SlideShare a Scribd company logo
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<1>
Sanskrit -21
F- 26 –नारदभक्तिसूत्राणि-Part 7
15-08-21
पीिाम्बरं करविराक्ििशङ्खचक्रकौमोदकीसरससिं करुिासमुद्रम्|
राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं िािालयेशमतनशं हृदद भाियासम ||
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<2>
प्रथमोऽध्यायः - परभक्तिस्िरूपम ् । सूत्र १-२४
द्वििीयोऽध्यायः - परभक्तिमहत्त्िम ् । सूत्र २५-३३
िृिीयोऽध्यायः - भक्तिसाधनातन । सूत्र ३४-५०
चिुथोऽध्यायः - प्रेमतनिवचनम् । सूत्र ५१-६६
पञ्चमोऽध्यायः - मुख्यभक्तिमदहमा । सूत्र ६७-८४
Ch-1 24 sutras deal with the nature of bhakti
Ch-2 9 sutras (25-33) explain why the path of bhakti is superior
Ch-3 17 sutras (34-50) describe the methods by which bhakti
can be cultivated and practiced
Ch-4 16 sutras (51-66) gives the sign of true devotion
Ch-5 Last 18 sutras (67-84) glorify those who have reached the
pinnacle of devotion
Quick Recap-1
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<3>
भतिा एकाक्न्िनो मुख्याः । ६७ - ५.०१
कण्ठािरोधरोमञ्चाश्रुसभः परस्परं लपमानाः पाियक्न्ि क
ु लातन पृथथिीं च । ६८ - ५.०२
िीथीक
ु िवक्न्ि िीथावतन सुकमी क
ु िवक्न्ि कमावणि सच्छास्त्रीक
ु िवक्न्ि शास्त्राणि । ६९ -
५.०३
िन्मयाः । ७० - ५.०४
मोदन्िे वपिरो नृत्यक्न्ि देििाः सनाथा चेयं भूभविति । ७१ - ५.०५
नाक्स्ि िेषु िातिविद्यारूपक
ु लधनक्रक्रयादद भेदः । ७२ - ५.०६
यिस्िदीयाः । ७३ - ५.०७
िादो नािलम््यः । ७४ - ५.०८
बाहुल्यािकाशत्िाद् अतनयित्त्िाच्च । ७५ - ५.०९
भक्तिशास्त्राणि मननीयातन िदुद्बोधकमावणि करिीयातन । ७६ - ५.१०
६७-७५
चिुथोऽध्यायः
प्रेमतनिवचनम ्
Poll-1
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<4>
भतिा एकाक्न्िनो मुख्याः । ६७ - ५.०१
भतिाः एकाक्न्िनः मुख्याः
एकाक्न्िनः भतिाःमुख्याः(सक्न्ि)
Bhaktas exclusively attached to the Lord are the best of His devotees
कण्ठािरोधरोमञ्चाश्रुसभः परस्परं लपमानाः पाियक्न्ि क
ु लातन पृथथिीं च । ६८ -
५.०२
(भतिाः) कण्ठ- अिरोध-रोमञ्च-अश्रुसभः3 परस्परं लपमानाः पाियक्न्ि क
ु लातन
पृथथिीं च
Those who talk of Bhakti to one another in faltering tones attended with
thrill and tears of joy, they sanctify their race and the wide earth
६७ - ६८
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<5>
िीथीक
ु िवक्न्ि िीथावतन सुकमीक
ु िवक्न्ि कमावणि
सच्छास्त्रीक
ु िवक्न्ि शास्त्राणि । ६९ - ५.०३
(भतिाः) िीथीक
ु िवक्न्ि िीथावतन सुकमीक
ु िवक्न्ि कमावणि
सच्छास्त्रीक
ु िवक्न्ि शास्त्राणि
(भतिाः) िीथावतन िीथीक
ु िवक्न्ि
भतिाः कमावणि सुकमीक
ु िवक्न्ि
भतिाःशास्त्राणि सच्छास्त्रीक
ु िवक्न्ि
They turn holy places holier, acts more purified and
scriptures more authoritative
िन्मयाः । ७०- ५.०४
(भतिाः) िन्मयाः (सक्न्ि)
They (such Bhaktas) are full of the Lord
६९-७०
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<6>
मोदन्िे वपिरो नृत्यक्न्ि देििाः सनाथा चेयं भूभविति । ७१ - ५.०५
(ऐिादृशेषु भतिेषु सत्सु) मोदन्िे वपिरः नृत्यक्न्ि देििाः सनाथा च इयं भूः भिति
वपिरः मोदन्िे देििाः नृत्यक्न्ि च इयं भूः सनाथा भिति
The Pitris (manes) are delighted in such Bhaktas, the gods dance with joy,
and this earth gets a savior
नाक्स्ि िेषु िातिविद्यारूपक
ु लधनक्रक्रयादद भेदः । ७२- ५.०६
न अक्स्ि िेषु7 (भतिेषु) िाति-विद्या-रूप-क
ु ल-धन-क्रक्रया- आदद भेदः
िेषु7 (भतिेषु) िाति-विद्या-रूप-क
ु ल-धन-क्रक्रया- आदद भेदः न अक्स्ि
Among such Bhaktas there is no distinction due to birth, education, colour,
race, wealth, occupation and the like
७१ -७२
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<7>
यिस्िदीयाः । ७३- ५.०७
यिः (िे भतिाः) िदीयाः
Because such Bhaktas are all His
own
िादो नािलम््यः। ७४ - ५.०८
(भतिेन) िाद: न अिलम््यः
The aspirant (Bhakta) should not
take to disputations
७३- ७६
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<8>
बाहुल्यािकाशत्िादतनयित्त्िाच्च। ७५-
५.०९
बाहुल्य- अिकाशत्िाि्अतनयित्िाि्5
च (भतिेन िादो न अिलम््यः)
For it leads to endless arguments
and leads to no certain conclusion
७५- ७६
अतनयि
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<9>
भक्तिशास्त्राणि मननीयातन
िदुद्बोधकमावणि करिीयातन । ७६ - ५.१०
(भतितः) भक्तिशास्त्राणि मननीयातन
(सक्न्ि) िदुद्बोधकमावणि करिीयातन
Works on Bhakti should be studied and
acts calculated to rouse this Bhakti
should be performed
७६
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<10>
सुखदुःखेच्छालाभाददत्यतिे काले प्रिीक्ष्यमािे क्षिाधवमवप व्यथं न
नेयम ्। ७७ - ५.११
अदहंसासत्यशौचदयाक्स्ितयाददचररत्राणि पररपालनीयातन । ७८ - ५.१२
सिवदा सिवभािेन तनक्चचन्ितभवगिानेि भिनीयः । ७९ - ५.१३
सङ्कीत्यवमानः शीघ्रमेिाविभवित्यनुभाियति भतिान्। ८० - ५.१४
त्रत्रसत्यस्य भक्तिरेि गरीयसी भक्तिरेि गरीयसी । ८१ - ५.१५
७६-८१
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<11>
गुिमाहात्म्यासक्ति-रूपासक्ति-पूिासक्ति-स्मरिासक्ति-दास्यासक्ति-
सख्यासक्ति-
िात्सल्यसक्ति-कान्िासक्ति-आत्मतनिेदनासक्ति-िन्मयिासक्ति-
परमविरहासक्ति-रूपा एकधा अवप एकादशधा भिति । ८२ - ५.१६
इत्येिं िदक्न्ि िनिल्पतनभवयाः एकमिाः क
ु मार-व्यास-शुक-शाक्ण्िल्य-गगव-
विष्िु-
कौक्ण्िण्य-शेषोद्धिारुणि-बसल-हनुमद्-विभीषिादयो भतत्याचायावः । ८३ -
५.१७
य इदं नारदप्रोतिं सशिानुशासनं विचिससति श्रद्धिे स भक्तिमान ्भिति सः
प्रेष्टं लभिे सः प्रेष्टं लभिे । ८४ - ५.१८
७६-८१
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<12>
सुखदुःखेच्छालाभाददत्यतिे काले प्रिीक्ष्यमािे क्षिाधवमवप
व्यथं न नेयम ्। ७७ - ५.११
सुख-दुःख- इच्छा-लाभ- आदद-त्यतिे काले प्रिीक्ष्यमािे
क्षिाधं अवप व्यथं न नेयम्
Time free from the sway of pleasure, pain, desire, profit
or other worldly considerations, is what everyone
seeks; so even half a second should not be trifled away
अदहंसासत्यशौचदयाक्स्ितयाददचररत्राणि पररपालनीयातन।
७८- ५.१२
अदहंसा-सत्य-शौच-दया-आक्स्ितय- आदद-चररत्राणि
(चाररत्र्याणि) पररपालनीयातन
Non-violence, truthfulness, purity, compassion, piety and
other essentials of good life, should be maintained
७६-८१
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<13>
सिवदा सिवभािेन तनक्चचन्ितभवगिानेि भिनीयः । ७९ - ५.१३
सिवदा सिवभािेन तनक्चचन्ितः भगिान्एि भिनीयः
Free from all care, ye shall always adore Bhagavan (the Lord) alone with all
your hear and soul
सङ्कीत्यवमानः शीघ्रमेिाविभवित्यनुभाियति भतिान्। ८० - ५.१४
सङ्कीत्यवमानः शीघ्रं एि आविभविति अनुभाियति भतिान्(सः भगिान्)
If steadily praised, the Lord reveals Himself soon and blesses the Bhaktas
with realisation
७६-८१
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<14>
त्रत्रसत्यस्य भक्तिरेि गरीयसी भक्तिरेि गरीयसी । ८१ - ५.१५
त्रत्रसत्यस्य भक्तिः एि गरीयसी भक्तिः एि गरीयसी
For all the three divisions of time-past, present and future Bhakti alone
is preferable over other paths, Bhakti alone is preferable
सत्यव्रिं सत्यपरं त्रत्रसत्यं
सत्यस्य योतनं तनदहिं च सत्ये
सत्यस्य सत्यमृिसत्यनेत्रं
सत्यात्मक
ं त्िां शरिं प्रपन्नाः Sr.Bhag 10-20-26
७६-८१
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<15>
गुिमाहात्म्यासक्ति-रूपासक्ति-पूिासक्ति-स्मरिासक्ति-दास्यासक्ति-सख्यासक्ति-
िात्सल्यसक्ति-कान्िासक्ति-आत्मतनिेदनासक्ति-िन्मयिासक्ति-परमविरहासक्ति-
रूपा एकधा अवप एकादशधा भिति । ८२ - ५.१६
गुिमाहात्म्यासक्ति-रूपासक्ति-पूिासक्ति-स्मरिासक्ति-दास्यासक्ति-सख्यासक्ति-
िात्सल्यसक्ति-कान्िासक्ति-आत्मतनिेदनासक्ति-िन्मयिासक्ति-परमविरहासक्ति-
रूपा (भक्तिः) एकधा अवप एकादशधा भिति
Though in itself one, this Bhakti manifests in eleven different forms:
(1) attachment to the glorification of the blessed qualities of God,
(2) attachment to His beautiful form, (3) attachment to His worship,
(4) attachment to His remembrance, (5) attachment to His service,
(6) attachment to His friendship, (7) attachment to filial love for Him,
(8) attachment to wifelike love for Him, (9) attachment to self-surrender, (10)
attachment to being filled with Him, and (11) attachment to an intense feeling
of excruciating pain of separation from Him
७६-८१
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<16>
इत्येिं िदक्न्ि िनिल्पतनभवयाः एकमिाः क
ु मार-व्यास-शुक-शाक्ण्िल्य-गगव-विष्िु-
कौक्ण्िण्य-शेषोद्धिारुणि-बसल-हनुमद्-विभीषिादयो भतत्याचायावः । ८३ - ५.१७
इति एिं िदक्न्ि िनिल्पतनभवयाः एकमिाः क
ु मार-व्यास-शुक-शाक्ण्िल्य-गगव-
विष्िु-
कौक्ण्िण्य-शेषोद्धिारुणि-बसल-हनुमद्-विभीषिादयः भतत्याचायावः
So declare the teachers of Bhakti with once accord in defiance of public
criticism, teachers like, (1) Sanatkumara, (2) Vyasa, (3) Suka, (4)
Sandilya, (5) Garga, (6) Vishnu, (7) Kaundinya, (8) Sesha, (9) Uddhava,
(10) Aruni, (11) Bali, (12) Hanumat, (13) Vibhishana
Kumara – 4 Sanaka, Sanatana, and Sanandana Sage Sanatkumara(Sanata
Sujata)
Uddalaka Aruni father of Shvetaketu- Chandogya Upanishad
७६-८१
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<17>
य इदं नारदप्रोतिं सशिानुशासनं विचिससति श्रद्धिे स भक्तिमान्भिति सः प्रेष्टं
लभिे सः प्रेष्टं लभिे । ८४ - ५.१८
यः इदं नारदप्रोतिं सशिानुशासनं विचिससति श्रद्धिे सः भक्तिमान्भिति सः प्रेष्टं
लभिे सः प्रेष्टं लभिे
Whoever in this world believes and has faith in this gracious instruction
offered by Narada, he becomes endowed with Bhakti, he attains the
highest beatitude, aye, he attains the highest beatitude
७६-८१
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<18>
कौसल्यासुप्रिा राम पूिावसन्ध्या प्रििविे ।
उविष्ठ नरशादूवल किवव्यं दतिमाक्ननकम ् ॥ 1 ॥
उविष्ठोविष्ठ गोविन्द उविष्ठ गरुिध्िि ।
उविष्ठ कमलाकान्ि त्रतलोतयं मङ्गलं क
ु रु ॥ 2 ॥
Decode the this sloka word by word
• Figure of speech
• Samasa if any
• Anvayam
• Chandas
Homework
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<19>
अव्यय
म ्
नाम
म्
क्रियापदम ्
1 कौसल्यासुप्रिा
2 राम
3 पूिावसन्ध्या
4 प्रििविे
5 उविष्ठ
6 नरशादूवल
7 किवव्यं
8 दतिमाक्ननकम्
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<20>
1 उविष्ठ
2 उविष्ठ
3 गोविन्द
4 उविष्ठ
5 गरुिध्िि
6 उविष्ठ
7 कमलाका
न्ि
8 त्रतलोतयं
9 मङ्गलं
10 क
ु रु
संदहितकपदे तनत्या तनत्या धािूपसगवयोः I
तनत्या समासे िातये िु सा वििक्षामपेक्षिे II
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<21>
कायेन िाचा मनसेक्न्द्रयतिाव ।
बुद्ध्यात्मना िा प्रकृ तिस्िभािाि्।
करोसम यद्यत्सकलं परस्मत ।
नारायियेति समपवयासम ॥

More Related Content

What's hot

F11 samskritham21
F11 samskritham21F11 samskritham21
F11 samskritham21
Nanda Mohan Shenoy
 
D_21 Samskritham 21
D_21 Samskritham 21D_21 Samskritham 21
D_21 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5
F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5
F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5
Nanda Mohan Shenoy
 
F16 - Kanduka Stuti
F16 - Kanduka StutiF16 - Kanduka Stuti
F16 - Kanduka Stuti
Nanda Mohan Shenoy
 
F06 samskritham21
F06 samskritham21F06 samskritham21
F06 samskritham21
Nanda Mohan Shenoy
 
F10 Samskritham 21-Chitrakavyam Part-2
F10 Samskritham 21-Chitrakavyam Part-2F10 Samskritham 21-Chitrakavyam Part-2
F10 Samskritham 21-Chitrakavyam Part-2
Nanda Mohan Shenoy
 
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
Nanda Mohan Shenoy
 
Srimadbhagavata parayanam
Srimadbhagavata parayanamSrimadbhagavata parayanam
Srimadbhagavata parayanam
Nanda Mohan Shenoy
 
Narada Bhakti Sutra- Part-2
Narada Bhakti Sutra- Part-2 Narada Bhakti Sutra- Part-2
Narada Bhakti Sutra- Part-2
Nanda Mohan Shenoy
 
F22 Narada Bhakti Sutra-3
F22 Narada Bhakti Sutra-3F22 Narada Bhakti Sutra-3
F22 Narada Bhakti Sutra-3
Nanda Mohan Shenoy
 
F13 Srikrishna Karnamrutham
F13 Srikrishna KarnamruthamF13 Srikrishna Karnamrutham
F13 Srikrishna Karnamrutham
Nanda Mohan Shenoy
 
F23 Narada Bhakti Sutra-4
F23 Narada Bhakti Sutra-4 F23 Narada Bhakti Sutra-4
F23 Narada Bhakti Sutra-4
Nanda Mohan Shenoy
 
F18 Chaitanya Shikshastakam
F18 Chaitanya ShikshastakamF18 Chaitanya Shikshastakam
F18 Chaitanya Shikshastakam
Nanda Mohan Shenoy
 
F19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
F19 Introduction to Sutra and Bhakti SutraF19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
F19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
Nanda Mohan Shenoy
 
F08 -Vatapuranatastakam
F08 -VatapuranatastakamF08 -Vatapuranatastakam
F08 -Vatapuranatastakam
Nanda Mohan Shenoy
 
D09- Samskritham 21
D09- Samskritham 21D09- Samskritham 21
D09- Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
D04- Samskritham 21
D04- Samskritham 21D04- Samskritham 21
D04- Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
VR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-05 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
D5 Narayaneeyam
D5 NarayaneeyamD5 Narayaneeyam
D5 Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
VR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-06 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 

What's hot (20)

F11 samskritham21
F11 samskritham21F11 samskritham21
F11 samskritham21
 
D_21 Samskritham 21
D_21 Samskritham 21D_21 Samskritham 21
D_21 Samskritham 21
 
F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5
F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5
F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5
 
F16 - Kanduka Stuti
F16 - Kanduka StutiF16 - Kanduka Stuti
F16 - Kanduka Stuti
 
F06 samskritham21
F06 samskritham21F06 samskritham21
F06 samskritham21
 
F10 Samskritham 21-Chitrakavyam Part-2
F10 Samskritham 21-Chitrakavyam Part-2F10 Samskritham 21-Chitrakavyam Part-2
F10 Samskritham 21-Chitrakavyam Part-2
 
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
 
Srimadbhagavata parayanam
Srimadbhagavata parayanamSrimadbhagavata parayanam
Srimadbhagavata parayanam
 
Narada Bhakti Sutra- Part-2
Narada Bhakti Sutra- Part-2 Narada Bhakti Sutra- Part-2
Narada Bhakti Sutra- Part-2
 
F22 Narada Bhakti Sutra-3
F22 Narada Bhakti Sutra-3F22 Narada Bhakti Sutra-3
F22 Narada Bhakti Sutra-3
 
F13 Srikrishna Karnamrutham
F13 Srikrishna KarnamruthamF13 Srikrishna Karnamrutham
F13 Srikrishna Karnamrutham
 
F23 Narada Bhakti Sutra-4
F23 Narada Bhakti Sutra-4 F23 Narada Bhakti Sutra-4
F23 Narada Bhakti Sutra-4
 
F18 Chaitanya Shikshastakam
F18 Chaitanya ShikshastakamF18 Chaitanya Shikshastakam
F18 Chaitanya Shikshastakam
 
F19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
F19 Introduction to Sutra and Bhakti SutraF19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
F19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
 
F08 -Vatapuranatastakam
F08 -VatapuranatastakamF08 -Vatapuranatastakam
F08 -Vatapuranatastakam
 
D09- Samskritham 21
D09- Samskritham 21D09- Samskritham 21
D09- Samskritham 21
 
D04- Samskritham 21
D04- Samskritham 21D04- Samskritham 21
D04- Samskritham 21
 
VR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-05 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
 
D5 Narayaneeyam
D5 NarayaneeyamD5 Narayaneeyam
D5 Narayaneeyam
 
VR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-06 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
 

Similar to F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7

F05 Vathapurnathastakam
F05 Vathapurnathastakam F05 Vathapurnathastakam
F05 Vathapurnathastakam
Nanda Mohan Shenoy
 
VR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-08 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
D7 Narayaneeyam
D7 NarayaneeyamD7 Narayaneeyam
D7 Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
D_13 Samskritham 21
D_13  Samskritham 21D_13  Samskritham 21
D_13 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
D_20 Samskritham 21
D_20 Samskritham 21D_20 Samskritham 21
D_20 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
D_19 Samskritham 21
D_19 Samskritham 21D_19 Samskritham 21
D_19 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
D3 Narayaneeyam
D3 NarayaneeyamD3 Narayaneeyam
D3 Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
D_17 Samskritham 21
D_17 Samskritham 21D_17 Samskritham 21
D_17 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
F15-Srikrishna Karnamrutham- Part-3
F15-Srikrishna Karnamrutham- Part-3 F15-Srikrishna Karnamrutham- Part-3
F15-Srikrishna Karnamrutham- Part-3
Nanda Mohan Shenoy
 
D_18 Samskritham 21
D_18 Samskritham 21D_18 Samskritham 21
D_18 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
D_12- Samskritham 21
D_12- Samskritham 21D_12- Samskritham 21
D_12- Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
VR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-03 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 

Similar to F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7 (12)

F05 Vathapurnathastakam
F05 Vathapurnathastakam F05 Vathapurnathastakam
F05 Vathapurnathastakam
 
VR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-08 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
 
D7 Narayaneeyam
D7 NarayaneeyamD7 Narayaneeyam
D7 Narayaneeyam
 
D_13 Samskritham 21
D_13  Samskritham 21D_13  Samskritham 21
D_13 Samskritham 21
 
D_20 Samskritham 21
D_20 Samskritham 21D_20 Samskritham 21
D_20 Samskritham 21
 
D_19 Samskritham 21
D_19 Samskritham 21D_19 Samskritham 21
D_19 Samskritham 21
 
D3 Narayaneeyam
D3 NarayaneeyamD3 Narayaneeyam
D3 Narayaneeyam
 
D_17 Samskritham 21
D_17 Samskritham 21D_17 Samskritham 21
D_17 Samskritham 21
 
F15-Srikrishna Karnamrutham- Part-3
F15-Srikrishna Karnamrutham- Part-3 F15-Srikrishna Karnamrutham- Part-3
F15-Srikrishna Karnamrutham- Part-3
 
D_18 Samskritham 21
D_18 Samskritham 21D_18 Samskritham 21
D_18 Samskritham 21
 
D_12- Samskritham 21
D_12- Samskritham 21D_12- Samskritham 21
D_12- Samskritham 21
 
VR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-03 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
 

More from Nanda Mohan Shenoy

Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdfSrimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D07_SVCMahatmyam_v1.pdf
D07_SVCMahatmyam_v1.pdfD07_SVCMahatmyam_v1.pdf
D07_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D06_SVCMahatmyam_v1.pdf
D06_SVCMahatmyam_v1.pdfD06_SVCMahatmyam_v1.pdf
D06_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D05_SVCMahatmyam_v1.pdf
D05_SVCMahatmyam_v1.pdfD05_SVCMahatmyam_v1.pdf
D05_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D04_SVCMahatmyam_v1.pdf
D04_SVCMahatmyam_v1.pdfD04_SVCMahatmyam_v1.pdf
D04_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D03_SVCMahatmyam_v1.pdf
D03_SVCMahatmyam_v1.pdfD03_SVCMahatmyam_v1.pdf
D03_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D02_SVCMahatmyam_v1.pdf
D02_SVCMahatmyam_v1.pdfD02_SVCMahatmyam_v1.pdf
D02_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D01_SVCMahatmyam_v1.pdf
D01_SVCMahatmyam_v1.pdfD01_SVCMahatmyam_v1.pdf
D01_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
09_Sundara Kandam_v3.pdf
09_Sundara Kandam_v3.pdf09_Sundara Kandam_v3.pdf
09_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
08_Sundara Kandam_v3.pdf
08_Sundara Kandam_v3.pdf08_Sundara Kandam_v3.pdf
08_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
07_Sundara Kandam_v3.pdf
07_Sundara Kandam_v3.pdf07_Sundara Kandam_v3.pdf
07_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
06_Sundara Kandam_v3.pdf
06_Sundara Kandam_v3.pdf06_Sundara Kandam_v3.pdf
06_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
05_Sundara Kandam_v3.pdf
05_Sundara Kandam_v3.pdf05_Sundara Kandam_v3.pdf
05_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
04_Sundara Kandam_v3.pptx
04_Sundara Kandam_v3.pptx04_Sundara Kandam_v3.pptx
04_Sundara Kandam_v3.pptx
Nanda Mohan Shenoy
 
03_Sundara Kandam-v3.pdf
03_Sundara Kandam-v3.pdf03_Sundara Kandam-v3.pdf
03_Sundara Kandam-v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
02_Sundara Kandam_v3.pdf
02_Sundara Kandam_v3.pdf02_Sundara Kandam_v3.pdf
02_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
01_Sundara Kandam_v3.pdf
01_Sundara Kandam_v3.pdf01_Sundara Kandam_v3.pdf
01_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
CEPAR Conference _20230204.pdf
CEPAR Conference _20230204.pdfCEPAR Conference _20230204.pdf
CEPAR Conference _20230204.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
Digitial Personal Data Bill 2022 feedback
Digitial Personal Data Bill 2022 feedbackDigitial Personal Data Bill 2022 feedback
Digitial Personal Data Bill 2022 feedback
Nanda Mohan Shenoy
 
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptxIS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
Nanda Mohan Shenoy
 

More from Nanda Mohan Shenoy (20)

Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdfSrimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
 
D07_SVCMahatmyam_v1.pdf
D07_SVCMahatmyam_v1.pdfD07_SVCMahatmyam_v1.pdf
D07_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D06_SVCMahatmyam_v1.pdf
D06_SVCMahatmyam_v1.pdfD06_SVCMahatmyam_v1.pdf
D06_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D05_SVCMahatmyam_v1.pdf
D05_SVCMahatmyam_v1.pdfD05_SVCMahatmyam_v1.pdf
D05_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D04_SVCMahatmyam_v1.pdf
D04_SVCMahatmyam_v1.pdfD04_SVCMahatmyam_v1.pdf
D04_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D03_SVCMahatmyam_v1.pdf
D03_SVCMahatmyam_v1.pdfD03_SVCMahatmyam_v1.pdf
D03_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D02_SVCMahatmyam_v1.pdf
D02_SVCMahatmyam_v1.pdfD02_SVCMahatmyam_v1.pdf
D02_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D01_SVCMahatmyam_v1.pdf
D01_SVCMahatmyam_v1.pdfD01_SVCMahatmyam_v1.pdf
D01_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
09_Sundara Kandam_v3.pdf
09_Sundara Kandam_v3.pdf09_Sundara Kandam_v3.pdf
09_Sundara Kandam_v3.pdf
 
08_Sundara Kandam_v3.pdf
08_Sundara Kandam_v3.pdf08_Sundara Kandam_v3.pdf
08_Sundara Kandam_v3.pdf
 
07_Sundara Kandam_v3.pdf
07_Sundara Kandam_v3.pdf07_Sundara Kandam_v3.pdf
07_Sundara Kandam_v3.pdf
 
06_Sundara Kandam_v3.pdf
06_Sundara Kandam_v3.pdf06_Sundara Kandam_v3.pdf
06_Sundara Kandam_v3.pdf
 
05_Sundara Kandam_v3.pdf
05_Sundara Kandam_v3.pdf05_Sundara Kandam_v3.pdf
05_Sundara Kandam_v3.pdf
 
04_Sundara Kandam_v3.pptx
04_Sundara Kandam_v3.pptx04_Sundara Kandam_v3.pptx
04_Sundara Kandam_v3.pptx
 
03_Sundara Kandam-v3.pdf
03_Sundara Kandam-v3.pdf03_Sundara Kandam-v3.pdf
03_Sundara Kandam-v3.pdf
 
02_Sundara Kandam_v3.pdf
02_Sundara Kandam_v3.pdf02_Sundara Kandam_v3.pdf
02_Sundara Kandam_v3.pdf
 
01_Sundara Kandam_v3.pdf
01_Sundara Kandam_v3.pdf01_Sundara Kandam_v3.pdf
01_Sundara Kandam_v3.pdf
 
CEPAR Conference _20230204.pdf
CEPAR Conference _20230204.pdfCEPAR Conference _20230204.pdf
CEPAR Conference _20230204.pdf
 
Digitial Personal Data Bill 2022 feedback
Digitial Personal Data Bill 2022 feedbackDigitial Personal Data Bill 2022 feedback
Digitial Personal Data Bill 2022 feedback
 
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptxIS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
 

F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7

 • 1. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <1> Sanskrit -21 F- 26 –नारदभक्तिसूत्राणि-Part 7 15-08-21 पीिाम्बरं करविराक्ििशङ्खचक्रकौमोदकीसरससिं करुिासमुद्रम्| राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं िािालयेशमतनशं हृदद भाियासम ||
 • 2. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <2> प्रथमोऽध्यायः - परभक्तिस्िरूपम ् । सूत्र १-२४ द्वििीयोऽध्यायः - परभक्तिमहत्त्िम ् । सूत्र २५-३३ िृिीयोऽध्यायः - भक्तिसाधनातन । सूत्र ३४-५० चिुथोऽध्यायः - प्रेमतनिवचनम् । सूत्र ५१-६६ पञ्चमोऽध्यायः - मुख्यभक्तिमदहमा । सूत्र ६७-८४ Ch-1 24 sutras deal with the nature of bhakti Ch-2 9 sutras (25-33) explain why the path of bhakti is superior Ch-3 17 sutras (34-50) describe the methods by which bhakti can be cultivated and practiced Ch-4 16 sutras (51-66) gives the sign of true devotion Ch-5 Last 18 sutras (67-84) glorify those who have reached the pinnacle of devotion Quick Recap-1
 • 3. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <3> भतिा एकाक्न्िनो मुख्याः । ६७ - ५.०१ कण्ठािरोधरोमञ्चाश्रुसभः परस्परं लपमानाः पाियक्न्ि क ु लातन पृथथिीं च । ६८ - ५.०२ िीथीक ु िवक्न्ि िीथावतन सुकमी क ु िवक्न्ि कमावणि सच्छास्त्रीक ु िवक्न्ि शास्त्राणि । ६९ - ५.०३ िन्मयाः । ७० - ५.०४ मोदन्िे वपिरो नृत्यक्न्ि देििाः सनाथा चेयं भूभविति । ७१ - ५.०५ नाक्स्ि िेषु िातिविद्यारूपक ु लधनक्रक्रयादद भेदः । ७२ - ५.०६ यिस्िदीयाः । ७३ - ५.०७ िादो नािलम््यः । ७४ - ५.०८ बाहुल्यािकाशत्िाद् अतनयित्त्िाच्च । ७५ - ५.०९ भक्तिशास्त्राणि मननीयातन िदुद्बोधकमावणि करिीयातन । ७६ - ५.१० ६७-७५ चिुथोऽध्यायः प्रेमतनिवचनम ् Poll-1
 • 4. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <4> भतिा एकाक्न्िनो मुख्याः । ६७ - ५.०१ भतिाः एकाक्न्िनः मुख्याः एकाक्न्िनः भतिाःमुख्याः(सक्न्ि) Bhaktas exclusively attached to the Lord are the best of His devotees कण्ठािरोधरोमञ्चाश्रुसभः परस्परं लपमानाः पाियक्न्ि क ु लातन पृथथिीं च । ६८ - ५.०२ (भतिाः) कण्ठ- अिरोध-रोमञ्च-अश्रुसभः3 परस्परं लपमानाः पाियक्न्ि क ु लातन पृथथिीं च Those who talk of Bhakti to one another in faltering tones attended with thrill and tears of joy, they sanctify their race and the wide earth ६७ - ६८
 • 5. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <5> िीथीक ु िवक्न्ि िीथावतन सुकमीक ु िवक्न्ि कमावणि सच्छास्त्रीक ु िवक्न्ि शास्त्राणि । ६९ - ५.०३ (भतिाः) िीथीक ु िवक्न्ि िीथावतन सुकमीक ु िवक्न्ि कमावणि सच्छास्त्रीक ु िवक्न्ि शास्त्राणि (भतिाः) िीथावतन िीथीक ु िवक्न्ि भतिाः कमावणि सुकमीक ु िवक्न्ि भतिाःशास्त्राणि सच्छास्त्रीक ु िवक्न्ि They turn holy places holier, acts more purified and scriptures more authoritative िन्मयाः । ७०- ५.०४ (भतिाः) िन्मयाः (सक्न्ि) They (such Bhaktas) are full of the Lord ६९-७०
 • 6. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <6> मोदन्िे वपिरो नृत्यक्न्ि देििाः सनाथा चेयं भूभविति । ७१ - ५.०५ (ऐिादृशेषु भतिेषु सत्सु) मोदन्िे वपिरः नृत्यक्न्ि देििाः सनाथा च इयं भूः भिति वपिरः मोदन्िे देििाः नृत्यक्न्ि च इयं भूः सनाथा भिति The Pitris (manes) are delighted in such Bhaktas, the gods dance with joy, and this earth gets a savior नाक्स्ि िेषु िातिविद्यारूपक ु लधनक्रक्रयादद भेदः । ७२- ५.०६ न अक्स्ि िेषु7 (भतिेषु) िाति-विद्या-रूप-क ु ल-धन-क्रक्रया- आदद भेदः िेषु7 (भतिेषु) िाति-विद्या-रूप-क ु ल-धन-क्रक्रया- आदद भेदः न अक्स्ि Among such Bhaktas there is no distinction due to birth, education, colour, race, wealth, occupation and the like ७१ -७२
 • 7. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <7> यिस्िदीयाः । ७३- ५.०७ यिः (िे भतिाः) िदीयाः Because such Bhaktas are all His own िादो नािलम््यः। ७४ - ५.०८ (भतिेन) िाद: न अिलम््यः The aspirant (Bhakta) should not take to disputations ७३- ७६
 • 8. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <8> बाहुल्यािकाशत्िादतनयित्त्िाच्च। ७५- ५.०९ बाहुल्य- अिकाशत्िाि्अतनयित्िाि्5 च (भतिेन िादो न अिलम््यः) For it leads to endless arguments and leads to no certain conclusion ७५- ७६ अतनयि
 • 9. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <9> भक्तिशास्त्राणि मननीयातन िदुद्बोधकमावणि करिीयातन । ७६ - ५.१० (भतितः) भक्तिशास्त्राणि मननीयातन (सक्न्ि) िदुद्बोधकमावणि करिीयातन Works on Bhakti should be studied and acts calculated to rouse this Bhakti should be performed ७६
 • 10. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <10> सुखदुःखेच्छालाभाददत्यतिे काले प्रिीक्ष्यमािे क्षिाधवमवप व्यथं न नेयम ्। ७७ - ५.११ अदहंसासत्यशौचदयाक्स्ितयाददचररत्राणि पररपालनीयातन । ७८ - ५.१२ सिवदा सिवभािेन तनक्चचन्ितभवगिानेि भिनीयः । ७९ - ५.१३ सङ्कीत्यवमानः शीघ्रमेिाविभवित्यनुभाियति भतिान्। ८० - ५.१४ त्रत्रसत्यस्य भक्तिरेि गरीयसी भक्तिरेि गरीयसी । ८१ - ५.१५ ७६-८१
 • 11. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <11> गुिमाहात्म्यासक्ति-रूपासक्ति-पूिासक्ति-स्मरिासक्ति-दास्यासक्ति- सख्यासक्ति- िात्सल्यसक्ति-कान्िासक्ति-आत्मतनिेदनासक्ति-िन्मयिासक्ति- परमविरहासक्ति-रूपा एकधा अवप एकादशधा भिति । ८२ - ५.१६ इत्येिं िदक्न्ि िनिल्पतनभवयाः एकमिाः क ु मार-व्यास-शुक-शाक्ण्िल्य-गगव- विष्िु- कौक्ण्िण्य-शेषोद्धिारुणि-बसल-हनुमद्-विभीषिादयो भतत्याचायावः । ८३ - ५.१७ य इदं नारदप्रोतिं सशिानुशासनं विचिससति श्रद्धिे स भक्तिमान ्भिति सः प्रेष्टं लभिे सः प्रेष्टं लभिे । ८४ - ५.१८ ७६-८१
 • 12. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <12> सुखदुःखेच्छालाभाददत्यतिे काले प्रिीक्ष्यमािे क्षिाधवमवप व्यथं न नेयम ्। ७७ - ५.११ सुख-दुःख- इच्छा-लाभ- आदद-त्यतिे काले प्रिीक्ष्यमािे क्षिाधं अवप व्यथं न नेयम् Time free from the sway of pleasure, pain, desire, profit or other worldly considerations, is what everyone seeks; so even half a second should not be trifled away अदहंसासत्यशौचदयाक्स्ितयाददचररत्राणि पररपालनीयातन। ७८- ५.१२ अदहंसा-सत्य-शौच-दया-आक्स्ितय- आदद-चररत्राणि (चाररत्र्याणि) पररपालनीयातन Non-violence, truthfulness, purity, compassion, piety and other essentials of good life, should be maintained ७६-८१
 • 13. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <13> सिवदा सिवभािेन तनक्चचन्ितभवगिानेि भिनीयः । ७९ - ५.१३ सिवदा सिवभािेन तनक्चचन्ितः भगिान्एि भिनीयः Free from all care, ye shall always adore Bhagavan (the Lord) alone with all your hear and soul सङ्कीत्यवमानः शीघ्रमेिाविभवित्यनुभाियति भतिान्। ८० - ५.१४ सङ्कीत्यवमानः शीघ्रं एि आविभविति अनुभाियति भतिान्(सः भगिान्) If steadily praised, the Lord reveals Himself soon and blesses the Bhaktas with realisation ७६-८१
 • 14. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <14> त्रत्रसत्यस्य भक्तिरेि गरीयसी भक्तिरेि गरीयसी । ८१ - ५.१५ त्रत्रसत्यस्य भक्तिः एि गरीयसी भक्तिः एि गरीयसी For all the three divisions of time-past, present and future Bhakti alone is preferable over other paths, Bhakti alone is preferable सत्यव्रिं सत्यपरं त्रत्रसत्यं सत्यस्य योतनं तनदहिं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृिसत्यनेत्रं सत्यात्मक ं त्िां शरिं प्रपन्नाः Sr.Bhag 10-20-26 ७६-८१
 • 15. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <15> गुिमाहात्म्यासक्ति-रूपासक्ति-पूिासक्ति-स्मरिासक्ति-दास्यासक्ति-सख्यासक्ति- िात्सल्यसक्ति-कान्िासक्ति-आत्मतनिेदनासक्ति-िन्मयिासक्ति-परमविरहासक्ति- रूपा एकधा अवप एकादशधा भिति । ८२ - ५.१६ गुिमाहात्म्यासक्ति-रूपासक्ति-पूिासक्ति-स्मरिासक्ति-दास्यासक्ति-सख्यासक्ति- िात्सल्यसक्ति-कान्िासक्ति-आत्मतनिेदनासक्ति-िन्मयिासक्ति-परमविरहासक्ति- रूपा (भक्तिः) एकधा अवप एकादशधा भिति Though in itself one, this Bhakti manifests in eleven different forms: (1) attachment to the glorification of the blessed qualities of God, (2) attachment to His beautiful form, (3) attachment to His worship, (4) attachment to His remembrance, (5) attachment to His service, (6) attachment to His friendship, (7) attachment to filial love for Him, (8) attachment to wifelike love for Him, (9) attachment to self-surrender, (10) attachment to being filled with Him, and (11) attachment to an intense feeling of excruciating pain of separation from Him ७६-८१
 • 16. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <16> इत्येिं िदक्न्ि िनिल्पतनभवयाः एकमिाः क ु मार-व्यास-शुक-शाक्ण्िल्य-गगव-विष्िु- कौक्ण्िण्य-शेषोद्धिारुणि-बसल-हनुमद्-विभीषिादयो भतत्याचायावः । ८३ - ५.१७ इति एिं िदक्न्ि िनिल्पतनभवयाः एकमिाः क ु मार-व्यास-शुक-शाक्ण्िल्य-गगव- विष्िु- कौक्ण्िण्य-शेषोद्धिारुणि-बसल-हनुमद्-विभीषिादयः भतत्याचायावः So declare the teachers of Bhakti with once accord in defiance of public criticism, teachers like, (1) Sanatkumara, (2) Vyasa, (3) Suka, (4) Sandilya, (5) Garga, (6) Vishnu, (7) Kaundinya, (8) Sesha, (9) Uddhava, (10) Aruni, (11) Bali, (12) Hanumat, (13) Vibhishana Kumara – 4 Sanaka, Sanatana, and Sanandana Sage Sanatkumara(Sanata Sujata) Uddalaka Aruni father of Shvetaketu- Chandogya Upanishad ७६-८१
 • 17. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <17> य इदं नारदप्रोतिं सशिानुशासनं विचिससति श्रद्धिे स भक्तिमान्भिति सः प्रेष्टं लभिे सः प्रेष्टं लभिे । ८४ - ५.१८ यः इदं नारदप्रोतिं सशिानुशासनं विचिससति श्रद्धिे सः भक्तिमान्भिति सः प्रेष्टं लभिे सः प्रेष्टं लभिे Whoever in this world believes and has faith in this gracious instruction offered by Narada, he becomes endowed with Bhakti, he attains the highest beatitude, aye, he attains the highest beatitude ७६-८१
 • 18. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <18> कौसल्यासुप्रिा राम पूिावसन्ध्या प्रििविे । उविष्ठ नरशादूवल किवव्यं दतिमाक्ननकम ् ॥ 1 ॥ उविष्ठोविष्ठ गोविन्द उविष्ठ गरुिध्िि । उविष्ठ कमलाकान्ि त्रतलोतयं मङ्गलं क ु रु ॥ 2 ॥ Decode the this sloka word by word • Figure of speech • Samasa if any • Anvayam • Chandas Homework
 • 19. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <19> अव्यय म ् नाम म् क्रियापदम ् 1 कौसल्यासुप्रिा 2 राम 3 पूिावसन्ध्या 4 प्रििविे 5 उविष्ठ 6 नरशादूवल 7 किवव्यं 8 दतिमाक्ननकम्
 • 20. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <20> 1 उविष्ठ 2 उविष्ठ 3 गोविन्द 4 उविष्ठ 5 गरुिध्िि 6 उविष्ठ 7 कमलाका न्ि 8 त्रतलोतयं 9 मङ्गलं 10 क ु रु संदहितकपदे तनत्या तनत्या धािूपसगवयोः I तनत्या समासे िातये िु सा वििक्षामपेक्षिे II
 • 21. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <21> कायेन िाचा मनसेक्न्द्रयतिाव । बुद्ध्यात्मना िा प्रकृ तिस्िभािाि्। करोसम यद्यत्सकलं परस्मत । नारायियेति समपवयासम ॥

Editor's Notes

 1. The Sānatsujātiya refers to a portion of the Mahābhārata, a Hindu epic. It appears in the Udyoga Parva (book), and is composed of five chapters (Adyāya 41–46).[1] One reason for the Sānatsujātiya's importance is that it was commented upon by Adi Shankara,[2] the preeminent expositor of Advaita Vedanta, and one of the most important Hindu sages, philosophers, and mystics.