SlideShare a Scribd company logo
1 of 80
Download to read offline
MGA HAYOP NA LIGAW AT
ENDANGERED, KALINGAIN
AT ALAGAAN
WILD AND ENDANGERED
ANIMALS PROTECTION
AND CONSERVATION
PANIMULA
introduction
Ang pagkalinga ay hindi lamang naipakikita sa mga tao. Ito
ay maaaring ipakita rin sa iba pang nilikha tulad ng mga
hayop. Bilang batang mag-aaral, nararapat lang na
kalingain, mahalin, at alagaang mabuti ang mga hayop.
Alamin kung papaano ito gagawin
Care isn't only for people but for all creations, such as
animals. As a students, we should protect, love, and take
good care of animals. Find out how to do it.
ALAMIN NATIN!
let’s find out!
ANG PAGLALAKBAY SA
MANILA ZOO
basahin natin!
TRIP TO THE
MANILA ZO0
let’s read!
Araw ng Sabado. Maagang gumising ang magkapatid na Jasper at Justin
dahil sa field trip nila sa Manila Zoo. Agad silang naghanda ng kanilang
mga sarili upang makarating sila sa tamang oras sa hintayang lugar.
Nakarating ang lahat sa tamang oras kaya’t sila ay masayang nakaalis
patungong Manila Zoo. Masayang-masaya ang mga bata habang
naglalakbay. May tawanan, kuwentuhan, at siyempre may kainan.
MANILA ZOO
On Saturday, the brothers Jasper and Justin woke up early because of
their field trip to the Manila Zoo. They immediately prepared themselves
so that they could arrive at the waiting area at the right time. Everyone
arrived on time, so they happily left for the Manila Zoo. Children are very
happy while traveling. There is laughter, conversation, and, of course,
food.
MANILA ZOO
Animal Name
Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa Manila Zoo.
Bago sila bumaba ng bus ay ipinaalala ulit ng guro ang
mga dapat at hindi dapat gawin ng bawat isa para sa
maayos na pag-iikot sa loob ng Manila Zoo
Animal Name
A few moments later, they arrived at the Manila Zoo.
Before they got off the bus, the teacher reminded them
again of the dos and don'ts of each one for a smooth
ride inside the Manila Zoo.
Pagkamangha at pagkagulat ang naramdaman ng bawat isa sa
nakita nilang mga hayop na ligaw tulad ng spotted deer, Philippine
Eagle, tamaraw, pond turtle, tarsier, crocodile, at marami pang iba sa
loob ng Manila Zoo.
Everyone felt amazed and surprised when they saw wild animals
such as spotted deer, Philippine Eagle, tamaraw, pond turtle, tarsier,
crocodile, and many others inside the Manila Zoo.
Ipinaliwanag din ng kanilang guro ang iba’t ibang pamamaraan ng
pag-aalaga at pagkalinga sa mga nabanggit na hayop na ligaw.
Ipinaalala rin sa bawat isa na nararapat lang na mahalin at alagaang
mabuti ang mga endangered animals. Maaari silang maprotekhanan
sa pamamagitan ng sumusunod
Also, their teacher explained the different methods for taking care of
and protecting the mentioned wild animals. Everyone was also
reminded that it is appropriate to love and take good care of
endangered animals. They can be protected by the following:
(1) MATUTO NANG HIGIT PA TUNGKOL SA
ENDANGERED ANIMALS SA INYONG LUGAR;
1) LEARN MORE ABOUT ENDANGERED
ANIMALS IN YOUR AREA;
(2) BISITAHIN ANG ISANG PAMBANSANG
KANLUNGAN PARA SA MGA WILDLIFE, PARKE
O IBA PANG MGA BUKAS NA ESPASYO;
(2) VISIT A NATIONAL WILDLIFE
REFUGE, PARK, OR OTHER OPEN SPACE.
Wild animals are animals which are not
domesticated. Like lions, bears,etc. The wild
animals are the animals that live on their own
without any help from people, a wild animal finds
its own shelter, food, water and all other needs.
WILDLIFE - mga yamang hayop
na naninirahan sa mga
kapaligiran lalo sa mga gubat.
(3) GAWIN ANG IYONG BAHAY NA
WILDLIFE FRIENDLY;
(3) Make your home wildlife-friendly.
(4) MAGBIGAY NG TIRAHAN PARA SA MGA
HAYOP SA PAMAMAGITAN NG PAGTATANIM NG
KATUTUBONG HALAMAN SA INYONG BAKURAN;
(4) PROVIDE HABITAT FOR ANIMALS BY
PLANTING NATIVE PLANTS IN YOUR
YARD;
Habitat is place in which an animal lives.
5) IWASAN ANG PAGGAMIT NG “HERBECIDES
AT PESTICIDES.”
(5) IWASAN ANG PAGGAMIT NG “HERBECIDES
AT PESTICIDES.”
(5) avoid the use of "herbicides and pesticides."
(6) MAGING MABAGAL
KAPAG NAGMAMANEHO
(6) Drive slowly.
(7) MAG-RECYCLE AT BUMILI NG
NAPANANATILING MGA
PRODUKTO;
7) recycle and buy sustainable products;
(8) huwag bumili kailanman ng mga
produktong ginawa mula sa
nanganganib nang maubos na hayop
o endangered animals;
(8) NEVER BUY PRODUCTS MADE
FROM ENDANGERED ANIMALS
(9) IULAT O I-REPORT ANG ANUMANG
PANGGIGIPIT O PAGBARIL NG
ENDANGERED ANIMALS;
(9) REPORT ANY HARASSMENT OR
SHOOTING OF ENDANGERED
ANIMALS;
(10) PROTEKTAHAN ANG
TIRAHAN NG MGA HAYOP.
(10) PROTECT ANIMAL HABITAT
Tandaan natin na mayroon tayong responsibilidad upang
protektahan ang wildlife, mga ibon, isda, at halaman sa
bingit ng pagkaubos. Mangako tayo na gagawin natin
ang mga bagay na nabanggit dahil sila ay katulad din
nating mga tao na nilikha o nilalang ng Poong Maykapal.
Let's remember that we have a responsibility to protect
wildlife, birds, fish, and plants on the brink of extinction or
from dying out. Let's promise that we will do the things
mentioned because they are also like us, people who were
created by God.
Sa pagkakataong ito, ang mga bata ay mahusay na nakinig
sa pagbabahagi sa kaalaman ng tour guide kung paano
makatutulong ang bawat isa upang protektahan ang mga
endangered animals. Ipinaalala rin niya ang sumusunod:
This time, the children listened well to the tour guide's
sharing of knowledge on how everyone can help protect
endangered animals, and then he reminded them of the
following:
Una, ipaalala sa kanilang mga magulang na ang dapat
bilhin ay mga environment-friendly goods tulad ng non-
toxic cleaners upang maiwasan ang pagkalason ng sapa,
ilog, at karagatan. Ang mga toxic cleaners ay maaari ding
maging dahilan ng pagkamatay ng mga hayop;
First, remind their parents that they should purchase
environmentally friendly goods, such as non-toxic cleaners,
to avoid poisoning the creek, river, and ocean. Toxic
cleaners can also cause the death of animals.
ikalawa, iwasan ang pagbili ng mga produkto na yari
sa balat ng hayop; ikatlo at higit sa lahat ay
pasalamatan ang iba’t ibang samahan na sumusuporta
sa pagprotekta sa mga endangered animals
SECOND, AVOID BUYING PRODUCTS MADE FROM ANIMAL SKIN;
THIRD, AND ABOVE ALL, THANK THE VARIOUS ORGANIZATIONS
THAT SUPPORT THE PROTECTION OF ENDANGERED ANIMALS.
Umuwi nang may ngiti sa mga labi ang bawat isa
sapagkat marami silang natutuhan sa isinagawang feld
trip sa Manila Zoo.
Everyone went home with a smile on their face because they
learned a lot during the field trip to the Manila Zoo.
Body
Answer the following questions:
1. What activity did the brothers Jasper and Justin enjoy?
2. What did the brothers discover when they arrived at
the Manila Zoo?
3. How are wild and endangered animals cared for and
taken care of?
4. In your opinion, is it right to take care of those wild
animals and endangered animals? Why?
GAWAIN 1
PANUTO:
Sa isang malinis na papel gumuhit ng nararapat na tirahan ng
mga endangered animals. Lagyan ng marka o pangalan kung
saan mo ilalagay ang bawat isa. Ipaliwanag sa klase ang mga
iginuhit.
Instructions: On a piece of bond paper, draw the appropriate
address/house/habitat for endangered animals. Label or name where you
place each one. Explain the drawings to the class.
TANDAAN NATIN!
Care for animals is one of the good qualities that Filipinos
have. By doing this, we are showing our love for God
because it is one of his creations.
According to Republic Act No. 8485, known as the “Animal Welfare Act of 1988," this
was the first law that comprehensively provided citizens with the right and proper care
of all animals in the Philippines. The law says that all animals must be provided with
proper care, and anyone found to be in violation of this can be punished.
In Section 6 of the law, ill-treatment and harming animals are
prohibited. It's also written that you can't kill animals except
those that are eaten, like cows, pigs, goats, sheep, chickens, and
other poultry, rabbits, buffalo, horses, deer, and crocodiles.
It is a violation of the law to kill animals not mentioned unless it is
due to a ritual religion, serious animal diseases, or animal
suppression if the animal or people near it are in danger.
The Animal Welfare Act is considered a landmark law because it
was the first to recognize cruelty to animals as a violation of the law.
According to Luz Corpuz of the Protected Animal Welfare Bureau
(PAWB), they also gave amnesty to those who take care of protected
and endangered animals. Proper education and not catching those who
take care of protected and endangered ones see animals as the solution.
There is a process they follow for anyone who wants to take care of any
kind of protected or endangered species. For those who are stubborn and
want to try, imprisonment of two to four years or a fine of P200,000.00;
anyone found guilty will face P300,000.00 for violating RA 9147.
Mahalagang malaman mo na ang pagmamahal
sa Diyos ay patuloy na nililinang o pinauunlad
upang higit na maipadama ito sa ating kapuwa
at sa lahat ng Kaniyang nilikha
It is important for you to know that loving God is
continuously cultivated or developed for us to
continously love, protect and give importance
ACTIVITY
TIME!
Pag-isipan mo ang tanong na ito: Gaano
kadalas ang pagpapakita mo ng
pagprotekta, pagkalinga, at pangangalaga
sa mga hayop, kabilang ang mga
endangered animals?
ISABUHAY MO!
Sabihin kung hep hep kung ang isinasaad
sa pangungusap ay tungkol sa
pangangalaga at pagprotekta sa hayop na
ligaw at endangered animals at hopya
naman kung hindi. Magtaas ng kamay
upang ikaw ay matawag.
SUBUKAN NATIN!
_______ 1. PANGHUHULI NG BABOY-RAMO SA KAGUBATAN UPANG PATAYIN.
_______ 2. PAGTIRADOR SA IBONG AGILA NA NAKIKITANG NAKADAPO SA PUNONGKAHOY.
_______ 3. PANGHUHULI SA USA UPANG KUNIN ANG SUNGAY AT IBENTA ITO.
_______ 4. PAGDADALA NG SAWA SA MANILA ZOO UPANG DOON ALAGAAN.
_______ 5. PANGGUGULAT SA MGA TARSIER HABANG NATUTULOG ANG MGA ITO.
_______ 6. PAGBABAON SA ILALIM NG LUPA NG POND TURTLE.
_______ 7. PAGBIBIGAY SA TAMARAW NG PAGKAING DAMO.
_______ 8. PANGHUHULI NG POND TURTLE UPANG IBENTA.
_______ 9. PAGBIBIGAY O PAGHAHAGIS NG MGA BAGAY NA HINDI
MAAARING KAININ NG ISANG BUWAYA.
_______10. PAGSANGGUNI SA ANIMAL WELFARE COMMITTEE PARA SA
WASTONG PANGANGALAGA SA MGA HAYOP.
Tayo na sa
Halamanan
Tayo na sa Halamanan
SAGUTIN ANG MGA TANONG:
1. ANO ANG GINAWA NG MAGKAIBIGANG TEEJAY AT MAAN SA
HALAMANAN?
2. ANO-ANO ANG PANGANGAILANGAN NG MGA HALAMAN AYON SA
MAGKAIBIGAN?
3. PAANO NILA IPINAKITA ANG PANGANGALAGA SA MGA HALAMAN?
4. BILANG BATANG MAG-AARAL, SA PAANONG PARAAN MO
INAALAGAAN ANG MGA HALAMAN? ISA-ISAHIN ANG MGA GAWAING
ISASAKATUPARAN.

More Related Content

What's hot

Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!
Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!
Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!
EDITHA HONRADEZ
 
Pagtukoy ng mga halamang ornamental ayonsa pangangailangan.
Pagtukoy ng mga halamang ornamental ayonsa pangangailangan.Pagtukoy ng mga halamang ornamental ayonsa pangangailangan.
Pagtukoy ng mga halamang ornamental ayonsa pangangailangan.
ALACAYONA
 
Mga bagay na Nanatili at Nagbago sa Aking Komunidad
Mga bagay na Nanatili at Nagbago sa Aking KomunidadMga bagay na Nanatili at Nagbago sa Aking Komunidad
Mga bagay na Nanatili at Nagbago sa Aking Komunidad
JessaMarieVeloria1
 

What's hot (20)

Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!
Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!
Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!
 
ESP ARALIN 1 QUARTER 4.pptx
ESP ARALIN 1 QUARTER 4.pptxESP ARALIN 1 QUARTER 4.pptx
ESP ARALIN 1 QUARTER 4.pptx
 
lesson Plan in E.S.P
lesson Plan in E.S.Plesson Plan in E.S.P
lesson Plan in E.S.P
 
Grade 4 e.p.p. industrial arts quarter 4 aralin 3 - pagsasalin ng sistemang ...
Grade 4 e.p.p. industrial arts quarter 4 aralin 3 - pagsasalin ng sistemang ...Grade 4 e.p.p. industrial arts quarter 4 aralin 3 - pagsasalin ng sistemang ...
Grade 4 e.p.p. industrial arts quarter 4 aralin 3 - pagsasalin ng sistemang ...
 
Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!
Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!
Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!
 
Pagtukoy ng mga halamang ornamental ayonsa pangangailangan.
Pagtukoy ng mga halamang ornamental ayonsa pangangailangan.Pagtukoy ng mga halamang ornamental ayonsa pangangailangan.
Pagtukoy ng mga halamang ornamental ayonsa pangangailangan.
 
HE 4 Pag Aalaga ng Sariling Kasuotan
HE 4 Pag Aalaga ng Sariling KasuotanHE 4 Pag Aalaga ng Sariling Kasuotan
HE 4 Pag Aalaga ng Sariling Kasuotan
 
Esp 4 unit 2 aralin 4
Esp 4 unit 2 aralin 4 Esp 4 unit 2 aralin 4
Esp 4 unit 2 aralin 4
 
Mga bagay na Nanatili at Nagbago sa Aking Komunidad
Mga bagay na Nanatili at Nagbago sa Aking KomunidadMga bagay na Nanatili at Nagbago sa Aking Komunidad
Mga bagay na Nanatili at Nagbago sa Aking Komunidad
 
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
 
Nakapagbibigay ng angkop na pamagat
Nakapagbibigay ng angkop na pamagatNakapagbibigay ng angkop na pamagat
Nakapagbibigay ng angkop na pamagat
 
Grade 4 e.p.p quarter 3 week 1 day 1
Grade 4 e.p.p quarter 3 week 1 day 1Grade 4 e.p.p quarter 3 week 1 day 1
Grade 4 e.p.p quarter 3 week 1 day 1
 
ESP 2 LM UNIT 3
ESP 2 LM UNIT 3ESP 2 LM UNIT 3
ESP 2 LM UNIT 3
 
Filipino 3 yunit iii aralin 3 pagsasabi ng paksa o tema ng teksto, kuwento o ...
Filipino 3 yunit iii aralin 3 pagsasabi ng paksa o tema ng teksto, kuwento o ...Filipino 3 yunit iii aralin 3 pagsasabi ng paksa o tema ng teksto, kuwento o ...
Filipino 3 yunit iii aralin 3 pagsasabi ng paksa o tema ng teksto, kuwento o ...
 
Grade 4 e.p.p. quarter 2 aralin 1-h.e. tungkulin sa sarili
Grade 4 e.p.p. quarter 2 aralin 1-h.e. tungkulin sa sariliGrade 4 e.p.p. quarter 2 aralin 1-h.e. tungkulin sa sarili
Grade 4 e.p.p. quarter 2 aralin 1-h.e. tungkulin sa sarili
 
paggamit nang wasto ng antas ng pang uri sa paglalarawan sa
paggamit nang wasto ng antas ng pang uri sa paglalarawan sapaggamit nang wasto ng antas ng pang uri sa paglalarawan sa
paggamit nang wasto ng antas ng pang uri sa paglalarawan sa
 
Filipino Grade 4 1st Quarter Week 1
Filipino Grade 4 1st Quarter Week 1Filipino Grade 4 1st Quarter Week 1
Filipino Grade 4 1st Quarter Week 1
 
Agham 3 yunit iii aralin 5 pinagmulan at gamit ng liwanag
Agham 3 yunit iii aralin 5 pinagmulan at gamit ng liwanagAgham 3 yunit iii aralin 5 pinagmulan at gamit ng liwanag
Agham 3 yunit iii aralin 5 pinagmulan at gamit ng liwanag
 
Jose ang batang magalang
Jose ang batang magalangJose ang batang magalang
Jose ang batang magalang
 
Suliranin Solusyon.pptx
Suliranin Solusyon.pptxSuliranin Solusyon.pptx
Suliranin Solusyon.pptx
 

Similar to ESP 4-EDITED.pdfmmcncncncmcmmnmnmncnmncmnnjvnnv

Quesionnaire To The Dean Of Wildlife In India
Quesionnaire To The Dean Of Wildlife In IndiaQuesionnaire To The Dean Of Wildlife In India
Quesionnaire To The Dean Of Wildlife In India
Laura Martin
 
protecting endangered plant and animal species
protecting endangered plant and animal speciesprotecting endangered plant and animal species
protecting endangered plant and animal species
JhonnyLajom
 
Cruelty to animals
Cruelty to animalsCruelty to animals
Cruelty to animals
DFC2011
 
Animal Welfare & Environment Science for schools
Animal Welfare & Environment Science for schoolsAnimal Welfare & Environment Science for schools
Animal Welfare & Environment Science for schools
Duke University
 
21 Pros and Cons of ZoosJune 4, 2017 by Louise Gaill.docx
21 Pros and Cons of ZoosJune 4, 2017 by       Louise Gaill.docx21 Pros and Cons of ZoosJune 4, 2017 by       Louise Gaill.docx
21 Pros and Cons of ZoosJune 4, 2017 by Louise Gaill.docx
standfordabbot
 

Similar to ESP 4-EDITED.pdfmmcncncncmcmmnmnmncnmncmnnjvnnv (15)

Quesionnaire To The Dean Of Wildlife In India
Quesionnaire To The Dean Of Wildlife In IndiaQuesionnaire To The Dean Of Wildlife In India
Quesionnaire To The Dean Of Wildlife In India
 
E eunit bulletin september to october 2010
E eunit bulletin september to october 2010E eunit bulletin september to october 2010
E eunit bulletin september to october 2010
 
Eeunit bulletin september october 2010
Eeunit bulletin september october 2010Eeunit bulletin september october 2010
Eeunit bulletin september october 2010
 
Wildlife - RSPCA
Wildlife - RSPCAWildlife - RSPCA
Wildlife - RSPCA
 
English_Presentation.pdf
English_Presentation.pdfEnglish_Presentation.pdf
English_Presentation.pdf
 
2nd qtr 1 animals live in a particular habitat
2nd qtr 1 animals live in a particular habitat2nd qtr 1 animals live in a particular habitat
2nd qtr 1 animals live in a particular habitat
 
Rainforest Cafe
Rainforest CafeRainforest Cafe
Rainforest Cafe
 
Problems faced by captive animals
Problems faced by captive animalsProblems faced by captive animals
Problems faced by captive animals
 
protecting endangered plant and animal species
protecting endangered plant and animal speciesprotecting endangered plant and animal species
protecting endangered plant and animal species
 
Cruelty to animals
Cruelty to animalsCruelty to animals
Cruelty to animals
 
Importance of wild life santuaries by gopal krishna biswas
Importance of wild life santuaries by gopal krishna biswasImportance of wild life santuaries by gopal krishna biswas
Importance of wild life santuaries by gopal krishna biswas
 
Animal Welfare & Environment Science for schools
Animal Welfare & Environment Science for schoolsAnimal Welfare & Environment Science for schools
Animal Welfare & Environment Science for schools
 
Values of biodiversity
Values of biodiversity Values of biodiversity
Values of biodiversity
 
21 Pros and Cons of ZoosJune 4, 2017 by Louise Gaill.docx
21 Pros and Cons of ZoosJune 4, 2017 by       Louise Gaill.docx21 Pros and Cons of ZoosJune 4, 2017 by       Louise Gaill.docx
21 Pros and Cons of ZoosJune 4, 2017 by Louise Gaill.docx
 
wildlife Animals.docx
wildlife Animals.docxwildlife Animals.docx
wildlife Animals.docx
 

More from RicaMaeCastro1

AP 4 (Review and New Lesson).pdfmnnjbiubuib
AP 4 (Review and New Lesson).pdfmnnjbiubuibAP 4 (Review and New Lesson).pdfmnnjbiubuib
AP 4 (Review and New Lesson).pdfmnnjbiubuib
RicaMaeCastro1
 
AP_5_ARALIN_3-THURSDAY (LOCALMKNJNJBJBUB).pdf
AP_5_ARALIN_3-THURSDAY (LOCALMKNJNJBJBUB).pdfAP_5_ARALIN_3-THURSDAY (LOCALMKNJNJBJBUB).pdf
AP_5_ARALIN_3-THURSDAY (LOCALMKNJNJBJBUB).pdf
RicaMaeCastro1
 
WEEKLY-LEARNING-PLAN. Updatedweeekly plan for teachers.docx
WEEKLY-LEARNING-PLAN. Updatedweeekly plan for teachers.docxWEEKLY-LEARNING-PLAN. Updatedweeekly plan for teachers.docx
WEEKLY-LEARNING-PLAN. Updatedweeekly plan for teachers.docx
RicaMaeCastro1
 
RELIABILITY PPT.pptx..COMJSKNNDJNDJWNJDBWJBDWBDND
RELIABILITY PPT.pptx..COMJSKNNDJNDJWNJDBWJBDWBDNDRELIABILITY PPT.pptx..COMJSKNNDJNDJWNJDBWJBDWBDND
RELIABILITY PPT.pptx..COMJSKNNDJNDJWNJDBWJBDWBDND
RicaMaeCastro1
 
PT JOURNEY: PPT-CAUSE-EFFECT-ENGLISH SUBJECT
PT JOURNEY: PPT-CAUSE-EFFECT-ENGLISH SUBJECTPT JOURNEY: PPT-CAUSE-EFFECT-ENGLISH SUBJECT
PT JOURNEY: PPT-CAUSE-EFFECT-ENGLISH SUBJECT
RicaMaeCastro1
 
Q4: FILIPINO 4: ARALIN I PANIMULA: MGA DAPAT GAWIN BAGO AT PAGKATAPOS NG BAGYO.
Q4: FILIPINO 4: ARALIN I PANIMULA: MGA DAPAT GAWIN BAGO AT PAGKATAPOS NG BAGYO.Q4: FILIPINO 4: ARALIN I PANIMULA: MGA DAPAT GAWIN BAGO AT PAGKATAPOS NG BAGYO.
Q4: FILIPINO 4: ARALIN I PANIMULA: MGA DAPAT GAWIN BAGO AT PAGKATAPOS NG BAGYO.
RicaMaeCastro1
 

More from RicaMaeCastro1 (12)

AP 4 (Review and New Lesson).pdfmnnjbiubuib
AP 4 (Review and New Lesson).pdfmnnjbiubuibAP 4 (Review and New Lesson).pdfmnnjbiubuib
AP 4 (Review and New Lesson).pdfmnnjbiubuib
 
AP_5_ARALIN_3-THURSDAY (LOCALMKNJNJBJBUB).pdf
AP_5_ARALIN_3-THURSDAY (LOCALMKNJNJBJBUB).pdfAP_5_ARALIN_3-THURSDAY (LOCALMKNJNJBJBUB).pdf
AP_5_ARALIN_3-THURSDAY (LOCALMKNJNJBJBUB).pdf
 
WEEKLY-LEARNING-PLAN. Updatedweeekly plan for teachers.docx
WEEKLY-LEARNING-PLAN. Updatedweeekly plan for teachers.docxWEEKLY-LEARNING-PLAN. Updatedweeekly plan for teachers.docx
WEEKLY-LEARNING-PLAN. Updatedweeekly plan for teachers.docx
 
FIL 6_Q2_ARALIN 2.pptxmnpmmxmsopsndinxudi
FIL 6_Q2_ARALIN 2.pptxmnpmmxmsopsndinxudiFIL 6_Q2_ARALIN 2.pptxmnpmmxmsopsndinxudi
FIL 6_Q2_ARALIN 2.pptxmnpmmxmsopsndinxudi
 
RELIABILITY PPT.pptx..COMJSKNNDJNDJWNJDBWJBDWBDND
RELIABILITY PPT.pptx..COMJSKNNDJNDJWNJDBWJBDWBDNDRELIABILITY PPT.pptx..COMJSKNNDJNDJWNJDBWJBDWBDND
RELIABILITY PPT.pptx..COMJSKNNDJNDJWNJDBWJBDWBDND
 
PT JOURNEY: PPT-CAUSE-EFFECT-ENGLISH SUBJECT
PT JOURNEY: PPT-CAUSE-EFFECT-ENGLISH SUBJECTPT JOURNEY: PPT-CAUSE-EFFECT-ENGLISH SUBJECT
PT JOURNEY: PPT-CAUSE-EFFECT-ENGLISH SUBJECT
 
Q4: FILIPINO 4: ARALIN I PANIMULA: MGA DAPAT GAWIN BAGO AT PAGKATAPOS NG BAGYO.
Q4: FILIPINO 4: ARALIN I PANIMULA: MGA DAPAT GAWIN BAGO AT PAGKATAPOS NG BAGYO.Q4: FILIPINO 4: ARALIN I PANIMULA: MGA DAPAT GAWIN BAGO AT PAGKATAPOS NG BAGYO.
Q4: FILIPINO 4: ARALIN I PANIMULA: MGA DAPAT GAWIN BAGO AT PAGKATAPOS NG BAGYO.
 
ART 4 Q2 5.pptx
ART 4 Q2  5.pptxART 4 Q2  5.pptx
ART 4 Q2 5.pptx
 
FIL 4 Q2 4.pptx
FIL 4 Q2 4.pptxFIL 4 Q2 4.pptx
FIL 4 Q2 4.pptx
 
talambuhay.pptx
talambuhay.pptxtalambuhay.pptx
talambuhay.pptx
 
Q3_ESP 4_ARALIN 1.pdf
Q3_ESP 4_ARALIN 1.pdfQ3_ESP 4_ARALIN 1.pdf
Q3_ESP 4_ARALIN 1.pdf
 
Q3_AP4_ARALIN 1 SANGAY NG PAMAHALAAN_ part 1.pptx
Q3_AP4_ARALIN 1 SANGAY NG PAMAHALAAN_ part 1.pptxQ3_AP4_ARALIN 1 SANGAY NG PAMAHALAAN_ part 1.pptx
Q3_AP4_ARALIN 1 SANGAY NG PAMAHALAAN_ part 1.pptx
 

Recently uploaded

會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文
會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文
會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文
中 央社
 
Financial Accounting IFRS, 3rd Edition-dikompresi.pdf
Financial Accounting IFRS, 3rd Edition-dikompresi.pdfFinancial Accounting IFRS, 3rd Edition-dikompresi.pdf
Financial Accounting IFRS, 3rd Edition-dikompresi.pdf
MinawBelay
 
SURVEY I created for uni project research
SURVEY I created for uni project researchSURVEY I created for uni project research
SURVEY I created for uni project research
CaitlinCummins3
 

Recently uploaded (20)

24 ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH SỞ GIÁO DỤC HẢI DƯ...
24 ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH SỞ GIÁO DỤC HẢI DƯ...24 ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH SỞ GIÁO DỤC HẢI DƯ...
24 ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH SỞ GIÁO DỤC HẢI DƯ...
 
Removal Strategy _ FEFO _ Working with Perishable Products in Odoo 17
Removal Strategy _ FEFO _ Working with Perishable Products in Odoo 17Removal Strategy _ FEFO _ Working with Perishable Products in Odoo 17
Removal Strategy _ FEFO _ Working with Perishable Products in Odoo 17
 
ANTI PARKISON DRUGS.pptx
ANTI     PARKISON     DRUGS.pptxANTI     PARKISON     DRUGS.pptx
ANTI PARKISON DRUGS.pptx
 
The Last Leaf, a short story by O. Henry
The Last Leaf, a short story by O. HenryThe Last Leaf, a short story by O. Henry
The Last Leaf, a short story by O. Henry
 
會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文
會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文
會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文
 
Incoming and Outgoing Shipments in 2 STEPS Using Odoo 17
Incoming and Outgoing Shipments in 2 STEPS Using Odoo 17Incoming and Outgoing Shipments in 2 STEPS Using Odoo 17
Incoming and Outgoing Shipments in 2 STEPS Using Odoo 17
 
Financial Accounting IFRS, 3rd Edition-dikompresi.pdf
Financial Accounting IFRS, 3rd Edition-dikompresi.pdfFinancial Accounting IFRS, 3rd Edition-dikompresi.pdf
Financial Accounting IFRS, 3rd Edition-dikompresi.pdf
 
BỘ LUYỆN NGHE TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM (GỒM 12 UNITS, MỖI UNIT GỒM 3...
BỘ LUYỆN NGHE TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM (GỒM 12 UNITS, MỖI UNIT GỒM 3...BỘ LUYỆN NGHE TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM (GỒM 12 UNITS, MỖI UNIT GỒM 3...
BỘ LUYỆN NGHE TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM (GỒM 12 UNITS, MỖI UNIT GỒM 3...
 
How to Manage Closest Location in Odoo 17 Inventory
How to Manage Closest Location in Odoo 17 InventoryHow to Manage Closest Location in Odoo 17 Inventory
How to Manage Closest Location in Odoo 17 Inventory
 
Software testing for project report .pdf
Software testing for project report .pdfSoftware testing for project report .pdf
Software testing for project report .pdf
 
UChicago CMSC 23320 - The Best Commit Messages of 2024
UChicago CMSC 23320 - The Best Commit Messages of 2024UChicago CMSC 23320 - The Best Commit Messages of 2024
UChicago CMSC 23320 - The Best Commit Messages of 2024
 
SURVEY I created for uni project research
SURVEY I created for uni project researchSURVEY I created for uni project research
SURVEY I created for uni project research
 
An Overview of the Odoo 17 Knowledge App
An Overview of the Odoo 17 Knowledge AppAn Overview of the Odoo 17 Knowledge App
An Overview of the Odoo 17 Knowledge App
 
demyelinated disorder: multiple sclerosis.pptx
demyelinated disorder: multiple sclerosis.pptxdemyelinated disorder: multiple sclerosis.pptx
demyelinated disorder: multiple sclerosis.pptx
 
MOOD STABLIZERS DRUGS.pptx
MOOD   STABLIZERS      DRUGS.pptxMOOD   STABLIZERS      DRUGS.pptx
MOOD STABLIZERS DRUGS.pptx
 
Features of Video Calls in the Discuss Module in Odoo 17
Features of Video Calls in the Discuss Module in Odoo 17Features of Video Calls in the Discuss Module in Odoo 17
Features of Video Calls in the Discuss Module in Odoo 17
 
PSYPACT- Practicing Over State Lines May 2024.pptx
PSYPACT- Practicing Over State Lines May 2024.pptxPSYPACT- Practicing Over State Lines May 2024.pptx
PSYPACT- Practicing Over State Lines May 2024.pptx
 
Navigating the Misinformation Minefield: The Role of Higher Education in the ...
Navigating the Misinformation Minefield: The Role of Higher Education in the ...Navigating the Misinformation Minefield: The Role of Higher Education in the ...
Navigating the Misinformation Minefield: The Role of Higher Education in the ...
 
MichaelStarkes_UncutGemsProjectSummary.pdf
MichaelStarkes_UncutGemsProjectSummary.pdfMichaelStarkes_UncutGemsProjectSummary.pdf
MichaelStarkes_UncutGemsProjectSummary.pdf
 
REPRODUCTIVE TOXICITY STUDIE OF MALE AND FEMALEpptx
REPRODUCTIVE TOXICITY STUDIE OF MALE AND FEMALEpptxREPRODUCTIVE TOXICITY STUDIE OF MALE AND FEMALEpptx
REPRODUCTIVE TOXICITY STUDIE OF MALE AND FEMALEpptx
 

ESP 4-EDITED.pdfmmcncncncmcmmnmnmncnmncmnnjvnnv

 • 1. MGA HAYOP NA LIGAW AT ENDANGERED, KALINGAIN AT ALAGAAN
 • 2. WILD AND ENDANGERED ANIMALS PROTECTION AND CONSERVATION
 • 4. Ang pagkalinga ay hindi lamang naipakikita sa mga tao. Ito ay maaaring ipakita rin sa iba pang nilikha tulad ng mga hayop. Bilang batang mag-aaral, nararapat lang na kalingain, mahalin, at alagaang mabuti ang mga hayop. Alamin kung papaano ito gagawin
 • 5. Care isn't only for people but for all creations, such as animals. As a students, we should protect, love, and take good care of animals. Find out how to do it.
 • 7. ANG PAGLALAKBAY SA MANILA ZOO basahin natin!
 • 8. TRIP TO THE MANILA ZO0 let’s read!
 • 9. Araw ng Sabado. Maagang gumising ang magkapatid na Jasper at Justin dahil sa field trip nila sa Manila Zoo. Agad silang naghanda ng kanilang mga sarili upang makarating sila sa tamang oras sa hintayang lugar. Nakarating ang lahat sa tamang oras kaya’t sila ay masayang nakaalis patungong Manila Zoo. Masayang-masaya ang mga bata habang naglalakbay. May tawanan, kuwentuhan, at siyempre may kainan. MANILA ZOO
 • 10. On Saturday, the brothers Jasper and Justin woke up early because of their field trip to the Manila Zoo. They immediately prepared themselves so that they could arrive at the waiting area at the right time. Everyone arrived on time, so they happily left for the Manila Zoo. Children are very happy while traveling. There is laughter, conversation, and, of course, food. MANILA ZOO
 • 11. Animal Name Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa Manila Zoo. Bago sila bumaba ng bus ay ipinaalala ulit ng guro ang mga dapat at hindi dapat gawin ng bawat isa para sa maayos na pag-iikot sa loob ng Manila Zoo
 • 12. Animal Name A few moments later, they arrived at the Manila Zoo. Before they got off the bus, the teacher reminded them again of the dos and don'ts of each one for a smooth ride inside the Manila Zoo.
 • 13. Pagkamangha at pagkagulat ang naramdaman ng bawat isa sa nakita nilang mga hayop na ligaw tulad ng spotted deer, Philippine Eagle, tamaraw, pond turtle, tarsier, crocodile, at marami pang iba sa loob ng Manila Zoo.
 • 14. Everyone felt amazed and surprised when they saw wild animals such as spotted deer, Philippine Eagle, tamaraw, pond turtle, tarsier, crocodile, and many others inside the Manila Zoo.
 • 15.
 • 16.
 • 17. Ipinaliwanag din ng kanilang guro ang iba’t ibang pamamaraan ng pag-aalaga at pagkalinga sa mga nabanggit na hayop na ligaw. Ipinaalala rin sa bawat isa na nararapat lang na mahalin at alagaang mabuti ang mga endangered animals. Maaari silang maprotekhanan sa pamamagitan ng sumusunod
 • 18. Also, their teacher explained the different methods for taking care of and protecting the mentioned wild animals. Everyone was also reminded that it is appropriate to love and take good care of endangered animals. They can be protected by the following:
 • 19. (1) MATUTO NANG HIGIT PA TUNGKOL SA ENDANGERED ANIMALS SA INYONG LUGAR;
 • 20. 1) LEARN MORE ABOUT ENDANGERED ANIMALS IN YOUR AREA;
 • 21. (2) BISITAHIN ANG ISANG PAMBANSANG KANLUNGAN PARA SA MGA WILDLIFE, PARKE O IBA PANG MGA BUKAS NA ESPASYO;
 • 22. (2) VISIT A NATIONAL WILDLIFE REFUGE, PARK, OR OTHER OPEN SPACE.
 • 23.
 • 24. Wild animals are animals which are not domesticated. Like lions, bears,etc. The wild animals are the animals that live on their own without any help from people, a wild animal finds its own shelter, food, water and all other needs. WILDLIFE - mga yamang hayop na naninirahan sa mga kapaligiran lalo sa mga gubat.
 • 25. (3) GAWIN ANG IYONG BAHAY NA WILDLIFE FRIENDLY; (3) Make your home wildlife-friendly.
 • 26.
 • 27. (4) MAGBIGAY NG TIRAHAN PARA SA MGA HAYOP SA PAMAMAGITAN NG PAGTATANIM NG KATUTUBONG HALAMAN SA INYONG BAKURAN;
 • 28. (4) PROVIDE HABITAT FOR ANIMALS BY PLANTING NATIVE PLANTS IN YOUR YARD; Habitat is place in which an animal lives.
 • 29.
 • 30. 5) IWASAN ANG PAGGAMIT NG “HERBECIDES AT PESTICIDES.”
 • 31. (5) IWASAN ANG PAGGAMIT NG “HERBECIDES AT PESTICIDES.” (5) avoid the use of "herbicides and pesticides."
 • 32.
 • 33. (6) MAGING MABAGAL KAPAG NAGMAMANEHO (6) Drive slowly.
 • 34. (7) MAG-RECYCLE AT BUMILI NG NAPANANATILING MGA PRODUKTO; 7) recycle and buy sustainable products;
 • 35.
 • 36. (8) huwag bumili kailanman ng mga produktong ginawa mula sa nanganganib nang maubos na hayop o endangered animals;
 • 37. (8) NEVER BUY PRODUCTS MADE FROM ENDANGERED ANIMALS
 • 38.
 • 39. (9) IULAT O I-REPORT ANG ANUMANG PANGGIGIPIT O PAGBARIL NG ENDANGERED ANIMALS;
 • 40. (9) REPORT ANY HARASSMENT OR SHOOTING OF ENDANGERED ANIMALS;
 • 41. (10) PROTEKTAHAN ANG TIRAHAN NG MGA HAYOP. (10) PROTECT ANIMAL HABITAT
 • 42.
 • 43. Tandaan natin na mayroon tayong responsibilidad upang protektahan ang wildlife, mga ibon, isda, at halaman sa bingit ng pagkaubos. Mangako tayo na gagawin natin ang mga bagay na nabanggit dahil sila ay katulad din nating mga tao na nilikha o nilalang ng Poong Maykapal.
 • 44. Let's remember that we have a responsibility to protect wildlife, birds, fish, and plants on the brink of extinction or from dying out. Let's promise that we will do the things mentioned because they are also like us, people who were created by God.
 • 45. Sa pagkakataong ito, ang mga bata ay mahusay na nakinig sa pagbabahagi sa kaalaman ng tour guide kung paano makatutulong ang bawat isa upang protektahan ang mga endangered animals. Ipinaalala rin niya ang sumusunod: This time, the children listened well to the tour guide's sharing of knowledge on how everyone can help protect endangered animals, and then he reminded them of the following:
 • 46. Una, ipaalala sa kanilang mga magulang na ang dapat bilhin ay mga environment-friendly goods tulad ng non- toxic cleaners upang maiwasan ang pagkalason ng sapa, ilog, at karagatan. Ang mga toxic cleaners ay maaari ding maging dahilan ng pagkamatay ng mga hayop;
 • 47. First, remind their parents that they should purchase environmentally friendly goods, such as non-toxic cleaners, to avoid poisoning the creek, river, and ocean. Toxic cleaners can also cause the death of animals.
 • 48. ikalawa, iwasan ang pagbili ng mga produkto na yari sa balat ng hayop; ikatlo at higit sa lahat ay pasalamatan ang iba’t ibang samahan na sumusuporta sa pagprotekta sa mga endangered animals
 • 49. SECOND, AVOID BUYING PRODUCTS MADE FROM ANIMAL SKIN; THIRD, AND ABOVE ALL, THANK THE VARIOUS ORGANIZATIONS THAT SUPPORT THE PROTECTION OF ENDANGERED ANIMALS.
 • 50. Umuwi nang may ngiti sa mga labi ang bawat isa sapagkat marami silang natutuhan sa isinagawang feld trip sa Manila Zoo. Everyone went home with a smile on their face because they learned a lot during the field trip to the Manila Zoo.
 • 51. Body
 • 52. Answer the following questions: 1. What activity did the brothers Jasper and Justin enjoy? 2. What did the brothers discover when they arrived at the Manila Zoo?
 • 53.
 • 54. 3. How are wild and endangered animals cared for and taken care of? 4. In your opinion, is it right to take care of those wild animals and endangered animals? Why?
 • 55. GAWAIN 1 PANUTO: Sa isang malinis na papel gumuhit ng nararapat na tirahan ng mga endangered animals. Lagyan ng marka o pangalan kung saan mo ilalagay ang bawat isa. Ipaliwanag sa klase ang mga iginuhit. Instructions: On a piece of bond paper, draw the appropriate address/house/habitat for endangered animals. Label or name where you place each one. Explain the drawings to the class.
 • 57. Care for animals is one of the good qualities that Filipinos have. By doing this, we are showing our love for God because it is one of his creations.
 • 58. According to Republic Act No. 8485, known as the “Animal Welfare Act of 1988," this was the first law that comprehensively provided citizens with the right and proper care of all animals in the Philippines. The law says that all animals must be provided with proper care, and anyone found to be in violation of this can be punished.
 • 59. In Section 6 of the law, ill-treatment and harming animals are prohibited. It's also written that you can't kill animals except those that are eaten, like cows, pigs, goats, sheep, chickens, and other poultry, rabbits, buffalo, horses, deer, and crocodiles.
 • 60. It is a violation of the law to kill animals not mentioned unless it is due to a ritual religion, serious animal diseases, or animal suppression if the animal or people near it are in danger. The Animal Welfare Act is considered a landmark law because it was the first to recognize cruelty to animals as a violation of the law.
 • 61.
 • 62. According to Luz Corpuz of the Protected Animal Welfare Bureau (PAWB), they also gave amnesty to those who take care of protected and endangered animals. Proper education and not catching those who take care of protected and endangered ones see animals as the solution.
 • 63.
 • 64. There is a process they follow for anyone who wants to take care of any kind of protected or endangered species. For those who are stubborn and want to try, imprisonment of two to four years or a fine of P200,000.00; anyone found guilty will face P300,000.00 for violating RA 9147.
 • 65. Mahalagang malaman mo na ang pagmamahal sa Diyos ay patuloy na nililinang o pinauunlad upang higit na maipadama ito sa ating kapuwa at sa lahat ng Kaniyang nilikha
 • 66. It is important for you to know that loving God is continuously cultivated or developed for us to continously love, protect and give importance
 • 67.
 • 69. Pag-isipan mo ang tanong na ito: Gaano kadalas ang pagpapakita mo ng pagprotekta, pagkalinga, at pangangalaga sa mga hayop, kabilang ang mga endangered animals? ISABUHAY MO!
 • 70.
 • 71.
 • 72. Sabihin kung hep hep kung ang isinasaad sa pangungusap ay tungkol sa pangangalaga at pagprotekta sa hayop na ligaw at endangered animals at hopya naman kung hindi. Magtaas ng kamay upang ikaw ay matawag. SUBUKAN NATIN!
 • 73. _______ 1. PANGHUHULI NG BABOY-RAMO SA KAGUBATAN UPANG PATAYIN. _______ 2. PAGTIRADOR SA IBONG AGILA NA NAKIKITANG NAKADAPO SA PUNONGKAHOY. _______ 3. PANGHUHULI SA USA UPANG KUNIN ANG SUNGAY AT IBENTA ITO. _______ 4. PAGDADALA NG SAWA SA MANILA ZOO UPANG DOON ALAGAAN. _______ 5. PANGGUGULAT SA MGA TARSIER HABANG NATUTULOG ANG MGA ITO.
 • 74. _______ 6. PAGBABAON SA ILALIM NG LUPA NG POND TURTLE. _______ 7. PAGBIBIGAY SA TAMARAW NG PAGKAING DAMO. _______ 8. PANGHUHULI NG POND TURTLE UPANG IBENTA. _______ 9. PAGBIBIGAY O PAGHAHAGIS NG MGA BAGAY NA HINDI MAAARING KAININ NG ISANG BUWAYA. _______10. PAGSANGGUNI SA ANIMAL WELFARE COMMITTEE PARA SA WASTONG PANGANGALAGA SA MGA HAYOP.
 • 76. Tayo na sa Halamanan
 • 77.
 • 78.
 • 79.
 • 80. SAGUTIN ANG MGA TANONG: 1. ANO ANG GINAWA NG MAGKAIBIGANG TEEJAY AT MAAN SA HALAMANAN? 2. ANO-ANO ANG PANGANGAILANGAN NG MGA HALAMAN AYON SA MAGKAIBIGAN? 3. PAANO NILA IPINAKITA ANG PANGANGALAGA SA MGA HALAMAN? 4. BILANG BATANG MAG-AARAL, SA PAANONG PARAAN MO INAALAGAAN ANG MGA HALAMAN? ISA-ISAHIN ANG MGA GAWAING ISASAKATUPARAN.