SlideShare a Scribd company logo
TERAPIA TULBURTERAPIA TULBURĂRILORĂRILOR
DE LIMBAJDE LIMBAJ PROF.PROF. NICA AURELIANICA AURELIA
A.TERAPIE
GENERALĂ
I.
EDUCAREA
AUZULUI
FONEMATIC
II.
DEZVOLTAREA
RESPIRAŢIEI
CORECTE
III.
DEZVOLTAREA
MOBILITĂŢII
APARATULUI
ARTICULATOR
I. DEZVOLTAREA AUZULUII. DEZVOLTAREA AUZULUI
FONEMATICFONEMATIC
1. DEFINITIE1. DEFINITIE
Auzul fonematic este o particularitate a auzului uman prinAuzul fonematic este o particularitate a auzului uman prin
care sunetele vorbirii sunt percepute ca elementecare sunetele vorbirii sunt percepute ca elemente
semantice sau fonetice.semantice sau fonetice.
Tulburarea auzului fonematic se refera la lipsa deTulburarea auzului fonematic se refera la lipsa de
maturizare a acestei particularitati si la lipsa de exersarematurizare a acestei particularitati si la lipsa de exersare
a laturii expresive a limbajului verbal.a laturii expresive a limbajului verbal.
2. OBIECTIVELE EDUCARII AUZULUI2. OBIECTIVELE EDUCARII AUZULUI
FONEMATICFONEMATIC
 Formarea capacitatii de diferentiereFormarea capacitatii de diferentiere
fonematica, prin distingerea sifonematica, prin distingerea si
discriminarea sunetelor si adiscriminarea sunetelor si a
cuvintelor.cuvintelor.
 Formarea perceptiei fonematiceFormarea perceptiei fonematice
corecte.corecte.
 Analiza fonematica acustica.Analiza fonematica acustica.
 Educarea pronuntiei ritmice.Educarea pronuntiei ritmice.
 Educarea pronuntiei melodice.Educarea pronuntiei melodice.
3.EXERCITII3.EXERCITII
a.a. Imitarea sunetelor din natura siImitarea sunetelor din natura si
pronuntie de onomatopee,inpronuntie de onomatopee,in
soapta,tare,in ritm stacato sisoapta,tare,in ritm stacato si
prelungit,dupa indicatiiprelungit,dupa indicatii
Exemple:Exemple:
ş – ş – ş – şş – ş – ş – ş
(ritm stacatto,(ritm stacatto,
prelungit, şoptit)prelungit, şoptit)
s – s – s – ss – s – s – s
(prelungit)(prelungit)
bâzzz – bâzzzbâzzz – bâzzz
(“b” accentuat şi(“b” accentuat şi
“z” prelungit“z” prelungit
chiţ – chiţ – chiţchiţ – chiţ – chiţ
(executarea in ritm(executarea in ritm
rapid a grupelor derapid a grupelor de
cate trei silabe)cate trei silabe)
cirip/cip – cirip/cipcirip/cip – cirip/cip
zurr – zurr - zurrzurr – zurr - zurr
cucuriguuuuuuucucuriguuuuuuu
cot-cot-cot-codaaccot-cot-cot-codaac
(pronunţie ritmată)(pronunţie ritmată)
ga-ga-gaaaga-ga-gaaa
(pronunţie ritmată)(pronunţie ritmată)
glu – glu – gluglu – glu – glu
oac – oac; oac - oacoac – oac; oac - oac
tic-tac, tic-tactic-tac, tic-tac
(alternante de tonalitati)(alternante de tonalitati)
muu – muu - muuuumuu – muu - muuuu
(se accentueaza pe “u”)(se accentueaza pe “u”)
morrr – morrr – morrmorrr – morrr – morr
( “r”( “r” prelungitprelungit))
bârrr – bârrr - bârrrbârrr – bârrr - bârrr
(repetarea tonalitatii(repetarea tonalitatii
lui “r”)lui “r”)
ham – ham – hamham – ham – ham
(cu inspir si expir(cu inspir si expir
puternic)puternic)
i-ha, i-ha, i-hai-ha, i-ha, i-ha
(sunetul “i” se pronunta(sunetul “i” se pronunta
cu aspirarea fortata acu aspirarea fortata a
aerului)aerului)
mmiauiauuuuu – miau– miauuuuu
– miau– miauuuuu
(( pronunţiepronunţie
ritmată)ritmată)
crrrrr – crrrrrrcrrrrr – crrrrrr
(repetarea(repetarea
tonalităţii lui “r”)tonalităţii lui “r”)
mac – mac – macmac – mac – mac
(pronunţie(pronunţie
ritmată)ritmată)
beeee – beeeebeeee – beeee
(prelungirea(prelungirea
tonalităţii lui “e”tonalităţii lui “e”
pe expirpe expir
puternic)puternic)
piu – piu - piupiu – piu - piu
(pronunţie(pronunţie
ritmică)ritmică)
cu – cu, cu – cucu – cu, cu – cu
(cu alternarea(cu alternarea
tonalităţii)tonalităţii)
bb))..
Pronuntarea unor serii de silabe opusePronuntarea unor serii de silabe opuse
luate din cuvinte paronime.luate din cuvinte paronime.
pa-pe-pi-po-pu-pă-pîpa-pe-pi-po-pu-pă-pî
ba-be-bi-bo-bu-bă-bîba-be-bi-bo-bu-bă-bî
ta-te-ti-to-tu-tă-tîta-te-ti-to-tu-tă-tî
da-de-di-do-du-dă-dîda-de-di-do-du-dă-dî
sa-se-si-so-su-să-sîsa-se-si-so-su-să-sî
za-ze-zi-zo-zu-ză-zîza-ze-zi-zo-zu-ză-zî
şa-şe-şi-şo-şu-şă-şîşa-şe-şi-şo-şu-şă-şî
ja-je-ji-jo-ju-jă-jîja-je-ji-jo-ju-jă-jî
fa-fe-fi-fo-fu-fă-fîfa-fe-fi-fo-fu-fă-fî
va-ve-vi-vo-vu-vă-vîva-ve-vi-vo-vu-vă-vî
la-le-li-lo-lu-lă-lîla-le-li-lo-lu-lă-lî
ra-re-ri-ro-ru-ră-rîra-re-ri-ro-ru-ră-rî
za-ze-zi-zo-zu-ză-zîza-ze-zi-zo-zu-ză-zî
ja-je-ji-jo-ju-jă-jîja-je-ji-jo-ju-jă-jî
c). Diferentierea consoanelor surde de cele sonore (cuvintec). Diferentierea consoanelor surde de cele sonore (cuvinte
paronime)paronime)
CC -- GG
ccooccoşioşi ggooggoşioşi
ccară –ară – ggarăară ccrai -rai - ggrairai
ccaz –az – ggaz lunaz lunccă - lună - lunggăă
ccoală –oală – ggoală stânoală stânccă – stână – stânggăă
ccât –ât – ggâtât ccreier –reier – ggreierreier
TT -- DD
ttunăună ddunăună
ttaatta –a – ddataata ttuş –uş – dduşuş
ttare –are – ddare laare lattă – laă – laddăă
ttura –ura – ddura poura pott – po– podd
ttac –ac – ddac roaac roattă – roaă – roaddăă
ttrepte –repte – ddrepte sparepte spatte – spae – spaddee
ttopor –opor – ddobor clătiobor clătitte - clăe - clădditeite
PP -- BB
pparăară bbarăară
ppaie –aie – bbaieaie ppile –ile – bbileile
ppaappa –a – bbaabbaa ppun –un – bbunun
ppat –at – bbatat ppomomppă –ă – bbomombbăă
ppoală –oală – bboalăoală pprună –rună – bbrunărună
ppere –ere – bbere alere alppine - aline - albbineine
ppot –ot – bbotot pprici -rici - bbricirici
FF -- VV
ffileile vvileile
ffată –ată – vvatăată ffoi –oi – vvoioi
ffin –in – vvinin ffar –ar – vvarar
ffiu –iu – vviuiu ffază –ază – vvazăază
ffacă –acă – vvacăacă ffals -als - vvalsals
SS –– ZZ
ssareare zzareare
ssac –ac – zzacac ssar –ar – zzarar
sseu –eu – zzeueu sseamă –eamă – zzeamăeamă
vavasse – vae – vazze oae oasse – oae – oazzee
varvarssă – vară – varzză groaă groassă - groaă - groazzăă
ŞŞ -- JJ
şşococ jjococ
şşale –ale – jjaleale şşir –ir – jjirir
şşapcă –apcă – jjapcăapcă şşură –ură – jjurăură
prăprăşişit – prăt – prăjjit prăit prăşşitură - prăitură - prăjjiturăitură
d). Diferentierea sunetelor cu punct ded). Diferentierea sunetelor cu punct de
articulare apropiat:articulare apropiat:
ŢŢ –– CeCe –– CiCi
aaţţe – ae – acece
ţţine –ine – cicinene
ţţel –el – cecell
înînţţeapă – îneapă – înceceapăapă
plăplăţţi – plăi – plăcici
ţţeapă -eapă - ceceapăapă
RR –– LL
rracac llacac
rramă –amă – llamăamă rrup –up – llupup
rradă –adă – lladăadă rrob –ob – llobob
rrege –ege – llegeege rroz –oz – llozoz
cacarre – cae – callee rrupă –upă – llupăupă
rrampă –ampă – llampă campă crremă – cemă – cllemăemă
cacarr – ca– call paparr - pa- pall
ŞŞ –– SS
muşcă muscă
şoc – soc laş – las
şine – sine peşte – peste
şold – sold paşte – paste
şură – sură pişc – pisc
coş – cos naş - nas
JJ -- ZZ
jar zar
coji – cozi
joi – zoi
jale – zale
gaj - gaz

More Related Content

What's hot

Și totuși suntem mulți - prezentare finală (1).pptx
Și totuși suntem mulți - prezentare finală (1).pptxȘi totuși suntem mulți - prezentare finală (1).pptx
Și totuși suntem mulți - prezentare finală (1).pptx
MaxDanyCekan
 
Revista Limba noastra.pptx
Revista Limba noastra.pptxRevista Limba noastra.pptx
Revista Limba noastra.pptx
NinaMitelea
 
Sectiuni in corpuri geometrice_catinca Alina
Sectiuni in corpuri geometrice_catinca AlinaSectiuni in corpuri geometrice_catinca Alina
Sectiuni in corpuri geometrice_catinca Alina
Alina Catinca
 
Carticica cu mesaje fii eco
Carticica cu mesaje fii ecoCarticica cu mesaje fii eco
Carticica cu mesaje fii eco
vorbedeverde11
 
Valorificarea copiilor dotaţi la adevarata lor valoare _ Stroe Monica.pptx
Valorificarea copiilor dotaţi la adevarata lor valoare _ Stroe Monica.pptxValorificarea copiilor dotaţi la adevarata lor valoare _ Stroe Monica.pptx
Valorificarea copiilor dotaţi la adevarata lor valoare _ Stroe Monica.pptx
MaxDanyCekan
 
Profilul psihologic _o_nou_dimensiune_n_anchetele_penale
Profilul psihologic _o_nou_dimensiune_n_anchetele_penaleProfilul psihologic _o_nou_dimensiune_n_anchetele_penale
Profilul psihologic _o_nou_dimensiune_n_anchetele_penale
Iulia Nanuta
 
” Moartea căprioarei” de N.Labiș. Lecție de totalizare.
” Moartea căprioarei” de N.Labiș. Lecție de totalizare.” Moartea căprioarei” de N.Labiș. Lecție de totalizare.
” Moartea căprioarei” de N.Labiș. Lecție de totalizare.
Corinaurcanu1
 
Mijloace de masurare pt marimi mecanice t vuia
Mijloace de masurare pt marimi mecanice t vuiaMijloace de masurare pt marimi mecanice t vuia
Mijloace de masurare pt marimi mecanice t vuia
mihaela_iacob21
 
restaurant
restaurantrestaurant
restaurant
Schiopu Cristina
 
Limba română, clasa 1, Tainele cărții.
Limba română, clasa 1, Tainele cărții. Limba română, clasa 1, Tainele cărții.
Limba română, clasa 1, Tainele cărții.
Daniela State
 
proiect - Simona.docx
proiect - Simona.docxproiect - Simona.docx
proiect - Simona.docx
SofroneMihaela1
 
Facilitarea adaptării în instituțiile de învățământ a copiilor cu vederea sla...
Facilitarea adaptării în instituțiile de învățământ a copiilor cu vederea sla...Facilitarea adaptării în instituțiile de învățământ a copiilor cu vederea sla...
Facilitarea adaptării în instituțiile de învățământ a copiilor cu vederea sla...
Daniela Munca-Aftenev
 
Micul ghid al logopedului incepator
Micul ghid al logopedului incepatorMicul ghid al logopedului incepator
Micul ghid al logopedului incepator
Laura Radu
 
Rolul Educației Incluzive în Învățământul Preșcolar
Rolul Educației Incluzive în Învățământul PreșcolarRolul Educației Incluzive în Învățământul Preșcolar
Rolul Educației Incluzive în Învățământul Preșcolar
Chirileanu Teodor
 
” Limba noastră” de A.Mateevici. Mesajul textului.
” Limba noastră” de A.Mateevici. Mesajul textului.” Limba noastră” de A.Mateevici. Mesajul textului.
” Limba noastră” de A.Mateevici. Mesajul textului.
Corinaurcanu1
 
Povestea pamantului
Povestea pamantuluiPovestea pamantului
Povestea pamantului
Baciu Ionelia-Dorina
 
Managementul timpului-pentru-copii
Managementul timpului-pentru-copiiManagementul timpului-pentru-copii
Managementul timpului-pentru-copii
Ivy Blue
 

What's hot (20)

Și totuși suntem mulți - prezentare finală (1).pptx
Și totuși suntem mulți - prezentare finală (1).pptxȘi totuși suntem mulți - prezentare finală (1).pptx
Și totuși suntem mulți - prezentare finală (1).pptx
 
Revista Limba noastra.pptx
Revista Limba noastra.pptxRevista Limba noastra.pptx
Revista Limba noastra.pptx
 
Sectiuni in corpuri geometrice_catinca Alina
Sectiuni in corpuri geometrice_catinca AlinaSectiuni in corpuri geometrice_catinca Alina
Sectiuni in corpuri geometrice_catinca Alina
 
Carticica cu mesaje fii eco
Carticica cu mesaje fii ecoCarticica cu mesaje fii eco
Carticica cu mesaje fii eco
 
Valorificarea copiilor dotaţi la adevarata lor valoare _ Stroe Monica.pptx
Valorificarea copiilor dotaţi la adevarata lor valoare _ Stroe Monica.pptxValorificarea copiilor dotaţi la adevarata lor valoare _ Stroe Monica.pptx
Valorificarea copiilor dotaţi la adevarata lor valoare _ Stroe Monica.pptx
 
Profilul psihologic _o_nou_dimensiune_n_anchetele_penale
Profilul psihologic _o_nou_dimensiune_n_anchetele_penaleProfilul psihologic _o_nou_dimensiune_n_anchetele_penale
Profilul psihologic _o_nou_dimensiune_n_anchetele_penale
 
” Moartea căprioarei” de N.Labiș. Lecție de totalizare.
” Moartea căprioarei” de N.Labiș. Lecție de totalizare.” Moartea căprioarei” de N.Labiș. Lecție de totalizare.
” Moartea căprioarei” de N.Labiș. Lecție de totalizare.
 
Mijloace de masurare pt marimi mecanice t vuia
Mijloace de masurare pt marimi mecanice t vuiaMijloace de masurare pt marimi mecanice t vuia
Mijloace de masurare pt marimi mecanice t vuia
 
restaurant
restaurantrestaurant
restaurant
 
Limba română, clasa 1, Tainele cărții.
Limba română, clasa 1, Tainele cărții. Limba română, clasa 1, Tainele cărții.
Limba română, clasa 1, Tainele cărții.
 
proiect - Simona.docx
proiect - Simona.docxproiect - Simona.docx
proiect - Simona.docx
 
Facilitarea adaptării în instituțiile de învățământ a copiilor cu vederea sla...
Facilitarea adaptării în instituțiile de învățământ a copiilor cu vederea sla...Facilitarea adaptării în instituțiile de învățământ a copiilor cu vederea sla...
Facilitarea adaptării în instituțiile de învățământ a copiilor cu vederea sla...
 
Micul ghid al logopedului incepator
Micul ghid al logopedului incepatorMicul ghid al logopedului incepator
Micul ghid al logopedului incepator
 
Rolul Educației Incluzive în Învățământul Preșcolar
Rolul Educației Incluzive în Învățământul PreșcolarRolul Educației Incluzive în Învățământul Preșcolar
Rolul Educației Incluzive în Învățământul Preșcolar
 
Dumitru Matcovschi şi povara de a fi basarabean…
Dumitru Matcovschi şi povara de a fi basarabean…Dumitru Matcovschi şi povara de a fi basarabean…
Dumitru Matcovschi şi povara de a fi basarabean…
 
” Limba noastră” de A.Mateevici. Mesajul textului.
” Limba noastră” de A.Mateevici. Mesajul textului.” Limba noastră” de A.Mateevici. Mesajul textului.
” Limba noastră” de A.Mateevici. Mesajul textului.
 
Comunicarea.ppt
Comunicarea.pptComunicarea.ppt
Comunicarea.ppt
 
Povestea pamantului
Povestea pamantuluiPovestea pamantului
Povestea pamantului
 
Pretestare română
Pretestare românăPretestare română
Pretestare română
 
Managementul timpului-pentru-copii
Managementul timpului-pentru-copiiManagementul timpului-pentru-copii
Managementul timpului-pentru-copii
 

Viewers also liked

Dictie
DictieDictie
Dictie
AleGliga
 
Exemple de buna practica logopedie
Exemple de buna practica logopedieExemple de buna practica logopedie
Exemple de buna practica logopedie
Livia Dobrescu
 
ACTIVITĂŢI PENTRU DEZVOLTAREA LIMBAJULUI NON-VERBAL (MIMICO- GESTUAL) LA COPI...
ACTIVITĂŢI PENTRU DEZVOLTAREA LIMBAJULUI NON-VERBAL (MIMICO- GESTUAL) LA COPI...ACTIVITĂŢI PENTRU DEZVOLTAREA LIMBAJULUI NON-VERBAL (MIMICO- GESTUAL) LA COPI...
ACTIVITĂŢI PENTRU DEZVOLTAREA LIMBAJULUI NON-VERBAL (MIMICO- GESTUAL) LA COPI...
Livia Dobrescu
 
Jocul in formarea cc la copii cu ces
Jocul in formarea cc la copii cu cesJocul in formarea cc la copii cu ces
Jocul in formarea cc la copii cu ces
Livia Dobrescu
 
Plan educaţional individualizat
Plan educaţional individualizatPlan educaţional individualizat
Plan educaţional individualizat
Cristina Moraru
 

Viewers also liked (6)

Dictie
DictieDictie
Dictie
 
Exemple de buna practica logopedie
Exemple de buna practica logopedieExemple de buna practica logopedie
Exemple de buna practica logopedie
 
ACTIVITĂŢI PENTRU DEZVOLTAREA LIMBAJULUI NON-VERBAL (MIMICO- GESTUAL) LA COPI...
ACTIVITĂŢI PENTRU DEZVOLTAREA LIMBAJULUI NON-VERBAL (MIMICO- GESTUAL) LA COPI...ACTIVITĂŢI PENTRU DEZVOLTAREA LIMBAJULUI NON-VERBAL (MIMICO- GESTUAL) LA COPI...
ACTIVITĂŢI PENTRU DEZVOLTAREA LIMBAJULUI NON-VERBAL (MIMICO- GESTUAL) LA COPI...
 
STAN ALINA ELENA , NEAMT -,, Plan de interventie personalizat "
STAN ALINA ELENA , NEAMT -,, Plan de interventie personalizat "STAN ALINA ELENA , NEAMT -,, Plan de interventie personalizat "
STAN ALINA ELENA , NEAMT -,, Plan de interventie personalizat "
 
Jocul in formarea cc la copii cu ces
Jocul in formarea cc la copii cu cesJocul in formarea cc la copii cu ces
Jocul in formarea cc la copii cu ces
 
Plan educaţional individualizat
Plan educaţional individualizatPlan educaţional individualizat
Plan educaţional individualizat
 

More from Gia Ionescu

Instrumente de-comunicare-si-vizualizare
Instrumente de-comunicare-si-vizualizareInstrumente de-comunicare-si-vizualizare
Instrumente de-comunicare-si-vizualizare
Gia Ionescu
 
Procesepsihicereglatorii afectivitate
Procesepsihicereglatorii afectivitateProcesepsihicereglatorii afectivitate
Procesepsihicereglatorii afectivitate
Gia Ionescu
 
Why Four Seasons ?
Why Four Seasons ?Why Four Seasons ?
Why Four Seasons ?
Gia Ionescu
 
Cildhood In Lights And Shadows 2008
Cildhood In Lights And Shadows 2008Cildhood In Lights And Shadows 2008
Cildhood In Lights And Shadows 2008
Gia Ionescu
 
Constantin Brancusi
Constantin BrancusiConstantin Brancusi
Constantin Brancusi
Gia Ionescu
 
Danube Delta
Danube DeltaDanube Delta
Danube Delta
Gia Ionescu
 
Radu Pamant (Earth)-Young Romanian Painter
Radu Pamant (Earth)-Young Romanian PainterRadu Pamant (Earth)-Young Romanian Painter
Radu Pamant (Earth)-Young Romanian Painter
Gia Ionescu
 
Rodica Toth- my favorit paintre
Rodica Toth- my favorit paintreRodica Toth- my favorit paintre
Rodica Toth- my favorit paintre
Gia Ionescu
 

More from Gia Ionescu (10)

Instrumente de-comunicare-si-vizualizare
Instrumente de-comunicare-si-vizualizareInstrumente de-comunicare-si-vizualizare
Instrumente de-comunicare-si-vizualizare
 
Caracterul
CaracterulCaracterul
Caracterul
 
Aptitudinile
AptitudinileAptitudinile
Aptitudinile
 
Procesepsihicereglatorii afectivitate
Procesepsihicereglatorii afectivitateProcesepsihicereglatorii afectivitate
Procesepsihicereglatorii afectivitate
 
Why Four Seasons ?
Why Four Seasons ?Why Four Seasons ?
Why Four Seasons ?
 
Cildhood In Lights And Shadows 2008
Cildhood In Lights And Shadows 2008Cildhood In Lights And Shadows 2008
Cildhood In Lights And Shadows 2008
 
Constantin Brancusi
Constantin BrancusiConstantin Brancusi
Constantin Brancusi
 
Danube Delta
Danube DeltaDanube Delta
Danube Delta
 
Radu Pamant (Earth)-Young Romanian Painter
Radu Pamant (Earth)-Young Romanian PainterRadu Pamant (Earth)-Young Romanian Painter
Radu Pamant (Earth)-Young Romanian Painter
 
Rodica Toth- my favorit paintre
Rodica Toth- my favorit paintreRodica Toth- my favorit paintre
Rodica Toth- my favorit paintre
 

Exercitii pentru dezv.auzului_fonematic_aurelia_nica

 • 1. TERAPIA TULBURTERAPIA TULBURĂRILORĂRILOR DE LIMBAJDE LIMBAJ PROF.PROF. NICA AURELIANICA AURELIA A.TERAPIE GENERALĂ I. EDUCAREA AUZULUI FONEMATIC II. DEZVOLTAREA RESPIRAŢIEI CORECTE III. DEZVOLTAREA MOBILITĂŢII APARATULUI ARTICULATOR
 • 2. I. DEZVOLTAREA AUZULUII. DEZVOLTAREA AUZULUI FONEMATICFONEMATIC 1. DEFINITIE1. DEFINITIE Auzul fonematic este o particularitate a auzului uman prinAuzul fonematic este o particularitate a auzului uman prin care sunetele vorbirii sunt percepute ca elementecare sunetele vorbirii sunt percepute ca elemente semantice sau fonetice.semantice sau fonetice. Tulburarea auzului fonematic se refera la lipsa deTulburarea auzului fonematic se refera la lipsa de maturizare a acestei particularitati si la lipsa de exersarematurizare a acestei particularitati si la lipsa de exersare a laturii expresive a limbajului verbal.a laturii expresive a limbajului verbal.
 • 3. 2. OBIECTIVELE EDUCARII AUZULUI2. OBIECTIVELE EDUCARII AUZULUI FONEMATICFONEMATIC  Formarea capacitatii de diferentiereFormarea capacitatii de diferentiere fonematica, prin distingerea sifonematica, prin distingerea si discriminarea sunetelor si adiscriminarea sunetelor si a cuvintelor.cuvintelor.  Formarea perceptiei fonematiceFormarea perceptiei fonematice corecte.corecte.  Analiza fonematica acustica.Analiza fonematica acustica.  Educarea pronuntiei ritmice.Educarea pronuntiei ritmice.  Educarea pronuntiei melodice.Educarea pronuntiei melodice.
 • 4. 3.EXERCITII3.EXERCITII a.a. Imitarea sunetelor din natura siImitarea sunetelor din natura si pronuntie de onomatopee,inpronuntie de onomatopee,in soapta,tare,in ritm stacato sisoapta,tare,in ritm stacato si prelungit,dupa indicatiiprelungit,dupa indicatii Exemple:Exemple: ş – ş – ş – şş – ş – ş – ş (ritm stacatto,(ritm stacatto, prelungit, şoptit)prelungit, şoptit)
 • 5. s – s – s – ss – s – s – s (prelungit)(prelungit) bâzzz – bâzzzbâzzz – bâzzz (“b” accentuat şi(“b” accentuat şi “z” prelungit“z” prelungit
 • 6. chiţ – chiţ – chiţchiţ – chiţ – chiţ (executarea in ritm(executarea in ritm rapid a grupelor derapid a grupelor de cate trei silabe)cate trei silabe) cirip/cip – cirip/cipcirip/cip – cirip/cip
 • 7. zurr – zurr - zurrzurr – zurr - zurr cucuriguuuuuuucucuriguuuuuuu
 • 9. glu – glu – gluglu – glu – glu oac – oac; oac - oacoac – oac; oac - oac
 • 10. tic-tac, tic-tactic-tac, tic-tac (alternante de tonalitati)(alternante de tonalitati) muu – muu - muuuumuu – muu - muuuu (se accentueaza pe “u”)(se accentueaza pe “u”)
 • 11. morrr – morrr – morrmorrr – morrr – morr ( “r”( “r” prelungitprelungit)) bârrr – bârrr - bârrrbârrr – bârrr - bârrr (repetarea tonalitatii(repetarea tonalitatii lui “r”)lui “r”)
 • 12. ham – ham – hamham – ham – ham (cu inspir si expir(cu inspir si expir puternic)puternic) i-ha, i-ha, i-hai-ha, i-ha, i-ha (sunetul “i” se pronunta(sunetul “i” se pronunta cu aspirarea fortata acu aspirarea fortata a aerului)aerului)
 • 13. mmiauiauuuuu – miau– miauuuuu – miau– miauuuuu (( pronunţiepronunţie ritmată)ritmată) crrrrr – crrrrrrcrrrrr – crrrrrr (repetarea(repetarea tonalităţii lui “r”)tonalităţii lui “r”)
 • 14. mac – mac – macmac – mac – mac (pronunţie(pronunţie ritmată)ritmată) beeee – beeeebeeee – beeee (prelungirea(prelungirea tonalităţii lui “e”tonalităţii lui “e” pe expirpe expir puternic)puternic)
 • 15. piu – piu - piupiu – piu - piu (pronunţie(pronunţie ritmică)ritmică) cu – cu, cu – cucu – cu, cu – cu (cu alternarea(cu alternarea tonalităţii)tonalităţii)
 • 16. bb)).. Pronuntarea unor serii de silabe opusePronuntarea unor serii de silabe opuse luate din cuvinte paronime.luate din cuvinte paronime. pa-pe-pi-po-pu-pă-pîpa-pe-pi-po-pu-pă-pî ba-be-bi-bo-bu-bă-bîba-be-bi-bo-bu-bă-bî ta-te-ti-to-tu-tă-tîta-te-ti-to-tu-tă-tî da-de-di-do-du-dă-dîda-de-di-do-du-dă-dî sa-se-si-so-su-să-sîsa-se-si-so-su-să-sî za-ze-zi-zo-zu-ză-zîza-ze-zi-zo-zu-ză-zî
 • 18. c). Diferentierea consoanelor surde de cele sonore (cuvintec). Diferentierea consoanelor surde de cele sonore (cuvinte paronime)paronime) CC -- GG ccooccoşioşi ggooggoşioşi ccară –ară – ggarăară ccrai -rai - ggrairai ccaz –az – ggaz lunaz lunccă - lună - lunggăă ccoală –oală – ggoală stânoală stânccă – stână – stânggăă ccât –ât – ggâtât ccreier –reier – ggreierreier
 • 19. TT -- DD ttunăună ddunăună ttaatta –a – ddataata ttuş –uş – dduşuş ttare –are – ddare laare lattă – laă – laddăă ttura –ura – ddura poura pott – po– podd ttac –ac – ddac roaac roattă – roaă – roaddăă ttrepte –repte – ddrepte sparepte spatte – spae – spaddee ttopor –opor – ddobor clătiobor clătitte - clăe - clădditeite
 • 20. PP -- BB pparăară bbarăară ppaie –aie – bbaieaie ppile –ile – bbileile ppaappa –a – bbaabbaa ppun –un – bbunun ppat –at – bbatat ppomomppă –ă – bbomombbăă ppoală –oală – bboalăoală pprună –rună – bbrunărună ppere –ere – bbere alere alppine - aline - albbineine ppot –ot – bbotot pprici -rici - bbricirici
 • 21. FF -- VV ffileile vvileile ffată –ată – vvatăată ffoi –oi – vvoioi ffin –in – vvinin ffar –ar – vvarar ffiu –iu – vviuiu ffază –ază – vvazăază ffacă –acă – vvacăacă ffals -als - vvalsals
 • 22. SS –– ZZ ssareare zzareare ssac –ac – zzacac ssar –ar – zzarar sseu –eu – zzeueu sseamă –eamă – zzeamăeamă vavasse – vae – vazze oae oasse – oae – oazzee varvarssă – vară – varzză groaă groassă - groaă - groazzăă
 • 23. ŞŞ -- JJ şşococ jjococ şşale –ale – jjaleale şşir –ir – jjirir şşapcă –apcă – jjapcăapcă şşură –ură – jjurăură prăprăşişit – prăt – prăjjit prăit prăşşitură - prăitură - prăjjiturăitură
 • 24. d). Diferentierea sunetelor cu punct ded). Diferentierea sunetelor cu punct de articulare apropiat:articulare apropiat: ŢŢ –– CeCe –– CiCi aaţţe – ae – acece ţţine –ine – cicinene ţţel –el – cecell înînţţeapă – îneapă – înceceapăapă plăplăţţi – plăi – plăcici ţţeapă -eapă - ceceapăapă
 • 25. RR –– LL rracac llacac rramă –amă – llamăamă rrup –up – llupup rradă –adă – lladăadă rrob –ob – llobob rrege –ege – llegeege rroz –oz – llozoz cacarre – cae – callee rrupă –upă – llupăupă rrampă –ampă – llampă campă crremă – cemă – cllemăemă cacarr – ca– call paparr - pa- pall
 • 26. ŞŞ –– SS muşcă muscă şoc – soc laş – las şine – sine peşte – peste şold – sold paşte – paste şură – sură pişc – pisc coş – cos naş - nas
 • 27. JJ -- ZZ jar zar coji – cozi joi – zoi jale – zale gaj - gaz