SlideShare a Scribd company logo
Ingurumen eta garapenerako
hezkuntzak uztartzen duen esperientzia
            Unitate didaktikoa

         LEHEN HEZKUNTZARAKO PROPOSAMENA
www.notecomaselmundo.org
Mugarik Gabeko Albaitariak-Veterinarios Sin Fronteras, 2009.
www.veterinariossinfronteras.org

Edukiak ( 7.3 eta 7.4 puntuak izan ezik): Arrate Corres.
CD-osagarria “Agricultura sin etiquetas, iniciación al manejo natural de huertas”: Francisco Saenz
Euskara zuzenketak: Aritza Agirrezabal, Iraide Otazua.
Diseinua: Laura Fernandez Blanco.
Koordinazioa: Arrate Corres.
Edizioa:
Mainueta Kalea 35 (Vista Alegre Ikastetxea)
48910 Sestao-Bizkaia
Telefono zenbakia: 944961175
e-posta: euskadi@veterinariossinfronteras.org

Oharra: Gida honekin batera, Mugarik Gabeko Albaitariak erakundeak material pedagogiko osagarriak
banatuko ditu; Natdarren Lurraldeko Maletina eta Silvanoren Karpeta Pedagokikoa. Horrez gain, gaiari
buruzko informazio osagarria, gidarekin datorren CDan eta “Ez dezagun mundua jan!” liburuxkan
aurkituko duzue.
 “Etzazu mundua jan!” kanpaina materialak.
 “Etzazu mundua jan!” Euskal Herrian:
Diruz laguntzen du:
                                             Etzazu mundua jan! 2
Aurkibidea
1. SARRERA
 1.1 Justifikazioa                         4
 1.2 Baratzan landuko diren gaitasunak               7
 1.3 Helburu orokorrak                       8
 1.4 Edukiak eta topikoak: nola uztartu baratza eta eskolan lantzen
   diren jakintza-arloak?                     9

2 HELBURU DIDAKTIKOAK
 2.1 Helburu didaktiko, arloko konstatente eta edukien taula      11

3 METODOLOGIA
 3.1 Xedapen orokorrak                         12
 3.2 Errekurtso didaktikoak                      13
 3.3 Denbora                              13
 3.4 Zehar lerroak                           14

4. EBALUAZIOA
 4.1 Ebaluazio-irizpideak                       15
 4.2 Gutxieneko edukiak                         6
 4.3 Ebaluazio tresnen deskribapena eta maiztasuna           16

5. PROPOSATURIKO JARDUERAK
 (TXOKO EDO INTERES-GUNEEN ARABERA SAILKATUTA)
 Baliabideen txokoa                          17
 Natdarren txokoa                           32
 Konposta eta hondakinen txokoa                    34
 Ortu eta laborarien txokoa                      38

6 BIBLIOGRAFIA                             52

7. ERANSKINAK
  7.1 “Lur lehorreko arrantzaleak”                   53
  7.2 “Negutegi azpiko arimak”                     54
  7.3 Silvano, nekazari boliviarraren fitxak              55
  7.4 Irakasleentzako boliviari buruzko informazio osagarria
    (silvanoren jarduera garatzeko)                 56
                             Etzazu mundua jan! 3
ESKOLA ORTUA: INGURUMEN ETA
GARAPENERAKO HEZKUNTZAK
UZTARTZEN DUEN ESPERIENTZIA
1. SARRERA
1.1 Justifikazioa:
 Gaur egungo jendarte industrialetan ahazten ari               baizik. Zentzu honetan, gure garapen-ereduak
gara naturarekiko izan beharko genukeen berezko                ez ditu segurtasuna eta norbanako zein taldeko
lotura estua. Sarritan, fikziozko oparotasunean                eskubideak bermatzen. Ezta gutxiago ere!
bizi gara, ez bakarrik jabetza materialaren                  Nazioarteko testuingurua definitzen dituzten
ikuspuntutik, baita elikaduraren ikuspuntutik ere.               aldagaiak pobrezia, ezberdintasuna eta
                                        zaurgarritasuna dira.
 Azken urteotan elikatzeko ohituren aldaketa
bizi izan dugu Euskal Herrian. Nekazaritzan,                   Euskal Herrian zorionekoak gara. Era batean
abeltzaintzan eta arrantzan inposatu den eredu                 edo bestean, elikagaien hornidura bermatuta
produktibista dela eta, laborantzak bere helburu                daukagu. Baina egoera hau fikziozkoa da: gure
nagusia galdu du: pertsonen elikadura. Gaur egun,               baserritar eta arrantzale2 txikiak egoera latza
janaria ekoiztea negozio handia da. Nekazal eta                pairatzen ari dira, gure itsaso, lur eta ibaiak
elikadura enpresa handiek inposaturiko ekoizpen                agortzen ari dira; gero eta lur gutxiago dago
sistema industrialak naturaren zikloetatik kanpo                elikagaiak ekoizteko, hiri eta azpiegitura handien
daude. Hori dela eta, egun, jaten ditugun                   hazkundearen mesede. Beraz, saltoki handietan
elikagai askoren ekoizpena erabat kutsagarria                 ditugun elikagaiak urrutitik datozkigu: Marokoko
da: izaki bizidun guztiontzat beharrezkoak                   barazkiak, Israeleko patatak, Brasilgo oilaskoa,
diren baliabideak (ura, itsasoa, lurra, haziak,                Txileko sagarrak, Peruko zainzuriak… Betidanik
etxe-abereak) deuseztatzen dituzten ekoizpen-                 etxetik gertu ekoitzi izan diren produktuak,
sistemak dira. Gainera, nekazal-industria gutxi                urrunetik ekartzen ditugu orain.
batzuek elikadura sistema bereganatzean,
                                         Baina gure kontsumo-ohitura horrek badu eragin
aberats eta txiroen arteko ezberdintasunak
                                        kaltegarririk etxetik urrun: txirotasuna, gosea,
areagotu egin dira.
                                        zarrastelkeria, oihan eta basoen suntsipena
 Gero eta jende gehiagok pairatzen du gosetea.                eta abar. Hori dela eta, herrialde aberastuek
Lurreko biztanle guztiok jan dezakegunaren ia                 herrialde txirotuekiko zor ekologikoa eta soziala
bikoitza ekoizten da. Hala ere, F.A.O-ren arabera,               bereganatu dituzte. Alde batetik, natur baliabideen
munduan, egunero, 1020 milioi pertsonek jasaten                lapurretagatik; eta, bestetik, inposaturiko
dute gosetea (2009); 2000 milioi pertsonek                   sistemak ezartzen dituen ezberdintasun eta
nolabaiteko elikagaien gabezia pairatzen dute;                 bidegabekeriengatik. Gure inguruan, berriz,
2800 milioi pertsona ( munduko biztanleriaren ia                bestelako ondorioak ditu: nekazaritza familiarra
erdia), egunero, 2 dolar baino gutxiagorekin “bizi”              eta abeltzaintzaren desagerpena; ohitura eta
dira. Txiroen %70 landa-inguruetako biztanleak                 jakintza askoren galera; ekosistemen suntsiketa;
dira, eta horietatik %70 emakumeak, elikagai-                 bioaniztasunaren murrizketa... Hau da, gure
ekoizle txikiak, hain zuzen ere.                        landa-inguruarekin, sustraiekin eta lurrarekin
                                        lotuta dauden bizimoduen desagerpena dakar.
 60.hamarkadan,        nekazaritzaren
industrializazioa (iraultza berdea deritzona) hasi                Argi dago ingurugiroaren deuseztapena
zenetik, elikagaien ekoizpena %11 handitu zen                 gizakioi ere egindako eraso zuzena dela,
biztanleko1. Hala ere, zoritxarrez, gose direnen                gizakion bizi-kalitatean zuzeneko eragina baitu.
kopurua ere portzentaje berdinean handiagotu                  Ondorioz, esan dezakegu gizakion garapenean
zen, beraz, goseteak ez dira ekoizpen eskasiaren                ingurugiroak jasaten dituen erasoak giza
ondorioa, politika eta eredu eskasen ondorioa                 eskubideen bortxaketa direla. Gizakion ongizatea


1. Frances Moore Lappé, Joseph Collins, Peter Rosset eta Luis Esparza. Hambre Mundial: Doce Mitos , A Grove Press
Book. 1998.

2. Baserritar hitzarekin lurrari eta euren inguruari lotuta dauden laborari txikiak adierazi nahi ditugu, hauen ekoizpen  Etzazu mundua jan! 4
ereduak jendartea eta ingurumena errespetazen ditu. Arrantzale hitzarekin; eskala txikian eta itsasoko oreka
errespetatzen duten era tradizionalak erabiliz, arrantzan diharduten pertsonak adierazi nahi ditugu.
eta ingurugiroarekiko maitasuna eta errespetua                1. Agroekologia oinarri duten ekoizpen eredu eta
banaezinak dira.                                estrategiak bultzatzea.

 Honi guztiari erantzuna emateko Elikadura                 2. Nekazal erakundeen egituratze prozesuak
subiranotasunaren kontzeptua azaldu zuen                    indartzea eta elikadura subiranotasuna
Via Campesinak lehenbizikoz 1996.urtean eta                   garatzeko aliantzak eta sareak bultzatzea.
Nyeleniko Aitorpenak (2007) hala definitzen du:
                                       3. Laborari txikien eta euren komunitateen
 “Elikadura subiranotasuna herrialde guztiek                  ekoizpen baliabideekiko (ura, lurra eta
elikagai osasuntsuak eta kulturalki egokiak                   b i o a n i z t a s u n a) e s k u r a t ze - e s k u b i d e a
jasotzeko duen eskubidean datza. Hala,                     defendatzea eta aldarrikatzea. Familia
elikagaiak herrialdearen eskura egongo dira eta                 eta komunitate-nekazaritza bultzatzen
modu ekologiko eta iraunkorrean ekoiztuko dira.                 dituzten nekazal, arrantza eta baso-politikak
Halaber, herrialdeok beren elikadura eta ekoizpen                defendatuz.
sistema erabakitzeko eskubidea izango dute.”
                                       4. Gizon eta emakumeen arteko desberdintasunak
 Hau da, Elikadura Subiranotasuna herritarrok                 iraunarazten dituzten mekanismoekin bukatzea.
izan behar genukeen eskubide unibertsala da.                  Emakume laborarien lana esparru ezberdinetan
Honen arabera, guztiok daukagu zer jan eta                   (familia, jendartea eta ekoizpen-lanak)
jana nola ekoitzi erabakitzeko ahalmena. Herri                 nabarmentzea eta merezi duen balioa ematea,
bakoitzak, kulturalki eta ekonomikoki egokiak                  horrela, emakumeen kontrako zanpaketa eta
diren kalitatezko elikagaiak era iraunkor eta                  bereizkeriarekin bukatzeko.
duinean ekoizteko behar dituen sistema edo
                                       5. Ikerketa, komunikazioa, heziketa eta
estrategiak aukeratzeko askatasuna izan behar
                                        sentzibilizazioaren bitar tez elikadura
du. Biztanle guztiok elikadura osasuntsua izateko
                                        subiranotasunaren aldeko ekintza eta
eskubidea dugu; aldi berean, elikadura hori
                                        kontzientzi kritikoa sorraraztea. Hemen biltzen
tokian tokiko ekoizpen txiki eta ertainen bidez
                                        da esku artean duzun unitate didaktikoa.
lortu behar da. Leku bakoitzeko ingurugiroa,
jakintza, ohiturak eta aniztasuna errespetatuz.                Bestalde, unitate didaktiko honen eduki asko
Nekazaritzaren eta elikaduraren esparrutik                  “Etzazu mundua jan!” kanpainan oinarritzen dira.
datorren aldaketa sozialerako proposamena da                 Hau Katalunian 2005ean hasitako ekimena da,
hau.                                     helburua, herri aberastuek herri txirotuekiko duten
                                       gizarte zorra eta zor ekologikoa aintzat hartzea
 Mugarik Gabeko Albaitariak (MGA)
                                       da, baita herri guztion Elikadura Subiranotasun
Bartzelonako unibertsitate autonomoan sortu zen
                                       eskubidea aldarrikatzea ere. Euskal Herrian,
orain dela 22 urte, bertako albaitaritza fakultateko
                                       kanpaina hau Mugarik Gabeko Albaitariak, EHNE-
ikasle batzuen eskutik. Egitasmoaren helburua
                                       Bizkaia eta Ekologistak Martxan, elkarrekin
garapen bidean dauden herrialdeetako nekazariei
                                       bideratzen dute.
laguntza eskaintzea izan zen. Gaur egun,
ikuspegi zabalagoa garatu dugu: biztanle guztion
eta gure ondorengoen ongizatea bermatzeko,
inposatu zaigun eredu neoliberalarekin akabatu
behar da. Benetako aldaketa soziala beharrezkoa
da, horregatik erakundearen jarduera guztien
ardatza Elikadura subiranotasuna da. Hauek dira
erakundearen lan ildo nagusiak:
3. Via Campesina: Nekazal erakundeak, elikagai-ekoizle txiki eta ertainak, landa inguruko emakumeak, herri indigenak,
gazteak eta lurrik gabeko laborariak koordinatzen dituen nazioarteko mugimendua da. Lan ildoak honako hauek
dira: Elikadura burujabetza; nekazal erreforma; bioaniztasuna eta errekurtso genetikoak; emakume laborariak; giza      Etzazu mundua jan! 5
eskubideak; migrazioak eta nekazal langileak; gazteak, eta nekazaritza iraunkorra.
Ba al dauka horrek zerikusirik             Proiektu hau, nekazaritzarekin zerikusia duten
                           ezagutzak praktikan jartzeko erabiliko da
eskola ortu batekin?                 (haziak nola eskuratu, nola gorde, non erein edo
 Gaur egungo bizimoduarekin askotan ahaztu     landatu, jakiak nola prestatu…). Izan ere, jakien
egiten dugu janaria nondik datorren, nork eta nola  inguruan belaunaldiz belaunaldi transmititu diren
ekoizten den. Maiz, badirudi elikagaiak lortzeko   ezagutzak eta ohiturak berreskuratuko ditugu.
era bakarra saltoki handiek eskaintzen digutena   Horrela, guraso, aitona-amona, irakasle eta
erostea dela.                    haurren arteko elkarlana sustatuko dugu.

 Eskola-baratzea baliabide bikaina da ikasleek    Jakin badakigu elikadura osasuntsu baten
euren natur eta giza inguruneari buruzko       garrantzia errazago ulertuko dela norberak bere
esperientzia anitz bizi ditzaten: ingurunearekin   janaria ekoiztean. Modu horretan, haurrek hobeto
ditugun menpekotasun eta harremanak         ulertuko dituzte bai nekazari eta landa-inguru
ulertzeko; ingurugiroa zaintzeko; eta ingurugiroaz  bizien garrantzia, eta irakasle eta gurasoek,
arduratzeko jarrerak eta ohiturak praktikan     eredu globalizatu neoliberalak bultzatzen duen
jartzeko. Janaria lortzeko prozesuan, ortua     sistema produktibistak sortzen dituen arazoak.
tresna paregabea da gure natur baliabideek      Horien berri ez izatea nahiko arrunta baita ( batez
duten garrantzia bertatik bertara ikusteko. Ortuaz  ere, hirietan bizi direnean). Jakin badakigu, giro
baliatuz bi xede lortu nahi ditugu:alde batetik,   hiritarrak bizkarra ematen diela landa eremuari
ingurumena errespetatzen ikasiko dute (ura, lurra,  eta lehen sektoreko jarduerei. Hau horrela izanda
haziak…). Eta, bestetik, gosetea ekiditze aldera,  eskola-ikasketetan sektore honek aipamen
baliabide horiek munduko herri guztien eskura    berezirik jasotzen ez duenez, ortua, aipatutako
egotea beharrezkoa dela ulertuko dute.        faktore guztiak uztartzeko aukera paregabea
                           delakoan gaude.
                                             Etzazu mundua jan! 6
1.2 Baratzan landuko diren gaitasunak:
 Jarduera benetan zabala izan daiteke ortua. Adin         ortua tresna paregabea da jakintza, trebetasun,
ezberdineko umeei zuzendutako jarduera, alegia.          jarrera eta balio ezberdinak garatzeko ( beti ere,
Esperientzia honek hezkuntza-gaitasun orokorrak          ikasleak testuingurura egokituta):
zein oinarrizkoak garatzen lagun dezake. Eskola-

  • Nork     bere   kabuz    • Kritikoki pentsatzen ikastea:        elikadurari buruzko informazio
   arduratsuki     bizitzen     Ortuaren bidez, haurrek barazki       ugari ematen dute, hauek
   ikastea: Hezkuntzako lehen      eta elikagaien ekoizpenean         irizpide kritikoz erabili eta
   urteetan, ezinbestekoa da       hastapenak egingo dituzte.         interpretatzeko balio dezake
   haurra bere gorput zaren       Modu horretan, nekazaritzaren        eskola baratzeko programa.
   nortasunaz jabetzea. Gorputzak    e t a l e h e n se k t o re a re n
                                           • Elkarrekin bizitzen ikastea:
   e m at e n di t ue n auke r ak    garrantzia ere barneratzen
                                            Talde lanean aritzeko gaitasuna,
   ezagutu eta desberdintasunak     joango dira. Baserriaren lana
                                            ortua ekintza sozial moduan
   errespetazen ikasi behar du.     ezagutuz eta horrek ingurunean
                                            planteatuz sust at zen da .
   Bestalde, or tuko lanetan       eta gure bizitzan duen eragina
                                            Talde lanean arituko dira
   eskola-inguruko helduekin       aztertuz, bidezkoagoak diren
                                            eta, gainera, ikas-komunitate
   jardutean, haurrak atxikimendu    ereduak bilatzeko aukera
                                            eta inguruetako bizilagun eta
   irudia izango du. Lotura horrek    dagoela konturatuz. Tokian
                                            baserritarrekin lanean jardungo
   segur t asuna emango dio       tokiko eta garaian garaiko
                                            dute ikasleek.
   haurrari eta ingurua miatzen     barazkiak landatuz, kontsumo
   eta inguruneko elementuen       ardur at su are k iko j arre r a     • Pertsona gisa garatzen
   artean harremanak ezartzen      positiboa garatuko da. Era         ikastea: Ingurunean bertan,
   lagunduko dio. Interak zio      berean, kontsumo-ohiturek          inguruneari buruz eta horren
   horiek lagunduko diote haurrari    eta nekazaritzan ezarritako         alde hezitzea, pertsona bezala
   bere garapaen kognitiboa eta     eredu industrialak dituzten         garatzeko beharrezkoak diren
   mugimendua garatzen, bere       eraginen hausnarket arako          gaitasunak lantzeko erabilgarria
   aukerak eta mugak egiaztatzen,    bidea izango da ikasleek era        da oso. Ortu bat zainduz, gu
   ingurukoengandik bereizten...     ekologikoan landutako ortuaren       geu eta besteak zaintzearen
                      aurkezpena.                 garrantzia ikasiko dute haurrek.
   Oso garrantzitsua da bizi
                                            Or tu a landuz , err a z ago
   kalitate hobea izaten lagunduko   • Komunikatzen ikastea:
                                            ulertuko dute pertsona askok
   dioten ohiturak eta balioak ere    Materialak     eta    ortua
                                            beraien elikagaiak ekoizteko
   sustatzea. Nork bere burua      kudeatzeko jarduerak, euskaraz
                                            eskubideak ukatuak dituztela.
   zaintzen ikasteak pixkanaka      zein erderaz proposa daitezke.
                                            Janaria lortzeak suposatzen
   jarraibide egokiak hartzea      Irakasleen aukera izango da
                                            duen esfortzua aintzat hartuz,
   eskatzen du. Ortu batek balio     atzerriko hizkuntza batean lan
                                            elkar tasunaren, naturaren
   guzti horiek batera ditzake: alde   egitea (taldearen beharretara
                                            babesaren, lankidet zaren,
   batetik, jolasen bidez, elikadura   e go k i t u ko d a). H a l e re ,
                                            konpromisoaren…eta
   osasuntsu baterako, eurek       aukeratutako lehen hizkuntza
                                            pertsona moduan garatzeko
   ekoitzitako barazkien garrantzia   euskara izango da, batez ere,
                                            beharrezkoak diren baloreak
   ulertzea. Bestetik, ezinbestekoa   inguruko ba se rrit arre k in
                                            bereganatzen joango dira
   da higiene- eta segurtasun-      komunika zioa sust at zeko.
                                            haurrak.
   irizpide batzuk arautzea eta     Sarritan, zalantzak argitu
   jarraitzea, ortuan lan egin eta    beharko ditugu eta gaiari buruz      • Egiten eta ekiten ikastea:
   lanabesak erabiltzean. Ohiturak    guk baino gehiago dakiten          Ir ak asle et a hezkunt z a-
   ikas daitezke; beraz, ildo      pertsonengana jo beharko          komunitate zein inguruko
   horretan, funtsezkoa da bizitzan   dugu, nekazariak, gurasoak,         per tsonengandik jasot ako
   aukera osasungarriak hartzen     aitona-amonak… Era horretan,        irizpideak kontuan izanda,
   lagunduko dieten ezagutzak      h u r b i l e ko p e r t s o n e k i ko   baratzea, ikasleek egindako
   sustatzea.              harremana ere sustatuko da.         lanaren fruitua izango da.
                      Bestalde, komunikabideek eta        Eurek eraikiko dute beraien
                      informazio eta komunikazioko        beharretara egokituko den
                      teknologiek nekazaritza eta         ekintza.
                                                      Etzazu mundua jan! 7
1.3 Helburu orokorrak:
 Orokorrean hiru ezagutza esparrutan bildu ditzakegu lortu nahi diren helburuak:
 1. Norberaren ezagutza eta        2. Ingurunearen ezaguera
   autonomia pertsonala:
 • Gorputza kontrolatzen ikastea,     • Ingurune fisikoa, naturala eta   • Ingurune naturaleko oinarrizko
  zentzumen-pertzepzioa          soziala baratzearen bitartez     osagaiak eta horien arteko
  garatzeko eta tonua, oreka eta      modu aktiboan aztertzeko eta     zenbait harreman, aldaketa
  mugimenduaren koordinazioa        miatzeko aukera eskaini behar    eta eraldaketa ezagut zea
  ezaugarrietara egokit zeko        die haurrei. Batez ere, landa-    eta aintzat hartzea. Horiek
  (lanabesen erabilera, ortuaren      inguruan bizi badira, ingurune    babesteko zaintza, errespetua
  manejua, joku ezberdinetan        horretako kide diren sentipena    eta erantzukizuna garatzeko.
  parte-hartzea ...)            garatzeko. Hala ere, hiri giroan
                                        • Nek a z arit z aren inguruan,
                       garatutako esperientzia izanik,
 • Egunerokoan sortutako arazoak                         tradizio eta ohituren berri
                       landa eremuarekin zubiak
  konpontzeko ohiko jarduerak                          izatea, eta, ahal bada, horietan
                       eraikitzeko baliagarria da. Izan
  eta lan errazak gero eta modu                         parte hartzea.
                       ere, nekazaritzako produktuen
  autonomoagoan egitea. Nork
                       kontsumitzaile garen heinean,
  bere buruarekiko konfiantza eta
                       guztiok gara, nahitaez, nekazal-
  ekimen-gaitasuna areagotzeko.
                       ekosisteman gertatzen diren
  Horrela, bere segur tasun
                       gorabeheren jasotzaile.
  pertsonala sendotzeko eta
  baratzeko jardueraz gozatzeko.     • B ere n inguru hurbile ko
                       nekazaritza, horren zenbait    3. Komunikazioa eta
 • Estrategiak garatzea, afektu-
                       ezaugarri, ekoizpen kultural,    adierazpena
  jolas, elikadura, mugimendu,
                       balio   eta   bizimoduak
  higiene-osasun eta oinarrizko                        • Gure   ikasle  gehienak
                       identifikatzea.    Horien
  segurtasun beharretara eta                          kalekoak diren heinean, ortua
                       ezagutzara    hurbiltzea.
  eskakizunetara egokitzeko.                          aurrera eramateko inguruko
                       Konfiantza, errespetua eta
                                         pertsona eta informazio iturri
 • B a ko i t z a k e t a b e s t e e k   estimazio jarrerak sortzea.
                                         ezberdinetara jo beharko dute.
  dituzten gaitasunak eta mugak
                      • Naturako animaliak, landareak,    Honek komunikazioaren aldeko
  identifikatzen ikasi, ortuko
                       elementuak eta fenomenoak      jarrera bideratuko du inguruko
  lanak garatzeko besteengan
                       aztertzea eta ezagutzea eta     eta bestelako errealitate eta
  lankidetza bilatuz.
                       aurkikuntzak egitea.         kultura batzuk ezagutzeko.
 Ekintza honetan etengabe landuko diren            sortzen direnean, autonomoak izan beharko
konstanteak defini ditzakegu, hala nola:            dira, zailtasun horiek ebazteko. Lankidetzaren
ULERMENA , TREBEZIA , AUTONOMIA ,                premia sentituko dute, zaila baita ortua bakarka
LANKIDETZA, ELKARTASUNA, HAUSNARKETA              aurrera eramatea. Baliabideen garrantziari
ETA SORMENA. Ikasleek baratzea aurrera             buruzko hausnarketaren bidez, elkartasunaren
eramaten duten heinean, gaitasun guzti horiek          garrantzia bereganatuz joango dira.
garatzen joango dira. Ortua ekosistema bizia          Eta, azkenik, ortua bizirik dagoenez, etengabe
da eta hori ulertu beharko dute uzta oparoa           sortzen arituko dira: azken finean, bizitza
jasotze aldera. Trebeak izan beharko dira            sormen prozesua baita.
lanabesak erabiltzen. Aldi berean, zalantzak
                                                    Etzazu mundua jan! 8
1.4 Edukiak eta topikoak:
Nola uztartu baratza eta eskolan lantzen diren jakintza-arloak?
 Baratzeko jarduera ohiko curriculum–arloetan irakasle bakoitzak hainbat modutara txerta ditzake. Jarraian
ideia xume batzuk:  Natura, Gizarte eta Kultura ingurunearen arloa:


  • Izaki bizidunen eta        • Landareen ezaugarriak eta     • Gizakiok     ingurunean
   bioaniztasunaren           zikloak:              eragiten ditugun aldaketak:
   garrantzia:             Barazkien zikloa begien aurrean   Nekazaritza    lurrak oso
   Gure baratze ekologikoko       garatuko da, hazitegian ereiten   garrantzitsuak dira gizakion
   langilerik    trebeenak      denetik gure ahora heltzen     bizir aupener ako,    a zken
   erre par at zen ez diegun      den arte. Gainera landare eta    urteotan gero eta landa eremu
   animalia eta landareak dira     ortuariak eskura izango dira    gehiago galdu ditugu gure
   (zizareak, apoak, t xoriak,     hauek aztertu ahal izateko.     Euskal Herrian hiri, azpiegitura
   erleak, sendabelarrak, ongarri                      eta obra erraldoiak direla eta,
                    • Sektore ekonomikoak:
   berde ak…) begi hut sez                         beste herrialde askotan nekazari
                     Lehen sektorearen garrantzia
   ikusezinak direnak, onddo eta                      txikien lurren desjabetzeak
                     Euskal Herrian eta beste
   bakterio laguntzaileak alegia,                      gertatzen ari dira. Baratzearen
                     herrialdeetan.      Landa
   oso garrantzitsuak dira. Haien                      jarduerak     lurr arekiko
                     sektorearen     garrantzia
   aniztasuna mantentzea behar-                       atxikimendu sentipena garatzen
                     herrialde txirotuetan, Ugandan
   beharrezkoa da elikat zen                        lagunduko du.
                     esaterako, biztanleriaren % 80
   gaituzten baratzeak gaitzik har
                     da nekazaria. Euskal Herrian   • Oinarrizko teknologiak:
   ez dezaten.
                     aldiz, %2ra ez da ailegatzen.    Laborantza teknikak ezagutu
   Bestalde, nekazariek mendeetan                      e t a a plik at u , l an abe se n
                    • Geografia eta klima:
   zehar milaka hazi ezberdin                        ezagutza eta erabilera egokia.
                     Euskal   H e r r i ko Landa
   gorde dituzte, toki bakoitzera                      N e k a z ar i t z a e kologikoko
                     inguruaren ezaugarriak. Tokira
   egokituta dauden barietate                        teknika ezberdinak…eta abar.
                     egokitutako nekazaritza sistema
   edo aldaera hauen garrantzia
                     desberdinak, klima ezberdinen
   ezinbestekoa da gizakion
                     garrantzia nekazaritzan, giza
   biziraupenerako.
                     mugimenduak (herriet atik
                     hirietara emandako migrazioak,
                     herri txirotuetatik datozen
                     etorkinak…)
  Matematika arloa:

  • Baratze-alorren diseinua:     • Oinarrizko eragiketak:      • Baratzaren     kontrol
   lursailaren planoa, partzelazioa   merkatu t xikia antolatuz      ekonomikoa: Honek eragiten
   eta azaleren kalkulua. Tamainak   egunerokotasunean erabiltzen    dituen gastuen kontrola...
   neurtzeko tresnen erabilera.     diren oinarrizko eragiketak
                     (batuket ak ,    kenket ak ,
                     biderketak, zatiketak…)
                                                  Etzazu mundua jan! 9
Gorputz hezkuntza:

• Mugimendua eta ariketa fisikoa eragiten duen jarduera da ortua, hori dela eta gorputz hezkuntzako saioak
 garatzeko espazioa izan daiteke: baratzean lan egiterakoan gorputz-jarrera egokiak ikasi. Ortuan ibiltzean
 eta ibili ostean garbitasun eta higienearen garrantzia ulertu. Elikadura osasuntsurako azturak barneratu
 ortuari freskoen garrantzia azpimarratuz.
Hizkuntza arloa:

• Bertako istorioak, ipuinak, usadioak eta abar berreskuratzea inguruko baserritarekin elkarrizketak
 mantenduz. Gaiari lotutako albisteak aztertzea, ortuari buruzko hiztegia osatzea, atzerriko hizkuntzen
 hiztegia osatzea…
Arte eta plastika arloa:

• Ortuko elementuak sailkatzea:
 Egindurak, koloreak, formak. Ingurunea irudikatzea. Barazkien fitxak, fitxategiak, etiketak eta abar
 diseinatzea. Hazitegiak eraiki. Konpostera eraiki.
                                                Etzazu mundua jan! 10
HELBURU                      KONST                      EDUKIAK/ BALIABIDEAK
              DIDAKTIKOAK
                                               Kontzeptuzkoak          Prozedurazkoak                 Jarrerazkoak

            1.   Nekazarit za azter t zea , ber tako             · Baserria eta baserritarrak.    · Baserriari buruzko fitxak diseinatzea.   · Euskal Herriko zein beste lurraldeekiko
            elementuak, erlazioak, antolamendua eta              · Beste lurraldeetako nekazaritza  · Inguruko baserritarrekin harremana.     nekazaritza sektorearekiko jakin-mina eta
                                                                                       interesa adieraztea.
            funtzioak ezagutzeko.                 A, D, F, G  egoerak.              · Boliviako errealitatera hurbiltzea.     · Nekazaritza sektorea baloratu eta
                                              · Nekazaritzaren funtzioa.     Iturri ezberdinetan informazioa        errespetatzea, eta bertan dauden arazoekiko
                                                                behatzea.                   elkartasuna adieraztea.
                                                                                       · Komunikazioa eta gizarte ekintza, elkartasuna.
                                              · Haziak, ura eta lurra.      · Hazitegia egitea.              · Naturarekiko eta baliabide naturalekiko
            2. Natur baliabideen garrantzia ulertzea,                                                      jarrera positiboa garatzea, kontsumo
                                                                · Hazi ezberdinen ezaugarriak
            elikagaien ekoizpenerako eta bizimodu duin                                                      arduratsua sustatzea.
                                                                ezagutzea, hala nola, itxura, egindura…
            baterako.                                                                      · Kontsumo arduratsua eginez, beste
                                       A,B, E, G,                    ·Lurraren ezaugarriak ezagutzea.       herrialdekiko elkartasuna adieraztea.
                                                                · Nekazaritzarako eta gizakion
                                                                elikadurarako dagoen lurraren
                                                                proportzioa egitea.

            3. Nekazal lanabesak ezagutzea, eta hauek             · Lanabesak: motak, erabilerak   · Lanabesen sailkapena eta horien       · Lanabesen erabilerari eta jatorriari buruzko
                                       A, B, D, E                                           jakingura sortzea.
            erabiltzean, mugimendua eta koordinazioa lantzea.         eta zainketak.           erabileraren araberako zainketa.

                                              · Ortuan ibiltzeko arropak eta   · Arropa zaharrak bilatu eta         · Arropa zaharren “berrerabilpena”, gauzen
            4. Higiene eta segurtasun       ohiturak
                                              oinetakoa aproposak.        ortuan lan egiteko egokiak direnak      erabilera arduratsua sustatzea.
            bereganatzea.                                                                    · Lanabesak erabiltzean, tentuzko jarrerak
                                       A, D, E   · Oinarrizko higiene-arauak.    aukeratzea.
                                                                                       garatzea.
                                                                · Ortuan lan egin eta gero, eskuak
                                                                                                                2. HELBURU DIDAKTIKOAK:
                                                                garbitzea.

                                              · Konposta eta konpostera.     · Konpostera egitea.
            5. Ortuan hondakinen interesa era praktikoan                                                     · Birziklapenerako eta bererabilerako jarrera
                                       A, B, H   · Hondakinen sailkapenak eta    · Hondakinen erabilera nekazaritza      izatea.
            behatzea.                             erabilerak.             ekologikoan.                 · Hondakinen eraketa murriztea.
                                                                · Gaikako bilketa egitea.

                                              · Ortuaren antolaketan kontuan   · Egin beharreko lanen plangintza.      · Lana antolatzeko gaitasuna.
            6. Eskola baratze baten oinarrizko lanak              izan beharreko faktoreak: non    · Ortuaren antolaketa prestatzea.       · Naturarekiko lotura indartzea.
            barneratzea.                     A, B, D,   kokatu eta nolako diseinua egin.  · Neurriak hartzea.
                                       G, H     · Barazkiak, sailkapena.      · Hainbat barazkiren laborantza.
                                              · Barazkien laborantza.       · Ortua zaintzea.

            7. Nekazaritza intentsiboak sortzen dituen             · Nekazaritza intentsiboa:     · Elikagai fresko eta osasungarriak      · Elikadura osasuntsuari garrantzia ematea.
            ingurumen arazo eta elikadura desegokiak              ezaugarriak eta arriskuak.     non eta nola lor daitezkeen          · “Zabor motako” elikagaien aurrean jarrera
            dakartzan osasun arazoez kontziente izatea.                              adierazten duten fitxategiak egitea.     kritikoa.
                                       A, F, G   · Elikadura eta kultura                              · Nekazal eredu agro-ekologikoen garrantzia
            Elikagai fresko eta osasungarriak kontsumitzeak          gastronomikoa.           · Landa-inguruetan gosea eta         garapen jasangarrian.
            ingurugiroari dakarzkion onurak baloratzea. Eta          · Giza eskubideak: elikadura giza  txirotasuna eragiten duten arrazoien
            kontsumo-modu desorekatuak eta zarrastelak             eskubide.              identifikazioa eta hausnarketa.
            baztertzea, nekazarien baldintzak hobe daitezen.                            · Iturri ezberdinetan informazioa behatzea.
                                                                                                                2.1 Helburu didaktiko, arloko konstatente eta edukien taula:
Etzazu mundua jan! 11
            Arloko Konstanteak: A: Ulermena     B: Trebezia  D: Autonomia  E: Lankidetza  F: Elkartasuna G: Hausnarketa   H: Sormena
3. METODOLOGIA
3.1 Xedapen orokorrak:
 Jarduera hau gauzatzeko erabiliko den       nahi da. Beraz, haurrak txoko ezberdinetan
metodologiak, oro har, ikaskuntza esanguratsuak   zehar ibiliko diren nekazari txikiak izango dira:
eta funtzionalak lortu nahi ditu. Gelan ikusitako
hainbat kontzeptu teoriko praktikara eramateko
                             1. Baliabideen txokoa:
baliogarria da ortua. Hori talde eta irakasle
                              Ura, lurra eta haziak.
bakoitzaren araberakoa izango da, gida honetan
ortuarekin eta nekazaritzarekin erlazionaturiko     2. Natdarren lurraldea.
garapenerako-hezkunt zarako hainbat           3. Konpost txokoa.
jarduera proposatzen dira soilik. Horiek
4 interes-gunetan edo txokotan banatuko         4. Ortua eta laborarien txokoa.
ditugu: baratzea bezain ekintza bizia lortu
                                            Etzazu mundua jan! 12
3.2 Errekurtso didaktikoak:
 Kontuan hartu dugu gutako gehienak ez gaudela         bideratua dagoen ekimena da. Modu horretan,
ortuen maneiuarekin ohituta. Horrela izanik,           eskola- ortuaren mantentze-lanak ez dira
eskola ortuaren proiektuaren barnean, “Etzazu          irakasleenak soilik izango. Bestalde, irakasleek
mundua jan!” proiektua osatzen duten kideek           ortuak eskaintzen dituen arlo ezberdinak lantzeko
zuzenduriko 8 tailer proposatu dira. Mintegiak          materiala ere izango dute; hala nola, Natdarren
helduentzat dira, eta horien helburu nagusia           lurraldeko maletina edo Silvano nekazari
ortuen maneju naturalaren oinarriak lantzea ez          Boliviarraren jokoa. Kasu batzuetan, beste iturri
ezik, eskola-komunitatea osatzen duten pertsona         batzuk erabili beharko dira informazioa osatzeko,
helduen elkarlana sustatzea ere bada. Irakasleek,        baita jarduerak prestatzeko ere.
gurasoek, aitona-amonek edo herriko pertsonek           Hortaz, hurrengo material eta metodoak
har dezakete parte. Familiekin lankidetzan aritzea        erabiliko dira ( jarduera bakoitzean zehazten
haurren garapen orekaturako nahitaezkoa da.           dira):
Izan ere, ortua hezkuntza-komunitate osorako
  • Ortuaren manejuaren oinarrizko   • Silvanoren ipuina: Silvano txikia    • Lurra lantzeko behar diren
   kontzeptuak    mintegietan    Bolivian bizi den umea da.        lanabesez gain (laia, aitzurra,
   azalduko dira. Horiek guztiak    Fitxa ezberdinetan agertzen        arrastelua, eskorga, sokak...),
   unitate honekin banatzen den     diren istorio ezberdinen bidez,      bestelako tresna batzuk ere
   CDan daude bilduta.         Silvanok, Boliviako Altiplanoko      baliogarri izango dira, ortua
  • Natdarren lurraldeko maleta:     nekazarien bizimodua azalduko       aurrer a er aman alder a .
   “Natdarren lurraldea” DVD      digu. Silvanoren jokuarekin        Adibidez: konpostera, lanerako
   formatoan aurkezten den ikus-    euskal baserritarren eta boliviar     eskularruak, arropa zaharrak,
   entzunezko ekoizpena da,       ne k a z ar ie n e r re alit at e a k   botak…
   hau, nekazaritza jasangarria     uztartuko dira.             • Informazio osagarria: “Ez
   eta kontsumo arduratsua      • Ikasleek     bere   kabuz     dezagun   mundua    jan!”
   lantzeko tresna da. Haurrek     esperientziak diseinatu ere egin     liburuxka, gidak, aldizkariak
   istorio ezberdinak ikusi ostean,   beharko dituzte. Ikastetxean       (ekolurra, baserri bizia, ihitza),
   jokuen bidez elkartasuna, natur   dagoen ortua eurena izango        web-orriak…eta abar.
   baliabideen garrantzia eta      da, eta irakasleek zein helduek
   hainbat balio landuko dituzte.    lagunduta, jarduera ezberdinak
                     garatuko dituzte: lurraren
                     prestaketa, haziak aukeratzea,
                     landaket a , urezt a zea ...et a
                     abar. Esperientzi guzti hauek
                     bakoitzak izango duen baratze
                     koadernoan eta fitxategietan
                     bilduko dira.
3.3 Denbora:
 Eskola-baratze proiektua urte osoan zehar            txandaka antola daitezke ikasleak, ikas-
garatuko da; erritmoa irakasleek egokituko dute         komunitate osoaren partaidetza ere bultzatuz;
euren eta ikasleen beharretara. Oporraldietan          irakasle, guraso edota nagusi taldeak inplikatuz.
                                                     Etzazu mundua jan! 13
3.4 Zehar lerroak:

 • Ingurugiro hezkuntza:               • Osasunerako Hezkuntza:
  Bizitzeko elikatu beharra daukagu. Elikagaiez    Gaur egun gaztetxoen elikadurak saltoki
  baliatuz, erraz azaltzen da naturak bizitzan    haundiek proposatzen duten eredua du
  duen garrantzia. Lurra, haziak, ura behar-     oinarri. Gehien bat, sasoiko elikagai gutxi
  beharrezkoak dira jakiak lortzeko. Ortuan      eta era industrialean ekoitzitako produktuak
  lan egin ahala, gure esku-hartzearen ondorioz    eskaintzen dira. Elikadurari lotutako osasun
  inguruan gertatzen diren aldaketez jabetuko     arazoak ekiditeko, beharrezkoa da elikadura
  dira haurrak. Errazagoa izango da esku-hartze    osasuntsuaren garrantzia uler taraztea.
  jakin baten eta azken emaitzaren artean       Errezagoa da haurrengan eurek ekoitzitako
  erlazioa bilatzea. Lurrean bertan esperimentatu   elikagaiekiko interesa sortzea. Beraz, barazkien
  ahal izango dugu, eta esku-hartze desberdinen    garrantzia ikusiko da, hurbileko elikagai
  ondorioek gai eta arazo orokorragoak lantzera    freskoen balioa…
  eramango gaituzte. Hala nola, nekazal ustiapen
  sistemen arteko ezberdintasunak; ura edo lurra  • Hezikidetza:
  bezalako baliabideak agortzea; nekazaritza     Ortua hezikidetza lantzeko erabilgarria
  industrialari loturiko kutsadura eta horrek     ere bada. Taldeko jarduerak antolatzerako
  sortzen duen gizarte zorra eta zor ekologikoa;   orduan, bazterketak saihestu egin behar
  elikadura baliabideak; herrialde ezberdinetan    dira. Neskek eta mutilek lan eta aukera
  nekazaritza garatzeko ematen diren baldintza    berdinak izanez, emakumeak landan egiten
  ezberdinak; bizi kalitatea;... Ortua lantzeak    duen lanaren balorazio positiboa egin behar
  suposatzen duen gozamena ingurugiroarekin      da. Emakumearen lana nekazaritzan oso
  orekan bizitzearen plazerrarekin lotu behar da,   garrantzitsua da. Askotan, hauek dira tokian
  haurrek naturarekiko maitasuna gara dezaten.    tokiko hazi, ohitura eta jakintza askoren
                            zaintzaileak. Baserriko lanetan gizonekin
 • Garapenerako Hezkuntza/               batera gogor aritzen dira. Haatik, beraien lana
  kontsumorako Hezkuntza:               nekazal munduan ez da aintzat hartzen. Maiz,
  Garapenerako hezkuntzak epe ertain eta       eskubideak ukatzen zaizkie. Esate baterako, lur
  luzean ezberdintasunak sortzen dituzten       eta ustiategien jabetza gehiena gizonen eskuetan
  arrazoi estrukturalak ulertzea du helburu      dago oraindik. Herrialde askotan emakumeak
  (egungo garapen ereduak sortuak, hain        ezin dira lurjabeak izan. Haziak, ura eta
  zuzen ere). Horrela, gizarte-ereduaren       beharrezkoak diren baliabideak eskuratzeko,
  aldaketan parte-hartzaileak izango diren      arazo larriak ere izaten dituzte. Horrek
  pertsonak hezitzeko. Eskola baratzearen       emakumeen baztertzea areagotzen du. Egoera
  bitartez, lortu nahi dena zera da: ikasleek     hau aztertuz eta ortuko lanak elkarrekin
  gaur egun egiten den baliabideen erabileraren    eginez, ikasleek eredu patriarkalaren ikuspegi
  ikuspuntu kritikoa izan dezatela. Ortua era     kritikoa lortuko dute, aldaketa bideratzeko.
  ekologikoan eta tokian tokiko baldintzak
  errespetatuz lantzean, ikasleek gizarte
  aberastuen ekoizpen- eta kontsumo-patroiak
  aztertuko dituzte. Pobreziak, askotan, gure
  kontsumo-ohituretan eta gure sistema
  ekonomikoan du sutraia. Ezinbestekoa da
  kontsumo arduratsuaren oinarriak ezartzea
  ezberdint a sune n be ne t ako arr a zoi ak
  ulertzeko. Ingurugiro hezkuntzarekin ere
  erlazio estua dauka: lurraren ondasunak
  guztionak dira; ama lurra da gure etxea;
  eta lurreko izaki guztiak behin-behineko
  “pisukideak” gara. Beraz, baliabideen erabilera
  arduratsua egin ezean, jai daukagu.
                                              Etzazu mundua jan! 14
4. EBALUAZIOA:
4.1 Ebaluazio-irizpideak:
 Jarduera honek lehen hezkuntzak dituen        beharko ditu ebaluazio-irizpideok bere taldearen
ebaluazio-irizpide orokorrak jarraitzen ditu,     ezaugarriak kontuan hartuz (adina, aniztasuna
curriculum-eko jardueren osagarri izatea bilatzen   eta abar). Honako jokabideak izan daitezke
duelako. Dena den, irakasle bakoitzak egokitu     aipagarrienak:  1. Mugimendu eta manipulazio trebetasunak      5. Ingurune naturala ezagutzeko jakin-mina
   hobetu dituela erakustea, bere gaitasunetan     adieraztea. Naturako elementuen arteko
   konfidantza izanda:                 elkarmendekotasunak eta harremanak ezartzen
  • Ortuko jarduerak gauzatzean tresnak eta       hastea:
   lanabesak koordinazio eta kontrol egokiarekin   • Ohiko fenomeno natural eta atmosferikoak
   erabiltzen eta maneiatzen dituen. Eta lanabesen   identifikatu dituen. Horien eta ortuko
   erabilera okerrak suposatzen duen arriskua     gertakarien artean harremanak ezartzen dituen
   identifikatzen dakien.               (izotza, lehorteak…).
                            • Nekazaritza, natura eta gizakion oinarrizko
  2.Oinarrizko beharra modu autonomoan bete       beharren arteko lotura identifikatzen duen
   eta norberaren buruaren ongizatearekiko       (natura eta nekazaritza barik, bizitzarik ez).
   eta zaintzarekiko interesa edo ekimena      • Ingurumena errespetatz eko eta zaintzeko
   adieraztea.                     arrazoiak adierazten dakien.
  • Autonomia haundiagoa duen osasunari eta      • Nekazaritza eta ingurumenaren arteko lotura
   ongizateari loturiko ohituretan: elikadura eta   estuaren beharra argudiatzen eta adierazten
   higienea (eskuak garbitu lurra ukitu ostean,    dakien.
   elikadura osasuntsuarekiko jarrera ona
   agertzea…).
                            6. Giza jarduerek ingurune hurbilean eta urruneko
                             herrialdeetan dituzten eraginak identifikatu eta
  3. Ingurunea ezagutzeko jakin-mina erakustea,     erlazionatzeko gaitasuna garatzen hastea:
   ortuko eta inguruko elementuen behaketaren,   • Nekazaritza intentsiboak dituen eraginak
   manipulazioaren eta miaketaren bitartez.      identifikatzen dakien, ingurugiroan zein
  • Ortuaren diseinua egiteko, eremuak, neurriak    pertsonengan (esaterako, nekazari txikien
   eta objektu ezberdinak erabiltzen dakien.      desgerpena; kutsadura;...).
  • Ortua osatzen duten elementu ezberdinen      • Beste herrialdekiko, batez ere herrialde
   jokabideari buruzko hipotesiak egin eta       txirotuekiko, errealitatearen aurrean jakin-
   egiaztatzen edo baztertzen dakien (haziak      mina adierzten duen.
   landatzean gertazen dena; baliabideen       • Elkartasuna adierazteko, kontsumo arduratsua
   garrantzia nekazaritza eta elikaduran…).      eta baliabideen tentuzko erabilerarako joera
  • Oinarrizko espazio-nozioak behar bezala       adierzten duen.
   erabiltzen dituen (iparorratzaren erabilera    • Eskola ortua era ekologikoan lantzearen
   eta bestelako baliabideak erabiliz ortuaren     arrazoiak ulertzen dituen.
   kokapena finkatzen dakien…).
  • Inguruko nekazaritza jarduerarekiko jakin-mina
   adierazten duen.
                                               Etzazu mundua jan! 15
4.2 Gutxieneko edukiak
 1. Baliabide naturalen garrantzia.

 2. Nekazaritza jasangarriaren garrantzia.

 3. Elikadura osasuntsuaren garrantzia, eta elikadura giza eskubide bezala.

 4. Herri txirotuek dituzten beharrak eta gure bizi-ohiturek ingurugiroan eta
   gizartean duten eragina.
4.3 Ebaluazio tresnen deskribapena eta maiztasuna:

 Ebaluazio tresnaren deskribapena         Maiztasuna

 a. Txokoak osatzen dituzten materialak:      Jarduerak bukatzean.
  Ikasleek ortuari buruz sortzen dituzten fitxek
  osatuta.

 b. Baratze-koadernoa:               Gaiari buruzko ekintzak egiten diren
  Norbanakoarena izango da. Bertan ikasle     bakoitzean. Irakasleak aproposa den
  bakoitzak ortuaren garapena (intzidentziak)   maiztasunarekin jasoko du.
  isladatu eta ikasi eta sentitu duenari buruzko
  gogoeta egin beharko du. Horretan ikasle
  bakoitzak bere burua ere ebaluatuko du,
  honako hau kontuan hartuz: ekintzarekin
  ikasitako kontzeptuak, erabilitako prozedurak
  eta ekintzarekiko izan duen jarrera.

 c. Behaketa:                    Jarduerak burutzen diren guztietan.
  Ortuaren martxa egokia izango da kontuan.
  Taldean lan egitean bakoitzak duen jarrera eta
  abar.
                                           Etzazu mundua jan! 16
5. PROPOSATURIKO JARDUERAK
  (Txoko edo interes-guneen arabera sailkatuta):          BALIABIDEEN TXOKOA

 Deskribapena:
  Txoko edo interes-gune hau osatzea oso erraza izango da. Haurrek irakasleekin batera osatuko
  dute ikastolan bertan dauden baliabideak erabiliz (berrerabilera eta sormena sustazeko).
  Haurrekin aztertuko ditugun baliabideak ura eta lurra izango dira, batez ere. Txoko horretan
  haziei ere tokitxo bat utziko diegu, ura, lurra eta haziak izango direlako gure ortua eta, ondorioz,
  gure elikagaien oinarri. Txokoa proposaturiko jarduerak egiten diren heinean osatuko da eta
  gelan bertan koka dezakegu, esaterako soberan dagoen armairu edo apal batean.


 Txokoa osatzen:
  Honako hau adibide xume bat besterik ez da. Ikastolan dauden baliabideen arabera, txokoa era
  batekoa edo bestekoa izan daiteke…eta era guztiak dira baliogarriak!


 Oinarrizko materialak:
  · Kutxak. Mota ezberdinetakoak izan daitezke.
  · Haziak gordetzeko beirazko potoak.
  · Fitxategia, zapata kutxa batekin egin dezakegu. Margotu eta
   polit-polita geratuko da!
  · Hazitegia, etxeko edo jantokiko jogurt potoekin egin daiteke, ahal
   den heinean eskura ditugun materialak berrerabiliko ditugu!
                                               Etzazu mundua jan! 17
1. jarduera:
 NIRE INGURUNEA EZAGUTZENIdeia nagusiak:

 Gurea bezalako herrialde industrializatuetan, gizakiak ez du ingurunea zaindu. Baina natura da
 jaten ematen diguna, beraz bizia ematen diguna.

• Baliabideak mugatuak dira eta pertsona orok izan beharko luke hauek eskuratzeko eskubidea
 bere bizitza duintasunez garatu ahal izateko. Hau horrela izanda, horien behar bezalako erabiliera
 eginez, lurreko izaki bizidun guztiekin pozik bizitzeko aukera izango dugu.


Helburua:

 Askotan ez gara inguruan dugunaz ohartzen. Presaka eta korrika bizitzera ohituta dagoen
 gizartea gara; hori dela eta,sarritan, hausnarketarako denbora falta zaigu. Ortua abian jartzeko
 prest gaude, baina... inoiz aztertu al ditugu ondoan ditugun elementuak?

 Gure ortua ez dago isolatua. Gu bezala munduaren zati bat da. Zati garrantzitsua, gero! Ziurrenik,
 oraindik asko falta da gure ortuak izaera har dezan. Dena den, bere kokapena erabakitzeko eta
 izango duen bilakaera hobeto ulertzeko, inguruan dagoena aztertu beharko dugu.

 Lehen uneko behaketa hau baliogarri izango zaigu, kurtso bukaeran gure “lur zatitxoak” dituen
 aldaketak aztertzeko ere.


Materiala:

• Argazki-kamera, margoak eta baratze-koadernoa.
                                             Etzazu mundua jan! 18
Garapena:

 1. Ortua kokatuko den lur saila behatu. Honako galdera hauek lagungarri izan daitezke zure
  behaketan. Hau guztia baratze-koadernoan jasoko da:
  • Zenbat zuhaitz dago inguruan. Zein motatakoak?
  • Zertarako balio dute zuhaitzek?
  • Inguruan badago animaliarik? baratzean ze funtzio beteko dute? (Ondo begiratu, gero!
  Txiki-txikiak diren intsektuek ere balio dute-eta!!).
  • Urik al da inguruetan?
  • Gizakiak eraikitako gauzarik ba al dago? Zeintzuk? Ze eragin izan dezakete gure ortuan?
  • Ortua duen inor ezagutzen duzu?
  • Zertarako balio du ortu batek?
  • Nondik etortzen dira normalean jaten dituzun barazkiak?

 2. Irakasleak lan taldeak osatuko ditu eta gero ortua kokatuko den tokiaren, talde bakoitzaren
  eta inguruen argazkiak egingo ditu. Hurrengo egunean, talde bakoitzari banatuko dizkio;
  horrela haurrek beraien baratze-koadernoan jarri edo baliabideen txokoko fitxategian
  gordetzeko (hau zapata kutxa batekin egin dezakete). Argazkiak eta aurreko galderei
  emandako erantzunak izango dira gure erreferentzia. Horrekin, kurtso amaieran eta hurrengo
  kurtsoetan, gure baratzearen bilakaera ikusiko dugu.
                                           Etzazu mundua jan! 19
2. jarduera:
 ORTUAREN KOKAPENA: EDONON EGON DAITEKE?Ideia nagusiak:

 Inguruan dagoena aztertuz gero, eta tresna eta baliabide ezberdinak erabiliz, ortua egiteko
 kokapena hautatzea.


Helburua:

 Erabakiak hartzen ikastea. Galdera multzo bati erantzuna eman eta gero, taldeka ortuaren
 kokapen egokia eztabaidatzea.Materiala:

• Baratze-koadernoa.
• Margoak.
• Iparorratza.
• Internet eta ordenagailua (ez da ezinbestekoa).


Garapena:

 1. Ortuaren kokapen egokia egiteko, hainbat faktore izango dira kontuan; hala nola, orientazioa,
   lurraren malda, haizea eta ur-iturriak eta abar. Komenigarria da arropak eta lanabesak
   gordetzeko lekutxoren bat hurbil izatea ( hau ez da ezinbestekoa).

 2. Haurrak taldetan antolatuko dira eta pista ezberdinak jarraituz, “altxorraren mapa” marraztuko
   dute. Altxorra ortua bera izango da eta marrazkia euren mapa. Honetarako irakasleak folio
   edo kartulina bat banatuko dio talde bakoitzari, nahi izanez gero folioaren puntak erre
   daitezke mapa zahar baten itxura har dezan.

 3.  Banatutako folioan ikastolako eraikinak eta jolastokia marraztuko dituzte ikasleek, elementu
   bakoitzaren izena adieraziz.

 4. Mapa hartu eta jolastokira abiatuko gara. Eraikin bat hartuko dugu erreferentzi gisa eta
   iparorratza erabiliz lau puntu kardinalak adieraziko ditugu. Hori egin ostean, galdera hauek
   erantzungo dituzte, hauek izango baitira zuen altxorra kokatzeko gakoa:
   a. Iparorratza inoiz erabili al duzu?
   b. Landarea bazina, non kokatuko zinateke: zure ikastolako alde hotz eta ozpeltsuan edo
     alde eguzkitsuan? Zergatik?
                                            Etzazu mundua jan! 20
c. Zure ustez, non egongo dira hobeto barazkiak: ikastolako alde maldatsu batean edo
      leku lauan?
   d. Zuen ikastolaren ingurua haizetsua da? Hala bada, zein da zure ikastolan alde haizetsuena?
   e. Ba al duzue zuen ikastolan ur iturririk?
   f.  Eskolak ortua dauka edo izan al du? Non?
   g. Negutegia al dago?
   h. Nondik irtetzen da eguzkia? Eta nondik ezkutatu?
   i.  Zein mugimendu egiten du eguzkiak egunero?
   j.  Eguzkia kontuan hartuz, zure ikastolan zein izango da alderik ilunena?
   k. Haizea dabilenean,nondik jotzen du?

(*)  Gogora ezazue landareei ez zaiela hotza gustatzen. Beraz, eskolako alderik eguzkitsuenean kokatuko
   da baratzea. Era berean, iparraldera ematen duten orientazioak baztertu egin beharko dira, eta
   Euskal herrian haize hotzak Ipar-mendebaldetik datoz. Hori guztia kontuan izanda, marraz ezazu zure
   “altxorraren mapan” ortuaren kokapen egokiena. Honi buruzko edozein zalantza izanez gero “Etzazu
   Mundua Jan!” kanpainako kideak aholkularitza egiteko prest daudela gogoratu.


Adibidea:
5. Talde bakoitzak hautatu duen kokapena beste taldeekin alderatu beharko du. Azkenik,
   irakaslearen laguntzaz, behin-betiko kokapena aukeratuko duzue…altxorra lortuta!Mapan
   adierazi ezazue ortuaren kokapena.

6. Zuen marrazkiak eta mapak balibideen txokoko fitxategian gorde ditzakezue. Modu horretan,
   lurra lantzen hasterakoan, eskura izango dugu beti gure ortuaren kokapenaren mapa.
   Jarduera garatzean, erantzun dituzuen galderak baratze-koadernoan apuntatuko dira.

   Oharra: Ikastolaren mapa diseinatzeko, Google Earth© programaz balia gaitezke ere.
   Programa hori dohakoa da eta internet izanez gero, oso erraza da erabiltzen. Gure
   ikastolaren kokapen zehatza eta airetik ateratako argazkia emango digu. Materiale hori
   tresna interesgarria da bizi eta ikasten dugun ingurunearen prespektiba ezberdina izateko.
   Jarduera hori informatika gelan egiteko ere molda daiteke.
                                                Etzazu mundua jan! 21
3. jarduera:
    ZEIN GARRANTZITSUA DEN LURRA!   Ideia nagusiak:

     Lurra baliabide eskasa da, eta askotan gaizki banatuta dago, ikasleek hau ulertzea beharrezkoa
     da. Honako hau Guatemalako adibidea da, baina mundo osoan errepikatzen da:

     “Guatemalako     kasua:   Biztanleen    %   51  probrezia    egoeran    bizi  da.   Horien
     %72 nekazari, abeltzain edo arrantzale txikiak dira; beraz, elikagai-ekoizleak.
     Jean Ziegler, Nazio Batuetako Elikadura Eskubiderako Errelatore Berezia zenak, 2006. urtean
     zera azaldu zuen: “La gran incidencia del hambre y la malnutrición en Guatemala no es
     simplemente una cuestión de falta de alimentos, ya que las tierras del país podrían alimentar
     fácilmente a toda la población. Está más relacionada con la desigual distribución de los recursos,
     y sus efectos en el acceso de la población a los alimentos. Guatemala es uno de los países
     con mayores desigualdades en la distribución de la riqueza del mundo, y su concentración
     es extrema: el 5,6% de las familias más ricas controlan el 50% de los ingresos totales”.
     Lurraren banaketan gauza bera gertatzen da: lurjabe boteretsuek, gobernua lagun dutela,
     nekazal komunitateak euren lurretatik botatzen dituzte. Nekazari txikiei kalitatezko lurrak lantzeko
     eskubidea eragotzi zaie. Beraz, kanpotik datozen elikagaiekiko dependentzia haundia dute.
     Elikagaien salneurria igotzen denean, gosete larriak pairatzen dituzte. Guatemalan, lurjabeen
     %1,86 lurren %60-ren jabe dira.”

     Emakumeen kasuan egoera are lazgarriagoa da, datuen arabera4, emakumeek herrialde
     txirotuetako elikagaien %60 eta %80 artean ekoizten dute, eta mundu mailan %50. Hala ere,
     nekazal lurren %1 kontrolatzen dute, izan ere, faktore honek; beste hainbat faktorerekin batera
     −landa inguruko emakumeak sarritan ez dira eragile ekonomikotzat zein subjetu soziopolitikotzat
     hartzen, gainera, askotan euren jakituria ez da aintzat hartzen− txirotasunaren emakumetzea
     dakar. Gure inguruan ere, emakume baserritarrek ez dute errez: EAE nekazaritzan eta
     abeltzantzan diharduten emakumeen %7 baino ez dira ustiapen titularrak, beraz, portzentaia
     horri baino ez zaio aintzatesten sektore profesional izaera5.

     Lurraren banaketaren bidegabekerietaz gain, gero eta lur gehiago galtzen ari gara. Euskal
     herrian, mundu osoan bezala, giza jarduerak direla medio (kutsadura, errepideak, azpiegiturak,
     industrial guneak…) gero eta nekazal lur eta nekazari gehiago galtzen ari gara, honek horrela
     jarraituz gero ezinezkoa izango da gure lurretan elikagaiak ekoiztea.
4. Senra, L eta León, I. “La mujeres gestoras de la soberanía alimentaria”. Las mujeres alimentan al mundo.
Entrepobles-Herriarte.2009.
                                                          Etzazu mundua jan! 22
5. Gonzalo Saez de Sanmaniego, Euskonewsen elkarrizketatua, 2005/06/10-17
Helburua:

 Proportzioak landuz, lurraren garrantzia ulertzea. Baliabide eskasa dugu lurra eta hau gaizki
 erabiliz gero edo gaizki banatuz gero bidegabekeriak sor daitezkela uler.


Materialak:

 Sagarra, labana eta konpostera*.

 * (Aldez aurretik eraikita egongo da. Irakasle eta ikas-komunitatea osatzen duten helduek eraikiko
 dute, “Etzazu mundua jan!” proiektuak eskaintzen duen kurtsoaren argibideak jarraituz).


Garapena:

 1. Sagarra lau zati berdinetan ebaki. Lau zatietatik hiru, ozeanoak eta itsasoak izango dira.
   Laugarren zatia kontinenteak eta irlak izango da.

 2. Laugarren zatia hartu eta erditik ebaki. Zati bat gizakiak bizi ezin diren lekuak izango dira
   (basamortuak, poloak, mendi kate haundiak…). Beste erdia gizakiok bizitzeko dugun lur
   zatia izango da.

 3. Gizakiok bizi ahal garen zatia lau zatitxotan ebaki. Zati horietako bat da elikagaiak ekoizteko
   dugun lurra. Zati hori zainduz gero, guztiontzako elikagaiak egongo dira.

 4. Azkenik, zati txiki-txiki horren zati nimiño bat da, gizakia eta beste izaki bizidunentzat
   dugun ur geza.

 5. Sagarra txikitu ostean, zer da ulertu duzuna? Baratze-koadernoan jaso ezazu edo zure kide
   eta irakasleekin hausnarketa egin.
   Hausnarketa egiteko honako galdera hauek erabilgarriak izan daitezke(irakasleak bere
   taldearen adinera moldatuko ditu):
   a. Zer pentsatu duzu nekazaritzarako daukagun lur zatia hain txikia dela ikustean?
   b. Zure ustez munduan zehar lurra ondo banatuta dago guztiok janaria izan dezagun?
     Zergatik?
   c. Zure ustez emakume eta gizonen artean lurraren banaketa bidezkoa da? Zergatik?
   d. Zure inguruan zeintzuk uste duzu izango direla lurrari eraso egiten dioten faktoreak?
     Zergatik?
 6. Soberan dauden sagarrak konposterara eraman. Horrela, gure ortuko lurra ere elikatzen
   hasiko gara.
                                             Etzazu mundua jan! 23
Bigarren Zatia

Ideia nagusiak:

 Luraren eratze prozesua oso konplexua da. Euriak, izotzak, haizeak, eguzkiak, landareek
 euren sustraitxoekin, milaka animalia txikik eta mikroizakiek sortzen dute lurra. Horiek guztiek,
 arrokak zatitu eta higatzen dituzte. Horixe da guk egunero zapaltzen dugun lurraren jatorria. Hori
 gertatzeko, milaka urte dira beharrezkoak; horrexegatik, lurra artifizialki ezin da egin.


Helburua:

 • Zoluaren eratze-prozesua luzea dela ulertzea. Horretan, faktore biologiko, fiskiko eta kimikoek
  parte hartzen dute.
 • Higiene ohiturak bereganatu lurrarekin kontaktuan egotean.
 • Lurraren ezaugarriekin (textura, kolorea, usaina) ohitzea.


Materialak:

 • Pala txikiak, txokoan ditugun kutxak.
 • Baratze-koadernoa.
                                               Etzazu mundua jan! 24
Garapena:

 1. Ortura atera baino lehen, irakasleak lagunduta, txukuntasun-araudi bat ezarriko duzue.
   Hemendik aurrera, baratzean lan egiten den bakoitzean, araudi hori jarraituko da.

 2. Klasea talde txikitan banatu. Talde bakoitzak ortuaren leku ezberdinetatik lur lagin bat
   hartuko du.

 3. Nolakoa da hartu duzuen lagina? Idatz itzazue zuen baratze-koadernoan ondorengo
   ezaugarriak:
   • Kolorea:
   • Egindura. (Horretarako eskuekin lur zatitxo bat hartu beharko dute. Hori busti ostean,
    “lukainkatxoak” egiten saiatu beharko dira. Lurra hareatsua bada, eraztunak egitean,
    apurtu egingo dira. Aldiz, lurra buztintsua bada, eraztun politak lortuko dituzue).
   • Animaliarik aurkitu duzue?
   • Landare eta makiltxoak daude?
   • Arrokarik aurkitu duzue?

 4. Taldeek lurrean aurkitutako osagai bakoitza kutxa ezberdinetan jarriko dute. Alde batetik,
   harritxoak daude; beste alde batetik, landareak; bestetik, makiltxoak, zizareak...

 5. Osagai guztiak beste kutxa batean nahastu.

 6. Zer gertatu da? (Osagai guztiak nahastu arren, ez da zolurik osatu. Horra hor naturaren
   garrantzia: lurra bizirik dago; gizakiak ezin du lurrik ekoiztu; naturalen lana da hori.)

 7.  Guztia baliabideen txokoan laga dezakezue; horrela, lurraren garrantziari buruzko zalantzak
   dituzuenean, berriro ere egin dezakezue jarduera hori…
                                                 Etzazu mundua jan! 25
4. jarduera:
 URA, BIZITZAREN OINARRIAIdeia nagusiak:

 Munduan ur ugari dago. Are gehiago! Lur planetan baino, ur planetan bizi garela esan dezakegu,
 lurraren hiru laurdenak ozeanoak baitira. Hala ere, bizitzeko behar dugun ur geza baliabide
 eskasa da eta ibai, glaziare eta lakuetan aurkitzen dugu. Giza jarduera dela eta, ura kutsatzen
 ari gara. Ondorioz, munduan badira milaka pertsona ur garbia izateko aukerarik ez dutenak.
 Zuen ortuan ikusiko duzuen moduan, ur garbia nekazaritzan oso garrantzitsua da, izan ere,
 nekazal jarduerak ur gezaren %70 erabiltzen du (UNEP 2010). Baina kutsadura ezezik badira
 “ura eskuratzeko” eskubidearen beste urraketa asko, esaterako, milioika arrantzalek arrantza
 egiteko eskubidea galdu dute kostaldeen txikizioagatik.


Helburuak:

 • Uraren inguruan dauden arazoak ulertu ikuspuntu ezberdinak aztertuz.
 • Teknologia berrien erabilera.


Materialak:

 • Baratze koadernoa hausnarketak jasotzeko.
 • 7.1 eranskineko ipuina: “Lur lehorreko arrantzaleak”.
 • Ez dezagun mundua jan! liburuxka ganba ekoipeznari buruzko oinarrizko informazioarekin.
 • Google Earth© programa eta interneteko konexioa duen ordenagailua.
                                            Etzazu mundua jan! 26
Garapena:

 1. Taldeak osatu eta talde bakoitzari “Lur lehorreko arrantzaleak” ipuina banatu. 10 minutu
  eman guztion artean irakurri dezaten.

 2. Ondoren Google Earthen bilatzailean “Posorja edo Puerto Pizarro, Ecuador” idatzi eta
  honako galdera hauei erantzun:
  a. Zer da ikusten duzuna?
     (erantzuna: ikusten diren forma urdinak ganba-ustiategi erraldoien urmaelak dira, ikusten
     denez kostaldea eta mangladia zen guztia bereganatu dute)
  b. Zure ustez ze gertatu zaie hemen bizi ziren arrantzaleei?
     (erantzuna: zonaldeko arrantzale askok ganba ustiategietan lanean hasten dira eta
     hemen askotan lan baldintzak ez dira duinak. Beste askok hirietara jotzen dute, Guayaquil
     eta Quito aldera alegia. Hiriotan, bizimodua hobetu beharrean periferietan biltzen dira,
     hemen txirotasuna, langabezia eta biolentzia dira nagusi. Gauzak horrela, umeak eta
     emakumeak izaten dira zaurkorrenak, askotan umeak eskola utzi eta lanera joan behar
     dira eta emakumeak euren familiak aurrera ateratzeko edozein lan mota onartzera
     behartuak izaten dira. Ecuadorreko ekonomian ganben exportazioak diru sarrera haundia
     suposatzen du, hala ere desjabetuak izan diren arrantzale txikiek ez dute horren etekinik
     ikusten, populaziaren %41 bi dolar baino gutxiagorekin bizi da hemen.)
  c. Ba al dakizu zer den mangladia?
     (erantzuna: kostalde tropikaletan hazten den baso mota. Honetan arrain eta itsaski piloa
     dago, mendeetan zehar arrantzale komunitate asko orekan bizi izan dira ekosistema
     mota honetan. Mangaldia desargertzean arrainak eta itsaskiak ere desagertzen dira eta
     oso zaila da berriro ere errekuperatzea. Gainera mangaldiak, kostak itsasoko mareetatik
     ere babesten ditu.)
  d. Zer gertatu da han zegoen mangladiarekin?
     (erantzuna: desagertu da.)
  e. Non uste duzu jaten direla ustiategi erraldoi hauetan ekoizten diren ganbak?
     (erantzuna: Europa eta Estatu batuetan, herrialde aberastuetan batez ere.)
  f.  Zer egin dezakezu egoera hau ekiditeko?
     (erantzuna: galdetu gusasoei nondik datozen etxean jaten dituzuen ganba eta otarrainxkak,
     herrialde txirotuetatik badatoz azaldu gure kontsumo ohiturek sortzen dituzten arazoak)
                                            Etzazu mundua jan! 27
5. jarduera:
 BIHARKO HAZIAKIdeia nagusiak:

 Nekazaritzan oso garrantsitzuak dira haziak, batez ere, nekazaritza ekologikoan. Urtero,
 laborariek beraien landare politenen haziak gordetzen dituzte. Horrela, landare indartsuagoak
 eta uzta oparoagoak lortuko dituzte.

 Euskal Herriko hazien sareak horrela azaltzen du hazien bioaniztasunaren garrantzia:
 “Bioaniztasunaren galera arazo ekologiko larria da eta zientzialariek horrela definitu dute
 bilera askotan. Sarritan, bioaniztasun kontzeptuaren esanahia era murriztuan erabiltzen da:
 “Toki bateko espezieen taldea”. Hori egitean, alde batera geratzen dira basoen aberastasuna,
 paisaien aldaketak edo nekazaritza aniztasuna.

 Azken gai horren inguruan, zenbait labore eta ehunka nekazaritza barietate gure soroetatik
 desagertu egin dira. FAOk (Nekazaritza eta Elikadurarako Mundu Erakundea) dio XX. mendean
 munduan ereindako nekazaritza barietateen %75 galdu egin dela”


Helburua:

 • Hazien garrantziaz ohartaraztea.
 • Gure inguruan desagertzen ari diren bertako nekazaritza barietateen arazoa ezagutaratzea.
 • Hazitegia egitea eskolako baratzea hornitu ahal izateko.
 • Inguruko baserritar eta pertsona helduekin komunikazioa sustatu.


Materialak:

 • Beirazko ontziak (hazi mota bakoitzeko poto bana).
 • Haziak (haurrek ekarriko dituzte).
 • Margoak, kola eta kartulinak etiketak egiteko.


Garapena:

 Jarduera hasi baino lehen, komenigarria da galdera hauek erantzutea (baratze-koadernoan
 bildu ditzakete erantzunak).
   a. Zertarako balio dute haziek?
   b. Ba al zenekien hazi mota bakoitzaren berezitasunaren arabera, landarea eta horrek
     ematen dituen fruituak ezberdinak direla?
                                           Etzazu mundua jan! 28
c. Zenbat babarrun mota ezagutzen dituzu? Zergatik uste duzu mota ezberdinetako
    babarrunak daudela?
  d. Zer gertatuko litzateke babarrun guztiak berdinak balira?

1. Galdera hoiei erantzuna eman ostean, honako etxerako-lana proposatuko zaie: Bi asteko
  epea emanez, haziak lortzen saiatu beharko dira. Ez zaie baldintzarik jarriko, baina honako
  hau kontuan izan beharko dute:
  a. Zerenak dira lortutako haziak (hauei buruzko informazio gehiena lortzen saiatu, aldakia,
    ereite garaia…eta abar)?
  b. Nola lortu dituzu haziak?
  c. Poltsatxoa dendan erosi duzu edo zure edo zure senide, lagun edo baserritar batek
    eman dizkizu? Hala bada, nork eman dizkizu? Berak nola erabiltzen ditu haziak(noiz, nola
    eta non ereiten ditu, noiz jasotzen du uzta…eta abar?
  d. Haziak erositakoak ez badira, eman dizkuzun pertsonak zein prozedura jarraitu du
    haziak gordetzeko? saia zaitez deskribatzen.

2. Lortutako haziak sailkatu behar dira, horretarako hazi mota bakoitza beirazko potoetan sartu
  eta identifikazio etiketak diseinatu honako irizpide hauek jarraituz:


     • Haziaren izena eta barietatea
      (ezagutzen bada): ..........................................................................................
     • Hazia noiz jaso den: .....................................................................................
     • Hazia non jaso den: ......................................................................................
     • Ereite garaia: .................................................................................................
     • Uzta jasotzeko sasoia: .................................................................................
     • Sortzen duen landarearen
      marrazki edo argazkia: ................................................................................
     • Sortzen duen landarearen
      erabilera (giza-elikadura,
      sendabelarra, ornamentala…): ...................................................................3. Gorde haziak baliabideen txokoan, eskolako hazitegian ernetuko ditugu eta. Gaur lortutako
  haziak biharko gure elikagaiak izango dira!

4. Azkenik esaldi hauei buruzko hausnakerta egin eta zuen baratze koadernoan bildu:
  •  FAOk (Nekazaritza eta Elikadurarako Mundu Erakundea) dio XX. mendean munduan
    ereindako nekazaritza barietateen %75 galdu egin dela.
  •  10 enpresek kontrolatzen dute mundu osoko hazien merkatuaren %67. (ETC group, 2008).

  Oharra: Natdarren lurraldeko maletinean, “hazi inbaditzaileen” kapituluan hazien
  bioaniztasunaren garrantzia lantzen da, beraz, jarduera osagarriak dira.
                                                                Etzazu mundua jan! 29
6. jarduera:
 HAZITEGIA EGINIdeia nagusiak:

 • Hazien garrantziaz ohartu elikadura bermatzeko.
 • Hondakinen berrerabilera sustatu.


Helburua:

 Hazien garapena era praktikoan ikustea. Hazitegian ernetzen diren haziak ortuan landatuko
 ditugun ortuariak izango dira.


Materialak:

 • Jogurt potoak.
 • Jogurt potoak sartzeko bandeja edo kutxa iragaztezinak (arrandegietan erabiltzen diren
  kutxak oso egokiak dira).
 • Ereiteko lurra. (Baratzeko lurra, zizare humusa eta konposta nahaztuz egin dezakezue, bestela
  dendetan horretarako egokiak diren substratuak saltzen dituzte).
 • Ura. (Garbia eta epela, euri-ura bada hobe).
 • Palatxoak edo goilarak.
 • Guraizeak.
 • Karteltxoak egiteko kartulina.


Garapena:

 1. Sasoi eta egun egokia aukeratu hazitegia ereiteko. (Lasai, ortuen maneiu naturaleko
   ikastaroan ikusiko da hau).

 2. Jogurt potoari zuloa egin eta lurrez bete, hau ureztatu ostean etxetik ekarritako hazia erein,
   beti ere jasotako irizpideak jarraituz.

 3. Poto bakoitzak bere etiketa beharko du, hemen ereite data eta erabilitako haziaren izena
   idatzi.

 4. Bandejan sartu eta zuen negutegian edo gelaren alderik eguzkitsuenean utzi.
                                            Etzazu mundua jan! 30
5. Ondoren taldeka jarri eta zuen hazien jarraipen fitxa diseinatuko duzue? Zer jarri behar
   dela uste duzue?

   (hau adididea da)


        Ereite    Ernetze   Hazi     Zenbat    Ortura     Oharrak
        data     data     kopurua    landare    ateratzeko
                      poto     atera dira?  data
                      bakoitzeko.         (birlandatze
                                    data).

Maddi
(pikuluze
tomate
barietatearen
haziak)


Mikel
(erreteko
piper lodia)
...
6. Taldeko fitxa zuen fitxategian gorde, hemen ondo gordeta egongo da zuen hazien kontrola
   ondo eraman dezazuen.

7.  Zuen baratzeko lurra prest baldin badago eta garaia egokia bada lurrean zuzenean landa
   dezakezue ere.   Oharra: Ikastaroan hazitegi mota ezberdinak egiteko irizpideak ematen dira, beraz jarduera
   hau kurtsoa jarraitzen duten helduen esku laga daiteke. Horrela jarduera hau ikastolaren
   ekintza sozial moduan plantea daiteke, irakasle, guraso, ikasle eta aitona-amonak elkarrekin
   lankidetzan aritzeko.
                                             Etzazu mundua jan! 31
NATDARREN TXOKOA


Deskribapena:
 Txoko hau ez da txoko “fisikoa”, maleta batek osatzen du. “Natdarren lurraldea” DVD formatoan
 aurkezten den ikus-entzunezko ekoizpena da. Bertan, “Nats” izeneko txontxongilo txiki eta
 atseginekin batera, hainbat istorio ezberdinetan murgiltzeko aukera izango dugu. Natdarrak
 zoriontsu bizi dira beraien herrixkan, naturak eskaintzen dituen aberastasunez inguraturik.
 Baina euren alaitasuna mantentzeko, hainbat arazori aurre egin beharko diete.

 DVDan lehen hezkuntzako haurrei zuzenduriko hiru istorio edo kapitulu ezberdin aurkezten
 dira. Natdarrak nekazariak dira eta istorioetan beraien komunitateak dituen arazo ezberdinak
 aztertzen dira, hala nola, oinarrizko baliabideak (lurra, haziak, ura…) eskuratzeko dituzten
 zailtasunak; elikagai transgenikoen hedapena eta honek dakarren bioaniztasunaren galera
 eta herrialde aberastuen kontsumismoa asetzeko herrialde txirotuetan ezartzen diren
 industri kutsakor eta esplotatzaileen arazoa (erderaz “maquilas”). Aipatutako arazoek Natdarren
 lurraldeko pertsonaien elikadura subirotasuna galtzea dakarte; hau da, beraien elikaduraren eta
 bizimoduaren kontrola galduko dute.

 DVDekin batera, tradiziozko jolasetan oinarrituriko materiala banatuko da (tokea, puzzleak,
 oroimen-jolasak, bikote-jolasak, hexagonoa eta abar). Kapitulu ezberdinetan landutako gaiei
 buruzko hausnarketa jolasen bitartez bideratuko da. Horretarako, “Natdarren Lurraldeko”
 maletinean aurkituko duzuen gida pedagogikoan azalpen guztiak aurkituko dituzue.
                                            Etzazu mundua jan! 32
Txokoa osatzen:
       DVDa 15 minutuko hiru kapitulu ezberdinetan banatzen da eta bakoitzean gai ezberdinak
       lantzen dira:

       “Benboien”6 lantegia: herrialde aberastuen kontsumismoa asetzeko herrialde txirotuetan
       ezartzen diren industri kutsakor eta esplotatzaileen (erderaz “maquila”) arazoa.

       Burdinazko dorrea: oinarrizko baliabideen garrantzia (lurra, ura, haziak) izaki bizidun
       guztion biziraupenerako duten garrantzia eta hauek ez kutsatzeko energia berriztagarrien
       aukera.

       Hazi inbaditzaileak: Laborari txikien garrantzia elikaduran eta elikagai transgenikoen
       hedapenak dakarren nekazal bioaniztasunaren galera.

       Gai hauei buruzko hausnarketa bideratzeko, “bideo-foruma” egin beharrean, “forum-
       jolasa” egitea proposatzen dizuegu. Betiko jolasetan oinarriturik (tokea, puzzleak, oroimen-
       jolasak, bikote-jolasak, hexagonoak…eta abar), ikasleek natdarrak aurkezturiko istorioen
       inguruko galderak erantzun beharko dituzte. Helburua beraz, aipaturiko ideia nagusia eta
       garrantzitsuenak jolasen bitartean jasotzea izango da.

       Kapitulu bakoitza lantzeko bina joko aurkezten dira: haur txikiei (6-9 urte), eta nagusiei
       zuzendurikoak (9-12 urte). Horretarako, adin tarte bakoitzari egokituriko galderak
       proposatzen dira. Hala ere, irakasleak taldearen arabera antola ditzake jolasak, edota
       galdera berriak proposatu. Jokuak saio eta egun ezberdinetan antola daitzeke kapituluak
       euren artean independienteak direlako. Horrela banatzen dira jokoak adinaren arabera:
                        Burdinezko Dorrea        Benbon Lantegia         Hazi Inbaditzaileak
       6-9 urte             Puzzlea             Tokea              Bikoteak
       9-12 urte            Hexagonoak            Tokea              Oroimen jolasa
     Materialak:

       • Natdarren munduko maletina.
6. Euskeraz sentzu gabeko hitza da. “Ben bon”, katalanez gauza ona eta baliagarria esan nahi du. Benboien lantegian
natdarrek “benboiak” egiten dituzte gurea bezalako herrialde industrializatuetan gustoko ditugun objetuak direlako;
natdarrentzat ordea, “benboiak” balio gabeko trasteak dira.                                 Etzazu mundua jan! 33
KONPOSTA ETA HONDAKINEN TXOKOA


Deskribapena:
 Txoko hau kanpoan egongo da, izan ere, ortutik oso gertu kokatuko dugun konposterak osatzen
 baitu. “Etzazu mundua jan!” proiektuak eskaintzen duen maneiu ikastaroan konpostera egiteko
 era erraza azalduko da, beraz komeni da ikastaroan parte hartzen duten helduek haurrekin
 batera eraikitzea. Konpostera komertzialak ere badaude, baina guk geuk eraikitzean materiale
 zaharren birrerabilera sustatu da eta gure ortuaren gastuak murriztuko dira. Konposteraz gain
 hondakinen gaikako banaketa egiteko ontzi erzberdinak banatuko dira eskolan zehar (Materia
 organikoa jasotzeko batez ere, jantokiko eta sukaldeko arduradunekin hitz egin beharko da.)

 Gaur egun, hondakinen arazoa oso larria da, milaka tona sortzen dira eta berrerabil daitezkeen
 gauza asko zaborretara botatzen dira. Urteotan hainbat eragile ezberdinek ingurumen-
 hezkuntzan egindako esfortzu paregabeari esker, gure haurrek papera eta plastikoen birziklapena
 nahiko barneratua daukate, hala ere bide luzea dugu oraindik, Euskal Herrian gaikako bilketa
 %23 eta %30 tartean kokatzen da.

 Sortzen diren hondakinen portzentaia haundia hondakin organikoak dira, hauek errez konposta
 ditzakegu, gainera konposta dugu ortu ekologikoaren oinarri. Lurrari bizitza ematen dio
 landareak indartsu has daitezen; gainera, paregabeko osagaia da ortuko gaitzak sahiesteko.
 Beraz, gure hondakinak ez dira ahuntzaren gauerdiko eztula!

 Eskolak jantokia balu, hondakin organikoen sailkapena egin eta baliogarriak direnak
 konposterara bidaliko genituzke. Bestalde, interesgarria izan daiteke udaletxearekin hitz egitea
 konposteraren eraiketarekin laguntzeko, eta konpostaren osagaiak lortzeko. Adibidez: lorategi
 plublikoen sega ostean sortutako belar hondakinak; zuhaitz-kimaketan jasotakoak; animalien
 zimaurra eta abar…


Txokoa osatzen:
 Guraso edo irakasle talde bat bilduko da haurrekin konpostera eraikitzeko ikastaroan emandako
 irizpideak jarraituz. Kalitatezko konposta egiteko jarraitu behar diren pausoak ere kurtsoan
 ikusiko dira.


Oinarrizko baliabideak:

 • Mintegietan   azalduko   da
  konpostera eta konposta egiteko
  jarraitu behar diren pausuak.
  Unitate didaktikoarekin batera
  banatzen den CD-an ere pausu
  guztiak agertzen dira.
 • Konpostera.
 • Ontziak.
                                            Etzazu mundua jan! 34
7. jarduera:
 LURRA ELIKATZEN. GURE HONDAKINAK ERE
 BALIAGARRIAK IZAN DAITEZKE!


Ideia nagusiak:

 • Aurreko jardueretan lurra eta uraren garrantzia jorratu da. Landareek euren janaria lurretik
  eta eguzkitik lortzen dute. Hala ere, hori ez da nahikoa, landareak osasuntsu haz daitezen lur
  egokia behar dute, beraz, lurra bizirik eta ondo elikatuta egon behar da! Baso eta oihanetan
  izadiak berak elikatzen du lurra. Baina gure ortuan, lurraren “janaria” ekoitzi egin behar da:
  janari hori konposta da.
 • Arazoa aterabide bihurtu: Sortzen ditugun hondakinen %50 materia organikoa da. Hau
  konpostatzean akabo sortzen dituen arazo larrienak, berriro naturan integratzen delako,
  gainera konposta nekazaritza ekologikoaren oinarrietako bat da.


Helburua:

 • Birziklapenarekiko eta berrerabilerarako jarrera positiboa garatu.
 • Hondakinek sortzen duten arazoaz ohartu.
 • Lurra eta konposta sistema biziak direla barneratzea.
 • Konpostaren garrantzia ulertu landareen garapena behatuz.
 • Laborantza ekologikoaren oinarrizko teknikak ezagutzea.


Materialak:

 • Konpostera. (Aldez aurretik eraikita egongo da. Irakasle eta ikas-komunitatea osatzen duten
  helduek eraikiko dute ikastaroan jasotako argibideak jarraituz).
 • Jantokiko edo etxeko hondakinak.
 • Konposta (konposterakoa prest ez balego, beste leku batetik ekarriko da).
 • Jantokian hondakinak bereizteko zaborrontziak.
 • Kartulinak, margoak, guraizeak, belkro zatiak…
 • Jardueraren 3. Puntua 11-12 urteko neska-mutikoei zuzenduta dago, hau garatuz gero internet
  konexioa duen ordenagailua beharrezkoa izango da gaiari buruzko informazioa biltzeko.
                                            Etzazu mundua jan! 35
Garapena:

 1. Taldeka, hondakinen sailkapenerako fitxa osatu, honen arabera zaborren bereizketa
   ahalbidetzen duten ontziak jarriko dituzue gelan eta jantokian. Hondakin organikoak
   egunero konposterara* eraman behar dira azkar usteltzen direlako.Horretarako bi arduradun
   izendatuko dira, arduradunak astero txandakatuko dira ikasle guztiek parte har dezaten.
   Fitxak mural moduan egin daitezke begi-bistan dagoen toki batean eskegitzeko.

   Oharra: jarduera hau banaka ere egin daiteke, horrela ikasle bakoitzak bere fitxa eramango
   du, etxean hondakinen birziklapenarekin jarraitzeko.

   * Eskolan batez ere elikagaien hondakinekin osatuko da konposta. Prozesua egokia izan
   dadin konpostazeko irizpide ezberdinak azalduko dira ikastaroan. Aholkua: sukaldeko
   hondakinak botatzen diren bakoitzean belar siku edo lasto geruza batekin estali.

   Fitxa egiteko adibide bat:
          Hondakinak…bakoitza dagokion ontzira!          Asteko arduradunak


          Materia organikoa: fruitu eta barazki hondakinak,
          haragi eta arrain hondakinak, arrautzak eta mariskoak,
 Ontzi marroia  kafe hondarrak, landare-hostoak, barnizarik eta
          plastikorik gabe erretako egurraren errautsa. Jakiak
          gordinak edo sukaldatuak izan daitezke.


          Ontzi arinak: latak, poltsak, plastikozko ontziak eta
 Ontzi horia                                (arduradunen izena edo
          brickak, jogurt potoak…
                                      argazkia jarri, astero
                                      aldatu ahal izateko
          Papera eta kartoia:    aldizkariak, egunkariak,    zuen izena edo argazkia
 Ontzi urdina   katalogoak, kartulinak, koaderno zaharrak, folioak…   duten txar teltxoak
                                      egin belkro zati batekin
          Errefusa: Birziklatu ezin daitekeen material       pegatzeko)
          inorganikoa da hondakin hori: hautsa, zeramika
 Ontzi Grisa   puskak, hautsitako ispiluak, barnizdun errautsak,
          paper plastifikatua, hortzetako pastaren eta kremen
          tuboak

 Ontzi berdea   Beira: botilak eta beirazko ontziak.
                                               Etzazu mundua jan! 36
2. Fitxak eta ontziak banatu ondoren zuen eskolako birziklapenaren eta konpostagearen
   zaindariak izango zarete, horrela zuen eskolan sortzen diren hondakinak murrizteko gai
   izango zarete!

3. Euskal Herrian badira hondakinen kudeaketan adierazgarriak diren esperientziak, esate
   baterako Usurbilgo Udalak eta San Markos Mankomunitateak sustatu duten atez ateko
   bilketa. Taldeka honi buruzko informazioa bildu. Hau aztertuz gero bi diskusio talde osatuko
   dira, batzuk sistema honen aldekoak eta beste batzuk kontrakoak. Erabiliko dituzuen
   argudioak eta lortutako konklusioak zuen baratze koadernoan idatzi. Azkenik hondakinei
   buruzko esaldi hauei buruz hausnartu:

•  Gutako bakoitzak nahastutako 1,05 kg zabor sortzen ditu egunean, urtean 382 kg!
•  Gaikako bilketa eginez sortzen diren hondakinen %80 murriztu daiteke.
•  Errazen deuseztatzen den hondakina sortzen ez dena da.

4. Kurtsoan zehar materia organikoaren bilakaera ikusiko duzue baina konposta ez da egun
   batetik bestera egiten…beraz, lasai. Konposta osatuta dagoenean jarduera honen bigarren
   zatiarekin hasiko gara. Hala ere, honekin aurrera jarraitu nahi bada konposta eskatzea dago,
   inguruko baserritarrek lagin txikia arazorik gabe emango digute!

5. Konposta behatu eta zuen baratze koadernoan honako galdera hauei erantzun:

•  Kolorea, egindura eta usaina.
•  Animaliarik al dago?
•  Zure ustez konpostaren osagaien artean izaki bizidunak daude? Hala bada, zeintzuk dira?

6. Zuen ortuko zatitxo bat prestatu. Horretarako, ondo atzurtu beharko duzue; irakasleei
   laguntza eskatu. Ortuko lurra oraindik prestatu gabe badago, hazitegian bertan egin daiteke
   esperientzia hau.

7.  Soka bat erabiliz, edo makiltxoekin markak eginez, bitan banatu. Zati erdian konposta
   bota; bestean, ez bota ezer.

8. Sasoirako egokia den zerbait landatu (irakasleek ere lagunduko dizuete horretan). Bi zatietan
   gauza berdina landatu beharko duzue, konparaketa egin ahal izateko.

9. Bi zatiak modu berean zaindu beharko dituzue (ureztapen egokia, argitasuna…).

10. Lasai egon, landareek, denbora behar dute garatzeko…Ezberdintasunik aurkitu duzue bi
   zatien artean? Hau ikusi ostean zertarako balio du konpostak?

11. Antzemandako ezberdintasunak baratze-koadernoan adierazi.
                                            Etzazu mundua jan! 37
Eskola ortua osoa
Eskola ortua osoa
Eskola ortua osoa
Eskola ortua osoa
Eskola ortua osoa
Eskola ortua osoa
Eskola ortua osoa
Eskola ortua osoa
Eskola ortua osoa
Eskola ortua osoa
Eskola ortua osoa
Eskola ortua osoa
Eskola ortua osoa
Eskola ortua osoa
Eskola ortua osoa
Eskola ortua osoa
Eskola ortua osoa
Eskola ortua osoa
Eskola ortua osoa
Eskola ortua osoa
Eskola ortua osoa
Eskola ortua osoa
Eskola ortua osoa
Eskola ortua osoa
Eskola ortua osoa
Eskola ortua osoa
Eskola ortua osoa
Eskola ortua osoa
Eskola ortua osoa
Eskola ortua osoa
Eskola ortua osoa
Eskola ortua osoa
Eskola ortua osoa
Eskola ortua osoa
Eskola ortua osoa

More Related Content

What's hot

3 LANDAREAK Zubia Santillana LH4
3 LANDAREAK  Zubia Santillana LH43 LANDAREAK  Zubia Santillana LH4
3 LANDAREAK Zubia Santillana LH4idoialariz
 
Ekosistemak 5 maila
Ekosistemak 5 mailaEkosistemak 5 maila
Ekosistemak 5 maila
MargaGutierrez
 
1 tatuajeak egiten jakin santillana lh4
1 tatuajeak egiten jakin santillana lh41 tatuajeak egiten jakin santillana lh4
1 tatuajeak egiten jakin santillana lh4
idoialariz
 
Landare baten atalak
Landare baten atalakLandare baten atalak
Landare baten atalak
MargaGutierrez
 
1. unibertsoa eta lurra
1. unibertsoa eta lurra1. unibertsoa eta lurra
1. unibertsoa eta lurra
MargaGutierrez
 
Txartelak a4 bokalak
Txartelak a4 bokalakTxartelak a4 bokalak
Txartelak a4 bokalakidoialariz
 
1 GIZA GORPUTZA . HARREMAN FUNTZIOA Santillana Egiten Jakin
1 GIZA GORPUTZA . HARREMAN FUNTZIOA Santillana Egiten Jakin1 GIZA GORPUTZA . HARREMAN FUNTZIOA Santillana Egiten Jakin
1 GIZA GORPUTZA . HARREMAN FUNTZIOA Santillana Egiten Jakin
idoialariz
 
Ahokorapiloak 1 ziklo
Ahokorapiloak 1 zikloAhokorapiloak 1 ziklo
Ahokorapiloak 1 ziklo
idoialariz
 
Hilabeteak asteko egunak eguraldia txartelak
Hilabeteak asteko egunak eguraldia txartelakHilabeteak asteko egunak eguraldia txartelak
Hilabeteak asteko egunak eguraldia txartelak
idoialariz
 
Gabon kantak letrak
Gabon kantak letrakGabon kantak letrak
Gabon kantak letrak
idoialariz
 
15 ekosistemak
15 ekosistemak15 ekosistemak
15 ekosistemak
MargaGutierrez
 
izenondoak txartela
izenondoak txartela izenondoak txartela
izenondoak txartela
idoialariz
 
4 gaia izenondoak nolakoa da - ariketak
4 gaia izenondoak nolakoa da - ariketak4 gaia izenondoak nolakoa da - ariketak
4 gaia izenondoak nolakoa da - ariketak
idoialariz
 
ANIMALIAK hiztegia
ANIMALIAK hiztegiaANIMALIAK hiztegia
ANIMALIAK hiztegia
idoialariz
 
Sekuentziak istorioak idatzi
Sekuentziak istorioak idatziSekuentziak istorioak idatzi
Sekuentziak istorioak idatziidoialariz
 
Izaki bizidunak
Izaki bizidunakIzaki bizidunak
Izaki bizidunak
saraydelafuente
 
Errutinak idatzi data eguraldia- menua-ordutegia
Errutinak idatzi data eguraldia- menua-ordutegiaErrutinak idatzi data eguraldia- menua-ordutegia
Errutinak idatzi data eguraldia- menua-ordutegia
idoialariz
 
5. maila buruketa egokituak 1- 7 zifrarainoko zenbakiak- trebegai santillana
5. maila buruketa egokituak 1- 7 zifrarainoko zenbakiak- trebegai santillana 5. maila buruketa egokituak 1- 7 zifrarainoko zenbakiak- trebegai santillana
5. maila buruketa egokituak 1- 7 zifrarainoko zenbakiak- trebegai santillana
idoialariz
 

What's hot (20)

3 LANDAREAK Zubia Santillana LH4
3 LANDAREAK  Zubia Santillana LH43 LANDAREAK  Zubia Santillana LH4
3 LANDAREAK Zubia Santillana LH4
 
Ekosistemak 5 maila
Ekosistemak 5 mailaEkosistemak 5 maila
Ekosistemak 5 maila
 
1 tatuajeak egiten jakin santillana lh4
1 tatuajeak egiten jakin santillana lh41 tatuajeak egiten jakin santillana lh4
1 tatuajeak egiten jakin santillana lh4
 
Giltzadurak
GiltzadurakGiltzadurak
Giltzadurak
 
Landare baten atalak
Landare baten atalakLandare baten atalak
Landare baten atalak
 
1. unibertsoa eta lurra
1. unibertsoa eta lurra1. unibertsoa eta lurra
1. unibertsoa eta lurra
 
Txartelak a4 bokalak
Txartelak a4 bokalakTxartelak a4 bokalak
Txartelak a4 bokalak
 
1 GIZA GORPUTZA . HARREMAN FUNTZIOA Santillana Egiten Jakin
1 GIZA GORPUTZA . HARREMAN FUNTZIOA Santillana Egiten Jakin1 GIZA GORPUTZA . HARREMAN FUNTZIOA Santillana Egiten Jakin
1 GIZA GORPUTZA . HARREMAN FUNTZIOA Santillana Egiten Jakin
 
Ahokorapiloak 1 ziklo
Ahokorapiloak 1 zikloAhokorapiloak 1 ziklo
Ahokorapiloak 1 ziklo
 
Hilabeteak asteko egunak eguraldia txartelak
Hilabeteak asteko egunak eguraldia txartelakHilabeteak asteko egunak eguraldia txartelak
Hilabeteak asteko egunak eguraldia txartelak
 
Lurra
LurraLurra
Lurra
 
Gabon kantak letrak
Gabon kantak letrakGabon kantak letrak
Gabon kantak letrak
 
15 ekosistemak
15 ekosistemak15 ekosistemak
15 ekosistemak
 
izenondoak txartela
izenondoak txartela izenondoak txartela
izenondoak txartela
 
4 gaia izenondoak nolakoa da - ariketak
4 gaia izenondoak nolakoa da - ariketak4 gaia izenondoak nolakoa da - ariketak
4 gaia izenondoak nolakoa da - ariketak
 
ANIMALIAK hiztegia
ANIMALIAK hiztegiaANIMALIAK hiztegia
ANIMALIAK hiztegia
 
Sekuentziak istorioak idatzi
Sekuentziak istorioak idatziSekuentziak istorioak idatzi
Sekuentziak istorioak idatzi
 
Izaki bizidunak
Izaki bizidunakIzaki bizidunak
Izaki bizidunak
 
Errutinak idatzi data eguraldia- menua-ordutegia
Errutinak idatzi data eguraldia- menua-ordutegiaErrutinak idatzi data eguraldia- menua-ordutegia
Errutinak idatzi data eguraldia- menua-ordutegia
 
5. maila buruketa egokituak 1- 7 zifrarainoko zenbakiak- trebegai santillana
5. maila buruketa egokituak 1- 7 zifrarainoko zenbakiak- trebegai santillana 5. maila buruketa egokituak 1- 7 zifrarainoko zenbakiak- trebegai santillana
5. maila buruketa egokituak 1- 7 zifrarainoko zenbakiak- trebegai santillana
 

Viewers also liked

10. unitate didaktikoa
10. unitate didaktikoa10. unitate didaktikoa
10. unitate didaktikoa
Equipoa754
 
ZER EMATEN DIGUTE 1 maila- eskema - ikaSMina
ZER EMATEN DIGUTE  1 maila- eskema - ikaSMinaZER EMATEN DIGUTE  1 maila- eskema - ikaSMina
ZER EMATEN DIGUTE 1 maila- eskema - ikaSMinaidoialariz
 
LANDAREAK 1 maila ikaSMina
LANDAREAK  1 maila  ikaSMinaLANDAREAK  1 maila  ikaSMina
LANDAREAK 1 maila ikaSMinaidoialariz
 
Elikadura osasuntsuaren dimentsioak. bittor rodriguez
Elikadura osasuntsuaren dimentsioak. bittor rodriguezElikadura osasuntsuaren dimentsioak. bittor rodriguez
Elikadura osasuntsuaren dimentsioak. bittor rodriguezaintzanearana
 
4 ANIMALIAK eta LANDAREAK ( Haritza - Anaya
4 ANIMALIAK eta LANDAREAK ( Haritza - Anaya4 ANIMALIAK eta LANDAREAK ( Haritza - Anaya
4 ANIMALIAK eta LANDAREAK ( Haritza - Anaya
idoialariz
 
Ortu ekologikoa
Ortu ekologikoaOrtu ekologikoa
Ortu ekologikoa
Jonentzat
 
Sastarrain 2014
Sastarrain 2014Sastarrain 2014
Sastarrain 2014Atekoitxu
 
Baratze 2015 bi hizkuntzetan
Baratze 2015 bi hizkuntzetanBaratze 2015 bi hizkuntzetan
Baratze 2015 bi hizkuntzetan
Atekoitxu
 
Ingurumen batzordea
Ingurumen batzordeaIngurumen batzordea
Ingurumen batzordea
Juan Carlos Zapirain
 
Erosketa berdea eta elikadura jasangarria
Erosketa berdea eta elikadura jasangarriaErosketa berdea eta elikadura jasangarria
Erosketa berdea eta elikadura jasangarria
johanpep
 
Panel integrado la técnica jigsaw
Panel integrado la técnica jigsawPanel integrado la técnica jigsaw
Panel integrado la técnica jigsaw
maysamamar
 
Huerta escolar la unión (1)
Huerta escolar la unión (1)Huerta escolar la unión (1)
Huerta escolar la unión (1)
Autónomo
 
Mapa de procesos ieam
Mapa de procesos ieamMapa de procesos ieam
Mapa de procesos ieam
Autónomo
 
Saski futbol multi
Saski futbol multi Saski futbol multi
Saski futbol multi
kirolabegonazpi
 
Landareen erreinua
Landareen erreinuaLandareen erreinua
Landareen erreinua
iribar
 
La huerta Escolar
La huerta EscolarLa huerta Escolar
La huerta Escolar
ieayacucho
 
1go Sektorea
1go Sektorea1go Sektorea
1go Sektoreamaisua
 

Viewers also liked (20)

10. unitate didaktikoa
10. unitate didaktikoa10. unitate didaktikoa
10. unitate didaktikoa
 
ZER EMATEN DIGUTE 1 maila- eskema - ikaSMina
ZER EMATEN DIGUTE  1 maila- eskema - ikaSMinaZER EMATEN DIGUTE  1 maila- eskema - ikaSMina
ZER EMATEN DIGUTE 1 maila- eskema - ikaSMina
 
LANDAREAK 1 maila ikaSMina
LANDAREAK  1 maila  ikaSMinaLANDAREAK  1 maila  ikaSMina
LANDAREAK 1 maila ikaSMina
 
Elikadura osasuntsuaren dimentsioak. bittor rodriguez
Elikadura osasuntsuaren dimentsioak. bittor rodriguezElikadura osasuntsuaren dimentsioak. bittor rodriguez
Elikadura osasuntsuaren dimentsioak. bittor rodriguez
 
4 ANIMALIAK eta LANDAREAK ( Haritza - Anaya
4 ANIMALIAK eta LANDAREAK ( Haritza - Anaya4 ANIMALIAK eta LANDAREAK ( Haritza - Anaya
4 ANIMALIAK eta LANDAREAK ( Haritza - Anaya
 
Landare behaketa
Landare behaketaLandare behaketa
Landare behaketa
 
Ortu ekologikoa
Ortu ekologikoaOrtu ekologikoa
Ortu ekologikoa
 
Gure ortuko fauna
Gure ortuko faunaGure ortuko fauna
Gure ortuko fauna
 
Sastarrain 2014
Sastarrain 2014Sastarrain 2014
Sastarrain 2014
 
N2
N2N2
N2
 
Baratze 2015 bi hizkuntzetan
Baratze 2015 bi hizkuntzetanBaratze 2015 bi hizkuntzetan
Baratze 2015 bi hizkuntzetan
 
Ingurumen batzordea
Ingurumen batzordeaIngurumen batzordea
Ingurumen batzordea
 
Erosketa berdea eta elikadura jasangarria
Erosketa berdea eta elikadura jasangarriaErosketa berdea eta elikadura jasangarria
Erosketa berdea eta elikadura jasangarria
 
Panel integrado la técnica jigsaw
Panel integrado la técnica jigsawPanel integrado la técnica jigsaw
Panel integrado la técnica jigsaw
 
Huerta escolar la unión (1)
Huerta escolar la unión (1)Huerta escolar la unión (1)
Huerta escolar la unión (1)
 
Mapa de procesos ieam
Mapa de procesos ieamMapa de procesos ieam
Mapa de procesos ieam
 
Saski futbol multi
Saski futbol multi Saski futbol multi
Saski futbol multi
 
Landareen erreinua
Landareen erreinuaLandareen erreinua
Landareen erreinua
 
La huerta Escolar
La huerta EscolarLa huerta Escolar
La huerta Escolar
 
1go Sektorea
1go Sektorea1go Sektorea
1go Sektorea
 

Similar to Eskola ortua osoa

Elikadura arduratsua
Elikadura arduratsuaElikadura arduratsua
Elikadura arduratsua
okiltxo
 
Aztarna ekologikoa
Aztarna ekologikoaAztarna ekologikoa
Aztarna ekologikoa
JACKOWEN731
 
Biodibertsitatea
BiodibertsitateaBiodibertsitatea
BiodibertsitateaLuis Torrew
 
Basherri sarea barietate tradizionalen aniztasuna, erabilera eta kudeaketa
Basherri sarea  barietate tradizionalen aniztasuna, erabilera eta kudeaketaBasherri sarea  barietate tradizionalen aniztasuna, erabilera eta kudeaketa
Basherri sarea barietate tradizionalen aniztasuna, erabilera eta kudeaketaRafaela Romero
 
8. Modulu Tematikoa: Elikadura Burujabetza
8. Modulu Tematikoa: Elikadura Burujabetza8. Modulu Tematikoa: Elikadura Burujabetza
8. Modulu Tematikoa: Elikadura Burujabetza
#KampusEnAcción #KampusEkintzan
 
9) Elikadura Burujabetza
9) Elikadura Burujabetza9) Elikadura Burujabetza
9) Elikadura Burujabetza
EmausFundacionSocial
 
Zer Da Biodibertsitatea
Zer Da BiodibertsitateaZer Da Biodibertsitatea
Zer Da BiodibertsitateaANACV
 
Zer Da Biodibertsitatea
Zer Da BiodibertsitateaZer Da Biodibertsitatea
Zer Da BiodibertsitateaANACV
 
Elikadura Jasangarria
Elikadura JasangarriaElikadura Jasangarria
Elikadura Jasangarriaxabier1969
 
Ezagutzen dugun espezie
Ezagutzen dugun espezieEzagutzen dugun espezie
Ezagutzen dugun espeziemaiteaizpuru
 
Biodibertsitatea
BiodibertsitateaBiodibertsitatea
Biodibertsitatea
EskolaAgenda21
 
Biodibertsitatea
BiodibertsitateaBiodibertsitatea
BiodibertsitateaLuis Torrew
 
35_1_maketa.doc
35_1_maketa.doc35_1_maketa.doc
35_1_maketa.docbinovo
 
Aztarna ekologikoa
Aztarna ekologikoaAztarna ekologikoa
Aztarna ekologikoaALB94
 
Boletín medioambiental nº37 de Naturgunea – Abril-Junio 2017 eusk
Boletín medioambiental nº37 de Naturgunea – Abril-Junio 2017 euskBoletín medioambiental nº37 de Naturgunea – Abril-Junio 2017 eusk
Boletín medioambiental nº37 de Naturgunea – Abril-Junio 2017 eusk
Daniel González Uhlending
 
Bioaniztasuna Oiane Aurora Jenifer Maialen
Bioaniztasuna Oiane Aurora Jenifer MaialenBioaniztasuna Oiane Aurora Jenifer Maialen
Bioaniztasuna Oiane Aurora Jenifer Maialenguestb91676
 

Similar to Eskola ortua osoa (20)

REVERSE-EU.pdf
REVERSE-EU.pdfREVERSE-EU.pdf
REVERSE-EU.pdf
 
Elikadura arduratsua
Elikadura arduratsuaElikadura arduratsua
Elikadura arduratsua
 
Aztarna ekologikoa
Aztarna ekologikoaAztarna ekologikoa
Aztarna ekologikoa
 
Biodibertsitatea
BiodibertsitateaBiodibertsitatea
Biodibertsitatea
 
Basherri sarea barietate tradizionalen aniztasuna, erabilera eta kudeaketa
Basherri sarea  barietate tradizionalen aniztasuna, erabilera eta kudeaketaBasherri sarea  barietate tradizionalen aniztasuna, erabilera eta kudeaketa
Basherri sarea barietate tradizionalen aniztasuna, erabilera eta kudeaketa
 
8. Modulu Tematikoa: Elikadura Burujabetza
8. Modulu Tematikoa: Elikadura Burujabetza8. Modulu Tematikoa: Elikadura Burujabetza
8. Modulu Tematikoa: Elikadura Burujabetza
 
9) Elikadura Burujabetza
9) Elikadura Burujabetza9) Elikadura Burujabetza
9) Elikadura Burujabetza
 
Zer Da Biodibertsitatea
Zer Da BiodibertsitateaZer Da Biodibertsitatea
Zer Da Biodibertsitatea
 
Zer Da Biodibertsitatea
Zer Da BiodibertsitateaZer Da Biodibertsitatea
Zer Da Biodibertsitatea
 
Elikadura Jasangarria
Elikadura JasangarriaElikadura Jasangarria
Elikadura Jasangarria
 
Ekosistemak 5. maila
Ekosistemak 5. mailaEkosistemak 5. maila
Ekosistemak 5. maila
 
Ezagutzen dugun espezie
Ezagutzen dugun espezieEzagutzen dugun espezie
Ezagutzen dugun espezie
 
Biodibertsitatea
BiodibertsitateaBiodibertsitatea
Biodibertsitatea
 
Biodibertsitatea
BiodibertsitateaBiodibertsitatea
Biodibertsitatea
 
35_1_maketa.doc
35_1_maketa.doc35_1_maketa.doc
35_1_maketa.doc
 
35_1_maketa.doc
35_1_maketa.doc35_1_maketa.doc
35_1_maketa.doc
 
Aztarna ekologikoa
Aztarna ekologikoaAztarna ekologikoa
Aztarna ekologikoa
 
Boletín medioambiental nº37 de Naturgunea – Abril-Junio 2017 eusk
Boletín medioambiental nº37 de Naturgunea – Abril-Junio 2017 euskBoletín medioambiental nº37 de Naturgunea – Abril-Junio 2017 eusk
Boletín medioambiental nº37 de Naturgunea – Abril-Junio 2017 eusk
 
Bioaniztasuna Oiane Aurora Jenifer Maialen
Bioaniztasuna Oiane Aurora Jenifer MaialenBioaniztasuna Oiane Aurora Jenifer Maialen
Bioaniztasuna Oiane Aurora Jenifer Maialen
 
Bioaniztasuna
BioaniztasunaBioaniztasuna
Bioaniztasuna
 

More from euskaleskola

Baserritik mundura IPUINA
Baserritik mundura IPUINABaserritik mundura IPUINA
Baserritik mundura IPUINAeuskaleskola
 
Hezkuntza
HezkuntzaHezkuntza
Hezkuntza
euskaleskola
 
Hezkuntza Deialdia
Hezkuntza DeialdiaHezkuntza Deialdia
Hezkuntza Deialdia
euskaleskola
 
Hezkuntza Deialdia
Hezkuntza DeialdiaHezkuntza Deialdia
Hezkuntza Deialdia
euskaleskola
 
Euskal Unibertsoa
Euskal UnibertsoaEuskal Unibertsoa
Euskal Unibertsoa
euskaleskola
 
Euskal Curriculuma
Euskal CurriculumaEuskal Curriculuma
Euskal Curriculuma
euskaleskola
 
Euskal Unibertsoa '08
Euskal Unibertsoa '08Euskal Unibertsoa '08
Euskal Unibertsoa '08
euskaleskola
 
Erakusketa: Hezkuntza Sistema Nazionala
Erakusketa: Hezkuntza Sistema NazionalaErakusketa: Hezkuntza Sistema Nazionala
Erakusketa: Hezkuntza Sistema Nazionala
euskaleskola
 

More from euskaleskola (8)

Baserritik mundura IPUINA
Baserritik mundura IPUINABaserritik mundura IPUINA
Baserritik mundura IPUINA
 
Hezkuntza
HezkuntzaHezkuntza
Hezkuntza
 
Hezkuntza Deialdia
Hezkuntza DeialdiaHezkuntza Deialdia
Hezkuntza Deialdia
 
Hezkuntza Deialdia
Hezkuntza DeialdiaHezkuntza Deialdia
Hezkuntza Deialdia
 
Euskal Unibertsoa
Euskal UnibertsoaEuskal Unibertsoa
Euskal Unibertsoa
 
Euskal Curriculuma
Euskal CurriculumaEuskal Curriculuma
Euskal Curriculuma
 
Euskal Unibertsoa '08
Euskal Unibertsoa '08Euskal Unibertsoa '08
Euskal Unibertsoa '08
 
Erakusketa: Hezkuntza Sistema Nazionala
Erakusketa: Hezkuntza Sistema NazionalaErakusketa: Hezkuntza Sistema Nazionala
Erakusketa: Hezkuntza Sistema Nazionala
 

Eskola ortua osoa

 • 1. Ingurumen eta garapenerako hezkuntzak uztartzen duen esperientzia Unitate didaktikoa LEHEN HEZKUNTZARAKO PROPOSAMENA
 • 2. www.notecomaselmundo.org Mugarik Gabeko Albaitariak-Veterinarios Sin Fronteras, 2009. www.veterinariossinfronteras.org Edukiak ( 7.3 eta 7.4 puntuak izan ezik): Arrate Corres. CD-osagarria “Agricultura sin etiquetas, iniciación al manejo natural de huertas”: Francisco Saenz Euskara zuzenketak: Aritza Agirrezabal, Iraide Otazua. Diseinua: Laura Fernandez Blanco. Koordinazioa: Arrate Corres. Edizioa: Mainueta Kalea 35 (Vista Alegre Ikastetxea) 48910 Sestao-Bizkaia Telefono zenbakia: 944961175 e-posta: euskadi@veterinariossinfronteras.org Oharra: Gida honekin batera, Mugarik Gabeko Albaitariak erakundeak material pedagogiko osagarriak banatuko ditu; Natdarren Lurraldeko Maletina eta Silvanoren Karpeta Pedagokikoa. Horrez gain, gaiari buruzko informazio osagarria, gidarekin datorren CDan eta “Ez dezagun mundua jan!” liburuxkan aurkituko duzue. “Etzazu mundua jan!” kanpaina materialak. “Etzazu mundua jan!” Euskal Herrian: Diruz laguntzen du: Etzazu mundua jan! 2
 • 3. Aurkibidea 1. SARRERA 1.1 Justifikazioa 4 1.2 Baratzan landuko diren gaitasunak 7 1.3 Helburu orokorrak 8 1.4 Edukiak eta topikoak: nola uztartu baratza eta eskolan lantzen diren jakintza-arloak? 9 2 HELBURU DIDAKTIKOAK 2.1 Helburu didaktiko, arloko konstatente eta edukien taula 11 3 METODOLOGIA 3.1 Xedapen orokorrak 12 3.2 Errekurtso didaktikoak 13 3.3 Denbora 13 3.4 Zehar lerroak 14 4. EBALUAZIOA 4.1 Ebaluazio-irizpideak 15 4.2 Gutxieneko edukiak 6 4.3 Ebaluazio tresnen deskribapena eta maiztasuna 16 5. PROPOSATURIKO JARDUERAK (TXOKO EDO INTERES-GUNEEN ARABERA SAILKATUTA) Baliabideen txokoa 17 Natdarren txokoa 32 Konposta eta hondakinen txokoa 34 Ortu eta laborarien txokoa 38 6 BIBLIOGRAFIA 52 7. ERANSKINAK 7.1 “Lur lehorreko arrantzaleak” 53 7.2 “Negutegi azpiko arimak” 54 7.3 Silvano, nekazari boliviarraren fitxak 55 7.4 Irakasleentzako boliviari buruzko informazio osagarria (silvanoren jarduera garatzeko) 56 Etzazu mundua jan! 3
 • 4. ESKOLA ORTUA: INGURUMEN ETA GARAPENERAKO HEZKUNTZAK UZTARTZEN DUEN ESPERIENTZIA 1. SARRERA 1.1 Justifikazioa: Gaur egungo jendarte industrialetan ahazten ari baizik. Zentzu honetan, gure garapen-ereduak gara naturarekiko izan beharko genukeen berezko ez ditu segurtasuna eta norbanako zein taldeko lotura estua. Sarritan, fikziozko oparotasunean eskubideak bermatzen. Ezta gutxiago ere! bizi gara, ez bakarrik jabetza materialaren Nazioarteko testuingurua definitzen dituzten ikuspuntutik, baita elikaduraren ikuspuntutik ere. aldagaiak pobrezia, ezberdintasuna eta zaurgarritasuna dira. Azken urteotan elikatzeko ohituren aldaketa bizi izan dugu Euskal Herrian. Nekazaritzan, Euskal Herrian zorionekoak gara. Era batean abeltzaintzan eta arrantzan inposatu den eredu edo bestean, elikagaien hornidura bermatuta produktibista dela eta, laborantzak bere helburu daukagu. Baina egoera hau fikziozkoa da: gure nagusia galdu du: pertsonen elikadura. Gaur egun, baserritar eta arrantzale2 txikiak egoera latza janaria ekoiztea negozio handia da. Nekazal eta pairatzen ari dira, gure itsaso, lur eta ibaiak elikadura enpresa handiek inposaturiko ekoizpen agortzen ari dira; gero eta lur gutxiago dago sistema industrialak naturaren zikloetatik kanpo elikagaiak ekoizteko, hiri eta azpiegitura handien daude. Hori dela eta, egun, jaten ditugun hazkundearen mesede. Beraz, saltoki handietan elikagai askoren ekoizpena erabat kutsagarria ditugun elikagaiak urrutitik datozkigu: Marokoko da: izaki bizidun guztiontzat beharrezkoak barazkiak, Israeleko patatak, Brasilgo oilaskoa, diren baliabideak (ura, itsasoa, lurra, haziak, Txileko sagarrak, Peruko zainzuriak… Betidanik etxe-abereak) deuseztatzen dituzten ekoizpen- etxetik gertu ekoitzi izan diren produktuak, sistemak dira. Gainera, nekazal-industria gutxi urrunetik ekartzen ditugu orain. batzuek elikadura sistema bereganatzean, Baina gure kontsumo-ohitura horrek badu eragin aberats eta txiroen arteko ezberdintasunak kaltegarririk etxetik urrun: txirotasuna, gosea, areagotu egin dira. zarrastelkeria, oihan eta basoen suntsipena Gero eta jende gehiagok pairatzen du gosetea. eta abar. Hori dela eta, herrialde aberastuek Lurreko biztanle guztiok jan dezakegunaren ia herrialde txirotuekiko zor ekologikoa eta soziala bikoitza ekoizten da. Hala ere, F.A.O-ren arabera, bereganatu dituzte. Alde batetik, natur baliabideen munduan, egunero, 1020 milioi pertsonek jasaten lapurretagatik; eta, bestetik, inposaturiko dute gosetea (2009); 2000 milioi pertsonek sistemak ezartzen dituen ezberdintasun eta nolabaiteko elikagaien gabezia pairatzen dute; bidegabekeriengatik. Gure inguruan, berriz, 2800 milioi pertsona ( munduko biztanleriaren ia bestelako ondorioak ditu: nekazaritza familiarra erdia), egunero, 2 dolar baino gutxiagorekin “bizi” eta abeltzaintzaren desagerpena; ohitura eta dira. Txiroen %70 landa-inguruetako biztanleak jakintza askoren galera; ekosistemen suntsiketa; dira, eta horietatik %70 emakumeak, elikagai- bioaniztasunaren murrizketa... Hau da, gure ekoizle txikiak, hain zuzen ere. landa-inguruarekin, sustraiekin eta lurrarekin lotuta dauden bizimoduen desagerpena dakar. 60.hamarkadan, nekazaritzaren industrializazioa (iraultza berdea deritzona) hasi Argi dago ingurugiroaren deuseztapena zenetik, elikagaien ekoizpena %11 handitu zen gizakioi ere egindako eraso zuzena dela, biztanleko1. Hala ere, zoritxarrez, gose direnen gizakion bizi-kalitatean zuzeneko eragina baitu. kopurua ere portzentaje berdinean handiagotu Ondorioz, esan dezakegu gizakion garapenean zen, beraz, goseteak ez dira ekoizpen eskasiaren ingurugiroak jasaten dituen erasoak giza ondorioa, politika eta eredu eskasen ondorioa eskubideen bortxaketa direla. Gizakion ongizatea 1. Frances Moore Lappé, Joseph Collins, Peter Rosset eta Luis Esparza. Hambre Mundial: Doce Mitos , A Grove Press Book. 1998. 2. Baserritar hitzarekin lurrari eta euren inguruari lotuta dauden laborari txikiak adierazi nahi ditugu, hauen ekoizpen Etzazu mundua jan! 4 ereduak jendartea eta ingurumena errespetazen ditu. Arrantzale hitzarekin; eskala txikian eta itsasoko oreka errespetatzen duten era tradizionalak erabiliz, arrantzan diharduten pertsonak adierazi nahi ditugu.
 • 5. eta ingurugiroarekiko maitasuna eta errespetua 1. Agroekologia oinarri duten ekoizpen eredu eta banaezinak dira. estrategiak bultzatzea. Honi guztiari erantzuna emateko Elikadura 2. Nekazal erakundeen egituratze prozesuak subiranotasunaren kontzeptua azaldu zuen indartzea eta elikadura subiranotasuna Via Campesinak lehenbizikoz 1996.urtean eta garatzeko aliantzak eta sareak bultzatzea. Nyeleniko Aitorpenak (2007) hala definitzen du: 3. Laborari txikien eta euren komunitateen “Elikadura subiranotasuna herrialde guztiek ekoizpen baliabideekiko (ura, lurra eta elikagai osasuntsuak eta kulturalki egokiak b i o a n i z t a s u n a) e s k u r a t ze - e s k u b i d e a jasotzeko duen eskubidean datza. Hala, defendatzea eta aldarrikatzea. Familia elikagaiak herrialdearen eskura egongo dira eta eta komunitate-nekazaritza bultzatzen modu ekologiko eta iraunkorrean ekoiztuko dira. dituzten nekazal, arrantza eta baso-politikak Halaber, herrialdeok beren elikadura eta ekoizpen defendatuz. sistema erabakitzeko eskubidea izango dute.” 4. Gizon eta emakumeen arteko desberdintasunak Hau da, Elikadura Subiranotasuna herritarrok iraunarazten dituzten mekanismoekin bukatzea. izan behar genukeen eskubide unibertsala da. Emakume laborarien lana esparru ezberdinetan Honen arabera, guztiok daukagu zer jan eta (familia, jendartea eta ekoizpen-lanak) jana nola ekoitzi erabakitzeko ahalmena. Herri nabarmentzea eta merezi duen balioa ematea, bakoitzak, kulturalki eta ekonomikoki egokiak horrela, emakumeen kontrako zanpaketa eta diren kalitatezko elikagaiak era iraunkor eta bereizkeriarekin bukatzeko. duinean ekoizteko behar dituen sistema edo 5. Ikerketa, komunikazioa, heziketa eta estrategiak aukeratzeko askatasuna izan behar sentzibilizazioaren bitar tez elikadura du. Biztanle guztiok elikadura osasuntsua izateko subiranotasunaren aldeko ekintza eta eskubidea dugu; aldi berean, elikadura hori kontzientzi kritikoa sorraraztea. Hemen biltzen tokian tokiko ekoizpen txiki eta ertainen bidez da esku artean duzun unitate didaktikoa. lortu behar da. Leku bakoitzeko ingurugiroa, jakintza, ohiturak eta aniztasuna errespetatuz. Bestalde, unitate didaktiko honen eduki asko Nekazaritzaren eta elikaduraren esparrutik “Etzazu mundua jan!” kanpainan oinarritzen dira. datorren aldaketa sozialerako proposamena da Hau Katalunian 2005ean hasitako ekimena da, hau. helburua, herri aberastuek herri txirotuekiko duten gizarte zorra eta zor ekologikoa aintzat hartzea Mugarik Gabeko Albaitariak (MGA) da, baita herri guztion Elikadura Subiranotasun Bartzelonako unibertsitate autonomoan sortu zen eskubidea aldarrikatzea ere. Euskal Herrian, orain dela 22 urte, bertako albaitaritza fakultateko kanpaina hau Mugarik Gabeko Albaitariak, EHNE- ikasle batzuen eskutik. Egitasmoaren helburua Bizkaia eta Ekologistak Martxan, elkarrekin garapen bidean dauden herrialdeetako nekazariei bideratzen dute. laguntza eskaintzea izan zen. Gaur egun, ikuspegi zabalagoa garatu dugu: biztanle guztion eta gure ondorengoen ongizatea bermatzeko, inposatu zaigun eredu neoliberalarekin akabatu behar da. Benetako aldaketa soziala beharrezkoa da, horregatik erakundearen jarduera guztien ardatza Elikadura subiranotasuna da. Hauek dira erakundearen lan ildo nagusiak: 3. Via Campesina: Nekazal erakundeak, elikagai-ekoizle txiki eta ertainak, landa inguruko emakumeak, herri indigenak, gazteak eta lurrik gabeko laborariak koordinatzen dituen nazioarteko mugimendua da. Lan ildoak honako hauek dira: Elikadura burujabetza; nekazal erreforma; bioaniztasuna eta errekurtso genetikoak; emakume laborariak; giza Etzazu mundua jan! 5 eskubideak; migrazioak eta nekazal langileak; gazteak, eta nekazaritza iraunkorra.
 • 6. Ba al dauka horrek zerikusirik Proiektu hau, nekazaritzarekin zerikusia duten ezagutzak praktikan jartzeko erabiliko da eskola ortu batekin? (haziak nola eskuratu, nola gorde, non erein edo Gaur egungo bizimoduarekin askotan ahaztu landatu, jakiak nola prestatu…). Izan ere, jakien egiten dugu janaria nondik datorren, nork eta nola inguruan belaunaldiz belaunaldi transmititu diren ekoizten den. Maiz, badirudi elikagaiak lortzeko ezagutzak eta ohiturak berreskuratuko ditugu. era bakarra saltoki handiek eskaintzen digutena Horrela, guraso, aitona-amona, irakasle eta erostea dela. haurren arteko elkarlana sustatuko dugu. Eskola-baratzea baliabide bikaina da ikasleek Jakin badakigu elikadura osasuntsu baten euren natur eta giza inguruneari buruzko garrantzia errazago ulertuko dela norberak bere esperientzia anitz bizi ditzaten: ingurunearekin janaria ekoiztean. Modu horretan, haurrek hobeto ditugun menpekotasun eta harremanak ulertuko dituzte bai nekazari eta landa-inguru ulertzeko; ingurugiroa zaintzeko; eta ingurugiroaz bizien garrantzia, eta irakasle eta gurasoek, arduratzeko jarrerak eta ohiturak praktikan eredu globalizatu neoliberalak bultzatzen duen jartzeko. Janaria lortzeko prozesuan, ortua sistema produktibistak sortzen dituen arazoak. tresna paregabea da gure natur baliabideek Horien berri ez izatea nahiko arrunta baita ( batez duten garrantzia bertatik bertara ikusteko. Ortuaz ere, hirietan bizi direnean). Jakin badakigu, giro baliatuz bi xede lortu nahi ditugu:alde batetik, hiritarrak bizkarra ematen diela landa eremuari ingurumena errespetatzen ikasiko dute (ura, lurra, eta lehen sektoreko jarduerei. Hau horrela izanda haziak…). Eta, bestetik, gosetea ekiditze aldera, eskola-ikasketetan sektore honek aipamen baliabide horiek munduko herri guztien eskura berezirik jasotzen ez duenez, ortua, aipatutako egotea beharrezkoa dela ulertuko dute. faktore guztiak uztartzeko aukera paregabea delakoan gaude. Etzazu mundua jan! 6
 • 7. 1.2 Baratzan landuko diren gaitasunak: Jarduera benetan zabala izan daiteke ortua. Adin ortua tresna paregabea da jakintza, trebetasun, ezberdineko umeei zuzendutako jarduera, alegia. jarrera eta balio ezberdinak garatzeko ( beti ere, Esperientzia honek hezkuntza-gaitasun orokorrak ikasleak testuingurura egokituta): zein oinarrizkoak garatzen lagun dezake. Eskola- • Nork bere kabuz • Kritikoki pentsatzen ikastea: elikadurari buruzko informazio arduratsuki bizitzen Ortuaren bidez, haurrek barazki ugari ematen dute, hauek ikastea: Hezkuntzako lehen eta elikagaien ekoizpenean irizpide kritikoz erabili eta urteetan, ezinbestekoa da hastapenak egingo dituzte. interpretatzeko balio dezake haurra bere gorput zaren Modu horretan, nekazaritzaren eskola baratzeko programa. nortasunaz jabetzea. Gorputzak e t a l e h e n se k t o re a re n • Elkarrekin bizitzen ikastea: e m at e n di t ue n auke r ak garrantzia ere barneratzen Talde lanean aritzeko gaitasuna, ezagutu eta desberdintasunak joango dira. Baserriaren lana ortua ekintza sozial moduan errespetazen ikasi behar du. ezagutuz eta horrek ingurunean planteatuz sust at zen da . Bestalde, or tuko lanetan eta gure bizitzan duen eragina Talde lanean arituko dira eskola-inguruko helduekin aztertuz, bidezkoagoak diren eta, gainera, ikas-komunitate jardutean, haurrak atxikimendu ereduak bilatzeko aukera eta inguruetako bizilagun eta irudia izango du. Lotura horrek dagoela konturatuz. Tokian baserritarrekin lanean jardungo segur t asuna emango dio tokiko eta garaian garaiko dute ikasleek. haurrari eta ingurua miatzen barazkiak landatuz, kontsumo eta inguruneko elementuen ardur at su are k iko j arre r a • Pertsona gisa garatzen artean harremanak ezartzen positiboa garatuko da. Era ikastea: Ingurunean bertan, lagunduko dio. Interak zio berean, kontsumo-ohiturek inguruneari buruz eta horren horiek lagunduko diote haurrari eta nekazaritzan ezarritako alde hezitzea, pertsona bezala bere garapaen kognitiboa eta eredu industrialak dituzten garatzeko beharrezkoak diren mugimendua garatzen, bere eraginen hausnarket arako gaitasunak lantzeko erabilgarria aukerak eta mugak egiaztatzen, bidea izango da ikasleek era da oso. Ortu bat zainduz, gu ingurukoengandik bereizten... ekologikoan landutako ortuaren geu eta besteak zaintzearen aurkezpena. garrantzia ikasiko dute haurrek. Oso garrantzitsua da bizi Or tu a landuz , err a z ago kalitate hobea izaten lagunduko • Komunikatzen ikastea: ulertuko dute pertsona askok dioten ohiturak eta balioak ere Materialak eta ortua beraien elikagaiak ekoizteko sustatzea. Nork bere burua kudeatzeko jarduerak, euskaraz eskubideak ukatuak dituztela. zaintzen ikasteak pixkanaka zein erderaz proposa daitezke. Janaria lortzeak suposatzen jarraibide egokiak hartzea Irakasleen aukera izango da duen esfortzua aintzat hartuz, eskatzen du. Ortu batek balio atzerriko hizkuntza batean lan elkar tasunaren, naturaren guzti horiek batera ditzake: alde egitea (taldearen beharretara babesaren, lankidet zaren, batetik, jolasen bidez, elikadura e go k i t u ko d a). H a l e re , konpromisoaren…eta osasuntsu baterako, eurek aukeratutako lehen hizkuntza pertsona moduan garatzeko ekoitzitako barazkien garrantzia euskara izango da, batez ere, beharrezkoak diren baloreak ulertzea. Bestetik, ezinbestekoa inguruko ba se rrit arre k in bereganatzen joango dira da higiene- eta segurtasun- komunika zioa sust at zeko. haurrak. irizpide batzuk arautzea eta Sarritan, zalantzak argitu jarraitzea, ortuan lan egin eta beharko ditugu eta gaiari buruz • Egiten eta ekiten ikastea: lanabesak erabiltzean. Ohiturak guk baino gehiago dakiten Ir ak asle et a hezkunt z a- ikas daitezke; beraz, ildo pertsonengana jo beharko komunitate zein inguruko horretan, funtsezkoa da bizitzan dugu, nekazariak, gurasoak, per tsonengandik jasot ako aukera osasungarriak hartzen aitona-amonak… Era horretan, irizpideak kontuan izanda, lagunduko dieten ezagutzak h u r b i l e ko p e r t s o n e k i ko baratzea, ikasleek egindako sustatzea. harremana ere sustatuko da. lanaren fruitua izango da. Bestalde, komunikabideek eta Eurek eraikiko dute beraien informazio eta komunikazioko beharretara egokituko den teknologiek nekazaritza eta ekintza. Etzazu mundua jan! 7
 • 8. 1.3 Helburu orokorrak: Orokorrean hiru ezagutza esparrutan bildu ditzakegu lortu nahi diren helburuak: 1. Norberaren ezagutza eta 2. Ingurunearen ezaguera autonomia pertsonala: • Gorputza kontrolatzen ikastea, • Ingurune fisikoa, naturala eta • Ingurune naturaleko oinarrizko zentzumen-pertzepzioa soziala baratzearen bitartez osagaiak eta horien arteko garatzeko eta tonua, oreka eta modu aktiboan aztertzeko eta zenbait harreman, aldaketa mugimenduaren koordinazioa miatzeko aukera eskaini behar eta eraldaketa ezagut zea ezaugarrietara egokit zeko die haurrei. Batez ere, landa- eta aintzat hartzea. Horiek (lanabesen erabilera, ortuaren inguruan bizi badira, ingurune babesteko zaintza, errespetua manejua, joku ezberdinetan horretako kide diren sentipena eta erantzukizuna garatzeko. parte-hartzea ...) garatzeko. Hala ere, hiri giroan • Nek a z arit z aren inguruan, garatutako esperientzia izanik, • Egunerokoan sortutako arazoak tradizio eta ohituren berri landa eremuarekin zubiak konpontzeko ohiko jarduerak izatea, eta, ahal bada, horietan eraikitzeko baliagarria da. Izan eta lan errazak gero eta modu parte hartzea. ere, nekazaritzako produktuen autonomoagoan egitea. Nork kontsumitzaile garen heinean, bere buruarekiko konfiantza eta guztiok gara, nahitaez, nekazal- ekimen-gaitasuna areagotzeko. ekosisteman gertatzen diren Horrela, bere segur tasun gorabeheren jasotzaile. pertsonala sendotzeko eta baratzeko jardueraz gozatzeko. • B ere n inguru hurbile ko nekazaritza, horren zenbait 3. Komunikazioa eta • Estrategiak garatzea, afektu- ezaugarri, ekoizpen kultural, adierazpena jolas, elikadura, mugimendu, balio eta bizimoduak higiene-osasun eta oinarrizko • Gure ikasle gehienak identifikatzea. Horien segurtasun beharretara eta kalekoak diren heinean, ortua ezagutzara hurbiltzea. eskakizunetara egokitzeko. aurrera eramateko inguruko Konfiantza, errespetua eta pertsona eta informazio iturri • B a ko i t z a k e t a b e s t e e k estimazio jarrerak sortzea. ezberdinetara jo beharko dute. dituzten gaitasunak eta mugak • Naturako animaliak, landareak, Honek komunikazioaren aldeko identifikatzen ikasi, ortuko elementuak eta fenomenoak jarrera bideratuko du inguruko lanak garatzeko besteengan aztertzea eta ezagutzea eta eta bestelako errealitate eta lankidetza bilatuz. aurkikuntzak egitea. kultura batzuk ezagutzeko. Ekintza honetan etengabe landuko diren sortzen direnean, autonomoak izan beharko konstanteak defini ditzakegu, hala nola: dira, zailtasun horiek ebazteko. Lankidetzaren ULERMENA , TREBEZIA , AUTONOMIA , premia sentituko dute, zaila baita ortua bakarka LANKIDETZA, ELKARTASUNA, HAUSNARKETA aurrera eramatea. Baliabideen garrantziari ETA SORMENA. Ikasleek baratzea aurrera buruzko hausnarketaren bidez, elkartasunaren eramaten duten heinean, gaitasun guzti horiek garrantzia bereganatuz joango dira. garatzen joango dira. Ortua ekosistema bizia Eta, azkenik, ortua bizirik dagoenez, etengabe da eta hori ulertu beharko dute uzta oparoa sortzen arituko dira: azken finean, bizitza jasotze aldera. Trebeak izan beharko dira sormen prozesua baita. lanabesak erabiltzen. Aldi berean, zalantzak Etzazu mundua jan! 8
 • 9. 1.4 Edukiak eta topikoak: Nola uztartu baratza eta eskolan lantzen diren jakintza-arloak? Baratzeko jarduera ohiko curriculum–arloetan irakasle bakoitzak hainbat modutara txerta ditzake. Jarraian ideia xume batzuk: Natura, Gizarte eta Kultura ingurunearen arloa: • Izaki bizidunen eta • Landareen ezaugarriak eta • Gizakiok ingurunean bioaniztasunaren zikloak: eragiten ditugun aldaketak: garrantzia: Barazkien zikloa begien aurrean Nekazaritza lurrak oso Gure baratze ekologikoko garatuko da, hazitegian ereiten garrantzitsuak dira gizakion langilerik trebeenak denetik gure ahora heltzen bizir aupener ako, a zken erre par at zen ez diegun den arte. Gainera landare eta urteotan gero eta landa eremu animalia eta landareak dira ortuariak eskura izango dira gehiago galdu ditugu gure (zizareak, apoak, t xoriak, hauek aztertu ahal izateko. Euskal Herrian hiri, azpiegitura erleak, sendabelarrak, ongarri eta obra erraldoiak direla eta, • Sektore ekonomikoak: berde ak…) begi hut sez beste herrialde askotan nekazari Lehen sektorearen garrantzia ikusezinak direnak, onddo eta txikien lurren desjabetzeak Euskal Herrian eta beste bakterio laguntzaileak alegia, gertatzen ari dira. Baratzearen herrialdeetan. Landa oso garrantzitsuak dira. Haien jarduerak lurr arekiko sektorearen garrantzia aniztasuna mantentzea behar- atxikimendu sentipena garatzen herrialde txirotuetan, Ugandan beharrezkoa da elikat zen lagunduko du. esaterako, biztanleriaren % 80 gaituzten baratzeak gaitzik har da nekazaria. Euskal Herrian • Oinarrizko teknologiak: ez dezaten. aldiz, %2ra ez da ailegatzen. Laborantza teknikak ezagutu Bestalde, nekazariek mendeetan e t a a plik at u , l an abe se n • Geografia eta klima: zehar milaka hazi ezberdin ezagutza eta erabilera egokia. Euskal H e r r i ko Landa gorde dituzte, toki bakoitzera N e k a z ar i t z a e kologikoko inguruaren ezaugarriak. Tokira egokituta dauden barietate teknika ezberdinak…eta abar. egokitutako nekazaritza sistema edo aldaera hauen garrantzia desberdinak, klima ezberdinen ezinbestekoa da gizakion garrantzia nekazaritzan, giza biziraupenerako. mugimenduak (herriet atik hirietara emandako migrazioak, herri txirotuetatik datozen etorkinak…) Matematika arloa: • Baratze-alorren diseinua: • Oinarrizko eragiketak: • Baratzaren kontrol lursailaren planoa, partzelazioa merkatu t xikia antolatuz ekonomikoa: Honek eragiten eta azaleren kalkulua. Tamainak egunerokotasunean erabiltzen dituen gastuen kontrola... neurtzeko tresnen erabilera. diren oinarrizko eragiketak (batuket ak , kenket ak , biderketak, zatiketak…) Etzazu mundua jan! 9
 • 10. Gorputz hezkuntza: • Mugimendua eta ariketa fisikoa eragiten duen jarduera da ortua, hori dela eta gorputz hezkuntzako saioak garatzeko espazioa izan daiteke: baratzean lan egiterakoan gorputz-jarrera egokiak ikasi. Ortuan ibiltzean eta ibili ostean garbitasun eta higienearen garrantzia ulertu. Elikadura osasuntsurako azturak barneratu ortuari freskoen garrantzia azpimarratuz. Hizkuntza arloa: • Bertako istorioak, ipuinak, usadioak eta abar berreskuratzea inguruko baserritarekin elkarrizketak mantenduz. Gaiari lotutako albisteak aztertzea, ortuari buruzko hiztegia osatzea, atzerriko hizkuntzen hiztegia osatzea… Arte eta plastika arloa: • Ortuko elementuak sailkatzea: Egindurak, koloreak, formak. Ingurunea irudikatzea. Barazkien fitxak, fitxategiak, etiketak eta abar diseinatzea. Hazitegiak eraiki. Konpostera eraiki. Etzazu mundua jan! 10
 • 11. HELBURU KONST EDUKIAK/ BALIABIDEAK DIDAKTIKOAK Kontzeptuzkoak Prozedurazkoak Jarrerazkoak 1. Nekazarit za azter t zea , ber tako · Baserria eta baserritarrak. · Baserriari buruzko fitxak diseinatzea. · Euskal Herriko zein beste lurraldeekiko elementuak, erlazioak, antolamendua eta · Beste lurraldeetako nekazaritza · Inguruko baserritarrekin harremana. nekazaritza sektorearekiko jakin-mina eta interesa adieraztea. funtzioak ezagutzeko. A, D, F, G egoerak. · Boliviako errealitatera hurbiltzea. · Nekazaritza sektorea baloratu eta · Nekazaritzaren funtzioa. Iturri ezberdinetan informazioa errespetatzea, eta bertan dauden arazoekiko behatzea. elkartasuna adieraztea. · Komunikazioa eta gizarte ekintza, elkartasuna. · Haziak, ura eta lurra. · Hazitegia egitea. · Naturarekiko eta baliabide naturalekiko 2. Natur baliabideen garrantzia ulertzea, jarrera positiboa garatzea, kontsumo · Hazi ezberdinen ezaugarriak elikagaien ekoizpenerako eta bizimodu duin arduratsua sustatzea. ezagutzea, hala nola, itxura, egindura… baterako. · Kontsumo arduratsua eginez, beste A,B, E, G, ·Lurraren ezaugarriak ezagutzea. herrialdekiko elkartasuna adieraztea. · Nekazaritzarako eta gizakion elikadurarako dagoen lurraren proportzioa egitea. 3. Nekazal lanabesak ezagutzea, eta hauek · Lanabesak: motak, erabilerak · Lanabesen sailkapena eta horien · Lanabesen erabilerari eta jatorriari buruzko A, B, D, E jakingura sortzea. erabiltzean, mugimendua eta koordinazioa lantzea. eta zainketak. erabileraren araberako zainketa. · Ortuan ibiltzeko arropak eta · Arropa zaharrak bilatu eta · Arropa zaharren “berrerabilpena”, gauzen 4. Higiene eta segurtasun ohiturak oinetakoa aproposak. ortuan lan egiteko egokiak direnak erabilera arduratsua sustatzea. bereganatzea. · Lanabesak erabiltzean, tentuzko jarrerak A, D, E · Oinarrizko higiene-arauak. aukeratzea. garatzea. · Ortuan lan egin eta gero, eskuak 2. HELBURU DIDAKTIKOAK: garbitzea. · Konposta eta konpostera. · Konpostera egitea. 5. Ortuan hondakinen interesa era praktikoan · Birziklapenerako eta bererabilerako jarrera A, B, H · Hondakinen sailkapenak eta · Hondakinen erabilera nekazaritza izatea. behatzea. erabilerak. ekologikoan. · Hondakinen eraketa murriztea. · Gaikako bilketa egitea. · Ortuaren antolaketan kontuan · Egin beharreko lanen plangintza. · Lana antolatzeko gaitasuna. 6. Eskola baratze baten oinarrizko lanak izan beharreko faktoreak: non · Ortuaren antolaketa prestatzea. · Naturarekiko lotura indartzea. barneratzea. A, B, D, kokatu eta nolako diseinua egin. · Neurriak hartzea. G, H · Barazkiak, sailkapena. · Hainbat barazkiren laborantza. · Barazkien laborantza. · Ortua zaintzea. 7. Nekazaritza intentsiboak sortzen dituen · Nekazaritza intentsiboa: · Elikagai fresko eta osasungarriak · Elikadura osasuntsuari garrantzia ematea. ingurumen arazo eta elikadura desegokiak ezaugarriak eta arriskuak. non eta nola lor daitezkeen · “Zabor motako” elikagaien aurrean jarrera dakartzan osasun arazoez kontziente izatea. adierazten duten fitxategiak egitea. kritikoa. A, F, G · Elikadura eta kultura · Nekazal eredu agro-ekologikoen garrantzia Elikagai fresko eta osasungarriak kontsumitzeak gastronomikoa. · Landa-inguruetan gosea eta garapen jasangarrian. ingurugiroari dakarzkion onurak baloratzea. Eta · Giza eskubideak: elikadura giza txirotasuna eragiten duten arrazoien kontsumo-modu desorekatuak eta zarrastelak eskubide. identifikazioa eta hausnarketa. baztertzea, nekazarien baldintzak hobe daitezen. · Iturri ezberdinetan informazioa behatzea. 2.1 Helburu didaktiko, arloko konstatente eta edukien taula: Etzazu mundua jan! 11 Arloko Konstanteak: A: Ulermena B: Trebezia D: Autonomia E: Lankidetza F: Elkartasuna G: Hausnarketa H: Sormena
 • 12. 3. METODOLOGIA 3.1 Xedapen orokorrak: Jarduera hau gauzatzeko erabiliko den nahi da. Beraz, haurrak txoko ezberdinetan metodologiak, oro har, ikaskuntza esanguratsuak zehar ibiliko diren nekazari txikiak izango dira: eta funtzionalak lortu nahi ditu. Gelan ikusitako hainbat kontzeptu teoriko praktikara eramateko 1. Baliabideen txokoa: baliogarria da ortua. Hori talde eta irakasle Ura, lurra eta haziak. bakoitzaren araberakoa izango da, gida honetan ortuarekin eta nekazaritzarekin erlazionaturiko 2. Natdarren lurraldea. garapenerako-hezkunt zarako hainbat 3. Konpost txokoa. jarduera proposatzen dira soilik. Horiek 4 interes-gunetan edo txokotan banatuko 4. Ortua eta laborarien txokoa. ditugu: baratzea bezain ekintza bizia lortu Etzazu mundua jan! 12
 • 13. 3.2 Errekurtso didaktikoak: Kontuan hartu dugu gutako gehienak ez gaudela bideratua dagoen ekimena da. Modu horretan, ortuen maneiuarekin ohituta. Horrela izanik, eskola- ortuaren mantentze-lanak ez dira eskola ortuaren proiektuaren barnean, “Etzazu irakasleenak soilik izango. Bestalde, irakasleek mundua jan!” proiektua osatzen duten kideek ortuak eskaintzen dituen arlo ezberdinak lantzeko zuzenduriko 8 tailer proposatu dira. Mintegiak materiala ere izango dute; hala nola, Natdarren helduentzat dira, eta horien helburu nagusia lurraldeko maletina edo Silvano nekazari ortuen maneju naturalaren oinarriak lantzea ez Boliviarraren jokoa. Kasu batzuetan, beste iturri ezik, eskola-komunitatea osatzen duten pertsona batzuk erabili beharko dira informazioa osatzeko, helduen elkarlana sustatzea ere bada. Irakasleek, baita jarduerak prestatzeko ere. gurasoek, aitona-amonek edo herriko pertsonek Hortaz, hurrengo material eta metodoak har dezakete parte. Familiekin lankidetzan aritzea erabiliko dira ( jarduera bakoitzean zehazten haurren garapen orekaturako nahitaezkoa da. dira): Izan ere, ortua hezkuntza-komunitate osorako • Ortuaren manejuaren oinarrizko • Silvanoren ipuina: Silvano txikia • Lurra lantzeko behar diren kontzeptuak mintegietan Bolivian bizi den umea da. lanabesez gain (laia, aitzurra, azalduko dira. Horiek guztiak Fitxa ezberdinetan agertzen arrastelua, eskorga, sokak...), unitate honekin banatzen den diren istorio ezberdinen bidez, bestelako tresna batzuk ere CDan daude bilduta. Silvanok, Boliviako Altiplanoko baliogarri izango dira, ortua • Natdarren lurraldeko maleta: nekazarien bizimodua azalduko aurrer a er aman alder a . “Natdarren lurraldea” DVD digu. Silvanoren jokuarekin Adibidez: konpostera, lanerako formatoan aurkezten den ikus- euskal baserritarren eta boliviar eskularruak, arropa zaharrak, entzunezko ekoizpena da, ne k a z ar ie n e r re alit at e a k botak… hau, nekazaritza jasangarria uztartuko dira. • Informazio osagarria: “Ez eta kontsumo arduratsua • Ikasleek bere kabuz dezagun mundua jan!” lantzeko tresna da. Haurrek esperientziak diseinatu ere egin liburuxka, gidak, aldizkariak istorio ezberdinak ikusi ostean, beharko dituzte. Ikastetxean (ekolurra, baserri bizia, ihitza), jokuen bidez elkartasuna, natur dagoen ortua eurena izango web-orriak…eta abar. baliabideen garrantzia eta da, eta irakasleek zein helduek hainbat balio landuko dituzte. lagunduta, jarduera ezberdinak garatuko dituzte: lurraren prestaketa, haziak aukeratzea, landaket a , urezt a zea ...et a abar. Esperientzi guzti hauek bakoitzak izango duen baratze koadernoan eta fitxategietan bilduko dira. 3.3 Denbora: Eskola-baratze proiektua urte osoan zehar txandaka antola daitezke ikasleak, ikas- garatuko da; erritmoa irakasleek egokituko dute komunitate osoaren partaidetza ere bultzatuz; euren eta ikasleen beharretara. Oporraldietan irakasle, guraso edota nagusi taldeak inplikatuz. Etzazu mundua jan! 13
 • 14. 3.4 Zehar lerroak: • Ingurugiro hezkuntza: • Osasunerako Hezkuntza: Bizitzeko elikatu beharra daukagu. Elikagaiez Gaur egun gaztetxoen elikadurak saltoki baliatuz, erraz azaltzen da naturak bizitzan haundiek proposatzen duten eredua du duen garrantzia. Lurra, haziak, ura behar- oinarri. Gehien bat, sasoiko elikagai gutxi beharrezkoak dira jakiak lortzeko. Ortuan eta era industrialean ekoitzitako produktuak lan egin ahala, gure esku-hartzearen ondorioz eskaintzen dira. Elikadurari lotutako osasun inguruan gertatzen diren aldaketez jabetuko arazoak ekiditeko, beharrezkoa da elikadura dira haurrak. Errazagoa izango da esku-hartze osasuntsuaren garrantzia uler taraztea. jakin baten eta azken emaitzaren artean Errezagoa da haurrengan eurek ekoitzitako erlazioa bilatzea. Lurrean bertan esperimentatu elikagaiekiko interesa sortzea. Beraz, barazkien ahal izango dugu, eta esku-hartze desberdinen garrantzia ikusiko da, hurbileko elikagai ondorioek gai eta arazo orokorragoak lantzera freskoen balioa… eramango gaituzte. Hala nola, nekazal ustiapen sistemen arteko ezberdintasunak; ura edo lurra • Hezikidetza: bezalako baliabideak agortzea; nekazaritza Ortua hezikidetza lantzeko erabilgarria industrialari loturiko kutsadura eta horrek ere bada. Taldeko jarduerak antolatzerako sortzen duen gizarte zorra eta zor ekologikoa; orduan, bazterketak saihestu egin behar elikadura baliabideak; herrialde ezberdinetan dira. Neskek eta mutilek lan eta aukera nekazaritza garatzeko ematen diren baldintza berdinak izanez, emakumeak landan egiten ezberdinak; bizi kalitatea;... Ortua lantzeak duen lanaren balorazio positiboa egin behar suposatzen duen gozamena ingurugiroarekin da. Emakumearen lana nekazaritzan oso orekan bizitzearen plazerrarekin lotu behar da, garrantzitsua da. Askotan, hauek dira tokian haurrek naturarekiko maitasuna gara dezaten. tokiko hazi, ohitura eta jakintza askoren zaintzaileak. Baserriko lanetan gizonekin • Garapenerako Hezkuntza/ batera gogor aritzen dira. Haatik, beraien lana kontsumorako Hezkuntza: nekazal munduan ez da aintzat hartzen. Maiz, Garapenerako hezkuntzak epe ertain eta eskubideak ukatzen zaizkie. Esate baterako, lur luzean ezberdintasunak sortzen dituzten eta ustiategien jabetza gehiena gizonen eskuetan arrazoi estrukturalak ulertzea du helburu dago oraindik. Herrialde askotan emakumeak (egungo garapen ereduak sortuak, hain ezin dira lurjabeak izan. Haziak, ura eta zuzen ere). Horrela, gizarte-ereduaren beharrezkoak diren baliabideak eskuratzeko, aldaketan parte-hartzaileak izango diren arazo larriak ere izaten dituzte. Horrek pertsonak hezitzeko. Eskola baratzearen emakumeen baztertzea areagotzen du. Egoera bitartez, lortu nahi dena zera da: ikasleek hau aztertuz eta ortuko lanak elkarrekin gaur egun egiten den baliabideen erabileraren eginez, ikasleek eredu patriarkalaren ikuspegi ikuspuntu kritikoa izan dezatela. Ortua era kritikoa lortuko dute, aldaketa bideratzeko. ekologikoan eta tokian tokiko baldintzak errespetatuz lantzean, ikasleek gizarte aberastuen ekoizpen- eta kontsumo-patroiak aztertuko dituzte. Pobreziak, askotan, gure kontsumo-ohituretan eta gure sistema ekonomikoan du sutraia. Ezinbestekoa da kontsumo arduratsuaren oinarriak ezartzea ezberdint a sune n be ne t ako arr a zoi ak ulertzeko. Ingurugiro hezkuntzarekin ere erlazio estua dauka: lurraren ondasunak guztionak dira; ama lurra da gure etxea; eta lurreko izaki guztiak behin-behineko “pisukideak” gara. Beraz, baliabideen erabilera arduratsua egin ezean, jai daukagu. Etzazu mundua jan! 14
 • 15. 4. EBALUAZIOA: 4.1 Ebaluazio-irizpideak: Jarduera honek lehen hezkuntzak dituen beharko ditu ebaluazio-irizpideok bere taldearen ebaluazio-irizpide orokorrak jarraitzen ditu, ezaugarriak kontuan hartuz (adina, aniztasuna curriculum-eko jardueren osagarri izatea bilatzen eta abar). Honako jokabideak izan daitezke duelako. Dena den, irakasle bakoitzak egokitu aipagarrienak: 1. Mugimendu eta manipulazio trebetasunak 5. Ingurune naturala ezagutzeko jakin-mina hobetu dituela erakustea, bere gaitasunetan adieraztea. Naturako elementuen arteko konfidantza izanda: elkarmendekotasunak eta harremanak ezartzen • Ortuko jarduerak gauzatzean tresnak eta hastea: lanabesak koordinazio eta kontrol egokiarekin • Ohiko fenomeno natural eta atmosferikoak erabiltzen eta maneiatzen dituen. Eta lanabesen identifikatu dituen. Horien eta ortuko erabilera okerrak suposatzen duen arriskua gertakarien artean harremanak ezartzen dituen identifikatzen dakien. (izotza, lehorteak…). • Nekazaritza, natura eta gizakion oinarrizko 2.Oinarrizko beharra modu autonomoan bete beharren arteko lotura identifikatzen duen eta norberaren buruaren ongizatearekiko (natura eta nekazaritza barik, bizitzarik ez). eta zaintzarekiko interesa edo ekimena • Ingurumena errespetatz eko eta zaintzeko adieraztea. arrazoiak adierazten dakien. • Autonomia haundiagoa duen osasunari eta • Nekazaritza eta ingurumenaren arteko lotura ongizateari loturiko ohituretan: elikadura eta estuaren beharra argudiatzen eta adierazten higienea (eskuak garbitu lurra ukitu ostean, dakien. elikadura osasuntsuarekiko jarrera ona agertzea…). 6. Giza jarduerek ingurune hurbilean eta urruneko herrialdeetan dituzten eraginak identifikatu eta 3. Ingurunea ezagutzeko jakin-mina erakustea, erlazionatzeko gaitasuna garatzen hastea: ortuko eta inguruko elementuen behaketaren, • Nekazaritza intentsiboak dituen eraginak manipulazioaren eta miaketaren bitartez. identifikatzen dakien, ingurugiroan zein • Ortuaren diseinua egiteko, eremuak, neurriak pertsonengan (esaterako, nekazari txikien eta objektu ezberdinak erabiltzen dakien. desgerpena; kutsadura;...). • Ortua osatzen duten elementu ezberdinen • Beste herrialdekiko, batez ere herrialde jokabideari buruzko hipotesiak egin eta txirotuekiko, errealitatearen aurrean jakin- egiaztatzen edo baztertzen dakien (haziak mina adierzten duen. landatzean gertazen dena; baliabideen • Elkartasuna adierazteko, kontsumo arduratsua garrantzia nekazaritza eta elikaduran…). eta baliabideen tentuzko erabilerarako joera • Oinarrizko espazio-nozioak behar bezala adierzten duen. erabiltzen dituen (iparorratzaren erabilera • Eskola ortua era ekologikoan lantzearen eta bestelako baliabideak erabiliz ortuaren arrazoiak ulertzen dituen. kokapena finkatzen dakien…). • Inguruko nekazaritza jarduerarekiko jakin-mina adierazten duen. Etzazu mundua jan! 15
 • 16. 4.2 Gutxieneko edukiak 1. Baliabide naturalen garrantzia. 2. Nekazaritza jasangarriaren garrantzia. 3. Elikadura osasuntsuaren garrantzia, eta elikadura giza eskubide bezala. 4. Herri txirotuek dituzten beharrak eta gure bizi-ohiturek ingurugiroan eta gizartean duten eragina. 4.3 Ebaluazio tresnen deskribapena eta maiztasuna: Ebaluazio tresnaren deskribapena Maiztasuna a. Txokoak osatzen dituzten materialak: Jarduerak bukatzean. Ikasleek ortuari buruz sortzen dituzten fitxek osatuta. b. Baratze-koadernoa: Gaiari buruzko ekintzak egiten diren Norbanakoarena izango da. Bertan ikasle bakoitzean. Irakasleak aproposa den bakoitzak ortuaren garapena (intzidentziak) maiztasunarekin jasoko du. isladatu eta ikasi eta sentitu duenari buruzko gogoeta egin beharko du. Horretan ikasle bakoitzak bere burua ere ebaluatuko du, honako hau kontuan hartuz: ekintzarekin ikasitako kontzeptuak, erabilitako prozedurak eta ekintzarekiko izan duen jarrera. c. Behaketa: Jarduerak burutzen diren guztietan. Ortuaren martxa egokia izango da kontuan. Taldean lan egitean bakoitzak duen jarrera eta abar. Etzazu mundua jan! 16
 • 17. 5. PROPOSATURIKO JARDUERAK (Txoko edo interes-guneen arabera sailkatuta): BALIABIDEEN TXOKOA Deskribapena: Txoko edo interes-gune hau osatzea oso erraza izango da. Haurrek irakasleekin batera osatuko dute ikastolan bertan dauden baliabideak erabiliz (berrerabilera eta sormena sustazeko). Haurrekin aztertuko ditugun baliabideak ura eta lurra izango dira, batez ere. Txoko horretan haziei ere tokitxo bat utziko diegu, ura, lurra eta haziak izango direlako gure ortua eta, ondorioz, gure elikagaien oinarri. Txokoa proposaturiko jarduerak egiten diren heinean osatuko da eta gelan bertan koka dezakegu, esaterako soberan dagoen armairu edo apal batean. Txokoa osatzen: Honako hau adibide xume bat besterik ez da. Ikastolan dauden baliabideen arabera, txokoa era batekoa edo bestekoa izan daiteke…eta era guztiak dira baliogarriak! Oinarrizko materialak: · Kutxak. Mota ezberdinetakoak izan daitezke. · Haziak gordetzeko beirazko potoak. · Fitxategia, zapata kutxa batekin egin dezakegu. Margotu eta polit-polita geratuko da! · Hazitegia, etxeko edo jantokiko jogurt potoekin egin daiteke, ahal den heinean eskura ditugun materialak berrerabiliko ditugu! Etzazu mundua jan! 17
 • 18. 1. jarduera: NIRE INGURUNEA EZAGUTZEN Ideia nagusiak: Gurea bezalako herrialde industrializatuetan, gizakiak ez du ingurunea zaindu. Baina natura da jaten ematen diguna, beraz bizia ematen diguna. • Baliabideak mugatuak dira eta pertsona orok izan beharko luke hauek eskuratzeko eskubidea bere bizitza duintasunez garatu ahal izateko. Hau horrela izanda, horien behar bezalako erabiliera eginez, lurreko izaki bizidun guztiekin pozik bizitzeko aukera izango dugu. Helburua: Askotan ez gara inguruan dugunaz ohartzen. Presaka eta korrika bizitzera ohituta dagoen gizartea gara; hori dela eta,sarritan, hausnarketarako denbora falta zaigu. Ortua abian jartzeko prest gaude, baina... inoiz aztertu al ditugu ondoan ditugun elementuak? Gure ortua ez dago isolatua. Gu bezala munduaren zati bat da. Zati garrantzitsua, gero! Ziurrenik, oraindik asko falta da gure ortuak izaera har dezan. Dena den, bere kokapena erabakitzeko eta izango duen bilakaera hobeto ulertzeko, inguruan dagoena aztertu beharko dugu. Lehen uneko behaketa hau baliogarri izango zaigu, kurtso bukaeran gure “lur zatitxoak” dituen aldaketak aztertzeko ere. Materiala: • Argazki-kamera, margoak eta baratze-koadernoa. Etzazu mundua jan! 18
 • 19. Garapena: 1. Ortua kokatuko den lur saila behatu. Honako galdera hauek lagungarri izan daitezke zure behaketan. Hau guztia baratze-koadernoan jasoko da: • Zenbat zuhaitz dago inguruan. Zein motatakoak? • Zertarako balio dute zuhaitzek? • Inguruan badago animaliarik? baratzean ze funtzio beteko dute? (Ondo begiratu, gero! Txiki-txikiak diren intsektuek ere balio dute-eta!!). • Urik al da inguruetan? • Gizakiak eraikitako gauzarik ba al dago? Zeintzuk? Ze eragin izan dezakete gure ortuan? • Ortua duen inor ezagutzen duzu? • Zertarako balio du ortu batek? • Nondik etortzen dira normalean jaten dituzun barazkiak? 2. Irakasleak lan taldeak osatuko ditu eta gero ortua kokatuko den tokiaren, talde bakoitzaren eta inguruen argazkiak egingo ditu. Hurrengo egunean, talde bakoitzari banatuko dizkio; horrela haurrek beraien baratze-koadernoan jarri edo baliabideen txokoko fitxategian gordetzeko (hau zapata kutxa batekin egin dezakete). Argazkiak eta aurreko galderei emandako erantzunak izango dira gure erreferentzia. Horrekin, kurtso amaieran eta hurrengo kurtsoetan, gure baratzearen bilakaera ikusiko dugu. Etzazu mundua jan! 19
 • 20. 2. jarduera: ORTUAREN KOKAPENA: EDONON EGON DAITEKE? Ideia nagusiak: Inguruan dagoena aztertuz gero, eta tresna eta baliabide ezberdinak erabiliz, ortua egiteko kokapena hautatzea. Helburua: Erabakiak hartzen ikastea. Galdera multzo bati erantzuna eman eta gero, taldeka ortuaren kokapen egokia eztabaidatzea. Materiala: • Baratze-koadernoa. • Margoak. • Iparorratza. • Internet eta ordenagailua (ez da ezinbestekoa). Garapena: 1. Ortuaren kokapen egokia egiteko, hainbat faktore izango dira kontuan; hala nola, orientazioa, lurraren malda, haizea eta ur-iturriak eta abar. Komenigarria da arropak eta lanabesak gordetzeko lekutxoren bat hurbil izatea ( hau ez da ezinbestekoa). 2. Haurrak taldetan antolatuko dira eta pista ezberdinak jarraituz, “altxorraren mapa” marraztuko dute. Altxorra ortua bera izango da eta marrazkia euren mapa. Honetarako irakasleak folio edo kartulina bat banatuko dio talde bakoitzari, nahi izanez gero folioaren puntak erre daitezke mapa zahar baten itxura har dezan. 3. Banatutako folioan ikastolako eraikinak eta jolastokia marraztuko dituzte ikasleek, elementu bakoitzaren izena adieraziz. 4. Mapa hartu eta jolastokira abiatuko gara. Eraikin bat hartuko dugu erreferentzi gisa eta iparorratza erabiliz lau puntu kardinalak adieraziko ditugu. Hori egin ostean, galdera hauek erantzungo dituzte, hauek izango baitira zuen altxorra kokatzeko gakoa: a. Iparorratza inoiz erabili al duzu? b. Landarea bazina, non kokatuko zinateke: zure ikastolako alde hotz eta ozpeltsuan edo alde eguzkitsuan? Zergatik? Etzazu mundua jan! 20
 • 21. c. Zure ustez, non egongo dira hobeto barazkiak: ikastolako alde maldatsu batean edo leku lauan? d. Zuen ikastolaren ingurua haizetsua da? Hala bada, zein da zure ikastolan alde haizetsuena? e. Ba al duzue zuen ikastolan ur iturririk? f. Eskolak ortua dauka edo izan al du? Non? g. Negutegia al dago? h. Nondik irtetzen da eguzkia? Eta nondik ezkutatu? i. Zein mugimendu egiten du eguzkiak egunero? j. Eguzkia kontuan hartuz, zure ikastolan zein izango da alderik ilunena? k. Haizea dabilenean,nondik jotzen du? (*) Gogora ezazue landareei ez zaiela hotza gustatzen. Beraz, eskolako alderik eguzkitsuenean kokatuko da baratzea. Era berean, iparraldera ematen duten orientazioak baztertu egin beharko dira, eta Euskal herrian haize hotzak Ipar-mendebaldetik datoz. Hori guztia kontuan izanda, marraz ezazu zure “altxorraren mapan” ortuaren kokapen egokiena. Honi buruzko edozein zalantza izanez gero “Etzazu Mundua Jan!” kanpainako kideak aholkularitza egiteko prest daudela gogoratu. Adibidea: 5. Talde bakoitzak hautatu duen kokapena beste taldeekin alderatu beharko du. Azkenik, irakaslearen laguntzaz, behin-betiko kokapena aukeratuko duzue…altxorra lortuta!Mapan adierazi ezazue ortuaren kokapena. 6. Zuen marrazkiak eta mapak balibideen txokoko fitxategian gorde ditzakezue. Modu horretan, lurra lantzen hasterakoan, eskura izango dugu beti gure ortuaren kokapenaren mapa. Jarduera garatzean, erantzun dituzuen galderak baratze-koadernoan apuntatuko dira. Oharra: Ikastolaren mapa diseinatzeko, Google Earth© programaz balia gaitezke ere. Programa hori dohakoa da eta internet izanez gero, oso erraza da erabiltzen. Gure ikastolaren kokapen zehatza eta airetik ateratako argazkia emango digu. Materiale hori tresna interesgarria da bizi eta ikasten dugun ingurunearen prespektiba ezberdina izateko. Jarduera hori informatika gelan egiteko ere molda daiteke. Etzazu mundua jan! 21
 • 22. 3. jarduera: ZEIN GARRANTZITSUA DEN LURRA! Ideia nagusiak: Lurra baliabide eskasa da, eta askotan gaizki banatuta dago, ikasleek hau ulertzea beharrezkoa da. Honako hau Guatemalako adibidea da, baina mundo osoan errepikatzen da: “Guatemalako kasua: Biztanleen % 51 probrezia egoeran bizi da. Horien %72 nekazari, abeltzain edo arrantzale txikiak dira; beraz, elikagai-ekoizleak. Jean Ziegler, Nazio Batuetako Elikadura Eskubiderako Errelatore Berezia zenak, 2006. urtean zera azaldu zuen: “La gran incidencia del hambre y la malnutrición en Guatemala no es simplemente una cuestión de falta de alimentos, ya que las tierras del país podrían alimentar fácilmente a toda la población. Está más relacionada con la desigual distribución de los recursos, y sus efectos en el acceso de la población a los alimentos. Guatemala es uno de los países con mayores desigualdades en la distribución de la riqueza del mundo, y su concentración es extrema: el 5,6% de las familias más ricas controlan el 50% de los ingresos totales”. Lurraren banaketan gauza bera gertatzen da: lurjabe boteretsuek, gobernua lagun dutela, nekazal komunitateak euren lurretatik botatzen dituzte. Nekazari txikiei kalitatezko lurrak lantzeko eskubidea eragotzi zaie. Beraz, kanpotik datozen elikagaiekiko dependentzia haundia dute. Elikagaien salneurria igotzen denean, gosete larriak pairatzen dituzte. Guatemalan, lurjabeen %1,86 lurren %60-ren jabe dira.” Emakumeen kasuan egoera are lazgarriagoa da, datuen arabera4, emakumeek herrialde txirotuetako elikagaien %60 eta %80 artean ekoizten dute, eta mundu mailan %50. Hala ere, nekazal lurren %1 kontrolatzen dute, izan ere, faktore honek; beste hainbat faktorerekin batera −landa inguruko emakumeak sarritan ez dira eragile ekonomikotzat zein subjetu soziopolitikotzat hartzen, gainera, askotan euren jakituria ez da aintzat hartzen− txirotasunaren emakumetzea dakar. Gure inguruan ere, emakume baserritarrek ez dute errez: EAE nekazaritzan eta abeltzantzan diharduten emakumeen %7 baino ez dira ustiapen titularrak, beraz, portzentaia horri baino ez zaio aintzatesten sektore profesional izaera5. Lurraren banaketaren bidegabekerietaz gain, gero eta lur gehiago galtzen ari gara. Euskal herrian, mundu osoan bezala, giza jarduerak direla medio (kutsadura, errepideak, azpiegiturak, industrial guneak…) gero eta nekazal lur eta nekazari gehiago galtzen ari gara, honek horrela jarraituz gero ezinezkoa izango da gure lurretan elikagaiak ekoiztea. 4. Senra, L eta León, I. “La mujeres gestoras de la soberanía alimentaria”. Las mujeres alimentan al mundo. Entrepobles-Herriarte.2009. Etzazu mundua jan! 22 5. Gonzalo Saez de Sanmaniego, Euskonewsen elkarrizketatua, 2005/06/10-17
 • 23. Helburua: Proportzioak landuz, lurraren garrantzia ulertzea. Baliabide eskasa dugu lurra eta hau gaizki erabiliz gero edo gaizki banatuz gero bidegabekeriak sor daitezkela uler. Materialak: Sagarra, labana eta konpostera*. * (Aldez aurretik eraikita egongo da. Irakasle eta ikas-komunitatea osatzen duten helduek eraikiko dute, “Etzazu mundua jan!” proiektuak eskaintzen duen kurtsoaren argibideak jarraituz). Garapena: 1. Sagarra lau zati berdinetan ebaki. Lau zatietatik hiru, ozeanoak eta itsasoak izango dira. Laugarren zatia kontinenteak eta irlak izango da. 2. Laugarren zatia hartu eta erditik ebaki. Zati bat gizakiak bizi ezin diren lekuak izango dira (basamortuak, poloak, mendi kate haundiak…). Beste erdia gizakiok bizitzeko dugun lur zatia izango da. 3. Gizakiok bizi ahal garen zatia lau zatitxotan ebaki. Zati horietako bat da elikagaiak ekoizteko dugun lurra. Zati hori zainduz gero, guztiontzako elikagaiak egongo dira. 4. Azkenik, zati txiki-txiki horren zati nimiño bat da, gizakia eta beste izaki bizidunentzat dugun ur geza. 5. Sagarra txikitu ostean, zer da ulertu duzuna? Baratze-koadernoan jaso ezazu edo zure kide eta irakasleekin hausnarketa egin. Hausnarketa egiteko honako galdera hauek erabilgarriak izan daitezke(irakasleak bere taldearen adinera moldatuko ditu): a. Zer pentsatu duzu nekazaritzarako daukagun lur zatia hain txikia dela ikustean? b. Zure ustez munduan zehar lurra ondo banatuta dago guztiok janaria izan dezagun? Zergatik? c. Zure ustez emakume eta gizonen artean lurraren banaketa bidezkoa da? Zergatik? d. Zure inguruan zeintzuk uste duzu izango direla lurrari eraso egiten dioten faktoreak? Zergatik? 6. Soberan dauden sagarrak konposterara eraman. Horrela, gure ortuko lurra ere elikatzen hasiko gara. Etzazu mundua jan! 23
 • 24. Bigarren Zatia Ideia nagusiak: Luraren eratze prozesua oso konplexua da. Euriak, izotzak, haizeak, eguzkiak, landareek euren sustraitxoekin, milaka animalia txikik eta mikroizakiek sortzen dute lurra. Horiek guztiek, arrokak zatitu eta higatzen dituzte. Horixe da guk egunero zapaltzen dugun lurraren jatorria. Hori gertatzeko, milaka urte dira beharrezkoak; horrexegatik, lurra artifizialki ezin da egin. Helburua: • Zoluaren eratze-prozesua luzea dela ulertzea. Horretan, faktore biologiko, fiskiko eta kimikoek parte hartzen dute. • Higiene ohiturak bereganatu lurrarekin kontaktuan egotean. • Lurraren ezaugarriekin (textura, kolorea, usaina) ohitzea. Materialak: • Pala txikiak, txokoan ditugun kutxak. • Baratze-koadernoa. Etzazu mundua jan! 24
 • 25. Garapena: 1. Ortura atera baino lehen, irakasleak lagunduta, txukuntasun-araudi bat ezarriko duzue. Hemendik aurrera, baratzean lan egiten den bakoitzean, araudi hori jarraituko da. 2. Klasea talde txikitan banatu. Talde bakoitzak ortuaren leku ezberdinetatik lur lagin bat hartuko du. 3. Nolakoa da hartu duzuen lagina? Idatz itzazue zuen baratze-koadernoan ondorengo ezaugarriak: • Kolorea: • Egindura. (Horretarako eskuekin lur zatitxo bat hartu beharko dute. Hori busti ostean, “lukainkatxoak” egiten saiatu beharko dira. Lurra hareatsua bada, eraztunak egitean, apurtu egingo dira. Aldiz, lurra buztintsua bada, eraztun politak lortuko dituzue). • Animaliarik aurkitu duzue? • Landare eta makiltxoak daude? • Arrokarik aurkitu duzue? 4. Taldeek lurrean aurkitutako osagai bakoitza kutxa ezberdinetan jarriko dute. Alde batetik, harritxoak daude; beste alde batetik, landareak; bestetik, makiltxoak, zizareak... 5. Osagai guztiak beste kutxa batean nahastu. 6. Zer gertatu da? (Osagai guztiak nahastu arren, ez da zolurik osatu. Horra hor naturaren garrantzia: lurra bizirik dago; gizakiak ezin du lurrik ekoiztu; naturalen lana da hori.) 7. Guztia baliabideen txokoan laga dezakezue; horrela, lurraren garrantziari buruzko zalantzak dituzuenean, berriro ere egin dezakezue jarduera hori… Etzazu mundua jan! 25
 • 26. 4. jarduera: URA, BIZITZAREN OINARRIA Ideia nagusiak: Munduan ur ugari dago. Are gehiago! Lur planetan baino, ur planetan bizi garela esan dezakegu, lurraren hiru laurdenak ozeanoak baitira. Hala ere, bizitzeko behar dugun ur geza baliabide eskasa da eta ibai, glaziare eta lakuetan aurkitzen dugu. Giza jarduera dela eta, ura kutsatzen ari gara. Ondorioz, munduan badira milaka pertsona ur garbia izateko aukerarik ez dutenak. Zuen ortuan ikusiko duzuen moduan, ur garbia nekazaritzan oso garrantzitsua da, izan ere, nekazal jarduerak ur gezaren %70 erabiltzen du (UNEP 2010). Baina kutsadura ezezik badira “ura eskuratzeko” eskubidearen beste urraketa asko, esaterako, milioika arrantzalek arrantza egiteko eskubidea galdu dute kostaldeen txikizioagatik. Helburuak: • Uraren inguruan dauden arazoak ulertu ikuspuntu ezberdinak aztertuz. • Teknologia berrien erabilera. Materialak: • Baratze koadernoa hausnarketak jasotzeko. • 7.1 eranskineko ipuina: “Lur lehorreko arrantzaleak”. • Ez dezagun mundua jan! liburuxka ganba ekoipeznari buruzko oinarrizko informazioarekin. • Google Earth© programa eta interneteko konexioa duen ordenagailua. Etzazu mundua jan! 26
 • 27. Garapena: 1. Taldeak osatu eta talde bakoitzari “Lur lehorreko arrantzaleak” ipuina banatu. 10 minutu eman guztion artean irakurri dezaten. 2. Ondoren Google Earthen bilatzailean “Posorja edo Puerto Pizarro, Ecuador” idatzi eta honako galdera hauei erantzun: a. Zer da ikusten duzuna? (erantzuna: ikusten diren forma urdinak ganba-ustiategi erraldoien urmaelak dira, ikusten denez kostaldea eta mangladia zen guztia bereganatu dute) b. Zure ustez ze gertatu zaie hemen bizi ziren arrantzaleei? (erantzuna: zonaldeko arrantzale askok ganba ustiategietan lanean hasten dira eta hemen askotan lan baldintzak ez dira duinak. Beste askok hirietara jotzen dute, Guayaquil eta Quito aldera alegia. Hiriotan, bizimodua hobetu beharrean periferietan biltzen dira, hemen txirotasuna, langabezia eta biolentzia dira nagusi. Gauzak horrela, umeak eta emakumeak izaten dira zaurkorrenak, askotan umeak eskola utzi eta lanera joan behar dira eta emakumeak euren familiak aurrera ateratzeko edozein lan mota onartzera behartuak izaten dira. Ecuadorreko ekonomian ganben exportazioak diru sarrera haundia suposatzen du, hala ere desjabetuak izan diren arrantzale txikiek ez dute horren etekinik ikusten, populaziaren %41 bi dolar baino gutxiagorekin bizi da hemen.) c. Ba al dakizu zer den mangladia? (erantzuna: kostalde tropikaletan hazten den baso mota. Honetan arrain eta itsaski piloa dago, mendeetan zehar arrantzale komunitate asko orekan bizi izan dira ekosistema mota honetan. Mangaldia desargertzean arrainak eta itsaskiak ere desagertzen dira eta oso zaila da berriro ere errekuperatzea. Gainera mangaldiak, kostak itsasoko mareetatik ere babesten ditu.) d. Zer gertatu da han zegoen mangladiarekin? (erantzuna: desagertu da.) e. Non uste duzu jaten direla ustiategi erraldoi hauetan ekoizten diren ganbak? (erantzuna: Europa eta Estatu batuetan, herrialde aberastuetan batez ere.) f. Zer egin dezakezu egoera hau ekiditeko? (erantzuna: galdetu gusasoei nondik datozen etxean jaten dituzuen ganba eta otarrainxkak, herrialde txirotuetatik badatoz azaldu gure kontsumo ohiturek sortzen dituzten arazoak) Etzazu mundua jan! 27
 • 28. 5. jarduera: BIHARKO HAZIAK Ideia nagusiak: Nekazaritzan oso garrantsitzuak dira haziak, batez ere, nekazaritza ekologikoan. Urtero, laborariek beraien landare politenen haziak gordetzen dituzte. Horrela, landare indartsuagoak eta uzta oparoagoak lortuko dituzte. Euskal Herriko hazien sareak horrela azaltzen du hazien bioaniztasunaren garrantzia: “Bioaniztasunaren galera arazo ekologiko larria da eta zientzialariek horrela definitu dute bilera askotan. Sarritan, bioaniztasun kontzeptuaren esanahia era murriztuan erabiltzen da: “Toki bateko espezieen taldea”. Hori egitean, alde batera geratzen dira basoen aberastasuna, paisaien aldaketak edo nekazaritza aniztasuna. Azken gai horren inguruan, zenbait labore eta ehunka nekazaritza barietate gure soroetatik desagertu egin dira. FAOk (Nekazaritza eta Elikadurarako Mundu Erakundea) dio XX. mendean munduan ereindako nekazaritza barietateen %75 galdu egin dela” Helburua: • Hazien garrantziaz ohartaraztea. • Gure inguruan desagertzen ari diren bertako nekazaritza barietateen arazoa ezagutaratzea. • Hazitegia egitea eskolako baratzea hornitu ahal izateko. • Inguruko baserritar eta pertsona helduekin komunikazioa sustatu. Materialak: • Beirazko ontziak (hazi mota bakoitzeko poto bana). • Haziak (haurrek ekarriko dituzte). • Margoak, kola eta kartulinak etiketak egiteko. Garapena: Jarduera hasi baino lehen, komenigarria da galdera hauek erantzutea (baratze-koadernoan bildu ditzakete erantzunak). a. Zertarako balio dute haziek? b. Ba al zenekien hazi mota bakoitzaren berezitasunaren arabera, landarea eta horrek ematen dituen fruituak ezberdinak direla? Etzazu mundua jan! 28
 • 29. c. Zenbat babarrun mota ezagutzen dituzu? Zergatik uste duzu mota ezberdinetako babarrunak daudela? d. Zer gertatuko litzateke babarrun guztiak berdinak balira? 1. Galdera hoiei erantzuna eman ostean, honako etxerako-lana proposatuko zaie: Bi asteko epea emanez, haziak lortzen saiatu beharko dira. Ez zaie baldintzarik jarriko, baina honako hau kontuan izan beharko dute: a. Zerenak dira lortutako haziak (hauei buruzko informazio gehiena lortzen saiatu, aldakia, ereite garaia…eta abar)? b. Nola lortu dituzu haziak? c. Poltsatxoa dendan erosi duzu edo zure edo zure senide, lagun edo baserritar batek eman dizkizu? Hala bada, nork eman dizkizu? Berak nola erabiltzen ditu haziak(noiz, nola eta non ereiten ditu, noiz jasotzen du uzta…eta abar? d. Haziak erositakoak ez badira, eman dizkuzun pertsonak zein prozedura jarraitu du haziak gordetzeko? saia zaitez deskribatzen. 2. Lortutako haziak sailkatu behar dira, horretarako hazi mota bakoitza beirazko potoetan sartu eta identifikazio etiketak diseinatu honako irizpide hauek jarraituz: • Haziaren izena eta barietatea (ezagutzen bada): .......................................................................................... • Hazia noiz jaso den: ..................................................................................... • Hazia non jaso den: ...................................................................................... • Ereite garaia: ................................................................................................. • Uzta jasotzeko sasoia: ................................................................................. • Sortzen duen landarearen marrazki edo argazkia: ................................................................................ • Sortzen duen landarearen erabilera (giza-elikadura, sendabelarra, ornamentala…): ................................................................... 3. Gorde haziak baliabideen txokoan, eskolako hazitegian ernetuko ditugu eta. Gaur lortutako haziak biharko gure elikagaiak izango dira! 4. Azkenik esaldi hauei buruzko hausnakerta egin eta zuen baratze koadernoan bildu: • FAOk (Nekazaritza eta Elikadurarako Mundu Erakundea) dio XX. mendean munduan ereindako nekazaritza barietateen %75 galdu egin dela. • 10 enpresek kontrolatzen dute mundu osoko hazien merkatuaren %67. (ETC group, 2008). Oharra: Natdarren lurraldeko maletinean, “hazi inbaditzaileen” kapituluan hazien bioaniztasunaren garrantzia lantzen da, beraz, jarduera osagarriak dira. Etzazu mundua jan! 29
 • 30. 6. jarduera: HAZITEGIA EGIN Ideia nagusiak: • Hazien garrantziaz ohartu elikadura bermatzeko. • Hondakinen berrerabilera sustatu. Helburua: Hazien garapena era praktikoan ikustea. Hazitegian ernetzen diren haziak ortuan landatuko ditugun ortuariak izango dira. Materialak: • Jogurt potoak. • Jogurt potoak sartzeko bandeja edo kutxa iragaztezinak (arrandegietan erabiltzen diren kutxak oso egokiak dira). • Ereiteko lurra. (Baratzeko lurra, zizare humusa eta konposta nahaztuz egin dezakezue, bestela dendetan horretarako egokiak diren substratuak saltzen dituzte). • Ura. (Garbia eta epela, euri-ura bada hobe). • Palatxoak edo goilarak. • Guraizeak. • Karteltxoak egiteko kartulina. Garapena: 1. Sasoi eta egun egokia aukeratu hazitegia ereiteko. (Lasai, ortuen maneiu naturaleko ikastaroan ikusiko da hau). 2. Jogurt potoari zuloa egin eta lurrez bete, hau ureztatu ostean etxetik ekarritako hazia erein, beti ere jasotako irizpideak jarraituz. 3. Poto bakoitzak bere etiketa beharko du, hemen ereite data eta erabilitako haziaren izena idatzi. 4. Bandejan sartu eta zuen negutegian edo gelaren alderik eguzkitsuenean utzi. Etzazu mundua jan! 30
 • 31. 5. Ondoren taldeka jarri eta zuen hazien jarraipen fitxa diseinatuko duzue? Zer jarri behar dela uste duzue? (hau adididea da) Ereite Ernetze Hazi Zenbat Ortura Oharrak data data kopurua landare ateratzeko poto atera dira? data bakoitzeko. (birlandatze data). Maddi (pikuluze tomate barietatearen haziak) Mikel (erreteko piper lodia) ... 6. Taldeko fitxa zuen fitxategian gorde, hemen ondo gordeta egongo da zuen hazien kontrola ondo eraman dezazuen. 7. Zuen baratzeko lurra prest baldin badago eta garaia egokia bada lurrean zuzenean landa dezakezue ere. Oharra: Ikastaroan hazitegi mota ezberdinak egiteko irizpideak ematen dira, beraz jarduera hau kurtsoa jarraitzen duten helduen esku laga daiteke. Horrela jarduera hau ikastolaren ekintza sozial moduan plantea daiteke, irakasle, guraso, ikasle eta aitona-amonak elkarrekin lankidetzan aritzeko. Etzazu mundua jan! 31
 • 32. NATDARREN TXOKOA Deskribapena: Txoko hau ez da txoko “fisikoa”, maleta batek osatzen du. “Natdarren lurraldea” DVD formatoan aurkezten den ikus-entzunezko ekoizpena da. Bertan, “Nats” izeneko txontxongilo txiki eta atseginekin batera, hainbat istorio ezberdinetan murgiltzeko aukera izango dugu. Natdarrak zoriontsu bizi dira beraien herrixkan, naturak eskaintzen dituen aberastasunez inguraturik. Baina euren alaitasuna mantentzeko, hainbat arazori aurre egin beharko diete. DVDan lehen hezkuntzako haurrei zuzenduriko hiru istorio edo kapitulu ezberdin aurkezten dira. Natdarrak nekazariak dira eta istorioetan beraien komunitateak dituen arazo ezberdinak aztertzen dira, hala nola, oinarrizko baliabideak (lurra, haziak, ura…) eskuratzeko dituzten zailtasunak; elikagai transgenikoen hedapena eta honek dakarren bioaniztasunaren galera eta herrialde aberastuen kontsumismoa asetzeko herrialde txirotuetan ezartzen diren industri kutsakor eta esplotatzaileen arazoa (erderaz “maquilas”). Aipatutako arazoek Natdarren lurraldeko pertsonaien elikadura subirotasuna galtzea dakarte; hau da, beraien elikaduraren eta bizimoduaren kontrola galduko dute. DVDekin batera, tradiziozko jolasetan oinarrituriko materiala banatuko da (tokea, puzzleak, oroimen-jolasak, bikote-jolasak, hexagonoa eta abar). Kapitulu ezberdinetan landutako gaiei buruzko hausnarketa jolasen bitartez bideratuko da. Horretarako, “Natdarren Lurraldeko” maletinean aurkituko duzuen gida pedagogikoan azalpen guztiak aurkituko dituzue. Etzazu mundua jan! 32
 • 33. Txokoa osatzen: DVDa 15 minutuko hiru kapitulu ezberdinetan banatzen da eta bakoitzean gai ezberdinak lantzen dira: “Benboien”6 lantegia: herrialde aberastuen kontsumismoa asetzeko herrialde txirotuetan ezartzen diren industri kutsakor eta esplotatzaileen (erderaz “maquila”) arazoa. Burdinazko dorrea: oinarrizko baliabideen garrantzia (lurra, ura, haziak) izaki bizidun guztion biziraupenerako duten garrantzia eta hauek ez kutsatzeko energia berriztagarrien aukera. Hazi inbaditzaileak: Laborari txikien garrantzia elikaduran eta elikagai transgenikoen hedapenak dakarren nekazal bioaniztasunaren galera. Gai hauei buruzko hausnarketa bideratzeko, “bideo-foruma” egin beharrean, “forum- jolasa” egitea proposatzen dizuegu. Betiko jolasetan oinarriturik (tokea, puzzleak, oroimen- jolasak, bikote-jolasak, hexagonoak…eta abar), ikasleek natdarrak aurkezturiko istorioen inguruko galderak erantzun beharko dituzte. Helburua beraz, aipaturiko ideia nagusia eta garrantzitsuenak jolasen bitartean jasotzea izango da. Kapitulu bakoitza lantzeko bina joko aurkezten dira: haur txikiei (6-9 urte), eta nagusiei zuzendurikoak (9-12 urte). Horretarako, adin tarte bakoitzari egokituriko galderak proposatzen dira. Hala ere, irakasleak taldearen arabera antola ditzake jolasak, edota galdera berriak proposatu. Jokuak saio eta egun ezberdinetan antola daitzeke kapituluak euren artean independienteak direlako. Horrela banatzen dira jokoak adinaren arabera: Burdinezko Dorrea Benbon Lantegia Hazi Inbaditzaileak 6-9 urte Puzzlea Tokea Bikoteak 9-12 urte Hexagonoak Tokea Oroimen jolasa Materialak: • Natdarren munduko maletina. 6. Euskeraz sentzu gabeko hitza da. “Ben bon”, katalanez gauza ona eta baliagarria esan nahi du. Benboien lantegian natdarrek “benboiak” egiten dituzte gurea bezalako herrialde industrializatuetan gustoko ditugun objetuak direlako; natdarrentzat ordea, “benboiak” balio gabeko trasteak dira. Etzazu mundua jan! 33
 • 34. KONPOSTA ETA HONDAKINEN TXOKOA Deskribapena: Txoko hau kanpoan egongo da, izan ere, ortutik oso gertu kokatuko dugun konposterak osatzen baitu. “Etzazu mundua jan!” proiektuak eskaintzen duen maneiu ikastaroan konpostera egiteko era erraza azalduko da, beraz komeni da ikastaroan parte hartzen duten helduek haurrekin batera eraikitzea. Konpostera komertzialak ere badaude, baina guk geuk eraikitzean materiale zaharren birrerabilera sustatu da eta gure ortuaren gastuak murriztuko dira. Konposteraz gain hondakinen gaikako banaketa egiteko ontzi erzberdinak banatuko dira eskolan zehar (Materia organikoa jasotzeko batez ere, jantokiko eta sukaldeko arduradunekin hitz egin beharko da.) Gaur egun, hondakinen arazoa oso larria da, milaka tona sortzen dira eta berrerabil daitezkeen gauza asko zaborretara botatzen dira. Urteotan hainbat eragile ezberdinek ingurumen- hezkuntzan egindako esfortzu paregabeari esker, gure haurrek papera eta plastikoen birziklapena nahiko barneratua daukate, hala ere bide luzea dugu oraindik, Euskal Herrian gaikako bilketa %23 eta %30 tartean kokatzen da. Sortzen diren hondakinen portzentaia haundia hondakin organikoak dira, hauek errez konposta ditzakegu, gainera konposta dugu ortu ekologikoaren oinarri. Lurrari bizitza ematen dio landareak indartsu has daitezen; gainera, paregabeko osagaia da ortuko gaitzak sahiesteko. Beraz, gure hondakinak ez dira ahuntzaren gauerdiko eztula! Eskolak jantokia balu, hondakin organikoen sailkapena egin eta baliogarriak direnak konposterara bidaliko genituzke. Bestalde, interesgarria izan daiteke udaletxearekin hitz egitea konposteraren eraiketarekin laguntzeko, eta konpostaren osagaiak lortzeko. Adibidez: lorategi plublikoen sega ostean sortutako belar hondakinak; zuhaitz-kimaketan jasotakoak; animalien zimaurra eta abar… Txokoa osatzen: Guraso edo irakasle talde bat bilduko da haurrekin konpostera eraikitzeko ikastaroan emandako irizpideak jarraituz. Kalitatezko konposta egiteko jarraitu behar diren pausoak ere kurtsoan ikusiko dira. Oinarrizko baliabideak: • Mintegietan azalduko da konpostera eta konposta egiteko jarraitu behar diren pausuak. Unitate didaktikoarekin batera banatzen den CD-an ere pausu guztiak agertzen dira. • Konpostera. • Ontziak. Etzazu mundua jan! 34
 • 35. 7. jarduera: LURRA ELIKATZEN. GURE HONDAKINAK ERE BALIAGARRIAK IZAN DAITEZKE! Ideia nagusiak: • Aurreko jardueretan lurra eta uraren garrantzia jorratu da. Landareek euren janaria lurretik eta eguzkitik lortzen dute. Hala ere, hori ez da nahikoa, landareak osasuntsu haz daitezen lur egokia behar dute, beraz, lurra bizirik eta ondo elikatuta egon behar da! Baso eta oihanetan izadiak berak elikatzen du lurra. Baina gure ortuan, lurraren “janaria” ekoitzi egin behar da: janari hori konposta da. • Arazoa aterabide bihurtu: Sortzen ditugun hondakinen %50 materia organikoa da. Hau konpostatzean akabo sortzen dituen arazo larrienak, berriro naturan integratzen delako, gainera konposta nekazaritza ekologikoaren oinarrietako bat da. Helburua: • Birziklapenarekiko eta berrerabilerarako jarrera positiboa garatu. • Hondakinek sortzen duten arazoaz ohartu. • Lurra eta konposta sistema biziak direla barneratzea. • Konpostaren garrantzia ulertu landareen garapena behatuz. • Laborantza ekologikoaren oinarrizko teknikak ezagutzea. Materialak: • Konpostera. (Aldez aurretik eraikita egongo da. Irakasle eta ikas-komunitatea osatzen duten helduek eraikiko dute ikastaroan jasotako argibideak jarraituz). • Jantokiko edo etxeko hondakinak. • Konposta (konposterakoa prest ez balego, beste leku batetik ekarriko da). • Jantokian hondakinak bereizteko zaborrontziak. • Kartulinak, margoak, guraizeak, belkro zatiak… • Jardueraren 3. Puntua 11-12 urteko neska-mutikoei zuzenduta dago, hau garatuz gero internet konexioa duen ordenagailua beharrezkoa izango da gaiari buruzko informazioa biltzeko. Etzazu mundua jan! 35
 • 36. Garapena: 1. Taldeka, hondakinen sailkapenerako fitxa osatu, honen arabera zaborren bereizketa ahalbidetzen duten ontziak jarriko dituzue gelan eta jantokian. Hondakin organikoak egunero konposterara* eraman behar dira azkar usteltzen direlako.Horretarako bi arduradun izendatuko dira, arduradunak astero txandakatuko dira ikasle guztiek parte har dezaten. Fitxak mural moduan egin daitezke begi-bistan dagoen toki batean eskegitzeko. Oharra: jarduera hau banaka ere egin daiteke, horrela ikasle bakoitzak bere fitxa eramango du, etxean hondakinen birziklapenarekin jarraitzeko. * Eskolan batez ere elikagaien hondakinekin osatuko da konposta. Prozesua egokia izan dadin konpostazeko irizpide ezberdinak azalduko dira ikastaroan. Aholkua: sukaldeko hondakinak botatzen diren bakoitzean belar siku edo lasto geruza batekin estali. Fitxa egiteko adibide bat: Hondakinak…bakoitza dagokion ontzira! Asteko arduradunak Materia organikoa: fruitu eta barazki hondakinak, haragi eta arrain hondakinak, arrautzak eta mariskoak, Ontzi marroia kafe hondarrak, landare-hostoak, barnizarik eta plastikorik gabe erretako egurraren errautsa. Jakiak gordinak edo sukaldatuak izan daitezke. Ontzi arinak: latak, poltsak, plastikozko ontziak eta Ontzi horia (arduradunen izena edo brickak, jogurt potoak… argazkia jarri, astero aldatu ahal izateko Papera eta kartoia: aldizkariak, egunkariak, zuen izena edo argazkia Ontzi urdina katalogoak, kartulinak, koaderno zaharrak, folioak… duten txar teltxoak egin belkro zati batekin Errefusa: Birziklatu ezin daitekeen material pegatzeko) inorganikoa da hondakin hori: hautsa, zeramika Ontzi Grisa puskak, hautsitako ispiluak, barnizdun errautsak, paper plastifikatua, hortzetako pastaren eta kremen tuboak Ontzi berdea Beira: botilak eta beirazko ontziak. Etzazu mundua jan! 36
 • 37. 2. Fitxak eta ontziak banatu ondoren zuen eskolako birziklapenaren eta konpostagearen zaindariak izango zarete, horrela zuen eskolan sortzen diren hondakinak murrizteko gai izango zarete! 3. Euskal Herrian badira hondakinen kudeaketan adierazgarriak diren esperientziak, esate baterako Usurbilgo Udalak eta San Markos Mankomunitateak sustatu duten atez ateko bilketa. Taldeka honi buruzko informazioa bildu. Hau aztertuz gero bi diskusio talde osatuko dira, batzuk sistema honen aldekoak eta beste batzuk kontrakoak. Erabiliko dituzuen argudioak eta lortutako konklusioak zuen baratze koadernoan idatzi. Azkenik hondakinei buruzko esaldi hauei buruz hausnartu: • Gutako bakoitzak nahastutako 1,05 kg zabor sortzen ditu egunean, urtean 382 kg! • Gaikako bilketa eginez sortzen diren hondakinen %80 murriztu daiteke. • Errazen deuseztatzen den hondakina sortzen ez dena da. 4. Kurtsoan zehar materia organikoaren bilakaera ikusiko duzue baina konposta ez da egun batetik bestera egiten…beraz, lasai. Konposta osatuta dagoenean jarduera honen bigarren zatiarekin hasiko gara. Hala ere, honekin aurrera jarraitu nahi bada konposta eskatzea dago, inguruko baserritarrek lagin txikia arazorik gabe emango digute! 5. Konposta behatu eta zuen baratze koadernoan honako galdera hauei erantzun: • Kolorea, egindura eta usaina. • Animaliarik al dago? • Zure ustez konpostaren osagaien artean izaki bizidunak daude? Hala bada, zeintzuk dira? 6. Zuen ortuko zatitxo bat prestatu. Horretarako, ondo atzurtu beharko duzue; irakasleei laguntza eskatu. Ortuko lurra oraindik prestatu gabe badago, hazitegian bertan egin daiteke esperientzia hau. 7. Soka bat erabiliz, edo makiltxoekin markak eginez, bitan banatu. Zati erdian konposta bota; bestean, ez bota ezer. 8. Sasoirako egokia den zerbait landatu (irakasleek ere lagunduko dizuete horretan). Bi zatietan gauza berdina landatu beharko duzue, konparaketa egin ahal izateko. 9. Bi zatiak modu berean zaindu beharko dituzue (ureztapen egokia, argitasuna…). 10. Lasai egon, landareek, denbora behar dute garatzeko…Ezberdintasunik aurkitu duzue bi zatien artean? Hau ikusi ostean zertarako balio du konpostak? 11. Antzemandako ezberdintasunak baratze-koadernoan adierazi. Etzazu mundua jan! 37