competenţelor profesionale
Daniela Munca-Aftenev
 
Proba „Interviul de evaluare a competențelor profesionale”
Proba „Interviul de evaluare a competențelor profesionale”Proba „Interviul de evaluare a competențelor profesionale”
Proba „Interviul de evaluare a competențelor profesionale”
Daniela Munca-Aftenev
 
Structura studiului de caz
Structura studiului de cazStructura studiului de caz
Structura studiului de caz
Daniela Munca-Aftenev
 
SEMINAR instructiv-metodic pentru cadrele didactice care au solicitat confer...
SEMINARinstructiv-metodic pentru cadrele didactice care au solicitat confer...SEMINARinstructiv-metodic pentru cadrele didactice care au solicitat confer...
SEMINAR instructiv-metodic pentru cadrele didactice care au solicitat confer...
Daniela Munca-Aftenev
 
Proiect transdisciplinar „Laboratorul din bucătărie”
Proiect transdisciplinar „Laboratorul din bucătărie”Proiect transdisciplinar „Laboratorul din bucătărie”
Proiect transdisciplinar „Laboratorul din bucătărie”
Daniela Munca-Aftenev
 
Program de creare a stării de bine la copii și cadre didactice în Grădinița
Program de creare a stării de bine la copii și cadre didactice în GrădinițaProgram de creare a stării de bine la copii și cadre didactice în Grădinița
Program de creare a stării de bine la copii și cadre didactice în Grădinița
Daniela Munca-Aftenev
 
Cum formulăm obiectivele SMART pentru produsul de atestare.pptx
Cum formulăm obiectivele SMART pentru produsul de atestare.pptxCum formulăm obiectivele SMART pentru produsul de atestare.pptx
Cum formulăm obiectivele SMART pentru produsul de atestare.pptx
Daniela Munca-Aftenev
 
Educația timpurie, Interviul de evaluare a competențelot profesionale
Educația timpurie, Interviul de evaluare a competențelot profesionaleEducația timpurie, Interviul de evaluare a competențelot profesionale
Educația timpurie, Interviul de evaluare a competențelot profesionale
Daniela Munca-Aftenev
 
Utilizarea educatieinteractiva.md pentru atestare.pptx
Utilizarea educatieinteractiva.md pentru atestare.pptxUtilizarea educatieinteractiva.md pentru atestare.pptx
Utilizarea educatieinteractiva.md pentru atestare.pptx
Daniela Munca-Aftenev
 
PREDAREA PE BAZĂ DE PROIECTE.pptx
PREDAREA PE BAZĂ DE PROIECTE.pptxPREDAREA PE BAZĂ DE PROIECTE.pptx
PREDAREA PE BAZĂ DE PROIECTE.pptx
Daniela Munca-Aftenev
 
PREZENTARE REUNIUNEA METODICA.pptx
PREZENTARE REUNIUNEA METODICA.pptxPREZENTARE REUNIUNEA METODICA.pptx
PREZENTARE REUNIUNEA METODICA.pptx
Daniela Munca-Aftenev
 
CREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptx
CREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptxCREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptx
CREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptx
Daniela Munca-Aftenev
 
ACCESS OPENING CEREMONY.pptx
ACCESS OPENING CEREMONY.pptxACCESS OPENING CEREMONY.pptx
ACCESS OPENING CEREMONY.pptx
Daniela Munca-Aftenev
 
PROIECTUL „NE JUCĂM ÎN CULORI”
PROIECTUL „NE JUCĂM ÎN CULORI”PROIECTUL „NE JUCĂM ÎN CULORI”
PROIECTUL „NE JUCĂM ÎN CULORI”
Daniela Munca-Aftenev
 
Proiectul „Poveștile Copilăriei”
Proiectul „Poveștile Copilăriei”Proiectul „Poveștile Copilăriei”
Proiectul „Poveștile Copilăriei”
Daniela Munca-Aftenev
 
„Managementul clasei de elevi”, Tatiana Lungu
 „Managementul clasei de elevi”, Tatiana Lungu „Managementul clasei de elevi”, Tatiana Lungu
„Managementul clasei de elevi”, Tatiana Lungu
Daniela Munca-Aftenev
 
PROMOVAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE ÎN ȘCOALA CONTEMPORANĂ PRIN PROIECTE EUROPENE
PROMOVAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE ÎN ȘCOALA CONTEMPORANĂ PRIN PROIECTE EUROPENEPROMOVAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE ÎN ȘCOALA CONTEMPORANĂ PRIN PROIECTE EUROPENE
PROMOVAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE ÎN ȘCOALA CONTEMPORANĂ PRIN PROIECTE EUROPENE
Daniela Munca-Aftenev
 
Facilitarea adaptării în instituțiile de învățământ a copiilor cu vederea sla...
Facilitarea adaptării în instituțiile de învățământ a copiilor cu vederea sla...Facilitarea adaptării în instituțiile de învățământ a copiilor cu vederea sla...
Facilitarea adaptării în instituțiile de învățământ a copiilor cu vederea sla...
Daniela Munca-Aftenev
 

More from Daniela Munca-Aftenev (20)

INSTRUMENTE DE INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ.pptx
INSTRUMENTE DE INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ.pptxINSTRUMENTE DE INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ.pptx
INSTRUMENTE DE INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ.pptx
 
Algoritmul de prezentare a unui studiu de caz, Grădiniță
Algoritmul de prezentare a unui studiu de caz, GrădinițăAlgoritmul de prezentare a unui studiu de caz, Grădiniță
Algoritmul de prezentare a unui studiu de caz, Grădiniță
 
Interviul de evaluare a competenţelor profesionale
Interviul de evaluare a competenţelor profesionaleInterviul de evaluare a competenţelor profesionale
Interviul de evaluare a competenţelor profesionale
 
Proba „Interviul de evaluare a competențelor profesionale”
Proba „Interviul de evaluare a competențelor profesionale”Proba „Interviul de evaluare a competențelor profesionale”
Proba „Interviul de evaluare a competențelor profesionale”
 
Structura studiului de caz
Structura studiului de cazStructura studiului de caz
Structura studiului de caz
 
SEMINAR instructiv-metodic pentru cadrele didactice care au solicitat confer...
SEMINARinstructiv-metodic pentru cadrele didactice care au solicitat confer...SEMINARinstructiv-metodic pentru cadrele didactice care au solicitat confer...
SEMINAR instructiv-metodic pentru cadrele didactice care au solicitat confer...
 
Proiect transdisciplinar „Laboratorul din bucătărie”
Proiect transdisciplinar „Laboratorul din bucătărie”Proiect transdisciplinar „Laboratorul din bucătărie”
Proiect transdisciplinar „Laboratorul din bucătărie”
 
Program de creare a stării de bine la copii și cadre didactice în Grădinița
Program de creare a stării de bine la copii și cadre didactice în GrădinițaProgram de creare a stării de bine la copii și cadre didactice în Grădinița
Program de creare a stării de bine la copii și cadre didactice în Grădinița
 
Cum formulăm obiectivele SMART pentru produsul de atestare.pptx
Cum formulăm obiectivele SMART pentru produsul de atestare.pptxCum formulăm obiectivele SMART pentru produsul de atestare.pptx
Cum formulăm obiectivele SMART pentru produsul de atestare.pptx
 
Educația timpurie, Interviul de evaluare a competențelot profesionale
Educația timpurie, Interviul de evaluare a competențelot profesionaleEducația timpurie, Interviul de evaluare a competențelot profesionale
Educația timpurie, Interviul de evaluare a competențelot profesionale
 
Utilizarea educatieinteractiva.md pentru atestare.pptx
Utilizarea educatieinteractiva.md pentru atestare.pptxUtilizarea educatieinteractiva.md pentru atestare.pptx
Utilizarea educatieinteractiva.md pentru atestare.pptx
 
PREDAREA PE BAZĂ DE PROIECTE.pptx
PREDAREA PE BAZĂ DE PROIECTE.pptxPREDAREA PE BAZĂ DE PROIECTE.pptx
PREDAREA PE BAZĂ DE PROIECTE.pptx
 
PREZENTARE REUNIUNEA METODICA.pptx
PREZENTARE REUNIUNEA METODICA.pptxPREZENTARE REUNIUNEA METODICA.pptx
PREZENTARE REUNIUNEA METODICA.pptx
 
CREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptx
CREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptxCREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptx
CREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptx
 
ACCESS OPENING CEREMONY.pptx
ACCESS OPENING CEREMONY.pptxACCESS OPENING CEREMONY.pptx
ACCESS OPENING CEREMONY.pptx
 
PROIECTUL „NE JUCĂM ÎN CULORI”
PROIECTUL „NE JUCĂM ÎN CULORI”PROIECTUL „NE JUCĂM ÎN CULORI”
PROIECTUL „NE JUCĂM ÎN CULORI”
 
Proiectul „Poveștile Copilăriei”
Proiectul „Poveștile Copilăriei”Proiectul „Poveștile Copilăriei”
Proiectul „Poveștile Copilăriei”
 
„Managementul clasei de elevi”, Tatiana Lungu
 „Managementul clasei de elevi”, Tatiana Lungu „Managementul clasei de elevi”, Tatiana Lungu
„Managementul clasei de elevi”, Tatiana Lungu
 
PROMOVAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE ÎN ȘCOALA CONTEMPORANĂ PRIN PROIECTE EUROPENE
PROMOVAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE ÎN ȘCOALA CONTEMPORANĂ PRIN PROIECTE EUROPENEPROMOVAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE ÎN ȘCOALA CONTEMPORANĂ PRIN PROIECTE EUROPENE
PROMOVAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE ÎN ȘCOALA CONTEMPORANĂ PRIN PROIECTE EUROPENE
 
Facilitarea adaptării în instituțiile de învățământ a copiilor cu vederea sla...
Facilitarea adaptării în instituțiile de învățământ a copiilor cu vederea sla...Facilitarea adaptării în instituțiile de învățământ a copiilor cu vederea sla...
Facilitarea adaptării în instituțiile de învățământ a copiilor cu vederea sla...
 

Recently uploaded

PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA.pptx
PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA.pptxPROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA.pptx
PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA.pptx
MaryLicaciu
 
Circuitul Apei in Natura prezentare power point
Circuitul Apei in Natura prezentare power pointCircuitul Apei in Natura prezentare power point
Circuitul Apei in Natura prezentare power point
gabrielchiritoi
 
Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptxScriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
LAURA524699
 
Dezvoltarea_cognitiva_la_copiii_cu_defic.pdf
Dezvoltarea_cognitiva_la_copiii_cu_defic.pdfDezvoltarea_cognitiva_la_copiii_cu_defic.pdf
Dezvoltarea_cognitiva_la_copiii_cu_defic.pdf
CjraeBacau
 
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptxProiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
NataliaPachevici
 
Raport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-MoldovaRaport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-Moldova
nadiusha12345
 
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin NadejdaRaport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
NadejdaTrohin1
 
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore VieruRomânismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
inachirilov
 
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptxProiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
AlexandrinaCn
 
valori culturale necesare la ex 9 pentru en
valori culturale necesare la ex 9 pentru envalori culturale necesare la ex 9 pentru en
valori culturale necesare la ex 9 pentru en
PopescuAnaMaria10
 
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
CarmenAmoraritei
 
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
AngelaButnaru1
 
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptxRaport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
nadiusha12345
 
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaveriiproiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
auraortacu
 
O clasa fara bullying - stratrgii de ]00
O clasa fara bullying - stratrgii de ]00O clasa fara bullying - stratrgii de ]00
O clasa fara bullying - stratrgii de ]00
CjraeBacau
 
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptxRaport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
OlgaCasareci
 
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
AndreeaChelaru7
 
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
PaisCarmen
 
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptxProiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
puriceana2
 
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
DusikaLevinta1
 

Recently uploaded (20)

PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA.pptx
PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA.pptxPROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA.pptx
PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA.pptx
 
Circuitul Apei in Natura prezentare power point
Circuitul Apei in Natura prezentare power pointCircuitul Apei in Natura prezentare power point
Circuitul Apei in Natura prezentare power point
 
Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptxScriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
 
Dezvoltarea_cognitiva_la_copiii_cu_defic.pdf
Dezvoltarea_cognitiva_la_copiii_cu_defic.pdfDezvoltarea_cognitiva_la_copiii_cu_defic.pdf
Dezvoltarea_cognitiva_la_copiii_cu_defic.pdf
 
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptxProiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
 
Raport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-MoldovaRaport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-Moldova
 
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin NadejdaRaport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
 
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore VieruRomânismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
 
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptxProiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
 
valori culturale necesare la ex 9 pentru en
valori culturale necesare la ex 9 pentru envalori culturale necesare la ex 9 pentru en
valori culturale necesare la ex 9 pentru en
 
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
 
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
 
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptxRaport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
 
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaveriiproiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
 
O clasa fara bullying - stratrgii de ]00
O clasa fara bullying - stratrgii de ]00O clasa fara bullying - stratrgii de ]00
O clasa fara bullying - stratrgii de ]00
 
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptxRaport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
 
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
 
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
 
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptxProiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
 
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
 

Formare curriculum 2018

 • 1. 18 - 19 octombrie, IŞE Chi inău, 2018ș
 • 2. Echipa de formare Ion Guţu, dr. conf., şef DLRCI, USM, Natalia Grîu, spec. principal, MECC Mariana Marin, dr. conf., MECC Daniela Munca-Aftenev, dr. , Academia de Inovare şi schimbare prin Educaţie, Chişinău Silvia Voroniuc, grad did. sup., LT „Prometeu-Prim”, Chişinău Angela Osipov, grad did. sup, LT „Mihail Kogălniceanu”, Chi inăuș
 • 3. Scopul formării pregătirea în vederea formării cadrelor didactice pentru proiectarea i desfă urarea procesului educaţional în bazaș ș Curriculumului şi Ghidului la Curriculum la disciplina LS I pentru învă ământul primar, 2018ț
 • 4. Obiectivele formării familiarizarea cu varianta dezvoltată a Curriculumului disciplinar la Limba Străină 1, ciclul primar, 2018  stabilirea corela iei Cadrului conceptual al CD LS 1 cu Curriculumulț 2010 şi cu CECRL identificarea sistemului de competen e şi a unită ilor de învă are dinț ț ț cadrul CD LS1 2018 determinarea tipologiei de competen e şi a corelaţiei cu Curriculumulț la LS1, ciclul primar, 2010 discriminarea modulelor tematice şi a progresiei pe clase formularea de recomandări privind proiectarea didactică în baza ghidului la CD LS 1 2018 elaborarea sugestiilor privind Evaluarea Criterială prin Descriptori (ECD) determinarea în cadrul atelierelor a con inuturilor lingvistice pe limbiț  formularea în cadrul atelierelor a sugestiilor metodologice privind centrarea pe sarcini la diferite limbi
 • 5. METODE DE FORMARE training-ul, prelegerea intensificată, conversaţia euristică, brainstorming, re eaua de discu ii,ț ț problematizarea, jocul de rol, modelarea, simularea de situaţii, organizatori grafici, lucrul cu suportul de curs etc.
 • 6. FORME ŞI MODALITĂŢI DE EVALUARE Se vor promova modalităţi de evaluare formativă cu accent pe dimensiunea reflexivă, cu focalizare pe sarcină i cu focalizare pe sine:ș discu ia reflexivă (frontală);ț exerci iul reflexiv (în grupuri mici);ț eseul reflexiv(individual).
 • 7. COMPETENŢE VIZATE: cunoa tere i în elegereș ș ț abordarea comprehensivă, integratoare şi globală a problematicii contemporane în domeniul educaţiei şi al teoriei şi dezvoltării curriculum-ului; conceptualizarea termenului curriculum în abordare evolutivă, integrativă şi în contextul paradigmelor educaţionale moderne; utilizarea corectă a terminologiei de specialitate de la disciplina LS (miniglosarul terminologic) în contextul managementului curricular. explicare i interpretareș abordarea teoretică şi aplicativă a diferitelor problematici curriculare; explicitarea statutului şi rolului Curriculumului la LS I ca şi componentă a Curriculumului naţional; explicitarea tipului de Curriculum la LS I – funcţie de nivelul educaţional cu care corelează – a funcţiilor lor şi a competenţelor specifice implicate;
 • 8. COMPETENŢE VIZATE instrumental-aplicative analiza etapelor procesului curricular (proiectare, implementare, evaluare, optimizare) şi realizarea managementului conţinuturilor la LS I; identificarea şi analizarea principalelor tendinţe în managementul Curriculumului la LS I din învă ământul primar;ț valorificarea cunoştinţelor dobândite în cadrul disciplinei LS I în învă ământulț primar; reflectarea – individual şi colectiv – asupra diverselor problematici ale dezvoltării curriculare actuale în baza Curriculumului la LS I. atitudinale realizarea unei comunicări eficiente (verbală şi scrisă), inclusiv în LS, bazate pe receptare şi ascultare activă şi critică, reflecţie personală şi colectivă, formulare de idei proprii, asertivitate, argumentare; informarea şi documentarea, analiză reflexivă, critic-constructivă şi de argumentare, colaborarea şi lucrul în echipă; adoptarea unei pozi ii active i proactive faţă de activitatea educaţională caț ș factor determinant în formarea pentru profesia didactică; evaluarea rolului LS în condi iile conexiunilor europene actuale.ț
 • 9. Tema 1. Curriculum disciplinar Limba Străină 1, ciclul primar, 2018. Cadrul conceptual şi corelaţia cu CECRL I parte Conceptul curricular până în 2018
 • 10. I parte Politicile curriculare până în 2018 Începînd cu anii 1996-1997 putem vorbi despre o nouă politică educa ională în republică i un nou sistemț ș curricular: o politică racordată la standardele europene i conformă politicilor educa ionale eș ț uropene ceea ce transformă RM în prima republică ex-sovietică realizând această performan ăț .  Experien ele curriculare din republică,ț inclusiv la limbi străine i secunde,ș au cunoscut până în 2018 mai multe tipuri de centrări sau dominante educa ionaleț (obiective, elev, competen e...)ț .
 • 11. PROBLEMA CENTRĂRII EDUCA IONALEȚ SISTEM EDUCA IONALȚ CENTRAT SAU NECENTRAT ? (CU SAU FĂRĂ DOMINANTĂ EDUCATIVĂ)
 • 12.
 • 13. PROBLEMA CENTRĂRII EDUCA IONALEȚ SISTEM EDUCA IONAL MONOCENTRIC?Ț (CU O SINGURĂ DOMINANTĂ EDUCATIVĂ)
 • 16. PROBLEMA CENTRĂRII EDUCA IONALEȚ SISTEM EDUCA IONALȚ POLICENTRIC ? (CU MAI MULTE DOMINANTE EDUCATIVE)
 • 19. Experien e curriculare moldave până la 2018ț ETAPA I-a: - Elaborarea primelor Curricula na ionaleț - Perioada de elaborare: 1997- 2000 Curricula elaborate: 1.Curriculum primar -1998 2. Curriculum gimnazial – 2000 3. Curriculum liceal - 1999
 • 20. CONCEPTUL INI IAL 1996: SISTEM MONOCENTRICȚ OBIECTIVELE
 • 21. Obiectivele curriculare  A ajusta sistemul educativ la standardele educaționale europene A standardiza obiectivele la nivel național A prezenta un document oficial asupra sistemului formării na ionale pentru autț orită iț A asigura o concep ie sinergetică intra- iț ș interdisciplinară A asigura o structură curriculară apropiată pentru toate disciplinele A facilita sarcinile profesorului i ale autorilor deș manuale A deveni o sursă oficială de referin ă metodologică,ț de evaluare i bibliograficăș
 • 22. CONCEPTUL INI IAL 1996:Ț OBIECTIVE I TIPURIȘ Centrarea pe obiective reprezenta o viziune procesuală asupra sistemului de formare. Tipuri de obiective promovate: educa ionale generaleț generale transdisciplinare pe trepte şi niveluri educaţionale pe arii curriculare/interdisciplinare generale ale disciplinei de referin ăț
 • 24. NOTA BENE CURRICULUMUL DE LIMBI STRĂINE PROMOVA IȘ COMPETEN ELEȚ ÎN VARIANTĂ PERIFERICĂ LA FINAL DE OBIECTIVE GENERALE
 • 25. Experien e curriculare moldaveț ETAPA a II-a : - Revizuirea Curricula elaborate în 1998-2000 - Perioada de revizuire: 2005 - 2006 - Curricula revizuite iș publicate în 2006: - ciclu primar - ciclu gimnazial - ciclu liceal
 • 26. Obiectivele revizuirii - A consulta experien a profesoralăț - A decongestiona con inuturile curriculareț - A ajusta curriculumul la noile circumstan eț socio-educa ionaleț - A improspăta sugestiile metodologice, de evaluare i bibliositograficeș - A asigura o aplicare mai eficientă a curriculumului ...
 • 28. NOTA BENE CURRICULUMUL DE LIMBI STRĂINE MEN INEAȚ COMPETEN ELEȚ ÎN VARIANTĂ PERIFERICĂ
 • 29. Experien e curriculareț (caz specific al LS) -Elaborarea Curriculumului pentru LS 2 -Perioada de elaborare: 2006 - 2007 Curriculumul elaborat: Curriculum de LS 2 – 2007 Clasele a Xa – XII-a
 • 30. Obiectivele Curriculumului la LS 2 a asigura plurilingvismul colarș conform previziunilor CE i aș CECRL pe niveluri (A2-B1) a asigura accesul la sursele de informare în mai multe limbi a asigura viitoarea integrare socio-profesională mai eficace a elevului a asigura deschiderea spre alte posibilită iț de colaborare interna ionalăț în viitor a forma un Homo Europaeus plurilingv iș contemporan
 • 31. NOTA BENE CURRICULUMUL DE LIMBI STRĂINE II MEN INEAȚ COMPETEN ELEȚ ÎN VARIANTĂ PERIFERICĂ
 • 32. Experien e curriculareț (caz specific al LS) - Elaborarea Curriculumului de Franceză pentru clasele bilingve (FCBL) - Perioada de elaborare : 2006 -2008 Curricula publicate în 2008 : - ciclu primar - ciclu gimnazial - ciclu liceal
 • 34. Curriculumul de FCB : obiective 1. A accede la sistemul educa ional europeanț 2. A asigura conceptual i metodologic procesul deș predare/învă are aț FCBL pe nivelurile CECRL 3. A asigura sinergia cu alte experien e curriculareț moldave (LS1, LS2, LM etc.) 4. A servi ca document educa ional pentru profesorii Cț BL i autorii de manualeș 5. A promova un sistem educa ional policentricț (obiective-competenţe) 6. A promova competen eleț ca dominantă educativă 7. A servi ca suport pentru evaluarea complexă a elevilor 8. A servi ca document oficial pentru autorită ileț implicate în procesul de predare/învă are aț FCBL 9. A efectua schimbul de experien eț în domeniu între conceptorii de curricula moldave iș franceze
 • 35. Obiective generale OG sunt canalizate spre formarea mai multor tipuri de savoirs (savoirs/-faire/-être/-apprendre) exprimate în termeni de competen eț i care suntș importante în predarea/învă area atât aț FLStrăină, cât i aș FLSecundă: - competenţe langajiere şi plurilingve - competenţe socio/pluri/culturale - competenţe interdisciplinare - competenţe metodologice - competenţe atitudinale şi axiologice
 • 36. Distribu iaț competen elorț pe domenii DOMAINE CURRICULAIRE TYPE DE COMPETENCE 1.Communication langagières, plurilingues 2. Culture socio/pluri/interculturelles 3. Connexion interdisciplinaires, méthodologiques 4. Comparaison interdisciplinaires, interculturelles 5. Communauté attitudinales, axiologiques, interculturelles
 • 37. Experien e curriculare moldaveț ETAPA a III-a: - Modernizarea Curricula na ionaleț - Perioada de modernizare: 2009 -2010 Curricula revizuite i modernizate îș n 2010 : -ciclu primar - ciclu gimnazial - ciclu liceal
 • 39. Obiectivele curriculumului modernizat - A ajusta curricula la noile provocări ale rela iț ei pedagogice: proiectare-predare-învă areț -evaluare - A recentra sistemul de formare național pe elev i peș competen eț (sistem policentric) - A se conforma recomandărilor parvenite din partea experien ei pedagogice colareț ș - A evalua viabilitatea i fiabilitateaș obiectivelor propuse în raport cu performan ele elevilorț - A decongestiona con inuturileț educa ionaleț - A transforma con inuturile în realită iț ț func ionaleț care ar trebui să promoveze: autonomia, creativitatea, adaptarea la caracterul labil al realită ii, iț ngeniozitatea elevilor
 • 40. CONCEPTUL CURRICULAR 2010: SISTEM POLICENTRIC ELEVUL COMPETEN ELEȚ PROFESORUL ??????? PROFESORUL ???????
 • 41. Competen a în viziunea ini ială 1996?ț ț - categorie curriculară echivalentă cu  capacitatea  deprinderea  abilitatea
 • 42. Competen a în curriculumul modernizat 2010?ț - un ansamblu integrat de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini, dobândite de elevi prin învăţare şi mobilizate în contexte specifice de realizare, adaptate vârstei elevului şi nivelului cognitiv al acestuia, în vederea rezolvării unor probleme cu care acesta se poate confrunta în viaţa reală.
 • 43. Competen a – performan a ?ț ț -curriculumul reflectă doar competen eleț în calitatea lor de categorie complexă sau sistemică -performan a,ț ca o actualizare a competen ei înț confruntarea cu viaţa reală, se con ine în competen ăț ț în cadrul curriculumului modernizat.
 • 44. Formarea unei competen e reprezintăț - un demers complex - un parcurs educativ de durată - un proces sus inut de subcompeten e i obiectiveț ț ș - un proces cu caracter intra/interdisciplinar şi/sau transversal
 • 45. Tipuri de competen eț Competen e – cheieț / transversale  Competențe transdisciplinare  Competențe specifice disciplinei  Subcompetențe
 • 46. Importan a competen elorț ț în viziunea CE Competen eleț – cheie destinate educa iei pe tot parcursul vie iiț ț iș care au fost stabilite de Comisia Europeană în 2004
 • 47. Competen e -cheieț Competenţe de comunicare în limba maternă/de stat Competenţe de comunicare într-o limbă străină Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi Competenţe interpersonale, civice, morale Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale Competenţe culturale şi interculturale Competenţe antreprenoriale Competenţe acţional-strategice Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare
 • 48. Competen eț specifice disciplinei competen e lingvisticeț competen e comunicativeț competen e pragmatice/discursive/SLț competen eț socio/pluri/interculturale competen eț interdisciplinare competen eț metodologice competen eț civice (atitudinale iș axiologice)
 • 49. Distribuirea competen elor peț domenii Domenii curriculare Tipuri de competenţe adecvate Comunicarea lingvistice, comunicative, pragmatice Cultura socio/ pluriculturale Conexiunea interdisciplinare Comparaţia metodologice (a învăţa să înveţi) Comunitatea civice (atitudinale, axiologice)
 • 50. Nivelurile CECRL Ciclu primar LS1 - A1 (exprimare/comprehensiune OS) Ciclu secundar LS1- A2 (exprimare/comprehensiune OS) Ciclu liceal LS1 - B1 (exprimare/comprehensiune OS) Ciclu liceal LS2 - A2 (exprimare OS) - B1 (comprehensiune OS)
 • 51. Subcompetenţe ortografică ortoepică semantică gramaticală discursivă de descoperire a unei noi culturi de descoperire a unei metode de predare/învă areț de descoperire a unor noi valori etc.