SlideShare a Scribd company logo
FËMIJET E HUMBUR DHE
TË SHFRYTËZUAR
ALO 116-000 LINJA KOMBETARE PËR FËMIJET E HUMBUR NË

SHQIPËRI
ÇFARË ËSHTË 116-000?
• 116 - 000 është numri i harmonizuar Pan-Europian që ofron mbështetje të

menjëhershme për çdo fëmijë që mund të ketë humbur apo që është larg të afërmve;

• Më 15 shkurt 2007, Komisioni Europian njohu nevojën për domosdoshmërinë e një numri
për të ndihmuar fëmijët e humbur të kthehen pranë familjeve, si dhe për të mundësuar
ndihmën e duhur për prindërit që të gjejnë femijët e tyre. Komisioni europian (Vendimi
nr.116 dhe nr.698 i datës 15 Shkurt dhe 29 Tetor të 2007), ka rezervuar fillimisht numrin
116 për shërbime që kanë impakt social në jetën e komunitetit;
• Në vitin 2008, Autoriteti Rregullator i Komunikimeve Elektronike Europiane e bëri atë
funksional dhe e përkufizoi “ 116000- Linjë Telefoni direkte për Fëmijët e Humbur” për
përdorim nga Minisiritë e Brendshme të shteteve anëtare por gjithashtu dhe shërbimet
e jashtme.Për momentin kjo linjë është funksionale në 15 vende te BE-se dhe 3 vende te
Ballkanit.
Si lindi ALO 116-000 në Shqipëri
• Linja e Telefonit për Fëmijët e Humbur, lindi si një nevojë për të kanalizuar shërbime
specifike për fëmijët dhe Shqipëria ishte shteti i parë jo anëtar i BE-së që e bëri
funksional numrin 116-000 nëpërmjet ALO 116;
• Telefoni i Ndihmës për Fëmijë operon me 3 numra, 116 Linja Kombëtare e Këshillimit
për Fëmijë, 116-111 Linja Pan Europiane dhe 116-000 Linja për Fëmijët e Humbur;
• Në nëntor të vitit 2010, u organizua në Shqipëri nga Qendra Ndërkombëtare për
Fëmijët e Humbur dhe Shfrytëzuar (ICMEC) takimi i parë me të gjithë partnerët
kryesorë në nivel ndërkomëbtar dhe kombëtar “Fëmijët e Humbur në Shqipëri”
• ALO 116-000 është anëtare e Rrjetit Global për Fëmijët e Humbur dhe
Shfrytëzuar që prej vitit 2010;
• Ky numër, ashtu si dhe numrat e tjerë të Linjës Kombëtare të Telefonit për
Fëmijë, është funksional, falë mbështetjes së UNICEF, AKEP dhe Kompanive të
telefonisë fikse dhe celulare;
• Në qershor të 2011 u firmos Marrëveshja e Bashkëpunimit me Drejtorine e
Përgjithshme të Policisë, për shkëmbimin e ndërsjellë të informacionit dhe
publikimin e rasteve të fëmijëve të humbur sipas standardeve të ICMEC;
Si funksionon ALO 116-000
• ALO 116-000 funksionon me një qendër thirrjeje dhe sipas të dhënave që vijnë
në qendrën e thirrjeve, bëhet klasifikimi i telefonatave sipas klasifikimit cilësor.
Në këtë klasifikim përfshihen:
Lokalizimi fizik i fëmijëve (vendodhja e tyre) duke bashkëpunuar me
institucionet dhe organizatat partnere kombëtare dhe ndërkombëtare;
Telefonata për këshillim: nëpërmjet të cilave u ofrohet këshillim psikosocial
fëmijëve të humbur, rrëmbyer, trafikuar apo fëmijëve që shfaqin tentativa
largimi nga shtëpia por gjithashtu edhe prindërve dhe të afërmve të tjerë të
fëmijëve të humbur, rrëmbyer, trafikuar apo fëmijëve që janë larguar nga
shtëpia;
Telefonata për informacion: Fëmijët telefonojnë për tu informuar mbi
shërbimet që ofron ALO 116-000, ku mund të kërkojnë informacion për
pasojat e vendimeve për tu larguar nga shtëpia në momentet kur fëmijët
shfaqin tendenca për braktisje të shtëpisë,informacion për institucionet e
ndihmës së shpejtë (polici, ambulancë, zjarrfikës);
 Informacion për prindërit se si të sillen me fëmijët në momentet kur ata
vërejnë se fëmijët shfaqin sjellje për tu larguar nga shtëpia, apo për prindërit
të cilët ndjehen të rrezikuar për mirëqenien fizike të fëmijeve të tyre;
Informacion dhe trainime për çdo profesionist që punon me/për fëmijët;
Referim në institucionet përkatëse;
Kur klasifikohet një fëmijë si i humbur
sipas ALO 116-000
•“Fëmijë i humbur” konsiderohet çdo rast kur një fëmijë largohet nga kujdesi
prindëror / kujdestar, por që nuk dihen rrethanat e largimit ose zhdukjes së
tij/saj dhe nuk ka asnjë informacion ose të dhënë mbi mirëqënien (jetënshëndetin) apo vendndodhjen aktuale të tij.
•“Fëmijë të humbur në situatë rreziku” konsiderohen rastet si më poshtë;

• Fëmija është nën moshën 14 vjeç dhe nuk ka informacion rreth rrethanave të
largimit apo vendndodhjes së tij/saj;
Fëmija është i moshës 14 – 18 vjeç, por njihet nga strukturat policore apo
ka informacion se ai është përdorues i/e alkolit, drogës, apo i/e përfshirë në
aktivitete të mëparshme kriminale;
Fëmija vuan nga sëmundje që trajtohet me medikamente në mënyrë të
vazhdueshme apo ka probleme të shëndetit mendor & psikologjik, etj,. Çdo
fëmijë i/e larguar nga shtëpia për shkak se është viktime e dhunës në familje;
•Çdo fëmijë i rrëmbyer ose që ka të dhëna që të bëjnë të besosh se fëmija mund të
jetë rrëmbyer, për qëllime shfrytëzimi apo shkaqe të tjera që rrezikojnë mirëqenien
apo jetën e fëmijës;
• “Fëmijë i marrë në mënyrë të padrejtë” është çdo fëmijë i marrë nga njëri
prind/kujdestar në kundërshtim me Vendimin e Gjykatës, duke e larguar atë prej
personit që ushtron autoritetin prindëror ose që i është besuar për rritje dhe
edukim.
Fëmije të humbur-ALO 116-000
• 11 raste janë referuar pranë ALO 116-000 gjatë këtyre 4 viteve, 6 meshkuj dhe 5
femra;

• 4 fëmijë janë gjetur brenda 24 orëve të para, që nga momenti i denoncimit pranë
ALO 116-000;
• 2 femijë janë gjetur pas 1 jave kërkimi dhe mbledhje informacioni;

• 5 çështje vazhdojnë të jenë ende të hapura;
• 493 raste apo rreth 4% e rasteve të trajtuara nga ALO 116 e mendojnë largimin
nga shtëpia si një formë zgjidhje për problemet e tyre;
Tipologjia e rasteve
2.5
2
1.5
1

0.5
0
I larguar
nga
familja

Humbje
kontakti

I humbur I humbur I I humbur I rrembyer I rrembyer Rrembim
neglizhuar nderkufitar
per
prinderor
shfrytezim
seksual
Gjinia e fëmijëve të Humbur
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Mashkull
Femer

2009

2010

2011

2012

0
1

3
2

1
1

2
1
Shkaqet që ndikojnë tek fëmijët për të menduar largimin nga
familja si zgjidhje
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Abuzim fizik

Abuzim emocional

Neglizhimi/krahasimi

Marredheniet
afektive

Marredheniet
familjare

2009

33

8

13

23

28

2010

18

11

17

24

73

2011

21

7

15

36

64

2012

6

14

3

29

50
Shfrytëzimi i fëmijëve
• Parimet themelore që ndjekin këshilluesit ALO 116 për vlerësimin e rasteve të
shfrytëzimit:

Fëmijët duhet të kenë shëndet, siguri dhe mirëqenie. Mbrojtja e interesave të
tyre duhet të jetë konsideratë parësore në të gjitha vendimet që merren për ta;
Të mbrohet dhe promovohet nevoja e tyre për mirëqenie dhe zhvillim, me qëllim
që në çdo vendim që merret për fëmijën, sigurimi i mirëqenies së tij / saj të jetë
parim udhëheqës në punë e këshilluesit pranë ALO 116;
Fëmijët duhet të vlerësohen, respektohen dhe kuptohen, brenda kontekstit të
tyre moshor, gjinor, kulturor, fetar, gjuhësor, aftësisë së kufizuar apo kombësisë së
tyre; Nevojat e tyre duhet të identifikohen dhe plotësohen brenda këtij konteksti
si dhe atij familjar, kurdo kur kjo është e mundur;
Mënyrat e shfrytëzimit
35
30
25
20
15
10
5
0
Pune e detyruar
Mashkull
Femer

Pune e femijes ne
shtepi

Pune te tjera

Femije te perdorur
per lypje

33
26

16
32

4
5

17
8
Punë e detyruar
30
25
20

15
10
5
0
2009
2010
2011
2012

Pune e detyruar
17
0
25
17
Punë e fëmijës në familje
25
20
15
10

5
0
2009
2010
2011
2012

Pune e femijes ne familje
21
16
0
11
Punë te tjera të fëmijëve
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2009
2010
2011
2012

Te tjera
0
1
1
7
Fëmijë të përdorur për lypje
12
10
8

6
4
2
0
2009
2010
2011
2012

Femije te perdorur per lypje
10
8
3
4
Të dhëna për shfrytëzimin sipas ALO 116
• Po të shikojmë raportin gjinor të kategorisë së shfrytëzimit është pothuajse I
barabartë me 50% meshkuj dhe 50% femra;
• 90 % të rasteve shfrytëzuesit janë prindërit;
• Punët më të raportuara nga fëmijët meshkuj janë;
Kujdesi për bagëtitë;
Punimi i tokës;
Shitja e produkteve bujqësore dhe blegtorale në zonat urbane vetëm dhe të
pashoqëruar;
Gërmime për minerale në miniera etj;
Grupmosha e fëmijëve meshkuj që kanë raportuar më shumë këtë problem është
10-13 vjeç;
Të dhëna për shfrytëzimin sipas ALO 116
• Punët më të raportuara nga vajzat;
Gatimi;
Kujdesi për pastrimin e shtëpisë;
Punimi tokës;
Kujdesi për bagëtitë;
Mbledhja e druve në mal nën shoqërinë e prindërve etj;
• Fëmijët femra që kanë raportuar këto probleme ndryshe nga meshkujt I përkasin
grupmoshës 12-17 vjeç;
• Telefonatat që kanë denoncuar fenomenin e lypjes janë kryer të gjitha nga qytetarë dhe
kalimtarë.

More Related Content

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

Fëmijet e humbur dhe shfrytëzuar

 • 1. FËMIJET E HUMBUR DHE TË SHFRYTËZUAR ALO 116-000 LINJA KOMBETARE PËR FËMIJET E HUMBUR NË SHQIPËRI
 • 2. ÇFARË ËSHTË 116-000? • 116 - 000 është numri i harmonizuar Pan-Europian që ofron mbështetje të menjëhershme për çdo fëmijë që mund të ketë humbur apo që është larg të afërmve; • Më 15 shkurt 2007, Komisioni Europian njohu nevojën për domosdoshmërinë e një numri për të ndihmuar fëmijët e humbur të kthehen pranë familjeve, si dhe për të mundësuar ndihmën e duhur për prindërit që të gjejnë femijët e tyre. Komisioni europian (Vendimi nr.116 dhe nr.698 i datës 15 Shkurt dhe 29 Tetor të 2007), ka rezervuar fillimisht numrin 116 për shërbime që kanë impakt social në jetën e komunitetit; • Në vitin 2008, Autoriteti Rregullator i Komunikimeve Elektronike Europiane e bëri atë funksional dhe e përkufizoi “ 116000- Linjë Telefoni direkte për Fëmijët e Humbur” për përdorim nga Minisiritë e Brendshme të shteteve anëtare por gjithashtu dhe shërbimet e jashtme.Për momentin kjo linjë është funksionale në 15 vende te BE-se dhe 3 vende te Ballkanit.
 • 3. Si lindi ALO 116-000 në Shqipëri • Linja e Telefonit për Fëmijët e Humbur, lindi si një nevojë për të kanalizuar shërbime specifike për fëmijët dhe Shqipëria ishte shteti i parë jo anëtar i BE-së që e bëri funksional numrin 116-000 nëpërmjet ALO 116; • Telefoni i Ndihmës për Fëmijë operon me 3 numra, 116 Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë, 116-111 Linja Pan Europiane dhe 116-000 Linja për Fëmijët e Humbur; • Në nëntor të vitit 2010, u organizua në Shqipëri nga Qendra Ndërkombëtare për Fëmijët e Humbur dhe Shfrytëzuar (ICMEC) takimi i parë me të gjithë partnerët kryesorë në nivel ndërkomëbtar dhe kombëtar “Fëmijët e Humbur në Shqipëri”
 • 4. • ALO 116-000 është anëtare e Rrjetit Global për Fëmijët e Humbur dhe Shfrytëzuar që prej vitit 2010; • Ky numër, ashtu si dhe numrat e tjerë të Linjës Kombëtare të Telefonit për Fëmijë, është funksional, falë mbështetjes së UNICEF, AKEP dhe Kompanive të telefonisë fikse dhe celulare; • Në qershor të 2011 u firmos Marrëveshja e Bashkëpunimit me Drejtorine e Përgjithshme të Policisë, për shkëmbimin e ndërsjellë të informacionit dhe publikimin e rasteve të fëmijëve të humbur sipas standardeve të ICMEC;
 • 5. Si funksionon ALO 116-000 • ALO 116-000 funksionon me një qendër thirrjeje dhe sipas të dhënave që vijnë në qendrën e thirrjeve, bëhet klasifikimi i telefonatave sipas klasifikimit cilësor. Në këtë klasifikim përfshihen: Lokalizimi fizik i fëmijëve (vendodhja e tyre) duke bashkëpunuar me institucionet dhe organizatat partnere kombëtare dhe ndërkombëtare; Telefonata për këshillim: nëpërmjet të cilave u ofrohet këshillim psikosocial fëmijëve të humbur, rrëmbyer, trafikuar apo fëmijëve që shfaqin tentativa largimi nga shtëpia por gjithashtu edhe prindërve dhe të afërmve të tjerë të fëmijëve të humbur, rrëmbyer, trafikuar apo fëmijëve që janë larguar nga shtëpia;
 • 6. Telefonata për informacion: Fëmijët telefonojnë për tu informuar mbi shërbimet që ofron ALO 116-000, ku mund të kërkojnë informacion për pasojat e vendimeve për tu larguar nga shtëpia në momentet kur fëmijët shfaqin tendenca për braktisje të shtëpisë,informacion për institucionet e ndihmës së shpejtë (polici, ambulancë, zjarrfikës);  Informacion për prindërit se si të sillen me fëmijët në momentet kur ata vërejnë se fëmijët shfaqin sjellje për tu larguar nga shtëpia, apo për prindërit të cilët ndjehen të rrezikuar për mirëqenien fizike të fëmijeve të tyre; Informacion dhe trainime për çdo profesionist që punon me/për fëmijët; Referim në institucionet përkatëse;
 • 7. Kur klasifikohet një fëmijë si i humbur sipas ALO 116-000 •“Fëmijë i humbur” konsiderohet çdo rast kur një fëmijë largohet nga kujdesi prindëror / kujdestar, por që nuk dihen rrethanat e largimit ose zhdukjes së tij/saj dhe nuk ka asnjë informacion ose të dhënë mbi mirëqënien (jetënshëndetin) apo vendndodhjen aktuale të tij. •“Fëmijë të humbur në situatë rreziku” konsiderohen rastet si më poshtë; • Fëmija është nën moshën 14 vjeç dhe nuk ka informacion rreth rrethanave të largimit apo vendndodhjes së tij/saj;
 • 8. Fëmija është i moshës 14 – 18 vjeç, por njihet nga strukturat policore apo ka informacion se ai është përdorues i/e alkolit, drogës, apo i/e përfshirë në aktivitete të mëparshme kriminale; Fëmija vuan nga sëmundje që trajtohet me medikamente në mënyrë të vazhdueshme apo ka probleme të shëndetit mendor & psikologjik, etj,. Çdo fëmijë i/e larguar nga shtëpia për shkak se është viktime e dhunës në familje;
 • 9. •Çdo fëmijë i rrëmbyer ose që ka të dhëna që të bëjnë të besosh se fëmija mund të jetë rrëmbyer, për qëllime shfrytëzimi apo shkaqe të tjera që rrezikojnë mirëqenien apo jetën e fëmijës; • “Fëmijë i marrë në mënyrë të padrejtë” është çdo fëmijë i marrë nga njëri prind/kujdestar në kundërshtim me Vendimin e Gjykatës, duke e larguar atë prej personit që ushtron autoritetin prindëror ose që i është besuar për rritje dhe edukim.
 • 10. Fëmije të humbur-ALO 116-000 • 11 raste janë referuar pranë ALO 116-000 gjatë këtyre 4 viteve, 6 meshkuj dhe 5 femra; • 4 fëmijë janë gjetur brenda 24 orëve të para, që nga momenti i denoncimit pranë ALO 116-000; • 2 femijë janë gjetur pas 1 jave kërkimi dhe mbledhje informacioni; • 5 çështje vazhdojnë të jenë ende të hapura; • 493 raste apo rreth 4% e rasteve të trajtuara nga ALO 116 e mendojnë largimin nga shtëpia si një formë zgjidhje për problemet e tyre;
 • 11. Tipologjia e rasteve 2.5 2 1.5 1 0.5 0 I larguar nga familja Humbje kontakti I humbur I humbur I I humbur I rrembyer I rrembyer Rrembim neglizhuar nderkufitar per prinderor shfrytezim seksual
 • 12. Gjinia e fëmijëve të Humbur 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 Mashkull Femer 2009 2010 2011 2012 0 1 3 2 1 1 2 1
 • 13. Shkaqet që ndikojnë tek fëmijët për të menduar largimin nga familja si zgjidhje 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Abuzim fizik Abuzim emocional Neglizhimi/krahasimi Marredheniet afektive Marredheniet familjare 2009 33 8 13 23 28 2010 18 11 17 24 73 2011 21 7 15 36 64 2012 6 14 3 29 50
 • 14. Shfrytëzimi i fëmijëve • Parimet themelore që ndjekin këshilluesit ALO 116 për vlerësimin e rasteve të shfrytëzimit: Fëmijët duhet të kenë shëndet, siguri dhe mirëqenie. Mbrojtja e interesave të tyre duhet të jetë konsideratë parësore në të gjitha vendimet që merren për ta; Të mbrohet dhe promovohet nevoja e tyre për mirëqenie dhe zhvillim, me qëllim që në çdo vendim që merret për fëmijën, sigurimi i mirëqenies së tij / saj të jetë parim udhëheqës në punë e këshilluesit pranë ALO 116; Fëmijët duhet të vlerësohen, respektohen dhe kuptohen, brenda kontekstit të tyre moshor, gjinor, kulturor, fetar, gjuhësor, aftësisë së kufizuar apo kombësisë së tyre; Nevojat e tyre duhet të identifikohen dhe plotësohen brenda këtij konteksti si dhe atij familjar, kurdo kur kjo është e mundur;
 • 15. Mënyrat e shfrytëzimit 35 30 25 20 15 10 5 0 Pune e detyruar Mashkull Femer Pune e femijes ne shtepi Pune te tjera Femije te perdorur per lypje 33 26 16 32 4 5 17 8
 • 17. Punë e fëmijës në familje 25 20 15 10 5 0 2009 2010 2011 2012 Pune e femijes ne familje 21 16 0 11
 • 18. Punë te tjera të fëmijëve 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2009 2010 2011 2012 Te tjera 0 1 1 7
 • 19. Fëmijë të përdorur për lypje 12 10 8 6 4 2 0 2009 2010 2011 2012 Femije te perdorur per lypje 10 8 3 4
 • 20. Të dhëna për shfrytëzimin sipas ALO 116 • Po të shikojmë raportin gjinor të kategorisë së shfrytëzimit është pothuajse I barabartë me 50% meshkuj dhe 50% femra; • 90 % të rasteve shfrytëzuesit janë prindërit; • Punët më të raportuara nga fëmijët meshkuj janë; Kujdesi për bagëtitë; Punimi i tokës; Shitja e produkteve bujqësore dhe blegtorale në zonat urbane vetëm dhe të pashoqëruar; Gërmime për minerale në miniera etj; Grupmosha e fëmijëve meshkuj që kanë raportuar më shumë këtë problem është 10-13 vjeç;
 • 21. Të dhëna për shfrytëzimin sipas ALO 116 • Punët më të raportuara nga vajzat; Gatimi; Kujdesi për pastrimin e shtëpisë; Punimi tokës; Kujdesi për bagëtitë; Mbledhja e druve në mal nën shoqërinë e prindërve etj; • Fëmijët femra që kanë raportuar këto probleme ndryshe nga meshkujt I përkasin grupmoshës 12-17 vjeç; • Telefonatat që kanë denoncuar fenomenin e lypjes janë kryer të gjitha nga qytetarë dhe kalimtarë.