SlideShare a Scribd company logo
Faillissementsrisico’s &
beschermingsmogelijkheden
24 maart 2016
door
Jürgen van de Sande
Progamma
• Wie ben ik / wie is De Wert?
• Deel 1: Faillissementsrisico’s
– Keuze rechtsvorm onderneming
– Ontwikkelingen faillissementen
– Help … de curator komt!
• Deel 2: Wat betekent dit in de praktijk?
– Casus
– Praktijkverhaal
• Deel 3: Beschermingsmogelijkheden
– Voor wie, wanneer en hoe?
Wie ben ik?
Jürgen van de Sande AA
accountant vennoot
startende ondernemingen en (door)groeiers in het MKB
jaarrekeningen, fiscale aangiften
vraagstukken financiering, structuur/organisatie, overname
afdelingen accountancy en dwo
VISIE
Het leven van een ondernemer kent belangrijke momenten.
Wanneer je start met je bedrijf bijvoorbeeld, wanneer je uitbreidt
of inkrimpt, als je wilt gaan samenwerken of ermee wilt stoppen.
Je maakt keuzes die stuk voor stuk effect hebben op de
toekomst van je onderneming.
De Wert denkt graag met je mee. Al sinds 1959 ondersteunen wij
ondernemers met accountancy, fiscaal-juridische, hrm/
loonadvies- en administratieve diensten. Dus in welke fase je je
ook bevindt: met De Wert ben je zeker van je zaak.
Wie is De Wert?
Faillissementsrisico's & beschermingsmogelijkheden
Faillissementsrisico's & beschermingsmogelijkheden
Faillissementsrisico's & beschermingsmogelijkheden
Deel 1:
Faillissementsrisico’s
Keuze rechtsvorm onderneming
• Inkomstenbelasting
• Vennootschapsbelasting
• Hoofdelijke aansprakelijkheid
• Beperkte aansprakelijkheid
Belastingregime versus Aansprakelijkheid
Welke rechtsvormen kennen we?
stichting BV
VOF coöperatie NV
en meer …
eenmans-
zaak
BV
Waarom een BV-structuur?
• Opsplitsen van aansprakelijkheden en risico’s
• Flexibiliteit in bedrijfsvoering
• Vergemakkelijken aantrekken en verdelen van financiering
• Verkoop van onderdelen
• Verwerven van nieuwe deelnemingen
• Vergroten kansen continuïteit
Licentiehouder
Missie van de
“Het beschermen van het vermogen van de ondernemer en het
voortbestaan van de groep in geval van faillissement”
in 75 seconden …..
Faillissementsrisico's & beschermingsmogelijkheden
Je bent dus ondernemer
je bent optimistisch
je bent trots op
jouw bedrijf
je bent het liefste
met je vak bezig
je bent een vakman
Dit maakt jou tot de persoon die je bent ...
… en daarom heb je de neiging om jezelf als goed ondernemer achter
te stellen ten opzichte van anderen …
in aanloop naar het faillissement komen de kaarten anders te liggen
waarna de spelregels worden veranderd!
Aantal faillissementen 2000 - 2015
Bron: CBS 15-1-2016
Faillissementen per bedrijfstak
Bron: CBS 15-1-2016
Wat voor soort bedrijven zijn dat?
Context
• Herschikking van arrondissementen per
2013
• Sinds 2009 exorbitante groei van het
aantal faillissementen ten gevolge van
de escalatie van de kredietcrisis
• Enkele jaren geleden hebben de
rechtbanken de curatorenlijsten
opgeschoond
• Meer faillissementen die verdeeld
worden over minder kantoren leidt tot
professionalisering in de sector
Help … de curator komt!
• Curator is belast met “Beheer en vereffening van de failliete boedel”
(art 68 Fw)
• Curator zit er voor de schuldeisers:
 Maximalisatie van het actief
 Minimalisatie van het passief
• Maar curator zit er OOK voor ZIJN EIGEN SALARIS
• Rechter-commissaris is toezichthouder
 Curator moet toestemming vragen voor bepaalde handelingen,
zoals verkoop, procedures, schikkingen
 Curator legt periodiek Rekening & Verantwoording af over
voortgang
Activa Passiva
Wie staan vooraan?
Geliquideerd actief 800 Boedel crediteuren 200
curator, UWV, verhuurder, etc.
Preferente crediteuren 200
belastingdienst
Concurrente crediteuren 900
handelscred., groepsvorderingen, etc.
tekort
Wie staan vooraan?
Activa Passiva
Geliquideerd actief 800
Boedel crediteuren 200
curator, UWV, verhuurder, etc.
Preferente crediteuren 200
belastingdienst
Concurrente crediteuren 900
handelscred., groepsvorderingen, etc.
tekort
Seperatisten 500
hypotheek- en pandhouders (veelal: bank)
Deel 2:
Wat betekent dit in de praktijk?
casus
De casus in deze cursus is fictief en dient ter illustratie. Alle namen van bedrijven en personages zijn ontsproten
aan de verbeelding van de auteur. Elke gelijkenis met bestaande personen of bedrijven berust op toeval.
Er is géén rekening gehouden met rentevergoedingen op vorderingen, voorzieningen en reserveringen.
BOUWBEDRIJF
JOS VAN DRIMMELEN BV
Een STER in bouwen
25
1988
• Jos (31) start met zijn vrouw Annemarie
(29) een v.o.f.: BB Jos van Drimmelen
• Onzekerheid
26
1995
• Oprichting BV structuur
Stamrecht in Beheer
Fiscale Eenheid OB
Management overeenkomst
Fiscale Eenheid OB
27
2003
• Aankoop pand
Oprichting OG BV Borgtocht 50
Hypotheek OG 400K + 100K eigen geld
Krediet Bouw in rek. crnt 100K
Huurovereenkomst pand
100
Bank 100 RC
28
120
120K opname tbv woonhuis
Hypotheek 400
2001
2007
2007
• Jaren van groei
• verbouwing pand voor € 75K in RC 75
• geïnvesteerd in machines
29
2009
• escalatie kredietcrisis
Dalende omzet
Vaste lasten
Vergrijzing personeel
Vooruitzichten niet positief
Toenemende concurrentiedruk
30
• hoe zijn risico's te beperken?
2010
• Oprichting 'Materieel BV'
• Uitbreiding RC krediet bank naar € 200K (c.j)
80
Borg 50K
Bank 200K
Lening € 80K in RC
31
2010
• Verkoop activa door een factuur + betaling
van de boekwaarde (sale and lease-back)
• Uitbreiding Fiscale Eenheid VPB
Inventaris € 120K (machines)
Transportmiddelen € 40K (autobussen)
Bouwmaterieel € 5K (steigers)
• Voor de huur van het materieel wordt
maandelijks gefactureerd: € 4K
activa
€ 165K
huur
Fiscale Eenheid VPB
32
2013
• Intercompany wordt (behalve huur pand)
niets meer betaald, maar geboekt in r.c.
• Beheer leent Bouw 120K
verbouwing
75
90
onbetaalde huur
materieel
80
lening
lening
120
• Beheer zit krap en privé wordt er betaald
met de pin-pas van de zaak
opname
7
33
2013
• Risico in rc posities opschonen in jaarcijfers 2013
• Onzekerheid over de toekomst… PANIEK!!
75
90
80
120
7
RC bouw 75
Aan: RC materieel 75
Onroerend goed D C
RC onroerend goed 75
Aan: RC bouw 75
Materieel
RC materieel 75
Aan: RC onroerend goed 75
Bouw
0
5
15
34
2014
• Sinds 2009 bezig met ontwikkeling noviteit om
crisis het hoofd te kunnen bieden
120
SEGO
Ⓡ
Boekwaarde € 65K (arbeid en materiaal)
Betaling via verrekening
Toekomst… of laatste strohalm??
55
• Veiligstellen SEGOdoor verkoop IVA
35
augustus 2014
Door de bouwvak is de druk op de liquiditeit
onhoudbaar geworden.
Een faillissement met een doorstart lijkt de enige
uitweg….
36
BOUWBEDRIJF
JOS VAN DRIMMELEN BV
dinsdag….
Een STER in bouwen
26 augustus 2014….
37
…. wat is nu de stand van zaken?
38
Situatie bij faillissement
5
15
120
7
55
100
bank 200
SEGO
machines
transportmiddelen
steigers
39
Situatie bij faillissement
40
41
7000
70.000
pand
machines
transportmiddelen
steiger
SEGO
pensioen
groep
Privé
laten we gaan
kijken...
wat gebeurt er nu het gaat branden ?
staat de holding-
structuur als een huis ?
42
• Minimaliseren van het passief;
• Maximaliseren van het actief;
• Onderzoeken hoe de boedel verder
aangevuld kan worden
(veelal vanuit intercompany verbanden)
YOU WANNA LOSE SMALL,
I WANNA WIN BIG
Die ochtend stelt de curator zich aan Jos voor en legt uit wat er
zoal gaat gebeuren….
43
…. ter inventarisatie vraagt de curator de volgende stukken op:
• Positie van de bank
• Overige pandhouders/separatisten
• Debiteuren- en crediteurenlijst
• Voorraadlijst
• Overzicht van materiële vaste activa (inventarislijst)
• Overzicht van de onderhanden werken
44
Separatisten en hun vorderingen
• Bank obligo € 200K in RC
zekerheden:
- pandrechten op: voorraad, debiteuren,
inventaris
- Borgtocht 50K
Borg 50K
Pandhouder op voorraden,
debiteuren, inventaris
Bank
45
• De debiteuren bedragen € 450K.
Hiermee lost de curator de bank af
Vorderingen
opname
7
wat is voor wie?
Nu de bank betaald is, zijn de overige
handelsdebiteuren (€ 250K) voor de
curator
Vorderingen binnen de groep (rekening-
courant) zijn direct opeisbaar bij
faillissement
De curator eist de vordering van 7K op Jos
en Annemarie privé direct op
46
Activa: Inventaris (machines)
• Zijn de machines van Materieel?
Vereisten voor eigendomsoverdracht zijn: Titel,
beschikkingsbevoegdheid en levering (3:84 BW)
Wanneer levering niet fysiek plaatsvindt wordt er
een akte van levering vereist (3:90 BW jo 3:115 BW
sub a), zgn. cp- levering.
De curator stelt dat de machines de boedel
nooit hebben verlaten. Voor het gebruik
wordt de waarde-vermindering geclaimd +120
25
machines
Materieel heeft recht op terugbetaling koopsom (120).
Na verrekening waardevermindering (25) resteert een
vordering (95) op Bouw (concurrent=onverhaalbaar)
Rb. Limburg 28 mei 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:4975X7
wat is voor wie?
De leveringsakte ontbreekt!
= 95
47
Activa: Transportmiddelen
• Zijn de transportmiddelen van Materieel?
auto's
Rb. Limburg 28 mei 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:4975X7
Hof Arnhem 20 november 2007, JOR 2008/57X8
wat is voor wie?
Art. 2:247BW vereist een schriftelijke
overeenkomst van rechtshandelingen tussen
gelieerde vennootschappen. Bij gebreke
waarvan ze vernietigbaar zijn voor zover de
rechtshandeling buiten de normale
bedrijfsuitoefening valt. Een factuur is
onvoldoende.
De auto's zijn gefactureerd, betaald én geleverd
door het overhandigen van sleutels en het 'op naam
zetten' bij de RDW.
48
Activa: Transportmiddelen
• Zijn de transportmiddelen van Materieel?
De auto's zijn gefactureerd, betaald én geleverd
door het overhandigen van sleutels en het 'op naam
zetten' bij de RDW
De curator vernietigt de rechtshandeling omdat
het verkopen van auto's buiten de normale
bedrijfsuitoefening valt.
+40
35
auto's
Er wordt schade geclaimd voor het gebruik
en de auto's die inmiddels door Materieel
zijn verkocht.
wat is voor wie?
Materieel heeft recht op terugbetaling koopsom (40).
Na verrekening schade (35) resteert een vordering (5)
op Bouw (concurrent=onverhaalbaar)
= 5
49
• Is het steigermaterieel van Materieel?
Het steigermaterieel is verkocht aan
Materieel aan tegen boekwaarde.
20
De curator stelt dat de boedel benadeeld
is door verkoop van het steigermaterieel
tegen een te lage waarde en claimt € 20K
Activa: Steigermaterieel
wat is voor wie?
Omdat de boekwaarde vaak geen vrije
verkoopwaarde is, kun je een lastige
discussie krijgen met de curator over de
betaalde waarde.
50
…. wat is nu de tussenstand?
51
Tussenstand
95
7
55
bank 200 (afgelost)
steigers machines
transportmiddelen
debiteuren (deel)
vordering van 7 op Privé
'onverhaalbaar'
'onverhaalbaar'
52
53
70.000
7000
pand
machines
transportmiddelen
steiger
SEGO
pensioen
150.000
groep
Privé
Vorderingen binnen de groep
• Sale- and leaseback nu grotendeels vernietigd
De machines en transportmiddelen hebben de
boedel nooit verlaten, dus huur voor het materieel
kon niet gevraagd worden
192
curator claimt de huur van het materieel terug,
zijnde: € 192K
pre-faillissement
54
Verrekening binnen de groep
• Jos verweert zich want de huur is feitelijk nooit
betaald maar geboekt in rekening-courant
• Dat de vordering maar € 15K is komt door een
verrekening……
De curator vernietigt de verrekening, waardoor
de oorspronkelijke vorderingen herleven en
Bouw een vordering van € 75K op OG verkrijgt
75
90
80 0
5
15
Verrekening kan alleen tussen A en B
(6:127 BW). Verrekening tussen A, B en C
kan alleen na cessie (3:93 BW) of via
clearing: (verrekenings-overeenkomst +
bestendig gebruik)
Rb Den Haag 26 mei 2010, JOR 2010/206
X15
Er is géén overeenkomst
pre-faillissement
55
Betaling door verrekening
• Zijn er meer mutaties in het grootboek die
verband houden met groepsvennootschappen?
Beheer moet hierdoor (alsnog) € 65K betalen
65
Betaling via verrekening is onverplicht en
het licht van het op handen zijnde
faillissement kan de curator de
paulianeuze verrekening vernietigen
(42Fw jo 43Fw)
X16 Rb. Overijssel 17 april 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:CA0016
De betaling van SEGOⓇ heeft
plaatsgevonden via verrekening
pre-faillissement
56
Regres en subrogatie
• De bank is volledig afgelost (€ 200K) ten laste
van de boedel.
De boedel vordert € 50K van iedere BV
50
50
50
Door de betaling subrogeert de boedel in
de rechten van de bank (6:12 BW) en
claimt de curator een regresvordering
(6:10 BW) op de groepsvennootschappen
te hebben
HR 18 april 2003, JOR 2003/160 (Rivier de Lek arrest)
HR13 juli 2012, JOR 2012/306 (Janssen q.q./JVS)
X13
X14
De curator stelt dat alle vier de BV's de
kredietovereenkomst met de bank zijn
aangegaan, waardoor ieder tenminste
voor ¼e deel aansprakelijk is.
na faillissement
57
de tussenstand….
58
De tussenstand…
na verrekening….
80
95+85
120
7
55100
242
125
115
machines
transportmiddelen
steiger
59
De tussenstand…
na verrekening….
80
120
7
100
72
125
60
machines
transportmiddelen
steiger
60
61
7000
machines
transportmiddelen
264.000
pand
steiger
SEGO
pensioen
groep
Privé
150.000
…door de grote vordering op Materieel BV (met alleen een steiger)
is een faillissement onvermijdelijk
62
Fiscale gevolgen inzake OB
• Bouw en Materieel hebben BTW in vooraftrek
genomen van crediteuren die niet meer betaald
gaan worden
De fiscus vordert € 160K OB van de fiscale eenheid
op basis van een crediteurensaldo van € 930K
Faillissement verbreekt de Fiscale
Eenheid v.w.b. de OB.
Op grond van 29 lid 2 OB vordert de
fiscus hoofdelijk de BTW binnen de
overgebleven BV's van de fiscale
eenheid
fiscus 160
III zie notitie "Fiscale eenheden"; Appendix III
63
…de gesprekken over een doorstart waren kort.
De managementovereenkomst heeft een opgenomen
relatie- & concurrentiebeding. De curator houdt Jos
hieraan, tenzij hij bereid is om dit af te kopen voor € 30K.
Geld is er niet, waardoor een doorstart niet tot de
mogelijkheden behoort.
Doorstart
• Jos bedenkt dat een doorstart perspectief biedt op
revenuen waaruit de rente en aflossingsverplichtingen
van het bedrijfspand kunnen worden voldaan
64
Onroerend Goed, Veilige Haven?
• Met een flinke vordering op OG en het
ontbreken van enig perspectief op een
doorstart, zegt de bank het vertrouwen op,
failleert OG en gaat over tot executie van het
pand
Het pand wordt per executie verkocht door de
bank en brengt € 450K op. Dit gaat naar de
bank ter aflossing van de geldlening (€ 270K)
en gemaakte kosten (€ 30K).
Het overige (€ 150K) is voor de boedel.
125
65
Onroerend Goed, Veilige Haven?
• Beheer had nog € 100K te vorderen en
ontvangt dit na aftrek van boedelkosten
• Daarmee lost Beheer haar schuld van € 60 K
aan Bouw af
Beheer heeft dan nog € 40K liquide middelen
100
Het faillissement van Bouw, Materieel en OG kan worden opgeheven…
60
60
100
66
67
7000
machines
transportmiddelen
264.000
pand
steiger
SEGO
pensioen
groep
Privé
68
SEGO
pensioen
groep
Privé
pand
Opheffing van het faillissement
boedel
opbrengst
Verkoop pand 450
Hypotheekhouder -300 (bank)
150
Boedelkosten -50 (curator)
Crediteuren -100 (Beheer)
Rest 0
…die rechtspersoon wordt na afwikkeling ontbonden
onroerend goed
69
Opheffing van het faillissement
boedel
opbrengst
Debiteuren 450
Pandhouders -200 (bank)
Vordering op directie 7
Vordering op Beheer 60
Verkoop inventaris 70
Verkoop transportmiddelen 13
400
Boedelkosten -50 (curator)
Boedelkosten (270) -270 (loongar.reg. UWV)
Preferente crediteuren (120) -80 (fiscus)
Rest 0
…deze faillissementen worden opgeheven bij gebrek aan baten
boedel
opbrengst
Verkoop steiger 5
Boedelkosten -5 (curator)
Rest 0
bouw materieel
70
…en wat nu verder?
71
Fokker II-arrest
"Een debiteur is niet reeds door zijn faillissement bevrijd van zijn
schulden, ook niet na het verbindend worden van de slotuitdelingslijst."
HR 18 oktober 2002, JOR 2003/95 (Fokker II)X9
72
Hierdoor vallen de onbetaald gebleven schulden vrij en wordt dit
als winst aangemerkt in moeder binnen de Fiscale Eenheid.
Fokker II-arrest
Dit mag verrekend worden met de kosten voor het vereffenen van het
faillissement (curator: € 55K) en de compensabele verliezen € 105K
schuld
Belastingdienst 40
Crediteuren 930
BTW deel (29 lid 2 OB) -160
810
Beheer krijgt aldus een VPB aanslag over € 650K winst en moet
€ 153K betalen
welke schulden worden NIET betaald?
73
Beheer moet samen met de claim uit 29 lid 2 OB (€ 160K) nu
€ 313K betalen…
74
75
SEGO
pensioen
groep
Privé
pand
76
SEGO
pensioen
groep
Privé
313.000
… ook Beheer gaat failliet
77
Faillissement Beheer
• In Beheer staat een privé-opname in RC
• De curator eist deze vordering per direct op
Jos en Annemarie hebben ook een vordering op Beheer in de vorm
van pensioen en stamrecht en besluiten dit te verrekenen…
120
Hierdoor beschouwt de fiscus het stamrecht als opgenomen en
kunnen Jos en Annemarie een aanslag van € 75K privé verwachten
(52% IB tarief + 20% revisierente)
pensioen
&
stamrecht
78
79
Privé
SEGO
pensioen
groep
Jos (57) en Annemarie (55) dachten alles goed geregeld te hebben…
Dachten jullie dat ook ?
80
Jos (57) en Annemarie (55) dachten alles goed geregeld te hebben…
…géén bedrijf
…géén mogelijkheid tot doorstart
…géén werk (arbeidsperspectief??)
…géén pensioen
81
…wél een belastingschuld van € 75.000,-
Zoals ik jullie aan het begin liet zien vergaat het de meeste ondernemers op
deze wijze….
82
Sluiten jullie je ogen hiervoor?
83
Deel 3:
Beschermingsmogelijkheden
Afscheid nemen doet soms zeer?
• De FaillissementsVerzekering kan deze ellende voorkomen door
het vermogen van de ondernemer en de groep juridisch te
beschermen en de kansen op een doorstart te faciliteren.
• Goed voor jou als ondernemer, het personeel,
de fiscus, de bank, de crediteuren en
andere belanghebbenden.
Voor welke ondernemers?
• Minimaal twee BV’s: holding en werkmij
• Je hebt een kredietovereenkomst met de bank of …. je bent juist
zelf de financier
Wanneer?
• Preventief! Dus voordat er echt iets aan de hand is!
(een brandend huis is ook niet te ‘verzekeren’)
• De FaillissementsVerzekering heeft slechts een beperkende werking
in het eerste jaar
(artikel 42 jo 43 Faillissementswet)
• NU dus! Voordat je te laat bent ….
Risicoscan
• Geheimhouding
• Analyse van de huidige situatie
• Rapportage van (persoonlijke) risico’s en
onbenutte kansen
• Advies vervolgstappen naar veilige
structuur
• Persoonlijke toelichting
• Vergoeding € 375, welke als korting in
mindering wordt gebracht bij opvolging
van het advies
De Wert is er.
Ook voor bescherming
van je vermogen en
het voortbestaan van
je onderneming in
geval van faillissement.
Met De Wert ben je
zeker van je zaak.
www.dewert.nl
Faillissementsrisico's & beschermingsmogelijkheden

More Related Content

Viewers also liked

VAT issues for startups
VAT issues for startupsVAT issues for startups
VAT issues for startups
Jürgen van de Sande
 
Save Our School
Save Our SchoolSave Our School
Save Our School
New Day Academy
 
BPH Seri 2 Ver 19012010
BPH Seri 2 Ver 19012010BPH Seri 2 Ver 19012010
BPH Seri 2 Ver 19012010
guestd5c7dc
 
Partners Heritage
Partners HeritagePartners Heritage
Partners Heritage
guest2e8d38
 
Save Our School
Save Our SchoolSave Our School
Save Our School
New Day Academy
 
Smaller2
Smaller2Smaller2
Smaller2
miamiujj
 
Save Our School
Save Our SchoolSave Our School
Save Our School
New Day Academy
 
32 Ways a Digital Marketing Consultant Can Help Grow Your Business
32 Ways a Digital Marketing Consultant Can Help Grow Your Business32 Ways a Digital Marketing Consultant Can Help Grow Your Business
32 Ways a Digital Marketing Consultant Can Help Grow Your Business
Barry Feldman
 

Viewers also liked (9)

VAT issues for startups
VAT issues for startupsVAT issues for startups
VAT issues for startups
 
Save Our School
Save Our SchoolSave Our School
Save Our School
 
1
11
1
 
BPH Seri 2 Ver 19012010
BPH Seri 2 Ver 19012010BPH Seri 2 Ver 19012010
BPH Seri 2 Ver 19012010
 
Partners Heritage
Partners HeritagePartners Heritage
Partners Heritage
 
Save Our School
Save Our SchoolSave Our School
Save Our School
 
Smaller2
Smaller2Smaller2
Smaller2
 
Save Our School
Save Our SchoolSave Our School
Save Our School
 
32 Ways a Digital Marketing Consultant Can Help Grow Your Business
32 Ways a Digital Marketing Consultant Can Help Grow Your Business32 Ways a Digital Marketing Consultant Can Help Grow Your Business
32 Ways a Digital Marketing Consultant Can Help Grow Your Business
 

Similar to Faillissementsrisico's & beschermingsmogelijkheden

Magazine Het Ondernemersbelang Stedendriehoek 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Stedendriehoek 0212Magazine Het Ondernemersbelang Stedendriehoek 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Stedendriehoek 0212
HetOndernemersBelang
 
27 4-2010 presentatie de goudenhanddruk en de stamrecht bv
27 4-2010 presentatie de goudenhanddruk en de stamrecht bv27 4-2010 presentatie de goudenhanddruk en de stamrecht bv
27 4-2010 presentatie de goudenhanddruk en de stamrecht bv
VRB Adviesgroep
 
M&r belasting adviseurs ebook
M&r belasting adviseurs ebookM&r belasting adviseurs ebook
M&r belasting adviseurs ebook
Eric van Hall
 
Elio di Rupo en zijn fiscale bazooka versus K.M.O.
Elio di Rupo en zijn fiscale bazooka versus K.M.O.Elio di Rupo en zijn fiscale bazooka versus K.M.O.
Elio di Rupo en zijn fiscale bazooka versus K.M.O.
Accountants Van den Wijngaert
 
M pauwer advies-ebook
M pauwer advies-ebookM pauwer advies-ebook
M pauwer advies-ebook
Eric van Hall
 
Tkh Bouwworkshop 14 Oktober 2010
Tkh Bouwworkshop 14 Oktober 2010Tkh Bouwworkshop 14 Oktober 2010
Tkh Bouwworkshop 14 Oktober 2010
willem1973
 
CROP Nieuwsbrief 3 2009
CROP Nieuwsbrief 3 2009CROP Nieuwsbrief 3 2009
Magazine Het Ondernemersbelang Zuid-Hollandse Eilanden 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Zuid-Hollandse Eilanden 0212Magazine Het Ondernemersbelang Zuid-Hollandse Eilanden 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Zuid-Hollandse Eilanden 0212
HetOndernemersBelang
 
Crop nwsbrief-201101
Crop nwsbrief-201101Crop nwsbrief-201101
Crop nwsbrief-201101
kjschouten
 
Magazine Hét Ondernemersbelang Limburg Zuid 04-2014
Magazine Hét Ondernemersbelang Limburg Zuid 04-2014Magazine Hét Ondernemersbelang Limburg Zuid 04-2014
Magazine Hét Ondernemersbelang Limburg Zuid 04-2014
HetOndernemersBelang
 
FDSeminar Legal Update
FDSeminar Legal UpdateFDSeminar Legal Update
FDSeminar Legal Update
FDMagazine
 
Accountancynieuws Profiel Svc
Accountancynieuws Profiel SvcAccountancynieuws Profiel Svc
Accountancynieuws Profiel Svc
Frans Kemper
 
Cash is King: Hoe om te gaan met onbetaalde vorderingen?
Cash is King: Hoe om te gaan met onbetaalde vorderingen?Cash is King: Hoe om te gaan met onbetaalde vorderingen?
Cash is King: Hoe om te gaan met onbetaalde vorderingen?
High Tech Systems Park
 
Financieel Plan Valkuilen Sbp 2011
Financieel Plan Valkuilen Sbp 2011Financieel Plan Valkuilen Sbp 2011
Financieel Plan Valkuilen Sbp 2011
Dirk Laverge
 
161120 2e voortgangsrapportage DBA en rapport Boot
161120 2e voortgangsrapportage DBA en rapport Boot161120 2e voortgangsrapportage DBA en rapport Boot
161120 2e voortgangsrapportage DBA en rapport Boot
Roy Kolmschot ✔
 
Debiteuren Zijn Klanten
Debiteuren Zijn KlantenDebiteuren Zijn Klanten
Debiteuren Zijn Klanten
Adviesbureau Wijnhold
 

Similar to Faillissementsrisico's & beschermingsmogelijkheden (20)

Deficitaire vereffening
Deficitaire vereffeningDeficitaire vereffening
Deficitaire vereffening
 
Magazine Het Ondernemersbelang Stedendriehoek 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Stedendriehoek 0212Magazine Het Ondernemersbelang Stedendriehoek 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Stedendriehoek 0212
 
27 4-2010 presentatie de goudenhanddruk en de stamrecht bv
27 4-2010 presentatie de goudenhanddruk en de stamrecht bv27 4-2010 presentatie de goudenhanddruk en de stamrecht bv
27 4-2010 presentatie de goudenhanddruk en de stamrecht bv
 
M&r belasting adviseurs ebook
M&r belasting adviseurs ebookM&r belasting adviseurs ebook
M&r belasting adviseurs ebook
 
Elio di Rupo en zijn fiscale bazooka versus K.M.O.
Elio di Rupo en zijn fiscale bazooka versus K.M.O.Elio di Rupo en zijn fiscale bazooka versus K.M.O.
Elio di Rupo en zijn fiscale bazooka versus K.M.O.
 
M pauwer advies-ebook
M pauwer advies-ebookM pauwer advies-ebook
M pauwer advies-ebook
 
Tkh Bouwworkshop 14 Oktober 2010
Tkh Bouwworkshop 14 Oktober 2010Tkh Bouwworkshop 14 Oktober 2010
Tkh Bouwworkshop 14 Oktober 2010
 
CROP Nieuwsbrief 3 2009
CROP Nieuwsbrief 3 2009CROP Nieuwsbrief 3 2009
CROP Nieuwsbrief 3 2009
 
Magazine Het Ondernemersbelang Zuid-Hollandse Eilanden 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Zuid-Hollandse Eilanden 0212Magazine Het Ondernemersbelang Zuid-Hollandse Eilanden 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Zuid-Hollandse Eilanden 0212
 
Tak 21/23 - 360°
Tak 21/23 - 360°Tak 21/23 - 360°
Tak 21/23 - 360°
 
Crop nwsbrief-201101
Crop nwsbrief-201101Crop nwsbrief-201101
Crop nwsbrief-201101
 
Magazine Hét Ondernemersbelang Limburg Zuid 04-2014
Magazine Hét Ondernemersbelang Limburg Zuid 04-2014Magazine Hét Ondernemersbelang Limburg Zuid 04-2014
Magazine Hét Ondernemersbelang Limburg Zuid 04-2014
 
FDSeminar Legal Update
FDSeminar Legal UpdateFDSeminar Legal Update
FDSeminar Legal Update
 
Accountancynieuws Profiel Svc
Accountancynieuws Profiel SvcAccountancynieuws Profiel Svc
Accountancynieuws Profiel Svc
 
Nieuwsbrief fiscaal mei 2012 buro360 accountants
Nieuwsbrief fiscaal mei 2012 buro360 accountantsNieuwsbrief fiscaal mei 2012 buro360 accountants
Nieuwsbrief fiscaal mei 2012 buro360 accountants
 
Cash is King: Hoe om te gaan met onbetaalde vorderingen?
Cash is King: Hoe om te gaan met onbetaalde vorderingen?Cash is King: Hoe om te gaan met onbetaalde vorderingen?
Cash is King: Hoe om te gaan met onbetaalde vorderingen?
 
Financieel Plan Valkuilen Sbp 2011
Financieel Plan Valkuilen Sbp 2011Financieel Plan Valkuilen Sbp 2011
Financieel Plan Valkuilen Sbp 2011
 
Mkbparkstad5220132
Mkbparkstad5220132Mkbparkstad5220132
Mkbparkstad5220132
 
161120 2e voortgangsrapportage DBA en rapport Boot
161120 2e voortgangsrapportage DBA en rapport Boot161120 2e voortgangsrapportage DBA en rapport Boot
161120 2e voortgangsrapportage DBA en rapport Boot
 
Debiteuren Zijn Klanten
Debiteuren Zijn KlantenDebiteuren Zijn Klanten
Debiteuren Zijn Klanten
 

More from Jürgen van de Sande

Kennissessie coronasteunmaatregelen en fiscale tips
Kennissessie coronasteunmaatregelen en fiscale tipsKennissessie coronasteunmaatregelen en fiscale tips
Kennissessie coronasteunmaatregelen en fiscale tips
Jürgen van de Sande
 
Organisaties zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen) en microrechts...
Organisaties zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen) en microrechts...Organisaties zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen) en microrechts...
Organisaties zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen) en microrechts...
Jürgen van de Sande
 
Privé krijgt onvoldoende aandacht!?
Privé krijgt onvoldoende aandacht!? Privé krijgt onvoldoende aandacht!?
Privé krijgt onvoldoende aandacht!?
Jürgen van de Sande
 
Ontbijtsessie startende ondernemer Meierijstad
Ontbijtsessie startende ondernemer MeierijstadOntbijtsessie startende ondernemer Meierijstad
Ontbijtsessie startende ondernemer Meierijstad
Jürgen van de Sande
 
How To Build A Financial Plan?
How To Build A Financial Plan?How To Build A Financial Plan?
How To Build A Financial Plan?
Jürgen van de Sande
 
NL Tax Advantages Sole Proprietorship vs Private Limited Company
NL Tax Advantages Sole Proprietorship vs Private Limited CompanyNL Tax Advantages Sole Proprietorship vs Private Limited Company
NL Tax Advantages Sole Proprietorship vs Private Limited Company
Jürgen van de Sande
 
Starting as a Private Limited Company in NL
Starting as a Private Limited Company in NLStarting as a Private Limited Company in NL
Starting as a Private Limited Company in NL
Jürgen van de Sande
 
From Business Idea to Financial Plan
From Business Idea to Financial PlanFrom Business Idea to Financial Plan
From Business Idea to Financial Plan
Jürgen van de Sande
 
Beroepenavond accountant worden
Beroepenavond accountant wordenBeroepenavond accountant worden
Beroepenavond accountant worden
Jürgen van de Sande
 
Social Media Het Netwerkontbijt Eindhoven
Social Media Het Netwerkontbijt EindhovenSocial Media Het Netwerkontbijt Eindhoven
Social Media Het Netwerkontbijt Eindhoven
Jürgen van de Sande
 

More from Jürgen van de Sande (10)

Kennissessie coronasteunmaatregelen en fiscale tips
Kennissessie coronasteunmaatregelen en fiscale tipsKennissessie coronasteunmaatregelen en fiscale tips
Kennissessie coronasteunmaatregelen en fiscale tips
 
Organisaties zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen) en microrechts...
Organisaties zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen) en microrechts...Organisaties zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen) en microrechts...
Organisaties zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen) en microrechts...
 
Privé krijgt onvoldoende aandacht!?
Privé krijgt onvoldoende aandacht!? Privé krijgt onvoldoende aandacht!?
Privé krijgt onvoldoende aandacht!?
 
Ontbijtsessie startende ondernemer Meierijstad
Ontbijtsessie startende ondernemer MeierijstadOntbijtsessie startende ondernemer Meierijstad
Ontbijtsessie startende ondernemer Meierijstad
 
How To Build A Financial Plan?
How To Build A Financial Plan?How To Build A Financial Plan?
How To Build A Financial Plan?
 
NL Tax Advantages Sole Proprietorship vs Private Limited Company
NL Tax Advantages Sole Proprietorship vs Private Limited CompanyNL Tax Advantages Sole Proprietorship vs Private Limited Company
NL Tax Advantages Sole Proprietorship vs Private Limited Company
 
Starting as a Private Limited Company in NL
Starting as a Private Limited Company in NLStarting as a Private Limited Company in NL
Starting as a Private Limited Company in NL
 
From Business Idea to Financial Plan
From Business Idea to Financial PlanFrom Business Idea to Financial Plan
From Business Idea to Financial Plan
 
Beroepenavond accountant worden
Beroepenavond accountant wordenBeroepenavond accountant worden
Beroepenavond accountant worden
 
Social Media Het Netwerkontbijt Eindhoven
Social Media Het Netwerkontbijt EindhovenSocial Media Het Netwerkontbijt Eindhoven
Social Media Het Netwerkontbijt Eindhoven
 

Faillissementsrisico's & beschermingsmogelijkheden

 • 2. Progamma • Wie ben ik / wie is De Wert? • Deel 1: Faillissementsrisico’s – Keuze rechtsvorm onderneming – Ontwikkelingen faillissementen – Help … de curator komt! • Deel 2: Wat betekent dit in de praktijk? – Casus – Praktijkverhaal • Deel 3: Beschermingsmogelijkheden – Voor wie, wanneer en hoe?
 • 3. Wie ben ik? Jürgen van de Sande AA accountant vennoot startende ondernemingen en (door)groeiers in het MKB jaarrekeningen, fiscale aangiften vraagstukken financiering, structuur/organisatie, overname afdelingen accountancy en dwo
 • 4. VISIE Het leven van een ondernemer kent belangrijke momenten. Wanneer je start met je bedrijf bijvoorbeeld, wanneer je uitbreidt of inkrimpt, als je wilt gaan samenwerken of ermee wilt stoppen. Je maakt keuzes die stuk voor stuk effect hebben op de toekomst van je onderneming. De Wert denkt graag met je mee. Al sinds 1959 ondersteunen wij ondernemers met accountancy, fiscaal-juridische, hrm/ loonadvies- en administratieve diensten. Dus in welke fase je je ook bevindt: met De Wert ben je zeker van je zaak. Wie is De Wert?
 • 9. Keuze rechtsvorm onderneming • Inkomstenbelasting • Vennootschapsbelasting • Hoofdelijke aansprakelijkheid • Beperkte aansprakelijkheid Belastingregime versus Aansprakelijkheid
 • 10. Welke rechtsvormen kennen we? stichting BV VOF coöperatie NV en meer … eenmans- zaak BV
 • 11. Waarom een BV-structuur? • Opsplitsen van aansprakelijkheden en risico’s • Flexibiliteit in bedrijfsvoering • Vergemakkelijken aantrekken en verdelen van financiering • Verkoop van onderdelen • Verwerven van nieuwe deelnemingen • Vergroten kansen continuïteit
 • 12. Licentiehouder Missie van de “Het beschermen van het vermogen van de ondernemer en het voortbestaan van de groep in geval van faillissement”
 • 13. in 75 seconden …..
 • 15. Je bent dus ondernemer je bent optimistisch je bent trots op jouw bedrijf je bent het liefste met je vak bezig je bent een vakman
 • 16. Dit maakt jou tot de persoon die je bent ... … en daarom heb je de neiging om jezelf als goed ondernemer achter te stellen ten opzichte van anderen … in aanloop naar het faillissement komen de kaarten anders te liggen waarna de spelregels worden veranderd!
 • 17. Aantal faillissementen 2000 - 2015 Bron: CBS 15-1-2016
 • 19. Wat voor soort bedrijven zijn dat?
 • 20. Context • Herschikking van arrondissementen per 2013 • Sinds 2009 exorbitante groei van het aantal faillissementen ten gevolge van de escalatie van de kredietcrisis • Enkele jaren geleden hebben de rechtbanken de curatorenlijsten opgeschoond • Meer faillissementen die verdeeld worden over minder kantoren leidt tot professionalisering in de sector
 • 21. Help … de curator komt! • Curator is belast met “Beheer en vereffening van de failliete boedel” (art 68 Fw) • Curator zit er voor de schuldeisers:  Maximalisatie van het actief  Minimalisatie van het passief • Maar curator zit er OOK voor ZIJN EIGEN SALARIS • Rechter-commissaris is toezichthouder  Curator moet toestemming vragen voor bepaalde handelingen, zoals verkoop, procedures, schikkingen  Curator legt periodiek Rekening & Verantwoording af over voortgang
 • 22. Activa Passiva Wie staan vooraan? Geliquideerd actief 800 Boedel crediteuren 200 curator, UWV, verhuurder, etc. Preferente crediteuren 200 belastingdienst Concurrente crediteuren 900 handelscred., groepsvorderingen, etc. tekort
 • 23. Wie staan vooraan? Activa Passiva Geliquideerd actief 800 Boedel crediteuren 200 curator, UWV, verhuurder, etc. Preferente crediteuren 200 belastingdienst Concurrente crediteuren 900 handelscred., groepsvorderingen, etc. tekort Seperatisten 500 hypotheek- en pandhouders (veelal: bank)
 • 24. Deel 2: Wat betekent dit in de praktijk?
 • 25. casus De casus in deze cursus is fictief en dient ter illustratie. Alle namen van bedrijven en personages zijn ontsproten aan de verbeelding van de auteur. Elke gelijkenis met bestaande personen of bedrijven berust op toeval. Er is géén rekening gehouden met rentevergoedingen op vorderingen, voorzieningen en reserveringen. BOUWBEDRIJF JOS VAN DRIMMELEN BV Een STER in bouwen 25
 • 26. 1988 • Jos (31) start met zijn vrouw Annemarie (29) een v.o.f.: BB Jos van Drimmelen • Onzekerheid 26
 • 27. 1995 • Oprichting BV structuur Stamrecht in Beheer Fiscale Eenheid OB Management overeenkomst Fiscale Eenheid OB 27
 • 28. 2003 • Aankoop pand Oprichting OG BV Borgtocht 50 Hypotheek OG 400K + 100K eigen geld Krediet Bouw in rek. crnt 100K Huurovereenkomst pand 100 Bank 100 RC 28 120 120K opname tbv woonhuis Hypotheek 400
 • 29. 2001 2007 2007 • Jaren van groei • verbouwing pand voor € 75K in RC 75 • geïnvesteerd in machines 29
 • 30. 2009 • escalatie kredietcrisis Dalende omzet Vaste lasten Vergrijzing personeel Vooruitzichten niet positief Toenemende concurrentiedruk 30 • hoe zijn risico's te beperken?
 • 31. 2010 • Oprichting 'Materieel BV' • Uitbreiding RC krediet bank naar € 200K (c.j) 80 Borg 50K Bank 200K Lening € 80K in RC 31
 • 32. 2010 • Verkoop activa door een factuur + betaling van de boekwaarde (sale and lease-back) • Uitbreiding Fiscale Eenheid VPB Inventaris € 120K (machines) Transportmiddelen € 40K (autobussen) Bouwmaterieel € 5K (steigers) • Voor de huur van het materieel wordt maandelijks gefactureerd: € 4K activa € 165K huur Fiscale Eenheid VPB 32
 • 33. 2013 • Intercompany wordt (behalve huur pand) niets meer betaald, maar geboekt in r.c. • Beheer leent Bouw 120K verbouwing 75 90 onbetaalde huur materieel 80 lening lening 120 • Beheer zit krap en privé wordt er betaald met de pin-pas van de zaak opname 7 33
 • 34. 2013 • Risico in rc posities opschonen in jaarcijfers 2013 • Onzekerheid over de toekomst… PANIEK!! 75 90 80 120 7 RC bouw 75 Aan: RC materieel 75 Onroerend goed D C RC onroerend goed 75 Aan: RC bouw 75 Materieel RC materieel 75 Aan: RC onroerend goed 75 Bouw 0 5 15 34
 • 35. 2014 • Sinds 2009 bezig met ontwikkeling noviteit om crisis het hoofd te kunnen bieden 120 SEGO Ⓡ Boekwaarde € 65K (arbeid en materiaal) Betaling via verrekening Toekomst… of laatste strohalm?? 55 • Veiligstellen SEGOdoor verkoop IVA 35
 • 36. augustus 2014 Door de bouwvak is de druk op de liquiditeit onhoudbaar geworden. Een faillissement met een doorstart lijkt de enige uitweg…. 36
 • 37. BOUWBEDRIJF JOS VAN DRIMMELEN BV dinsdag…. Een STER in bouwen 26 augustus 2014…. 37
 • 38. …. wat is nu de stand van zaken? 38
 • 39. Situatie bij faillissement 5 15 120 7 55 100 bank 200 SEGO machines transportmiddelen steigers 39
 • 42. laten we gaan kijken... wat gebeurt er nu het gaat branden ? staat de holding- structuur als een huis ? 42
 • 43. • Minimaliseren van het passief; • Maximaliseren van het actief; • Onderzoeken hoe de boedel verder aangevuld kan worden (veelal vanuit intercompany verbanden) YOU WANNA LOSE SMALL, I WANNA WIN BIG Die ochtend stelt de curator zich aan Jos voor en legt uit wat er zoal gaat gebeuren…. 43
 • 44. …. ter inventarisatie vraagt de curator de volgende stukken op: • Positie van de bank • Overige pandhouders/separatisten • Debiteuren- en crediteurenlijst • Voorraadlijst • Overzicht van materiële vaste activa (inventarislijst) • Overzicht van de onderhanden werken 44
 • 45. Separatisten en hun vorderingen • Bank obligo € 200K in RC zekerheden: - pandrechten op: voorraad, debiteuren, inventaris - Borgtocht 50K Borg 50K Pandhouder op voorraden, debiteuren, inventaris Bank 45 • De debiteuren bedragen € 450K. Hiermee lost de curator de bank af
 • 46. Vorderingen opname 7 wat is voor wie? Nu de bank betaald is, zijn de overige handelsdebiteuren (€ 250K) voor de curator Vorderingen binnen de groep (rekening- courant) zijn direct opeisbaar bij faillissement De curator eist de vordering van 7K op Jos en Annemarie privé direct op 46
 • 47. Activa: Inventaris (machines) • Zijn de machines van Materieel? Vereisten voor eigendomsoverdracht zijn: Titel, beschikkingsbevoegdheid en levering (3:84 BW) Wanneer levering niet fysiek plaatsvindt wordt er een akte van levering vereist (3:90 BW jo 3:115 BW sub a), zgn. cp- levering. De curator stelt dat de machines de boedel nooit hebben verlaten. Voor het gebruik wordt de waarde-vermindering geclaimd +120 25 machines Materieel heeft recht op terugbetaling koopsom (120). Na verrekening waardevermindering (25) resteert een vordering (95) op Bouw (concurrent=onverhaalbaar) Rb. Limburg 28 mei 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:4975X7 wat is voor wie? De leveringsakte ontbreekt! = 95 47
 • 48. Activa: Transportmiddelen • Zijn de transportmiddelen van Materieel? auto's Rb. Limburg 28 mei 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:4975X7 Hof Arnhem 20 november 2007, JOR 2008/57X8 wat is voor wie? Art. 2:247BW vereist een schriftelijke overeenkomst van rechtshandelingen tussen gelieerde vennootschappen. Bij gebreke waarvan ze vernietigbaar zijn voor zover de rechtshandeling buiten de normale bedrijfsuitoefening valt. Een factuur is onvoldoende. De auto's zijn gefactureerd, betaald én geleverd door het overhandigen van sleutels en het 'op naam zetten' bij de RDW. 48
 • 49. Activa: Transportmiddelen • Zijn de transportmiddelen van Materieel? De auto's zijn gefactureerd, betaald én geleverd door het overhandigen van sleutels en het 'op naam zetten' bij de RDW De curator vernietigt de rechtshandeling omdat het verkopen van auto's buiten de normale bedrijfsuitoefening valt. +40 35 auto's Er wordt schade geclaimd voor het gebruik en de auto's die inmiddels door Materieel zijn verkocht. wat is voor wie? Materieel heeft recht op terugbetaling koopsom (40). Na verrekening schade (35) resteert een vordering (5) op Bouw (concurrent=onverhaalbaar) = 5 49
 • 50. • Is het steigermaterieel van Materieel? Het steigermaterieel is verkocht aan Materieel aan tegen boekwaarde. 20 De curator stelt dat de boedel benadeeld is door verkoop van het steigermaterieel tegen een te lage waarde en claimt € 20K Activa: Steigermaterieel wat is voor wie? Omdat de boekwaarde vaak geen vrije verkoopwaarde is, kun je een lastige discussie krijgen met de curator over de betaalde waarde. 50
 • 51. …. wat is nu de tussenstand? 51
 • 52. Tussenstand 95 7 55 bank 200 (afgelost) steigers machines transportmiddelen debiteuren (deel) vordering van 7 op Privé 'onverhaalbaar' 'onverhaalbaar' 52
 • 54. Vorderingen binnen de groep • Sale- and leaseback nu grotendeels vernietigd De machines en transportmiddelen hebben de boedel nooit verlaten, dus huur voor het materieel kon niet gevraagd worden 192 curator claimt de huur van het materieel terug, zijnde: € 192K pre-faillissement 54
 • 55. Verrekening binnen de groep • Jos verweert zich want de huur is feitelijk nooit betaald maar geboekt in rekening-courant • Dat de vordering maar € 15K is komt door een verrekening…… De curator vernietigt de verrekening, waardoor de oorspronkelijke vorderingen herleven en Bouw een vordering van € 75K op OG verkrijgt 75 90 80 0 5 15 Verrekening kan alleen tussen A en B (6:127 BW). Verrekening tussen A, B en C kan alleen na cessie (3:93 BW) of via clearing: (verrekenings-overeenkomst + bestendig gebruik) Rb Den Haag 26 mei 2010, JOR 2010/206 X15 Er is géén overeenkomst pre-faillissement 55
 • 56. Betaling door verrekening • Zijn er meer mutaties in het grootboek die verband houden met groepsvennootschappen? Beheer moet hierdoor (alsnog) € 65K betalen 65 Betaling via verrekening is onverplicht en het licht van het op handen zijnde faillissement kan de curator de paulianeuze verrekening vernietigen (42Fw jo 43Fw) X16 Rb. Overijssel 17 april 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:CA0016 De betaling van SEGOⓇ heeft plaatsgevonden via verrekening pre-faillissement 56
 • 57. Regres en subrogatie • De bank is volledig afgelost (€ 200K) ten laste van de boedel. De boedel vordert € 50K van iedere BV 50 50 50 Door de betaling subrogeert de boedel in de rechten van de bank (6:12 BW) en claimt de curator een regresvordering (6:10 BW) op de groepsvennootschappen te hebben HR 18 april 2003, JOR 2003/160 (Rivier de Lek arrest) HR13 juli 2012, JOR 2012/306 (Janssen q.q./JVS) X13 X14 De curator stelt dat alle vier de BV's de kredietovereenkomst met de bank zijn aangegaan, waardoor ieder tenminste voor ¼e deel aansprakelijk is. na faillissement 57
 • 62. …door de grote vordering op Materieel BV (met alleen een steiger) is een faillissement onvermijdelijk 62
 • 63. Fiscale gevolgen inzake OB • Bouw en Materieel hebben BTW in vooraftrek genomen van crediteuren die niet meer betaald gaan worden De fiscus vordert € 160K OB van de fiscale eenheid op basis van een crediteurensaldo van € 930K Faillissement verbreekt de Fiscale Eenheid v.w.b. de OB. Op grond van 29 lid 2 OB vordert de fiscus hoofdelijk de BTW binnen de overgebleven BV's van de fiscale eenheid fiscus 160 III zie notitie "Fiscale eenheden"; Appendix III 63
 • 64. …de gesprekken over een doorstart waren kort. De managementovereenkomst heeft een opgenomen relatie- & concurrentiebeding. De curator houdt Jos hieraan, tenzij hij bereid is om dit af te kopen voor € 30K. Geld is er niet, waardoor een doorstart niet tot de mogelijkheden behoort. Doorstart • Jos bedenkt dat een doorstart perspectief biedt op revenuen waaruit de rente en aflossingsverplichtingen van het bedrijfspand kunnen worden voldaan 64
 • 65. Onroerend Goed, Veilige Haven? • Met een flinke vordering op OG en het ontbreken van enig perspectief op een doorstart, zegt de bank het vertrouwen op, failleert OG en gaat over tot executie van het pand Het pand wordt per executie verkocht door de bank en brengt € 450K op. Dit gaat naar de bank ter aflossing van de geldlening (€ 270K) en gemaakte kosten (€ 30K). Het overige (€ 150K) is voor de boedel. 125 65
 • 66. Onroerend Goed, Veilige Haven? • Beheer had nog € 100K te vorderen en ontvangt dit na aftrek van boedelkosten • Daarmee lost Beheer haar schuld van € 60 K aan Bouw af Beheer heeft dan nog € 40K liquide middelen 100 Het faillissement van Bouw, Materieel en OG kan worden opgeheven… 60 60 100 66
 • 69. Opheffing van het faillissement boedel opbrengst Verkoop pand 450 Hypotheekhouder -300 (bank) 150 Boedelkosten -50 (curator) Crediteuren -100 (Beheer) Rest 0 …die rechtspersoon wordt na afwikkeling ontbonden onroerend goed 69
 • 70. Opheffing van het faillissement boedel opbrengst Debiteuren 450 Pandhouders -200 (bank) Vordering op directie 7 Vordering op Beheer 60 Verkoop inventaris 70 Verkoop transportmiddelen 13 400 Boedelkosten -50 (curator) Boedelkosten (270) -270 (loongar.reg. UWV) Preferente crediteuren (120) -80 (fiscus) Rest 0 …deze faillissementen worden opgeheven bij gebrek aan baten boedel opbrengst Verkoop steiger 5 Boedelkosten -5 (curator) Rest 0 bouw materieel 70
 • 71. …en wat nu verder? 71
 • 72. Fokker II-arrest "Een debiteur is niet reeds door zijn faillissement bevrijd van zijn schulden, ook niet na het verbindend worden van de slotuitdelingslijst." HR 18 oktober 2002, JOR 2003/95 (Fokker II)X9 72 Hierdoor vallen de onbetaald gebleven schulden vrij en wordt dit als winst aangemerkt in moeder binnen de Fiscale Eenheid.
 • 73. Fokker II-arrest Dit mag verrekend worden met de kosten voor het vereffenen van het faillissement (curator: € 55K) en de compensabele verliezen € 105K schuld Belastingdienst 40 Crediteuren 930 BTW deel (29 lid 2 OB) -160 810 Beheer krijgt aldus een VPB aanslag over € 650K winst en moet € 153K betalen welke schulden worden NIET betaald? 73
 • 74. Beheer moet samen met de claim uit 29 lid 2 OB (€ 160K) nu € 313K betalen… 74
 • 77. … ook Beheer gaat failliet 77
 • 78. Faillissement Beheer • In Beheer staat een privé-opname in RC • De curator eist deze vordering per direct op Jos en Annemarie hebben ook een vordering op Beheer in de vorm van pensioen en stamrecht en besluiten dit te verrekenen… 120 Hierdoor beschouwt de fiscus het stamrecht als opgenomen en kunnen Jos en Annemarie een aanslag van € 75K privé verwachten (52% IB tarief + 20% revisierente) pensioen & stamrecht 78
 • 80. Jos (57) en Annemarie (55) dachten alles goed geregeld te hebben… Dachten jullie dat ook ? 80
 • 81. Jos (57) en Annemarie (55) dachten alles goed geregeld te hebben… …géén bedrijf …géén mogelijkheid tot doorstart …géén werk (arbeidsperspectief??) …géén pensioen 81 …wél een belastingschuld van € 75.000,-
 • 82. Zoals ik jullie aan het begin liet zien vergaat het de meeste ondernemers op deze wijze…. 82
 • 83. Sluiten jullie je ogen hiervoor? 83
 • 85. Afscheid nemen doet soms zeer? • De FaillissementsVerzekering kan deze ellende voorkomen door het vermogen van de ondernemer en de groep juridisch te beschermen en de kansen op een doorstart te faciliteren. • Goed voor jou als ondernemer, het personeel, de fiscus, de bank, de crediteuren en andere belanghebbenden.
 • 86. Voor welke ondernemers? • Minimaal twee BV’s: holding en werkmij • Je hebt een kredietovereenkomst met de bank of …. je bent juist zelf de financier
 • 87. Wanneer? • Preventief! Dus voordat er echt iets aan de hand is! (een brandend huis is ook niet te ‘verzekeren’) • De FaillissementsVerzekering heeft slechts een beperkende werking in het eerste jaar (artikel 42 jo 43 Faillissementswet) • NU dus! Voordat je te laat bent ….
 • 88. Risicoscan • Geheimhouding • Analyse van de huidige situatie • Rapportage van (persoonlijke) risico’s en onbenutte kansen • Advies vervolgstappen naar veilige structuur • Persoonlijke toelichting • Vergoeding € 375, welke als korting in mindering wordt gebracht bij opvolging van het advies
 • 89. De Wert is er. Ook voor bescherming van je vermogen en het voortbestaan van je onderneming in geval van faillissement. Met De Wert ben je zeker van je zaak. www.dewert.nl