SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
El patrimoni al desQobeRt - curs 2013-14
Dossier de treball
Els orígens de l’Escola Industrial d’Arts i
Oficis de Sabadell
Institut Escola Industrial i d’arts i Oficis de Sabadell
Escola Industrial. Context històric ____________________________
1
ÍNDEX
ASPECTES PREVIS........................................................................................2
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES .............2
La població ...............................................................................................2
El comerç..................................................................................................2
La tecnologia ............................................................................................2
QUÈ ÉS LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL......................................................3
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL A CATALUNYA...........................................4
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL A SABADELL..............................................5
El Creixement de Sabadell .......................................................................6
LA CREACIÓ DE L’ESCOLA INDUSTRIAL I D’ARTS I OFICIS DE
SABADELL ......................................................................................................7
Què s’estudiava............................................................................................7
Per què també d’arts i oficis .........................................................................8
El nou edifici.................................................................................................8
L’alumnat......................................................................................................8
ACTIVITATS: ...................................................................................................9
Escola Industrial. Context històric ____________________________
2
ASPECTES PREVIS
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES
Cap canvi en la història es dóna sense més ni més, sempre hi ha uns factors
que ho afavoreixen i possibiliten. Anem a analitzar que va passar perquè es
podés donar un fenomen tant important com va ser la Revolució Industrial.
La població
Al llarg del segle XVIII i durant el segle XIX la població va augmentar.
Això va ser per:
• Disminució del nombre d’epidèmies.
• Millora de la higiene.
• Progressos en medicina (vacuna de la Varola).
• La producció d’aliments en el camp també va augmentar gràcies
a la millora de les tècniques de conreu i la introducció de les
màquines.
• Introducció de nous aliments: Un d’ells va ser la patata que
permet una millor nutrició i per tant una resistència més gran a
les malalties.
El comerç
Augmenta el comerç amb la resta d’Espanya i amb Amèrica s’exporten
productes manufacturats com ara eines i teixits i s’importen productes
com el cafè, tabac i cotó.
A més a més es desenvolupa un comerç d’esclaus negres, que des de
les costes occidentals d’Àfrica eren embarcats i venuts a Amèrica per
treballar a les plantacions de cotó.
La tecnologia
Es construeixen noves màquines. Primer de fusta i a partir de la
invenció de la màquina de vapor al segle XVIII les màquines passaran
a ser de ferro.
Aquests aspectes comporten que més gent pugui anar a les ciutat per
treballar a les fàbriques, que hi hagi més diners per poder invertir en la
indústria i per tan, també per comprar la maquinària que la nova tecnologia
aporta.
Escola Industrial. Context històric ____________________________
3
QUÈ ÉS LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
Fins al segle XVIII, per obtenir els diferents productes que necessitaven, el
que predominava era l’agricultura i a les ciutats els artesans (fusters, ferrers,
vidriers, paletes, pelleters...) que estaven unificats en gremis. Els artesans
treballaven en petits tallers amb un o dos operaris i algun aprenent, els
productes es feien manualment.
De mica en mica això va canviant a tota Europa. Es comencen a crear
fàbriques on es concentren gran quantitat d’obrers. També s’hi anirà
introduint maquinària. Com ja hem vist primer la maquinària és de fusta però
a partir de la invenció de la màquina de vapor, al segle XVIII, les màquines
passaran a ser de ferro.
La màquina de vapor també s’aplicarà al camp i al ferrocarril i això provocarà
que es necessiti més ferro i, per tant, que es desenvolupi la indústria
siderúrgica.
Activitat
Omple els quadres buits i obtindràs la seqüència que va afavorir la Revolució
Industrial.
Què fa? Aporta
Què fa? Aporta
Aporta
La població
El comerç
La tecnologia
RevolucióIndustrial
Escola Industrial. Context històric ____________________________
4
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL A CATALUNYA
A Catalunya es produiran els mateixos factors que hem vist a Europa, el
creixement de la població i del comerç. La màquina de vapor va ser
introduïda el segle XVIII i en els segles XIX i XX ja s’havia estès el seu
funcionament. És el primer lloc d’Espanya on s’aplica la Revolució Industrial.
Durant aquests segles es referma la indústria. Igual que a altres països
d’Europa, creixen les fàbriques i apareixerà amb elles una nova societat.
El sector on més es concretarà la Revolució Industrial a Catalunya serà en el
tèxtil. La indústria se situarà a les ribes dels rius, per aprofitar-ne l’aigua i a
llocs de la costa, on serà fàcil l’arribada del carbó amb vaixell. Vilanova i la
Geltrú, Mataró i les conques dels rius Llobregat, Cardener i Ter en seran un
clar exemple. Sabadell i Terrassa, amb la seva indústria llanera, seran dues
de les ciutats capdavanteres duran el segle XIX i bona part del XX.
Les ciutats creixen amb l’arribada de més gent del camp per treballar a les
fàbriques. S’estableixen en barris al costat de les fàbriques i a les afores de
les ciutats. Són barris molt pobres amb poques condicions sanitàries.
Barri obrer de Barcelona a principis del segle XX
Escola Industrial. Context històric ____________________________
5
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL A SABADELL
A Sabadell la industrialització es produeix a partir de la indústria de la llana.
El gener de 1.838 trobem la primera fàbrica que funcionarà amb vapor i l’any
següent es posarà en funcionament una altra. A poc a poc, les màquines es
van anar perfeccionant i a Sabadell van anar apareixent més vapors.
L’arribada del tren el 1855 potencià més l’establiment de fàbriques. El tren va
permetre l’arribada amb més facilitat de les matèries primeres i el carbó que
necessitaven les fàbriques.
Imatge de l’estació de Sabadell a la segona meitat del segle XIX
La indústria llanera anirà creixent durant bona part del segle XX i Sabadell
arribarà a situar-se en el primer lloc en la indústria llanera de l’Estat.
Escola Industrial. Context històric ____________________________
6
El Creixement de Sabadell
El desenvolupament industrial farà que es necessitin treballadors per les
fàbriques i això provocarà l’arribada de molta més gent de fora. Durant el
segle XIX, vindran sobretot de la costa catalana, de les comarques de
l’interior, de València i de les terres de Múrcia.
Es construiran noves fàbriques, noves cases luxoses per a la burgesia i
rengles de cases humils per als obrers. Tota aquesta nova edificació farà que
Sabadell creixi molt en poc temps.
Vapor de Antonio
Casanovas el 1881. Aquest
vapor estava situat a l’actual
plaça Frederic Mompou a on
hi ha el gimnàs municipal.
La població va créixer ràpidament en pocs anys. L’any 1.800 Sabadell tenia
3.000 habitants, el 1.854 eren ja 14.000 i el 1.900 arribaven als 23.000. En tot
el segle s’havia multiplicat per vuit el nombre d’habitants. L’any 1877 el
govern va concedir el títol de ciutat a Sabadell.
Rambla de Sabadell a finals de segle XIX
Escola Industrial. Context històric ____________________________
7
LA CREACIÓ DE L’ESCOLA INDUSTRIAL I D’ARTS I OFICIS DE SABADELL
El desenvolupament industrial que abans hem vist i la introducció de noves
màquines va fer que Sabadell necessités un centre educatiu d’ensenyament
professional que permetés formar als treballadors i treballadores de les
fàbriques de la ciutat. Va ser així com, a l’any 1902, un patronat format per
l’Ajuntament, el Gremi de Fabricants, l’Acadèmia de Belles Arts i la Caixa
d’Estalvis de Sabadell fundaren l’Escola Industrial.
En els seus principis ocuparà dos edificis: l’Ateneu de Sabadell (davant de
l’Ajuntament) fins el 1904 i el del carrer de Sant Antoni (actual museu
d’història) fins el 19010.
Edifici de l’Ateneu Museu d’història
Què s’estudiava
Les classes van començar el curs 1.902 – 1903 amb 162 alumnes
matriculats. Les assignatures que es feien eren: Dibuix artístic, dibuix lineal,
modelat en fang, teoria i pràctiques de teixits, aritmètica, electrònica, física,
química i idiomes.
Els oficis que s’ensenyaven eren Mecànics, Teixidors, Fusters de màquines,
Tintorers i aprestadors, Ebenistes, Dibuixants de teixits, Pràctics de teixits i
Caps de fàbrica.
Escola Industrial. Context històric ____________________________
8
Per què també d’arts i oficis?
Com pots veure, era un ensenyament que a més de tècnic, era artístic. La
causa l’hem de buscar, en part, per la influència de l’Acadèmia de Belles Arts
però, sobretot, a què estàvem en plena època del Modernisme.
Aquest corrent afecta tots els àmbits i amb ells els diferents oficis (ferrers,
ebenistes, ceràmica, paletes, ceramistes, teixidors..). S’introdueix així la
figura del obrer especialitzat que ha d’estar format en les arts decoratives.
Això farà necessari que la preparació artística hagi de formar part de la
formació bàsica dels obrers. A més a més, moltes industries necessitaven
obrers formats en el dibuix lineal per a la construcció de peces, el disseny de
teixits. La finalitat no és formar artistes sinó obrers amb capacitat suficient per
poder aplicar aquests coneixements i habilitats en determinats oficis.
El nou edifici
L’Escola aviat es troba que li falta un edifici amb
més capacitat i amb més espais per tenir els
equipaments necessaris per formar el tipus
d’obrer que la industria demanava.
Així s’encarrega el projecte a l’arquitecte Jeroni
Martorell, l’obra s’acaba l’any 1910 i s’inaugura
el 1911.
L’alumnat
Les classes es feien en horari nocturn, de 7 a 9 del vespre, ja que la immensa
majoria eren obrers que anaven a l’escola després de treballar 10 ó 12 hores.
Des del principi hi assistiren nois i
noies, tot i que amb normes i en
oficis força diferents. Mentre que els
nois estudiaven els oficis que hem
vist abans, l’alumnat femení era
molt minoritari i bàsicament
estudiaven arts. Més tard, el 1918,
es crearà la secció de cosidores i
passadores-nuadores i augmentarà
el nombre de noies.
Les noies havien d’entrar a les aules cinc minuts abans de començar les
classes i sortir-ne cinc minuts abans d’acabar per tal d’evitar que es trobessin
amb l’alumnat masculí en els moments de canvi d’aula.
Escola Industrial. Context històric ____________________________
9
ACTIVITATS:
Tota la informació de les activitats següents la trobareu a la següent adreça
http://www.xtec.cat/~fpomes/cursd98/m5ex1/historia.htm
Ves a l’apartat Els primers anys (1911-1939) busca Activitats
docents i Els ensenyaments, esbrina quines matèries s’estudiaven i com
estaven organitzats els ensenyaments.
En aquest mateix apartat mira el punt Activitats docents, llegeix el
tercer paràgraf i resumeix els estudis que s’implanten en l’any 1918 per les
noies.
Ves al punt L’estatus legal, d’aquest mateix apartat, i fes un resum de
les diferents etapes que passa l’Escola i quin tipus d’escola acaba sent.
Ves a l’apartat La postguerra i la fi del Patronat (1940-1974). Mira el
quart paràgraf i resumeix els plans d’estudis del curs 1943/44 i l’horari de
classes.
Ves al cinquè paràgraf de l’apartat anterior i fes un resum dels diferents
tipus de matrícula. Sabent que un euro són 166,386 pessetes calcula quant
costaria en euros la matrícula.
Llegeix el sisè paràgraf del mateix apartat i fes un resum de les normes
de convivència que hi havia en aquells moments.
Llegeix el punt Buscant nous aires al tercer paràgraf i resumeix els nous
plans d’estudi impartits a partir de 1956 i en quin horari es faran.
Escola Industrial. Context històric ____________________________
10
EL MODERNISME
El Modernisme és un moviment cultural i artístic que es va donar a diferents
lloc del món i també a Catalunya a finals del segle XIX i principis del segle
XX.
El moviment modernista en totes les vessants (literatura, arquitectura,
escultura, pintura, música...) apareix com a conseqüència de tot el procés
d’industrialització i de mecanització que es duu a terme a partir del 1820 a
Catalunya i també a Sabadell. El Modernisme es revolta contra la
deshumanització, que és conseqüència de la mecanització que porta la
revolució industrial. Per tant, l' art proposat és entès com una globalitat, o
sigui un art que arriba a tots els racons de la ciutat: des d'una fàbrica, fins a
un hospital, una font o bé una botiga... Fins i tot és un art que implica les
persones. Ser modernista volia dir vestir d' una manera determinada, llegir
uns llibres concrets...
Aquest moviment artístic conegut arriba a Sabadell en un moment de gran
expansió econòmica. Des de mitjan segle XIX, el desenvolupament industrial
de la ciutat havia prosperat fins a convertir a Sabadell en un centre econòmic
d'abast estatal, dedicat a la fabricació de teixit de llana. La burgesia trobarà
en el corrent modernista la manera de manifestar-se i de fer palès el seu
paper.
Una de les mostres importants del
Modernisme és l'arquitectura: cases,
fàbriques, escoles i altres edificis
públics es van construir aprofitant les
idees modernistes. La majoria dels
edificis modernistes de Sabadell són de
principis de segle.
Casa modernista de 1930
Escola Industrial. Context històric ____________________________
11
CARACTERÍSTIQUES DE L’ARQUITECTURA MODERNISTA
Formes : Els pots identificar fàcilment: les línies són força irregulars,
predominant la línia corba dita de “cop de fuet “
Materials i decoració: totxos de color marró, importància de les vidrieres de
les finestres, o presència del ferro forjat. No vol dir això que en tots els edificis
hi hagi tots els elements que hem citat, però sempre en trobaràs alguns. Un
dels elements importants que trobaràs és el del trencadís, que són rajoles
trencades i posades a les façanes.
Símbols : volien que cada edifici fos un símbol. Per això hi trobarem
elements de la Natura (fulles flors..), o de la història passada, sobretot de
l’època medieval, com les torres dels castells antics ... o que els recordessin
llocs llunyans i difícils d’anar – el món oriental - o llocs fantàstics de fades,
llegendes i somnis. I sobretot els podràs identificar, perquè es veu molt
fàcilment que són edificis que van ser construïts amb la intenció de fer bonic,
ressaltar i cridar l’atenció de les persones que passejaven.
ANTIC EDIFICI DE L’ESCOLA INDUSTRIAL DE SABADELL
Edifici construït el 1.907 Per l’arquitecte Jeroni Martorell.
Com elements modernistes destaquen la alta torre cilíndrica amb influències
medievals i concepció goticista en la qual s’utilitza la ceràmica vidriada verda
i on hi ha grans finestrals. A La façana, trobem l’ús de la totxana, les línies
corbes els grans finestrals que permeten l’entrada de llum, elements
decoratius, els vitralls.

More Related Content

Similar to Dossier antic edifici escola context historic

La roba del passat
La roba del passatLa roba del passat
La roba del passatabrillucero
 
A els treballadors de la indústria cotonera al segle pol i sergio gommm
A els treballadors de la indústria cotonera al segle pol i sergio gommmA els treballadors de la indústria cotonera al segle pol i sergio gommm
A els treballadors de la indústria cotonera al segle pol i sergio gommmToni Guirao
 
Revolució Industrial
Revolució IndustrialRevolució Industrial
Revolució Industriallukada
 
Revolució Industrial
Revolució IndustrialRevolució Industrial
Revolució Industriallukada
 
Revolució Industrial
Revolució IndustrialRevolució Industrial
Revolució Industriallukada
 
T 10 s.secundari 2
T 10 s.secundari 2 T 10 s.secundari 2
T 10 s.secundari 2 graciajt
 
POBLENOU - DISTRICTE 22@ - BARCELONA
POBLENOU - DISTRICTE 22@ - BARCELONAPOBLENOU - DISTRICTE 22@ - BARCELONA
POBLENOU - DISTRICTE 22@ - BARCELONAManelCantos3
 
Treball sabadell en catala
Treball sabadell en catalaTreball sabadell en catala
Treball sabadell en catalaviliel97
 
Edat contemporania final
Edat contemporania finalEdat contemporania final
Edat contemporania finalivcs
 
Els espais industrials
Els espais industrialsEls espais industrials
Els espais industrialsMievann
 
Treballadors de la indústria cotonera by Miriam Acero, Mònica Gordillo i Raqu...
Treballadors de la indústria cotonera by Miriam Acero, Mònica Gordillo i Raqu...Treballadors de la indústria cotonera by Miriam Acero, Mònica Gordillo i Raqu...
Treballadors de la indústria cotonera by Miriam Acero, Mònica Gordillo i Raqu...Toni Guirao
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALAntonio Núñez
 
Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_
Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_
Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_M T
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALjcalav31
 
Revolució industrial
Revolució industrialRevolució industrial
Revolució industrialdolsa
 
MItjans Interactius_pac1
MItjans Interactius_pac1MItjans Interactius_pac1
MItjans Interactius_pac1Marcos Baldovi
 

Similar to Dossier antic edifici escola context historic (20)

La roba del passat
La roba del passatLa roba del passat
La roba del passat
 
A els treballadors de la indústria cotonera al segle pol i sergio gommm
A els treballadors de la indústria cotonera al segle pol i sergio gommmA els treballadors de la indústria cotonera al segle pol i sergio gommm
A els treballadors de la indústria cotonera al segle pol i sergio gommm
 
Revolució Industrial
Revolució IndustrialRevolució Industrial
Revolució Industrial
 
Revolució Industrial
Revolució IndustrialRevolució Industrial
Revolució Industrial
 
Revolució Industrial
Revolució IndustrialRevolució Industrial
Revolució Industrial
 
Sant andreu
Sant andreuSant andreu
Sant andreu
 
INDUSTRIALITZACIÓ
INDUSTRIALITZACIÓINDUSTRIALITZACIÓ
INDUSTRIALITZACIÓ
 
Tema 5 .2
Tema 5 .2Tema 5 .2
Tema 5 .2
 
T 10 s.secundari 2
T 10 s.secundari 2 T 10 s.secundari 2
T 10 s.secundari 2
 
POBLENOU - DISTRICTE 22@ - BARCELONA
POBLENOU - DISTRICTE 22@ - BARCELONAPOBLENOU - DISTRICTE 22@ - BARCELONA
POBLENOU - DISTRICTE 22@ - BARCELONA
 
Treball sabadell en catala
Treball sabadell en catalaTreball sabadell en catala
Treball sabadell en catala
 
Edat contemporania final
Edat contemporania finalEdat contemporania final
Edat contemporania final
 
Els espais industrials
Els espais industrialsEls espais industrials
Els espais industrials
 
Treballadors de la indústria cotonera by Miriam Acero, Mònica Gordillo i Raqu...
Treballadors de la indústria cotonera by Miriam Acero, Mònica Gordillo i Raqu...Treballadors de la indústria cotonera by Miriam Acero, Mònica Gordillo i Raqu...
Treballadors de la indústria cotonera by Miriam Acero, Mònica Gordillo i Raqu...
 
Tema 2 la revolució industrial
Tema 2 la revolució industrialTema 2 la revolució industrial
Tema 2 la revolució industrial
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
 
Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_
Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_
Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
 
Revolució industrial
Revolució industrialRevolució industrial
Revolució industrial
 
MItjans Interactius_pac1
MItjans Interactius_pac1MItjans Interactius_pac1
MItjans Interactius_pac1
 

More from ciutatiescola

Patrimoni al descobert 2016
Patrimoni al descobert 2016Patrimoni al descobert 2016
Patrimoni al descobert 2016ciutatiescola
 
Guerra civil sabadell
Guerra civil sabadellGuerra civil sabadell
Guerra civil sabadellciutatiescola
 
Casa arimon. institut jonqueres
Casa arimon. institut jonqueresCasa arimon. institut jonqueres
Casa arimon. institut jonqueresciutatiescola
 
I després de la guerra, què
I després de la guerra, quèI després de la guerra, què
I després de la guerra, quèciutatiescola
 
Les nostres impressions
Les nostres impressions Les nostres impressions
Les nostres impressions ciutatiescola
 
Les grottes de Sant Oleguer
Les grottes de Sant OleguerLes grottes de Sant Oleguer
Les grottes de Sant Oleguerciutatiescola
 
Les coves de Sant Oleguer
Les coves de Sant OleguerLes coves de Sant Oleguer
Les coves de Sant Oleguerciutatiescola
 

More from ciutatiescola (9)

Patrimoni al descobert 2016
Patrimoni al descobert 2016Patrimoni al descobert 2016
Patrimoni al descobert 2016
 
Guerra civil sabadell
Guerra civil sabadellGuerra civil sabadell
Guerra civil sabadell
 
Jonqueres
JonqueresJonqueres
Jonqueres
 
Casa arimon. institut jonqueres
Casa arimon. institut jonqueresCasa arimon. institut jonqueres
Casa arimon. institut jonqueres
 
I després de la guerra, què
I després de la guerra, quèI després de la guerra, què
I després de la guerra, què
 
Casa arimon
Casa arimonCasa arimon
Casa arimon
 
Les nostres impressions
Les nostres impressions Les nostres impressions
Les nostres impressions
 
Les grottes de Sant Oleguer
Les grottes de Sant OleguerLes grottes de Sant Oleguer
Les grottes de Sant Oleguer
 
Les coves de Sant Oleguer
Les coves de Sant OleguerLes coves de Sant Oleguer
Les coves de Sant Oleguer
 

Recently uploaded

feedback.pdf55555555555555555555555555555
feedback.pdf55555555555555555555555555555feedback.pdf55555555555555555555555555555
feedback.pdf55555555555555555555555555555twunt
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.Lasilviatecno
 
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERSSuperAdmin9
 
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfINFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfErnest Lluch
 
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes SaPrograma Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes SaISMAELALVAREZCABRERA
 
LES CONJUNCIONS EN CATALÀ: GRAMÀTICA CATALANA
LES CONJUNCIONS EN CATALÀ: GRAMÀTICA CATALANALES CONJUNCIONS EN CATALÀ: GRAMÀTICA CATALANA
LES CONJUNCIONS EN CATALÀ: GRAMÀTICA CATALANAAnaBallesteros29
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxRosabel UA
 

Recently uploaded (8)

feedback.pdf55555555555555555555555555555
feedback.pdf55555555555555555555555555555feedback.pdf55555555555555555555555555555
feedback.pdf55555555555555555555555555555
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
 
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
 
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS
 
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfINFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
 
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes SaPrograma Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
 
LES CONJUNCIONS EN CATALÀ: GRAMÀTICA CATALANA
LES CONJUNCIONS EN CATALÀ: GRAMÀTICA CATALANALES CONJUNCIONS EN CATALÀ: GRAMÀTICA CATALANA
LES CONJUNCIONS EN CATALÀ: GRAMÀTICA CATALANA
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
 

Dossier antic edifici escola context historic

 • 1. El patrimoni al desQobeRt - curs 2013-14 Dossier de treball Els orígens de l’Escola Industrial d’Arts i Oficis de Sabadell Institut Escola Industrial i d’arts i Oficis de Sabadell
 • 2. Escola Industrial. Context històric ____________________________ 1 ÍNDEX ASPECTES PREVIS........................................................................................2 LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES .............2 La població ...............................................................................................2 El comerç..................................................................................................2 La tecnologia ............................................................................................2 QUÈ ÉS LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL......................................................3 LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL A CATALUNYA...........................................4 LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL A SABADELL..............................................5 El Creixement de Sabadell .......................................................................6 LA CREACIÓ DE L’ESCOLA INDUSTRIAL I D’ARTS I OFICIS DE SABADELL ......................................................................................................7 Què s’estudiava............................................................................................7 Per què també d’arts i oficis .........................................................................8 El nou edifici.................................................................................................8 L’alumnat......................................................................................................8 ACTIVITATS: ...................................................................................................9
 • 3. Escola Industrial. Context històric ____________________________ 2 ASPECTES PREVIS LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES Cap canvi en la història es dóna sense més ni més, sempre hi ha uns factors que ho afavoreixen i possibiliten. Anem a analitzar que va passar perquè es podés donar un fenomen tant important com va ser la Revolució Industrial. La població Al llarg del segle XVIII i durant el segle XIX la població va augmentar. Això va ser per: • Disminució del nombre d’epidèmies. • Millora de la higiene. • Progressos en medicina (vacuna de la Varola). • La producció d’aliments en el camp també va augmentar gràcies a la millora de les tècniques de conreu i la introducció de les màquines. • Introducció de nous aliments: Un d’ells va ser la patata que permet una millor nutrició i per tant una resistència més gran a les malalties. El comerç Augmenta el comerç amb la resta d’Espanya i amb Amèrica s’exporten productes manufacturats com ara eines i teixits i s’importen productes com el cafè, tabac i cotó. A més a més es desenvolupa un comerç d’esclaus negres, que des de les costes occidentals d’Àfrica eren embarcats i venuts a Amèrica per treballar a les plantacions de cotó. La tecnologia Es construeixen noves màquines. Primer de fusta i a partir de la invenció de la màquina de vapor al segle XVIII les màquines passaran a ser de ferro. Aquests aspectes comporten que més gent pugui anar a les ciutat per treballar a les fàbriques, que hi hagi més diners per poder invertir en la indústria i per tan, també per comprar la maquinària que la nova tecnologia aporta.
 • 4. Escola Industrial. Context històric ____________________________ 3 QUÈ ÉS LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL Fins al segle XVIII, per obtenir els diferents productes que necessitaven, el que predominava era l’agricultura i a les ciutats els artesans (fusters, ferrers, vidriers, paletes, pelleters...) que estaven unificats en gremis. Els artesans treballaven en petits tallers amb un o dos operaris i algun aprenent, els productes es feien manualment. De mica en mica això va canviant a tota Europa. Es comencen a crear fàbriques on es concentren gran quantitat d’obrers. També s’hi anirà introduint maquinària. Com ja hem vist primer la maquinària és de fusta però a partir de la invenció de la màquina de vapor, al segle XVIII, les màquines passaran a ser de ferro. La màquina de vapor també s’aplicarà al camp i al ferrocarril i això provocarà que es necessiti més ferro i, per tant, que es desenvolupi la indústria siderúrgica. Activitat Omple els quadres buits i obtindràs la seqüència que va afavorir la Revolució Industrial. Què fa? Aporta Què fa? Aporta Aporta La població El comerç La tecnologia RevolucióIndustrial
 • 5. Escola Industrial. Context històric ____________________________ 4 LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL A CATALUNYA A Catalunya es produiran els mateixos factors que hem vist a Europa, el creixement de la població i del comerç. La màquina de vapor va ser introduïda el segle XVIII i en els segles XIX i XX ja s’havia estès el seu funcionament. És el primer lloc d’Espanya on s’aplica la Revolució Industrial. Durant aquests segles es referma la indústria. Igual que a altres països d’Europa, creixen les fàbriques i apareixerà amb elles una nova societat. El sector on més es concretarà la Revolució Industrial a Catalunya serà en el tèxtil. La indústria se situarà a les ribes dels rius, per aprofitar-ne l’aigua i a llocs de la costa, on serà fàcil l’arribada del carbó amb vaixell. Vilanova i la Geltrú, Mataró i les conques dels rius Llobregat, Cardener i Ter en seran un clar exemple. Sabadell i Terrassa, amb la seva indústria llanera, seran dues de les ciutats capdavanteres duran el segle XIX i bona part del XX. Les ciutats creixen amb l’arribada de més gent del camp per treballar a les fàbriques. S’estableixen en barris al costat de les fàbriques i a les afores de les ciutats. Són barris molt pobres amb poques condicions sanitàries. Barri obrer de Barcelona a principis del segle XX
 • 6. Escola Industrial. Context històric ____________________________ 5 LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL A SABADELL A Sabadell la industrialització es produeix a partir de la indústria de la llana. El gener de 1.838 trobem la primera fàbrica que funcionarà amb vapor i l’any següent es posarà en funcionament una altra. A poc a poc, les màquines es van anar perfeccionant i a Sabadell van anar apareixent més vapors. L’arribada del tren el 1855 potencià més l’establiment de fàbriques. El tren va permetre l’arribada amb més facilitat de les matèries primeres i el carbó que necessitaven les fàbriques. Imatge de l’estació de Sabadell a la segona meitat del segle XIX La indústria llanera anirà creixent durant bona part del segle XX i Sabadell arribarà a situar-se en el primer lloc en la indústria llanera de l’Estat.
 • 7. Escola Industrial. Context històric ____________________________ 6 El Creixement de Sabadell El desenvolupament industrial farà que es necessitin treballadors per les fàbriques i això provocarà l’arribada de molta més gent de fora. Durant el segle XIX, vindran sobretot de la costa catalana, de les comarques de l’interior, de València i de les terres de Múrcia. Es construiran noves fàbriques, noves cases luxoses per a la burgesia i rengles de cases humils per als obrers. Tota aquesta nova edificació farà que Sabadell creixi molt en poc temps. Vapor de Antonio Casanovas el 1881. Aquest vapor estava situat a l’actual plaça Frederic Mompou a on hi ha el gimnàs municipal. La població va créixer ràpidament en pocs anys. L’any 1.800 Sabadell tenia 3.000 habitants, el 1.854 eren ja 14.000 i el 1.900 arribaven als 23.000. En tot el segle s’havia multiplicat per vuit el nombre d’habitants. L’any 1877 el govern va concedir el títol de ciutat a Sabadell. Rambla de Sabadell a finals de segle XIX
 • 8. Escola Industrial. Context històric ____________________________ 7 LA CREACIÓ DE L’ESCOLA INDUSTRIAL I D’ARTS I OFICIS DE SABADELL El desenvolupament industrial que abans hem vist i la introducció de noves màquines va fer que Sabadell necessités un centre educatiu d’ensenyament professional que permetés formar als treballadors i treballadores de les fàbriques de la ciutat. Va ser així com, a l’any 1902, un patronat format per l’Ajuntament, el Gremi de Fabricants, l’Acadèmia de Belles Arts i la Caixa d’Estalvis de Sabadell fundaren l’Escola Industrial. En els seus principis ocuparà dos edificis: l’Ateneu de Sabadell (davant de l’Ajuntament) fins el 1904 i el del carrer de Sant Antoni (actual museu d’història) fins el 19010. Edifici de l’Ateneu Museu d’història Què s’estudiava Les classes van començar el curs 1.902 – 1903 amb 162 alumnes matriculats. Les assignatures que es feien eren: Dibuix artístic, dibuix lineal, modelat en fang, teoria i pràctiques de teixits, aritmètica, electrònica, física, química i idiomes. Els oficis que s’ensenyaven eren Mecànics, Teixidors, Fusters de màquines, Tintorers i aprestadors, Ebenistes, Dibuixants de teixits, Pràctics de teixits i Caps de fàbrica.
 • 9. Escola Industrial. Context històric ____________________________ 8 Per què també d’arts i oficis? Com pots veure, era un ensenyament que a més de tècnic, era artístic. La causa l’hem de buscar, en part, per la influència de l’Acadèmia de Belles Arts però, sobretot, a què estàvem en plena època del Modernisme. Aquest corrent afecta tots els àmbits i amb ells els diferents oficis (ferrers, ebenistes, ceràmica, paletes, ceramistes, teixidors..). S’introdueix així la figura del obrer especialitzat que ha d’estar format en les arts decoratives. Això farà necessari que la preparació artística hagi de formar part de la formació bàsica dels obrers. A més a més, moltes industries necessitaven obrers formats en el dibuix lineal per a la construcció de peces, el disseny de teixits. La finalitat no és formar artistes sinó obrers amb capacitat suficient per poder aplicar aquests coneixements i habilitats en determinats oficis. El nou edifici L’Escola aviat es troba que li falta un edifici amb més capacitat i amb més espais per tenir els equipaments necessaris per formar el tipus d’obrer que la industria demanava. Així s’encarrega el projecte a l’arquitecte Jeroni Martorell, l’obra s’acaba l’any 1910 i s’inaugura el 1911. L’alumnat Les classes es feien en horari nocturn, de 7 a 9 del vespre, ja que la immensa majoria eren obrers que anaven a l’escola després de treballar 10 ó 12 hores. Des del principi hi assistiren nois i noies, tot i que amb normes i en oficis força diferents. Mentre que els nois estudiaven els oficis que hem vist abans, l’alumnat femení era molt minoritari i bàsicament estudiaven arts. Més tard, el 1918, es crearà la secció de cosidores i passadores-nuadores i augmentarà el nombre de noies. Les noies havien d’entrar a les aules cinc minuts abans de començar les classes i sortir-ne cinc minuts abans d’acabar per tal d’evitar que es trobessin amb l’alumnat masculí en els moments de canvi d’aula.
 • 10. Escola Industrial. Context històric ____________________________ 9 ACTIVITATS: Tota la informació de les activitats següents la trobareu a la següent adreça http://www.xtec.cat/~fpomes/cursd98/m5ex1/historia.htm Ves a l’apartat Els primers anys (1911-1939) busca Activitats docents i Els ensenyaments, esbrina quines matèries s’estudiaven i com estaven organitzats els ensenyaments. En aquest mateix apartat mira el punt Activitats docents, llegeix el tercer paràgraf i resumeix els estudis que s’implanten en l’any 1918 per les noies. Ves al punt L’estatus legal, d’aquest mateix apartat, i fes un resum de les diferents etapes que passa l’Escola i quin tipus d’escola acaba sent. Ves a l’apartat La postguerra i la fi del Patronat (1940-1974). Mira el quart paràgraf i resumeix els plans d’estudis del curs 1943/44 i l’horari de classes. Ves al cinquè paràgraf de l’apartat anterior i fes un resum dels diferents tipus de matrícula. Sabent que un euro són 166,386 pessetes calcula quant costaria en euros la matrícula. Llegeix el sisè paràgraf del mateix apartat i fes un resum de les normes de convivència que hi havia en aquells moments. Llegeix el punt Buscant nous aires al tercer paràgraf i resumeix els nous plans d’estudi impartits a partir de 1956 i en quin horari es faran.
 • 11. Escola Industrial. Context històric ____________________________ 10 EL MODERNISME El Modernisme és un moviment cultural i artístic que es va donar a diferents lloc del món i també a Catalunya a finals del segle XIX i principis del segle XX. El moviment modernista en totes les vessants (literatura, arquitectura, escultura, pintura, música...) apareix com a conseqüència de tot el procés d’industrialització i de mecanització que es duu a terme a partir del 1820 a Catalunya i també a Sabadell. El Modernisme es revolta contra la deshumanització, que és conseqüència de la mecanització que porta la revolució industrial. Per tant, l' art proposat és entès com una globalitat, o sigui un art que arriba a tots els racons de la ciutat: des d'una fàbrica, fins a un hospital, una font o bé una botiga... Fins i tot és un art que implica les persones. Ser modernista volia dir vestir d' una manera determinada, llegir uns llibres concrets... Aquest moviment artístic conegut arriba a Sabadell en un moment de gran expansió econòmica. Des de mitjan segle XIX, el desenvolupament industrial de la ciutat havia prosperat fins a convertir a Sabadell en un centre econòmic d'abast estatal, dedicat a la fabricació de teixit de llana. La burgesia trobarà en el corrent modernista la manera de manifestar-se i de fer palès el seu paper. Una de les mostres importants del Modernisme és l'arquitectura: cases, fàbriques, escoles i altres edificis públics es van construir aprofitant les idees modernistes. La majoria dels edificis modernistes de Sabadell són de principis de segle. Casa modernista de 1930
 • 12. Escola Industrial. Context històric ____________________________ 11 CARACTERÍSTIQUES DE L’ARQUITECTURA MODERNISTA Formes : Els pots identificar fàcilment: les línies són força irregulars, predominant la línia corba dita de “cop de fuet “ Materials i decoració: totxos de color marró, importància de les vidrieres de les finestres, o presència del ferro forjat. No vol dir això que en tots els edificis hi hagi tots els elements que hem citat, però sempre en trobaràs alguns. Un dels elements importants que trobaràs és el del trencadís, que són rajoles trencades i posades a les façanes. Símbols : volien que cada edifici fos un símbol. Per això hi trobarem elements de la Natura (fulles flors..), o de la història passada, sobretot de l’època medieval, com les torres dels castells antics ... o que els recordessin llocs llunyans i difícils d’anar – el món oriental - o llocs fantàstics de fades, llegendes i somnis. I sobretot els podràs identificar, perquè es veu molt fàcilment que són edificis que van ser construïts amb la intenció de fer bonic, ressaltar i cridar l’atenció de les persones que passejaven. ANTIC EDIFICI DE L’ESCOLA INDUSTRIAL DE SABADELL Edifici construït el 1.907 Per l’arquitecte Jeroni Martorell. Com elements modernistes destaquen la alta torre cilíndrica amb influències medievals i concepció goticista en la qual s’utilitza la ceràmica vidriada verda i on hi ha grans finestrals. A La façana, trobem l’ús de la totxana, les línies corbes els grans finestrals que permeten l’entrada de llum, elements decoratius, els vitralls.