SlideShare a Scribd company logo
HORA Sala de
reunións
Biblioteca
16:00-16:30 1º FPB Servizos
Adm
CAE
16:30-17:00 1º CM Xestión 1º CM Elve
17:00-17:30 1º CS Adción 1º FPB Auto
17:30-18:00 1º CM
Mantemento
Sala de Reunións
HORAHORA GRUPOGRUPO
11:20-11:30 ESA I
11-30-11:50 ESA II
1ª AVALIACIÓN
ESA
Sala de Reunións
HORAHORA GRUPOGRUPO
16:00-16:30 2º BACH.B
16-30-17:00 2º BACH.A
1ª AVALIACIÓN
2º BACHARELATO
HORA SALA DE REUNIÓNS BIBLIOTECA AULA O1
17:45-18:15 2º FPB servizos
18:15-18:45 1º FPB Auto 2º CM
Mantemento
2º C Superior
18:45-19:15 1º BAC 1º CS CM CAE
19:15-19:45 2º FPB Auto 1º CM
Mantemento
1º CM Xestión
19:45-20:15 1º FPB Servizos 1º CM Elve
20:15-20:45 2º CM Xestión 2º CM Elve
1º BACHARELATO
CICLOS
FPB
MARTES
20 DE
DECEMBRO
MÉRCORES 23 DE NOVEMBRO
1ª Avaliación ESA
XOVES 24 DE NOVEMBRO
1ª avaliación 2º Bacharelato
VENRES 25 NOVEMBRO
Sinatura de actas ESA
Entrega de boletíns en 2º BAC polos titores NO RECREO (aulas de referencia)
Sinatura de actas 2º
MARTES 20 DECEMBRO
1ª avaliación 1º BAC , Ciclos , FPB
MÉRCORES 21 DECEMBRO
Entrega de notas e sinatura de actas
22 DE DECEMBRO AO 8 DE XANEIRO22 DE DECEMBRO AO 8 DE XANEIRO
((ámbolosámbolos dousdous inclusive)inclusive)
9 DE XANEIRO DE 2017:9 DE XANEIRO DE 2017:
REANUDACIÓN DAS ACTIVIDADESREANUDACIÓN DAS ACTIVIDADES
LECTIVASLECTIVAS
HORAHORA GRUPOGRUPO
11:20-11:3011:20-11:30 ESA 1ESA 1
11:30-11:5011:30-11:50 ESA 2ESA 2
Sala de Reunións
•AVALIACIÓN FINAL ESA
NIVEL I MÓDULO I
NIVEL II MÓDULO III
3 e 6 de FEBREIRO 2017
9:00-14:00 h
2ª AVALIACIÓN
2º BACHARELATO
HORAHORA GRUPOGRUPO
16:00-16:30 2º BAC A
16.30-17.00 2º BAC B
Sala de Reunións
VENRES 3 DE MARZO
RECREO
Entrega de notas – 2º BAC
por titores na aula de referencia.
Firma de actas
MÉRCORES
9 DE MARZO
16:00-19:00h.
Aulas de referencia
•CM MANTEMENTO
Electricidade e automatismos (1 alumno)
•CS. Admón
Ofimática:1 alumno
•CM ELVE
Sistemas de carga e arranque: 4 alumnos
•CM XESTIÓN
Trat. informático da información: 2 alumnos
FOL e Tesourería: 1 alumno
HORA SALA DE REUNIÓNS BIBLIOTECA AULA O1
16:00-16:30 2º CM Elve 2º CM Xestión 1º FP Básica Servizos
16:30-17:00 1ºCM Elve 2º CS 1º BAC
17:00-17:30 1º FPB Auto 1º CS CM CAE
17:30-18:00 1º CM Mantemento 1º CM Xestión
18:30-19:00 2º CM Mantemento
2ª AVALIACIÓN
1º BACHARELATO
CICLOS
1º FPB
XOVES
23 DE MARZO
CALENDARIO FIN DO 2º TRIMESTRE
Entrega de notas no recreo
(Titores - aulas de referencia)
Asinar actas
24 de marzo de 2017
2ª AVALIACIÓN
2º FPB
LUNS
24 DE ABRIL
HORA SALA DE REUNIÓNS
15:45-16:00 2º FPB SERVIZOS
16:00-16:30 2º FPB AUTO
MARTES 25 DE ABRIL
RECREO
Entrega de notas – 2º FP Básica
por titores na aula de referencia.
Asinar actas
 CONCEPTOS:
1. Inadecuación da proba proposta ós alumnos, dos obxectivos e
contidos da materia sometida a avaliación e do nivel preciso na
programación polo órgano didáctico correspondente
2. Incorrecta aplicación dos criterios de avaliación establecidos
 PRAZOS:
1. 5 días naturais(Resolución da dirección)
2. Ratificación. Persiste reclamación. Remisión documentación á
Xefatura Territorial (24 horas)
3. Xefa Territorial resolve en 10 días naturais
4. Recurso de alzada: Dirección Xeral
ORDE DO 24 DE XULLO
(DOG 28 DE AGOSTO DE 1991)
RECLAMACIÓNS 2º BAC
(Orde 17/IV/1997-DOG 26/V/1997)
 Os alumnos ou os seus representantes legais poderán presentar reclamacións sobre as cualificacións finais obtidas
nas convocatorias ordinaria e extraordinaria perante a dirección do centro
 Os alumos poderán presentar a reclamación se consideran que o seu rendemento escolar non foi avaliado
obxectivamente por inadecuación da proba proposta ós obxectivos e ós contidos mínimos previstos nas
programacións da materia, ou ben por unha incorrecta aplicación dos criterios de avaliación establecidos
 Director-a..............Seminario.............Resolución motivada
 Dirección ratifica oa resolución ou ordea a rectificación ou se é o caso
 Ratificación da cualificación.......Petición do alumno.......Remisión do expediente á Subdirección Xeral de Inspección
Educativa (Comisión de Supervisión)
 O prazo de resolución do procedemento será de 5 días
 Garantía en calquera caso de 2 días para que os alumnos poidan presentar as reclamacións polas cualificacións trala
publicación destas
Lexislación de referencia:
Orde do 30 de xullo de 2007 pola que se regula a avaliación e a acreditación académica
do alumnado que cursa as ensinanzas de formación profesional inicial
DOG Xoves, 9 de agosto de 2007
VIII. Reclamación sobre a avaliación
Artigo 20º.-Reclamación contra as cualificaciónsReclamación contra as cualificacións.
1. Conforme o establecido no artigo 13.4º do Real
decreto 732/1995, do 5 de maio, polo que se
establecen os dereitos e deberes do alumnado e as
normas de convivencia nos centros, os alumnos ou
alumnas, os seus pais ou as súas nais, así como os seus
titores ou as súas titoras, poderán reclamar, ante a
dirección do centro, contra as decisións e as
cualificacións que se adopten como resultado dos
procesos das avaliacións finais.
 As referidas reclamacións deberán basearse nalgún dos seguintes aspectos:
 a) A avaliación que se levou a cabo como resultado do proceso de aprendizaxe do
alumnado non foi adecuada aos obxectivos, contidos, criterios de avaliación e
nivel, recollidos na correspondente programación didáctica.
 b) Os procedementos e os instrumentos de avaliación aplicados foron
inadecuados, conforme o sinalado na programación didáctica.
 c) A aplicación dos criterios de avaliación establecidos na programación didáctica
para a superación dos módulos non foi correcta.
 2. O procedemento e os prazos para a presentación e a tramitación das
reclamacións serán os seguintes:
 a) A reclamación presentarase por escrito ante a dirección do centro, no prazo
máximo de dous días lectivos a partir daquel en que se produza a
comunicación da cualificación final ou da decisión adoptada.
 b) O director do centro trasladará a reclamación ao departamento
correspondente para que emita o oportuno informe sobre os aspectos
sinalados no punto anterior, no cal deberá formularse proposta de ratificación
ou rectificación na cualificación outorgada.
 Unha vez recibido o devandito informe, o director do centro emitirá
resolución ao respecto. Este proceso estará rematado nun prazo máximo de
cinco días naturais, incluída a comunicación ao alumnado, contados a partir
do seguinte ao da presentación da reclamación.
 c) Contra a resolución do director do centro, o solicitante poderá presentar
recurso de alzada perante o delegado ou delegada provincial no prazo
máximo dun mes a partir da súa notificación. A devandita resolución
esgotará a vía administrativa.
Capítulo XIII da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se
regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación
académica do alumnado das ensinanzas de formación
profesional inicial
Artigo 45. Reclamación contra as cualificacións.
(...)os alumnos e as alumnas, no caso de seren maiores de idade, ou os seus
pais e as súas nais, así como os seus titores e as súas titoras legais, (...),
poderán reclamar ante a dirección do centro as decisións e as cualificacións que
se adopten como resultado dos procesos das avaliacións finais.
No caso de ciclos formativos de 2.000 horas de duración, o dereito de
reclamación será extensivo a aquelas avaliacións parciais en que se propoña o
acceso á realización do módulo de formación en centros de traballo en período
ordinario, logo de finalizada a docencia dos módulos de formación no centro
educativo.
Exames e avaliacións do 1º e 2º trimestre

More Related Content

Viewers also liked

6º congreso internacional de Ebru
6º congreso internacional de Ebru6º congreso internacional de Ebru
6º congreso internacional de Ebru
dveiga
 
As novidades más visitadas do IES García Barbón en Facebook
As novidades más visitadas do IES García Barbón en FacebookAs novidades más visitadas do IES García Barbón en Facebook
As novidades más visitadas do IES García Barbón en Facebook
dveiga
 
Facebook 2016
Facebook 2016Facebook 2016
Facebook 2016
dveiga
 
Desde galicia
Desde galiciaDesde galicia
Desde galicia
amtaboada
 
Datas 2012 2013
Datas 2012 2013Datas 2012 2013
Datas 2012 2013
dveiga
 
Pararse a pensar en Bacharelato
Pararse a pensar en BacharelatoPararse a pensar en Bacharelato
Pararse a pensar en Bacharelato
garciabarbontic
 
Graduación IES García Barbón 2013-2015
Graduación IES García Barbón 2013-2015Graduación IES García Barbón 2013-2015
Graduación IES García Barbón 2013-2015
dveiga
 
Avaliación das Xornadas de Orientación - 4 de marzo de 2016
Avaliación das Xornadas de Orientación - 4 de marzo de 2016Avaliación das Xornadas de Orientación - 4 de marzo de 2016
Avaliación das Xornadas de Orientación - 4 de marzo de 2016
dveiga
 
Planificacion terceiro trimestre blog
Planificacion terceiro trimestre blogPlanificacion terceiro trimestre blog
Planificacion terceiro trimestre blog
dveiga
 
Exames e avaliacións 1º e 2º trimestre 2014-2015
Exames e avaliacións 1º e 2º trimestre 2014-2015Exames e avaliacións 1º e 2º trimestre 2014-2015
Exames e avaliacións 1º e 2º trimestre 2014-2015
dveiga
 
Datas de exames e avaliacións
Datas de exames e avaliaciónsDatas de exames e avaliacións
Datas de exames e avaliacións
Barbonblog Verín
 
Planificación do segundo trimestre
Planificación do segundo trimestrePlanificación do segundo trimestre
Planificación do segundo trimestre
IES GARCÍA BARBÓN VERÍN
 
Interesting websites -Rosa M. Roldán González-
Interesting websites -Rosa M. Roldán González-Interesting websites -Rosa M. Roldán González-
Interesting websites -Rosa M. Roldán González-
dveiga
 
A aprendizaxe de linguas estranxeiras
A aprendizaxe de linguas estranxeirasA aprendizaxe de linguas estranxeiras
A aprendizaxe de linguas estranxeiras
dveiga
 
A civilización exipcia 2
A civilización exipcia 2A civilización exipcia 2
A civilización exipcia 2
Mariquiña Terremoto
 
Fichas san-valentín-14-febrero-pdf (1)
Fichas san-valentín-14-febrero-pdf (1)Fichas san-valentín-14-febrero-pdf (1)
Fichas san-valentín-14-febrero-pdf (1)
María Ángeles García Alba
 
INFANTIL CARNAVAL AULACARACOL 2014
INFANTIL CARNAVAL AULACARACOL 2014INFANTIL CARNAVAL AULACARACOL 2014
INFANTIL CARNAVAL AULACARACOL 2014
rociohdez1
 
Poesías
PoesíasPoesías
Mis manos para...
Mis manos para...Mis manos para...
Mis manos para...
rociohdez1
 
Presentación sobre las Manos
Presentación sobre las ManosPresentación sobre las Manos
Presentación sobre las Manos
rociohdez1
 

Viewers also liked (20)

6º congreso internacional de Ebru
6º congreso internacional de Ebru6º congreso internacional de Ebru
6º congreso internacional de Ebru
 
As novidades más visitadas do IES García Barbón en Facebook
As novidades más visitadas do IES García Barbón en FacebookAs novidades más visitadas do IES García Barbón en Facebook
As novidades más visitadas do IES García Barbón en Facebook
 
Facebook 2016
Facebook 2016Facebook 2016
Facebook 2016
 
Desde galicia
Desde galiciaDesde galicia
Desde galicia
 
Datas 2012 2013
Datas 2012 2013Datas 2012 2013
Datas 2012 2013
 
Pararse a pensar en Bacharelato
Pararse a pensar en BacharelatoPararse a pensar en Bacharelato
Pararse a pensar en Bacharelato
 
Graduación IES García Barbón 2013-2015
Graduación IES García Barbón 2013-2015Graduación IES García Barbón 2013-2015
Graduación IES García Barbón 2013-2015
 
Avaliación das Xornadas de Orientación - 4 de marzo de 2016
Avaliación das Xornadas de Orientación - 4 de marzo de 2016Avaliación das Xornadas de Orientación - 4 de marzo de 2016
Avaliación das Xornadas de Orientación - 4 de marzo de 2016
 
Planificacion terceiro trimestre blog
Planificacion terceiro trimestre blogPlanificacion terceiro trimestre blog
Planificacion terceiro trimestre blog
 
Exames e avaliacións 1º e 2º trimestre 2014-2015
Exames e avaliacións 1º e 2º trimestre 2014-2015Exames e avaliacións 1º e 2º trimestre 2014-2015
Exames e avaliacións 1º e 2º trimestre 2014-2015
 
Datas de exames e avaliacións
Datas de exames e avaliaciónsDatas de exames e avaliacións
Datas de exames e avaliacións
 
Planificación do segundo trimestre
Planificación do segundo trimestrePlanificación do segundo trimestre
Planificación do segundo trimestre
 
Interesting websites -Rosa M. Roldán González-
Interesting websites -Rosa M. Roldán González-Interesting websites -Rosa M. Roldán González-
Interesting websites -Rosa M. Roldán González-
 
A aprendizaxe de linguas estranxeiras
A aprendizaxe de linguas estranxeirasA aprendizaxe de linguas estranxeiras
A aprendizaxe de linguas estranxeiras
 
A civilización exipcia 2
A civilización exipcia 2A civilización exipcia 2
A civilización exipcia 2
 
Fichas san-valentín-14-febrero-pdf (1)
Fichas san-valentín-14-febrero-pdf (1)Fichas san-valentín-14-febrero-pdf (1)
Fichas san-valentín-14-febrero-pdf (1)
 
INFANTIL CARNAVAL AULACARACOL 2014
INFANTIL CARNAVAL AULACARACOL 2014INFANTIL CARNAVAL AULACARACOL 2014
INFANTIL CARNAVAL AULACARACOL 2014
 
Poesías
PoesíasPoesías
Poesías
 
Mis manos para...
Mis manos para...Mis manos para...
Mis manos para...
 
Presentación sobre las Manos
Presentación sobre las ManosPresentación sobre las Manos
Presentación sobre las Manos
 

Similar to Exames e avaliacións do 1º e 2º trimestre

Datas de exames e avaliacións da terceira avaliación
Datas de exames e avaliacións da terceira avaliaciónDatas de exames e avaliacións da terceira avaliación
Datas de exames e avaliacións da terceira avaliación
dveiga
 
Instrucions reclamacions finais de cualificacións
Instrucions reclamacions finais de cualificaciónsInstrucions reclamacions finais de cualificacións
Instrucions reclamacions finais de cualificaciónsPlastilina3
 
Dossier convocatoria abau xuño 2017
Dossier convocatoria abau xuño 2017Dossier convocatoria abau xuño 2017
Dossier convocatoria abau xuño 2017
Eva Sanz Santás
 
Cursos teleformacion 2014
Cursos teleformacion 2014Cursos teleformacion 2014
Cursos teleformacion 2014CCOOXustiza
 
En busca da igualdade concurso parlamento xove
En busca da igualdade concurso parlamento xoveEn busca da igualdade concurso parlamento xove
En busca da igualdade concurso parlamento xovesatelite1
 
Triptico información eir 2012 2013
Triptico información eir 2012 2013Triptico información eir 2012 2013
Triptico información eir 2012 2013Alberto Muñiz
 
Presentación ABAU 2017
Presentación ABAU 2017Presentación ABAU 2017
Presentación ABAU 2017
Eva Sanz Santás
 
Sesión preinscripción e matrícula nos ciclos de grao superior
Sesión preinscripción e matrícula nos ciclos de grao superiorSesión preinscripción e matrícula nos ciclos de grao superior
Sesión preinscripción e matrícula nos ciclos de grao superior
Mónica Diz Besada
 
Sesión organización das pau e preinscripción e matrícula na universidade
Sesión organización das pau e preinscripción e matrícula na universidadeSesión organización das pau e preinscripción e matrícula na universidade
Sesión organización das pau e preinscripción e matrícula na universidade
Mónica Diz Besada
 
Ccp febreiro 2012
Ccp febreiro 2012Ccp febreiro 2012
Ccp febreiro 2012dveiga
 
Criterios avaliación 17 18
Criterios avaliación 17 18Criterios avaliación 17 18
Criterios avaliación 17 18
maikarequejoalvarez
 
Calendario escolar 2015/2016
Calendario escolar 2015/2016Calendario escolar 2015/2016
Calendario escolar 2015/2016
Anpa Limiar
 
Sesión orientación 2º bacharelato 2015
Sesión orientación 2º bacharelato 2015Sesión orientación 2º bacharelato 2015
Sesión orientación 2º bacharelato 2015
Mónica Diz Besada
 
Acceso a ciclos formativos 2017
Acceso a ciclos formativos 2017Acceso a ciclos formativos 2017
Acceso a ciclos formativos 2017
Santiago González Avión
 
Regulamento do proceso de admisión para o vindeiro curso 2017
Regulamento do proceso de admisión para o vindeiro curso 2017Regulamento do proceso de admisión para o vindeiro curso 2017
Regulamento do proceso de admisión para o vindeiro curso 2017
Javier García
 
20170505 proba3primaria
20170505 proba3primaria20170505 proba3primaria
Centros pau 2014 - calendario acceso curso 14-15
Centros  pau 2014 - calendario acceso curso 14-15Centros  pau 2014 - calendario acceso curso 14-15
Centros pau 2014 - calendario acceso curso 14-15Charo Lorenzo
 
Centros pau 2015 - calendario acceso curso 15-16
Centros  pau 2015 - calendario acceso curso 15-16Centros  pau 2015 - calendario acceso curso 15-16
Centros pau 2015 - calendario acceso curso 15-16Silvina Paricio Tato
 
Centros pau2015-calendarioaccesocurso15-16-141231114136-conversion-gate01
Centros pau2015-calendarioaccesocurso15-16-141231114136-conversion-gate01Centros pau2015-calendarioaccesocurso15-16-141231114136-conversion-gate01
Centros pau2015-calendarioaccesocurso15-16-141231114136-conversion-gate01
Charo Lorenzo
 

Similar to Exames e avaliacións do 1º e 2º trimestre (19)

Datas de exames e avaliacións da terceira avaliación
Datas de exames e avaliacións da terceira avaliaciónDatas de exames e avaliacións da terceira avaliación
Datas de exames e avaliacións da terceira avaliación
 
Instrucions reclamacions finais de cualificacións
Instrucions reclamacions finais de cualificaciónsInstrucions reclamacions finais de cualificacións
Instrucions reclamacions finais de cualificacións
 
Dossier convocatoria abau xuño 2017
Dossier convocatoria abau xuño 2017Dossier convocatoria abau xuño 2017
Dossier convocatoria abau xuño 2017
 
Cursos teleformacion 2014
Cursos teleformacion 2014Cursos teleformacion 2014
Cursos teleformacion 2014
 
En busca da igualdade concurso parlamento xove
En busca da igualdade concurso parlamento xoveEn busca da igualdade concurso parlamento xove
En busca da igualdade concurso parlamento xove
 
Triptico información eir 2012 2013
Triptico información eir 2012 2013Triptico información eir 2012 2013
Triptico información eir 2012 2013
 
Presentación ABAU 2017
Presentación ABAU 2017Presentación ABAU 2017
Presentación ABAU 2017
 
Sesión preinscripción e matrícula nos ciclos de grao superior
Sesión preinscripción e matrícula nos ciclos de grao superiorSesión preinscripción e matrícula nos ciclos de grao superior
Sesión preinscripción e matrícula nos ciclos de grao superior
 
Sesión organización das pau e preinscripción e matrícula na universidade
Sesión organización das pau e preinscripción e matrícula na universidadeSesión organización das pau e preinscripción e matrícula na universidade
Sesión organización das pau e preinscripción e matrícula na universidade
 
Ccp febreiro 2012
Ccp febreiro 2012Ccp febreiro 2012
Ccp febreiro 2012
 
Criterios avaliación 17 18
Criterios avaliación 17 18Criterios avaliación 17 18
Criterios avaliación 17 18
 
Calendario escolar 2015/2016
Calendario escolar 2015/2016Calendario escolar 2015/2016
Calendario escolar 2015/2016
 
Sesión orientación 2º bacharelato 2015
Sesión orientación 2º bacharelato 2015Sesión orientación 2º bacharelato 2015
Sesión orientación 2º bacharelato 2015
 
Acceso a ciclos formativos 2017
Acceso a ciclos formativos 2017Acceso a ciclos formativos 2017
Acceso a ciclos formativos 2017
 
Regulamento do proceso de admisión para o vindeiro curso 2017
Regulamento do proceso de admisión para o vindeiro curso 2017Regulamento do proceso de admisión para o vindeiro curso 2017
Regulamento do proceso de admisión para o vindeiro curso 2017
 
20170505 proba3primaria
20170505 proba3primaria20170505 proba3primaria
20170505 proba3primaria
 
Centros pau 2014 - calendario acceso curso 14-15
Centros  pau 2014 - calendario acceso curso 14-15Centros  pau 2014 - calendario acceso curso 14-15
Centros pau 2014 - calendario acceso curso 14-15
 
Centros pau 2015 - calendario acceso curso 15-16
Centros  pau 2015 - calendario acceso curso 15-16Centros  pau 2015 - calendario acceso curso 15-16
Centros pau 2015 - calendario acceso curso 15-16
 
Centros pau2015-calendarioaccesocurso15-16-141231114136-conversion-gate01
Centros pau2015-calendarioaccesocurso15-16-141231114136-conversion-gate01Centros pau2015-calendarioaccesocurso15-16-141231114136-conversion-gate01
Centros pau2015-calendarioaccesocurso15-16-141231114136-conversion-gate01
 

Exames e avaliacións do 1º e 2º trimestre

 • 1.
 • 2. HORA Sala de reunións Biblioteca 16:00-16:30 1º FPB Servizos Adm CAE 16:30-17:00 1º CM Xestión 1º CM Elve 17:00-17:30 1º CS Adción 1º FPB Auto 17:30-18:00 1º CM Mantemento
 • 3. Sala de Reunións HORAHORA GRUPOGRUPO 11:20-11:30 ESA I 11-30-11:50 ESA II 1ª AVALIACIÓN ESA
 • 4. Sala de Reunións HORAHORA GRUPOGRUPO 16:00-16:30 2º BACH.B 16-30-17:00 2º BACH.A 1ª AVALIACIÓN 2º BACHARELATO
 • 5. HORA SALA DE REUNIÓNS BIBLIOTECA AULA O1 17:45-18:15 2º FPB servizos 18:15-18:45 1º FPB Auto 2º CM Mantemento 2º C Superior 18:45-19:15 1º BAC 1º CS CM CAE 19:15-19:45 2º FPB Auto 1º CM Mantemento 1º CM Xestión 19:45-20:15 1º FPB Servizos 1º CM Elve 20:15-20:45 2º CM Xestión 2º CM Elve 1º BACHARELATO CICLOS FPB MARTES 20 DE DECEMBRO
 • 6. MÉRCORES 23 DE NOVEMBRO 1ª Avaliación ESA XOVES 24 DE NOVEMBRO 1ª avaliación 2º Bacharelato VENRES 25 NOVEMBRO Sinatura de actas ESA Entrega de boletíns en 2º BAC polos titores NO RECREO (aulas de referencia) Sinatura de actas 2º MARTES 20 DECEMBRO 1ª avaliación 1º BAC , Ciclos , FPB MÉRCORES 21 DECEMBRO Entrega de notas e sinatura de actas
 • 7. 22 DE DECEMBRO AO 8 DE XANEIRO22 DE DECEMBRO AO 8 DE XANEIRO ((ámbolosámbolos dousdous inclusive)inclusive) 9 DE XANEIRO DE 2017:9 DE XANEIRO DE 2017: REANUDACIÓN DAS ACTIVIDADESREANUDACIÓN DAS ACTIVIDADES LECTIVASLECTIVAS
 • 8.
 • 9. HORAHORA GRUPOGRUPO 11:20-11:3011:20-11:30 ESA 1ESA 1 11:30-11:5011:30-11:50 ESA 2ESA 2 Sala de Reunións •AVALIACIÓN FINAL ESA NIVEL I MÓDULO I NIVEL II MÓDULO III
 • 10. 3 e 6 de FEBREIRO 2017 9:00-14:00 h
 • 11. 2ª AVALIACIÓN 2º BACHARELATO HORAHORA GRUPOGRUPO 16:00-16:30 2º BAC A 16.30-17.00 2º BAC B Sala de Reunións
 • 12. VENRES 3 DE MARZO RECREO Entrega de notas – 2º BAC por titores na aula de referencia. Firma de actas
 • 14. •CM MANTEMENTO Electricidade e automatismos (1 alumno) •CS. Admón Ofimática:1 alumno •CM ELVE Sistemas de carga e arranque: 4 alumnos •CM XESTIÓN Trat. informático da información: 2 alumnos FOL e Tesourería: 1 alumno
 • 15. HORA SALA DE REUNIÓNS BIBLIOTECA AULA O1 16:00-16:30 2º CM Elve 2º CM Xestión 1º FP Básica Servizos 16:30-17:00 1ºCM Elve 2º CS 1º BAC 17:00-17:30 1º FPB Auto 1º CS CM CAE 17:30-18:00 1º CM Mantemento 1º CM Xestión 18:30-19:00 2º CM Mantemento 2ª AVALIACIÓN 1º BACHARELATO CICLOS 1º FPB XOVES 23 DE MARZO
 • 16. CALENDARIO FIN DO 2º TRIMESTRE Entrega de notas no recreo (Titores - aulas de referencia) Asinar actas 24 de marzo de 2017
 • 17. 2ª AVALIACIÓN 2º FPB LUNS 24 DE ABRIL HORA SALA DE REUNIÓNS 15:45-16:00 2º FPB SERVIZOS 16:00-16:30 2º FPB AUTO
 • 18. MARTES 25 DE ABRIL RECREO Entrega de notas – 2º FP Básica por titores na aula de referencia. Asinar actas
 • 19.  CONCEPTOS: 1. Inadecuación da proba proposta ós alumnos, dos obxectivos e contidos da materia sometida a avaliación e do nivel preciso na programación polo órgano didáctico correspondente 2. Incorrecta aplicación dos criterios de avaliación establecidos  PRAZOS: 1. 5 días naturais(Resolución da dirección) 2. Ratificación. Persiste reclamación. Remisión documentación á Xefatura Territorial (24 horas) 3. Xefa Territorial resolve en 10 días naturais 4. Recurso de alzada: Dirección Xeral ORDE DO 24 DE XULLO (DOG 28 DE AGOSTO DE 1991)
 • 20. RECLAMACIÓNS 2º BAC (Orde 17/IV/1997-DOG 26/V/1997)  Os alumnos ou os seus representantes legais poderán presentar reclamacións sobre as cualificacións finais obtidas nas convocatorias ordinaria e extraordinaria perante a dirección do centro  Os alumos poderán presentar a reclamación se consideran que o seu rendemento escolar non foi avaliado obxectivamente por inadecuación da proba proposta ós obxectivos e ós contidos mínimos previstos nas programacións da materia, ou ben por unha incorrecta aplicación dos criterios de avaliación establecidos  Director-a..............Seminario.............Resolución motivada  Dirección ratifica oa resolución ou ordea a rectificación ou se é o caso  Ratificación da cualificación.......Petición do alumno.......Remisión do expediente á Subdirección Xeral de Inspección Educativa (Comisión de Supervisión)  O prazo de resolución do procedemento será de 5 días  Garantía en calquera caso de 2 días para que os alumnos poidan presentar as reclamacións polas cualificacións trala publicación destas
 • 21. Lexislación de referencia: Orde do 30 de xullo de 2007 pola que se regula a avaliación e a acreditación académica do alumnado que cursa as ensinanzas de formación profesional inicial DOG Xoves, 9 de agosto de 2007 VIII. Reclamación sobre a avaliación Artigo 20º.-Reclamación contra as cualificaciónsReclamación contra as cualificacións. 1. Conforme o establecido no artigo 13.4º do Real decreto 732/1995, do 5 de maio, polo que se establecen os dereitos e deberes do alumnado e as normas de convivencia nos centros, os alumnos ou alumnas, os seus pais ou as súas nais, así como os seus titores ou as súas titoras, poderán reclamar, ante a dirección do centro, contra as decisións e as cualificacións que se adopten como resultado dos procesos das avaliacións finais.
 • 22.  As referidas reclamacións deberán basearse nalgún dos seguintes aspectos:  a) A avaliación que se levou a cabo como resultado do proceso de aprendizaxe do alumnado non foi adecuada aos obxectivos, contidos, criterios de avaliación e nivel, recollidos na correspondente programación didáctica.  b) Os procedementos e os instrumentos de avaliación aplicados foron inadecuados, conforme o sinalado na programación didáctica.  c) A aplicación dos criterios de avaliación establecidos na programación didáctica para a superación dos módulos non foi correcta.
 • 23.  2. O procedemento e os prazos para a presentación e a tramitación das reclamacións serán os seguintes:  a) A reclamación presentarase por escrito ante a dirección do centro, no prazo máximo de dous días lectivos a partir daquel en que se produza a comunicación da cualificación final ou da decisión adoptada.  b) O director do centro trasladará a reclamación ao departamento correspondente para que emita o oportuno informe sobre os aspectos sinalados no punto anterior, no cal deberá formularse proposta de ratificación ou rectificación na cualificación outorgada.
 • 24.  Unha vez recibido o devandito informe, o director do centro emitirá resolución ao respecto. Este proceso estará rematado nun prazo máximo de cinco días naturais, incluída a comunicación ao alumnado, contados a partir do seguinte ao da presentación da reclamación.  c) Contra a resolución do director do centro, o solicitante poderá presentar recurso de alzada perante o delegado ou delegada provincial no prazo máximo dun mes a partir da súa notificación. A devandita resolución esgotará a vía administrativa.
 • 25. Capítulo XIII da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial Artigo 45. Reclamación contra as cualificacións. (...)os alumnos e as alumnas, no caso de seren maiores de idade, ou os seus pais e as súas nais, así como os seus titores e as súas titoras legais, (...), poderán reclamar ante a dirección do centro as decisións e as cualificacións que se adopten como resultado dos procesos das avaliacións finais. No caso de ciclos formativos de 2.000 horas de duración, o dereito de reclamación será extensivo a aquelas avaliacións parciais en que se propoña o acceso á realización do módulo de formación en centros de traballo en período ordinario, logo de finalizada a docencia dos módulos de formación no centro educativo.