SlideShare a Scribd company logo
1
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
DRAF
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN
PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN EMPAT
DOKUMEN STANDARD
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
)KSSR(
MODULTERAS
PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 4
i
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM‫محتويات‬
ii
FalsafahPendidikanKebangsaan
iii
iv
‫بسماللهالرحمنالرحيم‬
‫الحمدللهربالعالمينوالصلةوالسلمعليسيدنامحمد‬
‫وعليآلهوصحبهأجمعين‬
PENDAHULUAN
Kurikulum Standard Pendidikan Islam Sekolah Rendah dibina bagi memenuhi keperluan pendidikan Islam secara menyeluruh dan
bersepadu selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Islam. Pendidikan Islam sekolah rendah
memberikan penekanan kepada ilmu, nilai dan kemahiran asas syariah yang perlu dikuasai oleh setiap murid Islam.
Kurikulum ini merangkumi tujuh modul iaitu al-Quran, Hadis, Akidah, Ibadah, Sirah, Adab, dan Jawi. Proses pembelajaran dan
pengajaran hendaklah diolah dan disampaikan dengan berkesan melalui pelbagai kaedah dan teknik yang lebih menarik dan sentiasa
dikaitkan dengan pelbagai aspek ilmu dan amalan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Elemen merentas kurikulum juga diterapkan
bagi melahirkan generasi yang mampu mendepani cabaran abad 21. Penilaian dan pentaksiran yang bersifat holistik dan autentik juga
dijalankan secara berterusan bagi memastikan keberkesanan pembelajaran dan pengajaran.
Kurikulum Standard Pendidikan Islam Sekolah Rendah diharapkan mampu membentuk murid-murid yang berilmu, beriman,
berakhlak mulia, berketerampilan, bertanggungjawab, beramal soleh, dan bertakwa. Ia juga berupaya membentuk modal insan yang
bercita-cita tinggi, berdaya tahan, bersemangat juang, gigih berusaha dan mampu mengubah diri untuk menyumbang kepada tamadun
bangsa dan negara.
5
MATLAMAT
Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk melahirkan Muslim yang berilmu, beriman, berketrampilan, beramal soleh
dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa serta menyumbang ke
arah mempertingkatkan tamadun bangsa dan negara serta berjaya di dunia dan di akhirat.
OBJEKTIF
Murid yang mengikuti proses pembelajaran dan pengajaran melalui Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Islam
berkebolehan:
i. Membaca surah-surah terpilih daripada al-Quran dengan betul dan bertajwid serta mengamalkan pembacaannya dalam kehidupan
seharian;
ii. Menghafaz surah-surah terpilih daripada al-Quran untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian;
iii. Memahami maksud beberapa surah terpilih untuk diamalkan dan dihayati pengajarannya;
iv. Membaca dan memahami hadis-hadis terpilih untuk diamalkan dan dihayati pengajarannya;
v. Memahami dan meyakini asas-asas akidah sebagai pegangan dan benteng dalam kehidupan beragama;
vi. Memahami dan mengamalkan asas ibadat sebagai memenuhi tuntutan fardu ain dan fardu kifayah;
vii. Memahami dan mengambil iktibar daripada sirah Rasulullah s.a.w. bagi menanam rasa kecintaan kepada baginda;
viii. Memahami, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian; dan
ix. Membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa.
FOKUS MATA PELAJARAN
6
Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Islam tahap satu memberikan penekanan kepada kemahiran membaca dan
menghafaz al-Quran, pemantapan asas-asas akidah, ibadah dan adab serta menjadikan sirah Rasulullah s.a.w. sebagai iktibar dalam
kehidupan.
Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Islam tahap dua memberikan penekanan yang lebih mendalam kepada kemahiran
membaca dan menghafaz al-Quran, membaca dan memahami pengajaran hadis, pemantapan akidah, ibadah dan adab serta menjadikan
sirah Rasulullah s.a.w. sebagai iktibar dalam kehidupan.
Pada akhir pembelajaran dan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah, murid mampu memahami tuntutan Fardu Ain dan
Fardu Kifayah serta menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan.
ORGANISASI KANDUNGAN
Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Islam dibangunkan dengan memberikan penekanan kepada standard kandungan dan
standard pembelajaran yang perlu diketahui serta boleh dilakukan oleh murid. Standard Kandungan Pendidikan Islam sekolah rendah
dibahagikan kepada tujuh modul iaitu:
Modul al-Quran
Modul ini memberikan penekanan kepada kemahiran membaca al-Quran dengan betul, fasih dan bertajwid serta menghafaz dan
memahami surah-surah pilihan dengan menghayati dan mengamalkan pengajarannya dalam kehidupan.
Modul Hadis
Modul ini memberikan penekanan kepada kemahiran membaca hadis, memahami pengertian dan huraian hadis secara umum serta
menghayati dan mengamalkan pengajarannya dalam kehidupan.
7
8
Modul Akidah
Modul ini memberikan penekanan kepada kemahiran memahami dan menghayati konsep akidah serta mengaplikasikannya dalam
kehidupan.
Modul Ibadah
Modul ini memberi penekanan kepada kemahiran memahami, menghayati dan mengamalkan konsep ibadah dalam kehidupan.
Modul Sirah
Modul ini memberikan penekanan kepada pemahaman sirah Rasulullah s.a.w. dan mengambil iktibar serta meneladaninya dalam
kehidupan.
Modul Adab
Modul ini memberikan penekanan kepada memahami, menghayati, mengamalkan tatacara dan hubungan manusia dengan Allah, sesama
manusia dan alam sekitar.
Modul Jawi
Modul ini memberikan penekanan kepada kemahiran membaca dan menulis jawi serta asas seni khat.
STATUS
9
Mata pelajaran Pendidikan Islam ialah mata pelajaran teras kepada murid Islam yang wajib diajarkan di institusi pendidikan yang
mempunyai sekurang-kurangnya 5 orang murid Islam.
10
PERUNTUKAN WAKTU
Peruntukan waktu Pendidikan Islam ialah sebanyak 6 waktu di sekolah kebangsaan, 4 waktu di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan
Tamil.
Peruntukan masa bagi mata pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan ialah 180 minit seminggu yang boleh dibahagikan
kepada 6 waktu dengan 30 minit setiap waktu, manakala Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil ialah sebanyak 120 minit seminggu
yang boleh dibahagikan kepada 4 waktu dengan 30 minit setiap waktu.
STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
Transformasi kurikulum menegaskan penggunaan pelbagai strategi pembelajaran dan pengajaran yang memberikan penekanan kepada
pembelajaran secara “hands-on learning”. Dalam konteks Pendidikan Islam, pembelajaran dan pengajaran memberikan penekanan
kepada kesepaduan ilmu dan amali. Strategi pembelajaran dan pengajaran yang dirancang merangkumi pendekatan, kaedah dan teknik
bagi mencapai standard pembelajaran.
Pendekatan dimaksudkan sebagai arah atau hala yang diambil untuk menuju sesuatu sasaran. Pendekatan pengajaran merupakan
haluan atau aspek yang digunakan berasaskan teori-teori, model-model atau generalisasi yang tertentu untuk memulakan proses
pengajaran sesuatu isi pelajaran atau kemahiran. Antara pendekatan yang dicadangkan dalam Pendidikan Islam adalah seperti berikut:
1. Pendekatan Induktif dan Deduktif
2. Pendekatan Berpusatkan Guru
3. Pendekatan Berpusatkan Murid
4. Pembelajaran Konstruktivisme
5. Pembelajaran Kontekstual
6. Pembelajaran Masteri
7. Pembelajaran Akses Kendiri
8. Pembelajaran Pengaturan Kendiri
9. Kajian Masa Depan
10. Teori Kecerdasan Pelbagai
11
Kaedah pengajaran merupakan beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan tertentu dan sistematik bertujuan untuk
mencapai objektif pembelajaran dalam jangka masa pendek. Kaedah pengajaran menterjemahkan pendekatan pengajaran yang
dipilih oleh guru dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Antara kaedah pengajaran yang dicadangkan adalah seperti:
1. Talaqqi Musyafahah
2. Bercerita
3. Latih Tubi
4. Main Peranan
5. Perbincangan
6. Permainan
7. Penyelesaian Masalah
8. Tasmik
9. Kuiz
10. Lakonan
11. Soal Jawab
12. Projek
13. Sumbangsaran
14. Lawatan
Bagi memastikan sesuatu pembelajaran dan pengajaran berjaya dan mencapai objektif, guru perlu memahami standard
pembelajaran yang hendak dicapai. Kemahiran guru mengaplikasikan pendekatan, kaedah dan teknik dalam proses pembelajaran dan
pengajaran Pendidikan Islam akan membantu guru mencapai standard pembelajaran yang ditetapkan. Guru juga perlu merancang dan
melaksanakan pentaksiran bagi mengesan standard pembelajaran telah dicapai.
12
KREATIVITIGURUDALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
Daya kreativiti dan inovatif murid perlu dibangunkan ke tahap optimum supaya murid mampu menyumbang ke arah pembangunan agama,
masyarakat, bangsa dan negara. Guru yang kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran dan pengajaran akan merangsang dan
memotivasikan murid untuk meneroka bidang ilmu yang baharu, menjana idea untuk menghasilkan tugasan dengan lebih kreatif, menilai
kualiti hasil kerja dan mengerah pemikiran bercapah seterusnya menyerlahkan personaliti individu yang kreatif.
Kreativiti dalam pembelajaran dan pengajaran Pendidikan Islam akan merangsang murid untuk membuat kajian dan penyelidikan,
penyelesaian masalah dalam kehidupan dan penghasilan pelbagai bahan dengan mengaplikasi pengetahuan, pemahaman dan kemahiran.
Kreativiti ini juga akan dapat menjana idea murid dalam mengaitkan ilmu Islam dengan ilmu sains, teknologi dan kemanusiaan.
PENILAIANDANPENTAKSIRAN
Pelbagai kaedah pentaksiran digunakan untuk membolehkan penilaian yang lebih autentik dan holistik. Pentaksiran formatif
dijalankan secara berterusan semasa pembelajaran dan pengajaran untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam
pembelajaran. Kelemahan murid yang dikenal pasti perlu diatasi melalui aktiviti pemulihan dan kekuatan murid perlu ditingkatkan melalui
aktiviti pengayaan. Di samping itu pentaksiran sumatif dilaksanakan untuk menentukan tahap penguasaan dan pencapaian murid.
PENUTUP
Kandungan kurikulum ini digubal untuk memenuhi keperluan setiap Muslim dari segi fardhu ain dan fardhu kifayah bagi mencapai
kebahagiaan di dunia dan akhirat, bersesuaian dengan peringkat dan keupayaan murid sekolah rendah.
13
‫فرثاتاءن‬‫عموم‬‫تاهف‬‫كماهيرن‬‫فنديديقن‬‫إسلم‬)KSSR(
‫تاه‬
‫ف‬
‫كماهيرن‬
‫تفسيرن‬‫ستندرد‬
1‫علمو‬‫موريد‬‫مغواساءي‬‫اساس‬،‫فغتاهوان‬‫كماهيرن‬‫دان‬‫نيل ي‬‫دالم‬‫تاجوق‬‫يغ‬.‫دفلجري‬
2‫عملي‬
‫موريد‬‫منجلسكن‬‫كونسيف‬‫اتاو‬‫مغضوناكن‬،‫فغتاهوان‬‫كماهيرن‬‫دان‬‫نيلي‬‫سخارا‬‫فركتيك‬‫دالم‬‫تاجوق‬‫يغ‬
‫دفلجري‬
3‫عملن‬‫موريد‬‫مغافليكاسيكن‬،‫فغتاهوان‬‫كماهيرن‬‫دان‬‫نيلي‬‫درفد‬‫تاجوق‬‫يغ‬‫دفلجري‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬‫سهارين‬
4‫التزام‬
‫موريد‬‫منجاديكن‬،‫فغتاهوان‬‫كماهيرن‬‫دان‬‫نيلي‬‫درفد‬‫تاجوق‬‫يغ‬‫دفلجري‬‫سباضاي‬‫عملن‬‫دان‬‫ملكوكنث‬
‫سخارا‬‫برسوغضوه‬‫سوغضوه‬ -‫سرتا‬‫برتغضوغجواب‬‫ملقساناكن‬‫سسواتو‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬‫سهارين‬
5
‫فغحياتن‬
‫موريد‬‫ممبري‬‫جوستيفيكاسي‬‫اتاو‬‫استقامة‬‫ترهادف‬‫تيندقن‬‫يغ‬‫دلكوكن‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬‫سهارين‬‫برداسركن‬
،‫فغتاهوان‬‫كماهيرن‬‫دان‬‫نيلي‬‫درفد‬‫تاجوق‬‫يغ‬.‫دفلجري‬
6‫فنطبيعتن‬
‫موريد‬‫مغالمي‬‫فراوبهن‬‫تيغكه‬،‫لكو‬‫خارا‬‫فميكيرن‬‫سرتا‬‫ممفاميركن‬‫خيري‬٢‫كفيمفينن‬‫سباضاي‬‫سأورغ‬
‫يغ‬‫برتقوى‬‫برداسركن‬،‫فغتاهوان‬‫كماهيرن‬‫دان‬‫نيلي‬‫درفد‬‫تاجوق‬‫يغ‬‫تله‬‫دفلجري‬‫دان‬‫بوليه‬‫دخونتوهي‬
‫اتاو‬‫بوليه‬‫ممبيمبيغ‬‫اورغ‬‫لءين‬.
‫كوريكولومستندردفنديديقنإسلم‬
14
‫تاهونامفت‬
‫ستندردكاندوغن‬‫ستندردفمبلجرن‬‫تاه‬
‫ف‬
‫كماهيرن‬
‫ستندردفريستاسي‬
1.‫القرءان‬
1.1‫باخاءن‬‫دان‬‫حفظن‬
1.1.1‫ممباخ‬‫،مغحفظ‬‫دان‬
‫مغعملسورة‬
،‫القارعة‬‫سورة‬‫العادي‬
‫ات‬‫دانسورة‬‫الزلزلة‬
‫دغن‬
‫بتول‬‫دان‬‫برتجويد‬
1.1.1.1‫ممباخ‬‫دان‬‫مغحفظ‬‫سورة‬
‫القارعة‬‫دغن‬
‫بتول‬‫دان‬‫برتجويد‬
1.1.1.2‫ممباخ‬‫دان‬‫مغحفظ‬‫سورة‬
‫العاديات‬‫دغن‬‫بتول‬
‫دان‬‫برتجويد‬
1.1.1.3‫ممباخ‬‫دان‬‫مغحفظ‬‫سورة‬
‫الزلزلة‬‫دغن‬
‫بتول‬‫دان‬‫برتجويد‬
1.1.1.4‫مغعمل‬‫باخاءن‬‫دان‬‫حفظن‬
‫سورة‬‫القارعة،العاديات‬
‫دان‬‫الزلزلة‬‫دالم‬‫صلة‬‫سرتا‬
‫كهيدوفن‬‫هارين‬
1‫علمو‬
‫موريد‬‫بوليه‬‫ممباخ‬‫سورة‬
،‫القارعة‬‫سورة‬‫العاديات‬‫دانسورة‬‫الزلزلة‬.
2‫عملي‬
‫موريد‬‫بوليه‬‫ممباخ‬‫سورة‬
،‫القارعة‬‫سورة‬‫العاديات‬‫دانسورة‬‫الزلزلة‬‫دغن‬
.‫باءيق‬
3‫عملن‬
‫موريد‬‫بوليه‬‫ممباخ‬‫سورة‬
،‫القارعة‬‫سورة‬‫العاديات‬‫دانسورة‬‫الزلزلة‬‫دغن‬
‫باءيق‬‫سرتا‬‫دعملكن‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬.‫سهارين‬
4‫التزام‬
‫موريد‬‫بركبوليهن‬‫ممباخسورة‬
،‫القارعة‬‫سورة‬‫العاديات‬‫دانسورة‬‫الزلزلة‬‫دغن‬
‫بتول‬‫دان‬‫برتجويد‬‫سرتا‬‫التزام‬‫ممباخ‬
.‫القرءان‬
5
‫فغحايتن‬‫موريد‬‫بركبوليهن‬‫ممباخ‬‫سورة‬
،‫القارعة‬‫سورة‬‫العاديات‬‫دانسورة‬‫الزلزلة‬‫دغن‬
‫بتول‬‫دان‬‫برتجويد‬‫سرتا‬‫استقامة‬‫ممباخ‬
.‫القرءان‬
15
6‫فنطبيعتن‬
‫موريد‬‫بركبوليهن‬‫ممباخ‬‫سورة‬
،‫القارعة‬‫سورة‬‫العاديات‬‫دانسورة‬‫الزلزلة‬‫دغن‬
‫بتول‬‫دان‬‫برتجويد‬‫سرتا‬‫دافت‬‫دخونتوهي‬
‫باخاءنث‬‫اتاو‬‫بوليه‬‫ممبيمبيغ‬‫اورغ‬.‫لءين‬
16
‫ستندردكاندوغن‬‫ستندردفمبلجرن‬
‫تاه‬
‫ف‬
‫كماهيرن‬‫ستندردفريستاسي‬
1‫علمو‬
‫موريد‬‫بوليه‬‫مغحفظسورة‬
،‫القارعة‬‫سورة‬‫العاديات‬‫دانسورة‬.‫الزلزلة‬
2‫عملي‬
‫موريد‬‫بوليه‬‫مغحفظسورة‬
،‫القارعة‬‫سورة‬‫العاديات‬‫دانسورة‬‫الزلزلة‬‫دغن‬
.‫باءيق‬
3‫عملن‬
‫موريد‬‫بوليه‬‫مغحفظسورة‬
،‫القارعة‬‫سورة‬‫العاديات‬‫دانسورة‬‫الزلزلة‬‫دغن‬
‫باءيق‬‫سرتا‬‫دعملكن‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬.‫سهارين‬
4‫التزام‬
‫موريد‬‫بركبوليهن‬‫مغحفظسورة‬
،‫القارعة‬‫سورة‬‫العاديات‬‫دانسورة‬‫الزلزلة‬‫دغن‬
‫بتول‬‫دان‬‫برتجويد‬‫سرتا‬‫التزام‬‫مغحفظ‬
.‫القرءان‬
5
‫فغحايتن‬‫موريد‬‫بركبوليهن‬‫مغحفظسورة‬
،‫القارعة‬‫سورة‬‫العاديات‬‫دانسورة‬‫الزلزلة‬‫دغن‬
‫بتول‬‫دان‬‫برتجويد‬‫سرتا‬‫استقامة‬‫مغحفظ‬
.‫القرءان‬
17
‫ستندردكاندوغن‬‫ستندردفمبلجرن‬
‫تاه‬
‫ف‬
‫كماهيرن‬‫ستندردفريستاسي‬
6‫فنطبيعتن‬
‫موريد‬‫بركبوليهن‬‫مغحفظسورة‬
،‫القارعة‬‫سورة‬‫العاديات‬‫دانسورة‬‫الزلزلة‬‫دغن‬
‫بتول‬‫دان‬‫برتجويد‬‫سرتا‬‫دافت‬‫دخونتوهي‬
‫باخاءنث‬‫اتاو‬‫بوليه‬‫ممبيمبيغ‬‫اورغ‬.‫لءين‬
18
‫ستندردكاندوغن‬‫ستندردفمبلجرن‬‫تاهف‬‫كماهيرن‬‫ستندردفريستاسي‬
1.2‫كفهمن‬
1.2.1،‫ممهمي‬
‫مغ‬‫اناليسيسدان‬‫مثقيني‬
‫سجاره‬
‫فنورونن‬‫القرءان‬
1.2.1.1‫منجلسكنفريغكتفنورونن‬‫القر‬
‫ءان‬
1.2.1.2‫منجلسكنتيمفوهفنورونن‬‫القر‬
‫ءان‬
1.2.1.3‫مغاناليسيس‬‫بيلغن‬
‫سورةدان‬‫جزء‬
1.2.1.4‫مغنلفستيايةدانسورةفرتامدت‬
‫ورونكن‬
1.2.1.5‫مثقيني‬‫القرءان‬‫سباضاي‬
‫كلم‬‫ال‬
‫دان‬‫فمباخاءنث‬‫سباضاي‬‫عملنها‬
‫رين‬
1‫علمو‬‫موريد‬‫مثاتاكن‬‫سجاره‬‫فنورونن‬‫القرءان‬
2‫عملي‬‫موريد‬‫منجلسكن‬‫سجاره‬‫فنورونن‬‫القرءان‬
3‫عملن‬‫موريد‬‫مغهورايكن‬‫سجاره‬‫فنورونن‬‫القرءان‬
4‫التزام‬‫موريد‬‫مغاناليسيس‬‫سجاره‬‫فنورونن‬‫القرءان‬
‫دان‬‫مغهوبوغكاءيتكنث‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬‫سهارين‬
5‫فغحايتن‬‫موريد‬‫مغاناليسيس‬‫سجاره‬‫فنورونن‬‫القرءان‬‫دان‬
‫مغعملكن‬‫صيفت‬‫صبردالم‬‫كهيدوفن‬.‫سهارين‬
6
‫فنطبيعت‬
‫ن‬
‫موريد‬‫مغاناليسيس‬‫سجاره‬‫فنورونن‬‫القرءان‬‫دان‬
‫مثقينيالقرءانسباضايكلم‬‫الله‬‫سرتامنجاديكن‬
‫فمباخاءنث‬.‫سباضايعملنهارين‬
1.2.2،‫مغاناليسيس‬
‫مغعمل‬
‫دانمغحياتي‬‫سورة‬
‫الفلق‬
1.2.2.1‫منرغكن‬‫فغنلن‬‫سورة‬‫الفلق‬
1.2.2.2‫مغهورايكن‬‫ارتي‬‫اية‬‫درفد‬
‫سورة‬‫الفلق‬
1.2.2.3‫مروموسكن‬‫فغاجرن‬‫سورة‬
1‫علمو‬‫موريد‬‫مثاتاكن‬‫فغنلن‬‫دان‬‫فغرتين‬‫اية‬‫سورة‬
.‫الفلق‬
2
‫عملي‬‫موريد‬‫منجلسكنفغنلن‬‫دان‬‫فغرتين‬‫اية‬‫سورة‬
.‫الفلق‬
19
‫ستندردكاندوغن‬‫ستندردفمبلجرن‬‫تاهف‬‫كماهيرن‬‫ستندردفريستاسي‬
‫الفلق‬‫دان‬‫مغهوبوغكاءيتكن‬
‫دغن‬‫ايسو‬‫سماس‬
1.2.2.4‫مغعملكن‬‫دان‬‫مغحياتي‬
‫فغاجرن‬‫سورة‬‫الفلق‬
3‫عملن‬‫موريد‬‫مغافليكاسيكن‬‫فغاجرن‬‫اية‬‫درفد‬‫سورة‬
‫الفلق‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬‫سهارين‬.
4‫التزام‬
‫موريد‬‫مغافليكاسيكن‬‫فغاجرن‬‫درفد‬‫سورة‬
‫الفلق‬‫دان‬‫برالتزام‬‫مغعملكنث‬‫دالم‬
‫كهيدوفن‬.‫سهارين‬
5‫فغحايتن‬
‫موريد‬‫مروموسكن‬‫فغاجرن‬‫درفد‬‫سورة‬
‫الفلق‬‫دان‬‫استقامة‬‫مغعملكنث‬‫دالم‬
‫كهيدوفن‬.‫سهارين‬
6
‫فنطبيعت‬
‫ن‬
‫موريد‬‫مروموسكن‬‫فغاجرن‬‫درفد‬‫سورة‬
‫الفلق‬‫دان‬‫استقامة‬‫مغعملكنث‬‫دالم‬
‫كهيدوفن‬‫سهارين‬‫سرتا‬‫دافت‬‫دخونتوهي‬
‫عملنث‬‫اتاو‬‫بوليه‬‫ممبيمبيغ‬‫اورغ‬.‫لءين‬
1.2.3،‫مغاناليسيس‬
‫مغعمل‬
1.2.3.1‫منرغكن‬‫فغنلن‬‫سورة‬
‫الخلص‬
1
‫علمو‬‫موريد‬‫مثاتاكن‬‫فغنلن‬‫دان‬‫فغرتين‬‫اية‬‫سورة‬
.‫الخلص‬
20
‫ستندردكاندوغن‬‫ستندردفمبلجرن‬‫تاهف‬‫كماهيرن‬‫ستندردفريستاسي‬
‫دانمغحياتي‬‫سورة‬
‫الخلص‬
1.2.3.2‫مغهورايكن‬‫ارتي‬‫اية‬‫درفد‬
‫سورة‬‫الخلص‬
1.2.3.3‫مروموسكن‬‫فغاجرن‬‫سورة‬
‫الخلص‬‫دان‬
‫مغهوبوغكاءيتكن‬‫دغن‬
‫ايسو‬‫سماس‬
1.2.3.4‫مغعملكن‬‫دان‬‫مغحياتي‬
‫فغاجرن‬‫سورة‬‫الخلص‬
2‫عملي‬‫موريد‬‫منجلسكنفغنلن‬‫دان‬‫فغرتين‬‫اية‬‫سورة‬
.‫الخلص‬
3‫عملن‬‫موريد‬‫مغافليكاسيكن‬‫فغاجرن‬‫اية‬‫درفد‬‫سورة‬‫ا‬
‫الخلص‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬‫سهارين‬.
4‫التزام‬
‫موريد‬‫مغافليكاسيكن‬‫فغاجرن‬‫درفد‬‫سورة‬‫ا‬
‫الخلص‬‫دان‬‫برالتزام‬‫مغعملكنث‬‫دالم‬
‫كهيدوفن‬.‫سهارين‬
5‫فغحايتن‬
‫موريد‬‫مروموسكن‬‫فغاجرن‬‫درفد‬‫سورة‬
‫الخلص‬‫دان‬‫استقامة‬‫مغعملكنث‬‫دالم‬
‫كهيدوفن‬.‫سهارين‬
6
‫فنطبيعت‬
‫ن‬
‫موريد‬‫مروموسكن‬‫فغاجرن‬‫درفد‬‫سورة‬
‫الخلص‬‫دان‬‫استقامة‬‫مغعملكنث‬‫دالم‬
‫كهيدوفن‬‫سهارين‬‫سرتا‬‫دافت‬‫دخونتوهي‬
‫عملنث‬‫اتاو‬‫بوليه‬‫ممبيمبيغ‬‫اورغ‬.‫لءين‬
1.3‫تجويد‬:
1.3.1‫مغنلفستي‬‫دان‬‫ممباخ‬
‫اية‬‫يغ‬‫مغاندوغي‬
‫حكوم‬‫مد‬
1.3.1.1‫مغنلفستي‬
‫دان‬‫ممباخ‬‫فوتوغن‬‫ايةيغمغاند‬
‫وغي‬‫حكوممدليندغنبتول‬
1.3.1.2‫مغنلفستي‬
1
‫علمو‬‫موريد‬‫بوليه‬‫مغنل‬‫فستي‬‫دان‬‫ممباخ‬‫فوتوغن‬
‫اية‬‫القرءان‬‫يغ‬‫مغاندوغي‬‫حكوم‬‫تجويد‬‫مد‬،‫لين‬
‫مد‬‫عارض‬،‫للسكون‬‫مد‬‫واجب‬،‫متصل‬‫مد‬
‫جائز‬‫منفصل‬،‫مد‬‫صلة‬‫طويلة‬‫دان‬‫مد‬.‫فرق‬
21
‫ستندردكاندوغن‬‫ستندردفمبلجرن‬‫تاهف‬‫كماهيرن‬‫ستندردفريستاسي‬
‫دان‬‫ممباخ‬‫فوتوغن‬‫ايةيغمغاندو‬
‫غيحكوممد‬‫عارضللسكون‬‫د‬
‫غنبتول‬
1.3.1.3‫مغنلفستي‬
‫دان‬‫ممباخ‬‫فوتوغن‬‫ايةيغمغاند‬
‫وغيحكوم‬‫مد‬‫واجب‬
‫متصل‬‫دغنبتول‬
1.3.1.4‫مغنلفستي‬
‫دان‬‫ممباخ‬‫فوتوغن‬‫ايةيغمغاند‬
‫وغيحكوممد‬‫جائزمنفصل‬‫د‬
‫غنبتول‬
1.3.1.5‫مغنلفستي‬
‫دان‬‫ممباخ‬‫فوتوغن‬‫ايةيغمغاند‬
‫وغيحكوم‬‫مد‬‫صلة‬
‫طويلة‬‫دغنبتول‬
1.3.1.6‫مغنلفستي‬
‫دان‬‫ممباخ‬‫فوتوغن‬‫ايةيغمغاند‬
‫وغيحكوم‬‫مد‬‫فرق‬‫دغنبتول‬
2‫عملي‬
‫موريد‬‫بوليه‬‫مغنل‬‫فستي‬‫دان‬‫ممباخ‬‫فوتوغن‬
‫اية‬‫القرءان‬‫يغ‬‫مغاندوغي‬‫حكوم‬‫تجويد‬‫مد‬،‫لين‬
‫مد‬‫عارض‬،‫للسكون‬‫مد‬‫واجب‬،‫متصل‬‫مد‬
‫جائز‬‫منفصل‬،‫مد‬‫صلة‬‫طويلة‬‫دان‬‫مد‬‫فرق‬
‫دغن‬‫باءيق‬.
3‫عملن‬
‫موريد‬‫بوليه‬‫ممباخ‬‫دان‬‫مغافليكاسيكن‬‫حكوم‬
‫تجويد‬‫مد‬،‫لين‬‫مد‬‫عارض‬،‫للسكون‬‫مد‬‫واجب‬
،‫متصل‬‫مد‬‫جائز‬‫منفصل‬،‫مد‬‫صلة‬‫طويلة‬
‫دان‬‫مد‬‫فرق‬‫دغن‬‫بتول‬.
4
‫التزام‬‫موريد‬‫بركبوليهن‬‫دان‬‫برالتزام‬‫ممباخ‬‫اية‬
‫القرءان‬‫يغ‬‫مغاندوغي‬‫حكوم‬‫مد‬،‫لين‬‫مد‬
‫عارض‬،‫للسكون‬‫مد‬‫واجب‬،‫متصل‬‫مد‬‫جائز‬
‫منفصل‬،‫مد‬‫صلة‬‫طويلة‬‫دان‬‫مد‬‫فرق‬‫دغن‬
‫بتول‬.
22
‫ستندردكاندوغن‬‫ستندردفمبلجرن‬‫تاهف‬‫كماهيرن‬‫ستندردفريستاسي‬
5‫فغحايتن‬
‫موريد‬‫بركبوليهن‬‫ممباخ‬‫اية‬‫القرءان‬‫يغ‬
‫مغاندوغي‬‫حكوم‬‫مد‬،‫لين‬‫مد‬‫عارض‬،‫للسكون‬
‫مد‬‫واجب‬،‫متصل‬‫مد‬‫جائز‬‫منفصل‬،‫مد‬‫صلة‬
‫طويلة‬‫دان‬‫مد‬‫فرق‬‫دغن‬‫بتول‬‫سخارا‬‫استقامة‬.
6
‫فنطبيعت‬
‫ن‬
‫موريد‬‫بركبوليهن‬‫ممباخ‬‫اية‬‫القرءان‬‫يغ‬
‫مغاندوغي‬‫حكوم‬‫مد‬،‫لين‬‫مد‬‫عارض‬،‫للسكون‬
‫مد‬‫واجب‬،‫متصل‬‫مد‬‫جائز‬‫منفصل‬،‫مد‬‫صلة‬
‫طويلة‬‫دان‬‫مد‬‫فرق‬‫دغن‬‫بتول‬‫سخارا‬‫استقامة‬
‫سرتا‬‫دافت‬‫دخونتوهي‬‫باخاءنثاتاو‬‫بوليه‬
‫ممبيمبيغ‬‫اورغ‬.‫لءين‬
2.‫حديث‬
2.1،‫ممباخ‬‫مغاناليسيس‬
‫دانمغحياتي‬‫حديث‬‫مغحرم‬
‫تي‬‫تتامو‬
2.1.1‫ممباخ‬‫حديث‬‫دان‬‫ترجمهنث‬
2.1.2‫منرغكن‬‫مقصود‬‫تتامو‬
2.1.3‫مغهورايكن‬‫كفنتيغن‬
‫ملقساناكن‬‫تونتوتن‬‫حديث‬
1
‫علمو‬‫موريد‬‫ممباخ‬‫حديث‬‫دان‬‫ترجمهنث‬.
2
‫عملي‬‫موريد‬‫منجلسكن‬‫تونتوتن‬‫حديث‬‫دان‬‫ممفركتيككن‬
‫خارامغحرمتي‬.‫تتامو‬
23
‫ستندردكاندوغن‬‫ستندردفمبلرجرن‬‫تاهف‬‫كماهيرن‬‫ستندردفريستاسي‬
‫قالرسولللهصلياللهعليه‬
‫وسلم‬:
‫ف‬َ ‫ر‬ِ ‫خ‬ِ ‫مال‬ِ ‫و‬ْ ‫ي‬َ ‫ل‬ْ ‫وا‬َ ‫ه‬ِ ‫الل‬ِ ‫نب‬ُ ‫م‬ِ ‫ؤ‬ْ ‫ي‬ُ ‫ن‬َ ‫كا‬َ ‫من‬َ ‫و‬َ
‫ه‬ُ ‫ف‬َ ‫ي‬ْ ‫ض‬َ ‫م‬ْ ‫ر‬ِ ‫ك‬ْ ‫ي‬ُ ‫ل‬( )‫رواهالبخاريومسلم‬
‫سبدا‬‫رسول‬‫ال‬‫صلى‬‫ال‬‫عليه‬
:‫وسلم‬
‫دان‬‫سسيافا‬‫يغ‬‫برايمان‬‫كفد‬‫ال‬
‫دان‬‫هاري‬‫اخيرة‬‫مك‬‫هندقله‬
‫ممولياكن‬‫تتامو‬
2.1.4‫منجلسكن‬‫خارا‬‫ممولياكن‬‫تتامو‬
2.1.5‫مغاناليسيس‬‫عاقبة‬
‫تيدقممولياكن‬‫تتامو‬
2.1.6‫مغعملدانمغحياتي‬‫تونتوتن‬‫حدي‬
‫ث‬
3‫عملن‬
‫موريد‬‫منجلسكن‬‫دان‬‫مغافليكاسيكن‬‫تونتوتن‬
‫حديث‬‫مغحرمتي‬‫تتامو‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬.‫سهارين‬
4‫التزام‬
‫موريد‬‫مغهورايكن‬‫تونتوتن‬‫حديث‬‫مغحرمتي‬
‫تتامو‬‫دان‬‫مغعملكنث‬‫سخارا‬‫بر‬‫سوغضوه‬-
‫سوغضوه‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬‫سهارين‬.
5‫فغحايتن‬
‫موريد‬‫مغاناليسيس‬‫تونتوتن‬‫حديث‬‫مغحرمتي‬
‫تتامودان‬‫ممبري‬‫رجوستيفيكاسيكفنتيغن‬
‫ملقساناكنث‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬.‫سهارين‬
6
‫فنطبيعت‬
‫ن‬
‫موريد‬‫مغعملكن‬‫تونتوتن‬‫حديث‬‫مغحرمتي‬‫تتامو‬
‫دان‬‫مغحياتي‬‫كفنتيغنث‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬‫سهارين‬
‫سرتا‬‫دافت‬‫دخونتوهي‬‫عملنث‬‫اتاو‬‫بوليه‬
‫ممبيمبيغ‬‫اورغ‬.‫ليءين‬
3.‫عقيدة‬
3.1
‫ممهميدانميقينيكونسيفبرايم‬
‫انكفد‬‫قضاء‬‫دانقدر‬
3.1.1‫مثاتاكن‬‫فغرتين‬‫قضاء‬‫دانقدر‬
3.1.2‫مروموسمقصود‬‫برايمانكفد‬‫ق‬
‫ضاء‬‫دانقدر‬
3.1.3‫منرغكن‬‫دليل‬‫نقلي‬‫دانارتيث‬
3.1.4‫مغهوبوغكايءيتكن‬
‫كسن‬‫برايمانكفد‬‫قضاء‬‫دانقدر‬
1‫علمو‬‫موريد‬‫مثاتاكن‬‫فركارا‬‫اساس‬‫قضاء‬‫دانقدر‬.
2‫عملي‬‫موريد‬‫منجلسكن‬‫كونسيف‬‫قضاء‬‫دانقدر‬.
3
‫عملن‬‫موريد‬‫منجلسكن‬‫كونسيف‬‫قضاء‬‫دانقدر‬
‫دانمغافليكاسي‬‫كفهمنث‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬.‫سهارين‬
24
‫ستندردكاندوغن‬‫ستندردفمبلرجرن‬‫تاهف‬‫كماهيرن‬‫ستندردفريستاسي‬
‫دالم‬‫كهيدوفن‬‫سهارين‬
3.1.5‫مغاناليسيس‬‫عاقبة‬‫تيدق‬
‫برايمانكفد‬‫قضاء‬‫دانقدر‬
3.1.6‫مرضا‬‫يء‬‫ي‬‫كتنتوان‬‫ال‬‫دان‬
‫صبر‬‫مغهادفي‬‫دوضايءنث‬
4‫التزام‬
‫موريد‬‫مغاناليسيس‬‫كفهمن‬‫برايمانكفد‬‫قضاء‬‫دانقدر‬
‫دغن‬‫منجاديكنث‬‫سباضاي‬‫فضغن‬‫دالم‬
‫كهيدوفن‬‫سهارين‬.
5‫فغحايتن‬
‫موريد‬‫مروموس‬‫كفهمن‬‫برايمانكفد‬‫قضاء‬‫دانقدر‬
‫دان‬‫منجاديكنث‬‫سباضاي‬‫اساس‬‫تيندقن‬‫دالم‬
‫كهيدوفن‬.‫سهارين‬
6
‫فنطبيعت‬
‫ن‬
‫موريد‬‫مروموس‬‫كفهمن‬‫برايمانكفد‬‫قضاء‬‫دانقدر‬
‫سرتا‬‫منجاديكنث‬‫سباضاي‬‫اساس‬‫تيندقن‬‫دالم‬
‫كهيدوفن‬‫سهارين‬‫دان‬‫دافت‬‫دخونتوهياتاو‬‫بوليه‬
‫ممبيمبيغ‬‫اورغ‬.‫ليءين‬
3.2‫ميقينيدانممبوقتيكناللهبر‬‫ص‬
‫يفت‬‫وحدانية‬
3.2.1‫منرغكنفغرتين‬‫وحدانية‬
3.2.2‫مروموسمقصود‬‫ميقينياللهبر‬
‫صيفت‬‫وحدانية‬
3.2.3‫منرغكن‬‫دليل‬‫نقلي‬‫دانارتيث‬
3.2.4
‫مغهوبوغكايءيتكن‬‫كسن‬‫ميقينيال‬
‫لهبر‬‫صيفت‬‫وحدانية‬‫دالم‬
‫كهيدوفن‬‫سهارين‬
1‫علمو‬‫موريد‬‫مثاتاكن‬‫فركارا‬‫اساسوحدانية‬.
2‫عملي‬‫موريد‬‫منجلسكن‬‫كونسيفوحدانية‬.
3‫عملن‬‫موريد‬‫منجلسكن‬‫كونسيفوحدانية‬
‫دانمغافليكاسي‬‫كفهمنث‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬.‫سهارين‬
4
‫التزام‬‫موريد‬‫مغاناليسيس‬‫كفهمن‬‫اللهبر‬‫صيفت‬‫وحدانية‬
‫دغن‬‫منجاديكنث‬‫سباضاي‬‫فضغن‬‫دالم‬
‫كهيدوفن‬‫سهارين‬.
25
‫ستندردكاندوغن‬‫ستندردفمبلرجرن‬‫تاهف‬‫كماهيرن‬‫ستندردفريستاسي‬
3.2.5‫مغاناليسيس‬‫عاقبة‬‫تيدق‬
‫ميقينياللهبر‬‫صيفت‬‫وحدانية‬
3.2.6‫منجايءوهيفركارا‬٢‫شيريك‬
5‫فغحايتن‬
‫موريد‬‫مروموس‬‫كفهمن‬‫اللهبر‬‫صيفت‬‫وحدانية‬
‫دان‬‫منجاديكنث‬‫سباضاي‬‫اساس‬‫تيندقن‬‫دالم‬
‫كهيدوفن‬.‫سهارين‬
6
‫فنطبيعت‬
‫ن‬
‫موريد‬‫مروموس‬‫كفهمن‬‫اللهبر‬‫صيفت‬‫وحدانية‬
‫سرتا‬‫منجاديكنث‬‫سباضاي‬‫اساس‬‫تيندقن‬‫دالم‬
‫كهيدوفن‬‫سهارين‬‫دان‬‫دافت‬‫دخونتوهياتاو‬‫بوليه‬
‫ممبيمبيغ‬‫اورغ‬.‫ليءين‬
3.3‫ميقينيدانممبوقتيكنالله‬‫بر‬
‫صيفتقدرة‬
3.3.1‫منرغكنفغرتين‬‫قدرة‬
3.3.2‫مروموسمقصود‬‫ميقيني‬
‫الله‬‫برصيفتقدرة‬
3.3.3‫منرغكن‬‫دليل‬‫نقلي‬‫دان‬‫ع‬‫قلي‬
3.3.4‫مغهوبوغكايءيتكن‬‫كسن‬‫ميقيني‬
‫الله‬‫برصيفتقدرة‬‫دالم‬
‫كهيدوفن‬‫سهارين‬
3.3.5‫مغاناليسيس‬‫عاقبةتيدق‬‫ميقيني‬
1‫علمو‬‫موريد‬‫مثاتاكن‬‫فركارا‬‫اساسالله‬‫برصيفتقدرة‬.
2‫عملي‬‫موريد‬‫منجلسكن‬‫كونسيفالله‬‫برصيفتقدرة‬.
3‫عملن‬‫موريد‬‫منجلسكن‬‫كونسيفالله‬‫برصيفتقدرة‬
‫دانمغافليكاسي‬‫كفهمنث‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬.‫سهارين‬
4
‫التزام‬‫موريد‬‫مغاناليسيس‬‫كفهمن‬‫الله‬‫برصيفتقدرة‬‫دغن‬
‫منجاديكنث‬‫سباضاي‬‫فضغن‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬
‫سهارين‬.
26
‫ستندردكاندوغن‬‫ستندردفمبلرجرن‬‫تاهف‬‫كماهيرن‬‫ستندردفريستاسي‬
‫الله‬‫برصيفتقدرة‬
3.3.6‫ممبوقتيكنكيقينن‬‫ديري‬
‫ترهادف‬‫ال‬
‫برصيفت‬‫قدرة‬‫دغنمغهيندر‬
‫ي‬‫صيفت‬‫تكبور‬
5‫فغحايتن‬
‫موريد‬‫مروموس‬‫كفهمن‬‫الله‬‫برصيفتقدرة‬‫دان‬
‫منجاديكنث‬‫سباضاي‬‫اساس‬‫تيندقن‬‫دالم‬
‫كهيدوفن‬.‫سهارين‬
6
‫فنطبيعت‬
‫ن‬
‫موريد‬‫مروموس‬‫كفهمن‬‫الله‬‫برصيفتقدرة‬‫سرتا‬
‫منجاديكنث‬‫سباضاي‬‫اساس‬‫تيندقن‬‫دالم‬
‫كهيدوفن‬‫سهارين‬‫دان‬‫دافت‬‫دخونتوهياتاو‬‫بوليه‬
‫ممبيمبيغ‬‫اورغ‬.‫ليءين‬
3.4‫ممهميدانميقيني‬‫نام‬‫الله‬‫سس‬‫س‬‫الس‬
‫لم‬
3.4.1‫مثاتاكنفغرتين‬‫السلم‬
3.4.2‫منرغكنمقصود‬‫ميقيني‬‫نام‬
‫الله‬‫السلم‬
3.4.3‫منرغكن‬‫دليل‬‫نقلي‬‫دانع‬‫قلي‬
3.4.4‫مغهوبوغكسسسسسسايءيتكن‬
‫كسن‬‫ميقيني‬‫نام‬‫الله‬‫السلم‬‫سم‬‫س‬‫دال‬
‫كهيدوفن‬‫سهارين‬
3.4.5‫مغاناليسيس‬‫عاقبةتيدق‬‫ميقيني‬‫نام‬
‫الله‬‫السلم‬
3.4.6‫ممبوقسسسسسستيكنكيقينن‬‫ديسسسسسسري‬
1‫علمو‬‫موريد‬‫مثاتاكن‬‫فركارا‬‫اساس‬‫نام‬‫الله‬‫السلم‬.
2‫عملي‬‫موريد‬‫منجلسكن‬‫كونسيف‬‫نام‬‫الله‬‫السلم‬.
3‫عملن‬‫موريد‬‫منجلسكن‬‫كونسيف‬‫نام‬‫الله‬‫السلم‬
‫دانمغافليكاسي‬‫كفهمنث‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬.‫سهارين‬
4‫التزام‬
‫موريد‬‫مغاناليسيس‬‫كفهمن‬‫نام‬‫الله‬‫السلم‬‫دغن‬
‫منجاديكنث‬‫سباضاي‬‫فضغن‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬
‫سهارين‬.
5
‫فغحايتن‬‫موريد‬‫مروموس‬‫كفهمن‬‫نام‬‫الله‬‫السلم‬‫دان‬
‫منجاديكنث‬‫سباضاي‬‫اساس‬‫تيندقن‬‫دالم‬
27
‫ستندردكاندوغن‬‫ستندردفمبلرجرن‬‫تاهف‬‫كماهيرن‬‫ستندردفريستاسي‬
‫ترهادف‬‫نام‬
‫الله‬‫السلم‬‫مللويءي‬‫خيفتايءن‬
‫ال‬
‫كهيدوفن‬.‫سهارين‬
6
‫فنطبيعت‬
‫ن‬
‫موريد‬‫مروموس‬‫كفهمن‬‫نام‬‫الله‬‫السلم‬‫سرتا‬
‫منجاديكنث‬‫سباضاي‬‫اساس‬‫تيندقن‬‫دالم‬
‫كهيدوفن‬‫سهارين‬‫دان‬‫دافت‬‫دخونتوهياتاو‬‫بوليه‬
‫ممبيمبيغ‬‫اورغ‬.‫ليءين‬
3.5‫سدانميقيني‬‫س‬‫ممهمي‬‫نام‬‫الله‬‫الهاد‬
‫ي‬
3.5.1‫مثاتاكنفغرتين‬‫الهادي‬
3.5.2‫منرغكنمقصود‬‫ميقيني‬‫نام‬
‫الله‬‫الهادي‬
3.5.3‫منرغكن‬‫دليل‬‫نقلي‬
3.5.4‫منخادغكناوسها‬‫يغ‬‫بوليه‬
‫دلكوكن‬
‫اونتوقمندافتكنهدايةال‬
3.5.5‫مغاناليسيس‬‫كلبيهناورغيغمندافت‬
‫هدايةال‬
3.5.6‫مغاناليسيس‬
‫عاقبة‬‫اورغيغتيدقمندافتهدايةا‬
1‫علمو‬‫موريد‬‫مثاتاكن‬‫فركارا‬‫اساس‬‫نام‬‫الله‬‫الهادي‬.
2‫عملي‬‫موريد‬‫منجلسكن‬‫كونسيف‬‫نام‬‫الله‬‫الهادي‬.
3‫عملن‬‫موريد‬‫منجلسكن‬‫كونسيف‬‫نام‬‫الله‬‫الهادي‬
‫دانمغافليكاسي‬‫كفهمنث‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬.‫سهارين‬
4‫التزام‬
‫موريد‬‫مغاناليسيس‬‫كفهمن‬‫نام‬‫الله‬‫الهادي‬‫دغن‬
‫منجاديكنث‬‫سباضاي‬‫فضغن‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬
‫سهارين‬.
5
‫فغحايتن‬‫موريد‬‫مروموس‬‫كفهمن‬‫نام‬‫الله‬‫الهادي‬‫دان‬
‫منجاديكنث‬‫سباضاي‬‫اساس‬‫تيندقن‬‫دالم‬
‫كهيدوفن‬.‫سهارين‬
28
‫ستندردكاندوغن‬‫ستندردفمبلرجرن‬‫تاهف‬‫كماهيرن‬‫ستندردفريستاسي‬
‫ل‬
3.5.7‫ممبوقتيكنكيقينن‬‫ديري‬
‫ترهادف‬‫نام‬‫الله‬‫الهادي‬
‫مللويءي‬‫عملن‬‫بر‬‫دعاء‬
6
‫فنطبيعت‬
‫ن‬
‫موريد‬‫مروموس‬‫كفهمن‬‫نام‬‫الله‬‫الهادي‬‫سرتا‬
‫منجاديكنث‬‫سباضاي‬‫اساس‬‫تيندقن‬‫دالم‬
‫كهيدوفن‬‫سهارين‬‫دان‬‫دافت‬‫دخونتوهياتاو‬‫بوليه‬
‫ممبيمبيغ‬‫اورغ‬.‫ليءين‬
3.6‫ممهميسسدانميقيني‬‫فركسسارا‬
:‫سمعيات‬‫فهال‬‫دان‬‫دوسا‬
3.6.1‫مثاتاكنفغرتين‬‫فهال‬‫دان‬‫دوسا‬
3.6.2‫منرغكنشرط‬
٢‫اونتوقمندافتكنفهال‬
3.6.3
‫مغهورايكن‬‫خارامنجايءوهيدر‬
‫فدملكوكندوسا‬
3.6.4‫مغاناليسيس‬‫فا‬‫يء‬‫يده‬‫اورغيغمغمب‬
‫يلبرتتنتغفهالداندوسا‬
3.6.5‫برسضراملكوكنكبايءيقن‬‫دانمني‬
‫غضلكنفركارا‬٢‫منكر‬
1‫علمو‬‫موريد‬‫مثاتاكن‬‫فركارا‬‫اساس‬‫فهال‬‫دان‬.‫دوسا‬
2‫عملي‬‫موريد‬‫منجلسكن‬‫كونسيف‬‫فهال‬‫دان‬.‫دوسا‬
3‫عملن‬
‫موريد‬‫مغهورايكن‬‫كونسيف‬‫فهال‬‫دان‬‫دوسا‬
‫سرتا‬‫ملكوكنكبايءيقن‬‫دانمنيغضلكنفركارامنكر‬
‫دالم‬‫كهيدوفن‬.‫سهارين‬
4‫التزام‬
‫موريد‬‫مغاناليسيس‬‫كونسيف‬‫فهال‬‫دان‬‫دوسا‬
‫سرتا‬‫برسوغضوه‬–‫سوغضوه‬
‫ملكوكنكبايءيقن‬‫دانمنيغضلكنفركارامنكر‬‫دالم‬
‫كهيدوفن‬.‫سهارين‬
5
‫فغحايتن‬‫موريد‬‫مغاناليسيس‬‫كونسيف‬‫فهال‬‫دان‬‫دوسا‬
‫سرتا‬‫برسوغضوه‬–‫سوغضوه‬
‫ملكوكنكبايءيقن‬‫دانمنيغضلكنفركارامنكر‬‫دالم‬
29
‫ستندردكاندوغن‬‫ستندردفمبلرجرن‬‫تاهف‬‫كماهيرن‬‫ستندردفريستاسي‬
‫كهيدوفن‬‫سهارين‬‫سخارا‬.‫استقامة‬
6
‫فنطبيعت‬
‫ن‬
‫موريد‬‫مروموس‬‫كونسيف‬‫فهال‬‫دان‬‫دوسا‬
‫سرتا‬‫منجاديكنث‬‫سباضاي‬‫اساس‬‫تيندقن‬‫دالم‬
‫كهيدوفن‬‫سهارين‬‫دان‬‫دافت‬‫دخونتوهياتاو‬‫بوليه‬
‫ممبيمبيغ‬‫اورغ‬.‫ليءين‬
.4‫عبادة‬
4.1‫ممهمي‬‫دان‬‫مغعملكن‬
‫خارا‬‫برسوخي‬‫درفد‬
‫نجيس‬،‫مخففة‬
‫متوسطة‬‫دان‬
‫مغلظة‬‫دغن‬‫بتول‬
4.1.1‫منرغكن‬‫ارتي‬‫نجيس‬
4.1.2‫منجلسسسسكن‬‫فغرتيسسسن‬‫نجيسسسس‬
‫مخففة‬،‫متوسطة‬‫دان‬
‫مغلظة‬
4.1.3‫مغهورايكن‬‫خارا‬٢‫برسسسوخي‬
‫درفد‬‫نجيس‬‫مخففة‬،
‫متوسطة‬‫دان‬‫مغلظة‬
4.1.4‫سسسسسسيكن‬‫س‬‫مغافليكاس‬‫سسسسسسارا‬‫س‬‫خ‬٢
‫برسسسسوخي‬‫درفسسسد‬‫نجيسسسس‬
‫مخففة‬،‫متوسطة‬‫دان‬
‫مغلظة‬‫دغن‬‫بتول‬‫دالم‬
‫كهيدوفن‬‫سهارين‬
4.1.5‫اسسستقامة‬‫منجسساض‬‫كبرسسسيهن‬
1‫علمو‬‫موريد‬‫مثاتاكن‬‫فركارا‬‫اساس‬‫برسوخي‬‫درفد‬
‫نجيس‬،‫مخففة‬‫متوسطة‬‫دان‬‫مغلظة‬.
2‫عملي‬
‫موريد‬‫منجلسكن‬‫دان‬‫ممفركتيككن‬
‫خارا‬‫برسوخي‬‫درفد‬‫نجيس‬،‫مخففة‬
‫متوسطة‬‫دان‬‫مغلظة‬.
3‫عملن‬
‫موريد‬‫منجلسكن‬‫دان‬‫مغافليكاسيكن‬‫خارا‬‫برسوخي‬
‫درفد‬‫نجيس‬،‫مخففة‬‫متوسطة‬‫دان‬
‫مغلظة‬‫دغن‬‫بتول‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬.‫سهارين‬
4
‫التزام‬‫موريد‬‫مغهورايكن‬‫دان‬‫مغعملكن‬‫خارا‬
‫برسوخي‬‫درفد‬‫نجيس‬،‫مخففة‬‫متوسطة‬
‫دان‬‫مغلظة‬‫سخارا‬‫سمفورنا‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬
.‫سهارين‬
30
‫ستندردكاندوغن‬‫ستندردفمبلرجرن‬‫تاهف‬‫كماهيرن‬‫ستندردفريستاسي‬
‫دالم‬‫كهيدوفن‬‫سهارين‬
5‫فغحايتن‬
‫موريد‬‫مغهورايكن‬‫دان‬‫مغعملكن‬‫خارا‬‫برسوخي‬
‫درفد‬‫نجيس‬،‫مخففة‬‫متوسطة‬‫دان‬
‫مغلظة‬‫سخارا‬‫سمفورنا‬‫سرتا‬‫استقامة‬‫دالم‬
‫كهيدوفن‬.‫سهارين‬
6
‫فنطبيعت‬
‫ن‬
‫موريد‬‫مغهورايكن‬‫دان‬‫مغعملكن‬‫خارا‬
‫برسوخي‬‫درفد‬‫نجيس‬،‫مخففة‬‫متوسطة‬
‫دان‬‫مغلظة‬‫سخارا‬‫استقامة‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬
‫سهارين‬‫سرتا‬‫دافت‬
‫دخونتوهياتاو‬‫بوليهممبيمبيغ‬‫اورغ‬.‫ليءين‬
31
‫ستندردكاندوغن‬‫ستندردفمبلرجرن‬‫تاهف‬‫كماهيرن‬‫ستندردفريستاسي‬
4.2‫ممهمي‬‫دان‬‫مغعملكن‬
‫منديوارجب‬‫دغن‬‫سمفورنا‬
4.2.1‫مثاتاكنارتيمنديوارجب‬
4.2.2‫منرغكن‬‫دليل‬‫نقليوارجب‬
‫مندي‬‫دان‬‫ارتيث‬
4.2.3‫منجلسكن‬‫سبب‬٢‫منديوارجب‬
4.2.4‫ممفرينخيكن‬‫روكونمنديوارجب‬
4.2.5‫سيمولسيمنديوارجب‬‫دغن‬
‫بتول‬
4.2.6‫مغنل‬
‫فستيفركارا‬‫يغدلرغ‬‫كتيك‬‫بر‬
‫حدث‬‫بسر‬
1‫علمو‬‫موريد‬‫مثاتاكن‬‫فركارا‬‫اساسمنديوارجب‬.
2‫عملي‬‫موريد‬‫منجلسكن‬‫دان‬‫تونجوق‬‫خارامنديوارجب‬.
3‫عملن‬‫موريد‬‫منجلسكن‬‫دان‬‫مغافليكاسيكن‬‫خارا‬
‫منديوارجب‬‫دغن‬.‫بتول‬
4‫التزام‬‫موريد‬‫مغاناليسيس‬‫دان‬‫مغافليكاسيكن‬‫خارا‬
‫منديوارجب‬‫دغن‬‫سمفورنا‬.
5
‫فغحايتن‬‫موريد‬‫مغاناليسيس‬‫دان‬‫ملكوكن‬‫خارا‬‫منديوارجب‬
‫سخارا‬‫سمفورنا‬‫دغن‬‫منكنكن‬‫كفنتيغن‬
.‫ملكوكنث‬
32
‫ستندردكاندوغن‬‫ستندردفمبلرجرن‬‫تاهف‬‫كماهيرن‬‫ستندردفريستاسي‬
4.2.7‫ملقساناكن‬‫مندي‬‫وارجب‬‫دغن‬
‫سمفورنا‬
6
‫فنطبيعت‬
‫ن‬
‫موريد‬‫مغاناليسيس‬‫دان‬‫ملكوكن‬‫خارا‬‫منديوارجب‬
‫سخارا‬‫سمفورنا‬‫دغن‬‫منكنكن‬‫كفنتيغن‬
‫ملكوكنث‬‫سرتا‬‫دافت‬‫دخونتوهياتاو‬‫بوليه‬
‫ممبيمبيغ‬‫اورغ‬.‫ليءين‬
4.3‫ممهميدان‬‫مغعملكن‬
‫روكون‬‫صلة‬‫دغن‬
‫سمفورنا‬
4.3.1‫مثاتاكن‬‫ارتيروكونصلة‬
4.3.2‫ممفرينخيكن‬‫روكون‬‫صلة‬
4.3.3‫مغكلسيفيكاسي‬‫فمبهاضين‬‫روك‬
‫ون‬‫صلة‬
4.3.4‫مغافليكاسيكن‬‫روكون‬‫صلة‬
‫دغن‬‫بتول‬
4.3.5‫استقامة‬‫ملكوكن‬‫صلة‬
‫فرض‬‫دغن‬‫سمفورنا‬
1‫علمو‬‫موريد‬‫مثاتاكن‬‫روكونصلة‬.
2‫عملي‬‫موريد‬‫منجلسكن‬‫دان‬‫ممفركتيككن‬
‫روكونصلة‬.
3‫عملن‬‫موريد‬‫منجلسكن‬‫دان‬‫مغافليكاسيكنروكونصلة‬
‫دغن‬‫بتول‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬‫سهارين‬
4‫التزام‬‫موريد‬‫مغهورايكن‬‫دان‬‫مغعملكن‬‫روكونصلة‬
‫سخارا‬‫سمفورنا‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬‫سهارين‬
5
‫فغحايتن‬‫موريد‬‫مغهورايكن‬‫دان‬‫مغعملكن‬‫روكونصلة‬
‫سخارا‬‫سمفورنا‬‫سرتا‬‫استقامة‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬
‫سهارين‬
33
‫ستندردكاندوغن‬‫ستندردفمبلرجرن‬‫تاهف‬‫كماهيرن‬‫ستندردفريستاسي‬
6
‫فنطبيعت‬
‫ن‬
‫موريد‬‫مغهورايكن‬‫دان‬‫مغعملكن‬‫روكونصلة‬
‫سخارا‬‫استقامة‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬‫سهارين‬‫سرتا‬
‫دافت‬‫دخونتوهياتاو‬‫بوليه‬‫ممبيمبيغ‬‫اورغ‬
.‫ليءين‬
4.4‫ممهمي‬‫دان‬‫مغعملكن‬
‫تونتوتن‬‫منوتوف‬‫عورة‬
‫دغن‬‫سمفورنا‬
4.4.1‫مثاتاكن‬‫فغر‬‫تين‬‫عورة‬
4.4.2‫منرغكن‬‫دليل‬‫نقلي‬‫دان‬
‫ارتيث‬‫كوارجيفن‬‫منوتوف‬
‫عورة‬
4.4.3‫ممفرينخيكن‬‫حد‬‫عورة‬‫دان‬
‫مغافليكاسيكن‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬
‫سهارين‬
4.4.4‫استقامة‬‫منوتوفعورة‬‫دغن‬
‫سمفورنا‬
1‫علمو‬‫موريد‬‫مثاتاكن‬‫فركارا‬‫اساستونتوتن‬‫منوتوف‬
.‫عورة‬
2‫عملي‬‫موريد‬‫منجلسكن‬‫دان‬‫ممفركتيككن‬‫تونتوتن‬
‫منوتوف‬.‫عورة‬
3‫عملن‬
‫موريد‬‫منجلسكن‬‫دان‬‫مغافليكاسيكن‬‫تونتوتن‬
‫منوتوف‬‫عورة‬‫دغن‬‫بتول‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬
.‫سهارين‬
4‫التزام‬
‫موريد‬‫مغهورايكن‬‫دان‬‫مغعملكن‬‫تونتوتن‬
‫منوتوف‬‫عورة‬‫سخارا‬‫سمفورنا‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬
.‫سهارين‬
5
‫فغحايتن‬‫موريد‬‫مغاناليسيس‬‫دان‬‫مغعملكن‬‫تونتوتن‬
‫منوتوف‬‫عورة‬‫سخارا‬‫سمفورنا‬‫سرتا‬‫استقامة‬
34
‫ستندردكاندوغن‬‫ستندردفمبلرجرن‬‫تاهف‬‫كماهيرن‬‫ستندردفريستاسي‬
‫دغن‬‫منكنكن‬‫كفنتيغن‬‫ملكوكنث‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬
.‫سهارين‬
6
‫فنطبيعت‬
‫ن‬
‫موريد‬‫مغاناليسيس‬‫دان‬‫مغعملكن‬‫تونتوتن‬
‫منوتوف‬‫عورة‬‫سخارا‬‫استقامة‬‫دغن‬‫منكنكن‬
‫كفنتيغن‬‫ملكوكنث‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬‫سهارين‬
‫سرتا‬‫دافت‬‫دخونتوهياتاو‬‫بوليه‬‫ممبيمبيغ‬‫اورغ‬
.‫ليءين‬
5.‫سيره‬
5.1‫ممهمي‬‫دان‬‫مغمبيل‬
‫اعتيباردرفد‬
‫فريستيوافننتغنترهادفدع‬
‫وهرسول‬‫الله‬‫باضي‬
‫ملهيركن‬‫راس‬
‫كخينتايءن‬‫ترهادف‬
‫بضيندا‬
5.1.1‫منجلسكن‬‫بنتوق‬
‫فننتغنترهادفدعوهرسول‬‫الله‬

5.1.2‫مغاناليسيستيندقن‬‫رسول‬‫الله‬‫ت‬
‫رهادف‬‫فننتغندعوهث‬
5.1.3‫مغافليكاسيكن‬‫اخلق‬‫رسول‬‫الله‬
‫دالم‬
‫مغهادفيفننتغنترهادفدعوهث‬
5.1.4‫ممبوقتيكن‬‫كخينتايءن‬‫ترهادف‬
‫رسول‬‫الله‬‫مللويءي‬
‫تيندقن‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬
‫سهارين‬
1‫علمو‬
‫موريد‬‫مثاتاكن‬‫فريستيوا‬‫فننتغن‬‫ترهادف‬
‫دعوه‬‫رسول‬‫ال‬
2‫عملي‬
‫موريد‬‫منجلسكن‬‫فريستيوا‬‫فننتغن‬‫ترهادف‬
‫دعوه‬‫رسول‬‫ال‬
3‫عملن‬
‫موريد‬‫مهورايكن‬‫دان‬‫مغافليكاسيكن‬‫اعتبار‬
‫درفد‬‫فريستيوا‬‫فننتغن‬‫ترهادف‬‫دعوه‬‫رسول‬
‫ال‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬.‫سهارين‬
4
‫التزام‬‫موريد‬‫مغاناليسيس‬‫دان‬‫مغافليكاسيكن‬‫اعتبار‬
‫درفد‬‫فريستيوا‬‫فننتغن‬‫ترهادف‬‫دعوه‬
‫رسول‬‫ال‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬‫سهارين‬‫سخارا‬
‫برسوغضوه‬–.‫سوغضوه‬
35
‫ستندردكاندوغن‬‫ستندردفمبلرجرن‬‫تاهف‬‫كماهيرن‬‫ستندردفريستاسي‬
5‫فغحايتن‬
‫موريد‬‫مغاناليسيس‬‫دان‬‫مغافليكاسيكن‬‫اعتبار‬
‫درفد‬‫فريستيوا‬‫فننتغن‬‫ترهادف‬‫دعوه‬
‫رسول‬‫ال‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬‫سهارين‬‫سخارا‬
.‫استقامة‬
6
‫فنطبيعت‬
‫ن‬
‫موريد‬‫مغاناليسيس‬‫دان‬‫مغافليكاسيكن‬‫اعتبار‬
‫درفد‬‫فريستيوا‬‫فننتغن‬‫ترهادف‬‫دعوه‬
‫رسول‬‫ال‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬‫سهارين‬‫سخارا‬
‫استقامة‬‫دان‬‫دافت‬‫دخونتوهياتاو‬‫بوليه‬‫ممبيمبيغ‬
‫اورغ‬.‫ليءين‬
5.2‫ممهميدان‬
‫مغمبيلعتيباردرفد‬
‫فريستيوا‬‫اسراء‬‫دان‬
‫معرارج‬‫باضي‬‫ملهيركن‬
‫كتقوايءن‬‫كفد‬‫ال‬
5.2.1‫منجلسكن‬‫فغرتين‬‫اسراء‬
‫دان‬‫معراج‬
5.2.2‫منرغكن‬‫دليل‬‫نقلي‬‫اسراء‬
‫دان‬‫معراج‬‫سرتا‬‫ارتيث‬
5.2.3‫مغاناليسيسفريستيوا‬‫سبلوم‬
‫اسراء‬‫دان‬‫معراج‬
5.2.4‫مغاناليسيسفريستيوا‬‫سماس‬
‫ا‬‫سراء‬‫دان‬‫معراج‬
5.2.5‫مروموسكن‬‫اعتيبار‬‫درفد‬
‫فريستيوا‬‫اسراء‬‫دان‬
1‫علمو‬‫موريد‬‫مثاتاكن‬‫فريستيوا‬‫اسراء‬‫دان‬.‫معراج‬
2‫عملي‬
‫موريد‬‫منجلسكن‬‫فريستيوا‬‫اسراء‬‫دان‬
.‫معراج‬
3‫عملن‬
‫موريد‬‫مهورايكن‬‫دان‬‫مغافليكاسيكن‬‫اعتبار‬
‫درفد‬‫فريستيوا‬‫اسراء‬‫دان‬‫معراج‬‫دالم‬
‫كهيدوفن‬.‫سهارين‬
4
‫التزام‬‫موريد‬‫مغاناليسيس‬‫دان‬‫مغافليكاسيكن‬‫اعتبار‬
‫درفد‬‫فريستيوا‬‫اسراء‬‫دان‬‫معراج‬‫دالم‬
36
‫ستندردكاندوغن‬‫ستندردفمبلرجرن‬‫تاهف‬‫كماهيرن‬‫ستندردفريستاسي‬
‫معراج‬
5.2.6‫ممبوقتيكن‬‫كتقوايءن‬‫كفد‬‫ال‬
‫مللويءي‬‫تيندقن‬‫دالم‬
‫كهيدوفن‬‫سهارين‬
‫كهيدوفن‬‫سهارين‬‫سخارا‬‫برسوغضوه‬–
.‫سوغضوه‬
5‫فغحايتن‬
‫موريد‬‫مروموسكن‬‫دان‬‫مغافليكاسيكن‬‫اعتبار‬
‫درفد‬‫فريستيوا‬‫اسراء‬‫دان‬‫معراج‬‫دالم‬
‫كهيدوفن‬‫سهارين‬‫سخارا‬.‫استقامة‬
6
‫فنطبيعت‬
‫ن‬
‫موريد‬‫مروموسكن‬‫دان‬‫مغافليكاسيكن‬‫اعتبار‬
‫درفد‬‫فريستيوا‬‫فننتغن‬‫ترهادف‬‫دعوه‬
‫رسول‬‫ال‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬‫سهارين‬‫سخارا‬
‫استقامة‬‫دان‬‫دافتدخونتوهياتاو‬‫بوليه‬‫ممبيمبيغ‬
‫اورغ‬.‫ليءين‬
37
‫ستندردكاندوغن‬‫ستندردفمبلرجرن‬‫تاهف‬‫كماهيرن‬‫ستندردفريستاسي‬
5.3‫ممهمي‬‫دان‬
‫مغمبيلعتيبار‬
‫درفدفريستيوافررجنجين‬
‫عقبةفرتام‬‫دان‬‫كدواباضي‬
‫ملهيركن‬‫راس‬
‫كخينتايءن‬‫ترهادف‬
‫رسول‬‫الله‬
5.3.1‫منرغكن‬
،‫سبب‬‫تاريخ‬‫دانبيلغناورغيغت‬
‫رليبتدالمفررجنجينعقبةفرتام‬
5.3.2‫مغاناليسيس‬‫ايسيفررجنجينعقبةف‬
‫رتام‬
5.3.3‫منرغكن‬
،‫سبب‬‫تاريخ‬‫دانبيلغناورغيغت‬
‫رليبتدالمفررجنجينعقبةكدوا‬
5.3.4‫مغاناليسيس‬‫ايسيفررجنجينعقبةك‬
‫دوا‬
5.3.5‫مروموسكن‬‫اعتيباردرفدفريستي‬
‫وافررجنجينعقبةفرتامدانكدوا‬
5.3.6‫ممبوقتيكن‬‫كخينتايءن‬‫ترهادف‬
‫رسول‬‫الله‬‫مللويءي‬
‫كطاعتن‬‫كفد‬‫بضيندا‬
1‫علمو‬
‫موريد‬‫مثاتاكن‬‫فريستيوا‬‫فررجنجينعقبةفرتام‬
‫دان‬‫كدوا‬.
2‫عملي‬
‫موريد‬‫منجلسكن‬‫فريستيوا‬‫فررجنجينعقبةفرتام‬
‫دان‬‫كدوا‬.
3‫عملن‬
‫موريد‬‫مهورايكن‬‫دان‬‫مغافليكاسيكن‬‫اعتبار‬
‫درفد‬‫فريستيوا‬‫فررجنجينعقبةفرتام‬‫دان‬‫كدوا‬
‫دالم‬‫كهيدوفن‬.‫سهارين‬
4‫التزام‬
‫موريد‬‫مغاناليسيس‬‫دان‬‫مغافليكاسيكن‬‫اعتبار‬
‫درفد‬‫فريستيوا‬‫فررجنجينعقبةفرتام‬‫دان‬‫كدوا‬
‫دالم‬‫كهيدوفن‬‫سهارين‬‫سخارا‬‫برسوغضوه‬–
.‫سوغضوه‬
5
‫فغحايتن‬‫موريد‬‫مروموسكن‬‫دان‬‫مغافليكاسيكن‬‫اعتبار‬
‫درفد‬‫فريستيوا‬‫فررجنجينعقبةفرتام‬‫دان‬‫كدوا‬
38
‫ستندردكاندوغن‬‫ستندردفمبلرجرن‬‫تاهف‬‫كماهيرن‬‫ستندردفريستاسي‬
‫دالم‬‫كهيدوفن‬‫سهارين‬‫سخارا‬.‫استقامة‬
6
‫فنطبيعت‬
‫ن‬
‫موريد‬‫مروموسكن‬‫دان‬‫مغافليكاسيكن‬‫اعتبار‬
‫درفد‬‫فريستيوا‬‫فررجنجينعقبةفرتام‬‫دان‬‫كدوا‬
‫دالم‬‫كهيدوفن‬‫سهارين‬‫سخارا‬‫استقامة‬‫دان‬
‫دافت‬‫دخونتوهياتاو‬‫بوليه‬‫ممبيمبيغ‬‫اورغ‬‫ليءين‬
5.4‫ممهميدان‬
‫مغمبيلعتيبار‬‫درفد‬
‫فريستيواهجرهرسول‬
‫ل‬‫كمدينة‬‫باضي‬
‫ملهيركن‬‫راس‬
‫كخينتايءن‬‫ترهادف‬
‫رسول‬‫الله‬
5.4.1‫منرغكن‬‫فغرتينهجره‬
5.4.2‫منجلسكن‬‫تاريخ‬‫دان‬‫سبب‬
٢‫برلكوهجرهرسولل‬‫ك‬
‫مدينة‬
5.4.3‫مغاناليسيس‬‫فريستيواسبلومدان‬
‫سماسهجره‬
5.4.4‫مروموسكن‬‫اعتيباردرفدفريستي‬
‫واهجره‬
5.4.5‫ملكوكن‬‫فروبهن‬‫كأره‬
‫كهيدوفن‬‫يغ‬‫لبيه‬‫بايءيق‬
1‫علمو‬
‫موريد‬‫مثاتاكن‬‫فريستيوا‬‫هجرهرسولل‬
‫كمدينة‬.
2‫عملي‬
‫موريد‬‫منجلسكن‬‫فريستيوا‬
‫هجرهرسولللهكمدينة‬.
3‫عملن‬
‫موريد‬‫مهورايكن‬‫دان‬‫مغافليكاسيكن‬‫اعتبار‬
‫درفد‬‫فريستيوا‬‫هجرهرسولل‬‫كمدينة‬‫دالم‬
‫كهيدوفن‬.‫سهارين‬
4
‫التزام‬‫موريد‬‫مغاناليسيس‬‫دان‬‫مغافليكاسيكن‬‫اعتبار‬
‫درفد‬‫فريستيوا‬‫هجرهرسولل‬‫كمدينة‬‫دالم‬
39
‫ستندردكاندوغن‬‫ستندردفمبلرجرن‬‫تاهف‬‫كماهيرن‬‫ستندردفريستاسي‬
‫كهيدوفن‬‫سهارين‬‫سخارا‬‫برسوغضوه‬–
.‫سوغضوه‬
5‫فغحايتن‬
‫موريد‬‫مروموسكن‬‫دان‬‫مغافليكاسيكن‬‫اعتبار‬
‫درفد‬‫فريستيوا‬‫هجرهرسولل‬‫كمدينة‬‫دالم‬
‫كهيدوفن‬‫سهارين‬‫سخارا‬.‫استقامة‬
6
‫فنطبيعت‬
‫ن‬
‫موريد‬‫مروموسكن‬‫دان‬‫مغافليكاسيكن‬‫اعتبار‬‫درفد‬
‫فريستيوا‬‫هجرهرسولل‬‫كمدينة‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬
‫سهارين‬‫سخارا‬‫استقامة‬‫دان‬‫دافت‬‫دخونتوهياتاو‬
‫بوليه‬‫ممبيمبيغ‬‫اورغ‬.‫ليءين‬
6.‫ادب‬
6.1‫ممهمي‬‫دانمغع‬‫ملكن‬
‫ادب‬‫برضايءول‬‫دالم‬
‫كلوارض‬
6.1.1‫منرغكنفغرتين‬‫كلوارض‬
6.1.2‫سيمولسيادب‬‫برضايءول‬
‫دالمكلوارض‬
6.1.3‫مغاناليسيس‬‫فا‬‫يءيده‬‫مغع‬‫ملكن‬
‫ادب‬‫برضايءول‬
‫دالمكلوارض‬
6.1.4‫مغاناليسيس‬‫عاقبةمغابايكن‬‫ادب‬
‫برضايءول‬‫دالمكلوارض‬
6.1.5‫مغع‬‫ملكن‬‫ادب‬‫برضايءول‬
‫دغن‬‫كلوارض‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬
1‫علمو‬‫موريد‬‫مثاتاكن‬‫ادب‬‫برضايءول‬‫دالم‬.‫كلوارض‬
2‫عملي‬‫موريد‬‫منجلسكن‬‫دان‬‫ممفركتيككن‬‫ادب‬
‫برضايءول‬‫دالم‬.‫كلوارض‬
3‫عملن‬‫موريد‬‫منجلسكن‬‫دان‬‫مغافليكاسيكن‬‫ادب‬
‫برضايءول‬‫دالم‬‫كلوارض‬‫دغن‬.‫بتول‬
4‫التزام‬
‫موريد‬‫منجلسكن‬‫دان‬‫مغعملكن‬‫ادب‬‫برضايءول‬
‫دغن‬‫كلوارض‬‫سخارا‬‫برسوغضوه‬-
‫سوغضوه‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬.‫سهارين‬
5
‫فغحايتن‬‫موريد‬‫مغاناليسيس‬‫دان‬‫مغعملكن‬‫ادب‬
‫برضايءول‬‫دالم‬‫كلوارضسخارا‬‫استقامة‬‫دغن‬
40
‫ستندردكاندوغن‬‫ستندردفمبلرجرن‬‫تاهف‬‫كماهيرن‬‫ستندردفريستاسي‬
‫سهارين‬‫منكنكن‬‫كفنتيغن‬.‫ملكوكنث‬
6
‫فنطبيعت‬
‫ن‬
‫موريد‬‫مغاناليسيس‬‫دان‬‫مغعملكن‬‫ادب‬
‫برضايءول‬‫دالم‬‫كلوارض‬‫سخارا‬‫استقامة‬‫دغن‬
‫منكنكن‬‫كفنتيغن‬‫ملكوكنث‬‫سرتا‬‫دافت‬
‫دخونتوهي‬‫اتاوبوليه‬‫ممبيمبيغ‬‫اورغ‬.‫ليءين‬
6.2‫ممهميدانمغع‬‫ملكن‬
‫ادب‬‫بررجيرن‬
6.2.1‫منرغكن‬‫ارتي‬‫رجيرن‬
6.2.2‫سيمولسي‬‫ادب‬‫بررجيرن‬
6.2.3‫مغاناليسيس‬‫حكمةبرادبدغنجير‬
‫ن‬
6.2.4‫مغاناليسيس‬‫عاقبةمغابايكنادببر‬
‫رجيرن‬
6.2.5‫مغع‬‫ملكن‬‫ادب‬‫بررجيرن‬‫دالم‬
‫كهيدوفن‬‫سهارين‬
1‫علمو‬‫موريد‬‫مثاتاكن‬‫ادب‬‫بررجيرن‬.
2‫عملي‬
‫موريد‬‫منجلسكن‬‫دان‬‫ممفركتيككن‬‫ادب‬
‫بررجيرن‬.
3‫عملن‬‫موريد‬‫منجلسكن‬‫دان‬‫مغافليكاسيكن‬‫ادب‬‫بررجيرن‬
‫دغن‬.‫بتول‬
4‫التزام‬
‫موريد‬‫منجلسكن‬‫دان‬‫مغعملكن‬‫ادب‬
‫بررجيرن‬‫سخارا‬‫سوغضوه‬ -‫برسوغضوه‬‫دالم‬
‫كهيدوفن‬.‫سهارين‬
5‫فغحايتن‬
‫موريد‬‫مغاناليسيس‬‫دان‬‫مغعملكن‬‫ادب‬
‫بررجيرن‬‫سخارا‬‫استقامة‬‫دغن‬‫منكنكن‬‫كفنتيغن‬
.‫ملكوكنث‬
6
‫فنطبيعت‬
‫ن‬
‫موريد‬‫مغاناليسيس‬‫دان‬‫مغعملكن‬‫ادب‬
‫بررجيرن‬‫سخارا‬‫استقامة‬‫دغن‬‫منكنكن‬‫كفنتيغن‬
41
‫ستندردكاندوغن‬‫ستندردفمبلرجرن‬‫تاهف‬‫كماهيرن‬‫ستندردفريستاسي‬
‫ملكوكنث‬‫سرتا‬‫دافت‬‫دخونتوهي‬‫اتاو‬‫بوليه‬
‫ممبيمبيغ‬‫اورغ‬.‫ليءين‬
6.3‫ممهميدانمغع‬‫ملكن‬‫ادب‬
‫دمسجد‬‫دان‬‫دسوراو‬
6.3.1‫سيمولسي‬‫ادب‬‫دمسجد‬‫دان‬
‫دسوراو‬
6.3.2‫مغاناليسيس‬‫فا‬‫يءيده‬‫مغع‬‫ملكن‬
‫ادبدمسجد‬‫دان‬‫دسوراو‬
6.3.3‫مغاناليسيس‬‫عاقبةمغابايكن‬‫ادبدم‬
‫سجد‬‫دان‬‫دسوراو‬
6.3.4‫ممباخ‬‫دان‬‫مغحفظ‬‫دعاء‬
‫ماسوق‬‫دان‬‫كلوار‬‫مسجد‬
6.3.5‫مغع‬‫ملكن‬‫ادب‬‫دمسجد‬‫دان‬
‫دسوراو‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬
‫سهارين‬
1‫علمو‬‫موريد‬‫مثاتاكن‬‫ادب‬‫دمسجد‬‫دان‬‫دسوراو‬.
2‫عملي‬
‫موريد‬‫منجلسكن‬‫دان‬‫ممفركتيككن‬‫ادب‬‫دمسجد‬
‫دان‬‫دسوراو‬.
3‫عملن‬‫موريد‬‫منجلسكن‬‫دان‬‫مغافليكاسيكن‬‫ادب‬‫دمسجد‬
‫دان‬‫دسوراو‬‫دغن‬.‫بتول‬
4‫التزام‬
‫موريد‬‫منجلسكن‬‫دان‬‫مغعملكن‬‫ادب‬‫دمسجد‬‫دان‬
‫دسوراو‬‫سخارا‬‫سوغضوه‬ -‫برسوغضوه‬‫دالم‬
‫كهيدوفن‬.‫سهارين‬
5‫فغحايتن‬
‫موريد‬‫مغاناليسيس‬‫دان‬‫مغعملكن‬‫ادب‬‫دمسجد‬
‫دان‬‫دسوراو‬‫سخارا‬‫استقامة‬‫دغن‬‫منكنكن‬
‫كفنتيغن‬.‫ملكوكنث‬
6
‫فنطبيعت‬
‫ن‬
‫موريد‬‫مغاناليسيس‬‫دان‬‫مغعملكن‬‫ادب‬‫دمسجد‬
‫دان‬‫دسوراو‬‫سخارا‬‫استقامة‬‫دغن‬‫منكنكن‬
‫كفنتيغن‬‫ملكوكنث‬‫سرتا‬‫دافت‬‫دخونتوهي‬‫اتاو‬
42
‫ستندردكاندوغن‬‫ستندردفمبلرجرن‬‫تاهف‬‫كماهيرن‬‫ستندردفريستاسي‬
‫بوليه‬‫ممبيمبيغ‬‫اورغ‬.‫ليءين‬
6.4‫ممهميدانمغع‬‫ملكن‬‫ادب‬
‫منايءيقي‬‫كندرايءن‬
6.4.1‫سيمولسي‬‫ادب‬‫منايءيقي‬
‫كندرايءن‬
6.4.2‫ممباخ‬‫دان‬‫مغحفظ‬‫دعاء‬
‫منايءيقي‬‫كندرايءن‬
6.4.3‫منجلسكن‬‫فركارا‬‫يغ‬‫فرلو‬
‫دأيلقكن‬‫سماس‬‫منايءيقي‬
‫كندرايءن‬
6.4.4‫مغاناليسيس‬‫فا‬‫يء‬‫يده‬‫مغع‬‫ملكن‬
‫ادب‬‫منايءيقي‬‫كندرايءن‬
6.4.5‫مغاناليسيس‬‫عاقبةمغابايكن‬‫ادب‬
‫منايءيقي‬‫كندرايءن‬
6.4.6‫مغع‬‫ملكن‬‫ادب‬‫منايءيقي‬
‫كندرايءن‬‫دالم‬‫كهيدوفن‬
‫سهارين‬
1‫علمو‬‫موريد‬‫مثاتاكن‬‫ادب‬‫منايءيقي‬‫كندرايءن‬.
2‫عملي‬
‫موريد‬‫منجلسكن‬‫دان‬‫ممفركتيككن‬‫ادب‬‫منايءيقي‬
‫كندرايءن‬.
3‫عملن‬‫موريد‬‫منجلسكن‬‫دان‬‫مغافليكاسيكن‬‫ادب‬‫منايءيقي‬
‫كندرايءن‬‫دغن‬.‫بتول‬
4‫التزام‬
‫موريد‬‫منجلسكن‬‫دان‬‫مغعملكن‬‫ادب‬‫منايءيقي‬
‫كندرايءن‬‫سخارا‬‫سوغضوه‬ -‫برسوغضوه‬‫دالم‬
‫كهيدوفن‬.‫سهارين‬
5‫فغحايتن‬
‫موريد‬‫مغاناليسيس‬‫دان‬‫مغعملكن‬‫ادب‬‫منايءيقي‬
‫كندرايءن‬‫سخارا‬‫استقامة‬‫دغن‬‫منكنكن‬‫كفنتيغن‬
.‫ملكوكنث‬
6
‫فنطبيعت‬
‫ن‬
‫موريد‬‫مغاناليسيس‬‫دان‬‫مغعملكن‬‫ادب‬‫منايءيقي‬
‫كندرايءن‬‫سخارا‬‫استقامة‬‫دغن‬‫منكنكن‬‫كفنتيغن‬
‫ملكوكنث‬‫سرتا‬‫دافت‬‫دخونتوهي‬‫اتاو‬‫بوليه‬
‫ممبيمبيغ‬‫اورغ‬.‫ليءين‬
43
‫ستندردكاندوغن‬‫ستندردفمبلرجرن‬‫تاهف‬‫كماهيرن‬‫ستندردفريستاسي‬
7‫رجاوي‬ .
7.1‫ممباخ،ممبينادانمنوليسف‬
‫لباضايجنيستيكسبردا‬
‫سركنتيما‬‫دغن‬‫بتول‬.
7.1.1‫ممباخ،ممبينادانمنوليسفلباضاي‬
‫جنيستيكسبرداسركنتيمادغنب‬
.‫تول‬
‫خونتوه‬‫تيما‬:
1.‫تيكنولوضي‬‫ماي‬
2.‫بنخانعالم‬
3.‫فرايايءن‬
4.‫سوكن‬
5.‫فاكاين‬
6.‫حيوان‬
1‫علمو‬‫موريد‬‫بوليه‬‫مثبوت‬‫دان‬‫ممباخ‬‫حروف‬‫اتاو‬
‫فركاتايءن‬‫دالم‬‫توليسن‬‫رجاوي‬.
2‫عملي‬‫موريد‬‫بوليه‬،‫مثبوت‬‫ممباخ‬‫دان‬‫منوليس‬‫حروف‬
‫اتاو‬‫فركاتايءن‬‫دالم‬‫توليسن‬.‫رجاوي‬
3‫عملن‬‫موريد‬‫بوليه‬‫ممباخ‬‫دان‬‫منوليسفركاتايءن‬‫دالم‬
‫توليسن‬‫رجاوي‬‫دغن‬.‫بتول‬
4‫التزام‬
‫موريد‬‫بركبوليهن‬‫ممباخ‬‫دان‬‫منوليس‬‫ايات‬‫دري‬
‫فلباضاي‬‫رجنيس‬‫تيك‬‫س‬‫مغيكوت‬‫تيما‬‫دغن‬‫بتول‬
‫دان‬‫ممبوداياكنث‬.‫دسكوله‬
5‫فغحايتن‬
‫موريد‬‫بركبوليهن‬،‫ممباخ‬‫ممبينا‬‫دان‬‫منوليسايات‬
‫دري‬‫فلباضاي‬‫رجنيس‬‫تيك‬‫س‬‫مغيكوت‬‫تيما‬‫دغن‬
‫بتول‬‫دان‬.‫برتروسن‬
6
‫فنطبيعت‬
‫ن‬
‫موريد‬‫بركبوليهن‬،‫ممباخ‬‫ممبينا‬‫دان‬‫منوليس‬
‫ايات‬‫دري‬‫فلباضاي‬‫رجنيس‬‫تيك‬‫س‬‫مغيكوت‬‫تيما‬
‫دغن‬‫لنخر‬‫سرتا‬‫بوليه‬‫دخونتوهي‬‫اتاو‬‫بوليه‬
‫ممبيمبيغ‬‫اورغ‬.‫ليءين‬
44
45

More Related Content

Viewers also liked

Pemetaan Evidens Pendidikan Islam Tahun 1, 2 dan 3
Pemetaan Evidens Pendidikan Islam Tahun 1, 2 dan 3Pemetaan Evidens Pendidikan Islam Tahun 1, 2 dan 3
Pemetaan Evidens Pendidikan Islam Tahun 1, 2 dan 3
Chomey Cherry
 
Question guide on natural and human sciences
Question guide on natural and human sciencesQuestion guide on natural and human sciences
Question guide on natural and human sciences
SirimasS
 
Human Sciences for ToK
Human Sciences for ToKHuman Sciences for ToK
Human Sciences for ToK
plangdale
 
Nedc ecosystems 5.13
Nedc ecosystems 5.13Nedc ecosystems 5.13
2014 Economic Summit - Oklahoma Department of Commerce
2014 Economic Summit - Oklahoma Department of Commerce2014 Economic Summit - Oklahoma Department of Commerce
2014 Economic Summit - Oklahoma Department of Commerce
Norman Economic Development Coalition
 
Mark Sweeney: Prepared Communities Win
Mark Sweeney: Prepared Communities WinMark Sweeney: Prepared Communities Win
Mark Sweeney: Prepared Communities Win
Norman Economic Development Coalition
 
Daniel Pullin - University of Oklahoma
Daniel Pullin - University of OklahomaDaniel Pullin - University of Oklahoma
Daniel Pullin - University of Oklahoma
Norman Economic Development Coalition
 
ACOG Director John G. Johnson: Regional Economic Development Strategy
ACOG Director John G. Johnson: Regional Economic Development StrategyACOG Director John G. Johnson: Regional Economic Development Strategy
ACOG Director John G. Johnson: Regional Economic Development Strategy
Norman Economic Development Coalition
 
State of the City of Norman
State of the City of NormanState of the City of Norman
State of the City of Norman
Norman Economic Development Coalition
 
2014 Economic Summit - University of Oklahoma
2014 Economic Summit - University of Oklahoma 2014 Economic Summit - University of Oklahoma
2014 Economic Summit - University of Oklahoma
Norman Economic Development Coalition
 
2014 Economic Summit - Oklahoma City Metro Office Market Overview
2014 Economic Summit - Oklahoma City Metro Office Market Overview2014 Economic Summit - Oklahoma City Metro Office Market Overview
2014 Economic Summit - Oklahoma City Metro Office Market Overview
Norman Economic Development Coalition
 
US and Oklahoma Economic Outlook
US and Oklahoma Economic OutlookUS and Oklahoma Economic Outlook
US and Oklahoma Economic Outlook
Norman Economic Development Coalition
 
First 20 Years of NEDC
First 20 Years of NEDCFirst 20 Years of NEDC
Megatrends of Economic Development and How to Compete in ED Today
Megatrends of Economic Development and How to Compete in ED TodayMegatrends of Economic Development and How to Compete in ED Today
Megatrends of Economic Development and How to Compete in ED Today
Norman Economic Development Coalition
 
Fundamental truths higer_ed_marketing
Fundamental truths higer_ed_marketingFundamental truths higer_ed_marketing
Fundamental truths higer_ed_marketing
George Papadopoulis
 
Norman Center City Vision Project
Norman Center City Vision ProjectNorman Center City Vision Project
Norman Center City Vision Project
Norman Economic Development Coalition
 
Ntpl staffing solutions
Ntpl staffing solutionsNtpl staffing solutions
Ntpl staffing solutions
deepak4039
 
Higher Order Thinking Skills (HOTs) Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidi...
Higher Order Thinking Skills (HOTs) Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidi...Higher Order Thinking Skills (HOTs) Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidi...
Higher Order Thinking Skills (HOTs) Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidi...
Chomey Cherry
 
Africa fdi
Africa fdiAfrica fdi
Africa fdi
Fahad Kamarudheen
 
29. isolasi-dan-identifikasi-mikroba-t.-kuswinanti
29. isolasi-dan-identifikasi-mikroba-t.-kuswinanti29. isolasi-dan-identifikasi-mikroba-t.-kuswinanti
29. isolasi-dan-identifikasi-mikroba-t.-kuswinanti
Sri Nopitasari
 

Viewers also liked (20)

Pemetaan Evidens Pendidikan Islam Tahun 1, 2 dan 3
Pemetaan Evidens Pendidikan Islam Tahun 1, 2 dan 3Pemetaan Evidens Pendidikan Islam Tahun 1, 2 dan 3
Pemetaan Evidens Pendidikan Islam Tahun 1, 2 dan 3
 
Question guide on natural and human sciences
Question guide on natural and human sciencesQuestion guide on natural and human sciences
Question guide on natural and human sciences
 
Human Sciences for ToK
Human Sciences for ToKHuman Sciences for ToK
Human Sciences for ToK
 
Nedc ecosystems 5.13
Nedc ecosystems 5.13Nedc ecosystems 5.13
Nedc ecosystems 5.13
 
2014 Economic Summit - Oklahoma Department of Commerce
2014 Economic Summit - Oklahoma Department of Commerce2014 Economic Summit - Oklahoma Department of Commerce
2014 Economic Summit - Oklahoma Department of Commerce
 
Mark Sweeney: Prepared Communities Win
Mark Sweeney: Prepared Communities WinMark Sweeney: Prepared Communities Win
Mark Sweeney: Prepared Communities Win
 
Daniel Pullin - University of Oklahoma
Daniel Pullin - University of OklahomaDaniel Pullin - University of Oklahoma
Daniel Pullin - University of Oklahoma
 
ACOG Director John G. Johnson: Regional Economic Development Strategy
ACOG Director John G. Johnson: Regional Economic Development StrategyACOG Director John G. Johnson: Regional Economic Development Strategy
ACOG Director John G. Johnson: Regional Economic Development Strategy
 
State of the City of Norman
State of the City of NormanState of the City of Norman
State of the City of Norman
 
2014 Economic Summit - University of Oklahoma
2014 Economic Summit - University of Oklahoma 2014 Economic Summit - University of Oklahoma
2014 Economic Summit - University of Oklahoma
 
2014 Economic Summit - Oklahoma City Metro Office Market Overview
2014 Economic Summit - Oklahoma City Metro Office Market Overview2014 Economic Summit - Oklahoma City Metro Office Market Overview
2014 Economic Summit - Oklahoma City Metro Office Market Overview
 
US and Oklahoma Economic Outlook
US and Oklahoma Economic OutlookUS and Oklahoma Economic Outlook
US and Oklahoma Economic Outlook
 
First 20 Years of NEDC
First 20 Years of NEDCFirst 20 Years of NEDC
First 20 Years of NEDC
 
Megatrends of Economic Development and How to Compete in ED Today
Megatrends of Economic Development and How to Compete in ED TodayMegatrends of Economic Development and How to Compete in ED Today
Megatrends of Economic Development and How to Compete in ED Today
 
Fundamental truths higer_ed_marketing
Fundamental truths higer_ed_marketingFundamental truths higer_ed_marketing
Fundamental truths higer_ed_marketing
 
Norman Center City Vision Project
Norman Center City Vision ProjectNorman Center City Vision Project
Norman Center City Vision Project
 
Ntpl staffing solutions
Ntpl staffing solutionsNtpl staffing solutions
Ntpl staffing solutions
 
Higher Order Thinking Skills (HOTs) Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidi...
Higher Order Thinking Skills (HOTs) Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidi...Higher Order Thinking Skills (HOTs) Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidi...
Higher Order Thinking Skills (HOTs) Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidi...
 
Africa fdi
Africa fdiAfrica fdi
Africa fdi
 
29. isolasi-dan-identifikasi-mikroba-t.-kuswinanti
29. isolasi-dan-identifikasi-mikroba-t.-kuswinanti29. isolasi-dan-identifikasi-mikroba-t.-kuswinanti
29. isolasi-dan-identifikasi-mikroba-t.-kuswinanti
 

Similar to Draf dskp pi kssr tahun 4 pada ogos 2013

دليل الإشراف التربوي_الجديد
دليل الإشراف التربوي_الجديددليل الإشراف التربوي_الجديد
دليل الإشراف التربوي_الجديدSalem AlMuhajri
 
تطوير المنهج
تطوير المنهجتطوير المنهج
تطوير المنهجhala_mtam
 
المحاضرة الثانية أسس المناهح
المحاضرة الثانية أسس المناهحالمحاضرة الثانية أسس المناهح
المحاضرة الثانية أسس المناهحasmart1987
 
Uae islamic g2 teacher book
Uae islamic g2 teacher bookUae islamic g2 teacher book
Uae islamic g2 teacher book
mustafa002
 
الخطة جديد
الخطة جديدالخطة جديد
الخطة جديد
tayoba
 
كفايات
كفاياتكفايات
كفايات
Abdullah Radwan
 
دليل المعلم صف عاشر الجزء الأول
دليل المعلم صف عاشر الجزء الأولدليل المعلم صف عاشر الجزء الأول
دليل المعلم صف عاشر الجزء الأول
mustafa002
 
استرا تيجيه التدريس المتمايز محمد امام
استرا تيجيه التدريس المتمايز محمد اماماسترا تيجيه التدريس المتمايز محمد امام
استرا تيجيه التدريس المتمايز محمد امام
moemam emam
 
طرق التدريس الحديثة
طرق التدريس الحديثةطرق التدريس الحديثة
طرق التدريس الحديثة
غزيل مبارك
 
ديداكتيك الاجتماعيات من الاهداف الى الكفايات .
ديداكتيك الاجتماعيات من الاهداف الى الكفايات .ديداكتيك الاجتماعيات من الاهداف الى الكفايات .
ديداكتيك الاجتماعيات من الاهداف الى الكفايات .
SALAH YOUSSRI
 
التعلیم التفریدي والتعلیم الجمعي
التعلیم التفریدي والتعلیم الجمعيالتعلیم التفریدي والتعلیم الجمعي
التعلیم التفریدي والتعلیم الجمعي
Amer Gad
 
67882 المنهج1
67882 المنهج167882 المنهج1
67882 المنهج1Iwel Nagan
 
المادة النظرية تقويم
المادة النظرية تقويمالمادة النظرية تقويم
المادة النظرية تقويمtamma07
 
طرق التدريس الحديث
طرق التدريس الحديثطرق التدريس الحديث
طرق التدريس الحديث
Hariz Syafiq
 
منهج الوحدات الإطار النظري
منهج الوحدات الإطار النظريمنهج الوحدات الإطار النظري
منهج الوحدات الإطار النظريمنى البرعمي
 
المنهج و الثقافة
المنهج و الثقافةالمنهج و الثقافة
المنهج و الثقافة
Magdy Aly
 
اسس بناء المنهج
اسس بناء المنهجاسس بناء المنهج
اسس بناء المنهج
Magdy Aly
 
المنهج و الثقافة
المنهج و الثقافةالمنهج و الثقافة
المنهج و الثقافة
Magdy Aly
 
اساليب التدريس
اساليب التدريساساليب التدريس
اساليب التدريسminutes1984
 
مكونات (عناصر) المنهج
مكونات (عناصر) المنهجمكونات (عناصر) المنهج
مكونات (عناصر) المنهجibrasayed
 

Similar to Draf dskp pi kssr tahun 4 pada ogos 2013 (20)

دليل الإشراف التربوي_الجديد
دليل الإشراف التربوي_الجديددليل الإشراف التربوي_الجديد
دليل الإشراف التربوي_الجديد
 
تطوير المنهج
تطوير المنهجتطوير المنهج
تطوير المنهج
 
المحاضرة الثانية أسس المناهح
المحاضرة الثانية أسس المناهحالمحاضرة الثانية أسس المناهح
المحاضرة الثانية أسس المناهح
 
Uae islamic g2 teacher book
Uae islamic g2 teacher bookUae islamic g2 teacher book
Uae islamic g2 teacher book
 
الخطة جديد
الخطة جديدالخطة جديد
الخطة جديد
 
كفايات
كفاياتكفايات
كفايات
 
دليل المعلم صف عاشر الجزء الأول
دليل المعلم صف عاشر الجزء الأولدليل المعلم صف عاشر الجزء الأول
دليل المعلم صف عاشر الجزء الأول
 
استرا تيجيه التدريس المتمايز محمد امام
استرا تيجيه التدريس المتمايز محمد اماماسترا تيجيه التدريس المتمايز محمد امام
استرا تيجيه التدريس المتمايز محمد امام
 
طرق التدريس الحديثة
طرق التدريس الحديثةطرق التدريس الحديثة
طرق التدريس الحديثة
 
ديداكتيك الاجتماعيات من الاهداف الى الكفايات .
ديداكتيك الاجتماعيات من الاهداف الى الكفايات .ديداكتيك الاجتماعيات من الاهداف الى الكفايات .
ديداكتيك الاجتماعيات من الاهداف الى الكفايات .
 
التعلیم التفریدي والتعلیم الجمعي
التعلیم التفریدي والتعلیم الجمعيالتعلیم التفریدي والتعلیم الجمعي
التعلیم التفریدي والتعلیم الجمعي
 
67882 المنهج1
67882 المنهج167882 المنهج1
67882 المنهج1
 
المادة النظرية تقويم
المادة النظرية تقويمالمادة النظرية تقويم
المادة النظرية تقويم
 
طرق التدريس الحديث
طرق التدريس الحديثطرق التدريس الحديث
طرق التدريس الحديث
 
منهج الوحدات الإطار النظري
منهج الوحدات الإطار النظريمنهج الوحدات الإطار النظري
منهج الوحدات الإطار النظري
 
المنهج و الثقافة
المنهج و الثقافةالمنهج و الثقافة
المنهج و الثقافة
 
اسس بناء المنهج
اسس بناء المنهجاسس بناء المنهج
اسس بناء المنهج
 
المنهج و الثقافة
المنهج و الثقافةالمنهج و الثقافة
المنهج و الثقافة
 
اساليب التدريس
اساليب التدريساساليب التدريس
اساليب التدريس
 
مكونات (عناصر) المنهج
مكونات (عناصر) المنهجمكونات (عناصر) المنهج
مكونات (عناصر) المنهج
 

Recently uploaded

تعلم البرمجة للأطفال- مفتاح المستقبل الرقمي.pdf
تعلم البرمجة للأطفال- مفتاح المستقبل الرقمي.pdfتعلم البرمجة للأطفال- مفتاح المستقبل الرقمي.pdf
تعلم البرمجة للأطفال- مفتاح المستقبل الرقمي.pdf
elmadrasah8
 
تطبيقات الواقع المعزز في التعليم والتعلم.pdf
تطبيقات الواقع المعزز في التعليم والتعلم.pdfتطبيقات الواقع المعزز في التعليم والتعلم.pdf
تطبيقات الواقع المعزز في التعليم والتعلم.pdf
joreyaa
 
لرفع مستوي التدريب حقيبة لتدريب المدربين
لرفع مستوي التدريب حقيبة لتدريب المدربينلرفع مستوي التدريب حقيبة لتدريب المدربين
لرفع مستوي التدريب حقيبة لتدريب المدربين
GergesIbrahim5
 
الطفرات الجينية.pptx.......................................
الطفرات الجينية.pptx.......................................الطفرات الجينية.pptx.......................................
الطفرات الجينية.pptx.......................................
hakim hassan
 
مدخل الى مجال المقاربات البيداغوجية .pdf
مدخل الى مجال المقاربات البيداغوجية .pdfمدخل الى مجال المقاربات البيداغوجية .pdf
مدخل الى مجال المقاربات البيداغوجية .pdf
AhmedLansary1
 
عرض حول كيفية منهجية التراسل الاداري.pptx
عرض حول كيفية منهجية التراسل الاداري.pptxعرض حول كيفية منهجية التراسل الاداري.pptx
عرض حول كيفية منهجية التراسل الاداري.pptx
miloudaitblal001
 
PPT SEMINAR HASIL PRODI BAHASA DAN SASTRA ARAB RADA ISDA SARI
PPT SEMINAR HASIL PRODI BAHASA DAN SASTRA ARAB RADA ISDA SARIPPT SEMINAR HASIL PRODI BAHASA DAN SASTRA ARAB RADA ISDA SARI
PPT SEMINAR HASIL PRODI BAHASA DAN SASTRA ARAB RADA ISDA SARI
RadaIsdasari
 
أهمية تعليم البرمجة للأطفال في العصر الرقمي.pdf
أهمية تعليم البرمجة للأطفال في العصر الرقمي.pdfأهمية تعليم البرمجة للأطفال في العصر الرقمي.pdf
أهمية تعليم البرمجة للأطفال في العصر الرقمي.pdf
elmadrasah8
 

Recently uploaded (8)

تعلم البرمجة للأطفال- مفتاح المستقبل الرقمي.pdf
تعلم البرمجة للأطفال- مفتاح المستقبل الرقمي.pdfتعلم البرمجة للأطفال- مفتاح المستقبل الرقمي.pdf
تعلم البرمجة للأطفال- مفتاح المستقبل الرقمي.pdf
 
تطبيقات الواقع المعزز في التعليم والتعلم.pdf
تطبيقات الواقع المعزز في التعليم والتعلم.pdfتطبيقات الواقع المعزز في التعليم والتعلم.pdf
تطبيقات الواقع المعزز في التعليم والتعلم.pdf
 
لرفع مستوي التدريب حقيبة لتدريب المدربين
لرفع مستوي التدريب حقيبة لتدريب المدربينلرفع مستوي التدريب حقيبة لتدريب المدربين
لرفع مستوي التدريب حقيبة لتدريب المدربين
 
الطفرات الجينية.pptx.......................................
الطفرات الجينية.pptx.......................................الطفرات الجينية.pptx.......................................
الطفرات الجينية.pptx.......................................
 
مدخل الى مجال المقاربات البيداغوجية .pdf
مدخل الى مجال المقاربات البيداغوجية .pdfمدخل الى مجال المقاربات البيداغوجية .pdf
مدخل الى مجال المقاربات البيداغوجية .pdf
 
عرض حول كيفية منهجية التراسل الاداري.pptx
عرض حول كيفية منهجية التراسل الاداري.pptxعرض حول كيفية منهجية التراسل الاداري.pptx
عرض حول كيفية منهجية التراسل الاداري.pptx
 
PPT SEMINAR HASIL PRODI BAHASA DAN SASTRA ARAB RADA ISDA SARI
PPT SEMINAR HASIL PRODI BAHASA DAN SASTRA ARAB RADA ISDA SARIPPT SEMINAR HASIL PRODI BAHASA DAN SASTRA ARAB RADA ISDA SARI
PPT SEMINAR HASIL PRODI BAHASA DAN SASTRA ARAB RADA ISDA SARI
 
أهمية تعليم البرمجة للأطفال في العصر الرقمي.pdf
أهمية تعليم البرمجة للأطفال في العصر الرقمي.pdfأهمية تعليم البرمجة للأطفال في العصر الرقمي.pdf
أهمية تعليم البرمجة للأطفال في العصر الرقمي.pdf
 

Draf dskp pi kssr tahun 4 pada ogos 2013