SlideShare a Scribd company logo
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<1>
Sanskrit -21
F- 19 -नारदभक्तिसूत्राणि
10-04-21
पीिाम्बरं करविराक्ििशङ्खचक्रकौमोदकीसरससिं करुिासमुद्रम ्|
राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं िािालयेशमतनशं हृदद भाियासम ||
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<2>
पािुम ् वपपासा रोददिुम् रुरुददषा चचककक्ससिुम्
(ककि्)
चचकक
ससा
ज्ञािुम् क्िज्ञासा श्रोिुम ् शुश्रूषा तितिक्षििुम्(तिि ्-
(endure)
तितििा
भवििुम् बुभूषा किुुम् चचकीषाु िररिुम्/िरीिुम् तििीषाु
मिुुम् मुमूषाु हन्िुम् क्िघांसा गन्िुम् क्िगसम
षा
भोतिुम् बुभूिा िेिुम् क्िगीषा द्रष्टुम् दददृिा
Revision
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<3>
सूत्र लििम्
अल्पािरमसक्न्दग्धम्सारिद्विश्ििोमुखम् ।
अस्िोभमनिद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुुः ॥
अल्पािरम् असक्न्दग्धम् सारिि् विश्ििोमुखम ् ।
अस्िोभम्अनिद्यं च सूत्रं सूत्रविदो1 विदुुः ॥
(1) अल्पािर = concise , (2) असंददग्धम्= unequivocal , (3) सारिि्= meaningful of
fresh and high import, (4) विश्ििोमुखम्= of universal application , (5) अस्िोभं =
succinct (free from repetition) , (6) अिन्द्यम्= impeccable (free from inaccuracies of
words and sense)
Those who know sutra say that the sutras possess the following six characteristics: it
is concise, is unequivocal, is fresh and of high import, of universal application, is
succinct and impeccable.
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<4>
• ब्रह्मसूत्रम्
• योगसूत्रम ्
• पाणिनीयसूत्रम्
• सुलभसूत्रम ्
• भक्तिसूत्रम्
• गृह्यसूत्रम ्
• आपस्िंबसूत्रम्
• कल्पसूत्रम्
Examples
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<5>
Chapter-1 Chapter-3
1st 31 20
2nd 32 20
3rd 43 42
4th 29 11
Chapter 2 Chapter-4
1st 11 8
2nd 12 10
3rd 19 6
4th 13 11
Total Sutras-298
अथािो ब्रह्मक्िज्ञासा |
ब्रह्मसूत्रम्
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<6>
अथ योगानुशासनम ् ॥१.१॥
https://patanjaliyogasutra.in/samadhipada1-1/
योगसूत्रम्
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<7>
यमतनयमासनप्रािायामप्रसयाहारधारिाध्यानसमाधयोऽष्टािङ्गातन
॥२.२९॥
यम , तनयम , आसन , प्रािायाम , प्रसयाहार , धारिा ,
ध्यान , समाधय: , अष्टौ , अङ्गातन॥
•yama – abstinence niyama - observance
•asana – posture pranayama - breath control
•pratyahara - sense withdrawal dharana –
concentration dhyana - meditation
•samadhay - meditation in its higher state
•ashtavaanggani – eight- limbs, parts.
Dashaka 4 of Narayaneeyam references
योगसूत्रम्
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<8>
1st Pada 2nd Pada 3rd Pada 4th Pada
अध्याय-१ 75 73 93 110
अध्याय-२ 72 38 73 85
अध्याय-३ 150 188 176 117
अध्याय-४ 178 145 168 144
अध्याय-५ 136 140 119 160
अध्याय-६ 223 199 139 175
अध्याय-७ 103 118 120 97
अध्याय-८ 74 108 119 68
अष्टाध्यायी सूत्र संख्या
पाणिनीयसूत्रम्
Total- 3983
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<9>
16 Sulabha Sutraas
Entire Mathematics solutions
सुलभसूत्रम्
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<10>
भक्तिसूत्रम्
अथािो भक्तिक्िज्ञासा॥ १॥
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<11>
Narada Bhakti Sutra
•The first 24 sutras deal with the nature
of bhakti
•Next 9 sutras (25-33) explain why the
path of bhakti is superior
•Next 17 sutras (34-50) describe the
methods by which bhakti can be
cultivated and practiced
•Next 16 sutras (51-66) gives the sign of
true devotion
•Last 18 sutras (67-84) glorify those who
have reached the pinnacle of devotion
भक्तिसूत्रम्
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<12>
प्रथमोऽध्यायुः - परभक्तिस्िरूपम ् । सूत्र १-२४
द्वििीयोऽध्यायुः - परभक्तिमहत्त्िम ् । सूत्र २५-३३
िृिीयोऽध्यायुः - भक्तिसाधनातन । सूत्र ३४-५०
चिुथोऽध्यायुः - प्रेमतनिुचनम ् । सूत्र ५१-६६
पञ्चमोऽध्यायुः - मुख्यभक्तिमदहमा । सूत्र ६७-८४
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<13>
परभक्तिस्िरूपम्
अथािो भक्तिं व्याख्यास्यामुः । १.०१
सा सिक्स्मन् परप्रेमरूपा । १.०२
अमृिस्िरूपा च । १.०३
यल्लब्धध्िा पुमान् ससद्धो भिति अमृिो भिति िृप्िो भिति ।१.०४
यसप्राप्य न ककक्ञ्चद् िाञ्छति न शोचति न द्िेक्ष्ट न रमिे नोससाही
भिति । १.०५
यज्ज्ज्ञासिा मत्तो भिति स्िब्धधो भिति आसमारामो भिति । ६ - १.०६
सा न कामयमाना तनरोधरूपसिाि् । ७ - १.०७
तनरोधस्िु लोकिेदव्यापारन्यासुः । ८ - १.०८
िक्स्मन्ननन्यिा िद्विरोचधषूदासीनिा च । ९ - १.०९
अन्याश्रयािां सयागोनन्यिा । १० - १.१०
प्रथमोऽध्यायुः १-१०
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<14>
अथािो भक्तिं व्याख्यास्यामुः । १.०१
अथअ अि: भक्तिं (ियं) व्याख्यास्यामुः
Now, therefore we shall expound Bhakti
सा सिक्स्मन् परमप्रेमरूपा । १.०२
सा िु अक्स्मन्परप्रेमरूपा
सा (भक्तिुः) िु अ अक्स्मन्7 परप्रेमरूपा (अक्स्ि)
That Bhakti is verily is of the Supreme Love of God
अमृिस्िरूपा च । १.०३
सा (भक्तिुः) अमृिस्िरूपा च (अक्स्ि)
That Bhakti is also having the essential form of elixir (Amrutha)
प्रथमोऽध्यायुः १-१०
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<15>
प्रथमोऽध्यायुः १-०५
यल्लब्धध्िा पुमान् ससद्धो भिति अमृिो भिति िृप्िो भिति ।१.०४
यि्अ लब्धध्िा पुमान्ससद्ध: भिति अमृि: भिति िृप्ि: भिति
Which having obtained man realizes his perfection, divinity and becomes
contended
यसप्राप्य न ककक्ञ्चद् िाञ्छति न शोचति न द्िेक्ष्ट न रमिे नोससाही
भिति । १.०५
यि्अ प्राप्य (पुमान्)न ककक्ञ्चद् िाञ्छति न शोचति न द्िेक्ष्ट न रमिे
न उससाही भिति Which having obtained, the man does not yearn, feels
sorrowful, does not hate ,does not enjoy, active in own interest
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<16>
यज्ज्ज्ञासिा मत्तो भिति स्िब्धधो भिति आसमारामो भिति । १.०६
यि्अ ज्ञासिा (पुमान्) मत्त: भिति स्िब्धध: भिति आसमाराम: भिति
Having known that bhakti, man becomes intoxicated,fascinated,and
gets immersed in the bliss of the atma
सा न कामयमाना तनरोधरूपसिाि् । १.०७
That Bhakti is not of the nature of lust,because it is in the form of
renunciation
तनरोधस्िु लोकिेदव्यापारन्यासुः । १.०८
िक्स्मन्ननन्यिा िद्विरोचधषूदासीनिा च । १.०९
िक्स्मन्अनन्यिा िि्अ विरोचधषु उदासीनिा
अन्याश्रयािां सयागोनन्यिा । १० - १.१०
प्रथमोऽध्यायुः १-१०

More Related Content

What's hot

F30 Mukundamala Part 4
F30 Mukundamala Part 4F30 Mukundamala Part 4
F30 Mukundamala Part 4
Nanda Mohan Shenoy
 
D_21 Samskritham 21
D_21 Samskritham 21D_21 Samskritham 21
D_21 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
F28-Mukundamala Part-2
F28-Mukundamala Part-2F28-Mukundamala Part-2
F28-Mukundamala Part-2
Nanda Mohan Shenoy
 
F13 Srikrishna Karnamrutham
F13 Srikrishna KarnamruthamF13 Srikrishna Karnamrutham
F13 Srikrishna Karnamrutham
Nanda Mohan Shenoy
 
F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5
F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5
F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5
Nanda Mohan Shenoy
 
F31 Mukundamala Part-5
F31 Mukundamala Part-5F31 Mukundamala Part-5
F31 Mukundamala Part-5
Nanda Mohan Shenoy
 
F29- Mukundamala- Part-3
F29- Mukundamala- Part-3 F29- Mukundamala- Part-3
F29- Mukundamala- Part-3
Nanda Mohan Shenoy
 
F06 samskritham21
F06 samskritham21F06 samskritham21
F06 samskritham21
Nanda Mohan Shenoy
 
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
Nanda Mohan Shenoy
 
F18 Chaitanya Shikshastakam
F18 Chaitanya ShikshastakamF18 Chaitanya Shikshastakam
F18 Chaitanya Shikshastakam
Nanda Mohan Shenoy
 
Narada Bhakti Sutra- Part-2
Narada Bhakti Sutra- Part-2 Narada Bhakti Sutra- Part-2
Narada Bhakti Sutra- Part-2
Nanda Mohan Shenoy
 
F16 - Kanduka Stuti
F16 - Kanduka StutiF16 - Kanduka Stuti
F16 - Kanduka Stuti
Nanda Mohan Shenoy
 
Srimadbhagavata parayanam
Srimadbhagavata parayanamSrimadbhagavata parayanam
Srimadbhagavata parayanam
Nanda Mohan Shenoy
 
D09- Samskritham 21
D09- Samskritham 21D09- Samskritham 21
D09- Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
D04- Samskritham 21
D04- Samskritham 21D04- Samskritham 21
D04- Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
F22 Narada Bhakti Sutra-3
F22 Narada Bhakti Sutra-3F22 Narada Bhakti Sutra-3
F22 Narada Bhakti Sutra-3
Nanda Mohan Shenoy
 
F08 -Vatapuranatastakam
F08 -VatapuranatastakamF08 -Vatapuranatastakam
F08 -Vatapuranatastakam
Nanda Mohan Shenoy
 
F05 Vathapurnathastakam
F05 Vathapurnathastakam F05 Vathapurnathastakam
F05 Vathapurnathastakam
Nanda Mohan Shenoy
 
D_14 Samskritham 21
D_14 Samskritham 21D_14 Samskritham 21
D_14 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
F15-Srikrishna Karnamrutham- Part-3
F15-Srikrishna Karnamrutham- Part-3 F15-Srikrishna Karnamrutham- Part-3
F15-Srikrishna Karnamrutham- Part-3
Nanda Mohan Shenoy
 

What's hot (20)

F30 Mukundamala Part 4
F30 Mukundamala Part 4F30 Mukundamala Part 4
F30 Mukundamala Part 4
 
D_21 Samskritham 21
D_21 Samskritham 21D_21 Samskritham 21
D_21 Samskritham 21
 
F28-Mukundamala Part-2
F28-Mukundamala Part-2F28-Mukundamala Part-2
F28-Mukundamala Part-2
 
F13 Srikrishna Karnamrutham
F13 Srikrishna KarnamruthamF13 Srikrishna Karnamrutham
F13 Srikrishna Karnamrutham
 
F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5
F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5
F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5
 
F31 Mukundamala Part-5
F31 Mukundamala Part-5F31 Mukundamala Part-5
F31 Mukundamala Part-5
 
F29- Mukundamala- Part-3
F29- Mukundamala- Part-3 F29- Mukundamala- Part-3
F29- Mukundamala- Part-3
 
F06 samskritham21
F06 samskritham21F06 samskritham21
F06 samskritham21
 
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
 
F18 Chaitanya Shikshastakam
F18 Chaitanya ShikshastakamF18 Chaitanya Shikshastakam
F18 Chaitanya Shikshastakam
 
Narada Bhakti Sutra- Part-2
Narada Bhakti Sutra- Part-2 Narada Bhakti Sutra- Part-2
Narada Bhakti Sutra- Part-2
 
F16 - Kanduka Stuti
F16 - Kanduka StutiF16 - Kanduka Stuti
F16 - Kanduka Stuti
 
Srimadbhagavata parayanam
Srimadbhagavata parayanamSrimadbhagavata parayanam
Srimadbhagavata parayanam
 
D09- Samskritham 21
D09- Samskritham 21D09- Samskritham 21
D09- Samskritham 21
 
D04- Samskritham 21
D04- Samskritham 21D04- Samskritham 21
D04- Samskritham 21
 
F22 Narada Bhakti Sutra-3
F22 Narada Bhakti Sutra-3F22 Narada Bhakti Sutra-3
F22 Narada Bhakti Sutra-3
 
F08 -Vatapuranatastakam
F08 -VatapuranatastakamF08 -Vatapuranatastakam
F08 -Vatapuranatastakam
 
F05 Vathapurnathastakam
F05 Vathapurnathastakam F05 Vathapurnathastakam
F05 Vathapurnathastakam
 
D_14 Samskritham 21
D_14 Samskritham 21D_14 Samskritham 21
D_14 Samskritham 21
 
F15-Srikrishna Karnamrutham- Part-3
F15-Srikrishna Karnamrutham- Part-3 F15-Srikrishna Karnamrutham- Part-3
F15-Srikrishna Karnamrutham- Part-3
 

Similar to F19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra

D_20 Samskritham 21
D_20 Samskritham 21D_20 Samskritham 21
D_20 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
VR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-06 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
VR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-08 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
D_19 Samskritham 21
D_19 Samskritham 21D_19 Samskritham 21
D_19 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
VR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-05 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
D_17 Samskritham 21
D_17 Samskritham 21D_17 Samskritham 21
D_17 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
D5 Narayaneeyam
D5 NarayaneeyamD5 Narayaneeyam
D5 Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
D_15 Samskritham 21
D_15 Samskritham 21D_15 Samskritham 21
D_15 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
D_18 Samskritham 21
D_18 Samskritham 21D_18 Samskritham 21
D_18 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
D7 Narayaneeyam
D7 NarayaneeyamD7 Narayaneeyam
D7 Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
D_12- Samskritham 21
D_12- Samskritham 21D_12- Samskritham 21
D_12- Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
VR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-03 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
D_11- Samskritham 21
D_11- Samskritham 21D_11- Samskritham 21
D_11- Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 

Similar to F19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra (13)

D_20 Samskritham 21
D_20 Samskritham 21D_20 Samskritham 21
D_20 Samskritham 21
 
VR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-06 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
 
VR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-08 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
 
D_19 Samskritham 21
D_19 Samskritham 21D_19 Samskritham 21
D_19 Samskritham 21
 
VR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-05 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
 
D_17 Samskritham 21
D_17 Samskritham 21D_17 Samskritham 21
D_17 Samskritham 21
 
D5 Narayaneeyam
D5 NarayaneeyamD5 Narayaneeyam
D5 Narayaneeyam
 
D_15 Samskritham 21
D_15 Samskritham 21D_15 Samskritham 21
D_15 Samskritham 21
 
D_18 Samskritham 21
D_18 Samskritham 21D_18 Samskritham 21
D_18 Samskritham 21
 
D7 Narayaneeyam
D7 NarayaneeyamD7 Narayaneeyam
D7 Narayaneeyam
 
D_12- Samskritham 21
D_12- Samskritham 21D_12- Samskritham 21
D_12- Samskritham 21
 
VR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-03 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
 
D_11- Samskritham 21
D_11- Samskritham 21D_11- Samskritham 21
D_11- Samskritham 21
 

More from Nanda Mohan Shenoy

Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdfSrimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D07_SVCMahatmyam_v1.pdf
D07_SVCMahatmyam_v1.pdfD07_SVCMahatmyam_v1.pdf
D07_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D06_SVCMahatmyam_v1.pdf
D06_SVCMahatmyam_v1.pdfD06_SVCMahatmyam_v1.pdf
D06_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D05_SVCMahatmyam_v1.pdf
D05_SVCMahatmyam_v1.pdfD05_SVCMahatmyam_v1.pdf
D05_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D04_SVCMahatmyam_v1.pdf
D04_SVCMahatmyam_v1.pdfD04_SVCMahatmyam_v1.pdf
D04_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D03_SVCMahatmyam_v1.pdf
D03_SVCMahatmyam_v1.pdfD03_SVCMahatmyam_v1.pdf
D03_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D02_SVCMahatmyam_v1.pdf
D02_SVCMahatmyam_v1.pdfD02_SVCMahatmyam_v1.pdf
D02_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D01_SVCMahatmyam_v1.pdf
D01_SVCMahatmyam_v1.pdfD01_SVCMahatmyam_v1.pdf
D01_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
09_Sundara Kandam_v3.pdf
09_Sundara Kandam_v3.pdf09_Sundara Kandam_v3.pdf
09_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
08_Sundara Kandam_v3.pdf
08_Sundara Kandam_v3.pdf08_Sundara Kandam_v3.pdf
08_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
07_Sundara Kandam_v3.pdf
07_Sundara Kandam_v3.pdf07_Sundara Kandam_v3.pdf
07_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
06_Sundara Kandam_v3.pdf
06_Sundara Kandam_v3.pdf06_Sundara Kandam_v3.pdf
06_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
05_Sundara Kandam_v3.pdf
05_Sundara Kandam_v3.pdf05_Sundara Kandam_v3.pdf
05_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
04_Sundara Kandam_v3.pptx
04_Sundara Kandam_v3.pptx04_Sundara Kandam_v3.pptx
04_Sundara Kandam_v3.pptx
Nanda Mohan Shenoy
 
03_Sundara Kandam-v3.pdf
03_Sundara Kandam-v3.pdf03_Sundara Kandam-v3.pdf
03_Sundara Kandam-v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
02_Sundara Kandam_v3.pdf
02_Sundara Kandam_v3.pdf02_Sundara Kandam_v3.pdf
02_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
01_Sundara Kandam_v3.pdf
01_Sundara Kandam_v3.pdf01_Sundara Kandam_v3.pdf
01_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
CEPAR Conference _20230204.pdf
CEPAR Conference _20230204.pdfCEPAR Conference _20230204.pdf
CEPAR Conference _20230204.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
Digitial Personal Data Bill 2022 feedback
Digitial Personal Data Bill 2022 feedbackDigitial Personal Data Bill 2022 feedback
Digitial Personal Data Bill 2022 feedback
Nanda Mohan Shenoy
 
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptxIS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
Nanda Mohan Shenoy
 

More from Nanda Mohan Shenoy (20)

Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdfSrimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
 
D07_SVCMahatmyam_v1.pdf
D07_SVCMahatmyam_v1.pdfD07_SVCMahatmyam_v1.pdf
D07_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D06_SVCMahatmyam_v1.pdf
D06_SVCMahatmyam_v1.pdfD06_SVCMahatmyam_v1.pdf
D06_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D05_SVCMahatmyam_v1.pdf
D05_SVCMahatmyam_v1.pdfD05_SVCMahatmyam_v1.pdf
D05_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D04_SVCMahatmyam_v1.pdf
D04_SVCMahatmyam_v1.pdfD04_SVCMahatmyam_v1.pdf
D04_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D03_SVCMahatmyam_v1.pdf
D03_SVCMahatmyam_v1.pdfD03_SVCMahatmyam_v1.pdf
D03_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D02_SVCMahatmyam_v1.pdf
D02_SVCMahatmyam_v1.pdfD02_SVCMahatmyam_v1.pdf
D02_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D01_SVCMahatmyam_v1.pdf
D01_SVCMahatmyam_v1.pdfD01_SVCMahatmyam_v1.pdf
D01_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
09_Sundara Kandam_v3.pdf
09_Sundara Kandam_v3.pdf09_Sundara Kandam_v3.pdf
09_Sundara Kandam_v3.pdf
 
08_Sundara Kandam_v3.pdf
08_Sundara Kandam_v3.pdf08_Sundara Kandam_v3.pdf
08_Sundara Kandam_v3.pdf
 
07_Sundara Kandam_v3.pdf
07_Sundara Kandam_v3.pdf07_Sundara Kandam_v3.pdf
07_Sundara Kandam_v3.pdf
 
06_Sundara Kandam_v3.pdf
06_Sundara Kandam_v3.pdf06_Sundara Kandam_v3.pdf
06_Sundara Kandam_v3.pdf
 
05_Sundara Kandam_v3.pdf
05_Sundara Kandam_v3.pdf05_Sundara Kandam_v3.pdf
05_Sundara Kandam_v3.pdf
 
04_Sundara Kandam_v3.pptx
04_Sundara Kandam_v3.pptx04_Sundara Kandam_v3.pptx
04_Sundara Kandam_v3.pptx
 
03_Sundara Kandam-v3.pdf
03_Sundara Kandam-v3.pdf03_Sundara Kandam-v3.pdf
03_Sundara Kandam-v3.pdf
 
02_Sundara Kandam_v3.pdf
02_Sundara Kandam_v3.pdf02_Sundara Kandam_v3.pdf
02_Sundara Kandam_v3.pdf
 
01_Sundara Kandam_v3.pdf
01_Sundara Kandam_v3.pdf01_Sundara Kandam_v3.pdf
01_Sundara Kandam_v3.pdf
 
CEPAR Conference _20230204.pdf
CEPAR Conference _20230204.pdfCEPAR Conference _20230204.pdf
CEPAR Conference _20230204.pdf
 
Digitial Personal Data Bill 2022 feedback
Digitial Personal Data Bill 2022 feedbackDigitial Personal Data Bill 2022 feedback
Digitial Personal Data Bill 2022 feedback
 
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptxIS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
 

F19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra

 • 1. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <1> Sanskrit -21 F- 19 -नारदभक्तिसूत्राणि 10-04-21 पीिाम्बरं करविराक्ििशङ्खचक्रकौमोदकीसरससिं करुिासमुद्रम ्| राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं िािालयेशमतनशं हृदद भाियासम ||
 • 2. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <2> पािुम ् वपपासा रोददिुम् रुरुददषा चचककक्ससिुम् (ककि्) चचकक ससा ज्ञािुम् क्िज्ञासा श्रोिुम ् शुश्रूषा तितिक्षििुम्(तिि ्- (endure) तितििा भवििुम् बुभूषा किुुम् चचकीषाु िररिुम्/िरीिुम् तििीषाु मिुुम् मुमूषाु हन्िुम् क्िघांसा गन्िुम् क्िगसम षा भोतिुम् बुभूिा िेिुम् क्िगीषा द्रष्टुम् दददृिा Revision
 • 3. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <3> सूत्र लििम् अल्पािरमसक्न्दग्धम्सारिद्विश्ििोमुखम् । अस्िोभमनिद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुुः ॥ अल्पािरम् असक्न्दग्धम् सारिि् विश्ििोमुखम ् । अस्िोभम्अनिद्यं च सूत्रं सूत्रविदो1 विदुुः ॥ (1) अल्पािर = concise , (2) असंददग्धम्= unequivocal , (3) सारिि्= meaningful of fresh and high import, (4) विश्ििोमुखम्= of universal application , (5) अस्िोभं = succinct (free from repetition) , (6) अिन्द्यम्= impeccable (free from inaccuracies of words and sense) Those who know sutra say that the sutras possess the following six characteristics: it is concise, is unequivocal, is fresh and of high import, of universal application, is succinct and impeccable.
 • 4. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <4> • ब्रह्मसूत्रम् • योगसूत्रम ् • पाणिनीयसूत्रम् • सुलभसूत्रम ् • भक्तिसूत्रम् • गृह्यसूत्रम ् • आपस्िंबसूत्रम् • कल्पसूत्रम् Examples
 • 5. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <5> Chapter-1 Chapter-3 1st 31 20 2nd 32 20 3rd 43 42 4th 29 11 Chapter 2 Chapter-4 1st 11 8 2nd 12 10 3rd 19 6 4th 13 11 Total Sutras-298 अथािो ब्रह्मक्िज्ञासा | ब्रह्मसूत्रम्
 • 6. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <6> अथ योगानुशासनम ् ॥१.१॥ https://patanjaliyogasutra.in/samadhipada1-1/ योगसूत्रम्
 • 7. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <7> यमतनयमासनप्रािायामप्रसयाहारधारिाध्यानसमाधयोऽष्टािङ्गातन ॥२.२९॥ यम , तनयम , आसन , प्रािायाम , प्रसयाहार , धारिा , ध्यान , समाधय: , अष्टौ , अङ्गातन॥ •yama – abstinence niyama - observance •asana – posture pranayama - breath control •pratyahara - sense withdrawal dharana – concentration dhyana - meditation •samadhay - meditation in its higher state •ashtavaanggani – eight- limbs, parts. Dashaka 4 of Narayaneeyam references योगसूत्रम्
 • 8. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <8> 1st Pada 2nd Pada 3rd Pada 4th Pada अध्याय-१ 75 73 93 110 अध्याय-२ 72 38 73 85 अध्याय-३ 150 188 176 117 अध्याय-४ 178 145 168 144 अध्याय-५ 136 140 119 160 अध्याय-६ 223 199 139 175 अध्याय-७ 103 118 120 97 अध्याय-८ 74 108 119 68 अष्टाध्यायी सूत्र संख्या पाणिनीयसूत्रम् Total- 3983
 • 9. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <9> 16 Sulabha Sutraas Entire Mathematics solutions सुलभसूत्रम्
 • 10. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <10> भक्तिसूत्रम् अथािो भक्तिक्िज्ञासा॥ १॥
 • 11. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <11> Narada Bhakti Sutra •The first 24 sutras deal with the nature of bhakti •Next 9 sutras (25-33) explain why the path of bhakti is superior •Next 17 sutras (34-50) describe the methods by which bhakti can be cultivated and practiced •Next 16 sutras (51-66) gives the sign of true devotion •Last 18 sutras (67-84) glorify those who have reached the pinnacle of devotion भक्तिसूत्रम्
 • 12. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <12> प्रथमोऽध्यायुः - परभक्तिस्िरूपम ् । सूत्र १-२४ द्वििीयोऽध्यायुः - परभक्तिमहत्त्िम ् । सूत्र २५-३३ िृिीयोऽध्यायुः - भक्तिसाधनातन । सूत्र ३४-५० चिुथोऽध्यायुः - प्रेमतनिुचनम ् । सूत्र ५१-६६ पञ्चमोऽध्यायुः - मुख्यभक्तिमदहमा । सूत्र ६७-८४
 • 13. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <13> परभक्तिस्िरूपम् अथािो भक्तिं व्याख्यास्यामुः । १.०१ सा सिक्स्मन् परप्रेमरूपा । १.०२ अमृिस्िरूपा च । १.०३ यल्लब्धध्िा पुमान् ससद्धो भिति अमृिो भिति िृप्िो भिति ।१.०४ यसप्राप्य न ककक्ञ्चद् िाञ्छति न शोचति न द्िेक्ष्ट न रमिे नोससाही भिति । १.०५ यज्ज्ज्ञासिा मत्तो भिति स्िब्धधो भिति आसमारामो भिति । ६ - १.०६ सा न कामयमाना तनरोधरूपसिाि् । ७ - १.०७ तनरोधस्िु लोकिेदव्यापारन्यासुः । ८ - १.०८ िक्स्मन्ननन्यिा िद्विरोचधषूदासीनिा च । ९ - १.०९ अन्याश्रयािां सयागोनन्यिा । १० - १.१० प्रथमोऽध्यायुः १-१०
 • 14. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <14> अथािो भक्तिं व्याख्यास्यामुः । १.०१ अथअ अि: भक्तिं (ियं) व्याख्यास्यामुः Now, therefore we shall expound Bhakti सा सिक्स्मन् परमप्रेमरूपा । १.०२ सा िु अक्स्मन्परप्रेमरूपा सा (भक्तिुः) िु अ अक्स्मन्7 परप्रेमरूपा (अक्स्ि) That Bhakti is verily is of the Supreme Love of God अमृिस्िरूपा च । १.०३ सा (भक्तिुः) अमृिस्िरूपा च (अक्स्ि) That Bhakti is also having the essential form of elixir (Amrutha) प्रथमोऽध्यायुः १-१०
 • 15. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <15> प्रथमोऽध्यायुः १-०५ यल्लब्धध्िा पुमान् ससद्धो भिति अमृिो भिति िृप्िो भिति ।१.०४ यि्अ लब्धध्िा पुमान्ससद्ध: भिति अमृि: भिति िृप्ि: भिति Which having obtained man realizes his perfection, divinity and becomes contended यसप्राप्य न ककक्ञ्चद् िाञ्छति न शोचति न द्िेक्ष्ट न रमिे नोससाही भिति । १.०५ यि्अ प्राप्य (पुमान्)न ककक्ञ्चद् िाञ्छति न शोचति न द्िेक्ष्ट न रमिे न उससाही भिति Which having obtained, the man does not yearn, feels sorrowful, does not hate ,does not enjoy, active in own interest
 • 16. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <16> यज्ज्ज्ञासिा मत्तो भिति स्िब्धधो भिति आसमारामो भिति । १.०६ यि्अ ज्ञासिा (पुमान्) मत्त: भिति स्िब्धध: भिति आसमाराम: भिति Having known that bhakti, man becomes intoxicated,fascinated,and gets immersed in the bliss of the atma सा न कामयमाना तनरोधरूपसिाि् । १.०७ That Bhakti is not of the nature of lust,because it is in the form of renunciation तनरोधस्िु लोकिेदव्यापारन्यासुः । १.०८ िक्स्मन्ननन्यिा िद्विरोचधषूदासीनिा च । १.०९ िक्स्मन्अनन्यिा िि्अ विरोचधषु उदासीनिा अन्याश्रयािां सयागोनन्यिा । १० - १.१० प्रथमोऽध्यायुः १-१०