SlideShare a Scribd company logo
ELS SONS DEL CATALÀ

               [fu . ‘nɛ . ti . kə]?
[‘a]! [ʎə . ,ʒɛʒ . məj .  [ pə . ɾə . ,kɛ . koj .
 ðəs . ku . ‘βɾɛ .ʃu]   sər . ,βɛ . ʒə . ‘ʃɔ]?
PRIMERA PART: LA
  SÍL·LABA
Definició
• La síl·laba és la unitat mínima d’articulació
 de sons. Tots els sons de totes les
 llengües humanes s’articulen en forma de
 síl·labes.

• Totes les síl·labes tenen un nucli, i poden
 tenir elements marginals.

• En català, el nucli és SEMPRE una vocal,
 i els elements marginals SEMPRE són
 consonants.
Estructura de la síl·laba
              R    I    M    A


     Consonant(    Vocal      Consonant(
     s)                s)
    (Obertura     NUC       (Coda)
    )         LI


Simple: un   Complexa: més   Simple: un   Complexa: més
sol element   d’un element    sol element  d’un element
Classificació de les síl·labes
• Estructural:
 – Síl·laba lliure  la que no té coda
 – Síl·laba travada  la que té coda
 – Síl·laba oberta  la que no té obertura


• Funcional:
 – Síl·laba tònica  la que té major força articulatòria
 – Síl·laba àtona  la que s’oposa a la tònica perquè té
  menor força articulatòria
Estructures sil·làbiques del
         català
Ober-
      Coda  -   1 element  2 elements  3 elements
 tura


          V    VC     VCC     VCCC
    -
          a    en     arc     arcs
          CV   CVC    CVCC     CVCCC
 1 element
          pa   pam     parc     parcs
                          CCVCC
          CCV  CCVC    CCVCC
 2 elements                      C
          pla  plat    trist
                          T rists
SEGONA PART: LES
  VOCALS
Definició
• Articulatòria: so que es produeix sense
 que l’aire trobi cap tipus d’obstacle entre
 les cordes vocals i l’exterior

• Funcional: la vocal és la condició
 necessària i suficient per tenir una síl·laba,
 en català
Classificació de les vocals
• Segons el grau d’obertura de la boca:
 – + tancades
 – + obertes


• Segons la localització dins la boca:
 – + anteriors
 – + posteriors
Les vocals catalanes
Les vocals catalanes
             + anterior    + posterior       [ i]                    [u
+ tancada
                             ]
          [e                  [o
          ]         [ə         ]
                   ]
                             [ɔ
 + oberta
              [ɛ]
                             ]

                 [a
                 ]
El sistema tònic del català
              central
          + anterior  + posterior        [ˈi]          [ˈu]
+ tancada
         [ˈe]         [ˈo
                    ]

                    [ˈɔ]
 + oberta
             [ˈɛ]


                [ˈa]
La reducció vocàlica en català
      central
    Vocal tònica           Vocal àtona

So          Exemple   So         Exemple

[ˈi]          [ˈpi]   [i]      [pi . ˈnɛ . ðə]

[ˈe]       [kə . ˈre]           [kə . rə . ˈɾo]

[ˈɛ]         [ˈtɛ . rə]  [ə]      [tə . ri . ˈtɔ . ɾi]

[ˈa]         [ˈka . zə]            [kə . ˈzal]

[ˈɔ]         [ˈkɔ . zə]         [ku . ˈzɛ . tə]

[ˈo]       [təm . ˈbo]   [u]      [təm . bu . ˈɾɛt]

[ˈu]         [ˈu . nik]          [u . ni . ˈtat]
La reducció vocàlica en català
      central

    [ˈi]     [i]
    [ˈe]
    [ˈɛ]     [ə]
    [ˈa]
    [ˈɔ]
    [ˈo]     [u]
    [ˈu]
El sistema àton del català
              central
          + anterior  + posterior        [i]          [u
+ tancada
                   ]


               [ə
               ]
 + oberta
TERCERA PART: LES
  SEMIVOCALS
Els diftongs
• Es diu que una síl·laba conté un diftong
 quan s’hi troba una semivocal.

• L’IEC proposa, ortològicament, que una
 vocal tancada, [i] / [u] esdevé consonant,
 [j] / [w] (és a dir, deixa de poder exercir de
 nucli sil·làbic i en conseqüència necessita
 recolzar-se en una vocal) en uns
 contextos determinats.
Els tipus de diftong
• DIFTONG DECREIXENT: Aquell que té la semivocal en
 posició de coda.

• DIFTONG CREIXENT: Aquell que té la semivocal en
 posició d’obertura.

• El català, almenys tradicionalment, té afinitat pels
 diftongs decreixents, però rebutja els creixents.

• Dues vocals consecutives, òbviament pertanyents a
 síl·labes diferents, reben el nom d’HIAT. Quan un hiat és
 imprevisible, sempre es marca ortogràficament.
Els contextos de diftong
• DIFTONG DECREIXENT
 – Sempre  Quan no es produeix, l’hiat és
  imprevisible.

• DIFTONG CREIXENT
 – Entre vocals: V + [j]/[w] + V
 – Als grups gràfics qua, qüe, qüi, quo, gua, güe, güi, guo.
 – A principi absolut de paraula: [j]/[w] + V
D if t o n g d e c r e ix e n t       D if t o n g c r e ix e n t
[ˈij]  Nuvii [nu . ˈβij]        V + [j] + V     Noia [ˈnɔ . jə]
[ˈej]  Rei [ˈrej]            V + [w] + V     Cauen [ˈka . wən]
[ˈɛj]  Remei [rə . ˈmɛj]        qua         Pasqua [ˈpas . kwə]
[ˈaj]  Mai [ˈmaj]            qüe         Qüestió [kəs . ti . ˈo]
[ˈɔj]  Noi [ˈnɔj]            qüi         Aqüífer [ə . ˈkwi . fər]
[ˈoj]  Coi [ˈkoj]            quo         Quota [ˈkwɔ . tə]

[ˈuj]  Cuina [ˈkuj . nə]        gua         Guant [ˈɡwan]
[əj]   Aiguat [əj . ˈɣwat]       güe         Aigües [ˈaj . ɣwəs]
[ˈiw]  Viu [ˈbiw]            güi         Pingüí [piŋ . ˈɡwi]
[ˈew]  Teu [ˈtew]            guo         Aiguota [əj . ˈɣwɔ . tə]
[ˈɛw]  Peu [ˈpɛw]            [j] + V (ppi abs)  Hiena [ˈjɛ . nə]
[ˈaw]  Nau [ˈnaw]            [w] + V (ppi abs)  Uep! [ˈwep]
[ˈɔw]  Cou [ˈkɔw]             
[ˈow]  Tou [ˈtow]             
[ˈuw]  Nuu [ˈnuw]             
[əw]   Europa [əw . ˈɾɔ . pə]       
QUARTA PART: LES
 CONSONANTS
Definició
• Articulatòria: són aquells sons que, en
 produir-se, l’aire topa amb algun tipus
 d’obstacle en el seu camí cap a l’exterior.

• Funcional: són aquells elements
 articulatoris que només poden aparèixer
 en posicions marginals dins la síl·laba.
Característiques de les
      consonants
• El so es produeix en un punt concret del tracte
 bucal: PUNT D’ARTICULACIÓ.

• L’aire troba obstacles de diferent naturalesa:
 MODE D’ARTICULACIÓ.

• Hi ha consonants que es produeixen sense
 vibració de les cordes vocals: SONORITAT.

• Les consonants s’estudien en funció,
 bàsicament, d’aquests tres elements.
El mode d’articulació (I)
• Segons el tipus d’obstacle amb què es
 troba l’aire, el MA pot ser:
 – Obstruent: constricció total o molt important
  del pas de l’aire.
   • Oclusiu: obstrucció total + alliberament sobtat.
   • Fricatiu: pas molt estret que provoca un flux
    turbulent.
   • Africat: obstrucció total + alliberament fricatiu.
El mode d’articulació (II)
– Continu: obstrucció més lleu del pas de l’aire.
  • Nasal: l’aire surt per la cavitat nasal, cosa que li
   dóna una sonoritat addicional.
  • Líquid: únics sons que poden ser els segons
   elements d’obertures complexes.
   – Lateral: l’aire surt per un lateral de la boca.
   – Bategant: l’aire surt després d’un batec molt lleu d’un
    articulador.
   – Vibrant: l’aire troba un articulador en vibració.
  • Aproximants: els articuladors s’aproximen
   lleument.
El punt d’articulació
• És el punt del tracte bucal on es produeix la
 màxima constricció de l’aire.
 – Bilabial: a la unió dels dos llavis.
 – Labiodental: a la unió del llavi inferior i els incisius
  superiors.
 – Dental: darrere els incisius superiors.
 – Alveolar: als alvèols superiors.
 – Prepalatal: entre els alvèols superiors i la volta
  palatina.
 – Palatal: al sostre de la volta palatina.
 – Velar: al paladar blan (també anomenat vel del
  paladar).
La sonoritat
• Segons si el so es produeix amb vibració
 o no de les cordes vocals, es classifiquen
 en:
 – SONS SORDS: es produeixen SENSE
  vibració de les cordes vocals.
 – SONS SONORS: es produeixen AMB vibració
  de les cordes vocals.
 – COMPTE!!!
   • Només els sons obstruents poden ser sords.
   • Sempre que apareix un so sord, té el seu
    equivalent sonor.
Les consonants catalanes

More Related Content

What's hot

Fonètica consonants
Fonètica consonantsFonètica consonants
Fonètica consonants
Lluis Rius
 
2.fonètica pp
2.fonètica pp2.fonètica pp
2.fonètica pppilar
 
Fonètica catalana. Sons consonàntics 2. Contactes
Fonètica catalana. Sons consonàntics 2. ContactesFonètica catalana. Sons consonàntics 2. Contactes
Fonètica catalana. Sons consonàntics 2. Contactes
lurdessaavedra
 
El Català Occidental en cinc minuts
El Català Occidental en cinc minutsEl Català Occidental en cinc minuts
El Català Occidental en cinc minuts
xinxan
 
PràCtiques FonèTica
PràCtiques FonèTicaPràCtiques FonèTica
PràCtiques FonèTica
Lluis Rius
 
El complement agent. la veu passiva
El complement agent. la veu passivaEl complement agent. la veu passiva
El complement agent. la veu passivajuanjurado98
 
Fonètica i fonologia. llengua catalana. pptx
Fonètica i fonologia. llengua catalana. pptxFonètica i fonologia. llengua catalana. pptx
Fonètica i fonologia. llengua catalana. pptxMuntsa Tortós
 
La canco de sant ramon (cantada per una russa)
La canco de sant ramon (cantada per una russa)La canco de sant ramon (cantada per una russa)
La canco de sant ramon (cantada per una russa)
joanmolar
 
Morfologia I Sintaxi. El Relatiu
Morfologia I Sintaxi. El RelatiuMorfologia I Sintaxi. El Relatiu
Morfologia I Sintaxi. El Relatiu
Berta Allo
 
Esquema Restauració (1874-1931).
Esquema Restauració (1874-1931).Esquema Restauració (1874-1931).
Esquema Restauració (1874-1931).
Marcel Duran
 
Tema 9. la restauració (1875-1898) (i)
Tema 9. la restauració (1875-1898) (i)Tema 9. la restauració (1875-1898) (i)
Tema 9. la restauració (1875-1898) (i)
Rafa Oriola
 
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2
lurdessaavedra
 
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinadaOració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada
lluchvalencia
 
Funcions i substitució pronominal
Funcions i substitució pronominal Funcions i substitució pronominal
Funcions i substitució pronominal enric14
 
oració subordinada adverbial
oració subordinada adverbialoració subordinada adverbial
oració subordinada adverbialElena Gimenez
 
Com fer un comentari literari
Com fer un comentari literariCom fer un comentari literari
Com fer un comentari literari
Msais
 
Oracions subordinades substantives
Oracions subordinades substantivesOracions subordinades substantives
Oracions subordinades substantives
PauTB2
 
Visions i cants, de joan maragall
Visions i cants, de joan maragallVisions i cants, de joan maragall
Visions i cants, de joan maragallJosep Ferrer
 

What's hot (20)

Fonètica consonants
Fonètica consonantsFonètica consonants
Fonètica consonants
 
2.fonètica pp
2.fonètica pp2.fonètica pp
2.fonètica pp
 
Fonètica catalana. Sons consonàntics 2. Contactes
Fonètica catalana. Sons consonàntics 2. ContactesFonètica catalana. Sons consonàntics 2. Contactes
Fonètica catalana. Sons consonàntics 2. Contactes
 
El Català Occidental en cinc minuts
El Català Occidental en cinc minutsEl Català Occidental en cinc minuts
El Català Occidental en cinc minuts
 
PràCtiques FonèTica
PràCtiques FonèTicaPràCtiques FonèTica
PràCtiques FonèTica
 
El complement agent. la veu passiva
El complement agent. la veu passivaEl complement agent. la veu passiva
El complement agent. la veu passiva
 
Fonètica i fonologia. llengua catalana. pptx
Fonètica i fonologia. llengua catalana. pptxFonètica i fonologia. llengua catalana. pptx
Fonètica i fonologia. llengua catalana. pptx
 
La canco de sant ramon (cantada per una russa)
La canco de sant ramon (cantada per una russa)La canco de sant ramon (cantada per una russa)
La canco de sant ramon (cantada per una russa)
 
Morfologia I Sintaxi. El Relatiu
Morfologia I Sintaxi. El RelatiuMorfologia I Sintaxi. El Relatiu
Morfologia I Sintaxi. El Relatiu
 
Esquema Restauració (1874-1931).
Esquema Restauració (1874-1931).Esquema Restauració (1874-1931).
Esquema Restauració (1874-1931).
 
Tema 9. la restauració (1875-1898) (i)
Tema 9. la restauració (1875-1898) (i)Tema 9. la restauració (1875-1898) (i)
Tema 9. la restauració (1875-1898) (i)
 
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2
 
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinadaOració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada
 
Funcions i substitució pronominal
Funcions i substitució pronominal Funcions i substitució pronominal
Funcions i substitució pronominal
 
oració subordinada adverbial
oració subordinada adverbialoració subordinada adverbial
oració subordinada adverbial
 
Com fer un comentari literari
Com fer un comentari literariCom fer un comentari literari
Com fer un comentari literari
 
Oracions subordinades substantives
Oracions subordinades substantivesOracions subordinades substantives
Oracions subordinades substantives
 
Figures Retòriques
Figures RetòriquesFigures Retòriques
Figures Retòriques
 
Visions i cants, de joan maragall
Visions i cants, de joan maragallVisions i cants, de joan maragall
Visions i cants, de joan maragall
 
Les elisions
Les elisionsLes elisions
Les elisions
 

Recently uploaded

BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
EMMAMUOZMARTINEZ
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 

Recently uploaded (7)

BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 

Els sons del català

 • 1. ELS SONS DEL CATALÀ [fu . ‘nɛ . ti . kə]? [‘a]! [ʎə . ,ʒɛʒ . məj . [ pə . ɾə . ,kɛ . koj . ðəs . ku . ‘βɾɛ .ʃu] sər . ,βɛ . ʒə . ‘ʃɔ]?
 • 2. PRIMERA PART: LA SÍL·LABA
 • 3. Definició • La síl·laba és la unitat mínima d’articulació de sons. Tots els sons de totes les llengües humanes s’articulen en forma de síl·labes. • Totes les síl·labes tenen un nucli, i poden tenir elements marginals. • En català, el nucli és SEMPRE una vocal, i els elements marginals SEMPRE són consonants.
 • 4. Estructura de la síl·laba R I M A Consonant( Vocal Consonant( s) s) (Obertura NUC (Coda) ) LI Simple: un Complexa: més Simple: un Complexa: més sol element d’un element sol element d’un element
 • 5. Classificació de les síl·labes • Estructural: – Síl·laba lliure  la que no té coda – Síl·laba travada  la que té coda – Síl·laba oberta  la que no té obertura • Funcional: – Síl·laba tònica  la que té major força articulatòria – Síl·laba àtona  la que s’oposa a la tònica perquè té menor força articulatòria
 • 6. Estructures sil·làbiques del català Ober- Coda - 1 element 2 elements 3 elements tura V VC VCC VCCC - a en arc arcs CV CVC CVCC CVCCC 1 element pa pam parc parcs CCVCC CCV CCVC CCVCC 2 elements C pla plat trist T rists
 • 8. Definició • Articulatòria: so que es produeix sense que l’aire trobi cap tipus d’obstacle entre les cordes vocals i l’exterior • Funcional: la vocal és la condició necessària i suficient per tenir una síl·laba, en català
 • 9. Classificació de les vocals • Segons el grau d’obertura de la boca: – + tancades – + obertes • Segons la localització dins la boca: – + anteriors – + posteriors
 • 11. Les vocals catalanes + anterior + posterior [ i] [u + tancada ] [e [o ] [ə ] ] [ɔ + oberta [ɛ] ] [a ]
 • 12. El sistema tònic del català central + anterior + posterior [ˈi] [ˈu] + tancada [ˈe] [ˈo ] [ˈɔ] + oberta [ˈɛ] [ˈa]
 • 13. La reducció vocàlica en català central Vocal tònica Vocal àtona So Exemple So Exemple [ˈi] [ˈpi] [i] [pi . ˈnɛ . ðə] [ˈe] [kə . ˈre] [kə . rə . ˈɾo] [ˈɛ] [ˈtɛ . rə] [ə] [tə . ri . ˈtɔ . ɾi] [ˈa] [ˈka . zə] [kə . ˈzal] [ˈɔ] [ˈkɔ . zə] [ku . ˈzɛ . tə] [ˈo] [təm . ˈbo] [u] [təm . bu . ˈɾɛt] [ˈu] [ˈu . nik] [u . ni . ˈtat]
 • 14. La reducció vocàlica en català central [ˈi] [i] [ˈe] [ˈɛ] [ə] [ˈa] [ˈɔ] [ˈo] [u] [ˈu]
 • 15. El sistema àton del català central + anterior + posterior [i] [u + tancada ] [ə ] + oberta
 • 16. TERCERA PART: LES SEMIVOCALS
 • 17. Els diftongs • Es diu que una síl·laba conté un diftong quan s’hi troba una semivocal. • L’IEC proposa, ortològicament, que una vocal tancada, [i] / [u] esdevé consonant, [j] / [w] (és a dir, deixa de poder exercir de nucli sil·làbic i en conseqüència necessita recolzar-se en una vocal) en uns contextos determinats.
 • 18. Els tipus de diftong • DIFTONG DECREIXENT: Aquell que té la semivocal en posició de coda. • DIFTONG CREIXENT: Aquell que té la semivocal en posició d’obertura. • El català, almenys tradicionalment, té afinitat pels diftongs decreixents, però rebutja els creixents. • Dues vocals consecutives, òbviament pertanyents a síl·labes diferents, reben el nom d’HIAT. Quan un hiat és imprevisible, sempre es marca ortogràficament.
 • 19. Els contextos de diftong • DIFTONG DECREIXENT – Sempre  Quan no es produeix, l’hiat és imprevisible. • DIFTONG CREIXENT – Entre vocals: V + [j]/[w] + V – Als grups gràfics qua, qüe, qüi, quo, gua, güe, güi, guo. – A principi absolut de paraula: [j]/[w] + V
 • 20. D if t o n g d e c r e ix e n t D if t o n g c r e ix e n t [ˈij] Nuvii [nu . ˈβij] V + [j] + V Noia [ˈnɔ . jə] [ˈej] Rei [ˈrej] V + [w] + V Cauen [ˈka . wən] [ˈɛj] Remei [rə . ˈmɛj] qua Pasqua [ˈpas . kwə] [ˈaj] Mai [ˈmaj] qüe Qüestió [kəs . ti . ˈo] [ˈɔj] Noi [ˈnɔj] qüi Aqüífer [ə . ˈkwi . fər] [ˈoj] Coi [ˈkoj] quo Quota [ˈkwɔ . tə] [ˈuj] Cuina [ˈkuj . nə] gua Guant [ˈɡwan] [əj] Aiguat [əj . ˈɣwat] güe Aigües [ˈaj . ɣwəs] [ˈiw] Viu [ˈbiw] güi Pingüí [piŋ . ˈɡwi] [ˈew] Teu [ˈtew] guo Aiguota [əj . ˈɣwɔ . tə] [ˈɛw] Peu [ˈpɛw] [j] + V (ppi abs) Hiena [ˈjɛ . nə] [ˈaw] Nau [ˈnaw] [w] + V (ppi abs) Uep! [ˈwep] [ˈɔw] Cou [ˈkɔw]   [ˈow] Tou [ˈtow]   [ˈuw] Nuu [ˈnuw]   [əw] Europa [əw . ˈɾɔ . pə]  
 • 21. QUARTA PART: LES CONSONANTS
 • 22. Definició • Articulatòria: són aquells sons que, en produir-se, l’aire topa amb algun tipus d’obstacle en el seu camí cap a l’exterior. • Funcional: són aquells elements articulatoris que només poden aparèixer en posicions marginals dins la síl·laba.
 • 23. Característiques de les consonants • El so es produeix en un punt concret del tracte bucal: PUNT D’ARTICULACIÓ. • L’aire troba obstacles de diferent naturalesa: MODE D’ARTICULACIÓ. • Hi ha consonants que es produeixen sense vibració de les cordes vocals: SONORITAT. • Les consonants s’estudien en funció, bàsicament, d’aquests tres elements.
 • 24. El mode d’articulació (I) • Segons el tipus d’obstacle amb què es troba l’aire, el MA pot ser: – Obstruent: constricció total o molt important del pas de l’aire. • Oclusiu: obstrucció total + alliberament sobtat. • Fricatiu: pas molt estret que provoca un flux turbulent. • Africat: obstrucció total + alliberament fricatiu.
 • 25. El mode d’articulació (II) – Continu: obstrucció més lleu del pas de l’aire. • Nasal: l’aire surt per la cavitat nasal, cosa que li dóna una sonoritat addicional. • Líquid: únics sons que poden ser els segons elements d’obertures complexes. – Lateral: l’aire surt per un lateral de la boca. – Bategant: l’aire surt després d’un batec molt lleu d’un articulador. – Vibrant: l’aire troba un articulador en vibració. • Aproximants: els articuladors s’aproximen lleument.
 • 26. El punt d’articulació • És el punt del tracte bucal on es produeix la màxima constricció de l’aire. – Bilabial: a la unió dels dos llavis. – Labiodental: a la unió del llavi inferior i els incisius superiors. – Dental: darrere els incisius superiors. – Alveolar: als alvèols superiors. – Prepalatal: entre els alvèols superiors i la volta palatina. – Palatal: al sostre de la volta palatina. – Velar: al paladar blan (també anomenat vel del paladar).
 • 27. La sonoritat • Segons si el so es produeix amb vibració o no de les cordes vocals, es classifiquen en: – SONS SORDS: es produeixen SENSE vibració de les cordes vocals. – SONS SONORS: es produeixen AMB vibració de les cordes vocals. – COMPTE!!! • Només els sons obstruents poden ser sords. • Sempre que apareix un so sord, té el seu equivalent sonor.