SlideShare a Scribd company logo
ESP 8 YUNIT1
MODYUL 1: ANG PAMILYABILANG NATURAL NA INSTITUSYONBUOD
ANO NGA BA ANG PAMILYA? Ayon kay Pierangelo Alejo(2004), ang pamilya
ang pangunahing institusyon sa lipunan na nabuo sa pamamagitan ng
pagpapakasal ng isang lalaki at babae dahil sa kanilang walang pag- iimbot,
puro, at romantikongpagmamahal- kapwanangakongmagsasamahanggang
sa wakas ng kanilang buhay.
Ang pamilya ay isang pagmamahal sa kapwa sa pamamagitan ng
kawanggawa, kabutihang loob, at paggalang o pagsunod.
BAKIT ANG PAMILYA AY ISANG LIKAS NA INSTITUSYON?
1. Angpamilyaaypamayananngmgatao nakungsaanang maayosnaparaan
ng pag-iral at pamumuhay ay nakabatay sa ugnayan.
2. Nabuo ang pamilya sa pagmamahalan ng isang lalaki at babaeng
nagpasyang magpakasal at magsama nang habambuhay.
3. Ang pamilya ang una at pinakamahalagang yunit ng lipunan. Ito ang
pundasyon ng lipunan at patuloy na sumusuporta dito dahil sa gampanin
nitong magbigay- buhay.
4. Ang pamilya ang orihinal na paaralan ng pagmamahal.
5. Ang pamilya ang una at hindi mapapalitang paaralan para sa panlipunang
buhay.
6. May panlipunan at pampolitikal na gampanin ang pamilya.
7. Mahalagang misyonngpamilyaangpagbibigayngedukasyon,paggabaysa
mabuting pagpapasiya, at paghubog ng pananampalataya.
KABATAAN,kailanganmonangkumilosparasapagtataguyodatpagmamahal
ng sarili mong pamilya.
BATAYANG KONSEPTO: Ang pamilya ay natural na institusyon ng
pagmamahalan at pagtutulungan na nakatutulong sa pagpapaunlad ng sarili
tungo sa makabuluhang pakikipagkapwa.
MODYUL 2: Ang Misyon ng Pamilya sa Pagbibigay ng Edukasyon, Paggabay
sa Pagpapasiya, at Paghubog ng Pananampalataya
Bahagi ng buhay ng isanglalaki at babae na nagpasiyangmagpakasal
ang magkaroonngmga anak – itoay bungang kanilangpagtugonsatawagng
Diyos na magmahal.
At mula sa pagiging mag-asawa,sila ay makabubuong isang pamilya
– isang pamilya na tungkulin nilang alagaan at arugain.
Ito ay isang tungkulin na hindi maaaring talikuran o ipasa sa iba.
Angpagigingmapanagutanngmgamagulangaynangangahuluganng
malayang pagganap sa kanilang mga tungkulin kakambal ang pagtanggap sa
anumang kahihinatnan ng kanilang mga pagganap at hindi pagganap sa mga
ito.
Mahalagang may kakayahan silang harapin ang anumang hamon sa
lahat ng pagkakataon na ginagabayan ng prinsipyong moral.
Mahalaga ring maisapuso nila ang pagkakaroon ng pananagutan sa
Diyos, sa kanilang konsensya, at sa lahat ng mga taong ibinigay sa kanila ng
Diyos upang paglingkuran at alagaan.
Ang tungkulin ng mga magulang sa kanilang mga anak ay hindi
nagtatapos sa pagbibigay sa kanila ng makakain, maiinom, maisusuot, at
matitirahan o sa paghahanda sa kanila para magkaroon ng magandang
trabaho sa hinaharap.
Kasama rito ang paghahanda para sa kanila sa buhay at paggabay sa
kanila upang makamit nila ang tunay na tunguhin ng tao – ang kaniyang
kaligayahan at kaganapan bilang tao.
Pagbibigay ng Edukasyon
Ang karapatan para sa edukasyon ng mga bata ay orihinal at
pangunahing karapatan. Kasama ng pagkakaroon ng karapatan ng mga bata
sa edukasyon ay ang karapatan ng mga magulang na sila ay turuan. Ito ang
dahilankungbakit ang mga magulang ang itinuturingnauna at pangunahing
guro ng mga anak sa tahanan.
Pangunahing dapat na ituro ng magulang sa kanilang mga anak ang
wastong paggamit ng kalayaan sa mga materyal na bagay. Kailangang
maturuan ang mga bata na mamuhay nang simple.Saganitongpagmumulat,
maisasapusongmgaanakna masmahalaga ang tao sa kung anosiya at hindi
sa kung ano ang mayroon siya.
Maaaring isipin na simpleng turo ito ngunit ang turong ito ay
magbubunga ng iba pang mga pagpapahalaga tulad ng:
a. Pagtanggap– dahil sapaghubogsakakayahangtanggapinangtao
bilang siya at hindi siya susukatin batay sa kung ano ang maaari
niyang maibigay,
b. Pagmamahal – dahil sa paghubog sa kakayahang tanggapin ang
isangtao na hindi tumitinginsakaniyangkakayahanat katangian
ay tanda ng malalim na pagmamahal at;
c. katarungan–dahil nagbubunsoditoupangkilalaninatigalangang
dignidad ng tao.
Paggabay sa Paggawa ng Mabuting Pagpapasiya
Mahalaga sa murang edad pa lamang ay binibigyan na ng laya ang
bata namagpasiyaparasa kaniyangsarili,mgasimplengpagpapasiyatuladng
damit na isusuot, ano ang kaniyang gustong kainin at inumin, ang musikang
kaniyangpakikinggan,atibapa.Angmga pagpapasiyangitoay makatutulong
upang mataya ang kaniyang kakayahan sa pagpapasiya upang maibahagi sa
kaniya ang tulong o paggabay na kaniyang kailangan.
Ang pagsisisi ay bunga ng maling pagpili. Ang pagkakaroon ng
kakayahan sa mabuting pagpapasiya ay bunga ng karunungan at
pagpapahalagang naitanim ng mga magulang sa kanilang mga anak mula
noongsilaaybatapalamang.Itoaybungangpagtitiwalaatpagbibigaysamga
bata ng kalayaanna gumawa ng pagpa-pasiyanaginagabayanng maingatna
paghusga.
Paghubog ng Pananampalataya
Sabi ni StephenCoveysakaniyangaklatna7Habitsof HighlyEffective
Families, may mga pag-aaral na nagpapatunay na ang pakikibahagi ng isang
tao sa mga gawaing pangrelihiyon ay mahalaga upang magkaroon ng
pangkaisipan at pandamdaming kalusugan at katatagan lalo na kung ito ay
ginagawa ng tao nang may pagkukusa o bukas puso.
Narito ang ilan sa mga pamamaraan na maaaring makatulong sa iyo
at sa iyong pamilya.
1. Tanggapin na ang Diyos ang dapat maging sentro ng buhay-pampamilya
2. Ituon ang pansin sa pag-unawa
3. Hayaang maranasan ang tunay at malalim nitong mensahe
4. Gamitin ang mga pagkakataon na handa ang bawat kasapi ng pamilya na
makinig at matuto
5. Tulungan ang bawat kasapi upang maitanim sa kanilang isipan ang mga
itinuturo tungkol sa pananampalataya
6. Iwasan ang pag-aalok ng “suhol.”
7.Ipadanas ang pananampalataya nang may kagalakan
BATAYANG KONSEPTO:
 Bukod sa paglalang, may pananagutan ang mga magulang na bigyan
ng maayos na edukasyon ang kanilang mga anak, gabayan sa
pagpapasya at hubugin sa pananampalataya.
 Ang karapatan at tungkulin ng mga magulang na magbigay ng
edukasyon ang bukod tangi at pinakamahalagang gampanin ng mga
magulang.
MODYUL 3: Kahalagahan ng komunikasyon sa pagpapatatag ng pamilya
 AngKomunikasyonayanumangsenyasosimbulonaginagamitngtao
upangipahayagangkaniyanginisipatpinapahalagahan,kabilangdito
ang wika, kilos, tono ng boses,katayuan, uri ng pamumuhay, at mga
gawa.
 Maging ang katahimikan ay may ipinahihiwatig.
 Nagpapahayagtayohindi lamangsapamamagitanngatingsinasabi o
ginagawakundi magingsakungsinotayoat paano tayonamumuhay.
 Mahalaga sa atin ang katapatan at integridad hindi lamang sa salita
kundi sa gawa.
 Sa pamamagitan ng Komunikasyon ,naipapahayag ng mga kasapi ng
pamilyaangkanilangmgapangangailangan,ninanais,atangkanilang
pagmamalasakit sa isa’t isa.
 Ang Komunikasyon sa pamilya ay ang paraan kung paano
nagpapalitanngpasalitaat di- pasalitangimpormasyonsapagitanng
mga kasapi nito.
 Isang mahalagang kasanayan sa komunikasyon ang kakayahan na
magbibigay ng tuon sa iniisip at sa nadarama ng kapwa.
 Hindi nakapagtataka na ang hindi maayos na komunikasyon sa
pamilya ay nagiging sanhi ng hindi mabuting ugnayanng mga kasapi
nito.
MGA HAMON SA KOMYUNIKASYON SA MGA PAMILYA SA MODERNONG
PANAHON:
 Mas malakinghamonangpagkakaroonngmabisangkomunikasyonsa
pamilya sa modernong panahon.
 Ang pamilya ay nahaharap sa maraming pagbabago.
 Angmga pagbabagongito ay nakaaapektosadaloyng komunikasyon
at sa uri ng ugnayan ng mga kasapi ng pamilya.
 Ang ilan ay mga positibong pagbabago at ang ilan naman ay mga
hamong kailangang malampasan nito.
 Ilansa mga positibongpagbabagoayangpagkakaroonng mga kasapi
nitongkamalayantungkol sakanilangkalayaanbilangtao,kamalayan
tungkol sakanilangpakikipagkapwa,mapanagutangpagmamagulang,
at
 Ang ilan naman sa mga negatibo ay negatibo ay ang entitlement
mentality, kawalang galang sa awtoridad at nakatatanda, ang mga
kahirapansa pagsasalinngpagpapahalaga,anglegal na paghihiwalay
ng mga mag- asawa o pagsasawalang bisa ng matrimonya ng kasal,
pagpapalaglag, at kahirapan o kasalatan sa buhay.
 Nag-uugat ang mga negatibong pagbabagong ito sa pamilya sa labis
na materyalismo at pangingibabaw ng paghahangad sa panariling
kapakanan bago ang pamilya.
 Natural lamang na kung sira ang ugnayan sa pamilya, sira rin ang
komunikasyon at gayon din naman kung sira ang komunikasyonay
sira rin ang ugnayan ng pamilya.
PAANO MAPAPATATAG NG KOMYUNIKASYON ANG PAMILYA?
 Ang pinkamabisang tugon dito ay ang pag unawa sa tunay na
kahulugan ng komunikasyon sa pagitan ng tao.
 Ang tunay na komunikasyon sa pagitan ng mga tao ay tintawag ni
Martin Buber na “Diyalogo”
 Ang tunay na diyalogo ay hindi lamang pag-uusap o
pakikipagtalastasan.Hindi itotuladngteknikal na pakahulugan dito.
 Hindi itopakikipagkasundoopakikipagpalitanngimpormasyonupang
makumbinsi ang kapwa na magkaroon ng katulad na pananaw.
ANG DIYALOGO:
 Ang diyalogo ay nagsisimula sa sining ng pakikinig.
 Ang dalawang tao ay dumudulog sa diyalogo nang may lubos na
pagbubukas ng sarili at tiwala sa isa’t isa.
 Hindi ito pagkumbinsi, kundi ang pakikinig sa kapwa upang
maunawaan ang kaniyang pananaw at pinanggagalingan at
pagpapahayag naman ng sariling pananaw sa kapwa.
 Sa huli’y hindi nila kailangang magkaroon ng parehong pananaw o
kompromiso tungkol sa isang bagay.
 Katarungan ang pinakamababang hatid ng tao sa diyalogo at
pagmamahal naman ang pinakamataas.
ANO ANG DIYALOGO?
 Ang pakikipagdiyalogo ay pagkumpirma sa pagkatao ng taong
kadiyalogo.
 Sa pakikipagdiyalogo tinitingnanmo ang kapwa nang may paggalang
sa kaniyangdignidadkaya’tinilalagaymoangiyongsarili at binibigay
ang buong atensyon sa pakikipagdiyalogo sa kaniya.
 Kayanga sadiyalogonakahandakangtumayosatinatawagnanarrow
ridge o makipot na tuntungan. Ito ang tinatawag ni Buber na
ugnayang I-thou.
 Ang Komunikasyong ito ay posible lamang sa pagitan ng mga tao.
Natutuwa tayo sa ating alaga kung kaya nitong ipaalam sa atin ang
kanilang pangangailangan. Halimbawa ang asong nais pumasok ng
bahay na marunong kumatok, o binibitbit ang kaniyang kainan
papuntasaatinkungito’ynagugutomna,okaya’ykusangpumapasok
sa palikuranupangmagbawasat umihi,atmarunongpang mag-flush
ng toilet! Bagama’t nagagawa ito ng aso wala itong kamalayan na
tuladng sa tao. Hindi niyaalam ang mga bagay na ito.Ginagawaniya
ito dahil epektibo ang mga kilos na ito upang makuha niya ang
kaniyangmgakailangan.Tinatawagitongconditioningngpsychologist
na si Ivan Pavlov.
 Sa isang banda, ang tao sa komunikasyon ay may kaalaman at
kamalayan
 Bukod sa siya’y may kakayahang magwika, kaya niya ring maging
mapanlikha o malikhain sa pagpapahayag ng kaniyang iniisip at
nadarama.
 Halimbawa, kung nais niyang suyuin ang isang kaibigan, maaaring
bigyanniyaitong bulaklakoipagluluto kaya ng masarap na pagkain.
 Kung ang komunikasyon ay ginagawa upang makamit ang isang
layuning pansarili, o kung ang pakay ay marinig lamang at hindi ang
makinig , hindi ito nasa isang diyalogo kundi monologo. Hindi
tinitingnanangkapwabilangtaokundiisangdaanupangmakamitang
nais. Ito ang tinatawag na ugnayang I – it.
ANG DIYALOGO AY NARARAPAT NA SA PAMILYA NAGSISIMULAT AT
NATUTUTUNAN:
 Ang isa sa pinakamalaking suliranin sa pamilya ngayon ang kawalan
ng tunay na komunikasyonsapagitanng mag asawa, mga magulang,
at mga anak. Madalas na sa pakikipag usap sa mga anak, mas
mahalagasa magulangangmaipaunawaangnaisnilaparasakanilang
anak, hindi ang pakikinig sa nais ng mga anak.
 Angmgaanaknamantinitingnanangmgamagulangbilangmgataong
walang kakayahang making at umunawa kaya’t mas minamabuti pa
ang manahimik at itago ang tunay na nararamdaman.
 Minsan masmadali ang magpanggapkaysa magpakatotoosaloobng
pamiilya.
 Labisnanakalulungkotangkatotohanannamagingsaloobngpamilya
ay kadalasang hindi nakukumpirma ang atiing pagkatao.
 Ang diyalogo ay nararapat na higit na madali para sa isang pamilya
kaysa sa hindi magkakapamilya.
 Kailangan lamang na pairalin ang pagmamahal na natural na
nagbibigkas sa mga kasapi nito.
 Kungmas pinahahalagahannatinangpamilyanatinat ang kapamilya
kaysa ating sarili, mas magiging medaling dumulog sa isang diyalogo
nang may kababaang-loob at kahandaang umunawa.
 Mas magiging madali ang maging bukas at magtiwala. Mas magiging
madali at umunawa hindi lamang sa sinasabi kundi sa mga hindi
masabi ng kapamilya. Sa diyalogo ang mga anak ay pinakikinggan at
inuunawa. Madalas din sila’y bibigyan ng kalayaang lumahok sa
paggawa ng pasiya at tumulong sa paglutas ng mga problema. Sa
diyalogo walang maliit o Malaki, mataas o mababa. Lahat ay
magkakatulad na tao, may dignidad at sariling isip at kalooban. Ang
mga magulang naman ay tinitingnan ng mga anak bilang mga taong
bukasatmay pagunawaat buongpagtitiwalangipinahahayagngmga
anak ang kanilang isip at damdamin sa kanila. Ang diyalogo ay
kailangan ng mag asawa upang hindi nila malimot na bagama’t
ipinagkaloobnanilaangsarili saisa’tisasa pag ibigatmatrimonyang
kasal, sila rin ay indibidwal na may sariling isip at kalooban.
 Sa huli’y balikan natin ang aral ng gurong Hindu tungkol sa
komunikasyon. Ang pagmamahal ang pinakamabisang paraan ng
komunikasyon,sapagkatangtunaynapagmamahal ayangpagkakaisa
ng isip at puso ng dalawang tao.
 Samakatwid,hindiitonangangailanganpangsalita.Napakatahimikat
payapa marahil ng mundo kung ang lahat ay nagmamahalan.
BATAYANG KONSEPTO:
 Angbukasnakomunikasyonsapagitanngmgamagulangatmgaanak
ay nagbibigay-daan sa mabuting ugnayan ng pamilya sa kapwa.
 Ang pag-unawaat pagigingsensitibosapasalita,di-pasalitaatvirtual
na uri ng komunikasyon ay nakapagpapaunlad ng pakikipagkapwa.
 Ang pag-unawasa kahuluganng dyalogoay makatutulongsaangkop
at maayos na pakikipag-ugnayan sa kapwa.
MODYUL 4: Ang Papel na Panlipunan at Pampolitikal ng Pamilya
“Ang tao ay hindi lamang binubuo ng katawan at espiritu... siya ay isang
panlipunangnilalang,likasnakaugnayng ibapang tao...Ang pakikipagniigsa
ibang tao ay bahagi ng kanyang pagiging tao... " -Esteban, 1990
"Ang pangunahing kontribusyon ng pamilya sa lipunan ay ang karanasan sa
pakikibahagi at pagbibigayan na dapat na bahagi ng buhay pamilya sa pang-
araw-araw.."
Ang Pamilya ay isang munting lipunan (Esteban, 1989).
a. Papel sa Lipunan
(pagiging bukas-palad, pagsusulong ng bayanihan, at pangangalaga sa
kapaligiran); at
b. Papel Pampolitikal
(pagbabantay sa mga batas at mga institusyong panlipunan)
Ang Papel ng Pamilya sa Lipunan
1. Pakikilahok sa mga samahan na boluntaryong naglilingkod sa
pamayanan o kaya'y tumutulong sa mga kapus-palad. Ang papel na
panlipunan at pampolitikal ng pamilya
2. Pagbabayanihan
3. Magiliw na pagtanggap lalo na sa mga panauhin.
4. Pangangalaga sa kalikasan
5. Pagtataguyod ng Clean and Green Program
Papel na Pampolitikal ng Pamilya
 Ang papel na panlipunan ng pamilya ay dapat ding maipahayag sa
pamamagitan ngpakikialam sa politika.
 Nararapat na manguna ang pamilya sa pagtiyak na ang mga batas at
angmga institusyong panlipunan ay hindi taliwas, sa halip ay
nagsusulong at nangangalaga sa mgaka#apatan at tungkulin ng
pamilya.Kalakipnitoay dapatnaalamdinngpamilyaangmganatu#al
at legal na ka#apatan nito. dapat din na pangunahan nito ang
pagpapanibago sa lipunanat hin"i magpabaya sa kaniyang mga
tungkulin.
Ang sumusunod ang mga karapatan ng pamilya:
1. Ang karapatang umiral at magpatuloy bilang pamilya
2. Ang karapatang isakatuparan ang kanyang pananagutan...
3. Ang karapatang maging pribado ang buhay...
4. Ang karapatan sa pagkakaroon ng bigkis at institusyon ng KASAL.
5. Ang karapatan sa paniniwala at pagpapahayag ng pananampalataya
at pagpapalaganap nito.
6. Ang karapatang palakihin ang mga anak ayon sa tradisyon,
pananampalataya, pagpapahalaga at kultura.
7. Ang karapatan na magtamo ng pisikal, panlipunan, pampolitikal at
pang-ekonomiyang seguridad.
8. Ang karapatan sa tahanan o tirahang angkop sa maayos na buhay
pamilya.
9. Angkarapatanupang makapagpahayagatkatawaninngmambabatas
o asosasyon...
10. Ang karapatang magbuo ng asosasyon...
11. Ang karapatang mapangalagaan ang mga kabataan...
12. Ang karapatan sa kapaki-pakinabang na paglilibang...
13. Angkarapatanngmga matatandasakarapat-dapatnapamumuhayat
kamatayan.
14. Ang karapatang mandayuhan sa ibang probinsya o ibang bansa.
BATAYANG KONSEPTO:
 Ang pamilya ay may pananagutan sa pagbuo ng mapanagutang
lipunan sa pamamagitan ng pagganap sa mga papel na panlipunan
(pagpapakita ng pagtulong sa kapitbahay o pamayanan, at
pagmamalasakit sa kalikasan) at papel na pampolitikal (pagbabantay
sa mga karapatan at tungkulin ng pamilya at mga institusyong
nagsusulong ng mga karapatan nito).
Esp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilan

More Related Content

What's hot

ESP-8-Q1-kahalagahan-ng-komunikasyon-sa-pamilya.pptx
ESP-8-Q1-kahalagahan-ng-komunikasyon-sa-pamilya.pptxESP-8-Q1-kahalagahan-ng-komunikasyon-sa-pamilya.pptx
ESP-8-Q1-kahalagahan-ng-komunikasyon-sa-pamilya.pptx
MaamGrace4
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Learner's Material
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Learner's MaterialEdukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Learner's Material
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Learner's Material
DepEd - San Carlos City (Pangasinan)
 
Ang pamilya bilang natural na institusyon
Ang pamilya bilang natural na institusyon Ang pamilya bilang natural na institusyon
Ang pamilya bilang natural na institusyon
Reinaliza Perido
 
Modyul 2: Pagpapaunlad sa Pag-aaral at Pananampalataya ng Pamilya
Modyul 2: Pagpapaunlad sa Pag-aaral at Pananampalataya ng PamilyaModyul 2: Pagpapaunlad sa Pag-aaral at Pananampalataya ng Pamilya
Modyul 2: Pagpapaunlad sa Pag-aaral at Pananampalataya ng Pamilya
Ivy Bautista
 
EsP 8 Modyul 9
EsP 8 Modyul 9EsP 8 Modyul 9
EsP 8 Modyul 9
Mich Timado
 
Modyul 4 EsP
Modyul 4 EsPModyul 4 EsP
Modyul 4 EsP
Ivy Gatdula Bautista
 
Ang sekswalidad ng tao ppt
Ang sekswalidad ng tao pptAng sekswalidad ng tao ppt
Ang sekswalidad ng tao ppt
Joanna Pauline Honasan
 
Ang Pamilya Bilang Likas na Institusyon
Ang Pamilya Bilang Likas na InstitusyonAng Pamilya Bilang Likas na Institusyon
Ang Pamilya Bilang Likas na Institusyon
Kristine Joy Ramirez
 
EsP 8 Modyul 6 Pakikipagkaibigan
EsP 8 Modyul 6 PakikipagkaibiganEsP 8 Modyul 6 Pakikipagkaibigan
EsP 8 Modyul 6 Pakikipagkaibigan
Mich Timado
 
Esp 8 week 3 Unang Kwarter
Esp 8 week 3 Unang KwarterEsp 8 week 3 Unang Kwarter
Esp 8 week 3 Unang Kwarter
JocelFrancisco2
 
Modyul 1-pagkilos-tungo-sa-pagmamahalan-ng-pamilya-2
Modyul 1-pagkilos-tungo-sa-pagmamahalan-ng-pamilya-2Modyul 1-pagkilos-tungo-sa-pagmamahalan-ng-pamilya-2
Modyul 1-pagkilos-tungo-sa-pagmamahalan-ng-pamilya-2
Ivy Bautista
 
EsP 8 Modyul 3
EsP 8 Modyul 3EsP 8 Modyul 3
EsP 8 Modyul 3
Mich Timado
 
ESP MODULE 1(PAMILYA BILANG ISANG NATURAL NA INSITUSYON SA LIPUNAN).pptx
ESP MODULE 1(PAMILYA BILANG ISANG NATURAL NA INSITUSYON SA LIPUNAN).pptxESP MODULE 1(PAMILYA BILANG ISANG NATURAL NA INSITUSYON SA LIPUNAN).pptx
ESP MODULE 1(PAMILYA BILANG ISANG NATURAL NA INSITUSYON SA LIPUNAN).pptx
HappieMontevirgenCas
 
Esp 8 tos first grading 1
Esp 8 tos first grading 1Esp 8 tos first grading 1
Esp 8 tos first grading 1
wena henorga
 
ESP 8 KATAPATAN SA SALITA AT SA GAWA.pptx
ESP 8 KATAPATAN SA SALITA AT SA GAWA.pptxESP 8 KATAPATAN SA SALITA AT SA GAWA.pptx
ESP 8 KATAPATAN SA SALITA AT SA GAWA.pptx
LUDIVINABAUTISTA
 
EsP 8 Modyul 13
EsP 8 Modyul 13EsP 8 Modyul 13
EsP 8 Modyul 13
Mich Timado
 
Module 3: Pagpapaunlad ng Komunikasyon sa Pamilya
Module 3: Pagpapaunlad ng Komunikasyon sa PamilyaModule 3: Pagpapaunlad ng Komunikasyon sa Pamilya
Module 3: Pagpapaunlad ng Komunikasyon sa Pamilya
Ivy Bautista
 
ESP 10- MODYUL 1: ISIP AT KILOS-LOOB (PART 1)
ESP 10- MODYUL 1: ISIP AT KILOS-LOOB (PART 1)ESP 10- MODYUL 1: ISIP AT KILOS-LOOB (PART 1)
ESP 10- MODYUL 1: ISIP AT KILOS-LOOB (PART 1)
TeacherAira11
 
Unang Markahang Pagsusulit sa EsP Baitang walo w/ TOS
Unang Markahang Pagsusulit sa EsP Baitang walo w/ TOSUnang Markahang Pagsusulit sa EsP Baitang walo w/ TOS
Unang Markahang Pagsusulit sa EsP Baitang walo w/ TOS
ESMAEL NAVARRO
 

What's hot (20)

ESP-8-Q1-kahalagahan-ng-komunikasyon-sa-pamilya.pptx
ESP-8-Q1-kahalagahan-ng-komunikasyon-sa-pamilya.pptxESP-8-Q1-kahalagahan-ng-komunikasyon-sa-pamilya.pptx
ESP-8-Q1-kahalagahan-ng-komunikasyon-sa-pamilya.pptx
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Learner's Material
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Learner's MaterialEdukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Learner's Material
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Learner's Material
 
Ang pamilya bilang natural na institusyon
Ang pamilya bilang natural na institusyon Ang pamilya bilang natural na institusyon
Ang pamilya bilang natural na institusyon
 
Modyul 2: Pagpapaunlad sa Pag-aaral at Pananampalataya ng Pamilya
Modyul 2: Pagpapaunlad sa Pag-aaral at Pananampalataya ng PamilyaModyul 2: Pagpapaunlad sa Pag-aaral at Pananampalataya ng Pamilya
Modyul 2: Pagpapaunlad sa Pag-aaral at Pananampalataya ng Pamilya
 
EsP 8 Modyul 9
EsP 8 Modyul 9EsP 8 Modyul 9
EsP 8 Modyul 9
 
Modyul 4 EsP
Modyul 4 EsPModyul 4 EsP
Modyul 4 EsP
 
Ang sekswalidad ng tao ppt
Ang sekswalidad ng tao pptAng sekswalidad ng tao ppt
Ang sekswalidad ng tao ppt
 
Ang Pamilya Bilang Likas na Institusyon
Ang Pamilya Bilang Likas na InstitusyonAng Pamilya Bilang Likas na Institusyon
Ang Pamilya Bilang Likas na Institusyon
 
EsP 8 Modyul 6 Pakikipagkaibigan
EsP 8 Modyul 6 PakikipagkaibiganEsP 8 Modyul 6 Pakikipagkaibigan
EsP 8 Modyul 6 Pakikipagkaibigan
 
Esp 8 week 3 Unang Kwarter
Esp 8 week 3 Unang KwarterEsp 8 week 3 Unang Kwarter
Esp 8 week 3 Unang Kwarter
 
Modyul 1-pagkilos-tungo-sa-pagmamahalan-ng-pamilya-2
Modyul 1-pagkilos-tungo-sa-pagmamahalan-ng-pamilya-2Modyul 1-pagkilos-tungo-sa-pagmamahalan-ng-pamilya-2
Modyul 1-pagkilos-tungo-sa-pagmamahalan-ng-pamilya-2
 
EsP 8 Modyul 3
EsP 8 Modyul 3EsP 8 Modyul 3
EsP 8 Modyul 3
 
ESP MODULE 1(PAMILYA BILANG ISANG NATURAL NA INSITUSYON SA LIPUNAN).pptx
ESP MODULE 1(PAMILYA BILANG ISANG NATURAL NA INSITUSYON SA LIPUNAN).pptxESP MODULE 1(PAMILYA BILANG ISANG NATURAL NA INSITUSYON SA LIPUNAN).pptx
ESP MODULE 1(PAMILYA BILANG ISANG NATURAL NA INSITUSYON SA LIPUNAN).pptx
 
Esp 8 tos first grading 1
Esp 8 tos first grading 1Esp 8 tos first grading 1
Esp 8 tos first grading 1
 
ESP 8 KATAPATAN SA SALITA AT SA GAWA.pptx
ESP 8 KATAPATAN SA SALITA AT SA GAWA.pptxESP 8 KATAPATAN SA SALITA AT SA GAWA.pptx
ESP 8 KATAPATAN SA SALITA AT SA GAWA.pptx
 
EsP 8 Modyul 13
EsP 8 Modyul 13EsP 8 Modyul 13
EsP 8 Modyul 13
 
Module 3: Pagpapaunlad ng Komunikasyon sa Pamilya
Module 3: Pagpapaunlad ng Komunikasyon sa PamilyaModule 3: Pagpapaunlad ng Komunikasyon sa Pamilya
Module 3: Pagpapaunlad ng Komunikasyon sa Pamilya
 
ESP MODULE GRADE 8
ESP MODULE GRADE 8ESP MODULE GRADE 8
ESP MODULE GRADE 8
 
ESP 10- MODYUL 1: ISIP AT KILOS-LOOB (PART 1)
ESP 10- MODYUL 1: ISIP AT KILOS-LOOB (PART 1)ESP 10- MODYUL 1: ISIP AT KILOS-LOOB (PART 1)
ESP 10- MODYUL 1: ISIP AT KILOS-LOOB (PART 1)
 
Unang Markahang Pagsusulit sa EsP Baitang walo w/ TOS
Unang Markahang Pagsusulit sa EsP Baitang walo w/ TOSUnang Markahang Pagsusulit sa EsP Baitang walo w/ TOS
Unang Markahang Pagsusulit sa EsP Baitang walo w/ TOS
 

Similar to Esp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilan

Day-5-Thursday-Pamamahala-ng-Pagkakaiba-iba-ng-Pamilya.pptx
Day-5-Thursday-Pamamahala-ng-Pagkakaiba-iba-ng-Pamilya.pptxDay-5-Thursday-Pamamahala-ng-Pagkakaiba-iba-ng-Pamilya.pptx
Day-5-Thursday-Pamamahala-ng-Pagkakaiba-iba-ng-Pamilya.pptx
SahleeGabiaBaja
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 8 - Komunikasyon ng Pamilya
Edukasyon sa Pagpapakatao 8 - Komunikasyon ng PamilyaEdukasyon sa Pagpapakatao 8 - Komunikasyon ng Pamilya
Edukasyon sa Pagpapakatao 8 - Komunikasyon ng Pamilya
MadeeAzucena1
 
ANG MISYON NG PAMILYA.pptx
ANG MISYON NG PAMILYA.pptxANG MISYON NG PAMILYA.pptx
ANG MISYON NG PAMILYA.pptx
EVELYNGAYOSO2
 
EsP Modyul 3 pres.
EsP Modyul 3 pres.EsP Modyul 3 pres.
EsP Modyul 3 pres.
Ivy Gatdula Bautista
 
module 2.ppt
module 2.pptmodule 2.ppt
module 2.ppt
KathlyneJhayne
 
Kahalagahan ng komunikasyon sa pagpapatatag ng pamilya
Kahalagahan ng komunikasyon sa pagpapatatag ng pamilyaKahalagahan ng komunikasyon sa pagpapatatag ng pamilya
Kahalagahan ng komunikasyon sa pagpapatatag ng pamilya
Jam Lacanlale
 
EsP 8 week 1.4
EsP 8 week 1.4EsP 8 week 1.4
EsP 8 week 1.4
JocelFrancisco2
 
esp modyul3 komunikasyon.pptx
esp modyul3 komunikasyon.pptxesp modyul3 komunikasyon.pptx
esp modyul3 komunikasyon.pptx
joselynpontiveros
 
Esp modyul 3 presentation.
Esp modyul 3 presentation.Esp modyul 3 presentation.
Esp modyul 3 presentation.
Ivy Gatdula Bautista
 
ESP 8_PAMILYA BILANG NATURAL NA INSTITUSYON.pptx
ESP 8_PAMILYA BILANG NATURAL NA INSTITUSYON.pptxESP 8_PAMILYA BILANG NATURAL NA INSTITUSYON.pptx
ESP 8_PAMILYA BILANG NATURAL NA INSTITUSYON.pptx
doinksasis92
 
Ang Misyon ng Pamilya.pptx
Ang Misyon ng Pamilya.pptxAng Misyon ng Pamilya.pptx
Ang Misyon ng Pamilya.pptx
KristelleMaeAbarco3
 
Pagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunan
Pagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunanPagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunan
Pagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunan
MartinGeraldine
 
dokumen.tips_komunikasyon-sa-pamilya.ppt
dokumen.tips_komunikasyon-sa-pamilya.pptdokumen.tips_komunikasyon-sa-pamilya.ppt
dokumen.tips_komunikasyon-sa-pamilya.ppt
AbegailJoyLumagbas1
 
komunikasyon sa pamilya
komunikasyon sa pamilyakomunikasyon sa pamilya
komunikasyon sa pamilya
vincerhomil
 
Aralin 2 ESP Grade 8.pptx
Aralin 2 ESP Grade 8.pptxAralin 2 ESP Grade 8.pptx
Aralin 2 ESP Grade 8.pptx
RowellRizalte
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 3 - Ikalawa at ikatlong pagkikita
Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 3 - Ikalawa at ikatlong pagkikitaEdukasyon sa Pagpapakatao Modyul 3 - Ikalawa at ikatlong pagkikita
Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 3 - Ikalawa at ikatlong pagkikita
ESMAEL NAVARRO
 
cot 2nd quarter.pptx
cot 2nd quarter.pptxcot 2nd quarter.pptx
cot 2nd quarter.pptx
KaelAsonyab
 
ESP-G8.pptx
ESP-G8.pptxESP-G8.pptx
ESP 8 Modyul 10
ESP 8 Modyul 10ESP 8 Modyul 10
ESP 8 Modyul 10
Mich Timado
 

Similar to Esp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilan (20)

Day-5-Thursday-Pamamahala-ng-Pagkakaiba-iba-ng-Pamilya.pptx
Day-5-Thursday-Pamamahala-ng-Pagkakaiba-iba-ng-Pamilya.pptxDay-5-Thursday-Pamamahala-ng-Pagkakaiba-iba-ng-Pamilya.pptx
Day-5-Thursday-Pamamahala-ng-Pagkakaiba-iba-ng-Pamilya.pptx
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 8 - Komunikasyon ng Pamilya
Edukasyon sa Pagpapakatao 8 - Komunikasyon ng PamilyaEdukasyon sa Pagpapakatao 8 - Komunikasyon ng Pamilya
Edukasyon sa Pagpapakatao 8 - Komunikasyon ng Pamilya
 
ANG MISYON NG PAMILYA.pptx
ANG MISYON NG PAMILYA.pptxANG MISYON NG PAMILYA.pptx
ANG MISYON NG PAMILYA.pptx
 
EsP Modyul 3 pres.
EsP Modyul 3 pres.EsP Modyul 3 pres.
EsP Modyul 3 pres.
 
module 2.ppt
module 2.pptmodule 2.ppt
module 2.ppt
 
Kahalagahan ng komunikasyon sa pagpapatatag ng pamilya
Kahalagahan ng komunikasyon sa pagpapatatag ng pamilyaKahalagahan ng komunikasyon sa pagpapatatag ng pamilya
Kahalagahan ng komunikasyon sa pagpapatatag ng pamilya
 
EsP 8 week 1.4
EsP 8 week 1.4EsP 8 week 1.4
EsP 8 week 1.4
 
esp modyul3 komunikasyon.pptx
esp modyul3 komunikasyon.pptxesp modyul3 komunikasyon.pptx
esp modyul3 komunikasyon.pptx
 
Esp modyul 3 presentation.
Esp modyul 3 presentation.Esp modyul 3 presentation.
Esp modyul 3 presentation.
 
ESP 8_PAMILYA BILANG NATURAL NA INSTITUSYON.pptx
ESP 8_PAMILYA BILANG NATURAL NA INSTITUSYON.pptxESP 8_PAMILYA BILANG NATURAL NA INSTITUSYON.pptx
ESP 8_PAMILYA BILANG NATURAL NA INSTITUSYON.pptx
 
1
11
1
 
Ang Misyon ng Pamilya.pptx
Ang Misyon ng Pamilya.pptxAng Misyon ng Pamilya.pptx
Ang Misyon ng Pamilya.pptx
 
Pagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunan
Pagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunanPagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunan
Pagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunan
 
dokumen.tips_komunikasyon-sa-pamilya.ppt
dokumen.tips_komunikasyon-sa-pamilya.pptdokumen.tips_komunikasyon-sa-pamilya.ppt
dokumen.tips_komunikasyon-sa-pamilya.ppt
 
komunikasyon sa pamilya
komunikasyon sa pamilyakomunikasyon sa pamilya
komunikasyon sa pamilya
 
Aralin 2 ESP Grade 8.pptx
Aralin 2 ESP Grade 8.pptxAralin 2 ESP Grade 8.pptx
Aralin 2 ESP Grade 8.pptx
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 3 - Ikalawa at ikatlong pagkikita
Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 3 - Ikalawa at ikatlong pagkikitaEdukasyon sa Pagpapakatao Modyul 3 - Ikalawa at ikatlong pagkikita
Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 3 - Ikalawa at ikatlong pagkikita
 
cot 2nd quarter.pptx
cot 2nd quarter.pptxcot 2nd quarter.pptx
cot 2nd quarter.pptx
 
ESP-G8.pptx
ESP-G8.pptxESP-G8.pptx
ESP-G8.pptx
 
ESP 8 Modyul 10
ESP 8 Modyul 10ESP 8 Modyul 10
ESP 8 Modyul 10
 

Esp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilan

 • 1. ESP 8 YUNIT1 MODYUL 1: ANG PAMILYABILANG NATURAL NA INSTITUSYONBUOD ANO NGA BA ANG PAMILYA? Ayon kay Pierangelo Alejo(2004), ang pamilya ang pangunahing institusyon sa lipunan na nabuo sa pamamagitan ng pagpapakasal ng isang lalaki at babae dahil sa kanilang walang pag- iimbot, puro, at romantikongpagmamahal- kapwanangakongmagsasamahanggang sa wakas ng kanilang buhay. Ang pamilya ay isang pagmamahal sa kapwa sa pamamagitan ng kawanggawa, kabutihang loob, at paggalang o pagsunod. BAKIT ANG PAMILYA AY ISANG LIKAS NA INSTITUSYON? 1. Angpamilyaaypamayananngmgatao nakungsaanang maayosnaparaan ng pag-iral at pamumuhay ay nakabatay sa ugnayan. 2. Nabuo ang pamilya sa pagmamahalan ng isang lalaki at babaeng nagpasyang magpakasal at magsama nang habambuhay. 3. Ang pamilya ang una at pinakamahalagang yunit ng lipunan. Ito ang pundasyon ng lipunan at patuloy na sumusuporta dito dahil sa gampanin nitong magbigay- buhay. 4. Ang pamilya ang orihinal na paaralan ng pagmamahal. 5. Ang pamilya ang una at hindi mapapalitang paaralan para sa panlipunang buhay. 6. May panlipunan at pampolitikal na gampanin ang pamilya. 7. Mahalagang misyonngpamilyaangpagbibigayngedukasyon,paggabaysa mabuting pagpapasiya, at paghubog ng pananampalataya. KABATAAN,kailanganmonangkumilosparasapagtataguyodatpagmamahal ng sarili mong pamilya. BATAYANG KONSEPTO: Ang pamilya ay natural na institusyon ng pagmamahalan at pagtutulungan na nakatutulong sa pagpapaunlad ng sarili tungo sa makabuluhang pakikipagkapwa. MODYUL 2: Ang Misyon ng Pamilya sa Pagbibigay ng Edukasyon, Paggabay sa Pagpapasiya, at Paghubog ng Pananampalataya Bahagi ng buhay ng isanglalaki at babae na nagpasiyangmagpakasal ang magkaroonngmga anak – itoay bungang kanilangpagtugonsatawagng Diyos na magmahal. At mula sa pagiging mag-asawa,sila ay makabubuong isang pamilya – isang pamilya na tungkulin nilang alagaan at arugain. Ito ay isang tungkulin na hindi maaaring talikuran o ipasa sa iba. Angpagigingmapanagutanngmgamagulangaynangangahuluganng malayang pagganap sa kanilang mga tungkulin kakambal ang pagtanggap sa anumang kahihinatnan ng kanilang mga pagganap at hindi pagganap sa mga ito. Mahalagang may kakayahan silang harapin ang anumang hamon sa lahat ng pagkakataon na ginagabayan ng prinsipyong moral. Mahalaga ring maisapuso nila ang pagkakaroon ng pananagutan sa Diyos, sa kanilang konsensya, at sa lahat ng mga taong ibinigay sa kanila ng Diyos upang paglingkuran at alagaan. Ang tungkulin ng mga magulang sa kanilang mga anak ay hindi nagtatapos sa pagbibigay sa kanila ng makakain, maiinom, maisusuot, at matitirahan o sa paghahanda sa kanila para magkaroon ng magandang trabaho sa hinaharap. Kasama rito ang paghahanda para sa kanila sa buhay at paggabay sa kanila upang makamit nila ang tunay na tunguhin ng tao – ang kaniyang kaligayahan at kaganapan bilang tao. Pagbibigay ng Edukasyon Ang karapatan para sa edukasyon ng mga bata ay orihinal at pangunahing karapatan. Kasama ng pagkakaroon ng karapatan ng mga bata sa edukasyon ay ang karapatan ng mga magulang na sila ay turuan. Ito ang dahilankungbakit ang mga magulang ang itinuturingnauna at pangunahing guro ng mga anak sa tahanan. Pangunahing dapat na ituro ng magulang sa kanilang mga anak ang wastong paggamit ng kalayaan sa mga materyal na bagay. Kailangang maturuan ang mga bata na mamuhay nang simple.Saganitongpagmumulat, maisasapusongmgaanakna masmahalaga ang tao sa kung anosiya at hindi sa kung ano ang mayroon siya. Maaaring isipin na simpleng turo ito ngunit ang turong ito ay magbubunga ng iba pang mga pagpapahalaga tulad ng:
 • 2. a. Pagtanggap– dahil sapaghubogsakakayahangtanggapinangtao bilang siya at hindi siya susukatin batay sa kung ano ang maaari niyang maibigay, b. Pagmamahal – dahil sa paghubog sa kakayahang tanggapin ang isangtao na hindi tumitinginsakaniyangkakayahanat katangian ay tanda ng malalim na pagmamahal at; c. katarungan–dahil nagbubunsoditoupangkilalaninatigalangang dignidad ng tao. Paggabay sa Paggawa ng Mabuting Pagpapasiya Mahalaga sa murang edad pa lamang ay binibigyan na ng laya ang bata namagpasiyaparasa kaniyangsarili,mgasimplengpagpapasiyatuladng damit na isusuot, ano ang kaniyang gustong kainin at inumin, ang musikang kaniyangpakikinggan,atibapa.Angmga pagpapasiyangitoay makatutulong upang mataya ang kaniyang kakayahan sa pagpapasiya upang maibahagi sa kaniya ang tulong o paggabay na kaniyang kailangan. Ang pagsisisi ay bunga ng maling pagpili. Ang pagkakaroon ng kakayahan sa mabuting pagpapasiya ay bunga ng karunungan at pagpapahalagang naitanim ng mga magulang sa kanilang mga anak mula noongsilaaybatapalamang.Itoaybungangpagtitiwalaatpagbibigaysamga bata ng kalayaanna gumawa ng pagpa-pasiyanaginagabayanng maingatna paghusga. Paghubog ng Pananampalataya Sabi ni StephenCoveysakaniyangaklatna7Habitsof HighlyEffective Families, may mga pag-aaral na nagpapatunay na ang pakikibahagi ng isang tao sa mga gawaing pangrelihiyon ay mahalaga upang magkaroon ng pangkaisipan at pandamdaming kalusugan at katatagan lalo na kung ito ay ginagawa ng tao nang may pagkukusa o bukas puso. Narito ang ilan sa mga pamamaraan na maaaring makatulong sa iyo at sa iyong pamilya. 1. Tanggapin na ang Diyos ang dapat maging sentro ng buhay-pampamilya 2. Ituon ang pansin sa pag-unawa 3. Hayaang maranasan ang tunay at malalim nitong mensahe 4. Gamitin ang mga pagkakataon na handa ang bawat kasapi ng pamilya na makinig at matuto 5. Tulungan ang bawat kasapi upang maitanim sa kanilang isipan ang mga itinuturo tungkol sa pananampalataya 6. Iwasan ang pag-aalok ng “suhol.” 7.Ipadanas ang pananampalataya nang may kagalakan BATAYANG KONSEPTO:  Bukod sa paglalang, may pananagutan ang mga magulang na bigyan ng maayos na edukasyon ang kanilang mga anak, gabayan sa pagpapasya at hubugin sa pananampalataya.  Ang karapatan at tungkulin ng mga magulang na magbigay ng edukasyon ang bukod tangi at pinakamahalagang gampanin ng mga magulang. MODYUL 3: Kahalagahan ng komunikasyon sa pagpapatatag ng pamilya  AngKomunikasyonayanumangsenyasosimbulonaginagamitngtao upangipahayagangkaniyanginisipatpinapahalagahan,kabilangdito ang wika, kilos, tono ng boses,katayuan, uri ng pamumuhay, at mga gawa.  Maging ang katahimikan ay may ipinahihiwatig.  Nagpapahayagtayohindi lamangsapamamagitanngatingsinasabi o ginagawakundi magingsakungsinotayoat paano tayonamumuhay.  Mahalaga sa atin ang katapatan at integridad hindi lamang sa salita kundi sa gawa.  Sa pamamagitan ng Komunikasyon ,naipapahayag ng mga kasapi ng pamilyaangkanilangmgapangangailangan,ninanais,atangkanilang pagmamalasakit sa isa’t isa.  Ang Komunikasyon sa pamilya ay ang paraan kung paano nagpapalitanngpasalitaat di- pasalitangimpormasyonsapagitanng mga kasapi nito.  Isang mahalagang kasanayan sa komunikasyon ang kakayahan na magbibigay ng tuon sa iniisip at sa nadarama ng kapwa.  Hindi nakapagtataka na ang hindi maayos na komunikasyon sa pamilya ay nagiging sanhi ng hindi mabuting ugnayanng mga kasapi nito. MGA HAMON SA KOMYUNIKASYON SA MGA PAMILYA SA MODERNONG PANAHON:  Mas malakinghamonangpagkakaroonngmabisangkomunikasyonsa pamilya sa modernong panahon.
 • 3.  Ang pamilya ay nahaharap sa maraming pagbabago.  Angmga pagbabagongito ay nakaaapektosadaloyng komunikasyon at sa uri ng ugnayan ng mga kasapi ng pamilya.  Ang ilan ay mga positibong pagbabago at ang ilan naman ay mga hamong kailangang malampasan nito.  Ilansa mga positibongpagbabagoayangpagkakaroonng mga kasapi nitongkamalayantungkol sakanilangkalayaanbilangtao,kamalayan tungkol sakanilangpakikipagkapwa,mapanagutangpagmamagulang, at  Ang ilan naman sa mga negatibo ay negatibo ay ang entitlement mentality, kawalang galang sa awtoridad at nakatatanda, ang mga kahirapansa pagsasalinngpagpapahalaga,anglegal na paghihiwalay ng mga mag- asawa o pagsasawalang bisa ng matrimonya ng kasal, pagpapalaglag, at kahirapan o kasalatan sa buhay.  Nag-uugat ang mga negatibong pagbabagong ito sa pamilya sa labis na materyalismo at pangingibabaw ng paghahangad sa panariling kapakanan bago ang pamilya.  Natural lamang na kung sira ang ugnayan sa pamilya, sira rin ang komunikasyon at gayon din naman kung sira ang komunikasyonay sira rin ang ugnayan ng pamilya. PAANO MAPAPATATAG NG KOMYUNIKASYON ANG PAMILYA?  Ang pinkamabisang tugon dito ay ang pag unawa sa tunay na kahulugan ng komunikasyon sa pagitan ng tao.  Ang tunay na komunikasyon sa pagitan ng mga tao ay tintawag ni Martin Buber na “Diyalogo”  Ang tunay na diyalogo ay hindi lamang pag-uusap o pakikipagtalastasan.Hindi itotuladngteknikal na pakahulugan dito.  Hindi itopakikipagkasundoopakikipagpalitanngimpormasyonupang makumbinsi ang kapwa na magkaroon ng katulad na pananaw. ANG DIYALOGO:  Ang diyalogo ay nagsisimula sa sining ng pakikinig.  Ang dalawang tao ay dumudulog sa diyalogo nang may lubos na pagbubukas ng sarili at tiwala sa isa’t isa.  Hindi ito pagkumbinsi, kundi ang pakikinig sa kapwa upang maunawaan ang kaniyang pananaw at pinanggagalingan at pagpapahayag naman ng sariling pananaw sa kapwa.  Sa huli’y hindi nila kailangang magkaroon ng parehong pananaw o kompromiso tungkol sa isang bagay.  Katarungan ang pinakamababang hatid ng tao sa diyalogo at pagmamahal naman ang pinakamataas. ANO ANG DIYALOGO?  Ang pakikipagdiyalogo ay pagkumpirma sa pagkatao ng taong kadiyalogo.  Sa pakikipagdiyalogo tinitingnanmo ang kapwa nang may paggalang sa kaniyangdignidadkaya’tinilalagaymoangiyongsarili at binibigay ang buong atensyon sa pakikipagdiyalogo sa kaniya.  Kayanga sadiyalogonakahandakangtumayosatinatawagnanarrow ridge o makipot na tuntungan. Ito ang tinatawag ni Buber na ugnayang I-thou.  Ang Komunikasyong ito ay posible lamang sa pagitan ng mga tao. Natutuwa tayo sa ating alaga kung kaya nitong ipaalam sa atin ang kanilang pangangailangan. Halimbawa ang asong nais pumasok ng bahay na marunong kumatok, o binibitbit ang kaniyang kainan papuntasaatinkungito’ynagugutomna,okaya’ykusangpumapasok sa palikuranupangmagbawasat umihi,atmarunongpang mag-flush ng toilet! Bagama’t nagagawa ito ng aso wala itong kamalayan na tuladng sa tao. Hindi niyaalam ang mga bagay na ito.Ginagawaniya ito dahil epektibo ang mga kilos na ito upang makuha niya ang kaniyangmgakailangan.Tinatawagitongconditioningngpsychologist na si Ivan Pavlov.  Sa isang banda, ang tao sa komunikasyon ay may kaalaman at kamalayan  Bukod sa siya’y may kakayahang magwika, kaya niya ring maging mapanlikha o malikhain sa pagpapahayag ng kaniyang iniisip at nadarama.  Halimbawa, kung nais niyang suyuin ang isang kaibigan, maaaring bigyanniyaitong bulaklakoipagluluto kaya ng masarap na pagkain.  Kung ang komunikasyon ay ginagawa upang makamit ang isang layuning pansarili, o kung ang pakay ay marinig lamang at hindi ang makinig , hindi ito nasa isang diyalogo kundi monologo. Hindi tinitingnanangkapwabilangtaokundiisangdaanupangmakamitang nais. Ito ang tinatawag na ugnayang I – it.
 • 4. ANG DIYALOGO AY NARARAPAT NA SA PAMILYA NAGSISIMULAT AT NATUTUTUNAN:  Ang isa sa pinakamalaking suliranin sa pamilya ngayon ang kawalan ng tunay na komunikasyonsapagitanng mag asawa, mga magulang, at mga anak. Madalas na sa pakikipag usap sa mga anak, mas mahalagasa magulangangmaipaunawaangnaisnilaparasakanilang anak, hindi ang pakikinig sa nais ng mga anak.  Angmgaanaknamantinitingnanangmgamagulangbilangmgataong walang kakayahang making at umunawa kaya’t mas minamabuti pa ang manahimik at itago ang tunay na nararamdaman.  Minsan masmadali ang magpanggapkaysa magpakatotoosaloobng pamiilya.  Labisnanakalulungkotangkatotohanannamagingsaloobngpamilya ay kadalasang hindi nakukumpirma ang atiing pagkatao.  Ang diyalogo ay nararapat na higit na madali para sa isang pamilya kaysa sa hindi magkakapamilya.  Kailangan lamang na pairalin ang pagmamahal na natural na nagbibigkas sa mga kasapi nito.  Kungmas pinahahalagahannatinangpamilyanatinat ang kapamilya kaysa ating sarili, mas magiging medaling dumulog sa isang diyalogo nang may kababaang-loob at kahandaang umunawa.  Mas magiging madali ang maging bukas at magtiwala. Mas magiging madali at umunawa hindi lamang sa sinasabi kundi sa mga hindi masabi ng kapamilya. Sa diyalogo ang mga anak ay pinakikinggan at inuunawa. Madalas din sila’y bibigyan ng kalayaang lumahok sa paggawa ng pasiya at tumulong sa paglutas ng mga problema. Sa diyalogo walang maliit o Malaki, mataas o mababa. Lahat ay magkakatulad na tao, may dignidad at sariling isip at kalooban. Ang mga magulang naman ay tinitingnan ng mga anak bilang mga taong bukasatmay pagunawaat buongpagtitiwalangipinahahayagngmga anak ang kanilang isip at damdamin sa kanila. Ang diyalogo ay kailangan ng mag asawa upang hindi nila malimot na bagama’t ipinagkaloobnanilaangsarili saisa’tisasa pag ibigatmatrimonyang kasal, sila rin ay indibidwal na may sariling isip at kalooban.  Sa huli’y balikan natin ang aral ng gurong Hindu tungkol sa komunikasyon. Ang pagmamahal ang pinakamabisang paraan ng komunikasyon,sapagkatangtunaynapagmamahal ayangpagkakaisa ng isip at puso ng dalawang tao.  Samakatwid,hindiitonangangailanganpangsalita.Napakatahimikat payapa marahil ng mundo kung ang lahat ay nagmamahalan. BATAYANG KONSEPTO:  Angbukasnakomunikasyonsapagitanngmgamagulangatmgaanak ay nagbibigay-daan sa mabuting ugnayan ng pamilya sa kapwa.  Ang pag-unawaat pagigingsensitibosapasalita,di-pasalitaatvirtual na uri ng komunikasyon ay nakapagpapaunlad ng pakikipagkapwa.  Ang pag-unawasa kahuluganng dyalogoay makatutulongsaangkop at maayos na pakikipag-ugnayan sa kapwa. MODYUL 4: Ang Papel na Panlipunan at Pampolitikal ng Pamilya “Ang tao ay hindi lamang binubuo ng katawan at espiritu... siya ay isang panlipunangnilalang,likasnakaugnayng ibapang tao...Ang pakikipagniigsa ibang tao ay bahagi ng kanyang pagiging tao... " -Esteban, 1990 "Ang pangunahing kontribusyon ng pamilya sa lipunan ay ang karanasan sa pakikibahagi at pagbibigayan na dapat na bahagi ng buhay pamilya sa pang- araw-araw.." Ang Pamilya ay isang munting lipunan (Esteban, 1989). a. Papel sa Lipunan (pagiging bukas-palad, pagsusulong ng bayanihan, at pangangalaga sa kapaligiran); at b. Papel Pampolitikal (pagbabantay sa mga batas at mga institusyong panlipunan) Ang Papel ng Pamilya sa Lipunan 1. Pakikilahok sa mga samahan na boluntaryong naglilingkod sa pamayanan o kaya'y tumutulong sa mga kapus-palad. Ang papel na panlipunan at pampolitikal ng pamilya 2. Pagbabayanihan 3. Magiliw na pagtanggap lalo na sa mga panauhin. 4. Pangangalaga sa kalikasan 5. Pagtataguyod ng Clean and Green Program
 • 5. Papel na Pampolitikal ng Pamilya  Ang papel na panlipunan ng pamilya ay dapat ding maipahayag sa pamamagitan ngpakikialam sa politika.  Nararapat na manguna ang pamilya sa pagtiyak na ang mga batas at angmga institusyong panlipunan ay hindi taliwas, sa halip ay nagsusulong at nangangalaga sa mgaka#apatan at tungkulin ng pamilya.Kalakipnitoay dapatnaalamdinngpamilyaangmganatu#al at legal na ka#apatan nito. dapat din na pangunahan nito ang pagpapanibago sa lipunanat hin"i magpabaya sa kaniyang mga tungkulin. Ang sumusunod ang mga karapatan ng pamilya: 1. Ang karapatang umiral at magpatuloy bilang pamilya 2. Ang karapatang isakatuparan ang kanyang pananagutan... 3. Ang karapatang maging pribado ang buhay... 4. Ang karapatan sa pagkakaroon ng bigkis at institusyon ng KASAL. 5. Ang karapatan sa paniniwala at pagpapahayag ng pananampalataya at pagpapalaganap nito. 6. Ang karapatang palakihin ang mga anak ayon sa tradisyon, pananampalataya, pagpapahalaga at kultura. 7. Ang karapatan na magtamo ng pisikal, panlipunan, pampolitikal at pang-ekonomiyang seguridad. 8. Ang karapatan sa tahanan o tirahang angkop sa maayos na buhay pamilya. 9. Angkarapatanupang makapagpahayagatkatawaninngmambabatas o asosasyon... 10. Ang karapatang magbuo ng asosasyon... 11. Ang karapatang mapangalagaan ang mga kabataan... 12. Ang karapatan sa kapaki-pakinabang na paglilibang... 13. Angkarapatanngmga matatandasakarapat-dapatnapamumuhayat kamatayan. 14. Ang karapatang mandayuhan sa ibang probinsya o ibang bansa. BATAYANG KONSEPTO:  Ang pamilya ay may pananagutan sa pagbuo ng mapanagutang lipunan sa pamamagitan ng pagganap sa mga papel na panlipunan (pagpapakita ng pagtulong sa kapitbahay o pamayanan, at pagmamalasakit sa kalikasan) at papel na pampolitikal (pagbabantay sa mga karapatan at tungkulin ng pamilya at mga institusyong nagsusulong ng mga karapatan nito).