SlideShare a Scribd company logo
Faillissementsrisico’s &
beschermingsmogelijkheden
13 september 2018
door
Jürgen van de Sande
Programma
• Wie ben ik / wie is De Wert?
• Deel 1: Faillissementsrisico’s
– Rechtsvorm onderneming
– Ontwikkelingen faillissementen
– Help … de curator komt!
• Deel 2: Wat betekent dit in de praktijk?
– Casus (59 sheets)
• Deel 3: Beschermingsmogelijkheden
– Vanuit welk perspectief?
– Veilige Haven inregelen
Wie ben ik?
J.J.J. (Jürgen) van de Sande AA
accountant vennoot
startende ondernemingen en (door)groeiers in het MKB
jaarrekeningen, fiscale aangiften
vraagstukken financiering, structuuroptimalisatie, overname
Wie ben ik?
#DeWertFietst
VISIE
Het leven van een ondernemer kent belangrijke momenten.
Wanneer je start met je bedrijf bijvoorbeeld, wanneer je uitbreidt
of inkrimpt, als je wilt gaan samenwerken of ermee wilt stoppen.
Je maakt keuzes die stuk voor stuk effect hebben op de
toekomst van je onderneming.
De Wert denkt graag met je mee. Al sinds 1959 ondersteunen wij
ondernemers met accountancy, fiscaal-juridische, hrm/
loonadvies- en administratieve diensten. Dus in welke fase je je
ook bevindt: met De Wert ben je zeker van je zaak.
Wie is De Wert?
Starten
Groeien
Overdragen
Deel 1:
Faillissementsrisico’s
Een aantal vragen vooraf
• Wie is er ondernemer?
• Wie is er ondernemer voor de inkomstenbelasting?
(je geniet dus winst uit onderneming vanuit eenmanszaak, vof en/of maatschap)
• Wie is er ondernemer in de BV?
Je bent dus ondernemer
je bent optimistisch
je bent trots op
jouw bedrijf
je bent het liefste
met je vak bezig
je bent een vakman
Dit maakt jou tot de persoon die je bent ...
… en daarom heb je de neiging om jezelf als goed ondernemer achter
te stellen ten opzichte van anderen …
in aanloop naar het faillissement komen de kaarten anders te liggen
waarna de spelregels worden veranderd!
Minder faillissementen
Maar…..
Wie zijn de pineut?
Exclusief eenmanszaken en conform SBI 2008
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek - maart 2018
21%
16%
10%
10%
7%
7%
6%
5%
18%
Bouwnijverheid
Handel (detail- & groot-)
Horeca
Industrie
Verhuur & overige
zakelijke dienstverlening
Holding & beheer
B.V.’s
Specialistische
zakelijke
dienstverlening
Vervoer & opslag
Help … de curator komt!
• Curator is belast met “Beheer en vereffening van de failliete boedel”
(art 68 Fw)
• Curator zit er voor de schuldeisers:
 Maximalisatie van het actief
 Minimalisatie van het passief
• Maar curator zit er OOK voor ZIJN EIGEN SALARIS
• Rechter-commissaris is toezichthouder
 Curator moet toestemming vragen voor bepaalde handelingen,
zoals verkoop, procedures, schikkingen
 Curator legt periodiek Rekening & Verantwoording af over
voortgang
Activa Passiva
Wie staan vooraan?
Geliquideerd actief 800 Boedel crediteuren 200
curator, UWV, verhuurder, etc.
Preferente crediteuren 200
belastingdienst
Concurrente crediteuren 900
handelscred., groepsvorderingen, etc.
tekort
Wie staan vooraan?
Activa Passiva
Geliquideerd actief 800
Boedel crediteuren 200
curator, UWV, verhuurder, etc.
Preferente crediteuren 200
belastingdienst
Concurrente crediteuren 900
handelscred., groepsvorderingen, etc.
tekort
Separatisten 500
hypotheek- en pandhouders (veelal: bank)
Deel 2:
Wat betekent dit in de praktijk?
casus
De casus in deze cursus is fictief en dient ter illustratie. Alle namen van bedrijven en personages zijn ontsproten
aan de verbeelding van de auteur. Elke gelijkenis met bestaande personen of bedrijven berust op toeval.
Er is géén rekening gehouden met rentevergoedingen op vorderingen, voorzieningen en reserveringen.
BOUWBEDRIJF
JOS VAN DRIMMELEN BV
Een STER in bouwen
20
1988
• Jos (31) start met zijn vrouw Annemarie
(29) een v.o.f.: BB Jos van Drimmelen
• Onzekerheid
21
1995
• Oprichting BV structuur
Stamrecht in Beheer
Fiscale Eenheid OB
Management overeenkomst
Fiscale Eenheid OB
22
2003
• Aankoop pand
Oprichting OG BV Borgtocht 50
Hypotheek OG 400K + 100K eigen geld
Krediet Bouw in rek. crnt 100K
Huurovereenkomst pand
100
Bank 100 RC
23
120
120K opname tbv woonhuis
Hypotheek 400
2001
2007
2007
• Jaren van groei
• verbouwing pand voor € 75K in RC 75
• geïnvesteerd in machines
24
2009
• escalatie kredietcrisis
Dalende omzet
Vaste lasten
Vergrijzing personeel
Vooruitzichten niet positief
Toenemende concurrentiedruk
25
• hoe zijn risico's te beperken?
2010
• Oprichting 'Materieel BV'
• Uitbreiding RC krediet bank naar € 200K (c.j)
80
Borg 50K
Bank 200K
Lening € 80K in RC
26
2010
• Verkoop activa door een factuur + betaling
van de boekwaarde (sale and lease-back)
• Uitbreiding Fiscale Eenheid VPB
Inventaris € 120K (machines)
Transportmiddelen € 40K (autobussen)
Bouwmaterieel € 5K (steigers)
• Voor de huur van het materieel wordt
maandelijks gefactureerd: € 4K
activa
€ 165K
huur
Fiscale Eenheid VPB
27
2013
• Intercompany wordt (behalve huur pand)
niets meer betaald, maar geboekt in r.c.
• Beheer leent Bouw 120K
verbouwing
75
90
onbetaalde huur
materieel
80
lening
lening
120
• Beheer zit krap en privé wordt er betaald
met de pin-pas van de zaak
opname
7
28
2013
• Risico in rc posities opschonen in jaarcijfers 2013
• Onzekerheid over de toekomst… PANIEK!!
75
90
80
120
7
RC bouw 75
Aan: RC materieel 75
Onroerend goed D C
RC onroerend goed 75
Aan: RC bouw 75
Materieel
RC materieel 75
Aan: RC onroerend goed 75
Bouw
0
5
15
29
2014
• Sinds 2009 bezig met ontwikkeling noviteit om
crisis het hoofd te kunnen bieden
120
SEGO
Ⓡ
Boekwaarde € 65K (arbeid en materiaal)
Betaling via verrekening
Toekomst… of laatste strohalm??
55
• Veiligstellen SEGOdoor verkoop IVA
30
augustus 2014
Door de bouwvak is de druk op de liquiditeit
onhoudbaar geworden.
Een faillissement met een doorstart lijkt de enige
uitweg….
31
BOUWBEDRIJF
JOS VAN DRIMMELEN BV
dinsdag….
Een STER in bouwen
26 augustus 2014….
32
…. wat is nu de stand van zaken?
33
Situatie bij faillissement
5
15
120
7
55
100
bank 200
SEGO
machines
transportmiddelen
steigers
34
Situatie bij faillissement
35
36
7000
70.000
pand
machines
transportmiddelen
steiger
SEGO
pensioen
groep
Privé
laten we gaan
kijken...
wat gebeurt er nu het gaat branden ?
staat de holding-
structuur als een huis ?
37
• Minimaliseren van het passief;
• Maximaliseren van het actief;
• Onderzoeken hoe de boedel verder
aangevuld kan worden
(veelal vanuit intercompany verbanden)
YOU WANNA LOSE SMALL,
I WANNA WIN BIG
Die ochtend stelt de curator zich aan Jos voor en legt uit wat er
zoal gaat gebeuren….
38
…. ter inventarisatie vraagt de curator de volgende stukken op:
• Positie van de bank
• Overige pandhouders/separatisten
• Debiteuren- en crediteurenlijst
• Voorraadlijst
• Overzicht van materiële vaste activa (inventarislijst)
• Overzicht van de onderhanden werken
39
Separatisten en hun vorderingen
• Bank obligo € 200K in RC
zekerheden:
- pandrechten op: voorraad, debiteuren,
inventaris
- Borgtocht 50K
Borg 50K
Pandhouder op voorraden,
debiteuren, inventaris
Bank
40
• De debiteuren bedragen € 450K.
Hiermee lost de curator de bank af
Vorderingen
opname
7
wat is voor wie?
Nu de bank betaald is, zijn de overige
handelsdebiteuren (€ 250K) voor de
curator
Vorderingen binnen de groep (rekening-
courant) zijn direct opeisbaar bij
faillissement
De curator eist de vordering van 7K op Jos
en Annemarie privé direct op
41
Activa: Inventaris (machines)
• Zijn de machines van Materieel?
Vereisten voor eigendomsoverdracht zijn: Titel,
beschikkingsbevoegdheid en levering (3:84 BW)
Wanneer levering niet fysiek plaatsvindt wordt er
een akte van levering vereist (3:90 BW jo 3:115 BW
sub a), zgn. cp- levering.
De curator stelt dat de machines de boedel
nooit hebben verlaten. Voor het gebruik
wordt de waarde-vermindering geclaimd +120
25
machines
Materieel heeft recht op terugbetaling koopsom (120).
Na verrekening waardevermindering (25) resteert een
vordering (95) op Bouw (concurrent=onverhaalbaar)
Rb. Limburg 28 mei 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:4975X7
wat is voor wie?
De leveringsakte ontbreekt!
= 95
42
Activa: Transportmiddelen
• Zijn de transportmiddelen van Materieel?
auto's
Rb. Limburg 28 mei 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:4975X7
Hof Arnhem 20 november 2007, JOR 2008/57X8
wat is voor wie?
Art. 2:247BW vereist een schriftelijke
overeenkomst van rechtshandelingen tussen
gelieerde vennootschappen. Bij gebreke
waarvan ze vernietigbaar zijn voor zover de
rechtshandeling buiten de normale
bedrijfsuitoefening valt. Een factuur is
onvoldoende.
De auto's zijn gefactureerd, betaald én geleverd
door het overhandigen van sleutels en het 'op naam
zetten' bij de RDW.
43
Activa: Transportmiddelen
• Zijn de transportmiddelen van Materieel?
De auto's zijn gefactureerd, betaald én geleverd
door het overhandigen van sleutels en het 'op naam
zetten' bij de RDW
De curator vernietigt de rechtshandeling omdat
het verkopen van auto's buiten de normale
bedrijfsuitoefening valt.
+40
35
auto's
Er wordt schade geclaimd voor het gebruik
en de auto's die inmiddels door Materieel
zijn verkocht.
wat is voor wie?
Materieel heeft recht op terugbetaling koopsom (40).
Na verrekening schade (35) resteert een vordering (5)
op Bouw (concurrent=onverhaalbaar)
= 5
44
• Is het steigermaterieel van Materieel?
Het steigermaterieel is verkocht aan
Materieel aan tegen boekwaarde.
20
De curator stelt dat de boedel benadeeld
is door verkoop van het steigermaterieel
tegen een te lage waarde en claimt € 20K
Activa: Steigermaterieel
wat is voor wie?
Omdat de boekwaarde vaak geen vrije
verkoopwaarde is, kun je een lastige
discussie krijgen met de curator over de
betaalde waarde.
45
…. wat is nu de tussenstand?
46
Tussenstand
95
7
55
bank 200 (afgelost)
steigers machines
transportmiddelen
debiteuren (deel)
vordering van 7 op Privé
'onverhaalbaar'
'onverhaalbaar'
47
48
70.000
7000
pand
machines
transportmiddelen
steiger
SEGO
pensioen
150.000
groep
Privé
Vorderingen binnen de groep
• Sale- and leaseback nu grotendeels vernietigd
De machines en transportmiddelen hebben de
boedel nooit verlaten, dus huur voor het materieel
kon niet gevraagd worden
192
curator claimt de huur van het materieel terug,
zijnde: € 192K
pre-faillissement
49
Verrekening binnen de groep
• Jos verweert zich want de huur is feitelijk nooit
betaald maar geboekt in rekening-courant
• Dat de vordering maar € 15K is komt door een
verrekening……
De curator vernietigt de verrekening, waardoor
de oorspronkelijke vorderingen herleven en
Bouw een vordering van € 75K op OG verkrijgt
75
90
80 0
5
15
Verrekening kan alleen tussen A en B
(6:127 BW). Verrekening tussen A, B en C
kan alleen na cessie (3:93 BW) of via
clearing: (verrekenings-overeenkomst +
bestendig gebruik)
Rb Den Haag 26 mei 2010, JOR 2010/206
X15
Er is géén overeenkomst
pre-faillissement
50
Betaling door verrekening
• Zijn er meer mutaties in het grootboek die
verband houden met groepsvennootschappen?
Beheer moet hierdoor (alsnog) € 65K betalen
65
Betaling via verrekening is onverplicht en
het licht van het op handen zijnde
faillissement kan de curator de
paulianeuze verrekening vernietigen
(42Fw jo 43Fw)
X16 Rb. Overijssel 17 april 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:CA0016
De betaling van SEGOⓇ heeft
plaatsgevonden via verrekening
pre-faillissement
51
Regres en subrogatie
• De bank is volledig afgelost (€ 200K) ten laste
van de boedel.
De boedel vordert € 50K van iedere BV
50
50
50
Door de betaling subrogeert de boedel in
de rechten van de bank (6:12 BW) en
claimt de curator een regresvordering
(6:10 BW) op de groepsvennootschappen
te hebben
HR 18 april 2003, JOR 2003/160 (Rivier de Lek arrest)
HR13 juli 2012, JOR 2012/306 (Janssen q.q./JVS)
X13
X14
De curator stelt dat alle vier de BV's de
kredietovereenkomst met de bank zijn
aangegaan, waardoor ieder tenminste
voor ¼e deel aansprakelijk is.
na faillissement
52
de tussenstand….
53
De tussenstand…
na verrekening….
80
95+85
120
7
55100
242
125
115
machines
transportmiddelen
steiger
54
De tussenstand…
na verrekening….
80
120
7
100
72
125
60
machines
transportmiddelen
steiger
55
56
7000
machines
transportmiddelen
264.000
pand
steiger
SEGO
pensioen
groep
Privé
150.000
…door de grote vordering op Materieel BV (met alleen een steiger)
is een faillissement onvermijdelijk
57
Fiscale gevolgen inzake OB
• Bouw en Materieel hebben BTW in vooraftrek
genomen van crediteuren die niet meer betaald
gaan worden
De fiscus vordert € 160K OB van de fiscale eenheid
op basis van een crediteurensaldo van € 930K
Faillissement verbreekt de Fiscale
Eenheid v.w.b. de OB.
Op grond van 29 lid 2 OB vordert de
fiscus hoofdelijk de BTW binnen de
overgebleven BV's van de fiscale
eenheid
fiscus 160
III zie notitie "Fiscale eenheden"; Appendix III
58
…de gesprekken over een doorstart waren kort.
De managementovereenkomst heeft een opgenomen
relatie- & concurrentiebeding. De curator houdt Jos
hieraan, tenzij hij bereid is om dit af te kopen voor € 30K.
Geld is er niet, waardoor een doorstart niet tot de
mogelijkheden behoort.
Doorstart
• Jos bedenkt dat een doorstart perspectief biedt op
revenuen waaruit de rente en aflossingsverplichtingen
van het bedrijfspand kunnen worden voldaan
59
Onroerend Goed, Veilige Haven?
• Met een flinke vordering op OG en het
ontbreken van enig perspectief op een
doorstart, zegt de bank het vertrouwen op,
failleert OG en gaat over tot executie van het
pand
Het pand wordt per executie verkocht door de
bank en brengt € 450K op. Dit gaat naar de
bank ter aflossing van de geldlening (€ 270K)
en gemaakte kosten (€ 30K).
Het overige (€ 150K) is voor de boedel.
125
60
Onroerend Goed, Veilige Haven?
• Beheer had nog € 100K te vorderen en
ontvangt dit na aftrek van boedelkosten
• Daarmee lost Beheer haar schuld van € 60 K
aan Bouw af
Beheer heeft dan nog € 40K liquide middelen
100
Het faillissement van Bouw, Materieel en OG kan worden opgeheven…
60
60
100
61
62
7000
machines
transportmiddelen
264.000
pand
steiger
SEGO
pensioen
groep
Privé
63
SEGO
pensioen
groep
Privé
pand
Opheffing van het faillissement
boedel
opbrengst
Verkoop pand 450
Hypotheekhouder -300 (bank)
150
Boedelkosten -50 (curator)
Crediteuren -100 (Beheer)
Rest 0
…die rechtspersoon wordt na afwikkeling ontbonden
onroerend goed
64
Opheffing van het faillissement
boedel
opbrengst
Debiteuren 450
Pandhouders -200 (bank)
Vordering op directie 7
Vordering op Beheer 60
Verkoop inventaris 70
Verkoop transportmiddelen 13
400
Boedelkosten -50 (curator)
Boedelkosten (270) -270 (loongar.reg. UWV)
Preferente crediteuren (120) -80 (fiscus)
Rest 0
…deze faillissementen worden opgeheven bij gebrek aan baten
boedel
opbrengst
Verkoop steiger 5
Boedelkosten -5 (curator)
Rest 0
bouw materieel
65
…en wat nu verder?
66
Fokker II-arrest
"Een debiteur is niet reeds door zijn faillissement bevrijd van zijn
schulden, ook niet na het verbindend worden van de slotuitdelingslijst."
HR 18 oktober 2002, JOR 2003/95 (Fokker II)X9
67
Hierdoor vallen de onbetaald gebleven schulden vrij en wordt dit
als winst aangemerkt in moeder binnen de Fiscale Eenheid.
Fokker II-arrest
Dit mag verrekend worden met de kosten voor het vereffenen van het
faillissement (curator: € 55K) en de compensabele verliezen € 105K
schuld
Belastingdienst 40
Crediteuren 930
BTW deel (29 lid 2 OB) -160
810
Beheer krijgt aldus een VPB aanslag over € 650K winst en moet
€ 153K betalen
welke schulden worden NIET betaald?
68
Beheer moet samen met de claim uit 29 lid 2 OB (€ 160K) nu
€ 313K betalen…
69
70
SEGO
pensioen
groep
Privé
pand
71
SEGO
pensioen
groep
Privé
313.000
… ook Beheer gaat failliet
72
Faillissement Beheer
• In Beheer staat een privé-opname in RC
• De curator eist deze vordering per direct op
Jos en Annemarie hebben ook een vordering op Beheer in de vorm
van pensioen en stamrecht en besluiten dit te verrekenen…
120
Hierdoor beschouwt de fiscus het stamrecht als opgenomen en
kunnen Jos en Annemarie een aanslag van € 75K privé verwachten
(52% IB tarief + 20% revisierente)
pensioen
&
stamrecht
73
74
Privé
SEGO
pensioen
groep
Jos (57) en Annemarie (55) dachten alles goed geregeld te hebben…
Dachten jullie dat ook ?
75
Jos (57) en Annemarie (55) dachten alles goed geregeld te hebben…
…géén bedrijf
…géén mogelijkheid tot doorstart
…géén werk (arbeidsperspectief??)
…géén pensioen
76
…wél een belastingschuld in privé van € 75.000,-
Zoals ik jullie aan het begin liet zien vergaat het de meeste ondernemers op
deze wijze….
77
Sluiten jullie je ogen hiervoor?
78
Deel 3:
Beschermingsmogelijkheden
Vanuit welk perspectief?
Going-concern?
100%
100%
Vanuit welk perspectief dan?
100%
100%
Discontinuïteit
100%
100%
Financiële /
vermogensplanning
Discontinuïteit
Veilige Haven
Veilige haven inregelen
• Inperken risico’s
• Benutten van kansen
• Onderhoud
Inperken risico’s
85
Maatregel Effect
Overeenkomst om vordering op te
lossen
Domino effect wordt niet ingezet
(> 1 jaar)
Inter-company afspraken vastleggen
om verrekening/saldering te
verplichten
Faciliteert mogelijkheden tot
herstructurering kort voor faillissement
Direct opeisbare vordering op privé
inkleden als langlopende geldlening
Vangnet bij faillissement van Holding,
niet direct opeisbaar; voorkomt privé
faillissement
Draagplichtovereenkomst
concernfinanciering
Voorkomt regres/subrogatievordering
van boedel
(Non)regres overeenkomst voor
concernfinanciering
Vangnet i.g.v. regres-
/subrogatievordering zou ontstaan
Contractueel voorwaardelijk maken
van OB regres/subrogatievordering
van Holding op dochter i.g.v.
aanspraak fiscus
Vordering verhaalbaar
Benutten van kansen
86
Maatregel Effect
Pandrechten Holding op dochters Vorderingen verhaalbaar (na bank)
Wederzijds zekerheden arrangement Vordering zuster BV’s op failliete
boedel is verhaalbaar
Opzegtermijn huur pand
(3 maanden o.g.v. art 39Fw)
Boedelvordering met pandrechten zijn
superpreferent en gaat voor op fiscaal
bodemvoorrecht (art 21 Iw) →
bodemzaken veilig
Golden parachute management fee Vordering Holding verhaalbaar op
boedel
Golden parachute huur activa Vordering activa (deels) verhaalbaar
op boedel
Civielrechtelijke draagplicht Vpb Voorkomt (toekomstige) vordering van
dochter op Holding wegens de door
moeder verrekende verliezen
87
• Instandhouding pandrechten → dagelijks + maandelijks
(o.b.v. volmacht)
• Bijhouden rechtsontwikkeling→ continu
• Jaarlijkse revisie → bijsturing en aanpassing waar nodig
Onderhoud
Activa Passiva
Geliquideerd actief 800
Boedel crediteuren 200
curator, UWV, verhuurder, etc.
Preferente crediteuren 200
belastingdienst
Concurrente crediteuren 900
handelscred., groepsvorderingen, etc.
tekort
Wie staan vooraan?
Separatisten 500
hypotheek- en pandhouders (veelal: bank)
Activa Passiva
Geliquideerd actief 800
Boedel crediteuren 200
curator, UWV, verhuurder, etc.
Preferente crediteuren 200
belastingdienst
Concurrente crediteuren 900
handelscred., groepsvorderingen, etc.
tekort
Wie staan nu vooraan!
Separatisten 500
hypotheek- en pandhouders (veelal: bank)
EN JOUW HOLDING!!!
Handbiker Tim de Vries
Een BV verloren, maar …
Van een faillissement voor de hele groepsstructuur…
naar een Veilige Haven met benutte kansen op een doorstart
De Wert is er.
Ook voor bescherming
van je vermogen en
het voortbestaan van
je onderneming in
geval van faillissement.
Met De Wert ben je
zeker van je zaak.
www.dewert.nl
Vragen?

More Related Content

Similar to Faillissementsrisico's & beschermingsmogelijkheden

Presentatie IIR seminar AIFMD 20 mei 2014
Presentatie IIR seminar AIFMD 20 mei 2014Presentatie IIR seminar AIFMD 20 mei 2014
Presentatie IIR seminar AIFMD 20 mei 2014
Oene Rusticus
 
FDSeminar Legal Update
FDSeminar Legal UpdateFDSeminar Legal Update
FDSeminar Legal Update
FDMagazine
 
Financieel Plan Valkuilen Sbp 2011
Financieel Plan Valkuilen Sbp 2011Financieel Plan Valkuilen Sbp 2011
Financieel Plan Valkuilen Sbp 2011
Dirk Laverge
 
(On)Rechtmatige Kredietopzeggingen Door Banken
(On)Rechtmatige Kredietopzeggingen Door Banken(On)Rechtmatige Kredietopzeggingen Door Banken
(On)Rechtmatige Kredietopzeggingen Door Banken
Michel Rompelberg
 
Organisaties zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen) en microrechts...
Organisaties zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen) en microrechts...Organisaties zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen) en microrechts...
Organisaties zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen) en microrechts...
Jürgen van de Sande
 
(Be)spreekuur 25 mei 2023 - Hoe ondersteunen andere gemeenten ondernemers met...
(Be)spreekuur 25 mei 2023 - Hoe ondersteunen andere gemeenten ondernemers met...(Be)spreekuur 25 mei 2023 - Hoe ondersteunen andere gemeenten ondernemers met...
(Be)spreekuur 25 mei 2023 - Hoe ondersteunen andere gemeenten ondernemers met...
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 17 februari - BKR
(Be)spreekuur - 17 februari - BKR (Be)spreekuur - 17 februari - BKR
(Be)spreekuur - 17 februari - BKR
VNG Realisatie
 
M pauwer advies-ebook
M pauwer advies-ebookM pauwer advies-ebook
M pauwer advies-ebook
Eric van Hall
 
Debiteuren Zijn Klanten
Debiteuren Zijn KlantenDebiteuren Zijn Klanten
Debiteuren Zijn Klanten
Adviesbureau Wijnhold
 
Module Basis boekhouden inclusief training
Module Basis boekhouden inclusief training Module Basis boekhouden inclusief training
Module Basis boekhouden inclusief training
NEFIN
 
Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissenAansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
Michel Rompelberg
 
Elio di Rupo en zijn fiscale bazooka versus K.M.O.
Elio di Rupo en zijn fiscale bazooka versus K.M.O.Elio di Rupo en zijn fiscale bazooka versus K.M.O.
Elio di Rupo en zijn fiscale bazooka versus K.M.O.
Accountants Van den Wijngaert
 
Kv K Startersdag 2011 Financ In Kaart 2.3 Vdef
Kv K Startersdag 2011 Financ In Kaart 2.3 VdefKv K Startersdag 2011 Financ In Kaart 2.3 Vdef
Kv K Startersdag 2011 Financ In Kaart 2.3 Vdef
rras
 
Geld voor Groeiers slides 09052017
Geld voor Groeiers slides 09052017Geld voor Groeiers slides 09052017
Geld voor Groeiers slides 09052017
Agentschap Innoveren & Ondernemen
 
Gentrepreneur WEEK - Workshop Vzw opstarten
Gentrepreneur WEEK - Workshop Vzw opstartenGentrepreneur WEEK - Workshop Vzw opstarten
Gentrepreneur WEEK - Workshop Vzw opstarten
Gentrepreneur
 
Kv K Startersdag 2010 Financ In Kaart Vdef
Kv K Startersdag 2010 Financ In Kaart VdefKv K Startersdag 2010 Financ In Kaart Vdef
Kv K Startersdag 2010 Financ In Kaart Vdef
rras
 
Tkh Bouwworkshop 14 Oktober 2010
Tkh Bouwworkshop 14 Oktober 2010Tkh Bouwworkshop 14 Oktober 2010
Tkh Bouwworkshop 14 Oktober 2010
willem1973
 

Similar to Faillissementsrisico's & beschermingsmogelijkheden (20)

Presentatie IIR seminar AIFMD 20 mei 2014
Presentatie IIR seminar AIFMD 20 mei 2014Presentatie IIR seminar AIFMD 20 mei 2014
Presentatie IIR seminar AIFMD 20 mei 2014
 
FDSeminar Legal Update
FDSeminar Legal UpdateFDSeminar Legal Update
FDSeminar Legal Update
 
Financieel Plan Valkuilen Sbp 2011
Financieel Plan Valkuilen Sbp 2011Financieel Plan Valkuilen Sbp 2011
Financieel Plan Valkuilen Sbp 2011
 
(On)Rechtmatige Kredietopzeggingen Door Banken
(On)Rechtmatige Kredietopzeggingen Door Banken(On)Rechtmatige Kredietopzeggingen Door Banken
(On)Rechtmatige Kredietopzeggingen Door Banken
 
Organisaties zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen) en microrechts...
Organisaties zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen) en microrechts...Organisaties zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen) en microrechts...
Organisaties zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen) en microrechts...
 
Deficitaire vereffening
Deficitaire vereffeningDeficitaire vereffening
Deficitaire vereffening
 
Presentatie nationale overnamedag_2011
Presentatie nationale overnamedag_2011Presentatie nationale overnamedag_2011
Presentatie nationale overnamedag_2011
 
(Be)spreekuur 25 mei 2023 - Hoe ondersteunen andere gemeenten ondernemers met...
(Be)spreekuur 25 mei 2023 - Hoe ondersteunen andere gemeenten ondernemers met...(Be)spreekuur 25 mei 2023 - Hoe ondersteunen andere gemeenten ondernemers met...
(Be)spreekuur 25 mei 2023 - Hoe ondersteunen andere gemeenten ondernemers met...
 
(Be)spreekuur - 17 februari - BKR
(Be)spreekuur - 17 februari - BKR (Be)spreekuur - 17 februari - BKR
(Be)spreekuur - 17 februari - BKR
 
M pauwer advies-ebook
M pauwer advies-ebookM pauwer advies-ebook
M pauwer advies-ebook
 
Aanbod van geld
Aanbod van geldAanbod van geld
Aanbod van geld
 
Debiteuren Zijn Klanten
Debiteuren Zijn KlantenDebiteuren Zijn Klanten
Debiteuren Zijn Klanten
 
Module Basis boekhouden inclusief training
Module Basis boekhouden inclusief training Module Basis boekhouden inclusief training
Module Basis boekhouden inclusief training
 
Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissenAansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
 
Elio di Rupo en zijn fiscale bazooka versus K.M.O.
Elio di Rupo en zijn fiscale bazooka versus K.M.O.Elio di Rupo en zijn fiscale bazooka versus K.M.O.
Elio di Rupo en zijn fiscale bazooka versus K.M.O.
 
Kv K Startersdag 2011 Financ In Kaart 2.3 Vdef
Kv K Startersdag 2011 Financ In Kaart 2.3 VdefKv K Startersdag 2011 Financ In Kaart 2.3 Vdef
Kv K Startersdag 2011 Financ In Kaart 2.3 Vdef
 
Geld voor Groeiers slides 09052017
Geld voor Groeiers slides 09052017Geld voor Groeiers slides 09052017
Geld voor Groeiers slides 09052017
 
Gentrepreneur WEEK - Workshop Vzw opstarten
Gentrepreneur WEEK - Workshop Vzw opstartenGentrepreneur WEEK - Workshop Vzw opstarten
Gentrepreneur WEEK - Workshop Vzw opstarten
 
Kv K Startersdag 2010 Financ In Kaart Vdef
Kv K Startersdag 2010 Financ In Kaart VdefKv K Startersdag 2010 Financ In Kaart Vdef
Kv K Startersdag 2010 Financ In Kaart Vdef
 
Tkh Bouwworkshop 14 Oktober 2010
Tkh Bouwworkshop 14 Oktober 2010Tkh Bouwworkshop 14 Oktober 2010
Tkh Bouwworkshop 14 Oktober 2010
 

More from Jürgen van de Sande

Kennissessie coronasteunmaatregelen en fiscale tips
Kennissessie coronasteunmaatregelen en fiscale tipsKennissessie coronasteunmaatregelen en fiscale tips
Kennissessie coronasteunmaatregelen en fiscale tips
Jürgen van de Sande
 
Privé krijgt onvoldoende aandacht!?
Privé krijgt onvoldoende aandacht!? Privé krijgt onvoldoende aandacht!?
Privé krijgt onvoldoende aandacht!?
Jürgen van de Sande
 
Ontbijtsessie startende ondernemer Meierijstad
Ontbijtsessie startende ondernemer MeierijstadOntbijtsessie startende ondernemer Meierijstad
Ontbijtsessie startende ondernemer Meierijstad
Jürgen van de Sande
 
How To Build A Financial Plan?
How To Build A Financial Plan?How To Build A Financial Plan?
How To Build A Financial Plan?
Jürgen van de Sande
 
NL Tax Advantages Sole Proprietorship vs Private Limited Company
NL Tax Advantages Sole Proprietorship vs Private Limited CompanyNL Tax Advantages Sole Proprietorship vs Private Limited Company
NL Tax Advantages Sole Proprietorship vs Private Limited Company
Jürgen van de Sande
 
Starting as a Private Limited Company in NL
Starting as a Private Limited Company in NLStarting as a Private Limited Company in NL
Starting as a Private Limited Company in NL
Jürgen van de Sande
 
From Business Idea to Financial Plan
From Business Idea to Financial PlanFrom Business Idea to Financial Plan
From Business Idea to Financial Plan
Jürgen van de Sande
 
VAT issues for startups
VAT issues for startupsVAT issues for startups
VAT issues for startups
Jürgen van de Sande
 
Beroepenavond accountant worden
Beroepenavond accountant wordenBeroepenavond accountant worden
Beroepenavond accountant worden
Jürgen van de Sande
 
Social Media Het Netwerkontbijt Eindhoven
Social Media Het Netwerkontbijt EindhovenSocial Media Het Netwerkontbijt Eindhoven
Social Media Het Netwerkontbijt Eindhoven
Jürgen van de Sande
 

More from Jürgen van de Sande (10)

Kennissessie coronasteunmaatregelen en fiscale tips
Kennissessie coronasteunmaatregelen en fiscale tipsKennissessie coronasteunmaatregelen en fiscale tips
Kennissessie coronasteunmaatregelen en fiscale tips
 
Privé krijgt onvoldoende aandacht!?
Privé krijgt onvoldoende aandacht!? Privé krijgt onvoldoende aandacht!?
Privé krijgt onvoldoende aandacht!?
 
Ontbijtsessie startende ondernemer Meierijstad
Ontbijtsessie startende ondernemer MeierijstadOntbijtsessie startende ondernemer Meierijstad
Ontbijtsessie startende ondernemer Meierijstad
 
How To Build A Financial Plan?
How To Build A Financial Plan?How To Build A Financial Plan?
How To Build A Financial Plan?
 
NL Tax Advantages Sole Proprietorship vs Private Limited Company
NL Tax Advantages Sole Proprietorship vs Private Limited CompanyNL Tax Advantages Sole Proprietorship vs Private Limited Company
NL Tax Advantages Sole Proprietorship vs Private Limited Company
 
Starting as a Private Limited Company in NL
Starting as a Private Limited Company in NLStarting as a Private Limited Company in NL
Starting as a Private Limited Company in NL
 
From Business Idea to Financial Plan
From Business Idea to Financial PlanFrom Business Idea to Financial Plan
From Business Idea to Financial Plan
 
VAT issues for startups
VAT issues for startupsVAT issues for startups
VAT issues for startups
 
Beroepenavond accountant worden
Beroepenavond accountant wordenBeroepenavond accountant worden
Beroepenavond accountant worden
 
Social Media Het Netwerkontbijt Eindhoven
Social Media Het Netwerkontbijt EindhovenSocial Media Het Netwerkontbijt Eindhoven
Social Media Het Netwerkontbijt Eindhoven
 

Faillissementsrisico's & beschermingsmogelijkheden

 • 2. Programma • Wie ben ik / wie is De Wert? • Deel 1: Faillissementsrisico’s – Rechtsvorm onderneming – Ontwikkelingen faillissementen – Help … de curator komt! • Deel 2: Wat betekent dit in de praktijk? – Casus (59 sheets) • Deel 3: Beschermingsmogelijkheden – Vanuit welk perspectief? – Veilige Haven inregelen
 • 3. Wie ben ik? J.J.J. (Jürgen) van de Sande AA accountant vennoot startende ondernemingen en (door)groeiers in het MKB jaarrekeningen, fiscale aangiften vraagstukken financiering, structuuroptimalisatie, overname
 • 6. VISIE Het leven van een ondernemer kent belangrijke momenten. Wanneer je start met je bedrijf bijvoorbeeld, wanneer je uitbreidt of inkrimpt, als je wilt gaan samenwerken of ermee wilt stoppen. Je maakt keuzes die stuk voor stuk effect hebben op de toekomst van je onderneming. De Wert denkt graag met je mee. Al sinds 1959 ondersteunen wij ondernemers met accountancy, fiscaal-juridische, hrm/ loonadvies- en administratieve diensten. Dus in welke fase je je ook bevindt: met De Wert ben je zeker van je zaak. Wie is De Wert?
 • 11. Een aantal vragen vooraf • Wie is er ondernemer? • Wie is er ondernemer voor de inkomstenbelasting? (je geniet dus winst uit onderneming vanuit eenmanszaak, vof en/of maatschap) • Wie is er ondernemer in de BV?
 • 12. Je bent dus ondernemer je bent optimistisch je bent trots op jouw bedrijf je bent het liefste met je vak bezig je bent een vakman
 • 13. Dit maakt jou tot de persoon die je bent ... … en daarom heb je de neiging om jezelf als goed ondernemer achter te stellen ten opzichte van anderen … in aanloop naar het faillissement komen de kaarten anders te liggen waarna de spelregels worden veranderd!
 • 15. Wie zijn de pineut? Exclusief eenmanszaken en conform SBI 2008 Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek - maart 2018 21% 16% 10% 10% 7% 7% 6% 5% 18% Bouwnijverheid Handel (detail- & groot-) Horeca Industrie Verhuur & overige zakelijke dienstverlening Holding & beheer B.V.’s Specialistische zakelijke dienstverlening Vervoer & opslag
 • 16. Help … de curator komt! • Curator is belast met “Beheer en vereffening van de failliete boedel” (art 68 Fw) • Curator zit er voor de schuldeisers:  Maximalisatie van het actief  Minimalisatie van het passief • Maar curator zit er OOK voor ZIJN EIGEN SALARIS • Rechter-commissaris is toezichthouder  Curator moet toestemming vragen voor bepaalde handelingen, zoals verkoop, procedures, schikkingen  Curator legt periodiek Rekening & Verantwoording af over voortgang
 • 17. Activa Passiva Wie staan vooraan? Geliquideerd actief 800 Boedel crediteuren 200 curator, UWV, verhuurder, etc. Preferente crediteuren 200 belastingdienst Concurrente crediteuren 900 handelscred., groepsvorderingen, etc. tekort
 • 18. Wie staan vooraan? Activa Passiva Geliquideerd actief 800 Boedel crediteuren 200 curator, UWV, verhuurder, etc. Preferente crediteuren 200 belastingdienst Concurrente crediteuren 900 handelscred., groepsvorderingen, etc. tekort Separatisten 500 hypotheek- en pandhouders (veelal: bank)
 • 19. Deel 2: Wat betekent dit in de praktijk?
 • 20. casus De casus in deze cursus is fictief en dient ter illustratie. Alle namen van bedrijven en personages zijn ontsproten aan de verbeelding van de auteur. Elke gelijkenis met bestaande personen of bedrijven berust op toeval. Er is géén rekening gehouden met rentevergoedingen op vorderingen, voorzieningen en reserveringen. BOUWBEDRIJF JOS VAN DRIMMELEN BV Een STER in bouwen 20
 • 21. 1988 • Jos (31) start met zijn vrouw Annemarie (29) een v.o.f.: BB Jos van Drimmelen • Onzekerheid 21
 • 22. 1995 • Oprichting BV structuur Stamrecht in Beheer Fiscale Eenheid OB Management overeenkomst Fiscale Eenheid OB 22
 • 23. 2003 • Aankoop pand Oprichting OG BV Borgtocht 50 Hypotheek OG 400K + 100K eigen geld Krediet Bouw in rek. crnt 100K Huurovereenkomst pand 100 Bank 100 RC 23 120 120K opname tbv woonhuis Hypotheek 400
 • 24. 2001 2007 2007 • Jaren van groei • verbouwing pand voor € 75K in RC 75 • geïnvesteerd in machines 24
 • 25. 2009 • escalatie kredietcrisis Dalende omzet Vaste lasten Vergrijzing personeel Vooruitzichten niet positief Toenemende concurrentiedruk 25 • hoe zijn risico's te beperken?
 • 26. 2010 • Oprichting 'Materieel BV' • Uitbreiding RC krediet bank naar € 200K (c.j) 80 Borg 50K Bank 200K Lening € 80K in RC 26
 • 27. 2010 • Verkoop activa door een factuur + betaling van de boekwaarde (sale and lease-back) • Uitbreiding Fiscale Eenheid VPB Inventaris € 120K (machines) Transportmiddelen € 40K (autobussen) Bouwmaterieel € 5K (steigers) • Voor de huur van het materieel wordt maandelijks gefactureerd: € 4K activa € 165K huur Fiscale Eenheid VPB 27
 • 28. 2013 • Intercompany wordt (behalve huur pand) niets meer betaald, maar geboekt in r.c. • Beheer leent Bouw 120K verbouwing 75 90 onbetaalde huur materieel 80 lening lening 120 • Beheer zit krap en privé wordt er betaald met de pin-pas van de zaak opname 7 28
 • 29. 2013 • Risico in rc posities opschonen in jaarcijfers 2013 • Onzekerheid over de toekomst… PANIEK!! 75 90 80 120 7 RC bouw 75 Aan: RC materieel 75 Onroerend goed D C RC onroerend goed 75 Aan: RC bouw 75 Materieel RC materieel 75 Aan: RC onroerend goed 75 Bouw 0 5 15 29
 • 30. 2014 • Sinds 2009 bezig met ontwikkeling noviteit om crisis het hoofd te kunnen bieden 120 SEGO Ⓡ Boekwaarde € 65K (arbeid en materiaal) Betaling via verrekening Toekomst… of laatste strohalm?? 55 • Veiligstellen SEGOdoor verkoop IVA 30
 • 31. augustus 2014 Door de bouwvak is de druk op de liquiditeit onhoudbaar geworden. Een faillissement met een doorstart lijkt de enige uitweg…. 31
 • 32. BOUWBEDRIJF JOS VAN DRIMMELEN BV dinsdag…. Een STER in bouwen 26 augustus 2014…. 32
 • 33. …. wat is nu de stand van zaken? 33
 • 34. Situatie bij faillissement 5 15 120 7 55 100 bank 200 SEGO machines transportmiddelen steigers 34
 • 37. laten we gaan kijken... wat gebeurt er nu het gaat branden ? staat de holding- structuur als een huis ? 37
 • 38. • Minimaliseren van het passief; • Maximaliseren van het actief; • Onderzoeken hoe de boedel verder aangevuld kan worden (veelal vanuit intercompany verbanden) YOU WANNA LOSE SMALL, I WANNA WIN BIG Die ochtend stelt de curator zich aan Jos voor en legt uit wat er zoal gaat gebeuren…. 38
 • 39. …. ter inventarisatie vraagt de curator de volgende stukken op: • Positie van de bank • Overige pandhouders/separatisten • Debiteuren- en crediteurenlijst • Voorraadlijst • Overzicht van materiële vaste activa (inventarislijst) • Overzicht van de onderhanden werken 39
 • 40. Separatisten en hun vorderingen • Bank obligo € 200K in RC zekerheden: - pandrechten op: voorraad, debiteuren, inventaris - Borgtocht 50K Borg 50K Pandhouder op voorraden, debiteuren, inventaris Bank 40 • De debiteuren bedragen € 450K. Hiermee lost de curator de bank af
 • 41. Vorderingen opname 7 wat is voor wie? Nu de bank betaald is, zijn de overige handelsdebiteuren (€ 250K) voor de curator Vorderingen binnen de groep (rekening- courant) zijn direct opeisbaar bij faillissement De curator eist de vordering van 7K op Jos en Annemarie privé direct op 41
 • 42. Activa: Inventaris (machines) • Zijn de machines van Materieel? Vereisten voor eigendomsoverdracht zijn: Titel, beschikkingsbevoegdheid en levering (3:84 BW) Wanneer levering niet fysiek plaatsvindt wordt er een akte van levering vereist (3:90 BW jo 3:115 BW sub a), zgn. cp- levering. De curator stelt dat de machines de boedel nooit hebben verlaten. Voor het gebruik wordt de waarde-vermindering geclaimd +120 25 machines Materieel heeft recht op terugbetaling koopsom (120). Na verrekening waardevermindering (25) resteert een vordering (95) op Bouw (concurrent=onverhaalbaar) Rb. Limburg 28 mei 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:4975X7 wat is voor wie? De leveringsakte ontbreekt! = 95 42
 • 43. Activa: Transportmiddelen • Zijn de transportmiddelen van Materieel? auto's Rb. Limburg 28 mei 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:4975X7 Hof Arnhem 20 november 2007, JOR 2008/57X8 wat is voor wie? Art. 2:247BW vereist een schriftelijke overeenkomst van rechtshandelingen tussen gelieerde vennootschappen. Bij gebreke waarvan ze vernietigbaar zijn voor zover de rechtshandeling buiten de normale bedrijfsuitoefening valt. Een factuur is onvoldoende. De auto's zijn gefactureerd, betaald én geleverd door het overhandigen van sleutels en het 'op naam zetten' bij de RDW. 43
 • 44. Activa: Transportmiddelen • Zijn de transportmiddelen van Materieel? De auto's zijn gefactureerd, betaald én geleverd door het overhandigen van sleutels en het 'op naam zetten' bij de RDW De curator vernietigt de rechtshandeling omdat het verkopen van auto's buiten de normale bedrijfsuitoefening valt. +40 35 auto's Er wordt schade geclaimd voor het gebruik en de auto's die inmiddels door Materieel zijn verkocht. wat is voor wie? Materieel heeft recht op terugbetaling koopsom (40). Na verrekening schade (35) resteert een vordering (5) op Bouw (concurrent=onverhaalbaar) = 5 44
 • 45. • Is het steigermaterieel van Materieel? Het steigermaterieel is verkocht aan Materieel aan tegen boekwaarde. 20 De curator stelt dat de boedel benadeeld is door verkoop van het steigermaterieel tegen een te lage waarde en claimt € 20K Activa: Steigermaterieel wat is voor wie? Omdat de boekwaarde vaak geen vrije verkoopwaarde is, kun je een lastige discussie krijgen met de curator over de betaalde waarde. 45
 • 46. …. wat is nu de tussenstand? 46
 • 47. Tussenstand 95 7 55 bank 200 (afgelost) steigers machines transportmiddelen debiteuren (deel) vordering van 7 op Privé 'onverhaalbaar' 'onverhaalbaar' 47
 • 49. Vorderingen binnen de groep • Sale- and leaseback nu grotendeels vernietigd De machines en transportmiddelen hebben de boedel nooit verlaten, dus huur voor het materieel kon niet gevraagd worden 192 curator claimt de huur van het materieel terug, zijnde: € 192K pre-faillissement 49
 • 50. Verrekening binnen de groep • Jos verweert zich want de huur is feitelijk nooit betaald maar geboekt in rekening-courant • Dat de vordering maar € 15K is komt door een verrekening…… De curator vernietigt de verrekening, waardoor de oorspronkelijke vorderingen herleven en Bouw een vordering van € 75K op OG verkrijgt 75 90 80 0 5 15 Verrekening kan alleen tussen A en B (6:127 BW). Verrekening tussen A, B en C kan alleen na cessie (3:93 BW) of via clearing: (verrekenings-overeenkomst + bestendig gebruik) Rb Den Haag 26 mei 2010, JOR 2010/206 X15 Er is géén overeenkomst pre-faillissement 50
 • 51. Betaling door verrekening • Zijn er meer mutaties in het grootboek die verband houden met groepsvennootschappen? Beheer moet hierdoor (alsnog) € 65K betalen 65 Betaling via verrekening is onverplicht en het licht van het op handen zijnde faillissement kan de curator de paulianeuze verrekening vernietigen (42Fw jo 43Fw) X16 Rb. Overijssel 17 april 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:CA0016 De betaling van SEGOⓇ heeft plaatsgevonden via verrekening pre-faillissement 51
 • 52. Regres en subrogatie • De bank is volledig afgelost (€ 200K) ten laste van de boedel. De boedel vordert € 50K van iedere BV 50 50 50 Door de betaling subrogeert de boedel in de rechten van de bank (6:12 BW) en claimt de curator een regresvordering (6:10 BW) op de groepsvennootschappen te hebben HR 18 april 2003, JOR 2003/160 (Rivier de Lek arrest) HR13 juli 2012, JOR 2012/306 (Janssen q.q./JVS) X13 X14 De curator stelt dat alle vier de BV's de kredietovereenkomst met de bank zijn aangegaan, waardoor ieder tenminste voor ¼e deel aansprakelijk is. na faillissement 52
 • 57. …door de grote vordering op Materieel BV (met alleen een steiger) is een faillissement onvermijdelijk 57
 • 58. Fiscale gevolgen inzake OB • Bouw en Materieel hebben BTW in vooraftrek genomen van crediteuren die niet meer betaald gaan worden De fiscus vordert € 160K OB van de fiscale eenheid op basis van een crediteurensaldo van € 930K Faillissement verbreekt de Fiscale Eenheid v.w.b. de OB. Op grond van 29 lid 2 OB vordert de fiscus hoofdelijk de BTW binnen de overgebleven BV's van de fiscale eenheid fiscus 160 III zie notitie "Fiscale eenheden"; Appendix III 58
 • 59. …de gesprekken over een doorstart waren kort. De managementovereenkomst heeft een opgenomen relatie- & concurrentiebeding. De curator houdt Jos hieraan, tenzij hij bereid is om dit af te kopen voor € 30K. Geld is er niet, waardoor een doorstart niet tot de mogelijkheden behoort. Doorstart • Jos bedenkt dat een doorstart perspectief biedt op revenuen waaruit de rente en aflossingsverplichtingen van het bedrijfspand kunnen worden voldaan 59
 • 60. Onroerend Goed, Veilige Haven? • Met een flinke vordering op OG en het ontbreken van enig perspectief op een doorstart, zegt de bank het vertrouwen op, failleert OG en gaat over tot executie van het pand Het pand wordt per executie verkocht door de bank en brengt € 450K op. Dit gaat naar de bank ter aflossing van de geldlening (€ 270K) en gemaakte kosten (€ 30K). Het overige (€ 150K) is voor de boedel. 125 60
 • 61. Onroerend Goed, Veilige Haven? • Beheer had nog € 100K te vorderen en ontvangt dit na aftrek van boedelkosten • Daarmee lost Beheer haar schuld van € 60 K aan Bouw af Beheer heeft dan nog € 40K liquide middelen 100 Het faillissement van Bouw, Materieel en OG kan worden opgeheven… 60 60 100 61
 • 64. Opheffing van het faillissement boedel opbrengst Verkoop pand 450 Hypotheekhouder -300 (bank) 150 Boedelkosten -50 (curator) Crediteuren -100 (Beheer) Rest 0 …die rechtspersoon wordt na afwikkeling ontbonden onroerend goed 64
 • 65. Opheffing van het faillissement boedel opbrengst Debiteuren 450 Pandhouders -200 (bank) Vordering op directie 7 Vordering op Beheer 60 Verkoop inventaris 70 Verkoop transportmiddelen 13 400 Boedelkosten -50 (curator) Boedelkosten (270) -270 (loongar.reg. UWV) Preferente crediteuren (120) -80 (fiscus) Rest 0 …deze faillissementen worden opgeheven bij gebrek aan baten boedel opbrengst Verkoop steiger 5 Boedelkosten -5 (curator) Rest 0 bouw materieel 65
 • 66. …en wat nu verder? 66
 • 67. Fokker II-arrest "Een debiteur is niet reeds door zijn faillissement bevrijd van zijn schulden, ook niet na het verbindend worden van de slotuitdelingslijst." HR 18 oktober 2002, JOR 2003/95 (Fokker II)X9 67 Hierdoor vallen de onbetaald gebleven schulden vrij en wordt dit als winst aangemerkt in moeder binnen de Fiscale Eenheid.
 • 68. Fokker II-arrest Dit mag verrekend worden met de kosten voor het vereffenen van het faillissement (curator: € 55K) en de compensabele verliezen € 105K schuld Belastingdienst 40 Crediteuren 930 BTW deel (29 lid 2 OB) -160 810 Beheer krijgt aldus een VPB aanslag over € 650K winst en moet € 153K betalen welke schulden worden NIET betaald? 68
 • 69. Beheer moet samen met de claim uit 29 lid 2 OB (€ 160K) nu € 313K betalen… 69
 • 72. … ook Beheer gaat failliet 72
 • 73. Faillissement Beheer • In Beheer staat een privé-opname in RC • De curator eist deze vordering per direct op Jos en Annemarie hebben ook een vordering op Beheer in de vorm van pensioen en stamrecht en besluiten dit te verrekenen… 120 Hierdoor beschouwt de fiscus het stamrecht als opgenomen en kunnen Jos en Annemarie een aanslag van € 75K privé verwachten (52% IB tarief + 20% revisierente) pensioen & stamrecht 73
 • 75. Jos (57) en Annemarie (55) dachten alles goed geregeld te hebben… Dachten jullie dat ook ? 75
 • 76. Jos (57) en Annemarie (55) dachten alles goed geregeld te hebben… …géén bedrijf …géén mogelijkheid tot doorstart …géén werk (arbeidsperspectief??) …géén pensioen 76 …wél een belastingschuld in privé van € 75.000,-
 • 77. Zoals ik jullie aan het begin liet zien vergaat het de meeste ondernemers op deze wijze…. 77
 • 78. Sluiten jullie je ogen hiervoor? 78
 • 82. Vanuit welk perspectief dan? 100% 100%
 • 84. Veilige haven inregelen • Inperken risico’s • Benutten van kansen • Onderhoud
 • 85. Inperken risico’s 85 Maatregel Effect Overeenkomst om vordering op te lossen Domino effect wordt niet ingezet (> 1 jaar) Inter-company afspraken vastleggen om verrekening/saldering te verplichten Faciliteert mogelijkheden tot herstructurering kort voor faillissement Direct opeisbare vordering op privé inkleden als langlopende geldlening Vangnet bij faillissement van Holding, niet direct opeisbaar; voorkomt privé faillissement Draagplichtovereenkomst concernfinanciering Voorkomt regres/subrogatievordering van boedel (Non)regres overeenkomst voor concernfinanciering Vangnet i.g.v. regres- /subrogatievordering zou ontstaan Contractueel voorwaardelijk maken van OB regres/subrogatievordering van Holding op dochter i.g.v. aanspraak fiscus Vordering verhaalbaar
 • 86. Benutten van kansen 86 Maatregel Effect Pandrechten Holding op dochters Vorderingen verhaalbaar (na bank) Wederzijds zekerheden arrangement Vordering zuster BV’s op failliete boedel is verhaalbaar Opzegtermijn huur pand (3 maanden o.g.v. art 39Fw) Boedelvordering met pandrechten zijn superpreferent en gaat voor op fiscaal bodemvoorrecht (art 21 Iw) → bodemzaken veilig Golden parachute management fee Vordering Holding verhaalbaar op boedel Golden parachute huur activa Vordering activa (deels) verhaalbaar op boedel Civielrechtelijke draagplicht Vpb Voorkomt (toekomstige) vordering van dochter op Holding wegens de door moeder verrekende verliezen
 • 87. 87 • Instandhouding pandrechten → dagelijks + maandelijks (o.b.v. volmacht) • Bijhouden rechtsontwikkeling→ continu • Jaarlijkse revisie → bijsturing en aanpassing waar nodig Onderhoud
 • 88. Activa Passiva Geliquideerd actief 800 Boedel crediteuren 200 curator, UWV, verhuurder, etc. Preferente crediteuren 200 belastingdienst Concurrente crediteuren 900 handelscred., groepsvorderingen, etc. tekort Wie staan vooraan? Separatisten 500 hypotheek- en pandhouders (veelal: bank)
 • 89. Activa Passiva Geliquideerd actief 800 Boedel crediteuren 200 curator, UWV, verhuurder, etc. Preferente crediteuren 200 belastingdienst Concurrente crediteuren 900 handelscred., groepsvorderingen, etc. tekort Wie staan nu vooraan! Separatisten 500 hypotheek- en pandhouders (veelal: bank) EN JOUW HOLDING!!!
 • 91. Een BV verloren, maar … Van een faillissement voor de hele groepsstructuur… naar een Veilige Haven met benutte kansen op een doorstart
 • 92. De Wert is er. Ook voor bescherming van je vermogen en het voortbestaan van je onderneming in geval van faillissement. Met De Wert ben je zeker van je zaak. www.dewert.nl