SlideShare a Scribd company logo
El Mapa de sòls de Catalunya
1:250 000
Ús dels mapes de sòls
Emilio Ascaso
Cap de la Unitat de sòls (Emili.Ascaso@icgc.cat)
Marc Vicens
Unitat de sòls (Marc.Vicens@icgc.cat)
Patricia López
Unitat de sòls (Pat.Lopez@icgc.cat)
Desembre-2019
Tremp - 2019
Continguts
1. Unes definicions prèvies
2. Estudi del sòl
3. Cartografia de sòls
4. El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000
5. Aplicacions del Mapa de sòls 1:250.000
6. “Profundo, franco y fresco”
7. Els sòls a la web de l’ICGC
2El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Tremp - 2019
Unes definicions prèvies
3
Definició de sòl:
La Comissió Europea ha definit el
sòl com la capa superior de l’escorça
terrestre que està composta per una
barreja de partícules minerals,
matèria orgànica, aigua, aire i
organismes vius; el que conforma un
entorn molt complex i variable.
Aquesta barreja, localitzada en la
interfase litosfera - hidrosfera -
atmosfera, constitueix un cos natural
viu, dinàmic, no renovable a curt i
mitjà termini, que compleix una sèrie
de funcions
Funcions ecològiques i ambientals
Funcions lligades a l’activitat humana
El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Tremp - 2019
4El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Tremp - 2019
Unes definicions prèvies
5El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
QUÈ ÉS UN MAPA DE SÒLS?
És un document que presenta els
principals tipus de sòls que apareixen en
un àrea determinada.
- La seva morfologia
- Les seves característiques: físiques,
químiques i biològiques
- La seva distribució espacial
Tremp - 2019
6El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Tremp - 2019
Unes definicions prèvies
7El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Escala: finalitat de treball (metodologia)
GT-4. Mapa de sòls 1:25.000 Mapa de sòls de Catalunya 1:250.000
Tremp - 2019
Estudi dels sòls
8
FICHA DE CAMPO
(DATOS GENERALES)
- REFERENCIA DE LA CALICATA
- COORDENADAS
- GEOMORFOLOGÍA
- (FORMA DEL RELIEVE, PENDIENTE, ORIENTACION…)
- CARACTERÍSTICAS DE SUPERFICIE
- (AFLORAMIENTOS, COSTRA SUPERFICIAL, GRIETAS...)
- VEGETACIÓN
- MATERIAL ORIGINAL
- DINÁMICA DE LA FORMA (EROSIÓN)
- RELACIONES SUELO-AGUA
- SALINIDAD
- -------------------
- CLASIFICACIÓN DEL PERFIL
Característiques intrinseques
vs.
Característiques dinàmiques
El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Tremp - 2019
Estudi dels sòls
9
FICHA DE CAMPO
(DESCRIPCIÓN DE LOS HORITZONTES)
- POTENCIA DE LOS HORIZONTES
- HORIZONTE GENÉTICO
- ESTADO DE HUMEDAD
- MANCHAS DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN
- ESTADO DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN
- TEXTURA (GRANULOMETRÍA)
- ELEMENTOS GRUESOS (>2 mm)
- ESTRUCTURA
- CONSISTENCIA
- COMPACIDAD
- ACUMULACIONES
- CIMENTACIONES
- CUTANES
- SISTEMA RADICULAR
- ACTIVIDAD BIOLÓGICA Y HUMANA
- PRUEBAS DE CAMPO (HCl, H2O2, ClBa…)
- LÍMITES ENTRE HORIZONTES
- HORIZONTES DE DIAGNÓSTICO
El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Tremp - 2019
Estudi dels sòls
10
Característiques intrinseques
vs.
Característiques dinàmiques
❑ Análisis de caracteritzación
❑ pH
❑ Conductividad eléctrica (1:5)
❑ Carbonatos
❑ Materia orgánica
❑ Textura (USDA)
❑ CIC (Capacidad de intercambio
catiónico)
❑ Cationes de cambio
❑ Capacidad de retención de agua
❑ Análisis salinidad
❑ Análisis fertilidad
❑ Contaminación de suelos
El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Tremp - 2019
Estudi dels sòls
11El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Tremp - 2019
Estudi dels sòls
12El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Tremp - 2019
Estudi dels sòls
13El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Tremp - 2019
Estudi dels sòls
14El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Tremp - 2019
15El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Tremp - 2019
Cartografia de sòl
16
Conveni DARP-ICGC
Any 2007
32 Cartografies
602.000 ha
10.232 Escandalls
25.350 Mostres analitzades
El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Tremp - 2019
17
2.213 Observacions (1:250.000)
1.858 Escandalls (1:25.000)
7.406 Mostres
El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Cartografia de sòl
Tremp - 2019
18El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Tremp - 2019
19El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El mapa de sòls de Catalunya
1:250.000
Tremp - 2019
20El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Tremp - 2019
21El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Tremp - 2019
Aplicacions del Mapa
22
INVENTARI DE SÒLS MOLT GENERAL
- Conèixer, a grans trets, els sòls existents a Catalunya
- Orientar adequadament estudis de sòls a portar a terme a
una escala més detallada
- Ajustar el procés de planificació
- Correcta avaluació dels recursos necessaris i dels
costos
- Establir metodologies de treball
- Dissenyar la Geobase de dades de sòls de l’ICGC
- Obtenir una coberta territorial completa per a Catalunya, al
mateix nivell que d’altres recursos i components del medi que
ja han estat publicats
El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Tremp - 2019
Aplicacions del Mapa
23
Mapes temàtics
Unitat d’hidrogeologia i geotermia
- Mapa de profunditats efectives del sòl
- Mapa de textures del sòl
- Mapa de conductivitat tèrmica (Thermomap)
El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Tremp - 2019
Aplicacions del Mapa
24
Cartografia Digital de Sòls
pH dels sòls de Catalunya
Millora de resultats en l’estimació del pH del sòls de Catalunya amb l’aplicació d’informació continguda en el
Mapa de sòls de Catalunya 1:250.000
El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Tremp - 2019
Aplicacions del Mapa
25
Cartografia Digital de Sòls
Estimació de la profunditat del sòl
Millora de resultats en l’estimació de la profunditat del sòls
en àrees de les comarques del Penedès, Garraf i Anoia
El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Tremp - 2019
Aplicacions del Mapa
26
Mapes temàtics
Mapa d’estocs de carboni orgànic en els
30 cm superficial dels sòls agrícoles
El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Tremp - 2019
Aplicacions del Mapa
27
INVENTARI DE SÒLS MOLT GENERAL
Warning!!!
- Donat l’elevat grau d’incertesa de les
delineacions representades (escala 1:250.000
fa que el grau de puresa sigui baix) i la
imprecisió amb la qual es poden establir els
límits entre delineacions. Aquest mapa NO
proporciona informació de sòls que permeti fer
prediccions pel que fa:
- Disseny de projectes concrets per a la
gestió del territori (transformacions en
regadiu, a plans de conservació de sòls;
- Estudis a nivell de finca.
El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Tremp - 2019
Profundo, franco y fresco
28El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
❑ Volum de sòl
❑ Profunditat efectiva del sòl
❑ Contingut d’elements grossos
❑ Limitacions
❑ Característiques físiques
❑ Textura / Granulometria
❑ Estructura
❑ Porositat
❑ Compactació
❑ Densitat real / Densitat aparent
❑ Capacitat de retenció d’aigua
❑ Capacitat de camp
❑ Punt de marciment permanent
❑ Característiques químiques
❑ Capacitat d’intercanvi catiònic
❑ pH
❑ Matèria orgànica
❑ Carbonat càlcic / Calcària activa
❑ Salinitat
❑ Guix
Tremp - 2019
Profundo, franco y fresco
29El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Volum de sòl
Profunditat efectiva del sòl
Contingut d’elements grossos
Tremp - 2019
Profundo, franco y fresco
30El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Volum de sòl
Limitacions físiques i químiques
Tremp - 2019
Profundo, franco y fresco
31El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Característiques físiques
Textura / Granulometria
2μm50 μm2000 μm
Tremp - 2019
Profundo, franco y fresco
32El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Característiques físiques
Estructura
Tremp - 2019
Profundo, franco y fresco
33El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Característiques físiques
Estructura
Tremp - 2019
Profundo, franco y fresco
34El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Característiques físiques
Estructura
Tremp - 2019
Profundo, franco y fresco
35El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Característiques físiques
Estructura
Tremp - 2019
Profundo, franco y fresco
36El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Característiques físiques
Capacitat de retenció d’aigua
COMPOSICIÓ D’UN SÒL NO SATURAT
AIGUA
MATERIAL
SÒLID
AIRE
AIRE
ESPAI PORÓS
ESPAI SÒLID
MATERIA
ORGÀNICA
AIGUA
MATERIA
MINERAL
Tremp - 2019
Profundo, franco y fresco
37El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Característiques físiques
Capacitat de retenció d’aigua
PMP CC AS
Aigua
higroscòpica
Aigua
Capil·lar
Aigua
gravitacional
drena fora de la
zona radicular
l’aigua queda
retinguda en la
zona capil·lar
l’aigua adherida a
les partícules del
sòl,
no es disponible per
a les plantes
Punt de marciment Capacitat de camp
Aigua disponible.
Les plantes poden
absorvir aquesta
aigua
(CRAD) Capacitat de retenció d’aigua disponible
-33 KPa (%)-1.500 KPa (%)
Tremp - 2019
38El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Característiques físiques
Capacitat de retenció d’aigua
Tremp - 2019
Profundo, franco y fresco
39El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Característiques físiques
Capacitat de retenció d’aigua
Pluja: 529,5 mm
Pluja màxima: 37,9 mm (24/6)
Dies de pluja: 70 (>1l/m2)
Tremp - 2019
Profundo, franco y fresco
40El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Característiques químiques
Capacitat d’intercanvi catiònic
Tremp - 2019
Profundo, franco y fresco
41El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Característiques químiques
pH
Tremp - 2019
Profundo, franco y fresco
42El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Característiques químiques
Matèria orgànica
Tremp - 2019
Profundo, franco y fresco
43El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Característiques químiques
Carbonat càlcic / Calcària activa
Tremp - 2019
Profundo, franco y fresco
44El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Característiques químiques
Salinitat
Tremp - 2019
Profundo, franco y fresco
45El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Característiques químiques
Salinitat
Tremp - 2019
Profundo, franco y fresco
46El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Característiques químiques
Guix
Tremp - 2019
Els sòls a la web de
l’ICGC
47
https://www.icgc.cat/ca/Administracio-i-empresa/Serveis/Sols
El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Tremp - 2019
Els sòls a la web de
l’ICGC
48
https://www.icgc.cat/ca/Administracio-i-
empresa/Eines/Visualitzadors-Geoindex/Geoindex-Sols
El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Tremp - 2019
Els sòls a la web de
l’ICGC
49
https://www.icgc.cat/ca/Administracio-i-
empresa/Eines/Visualitzadors-Geoindex/Geoindex-Sols
El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
Tremp - 2019
50El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya
1:250 000
Ús dels mapes de sòls
51
Tremp - 2019
Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya
Parc de Montjuïc,
E-08038 Barcelona
41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89)
www.icgc.cat
icgc@icgc.cat
twitter.com/ICGCat
facebook.com/ICGCat
Tel. (+34) 93 567 15 00
Fax (+34) 93 567 15 67
El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls

More Related Content

Similar to El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls

Importància del sòl en la nova llei d'Espais Agraris
Importància del sòl en la nova llei d'Espais AgrarisImportància del sòl en la nova llei d'Espais Agraris
Importància del sòl en la nova llei d'Espais Agraris
ICGCat
 
La Base de dades i Sistema d'Informació dels Sòls de Catalunya - Portal Geoíndex
La Base de dades i Sistema d'Informació dels Sòls de Catalunya - Portal GeoíndexLa Base de dades i Sistema d'Informació dels Sòls de Catalunya - Portal Geoíndex
La Base de dades i Sistema d'Informació dels Sòls de Catalunya - Portal Geoíndex
ICGCat
 
El Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000 (SGC, ICC, 1992). Una...
El Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000 (SGC, ICC, 1992). Una...El Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000 (SGC, ICC, 1992). Una...
El Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000 (SGC, ICC, 1992). Una...
ICGCat
 
El paper dels sòls davant del canvi climàtic
El paper dels sòls davant del canvi climàticEl paper dels sòls davant del canvi climàtic
El paper dels sòls davant del canvi climàtic
ICGCat
 
Projecte d'actualització digital del Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalun...
Projecte d'actualització digital del Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalun...Projecte d'actualització digital del Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalun...
Projecte d'actualització digital del Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalun...
ICGCat
 
Agricultura i observació de la Terra: amb els ulls de l'ICGC
Agricultura i observació de la Terra: amb els ulls de l'ICGCAgricultura i observació de la Terra: amb els ulls de l'ICGC
Agricultura i observació de la Terra: amb els ulls de l'ICGC
ICGCat
 
Informació geològica al servei de la societat
Informació geològica al servei de la societatInformació geològica al servei de la societat
Informació geològica al servei de la societat
ICGCat
 
Projecte marc espai fluvial riu Llobregat
Projecte marc espai fluvial riu LlobregatProjecte marc espai fluvial riu Llobregat
Projecte marc espai fluvial riu Llobregat
fidelspt
 
Prevencioriscsismic
PrevencioriscsismicPrevencioriscsismic
Prevencioriscsismic
University of Barcelona
 
Centre d'Interpretació de Sòls del Pirineu i projectes actuals
Centre d'Interpretació de Sòls del Pirineu i projectes actualsCentre d'Interpretació de Sòls del Pirineu i projectes actuals
Centre d'Interpretació de Sòls del Pirineu i projectes actuals
ICGCat
 
Protocol per Situació de Sequera
Protocol per Situació de SequeraProtocol per Situació de Sequera
Protocol per Situació de Sequera
ecologiaurbana
 
Anàlisi dels canvis en els usos i cobertes del sòl a Catalunya en els període...
Anàlisi dels canvis en els usos i cobertes del sòl a Catalunya en els període...Anàlisi dels canvis en els usos i cobertes del sòl a Catalunya en els període...
Anàlisi dels canvis en els usos i cobertes del sòl a Catalunya en els període...
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
 
2018 12-10-estat-de-les-obres-4-6 mg
2018 12-10-estat-de-les-obres-4-6 mg2018 12-10-estat-de-les-obres-4-6 mg
2018 12-10-estat-de-les-obres-4-6 mg
AVV Sant Andreu de Palomar
 
La diversitat dels sòls al Pirineu
La diversitat dels sòls al PirineuLa diversitat dels sòls al Pirineu
La diversitat dels sòls al Pirineu
ICGCat
 
CGD2019 - Sessió: "Sistemes d'informació Geogràfica: exemples de l'AMB i l'Aj...
CGD2019 - Sessió: "Sistemes d'informació Geogràfica: exemples de l'AMB i l'Aj...CGD2019 - Sessió: "Sistemes d'informació Geogràfica: exemples de l'AMB i l'Aj...
CGD2019 - Sessió: "Sistemes d'informació Geogràfica: exemples de l'AMB i l'Aj...
Congrés Govern Digital
 
El sòl com proveïdor clau de serveis ecosistèmics i la seva integració en l’a...
El sòl com proveïdor clau de serveis ecosistèmics i la seva integració en l’a...El sòl com proveïdor clau de serveis ecosistèmics i la seva integració en l’a...
El sòl com proveïdor clau de serveis ecosistèmics i la seva integració en l’a...
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
 
La geofísica aplicada: una eina de suport al coneixement geològic i geotècnic...
La geofísica aplicada: una eina de suport al coneixement geològic i geotècnic...La geofísica aplicada: una eina de suport al coneixement geològic i geotècnic...
La geofísica aplicada: una eina de suport al coneixement geològic i geotècnic...
ICGCat
 
Informació de sòls per al coneixement i la planificació territorial
Informació de sòls per al coneixement i la planificació territorialInformació de sòls per al coneixement i la planificació territorial
Informació de sòls per al coneixement i la planificació territorial
ICGCat
 
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territoriR+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
ICGCat
 

Similar to El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls (20)

Importància del sòl en la nova llei d'Espais Agraris
Importància del sòl en la nova llei d'Espais AgrarisImportància del sòl en la nova llei d'Espais Agraris
Importància del sòl en la nova llei d'Espais Agraris
 
La Base de dades i Sistema d'Informació dels Sòls de Catalunya - Portal Geoíndex
La Base de dades i Sistema d'Informació dels Sòls de Catalunya - Portal GeoíndexLa Base de dades i Sistema d'Informació dels Sòls de Catalunya - Portal Geoíndex
La Base de dades i Sistema d'Informació dels Sòls de Catalunya - Portal Geoíndex
 
El Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000 (SGC, ICC, 1992). Una...
El Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000 (SGC, ICC, 1992). Una...El Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000 (SGC, ICC, 1992). Una...
El Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000 (SGC, ICC, 1992). Una...
 
El paper dels sòls davant del canvi climàtic
El paper dels sòls davant del canvi climàticEl paper dels sòls davant del canvi climàtic
El paper dels sòls davant del canvi climàtic
 
Projecte d'actualització digital del Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalun...
Projecte d'actualització digital del Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalun...Projecte d'actualització digital del Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalun...
Projecte d'actualització digital del Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalun...
 
Agricultura i observació de la Terra: amb els ulls de l'ICGC
Agricultura i observació de la Terra: amb els ulls de l'ICGCAgricultura i observació de la Terra: amb els ulls de l'ICGC
Agricultura i observació de la Terra: amb els ulls de l'ICGC
 
Informació geològica al servei de la societat
Informació geològica al servei de la societatInformació geològica al servei de la societat
Informació geològica al servei de la societat
 
Projecte marc espai fluvial riu Llobregat
Projecte marc espai fluvial riu LlobregatProjecte marc espai fluvial riu Llobregat
Projecte marc espai fluvial riu Llobregat
 
Prevencioriscsismic
PrevencioriscsismicPrevencioriscsismic
Prevencioriscsismic
 
Centre d'Interpretació de Sòls del Pirineu i projectes actuals
Centre d'Interpretació de Sòls del Pirineu i projectes actualsCentre d'Interpretació de Sòls del Pirineu i projectes actuals
Centre d'Interpretació de Sòls del Pirineu i projectes actuals
 
Protocol per Situació de Sequera
Protocol per Situació de SequeraProtocol per Situació de Sequera
Protocol per Situació de Sequera
 
Anàlisi dels canvis en els usos i cobertes del sòl a Catalunya en els període...
Anàlisi dels canvis en els usos i cobertes del sòl a Catalunya en els període...Anàlisi dels canvis en els usos i cobertes del sòl a Catalunya en els període...
Anàlisi dels canvis en els usos i cobertes del sòl a Catalunya en els període...
 
Aigua
AiguaAigua
Aigua
 
2018 12-10-estat-de-les-obres-4-6 mg
2018 12-10-estat-de-les-obres-4-6 mg2018 12-10-estat-de-les-obres-4-6 mg
2018 12-10-estat-de-les-obres-4-6 mg
 
La diversitat dels sòls al Pirineu
La diversitat dels sòls al PirineuLa diversitat dels sòls al Pirineu
La diversitat dels sòls al Pirineu
 
CGD2019 - Sessió: "Sistemes d'informació Geogràfica: exemples de l'AMB i l'Aj...
CGD2019 - Sessió: "Sistemes d'informació Geogràfica: exemples de l'AMB i l'Aj...CGD2019 - Sessió: "Sistemes d'informació Geogràfica: exemples de l'AMB i l'Aj...
CGD2019 - Sessió: "Sistemes d'informació Geogràfica: exemples de l'AMB i l'Aj...
 
El sòl com proveïdor clau de serveis ecosistèmics i la seva integració en l’a...
El sòl com proveïdor clau de serveis ecosistèmics i la seva integració en l’a...El sòl com proveïdor clau de serveis ecosistèmics i la seva integració en l’a...
El sòl com proveïdor clau de serveis ecosistèmics i la seva integració en l’a...
 
La geofísica aplicada: una eina de suport al coneixement geològic i geotècnic...
La geofísica aplicada: una eina de suport al coneixement geològic i geotècnic...La geofísica aplicada: una eina de suport al coneixement geològic i geotècnic...
La geofísica aplicada: una eina de suport al coneixement geològic i geotècnic...
 
Informació de sòls per al coneixement i la planificació territorial
Informació de sòls per al coneixement i la planificació territorialInformació de sòls per al coneixement i la planificació territorial
Informació de sòls per al coneixement i la planificació territorial
 
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territoriR+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
 

More from ICGCat

Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
ICGCat
 
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
 Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
ICGCat
 
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfIntroducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
ICGCat
 
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSEls corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
ICGCat
 
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
ICGCat
 
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsAuscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
ICGCat
 
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatL’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
ICGCat
 
Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?
ICGCat
 
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
ICGCat
 
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdfPresentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
ICGCat
 
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitatCasos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
ICGCat
 
Aspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radarAspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radar
ICGCat
 
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitatCom des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
ICGCat
 
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
ICGCat
 
Competències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitatCompetències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitat
ICGCat
 
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
ICGCat
 
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
ICGCat
 
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
ICGCat
 
Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...
Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...
Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...
ICGCat
 
Autoconsum fotovoltaic amb geotèrmia: Centre AUTISME La Garriga i altres caso...
Autoconsum fotovoltaic amb geotèrmia: Centre AUTISME La Garriga i altres caso...Autoconsum fotovoltaic amb geotèrmia: Centre AUTISME La Garriga i altres caso...
Autoconsum fotovoltaic amb geotèrmia: Centre AUTISME La Garriga i altres caso...
ICGCat
 

More from ICGCat (20)

Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
 
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
 Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
 
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfIntroducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
 
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSEls corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
 
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
 
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsAuscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
 
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatL’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
 
Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?
 
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
 
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdfPresentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
 
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitatCasos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
 
Aspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radarAspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radar
 
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitatCom des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
 
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
 
Competències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitatCompetències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitat
 
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
 
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
 
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
 
Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...
Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...
Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...
 
Autoconsum fotovoltaic amb geotèrmia: Centre AUTISME La Garriga i altres caso...
Autoconsum fotovoltaic amb geotèrmia: Centre AUTISME La Garriga i altres caso...Autoconsum fotovoltaic amb geotèrmia: Centre AUTISME La Garriga i altres caso...
Autoconsum fotovoltaic amb geotèrmia: Centre AUTISME La Garriga i altres caso...
 

El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls

 • 1. El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000 Ús dels mapes de sòls Emilio Ascaso Cap de la Unitat de sòls (Emili.Ascaso@icgc.cat) Marc Vicens Unitat de sòls (Marc.Vicens@icgc.cat) Patricia López Unitat de sòls (Pat.Lopez@icgc.cat) Desembre-2019
 • 2. Tremp - 2019 Continguts 1. Unes definicions prèvies 2. Estudi del sòl 3. Cartografia de sòls 4. El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000 5. Aplicacions del Mapa de sòls 1:250.000 6. “Profundo, franco y fresco” 7. Els sòls a la web de l’ICGC 2El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 • 3. Tremp - 2019 Unes definicions prèvies 3 Definició de sòl: La Comissió Europea ha definit el sòl com la capa superior de l’escorça terrestre que està composta per una barreja de partícules minerals, matèria orgànica, aigua, aire i organismes vius; el que conforma un entorn molt complex i variable. Aquesta barreja, localitzada en la interfase litosfera - hidrosfera - atmosfera, constitueix un cos natural viu, dinàmic, no renovable a curt i mitjà termini, que compleix una sèrie de funcions Funcions ecològiques i ambientals Funcions lligades a l’activitat humana El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 • 4. Tremp - 2019 4El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 • 5. Tremp - 2019 Unes definicions prèvies 5El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls QUÈ ÉS UN MAPA DE SÒLS? És un document que presenta els principals tipus de sòls que apareixen en un àrea determinada. - La seva morfologia - Les seves característiques: físiques, químiques i biològiques - La seva distribució espacial
 • 6. Tremp - 2019 6El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 • 7. Tremp - 2019 Unes definicions prèvies 7El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Escala: finalitat de treball (metodologia) GT-4. Mapa de sòls 1:25.000 Mapa de sòls de Catalunya 1:250.000
 • 8. Tremp - 2019 Estudi dels sòls 8 FICHA DE CAMPO (DATOS GENERALES) - REFERENCIA DE LA CALICATA - COORDENADAS - GEOMORFOLOGÍA - (FORMA DEL RELIEVE, PENDIENTE, ORIENTACION…) - CARACTERÍSTICAS DE SUPERFICIE - (AFLORAMIENTOS, COSTRA SUPERFICIAL, GRIETAS...) - VEGETACIÓN - MATERIAL ORIGINAL - DINÁMICA DE LA FORMA (EROSIÓN) - RELACIONES SUELO-AGUA - SALINIDAD - ------------------- - CLASIFICACIÓN DEL PERFIL Característiques intrinseques vs. Característiques dinàmiques El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 • 9. Tremp - 2019 Estudi dels sòls 9 FICHA DE CAMPO (DESCRIPCIÓN DE LOS HORITZONTES) - POTENCIA DE LOS HORIZONTES - HORIZONTE GENÉTICO - ESTADO DE HUMEDAD - MANCHAS DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN - ESTADO DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN - TEXTURA (GRANULOMETRÍA) - ELEMENTOS GRUESOS (>2 mm) - ESTRUCTURA - CONSISTENCIA - COMPACIDAD - ACUMULACIONES - CIMENTACIONES - CUTANES - SISTEMA RADICULAR - ACTIVIDAD BIOLÓGICA Y HUMANA - PRUEBAS DE CAMPO (HCl, H2O2, ClBa…) - LÍMITES ENTRE HORIZONTES - HORIZONTES DE DIAGNÓSTICO El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 • 10. Tremp - 2019 Estudi dels sòls 10 Característiques intrinseques vs. Característiques dinàmiques ❑ Análisis de caracteritzación ❑ pH ❑ Conductividad eléctrica (1:5) ❑ Carbonatos ❑ Materia orgánica ❑ Textura (USDA) ❑ CIC (Capacidad de intercambio catiónico) ❑ Cationes de cambio ❑ Capacidad de retención de agua ❑ Análisis salinidad ❑ Análisis fertilidad ❑ Contaminación de suelos El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 • 11. Tremp - 2019 Estudi dels sòls 11El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 • 12. Tremp - 2019 Estudi dels sòls 12El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 • 13. Tremp - 2019 Estudi dels sòls 13El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 • 14. Tremp - 2019 Estudi dels sòls 14El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 • 15. Tremp - 2019 15El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 • 16. Tremp - 2019 Cartografia de sòl 16 Conveni DARP-ICGC Any 2007 32 Cartografies 602.000 ha 10.232 Escandalls 25.350 Mostres analitzades El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 • 17. Tremp - 2019 17 2.213 Observacions (1:250.000) 1.858 Escandalls (1:25.000) 7.406 Mostres El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Cartografia de sòl
 • 18. Tremp - 2019 18El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 • 19. Tremp - 2019 19El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls El mapa de sòls de Catalunya 1:250.000
 • 20. Tremp - 2019 20El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 • 21. Tremp - 2019 21El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 • 22. Tremp - 2019 Aplicacions del Mapa 22 INVENTARI DE SÒLS MOLT GENERAL - Conèixer, a grans trets, els sòls existents a Catalunya - Orientar adequadament estudis de sòls a portar a terme a una escala més detallada - Ajustar el procés de planificació - Correcta avaluació dels recursos necessaris i dels costos - Establir metodologies de treball - Dissenyar la Geobase de dades de sòls de l’ICGC - Obtenir una coberta territorial completa per a Catalunya, al mateix nivell que d’altres recursos i components del medi que ja han estat publicats El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 • 23. Tremp - 2019 Aplicacions del Mapa 23 Mapes temàtics Unitat d’hidrogeologia i geotermia - Mapa de profunditats efectives del sòl - Mapa de textures del sòl - Mapa de conductivitat tèrmica (Thermomap) El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 • 24. Tremp - 2019 Aplicacions del Mapa 24 Cartografia Digital de Sòls pH dels sòls de Catalunya Millora de resultats en l’estimació del pH del sòls de Catalunya amb l’aplicació d’informació continguda en el Mapa de sòls de Catalunya 1:250.000 El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 • 25. Tremp - 2019 Aplicacions del Mapa 25 Cartografia Digital de Sòls Estimació de la profunditat del sòl Millora de resultats en l’estimació de la profunditat del sòls en àrees de les comarques del Penedès, Garraf i Anoia El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 • 26. Tremp - 2019 Aplicacions del Mapa 26 Mapes temàtics Mapa d’estocs de carboni orgànic en els 30 cm superficial dels sòls agrícoles El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 • 27. Tremp - 2019 Aplicacions del Mapa 27 INVENTARI DE SÒLS MOLT GENERAL Warning!!! - Donat l’elevat grau d’incertesa de les delineacions representades (escala 1:250.000 fa que el grau de puresa sigui baix) i la imprecisió amb la qual es poden establir els límits entre delineacions. Aquest mapa NO proporciona informació de sòls que permeti fer prediccions pel que fa: - Disseny de projectes concrets per a la gestió del territori (transformacions en regadiu, a plans de conservació de sòls; - Estudis a nivell de finca. El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 • 28. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 28El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls ❑ Volum de sòl ❑ Profunditat efectiva del sòl ❑ Contingut d’elements grossos ❑ Limitacions ❑ Característiques físiques ❑ Textura / Granulometria ❑ Estructura ❑ Porositat ❑ Compactació ❑ Densitat real / Densitat aparent ❑ Capacitat de retenció d’aigua ❑ Capacitat de camp ❑ Punt de marciment permanent ❑ Característiques químiques ❑ Capacitat d’intercanvi catiònic ❑ pH ❑ Matèria orgànica ❑ Carbonat càlcic / Calcària activa ❑ Salinitat ❑ Guix
 • 29. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 29El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Volum de sòl Profunditat efectiva del sòl Contingut d’elements grossos
 • 30. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 30El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Volum de sòl Limitacions físiques i químiques
 • 31. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 31El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Característiques físiques Textura / Granulometria 2μm50 μm2000 μm
 • 32. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 32El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Característiques físiques Estructura
 • 33. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 33El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Característiques físiques Estructura
 • 34. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 34El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Característiques físiques Estructura
 • 35. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 35El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Característiques físiques Estructura
 • 36. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 36El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Característiques físiques Capacitat de retenció d’aigua COMPOSICIÓ D’UN SÒL NO SATURAT AIGUA MATERIAL SÒLID AIRE AIRE ESPAI PORÓS ESPAI SÒLID MATERIA ORGÀNICA AIGUA MATERIA MINERAL
 • 37. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 37El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Característiques físiques Capacitat de retenció d’aigua PMP CC AS Aigua higroscòpica Aigua Capil·lar Aigua gravitacional drena fora de la zona radicular l’aigua queda retinguda en la zona capil·lar l’aigua adherida a les partícules del sòl, no es disponible per a les plantes Punt de marciment Capacitat de camp Aigua disponible. Les plantes poden absorvir aquesta aigua (CRAD) Capacitat de retenció d’aigua disponible -33 KPa (%)-1.500 KPa (%)
 • 38. Tremp - 2019 38El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Característiques físiques Capacitat de retenció d’aigua
 • 39. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 39El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Característiques físiques Capacitat de retenció d’aigua Pluja: 529,5 mm Pluja màxima: 37,9 mm (24/6) Dies de pluja: 70 (>1l/m2)
 • 40. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 40El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Característiques químiques Capacitat d’intercanvi catiònic
 • 41. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 41El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Característiques químiques pH
 • 42. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 42El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Característiques químiques Matèria orgànica
 • 43. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 43El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Característiques químiques Carbonat càlcic / Calcària activa
 • 44. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 44El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Característiques químiques Salinitat
 • 45. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 45El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Característiques químiques Salinitat
 • 46. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 46El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Característiques químiques Guix
 • 47. Tremp - 2019 Els sòls a la web de l’ICGC 47 https://www.icgc.cat/ca/Administracio-i-empresa/Serveis/Sols El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 • 48. Tremp - 2019 Els sòls a la web de l’ICGC 48 https://www.icgc.cat/ca/Administracio-i- empresa/Eines/Visualitzadors-Geoindex/Geoindex-Sols El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 • 49. Tremp - 2019 Els sòls a la web de l’ICGC 49 https://www.icgc.cat/ca/Administracio-i- empresa/Eines/Visualitzadors-Geoindex/Geoindex-Sols El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 • 50. Tremp - 2019 50El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 • 51. El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000 Ús dels mapes de sòls 51 Tremp - 2019 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Parc de Montjuïc, E-08038 Barcelona 41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89) www.icgc.cat icgc@icgc.cat twitter.com/ICGCat facebook.com/ICGCat Tel. (+34) 93 567 15 00 Fax (+34) 93 567 15 67 El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls