SlideShare a Scribd company logo
Suomen Pankki
Suomen talouden ennuste:
Korkeasuhdanne on ohi
Euro ja talous 5/2019
Rahamuseo 17.12.2019
Meri Obstbaum
Euro ja talous 5/2019
• Pääkirjoitus
• Ennuste 2019-2022
• Artikkelit
• Epävarmuus ja kotimaisen talouden rakenne heikentävät investointeja
• Julkisen talouden arvio
• Kestävyysvajelaskelma
• Kehikot
• Vaihtoehtoislaskelma: Kansainvälisen talouden toipuminen viivästyy
• www.eurojatalous.fi
17.12.2019 Meri Obstbaum 2
Suomen talouden ennuste: Korkeasuhdanne on ohi
• Suomen talouskasvu notkahtaa ensi vuonna muun
maailman mukana
• Edellytyksiä kasvun jatkumiselle kuitenkin olemassa
• Julkisen talouden alijäämä ja velka kasvavat
17.12.2019 3
Kansainvälinen ympäristö ei tällä hetkellä suosi
Suomen talouskasvua
• Kasvu Suomen vientimarkkinoilla on
hidastunut mutta alkaa vähitellen
piristyä
• Kansainvälisen talouden vetoapu jää
kuitenkin vaimeaksi
• Riskit pääosin heikomman kehityksen
suuntaan
17.12.2019 4
Talouskasvu notkahtaa ensi vuonna
17.12.2019 5
Joulukuu
2019
Kesäkuu
2019
2018 1,7 2,3
2019 1,3 ↓ 1,6
2020 0,9 ↓ 1,5
2021 1,1 ↓ 1,3
2022 1,3
Lyhyen aikavälin mallit viittaavat kasvun hidastumiseen
17.12.2019 6
BKT
Neljänneskasvu
2019N1 2019N2 2019N3 2019N4
BVAR 0,1% 0,5% 0,6% -0,1%
Faktorimalli 0,4% 0,3% 0,3% 0,1%
Siltamalli 0,5% 0,4% 0,4% 0,2%
Toteutunut 0,6%* 0,8%* 0,7%*
* Päivittyneet 29.11.2019 Tilastokeskuksen neljännesvuositilinpidon julkistuksen yhteydessä.
Kotitalouksien heikko luottamus heijastuu kulutukseen
17.12.2019 7
Investointien kasvu vaimeaa vaikka kasvuvaraa olisi
• Asuntorakentamisen käänne
heikentää investointeja
• Edellytyksiä investointien kasvulle
olisi: yritysten kannattavuus, alhaiset
rahoituskustannukset
• Siitä huolimatta kasvu jäänyt
vaimeaksi
Teema-artikkeli: Investointeja heikentävät
epävarmuus ja Suomen talouden rakenne
www.eurojatalous.fi
17.12.2019 8
Kansainvälinen ympäristö ei enää heikkene, mutta
vientimarkkinoiden ja viennin kasvu jäävät vaimeiksi
17.12.2019 9
Palvelujen vienti on kasvanut voimakkaasti viime vuosina
- vaihtotase kuitenkin pitkäaikaisesti alijäämäinen
17.12.2019 10
Tavaroiden ja palvelujen ulkomaankauppa Vaihtotase
Väestön ikääntyminen ja hidas työn tuottavuuden
kasvu rajoittavat kasvumahdollisuuksia
17.12.2019 11
Työllisyyden paranemisessa suvantovaihe
17.12.2019 12
Reaalipalkat kasvavat tuottavuuden tahdissa
• Ennustetta tehdessä ei tietoa
lähivuosien palkankorotuksista
• Tekninen oletus: reaalipalkat
seuraavat tuottavuutta
17.12.2019 13
Kuluttajahintojen nousu jatkuu maltillisena
17.12.2019 14
Julkisen talouden alijäämä syvenee
17.12.2019 15
Teema-artikkeli: julkisen
talouden arvio 2019
www.eurojatalous.fi
Julkisen talouden velkasuhde kääntyy kasvuun
17.12.2019 16
Velkasuhde
2018 59,0
2019 58,8
2020 59,1
2021 60,1
2022 60,8
Kansainväliset riskit viittaavat ennustettua heikompaan
kasvuun, kotimaiset tekijät voivat yllättää positiivisestikin
• Pääriskit
• Euroalueen, erityisesti Saksan, toipumisen
viivästyminen
• Protektionismi ja kauppasodan leviäminen
• Kansainväliseen ympäristöön liittyvien
riskien toteutuminen leikkaisi
merkittävästi viennin kasvua
17.12.2019 17
Vaihtoehtoislaskelma: Kansainvälisen talouden
elpyminen viivästyy www.eurojatalous.fi
Keskeiset ennusteluvut
Prosenttimuutos edellisestä vuodesta
2019e 2020e 2021e 2022e 2019e 2020e 2021e 2022e
Bruttokansantuote 1,3 0,9 1,1 1,3 Työmarkkinat
Yksityinen kulutus 0,7 1,3 1,2 1,2 Tehdyt työtunnit 0,8 -0,2 0,3 0,4
Julkinen kulutus 1,6 1,3 0,5 0,8 Työlliset 1,0 0,0 0,3 0,4
Yksityiset kiinteät
investoinnit 1,1 -0,3 0,8 2,1 Työttömyysaste, % 6,7 6,7 6,6 6,4
Julkiset kiinteät
investoinnit 1,5 5,1 -0,2 1,9 Yksikkötyökustannukset 1,4 1,5 1,4 1,5
Vienti 4,0 0,9 2,2 2,6 Palkansaajakorvaukset työntekijää kohti 1,8 2,5 2,2 2,4
Tuonti 0,7 1,3 1,8 2,5 Tuottavuus 0,3 1,0 0,8 0,9
Kysyntäerien vaikutus
kasvuun
Kotimainen kysyntä 1,0 1,1 0,9 1,3 Bruttokansantuote, hintaindeksi 1,9 1,9 1,6 1,9
Nettovienti 1,3 -0,2 0,2 0,0 Yksityinen kulutus, hintaindeksi 1,2 1,2 1,3 1,6
Varastojen muutos ja
tilastollinen ero -1,0 0,0 0,0 0,0
Säästämisaste,
kotitaloudet, % 0,3 0,9 0,7 0,6 Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 1,2 1,2 1,4 1,6
Pl. Energia 1,0 1,3 1,4 1,6
Vaihtotase, % BKT:stä -1,3 -1,3 -1,1 -0,9 Energia 2,9 0,2 0,8 1,0
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen
Pankki.
17.12.2019 18
Suomen Pankki
Väestön ikääntyminen ja ikäsidonnaiset
menot kasvattavat kestävyysvajetta
Julkisen talouden kestävyysvajetta auttaisi
puskureiden kerryttäminen hyvinä aikoina
Euro ja talous 5/2019
Rahamuseo 17.12.2019
Arto Kokkinen
Väestöennuste 2019: Väestö ikääntyy
17.12.2019 20
• Työikäisten osuus väestöstä on v. 2018 lopussa 62
prosenttia, mutta se laskee 55 prosenttiin vuoteen
2070 mennessä.
• Samaan aikaan yli 65-vuotiaiden ikäluokka kasvaa n.
22 prosentista 34 prosenttiin vuoteen 2070
mennessä
• Matalasta syntyvyydestä johtuen lasten ja nuorten
osuus väestöstä laskee edelleen
Ikäsidonnaisten menojen ennustettu kehitys, % suhteessa BKT:hen
17.12.2019 21
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070
Terveydenhoito (2019) Pitkäaikaishoito (2019) Koulutus (2019)
• Kestävyysvajelaskelmassa avainasemassa on
ikäsidonnaisten menojen ennustettu kasvu.
• Sekä terveyden- ja pitkäaikaishoidon tarve kasvaa
väestön ikääntymisen myötä.
• Koulutusmenojen laskeva kehitysnäkymä johtuu syntyvyyden
vähenemisestä
Väestön ikääntyminen pääsyy julkisen talouden
kestävyysvajeelle
Kestävyysvajearvio
4,7
Lähtötilanteen julkisen
velan vaikutus
+0,8
Lähtötilanteen julkisen
perusjäämän* vaikutus
+1,4
Ikäsidonnaisten menojen
kasvun vaikutus**
+2,5
17.12.2019 Meri Obstbaum 22
* Valtionhallinnon, paikallishallinnon ja muiden sosiaaliturvarahastojen perusjäämä eli tulot miinus menot ilman korkomenoja.
** Sisältää omaisuustulojen vaikutuksen.
Teema-artikkeli:
Kestävyysvaje aiempaa
arviota suurempi
Julkinen talous tarvitsee puskureita sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä (1…)
• Suomella on julkisessa taloudessa mittava kestävyysvaje.
Tämän pitkän ajan ongelman ratkaisemiseksi olisi syytä
kerryttää puskureita hyvinä aikoina.
• Talousteorian mukaan finanssipolitiikalla voi osaltaan tasoittaa
suhdanteita
 Säästämällä hyvinä aikoina julkinen talous voi kasvattaa
liikkumavaraansa huonoja aikoja varten  puskurien
muodostus
 Vastasyklinen ei siis tarkoita tilannetta, jossa suhdanteita
tasattaisiin pelkästään huonoina aikoina julkisia menoja
lisäämällä
• Ongelma: hyvinä aikoina puskureita ei kyetä kerryttämään
puskureita riittävästi, vaikka niitä tarvittaisiin kipeästi.
17.12.2019 23
Teema-artikkeli:
Julkisen talouden arvio
2019
• Julkisen palvelutuotannon kulutusmenot n. 23 % / BKT
 Ikääntyvän väestön terveys- ja sosiaalipalvelujen tarve
lisääntyy  tuottavuuden parannuksillakaan ei voitane
kaikkea säästää julkisista palveluista
• Veroja (ja veroluonteisia maksuja) sekä muita tuloja
kerätään kuitenkin siten, että julkiset tulot 52 % / BKT:
 Kun väliin jäävästä osasta (52 – 23 = 29%) vähennetään
julkiset investoinnit (4 %), omaisuusmenot (1 %) ja EU- ja
muiden kv-järjestöjen jäsenmaksut (1 %), jäljelle jäävä
  n. 23 % / BKT sisältää kaikki tulonsiirrot, avustukset ja
tuet kotitalouksille, yrityksille ja muille yhteisöille
(yhdistykset, järjestöt, puolueet, ylioppilaskunnat)
 säästöt kohdistuvat ilman kerättyjä puskureita näihinkin
”herkkiin” kohteisiin
• Säästöpaineiden pienentämiseksi julkiseen talouteen on
kyettävä kerryttämään puskureita sekä lyhyellä että
pitkällä tähtäimellä
17.12.2019 24
Julkinen talous tarvitsee puskureita sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä (…2)
- Pitkän ajan kestävyysvajeen (n. 4.7 % / BKT) kurominen umpeen voi vaatia tukien leikkauksia
Kiitos!
www.eurojatalous.fi
17.12.2019 25Meri Obstbaum
Mitä voidaan tehdä?
• Rakenneuudistukset, kuten eläke- ja
sote-uudistus, voivat vahvistaa julkista
taloutta, mutta vaativat aikaa
• Tulopohjaa voitaisiin vahvistaa
työllisyysasteen nostolla sekä
tuottavuutta ja talouskasvua tukevilla
talouden rakenneuudistuksilla
• Finanssipolitiikan mitoituksen tulisi olla
vastasyklistä myös hyvinä aikoina,
näin kerrytettäisiin pahan päivän
puskureita julkiseen talouteen
17.12.2019 26

More Related Content

What's hot

Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Suomen Pankki
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Suomen Pankki
 
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioToimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Suomen Pankki
 
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaEurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Suomen Pankki
 
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Suomen Pankki
 
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Suomen Pankki
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...
Suomen Pankki
 
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvullaNeuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessaPääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...
Suomen Pankki
 
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Suomen Pankki
 
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissaOlli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymät
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymätPääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymät
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymät
Suomen Pankki
 

What's hot (20)

Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
 
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
 
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioToimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
 
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaEurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
 
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
 
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...
 
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvullaNeuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessaPääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...
 
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
 
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissaOlli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymät
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymätPääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymät
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymät
 

Similar to Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen talouden ennuste rahamuseossa 17.12.2019

Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Korkeasuhdanne on o...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Korkeasuhdanne on o...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Korkeasuhdanne on o...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Korkeasuhdanne on o...
Suomen Pankki
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Suomen Pankki
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...
Suomen Pankki
 
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
Suomen Pankki
 
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymat
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymatPääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymat
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymat
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymätPääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Suomen Pankki
 
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaTalouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Suomen Pankki
 
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaPitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Suomen Pankki
 
Talouden tilannekuva elokuussa 2019
Talouden tilannekuva elokuussa 2019Talouden tilannekuva elokuussa 2019
Talouden tilannekuva elokuussa 2019
Lauri Kajanoja
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Talous kasvaa korona...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Talous kasvaa korona...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Talous kasvaa korona...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Talous kasvaa korona...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
Suomen Pankki
 
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutatTalous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Finanssiala ry - Finance Finland
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: hidastuvaa kasvua k...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: hidastuvaa kasvua k...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: hidastuvaa kasvua k...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: hidastuvaa kasvua k...
Suomen Pankki
 
Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
Työeläkeyhtiö Elo
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Suomen Pankki
 
Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2019
Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2019Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2019
Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2019
Työeläkeyhtiö Elo
 

Similar to Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen talouden ennuste rahamuseossa 17.12.2019 (20)

Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Korkeasuhdanne on o...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Korkeasuhdanne on o...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Korkeasuhdanne on o...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Korkeasuhdanne on o...
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...
 
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
 
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymat
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymatPääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymat
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymat
 
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymätPääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
 
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaTalouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
 
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaPitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
 
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
 
Talouden tilannekuva elokuussa 2019
Talouden tilannekuva elokuussa 2019Talouden tilannekuva elokuussa 2019
Talouden tilannekuva elokuussa 2019
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Talous kasvaa korona...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Talous kasvaa korona...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Talous kasvaa korona...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Talous kasvaa korona...
 
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
 
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutatTalous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: hidastuvaa kasvua k...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: hidastuvaa kasvua k...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: hidastuvaa kasvua k...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: hidastuvaa kasvua k...
 
Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
 
Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2019
Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2019Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2019
Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2019
 

More from Suomen Pankki

Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Suomen Pankki
 
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankki
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Suomen Pankki
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Suomen Pankki
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Suomen Pankki
 

More from Suomen Pankki (20)

Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
 
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 

Recently uploaded

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 

Recently uploaded (6)

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
 

Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen talouden ennuste rahamuseossa 17.12.2019

 • 1. Suomen Pankki Suomen talouden ennuste: Korkeasuhdanne on ohi Euro ja talous 5/2019 Rahamuseo 17.12.2019 Meri Obstbaum
 • 2. Euro ja talous 5/2019 • Pääkirjoitus • Ennuste 2019-2022 • Artikkelit • Epävarmuus ja kotimaisen talouden rakenne heikentävät investointeja • Julkisen talouden arvio • Kestävyysvajelaskelma • Kehikot • Vaihtoehtoislaskelma: Kansainvälisen talouden toipuminen viivästyy • www.eurojatalous.fi 17.12.2019 Meri Obstbaum 2
 • 3. Suomen talouden ennuste: Korkeasuhdanne on ohi • Suomen talouskasvu notkahtaa ensi vuonna muun maailman mukana • Edellytyksiä kasvun jatkumiselle kuitenkin olemassa • Julkisen talouden alijäämä ja velka kasvavat 17.12.2019 3
 • 4. Kansainvälinen ympäristö ei tällä hetkellä suosi Suomen talouskasvua • Kasvu Suomen vientimarkkinoilla on hidastunut mutta alkaa vähitellen piristyä • Kansainvälisen talouden vetoapu jää kuitenkin vaimeaksi • Riskit pääosin heikomman kehityksen suuntaan 17.12.2019 4
 • 5. Talouskasvu notkahtaa ensi vuonna 17.12.2019 5 Joulukuu 2019 Kesäkuu 2019 2018 1,7 2,3 2019 1,3 ↓ 1,6 2020 0,9 ↓ 1,5 2021 1,1 ↓ 1,3 2022 1,3
 • 6. Lyhyen aikavälin mallit viittaavat kasvun hidastumiseen 17.12.2019 6 BKT Neljänneskasvu 2019N1 2019N2 2019N3 2019N4 BVAR 0,1% 0,5% 0,6% -0,1% Faktorimalli 0,4% 0,3% 0,3% 0,1% Siltamalli 0,5% 0,4% 0,4% 0,2% Toteutunut 0,6%* 0,8%* 0,7%* * Päivittyneet 29.11.2019 Tilastokeskuksen neljännesvuositilinpidon julkistuksen yhteydessä.
 • 7. Kotitalouksien heikko luottamus heijastuu kulutukseen 17.12.2019 7
 • 8. Investointien kasvu vaimeaa vaikka kasvuvaraa olisi • Asuntorakentamisen käänne heikentää investointeja • Edellytyksiä investointien kasvulle olisi: yritysten kannattavuus, alhaiset rahoituskustannukset • Siitä huolimatta kasvu jäänyt vaimeaksi Teema-artikkeli: Investointeja heikentävät epävarmuus ja Suomen talouden rakenne www.eurojatalous.fi 17.12.2019 8
 • 9. Kansainvälinen ympäristö ei enää heikkene, mutta vientimarkkinoiden ja viennin kasvu jäävät vaimeiksi 17.12.2019 9
 • 10. Palvelujen vienti on kasvanut voimakkaasti viime vuosina - vaihtotase kuitenkin pitkäaikaisesti alijäämäinen 17.12.2019 10 Tavaroiden ja palvelujen ulkomaankauppa Vaihtotase
 • 11. Väestön ikääntyminen ja hidas työn tuottavuuden kasvu rajoittavat kasvumahdollisuuksia 17.12.2019 11
 • 13. Reaalipalkat kasvavat tuottavuuden tahdissa • Ennustetta tehdessä ei tietoa lähivuosien palkankorotuksista • Tekninen oletus: reaalipalkat seuraavat tuottavuutta 17.12.2019 13
 • 14. Kuluttajahintojen nousu jatkuu maltillisena 17.12.2019 14
 • 15. Julkisen talouden alijäämä syvenee 17.12.2019 15 Teema-artikkeli: julkisen talouden arvio 2019 www.eurojatalous.fi
 • 16. Julkisen talouden velkasuhde kääntyy kasvuun 17.12.2019 16 Velkasuhde 2018 59,0 2019 58,8 2020 59,1 2021 60,1 2022 60,8
 • 17. Kansainväliset riskit viittaavat ennustettua heikompaan kasvuun, kotimaiset tekijät voivat yllättää positiivisestikin • Pääriskit • Euroalueen, erityisesti Saksan, toipumisen viivästyminen • Protektionismi ja kauppasodan leviäminen • Kansainväliseen ympäristöön liittyvien riskien toteutuminen leikkaisi merkittävästi viennin kasvua 17.12.2019 17 Vaihtoehtoislaskelma: Kansainvälisen talouden elpyminen viivästyy www.eurojatalous.fi
 • 18. Keskeiset ennusteluvut Prosenttimuutos edellisestä vuodesta 2019e 2020e 2021e 2022e 2019e 2020e 2021e 2022e Bruttokansantuote 1,3 0,9 1,1 1,3 Työmarkkinat Yksityinen kulutus 0,7 1,3 1,2 1,2 Tehdyt työtunnit 0,8 -0,2 0,3 0,4 Julkinen kulutus 1,6 1,3 0,5 0,8 Työlliset 1,0 0,0 0,3 0,4 Yksityiset kiinteät investoinnit 1,1 -0,3 0,8 2,1 Työttömyysaste, % 6,7 6,7 6,6 6,4 Julkiset kiinteät investoinnit 1,5 5,1 -0,2 1,9 Yksikkötyökustannukset 1,4 1,5 1,4 1,5 Vienti 4,0 0,9 2,2 2,6 Palkansaajakorvaukset työntekijää kohti 1,8 2,5 2,2 2,4 Tuonti 0,7 1,3 1,8 2,5 Tuottavuus 0,3 1,0 0,8 0,9 Kysyntäerien vaikutus kasvuun Kotimainen kysyntä 1,0 1,1 0,9 1,3 Bruttokansantuote, hintaindeksi 1,9 1,9 1,6 1,9 Nettovienti 1,3 -0,2 0,2 0,0 Yksityinen kulutus, hintaindeksi 1,2 1,2 1,3 1,6 Varastojen muutos ja tilastollinen ero -1,0 0,0 0,0 0,0 Säästämisaste, kotitaloudet, % 0,3 0,9 0,7 0,6 Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 1,2 1,2 1,4 1,6 Pl. Energia 1,0 1,3 1,4 1,6 Vaihtotase, % BKT:stä -1,3 -1,3 -1,1 -0,9 Energia 2,9 0,2 0,8 1,0 Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. 17.12.2019 18
 • 19. Suomen Pankki Väestön ikääntyminen ja ikäsidonnaiset menot kasvattavat kestävyysvajetta Julkisen talouden kestävyysvajetta auttaisi puskureiden kerryttäminen hyvinä aikoina Euro ja talous 5/2019 Rahamuseo 17.12.2019 Arto Kokkinen
 • 20. Väestöennuste 2019: Väestö ikääntyy 17.12.2019 20 • Työikäisten osuus väestöstä on v. 2018 lopussa 62 prosenttia, mutta se laskee 55 prosenttiin vuoteen 2070 mennessä. • Samaan aikaan yli 65-vuotiaiden ikäluokka kasvaa n. 22 prosentista 34 prosenttiin vuoteen 2070 mennessä • Matalasta syntyvyydestä johtuen lasten ja nuorten osuus väestöstä laskee edelleen
 • 21. Ikäsidonnaisten menojen ennustettu kehitys, % suhteessa BKT:hen 17.12.2019 21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 Terveydenhoito (2019) Pitkäaikaishoito (2019) Koulutus (2019) • Kestävyysvajelaskelmassa avainasemassa on ikäsidonnaisten menojen ennustettu kasvu. • Sekä terveyden- ja pitkäaikaishoidon tarve kasvaa väestön ikääntymisen myötä. • Koulutusmenojen laskeva kehitysnäkymä johtuu syntyvyyden vähenemisestä
 • 22. Väestön ikääntyminen pääsyy julkisen talouden kestävyysvajeelle Kestävyysvajearvio 4,7 Lähtötilanteen julkisen velan vaikutus +0,8 Lähtötilanteen julkisen perusjäämän* vaikutus +1,4 Ikäsidonnaisten menojen kasvun vaikutus** +2,5 17.12.2019 Meri Obstbaum 22 * Valtionhallinnon, paikallishallinnon ja muiden sosiaaliturvarahastojen perusjäämä eli tulot miinus menot ilman korkomenoja. ** Sisältää omaisuustulojen vaikutuksen. Teema-artikkeli: Kestävyysvaje aiempaa arviota suurempi
 • 23. Julkinen talous tarvitsee puskureita sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä (1…) • Suomella on julkisessa taloudessa mittava kestävyysvaje. Tämän pitkän ajan ongelman ratkaisemiseksi olisi syytä kerryttää puskureita hyvinä aikoina. • Talousteorian mukaan finanssipolitiikalla voi osaltaan tasoittaa suhdanteita  Säästämällä hyvinä aikoina julkinen talous voi kasvattaa liikkumavaraansa huonoja aikoja varten  puskurien muodostus  Vastasyklinen ei siis tarkoita tilannetta, jossa suhdanteita tasattaisiin pelkästään huonoina aikoina julkisia menoja lisäämällä • Ongelma: hyvinä aikoina puskureita ei kyetä kerryttämään puskureita riittävästi, vaikka niitä tarvittaisiin kipeästi. 17.12.2019 23 Teema-artikkeli: Julkisen talouden arvio 2019
 • 24. • Julkisen palvelutuotannon kulutusmenot n. 23 % / BKT  Ikääntyvän väestön terveys- ja sosiaalipalvelujen tarve lisääntyy  tuottavuuden parannuksillakaan ei voitane kaikkea säästää julkisista palveluista • Veroja (ja veroluonteisia maksuja) sekä muita tuloja kerätään kuitenkin siten, että julkiset tulot 52 % / BKT:  Kun väliin jäävästä osasta (52 – 23 = 29%) vähennetään julkiset investoinnit (4 %), omaisuusmenot (1 %) ja EU- ja muiden kv-järjestöjen jäsenmaksut (1 %), jäljelle jäävä   n. 23 % / BKT sisältää kaikki tulonsiirrot, avustukset ja tuet kotitalouksille, yrityksille ja muille yhteisöille (yhdistykset, järjestöt, puolueet, ylioppilaskunnat)  säästöt kohdistuvat ilman kerättyjä puskureita näihinkin ”herkkiin” kohteisiin • Säästöpaineiden pienentämiseksi julkiseen talouteen on kyettävä kerryttämään puskureita sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä 17.12.2019 24 Julkinen talous tarvitsee puskureita sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä (…2) - Pitkän ajan kestävyysvajeen (n. 4.7 % / BKT) kurominen umpeen voi vaatia tukien leikkauksia
 • 26. Mitä voidaan tehdä? • Rakenneuudistukset, kuten eläke- ja sote-uudistus, voivat vahvistaa julkista taloutta, mutta vaativat aikaa • Tulopohjaa voitaisiin vahvistaa työllisyysasteen nostolla sekä tuottavuutta ja talouskasvua tukevilla talouden rakenneuudistuksilla • Finanssipolitiikan mitoituksen tulisi olla vastasyklistä myös hyvinä aikoina, näin kerrytettäisiin pahan päivän puskureita julkiseen talouteen 17.12.2019 26