SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Ðýé Áðýäáåðè. "×åðòîâî êîëåñî".
Êàê âåòåð îêòÿáðÿ, ïðèëåòåëè â ãîðîäîê àòòðàêöèîíû; áóäòî èç-çà õîëîäíîãî îçåðà,
ñòó÷à êîñòÿìè â íî÷è, ïðè÷èòàÿ, âçäûõàÿ, øåï÷à íàä êðûøàìè áàëàãàíîâ â òåìíîì
äîæäå, ÷åðíûå ëåòó÷èå ìûøè. Àòòðàêöèîíû ïîñåëèëèñü íà ìåñÿö âîçëå ñåðîãî,
íåñïîêîéíîãî îêòÿáðüñêîãî îçåðà ïîä ñâèíöîâûì íåáîì, â ÷åðíîé íåïîãîäå ãðîç,
áóøóþùèõ âñå ñèëüíåé. Óæå øëà òðåòüÿ íåäåëÿ ìåñÿöà, áûë ÷åòâåðã, íàäâèãàëèñü
ñóìåðêè, êîãäà íà áåðåãó îçåðà ïîÿâèëèñü â õîëîäíîì âåòðå äâîå ìàëü÷èøåê. - Íó-
ó, ÿ íå âåðþ! - ñêàçàë Ïèòåð. - Ïîøëè, óâèäèøü ñàì, - îòîçâàëñÿ Õýíê. Èõ ïóòü ïî
ñûðîìó êîðè÷íåâîìó ïåñêó ãðîõî÷óùåãî áåðåãà îòìå÷àëè ãóñòûå ïëåâêè. Ìàëü÷èêè
áåæàëè íà áåçëþäíóþ ñåé÷àñ ïëîùàäêó, ãäå ðàçìåñòèëèñü àòòðàêöèîíû. Ïî-ïðåæíåìó
ëèë äîæäü. Íèêòî ñåé÷àñ íà ýòîé ïëîùàäêå âîçëå øóìÿùåãî îçåðà íå ïîêóïàë áèëåòû
â ÷åðíûõ îáëóïèâøèõñÿ áóäêàõ, íèêòî íå ïûòàëñÿ âûèãðàòü ñîëåíûé îêîðîê ó
âçâèçãèâàþùåé ðóëåòêè, è íèêàêèõ óðîäîâ, íè õóäûõ, íè òîëñòûõ, íå âèäíî áûëî íà
ïîìîñòàõ.  ïðîõîäå, ðàññåêàâøåì ïëîùàäêó ïîïîëàì, öàðèëî ìîë÷àíèå, òîëüêî
áðåçåíò áàëàãàíîâ õëîïàë íà âåòðó, ïîõîæèé íà îãðîìíûå êðûëüÿ äîèñòîðè÷åñêèõ
÷óäîâèù.  âîñåìü âå÷åðà, ìîæåò áûòü, âñïûõíóò ìåðòâåííî-áåëûå îãíè, ãðîìêî
çàçâó÷àò ãîëîñà, íàä îçåðîì ðàçíåñåòñÿ ìóçûêà. Íî ïîêà ëèøü ñëåïîé ãîðáóí ñèäåë
â îäíîé èç áóäîê, ÷åì-òî íàïîìèíàþùåé òðåñíóâøóþ ôàðôîðîâóþ ÷àøêó, èç êîòîðîé îí
íå ñïåøà îòõëåáûâàë êàêîå-òî àðîìàòíîå ïèòüå. - Âîò, - ïðîøåïòàë Õýíê è ïîêàçàë
ðóêîé. Ïåðåä íèìè áåçìîëâíî âûñèëîñü òåìíîå "÷åðòîâî êîëåñî", îãðîìíîå ñîçâåçäèå
ýëåêòðè÷åñêèõ ëàìïî÷åê íà ôîíå çàòÿíóòîãî îáëàêàìè íåáà. - Âñå ðàâíî íå âåðþ, -
ñêàçàë Ïèòåð. - ß ñâîèìè ãëàçàìè âèäåë. Íå çíàþ, êàê îíè ýòî äåëàþò, íî òàê âñå
è ïðî èçîøëî. Ñàì çíàåøü, êàêèå îíè áûâàþò, ýòè ïðèåçæèå ñ àòòðàêöèîíàìè, - âñå
÷óäíûå. Íó à ýòè åùå ÷óäíåé äðóãèõ. Ñõâàòèâ Ïèòåðà çà ðóêó, Õýíê ïîòàùèë åãî ê
äåðåâó íåïîäàëåêó, è ÷åðåç ìèíóòó îíè ñèäåëè óæå íà òîëñòûõ âåòêàõ, íàäåæíî
óêðûòûå îò ïîñòîðîííèõ âçãëÿäîâ ãóñòîé çåëåíîé ëèñòâîé. Õýíê âäðóã çàìåð. - Òññ!
Ìèñòåð Êóäæåð, äèðåêòîð - âîí, ñìîòðè! Íåâèäèìûå, îíè âïèëèñü â íåãî ãëàçàìè.
Ìèñòåð Êóäæåð, ÷åëîâåê ëåò òðèäöàòè ïÿòè, ïðîøåë ïðÿìî ïîä èõ äåðåâîì. Íà íåì
áûë ñâåòëûé íàãëàæåííûé êîñòþì, â ïåòëèöå ðîçîâåëà ãâîçäèêà, èç-ïîä êîðè÷íåâîãî
êîòåëêà áëåñòåëè íàïîìàæåííûå âîëîñû. Òðè íåäåëè òîìó íàçàä, êîãäà àòòðàêöèîíû
ïðèáûëè â ãîðîäîê, îí, ïðèâåòñòâóÿ æèòåëåé, ïî÷òè áåñïðåðûâíî ðàçìàõèâàë ýòèì
êîòåëêîì è íàæèìàë íà êëàêñîí ñâîåãî áëåñòÿùåãî êðàñíîãî "ôîðäà". Âîò ìèñòåð
Êóäæåð êèâíóë è ÷òî-òî ñêàçàë ìàëåíüêîìó ñëåïîìó ãîðáóíó. Ãîðáóí íåóêëþæå, íà
îùóïü, çàïåð ìèñòåðà Êóäæåðà â ÷åðíîé êîðçèíå è ïîñëàë åå ñòðåìèòåëüíî ââûñü, â
ñãóùàþùèåñÿ ñóìåðêè. Ìîòîð âûë è æóææàë. - Ñìîòðè! - ïðîøåïòàë Õýíê. - "×åðòîâî
êîëåñî" êðóòèòñÿ íåïðàâèëüíî! Íàçàä, à íå âïåðåä! - Íó è ÷òî èç ýòîãî? - Ñìîòðè
õîðîøåíüêî! Äâàäöàòü ïÿòü ðàç ïðîêðóòèëîñü îãðîìíîå ÷åðíîå êîëåñî. Ïîòîì ñëåïîé
ãîðáóí, ïðîòÿíóâ âïåðåä áëåäíûå ðóêè, íà îùóïü âûêëþ÷èë ìîòîð. ×óòü ïîêà÷èâàÿñü,
êîëåñî çàìåäëèëî õîä è îñòàíîâèëîñü. ×åðíàÿ êîðçèíà îòêðûëàñü, è èç íåå
âûïðûãíóë ìàëü÷èøêà ëåò äåñÿòè. Ïåòëÿÿ ìåæäó áàëàãàíàìè è àòòðàêöèîíàìè â øåïîòå
âåòðà, îí áûñòðî çàøàãàë ïðî÷ü. Ïèòåð åäâà íå ñîðâàëñÿ ñ âåòêè, åãî âçãëÿä
ìåòàëñÿ ïî "÷åðòîâó êîëåñó". - Êóäà æå äåâàëñÿ ìèñòåð Êóäæåð? Õýíê òêíóë åãî
òîðæåñòâóþùå â áîê: - À åùå ìíå íå âåðèë! Òåïåðü óáåäèëñÿ? - ×òî îí çàäóìàë? -
Ñêîðåé çà íèì! Õýíê êàìíåì óïàë ñ äåðåâà, è åùå äî òîãî, êàê íîãè åãî êîñíóëèñü
çåìëè, îí óæå ì÷àëñÿ âñëåä çà äåñÿòèëåòíèì ìàëü÷èêîì. Âî âñåõ îêíàõ áåëîãî äîìà
ìèññèñ Ôîëè, ñòîÿâøåãî ó îâðàãà, â òåíè îãðîìíûõ êàøòàíîâ, ãîðåë ñâåò. Êòî-òî
èãðàë íà ðîÿëå. Çà çàíàâåñêàìè, â òåïëå äîìà, äâèãàëèñü ñèëóýòû. Äîæäü âñå øåë,
óíûëûé, íåîòâðàòèìûé, áåñêîíå÷íûé. - Äî êîñòåé ïðîìîê, - ïîæàëîâàëñÿ Ïèòåð, ñèäÿ
â êóñòàõ. - Áóäòî èç øëàíãà îêàòèëè. Ñêîëüêî íàì åùå æäàòü? - Òèøå! - ïðîøèïåë
Õýíê èç-çà çàâåñû äîæäÿ. Ñëåäóÿ çà ìàëü÷èêîì îò ñàìîãî "÷åðòîâà êîëåñà", îíè
ïåðåñåêëè âåñü ãîðîäîê, è òåìíûå óëèöû ïðèâåëè èõ ê äîìó ìèññèñ Ôîëè, íà êðàé
îâðàãà. È ñåé÷àñ â òåïëîé ñòîëîâîé äîìà íåçíàêîìûé ìàëü÷èê îáåäàë, óïèñûâàÿ çà
îáå ùåêè ñî÷íûå îòáèâíûå èç áàðàøêà è êàðòîôåëüíîå ïþðå. - ß çíàþ, êàê åãî
çîâóò, - òîðîïëèâî çàøåïòàë Õýíê. - Ìàìà íà äíÿõ î íåì ãîâîðèëà. Îíà ñêàçàëà:
"Òû, íàâåðíîå, ñëûøàë, Õýíê, ïðî ñèðîòó, êîòîðûé áóäåò æèòü òåïåðü ó ìèññèñ
Ôîëè? Åãî çîâóò Äæîçåô Ïàéêå, íåäåëè äâå íàçàä îí ïðèøåë ê ìèññèñ Ôîëè ïðÿìî ñ
óëèöû è ðàññêàçàë, ÷òî îí ñèðîòà, áðîäÿæíè÷àåò, è ñïðîñèë, íå íàéäåòñÿ ëè åìó
÷åãî-íèáóäü ïîåñòü, è ñ òåõ ïîð èõ ñ ìèññèñ Ôîëè âîäîé íå ðàçîëüåøü". Ýòî ìíå
ðàññêàçàëà ìàìà. - Õýíê çàìîë÷àë, íå îòðûâàÿ âçãëÿäà îò çàïîòåâøåãî èçíóòðè
îêíà. Ñ íîñà åãî ïàäàëè êàïëè. Îí ñòèñíóë ëîêîòü Ïèòåðà, ñæàâøåãîñÿ îò õîëîäà, -
Îí ìíå ñðàçó íå ïîíðàâèëñÿ. Ïèò, åùå â ïåðâûé ðàç, êàê ÿ åãî óâèäåë. Îí... çëîé
êàêîé-òî. - ß áîþñü, - çàõíûêàë, óæå íå ñòåñíÿÿñü òîâàðèùà, Ïèòåð. - Ìíå
õîëîäíî, ÿ õî÷ó åñòü, è ÿ íå ïîíèìàþ, ÷òî çäåñü äåëàåòñÿ. - Îé, íó è òóï æå òû!
- È Õýíê ñ ïðåçðèòåëüíîé ãðèìàñîé äîñàäëèâî òðÿõíóë ãîëîâîé. - Ñîîáðàæàòü íàäî!
Àòòðàêöèîíû ïðèåõàëè òðè íåäåëè íàçàä. È ïðèìåðíî òîãäà æå ê ìèññèñ Ôîëè
çàÿâèëñÿ ýòîò ïðîòèâíûé ñèðîòêà. À åå ñîáñòâåííûé ñûí óìåð êîãäà-òî íî÷üþ,
çèìîé, äàâíûì-äàâíî, è îíà ñ òåõ ïîð òàê è íå óòåøèëàñü, à òóò âäðóã ïîÿâèëñÿ
ïðîòèâíûé ñèðîòêà è ñòàë ê íåé ïîäëèçûâàòüñÿ! - Î-îõ, - ïî÷òè ïðîñòîíàë,
òðÿñÿñü, Ïèòåð. - Ïîéäåì! Äðóæíûì øàãîì îíè ïîäîøëè ê ïàðàäíîìó è çàñòó÷àëè â
äâåðü ìîëîòêîì ñ ëüâèíîé ìîðäîé. Íå ñðàçó, íî äâåðü îòâîðèëàñü, è íàðóæó
âûãëÿíóëà ìèññèñ Ôîëè. - Âõîäèòå, âû ñîâñåì ïðîìîêëè, - ñêàçàëà îíà, è îíè âîøëè
â ïåðåäíþþ. - ×òî âàì íóæíî, äåòè? - ñïðîñèëà, íàêëîíèâøèñü ê íèì, ýòà âûñîêàÿ
äàìà. Åå ïîëíóþ ãðóäü çàêðûâàëè êðóæåâà, ëèöî ó íåå áûëî õóäîå è áëåäíîå, âîëîñû
ñåäûå. - Âåäü òû Ãåíðè Óîëòåðñîí, íå òàê ëè? Õýíê êèâíóë, ãëÿäÿ èñïóãàííî â
ñòîëîâóþ; íåçíàêîìûé ìàëü÷èê îòîðâàëñÿ îò åäû è ÷åðåç îòêðûòóþ äâåðü òîæå
ïîñìîòðåë íà íèõ. - Ìîæíî íàì ïîãîâîðèòü ñ âàìè íàåäèíå, ìýì? Ïîõîæå áûëî, ÷òî
ýòè ñëîâà íåñêîëüêî óäèâèëè ìèññèñ Ôîëè; Õýíê ìåæäó òåì, ïðîêðàâøèñü íà öûïî÷êàõ
ê äâåðè â ñòîëîâóþ, òèõîíüêî ïðèòâîðèë åå è ïîñëå ýòîãî ïðîøåïòàë: - Ìû õîòèì
ïðåäóïðåäèòü âàñ êîå î ÷åì - îá ýòîì ìàëü÷èêå, êîòîðûé ó âàñ, î ñèðîòå. Â
ïåðåäíåé ïîâåÿëî õîëîäîì. Ìèññèñ Ôîëè êàê áóäòî ñòàëà åùå âûøå. -  ÷åì äåëî? -
Îí ïðèåõàë ñ àòòðàêöèîíàìè, è íèêàêîé îí íå ìàëü÷èê, à âçðîñëûé, è îí ïðèäóìàë
æèòü ó âàñ, ïîêà íå óçíàåò, ãäå ó âàñ ëåæàò äåíüãè, à êîãäà óçíàåò, òî êàê-
íèáóäü íî÷üþ óáåæèò ñ íèìè, è òîãäà ëþäè íà÷íóò åãî ðàçûñêèâàòü, íî âåäü îíè
áóäóò ðàçûñêèâàòü äåñÿòèëåòíåãî ìàëü÷èêà, è äàæå åñëè âçðîñëûé, êîòîðîãî çîâóò
ìèñòåð Êóäæåð, îêàæåòñÿ ñîâñåì ðÿäîì, èì è â ãîëîâó íå ïðèäåò, ÷òî îí è åñòü òîò
ìàëü÷èê, êîòîðûé óêðàë äåíüãè! - ïî÷òè ïðîêðè÷àë Õýíê. - Î ÷åì òû ãîâîðèøü? -
ñóõî ñïðîñèëà ìèññèñ Ôîëè, ïîâûñèâ ãîëîñ. - Îá àòòðàêöèîíàõ, î "÷åðòîâîì êîëåñå"
è ýòîì ïðèåçæåì, ìèñòåðå Êóäæåðå! "×åðòîâî êîëåñî" êðóòèòñÿ íàçàä, è ÿ íå çíàþ
êàê, íî ìèñòåð Êóäæåð îò ýòîãî ñòàíîâèòñÿ âñå ìîëîæå, ìîëîæå è ïðåâðàùàåòñÿ
íàêîíåö â ìàëü÷èêà è ïðèõîäèò ê âàì, íî ýòîìó ìàëü÷èêó íåëüçÿ äîâåðÿòü, âåäü
êîãäà âàøè äåíüãè áóäóò ó íåãî â ðóêàõ, îí ñíîâà ñÿäåò â "÷åðòîâî êîëåñî", íî
òåïåðü îíî áóäåò âåðòåòüñÿ _âïåðåä_, è îí îïÿòü ñòàíåò âçðîñëûì, à ìàëü÷èêà óæå
íå áóäåò! - Ñïîêîéíîé íî÷è. Ãåíðè Óîëòåðñîí, è _íèêîãäà_ áîëüøå íå ïðèõîäè ñþäà!
- êðèêíóëà ìèññèñ Ôîëè. Äâåðü çà Ïèòåðîì è Õýíêîì çàõëîïíóëàñü. Îíè îïÿòü áûëè
ïîä äîæäåì. - Íó è äóðàê æå òû! - ôûðêíóë Ïèòåð. - ×òî ïðèäóìàë! À åñëè îí âñå
ñëûøàë, åñëè ïðèäåò è óáüåò íàñ, êîãäà ìû áóäåì ñïàòü, ñåãîäíÿ æå íî÷üþ, ÷òîáû
ìû íèêîìó áîëüøå íå ïðîáîëòàëèñü? - Îí ýòîãî íå ñäåëàåò, - ñêàçàë Õýíê. - Íå
ñäåëàåò? - Ïèòåð ñõâàòèë Õýíêà çà ïëå÷î. - Ñìîòðè!  áîëüøîì, âûñòóïàþùåì
ôîíàðåì îêíå ñòîëîâîé òþëåâàÿ çàíàâåñêà áûëà ñäâèíóòà â ñòîðîíó. Â îðåîëå
ðîçîâîãî ñâåòà ñòîÿë è ãðîçèë èì êóëàêîì ìàëåíüêèé ñèðîòà. Íî äëèëîñü ýòî îäíî
ìãíîâåíüå, à ïîòîì çàíàâåñêà çàêðûëà îêíî. Ïîëèëî êàê èç âåäðà. Ìåäëåííî, ÷òîáû
íå ïîñêîëüçíóòüñÿ, Ïèòåð è Õýíê ïîáðåëè ñêâîçü ëèâåíü è òåìíîòó äîìîé. Çà
óæèíîì îòåö ïîñìîòðåë íà Õýíêà è ñêàçàë: - Áóäåò ÷óäî, åñëè òû íå çàáîëååøü
âîñïàëåíèåì ëåãêèõ. Íó è âûìîê æå òû! Êñòàòè, ÷òî òàì çà èñòîðèÿ ñ
àòòðàêöèîíàìè? Ïîãëÿäûâàÿ íà îêíà, äðåáåçæàùèå ïîä ïîðûâàìè âåòðà è äðîáüþ
êàïåëü, Õýíê êîâûðÿë âèëêîé ïþðå. - Çíàåøü ìèñòåðà Êóäæåðà, õîçÿèíà
àòòðàêöèîíîâ, ïàï? - Ñ ðîçîâîé ãâîçäèêîé â ïåòëèöå? - Îí ñàìûé! - Õýíê ïîäíÿë
ãîëîâó. - Çíà÷èò, òû åãî âèäåë? - Îí îñòàíîâèëñÿ íà íàøåé óëèöå, â ïàíñèîíå
ìèññèñ Î'Ëèðè, åãî êîìíàòà âûõîäèò îêíàìè âî äâîð. À ÷òî? - Ïðîñòî òàê, -
îòâåòèë, êðàñíåÿ, Õýíê. Ïîñëå óæèíà Õýíê ïîçâîíèë ïî òåëåôîíó Ïèòåðó. Ïèòåðà íà
äðóãîì êîíöå ïðîâîäà òåðçàë êàøåëü. - Ïîñëóøàé, Ïèò! - ñêàçàë Õýíê. - ß âñå
ïîíÿë äî êîíöà. Ýòîò íåñ÷àñòíåíüêèé ñèðîòêà, Äæîçåô Ïàéêå, çàðàíåå õîðîøî
ïðîäóìàë, ÷òî åìó äåëàòü, êîãäà îí çàâëàäååò äåíüãàìè ìèññèñ Ôîëè. - È ÷òî æå îí
ïðèäóìàë? - Îí áóäåò îêîëà÷èâàòüñÿ ó íàñ â ãîðîäêå ïîä âèäîì õîçÿèíà
àòòðàêöèîíîâ, áóäåò æèòü â ïàíñèîíå ìèññèñ Î'Ëèðè. È íèêòî íà íåãî íå ïîäóìàåò.
Âñå áóäóò èñêàòü ìàëü÷èêà-âîðèøêó, à âîðèøêà áóäòî ñêâîçü çåìëþ ïðîâàëèëñÿ. Çàòî
õîçÿèí àòòðàêöèîíîâ áóäåò ñïîêîéíåíüêî ïîâñþäó ðàçãóëèâàòü. È íèêîìó â ãîëîâó íå
ïðèäåò, ÷òî ýòî åãî ðóê äåëî. À åñëè àòòðàêöèîíû ñðàçó ñíèìóòñÿ ñ ìåñòà, âñå
î÷åíü óäèâÿòñÿ è ìîãóò ÷òî-íèáóäü çàïîäîçðèòü. - Î-îé, î-îé, - çàíûë, øìûãàÿ
íîñîì, Ïèòåð. - Òàê ÷òî íàäî äåéñòâîâàòü áûñòðî, - ïðîäîëæàë Õýíê. - Íèêòî íàì
íå ïîâåðèò, ÿ ïîïðîáîâàë ðàññêàçàòü ðîäèòåëÿì, à îíè ìíå: "Êàêàé ÷óøü!" -
ïðîõíûêàë Ïèòåð. - È âñå ðàâíî íàäî äåéñòâîâàòü, ñåãîäíÿ æå âå÷åðîì. Ïî÷åìó? Äà
ïîòîìó, ÷òî òåïåðü îí ïîñòàðàåòñÿ íàñ óáèòü! Ìû åäèíñòâåííûå, êòî çíàåò, è åñëè
ìû ñêàæåì ïîëèöèè, ÷òîáû çà íèì ñëåäèëè, ÷òî îí ïðèòâîðèëñÿ ñèðîòîé, ÷òîáû
óêðàñòü äåíüãè ìèññèñ Ôîëè, ïîêîÿ ó íåãî áîëüøå íå áóäåò. Ãîòîâ ñïîðèòü, ñåãîäíÿ
âå÷åðîì îí ÷òî-íèáóäü ïðåäïðèìåò. Ïîòîìó ÿ è ãîâîðþ: äàâàé âñòðåòèìñÿ ÷åðåç
ïîë÷àñà îïÿòü îêîëî äîìà ìèññèñ Ôîëè. - Î-îé, - ñíîâà çàíûë Ïèòåð. - Òàê òû ÷òî,
óìåðåòü õî÷åøü? - Íåò, íå õî÷ó, - ïîìåäëèâ, îòâåòèë òîò. - Òîãäà î ÷åì ìû
ðàçãîâàðèâàåì? Çíà÷èò,
 âñòðå÷àåìñÿ ó åå äîìà è, ãîòîâ ñïîðèòü, ñåãîäíÿ æå âå÷åðîì óâèäèì, êàê ñèðîòà
ñìîåòñÿ ñ åå äåíüãàìè è ïîáåæèò ñðàçó ê àòòðàêöèîíàì, à ìèññèñ Ôîëè â ýòî âðåìÿ
áóäåò êðåïêî ñïàòü è äàæå íå óñëûøèò, êàê îí óéäåò. Â îáùåì, ÿ òåáÿ æäó. Ïîêà,
Ïèò! - Ìîëîäîé ÷åëîâåê, - ñêàçàë îòåö çà ñïèíîé ó Õýíêà, åäâà òîò ïîëîæèë
òðóáêó. - Âû áîëüøå íèêóäà íå ïîéäåòå. Âû îòïðàâëÿåòåñü â ïîñòåëü. Âîò ñþäà. -
Îí ïîâåë Õýíêà ââåðõ ïî ëåñòíèöå. - ß çàáåðó âñþ òâîþ îäåæäó. - Õýíê ðàçäåëñÿ. -
Áîëüøå, íàäåþñü, ó òåáÿ â êîìíàòå îäåæäû íåò? Èëè åñòü? - ñïðîñèë îòåö. - Áîëüøå
íåò, îñòàëüíàÿ â ñòåííîì øêàôó â ïåðåäíåé, - îòâåòèë, ãîðåñòíî âçäîõíóâ, Õýíê. -
Õîðîøî, - ñêàçàë îòåö, âûøåë, çàêðûë çà ñîáîþ äâåðü è çàïåð åå íà êëþ÷. Õýíê
ñòîÿë ãîëûøîì. - Íó è íó, - ïðîáîðìîòàë îí. - Óêëàäûâàéñÿ, - äîíåñëîñü èç-çà
äâåðè. Ïèòåð ïîÿâèëñÿ ó äîìà ìèññèñ Ôîëè îêîëî ïîëîâèíû äåñÿòîãî, îí âñå âðåìÿ
÷èõàë ïîä îãðîìíûì, íå ïî ðîñòó, ïëàùîì, à íà ãîëîâå ó íåãî áûëà íàõëîáó÷åíà
ìàòðîññêàÿ áåñêîçûðêà. Îí ñòîÿë, ïîõîæèé íà âîäîðàçáîðíóþ êîëîíêó, è òèõîíüêî
îïëàêèâàë ñâîþ ñóäüáó. Îêíà âåðõíåãî ýòàæà ñâåòèëèñü ïðèâåòëèâûì òåïëîì, Ïèòåð
ïðîñòîÿë öåëûõ ïîë÷àñà, ãëÿäÿ íà áëåñòÿùèå îò äîæäÿ íî÷íûå óëèöû. Íàêîíåö â
ìîêðûõ êóñòàõ ìåòíóëîñü è çàøóðøàëî ÷òî-òî ñâåòëîå. - Ýòî òû, Õýíê? - ñïðîñèë
Ïèòåð, âãëÿäûâàÿñü â êóñòû. - ß. Èç êóñòîâ âûíûðíóë Õýíê. - ×òî çà ÷åðò? -
ñêàçàë, âûòàðàùèâ íà íåãî ãëàçà, Ïèòåð. - Ïî÷åìó òû ãîëûé? - ß òàê áåæàë îò
ñàìîãî äîìà. Îòåö íè çà ÷òî íå õîòåë ìåíÿ ïóñêàòü. - Âåäü òû çàáîëååøü
âîñïàëåíèåì ëåãêèõ. Ñâåò â äîìå ïîòóõ. - Ïðÿ÷üñÿ! - êðèêíóë Õýíê, è îíè
áðîñèëèñü â çàðîñëè è çàòàèëèñü. - Ïèò, - ñêàçàë Õýíê, - òû âåäü â øòàíàõ? -
Êîíå÷íî! - È â ïëàùå, òàê ÷òî íå áóäåò âèäíî, åñëè òû ìíå èõ äàøü. Áåç
ýíòóçèàçìà, íî Ïèòåð ñíÿë øòàíû. Õýíê íàòÿíóë èõ íà ñåáÿ. Äîæäü çàòèõàë.  òó÷àõ
ïîÿâèëèñü ðàçðûâû. Ìèíóò ÷åðåç äåñÿòü èç äîìà âûñêîëüçíóëà ìàëåíüêàÿ ôèãóðêà, â
ðóêàõ ó íåå áûë òóãî íàáèòûé ÷åì-òî áóìàæíûé ìåøîê. - Îí, - ïðîøåïòàë Õýíê. -
Îí! - âûðâàëîñü ó Ïèòåðà. Ñèðîòà ïîáåæàë. - Çà íèì! - êðèêíóë Õýíê. Îíè
ïîíåñëèñü ìåæäó êàøòàíàìè, íî çà ñèðîòîé áûëî íå óãíàòüñÿ: âçáåæàëè çà íèì íà
õîëì, ïîòîì, ïî íî÷íûì óëèöàì, âíèç, ìèìî ñîðòèðîâî÷íîé ñòàíöèè, ìèìî
ìàñòåðñêèõ, ê ïðîõîäó ïîñåðåäèíå áåçëþäíîé ñåé÷àñ ïëîùàäêè ñ àòòðàêöèîíàìè. Îíè
çäîðîâî îòñòàëè - Ïèòåð ïóòàëñÿ â òÿæåëîì ïëàùå, à ó Õýíêà çóá íà çóá íå ïîïàäàë
îò õîëîäà. Èì êàçàëîñü, áóäòî øëåïàíüå ãîëûõ ïÿòîê Õýíêà ñëûøíî ïî âñåìó ãîðîäó.
- Áûñòðåé, Ïèò! Åñëè îí ðàíüøå íàñ äîáåæèò äî "÷åðòîâà êîëåñà", îí ñíîâà
ïðåâðàòèòñÿ âî âçðîñëîãî, è òîãäà óæå íàì íèêòî íå ïîâåðèò! - ß ñòàðàþñü
áûñòðåé! Íî Ïèò îòñòàâàë âñå áîëüøå, Õýíê øëåïàë óæå ãäå-òî äàëåêî âïåðåäè. - Ý-
ý, ý-ý, ý-ý! - îãëÿäûâàÿñü, äðàçíèë èõ ñèðîòà, ïîòîì ñòðåëîé ìåòíóëñÿ âïåðåä è
ñòàë äëÿ íèõ âñåãî ëèøü òåíüþ ãäå-òî âäàëåêå. Òåíü ýòà ðàñòâîðèëàñü âî ìðàêå,
öàðèâøåì íà ïëîùàäêå ñ àòòðàêöèîíàìè. Äîáåæàâ äî êðàÿ ïëîùàäêè, Õýíê îñòàíîâèëñÿ
êàê âêîïàííûé. "×åðòîâî êîëåñî", îñòàâàÿñü íà ìåñòå, êàòèëîñü ââåðõ, ââåðõ,
áóäòî ïîãðóæåííàÿ âî ìðàê çåìëÿ ïîéìàëà â ñâîè ñåòè îãðîìíóþ ìíîãîçâåçäíóþ
òóìàííîñòü, è òà êðóòèëàñü òåïåðü, íî òîëüêî âïåðåä, à íå íàçàä, è â ÷åðíîé
êîðçèíå ñèäåë Äæîçåô Ïàéêå è òî ñâåðõó, òî ñáîêó, òî ñíèçó, òî ñâåðõó, òî ñáîêó,
òî ñíèçó ñìåÿëñÿ íàä æàëêèì ìàëåíüêèì Õýíêîì âíèçó, íà çåìëå, à ðóêà ñëåïîãî
ãîðáóíà ëåæàëà íà ðóêîÿòêå ðåâóùåé, áëåñòÿùåé îò ìàñëà ÷åðíîé ìàøèíû, áëàãîäàðÿ
êîòîðîé êðóòèëîñü è êðóòèëîñü, íå îñòàíàâëèâàÿñü, "÷åðòîâî êîëåñî". Ñíîâà øåë
äîæäü, è íà äîðîæêå, äåëèâøåé ïëîùàäêó ñ àòòðàêöèîíàìè íà äâå ïîëîâèíû, íå âèäíî
áûëî íè äóøè. Íå êðóòèëàñü êàðóñåëü, òîëüêî åå ãðîõî÷óùàÿ ìóçûêà ðàçíîñèëàñü
äàëåêî âîêðóã. È Äæîçåô Ïàéêå òî âçëåòàë â îáëà÷íîå íåáî, òî îïóñêàëñÿ, è ñ
êàæäûì îáîðîòîì êîëåñà ñòàíîâèëñÿ íà ãîä ñòàðøå, ìåíÿëñÿ åãî ñìåõ, çâó÷àë ãëóáæå
ãîëîñ, ìåíÿëàñü ôèãóðà, ôîðìà ëèöà; îí ñèäåë â ÷åðíîé êîðçèíå è íåññÿ, íåññÿ ïî
êðóãó, ââåðõ-âíèç, ââåðõ-âíèç, è ñìåÿëñÿ â íåïðèâåòëèâîå ñåðîå íåáî, ãäå
ìåëüêàëè ïîñëåäíèå îáëîìêè ìîëíèé. Õýíê áðîñèëñÿ ê ãîðáóíó, ñòîÿâøåìó ó ìàøèíû.
Íà õîäó, ïðîáåãàÿ ìèìî áàëàãàíà, âûðâàë èç çåìëè êîñòûëü, îäèí èç òåõ, íà
êîòîðûõ êðåïèëñÿ áðåçåíò. Õýíê óäàðèë ãîðáóíà ìåòàëëè÷åñêèì êîñòûëåì ïî êîëåíó è
îòïðûãíóë â ñòîðîíó. Ãîðáóí âçâûë è íà÷àë ïàäàòü âïåðåä. Ïàäàÿ, îí âöåïèëñÿ
ñíîâà â ðóêîÿòêó ìîòîðà, íî Õýíê óæå áûë âîçëå íåãî è, ðàçìàõíóâøèñü, óäàðèë
êîñòûëåì ïî ïàëüöàì. Ãîðáóí âçâûë, îòïóñòèë ðóêîÿòêó è ïîïûòàëñÿ áûëî ëÿãíóòü
Õýíêà. Õýíê ïîéìàë íîãó, äåðíóë, ãîðáóí ïîñêîëüçíóëñÿ è óïàë â ãðÿçü. À "÷åðòîâî
êîëåñî âñå êðóòèëîñü, êðóòèëîñü. - Îñòàíîâè, îñòàíîâè êîëåñî! - çàêðè÷àë òî ëè
Äæîçåô Ïàéêå, òî ëè ìèñòåð Êóäæåð... - Íå ìîãó ïîäíÿòüñÿ, - ñòîíàë ãîðáóí. Õýíê
áðîñèëñÿ íà íåãî, è îíè ñöåïèëèñü â äðàêå. - Îñòàíîâè, îñòàíîâè êîëåñî! -
çàêðè÷àë ìèñòåð Êóäæåð, íî óæå íå òàêîé, êàê ïðåæäå, è óæå äðóãèì ãîëîñîì,
ñïóñêàÿñü, â óæàñå âçëåòàÿ îïÿòü â ðåâóùåå íåáî "÷åðòîâà êîëåñà". Ìåæäó äëèííûõ
òåìíûõ ñïèö ïðîíçèòåëüíî ñâèñòåë âåòåð. - Îñòàíîâè, îñòàíîâè, ñêîðåå îñòàíîâè
êîëåñî! Áðîñèâ ãîðáóíà, ëåæàâøåãî íà çåìëå, áåñïîìîùíî ðàñêèíóâ ðóêè, Õýíê
âñêî÷èë íà íîãè è êèíóëñÿ ê ãóäÿùåé ìàøèíå. Íà÷àë îñòåðâåíåëî ïî íåé áèòü, ãíóòü
ðóêîÿòêó, ñîâàòü ïîïàâøèå ïîä ðóêó æåëåçêè âî âñå ïàçû è çàçîðû, ñòàë
ëèõîðàäî÷íî ïðèâÿçûâàòü ðóêîÿòü âåðåâêîé. - Îñòàíîâè, îñòàíîâè, îñòàíîâè êîëåñî!
- ñòîíàë ãîëîñ ãäå-òî âûñîêî â íî÷è, òàì, ãäå ñåé÷àñ èç áåëîãî ïàðà îáëàêîâ
âûãîíÿë ëóíó âåòåð. - Îñòàíîâè-è-è... Ãîëîñ çàòèõ. Âíåçàïíî âñå âîêðóã
îñâåòèëîñü - ÿðêî âñïûõíóëè âñå ôîíàðè íà ïëîùàäêå. Èç áàëàãàíîâ âûñêàêèâàëè,
ì÷àëèñü ê êîëåñó ëþäè. Õýíêà ïîäáðîñèëè ââåðõ, ïîòîì íà íåãî ïîñûïàëèñü ãðàäîì
ðóãàòåëüñòâà è óäàðû. Ãäå-òî ðÿäîì ïîñëûøàëñÿ ãîëîñ Ïèòåðà, è íà ïëîùàäêó
âûáåæàë çàäûõàþùèéñÿ ïîëèöåéñêèé ñ ïèñòîëåòîì â âûòÿíóòîé ðóêå. - Îñòàíîâè,
îñòàíîâè êîëåñî! Ãîëîñ çâó÷àë êàê âçäîõ âåòðà. Ãîëîñ ïîâòîðèë ýòè ñëîâà ñíîâà è
ñíîâà. Ñìóãëûå ëþäè, ïðèåõàâøèå ñ àòòðàêöèîíàìè, ïûòàëèñü îñòàíîâèòü ìîòîð. Íî
íè÷åãî íå ïîëó÷èëîñü. Ìàøèíà ãóäåëà, è êîëåñî âðàùàëîñü, âðàùàëîñü. Òîðìîç
çàêëèíèëî. - Îñòàíîâè! - ïðîøåëåñòåë ãîëîñ â ïîñëåäíèé ðàç. È - ìîë÷àíèå.
Âûñî÷åííîå ñîîðóæåíèå èç ýëåêòðè÷åñêèõ çâåçä, ìåòàëëà è ÷åðíûõ êîðçèí, "÷åðòîâî
êîëåñî" áåçìîëâíî ñîâåðøàëî ñâîé ïóòü. Íè îäíîãî çâóêà íå ñëûøíî áûëî, êðîìå
ãóäåíèÿ ìîòîðà, ïîêà ìîòîð íå çàãëîõ è íå îñòàíîâèëñÿ. Åùå ñ ìèíóòó êîëåñî
êðóòèëîñü ïî èíåðöèè, è íà íåãî, çàäðàâ ãîëîâû, ãëÿäåëè âñå, êòî ïðèåõàë ñ
àòòðàêöèîíàìè, ãëÿäåëè Õýíê è Ïèòåð, ãëÿäåë ïîëèöåéñêèé. Êîëåñî îñòàíîâèëîñü.
Ïðèâëå÷åííûå øóìîì, âîêðóã óæå ñîáðàëèñü ëþäè. Íåñêîëüêî ðûáàêîâ ñ îçåðà,
íåñêîëüêî æåëåçíîäîðîæíèêîâ. Êîëåñî æàëîáíî âçâèçãèâàëî, ñòîíàëî, òÿíóëîñü âñëåä
çà óëåòàþùèì âåòðîì. - Ñìîòðèòå, ñìîòðèòå! - ïî÷òè ðàçîì çàêðè÷àëè âñå. È
ïîëèöåéñêèé, è ëþäè, ïðèåõàâøèå âìåñòå ñ àòòðàêöèîíàìè, è ðûáàêè - âñå
ïîñìîòðåëè íà ÷åðíóþ êîðçèíó â ñàìîì íèçó. Âåòåð, äîòðàãèâàÿñü äî êîðçèíû, ìÿãêî
åå ïîêà÷èâàë, òèõî âîðêîâàë â âå÷åðíèõ ñóìåðêàõ íàä òåì, ÷òî áûëî â ÷åðíîé
êîðçèíå. Íàä ñêåëåòîì, ó íîã êîòîðîãî ëåæàë áóìàæíûé ìåøîê, òóãî íàáèòûé
äåíüãàìè, à íà ÷åðåïå êðàñîâàëñÿ êîðè÷íåâûé êîòåëîê.

More Related Content

What's hot

Матеріали журналістів Медіацентру в газеті «РІО»
Матеріали журналістів Медіацентру в газеті «РІО»Матеріали журналістів Медіацентру в газеті «РІО»
Матеріали журналістів Медіацентру в газеті «РІО»Медіацентр УжНУ
 
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повест...
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повест...Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повест...
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повест...kidsher
 
карнеги как перестать беспокоиться и начать жить
карнеги как перестать беспокоиться и начать житькарнеги как перестать беспокоиться и начать жить
карнеги как перестать беспокоиться и начать житьIyna Petrova
 
мастер и маргарита
мастер и маргаритамастер и маргарита
мастер и маргаритаAnhelinaAir
 
Lit chtenie voropaeva_3kl_rus_bel_ch1_2017
Lit chtenie voropaeva_3kl_rus_bel_ch1_2017Lit chtenie voropaeva_3kl_rus_bel_ch1_2017
Lit chtenie voropaeva_3kl_rus_bel_ch1_2017NoName520
 
Lit chtenie-voropaeva-3kl-rus-bel-ch2-2017
Lit chtenie-voropaeva-3kl-rus-bel-ch2-2017Lit chtenie-voropaeva-3kl-rus-bel-ch2-2017
Lit chtenie-voropaeva-3kl-rus-bel-ch2-2017NoName520
 

What's hot (20)

2011 3
2011 32011 3
2011 3
 
юид
юидюид
юид
 
Анти-алко-стих
Анти-алко-стихАнти-алко-стих
Анти-алко-стих
 
Smile family
Smile familySmile family
Smile family
 
Pupa
PupaPupa
Pupa
 
Матеріали журналістів Медіацентру в газеті «РІО»
Матеріали журналістів Медіацентру в газеті «РІО»Матеріали журналістів Медіацентру в газеті «РІО»
Матеріали журналістів Медіацентру в газеті «РІО»
 
петрашевский
петрашевскийпетрашевский
петрашевский
 
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повест...
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повест...Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повест...
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повест...
 
карнеги как перестать беспокоиться и начать жить
карнеги как перестать беспокоиться и начать житькарнеги как перестать беспокоиться и начать жить
карнеги как перестать беспокоиться и начать жить
 
мастер и маргарита
мастер и маргаритамастер и маргарита
мастер и маргарита
 
3
33
3
 
Maybe
MaybeMaybe
Maybe
 
2010 11 12
2010 11 122010 11 12
2010 11 12
 
2010 1
2010 12010 1
2010 1
 
2012 3
2012 32012 3
2012 3
 
Lit chtenie voropaeva_3kl_rus_bel_ch1_2017
Lit chtenie voropaeva_3kl_rus_bel_ch1_2017Lit chtenie voropaeva_3kl_rus_bel_ch1_2017
Lit chtenie voropaeva_3kl_rus_bel_ch1_2017
 
Lit chtenie-voropaeva-3kl-rus-bel-ch2-2017
Lit chtenie-voropaeva-3kl-rus-bel-ch2-2017Lit chtenie-voropaeva-3kl-rus-bel-ch2-2017
Lit chtenie-voropaeva-3kl-rus-bel-ch2-2017
 
Wind fromg
Wind fromgWind fromg
Wind fromg
 
2 2006new
2 2006new2 2006new
2 2006new
 
2011 7 9
2011 7 92011 7 9
2011 7 9
 

Viewers also liked

Launch hokare
Launch hokareLaunch hokare
Launch hokareMai Oanh
 
Brandjacking
BrandjackingBrandjacking
BrandjackingMai Oanh
 
[Cmo think&action 2014][bai thi vong 3][peter pan group] (3)
[Cmo think&action 2014][bai thi vong 3][peter pan group] (3)[Cmo think&action 2014][bai thi vong 3][peter pan group] (3)
[Cmo think&action 2014][bai thi vong 3][peter pan group] (3)Mai Oanh
 
Ziemianski andrzej -_toy_wars
Ziemianski andrzej -_toy_warsZiemianski andrzej -_toy_wars
Ziemianski andrzej -_toy_warsKoczko1
 
Presentation_The IMC of Axe Instinct
Presentation_The IMC of Axe InstinctPresentation_The IMC of Axe Instinct
Presentation_The IMC of Axe InstinctMai Oanh
 

Viewers also liked (8)

Substitution
SubstitutionSubstitution
Substitution
 
Launch hokare
Launch hokareLaunch hokare
Launch hokare
 
Daun
DaunDaun
Daun
 
Scythe
ScytheScythe
Scythe
 
Brandjacking
BrandjackingBrandjacking
Brandjacking
 
[Cmo think&action 2014][bai thi vong 3][peter pan group] (3)
[Cmo think&action 2014][bai thi vong 3][peter pan group] (3)[Cmo think&action 2014][bai thi vong 3][peter pan group] (3)
[Cmo think&action 2014][bai thi vong 3][peter pan group] (3)
 
Ziemianski andrzej -_toy_wars
Ziemianski andrzej -_toy_warsZiemianski andrzej -_toy_wars
Ziemianski andrzej -_toy_wars
 
Presentation_The IMC of Axe Instinct
Presentation_The IMC of Axe InstinctPresentation_The IMC of Axe Instinct
Presentation_The IMC of Axe Instinct
 

Ferris wheel

  • 1. Ðýé Áðýäáåðè. "×åðòîâî êîëåñî". Êàê âåòåð îêòÿáðÿ, ïðèëåòåëè â ãîðîäîê àòòðàêöèîíû; áóäòî èç-çà õîëîäíîãî îçåðà, ñòó÷à êîñòÿìè â íî÷è, ïðè÷èòàÿ, âçäûõàÿ, øåï÷à íàä êðûøàìè áàëàãàíîâ â òåìíîì äîæäå, ÷åðíûå ëåòó÷èå ìûøè. Àòòðàêöèîíû ïîñåëèëèñü íà ìåñÿö âîçëå ñåðîãî, íåñïîêîéíîãî îêòÿáðüñêîãî îçåðà ïîä ñâèíöîâûì íåáîì, â ÷åðíîé íåïîãîäå ãðîç, áóøóþùèõ âñå ñèëüíåé. Óæå øëà òðåòüÿ íåäåëÿ ìåñÿöà, áûë ÷åòâåðã, íàäâèãàëèñü ñóìåðêè, êîãäà íà áåðåãó îçåðà ïîÿâèëèñü â õîëîäíîì âåòðå äâîå ìàëü÷èøåê. - Íó- ó, ÿ íå âåðþ! - ñêàçàë Ïèòåð. - Ïîøëè, óâèäèøü ñàì, - îòîçâàëñÿ Õýíê. Èõ ïóòü ïî ñûðîìó êîðè÷íåâîìó ïåñêó ãðîõî÷óùåãî áåðåãà îòìå÷àëè ãóñòûå ïëåâêè. Ìàëü÷èêè áåæàëè íà áåçëþäíóþ ñåé÷àñ ïëîùàäêó, ãäå ðàçìåñòèëèñü àòòðàêöèîíû. Ïî-ïðåæíåìó ëèë äîæäü. Íèêòî ñåé÷àñ íà ýòîé ïëîùàäêå âîçëå øóìÿùåãî îçåðà íå ïîêóïàë áèëåòû â ÷åðíûõ îáëóïèâøèõñÿ áóäêàõ, íèêòî íå ïûòàëñÿ âûèãðàòü ñîëåíûé îêîðîê ó âçâèçãèâàþùåé ðóëåòêè, è íèêàêèõ óðîäîâ, íè õóäûõ, íè òîëñòûõ, íå âèäíî áûëî íà ïîìîñòàõ.  ïðîõîäå, ðàññåêàâøåì ïëîùàäêó ïîïîëàì, öàðèëî ìîë÷àíèå, òîëüêî áðåçåíò áàëàãàíîâ õëîïàë íà âåòðó, ïîõîæèé íà îãðîìíûå êðûëüÿ äîèñòîðè÷åñêèõ ÷óäîâèù.  âîñåìü âå÷åðà, ìîæåò áûòü, âñïûõíóò ìåðòâåííî-áåëûå îãíè, ãðîìêî çàçâó÷àò ãîëîñà, íàä îçåðîì ðàçíåñåòñÿ ìóçûêà. Íî ïîêà ëèøü ñëåïîé ãîðáóí ñèäåë â îäíîé èç áóäîê, ÷åì-òî íàïîìèíàþùåé òðåñíóâøóþ ôàðôîðîâóþ ÷àøêó, èç êîòîðîé îí íå ñïåøà îòõëåáûâàë êàêîå-òî àðîìàòíîå ïèòüå. - Âîò, - ïðîøåïòàë Õýíê è ïîêàçàë ðóêîé. Ïåðåä íèìè áåçìîëâíî âûñèëîñü òåìíîå "÷åðòîâî êîëåñî", îãðîìíîå ñîçâåçäèå ýëåêòðè÷åñêèõ ëàìïî÷åê íà ôîíå çàòÿíóòîãî îáëàêàìè íåáà. - Âñå ðàâíî íå âåðþ, - ñêàçàë Ïèòåð. - ß ñâîèìè ãëàçàìè âèäåë. Íå çíàþ, êàê îíè ýòî äåëàþò, íî òàê âñå è ïðî èçîøëî. Ñàì çíàåøü, êàêèå îíè áûâàþò, ýòè ïðèåçæèå ñ àòòðàêöèîíàìè, - âñå ÷óäíûå. Íó à ýòè åùå ÷óäíåé äðóãèõ. Ñõâàòèâ Ïèòåðà çà ðóêó, Õýíê ïîòàùèë åãî ê äåðåâó íåïîäàëåêó, è ÷åðåç ìèíóòó îíè ñèäåëè óæå íà òîëñòûõ âåòêàõ, íàäåæíî óêðûòûå îò ïîñòîðîííèõ âçãëÿäîâ ãóñòîé çåëåíîé ëèñòâîé. Õýíê âäðóã çàìåð. - Òññ! Ìèñòåð Êóäæåð, äèðåêòîð - âîí, ñìîòðè! Íåâèäèìûå, îíè âïèëèñü â íåãî ãëàçàìè. Ìèñòåð Êóäæåð, ÷åëîâåê ëåò òðèäöàòè ïÿòè, ïðîøåë ïðÿìî ïîä èõ äåðåâîì. Íà íåì áûë ñâåòëûé íàãëàæåííûé êîñòþì, â ïåòëèöå ðîçîâåëà ãâîçäèêà, èç-ïîä êîðè÷íåâîãî êîòåëêà áëåñòåëè íàïîìàæåííûå âîëîñû. Òðè íåäåëè òîìó íàçàä, êîãäà àòòðàêöèîíû ïðèáûëè â ãîðîäîê, îí, ïðèâåòñòâóÿ æèòåëåé, ïî÷òè áåñïðåðûâíî ðàçìàõèâàë ýòèì êîòåëêîì è íàæèìàë íà êëàêñîí ñâîåãî áëåñòÿùåãî êðàñíîãî "ôîðäà". Âîò ìèñòåð Êóäæåð êèâíóë è ÷òî-òî ñêàçàë ìàëåíüêîìó ñëåïîìó ãîðáóíó. Ãîðáóí íåóêëþæå, íà îùóïü, çàïåð ìèñòåðà Êóäæåðà â ÷åðíîé êîðçèíå è ïîñëàë åå ñòðåìèòåëüíî ââûñü, â ñãóùàþùèåñÿ ñóìåðêè. Ìîòîð âûë è æóææàë. - Ñìîòðè! - ïðîøåïòàë Õýíê. - "×åðòîâî êîëåñî" êðóòèòñÿ íåïðàâèëüíî! Íàçàä, à íå âïåðåä! - Íó è ÷òî èç ýòîãî? - Ñìîòðè õîðîøåíüêî! Äâàäöàòü ïÿòü ðàç ïðîêðóòèëîñü îãðîìíîå ÷åðíîå êîëåñî. Ïîòîì ñëåïîé ãîðáóí, ïðîòÿíóâ âïåðåä áëåäíûå ðóêè, íà îùóïü âûêëþ÷èë ìîòîð. ×óòü ïîêà÷èâàÿñü, êîëåñî çàìåäëèëî õîä è îñòàíîâèëîñü. ×åðíàÿ êîðçèíà îòêðûëàñü, è èç íåå âûïðûãíóë ìàëü÷èøêà ëåò äåñÿòè. Ïåòëÿÿ ìåæäó áàëàãàíàìè è àòòðàêöèîíàìè â øåïîòå âåòðà, îí áûñòðî çàøàãàë ïðî÷ü. Ïèòåð åäâà íå ñîðâàëñÿ ñ âåòêè, åãî âçãëÿä ìåòàëñÿ ïî "÷åðòîâó êîëåñó". - Êóäà æå äåâàëñÿ ìèñòåð Êóäæåð? Õýíê òêíóë åãî òîðæåñòâóþùå â áîê: - À åùå ìíå íå âåðèë! Òåïåðü óáåäèëñÿ? - ×òî îí çàäóìàë? - Ñêîðåé çà íèì! Õýíê êàìíåì óïàë ñ äåðåâà, è åùå äî òîãî, êàê íîãè åãî êîñíóëèñü çåìëè, îí óæå ì÷àëñÿ âñëåä çà äåñÿòèëåòíèì ìàëü÷èêîì. Âî âñåõ îêíàõ áåëîãî äîìà ìèññèñ Ôîëè, ñòîÿâøåãî ó îâðàãà, â òåíè îãðîìíûõ êàøòàíîâ, ãîðåë ñâåò. Êòî-òî èãðàë íà ðîÿëå. Çà çàíàâåñêàìè, â òåïëå äîìà, äâèãàëèñü ñèëóýòû. Äîæäü âñå øåë, óíûëûé, íåîòâðàòèìûé, áåñêîíå÷íûé. - Äî êîñòåé ïðîìîê, - ïîæàëîâàëñÿ Ïèòåð, ñèäÿ â êóñòàõ. - Áóäòî èç øëàíãà îêàòèëè. Ñêîëüêî íàì åùå æäàòü? - Òèøå! - ïðîøèïåë Õýíê èç-çà çàâåñû äîæäÿ. Ñëåäóÿ çà ìàëü÷èêîì îò ñàìîãî "÷åðòîâà êîëåñà", îíè ïåðåñåêëè âåñü ãîðîäîê, è òåìíûå óëèöû ïðèâåëè èõ ê äîìó ìèññèñ Ôîëè, íà êðàé îâðàãà. È ñåé÷àñ â òåïëîé ñòîëîâîé äîìà íåçíàêîìûé ìàëü÷èê îáåäàë, óïèñûâàÿ çà îáå ùåêè ñî÷íûå îòáèâíûå èç áàðàøêà è êàðòîôåëüíîå ïþðå. - ß çíàþ, êàê åãî çîâóò, - òîðîïëèâî çàøåïòàë Õýíê. - Ìàìà íà äíÿõ î íåì ãîâîðèëà. Îíà ñêàçàëà: "Òû, íàâåðíîå, ñëûøàë, Õýíê, ïðî ñèðîòó, êîòîðûé áóäåò æèòü òåïåðü ó ìèññèñ Ôîëè? Åãî çîâóò Äæîçåô Ïàéêå, íåäåëè äâå íàçàä îí ïðèøåë ê ìèññèñ Ôîëè ïðÿìî ñ óëèöû è ðàññêàçàë, ÷òî îí ñèðîòà, áðîäÿæíè÷àåò, è ñïðîñèë, íå íàéäåòñÿ ëè åìó ÷åãî-íèáóäü ïîåñòü, è ñ òåõ ïîð èõ ñ ìèññèñ Ôîëè âîäîé íå ðàçîëüåøü". Ýòî ìíå ðàññêàçàëà ìàìà. - Õýíê çàìîë÷àë, íå îòðûâàÿ âçãëÿäà îò çàïîòåâøåãî èçíóòðè îêíà. Ñ íîñà åãî ïàäàëè êàïëè. Îí ñòèñíóë ëîêîòü Ïèòåðà, ñæàâøåãîñÿ îò õîëîäà, - Îí ìíå ñðàçó íå ïîíðàâèëñÿ. Ïèò, åùå â ïåðâûé ðàç, êàê ÿ åãî óâèäåë. Îí... çëîé êàêîé-òî. - ß áîþñü, - çàõíûêàë, óæå íå ñòåñíÿÿñü òîâàðèùà, Ïèòåð. - Ìíå õîëîäíî, ÿ õî÷ó åñòü, è ÿ íå ïîíèìàþ, ÷òî çäåñü äåëàåòñÿ. - Îé, íó è òóï æå òû! - È Õýíê ñ ïðåçðèòåëüíîé ãðèìàñîé äîñàäëèâî òðÿõíóë ãîëîâîé. - Ñîîáðàæàòü íàäî!
  • 2. Àòòðàêöèîíû ïðèåõàëè òðè íåäåëè íàçàä. È ïðèìåðíî òîãäà æå ê ìèññèñ Ôîëè çàÿâèëñÿ ýòîò ïðîòèâíûé ñèðîòêà. À åå ñîáñòâåííûé ñûí óìåð êîãäà-òî íî÷üþ, çèìîé, äàâíûì-äàâíî, è îíà ñ òåõ ïîð òàê è íå óòåøèëàñü, à òóò âäðóã ïîÿâèëñÿ ïðîòèâíûé ñèðîòêà è ñòàë ê íåé ïîäëèçûâàòüñÿ! - Î-îõ, - ïî÷òè ïðîñòîíàë, òðÿñÿñü, Ïèòåð. - Ïîéäåì! Äðóæíûì øàãîì îíè ïîäîøëè ê ïàðàäíîìó è çàñòó÷àëè â äâåðü ìîëîòêîì ñ ëüâèíîé ìîðäîé. Íå ñðàçó, íî äâåðü îòâîðèëàñü, è íàðóæó âûãëÿíóëà ìèññèñ Ôîëè. - Âõîäèòå, âû ñîâñåì ïðîìîêëè, - ñêàçàëà îíà, è îíè âîøëè â ïåðåäíþþ. - ×òî âàì íóæíî, äåòè? - ñïðîñèëà, íàêëîíèâøèñü ê íèì, ýòà âûñîêàÿ äàìà. Åå ïîëíóþ ãðóäü çàêðûâàëè êðóæåâà, ëèöî ó íåå áûëî õóäîå è áëåäíîå, âîëîñû ñåäûå. - Âåäü òû Ãåíðè Óîëòåðñîí, íå òàê ëè? Õýíê êèâíóë, ãëÿäÿ èñïóãàííî â ñòîëîâóþ; íåçíàêîìûé ìàëü÷èê îòîðâàëñÿ îò åäû è ÷åðåç îòêðûòóþ äâåðü òîæå ïîñìîòðåë íà íèõ. - Ìîæíî íàì ïîãîâîðèòü ñ âàìè íàåäèíå, ìýì? Ïîõîæå áûëî, ÷òî ýòè ñëîâà íåñêîëüêî óäèâèëè ìèññèñ Ôîëè; Õýíê ìåæäó òåì, ïðîêðàâøèñü íà öûïî÷êàõ ê äâåðè â ñòîëîâóþ, òèõîíüêî ïðèòâîðèë åå è ïîñëå ýòîãî ïðîøåïòàë: - Ìû õîòèì ïðåäóïðåäèòü âàñ êîå î ÷åì - îá ýòîì ìàëü÷èêå, êîòîðûé ó âàñ, î ñèðîòå.  ïåðåäíåé ïîâåÿëî õîëîäîì. Ìèññèñ Ôîëè êàê áóäòî ñòàëà åùå âûøå. -  ÷åì äåëî? - Îí ïðèåõàë ñ àòòðàêöèîíàìè, è íèêàêîé îí íå ìàëü÷èê, à âçðîñëûé, è îí ïðèäóìàë æèòü ó âàñ, ïîêà íå óçíàåò, ãäå ó âàñ ëåæàò äåíüãè, à êîãäà óçíàåò, òî êàê- íèáóäü íî÷üþ óáåæèò ñ íèìè, è òîãäà ëþäè íà÷íóò åãî ðàçûñêèâàòü, íî âåäü îíè áóäóò ðàçûñêèâàòü äåñÿòèëåòíåãî ìàëü÷èêà, è äàæå åñëè âçðîñëûé, êîòîðîãî çîâóò ìèñòåð Êóäæåð, îêàæåòñÿ ñîâñåì ðÿäîì, èì è â ãîëîâó íå ïðèäåò, ÷òî îí è åñòü òîò ìàëü÷èê, êîòîðûé óêðàë äåíüãè! - ïî÷òè ïðîêðè÷àë Õýíê. - Î ÷åì òû ãîâîðèøü? - ñóõî ñïðîñèëà ìèññèñ Ôîëè, ïîâûñèâ ãîëîñ. - Îá àòòðàêöèîíàõ, î "÷åðòîâîì êîëåñå" è ýòîì ïðèåçæåì, ìèñòåðå Êóäæåðå! "×åðòîâî êîëåñî" êðóòèòñÿ íàçàä, è ÿ íå çíàþ êàê, íî ìèñòåð Êóäæåð îò ýòîãî ñòàíîâèòñÿ âñå ìîëîæå, ìîëîæå è ïðåâðàùàåòñÿ íàêîíåö â ìàëü÷èêà è ïðèõîäèò ê âàì, íî ýòîìó ìàëü÷èêó íåëüçÿ äîâåðÿòü, âåäü êîãäà âàøè äåíüãè áóäóò ó íåãî â ðóêàõ, îí ñíîâà ñÿäåò â "÷åðòîâî êîëåñî", íî òåïåðü îíî áóäåò âåðòåòüñÿ _âïåðåä_, è îí îïÿòü ñòàíåò âçðîñëûì, à ìàëü÷èêà óæå íå áóäåò! - Ñïîêîéíîé íî÷è. Ãåíðè Óîëòåðñîí, è _íèêîãäà_ áîëüøå íå ïðèõîäè ñþäà! - êðèêíóëà ìèññèñ Ôîëè. Äâåðü çà Ïèòåðîì è Õýíêîì çàõëîïíóëàñü. Îíè îïÿòü áûëè ïîä äîæäåì. - Íó è äóðàê æå òû! - ôûðêíóë Ïèòåð. - ×òî ïðèäóìàë! À åñëè îí âñå ñëûøàë, åñëè ïðèäåò è óáüåò íàñ, êîãäà ìû áóäåì ñïàòü, ñåãîäíÿ æå íî÷üþ, ÷òîáû ìû íèêîìó áîëüøå íå ïðîáîëòàëèñü? - Îí ýòîãî íå ñäåëàåò, - ñêàçàë Õýíê. - Íå ñäåëàåò? - Ïèòåð ñõâàòèë Õýíêà çà ïëå÷î. - Ñìîòðè!  áîëüøîì, âûñòóïàþùåì ôîíàðåì îêíå ñòîëîâîé òþëåâàÿ çàíàâåñêà áûëà ñäâèíóòà â ñòîðîíó.  îðåîëå ðîçîâîãî ñâåòà ñòîÿë è ãðîçèë èì êóëàêîì ìàëåíüêèé ñèðîòà. Íî äëèëîñü ýòî îäíî ìãíîâåíüå, à ïîòîì çàíàâåñêà çàêðûëà îêíî. Ïîëèëî êàê èç âåäðà. Ìåäëåííî, ÷òîáû íå ïîñêîëüçíóòüñÿ, Ïèòåð è Õýíê ïîáðåëè ñêâîçü ëèâåíü è òåìíîòó äîìîé. Çà óæèíîì îòåö ïîñìîòðåë íà Õýíêà è ñêàçàë: - Áóäåò ÷óäî, åñëè òû íå çàáîëååøü âîñïàëåíèåì ëåãêèõ. Íó è âûìîê æå òû! Êñòàòè, ÷òî òàì çà èñòîðèÿ ñ àòòðàêöèîíàìè? Ïîãëÿäûâàÿ íà îêíà, äðåáåçæàùèå ïîä ïîðûâàìè âåòðà è äðîáüþ êàïåëü, Õýíê êîâûðÿë âèëêîé ïþðå. - Çíàåøü ìèñòåðà Êóäæåðà, õîçÿèíà àòòðàêöèîíîâ, ïàï? - Ñ ðîçîâîé ãâîçäèêîé â ïåòëèöå? - Îí ñàìûé! - Õýíê ïîäíÿë ãîëîâó. - Çíà÷èò, òû åãî âèäåë? - Îí îñòàíîâèëñÿ íà íàøåé óëèöå, â ïàíñèîíå ìèññèñ Î'Ëèðè, åãî êîìíàòà âûõîäèò îêíàìè âî äâîð. À ÷òî? - Ïðîñòî òàê, - îòâåòèë, êðàñíåÿ, Õýíê. Ïîñëå óæèíà Õýíê ïîçâîíèë ïî òåëåôîíó Ïèòåðó. Ïèòåðà íà äðóãîì êîíöå ïðîâîäà òåðçàë êàøåëü. - Ïîñëóøàé, Ïèò! - ñêàçàë Õýíê. - ß âñå ïîíÿë äî êîíöà. Ýòîò íåñ÷àñòíåíüêèé ñèðîòêà, Äæîçåô Ïàéêå, çàðàíåå õîðîøî ïðîäóìàë, ÷òî åìó äåëàòü, êîãäà îí çàâëàäååò äåíüãàìè ìèññèñ Ôîëè. - È ÷òî æå îí ïðèäóìàë? - Îí áóäåò îêîëà÷èâàòüñÿ ó íàñ â ãîðîäêå ïîä âèäîì õîçÿèíà àòòðàêöèîíîâ, áóäåò æèòü â ïàíñèîíå ìèññèñ Î'Ëèðè. È íèêòî íà íåãî íå ïîäóìàåò. Âñå áóäóò èñêàòü ìàëü÷èêà-âîðèøêó, à âîðèøêà áóäòî ñêâîçü çåìëþ ïðîâàëèëñÿ. Çàòî õîçÿèí àòòðàêöèîíîâ áóäåò ñïîêîéíåíüêî ïîâñþäó ðàçãóëèâàòü. È íèêîìó â ãîëîâó íå ïðèäåò, ÷òî ýòî åãî ðóê äåëî. À åñëè àòòðàêöèîíû ñðàçó ñíèìóòñÿ ñ ìåñòà, âñå î÷åíü óäèâÿòñÿ è ìîãóò ÷òî-íèáóäü çàïîäîçðèòü. - Î-îé, î-îé, - çàíûë, øìûãàÿ íîñîì, Ïèòåð. - Òàê ÷òî íàäî äåéñòâîâàòü áûñòðî, - ïðîäîëæàë Õýíê. - Íèêòî íàì íå ïîâåðèò, ÿ ïîïðîáîâàë ðàññêàçàòü ðîäèòåëÿì, à îíè ìíå: "Êàêàé ÷óøü!" - ïðîõíûêàë Ïèòåð. - È âñå ðàâíî íàäî äåéñòâîâàòü, ñåãîäíÿ æå âå÷åðîì. Ïî÷åìó? Äà ïîòîìó, ÷òî òåïåðü îí ïîñòàðàåòñÿ íàñ óáèòü! Ìû åäèíñòâåííûå, êòî çíàåò, è åñëè ìû ñêàæåì ïîëèöèè, ÷òîáû çà íèì ñëåäèëè, ÷òî îí ïðèòâîðèëñÿ ñèðîòîé, ÷òîáû óêðàñòü äåíüãè ìèññèñ Ôîëè, ïîêîÿ ó íåãî áîëüøå íå áóäåò. Ãîòîâ ñïîðèòü, ñåãîäíÿ âå÷åðîì îí ÷òî-íèáóäü ïðåäïðèìåò. Ïîòîìó ÿ è ãîâîðþ: äàâàé âñòðåòèìñÿ ÷åðåç ïîë÷àñà îïÿòü îêîëî äîìà ìèññèñ Ôîëè. - Î-îé, - ñíîâà çàíûë Ïèòåð. - Òàê òû ÷òî, óìåðåòü õî÷åøü? - Íåò, íå õî÷ó, - ïîìåäëèâ, îòâåòèë òîò. - Òîãäà î ÷åì ìû
  • 3. ðàçãîâàðèâàåì? Çíà÷èò, âñòðå÷àåìñÿ ó åå äîìà è, ãîòîâ ñïîðèòü, ñåãîäíÿ æå âå÷åðîì óâèäèì, êàê ñèðîòà ñìîåòñÿ ñ åå äåíüãàìè è ïîáåæèò ñðàçó ê àòòðàêöèîíàì, à ìèññèñ Ôîëè â ýòî âðåìÿ áóäåò êðåïêî ñïàòü è äàæå íå óñëûøèò, êàê îí óéäåò.  îáùåì, ÿ òåáÿ æäó. Ïîêà, Ïèò! - Ìîëîäîé ÷åëîâåê, - ñêàçàë îòåö çà ñïèíîé ó Õýíêà, åäâà òîò ïîëîæèë òðóáêó. - Âû áîëüøå íèêóäà íå ïîéäåòå. Âû îòïðàâëÿåòåñü â ïîñòåëü. Âîò ñþäà. - Îí ïîâåë Õýíêà ââåðõ ïî ëåñòíèöå. - ß çàáåðó âñþ òâîþ îäåæäó. - Õýíê ðàçäåëñÿ. - Áîëüøå, íàäåþñü, ó òåáÿ â êîìíàòå îäåæäû íåò? Èëè åñòü? - ñïðîñèë îòåö. - Áîëüøå íåò, îñòàëüíàÿ â ñòåííîì øêàôó â ïåðåäíåé, - îòâåòèë, ãîðåñòíî âçäîõíóâ, Õýíê. - Õîðîøî, - ñêàçàë îòåö, âûøåë, çàêðûë çà ñîáîþ äâåðü è çàïåð åå íà êëþ÷. Õýíê ñòîÿë ãîëûøîì. - Íó è íó, - ïðîáîðìîòàë îí. - Óêëàäûâàéñÿ, - äîíåñëîñü èç-çà äâåðè. Ïèòåð ïîÿâèëñÿ ó äîìà ìèññèñ Ôîëè îêîëî ïîëîâèíû äåñÿòîãî, îí âñå âðåìÿ ÷èõàë ïîä îãðîìíûì, íå ïî ðîñòó, ïëàùîì, à íà ãîëîâå ó íåãî áûëà íàõëîáó÷åíà ìàòðîññêàÿ áåñêîçûðêà. Îí ñòîÿë, ïîõîæèé íà âîäîðàçáîðíóþ êîëîíêó, è òèõîíüêî îïëàêèâàë ñâîþ ñóäüáó. Îêíà âåðõíåãî ýòàæà ñâåòèëèñü ïðèâåòëèâûì òåïëîì, Ïèòåð ïðîñòîÿë öåëûõ ïîë÷àñà, ãëÿäÿ íà áëåñòÿùèå îò äîæäÿ íî÷íûå óëèöû. Íàêîíåö â ìîêðûõ êóñòàõ ìåòíóëîñü è çàøóðøàëî ÷òî-òî ñâåòëîå. - Ýòî òû, Õýíê? - ñïðîñèë Ïèòåð, âãëÿäûâàÿñü â êóñòû. - ß. Èç êóñòîâ âûíûðíóë Õýíê. - ×òî çà ÷åðò? - ñêàçàë, âûòàðàùèâ íà íåãî ãëàçà, Ïèòåð. - Ïî÷åìó òû ãîëûé? - ß òàê áåæàë îò ñàìîãî äîìà. Îòåö íè çà ÷òî íå õîòåë ìåíÿ ïóñêàòü. - Âåäü òû çàáîëååøü âîñïàëåíèåì ëåãêèõ. Ñâåò â äîìå ïîòóõ. - Ïðÿ÷üñÿ! - êðèêíóë Õýíê, è îíè áðîñèëèñü â çàðîñëè è çàòàèëèñü. - Ïèò, - ñêàçàë Õýíê, - òû âåäü â øòàíàõ? - Êîíå÷íî! - È â ïëàùå, òàê ÷òî íå áóäåò âèäíî, åñëè òû ìíå èõ äàøü. Áåç ýíòóçèàçìà, íî Ïèòåð ñíÿë øòàíû. Õýíê íàòÿíóë èõ íà ñåáÿ. Äîæäü çàòèõàë.  òó÷àõ ïîÿâèëèñü ðàçðûâû. Ìèíóò ÷åðåç äåñÿòü èç äîìà âûñêîëüçíóëà ìàëåíüêàÿ ôèãóðêà, â ðóêàõ ó íåå áûë òóãî íàáèòûé ÷åì-òî áóìàæíûé ìåøîê. - Îí, - ïðîøåïòàë Õýíê. - Îí! - âûðâàëîñü ó Ïèòåðà. Ñèðîòà ïîáåæàë. - Çà íèì! - êðèêíóë Õýíê. Îíè ïîíåñëèñü ìåæäó êàøòàíàìè, íî çà ñèðîòîé áûëî íå óãíàòüñÿ: âçáåæàëè çà íèì íà õîëì, ïîòîì, ïî íî÷íûì óëèöàì, âíèç, ìèìî ñîðòèðîâî÷íîé ñòàíöèè, ìèìî ìàñòåðñêèõ, ê ïðîõîäó ïîñåðåäèíå áåçëþäíîé ñåé÷àñ ïëîùàäêè ñ àòòðàêöèîíàìè. Îíè çäîðîâî îòñòàëè - Ïèòåð ïóòàëñÿ â òÿæåëîì ïëàùå, à ó Õýíêà çóá íà çóá íå ïîïàäàë îò õîëîäà. Èì êàçàëîñü, áóäòî øëåïàíüå ãîëûõ ïÿòîê Õýíêà ñëûøíî ïî âñåìó ãîðîäó. - Áûñòðåé, Ïèò! Åñëè îí ðàíüøå íàñ äîáåæèò äî "÷åðòîâà êîëåñà", îí ñíîâà ïðåâðàòèòñÿ âî âçðîñëîãî, è òîãäà óæå íàì íèêòî íå ïîâåðèò! - ß ñòàðàþñü áûñòðåé! Íî Ïèò îòñòàâàë âñå áîëüøå, Õýíê øëåïàë óæå ãäå-òî äàëåêî âïåðåäè. - Ý- ý, ý-ý, ý-ý! - îãëÿäûâàÿñü, äðàçíèë èõ ñèðîòà, ïîòîì ñòðåëîé ìåòíóëñÿ âïåðåä è ñòàë äëÿ íèõ âñåãî ëèøü òåíüþ ãäå-òî âäàëåêå. Òåíü ýòà ðàñòâîðèëàñü âî ìðàêå, öàðèâøåì íà ïëîùàäêå ñ àòòðàêöèîíàìè. Äîáåæàâ äî êðàÿ ïëîùàäêè, Õýíê îñòàíîâèëñÿ êàê âêîïàííûé. "×åðòîâî êîëåñî", îñòàâàÿñü íà ìåñòå, êàòèëîñü ââåðõ, ââåðõ, áóäòî ïîãðóæåííàÿ âî ìðàê çåìëÿ ïîéìàëà â ñâîè ñåòè îãðîìíóþ ìíîãîçâåçäíóþ òóìàííîñòü, è òà êðóòèëàñü òåïåðü, íî òîëüêî âïåðåä, à íå íàçàä, è â ÷åðíîé êîðçèíå ñèäåë Äæîçåô Ïàéêå è òî ñâåðõó, òî ñáîêó, òî ñíèçó, òî ñâåðõó, òî ñáîêó, òî ñíèçó ñìåÿëñÿ íàä æàëêèì ìàëåíüêèì Õýíêîì âíèçó, íà çåìëå, à ðóêà ñëåïîãî ãîðáóíà ëåæàëà íà ðóêîÿòêå ðåâóùåé, áëåñòÿùåé îò ìàñëà ÷åðíîé ìàøèíû, áëàãîäàðÿ êîòîðîé êðóòèëîñü è êðóòèëîñü, íå îñòàíàâëèâàÿñü, "÷åðòîâî êîëåñî". Ñíîâà øåë äîæäü, è íà äîðîæêå, äåëèâøåé ïëîùàäêó ñ àòòðàêöèîíàìè íà äâå ïîëîâèíû, íå âèäíî áûëî íè äóøè. Íå êðóòèëàñü êàðóñåëü, òîëüêî åå ãðîõî÷óùàÿ ìóçûêà ðàçíîñèëàñü äàëåêî âîêðóã. È Äæîçåô Ïàéêå òî âçëåòàë â îáëà÷íîå íåáî, òî îïóñêàëñÿ, è ñ êàæäûì îáîðîòîì êîëåñà ñòàíîâèëñÿ íà ãîä ñòàðøå, ìåíÿëñÿ åãî ñìåõ, çâó÷àë ãëóáæå ãîëîñ, ìåíÿëàñü ôèãóðà, ôîðìà ëèöà; îí ñèäåë â ÷åðíîé êîðçèíå è íåññÿ, íåññÿ ïî êðóãó, ââåðõ-âíèç, ââåðõ-âíèç, è ñìåÿëñÿ â íåïðèâåòëèâîå ñåðîå íåáî, ãäå ìåëüêàëè ïîñëåäíèå îáëîìêè ìîëíèé. Õýíê áðîñèëñÿ ê ãîðáóíó, ñòîÿâøåìó ó ìàøèíû. Íà õîäó, ïðîáåãàÿ ìèìî áàëàãàíà, âûðâàë èç çåìëè êîñòûëü, îäèí èç òåõ, íà êîòîðûõ êðåïèëñÿ áðåçåíò. Õýíê óäàðèë ãîðáóíà ìåòàëëè÷åñêèì êîñòûëåì ïî êîëåíó è îòïðûãíóë â ñòîðîíó. Ãîðáóí âçâûë è íà÷àë ïàäàòü âïåðåä. Ïàäàÿ, îí âöåïèëñÿ ñíîâà â ðóêîÿòêó ìîòîðà, íî Õýíê óæå áûë âîçëå íåãî è, ðàçìàõíóâøèñü, óäàðèë êîñòûëåì ïî ïàëüöàì. Ãîðáóí âçâûë, îòïóñòèë ðóêîÿòêó è ïîïûòàëñÿ áûëî ëÿãíóòü Õýíêà. Õýíê ïîéìàë íîãó, äåðíóë, ãîðáóí ïîñêîëüçíóëñÿ è óïàë â ãðÿçü. À "÷åðòîâî êîëåñî âñå êðóòèëîñü, êðóòèëîñü. - Îñòàíîâè, îñòàíîâè êîëåñî! - çàêðè÷àë òî ëè Äæîçåô Ïàéêå, òî ëè ìèñòåð Êóäæåð... - Íå ìîãó ïîäíÿòüñÿ, - ñòîíàë ãîðáóí. Õýíê áðîñèëñÿ íà íåãî, è îíè ñöåïèëèñü â äðàêå. - Îñòàíîâè, îñòàíîâè êîëåñî! - çàêðè÷àë ìèñòåð Êóäæåð, íî óæå íå òàêîé, êàê ïðåæäå, è óæå äðóãèì ãîëîñîì, ñïóñêàÿñü, â óæàñå âçëåòàÿ îïÿòü â ðåâóùåå íåáî "÷åðòîâà êîëåñà". Ìåæäó äëèííûõ òåìíûõ ñïèö ïðîíçèòåëüíî ñâèñòåë âåòåð. - Îñòàíîâè, îñòàíîâè, ñêîðåå îñòàíîâè
  • 4. êîëåñî! Áðîñèâ ãîðáóíà, ëåæàâøåãî íà çåìëå, áåñïîìîùíî ðàñêèíóâ ðóêè, Õýíê âñêî÷èë íà íîãè è êèíóëñÿ ê ãóäÿùåé ìàøèíå. Íà÷àë îñòåðâåíåëî ïî íåé áèòü, ãíóòü ðóêîÿòêó, ñîâàòü ïîïàâøèå ïîä ðóêó æåëåçêè âî âñå ïàçû è çàçîðû, ñòàë ëèõîðàäî÷íî ïðèâÿçûâàòü ðóêîÿòü âåðåâêîé. - Îñòàíîâè, îñòàíîâè, îñòàíîâè êîëåñî! - ñòîíàë ãîëîñ ãäå-òî âûñîêî â íî÷è, òàì, ãäå ñåé÷àñ èç áåëîãî ïàðà îáëàêîâ âûãîíÿë ëóíó âåòåð. - Îñòàíîâè-è-è... Ãîëîñ çàòèõ. Âíåçàïíî âñå âîêðóã îñâåòèëîñü - ÿðêî âñïûõíóëè âñå ôîíàðè íà ïëîùàäêå. Èç áàëàãàíîâ âûñêàêèâàëè, ì÷àëèñü ê êîëåñó ëþäè. Õýíêà ïîäáðîñèëè ââåðõ, ïîòîì íà íåãî ïîñûïàëèñü ãðàäîì ðóãàòåëüñòâà è óäàðû. Ãäå-òî ðÿäîì ïîñëûøàëñÿ ãîëîñ Ïèòåðà, è íà ïëîùàäêó âûáåæàë çàäûõàþùèéñÿ ïîëèöåéñêèé ñ ïèñòîëåòîì â âûòÿíóòîé ðóêå. - Îñòàíîâè, îñòàíîâè êîëåñî! Ãîëîñ çâó÷àë êàê âçäîõ âåòðà. Ãîëîñ ïîâòîðèë ýòè ñëîâà ñíîâà è ñíîâà. Ñìóãëûå ëþäè, ïðèåõàâøèå ñ àòòðàêöèîíàìè, ïûòàëèñü îñòàíîâèòü ìîòîð. Íî íè÷åãî íå ïîëó÷èëîñü. Ìàøèíà ãóäåëà, è êîëåñî âðàùàëîñü, âðàùàëîñü. Òîðìîç çàêëèíèëî. - Îñòàíîâè! - ïðîøåëåñòåë ãîëîñ â ïîñëåäíèé ðàç. È - ìîë÷àíèå. Âûñî÷åííîå ñîîðóæåíèå èç ýëåêòðè÷åñêèõ çâåçä, ìåòàëëà è ÷åðíûõ êîðçèí, "÷åðòîâî êîëåñî" áåçìîëâíî ñîâåðøàëî ñâîé ïóòü. Íè îäíîãî çâóêà íå ñëûøíî áûëî, êðîìå ãóäåíèÿ ìîòîðà, ïîêà ìîòîð íå çàãëîõ è íå îñòàíîâèëñÿ. Åùå ñ ìèíóòó êîëåñî êðóòèëîñü ïî èíåðöèè, è íà íåãî, çàäðàâ ãîëîâû, ãëÿäåëè âñå, êòî ïðèåõàë ñ àòòðàêöèîíàìè, ãëÿäåëè Õýíê è Ïèòåð, ãëÿäåë ïîëèöåéñêèé. Êîëåñî îñòàíîâèëîñü. Ïðèâëå÷åííûå øóìîì, âîêðóã óæå ñîáðàëèñü ëþäè. Íåñêîëüêî ðûáàêîâ ñ îçåðà, íåñêîëüêî æåëåçíîäîðîæíèêîâ. Êîëåñî æàëîáíî âçâèçãèâàëî, ñòîíàëî, òÿíóëîñü âñëåä çà óëåòàþùèì âåòðîì. - Ñìîòðèòå, ñìîòðèòå! - ïî÷òè ðàçîì çàêðè÷àëè âñå. È ïîëèöåéñêèé, è ëþäè, ïðèåõàâøèå âìåñòå ñ àòòðàêöèîíàìè, è ðûáàêè - âñå ïîñìîòðåëè íà ÷åðíóþ êîðçèíó â ñàìîì íèçó. Âåòåð, äîòðàãèâàÿñü äî êîðçèíû, ìÿãêî åå ïîêà÷èâàë, òèõî âîðêîâàë â âå÷åðíèõ ñóìåðêàõ íàä òåì, ÷òî áûëî â ÷åðíîé êîðçèíå. Íàä ñêåëåòîì, ó íîã êîòîðîãî ëåæàë áóìàæíûé ìåøîê, òóãî íàáèòûé äåíüãàìè, à íà ÷åðåïå êðàñîâàëñÿ êîðè÷íåâûé êîòåëîê.