SlideShare a Scribd company logo
START-UPS
Hebben we nog meer
steunmaatregelen nodig?
22 oktober 2016 - KBC Leuven
www.bolero-crowdfunding.be
Van bierviltje tot beursgang,
ontmoet de ondernemers van morgen
KBC Securities Entrepreneurial Summit
PHILIP
CRACCO
DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR SMART MEDIA EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK
Franchise
De succesformule voor
ondernemers?
Internationaal
Verleg je grenzen
Kennis
Levenslang leren
is business
DE KRACHT VAN ZAKENDOEN SEP 2016
KATHYVANCROMBRUGGEN
Ondernemen is
levenslang leren
KRIS PEETERS
Op de trein naar de
digitale economie
Lees meer online op fokus-ondernemen.be #fokusondernemen
REAL LIFE.
REAL STORIES.
REAL IMPACT. GETFLOWBOX.COM
‘Is je vader dokter, maar wil jij liever konijnen kweken? Doe dat dan.
Je zult de mooiste konijnen van de wereld kweken als je het met passie doet.’
2
Customer Care Solutions Webcare Solutions
Communication Platform
 Engineering Solutions
Telesales 
Telemarketing
Customer
Acquisition
 Retention
Social Media
WIJ ONDERSTEUNEN UW KLANTENINTERACTIES
WWW.N-ALLO.BE
EDITORIAL KATHY VAN CROMBRUGGEN FOKUS-ONDERNEMEN.BE
voor het succesvol implementeren
van vorming binnen organisaties.
EEN BEDRIJF IS innoverend en active-
rend wanneer het zijn werknemers
stimuleert om bij te leren buiten
het klassieke werkplekleren en over
actuele thema’s, zoals bijvoorbeeld
duurzaamheid. Een dergelijke stimu-
lerende werkomgeving, die individue-
le behoeften in rekening brengt, heeft
een positieve impact op de prestaties
en het welbevinden van de medewer-
kers. De individuele leerinspannin-
gen van werknemers zijn daaren-
boven niet alleen een persoonlijke
zaak: de toepassing en het delen van
up-to-date kennis op de werkvloer
is een absolute meerwaarde voor de
organisatie als geheel.
OFF-THE-JOB leren heeft dus een
rechtstreeks positief verband met on-
the-job performantie. Het is mogelijk
om mensen intrinsiek te motiveren
om opleidingen te volgen die een
persoonlijke én een professionele
verrijking betekenen. Dat vergt
ook een innovatieve aanpak van
opleidingsverstrekkers. Een flexibel
aanbod op maat van mensen met een
drukke job, is uiterst belangrijk. We
houden niet van de schoolse aanpak
met stress, faalangst of examens. We
kiezen voor een meer volwassen be-
nadering, met certificaten die gelden
als bewijs voor de leerparticipatie.
Leerplezier is dan ook het tover-
woord dat we willen benadrukken.
COLOFON
 FOKUS-ONDERNEMEN.BE
Productieleider:
Ruben Lancksweerdt
Hoofdredactie:
Elke Ramsdonck
Tekst:
Frederic Petitjean, Niels Rouvrois,
Frédéric VanDeCasserie
Coverbeeld:
Nico Van Dam
Vormgeving:
Baïdy Ly
Drukkerij:
Corelio
Smart Media Agency BE
Leysstraat 27, 2000 Antwerpen
Tel +32 3 289 19 40
meerinfo@smartmediaagency.be
redactie@smartmediaagency.be
DIT IS SMART MEDIA
Smart Media is een topspeler op het
gebied van content marketing en native
advertising. Onze campagnes worden
zowel digitaal als in belanghebbende
kranten verspreid. Onze basisgedachte
is een sterke focus op het onderwerp.
Door creatieve media-oplossingen
helpen we u uw merk versterken en
creëren we waarde voor uw doelgroep.
Door kwalitatief hoge content zorgen
wij ervoor dat uw klanten, onze lezers,
actie ondernemen.
Veel leesplezier
Dries Van Den Kieboom,
Project Manager
dries.vandenkieboom@smartmediaagency.be
Ondernemen is levenslang leren
Creativiteit en innovatie zijn de belangrijkste voorwaarden voor het behoud van ons huidige welvaartsniveau en voor
verdere ontwikkeling. Dat geldt zeker ook binnen ondernemingen.
laatste decennia tot heel wat interes-
sante nieuwe inzichten geleid en ook
de theorieën over prestatiemotivatie
bieden meer begrip van wat mensen
drijft. Door mensen te laten partici-
peren aan opleidingsprogramma’s
die ze zélf relevant vinden en die
aansluiten bij hun eigen zelfconcept,
vergroot hun betrokkenheid bij de
organisatie en hun bredere inzet-
baarheid. Bovendien worden mensen
in hun keuze naar een opleiding
vooral gedreven door de vraagstuk-
ken waarmee ze geconfronteerd
worden in hun dagelijkse leven, op
de werkvloer of in het gezin.
BIJ LEVENSLANG LEREN moeten bedrijven
dus niet alleen denken aan techni-
sche en instrumentele opleidingen,
maar ook aan opleidingen zoals
psychologie, filosofie en antropolo-
gie. Die zouden dan aangeboden
moeten worden in een flexibel jasje,
in het kader van zelfontplooiing en
individuele aspiraties. Out of the box
thinking is dus een basisvoorwaarde
TEKST KATHY VAN CROMBRUGGEN, COMMUNICATIEMANAGER VAN BACKGROUND EDUCATIONS
Ondernemers moeten zich voort-
durend aanpassen en bijleren
om succesvol te blijven. En met hen
ook hun medewerkers en alle leden
binnen organisaties, die op zich
gespecialiseerde kenniscentra zijn.
Investeren in opleidingen maakt
inherent deel uit van een goed perso-
neelsbeleid. De hoge participatie aan
het volwassenenonderwijs vandaag
is vooral te danken aan het goed
uitgebouwde formele overheidsaan-
bod. De statistieken impliceren dat
het bedrijfsleven nog tekortschiet wat
betreft het opleiden van werknemers.
Nochtans een cruciale motivator.
De psychologie van het leren heeft de
Off-the-job
leren heeft een
rechtstreeks
positief verband
met on-the-job
performantie
04 	 Een duwtje in de rug
05	 Alles in één franchise
06 	 Verleg je grenzen
08	 Profielinterview:
	 Philip Cracco
10	 Elektronisch factureren
	 tegen wanbetalers
12 	 Kennis is business
14	 Op de trein naar de
	 digitale economie
LEES MEER...
04
06
05
10
ONTDEK MEER ONLINE OP
#FOKUSONDERNEMEN
FOKUS-ONDERNEMEN.BE
3KBC BOLERO CROWDFUNDING BRAND REPORT
niet zo lang, maar ik ben al tien jaar
ondernemer, van in de tijd dat het
nog niet cool was”, lacht hij.
BEIDE ONDERNEMERS STOPTEN eigen geld
in hun bedrijfjes, maar dat voldeed
uiteraard niet. Ze gingen op zoek
naar externe financiering. Willems:
“Wij zijn een jaar voor we het geld
effectief hebben opgehaald, met die
zoektocht begonnen. Aanvankelijk
bij business angels, later ook via
crowdfunding. Je moet daar echt
actief mee bezig zijn, want zoiets
komt niet vanzelf.” Gelukkig had
Tsjing de publieksprijs gewonnen op
de KBC Securities Entrepreneurial
Summit, georganiseerd door
Van starter tot ondernemer
Je eigen bedrijfje opstarten, er zijn weinig dingen die tegenwoordig cooler zijn. Maar hoe begin je er aan?
Waar vind je geld voor je multinational-in-spe? En welke valkuilen moet je vermijden?
TEKST FREDERIC PETITJEAN
IN SAMENWERKING MET
KBC BOLERO CROWDFUNDING
Bolero Crowdfunding is het online crowdfundingplatform van KBC. Investeerders krijgen er de mogelijkheid om rechtstreeks te investeren (via kapitaal of obligaties) in
start-ups en jonge ondernemers. Ook worden ondernemers en investeerders met elkaar in contact gebracht tijdens live events. Zo worden meer dan 1.000 potentiële inves-
teerders en sympathisanten verwelkomt tijdens de KBC Securities Entrepreneurial Summit die plaatsvindt op 22 oktober 2016 te Leuven. Bezoekers zullen er meer dan
50 start-ups kunnen ontmoeten en bovendien samen met de crowd “Belgium’s most promising start-up” verkiezen. Schrijf u gratis in via www.bolero-crowdfunding.be
S
tel je voor dat je in een
druk café of op een eve-
nement nooit meer moet
aanschuiven om een drankje te
bestellen. Je gaat gewoon aan een
tafeltje zitten en geeft via een app
op je smartphone door wat je
graag wil drinken en/of eten. En-
kele minuten later komt de ober
je bestelling brengen. Dat was het
idee waarmee Mark Willems in
2013 Tsjing startte, zijn bedrijf
dat de gelijknamige app bouwt.
VOOR HIJ TSJING oprichtte werkte
Willems bij Compass Group, een
van de grootste cateringbedrij-
ven ter wereld. Het was daar dat
hij het idee voor de app kreeg.
Tsjing maakt het niet alleen de
consumenten gemakkelijk, ook
de drankensector kan er voor-
deel uit halen. “Tot nu toe had
bijna niemand zicht op wat er
nu precies waar en wanneer
gedronken werd”, zegt Willems.
“Met Tsjing kan dat perfect (ano-
niem!) getraceerd worden, wat
voor de Bacardi’s, Coca-Cola’s
en AB-InBev’s van deze wereld
natuurlijk een fantastische bron
van informatie is.”
FRIEDRICH PÉTRÉ ZIT in een heel andere
sector. Hij belandde, via enkele zij-
wegen in media en advertising, in de
consultingwereld. Zijn bedrijf Ho-
waboutsales maakt CRM-software
om hoofdkantoren van bedrijven
beter met filialen te laten samenwer-
ken. “Howaboutsales bestaat nog
Bolero Crowdfunding. Dat bleek
een serieuze hefboom geweest om
het dossier onder de aandacht te
brengen. “Het heeft bovendien heel
wat introducties en goede contacten
met zich meegebracht.” Naar
eigen zeggen werd Willems door
vier investeerders gecontacteerd na
deelname aan dit event.
OOK PÉTRÉ BEWANDELDE het pad
van de crowdfunding. Omdat
Howaboutsales al een stuk
matuurder was en reeds omzet
genereerde dankzij betalende
klanten, werden via het
crowdfunden obligaties in het
bedrijf verkocht. Bij Tsjing
waren dat aandelen. “Er is in
België meer dan genoeg geld,
maar het is moeilijk om er aan
te geraken”, zegt Pétré. “De
Belg is enorm risico-avers, maar
net daardoor is er ook veel
geld beschikbaar. Dat is een
interessante paradox.”
EEN TWEEDE GROTE uitdaging die de
jonge ondernemers tegenkwamen,
was het samenharken van een goed
team. Zeker in de softwarewereld is
dat geen evidentie. “Ontwikkelaars
zijn zéér gegeerd”, zegt Willems.
“Als die geen zin meer hebben
om voor jou te werken, kunnen ze
meteen op zeven andere plekken
beginnen.” Hoe moet je daarmee
omgaan? Is een goede verloning
voldoende? “We proberen ook een
fijne werkomgeving aan te bieden,
in een mooi kantoor, in een stad
die makkelijk bereikbaar is, waar je
geen fileproblemen hebt… dat soort
zaken. Het helpt natuurlijk ook wel
een beetje dat ze bij ons aan een
sexy product kunnen programme-
ren. (lacht).” Voor Pétré is het een
herkenbaar scenario. “Een cultuur
uitbouwen in een bedrijf is zo onge-
looflijk belangrijk”, zegt hij. “CEO’s
zijn eigenlijk Chief Cultural Offi-
cers. Dat beschouw ik echt als een
van mijn belangrijkste taken.”
PÉTRÉ EN WILLEMS zijn alvast goed
gestart met hun zaak. Maar of
zij nog andere tips hebben voor
startende ondernemers? Pétré: “Ik
zou drie zaken willen benadrukken:
focus je op datgene waar je echt
goed in bent, waar je sterktes
liggen en maak duidelijke keuzes.
Dat betekent dat je heel vaak
‘nee’ zult moeten zeggen. Laat je
daarnaast niet afleiden door twijfels
of negatieve vibes. Je leeft maar
één keer, schiet dus in actie.” Hij
benadrukt ook het belang van een
financiële buffer, die je volgens hem
op een dag ongetwijfeld zult nodig
hebben. “Halveer je geplande
omzet en verdriedubbel je geplande
kosten. En, last but not least, wees
constant met sales bezig. Verkoop,
verkoop en verkoop. Alleen zo krijg
je middelen binnen om je bedrijf
te laten groeien.”
4
Ever tried. Ever failed.
No matter. Try again.
Fail again. Fail better.
— Samuel Beckett
In partnership with
FAILINGFORWARD.EU • #FAILINGFWD • @FAILINGFWD
VERDIEPING STARTERS
soort bedrijven samenhokken, als
paddenstoelen uit de grond rijzen.
De hypefactor speelt hier volop. “Ik
schat dat het er in België al zeker 60
zijn”, zegt hij. “Sommige specialisten
vinden dat we in België aan vijf zulke
initiatieven genoeg hebben.”
HET BLIJKT NAMELIJK dat je het als start-up
perfect kunt maken zonder de steun
van zo’n incubator. “Er zijn dit jaar
zowat 1.025 bedrijven in Europa en
Israël die bij investeerders meer dan
één miljoen dollar ophaalden”, zegt
Mohout. “Slechts 5 procent daarvan
maakte deel uit van een incubator,
in Europa of ergens anders.” Heb
je ze dus absoluut nodig om door te
groeien? Nee. “Maar toch kan het
een belangrijke hefboom zijn voor
het ondernemerschap. Dat kunnen
we in ons land wél gebruiken.”
EN ALS JE als bedrijf toch onderdak
zoekt bij een incubator, hoe moet je
dan een keuze maken? “De doorslag-
gevende reden zou vooral het track
record moeten zijn”, vindt Mohout.
“Wat hebben ze in het verleden
gedaan en welke groeiende bedrijven
zijn er uit voort gekomen? Probleem
in België is natuurlijk dat er vaak nog
geen track record is (lacht).” In dat
track record speelt ook de kwaliteit
van de mentoren een grote rol.
Mohout verwijst naar Y Combina-
tor, een legendarische Amerikaanse
incubator, die onder meer AirBnB en
Dropbox voortbracht. “De ervaring
en het track record dat zij kunnen
voorleggen, daar kunnen wij natuur-
lijk alleen maar van dromen.”
Een duwtje in de rug
Een bedrijf op de rails krijgen, is geen eenvoudige klus. Gelukkig heeft de overheid heel wat steun-
maatregelen die beginnende ondernemers helpen. Start-ups uit de technologiesector kunnen dan weer
kiezen uit hordes incubatoren en tech hubs.
TEKST FREDERIC PETITJEAN
©ASHIMD’SILVA
Wie tegenwoordig een bedrijf
opstart, heeft een halve dag-
taak aan het in kaart brengen van
alle subsidies, bonussen, kortingen,
fiscale voordelen en premies waar
hij of zij eventueel recht op heeft.
Jelle Volckaerts, startersadviseur bij
UNIZO, kent het probleem. “Er
zijn inderdaad al héél veel subsidies.
UNIZO is dan ook geen voorstan-
der om er nog meer bij te maken”,
zegt hij. “We moeten er eerst voor
zorgen dat ondernemers zicht krij-
gen op bestaande maatregelen.”
WELKE SUBSIDIES EEN bedrijf allemaal
kan krijgen, valt niet zo in één, twee,
drie te zeggen. In welk gewest zit je?
Begin je net of ben je al bezig? In
welke sector werk je? Waarvoor wil
je steun? Opleidingen? Exporteren?
Milieumaatregelen? Het speelt alle-
maal mee. “Een volledig overzicht
vind je op de online subsidiedata-
bank van het Agentschap Innoveren
en Ondernemen”, zegt Volckaerts.
“Daar staan, op de gemeentelijke
subsidies na, ongeveer alle mogelijke
steunmaatregelen die er bestaan.”
DAAR LIGT VOOR een jonge ondernemer
heel wat snuisterwerk. Volckaerts
geeft toch alvast twee maatregelen
mee, die voor elke starter aan-
trekkelijk zijn. “Ze hebben vooral
met financiering te maken. Nu
banken nogal terughoudend zijn
om leningen te geven, zijn ze extra
interessant.” Zo is er de Win-Win-
Lening. Die officialiseert een lening
die een starter aangaat bij vrienden
of familieleden met een contract.
Ook voor degene die het geld ter
beschikking stelt, zijn er baten: hij
of zij krijgt een belastingkrediet
van 2,5 procent op het ontleende
bedrag. Kan de lening onverhoopt
toch niet terugbetaald worden?
Dan kan tot 30 procent gerecupe-
reerd worden via de belastingen.
NOG EEN INTERESSANTE steunmaatregel
is de Startlening Plus. Beginnende
bedrijven kunnen er zich mee finan-
cieren zonder grote waarborgen. “De
lening is voor starters die maximaal
vier jaar bezig zijn, en bedraagt
maximaal 100.000 euro”, zegt Volc-
kaerts. “De intrestvoet is 3 procent.”
NATUURLIJK HEEFT EEN bedrijf niet alleen
financiële steun nodig. Ook advies,
aanmoediging en toegang tot net-
werken zijn meegenomen. Professor
Omar Mohout van de Antwerp
Management School volgt de Belgi-
sche start-up scene al jaren en zag de
co-workingruimtes, start-up villages,
accelerators en incubators, waar dit
Vooral het
track record
van een
incubator is
belangrijk
- Omar Mohout
We moeten er eerst voor
zorgen dat ondernemers
zicht krijgen op bestaande
maatregelen
- Jelle Volckaerts
FOKUS-ONDERNEMEN.BE
5
Interesse?
Neem vrijblijvend contact op met Patrick Hilven op 0473 280 201 of stel je meteen kandidaat voor deze boeiende uitdaging via mail
naar patrick.hilven@winfera.be. Wij kijken uit naar je reactie!
FRANCHISENEMERS
Functie: • Als voltijds zelfstandige sta je toegewijd in
voor het actieve management van je eigen winfera-bedrijf.
• Je leidt de verkoop, logistiek en administratie dagelijks
in goede banen. Hiervoor geniet je de nodige steun binnen
de winfera-groep. • Je bent bereid om eigen middelen te
investeren in je toekomst.
Profiel: • Als ondernemende professional loop je al langer
rond met het idee om een eigen zaak op te starten in je
regio en je bent op zoek naar expertise om de stap te zetten.
• Dankzij je diploma en/of werkervaring heb je al heel wat
kennis en vaardigheden vergaard om een business geslaagd
te doen draaien.
Aanbod: • Onze winfera-formule staat garant voor een sterk
partnership in beide richtingen waarbij je altijd kan rekenen op
advies en bijstand wanneer je het nodig hebt, ook buiten de
traditionele openingsuren. • winfera biedt je heel wat houvast,
deskundige begeleiding en intensieve opleiding vanuit onze
sterke bedrijfsstructuur. Alle technische, administratieve,
financiële en praktische kennis en ervaring zijn in huis en
staan ter beschikking.
Voor meer info, kijk op www.winfera.be
winfera is gespecialiseerd in ramen en deuren, zowel voor nieuwbouw als
renovatie. Onze professionele en vertrouwelijke aanpak staat garant voor
mooie realisaties en zorgt ervoor dat onze naam blijft hangen. Om het
winfera-netwerk duurzaam uit te bouwen en ons marktaandeel te vergroten,
zoeken we gedreven (m/v):
winfera
Een naam die blijft hangen.
kennis en vaardigheden vergaard om een business geslaagd
Interesse?
Neem vrijblijvend contact op met Patrick Hilven op 0473 280 201 of stel je meteen kandidaat voor deze boeiende uitdaging via mail
naar patrick.hilven@winfera.be. Wij kijken uit naar je reactie!
te doen draaien.
Interesse?
Neem vrijblijvend contact op met Patrick Hilven op 0473 280 201 of stel je meteen kandidaat voor deze boeiende uitdaging via mail
naar patrick.hilven@winfera.be. Wij kijken uit naar je reactie!
KETENS FOCUS
manifesteert de formule zich
in allerlei domeinen, gaande
van industrieel onderhoud tot
gezondheidszorg. En hoewel het
systeem van franchise steeds meer
wordt gebruikt, is het zeker geen
improvisatieoefening.”
OM FRANCHISENEMER TE kunnen
worden, moet je namelijk
investeren in je project. Dat
betekent concreet instapkosten
betalen, zodat je de toestemming
krijgt om de naam van het merk
te mogen gebruiken. Afhankelijk
van het soort activiteit en de
bekendheid van het merk,
schommelen die prijzen tussen
10.000 tot 150.000 euro. Daarna
volgen de investeringen in het
gebouw, de stock en andere
infrastructuur. Reken daar zeker
op 50.000 tot 1.000.000 euro,
dat je soms op voorhand moet
kunnen voorleggen.
WANNEER JE ZAAK gelanceerd is, zul je ook
regelmatig royalties moeten afstaan
aan de eigenaar van het merk. Ofwel
in de vorm van een percentage van
de omzet of via een commissie die
kan variëren naargelang de sector.
Het is vooral in de distributie waar
de investeringen het zwaarste
doorwegen. Luc Bormans,
onafhankelijk franchisenemer in deze
sector legt uit: “Volg een degelijke
opleiding en wees goed voorbereid
Alles in één franchise
België telt ongeveer 300 ver-
schillende franchises in de meest
verscheidene sectoren, waaronder
distributie- en restaurantketens.
Maar ook aanbieders van diensten
vind je steeds vaker terug als fran-
chise. Waarom kiezen ondernemers
eigenlijk voor dit systeem?
TEKST FRÉDÉRIC VANDECASSERIE
Wat hebben Prémaman,
Brico, TomCo, Quick,
Casa, Base, Pizza Hut en andere
ondernemingen – die op het eerste
zicht totaal verschillend zijn –
met elkaar gemeen? Eén woord:
franchise. Een systeem gebaseerd
op een soort win-win-overeenkomst
tussen de franchisegever, die het
merk en de knowhow in handen
heeft, en de franchisenemer. Dat
is een zelfstandige ondernemer
die het exploitatierecht koopt van
een bestaand concept, die dan
producten van een bepaald merk
mag verkopen.
EÉN VAN DE grootste specialisten
van het land in deze materie en
voormalig secretaris-generaal van
de Belgische Franchise Federatie,
Gilbert Lardinois, bevestigt dat
de sector in volle expansie is.
Deze opwelling wordt volgens
hem voornamelijk gestimuleerd
door een zekere voorzichtigheid.
Als franchisenemer begin je
namelijk niet alleen aan het
avontuur, maar wordt je gesteund
door de reputatie van een merk.
“Beginnende ondernemers
verkiezen vaak om terug te kunnen
vallen op een franchisegever, die
al kan genieten van een gevestigd
concept. Voordien was de grootste
bezorgdheid een brede distributie”,
legt hij uit. “Maar tegenwoordig
DE MEEST
ORIGINELE FANCHISE
De huisdierenmarkt blijkt een van
de meest bloeiende te zijn in de Ver-
enigde Staten. Het bedrijf Lil’pals
pet photography heeft deze trend
goed opgemerkt en is meteen op de
kar gesprongen. De onderneming
heeft naar eigen zeggen al ver-
schillende katten, honden, kippen,
reptielen, ezels, fretten, vogels en
zelf een chimpansee gefotogra-
feerd. Allemaal trouwe huisdieren
van mensen die nood hebben aan
herinneringen aan hen.
STRAFFE TOEBAK
De Franse keten van op de jaren 50
geïnspireerde Amerikaanse diners,
Memphis Coffee, is verkozen tot
beste franchise-restaurantketen
van het jaar. Met hun premium
burgers en een authentieke sfeer
biedt Memphis Coffee een unieke
ervaring aan zijn klanten. Niets is
echter gratis, want wil je zelf een
eigen zaak van Memphis Coffee
opstarten, dan moet je beschikken
over een kapitaal van minstens
150.000 euro.
op het avontuur. Want het is de
franchisenemer die alle financiële
risico’s draagt. Een diploma in
gedragswetenschappen volstaat niet
om te starten.”
DAT BEVESTIGT OOK Cédric Giacinti,
die eerst franchisenemer was van
de fastfoodketen Subway en zo is
opgeklommen tot directeur van het
franchisemerk. “Een jong merk,
zoals dat van ons, volgt altijd een
bepaald parcours: creatie, externe
groei, consolidering, interne groei en
opnieuw externe groei. Wij zijn het
merk nu aan het versterken, met een
keten van 500 filialen in Frankrijk en
een kleine 50 filialen in België. Deze
fase vereist individuele begeleiding
van elke ondernemer die met ons
heeft geïnvesteerd in het merk. Het
doel daarvan is dat elke franchisene-
mer zijn onderneming zou kunnen
optimaliseren in elk aspect.”
HET IS DAN ook van groot belang
om jezelf steeds te testen en
kritisch te zijn, om het doel van
het franchiseproject in gedachten
te houden, zelfs bij de eerste,
onvermijdelijke moeilijkheden.
Evalueer je persoonlijke
vaardigheden, je actuele situatie en
je vooropgestelde doelen. Lardinois
geeft enkele vragen die je jezelf
moet stellen: “In welke sector wil je
werken en ben je daarvoor capabel?
Over welk vermogen beschik je? Ben
je bereid om alles te riskeren om je
onderneming op te starten? En wat
zijn je doelen voor de komende
vijf en tien jaar?”
ALS DE ANTWOORDEN op die vragen realis-
tisch zijn, eerlijk en motiverend, dan
heeft je franchiseproject een grote
kans op succes. En het biedt meteen
een antwoord op de huidige werk-
problematiek: je creëert je eigen job.
Volg een degelijke opleiding
en wees goed voorbereid op
het avontuur
- Luc Bormans
#FOKUSONDERNEMEN
6 TOEKOMST INTERNATIONALISEREN
“Je kunt bijvoorbeeld een beroep
doen op expertise uit Silicon Valley
maar tegelijk ook profiteren van
lagere loonkosten in Polen.”
EÉN FAMILIAAL VLAAMS bedrijf dat volop
de kaart van de export trekt, is DCM
Meststoffen uit Grobbendonk. Zij
voeren uit naar veertig landen,
ruim de helft van de omzet komt
van buiten België. “We zijn midden
jaren tachtig begonnen in Nederland
omdat dat hét land van de tuinbouw
is”, zegt CEO Tom De Ceuster.
“Het was bovendien een buurland
Verleg je grenzen
Gezonde bedrijven die groeien en bloeien, botsen op een gegeven moment (haast letterlijk) tegen de landsgrenzen aan en staan dan voor de
keuze: naar het buitenland trekken of niet? Er zijn zeker goede redenen om het te doen, maar je moet het wel doordacht aanpakken.
TEKST FREDERIC PETITJEAN
Geen IKEA, geen Nestlé noch
McDonalds of Coca-Cola.
We moeten er eerlijk in zijn: het
aantal Belgische bedrijven dat
echt op wereldschaal werkt, is op
de vingers van één hand te tellen.
Met AB-InBev, dat dan nog voor
een groot stuk Braziliaans is, heb je
het zo ongeveer gehad. Het is ook
professor Economie Filip Abraham
van de KU Leuven opgevallen.
“België is al lang een typisch kmo-
land”, zegt hij. “Onze bedrijven
hebben het lastig om op eigen
kracht echt tot wereldspelers door
te stoten. De kerktorenmentaliteit
speelt ons parten. En als er al eens
een beloftevol bedrijf opstaat, willen
de eigenaars dikwijls liever langs
de kassa passeren en wordt het
verkocht aan buitenlanders.”
HET DUURT VAAK ook jaren voor je
het effect van een internationale
expansie in je bedrijfsresultaten
ziet én het is een behoorlijk
dure inspanning. “Het brengt
extra investeringen mee, je moet
bijkomend personeel aanwerven,
buitenlandse vestigingen openen en
ga zo maar door”, zegt Abraham.
“In België is het lastig om daarvoor
kapitaal op te halen bij financiers of
banken of op de beurs.”
NOCHTANS ZIJN DE voordelen niet te
versmaden. “Het grootste voordeel is
natuurlijk dat je potentiële afzetmarkt
vergroot”, legt de professor uit.
“België is maar een klein landje,
als je echt wil groeien, moet je dus
over de grens kijken. Bovendien
krijg je ook schaalvoordelen: je IT-,
marketing- en productiekosten kun
je tegen een veel grotere omzet
afzetten.” Wie internationaal
opereert, heeft het volgens Abraham
veel makkelijker om internationale
competenties binnen te halen. En
de onderneming kan veel beter
kostenverschillen uitbouwen.
waar dezelfde taal gesproken werd.”
DCM betrad de Nederlandse markt
door samen te werken met een
lokale importeur. Die werd al na
enkele jaren volledig overgenomen.
In Frankrijk en Duitsland volgde
dezelfde strategie: een (vruchtbare)
samenwerking met een lokale
speler, die resulteerde in een
volledige overname. “Buiten die drie
kernlanden hebben we importeurs
waarin we niet participeren”, legt
De Ceuster uit. “Dat gaat dan over
bijvoorbeeld Scandinavië, de V.S. en
enkele Aziatische landen.”
EEN CRUCIALE STAP in het exportavon-
tuur was dus voor DCM het vinden
van een goede partner. “Hij moet
ervaring hebben, de markt kennen,
kredietwaardig zijn en we moeten
elkaar goed aanvoelen”, zegt de
CEO. “Wij maken high tech-pro-
ducten, we zijn geen prijsbreker.
De importeurs moeten die filosofie
volgen.” Wanneer een bepaald
land op de radar komt, wordt
steeds hetzelfde stappenplan ge-
volgd, beginnend met een grondige
marktanalyse. De Ceuster: “Als een
land niet op ons zit te wachten,
stopt het verhaal, natuurlijk. Daar-
na bekijken we aan welke prijzen
we kunnen verkopen. In opkomen-
de markten bijvoorbeeld, is er wel
vraag naar onze producten, maar
kunnen veel consumenten ze zich
nog niet veroorloven.”
WIE NAAR HET buitenland trekt, moet
uiteraard ook aan de lokale regels en
wetten voldoen en in het bezit zijn
van alle noodzakelijk vergunningen.
Voor de producten die DCM
produceert, gelden bijvoorbeeld
meestal specifieke lokale wetten,
geen Europese regelgeving. Dat
betekent dat voor elk land apart
vergunningen moeten worden
verkregen en dat alle verpakkingen
aangepast moeten worden en dus
extra werk en kosten.
AANWEZIG ZIJN IN veel landen is
echter wel goed voor de afzet
én het helpt ook om je positie in
België vast te houden. “In een
geglobaliseerde wereld moet je je
voelsprieten uitsteken”, meent De
Ceuster. “In verre landen doen
we kennis en ervaring op voor de
lokale, Europese markten. Hoe
pakken ze het daar aan? Welke
oplossingen hebben zij voor
bepaalde problemen? Dat is niet te
onderschatten kennis die we hier
kunnen gebruiken.”
EUROPA SCOORT
IN LANDBOUW	
Hoewel de boycot van Rusland
blijft, heeft Europa in 2015 voor
129 miljard euro aan landbouw-
producten en voedingsmiddelen
uitgevoerd. Daarmee bevestigt het
haar koppositie in de wereld. De VS
en China gelden tegenwoordig als
de grootste afzetmarkten. Vooral
de uitvoer van granen tekende
een sterke stijging van 68 procent
op. Ook wijn (9 procent) en sterke
dranken (7 procent) werden meer
uitgevoerd. Een daling zien we bij
melkpoeder, melk en kaas.
GROOTSTE IN BELGIË
Het magazine TruckBusiness
heeft een lijst vrijgegeven van de
500 grootste transportbedrijven in
België. In de top 5 van de grootste
transportbedrijven, waar het weg-
transport de hoofdactiviteit is, zien
we H.Essers met een toegevoegde
waarde van 158 miljoen euro leiden,
gevolgd door Sarens (154 miljoen),
Jost Group (87,5 miljoen), UPS (58
miljoen) en Distrilog (55 miljoen).
Bedrijven die een eigen vloot
hebben voor eigen activiteiten, zoals
Colruyt, Coca-Cola… zijn in deze
lijst niet inbegrepen.
VLAAMSE EXPORT
OP HOOGTEPUNT
Een analyse van de in- en
uitvoercijfers van de Nationale
Bank, uitgevoerd door Flanders
Investment Trade (FIT), toonde
dat Vlaanderen in 2015 voor
het eerst meer dan 300 miljard
euro exporteerde. Nog nooit is
dat bedrag zo hoog geweest. De
import bleef met 288,8 miljard
euro gelijk. Het aandeel van
Vlaanderen in de totale Belgische
export bedroeg 83 procent.
Dankzij de luchthavens en vier
grote havens, blijft Vlaanderen een
belangrijke economische gateway.
België is maar een klein landje,
als je echt wil groeien, moet je
dus over de grens kijken
- Filip Abraham
FOKUS-ONDERNEMEN.BE
BESCHIKT UW BEDRIJF WEL OVER
EEN GOED VERZEKERINGSPAKKET?
Als bedrijfsleider bent u vooral geïnteresseerd in succesvol zakendoen, toch? Uw zaak gezond en rendabel
houden, zien groeien, verder uitbouwen. Daarom bent u in eerste plaats ondernemer. Maar wat met de
risico’s die kunnen voorvallen? Wat met verzekeringen?
De verzekeringswereld is meestal niet echt een vertrouwd terrein, dat bovendien dikwijls als minder prioritair
wordt beschouwd. Daardoor nemen nog te veel bedrijven ongeweten grote risico’s.
BASISPAKKET VERZEKERINGEN
Als we ons beperken tot de basis van de polissen die een onderneming zou moeten afsluiten, komen we aan
een hele boterham. Maar wel een die onontbeerlijk is. Beschikt uw bedrijf volgende polissen?
• Bedrijfsaansprakelijkheid – dekt u bij schade berokkend door werknemers aan klanten of derden;
• Brand en Machinebreuk – dekt uw materiaal, gebouwen en dergelijke tegen schade door brand, over-
stroming… De verzekering Bedrijfschade daarenboven kan een ernstig financieel verlies opvangen, dat
het gevolg is van het stilvallen van de bedrijfsactiviteit door zulke schade;
• Burgerlijke aansprakelijkheid motorrijvoertuigen – deze verplichte verzekering voor bedrijven die voer-
tuigen gebruiken voor hun handelsactiviteit, kan zware kosten vermijden na een verkeersongeval in fout
of zonder aansprakelijke derde;
• Arbeidsongevallen – deze verzekering is ook wettelijk verplicht en beschermt de medewerkers tegen
financieel verlies als ze na een arbeidsongeval tijdelijk of definitief werkonbekwaam worden. Voor de
bedrijfsleider bestaat zo’n verplichting niet, maar er zijn mogelijkheden om zijn of haar risico te beperken
via andere verzekeringsproducten.
VERZEKERINGSMAKELAAR
Levensnoodzakelijk dus voor een bedrijf om te beschikken over een op maat aangepast verzekeringspakket
met een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Dat moet bovendien frequent herzien en bijgestuurd worden, om
aan de maatschappelijke en wettelijke veranderingen te voldoen.
Daarom doet u best beroep op een professionele makelaar. Het is immers niet voor iederen haalbaar om
iemand in dienst te nemen die de verzekeringsmarkt goed kent en opvolgt. En zo kan u zich blijven focussen
op uw core business. Veel succes!
VIVIUM werkt samen met onafhankelijke makelaars.
Uw beste garantie voor professioneel en onafhankelijk advies en bijstand in verzekeringen.
DE TOEKOMST IS
SPANNEND.
MAAR NIET ZONDER
RISICO’S.
Hoe bescherm ik mijn onderneming tegen
witwaspraktijken en financiering van terrorisme?
Veel bedrijven zijn zich er niet van bewust dat ze mogelijk zaken
doen met ondernemers/bedrijven waar een sanctie opgelegd is.
Laat u niet verrassen! Creditsafe, uw partner in handelsinformatie,
lanceert een unieke compliance tool!
Compliance
Voldoen aan de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme’ was tot nu toe een tijdrovende
taak voor bedrijven en ondernemers. Als gevolg van Eu-
ropese regelgeving hebben organisaties binnen de EU bij
transacties boven de 15.000 euro een meldingsplicht en
de verplichting om onderzoek te doen vooraleer ze een
zakenrelatie aangaan.
Creditsafe Compliance Search
Met Creditsafe Compliance Search kunnen bedrijven nu makkelijker onderzoek
doen naar nieuwe zakenrelaties.
Ondernemers kunnen snel en gemakke-
lijk informatie vinden over de Ultimate Be-
neficial Owner (UBO) van bedrijven in bin-
nen- en buitenland om ‘compliant’ te zijn.
Deze tool achterhaalt wie de UBO is van
een bedrijf, of dit een politiek prominente
persoon is en of deze belanghebbende
op een sanctielijst voorkomt. De Cre-
ditsafe database is opgebouwd uit ruim
14.000 data en combineert eigen infor-
matie met bronnen, zoals de KVK, zodat er in het onderzoeksrapport een link
kan worden gelegd tussen de eigenaar van een bedrijf en zijn achtergrond.
Wie is Creditsafe?
Door het verstrekken van betrouwbare informatie over elk bedrijf ter we-
reld kan Creditsafe bedrijven ondersteunen in het optimaliseren van com-
merciële activiteiten en de minimalisering van kredietrisico’s. Meer dan
200.000 gebruikers en 100.000 klanten wereldwijd vertrouwen onze in-
formatie voor de 450.000 zakelijke beslissingen die dagelijks genomen
worden. Met meer dan 230 miljoen bedrijfsrapporten online en direct be-
schikbaar in 70 landen, is Creditsafe de meest gebruikte leverancier van
handelsinformatie.
Emma Germano
Country Manager BeLux bij Creditsafe:
“Deze tool biedt een oplossing aan bedrijven uit allerlei sectoren die
informatie nodig hebben over UBO’s. In onze uitgebreide database
kunnen ze snel de nodige data vinden over potentiële zakenrelaties
en hun administratie makkelijk in lijn brengen met de binnen- en bui-
telandse wetgeving. Waar de verplichting tot onderzoek voorheen
aanzienlijk wat tijd in beslag nam, maken wij met deze tool zowel
nationale als internationale bronnen makkelijk toegankelijk voor onze
klanten via één portaal.”
Voldoen aan de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en
Creditsafe Belgium NV, Steenweg op Zellik 12, 1082 Brussel
info@creditsafe.be | www.creditsafe.be | +32 (0)2 481 88 60
A D V E R T O R I A L
A D V E R T O R I A L
8
KBC Securities
Entrepreneurial Summit
Van bierviltje tot beursgang, ontmoet de ondernemers van morgen
22 oktober 2016 - KBC Leuven
AAN HET WOORD…
• Vente Exclusive – Stefan Tournoy, co-founder
• Greenyard Foods – Hein Deprez
• Hotel Hungaria (tv-maker van oa. Dagelijkse Kost)
Nico Vande Velde, co-founder
• Qbic – Martin Deprycker
• Volta Ventures – Frank Maene
• Het start-up landschap in België – Omar Mohout
Wie wordt “Belgium’s most promising start-up”
en valt in de prijzen? Jij beslist mee!
Prijzenpot te winnen ter waarde van €90.000.
Programma en
gratis inschrijven via
bolero-crowdfunding.be/nl
@BoleroCrowdfund
#KBCSSummit
Wat herinnert u zich nog van die
periode bij het leger?
“Ik wilde niet aan de Oost-Duitse
grens ergens op een bed gaan liggen.
Ik wilde actief zijn en mijn oog
viel op de paracommando’s. Het
leger was eigenlijk mijn eerste grote
leerschool. Daar heb ik geleerd dat
je nooit mag opgeven. Je hoeft geen
twee meter lang en anderhalve meter
breed te zijn om te slagen.”
Toen was er nog geen sprake van
de ondernemersmicrobe. Wanneer
kreeg je die te pakken?
“Dat was rond mijn 28ste. Onder-
tussen ging ik ook weer naar school.
Ik ben eigenlijk kampioen cursussen
volgen, vooral aan de Vlerick School.
Marketing, boekhouding, algemeen
management, advanced manage-
ment, marketing voor specialisten en
gevorderden… Het zijn maar enkele
van de vele opleidingen die ik heb
gevolgd. Tot vijf jaar geleden heb ik
elk jaar wel één of andere cursus ge-
daan. Ook vandaag ben ik nog leer-
‘Passie is het codewoord’
Ambitieus, flamboyant en het prototype van de selfmade man. Ondernemer Philip Cracco (53),
eigenaar van uurwerkmerk Rodania en gekend van het tv-programma The Sky is the Limit, heeft
een opmerkelijke weg afgelegd. “Iedereen is wereldkampioen in iets.”
TEKST NIELS ROUVROIS BEELD NICO VAN DAM
P
hilip Cracco plaveide noest zijn
eigen pad, dat ondertussen een
heuse boulevard is. Hij begon
op zijn zestiende te werken, ontdekte
zijn neus voor zaken, volgde tal van
bijscholingen en is anno 2016 één
van de meest succesvolle onderne-
mers in het land. In 1995 richtte
de nu 53-jarige West-Vlaming het
intussen verkochte Accent Jobs op.
Vandaag is hij eigenaar van Montebi
Group, met uurwerkmerk Rodania
als uithangbord.
U hebt het ondernemerschap niet
met de paplepel meegekregen.
“Klopt. Ik heb een relatief normale
jeugd beleefd, niets spectaculairs. Ik
ben opgegroeid in een werknemers-
gezin. Eerst acht jaar alleen met mijn
moeder. Daarna is mijn stiefvader
erbij gekomen. We woonden in een
bescheiden huisje in één van de ach-
tergestelde buurten van Roeselare.”
Hoe verliep de overgang van de
schoolbanken naar de werkvloer?
“Vlot. Op mijn zestiende begon ik te
werken in een tapijtfabriek en even
later kwam ik in de autobusindustrie
terecht. Ik plamuurde carrosserie-
ën, schilderde grond- en eindlagen,
deed herstellingen aan het lakwerk
en spoot tekeningen. Maar zo’n
spuitbox is twintig meter lang met
aan weerskanten amper één raampje
van veertig op zestig centimeter en
je zit daar ook helemaal alleen. Ik
wist al vrij snel dat ik die job niet de
rest van mijn leven wilde doen. Dat
hoefde ook niet, want de verplichte
legerdienst stond voor de deur.”
gierig. Ik raad iedereen aan om zich
voortdurend bij te scholen. Eigenlijk
zouden jongeren twee procent van
hun inkomen aan extra opleidingen
moeten besteden.”
In 1995 hebt u vervolgens Accent
Jobs uit de grond gestampt. Waar
kwam dat idee vandaan?
“Op mijn 29ste begon het idee van
een eigen bedrijf te spelen. Maar
ik had geen geld en geen middelen.
Door twee jobs te combineren –
ik werkte tijdens de week in een
groot uitzendbedrijf en tijdens het
weekend verkocht ik nieuwbouw-
woningen – kon ik een spaarpotje
aanleggen. In 1995 startte ik dan
mijn eigen uitzendbureau op. Ik
heb het bedrijf ongeveer negentien
jaar geleid en ben geëindigd met
een omzet van 340 miljoen euro.
We hadden op dat moment 1.100
werknemers en 270 kantoren.”
Een bloeiend bedrijf en toch besloot
u om te verkopen. Waarom?
“Het bedrijf evolueerde, maar mijn
zakenpartner en ik verschilden van
mening en strategie. Aangezien ik
totaal geen zin had in conflicten,
besloot ik uit het bedrijf te stappen.”
Was de overname van Rodania een
logische keuze?
“Het merk situeert zich in een
boeiende en uitdagende sector.
Het is een prachtig merk, maar het
kon wel een opfrisbeurt gebruiken.
Eigenlijk is Rodania een schone
slaapster die weer wakker wordt. We
stellen het merk opnieuw voor aan
Je kunt als
ondernemer
niet 75%
van de tijd in
Hawaï op het
strand liggen
‘Eigenlijk zouden jongeren twee procent van hun inkomen aa
PROFIELINTERVIEW PHILIP CRACCO FOKUS-ONDERNEMEN.BE
9
de mensen, zo sexy mogelijk. Daar
werken we nu aan met een jong,
gemotiveerd team.”
Uw levensverhaal lijkt wel een
goednieuwsshow. Hebt u ook moei-
lijke momenten gekend?
“Niet alles wat je aanraakt verandert
in goud. Maar als ondernemer wordt
je niet afgerekend op het aantal
keren dat je valt, maar op het aantal
keren dat je weer opstaat. Dat is de
kunst van het ondernemen. Zonder
dom, blind of naïef te zijn. Bij een
tegenslag moet je er gewoon voor
blijven gaan. Zoals ik heb geleerd in
het leger: niet plooien.”
Wilde u die boodschap overbrengen
via The Sky is the Limit?
“Ik ben een ongelooflijke believer wat
jongeren betreft. Ik wil de jeugd
motiveren om hun leven in eigen
handen te nemen. Kijk en denk
positief, dan zie je beter. Wil je voor
Artsen zonder Grenzen gaan wer-
ken? Doe het gewoon. Niet iedereen
moet ondernemer worden, maar pak
alsjeblief wel je eigen leven vast en
benut alle mogelijkheden optimaal.
Iedereen is wereldkampioen in iets,
zeg ik altijd.”
Door mee te doen aan het pro-
gramma gaf u uzelf bloot.
Schrikt u dat niet af?
“Integendeel. De tijd van ‘vivons
heureux, vivons cachés’ is al dertig
jaar voorbij. Vandaag is de situatie
helemaal anders. Big brother is watching
you everyday. Ik zit zelf ook op sociale
media. Hoe kun je samenwerken met
Het leger was een grote leerschool.
Bij de paracommando's heb ik
geleerd dat je nooit mag opgeven
Als Philip Cracco geen ondernemer
was geworden, dan was hij…
Dat kan ik mij eigenlijk niet voorstellen.
Het is moeilijk te voorspellen, maar ik
denk in ieder geval een job die de nodige
verantwoordelijkheid met zich meebrengt.
Manager van een bepaalde afdeling of
binnen een bedrijf, bijvoorbeeld.
RAF LEMMENS EN PATRICK HILVEN
ZAAKVOERDERS VAN WINFERA
Waarom is de franchiseformule
interessant?
“Er zijn algemene richtlijnen die elk filiaal
moet hanteren, maar tegelijk blijft elke
ondernemer vrij om op zijn manier zaken
te doen. Input en feedback geven is wel
belangrijk om samen het – in dit geval –
winfera-netwerk naar een hoger niveau
te tillen. Wij zweren bij transparante en
eerlijke communicatie, zowel in relatie met
onze klanten en medewerkers als met onze
dealers. We maken geen beloftes die we
niet kunnen waarmaken. En we verwachten
dan ook dat onze franchisenemers zich
daaraan houden.”
Hoe ziet de ideale
franchisenemer eruit?
“Iemand die een eigen zaak wil opstarten –
franchise of niet – moet in eerste instantie
enthousiast zijn en vol overgave zijn
business op poten willen zetten. In België
willen we elk jaar 1 of 2 nieuwe verkoop-
punten oprichten. Het doel is om in nauwe
samenwerking met de franchisenemer een
vooraanstaande speler op de lokale markt
te worden. Enige verkoopervaring en fee-
ling met bedrijfsbeheer zijn wel een must.”
Ben je enkel op jezelf aangewezen?
“Natuurlijk niet. Bij winfera beschikken we
over heel wat ervaring op administratief,
financieel en praktisch vlak om op terug te
vallen. Als starter kun je rekenen op bege-
leiding en advies doorheen het hele proces,
ook tijdens de groei van de vestiging. Als
franchisenemer en -gever goed samen-
werken en de beginnende ondernemer de
kwaliteitslat meteen hoog legt, wordt het
ongetwijfeld een succesverhaal.”
Steeds meer KMO’s krijgen duurzaamheidsei-
sen opgelegd of moeten van hun leveranciers
hun duurzaamheidsbeleid toelichten.
Kmo’s, de ruggengraat van onze economie, krijgen
steeds meer sociale en milieueisen opgelegd van mul-
tinationals. Kritische consumenten delen hun ervarin-
gen via sociale media en investeerders kijken niet meer
alleen naar financiële haalbaarheid. Een gezond bedrijf
heeft er dus alle baat bij om haar impact op mens, mi-
lieu en maatschappij te kennen en erover te communi-
ceren. Toch hebben zij het dikwijls moeilijk om met een
duurzaamheidsbeleid te starten.
Mvo (maatschappelijk verantwoord ondernemen) biedt
een kader aan kmo’s en organisaties om hun impact op
de maatschappij in beeld te brengen, te managen en te in-
tegreren in de strategie. Met de vernieuwde website mvo-
vlaanderen.be willen we de vragen die leven bij onderne-
mers en organisaties beantwoorden door kennis omtrent
duurzaamheid in alle facetten van de bedrijfsvoering op
een systematische, eenvoudige en toegankelijke manier te
ontsluiten. De website bevat instrumenten en informatie
met als doel organisaties en kmo’s te helpen om mvo of
duurzaam ondernemen in praktijk te brengen.
Hoe pak je ‘duurzaam ondernemen’ - ook wel ‘maat-
schappelijk verantwoord ondernemen’ genoemd -pre-
cies aan? Het antwoord op alle vragen in dit verband
zijn te vinden op één adres: www.mvovlaanderen.be.
Hoe maakt maatschappelijk
verantwoord ondernemen mijn
bedrijf of organisatie sterker?
‘Traject MVO’ geeft in drie
gratis opleidingsmomenten
een praktisch antwoord op die
vraag. Het resultaat?
Een concreet mvo-actieplan.
Nieuwe reeksen vanaf
eind september
Schrijf u snel in op
www.mvovlaanderen.be/
traject-mvo
TRAJECT MVO OM STERKER TE ONDERNEMEN
Adv MVO2 140x40.indd 1 7/09/16 15:03
Steeds meer ‘duurzaamheidseisen’
opgelegd aan KMO’s
TIP:
Traject MVO - Deze opleiding neemt je mee in een traject om sterker te
ondernemen. Je ontdekt hoe ver jouw bedrijf of organisatie staat met
maatschappelijk verantwoord ondernemen, je bouwt je eigen mvo-actieplan op
en tenslotte bekijken we hoe dit te communiceren, zowel naar de medewerkers
als naar de klant of stakeholder.
Inschrijvingen via:
MVOVLAANDEREN.BE/TRAJECT-MVO
SMART FACTS
3 VRAGEN AAN...
jongeren als je zelf niet op de hoogte
bent? En als je toch niet meer onder
de radar kunt blijven, waarom dan
niet meedoen aan zo’n programma
om extra promo te maken voor het
ondernemerschap?”
Welke tips hebt u voor jongeren
die eenzelfde carrière beogen?
“Doe iets met passie. Dat is mijn
grootste boodschap. En dan spreek
ik niet louter over een carrière
of ondernemen, maar over een
levensstijl. Is je vader dokter, maar
wil jij liever konijnen kweken? Niet
twijfelen. Je zult de mooiste konijnen
van de wereld kweken als je het
maar met passie doet.”
Nog iets?
“Hard werken natuurlijk. Als je mor-
gen een job of een sport tegenkomt
waarin je veel succes kunt behalen
zonder hard te werken, laat het mij
dan weten (lacht). Dat geldt voor alle
sectoren. Je kunt als ondernemer
niet 75 procent van de tijd in Hawaï
op het strand liggen. Je moet tussen
je team bewegen. Pas dan kun je
resultaten behalen.”
an extra opleidingen moeten besteden.’
PHILIP CRACCO PROFIELINTERVIEW#FOKUSONDERNEMEN
A D V E R T O R I A L
10 TREND CASHFLOW
Elke ondernemer in spe weet
dat, naast het idee waarop zijn
zaak is gebaseerd, zijn businessplan
tot in de puntjes verzorgd moet
zijn. Daarin geef je antwoord
op onder andere de vraag welke
meerwaarde je zaak brengt op de
markt. Wat is je groeicapaciteit
op lange termijn? “In België
hebben we zeker geen tekort aan
ideeën”, vertelt Marie-Anne De
Temmerman, die recent haar
eigen onderneming Once Upon
a Brand heeft opgericht, waarbij
ze andere bedrijven adviseert
inzake storytelling. “Maar je hebt
ook tijd nodig om die ideëen uit te
testen voordat je ze concretiseert.
Daarvoor bestaan er talrijke
hulpmiddelen om kandidaat-
ondernemers te ondersteunen.
Je moet profiteren van de
mogelijkheden.”
“VEEL ONDERNEMERS ONTWIKKELEN hun
ideeën, maar negeren te vaak de
manieren om die in klinkende munt
om te zetten”, bevestigt Véronique
Weghsteen. Na een lange carrière
als werknemer, heeft zij haar eigen
BB SintNik opgericht in Brugge.
“In mijn geval, als hoteluitbaatster,
is het enorm belangrijk om
zeer precies de prijs van de
overnachtingen te berekenen.” De
bedoeling van een onderneming
is natuurlijk om winst te maken
zonder te ver boven de marktprijs
uit te stijgen. “Als gevolg zou ik dan
bijvoorbeeld de reservatiekosten
moeten laten zakken. Denk daarbij
ook goed na over promoties tijdens
minder drukke periodes. Het is soms
kunst en vliegwerk, maar vooral een
garantie om niet voor verrassingen
te staan.”
AL KUNNEN ZULKE verrassingen ook
uit andere hoeken komen, zoals
bijvoorbeeld onbetaalde facturen.
Iets waar elke ondernemer bang
voor is, want die kunnen een
tekort aan kapitaal genereren en
dus de kans in de hand werken
dat je jezelf niet meer kunt
uitbetalen… of je werknemers.
“In mijn business komt dit weinig
voor”, stelt Weghsteen. “Klanten
betalen ten laatste op het einde
van hun verblijf. Uiteraard is
dat niet het geval bij de meeste
andere ondernemingen. Veel
zelfstandigen of kmo’s krijgen het
mes op de keel door onbetaalde
facturen. Met het risico op
een faillissement.”
TOCH IS ER een mogelijkheid om
tegen zo’n gevallen efficiënter
op te treden: de elektronische
facturatie. De klant kan niet meer
zeggen dat hij de afrekening
niet heeft gekregen, omdat een
elektronische factuur officieel
geregistreerd wordt. “Een
elektronische factuur is dikwijls
een goede optie”, concludeert
Marie-Anne De Temmerman.
DAARNAAST BIEDT ELEKTRONISCH factu-
reren nog andere voordelen,
die de betaling ervan veel
waarschijnlijker maken. Eerst
en vooral ligt de kost veel lager.
Een recent rapport van KPMG
heeft aangetoond dat een
elektronische factuur ten op-
zichte van een papieren factuur
3,24 euro goedkoper is bij het
verzenden en 5,77 euro bij het
ontvangen. Daarbij komt ook
een enorme tijdswinst inzake
het opstellen, het opsturen en
de archivering van een factuur.
Enige bemerking: de elektro-
nische factuur kan niets doen
tegen een klant van slechte wil.
Daarvoor blijven het talent, de
contacten en de flair van de
ondernemer nog steeds de beste
geallieerden om potentiële wan-
betalers te ontmaskeren.
FOKUS-ONDERNEMEN.BE
Elektronisch factureren tegen wanbetalers
Goede ideeën zijn prima, maar wanneer je er ook een goede business aan koppelt, worden ze nog
beter. Een startende ondernemer moet zeker het aspect van innovatie en het rendement van zijn
project in het achterhoofd houden. Hoe komt het geld anders binnen?
TEKST FRÉDÉRIC VANDECASSERIE
Je hebt tijd
nodig om je
ideeën uit
te testen
voordat je ze
concretiseert
- Anne-Marie De Temmerman
Veel
zelfstandigen
of kmo’s
krijgen het
mes op de
keel door
onbetaalde
facturen
- Véronique Weghsteen
Moderne ondernemers kiezen
geen boekhoudpakket.
Ze kiezen Yuki.be
Nooit meer zelf boekhouden
“Bij Lemon Companies telt het aantal projecten snel op. Voor deze luiken
genereren wij aardig wat administratief werk. Met Yuki wordt dit proces
heel eenvoudig. We uploaden onze documenten in Yuki, of versturen ze via
e-mail. De rest wordt door het platform afgehandeld, terwijl wij ons bezig
houden met onze kernactiviteiten.”
Geen papierwerk meer
“Met alle randapparatuur, computers en technologische gadgets op
kantoor, is er weinig ruimte over voor archiefkasten. Gelukkig kunnen we
bij Lemon onze archieven snel digitaal bekijken op onze computers of
smartphones dankzij de Yuki Android iPhone app.”
Krachtige verbinding tussen ondernemer en accountant
“Het contact met onze accountant loopt vlot via Yuki. We kijken samen
naar realtime gegevens en krijgen advies vanop afstand. Erg handig als je
bijvoorbeeld op zakenreis bent.”
Alles binnen 8 uur geboekt
“We werken vaak aan projecten met een strak tijdschema. Het is daarom
belangrijk dat onze boekhouding snel en actueel is. Met Yuki wordt alles
binnen 24 uur in de boekhouding verwerkt, waardoor wij als bedrijf snel
kunnen handelen, zonder steeds op zoek te moeten gaan naar de juiste
geprinte documenten. “
Robotisering van de online boekhouding
“Het is uiteraard belangrijk om bij te houden welke facturen wanneer
betaald werden. In Yuki worden de bankgegevens dagelijks geüpdatet
en gesynchroniseerd. Zo behouden we het overzicht. Handig dat dit ook
geïmplementeerd is in het platform. De meeste cruciale gegevens zijn
bereikbaar in enkele kliks.”
Altijd inzicht
“Als software-development agency zijn we zelf experten in user interface
en gebruiksvriendelijke software. We hechten erg veel belang aan de
opbouw en vlotheid van software voor de eindgebruiker. Op het online
platform van Yuki hebben we weinig aan te merken. Het werkt vlot, is
overzichtelijk en makkelijk te gebruiken.”
Alles in één online boekhoudplatform
“Je kan het grootste deel van je administratie met Yuki beheren. Buiten de
boekhouding kan je online factureren, je archief raadplegen of automatisch
een aanmaning laten sturen, allemaal op hetzelfde platform.”
Juistheid, tijdigheid en volledigheid
“De verbinding met onze ‘virtuele’ accountant valt niet te onderschatten.
We krijgen meteen een melding als er een bon ontbreekt of foutief
werd ingelezen. Zo kan je kort op de bal spelen in plaats van op het einde
van het boekjaar alle fouten paniekerig te moeten rechtzetten.”
Koppelingen met webshops, kassasystemen of CRM
“In ons bedrijf werken we graag met Teamleader om de inspanningen van
ons team en onze klantenrelaties te coördineren. Via de Yuki Appstore
koppelen we Teamleader en Yuki. Zo wordt onze administratie en ons
projectmanagement systeem met elkaar gesynchroniseerd. Wij maken zelf
regelmatig webshops voor klanten die Yuki gebruiken waarbij we hun web-
shop met Yuki verbinden. Daar worden de klanten wild van; de boekhouding
van hun webshop gaat haast vanzelf!”
Yuki neemt geen vakantie
“Het is heel handig dat je je administratieve gegevens steeds kan raad-
plegen - onafhankelijk van het uur of de dag. Doordat we met Yuki werken
is er momenteel geen nood aan een interne accountant - dat bespaart ons
elke maand geld. Een computerprogramma heeft gelukkig geen nood aan
vakantie. De verwerking van de administratie ligt nooit stil, waardoor pieken
in de werkdruk verleden tijd zijn.”
Filip Smet, Managing Director van technologiebedrijf Lemon Companies
deelt zijn ervaringen met Yuki:
“Lemon Companies is een dynamisch technologiebedrijf dat software, websites en mobiele
applicaties maakt. Als snelgroeiende start-up willen we baanbrekende technologische oplossingen
bedenken waarmee we het leven van gebruikers vereenvoudigen. Yuki is daar een perfect voorbeeld
van. Het is een innovatief platform dat een nieuwe wind door de boekhoudsector laat waaien. Door
vele traditionele taken van een boekhouder te automatiseren, is er meer tijd voor persoonlijk advies.
We geloven dan ook dat Yuki het begin is van een nieuwe manier van boekhouden. ”
Wenst u meer informatie over Yuki of gratis toegang tot
een demo account?
Surf dan snel naar: www.yuki.be
12 EXPERTPANEL OPLEIDING
Kennis is business
Iemand met kennis heeft altijd een streepje voor. Kennis kan waardevol zijn in een banale discussie met je vrienden, maar zeker ook bij een
professioneel gesprek. Zijn de Belgische ondernemers zich daar van bewust? En wat doen zij ermee?
TEKST FRÉDÉRIC VANDECASSERIE
“Gezien de wereld nooit stilstaat, is het ook es-
sentieel om continu op de hoogte te blijven en je
onderneming aan te passen aan de noden van het
moment. De kleine of middelgrote onderneming die
dat niet doet, is ten dode opgeschreven op korte of
lange termijn. Je vergaart de meeste kennis uit prak-
tijkervaring. De sector van public relations verandert
voortdurend van uitzicht. Dat maakt dat briefings of
opleidingen die gisteren nog waardevol waren, nu al
passé kunnen zijn. De basis van een beroep kun je
leren uit theorie, maar het is de praktijkervaring die
ons constant op de kaart zet.”
“Wij proberen om de marktontwikkelingen van zeer
dichtbij op te volgen. Maar om eerlijk te zijn, denk
ik dat enkel de grote bedrijven de tijd en de midde-
len hebben om grote symposiums te organiseren en
nieuwe publicaties over hun domein door te nemen.
Wij verkiezen een iets pragmatischere aanpak, door
bijvoorbeeld het internet heel intens te gebruiken.
Daarop vind je elke dag samenvattingen of artikels
over seminaries vanuit de hele wereld, die net over ons
domein gaan. Bovendien hebben de meeste influencers
in onze branche een persoonlijke blog, die voor ons
een schat aan informatie en inspiratie bevat.”
“Wij organiseren geen eigen cursussen, omdat we niet
echt veel werknemers hebben en omdat de vereiste
kennis zeer gericht moet zijn. Trouwens, ik geloof niet
dat er iets bestaat dat voor ons van nut zou kunnen
zijn. Een kleine onderneming zoals de onze, kan zich
de luxe niet permitteren om werktijd op te offeren, om
onze werknemers voor een lange tijd te moeten missen
om een opleiding te volgen, die sowieso veel te alge-
meen is. Aan de andere kant volgen we wel informati-
ca- en taalcursussen.”
“De sectoren van media en entertainment, waarin
wij actief zijn, blijven erg dynamisch. Alles beweegt
en ontwikkelt zich heel snel. Het is dus belangrijk
om altijd op de hoogte te zijn van de evoluties en
trends, waarop Disney op een geschikte manier moet
reageren. Daarom is het voor ons fundamenteel om
nieuwe kennis op te doen elke dag. Dat is wat ons
vooruit doet gaan.”
“Elk bedrijf investeert volgens zijn middelen en zijn
ambities. Wij bijvoorbeeld, volgen een programma
Learning Development, dat zich focust op het verbe-
teren van de prestaties en het welzijn van onze werkne-
mers, zowel individueel als in groep. En volledig in lijn
met onze algemene visie. Het gaat om een educatief
proces, waarbij we de competenties van al onze mede-
werkers proberen te versterken. Meer nog, dankzij dit
programma vergroten we hun kennis en stimuleren we
samenwerkingen en interacties onderling. Het bedrijf in
zijn geheel kan daar natuurlijk mee van profiteren.”
“Disney heeft niet enkel de traditionele LD-pro-
gramma’s, maar organiseert ook andere evenemen-
ten, met name de Disney Learning Expo. Daar nodigen
we interessante en relevante sprekers op uit, opdat
zij ons op de hoogte brengen van nieuwigheden en
kennis met onze werknemers uitwisselen. Zowel op
het vlak van business, als op persoonlijk vlak. Ons
laatste project, de Disney Intrapreneur Challenge, waar
elke werknemer aan kon deelnemen, had als doel
om goede ideeën en de meestbelovende concepten
concreet uit te werken. Het is een perfecte manier
om de tijd van werknemers voor opleiding renderend
te maken. Er komen namelijk over het algemeen veel
interessante projecten uit.”
“Omdat we in een enorm geglobaliseerde wereld
leven. De notie van kennis is een intrinsiek deel van Jet
Import. We oriënteren ons continu op de verrijking van
ons personeel, op de zoektocht naar nieuwe evoluties
van trends op de markt en op de opvolging van ver-
schuivingen binnen de maatschappij. Het is daardoor
dat we ook een belangrijke evolutie hebben opgemerkt
naar cocktails op basis van gin en tonic. Als gevolg
daarvan, moeten onze werknemers zich bewijzen in het
maken van goede cocktails op basis van Fever-Tree, het
nieuwste drankje bij Red Bull. Ook dat is kennis van
onze sector (lacht).”
“België is een sterk exportland. En die tendens zal
zich nog meer manifesteren in onze toekomstige
economische ontwikkeling. De extreem hoge
loonkosten in ons land maken dat we niet echt een
geliefd land zijn voor productie. Anderzijds kunnen we
wel punten scoren op het vlak van innovatie.”
“Jet Import is een dynamische onderneming, boordevol
jonge, ambitieuze en getalenteerde mensen, die
honger hebben naar ontwikkeling op persoonlijk en
professioneel vlak. Daarom hebben we een groot
aanbod aan interne en externe cursussen. Daarbij
gaan we van theorie naar praktijk in ons werkveld.
Ondernemerschap is ook een waarde waar we veel
belang aan hechten. Dat maakt ook van Jet Import een
ideale springplank voor jongeren die meer willen.”
Waarom is
het be-
langrijk om
voortdurend
nieuwe
kennis op te
doen?
Investeren
Belgische
bedrijven wel
voldoende
in nieuwe
kennis?
Organiseer
of volg je zelf
opleidingen?
ANN
LOMANS
OPRICHTSTER VAN
COMMUNICATIEBUREAU
PRAVDA PRESSROOM
STEFAAN
BETTENS
CEO, JET IMPORT,
EEN VAN DE GROOTSTE
DRANKENIMPORTEURS IN BELGIË
PRISCILLA
VAN DER LEK
HR MANAGER BENELUX,
THE WALT DISNEY COMPANY
FOKUS-ONDERNEMEN.BE
BESCHERM UW HERSENSSPINSELS
Dit jaar besteden we bij Remarkable extra
aandacht aan Start-Ups en Scale-Ups. Onder
meer door lezingen en door quasi dagelijkse
toelichting. Zo merken we dat én de door-
snee starter én de snel groeiende KMO in
België en Vlaanderen in het bijzonder ten op-
zichte van Europese collega’s pas wakker lig-
gen van de bescherming van hun naam, logo,
merk, model… als ze op een probleem bot-
sen. Een onverstaanbare merknaam in een
andere taal; iemand die eerder een gelijkend
merk deponeerde; iemand die beweert een
model eerder bedacht te hebben…. Telkens
opnieuw te wijten aan de verwaarlozing van
de noodzakelijke basisbescherming bij de op-
start of de doorgroei. Vaak zijn de gevolgen
zeer kostelijk of zelfs faliekant.
Bij het recente Scale-Up event Level Up, geor-
ganiseerd door Gent BC, stelde Remarkable
vast dat van de 15 Scale-Up bedrijven die zich
aan de wereld voorstelden, 11 op 15 nooit de
moeite namen iets te beschermen. Het per-
spectief lijkt verschoven van lange naar korte
termijn en gericht op een snelle verkoop bin-
nen 3 à 5 jaar.
Dat je je basisbescherming extra kunt ver-
zilveren, bewijzen dan weer andere starters
(zoals Vitaya of Foodmakers). Vaak wordt
er ook veel te weinig gebenchmarkt bij de
(start)positionering. Remarkable ontwik-
kelde op basis van zijn 25 jaar Vlaamse tot
Europese ervaring daarom een basismodel
rond 3 sleutelwoorden: Bench + Branding +
Babbel. Of hoe je met een klein budget toch
kan uitgroeien tot een sterk merk, dankzij
een goede Benchmark, een ondersteunende
Branding en een consequente Babbel (o.a.
via social media).
Thierry Cattoir
Branding Architect
thierry.cattoir@remarkable.eu
www.remarkable.eu
LEEN
SERVRANCKX
LEEN
VAN NOOTEN
VEERLE
DE PELSMAECKER
A D V E R T O R I A L
14
Rittal nv/sa
Industrieterrein E17/3206 - Stokkelaar 8 - 9160 Lokeren
T 09 353 91 11 - F 09 355 68 62 - info@rittal.be - www.rittal.be
IT-rack TE 8000 —
Efficiënt en rendabel.
Voor een snelle én veilige uitbouw
van kleine tot middelgrote IT-omgevingen.
www.rittal.be
CHRONICLE KRIS PEETERS
Op de trein naar de digitale economie
De digitale economie is een aanstormende trein die we niet kunnen negeren. Het zou dom zijn om gewoon opzij te gaan en die
trein te laten passeren. Nee, we moéten op die trein springen. We moeten zorgen dat we mee zijn.
TEKST KRIS PEETERS, FEDERAAL VICE-MINISTER, MINISTER VAN WERK, ECONOMIE EN CONSUMENTEN, BELAST MET BUITENLANDSE HANDEL.
D
e hoogtechnologische
werkgelegenheid is in
België tussen 2000 en 2011
met 22,3 procent gegroeid, terwijl
de niet-hoogtechnologische met
maar 8,6 procent is gegroeid.
Stellen dat de toekomst van onze
economie digitaal moet zijn, is
dus een evidentie.
WE MOETEN DAAR absoluut in
investeren. Eerst en vooral
moeten mensen zich thuis
voelen in de digitale wereld. 13
procent van de 16 tot 74-jarigen
in ons land heeft nog nooit het
internet gebruikt. Aangezien
dat vaak gerelateerd is aan een
lager inkomen, bieden de steeds
goedkoper worden smartphones
en internetabonnementen
zeker kansen. Tegelijk moet de
overheid investeren in digitale
basisvaardigheden. In België
hebben maar 60 procent van
de mensen zulke vaardigheden
tegenover 72 procent in
Nederland en 66 procent in
Duitsland. Hier moeten we als
overheden oog voor hebben,
bijvoorbeeld in het onderwijs
en bij arbeidsbemiddeling. Zelfs
in tijden van besparingen zijn
investeringen in toegankelijke IT-
diensten een must.
TEN TWEEDE MOETEN we ervoor zorgen
dat ondernemingen ook de
mogelijkheden hebben om de
digitale concurrentiestrijd aan
te gaan. Vasthouden aan een
systeem dat te rigide is, kan ons
duur komen te staan. We hebben
in de e-commerce al gezien dat je
daarin snel een grote achterstand
kunt oplopen als je er te laat op
inspeelt. Net daarom heeft de
federale regering de regels over
nachtarbeid aangepast. Dat biedt
e-commercebedrijven de kans om
die achterstand in te lopen, iets
waar alle betrokkenen volop voor
moeten gaan.
TOT SLOT IS het belangrijk te
beseffen dat het digitale
ondernemen geen zaak is van
grote en multinationale bedrijven
alleen. Integendeel, het zijn
vooral de kleine ondernemingen
die baat hebben bij een digitale
strategie. Het is de manier bij
uitstek om op te vallen in de
massa. We moeten mensen
blijven overtuigen om digitale
verkoopskanalen te openen.
Dit is niet alleen complementair
aan hun fysiek verkoopskanaal,
het is ook een belangrijk
lokmiddel. Mensen die op zoek
zijn naar een specifieke winkel,
doen dat tegenwoordig vooral
online. Een aantrekkelijke
website is een absolute must. Een
website is het startpunt voor elke
digitale ondernemer.
Een digitale strategie is voor kleine
ondernemingen de manier bij uitstek
om op te vallen in de massa
FOKUS-ONDERNEMEN.BE
Uw betrouwbare partner
voor digitale apparatuur
In 2004 beslisten Jo Op de Beeck en John Fosté dat
het tijd was om een andere weg in te slaan. Met sa-
men meer van 20 jaar ervaring in de wereld van de
afdrukapparatuur zetten ze DigitOffice op touw.
DigitOffice, met haar hoofdzetel centraal gelegen
in Mechelen, groeide al snel uit tot een speler op de
markt om rekening mee te houden. De focus van de
twee zaakvoerders lag en ligt op het verdelen van
kantoorapparaten zoals printers, kopieerapparaten
en multifunctionele toestellen. En sinds enkele ja-
ren ook scanning software.
O N A F H A N K E L I J K E PA R T N E R
Op het vlak van apparatuur en software is DigitOffice
een trouwe, onafhankelijke verdeler voor de klant. Wij
geven steeds vrijblijvend en merkonafhankelijk advies
op maat van de klant. We gaan na wat de specifie-
ke noden zijn van de klant en zoeken naar de beste
oplossing. Dit deden we in het begin al voor de kan-
toorapparaten en sinds enkele jaren ook op het vlak
van software. Een sterke focus ligt hier op software
voor uw scangebruik. Want doorheen de jaren is het
gebruik van deze apparaten in ondernemingen ver-
schoven van het kopiëren van documenten naar het
printen en scannen van documenten.
D I G I TA L I S E R E N
Maar wat doet u met uw scans? U stuurt ze naar een
e-mailadres of map op uw server, vervolgens slaagt u
ze op in de juiste map en herbenoemt het document.
Vaak passeert zo’n document langs verschillende
personen die het moeten bekijken of hun akkoord
moeten geven… Dit is een traditioneel proces binnen
een onderneming, misschien ook binnen die van u.
Wij willen hiervan afstappen en trachten dit zo ver
mogelijk te automatiseren. Met verschillende soft-
ware-oplossingen voor uw scanning, digitaliseren,
archiveren van documenten en beheren van docu-
menten geven wij u en uw medewerkers meer tijd
om zich te concentreren op de groei van uw bedrijf.
Software hoeft niet altijd veel te kosten. Daarom
trachten wij ook hier onze onafhankelijkheid uit te
spelen en zoeken voor u de oplossing die het best
aansluit bij uw noden om u zo onnodige kosten te
besparen. Op deze manier proberen wij uw kantoor-
omgeving te moderniseren.
Na meer dan een decennium doen we dit allemaal
met de grootste focus voor de klant, merkonafhan-
kelijk, maar wel als sterke partner van onder meer
Konica Minolta, Lexmark, Brother, HP,…
Voor een vrijblijvend gesprek mag u ons steeds contacteren:
DIGITOFFICE
015/20.93.79
www.digitoffice.be
www.digitoffice.be
A D V E R T O R I A L
Kijk op wolterskluwer.be/kmo
Kmo business software
Voor administratie die werkt zonder dat u het merkt
Meer aan uw hoofd dan u lief is?
Werkt de berg offertes en facturen die u nog moet afwerken
op uw gemoedsrust? Zoekt u dringend tijd om uw betalingen
op te volgen? Komt die nieuwe webshop maar niet van de
grond? Weet u niet meer waar uw hoofd staat met al die
administratie?
Het beste advies dat we u kunnen geven is u te concentreren
op de kernactiviteiten van uw kmo. En – let’s face it: daar
hoort uw administratie niet bij. Dus waarom niet gewoon
Wolters Kluwer kmo software inschakelen?
t

More Related Content

What's hot

R065 0111 Hob Zuid Limburg
R065 0111 Hob Zuid LimburgR065 0111 Hob Zuid Limburg
R065 0111 Hob Zuid Limburg
managerbob
 
Oostende bereidt zich voor op digitale revolutie
Oostende bereidt zich voor op digitale revolutieOostende bereidt zich voor op digitale revolutie
Oostende bereidt zich voor op digitale revolutie
Nuntra BVBA
 
Magazine Het Ondernemersbelang de Noordelijke Maasvallei 0312
Magazine Het Ondernemersbelang de Noordelijke Maasvallei 0312Magazine Het Ondernemersbelang de Noordelijke Maasvallei 0312
Magazine Het Ondernemersbelang de Noordelijke Maasvallei 0312
HetOndernemersBelang
 
Kap met uurtje-factuurtje en neem een creatieve gek aan!
Kap met uurtje-factuurtje en neem een creatieve gek aan!Kap met uurtje-factuurtje en neem een creatieve gek aan!
Kap met uurtje-factuurtje en neem een creatieve gek aan!
Coopr
 
Presentatie abn amro intermediaire verkoop
Presentatie abn amro intermediaire verkoopPresentatie abn amro intermediaire verkoop
Presentatie abn amro intermediaire verkoop
Jellow
 
Magazine Het Ondernemersbelang 't Gooi 0212
Magazine Het Ondernemersbelang 't Gooi 0212Magazine Het Ondernemersbelang 't Gooi 0212
Magazine Het Ondernemersbelang 't Gooi 0212
HetOndernemersBelang
 
Mediaplanet 2019 bundel_de_krachtvanvlaanderen_ds_2019
Mediaplanet 2019 bundel_de_krachtvanvlaanderen_ds_2019Mediaplanet 2019 bundel_de_krachtvanvlaanderen_ds_2019
Mediaplanet 2019 bundel_de_krachtvanvlaanderen_ds_2019
Muriel Walter
 
R065 0211 Hob Limburg Zuid
R065 0211 Hob Limburg ZuidR065 0211 Hob Limburg Zuid
R065 0211 Hob Limburg Zuid
managerbob
 

What's hot (8)

R065 0111 Hob Zuid Limburg
R065 0111 Hob Zuid LimburgR065 0111 Hob Zuid Limburg
R065 0111 Hob Zuid Limburg
 
Oostende bereidt zich voor op digitale revolutie
Oostende bereidt zich voor op digitale revolutieOostende bereidt zich voor op digitale revolutie
Oostende bereidt zich voor op digitale revolutie
 
Magazine Het Ondernemersbelang de Noordelijke Maasvallei 0312
Magazine Het Ondernemersbelang de Noordelijke Maasvallei 0312Magazine Het Ondernemersbelang de Noordelijke Maasvallei 0312
Magazine Het Ondernemersbelang de Noordelijke Maasvallei 0312
 
Kap met uurtje-factuurtje en neem een creatieve gek aan!
Kap met uurtje-factuurtje en neem een creatieve gek aan!Kap met uurtje-factuurtje en neem een creatieve gek aan!
Kap met uurtje-factuurtje en neem een creatieve gek aan!
 
Presentatie abn amro intermediaire verkoop
Presentatie abn amro intermediaire verkoopPresentatie abn amro intermediaire verkoop
Presentatie abn amro intermediaire verkoop
 
Magazine Het Ondernemersbelang 't Gooi 0212
Magazine Het Ondernemersbelang 't Gooi 0212Magazine Het Ondernemersbelang 't Gooi 0212
Magazine Het Ondernemersbelang 't Gooi 0212
 
Mediaplanet 2019 bundel_de_krachtvanvlaanderen_ds_2019
Mediaplanet 2019 bundel_de_krachtvanvlaanderen_ds_2019Mediaplanet 2019 bundel_de_krachtvanvlaanderen_ds_2019
Mediaplanet 2019 bundel_de_krachtvanvlaanderen_ds_2019
 
R065 0211 Hob Limburg Zuid
R065 0211 Hob Limburg ZuidR065 0211 Hob Limburg Zuid
R065 0211 Hob Limburg Zuid
 

Viewers also liked

Analytics Mastery
Analytics MasteryAnalytics Mastery
Invest verano 2016
Invest verano 2016Invest verano 2016
Invest verano 2016
1022miguelangel
 
Syed Maqsood Ali
Syed Maqsood AliSyed Maqsood Ali
Syed Maqsood Ali
Syed Ali
 
analisis sistem kendali 2
analisis sistem kendali 2analisis sistem kendali 2
analisis sistem kendali 2
Rumah Belajar
 
SERPs: They're Not All About You - Keith L. Goode - Pubcon Austin 2016
SERPs: They're Not All About You - Keith L. Goode - Pubcon Austin 2016SERPs: They're Not All About You - Keith L. Goode - Pubcon Austin 2016
SERPs: They're Not All About You - Keith L. Goode - Pubcon Austin 2016
Keith Goode
 
Internship report-JPCL
Internship report-JPCLInternship report-JPCL
Internship report-JPCL
Mahmood Ali
 
Saluran dan Distribusi Pemasaran
Saluran dan Distribusi PemasaranSaluran dan Distribusi Pemasaran
Saluran dan Distribusi Pemasaran
AtsnaMRF
 
Student Hotspotting Experience
Student Hotspotting ExperienceStudent Hotspotting Experience
Student Hotspotting Experience
VarMedPR
 
Introducción a la materia propiedades intensivas y extensivas. copy
Introducción a la materia propiedades intensivas y extensivas. copyIntroducción a la materia propiedades intensivas y extensivas. copy
Introducción a la materia propiedades intensivas y extensivas. copy
University of Puerto Rico at Cayey Preparatory High school
 
Innovative product 3
Innovative product  3Innovative product  3
Innovative product 3
Joanna Dimitrova
 
Image enhancement sharpening
Image enhancement sharpeningImage enhancement sharpening
Image enhancement sharpening
arulraj121
 
PRESENTACIÓN METODOLOGIA INVESTIGACION EDICIONES "JUEGO DE NIÑOS"
PRESENTACIÓN METODOLOGIA INVESTIGACION  EDICIONES "JUEGO DE NIÑOS"PRESENTACIÓN METODOLOGIA INVESTIGACION  EDICIONES "JUEGO DE NIÑOS"
PRESENTACIÓN METODOLOGIA INVESTIGACION EDICIONES "JUEGO DE NIÑOS"
Moises Logroño
 
Digipak so far
Digipak so farDigipak so far
Digipak so far
charliemead
 
04 image enhancement edge detection
04 image enhancement edge detection04 image enhancement edge detection
04 image enhancement edge detection
Rumah Belajar
 
03 image transform
03 image transform03 image transform
03 image transform
Rumah Belajar
 
MeetingSphere for organizational diagnostics
MeetingSphere for organizational diagnosticsMeetingSphere for organizational diagnostics
MeetingSphere for organizational diagnostics
groupVision | optimizing group collaboration
 
Frequency Domain Image Enhancement Techniques
Frequency Domain Image Enhancement TechniquesFrequency Domain Image Enhancement Techniques
Frequency Domain Image Enhancement Techniques
Diwaker Pant
 
Rules engine
Rules engineRules engine
Rules engine
Stanimir Todorov
 
Investigación científica
Investigación científicaInvestigación científica
Investigación científica
victor Loaisiga
 
Top10 Innovative Ideas You Haven't Heard of in the Developing World
Top10 Innovative Ideas You Haven't Heard of in the Developing WorldTop10 Innovative Ideas You Haven't Heard of in the Developing World
Top10 Innovative Ideas You Haven't Heard of in the Developing World
Mahindra Rise
 

Viewers also liked (20)

Analytics Mastery
Analytics MasteryAnalytics Mastery
Analytics Mastery
 
Invest verano 2016
Invest verano 2016Invest verano 2016
Invest verano 2016
 
Syed Maqsood Ali
Syed Maqsood AliSyed Maqsood Ali
Syed Maqsood Ali
 
analisis sistem kendali 2
analisis sistem kendali 2analisis sistem kendali 2
analisis sistem kendali 2
 
SERPs: They're Not All About You - Keith L. Goode - Pubcon Austin 2016
SERPs: They're Not All About You - Keith L. Goode - Pubcon Austin 2016SERPs: They're Not All About You - Keith L. Goode - Pubcon Austin 2016
SERPs: They're Not All About You - Keith L. Goode - Pubcon Austin 2016
 
Internship report-JPCL
Internship report-JPCLInternship report-JPCL
Internship report-JPCL
 
Saluran dan Distribusi Pemasaran
Saluran dan Distribusi PemasaranSaluran dan Distribusi Pemasaran
Saluran dan Distribusi Pemasaran
 
Student Hotspotting Experience
Student Hotspotting ExperienceStudent Hotspotting Experience
Student Hotspotting Experience
 
Introducción a la materia propiedades intensivas y extensivas. copy
Introducción a la materia propiedades intensivas y extensivas. copyIntroducción a la materia propiedades intensivas y extensivas. copy
Introducción a la materia propiedades intensivas y extensivas. copy
 
Innovative product 3
Innovative product  3Innovative product  3
Innovative product 3
 
Image enhancement sharpening
Image enhancement sharpeningImage enhancement sharpening
Image enhancement sharpening
 
PRESENTACIÓN METODOLOGIA INVESTIGACION EDICIONES "JUEGO DE NIÑOS"
PRESENTACIÓN METODOLOGIA INVESTIGACION  EDICIONES "JUEGO DE NIÑOS"PRESENTACIÓN METODOLOGIA INVESTIGACION  EDICIONES "JUEGO DE NIÑOS"
PRESENTACIÓN METODOLOGIA INVESTIGACION EDICIONES "JUEGO DE NIÑOS"
 
Digipak so far
Digipak so farDigipak so far
Digipak so far
 
04 image enhancement edge detection
04 image enhancement edge detection04 image enhancement edge detection
04 image enhancement edge detection
 
03 image transform
03 image transform03 image transform
03 image transform
 
MeetingSphere for organizational diagnostics
MeetingSphere for organizational diagnosticsMeetingSphere for organizational diagnostics
MeetingSphere for organizational diagnostics
 
Frequency Domain Image Enhancement Techniques
Frequency Domain Image Enhancement TechniquesFrequency Domain Image Enhancement Techniques
Frequency Domain Image Enhancement Techniques
 
Rules engine
Rules engineRules engine
Rules engine
 
Investigación científica
Investigación científicaInvestigación científica
Investigación científica
 
Top10 Innovative Ideas You Haven't Heard of in the Developing World
Top10 Innovative Ideas You Haven't Heard of in the Developing WorldTop10 Innovative Ideas You Haven't Heard of in the Developing World
Top10 Innovative Ideas You Haven't Heard of in the Developing World
 

Similar to FokusOndernemen_092016

Een boekje om te delen, 25 verhalen van sociaal innovatieve bedrijven
Een boekje om te delen, 25 verhalen van sociaal innovatieve bedrijvenEen boekje om te delen, 25 verhalen van sociaal innovatieve bedrijven
Een boekje om te delen, 25 verhalen van sociaal innovatieve bedrijven
Mirror Wise
 
FD 15-02 "Duurzaam ondernemen de kloof tussen willen en kunnen" door Jeroen Bos
FD 15-02 "Duurzaam ondernemen de kloof tussen willen en kunnen" door Jeroen BosFD 15-02 "Duurzaam ondernemen de kloof tussen willen en kunnen" door Jeroen Bos
FD 15-02 "Duurzaam ondernemen de kloof tussen willen en kunnen" door Jeroen Bos
Moyee Coffee
 
Creatieve Starters
Creatieve Starters Creatieve Starters
Creatieve Starters
ocwest
 
De 10 MKB Trends van 2015
De 10 MKB Trends van 2015De 10 MKB Trends van 2015
De 10 MKB Trends van 2015
zomerinhuis.nl / communicatie+
 
De Nieuwe Leider Vooruit 2018 Slides
De Nieuwe Leider Vooruit 2018 SlidesDe Nieuwe Leider Vooruit 2018 Slides
De Nieuwe Leider Vooruit 2018 Slides
Shad Raouf
 
Marc soumillion - Zaken doen in nieuwe verbanden
Marc soumillion - Zaken doen in nieuwe verbandenMarc soumillion - Zaken doen in nieuwe verbanden
Marc soumillion - Zaken doen in nieuwe verbanden
Sanoma Belgium
 
TipTop magazine Saxion Centrum voor Ondernemerschap 2015
TipTop magazine Saxion Centrum voor Ondernemerschap 2015TipTop magazine Saxion Centrum voor Ondernemerschap 2015
TipTop magazine Saxion Centrum voor Ondernemerschap 2015
Thomas Janssen
 
Prospectory Brochure 2011
Prospectory Brochure 2011Prospectory Brochure 2011
Prospectory Brochure 2011
Prospectory
 
Hoe bouw je een sterke merkidentiteit in het digitale tijdperk?
Hoe bouw je een sterke merkidentiteit in het digitale tijdperk?Hoe bouw je een sterke merkidentiteit in het digitale tijdperk?
Hoe bouw je een sterke merkidentiteit in het digitale tijdperk?
Energize
 
College 2 Hogeschool Windesheim 2012
College 2 Hogeschool Windesheim 2012College 2 Hogeschool Windesheim 2012
College 2 Hogeschool Windesheim 2012
Gewoon Groen
 
De people factor in e-commerce (uittreksel)
De people factor in e-commerce (uittreksel)De people factor in e-commerce (uittreksel)
De people factor in e-commerce (uittreksel)
CIS-COMMERCE.BE
 
Nieuwsbrief.april.2012 #Topsectoren #MKB #MKB-loket #HTSM
Nieuwsbrief.april.2012 #Topsectoren #MKB #MKB-loket #HTSMNieuwsbrief.april.2012 #Topsectoren #MKB #MKB-loket #HTSM
Nieuwsbrief.april.2012 #Topsectoren #MKB #MKB-loket #HTSM
Kamer van Koophandel Rotterdam
 
De klantrede2015 Door HEROES met H3ROES
De klantrede2015 Door HEROES met H3ROESDe klantrede2015 Door HEROES met H3ROES
De klantrede2015 Door HEROES met H3ROES
Rob de With / ATWORKSOLUTIONS
 
Let’s go crowdfunding! presentatie Daphne Habets
Let’s go crowdfunding! presentatie Daphne HabetsLet’s go crowdfunding! presentatie Daphne Habets
Let’s go crowdfunding! presentatie Daphne Habets
Daphne Habets @Meddex
 
11 PARTNERSIN2011 Behold|Erasmus University |MinBuza
11 PARTNERSIN2011 Behold|Erasmus University |MinBuza11 PARTNERSIN2011 Behold|Erasmus University |MinBuza
11 PARTNERSIN2011 Behold|Erasmus University |MinBuza
11PARTNERSIN2011
 
Inbound Marketing Blauwdruk Dummi
Inbound Marketing Blauwdruk DummiInbound Marketing Blauwdruk Dummi
Inbound Marketing Blauwdruk Dummi
Stan and Stacy
 
Employee advocacy is iets voor elke sector - dixit KBC
Employee advocacy is iets voor elke sector - dixit KBCEmployee advocacy is iets voor elke sector - dixit KBC
Employee advocacy is iets voor elke sector - dixit KBC
Speakersbase.com
 

Similar to FokusOndernemen_092016 (20)

Ondernemen
OndernemenOndernemen
Ondernemen
 
Een boekje om te delen, 25 verhalen van sociaal innovatieve bedrijven
Een boekje om te delen, 25 verhalen van sociaal innovatieve bedrijvenEen boekje om te delen, 25 verhalen van sociaal innovatieve bedrijven
Een boekje om te delen, 25 verhalen van sociaal innovatieve bedrijven
 
FD 15-02 "Duurzaam ondernemen de kloof tussen willen en kunnen" door Jeroen Bos
FD 15-02 "Duurzaam ondernemen de kloof tussen willen en kunnen" door Jeroen BosFD 15-02 "Duurzaam ondernemen de kloof tussen willen en kunnen" door Jeroen Bos
FD 15-02 "Duurzaam ondernemen de kloof tussen willen en kunnen" door Jeroen Bos
 
Creatieve Starters
Creatieve Starters Creatieve Starters
Creatieve Starters
 
De 10 MKB Trends van 2015
De 10 MKB Trends van 2015De 10 MKB Trends van 2015
De 10 MKB Trends van 2015
 
De Nieuwe Leider Vooruit 2018 Slides
De Nieuwe Leider Vooruit 2018 SlidesDe Nieuwe Leider Vooruit 2018 Slides
De Nieuwe Leider Vooruit 2018 Slides
 
Marc soumillion - Zaken doen in nieuwe verbanden
Marc soumillion - Zaken doen in nieuwe verbandenMarc soumillion - Zaken doen in nieuwe verbanden
Marc soumillion - Zaken doen in nieuwe verbanden
 
TipTop magazine Saxion Centrum voor Ondernemerschap 2015
TipTop magazine Saxion Centrum voor Ondernemerschap 2015TipTop magazine Saxion Centrum voor Ondernemerschap 2015
TipTop magazine Saxion Centrum voor Ondernemerschap 2015
 
Prospectory Brochure 2011
Prospectory Brochure 2011Prospectory Brochure 2011
Prospectory Brochure 2011
 
Hoe bouw je een sterke merkidentiteit in het digitale tijdperk?
Hoe bouw je een sterke merkidentiteit in het digitale tijdperk?Hoe bouw je een sterke merkidentiteit in het digitale tijdperk?
Hoe bouw je een sterke merkidentiteit in het digitale tijdperk?
 
Feed Me 5
Feed Me 5Feed Me 5
Feed Me 5
 
College 2 Hogeschool Windesheim 2012
College 2 Hogeschool Windesheim 2012College 2 Hogeschool Windesheim 2012
College 2 Hogeschool Windesheim 2012
 
De people factor in e-commerce (uittreksel)
De people factor in e-commerce (uittreksel)De people factor in e-commerce (uittreksel)
De people factor in e-commerce (uittreksel)
 
Nieuwsbrief.april.2012 #Topsectoren #MKB #MKB-loket #HTSM
Nieuwsbrief.april.2012 #Topsectoren #MKB #MKB-loket #HTSMNieuwsbrief.april.2012 #Topsectoren #MKB #MKB-loket #HTSM
Nieuwsbrief.april.2012 #Topsectoren #MKB #MKB-loket #HTSM
 
De klantrede2015 Door HEROES met H3ROES
De klantrede2015 Door HEROES met H3ROESDe klantrede2015 Door HEROES met H3ROES
De klantrede2015 Door HEROES met H3ROES
 
De Klantrede 2015 - H3ROES
De Klantrede 2015 - H3ROESDe Klantrede 2015 - H3ROES
De Klantrede 2015 - H3ROES
 
Let’s go crowdfunding! presentatie Daphne Habets
Let’s go crowdfunding! presentatie Daphne HabetsLet’s go crowdfunding! presentatie Daphne Habets
Let’s go crowdfunding! presentatie Daphne Habets
 
11 PARTNERSIN2011 Behold|Erasmus University |MinBuza
11 PARTNERSIN2011 Behold|Erasmus University |MinBuza11 PARTNERSIN2011 Behold|Erasmus University |MinBuza
11 PARTNERSIN2011 Behold|Erasmus University |MinBuza
 
Inbound Marketing Blauwdruk Dummi
Inbound Marketing Blauwdruk DummiInbound Marketing Blauwdruk Dummi
Inbound Marketing Blauwdruk Dummi
 
Employee advocacy is iets voor elke sector - dixit KBC
Employee advocacy is iets voor elke sector - dixit KBCEmployee advocacy is iets voor elke sector - dixit KBC
Employee advocacy is iets voor elke sector - dixit KBC
 

FokusOndernemen_092016

 • 1. START-UPS Hebben we nog meer steunmaatregelen nodig? 22 oktober 2016 - KBC Leuven www.bolero-crowdfunding.be Van bierviltje tot beursgang, ontmoet de ondernemers van morgen KBC Securities Entrepreneurial Summit PHILIP CRACCO DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR SMART MEDIA EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK Franchise De succesformule voor ondernemers? Internationaal Verleg je grenzen Kennis Levenslang leren is business DE KRACHT VAN ZAKENDOEN SEP 2016 KATHYVANCROMBRUGGEN Ondernemen is levenslang leren KRIS PEETERS Op de trein naar de digitale economie Lees meer online op fokus-ondernemen.be #fokusondernemen REAL LIFE. REAL STORIES. REAL IMPACT. GETFLOWBOX.COM ‘Is je vader dokter, maar wil jij liever konijnen kweken? Doe dat dan. Je zult de mooiste konijnen van de wereld kweken als je het met passie doet.’
 • 2. 2 Customer Care Solutions Webcare Solutions Communication Platform Engineering Solutions Telesales Telemarketing Customer Acquisition Retention Social Media WIJ ONDERSTEUNEN UW KLANTENINTERACTIES WWW.N-ALLO.BE EDITORIAL KATHY VAN CROMBRUGGEN FOKUS-ONDERNEMEN.BE voor het succesvol implementeren van vorming binnen organisaties. EEN BEDRIJF IS innoverend en active- rend wanneer het zijn werknemers stimuleert om bij te leren buiten het klassieke werkplekleren en over actuele thema’s, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid. Een dergelijke stimu- lerende werkomgeving, die individue- le behoeften in rekening brengt, heeft een positieve impact op de prestaties en het welbevinden van de medewer- kers. De individuele leerinspannin- gen van werknemers zijn daaren- boven niet alleen een persoonlijke zaak: de toepassing en het delen van up-to-date kennis op de werkvloer is een absolute meerwaarde voor de organisatie als geheel. OFF-THE-JOB leren heeft dus een rechtstreeks positief verband met on- the-job performantie. Het is mogelijk om mensen intrinsiek te motiveren om opleidingen te volgen die een persoonlijke én een professionele verrijking betekenen. Dat vergt ook een innovatieve aanpak van opleidingsverstrekkers. Een flexibel aanbod op maat van mensen met een drukke job, is uiterst belangrijk. We houden niet van de schoolse aanpak met stress, faalangst of examens. We kiezen voor een meer volwassen be- nadering, met certificaten die gelden als bewijs voor de leerparticipatie. Leerplezier is dan ook het tover- woord dat we willen benadrukken. COLOFON  FOKUS-ONDERNEMEN.BE Productieleider: Ruben Lancksweerdt Hoofdredactie: Elke Ramsdonck Tekst: Frederic Petitjean, Niels Rouvrois, Frédéric VanDeCasserie Coverbeeld: Nico Van Dam Vormgeving: Baïdy Ly Drukkerij: Corelio Smart Media Agency BE Leysstraat 27, 2000 Antwerpen Tel +32 3 289 19 40 meerinfo@smartmediaagency.be redactie@smartmediaagency.be DIT IS SMART MEDIA Smart Media is een topspeler op het gebied van content marketing en native advertising. Onze campagnes worden zowel digitaal als in belanghebbende kranten verspreid. Onze basisgedachte is een sterke focus op het onderwerp. Door creatieve media-oplossingen helpen we u uw merk versterken en creëren we waarde voor uw doelgroep. Door kwalitatief hoge content zorgen wij ervoor dat uw klanten, onze lezers, actie ondernemen. Veel leesplezier Dries Van Den Kieboom, Project Manager dries.vandenkieboom@smartmediaagency.be Ondernemen is levenslang leren Creativiteit en innovatie zijn de belangrijkste voorwaarden voor het behoud van ons huidige welvaartsniveau en voor verdere ontwikkeling. Dat geldt zeker ook binnen ondernemingen. laatste decennia tot heel wat interes- sante nieuwe inzichten geleid en ook de theorieën over prestatiemotivatie bieden meer begrip van wat mensen drijft. Door mensen te laten partici- peren aan opleidingsprogramma’s die ze zélf relevant vinden en die aansluiten bij hun eigen zelfconcept, vergroot hun betrokkenheid bij de organisatie en hun bredere inzet- baarheid. Bovendien worden mensen in hun keuze naar een opleiding vooral gedreven door de vraagstuk- ken waarmee ze geconfronteerd worden in hun dagelijkse leven, op de werkvloer of in het gezin. BIJ LEVENSLANG LEREN moeten bedrijven dus niet alleen denken aan techni- sche en instrumentele opleidingen, maar ook aan opleidingen zoals psychologie, filosofie en antropolo- gie. Die zouden dan aangeboden moeten worden in een flexibel jasje, in het kader van zelfontplooiing en individuele aspiraties. Out of the box thinking is dus een basisvoorwaarde TEKST KATHY VAN CROMBRUGGEN, COMMUNICATIEMANAGER VAN BACKGROUND EDUCATIONS Ondernemers moeten zich voort- durend aanpassen en bijleren om succesvol te blijven. En met hen ook hun medewerkers en alle leden binnen organisaties, die op zich gespecialiseerde kenniscentra zijn. Investeren in opleidingen maakt inherent deel uit van een goed perso- neelsbeleid. De hoge participatie aan het volwassenenonderwijs vandaag is vooral te danken aan het goed uitgebouwde formele overheidsaan- bod. De statistieken impliceren dat het bedrijfsleven nog tekortschiet wat betreft het opleiden van werknemers. Nochtans een cruciale motivator. De psychologie van het leren heeft de Off-the-job leren heeft een rechtstreeks positief verband met on-the-job performantie 04 Een duwtje in de rug 05 Alles in één franchise 06 Verleg je grenzen 08 Profielinterview: Philip Cracco 10 Elektronisch factureren tegen wanbetalers 12 Kennis is business 14 Op de trein naar de digitale economie LEES MEER... 04 06 05 10 ONTDEK MEER ONLINE OP #FOKUSONDERNEMEN FOKUS-ONDERNEMEN.BE
 • 3. 3KBC BOLERO CROWDFUNDING BRAND REPORT niet zo lang, maar ik ben al tien jaar ondernemer, van in de tijd dat het nog niet cool was”, lacht hij. BEIDE ONDERNEMERS STOPTEN eigen geld in hun bedrijfjes, maar dat voldeed uiteraard niet. Ze gingen op zoek naar externe financiering. Willems: “Wij zijn een jaar voor we het geld effectief hebben opgehaald, met die zoektocht begonnen. Aanvankelijk bij business angels, later ook via crowdfunding. Je moet daar echt actief mee bezig zijn, want zoiets komt niet vanzelf.” Gelukkig had Tsjing de publieksprijs gewonnen op de KBC Securities Entrepreneurial Summit, georganiseerd door Van starter tot ondernemer Je eigen bedrijfje opstarten, er zijn weinig dingen die tegenwoordig cooler zijn. Maar hoe begin je er aan? Waar vind je geld voor je multinational-in-spe? En welke valkuilen moet je vermijden? TEKST FREDERIC PETITJEAN IN SAMENWERKING MET KBC BOLERO CROWDFUNDING Bolero Crowdfunding is het online crowdfundingplatform van KBC. Investeerders krijgen er de mogelijkheid om rechtstreeks te investeren (via kapitaal of obligaties) in start-ups en jonge ondernemers. Ook worden ondernemers en investeerders met elkaar in contact gebracht tijdens live events. Zo worden meer dan 1.000 potentiële inves- teerders en sympathisanten verwelkomt tijdens de KBC Securities Entrepreneurial Summit die plaatsvindt op 22 oktober 2016 te Leuven. Bezoekers zullen er meer dan 50 start-ups kunnen ontmoeten en bovendien samen met de crowd “Belgium’s most promising start-up” verkiezen. Schrijf u gratis in via www.bolero-crowdfunding.be S tel je voor dat je in een druk café of op een eve- nement nooit meer moet aanschuiven om een drankje te bestellen. Je gaat gewoon aan een tafeltje zitten en geeft via een app op je smartphone door wat je graag wil drinken en/of eten. En- kele minuten later komt de ober je bestelling brengen. Dat was het idee waarmee Mark Willems in 2013 Tsjing startte, zijn bedrijf dat de gelijknamige app bouwt. VOOR HIJ TSJING oprichtte werkte Willems bij Compass Group, een van de grootste cateringbedrij- ven ter wereld. Het was daar dat hij het idee voor de app kreeg. Tsjing maakt het niet alleen de consumenten gemakkelijk, ook de drankensector kan er voor- deel uit halen. “Tot nu toe had bijna niemand zicht op wat er nu precies waar en wanneer gedronken werd”, zegt Willems. “Met Tsjing kan dat perfect (ano- niem!) getraceerd worden, wat voor de Bacardi’s, Coca-Cola’s en AB-InBev’s van deze wereld natuurlijk een fantastische bron van informatie is.” FRIEDRICH PÉTRÉ ZIT in een heel andere sector. Hij belandde, via enkele zij- wegen in media en advertising, in de consultingwereld. Zijn bedrijf Ho- waboutsales maakt CRM-software om hoofdkantoren van bedrijven beter met filialen te laten samenwer- ken. “Howaboutsales bestaat nog Bolero Crowdfunding. Dat bleek een serieuze hefboom geweest om het dossier onder de aandacht te brengen. “Het heeft bovendien heel wat introducties en goede contacten met zich meegebracht.” Naar eigen zeggen werd Willems door vier investeerders gecontacteerd na deelname aan dit event. OOK PÉTRÉ BEWANDELDE het pad van de crowdfunding. Omdat Howaboutsales al een stuk matuurder was en reeds omzet genereerde dankzij betalende klanten, werden via het crowdfunden obligaties in het bedrijf verkocht. Bij Tsjing waren dat aandelen. “Er is in België meer dan genoeg geld, maar het is moeilijk om er aan te geraken”, zegt Pétré. “De Belg is enorm risico-avers, maar net daardoor is er ook veel geld beschikbaar. Dat is een interessante paradox.” EEN TWEEDE GROTE uitdaging die de jonge ondernemers tegenkwamen, was het samenharken van een goed team. Zeker in de softwarewereld is dat geen evidentie. “Ontwikkelaars zijn zéér gegeerd”, zegt Willems. “Als die geen zin meer hebben om voor jou te werken, kunnen ze meteen op zeven andere plekken beginnen.” Hoe moet je daarmee omgaan? Is een goede verloning voldoende? “We proberen ook een fijne werkomgeving aan te bieden, in een mooi kantoor, in een stad die makkelijk bereikbaar is, waar je geen fileproblemen hebt… dat soort zaken. Het helpt natuurlijk ook wel een beetje dat ze bij ons aan een sexy product kunnen programme- ren. (lacht).” Voor Pétré is het een herkenbaar scenario. “Een cultuur uitbouwen in een bedrijf is zo onge- looflijk belangrijk”, zegt hij. “CEO’s zijn eigenlijk Chief Cultural Offi- cers. Dat beschouw ik echt als een van mijn belangrijkste taken.” PÉTRÉ EN WILLEMS zijn alvast goed gestart met hun zaak. Maar of zij nog andere tips hebben voor startende ondernemers? Pétré: “Ik zou drie zaken willen benadrukken: focus je op datgene waar je echt goed in bent, waar je sterktes liggen en maak duidelijke keuzes. Dat betekent dat je heel vaak ‘nee’ zult moeten zeggen. Laat je daarnaast niet afleiden door twijfels of negatieve vibes. Je leeft maar één keer, schiet dus in actie.” Hij benadrukt ook het belang van een financiële buffer, die je volgens hem op een dag ongetwijfeld zult nodig hebben. “Halveer je geplande omzet en verdriedubbel je geplande kosten. En, last but not least, wees constant met sales bezig. Verkoop, verkoop en verkoop. Alleen zo krijg je middelen binnen om je bedrijf te laten groeien.”
 • 4. 4 Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better. — Samuel Beckett In partnership with FAILINGFORWARD.EU • #FAILINGFWD • @FAILINGFWD VERDIEPING STARTERS soort bedrijven samenhokken, als paddenstoelen uit de grond rijzen. De hypefactor speelt hier volop. “Ik schat dat het er in België al zeker 60 zijn”, zegt hij. “Sommige specialisten vinden dat we in België aan vijf zulke initiatieven genoeg hebben.” HET BLIJKT NAMELIJK dat je het als start-up perfect kunt maken zonder de steun van zo’n incubator. “Er zijn dit jaar zowat 1.025 bedrijven in Europa en Israël die bij investeerders meer dan één miljoen dollar ophaalden”, zegt Mohout. “Slechts 5 procent daarvan maakte deel uit van een incubator, in Europa of ergens anders.” Heb je ze dus absoluut nodig om door te groeien? Nee. “Maar toch kan het een belangrijke hefboom zijn voor het ondernemerschap. Dat kunnen we in ons land wél gebruiken.” EN ALS JE als bedrijf toch onderdak zoekt bij een incubator, hoe moet je dan een keuze maken? “De doorslag- gevende reden zou vooral het track record moeten zijn”, vindt Mohout. “Wat hebben ze in het verleden gedaan en welke groeiende bedrijven zijn er uit voort gekomen? Probleem in België is natuurlijk dat er vaak nog geen track record is (lacht).” In dat track record speelt ook de kwaliteit van de mentoren een grote rol. Mohout verwijst naar Y Combina- tor, een legendarische Amerikaanse incubator, die onder meer AirBnB en Dropbox voortbracht. “De ervaring en het track record dat zij kunnen voorleggen, daar kunnen wij natuur- lijk alleen maar van dromen.” Een duwtje in de rug Een bedrijf op de rails krijgen, is geen eenvoudige klus. Gelukkig heeft de overheid heel wat steun- maatregelen die beginnende ondernemers helpen. Start-ups uit de technologiesector kunnen dan weer kiezen uit hordes incubatoren en tech hubs. TEKST FREDERIC PETITJEAN ©ASHIMD’SILVA Wie tegenwoordig een bedrijf opstart, heeft een halve dag- taak aan het in kaart brengen van alle subsidies, bonussen, kortingen, fiscale voordelen en premies waar hij of zij eventueel recht op heeft. Jelle Volckaerts, startersadviseur bij UNIZO, kent het probleem. “Er zijn inderdaad al héél veel subsidies. UNIZO is dan ook geen voorstan- der om er nog meer bij te maken”, zegt hij. “We moeten er eerst voor zorgen dat ondernemers zicht krij- gen op bestaande maatregelen.” WELKE SUBSIDIES EEN bedrijf allemaal kan krijgen, valt niet zo in één, twee, drie te zeggen. In welk gewest zit je? Begin je net of ben je al bezig? In welke sector werk je? Waarvoor wil je steun? Opleidingen? Exporteren? Milieumaatregelen? Het speelt alle- maal mee. “Een volledig overzicht vind je op de online subsidiedata- bank van het Agentschap Innoveren en Ondernemen”, zegt Volckaerts. “Daar staan, op de gemeentelijke subsidies na, ongeveer alle mogelijke steunmaatregelen die er bestaan.” DAAR LIGT VOOR een jonge ondernemer heel wat snuisterwerk. Volckaerts geeft toch alvast twee maatregelen mee, die voor elke starter aan- trekkelijk zijn. “Ze hebben vooral met financiering te maken. Nu banken nogal terughoudend zijn om leningen te geven, zijn ze extra interessant.” Zo is er de Win-Win- Lening. Die officialiseert een lening die een starter aangaat bij vrienden of familieleden met een contract. Ook voor degene die het geld ter beschikking stelt, zijn er baten: hij of zij krijgt een belastingkrediet van 2,5 procent op het ontleende bedrag. Kan de lening onverhoopt toch niet terugbetaald worden? Dan kan tot 30 procent gerecupe- reerd worden via de belastingen. NOG EEN INTERESSANTE steunmaatregel is de Startlening Plus. Beginnende bedrijven kunnen er zich mee finan- cieren zonder grote waarborgen. “De lening is voor starters die maximaal vier jaar bezig zijn, en bedraagt maximaal 100.000 euro”, zegt Volc- kaerts. “De intrestvoet is 3 procent.” NATUURLIJK HEEFT EEN bedrijf niet alleen financiële steun nodig. Ook advies, aanmoediging en toegang tot net- werken zijn meegenomen. Professor Omar Mohout van de Antwerp Management School volgt de Belgi- sche start-up scene al jaren en zag de co-workingruimtes, start-up villages, accelerators en incubators, waar dit Vooral het track record van een incubator is belangrijk - Omar Mohout We moeten er eerst voor zorgen dat ondernemers zicht krijgen op bestaande maatregelen - Jelle Volckaerts FOKUS-ONDERNEMEN.BE
 • 5. 5 Interesse? Neem vrijblijvend contact op met Patrick Hilven op 0473 280 201 of stel je meteen kandidaat voor deze boeiende uitdaging via mail naar patrick.hilven@winfera.be. Wij kijken uit naar je reactie! FRANCHISENEMERS Functie: • Als voltijds zelfstandige sta je toegewijd in voor het actieve management van je eigen winfera-bedrijf. • Je leidt de verkoop, logistiek en administratie dagelijks in goede banen. Hiervoor geniet je de nodige steun binnen de winfera-groep. • Je bent bereid om eigen middelen te investeren in je toekomst. Profiel: • Als ondernemende professional loop je al langer rond met het idee om een eigen zaak op te starten in je regio en je bent op zoek naar expertise om de stap te zetten. • Dankzij je diploma en/of werkervaring heb je al heel wat kennis en vaardigheden vergaard om een business geslaagd te doen draaien. Aanbod: • Onze winfera-formule staat garant voor een sterk partnership in beide richtingen waarbij je altijd kan rekenen op advies en bijstand wanneer je het nodig hebt, ook buiten de traditionele openingsuren. • winfera biedt je heel wat houvast, deskundige begeleiding en intensieve opleiding vanuit onze sterke bedrijfsstructuur. Alle technische, administratieve, financiële en praktische kennis en ervaring zijn in huis en staan ter beschikking. Voor meer info, kijk op www.winfera.be winfera is gespecialiseerd in ramen en deuren, zowel voor nieuwbouw als renovatie. Onze professionele en vertrouwelijke aanpak staat garant voor mooie realisaties en zorgt ervoor dat onze naam blijft hangen. Om het winfera-netwerk duurzaam uit te bouwen en ons marktaandeel te vergroten, zoeken we gedreven (m/v): winfera Een naam die blijft hangen. kennis en vaardigheden vergaard om een business geslaagd Interesse? Neem vrijblijvend contact op met Patrick Hilven op 0473 280 201 of stel je meteen kandidaat voor deze boeiende uitdaging via mail naar patrick.hilven@winfera.be. Wij kijken uit naar je reactie! te doen draaien. Interesse? Neem vrijblijvend contact op met Patrick Hilven op 0473 280 201 of stel je meteen kandidaat voor deze boeiende uitdaging via mail naar patrick.hilven@winfera.be. Wij kijken uit naar je reactie! KETENS FOCUS manifesteert de formule zich in allerlei domeinen, gaande van industrieel onderhoud tot gezondheidszorg. En hoewel het systeem van franchise steeds meer wordt gebruikt, is het zeker geen improvisatieoefening.” OM FRANCHISENEMER TE kunnen worden, moet je namelijk investeren in je project. Dat betekent concreet instapkosten betalen, zodat je de toestemming krijgt om de naam van het merk te mogen gebruiken. Afhankelijk van het soort activiteit en de bekendheid van het merk, schommelen die prijzen tussen 10.000 tot 150.000 euro. Daarna volgen de investeringen in het gebouw, de stock en andere infrastructuur. Reken daar zeker op 50.000 tot 1.000.000 euro, dat je soms op voorhand moet kunnen voorleggen. WANNEER JE ZAAK gelanceerd is, zul je ook regelmatig royalties moeten afstaan aan de eigenaar van het merk. Ofwel in de vorm van een percentage van de omzet of via een commissie die kan variëren naargelang de sector. Het is vooral in de distributie waar de investeringen het zwaarste doorwegen. Luc Bormans, onafhankelijk franchisenemer in deze sector legt uit: “Volg een degelijke opleiding en wees goed voorbereid Alles in één franchise België telt ongeveer 300 ver- schillende franchises in de meest verscheidene sectoren, waaronder distributie- en restaurantketens. Maar ook aanbieders van diensten vind je steeds vaker terug als fran- chise. Waarom kiezen ondernemers eigenlijk voor dit systeem? TEKST FRÉDÉRIC VANDECASSERIE Wat hebben Prémaman, Brico, TomCo, Quick, Casa, Base, Pizza Hut en andere ondernemingen – die op het eerste zicht totaal verschillend zijn – met elkaar gemeen? Eén woord: franchise. Een systeem gebaseerd op een soort win-win-overeenkomst tussen de franchisegever, die het merk en de knowhow in handen heeft, en de franchisenemer. Dat is een zelfstandige ondernemer die het exploitatierecht koopt van een bestaand concept, die dan producten van een bepaald merk mag verkopen. EÉN VAN DE grootste specialisten van het land in deze materie en voormalig secretaris-generaal van de Belgische Franchise Federatie, Gilbert Lardinois, bevestigt dat de sector in volle expansie is. Deze opwelling wordt volgens hem voornamelijk gestimuleerd door een zekere voorzichtigheid. Als franchisenemer begin je namelijk niet alleen aan het avontuur, maar wordt je gesteund door de reputatie van een merk. “Beginnende ondernemers verkiezen vaak om terug te kunnen vallen op een franchisegever, die al kan genieten van een gevestigd concept. Voordien was de grootste bezorgdheid een brede distributie”, legt hij uit. “Maar tegenwoordig DE MEEST ORIGINELE FANCHISE De huisdierenmarkt blijkt een van de meest bloeiende te zijn in de Ver- enigde Staten. Het bedrijf Lil’pals pet photography heeft deze trend goed opgemerkt en is meteen op de kar gesprongen. De onderneming heeft naar eigen zeggen al ver- schillende katten, honden, kippen, reptielen, ezels, fretten, vogels en zelf een chimpansee gefotogra- feerd. Allemaal trouwe huisdieren van mensen die nood hebben aan herinneringen aan hen. STRAFFE TOEBAK De Franse keten van op de jaren 50 geïnspireerde Amerikaanse diners, Memphis Coffee, is verkozen tot beste franchise-restaurantketen van het jaar. Met hun premium burgers en een authentieke sfeer biedt Memphis Coffee een unieke ervaring aan zijn klanten. Niets is echter gratis, want wil je zelf een eigen zaak van Memphis Coffee opstarten, dan moet je beschikken over een kapitaal van minstens 150.000 euro. op het avontuur. Want het is de franchisenemer die alle financiële risico’s draagt. Een diploma in gedragswetenschappen volstaat niet om te starten.” DAT BEVESTIGT OOK Cédric Giacinti, die eerst franchisenemer was van de fastfoodketen Subway en zo is opgeklommen tot directeur van het franchisemerk. “Een jong merk, zoals dat van ons, volgt altijd een bepaald parcours: creatie, externe groei, consolidering, interne groei en opnieuw externe groei. Wij zijn het merk nu aan het versterken, met een keten van 500 filialen in Frankrijk en een kleine 50 filialen in België. Deze fase vereist individuele begeleiding van elke ondernemer die met ons heeft geïnvesteerd in het merk. Het doel daarvan is dat elke franchisene- mer zijn onderneming zou kunnen optimaliseren in elk aspect.” HET IS DAN ook van groot belang om jezelf steeds te testen en kritisch te zijn, om het doel van het franchiseproject in gedachten te houden, zelfs bij de eerste, onvermijdelijke moeilijkheden. Evalueer je persoonlijke vaardigheden, je actuele situatie en je vooropgestelde doelen. Lardinois geeft enkele vragen die je jezelf moet stellen: “In welke sector wil je werken en ben je daarvoor capabel? Over welk vermogen beschik je? Ben je bereid om alles te riskeren om je onderneming op te starten? En wat zijn je doelen voor de komende vijf en tien jaar?” ALS DE ANTWOORDEN op die vragen realis- tisch zijn, eerlijk en motiverend, dan heeft je franchiseproject een grote kans op succes. En het biedt meteen een antwoord op de huidige werk- problematiek: je creëert je eigen job. Volg een degelijke opleiding en wees goed voorbereid op het avontuur - Luc Bormans #FOKUSONDERNEMEN
 • 6. 6 TOEKOMST INTERNATIONALISEREN “Je kunt bijvoorbeeld een beroep doen op expertise uit Silicon Valley maar tegelijk ook profiteren van lagere loonkosten in Polen.” EÉN FAMILIAAL VLAAMS bedrijf dat volop de kaart van de export trekt, is DCM Meststoffen uit Grobbendonk. Zij voeren uit naar veertig landen, ruim de helft van de omzet komt van buiten België. “We zijn midden jaren tachtig begonnen in Nederland omdat dat hét land van de tuinbouw is”, zegt CEO Tom De Ceuster. “Het was bovendien een buurland Verleg je grenzen Gezonde bedrijven die groeien en bloeien, botsen op een gegeven moment (haast letterlijk) tegen de landsgrenzen aan en staan dan voor de keuze: naar het buitenland trekken of niet? Er zijn zeker goede redenen om het te doen, maar je moet het wel doordacht aanpakken. TEKST FREDERIC PETITJEAN Geen IKEA, geen Nestlé noch McDonalds of Coca-Cola. We moeten er eerlijk in zijn: het aantal Belgische bedrijven dat echt op wereldschaal werkt, is op de vingers van één hand te tellen. Met AB-InBev, dat dan nog voor een groot stuk Braziliaans is, heb je het zo ongeveer gehad. Het is ook professor Economie Filip Abraham van de KU Leuven opgevallen. “België is al lang een typisch kmo- land”, zegt hij. “Onze bedrijven hebben het lastig om op eigen kracht echt tot wereldspelers door te stoten. De kerktorenmentaliteit speelt ons parten. En als er al eens een beloftevol bedrijf opstaat, willen de eigenaars dikwijls liever langs de kassa passeren en wordt het verkocht aan buitenlanders.” HET DUURT VAAK ook jaren voor je het effect van een internationale expansie in je bedrijfsresultaten ziet én het is een behoorlijk dure inspanning. “Het brengt extra investeringen mee, je moet bijkomend personeel aanwerven, buitenlandse vestigingen openen en ga zo maar door”, zegt Abraham. “In België is het lastig om daarvoor kapitaal op te halen bij financiers of banken of op de beurs.” NOCHTANS ZIJN DE voordelen niet te versmaden. “Het grootste voordeel is natuurlijk dat je potentiële afzetmarkt vergroot”, legt de professor uit. “België is maar een klein landje, als je echt wil groeien, moet je dus over de grens kijken. Bovendien krijg je ook schaalvoordelen: je IT-, marketing- en productiekosten kun je tegen een veel grotere omzet afzetten.” Wie internationaal opereert, heeft het volgens Abraham veel makkelijker om internationale competenties binnen te halen. En de onderneming kan veel beter kostenverschillen uitbouwen. waar dezelfde taal gesproken werd.” DCM betrad de Nederlandse markt door samen te werken met een lokale importeur. Die werd al na enkele jaren volledig overgenomen. In Frankrijk en Duitsland volgde dezelfde strategie: een (vruchtbare) samenwerking met een lokale speler, die resulteerde in een volledige overname. “Buiten die drie kernlanden hebben we importeurs waarin we niet participeren”, legt De Ceuster uit. “Dat gaat dan over bijvoorbeeld Scandinavië, de V.S. en enkele Aziatische landen.” EEN CRUCIALE STAP in het exportavon- tuur was dus voor DCM het vinden van een goede partner. “Hij moet ervaring hebben, de markt kennen, kredietwaardig zijn en we moeten elkaar goed aanvoelen”, zegt de CEO. “Wij maken high tech-pro- ducten, we zijn geen prijsbreker. De importeurs moeten die filosofie volgen.” Wanneer een bepaald land op de radar komt, wordt steeds hetzelfde stappenplan ge- volgd, beginnend met een grondige marktanalyse. De Ceuster: “Als een land niet op ons zit te wachten, stopt het verhaal, natuurlijk. Daar- na bekijken we aan welke prijzen we kunnen verkopen. In opkomen- de markten bijvoorbeeld, is er wel vraag naar onze producten, maar kunnen veel consumenten ze zich nog niet veroorloven.” WIE NAAR HET buitenland trekt, moet uiteraard ook aan de lokale regels en wetten voldoen en in het bezit zijn van alle noodzakelijk vergunningen. Voor de producten die DCM produceert, gelden bijvoorbeeld meestal specifieke lokale wetten, geen Europese regelgeving. Dat betekent dat voor elk land apart vergunningen moeten worden verkregen en dat alle verpakkingen aangepast moeten worden en dus extra werk en kosten. AANWEZIG ZIJN IN veel landen is echter wel goed voor de afzet én het helpt ook om je positie in België vast te houden. “In een geglobaliseerde wereld moet je je voelsprieten uitsteken”, meent De Ceuster. “In verre landen doen we kennis en ervaring op voor de lokale, Europese markten. Hoe pakken ze het daar aan? Welke oplossingen hebben zij voor bepaalde problemen? Dat is niet te onderschatten kennis die we hier kunnen gebruiken.” EUROPA SCOORT IN LANDBOUW Hoewel de boycot van Rusland blijft, heeft Europa in 2015 voor 129 miljard euro aan landbouw- producten en voedingsmiddelen uitgevoerd. Daarmee bevestigt het haar koppositie in de wereld. De VS en China gelden tegenwoordig als de grootste afzetmarkten. Vooral de uitvoer van granen tekende een sterke stijging van 68 procent op. Ook wijn (9 procent) en sterke dranken (7 procent) werden meer uitgevoerd. Een daling zien we bij melkpoeder, melk en kaas. GROOTSTE IN BELGIË Het magazine TruckBusiness heeft een lijst vrijgegeven van de 500 grootste transportbedrijven in België. In de top 5 van de grootste transportbedrijven, waar het weg- transport de hoofdactiviteit is, zien we H.Essers met een toegevoegde waarde van 158 miljoen euro leiden, gevolgd door Sarens (154 miljoen), Jost Group (87,5 miljoen), UPS (58 miljoen) en Distrilog (55 miljoen). Bedrijven die een eigen vloot hebben voor eigen activiteiten, zoals Colruyt, Coca-Cola… zijn in deze lijst niet inbegrepen. VLAAMSE EXPORT OP HOOGTEPUNT Een analyse van de in- en uitvoercijfers van de Nationale Bank, uitgevoerd door Flanders Investment Trade (FIT), toonde dat Vlaanderen in 2015 voor het eerst meer dan 300 miljard euro exporteerde. Nog nooit is dat bedrag zo hoog geweest. De import bleef met 288,8 miljard euro gelijk. Het aandeel van Vlaanderen in de totale Belgische export bedroeg 83 procent. Dankzij de luchthavens en vier grote havens, blijft Vlaanderen een belangrijke economische gateway. België is maar een klein landje, als je echt wil groeien, moet je dus over de grens kijken - Filip Abraham FOKUS-ONDERNEMEN.BE
 • 7. BESCHIKT UW BEDRIJF WEL OVER EEN GOED VERZEKERINGSPAKKET? Als bedrijfsleider bent u vooral geïnteresseerd in succesvol zakendoen, toch? Uw zaak gezond en rendabel houden, zien groeien, verder uitbouwen. Daarom bent u in eerste plaats ondernemer. Maar wat met de risico’s die kunnen voorvallen? Wat met verzekeringen? De verzekeringswereld is meestal niet echt een vertrouwd terrein, dat bovendien dikwijls als minder prioritair wordt beschouwd. Daardoor nemen nog te veel bedrijven ongeweten grote risico’s. BASISPAKKET VERZEKERINGEN Als we ons beperken tot de basis van de polissen die een onderneming zou moeten afsluiten, komen we aan een hele boterham. Maar wel een die onontbeerlijk is. Beschikt uw bedrijf volgende polissen? • Bedrijfsaansprakelijkheid – dekt u bij schade berokkend door werknemers aan klanten of derden; • Brand en Machinebreuk – dekt uw materiaal, gebouwen en dergelijke tegen schade door brand, over- stroming… De verzekering Bedrijfschade daarenboven kan een ernstig financieel verlies opvangen, dat het gevolg is van het stilvallen van de bedrijfsactiviteit door zulke schade; • Burgerlijke aansprakelijkheid motorrijvoertuigen – deze verplichte verzekering voor bedrijven die voer- tuigen gebruiken voor hun handelsactiviteit, kan zware kosten vermijden na een verkeersongeval in fout of zonder aansprakelijke derde; • Arbeidsongevallen – deze verzekering is ook wettelijk verplicht en beschermt de medewerkers tegen financieel verlies als ze na een arbeidsongeval tijdelijk of definitief werkonbekwaam worden. Voor de bedrijfsleider bestaat zo’n verplichting niet, maar er zijn mogelijkheden om zijn of haar risico te beperken via andere verzekeringsproducten. VERZEKERINGSMAKELAAR Levensnoodzakelijk dus voor een bedrijf om te beschikken over een op maat aangepast verzekeringspakket met een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Dat moet bovendien frequent herzien en bijgestuurd worden, om aan de maatschappelijke en wettelijke veranderingen te voldoen. Daarom doet u best beroep op een professionele makelaar. Het is immers niet voor iederen haalbaar om iemand in dienst te nemen die de verzekeringsmarkt goed kent en opvolgt. En zo kan u zich blijven focussen op uw core business. Veel succes! VIVIUM werkt samen met onafhankelijke makelaars. Uw beste garantie voor professioneel en onafhankelijk advies en bijstand in verzekeringen. DE TOEKOMST IS SPANNEND. MAAR NIET ZONDER RISICO’S. Hoe bescherm ik mijn onderneming tegen witwaspraktijken en financiering van terrorisme? Veel bedrijven zijn zich er niet van bewust dat ze mogelijk zaken doen met ondernemers/bedrijven waar een sanctie opgelegd is. Laat u niet verrassen! Creditsafe, uw partner in handelsinformatie, lanceert een unieke compliance tool! Compliance Voldoen aan de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ was tot nu toe een tijdrovende taak voor bedrijven en ondernemers. Als gevolg van Eu- ropese regelgeving hebben organisaties binnen de EU bij transacties boven de 15.000 euro een meldingsplicht en de verplichting om onderzoek te doen vooraleer ze een zakenrelatie aangaan. Creditsafe Compliance Search Met Creditsafe Compliance Search kunnen bedrijven nu makkelijker onderzoek doen naar nieuwe zakenrelaties. Ondernemers kunnen snel en gemakke- lijk informatie vinden over de Ultimate Be- neficial Owner (UBO) van bedrijven in bin- nen- en buitenland om ‘compliant’ te zijn. Deze tool achterhaalt wie de UBO is van een bedrijf, of dit een politiek prominente persoon is en of deze belanghebbende op een sanctielijst voorkomt. De Cre- ditsafe database is opgebouwd uit ruim 14.000 data en combineert eigen infor- matie met bronnen, zoals de KVK, zodat er in het onderzoeksrapport een link kan worden gelegd tussen de eigenaar van een bedrijf en zijn achtergrond. Wie is Creditsafe? Door het verstrekken van betrouwbare informatie over elk bedrijf ter we- reld kan Creditsafe bedrijven ondersteunen in het optimaliseren van com- merciële activiteiten en de minimalisering van kredietrisico’s. Meer dan 200.000 gebruikers en 100.000 klanten wereldwijd vertrouwen onze in- formatie voor de 450.000 zakelijke beslissingen die dagelijks genomen worden. Met meer dan 230 miljoen bedrijfsrapporten online en direct be- schikbaar in 70 landen, is Creditsafe de meest gebruikte leverancier van handelsinformatie. Emma Germano Country Manager BeLux bij Creditsafe: “Deze tool biedt een oplossing aan bedrijven uit allerlei sectoren die informatie nodig hebben over UBO’s. In onze uitgebreide database kunnen ze snel de nodige data vinden over potentiële zakenrelaties en hun administratie makkelijk in lijn brengen met de binnen- en bui- telandse wetgeving. Waar de verplichting tot onderzoek voorheen aanzienlijk wat tijd in beslag nam, maken wij met deze tool zowel nationale als internationale bronnen makkelijk toegankelijk voor onze klanten via één portaal.” Voldoen aan de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en Creditsafe Belgium NV, Steenweg op Zellik 12, 1082 Brussel info@creditsafe.be | www.creditsafe.be | +32 (0)2 481 88 60 A D V E R T O R I A L A D V E R T O R I A L
 • 8. 8 KBC Securities Entrepreneurial Summit Van bierviltje tot beursgang, ontmoet de ondernemers van morgen 22 oktober 2016 - KBC Leuven AAN HET WOORD… • Vente Exclusive – Stefan Tournoy, co-founder • Greenyard Foods – Hein Deprez • Hotel Hungaria (tv-maker van oa. Dagelijkse Kost) Nico Vande Velde, co-founder • Qbic – Martin Deprycker • Volta Ventures – Frank Maene • Het start-up landschap in België – Omar Mohout Wie wordt “Belgium’s most promising start-up” en valt in de prijzen? Jij beslist mee! Prijzenpot te winnen ter waarde van €90.000. Programma en gratis inschrijven via bolero-crowdfunding.be/nl @BoleroCrowdfund #KBCSSummit Wat herinnert u zich nog van die periode bij het leger? “Ik wilde niet aan de Oost-Duitse grens ergens op een bed gaan liggen. Ik wilde actief zijn en mijn oog viel op de paracommando’s. Het leger was eigenlijk mijn eerste grote leerschool. Daar heb ik geleerd dat je nooit mag opgeven. Je hoeft geen twee meter lang en anderhalve meter breed te zijn om te slagen.” Toen was er nog geen sprake van de ondernemersmicrobe. Wanneer kreeg je die te pakken? “Dat was rond mijn 28ste. Onder- tussen ging ik ook weer naar school. Ik ben eigenlijk kampioen cursussen volgen, vooral aan de Vlerick School. Marketing, boekhouding, algemeen management, advanced manage- ment, marketing voor specialisten en gevorderden… Het zijn maar enkele van de vele opleidingen die ik heb gevolgd. Tot vijf jaar geleden heb ik elk jaar wel één of andere cursus ge- daan. Ook vandaag ben ik nog leer- ‘Passie is het codewoord’ Ambitieus, flamboyant en het prototype van de selfmade man. Ondernemer Philip Cracco (53), eigenaar van uurwerkmerk Rodania en gekend van het tv-programma The Sky is the Limit, heeft een opmerkelijke weg afgelegd. “Iedereen is wereldkampioen in iets.” TEKST NIELS ROUVROIS BEELD NICO VAN DAM P hilip Cracco plaveide noest zijn eigen pad, dat ondertussen een heuse boulevard is. Hij begon op zijn zestiende te werken, ontdekte zijn neus voor zaken, volgde tal van bijscholingen en is anno 2016 één van de meest succesvolle onderne- mers in het land. In 1995 richtte de nu 53-jarige West-Vlaming het intussen verkochte Accent Jobs op. Vandaag is hij eigenaar van Montebi Group, met uurwerkmerk Rodania als uithangbord. U hebt het ondernemerschap niet met de paplepel meegekregen. “Klopt. Ik heb een relatief normale jeugd beleefd, niets spectaculairs. Ik ben opgegroeid in een werknemers- gezin. Eerst acht jaar alleen met mijn moeder. Daarna is mijn stiefvader erbij gekomen. We woonden in een bescheiden huisje in één van de ach- tergestelde buurten van Roeselare.” Hoe verliep de overgang van de schoolbanken naar de werkvloer? “Vlot. Op mijn zestiende begon ik te werken in een tapijtfabriek en even later kwam ik in de autobusindustrie terecht. Ik plamuurde carrosserie- ën, schilderde grond- en eindlagen, deed herstellingen aan het lakwerk en spoot tekeningen. Maar zo’n spuitbox is twintig meter lang met aan weerskanten amper één raampje van veertig op zestig centimeter en je zit daar ook helemaal alleen. Ik wist al vrij snel dat ik die job niet de rest van mijn leven wilde doen. Dat hoefde ook niet, want de verplichte legerdienst stond voor de deur.” gierig. Ik raad iedereen aan om zich voortdurend bij te scholen. Eigenlijk zouden jongeren twee procent van hun inkomen aan extra opleidingen moeten besteden.” In 1995 hebt u vervolgens Accent Jobs uit de grond gestampt. Waar kwam dat idee vandaan? “Op mijn 29ste begon het idee van een eigen bedrijf te spelen. Maar ik had geen geld en geen middelen. Door twee jobs te combineren – ik werkte tijdens de week in een groot uitzendbedrijf en tijdens het weekend verkocht ik nieuwbouw- woningen – kon ik een spaarpotje aanleggen. In 1995 startte ik dan mijn eigen uitzendbureau op. Ik heb het bedrijf ongeveer negentien jaar geleid en ben geëindigd met een omzet van 340 miljoen euro. We hadden op dat moment 1.100 werknemers en 270 kantoren.” Een bloeiend bedrijf en toch besloot u om te verkopen. Waarom? “Het bedrijf evolueerde, maar mijn zakenpartner en ik verschilden van mening en strategie. Aangezien ik totaal geen zin had in conflicten, besloot ik uit het bedrijf te stappen.” Was de overname van Rodania een logische keuze? “Het merk situeert zich in een boeiende en uitdagende sector. Het is een prachtig merk, maar het kon wel een opfrisbeurt gebruiken. Eigenlijk is Rodania een schone slaapster die weer wakker wordt. We stellen het merk opnieuw voor aan Je kunt als ondernemer niet 75% van de tijd in Hawaï op het strand liggen ‘Eigenlijk zouden jongeren twee procent van hun inkomen aa PROFIELINTERVIEW PHILIP CRACCO FOKUS-ONDERNEMEN.BE
 • 9. 9 de mensen, zo sexy mogelijk. Daar werken we nu aan met een jong, gemotiveerd team.” Uw levensverhaal lijkt wel een goednieuwsshow. Hebt u ook moei- lijke momenten gekend? “Niet alles wat je aanraakt verandert in goud. Maar als ondernemer wordt je niet afgerekend op het aantal keren dat je valt, maar op het aantal keren dat je weer opstaat. Dat is de kunst van het ondernemen. Zonder dom, blind of naïef te zijn. Bij een tegenslag moet je er gewoon voor blijven gaan. Zoals ik heb geleerd in het leger: niet plooien.” Wilde u die boodschap overbrengen via The Sky is the Limit? “Ik ben een ongelooflijke believer wat jongeren betreft. Ik wil de jeugd motiveren om hun leven in eigen handen te nemen. Kijk en denk positief, dan zie je beter. Wil je voor Artsen zonder Grenzen gaan wer- ken? Doe het gewoon. Niet iedereen moet ondernemer worden, maar pak alsjeblief wel je eigen leven vast en benut alle mogelijkheden optimaal. Iedereen is wereldkampioen in iets, zeg ik altijd.” Door mee te doen aan het pro- gramma gaf u uzelf bloot. Schrikt u dat niet af? “Integendeel. De tijd van ‘vivons heureux, vivons cachés’ is al dertig jaar voorbij. Vandaag is de situatie helemaal anders. Big brother is watching you everyday. Ik zit zelf ook op sociale media. Hoe kun je samenwerken met Het leger was een grote leerschool. Bij de paracommando's heb ik geleerd dat je nooit mag opgeven Als Philip Cracco geen ondernemer was geworden, dan was hij… Dat kan ik mij eigenlijk niet voorstellen. Het is moeilijk te voorspellen, maar ik denk in ieder geval een job die de nodige verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Manager van een bepaalde afdeling of binnen een bedrijf, bijvoorbeeld. RAF LEMMENS EN PATRICK HILVEN ZAAKVOERDERS VAN WINFERA Waarom is de franchiseformule interessant? “Er zijn algemene richtlijnen die elk filiaal moet hanteren, maar tegelijk blijft elke ondernemer vrij om op zijn manier zaken te doen. Input en feedback geven is wel belangrijk om samen het – in dit geval – winfera-netwerk naar een hoger niveau te tillen. Wij zweren bij transparante en eerlijke communicatie, zowel in relatie met onze klanten en medewerkers als met onze dealers. We maken geen beloftes die we niet kunnen waarmaken. En we verwachten dan ook dat onze franchisenemers zich daaraan houden.” Hoe ziet de ideale franchisenemer eruit? “Iemand die een eigen zaak wil opstarten – franchise of niet – moet in eerste instantie enthousiast zijn en vol overgave zijn business op poten willen zetten. In België willen we elk jaar 1 of 2 nieuwe verkoop- punten oprichten. Het doel is om in nauwe samenwerking met de franchisenemer een vooraanstaande speler op de lokale markt te worden. Enige verkoopervaring en fee- ling met bedrijfsbeheer zijn wel een must.” Ben je enkel op jezelf aangewezen? “Natuurlijk niet. Bij winfera beschikken we over heel wat ervaring op administratief, financieel en praktisch vlak om op terug te vallen. Als starter kun je rekenen op bege- leiding en advies doorheen het hele proces, ook tijdens de groei van de vestiging. Als franchisenemer en -gever goed samen- werken en de beginnende ondernemer de kwaliteitslat meteen hoog legt, wordt het ongetwijfeld een succesverhaal.” Steeds meer KMO’s krijgen duurzaamheidsei- sen opgelegd of moeten van hun leveranciers hun duurzaamheidsbeleid toelichten. Kmo’s, de ruggengraat van onze economie, krijgen steeds meer sociale en milieueisen opgelegd van mul- tinationals. Kritische consumenten delen hun ervarin- gen via sociale media en investeerders kijken niet meer alleen naar financiële haalbaarheid. Een gezond bedrijf heeft er dus alle baat bij om haar impact op mens, mi- lieu en maatschappij te kennen en erover te communi- ceren. Toch hebben zij het dikwijls moeilijk om met een duurzaamheidsbeleid te starten. Mvo (maatschappelijk verantwoord ondernemen) biedt een kader aan kmo’s en organisaties om hun impact op de maatschappij in beeld te brengen, te managen en te in- tegreren in de strategie. Met de vernieuwde website mvo- vlaanderen.be willen we de vragen die leven bij onderne- mers en organisaties beantwoorden door kennis omtrent duurzaamheid in alle facetten van de bedrijfsvoering op een systematische, eenvoudige en toegankelijke manier te ontsluiten. De website bevat instrumenten en informatie met als doel organisaties en kmo’s te helpen om mvo of duurzaam ondernemen in praktijk te brengen. Hoe pak je ‘duurzaam ondernemen’ - ook wel ‘maat- schappelijk verantwoord ondernemen’ genoemd -pre- cies aan? Het antwoord op alle vragen in dit verband zijn te vinden op één adres: www.mvovlaanderen.be. Hoe maakt maatschappelijk verantwoord ondernemen mijn bedrijf of organisatie sterker? ‘Traject MVO’ geeft in drie gratis opleidingsmomenten een praktisch antwoord op die vraag. Het resultaat? Een concreet mvo-actieplan. Nieuwe reeksen vanaf eind september Schrijf u snel in op www.mvovlaanderen.be/ traject-mvo TRAJECT MVO OM STERKER TE ONDERNEMEN Adv MVO2 140x40.indd 1 7/09/16 15:03 Steeds meer ‘duurzaamheidseisen’ opgelegd aan KMO’s TIP: Traject MVO - Deze opleiding neemt je mee in een traject om sterker te ondernemen. Je ontdekt hoe ver jouw bedrijf of organisatie staat met maatschappelijk verantwoord ondernemen, je bouwt je eigen mvo-actieplan op en tenslotte bekijken we hoe dit te communiceren, zowel naar de medewerkers als naar de klant of stakeholder. Inschrijvingen via: MVOVLAANDEREN.BE/TRAJECT-MVO SMART FACTS 3 VRAGEN AAN... jongeren als je zelf niet op de hoogte bent? En als je toch niet meer onder de radar kunt blijven, waarom dan niet meedoen aan zo’n programma om extra promo te maken voor het ondernemerschap?” Welke tips hebt u voor jongeren die eenzelfde carrière beogen? “Doe iets met passie. Dat is mijn grootste boodschap. En dan spreek ik niet louter over een carrière of ondernemen, maar over een levensstijl. Is je vader dokter, maar wil jij liever konijnen kweken? Niet twijfelen. Je zult de mooiste konijnen van de wereld kweken als je het maar met passie doet.” Nog iets? “Hard werken natuurlijk. Als je mor- gen een job of een sport tegenkomt waarin je veel succes kunt behalen zonder hard te werken, laat het mij dan weten (lacht). Dat geldt voor alle sectoren. Je kunt als ondernemer niet 75 procent van de tijd in Hawaï op het strand liggen. Je moet tussen je team bewegen. Pas dan kun je resultaten behalen.” an extra opleidingen moeten besteden.’ PHILIP CRACCO PROFIELINTERVIEW#FOKUSONDERNEMEN A D V E R T O R I A L
 • 10. 10 TREND CASHFLOW Elke ondernemer in spe weet dat, naast het idee waarop zijn zaak is gebaseerd, zijn businessplan tot in de puntjes verzorgd moet zijn. Daarin geef je antwoord op onder andere de vraag welke meerwaarde je zaak brengt op de markt. Wat is je groeicapaciteit op lange termijn? “In België hebben we zeker geen tekort aan ideeën”, vertelt Marie-Anne De Temmerman, die recent haar eigen onderneming Once Upon a Brand heeft opgericht, waarbij ze andere bedrijven adviseert inzake storytelling. “Maar je hebt ook tijd nodig om die ideëen uit te testen voordat je ze concretiseert. Daarvoor bestaan er talrijke hulpmiddelen om kandidaat- ondernemers te ondersteunen. Je moet profiteren van de mogelijkheden.” “VEEL ONDERNEMERS ONTWIKKELEN hun ideeën, maar negeren te vaak de manieren om die in klinkende munt om te zetten”, bevestigt Véronique Weghsteen. Na een lange carrière als werknemer, heeft zij haar eigen BB SintNik opgericht in Brugge. “In mijn geval, als hoteluitbaatster, is het enorm belangrijk om zeer precies de prijs van de overnachtingen te berekenen.” De bedoeling van een onderneming is natuurlijk om winst te maken zonder te ver boven de marktprijs uit te stijgen. “Als gevolg zou ik dan bijvoorbeeld de reservatiekosten moeten laten zakken. Denk daarbij ook goed na over promoties tijdens minder drukke periodes. Het is soms kunst en vliegwerk, maar vooral een garantie om niet voor verrassingen te staan.” AL KUNNEN ZULKE verrassingen ook uit andere hoeken komen, zoals bijvoorbeeld onbetaalde facturen. Iets waar elke ondernemer bang voor is, want die kunnen een tekort aan kapitaal genereren en dus de kans in de hand werken dat je jezelf niet meer kunt uitbetalen… of je werknemers. “In mijn business komt dit weinig voor”, stelt Weghsteen. “Klanten betalen ten laatste op het einde van hun verblijf. Uiteraard is dat niet het geval bij de meeste andere ondernemingen. Veel zelfstandigen of kmo’s krijgen het mes op de keel door onbetaalde facturen. Met het risico op een faillissement.” TOCH IS ER een mogelijkheid om tegen zo’n gevallen efficiënter op te treden: de elektronische facturatie. De klant kan niet meer zeggen dat hij de afrekening niet heeft gekregen, omdat een elektronische factuur officieel geregistreerd wordt. “Een elektronische factuur is dikwijls een goede optie”, concludeert Marie-Anne De Temmerman. DAARNAAST BIEDT ELEKTRONISCH factu- reren nog andere voordelen, die de betaling ervan veel waarschijnlijker maken. Eerst en vooral ligt de kost veel lager. Een recent rapport van KPMG heeft aangetoond dat een elektronische factuur ten op- zichte van een papieren factuur 3,24 euro goedkoper is bij het verzenden en 5,77 euro bij het ontvangen. Daarbij komt ook een enorme tijdswinst inzake het opstellen, het opsturen en de archivering van een factuur. Enige bemerking: de elektro- nische factuur kan niets doen tegen een klant van slechte wil. Daarvoor blijven het talent, de contacten en de flair van de ondernemer nog steeds de beste geallieerden om potentiële wan- betalers te ontmaskeren. FOKUS-ONDERNEMEN.BE Elektronisch factureren tegen wanbetalers Goede ideeën zijn prima, maar wanneer je er ook een goede business aan koppelt, worden ze nog beter. Een startende ondernemer moet zeker het aspect van innovatie en het rendement van zijn project in het achterhoofd houden. Hoe komt het geld anders binnen? TEKST FRÉDÉRIC VANDECASSERIE Je hebt tijd nodig om je ideeën uit te testen voordat je ze concretiseert - Anne-Marie De Temmerman Veel zelfstandigen of kmo’s krijgen het mes op de keel door onbetaalde facturen - Véronique Weghsteen
 • 11. Moderne ondernemers kiezen geen boekhoudpakket. Ze kiezen Yuki.be Nooit meer zelf boekhouden “Bij Lemon Companies telt het aantal projecten snel op. Voor deze luiken genereren wij aardig wat administratief werk. Met Yuki wordt dit proces heel eenvoudig. We uploaden onze documenten in Yuki, of versturen ze via e-mail. De rest wordt door het platform afgehandeld, terwijl wij ons bezig houden met onze kernactiviteiten.” Geen papierwerk meer “Met alle randapparatuur, computers en technologische gadgets op kantoor, is er weinig ruimte over voor archiefkasten. Gelukkig kunnen we bij Lemon onze archieven snel digitaal bekijken op onze computers of smartphones dankzij de Yuki Android iPhone app.” Krachtige verbinding tussen ondernemer en accountant “Het contact met onze accountant loopt vlot via Yuki. We kijken samen naar realtime gegevens en krijgen advies vanop afstand. Erg handig als je bijvoorbeeld op zakenreis bent.” Alles binnen 8 uur geboekt “We werken vaak aan projecten met een strak tijdschema. Het is daarom belangrijk dat onze boekhouding snel en actueel is. Met Yuki wordt alles binnen 24 uur in de boekhouding verwerkt, waardoor wij als bedrijf snel kunnen handelen, zonder steeds op zoek te moeten gaan naar de juiste geprinte documenten. “ Robotisering van de online boekhouding “Het is uiteraard belangrijk om bij te houden welke facturen wanneer betaald werden. In Yuki worden de bankgegevens dagelijks geüpdatet en gesynchroniseerd. Zo behouden we het overzicht. Handig dat dit ook geïmplementeerd is in het platform. De meeste cruciale gegevens zijn bereikbaar in enkele kliks.” Altijd inzicht “Als software-development agency zijn we zelf experten in user interface en gebruiksvriendelijke software. We hechten erg veel belang aan de opbouw en vlotheid van software voor de eindgebruiker. Op het online platform van Yuki hebben we weinig aan te merken. Het werkt vlot, is overzichtelijk en makkelijk te gebruiken.” Alles in één online boekhoudplatform “Je kan het grootste deel van je administratie met Yuki beheren. Buiten de boekhouding kan je online factureren, je archief raadplegen of automatisch een aanmaning laten sturen, allemaal op hetzelfde platform.” Juistheid, tijdigheid en volledigheid “De verbinding met onze ‘virtuele’ accountant valt niet te onderschatten. We krijgen meteen een melding als er een bon ontbreekt of foutief werd ingelezen. Zo kan je kort op de bal spelen in plaats van op het einde van het boekjaar alle fouten paniekerig te moeten rechtzetten.” Koppelingen met webshops, kassasystemen of CRM “In ons bedrijf werken we graag met Teamleader om de inspanningen van ons team en onze klantenrelaties te coördineren. Via de Yuki Appstore koppelen we Teamleader en Yuki. Zo wordt onze administratie en ons projectmanagement systeem met elkaar gesynchroniseerd. Wij maken zelf regelmatig webshops voor klanten die Yuki gebruiken waarbij we hun web- shop met Yuki verbinden. Daar worden de klanten wild van; de boekhouding van hun webshop gaat haast vanzelf!” Yuki neemt geen vakantie “Het is heel handig dat je je administratieve gegevens steeds kan raad- plegen - onafhankelijk van het uur of de dag. Doordat we met Yuki werken is er momenteel geen nood aan een interne accountant - dat bespaart ons elke maand geld. Een computerprogramma heeft gelukkig geen nood aan vakantie. De verwerking van de administratie ligt nooit stil, waardoor pieken in de werkdruk verleden tijd zijn.” Filip Smet, Managing Director van technologiebedrijf Lemon Companies deelt zijn ervaringen met Yuki: “Lemon Companies is een dynamisch technologiebedrijf dat software, websites en mobiele applicaties maakt. Als snelgroeiende start-up willen we baanbrekende technologische oplossingen bedenken waarmee we het leven van gebruikers vereenvoudigen. Yuki is daar een perfect voorbeeld van. Het is een innovatief platform dat een nieuwe wind door de boekhoudsector laat waaien. Door vele traditionele taken van een boekhouder te automatiseren, is er meer tijd voor persoonlijk advies. We geloven dan ook dat Yuki het begin is van een nieuwe manier van boekhouden. ” Wenst u meer informatie over Yuki of gratis toegang tot een demo account? Surf dan snel naar: www.yuki.be
 • 12. 12 EXPERTPANEL OPLEIDING Kennis is business Iemand met kennis heeft altijd een streepje voor. Kennis kan waardevol zijn in een banale discussie met je vrienden, maar zeker ook bij een professioneel gesprek. Zijn de Belgische ondernemers zich daar van bewust? En wat doen zij ermee? TEKST FRÉDÉRIC VANDECASSERIE “Gezien de wereld nooit stilstaat, is het ook es- sentieel om continu op de hoogte te blijven en je onderneming aan te passen aan de noden van het moment. De kleine of middelgrote onderneming die dat niet doet, is ten dode opgeschreven op korte of lange termijn. Je vergaart de meeste kennis uit prak- tijkervaring. De sector van public relations verandert voortdurend van uitzicht. Dat maakt dat briefings of opleidingen die gisteren nog waardevol waren, nu al passé kunnen zijn. De basis van een beroep kun je leren uit theorie, maar het is de praktijkervaring die ons constant op de kaart zet.” “Wij proberen om de marktontwikkelingen van zeer dichtbij op te volgen. Maar om eerlijk te zijn, denk ik dat enkel de grote bedrijven de tijd en de midde- len hebben om grote symposiums te organiseren en nieuwe publicaties over hun domein door te nemen. Wij verkiezen een iets pragmatischere aanpak, door bijvoorbeeld het internet heel intens te gebruiken. Daarop vind je elke dag samenvattingen of artikels over seminaries vanuit de hele wereld, die net over ons domein gaan. Bovendien hebben de meeste influencers in onze branche een persoonlijke blog, die voor ons een schat aan informatie en inspiratie bevat.” “Wij organiseren geen eigen cursussen, omdat we niet echt veel werknemers hebben en omdat de vereiste kennis zeer gericht moet zijn. Trouwens, ik geloof niet dat er iets bestaat dat voor ons van nut zou kunnen zijn. Een kleine onderneming zoals de onze, kan zich de luxe niet permitteren om werktijd op te offeren, om onze werknemers voor een lange tijd te moeten missen om een opleiding te volgen, die sowieso veel te alge- meen is. Aan de andere kant volgen we wel informati- ca- en taalcursussen.” “De sectoren van media en entertainment, waarin wij actief zijn, blijven erg dynamisch. Alles beweegt en ontwikkelt zich heel snel. Het is dus belangrijk om altijd op de hoogte te zijn van de evoluties en trends, waarop Disney op een geschikte manier moet reageren. Daarom is het voor ons fundamenteel om nieuwe kennis op te doen elke dag. Dat is wat ons vooruit doet gaan.” “Elk bedrijf investeert volgens zijn middelen en zijn ambities. Wij bijvoorbeeld, volgen een programma Learning Development, dat zich focust op het verbe- teren van de prestaties en het welzijn van onze werkne- mers, zowel individueel als in groep. En volledig in lijn met onze algemene visie. Het gaat om een educatief proces, waarbij we de competenties van al onze mede- werkers proberen te versterken. Meer nog, dankzij dit programma vergroten we hun kennis en stimuleren we samenwerkingen en interacties onderling. Het bedrijf in zijn geheel kan daar natuurlijk mee van profiteren.” “Disney heeft niet enkel de traditionele LD-pro- gramma’s, maar organiseert ook andere evenemen- ten, met name de Disney Learning Expo. Daar nodigen we interessante en relevante sprekers op uit, opdat zij ons op de hoogte brengen van nieuwigheden en kennis met onze werknemers uitwisselen. Zowel op het vlak van business, als op persoonlijk vlak. Ons laatste project, de Disney Intrapreneur Challenge, waar elke werknemer aan kon deelnemen, had als doel om goede ideeën en de meestbelovende concepten concreet uit te werken. Het is een perfecte manier om de tijd van werknemers voor opleiding renderend te maken. Er komen namelijk over het algemeen veel interessante projecten uit.” “Omdat we in een enorm geglobaliseerde wereld leven. De notie van kennis is een intrinsiek deel van Jet Import. We oriënteren ons continu op de verrijking van ons personeel, op de zoektocht naar nieuwe evoluties van trends op de markt en op de opvolging van ver- schuivingen binnen de maatschappij. Het is daardoor dat we ook een belangrijke evolutie hebben opgemerkt naar cocktails op basis van gin en tonic. Als gevolg daarvan, moeten onze werknemers zich bewijzen in het maken van goede cocktails op basis van Fever-Tree, het nieuwste drankje bij Red Bull. Ook dat is kennis van onze sector (lacht).” “België is een sterk exportland. En die tendens zal zich nog meer manifesteren in onze toekomstige economische ontwikkeling. De extreem hoge loonkosten in ons land maken dat we niet echt een geliefd land zijn voor productie. Anderzijds kunnen we wel punten scoren op het vlak van innovatie.” “Jet Import is een dynamische onderneming, boordevol jonge, ambitieuze en getalenteerde mensen, die honger hebben naar ontwikkeling op persoonlijk en professioneel vlak. Daarom hebben we een groot aanbod aan interne en externe cursussen. Daarbij gaan we van theorie naar praktijk in ons werkveld. Ondernemerschap is ook een waarde waar we veel belang aan hechten. Dat maakt ook van Jet Import een ideale springplank voor jongeren die meer willen.” Waarom is het be- langrijk om voortdurend nieuwe kennis op te doen? Investeren Belgische bedrijven wel voldoende in nieuwe kennis? Organiseer of volg je zelf opleidingen? ANN LOMANS OPRICHTSTER VAN COMMUNICATIEBUREAU PRAVDA PRESSROOM STEFAAN BETTENS CEO, JET IMPORT, EEN VAN DE GROOTSTE DRANKENIMPORTEURS IN BELGIË PRISCILLA VAN DER LEK HR MANAGER BENELUX, THE WALT DISNEY COMPANY FOKUS-ONDERNEMEN.BE
 • 13. BESCHERM UW HERSENSSPINSELS Dit jaar besteden we bij Remarkable extra aandacht aan Start-Ups en Scale-Ups. Onder meer door lezingen en door quasi dagelijkse toelichting. Zo merken we dat én de door- snee starter én de snel groeiende KMO in België en Vlaanderen in het bijzonder ten op- zichte van Europese collega’s pas wakker lig- gen van de bescherming van hun naam, logo, merk, model… als ze op een probleem bot- sen. Een onverstaanbare merknaam in een andere taal; iemand die eerder een gelijkend merk deponeerde; iemand die beweert een model eerder bedacht te hebben…. Telkens opnieuw te wijten aan de verwaarlozing van de noodzakelijke basisbescherming bij de op- start of de doorgroei. Vaak zijn de gevolgen zeer kostelijk of zelfs faliekant. Bij het recente Scale-Up event Level Up, geor- ganiseerd door Gent BC, stelde Remarkable vast dat van de 15 Scale-Up bedrijven die zich aan de wereld voorstelden, 11 op 15 nooit de moeite namen iets te beschermen. Het per- spectief lijkt verschoven van lange naar korte termijn en gericht op een snelle verkoop bin- nen 3 à 5 jaar. Dat je je basisbescherming extra kunt ver- zilveren, bewijzen dan weer andere starters (zoals Vitaya of Foodmakers). Vaak wordt er ook veel te weinig gebenchmarkt bij de (start)positionering. Remarkable ontwik- kelde op basis van zijn 25 jaar Vlaamse tot Europese ervaring daarom een basismodel rond 3 sleutelwoorden: Bench + Branding + Babbel. Of hoe je met een klein budget toch kan uitgroeien tot een sterk merk, dankzij een goede Benchmark, een ondersteunende Branding en een consequente Babbel (o.a. via social media). Thierry Cattoir Branding Architect thierry.cattoir@remarkable.eu www.remarkable.eu LEEN SERVRANCKX LEEN VAN NOOTEN VEERLE DE PELSMAECKER A D V E R T O R I A L
 • 14. 14 Rittal nv/sa Industrieterrein E17/3206 - Stokkelaar 8 - 9160 Lokeren T 09 353 91 11 - F 09 355 68 62 - info@rittal.be - www.rittal.be IT-rack TE 8000 — Efficiënt en rendabel. Voor een snelle én veilige uitbouw van kleine tot middelgrote IT-omgevingen. www.rittal.be CHRONICLE KRIS PEETERS Op de trein naar de digitale economie De digitale economie is een aanstormende trein die we niet kunnen negeren. Het zou dom zijn om gewoon opzij te gaan en die trein te laten passeren. Nee, we moéten op die trein springen. We moeten zorgen dat we mee zijn. TEKST KRIS PEETERS, FEDERAAL VICE-MINISTER, MINISTER VAN WERK, ECONOMIE EN CONSUMENTEN, BELAST MET BUITENLANDSE HANDEL. D e hoogtechnologische werkgelegenheid is in België tussen 2000 en 2011 met 22,3 procent gegroeid, terwijl de niet-hoogtechnologische met maar 8,6 procent is gegroeid. Stellen dat de toekomst van onze economie digitaal moet zijn, is dus een evidentie. WE MOETEN DAAR absoluut in investeren. Eerst en vooral moeten mensen zich thuis voelen in de digitale wereld. 13 procent van de 16 tot 74-jarigen in ons land heeft nog nooit het internet gebruikt. Aangezien dat vaak gerelateerd is aan een lager inkomen, bieden de steeds goedkoper worden smartphones en internetabonnementen zeker kansen. Tegelijk moet de overheid investeren in digitale basisvaardigheden. In België hebben maar 60 procent van de mensen zulke vaardigheden tegenover 72 procent in Nederland en 66 procent in Duitsland. Hier moeten we als overheden oog voor hebben, bijvoorbeeld in het onderwijs en bij arbeidsbemiddeling. Zelfs in tijden van besparingen zijn investeringen in toegankelijke IT- diensten een must. TEN TWEEDE MOETEN we ervoor zorgen dat ondernemingen ook de mogelijkheden hebben om de digitale concurrentiestrijd aan te gaan. Vasthouden aan een systeem dat te rigide is, kan ons duur komen te staan. We hebben in de e-commerce al gezien dat je daarin snel een grote achterstand kunt oplopen als je er te laat op inspeelt. Net daarom heeft de federale regering de regels over nachtarbeid aangepast. Dat biedt e-commercebedrijven de kans om die achterstand in te lopen, iets waar alle betrokkenen volop voor moeten gaan. TOT SLOT IS het belangrijk te beseffen dat het digitale ondernemen geen zaak is van grote en multinationale bedrijven alleen. Integendeel, het zijn vooral de kleine ondernemingen die baat hebben bij een digitale strategie. Het is de manier bij uitstek om op te vallen in de massa. We moeten mensen blijven overtuigen om digitale verkoopskanalen te openen. Dit is niet alleen complementair aan hun fysiek verkoopskanaal, het is ook een belangrijk lokmiddel. Mensen die op zoek zijn naar een specifieke winkel, doen dat tegenwoordig vooral online. Een aantrekkelijke website is een absolute must. Een website is het startpunt voor elke digitale ondernemer. Een digitale strategie is voor kleine ondernemingen de manier bij uitstek om op te vallen in de massa FOKUS-ONDERNEMEN.BE
 • 15. Uw betrouwbare partner voor digitale apparatuur In 2004 beslisten Jo Op de Beeck en John Fosté dat het tijd was om een andere weg in te slaan. Met sa- men meer van 20 jaar ervaring in de wereld van de afdrukapparatuur zetten ze DigitOffice op touw. DigitOffice, met haar hoofdzetel centraal gelegen in Mechelen, groeide al snel uit tot een speler op de markt om rekening mee te houden. De focus van de twee zaakvoerders lag en ligt op het verdelen van kantoorapparaten zoals printers, kopieerapparaten en multifunctionele toestellen. En sinds enkele ja- ren ook scanning software. O N A F H A N K E L I J K E PA R T N E R Op het vlak van apparatuur en software is DigitOffice een trouwe, onafhankelijke verdeler voor de klant. Wij geven steeds vrijblijvend en merkonafhankelijk advies op maat van de klant. We gaan na wat de specifie- ke noden zijn van de klant en zoeken naar de beste oplossing. Dit deden we in het begin al voor de kan- toorapparaten en sinds enkele jaren ook op het vlak van software. Een sterke focus ligt hier op software voor uw scangebruik. Want doorheen de jaren is het gebruik van deze apparaten in ondernemingen ver- schoven van het kopiëren van documenten naar het printen en scannen van documenten. D I G I TA L I S E R E N Maar wat doet u met uw scans? U stuurt ze naar een e-mailadres of map op uw server, vervolgens slaagt u ze op in de juiste map en herbenoemt het document. Vaak passeert zo’n document langs verschillende personen die het moeten bekijken of hun akkoord moeten geven… Dit is een traditioneel proces binnen een onderneming, misschien ook binnen die van u. Wij willen hiervan afstappen en trachten dit zo ver mogelijk te automatiseren. Met verschillende soft- ware-oplossingen voor uw scanning, digitaliseren, archiveren van documenten en beheren van docu- menten geven wij u en uw medewerkers meer tijd om zich te concentreren op de groei van uw bedrijf. Software hoeft niet altijd veel te kosten. Daarom trachten wij ook hier onze onafhankelijkheid uit te spelen en zoeken voor u de oplossing die het best aansluit bij uw noden om u zo onnodige kosten te besparen. Op deze manier proberen wij uw kantoor- omgeving te moderniseren. Na meer dan een decennium doen we dit allemaal met de grootste focus voor de klant, merkonafhan- kelijk, maar wel als sterke partner van onder meer Konica Minolta, Lexmark, Brother, HP,… Voor een vrijblijvend gesprek mag u ons steeds contacteren: DIGITOFFICE 015/20.93.79 www.digitoffice.be www.digitoffice.be A D V E R T O R I A L
 • 16. Kijk op wolterskluwer.be/kmo Kmo business software Voor administratie die werkt zonder dat u het merkt Meer aan uw hoofd dan u lief is? Werkt de berg offertes en facturen die u nog moet afwerken op uw gemoedsrust? Zoekt u dringend tijd om uw betalingen op te volgen? Komt die nieuwe webshop maar niet van de grond? Weet u niet meer waar uw hoofd staat met al die administratie? Het beste advies dat we u kunnen geven is u te concentreren op de kernactiviteiten van uw kmo. En – let’s face it: daar hoort uw administratie niet bij. Dus waarom niet gewoon Wolters Kluwer kmo software inschakelen? t