SlideShare a Scribd company logo
ESTUDI DELS CANVIS D’USOS DEL SÒL A L’ANTIC ESTANY
  DE SILS, UNA EINA BÀSICA PER A LA SEVA GESTIÓ
         Gabriel Mercadal i Corominas
 Grup de Recerca de Flora i Vegetació de la Universitat de Girona
INTRODUCCIÓ
 Aspecte de l’estany a començaments segle XX
M. Cantó
INTRODUCCIÓ
Paisatge agrícola
  Aigües poc o gens contaminades  Activitat forestal i agrícola
INTRODUCCIÓ
Agricultura tradicional: dalladora del mas Segador
INTRODUCCIÓ
Aspecte de l’estany vers el 1981
INTRODUCCIÓ
Construcció del polígon
INTRODUCCIÓ
Aspecte actual de l’estany
INTRODUCCIÓ
Domini de polledes i herbassars humits
INTRODUCCIÓ
Àrees urbanitzades
OBJECTIUS
1. Estudiar l’evolució dels usos del sòl de l’antic estany de Sils al llarg dels
darrers 50 anys

2. Conèixer la superfície de cada ús del sòl en aquest període

3. Cercar les àrees que s’han conservat com a espais naturals

4. Proposar les àrees més idònies per a ser conservades i/o recuperades
METODOLOGIA
Procediment


 1. Establir els límits reals de l’antic estany de Sils
         Estudi dels documents cartogràfics antics
         Localització dels termes de l’any 1740 que limiten l’estany
         Estudi de la geologia de la zona

 2. Cercar mapes de vegetació antics

         Mapa de vegetació, inèdit, de la regió de Sils del Dr. Bolòs (1954)
         Mapa de vegetació de l’estany de Sils del Dr. Vilar (1981)

 3. Cercar fotografies aèries contemporànies en els mapes de vegetació

         Foto del 1956
         Foto del 1980
METODOLOGIA
Procediment


 4. Aixecar mapa de vegetació actual (2002)


 5. Integrar totes les dades en un SIG (Sistema d’informació geogràfica)


 6. Analitzar les dades

         Elaboració de tres nous mapes seqüencials de vegetació: 1954,
        1980 i 2002
         Càlcul des   les  superfícies  planimètriques  de  les  unitats
        cartografiades
         Localització dels espais amb més interès natural

 7. Gestió ambiental i elaboració d’altres estudis
METODOLOGIA
Límits de l’antic estany de Sils
                                                13  20

                                                   19
 RIUDARENES

                                                   18
                                Límit de l’EIN           21              Límit de l’estany
                              2    1
                  14
                              3
                      4
              5                              12

                6
                                         11
                    15
            7
                  8
                        SILS

                      360 ha             10                      18,6 km
                            9
                         22    16                VIDRERES
     MAÇANET                           17
Esquematització de l’elaboració dels                 METODOLOGIA
 mapes antics de vegetació (1954 i 1980)
                              EDICIÓ ACTUAL DELS MAPES
FOTOS AÈRIES       +  MAPES ANTICS DE
                VEGETACIÓ
                           SIG    VEGETACIÓ ANTICS
Foto 1956. E 1: 33.000  BOLÒS (1954). E 1: 20.000     Mapa l’any 1954. E. 1: 13.000
Foto 1980. E 1: 33.000  VILAR (1981). E. 1: 15.000     Mapa l’any 1980. E. 1: 13.000
Esquematització de l’elaboració del  METODOLOGIA
 mapa de vegetació actual (2002)


Any 2002
METODOLOGIA
Llegenda comuna

   Unidades cartografiadas                                                      Superficie (ha)
                                                                   1954    1980    2002
                                                                               2001
 1  Encinar, a menudo con pino piñonero [Pinus pinea] (Viburno tini-Quercetum ilicis pistacietosum)                18,858   23,607    28,469
 2  Bosque mixto de roble peloso (Quercus pubescens) y encina (Quercus ilex) (Viburno tini-Quercetum ilicis perennifolis
                                                Boscos quercetosum pubescentis)   21,921   38,314     0,000
 3  Robledal acidófilo, acompañado de pino piñonero hasta un 50% de recubrimiento (Carici depressae-Quercetum canariensis)    30,093   25,693    73,955
 4  Mosaico de vegetación de ribera (aliseda, a menudo con chopos, + vegetación de los márgenes fluviales)             8,727   8,727     7,942
                                                   Vegetació fluvial
 5  Mosaico de vegetación de ribera de canales, acequias y riachuelos (carrizal + cañaverales + zarzales + árboles de ribera)   29,236   31.181    33,241
 6  Fresneda de Fraxinus angustifolia (acompañada de olmos y/o sauces)                               0,958   3,097     8,218
                                                   Brolles mediterrànies
 7  Matorrales silicícolas con árboles dispersos (alcornoque, roble peloso y pinos) (Cistion ladaniferi)             125,428   76,306    27,863
 8  Fenalares (Brachypodietum phoenicoidis)                             Prats mediterranis       3,177   4,087     4,458
 9  Pastizal terofítico, lastonar, a menudo sobre roca volcánica (Trifolio-Brachypodietum retusi)                 64,428   44,055    29,824
10 Carrizal (Typho-Schoenoplectetum tabernaemontani subas. phragmitetosum australis)         Herbassars higròfils      0,000   1,049     3,580
 11 Herbazal de grandes cárices (Lythro salicariae-Caricetum ripariae)                                0,000   19,204    27,596
12 Prado de siega litoral, a veces acompañado de herbazal de grandes cárices (Arrhenatheretum elatioris) dalladors
                                               Prats                166,457   76,950    10,417
13 Plantación de pinos (Pinus pinea, P. pinaster, P. radiata) más o menos naturalizada                        1,453   4,994    29,444
14 Plantación de eucaliptos                                                     0,000   0,000     4,723
                                                   Polledes
15 Plantación de chopos y plátanos                                                 141,599  294,085    411,519
16 Cultivos de secano y de regadío                                  Cultius herbacis       803,092  638,208    477,379
17 Vegetación asociada a grandes ejes viarios (fenalares + zarzales + cañaverales)                          3,482   16,403    21,099
18 Vegetación ruderal asociada a zonas habitadas                           Vegetació ruderal       14,573   77,647    36,826
19 Grandes parques y jardines o viveros                                               0,000   0,000    10,057
20 Explotación minera de basalto                                   Pedrera            0,000   13,495    41,817
 21 Aguas libres (lagunas permanentes)                                                0,000   0,000     0,160
22 Sin vegetación                                           Sense vegetació        22,594   58,974    167,488
   Total                                                            1459,076  1459,076   1459,076
   Simbología


 80  Curvas de nivel, equidistancia 10 m             Picos
   Límite de máxima inundación del Estany de Sils
RESULTATS
Mapa de vegetació de l’any 1954


             cultius herbacis

                      àrees urbanes        brolles
             prats dalladors
                        polledes
prats
                          cultius herbacis
mediterranis
RESULTATS
Mapa de vegetació de l’any 1980


                    àrees urbanes
                            vegetació ruderal

               cultius herbacis

              prats dalladors


      Herbassars higròfils
                         polledes
RESULTATS
 Mapa de vegetació de l’any 2002


                    àrees urbanitzades                cultius herbacis

              prats dalladors
      Boscos mediterranis
      Herbassars higròfils

pedreres
                         polledes

        àrees urbanitzades
RESULTATS
   Variació de la superfície de les unitats de vegetació


                                             1954  1980   2002
         900         800         700         600
Superficie (ha)
         500         400
                  - 94%

         300         200         100
          0
            Cultius  Prats dalladors Plantacions de  Matollars   Boscos    Prats secs  Vegetació de   Àrees    Vegetació  Herbassars  Pedreres
                           polls           perennifolis          ribera   urbanitzades  ruderal   higròfils
CONCLUSIONS
1. Canvi generalitzat de l’ús del sòl en els darrers 50 anys
         Paisatge rural dominat per prats i conreus de cereals espai
       dominat per les plantacions de polls i amb una forta presència
       d’àrees urbanitzades.

2. Empobriment florístic

        L’eutrofització i l’estancament de l’aigua ha eliminat la majoria
       de plantes aquàtiques (Marsilea quadrifolia, Najas minor, Trapa
       natans, Zannichellia palustris...).
        La transformació de prats de dall (comunitats molt diverses) per
       polledes ha disminuit la presència de higròfits singulars
       (Alopecurus pratensis, Bromus racemosus, Hordeum secalinum,
       Orchis laxiflora, Ophioglossum vulgatum...)
CONCLUSIONS
3. Localització d’espais amb interès natural
        Espais que contenen comunitats vegetals amb interès natural:
       freixenedes, omedes, prats de dall, rouredes, herbassars de
       felandri fistulós,...


        Àrees prioritàries per a la conservació i la recuperació de
       prats de dall.
Àrees prioritàries per a la conservació i la                     CONCLUSIONS
recuperació de prats de dall
                                                 4629
                                                 4628
                                                 4627
           477          478          479          480


     Prats de dall actius   Polledes prioritàries per ser recuperades com a prat de dall
     Àrees pradenques abandonades prioritàries per ser recuperades com a prat de dall
Altres treballs elaborats                                         GESTIÓ
 1. Estudi del poblament d’hidròfits de l’antic estany de Sils

    L’any 2003 Fundació Natura sol·licita a la UdG un
  estudi sobre el poblament vegetal aquàtic de l’estany i
  les seves possibilitats de reintroducció.
                                                                                                                 4628.3


                                                                                                               N
                                                                                                                 4628.2
                                                                            Rt

                                                              Rt                                                                               Cs
                                                                                                                 4628.1

                                                                              Pa

                                                                                                    Llegenda

                                                           Pn           Ms                            Llacuna
                                                                       Cd
                                                                    Pa                               Cubetes profundes
                                                         Cd
                                             Rt      Ms                     Pn
                                                           Ms                                        Illes
                                                                                  Cs                              4628.0
                                              Cs
                                                                                                    Motes
                                                                 Cs
                                                                                                    Itineraris
                                                                                                    Aguaits

                                                      Cs
                                                                                               Cd - Ceratophyllum demersum
                                                           Rt                                   Cs - Callitriche stagnalis
                                                                                               Ms - Myriophyllum spicatum
                                                                                                                 4627.9
                                                              Cs                                Pa - Polygonum amphibium
                                                                                               Pn - Potamogeton nodosus
                                    0        100 m                                                Rt - Ranunculus trichophyllus
                                        478.4        478.5            478.6            478.7          478.8             478.9
                                 PROJECTE DE REINTRODUCCIÓ D’HIDRÒFITS EN EL MARC DEL PROJECTE                    Localització dels punts de reintroducció d'hidròfits a la llacuna de
                                                                       MAPA 3
                                 DE RESTAURACIÓ I GESTIÓ DE L’ESTANY DE SILS                             nova creació de l'Estany de Sils (primavera-tardor de 2004)
Altres treballs elaborats              GESTIÓ
 2. Recuperació de prats de dall

  Des de 2006, Acció Natura ha recuperat 3 ha
                         Antiga polleda
                         transformada en
                         prat de dall

More Related Content

Featured

2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
Search Engine Journal
 
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design ProcessStorytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Chiara Aliotta
 
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
OECD Directorate for Financial and Enterprise Affairs
 
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
SocialHRCamp
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 

Featured (20)

2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
 
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design ProcessStorytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
 
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
 
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 

Estudi dels canvis d'usos del sòl a l'antic estany de Sils

 • 1. ESTUDI DELS CANVIS D’USOS DEL SÒL A L’ANTIC ESTANY DE SILS, UNA EINA BÀSICA PER A LA SEVA GESTIÓ Gabriel Mercadal i Corominas Grup de Recerca de Flora i Vegetació de la Universitat de Girona
 • 2. INTRODUCCIÓ Aspecte de l’estany a començaments segle XX M. Cantó
 • 3. INTRODUCCIÓ Paisatge agrícola Aigües poc o gens contaminades Activitat forestal i agrícola
 • 8. INTRODUCCIÓ Domini de polledes i herbassars humits
 • 10. OBJECTIUS 1. Estudiar l’evolució dels usos del sòl de l’antic estany de Sils al llarg dels darrers 50 anys 2. Conèixer la superfície de cada ús del sòl en aquest període 3. Cercar les àrees que s’han conservat com a espais naturals 4. Proposar les àrees més idònies per a ser conservades i/o recuperades
 • 11. METODOLOGIA Procediment 1. Establir els límits reals de l’antic estany de Sils Estudi dels documents cartogràfics antics Localització dels termes de l’any 1740 que limiten l’estany Estudi de la geologia de la zona 2. Cercar mapes de vegetació antics Mapa de vegetació, inèdit, de la regió de Sils del Dr. Bolòs (1954) Mapa de vegetació de l’estany de Sils del Dr. Vilar (1981) 3. Cercar fotografies aèries contemporànies en els mapes de vegetació Foto del 1956 Foto del 1980
 • 12. METODOLOGIA Procediment 4. Aixecar mapa de vegetació actual (2002) 5. Integrar totes les dades en un SIG (Sistema d’informació geogràfica) 6. Analitzar les dades Elaboració de tres nous mapes seqüencials de vegetació: 1954, 1980 i 2002 Càlcul des les superfícies planimètriques de les unitats cartografiades Localització dels espais amb més interès natural 7. Gestió ambiental i elaboració d’altres estudis
 • 13. METODOLOGIA Límits de l’antic estany de Sils 13 20 19 RIUDARENES 18 Límit de l’EIN 21 Límit de l’estany 2 1 14 3 4 5 12 6 11 15 7 8 SILS 360 ha 10 18,6 km 9 22 16 VIDRERES MAÇANET 17
 • 14. Esquematització de l’elaboració dels METODOLOGIA mapes antics de vegetació (1954 i 1980) EDICIÓ ACTUAL DELS MAPES FOTOS AÈRIES + MAPES ANTICS DE VEGETACIÓ SIG VEGETACIÓ ANTICS Foto 1956. E 1: 33.000 BOLÒS (1954). E 1: 20.000 Mapa l’any 1954. E. 1: 13.000 Foto 1980. E 1: 33.000 VILAR (1981). E. 1: 15.000 Mapa l’any 1980. E. 1: 13.000
 • 15. Esquematització de l’elaboració del METODOLOGIA mapa de vegetació actual (2002) Any 2002
 • 16. METODOLOGIA Llegenda comuna Unidades cartografiadas Superficie (ha) 1954 1980 2002 2001 1 Encinar, a menudo con pino piñonero [Pinus pinea] (Viburno tini-Quercetum ilicis pistacietosum) 18,858 23,607 28,469 2 Bosque mixto de roble peloso (Quercus pubescens) y encina (Quercus ilex) (Viburno tini-Quercetum ilicis perennifolis Boscos quercetosum pubescentis) 21,921 38,314 0,000 3 Robledal acidófilo, acompañado de pino piñonero hasta un 50% de recubrimiento (Carici depressae-Quercetum canariensis) 30,093 25,693 73,955 4 Mosaico de vegetación de ribera (aliseda, a menudo con chopos, + vegetación de los márgenes fluviales) 8,727 8,727 7,942 Vegetació fluvial 5 Mosaico de vegetación de ribera de canales, acequias y riachuelos (carrizal + cañaverales + zarzales + árboles de ribera) 29,236 31.181 33,241 6 Fresneda de Fraxinus angustifolia (acompañada de olmos y/o sauces) 0,958 3,097 8,218 Brolles mediterrànies 7 Matorrales silicícolas con árboles dispersos (alcornoque, roble peloso y pinos) (Cistion ladaniferi) 125,428 76,306 27,863 8 Fenalares (Brachypodietum phoenicoidis) Prats mediterranis 3,177 4,087 4,458 9 Pastizal terofítico, lastonar, a menudo sobre roca volcánica (Trifolio-Brachypodietum retusi) 64,428 44,055 29,824 10 Carrizal (Typho-Schoenoplectetum tabernaemontani subas. phragmitetosum australis) Herbassars higròfils 0,000 1,049 3,580 11 Herbazal de grandes cárices (Lythro salicariae-Caricetum ripariae) 0,000 19,204 27,596 12 Prado de siega litoral, a veces acompañado de herbazal de grandes cárices (Arrhenatheretum elatioris) dalladors Prats 166,457 76,950 10,417 13 Plantación de pinos (Pinus pinea, P. pinaster, P. radiata) más o menos naturalizada 1,453 4,994 29,444 14 Plantación de eucaliptos 0,000 0,000 4,723 Polledes 15 Plantación de chopos y plátanos 141,599 294,085 411,519 16 Cultivos de secano y de regadío Cultius herbacis 803,092 638,208 477,379 17 Vegetación asociada a grandes ejes viarios (fenalares + zarzales + cañaverales) 3,482 16,403 21,099 18 Vegetación ruderal asociada a zonas habitadas Vegetació ruderal 14,573 77,647 36,826 19 Grandes parques y jardines o viveros 0,000 0,000 10,057 20 Explotación minera de basalto Pedrera 0,000 13,495 41,817 21 Aguas libres (lagunas permanentes) 0,000 0,000 0,160 22 Sin vegetación Sense vegetació 22,594 58,974 167,488 Total 1459,076 1459,076 1459,076 Simbología 80 Curvas de nivel, equidistancia 10 m Picos Límite de máxima inundación del Estany de Sils
 • 17. RESULTATS Mapa de vegetació de l’any 1954 cultius herbacis àrees urbanes brolles prats dalladors polledes prats cultius herbacis mediterranis
 • 18. RESULTATS Mapa de vegetació de l’any 1980 àrees urbanes vegetació ruderal cultius herbacis prats dalladors Herbassars higròfils polledes
 • 19. RESULTATS Mapa de vegetació de l’any 2002 àrees urbanitzades cultius herbacis prats dalladors Boscos mediterranis Herbassars higròfils pedreres polledes àrees urbanitzades
 • 20. RESULTATS Variació de la superfície de les unitats de vegetació 1954 1980 2002 900 800 700 600 Superficie (ha) 500 400 - 94% 300 200 100 0 Cultius Prats dalladors Plantacions de Matollars Boscos Prats secs Vegetació de Àrees Vegetació Herbassars Pedreres polls perennifolis ribera urbanitzades ruderal higròfils
 • 21. CONCLUSIONS 1. Canvi generalitzat de l’ús del sòl en els darrers 50 anys Paisatge rural dominat per prats i conreus de cereals espai dominat per les plantacions de polls i amb una forta presència d’àrees urbanitzades. 2. Empobriment florístic L’eutrofització i l’estancament de l’aigua ha eliminat la majoria de plantes aquàtiques (Marsilea quadrifolia, Najas minor, Trapa natans, Zannichellia palustris...). La transformació de prats de dall (comunitats molt diverses) per polledes ha disminuit la presència de higròfits singulars (Alopecurus pratensis, Bromus racemosus, Hordeum secalinum, Orchis laxiflora, Ophioglossum vulgatum...)
 • 22. CONCLUSIONS 3. Localització d’espais amb interès natural Espais que contenen comunitats vegetals amb interès natural: freixenedes, omedes, prats de dall, rouredes, herbassars de felandri fistulós,... Àrees prioritàries per a la conservació i la recuperació de prats de dall.
 • 23. Àrees prioritàries per a la conservació i la CONCLUSIONS recuperació de prats de dall 4629 4628 4627 477 478 479 480 Prats de dall actius Polledes prioritàries per ser recuperades com a prat de dall Àrees pradenques abandonades prioritàries per ser recuperades com a prat de dall
 • 24. Altres treballs elaborats GESTIÓ 1. Estudi del poblament d’hidròfits de l’antic estany de Sils L’any 2003 Fundació Natura sol·licita a la UdG un estudi sobre el poblament vegetal aquàtic de l’estany i les seves possibilitats de reintroducció. 4628.3 N 4628.2 Rt Rt Cs 4628.1 Pa Llegenda Pn Ms Llacuna Cd Pa Cubetes profundes Cd Rt Ms Pn Ms Illes Cs 4628.0 Cs Motes Cs Itineraris Aguaits Cs Cd - Ceratophyllum demersum Rt Cs - Callitriche stagnalis Ms - Myriophyllum spicatum 4627.9 Cs Pa - Polygonum amphibium Pn - Potamogeton nodosus 0 100 m Rt - Ranunculus trichophyllus 478.4 478.5 478.6 478.7 478.8 478.9 PROJECTE DE REINTRODUCCIÓ D’HIDRÒFITS EN EL MARC DEL PROJECTE Localització dels punts de reintroducció d'hidròfits a la llacuna de MAPA 3 DE RESTAURACIÓ I GESTIÓ DE L’ESTANY DE SILS nova creació de l'Estany de Sils (primavera-tardor de 2004)
 • 25. Altres treballs elaborats GESTIÓ 2. Recuperació de prats de dall Des de 2006, Acció Natura ha recuperat 3 ha Antiga polleda transformada en prat de dall