SlideShare a Scribd company logo
êزð êÆêºØê
ÀÜκðàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ


 êÙ³ñà êÇëûÙë ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ßáõϳÛáõÙ ¿ 2003Ã.-Çó,
 Ù³ïáõóáõÙ ¿ ³ÛÝåÇëÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý`
 • Ìñ³·ñ³íáñáõÙ »õ í»µ ¹Ç½³ÛÝ
 • ¶ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ¹Ç½³ÛÝ »õ ÙáõÉïÇÙ»¹Ç³
 • ÆÝï»ñÝ»ï Ù³ñÏ»ïÇÝ· »õ ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ ·áí³½¹
 • îî ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ
 • гٳϳñ·ã³ÛÇÝ ï»ËÝÇϳÛÇ í³Ö³éù

 гí³ëï³·ñ»ñ:
 • 2006Ã.-Çó êÙ³ñà êÇëûÙë ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ëï³ó»É ¿
  îî áÉáñïáõÙ áñ³ÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ISO 9001:2000
  ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÇ ë»ñïÇýÇϳï:
 • ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áí³½¹Ç µ³ÅÝÇ Õ»Ï³í³ñÁ ³Ýó»É ¿
  Google ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ³ï»ëï³íáñáõÙ`
  ëï³Ý³Éáí ¶áí³½¹Ç سëݳ·»ïÇ áñ³Ï³íáñáõÙ
  (Qualified Google Advertising Professional):
 • Ü»ñϳÛáõÙë   ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ  Ý»ñ¹ñíáõÙ ¿
  ÇÝýáñÙ³óÇáÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý BS
  ISO:ISC 27001:2005 ѳٳϳñ·Á:
вֲÊàð¸ÜºðÆ ò²ÜÎ
ERP ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ


 որպես բիզնեսի կառավարման
  արդյունավետ գործիք
Ի՞նչ է ERP համակարգը

 ERP համակարգերը նախատեսված են
 միավորելու կազմակերպության բոլոր
 ենթակառուցվածքները`      իրենց
 անհրաժեշտ բոլոր ֆունկիցիաներով, մեկ
 ընդհանուր  համակարգի  մեջ,  որը
 կծառայի այդ ենթակառուցվածքների
 ներկա և հետագայում ծագող խնդիրների
 լուծմանը:

 Հիմնվելով   բիզնեսի   բարդագույն
 գործընթացների վրա` ERP համակարգը
 Ձեր կազմակերպությանը տրամադրում է
 ռազմավարական պլան` հաճախորդների
 և գույքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը
 բերելով միասնական տեսքի:
Ինչու՞ ներդնել ERP

 ERP համակարգը հնարավորություն է տալիս

  Ինտեգրել ֆինանսական տեղեկատվությունը
  Միավորել հաճախորդների վերաբերյալ տեղեկությունները
  Ստանդարտիզացնել և ավտոմատացնել արտադրության պրոցեսները
  արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով
  Միասնականացնել մարդկային ռեսուրսների տեղեկատվությունը և
  միասնական հարթակ ստեղծել տեղեկությունների փոխանակման
  համար
  Կրճատել թղթաբանությունը
  Ավտոմատացնել գործընթացները
  Աշխատել համատեղ` ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսների
  բաժիններից մինչև հաճախորդների սպասարկման բաժին
  Թափանցիկություն կազմակերպության ներսում
ERP Presentation Smart Systems
ERP համակարգի
ընդհանուր կառուցվածքը

• Ֆինանսներ
  –  Դրամարկղի վերահսկում
  –  Գնում, վաճառք
  –  Հաշվապահական և կառավարչական հաշվառում
  –  Պարտքերի վերահսկում
  –  Հիմնական միջոցներ
• Մատակարարման ցանցի կառավարում /SCM/
  –  Պահեստի կառավարում
  –  Արտադրության կառավարում
  –  Որակի վերահսկում /Quality Assurance/
  –  Պատվերների կառավարում
  –  Հումքի սպառման պլանավորում
• Հաճախորդների հետ հարաբեր. կառավարում /CRM/
  – Հաճախորդների կենտրոնացված բազա
  – Հնարավորություններ և մարկետինգային այլ գործիքներ
ERP համակարգի
ընդհանուր կառուցվածքը

• Business Intelligence
  – Տարբեր պայմաններով հարցումների ստացում
  – Web հաշվետվությունների ստացում
  – Գրաֆիկական հտեսքով հաշվետվություններ և OLAP,Crystal.
• Նախագծերի կառավարում
  – Ֆինանսական պլանավորում
  – Նախագծի վերահսկում
  – Ռեսուրսների վերահսկում
• Սպասարկման ծառայությունների կառավարում
  – Տեղեկատվական ծառայություն
  – Պայմանագրերի կառավարում
• Մարդկ. Ռեսուրսների կառավարում
  – Աշխատավարձի, աշխատաժամանակի հաշվառում
  – Կազմակերպչական կառավարում
• Պարամետրերի փոփոխ. փաթեթ
Ներդրման արդյունքները

Համաձայն անկախ տեղեկատվական գործակալության տվյալների,
 ERP համակարգերի հստակ պլանավորված ներդրման դեպքում
 ընկերությունները կարող են ունենալ նշանակալից արդյունքներ.


  15% գործառնական և կառավարչական ծախսերի կրճատում
  25% իրացման ցիկլի կրճատում
  35% առևտրային ծախսերի կրճատում
  30% նյութական պաշարների շրջանառելիության ավելացում
  30% հիմնական միջոցների օգտագործման բարելավում
  25% հաշիվներում միջոցների շրջանառելիության ավելացում
  12% դեբիտորական պարտավորությունների կրճատում
Smart Sale TM
ծրագրային փաթեթ
Smart Sale™ պլատֆորմը


           Դրամարկղի         Պահեստի կառավարում
           վերահսկում                              Պատվերների
   Մնացորդի վերահսկում                  կառավարում
                 SMART SALE TM


    Հաշվետվությունների                   Վաճառքների
       կազմում                      կառավարում
                 Հաճախորդների հետ
                 հարաբերությունների
                 կառավարում (CRM)
Smart Sale TM Distributor

          Smart Sale TM Distributor

          •  Ծրագիրը նախատեսված է տարատեսակ
            ապրանքների արտադրմամբ, առաքմամբ
            և    ներմուծմամբ   զբաղվող
            ընկերությունների   համար   և
            հնարավորություն   է   տալիս
            ավտոմատացնել և կառավարելի դարձնել
            առևտրային գործարքները:

          •  Ծրագիրը ներառում է Pocket PC
            (PDA, գրպանային համակարգչի)
            կիրառումը: Ծրագիրը նախատեսված է
            ինչպես պատվերային, այնպես էլ ոչ
            պատվերային համակարգով աշխատող
            ընկերությունների համար:
Smart Sale TM Shop


           Smart Sale TM Shop

           •  Ծրագիրը   նախատեսված    է
             մանրածախ և մեծածախ վաճառքով
             զբաղվող վաճառակետերի համար և
             հնարավորություն   է   տալիս
             ավտոմատացնել  և  կառավարելի
             դարձնել առևտրային գործարքները:

           •  Ծրագիրը մշակված է Visual Studio
             .NET պլատֆորմի վրա, Bar Code և
             Mobile տեխնոլոգիաների կիրառմամբ
             և աշխատում է MySQL տվյալների
             բազայի հետ:
Smart Human Resources TM

 .        Smart Human Resources TM

         •  Ծրագիրը   նախատեսված   է
           աշատակազմի    արդյունավետ
           կառավարման    համար    և
           հնրավորություն  է   տալիս
           բարձրացնել     անձնակազմի
           աշխատանքի արդյունավետությունը:

         •  Ծրագիրը մշակված է Visual Studio
           .NET պլատֆորմի վրա Fingerprint և
           Magnetic    card    reader
           տեխնոլոգիաների    կիրառմամբ:
           Ծրագիրը աշխատում է MS Access
           (լոկալ տարբերակ ), ինչպես նաև
           MySQL  (ցանցային  տարբերակ)
           տվյալների բազաներով:
Smart Sale TM Restaurant

 •  Res      Smart Sale TM Restaurant

          •  Ծրագիրը   նախատեսված    է
            ռեստորանային     բիզնեսում
            կառավարման համակարգը ավելի
            արդյունավետ դարձնելու համար և
            նպաստում է պատվերների և
            սպասարկամն արագացմանը:

          •  Ծրագիրը մշակված է Visual Studio
            .NET պլատֆորմի վրա, Bar Code և
            Mobile     տեխնոլոգիաների
            կիրառմամբ և աշխատում է MySQL
            տվյալների բազայի հետ:
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
 ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ
   ՀԱՄԱՐ

    $
    
Հասցե  Հրաչյա Ներսիսյան 6
     0014, Երևան, ՀՀ

Հեռ.  +374 (10) 28.39.54
Ֆաքս  +374 (10) 28.39.53
Բջջ.  +374 (91) 28.39.54

Էլ. փոստ info@SmartSystemsLLC.com
URL    www.SmartSystemsLLC.com

More Related Content

Featured

Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design ProcessStorytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Chiara Aliotta
 
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
OECD Directorate for Financial and Enterprise Affairs
 
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
SocialHRCamp
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 

Featured (20)

Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design ProcessStorytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
 
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
 
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 

ERP Presentation Smart Systems

 • 2. ÀÜκðàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ êÙ³ñà êÇëûÙë ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ßáõϳÛáõÙ ¿ 2003Ã.-Çó, Ù³ïáõóáõÙ ¿ ³ÛÝåÇëÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý` • Ìñ³·ñ³íáñáõÙ »õ í»µ ¹Ç½³ÛÝ • ¶ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ¹Ç½³ÛÝ »õ ÙáõÉïÇÙ»¹Ç³ • ÆÝï»ñÝ»ï Ù³ñÏ»ïÇÝ· »õ ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ ·áí³½¹ • îî ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ • гٳϳñ·ã³ÛÇÝ ï»ËÝÇϳÛÇ í³Ö³éù гí³ëï³·ñ»ñ: • 2006Ã.-Çó êÙ³ñà êÇëûÙë ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ëï³ó»É ¿ îî áÉáñïáõÙ áñ³ÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ISO 9001:2000 ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÇ ë»ñïÇýÇϳï: • ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áí³½¹Ç µ³ÅÝÇ Õ»Ï³í³ñÁ ³Ýó»É ¿ Google ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ³ï»ëï³íáñáõÙ` ëï³Ý³Éáí ¶áí³½¹Ç سëݳ·»ïÇ áñ³Ï³íáñáõÙ (Qualified Google Advertising Professional): • Ü»ñϳÛáõÙë ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ Ý»ñ¹ñíáõÙ ¿ ÇÝýáñÙ³óÇáÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý BS ISO:ISC 27001:2005 ѳٳϳñ·Á:
 • 4. ERP ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ որպես բիզնեսի կառավարման արդյունավետ գործիք
 • 5. Ի՞նչ է ERP համակարգը  ERP համակարգերը նախատեսված են միավորելու կազմակերպության բոլոր ենթակառուցվածքները` իրենց անհրաժեշտ բոլոր ֆունկիցիաներով, մեկ ընդհանուր համակարգի մեջ, որը կծառայի այդ ենթակառուցվածքների ներկա և հետագայում ծագող խնդիրների լուծմանը:  Հիմնվելով բիզնեսի բարդագույն գործընթացների վրա` ERP համակարգը Ձեր կազմակերպությանը տրամադրում է ռազմավարական պլան` հաճախորդների և գույքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը բերելով միասնական տեսքի:
 • 6. Ինչու՞ ներդնել ERP ERP համակարգը հնարավորություն է տալիս  Ինտեգրել ֆինանսական տեղեկատվությունը  Միավորել հաճախորդների վերաբերյալ տեղեկությունները  Ստանդարտիզացնել և ավտոմատացնել արտադրության պրոցեսները արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով  Միասնականացնել մարդկային ռեսուրսների տեղեկատվությունը և միասնական հարթակ ստեղծել տեղեկությունների փոխանակման համար  Կրճատել թղթաբանությունը  Ավտոմատացնել գործընթացները  Աշխատել համատեղ` ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսների բաժիններից մինչև հաճախորդների սպասարկման բաժին  Թափանցիկություն կազմակերպության ներսում
 • 8. ERP համակարգի ընդհանուր կառուցվածքը • Ֆինանսներ – Դրամարկղի վերահսկում – Գնում, վաճառք – Հաշվապահական և կառավարչական հաշվառում – Պարտքերի վերահսկում – Հիմնական միջոցներ • Մատակարարման ցանցի կառավարում /SCM/ – Պահեստի կառավարում – Արտադրության կառավարում – Որակի վերահսկում /Quality Assurance/ – Պատվերների կառավարում – Հումքի սպառման պլանավորում • Հաճախորդների հետ հարաբեր. կառավարում /CRM/ – Հաճախորդների կենտրոնացված բազա – Հնարավորություններ և մարկետինգային այլ գործիքներ
 • 9. ERP համակարգի ընդհանուր կառուցվածքը • Business Intelligence – Տարբեր պայմաններով հարցումների ստացում – Web հաշվետվությունների ստացում – Գրաֆիկական հտեսքով հաշվետվություններ և OLAP,Crystal. • Նախագծերի կառավարում – Ֆինանսական պլանավորում – Նախագծի վերահսկում – Ռեսուրսների վերահսկում • Սպասարկման ծառայությունների կառավարում – Տեղեկատվական ծառայություն – Պայմանագրերի կառավարում • Մարդկ. Ռեսուրսների կառավարում – Աշխատավարձի, աշխատաժամանակի հաշվառում – Կազմակերպչական կառավարում • Պարամետրերի փոփոխ. փաթեթ
 • 10. Ներդրման արդյունքները Համաձայն անկախ տեղեկատվական գործակալության տվյալների, ERP համակարգերի հստակ պլանավորված ներդրման դեպքում ընկերությունները կարող են ունենալ նշանակալից արդյունքներ.  15% գործառնական և կառավարչական ծախսերի կրճատում  25% իրացման ցիկլի կրճատում  35% առևտրային ծախսերի կրճատում  30% նյութական պաշարների շրջանառելիության ավելացում  30% հիմնական միջոցների օգտագործման բարելավում  25% հաշիվներում միջոցների շրջանառելիության ավելացում  12% դեբիտորական պարտավորությունների կրճատում
 • 12. Smart Sale™ պլատֆորմը Դրամարկղի Պահեստի կառավարում վերահսկում Պատվերների Մնացորդի վերահսկում կառավարում SMART SALE TM Հաշվետվությունների Վաճառքների կազմում կառավարում Հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարում (CRM)
 • 13. Smart Sale TM Distributor Smart Sale TM Distributor • Ծրագիրը նախատեսված է տարատեսակ ապրանքների արտադրմամբ, առաքմամբ և ներմուծմամբ զբաղվող ընկերությունների համար և հնարավորություն է տալիս ավտոմատացնել և կառավարելի դարձնել առևտրային գործարքները: • Ծրագիրը ներառում է Pocket PC (PDA, գրպանային համակարգչի) կիրառումը: Ծրագիրը նախատեսված է ինչպես պատվերային, այնպես էլ ոչ պատվերային համակարգով աշխատող ընկերությունների համար:
 • 14. Smart Sale TM Shop Smart Sale TM Shop • Ծրագիրը նախատեսված է մանրածախ և մեծածախ վաճառքով զբաղվող վաճառակետերի համար և հնարավորություն է տալիս ավտոմատացնել և կառավարելի դարձնել առևտրային գործարքները: • Ծրագիրը մշակված է Visual Studio .NET պլատֆորմի վրա, Bar Code և Mobile տեխնոլոգիաների կիրառմամբ և աշխատում է MySQL տվյալների բազայի հետ:
 • 15. Smart Human Resources TM . Smart Human Resources TM • Ծրագիրը նախատեսված է աշատակազմի արդյունավետ կառավարման համար և հնրավորություն է տալիս բարձրացնել անձնակազմի աշխատանքի արդյունավետությունը: • Ծրագիրը մշակված է Visual Studio .NET պլատֆորմի վրա Fingerprint և Magnetic card reader տեխնոլոգիաների կիրառմամբ: Ծրագիրը աշխատում է MS Access (լոկալ տարբերակ ), ինչպես նաև MySQL (ցանցային տարբերակ) տվյալների բազաներով:
 • 16. Smart Sale TM Restaurant • Res Smart Sale TM Restaurant • Ծրագիրը նախատեսված է ռեստորանային բիզնեսում կառավարման համակարգը ավելի արդյունավետ դարձնելու համար և նպաստում է պատվերների և սպասարկամն արագացմանը: • Ծրագիրը մշակված է Visual Studio .NET պլատֆորմի վրա, Bar Code և Mobile տեխնոլոգիաների կիրառմամբ և աշխատում է MySQL տվյալների բազայի հետ:
 • 18. Հասցե Հրաչյա Ներսիսյան 6 0014, Երևան, ՀՀ Հեռ. +374 (10) 28.39.54 Ֆաքս +374 (10) 28.39.53 Բջջ. +374 (91) 28.39.54 Էլ. փոստ info@SmartSystemsLLC.com URL www.SmartSystemsLLC.com