SlideShare a Scribd company logo
క ం స డడం లక క న
ౖ ల , న ల , ఇతరౖ ద బ ం , ఆ బ ం ,
ర కభ ల , ర లక బ ం , బ ం ,
మ పత ం , ప ం ం న స జ
వ ల వందనం.
-------
ండయ ం అం ౖ॓
ౖ ద .
-19 సంబం ం న సం మ స
క మహ న పడ ం ఉం లం ...
 ( ) ధ ంచడం, మ వ గత ప త ంచడం,
 ఇం మ క ల ప స ల ం ఉం వడం.
 సం య ఆ ర అల ట ంచడం,
Kondaiah’s
Creative
Print
and
Pack
Pvt
Ltd
1
ఈ క ర జ ఉన అ క అ ల , సం ల పంచ ఆ గ సంస
(డ . .ఓ) చన , స ఇ ం . జ క ర ం
అవ హన ం వడం ఖ ం క ర ఎం ఏ ?
ల , న పడ ం త , ధ ంచడం, ఒక ళ
ఎవ సం ం ? ం ఈ ంద ఇవ బ న అం ఎం ఉప గపడ .
1. క ర అం ఏ ?
క ర అ ర ల క ద ంబం. ద ఉన అ క ర క
ర జం ల మ ల క ం . ఈ క ర రణ జ
ద ంతక న ఈ ట ం (MERS) మ య
అ ట ం (SARS) వం ల న ల క . అ
ఇ వ క న త క ర -19 అ క ం .
2. -19 అం ఏ ?
-19 అ ఇ వల క న క ర ం . 2019 ంబ
నగరం బయటప న ఈ ర మ ం
పం ం . ఇ -19 పంచ పం అ క ల తం
న మహ ం .
3. -19 క ల ఏ ?
-19 క రణ ల జ రం, అలసట మ ద . ంతమం
శ ర , జ , బడ, ం , తల మ డ ,
యక వడం, చర ం ద , రం రడం వం ల
మ మం క . ంతమం ఈ ర ఉన ప ల క ంచ .
రణం కనపడ . మం (80% ) ఎ వం క
ం ఈ ం బయట పడ . -19 న ఐ ఒక
-19 సంబం ం న సం మ స
క మహ న పడ ం ఉం లం ...
 ( ) ధ ంచడం, మ వ గత ప త ంచడం,
 ఇం మ క ల ప స ల ం ఉం వడం.
 సం య ఆ ర అల ట ంచడం,
Kondaiah’s
Creative
Print
and
Pack
Pvt
Ltd
2
న అ ర . ఊ వడం కషం ం .
వృ మ , ం సమస , మ హం వం ల ధప
న అ ర . జ రం, ద మ స వడం ఇబం
ప ంట క సం ం .
4. -19 ల ఉం ఏ ?
ఎ ద సంర ణ ? ద క జ రం వం న
ల ఉం , రణం ద స యం ందవల న అవసరం . ఇం ంబ
స ల రం ఉం . క గ ఉండడం మం . తర శ రం
కల ల ల పర ం ం . ఒక ళ మ ం జ
న ంతం వ ం జ రం ల ల త వ అంచ యవ .
ంట ద స యం ం .
5. -19 ఎ ం ?
-19 ధప న వ ద న న వ ంప ఈ
ం ం . ఈ ంప ఏ వ ల ఆ మ
ఉం . ఇత ఈ వ ల ఆ మ దగ వ న త త తన క ,
కడం తన ఈ ర ం . -19 వ
ద న న వ ంపర ం మ ం
వం వ ఉన వ మ ఉప త ల పడ . ఈ వ
ఉప త ల కడం, త త క , కడం జ
న పడ .
6. -19 ధప న వ ల మలం ఈ ర ం ం ?
-19 ధప న వ ల మలం ఈ ర ంద ఉన
అవ త వ. ధ క ప ధన మలం ఈ ర ఉండవ న
-19 సంబం ం న సం మ స
క మహ న పడ ం ఉం లం ...
 ( ) ధ ంచడం, మ వ గత ప త ంచడం,
 ఇం మ క ల ప స ల ం ఉం వడం.
 సం య ఆ ర అల ట ంచడం,
Kondaiah’s
Creative
Print
and
Pack
Pvt
Ltd
3
న ప ం అవ త వ. అ నప
ఉప ం న త త మ జనం ం ల ం
క .
7. న వ , ంద ం ఉండ ఏ ?
త వడం ఈ ర క ం మ -19
ంద ం య వ :
 ఆల ఆ త ం జ స మ ఉప ం
తర ల క . ఎం కం , ఇ య డం ల
ఉన ర చ .
 ఎవ ద దం మ న ం క సం 1 ట (3 అ ల)
రం ఉండం . ఎం కం , ఎవ ద న దం న ఈ
ర ఉన ంపర దజ . దగర ఉం , ఆ ంపర లడం
ఈ ర ం .
 కళ , మ . ఎం కం , ల
వ ల కడం ర ల ఉం ం . అ క త న
ల , కళ కడం ఈ ర ం .
 మ ఉన ప త ం ట ం .
ద న న ప అ వడం.
త త ప న డ య ం . ఎం కం
ంప , ర . ఇ ం ప న అల ట ంచడం
జ , మ -19 వం ంద ం
య వ .
 ఆ గ ం క ఇం ఉండం . జ రం, ద మ స
వడం ఇబం ఉం క ంట సం ంచం .
అ న చన ంచం . ఎం కం , య మ క
-19 సంబం ం న సం మ స
క మహ న పడ ం ఉం లం ...
 ( ) ధ ంచడం, మ వ గత ప త ంచడం,
 ఇం మ క ల ప స ల ం ఉం వడం.
 సం య ఆ ర అల ట ంచడం,
Kondaiah’s
Creative
Print
and
Pack
Pvt
Ltd
4
అ ల వద న ం సంబం ం న స రం ఉం ం .
ం య డం వలన డ మ ంట సంబం త
ఆ గ ం . వలన ర మ ఇతర ఇ
ంద ం ఉం .
 -19 క స రం ం ( -19 ఎ వ ఉన నగ
మ ం ) ం ఉండం . , ఈ ల ళ కం
- ఖ ం వృ మ హం, ం ఊ ల ల
ధప ం అస ళ . ఎం కం , ఈ ల -19
ం అవ ఎ వ.
8. ల వ -19 డనప ?
ల మ క వయ ఉన -19 ల రణం
ఉం . ఏ నప , ఐ ఒక అ గ ం ఉం ం , ంట
ట . అం -19 మన మ మన న ఎంత
ర అ ంద సం ఉం . ం న ,
తర క వడం మ ప ఉండడం. ండవ , ల
మ ఎ వ మం క ట అ ల చనల ంచడం మం .
9. -19 రణ ఆం బ ఉప గపడ ?
. ఆం బ , డగల ర డ . -19
ర వలన వ ం బ ఆం బ ప య . -19 క ం ఆం
బ ఉప ంచ డ . వలం క చన ర
ఇ ఉప ం .
-19 సంబం ం న సం మ స
క మహ న పడ ం ఉం లం ...
 ( ) ధ ంచడం, మ వ గత ప త ంచడం,
 ఇం మ క ల ప స ల ం ఉం వడం.
 సం య ఆ ర అల ట ంచడం,
Kondaiah’s
Creative
Print
and
Pack
Pvt
Ltd
5
10. -19 క ం ఉండ మ రణ ఏ మం ఉ ?
ం య, ఇం వలన -19 క ల క ం
తపడవ . తం ఉన మం ఈ క ం మ రణ
ఉప గప న ఆ . ప ధన ద జ .
11. 19 , మం త ఉం ?
ఇం . వర -19 సంబం ం మ మం త
. అ , న , ల ల సంబం ం న త .
అ గ ల ఉన ంట ట . త ర ణ చర ల వల
మం నయం అ ం . మం ల ద ప ధన జ ం . క
య ప ం . ల తర క వడం, న ద న
అ వడం, ఇత ద న న క సం 1 ట (3
అ ) రం ఉండడం వలన -19 క ం ంచవ .
12. -19 ం మ మ ఇత ల ర ం వ ఖ న
:
 ల తర మ పరచం
 క , మ కడం ం
 ద న , ట ం క
అ . ఆ ంట ల స , జ ం
.
 ఇత ల ం క సం 1 ట రం ంచం .
-19 సంబం ం న సం మ స
క మహ న పడ ం ఉం లం ...
 ( ) ధ ంచడం, మ వ గత ప త ంచడం,
 ఇం మ క ల ప స ల ం ఉం వడం.
 సం య ఆ ర అల ట ంచడం,
Kondaiah’s
Creative
Print
and
Pack
Pvt
Ltd
6
13. ఎ .. .. ఎ ?
 ఇం ం బయట వ న తప స ధ ం . ఖ ం
, వర , క , జ రం, ద ఇ ం ల ఉన క
.
 ం ఒక ఆల ం ర స
ల ం .
 3. ం రం , ఉ .
 ఎ క ఉం . ఏ గ కల
ుల వ .
 ఖం క ం . ఈ సమయం గం
ఉం ఉం స న .
 ఇ ం అ , గదవ కవ ం .
 న త త ఎ .. అం మనం ల త ం
ల .. అం , మధ గం ప వ .. అ
.
 న ంట త ం యం .
 అ ధం న త త ల మ ం ఆల
, స ల ం .
14. -19 ల క ం ం ఎంత సమయం ప ం ?
ఇప ఉన స రం రం -19 ల వ 1 ం 14
ల సమయం ప ం . 5 ష వ .
15. మన ం జం ల 19 ం ?
, ం జం , జం అం క , ల 19 న ఆ
ల ఉన ఎక ంచ .
-19 సంబం ం న సం మ స
క మహ న పడ ం ఉం లం ...
 ( ) ధ ంచడం, మ వ గత ప త ంచడం,
 ఇం మ క ల ప స ల ం ఉం వడం.
 సం య ఆ ర అల ట ంచడం,
Kondaiah’s
Creative
Print
and
Pack
Pvt
Ltd
7
16. ఉప త ల ర ఎంత లం ం ఉం ం ?
-19 రణమ ర ఉప త ల ( మ ) 72
గంటల వర ఉం ం అ త క . ఇప వర జ న అధ య ల
రం గంటల ం ల వర ఉప త ల ర ఉండవచ
WHO ( పంచ ఆ గ సంస) . ఇ ప
ం ం . ఉ రణ ఉప త ల ఓ రకం , ఉ త, ప వర ఓ రకం
ఉం ం . ఏ ఉప త ల ఉం అ అ ం ఆ సమయం మ
ల ం ల ఎప క ం వడం ఖ ం.
17. ల ర తం ళడం ఎ ?
ల ట తప స ధ ం . ఇత ల ం క సం 1
ట రం ంచం . నంత వర ఆ ల నత ఇవ ం .
ఇం వ క ల స ం . న ఉత ల
యం .
18. పం మ ర యల ఎ కడ ?
పం మ ర య ఆ గ కర న ఆ రం ఖ న . పం ,
ర ల బయ ం ం కడ .
19. -19 ప ఎ య బ ం ?
క ర ం సం ం మ కల ప . ం
డ ట పం అ రక ఆ ప ం
ట రవల న అవసరం ం . దం , మ ఇం ఐ
( రంధం) ఉండమ . వ , క సం 14 , దం
త ంతవర రం ఉం .
-19 సంబం ం న సం మ స
క మహ న పడ ం ఉం లం ...
 ( ) ధ ంచడం, మ వ గత ప త ంచడం,
 ఇం మ క ల ప స ల ం ఉం వడం.
 సం య ఆ ర అల ట ంచడం,
Kondaiah’s
Creative
Print
and
Pack
Pvt
Ltd
8
20. -19 ం న త త మరల క ర ఇ వ ం ?
అ య . ం వ న ల రం, ంతమం -
19 ం మరల ఆ ర న ప . అ అ త ఇ దం
ంద ర వం తగ అ షయం ం య .
హ న న ంట త , ర క ఎ ఏ 15 ల క
ంద . ఈ ర ఎంత ర ఇ ం జ య
ఇం య .
21. ఎ వ ధక శ మన క ర ం ం ?
ఒక వ క ధక వ వస ఆ రప ర క య
అం . పంచ ఆ గ సంస, ంట ఫ కం (CDC) రం, వృ
మ ఇ వర ల ధప న ఎ వ ఈ ర న పడవ .
వృ ప ం మ త వ ధక శ క ఉన -19 డడం
కషం ఉం ం . ం జ , మ హం ఊ ల ల
ధప న ఎ వ క ర న ప అవ ఉ . ఈ
సమస ల ధప న వ త వ ధక శ క ఉం మ ఈ
ర డ . వత ఆ గ ం ఉన ప త త .
-19 సంబం ం న సం మ స
క మహ న పడ ం ఉం లం ...
 ( ) ధ ంచడం, మ వ గత ప త ంచడం,
 ఇం మ క ల ప స ల ం ఉం వడం.
 సం య ఆ ర అల ట ంచడం,
Kondaiah’s
Creative
Print
and
Pack
Pvt
Ltd
9
ల క స యక ం ల ర సంఖ
మ సంఖ ం సం ంచవల న సంఖ
1 ఆం 0866-2410978 ( ) 104
2 లం ణ 040-24651119 ( ) 104
1800-599-4455
3 అ చల 9436055743
4 అ ం 6913347770
5 104
6 చ ఘ 104
7 104
8 జ 104
9 హ 8558893911
10 చల 104
11 ం 1800313444222,
03323412600,
12 రం 104
13 క టక 080-46848600 ( ) 104
14 రళ 0471-2552056
15 మధ 104
16 మ 020-26127394
17 మ 3852411668
18 లయ 108
19 ం 102
20 ం 7005539653
21 ఒ /ఒ స 9439994859
22 పం 104
23 జ 0141-2225624
-19 సంబం ం న సం మ స
క మహ న పడ ం ఉం లం ...
 ( ) ధ ంచడం, మ వ గత ప త ంచడం,
 ఇం మ క ల ప స ల ం ఉం వడం.
 సం య ఆ ర అల ట ంచడం,
Kondaiah’s
Creative
Print
and
Pack
Pvt
Ltd
10
మ సంఖ ం సం ంచవల న సంఖ
24 ం 104
25 త ళ 044-29510500
26 ర 0381-2315879
27 ఉత ఖం 104
28 ఉతర 18001805145
------
మ సంఖ ం త ంతం సం ంచవల న సంఖ
1 అండ 03192-232102
2 ఛం ఘ 9779558282
3 నగ హ , మ
మ డ
104
4 011-22307145
5 లడ 01982256462
6 ల 104
7 104
8 జ 0191-2520982,
0194-2440283
-19 సంబం ం న సం మ స
క మహ న పడ ం ఉం లం ...
 ( ) ధ ంచడం, మ వ గత ప త ంచడం,
 ఇం మ క ల ప స ల ం ఉం వడం.
 సం య ఆ ర అల ట ంచడం,
Kondaiah’s
Creative
Print
and
Pack
Pvt
Ltd
11
వ గత ప ఆ ట మ ఉ త స ర ప
SPO2
(94%-100%)
Pr
(60-100 bpm)
థర న ఉ త
(88°F to 98.6°F)
Doubts and Answers regarding COVID-19 - Telugu | కోవిడ్-19 సంబందించిన సందేహాలు మరియు సమాధానాలు|

More Related Content

More from Kondaiah's Creative Print and Pack Pvt Ltd

CPP INSIGHTS AUGUST 2021 ED
CPP INSIGHTS AUGUST 2021 EDCPP INSIGHTS AUGUST 2021 ED
CPP INSIGHTS AUGUST 2021 ED
Kondaiah's Creative Print and Pack Pvt Ltd
 
CPP INSIGHTS - JULY 2021
CPP INSIGHTS - JULY 2021CPP INSIGHTS - JULY 2021
CPP Packbro
CPP PackbroCPP Packbro
CPP INSIGHTS - JUNE 2021
CPP INSIGHTS - JUNE 2021CPP INSIGHTS - JUNE 2021
Packaging Basics
Packaging Basics Packaging Basics
Packaging Design and It Value
Packaging Design and It ValuePackaging Design and It Value
Packaging Design and It Value
Kondaiah's Creative Print and Pack Pvt Ltd
 
The art and science of packaging
The art and science of packagingThe art and science of packaging
The art and science of packaging
Kondaiah's Creative Print and Pack Pvt Ltd
 
CPP Corporate Brochure 2021
CPP Corporate Brochure 2021CPP Corporate Brochure 2021
CPP Corporate Brochure 2021
Kondaiah's Creative Print and Pack Pvt Ltd
 
Packaging Mockup Presentation
Packaging Mockup PresentationPackaging Mockup Presentation
Packaging Mockup Presentation
Kondaiah's Creative Print and Pack Pvt Ltd
 
Covid 19 suggestions - telugu
Covid 19 suggestions - teluguCovid 19 suggestions - telugu
Covid 19 suggestions - telugu
Kondaiah's Creative Print and Pack Pvt Ltd
 

More from Kondaiah's Creative Print and Pack Pvt Ltd (10)

CPP INSIGHTS AUGUST 2021 ED
CPP INSIGHTS AUGUST 2021 EDCPP INSIGHTS AUGUST 2021 ED
CPP INSIGHTS AUGUST 2021 ED
 
CPP INSIGHTS - JULY 2021
CPP INSIGHTS - JULY 2021CPP INSIGHTS - JULY 2021
CPP INSIGHTS - JULY 2021
 
CPP Packbro
CPP PackbroCPP Packbro
CPP Packbro
 
CPP INSIGHTS - JUNE 2021
CPP INSIGHTS - JUNE 2021CPP INSIGHTS - JUNE 2021
CPP INSIGHTS - JUNE 2021
 
Packaging Basics
Packaging Basics Packaging Basics
Packaging Basics
 
Packaging Design and It Value
Packaging Design and It ValuePackaging Design and It Value
Packaging Design and It Value
 
The art and science of packaging
The art and science of packagingThe art and science of packaging
The art and science of packaging
 
CPP Corporate Brochure 2021
CPP Corporate Brochure 2021CPP Corporate Brochure 2021
CPP Corporate Brochure 2021
 
Packaging Mockup Presentation
Packaging Mockup PresentationPackaging Mockup Presentation
Packaging Mockup Presentation
 
Covid 19 suggestions - telugu
Covid 19 suggestions - teluguCovid 19 suggestions - telugu
Covid 19 suggestions - telugu
 

Doubts and Answers regarding COVID-19 - Telugu | కోవిడ్-19 సంబందించిన సందేహాలు మరియు సమాధానాలు|

 • 1.
 • 2. క ం స డడం లక క న ౖ ల , న ల , ఇతరౖ ద బ ం , ఆ బ ం , ర కభ ల , ర లక బ ం , బ ం , మ పత ం , ప ం ం న స జ వ ల వందనం. ------- ండయ ం అం ౖ॓ ౖ ద .
 • 3. -19 సంబం ం న సం మ స క మహ న పడ ం ఉం లం ...  ( ) ధ ంచడం, మ వ గత ప త ంచడం,  ఇం మ క ల ప స ల ం ఉం వడం.  సం య ఆ ర అల ట ంచడం, Kondaiah’s Creative Print and Pack Pvt Ltd 1 ఈ క ర జ ఉన అ క అ ల , సం ల పంచ ఆ గ సంస (డ . .ఓ) చన , స ఇ ం . జ క ర ం అవ హన ం వడం ఖ ం క ర ఎం ఏ ? ల , న పడ ం త , ధ ంచడం, ఒక ళ ఎవ సం ం ? ం ఈ ంద ఇవ బ న అం ఎం ఉప గపడ . 1. క ర అం ఏ ? క ర అ ర ల క ద ంబం. ద ఉన అ క ర క ర జం ల మ ల క ం . ఈ క ర రణ జ ద ంతక న ఈ ట ం (MERS) మ య అ ట ం (SARS) వం ల న ల క . అ ఇ వ క న త క ర -19 అ క ం . 2. -19 అం ఏ ? -19 అ ఇ వల క న క ర ం . 2019 ంబ నగరం బయటప న ఈ ర మ ం పం ం . ఇ -19 పంచ పం అ క ల తం న మహ ం . 3. -19 క ల ఏ ? -19 క రణ ల జ రం, అలసట మ ద . ంతమం శ ర , జ , బడ, ం , తల మ డ , యక వడం, చర ం ద , రం రడం వం ల మ మం క . ంతమం ఈ ర ఉన ప ల క ంచ . రణం కనపడ . మం (80% ) ఎ వం క ం ఈ ం బయట పడ . -19 న ఐ ఒక
 • 4. -19 సంబం ం న సం మ స క మహ న పడ ం ఉం లం ...  ( ) ధ ంచడం, మ వ గత ప త ంచడం,  ఇం మ క ల ప స ల ం ఉం వడం.  సం య ఆ ర అల ట ంచడం, Kondaiah’s Creative Print and Pack Pvt Ltd 2 న అ ర . ఊ వడం కషం ం . వృ మ , ం సమస , మ హం వం ల ధప న అ ర . జ రం, ద మ స వడం ఇబం ప ంట క సం ం . 4. -19 ల ఉం ఏ ? ఎ ద సంర ణ ? ద క జ రం వం న ల ఉం , రణం ద స యం ందవల న అవసరం . ఇం ంబ స ల రం ఉం . క గ ఉండడం మం . తర శ రం కల ల ల పర ం ం . ఒక ళ మ ం జ న ంతం వ ం జ రం ల ల త వ అంచ యవ . ంట ద స యం ం . 5. -19 ఎ ం ? -19 ధప న వ ద న న వ ంప ఈ ం ం . ఈ ంప ఏ వ ల ఆ మ ఉం . ఇత ఈ వ ల ఆ మ దగ వ న త త తన క , కడం తన ఈ ర ం . -19 వ ద న న వ ంపర ం మ ం వం వ ఉన వ మ ఉప త ల పడ . ఈ వ ఉప త ల కడం, త త క , కడం జ న పడ . 6. -19 ధప న వ ల మలం ఈ ర ం ం ? -19 ధప న వ ల మలం ఈ ర ంద ఉన అవ త వ. ధ క ప ధన మలం ఈ ర ఉండవ న
 • 5. -19 సంబం ం న సం మ స క మహ న పడ ం ఉం లం ...  ( ) ధ ంచడం, మ వ గత ప త ంచడం,  ఇం మ క ల ప స ల ం ఉం వడం.  సం య ఆ ర అల ట ంచడం, Kondaiah’s Creative Print and Pack Pvt Ltd 3 న ప ం అవ త వ. అ నప ఉప ం న త త మ జనం ం ల ం క . 7. న వ , ంద ం ఉండ ఏ ? త వడం ఈ ర క ం మ -19 ంద ం య వ :  ఆల ఆ త ం జ స మ ఉప ం తర ల క . ఎం కం , ఇ య డం ల ఉన ర చ .  ఎవ ద దం మ న ం క సం 1 ట (3 అ ల) రం ఉండం . ఎం కం , ఎవ ద న దం న ఈ ర ఉన ంపర దజ . దగర ఉం , ఆ ంపర లడం ఈ ర ం .  కళ , మ . ఎం కం , ల వ ల కడం ర ల ఉం ం . అ క త న ల , కళ కడం ఈ ర ం .  మ ఉన ప త ం ట ం . ద న న ప అ వడం. త త ప న డ య ం . ఎం కం ంప , ర . ఇ ం ప న అల ట ంచడం జ , మ -19 వం ంద ం య వ .  ఆ గ ం క ఇం ఉండం . జ రం, ద మ స వడం ఇబం ఉం క ంట సం ంచం . అ న చన ంచం . ఎం కం , య మ క
 • 6. -19 సంబం ం న సం మ స క మహ న పడ ం ఉం లం ...  ( ) ధ ంచడం, మ వ గత ప త ంచడం,  ఇం మ క ల ప స ల ం ఉం వడం.  సం య ఆ ర అల ట ంచడం, Kondaiah’s Creative Print and Pack Pvt Ltd 4 అ ల వద న ం సంబం ం న స రం ఉం ం . ం య డం వలన డ మ ంట సంబం త ఆ గ ం . వలన ర మ ఇతర ఇ ంద ం ఉం .  -19 క స రం ం ( -19 ఎ వ ఉన నగ మ ం ) ం ఉండం . , ఈ ల ళ కం - ఖ ం వృ మ హం, ం ఊ ల ల ధప ం అస ళ . ఎం కం , ఈ ల -19 ం అవ ఎ వ. 8. ల వ -19 డనప ? ల మ క వయ ఉన -19 ల రణం ఉం . ఏ నప , ఐ ఒక అ గ ం ఉం ం , ంట ట . అం -19 మన మ మన న ఎంత ర అ ంద సం ఉం . ం న , తర క వడం మ ప ఉండడం. ండవ , ల మ ఎ వ మం క ట అ ల చనల ంచడం మం . 9. -19 రణ ఆం బ ఉప గపడ ? . ఆం బ , డగల ర డ . -19 ర వలన వ ం బ ఆం బ ప య . -19 క ం ఆం బ ఉప ంచ డ . వలం క చన ర ఇ ఉప ం .
 • 7. -19 సంబం ం న సం మ స క మహ న పడ ం ఉం లం ...  ( ) ధ ంచడం, మ వ గత ప త ంచడం,  ఇం మ క ల ప స ల ం ఉం వడం.  సం య ఆ ర అల ట ంచడం, Kondaiah’s Creative Print and Pack Pvt Ltd 5 10. -19 క ం ఉండ మ రణ ఏ మం ఉ ? ం య, ఇం వలన -19 క ల క ం తపడవ . తం ఉన మం ఈ క ం మ రణ ఉప గప న ఆ . ప ధన ద జ . 11. 19 , మం త ఉం ? ఇం . వర -19 సంబం ం మ మం త . అ , న , ల ల సంబం ం న త . అ గ ల ఉన ంట ట . త ర ణ చర ల వల మం నయం అ ం . మం ల ద ప ధన జ ం . క య ప ం . ల తర క వడం, న ద న అ వడం, ఇత ద న న క సం 1 ట (3 అ ) రం ఉండడం వలన -19 క ం ంచవ . 12. -19 ం మ మ ఇత ల ర ం వ ఖ న :  ల తర మ పరచం  క , మ కడం ం  ద న , ట ం క అ . ఆ ంట ల స , జ ం .  ఇత ల ం క సం 1 ట రం ంచం .
 • 8. -19 సంబం ం న సం మ స క మహ న పడ ం ఉం లం ...  ( ) ధ ంచడం, మ వ గత ప త ంచడం,  ఇం మ క ల ప స ల ం ఉం వడం.  సం య ఆ ర అల ట ంచడం, Kondaiah’s Creative Print and Pack Pvt Ltd 6 13. ఎ .. .. ఎ ?  ఇం ం బయట వ న తప స ధ ం . ఖ ం , వర , క , జ రం, ద ఇ ం ల ఉన క .  ం ఒక ఆల ం ర స ల ం .  3. ం రం , ఉ .  ఎ క ఉం . ఏ గ కల ుల వ .  ఖం క ం . ఈ సమయం గం ఉం ఉం స న .  ఇ ం అ , గదవ కవ ం .  న త త ఎ .. అం మనం ల త ం ల .. అం , మధ గం ప వ .. అ .  న ంట త ం యం .  అ ధం న త త ల మ ం ఆల , స ల ం . 14. -19 ల క ం ం ఎంత సమయం ప ం ? ఇప ఉన స రం రం -19 ల వ 1 ం 14 ల సమయం ప ం . 5 ష వ . 15. మన ం జం ల 19 ం ? , ం జం , జం అం క , ల 19 న ఆ ల ఉన ఎక ంచ .
 • 9. -19 సంబం ం న సం మ స క మహ న పడ ం ఉం లం ...  ( ) ధ ంచడం, మ వ గత ప త ంచడం,  ఇం మ క ల ప స ల ం ఉం వడం.  సం య ఆ ర అల ట ంచడం, Kondaiah’s Creative Print and Pack Pvt Ltd 7 16. ఉప త ల ర ఎంత లం ం ఉం ం ? -19 రణమ ర ఉప త ల ( మ ) 72 గంటల వర ఉం ం అ త క . ఇప వర జ న అధ య ల రం గంటల ం ల వర ఉప త ల ర ఉండవచ WHO ( పంచ ఆ గ సంస) . ఇ ప ం ం . ఉ రణ ఉప త ల ఓ రకం , ఉ త, ప వర ఓ రకం ఉం ం . ఏ ఉప త ల ఉం అ అ ం ఆ సమయం మ ల ం ల ఎప క ం వడం ఖ ం. 17. ల ర తం ళడం ఎ ? ల ట తప స ధ ం . ఇత ల ం క సం 1 ట రం ంచం . నంత వర ఆ ల నత ఇవ ం . ఇం వ క ల స ం . న ఉత ల యం . 18. పం మ ర యల ఎ కడ ? పం మ ర య ఆ గ కర న ఆ రం ఖ న . పం , ర ల బయ ం ం కడ . 19. -19 ప ఎ య బ ం ? క ర ం సం ం మ కల ప . ం డ ట పం అ రక ఆ ప ం ట రవల న అవసరం ం . దం , మ ఇం ఐ ( రంధం) ఉండమ . వ , క సం 14 , దం త ంతవర రం ఉం .
 • 10. -19 సంబం ం న సం మ స క మహ న పడ ం ఉం లం ...  ( ) ధ ంచడం, మ వ గత ప త ంచడం,  ఇం మ క ల ప స ల ం ఉం వడం.  సం య ఆ ర అల ట ంచడం, Kondaiah’s Creative Print and Pack Pvt Ltd 8 20. -19 ం న త త మరల క ర ఇ వ ం ? అ య . ం వ న ల రం, ంతమం - 19 ం మరల ఆ ర న ప . అ అ త ఇ దం ంద ర వం తగ అ షయం ం య . హ న న ంట త , ర క ఎ ఏ 15 ల క ంద . ఈ ర ఎంత ర ఇ ం జ య ఇం య . 21. ఎ వ ధక శ మన క ర ం ం ? ఒక వ క ధక వ వస ఆ రప ర క య అం . పంచ ఆ గ సంస, ంట ఫ కం (CDC) రం, వృ మ ఇ వర ల ధప న ఎ వ ఈ ర న పడవ . వృ ప ం మ త వ ధక శ క ఉన -19 డడం కషం ఉం ం . ం జ , మ హం ఊ ల ల ధప న ఎ వ క ర న ప అవ ఉ . ఈ సమస ల ధప న వ త వ ధక శ క ఉం మ ఈ ర డ . వత ఆ గ ం ఉన ప త త .
 • 11. -19 సంబం ం న సం మ స క మహ న పడ ం ఉం లం ...  ( ) ధ ంచడం, మ వ గత ప త ంచడం,  ఇం మ క ల ప స ల ం ఉం వడం.  సం య ఆ ర అల ట ంచడం, Kondaiah’s Creative Print and Pack Pvt Ltd 9 ల క స యక ం ల ర సంఖ మ సంఖ ం సం ంచవల న సంఖ 1 ఆం 0866-2410978 ( ) 104 2 లం ణ 040-24651119 ( ) 104 1800-599-4455 3 అ చల 9436055743 4 అ ం 6913347770 5 104 6 చ ఘ 104 7 104 8 జ 104 9 హ 8558893911 10 చల 104 11 ం 1800313444222, 03323412600, 12 రం 104 13 క టక 080-46848600 ( ) 104 14 రళ 0471-2552056 15 మధ 104 16 మ 020-26127394 17 మ 3852411668 18 లయ 108 19 ం 102 20 ం 7005539653 21 ఒ /ఒ స 9439994859 22 పం 104 23 జ 0141-2225624
 • 12. -19 సంబం ం న సం మ స క మహ న పడ ం ఉం లం ...  ( ) ధ ంచడం, మ వ గత ప త ంచడం,  ఇం మ క ల ప స ల ం ఉం వడం.  సం య ఆ ర అల ట ంచడం, Kondaiah’s Creative Print and Pack Pvt Ltd 10 మ సంఖ ం సం ంచవల న సంఖ 24 ం 104 25 త ళ 044-29510500 26 ర 0381-2315879 27 ఉత ఖం 104 28 ఉతర 18001805145 ------ మ సంఖ ం త ంతం సం ంచవల న సంఖ 1 అండ 03192-232102 2 ఛం ఘ 9779558282 3 నగ హ , మ మ డ 104 4 011-22307145 5 లడ 01982256462 6 ల 104 7 104 8 జ 0191-2520982, 0194-2440283
 • 13. -19 సంబం ం న సం మ స క మహ న పడ ం ఉం లం ...  ( ) ధ ంచడం, మ వ గత ప త ంచడం,  ఇం మ క ల ప స ల ం ఉం వడం.  సం య ఆ ర అల ట ంచడం, Kondaiah’s Creative Print and Pack Pvt Ltd 11 వ గత ప ఆ ట మ ఉ త స ర ప SPO2 (94%-100%) Pr (60-100 bpm) థర న ఉ త (88°F to 98.6°F)