SlideShare a Scribd company logo
Dolny Śląsk do 90 lat
Centrum przetwórstwa żywności
w Europie Środkowej
Wielki przemysł żywnościowy został zdegradowany
i Dolny Śląsk z liczącego się producenta żywności
stał się słabym producentem surowców i importerem
żywności.
Lukę wypełniła drobna przedsiębiorczość (ponad
2300 firm) o niskim poziomie konkurencyjności,
w tym m.in. piekarnie, serowarnie, winiarnie, browary
itp.
NEOINDUSTRIALIZACJA
w obszarze
środowisko – rolnictwo – żywność – zdrowie
Poszukujemy innowacyjnych rozwiązań rozwoju gospodarczego dla Dolnego
Śląska o wysokiej konkurencyjności z wykorzystaniem istniejących zasobów.
Na mocy porozumienia między
Urzędem Marszałkowskim
a
Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu
z dnia 23 maja 2016 roku
Powstały założenia REGIONALNEGO PROGRAMU pod nazwą
Od tego czasu prowadzono intensywne prace
merytoryczno-organizacyjne oraz diagnozę
W marcu 2017 roku rozstrzygnięto konkurs na logo
DOLNY ŚLĄSK. ZIELONA DOLINA ŻYWNOŚCI I ZDROWIA
• pomysłodawca i lider projektu - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
• współpraca - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Po konsultacjach społecznych zostanie uruchomiony program „Dolny Śląsk. Zielona Dolina
Żywności i Zdrowia”.
Aktualny stan i możliwości
Województwa Dolnośląskiego
PROGRAM PILOTAŻOWY
Przestrzenie rolnictwa wielkotowarowego,
ekologicznego, agroturystyki i drobnej
przedsiębiorczości
BAZA
SUROWCÓW ROLNICZYCH
Aktualny stan i możliwości
Województwa Dolnośląskiego
oraz Produkty tradycyjne i regionalne:
m.in.
• karp milicki
• pstrąg sudecki
• wołowina sudecka
środowisko
akademickie
administracja
samorządowa
biznes
WROCŁAW
Strategia programu
Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki w obszarze żywności
i zdrowia poprawiający jakość życia Dolnoślązaków
1.
Zwiększenie udziału żywności
wysokiej jakości pochodzącej
z Dolnego Śląska na rynkach
krajowych i zagranicznych.
2.
Poprawa konkurencyjności
dolnośląskich przedsiębiorstw
sektora rolno - spożywczego
i powiązanych z nim dziedzin
3.
Kreowanie postaw
prozdrowotnych wśród
mieszkańców Dolnego Śląska.
Priorytet 1.1.: Rozwój oferty dolnośląskiej żywności wysokiej
jakości w oparciu o regionalne zasoby
Priorytet 1.2.: Zmniejszenie barier wejścia na rynek dla
dolnośląskich produktów żywności wysokiej jakości.
Priorytet 2.1.: Wzrost innowacyjności dolnośląskiego sektora
żywności i zdrowia wynikający z kooperacji biznes - nauka -
samorząd.
Priorytet 2.2.: Poprawa infrastruktury wspierającej rozwój firm
działających na Dolnym Śląsku
Strategia - priorytety
Priorytet 2.3.: Poprawa dostępności do wykwalifikowanej kadry na bazie zidentyfikowanych potrzeb
Priorytet 3 : Kreowanie postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców Dolnego Śląska.
Dolny Śląsk
Dolny Śląsk dysponuje odpowiednią infrastrukturą
oraz przejawia aktywność w zakresie transferu wiedzy
z akademii do biznesu w zintegrowanym łańcuchu
działań (np. Klaster NUTRIBIOMED),
co daje, przy wsparciu władz regionu, możliwość
prowadzenia pilotażowego programu innowacyjnego:
Uczestnicy-partnerzy projektu „Zielona Dolina” - przykłady
PRZYKŁAD:
jedna z najnowocześniejszych linii technologicznych „NUTRIBIOMED”
zainstalowana we Wrocławskim Parku Technologicznym
Klaster Nutribiomed
UPWr jest wiodącym członkiem klastra
Klaster Nutribiomed (w tym uczelnie wyższe,
m.in. UPWr) posiada bardzo dobre zaplecze
naukowo-badawcze z możliwością kooperacji w
skali międzynarodowej. Posiadamy plany działań
w systemach edukacji żywieniowej.
Już dzisiaj posiadamy produkty o najlepszych
cechach biologicznych, które przy odpowiednim
początkowym wsparciu finansowym i ustawieniu
marketingowym staną się najlepszymi na rynkach
globalnych.
Wybrane produkty klastra Nutribiomed
preparaty wapniowehydrolizaty białkowe
ovofosfolipid
DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE ROLNE
produkty regionalne
produkty żywnościowe
wytworzone przez drobną
wytwórczość
żywność funkcjonalna,
nutraceutyki
INNE SUROWCE
program certyfikacji
produktów z nadaniem
znaku jakości „zielonej
doliny”
program badań
klinicznych produktów
nutraceutycznych
rynek
sanatoryjno-uzdrowiskowy
i profilaktyka zdrowotna
rynek żywności wysokiej jakości
i systemów zdrowego odżywiania
Kluczowe działania związane z programem „Dolny Śląsk. Zielona Dolina
Żywności i Zdrowia”
1. Systemy finansowania programu
2. System zarządzania programem
3. Promocja wysokiej jakości produktów
programu oraz program certyfikacji
• Tworzenie infrastruktury surowcowo-produkcyjnej z uwzględnieniem środowiska,
zasobów wodnych, agrokultury, rozwój agrobiznesu i innowacyjnych technologii
przetwórczych,
• Produkcja specjalnych surowców i żywności nowej generacji o znaczeniu
profilaktycznym służącej doskonaleniu jakości życia
• Rozwój przedsiębiorczości, w tym MŚP i technologii pozwalających pozyskać oraz
przetworzyć naturalne źródła surowców rolnych i biotechnologicznych w prozdrowotne
produkty żywnościowe służące profilaktyce wobec chorób cywilizacyjnych
• stworzenie wyspecjalizowanych usług, w tym sanatoryjno-uzdrowiskowych służących
rewitalizacji zdrowia i odnowy biologicznej
• edukacja popularyzująca zdrowe zasady odżywiania z uwzględnieniem fizjologii
i biochemii w aspekcie wykorzystania naturalnych źródeł i pozyskiwania biosubstancji
służących profilaktyce zdrowotnej i doskonaleniu jakości życia.
„Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”
Korzyści w aspekcie regionalnym, krajowym i unijnym
Utworzenie przestrzeni naukowo-biznesowej
Dolnego Śląska jako europejskiego wzorca
innowacji i współpracy na rzecz jakości życia
ludzi. W takiej przestrzeni będzie rozwijać się
przedsiębiorczość i kreatywność, co będzie
służyć rozwojowi rynku pracy i redukcji
bezrobocia.
I.
„Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”
Korzyści w aspekcie regionalnym, krajowym i unijnym
Utworzenie polskiej grupy innowacyjnych
produktów żywnościowych nowej generacji
służących profilaktyce zdrowotnej społeczeństwa
i doskonaleniu jakości życia z wykorzystaniem
polskiego potencjału intelektualnego, natural-
nych zasobów środowiska oraz istniejącej
infrastruktury.
II.
„Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”
Korzyści w aspekcie regionalnym, krajowym i unijnym
Ożywienie agrobiznesu (w tym w obszarach
podgórskich) oraz rozwój innowacyjnej małej
przedsiębiorczości, w tym cechowego/spółdziel-
czego systemu gospodarczego ze wskazaniem
na produkty wysokiej jakości – niskoprzetworzone,
produkty regionalne i żywność tradycyjną.
III.
„Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”
Korzyści w aspekcie regionalnym, krajowym i unijnym
Wdrożenie programu pilotażowego „Zielona
dolina” przyczyni się do istotnego wzrostu
zatrudnienia w obszarze usług (w tym
uzdrowiskowo-sanatoryjnych) i w systemie
produkcji, zwłaszcza w przemyśle żywności
precyzyjnej i prozdrowotnej.
IV.
Rozwój profilaktyki i lecznictwa
zdrojowiskowo-sanatoryjnego może mieć
przełożenie na cały kraj i politykę zdrowotną,
zwłaszcza zdrowia publicznego. Wprowadzając
odpowiednie programy profilaktyki zdrowotnej
w istotny sposób obniżymy koszty leczenia.
V.
„Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”
Korzyści w aspekcie regionalnym, krajowym i unijnym
Rozwinięty system edukacji żywieniowej
zwiększy świadomość społeczną i przyczyni się
do wzrostu rynku żywności i w przyszłości
eksportu. Dolny Śląsk mógłby się stać liderem
w tym obszarze i wzorcem dla Polski i Europy.
Uwzględniając całokształt stworzymy:
Inteligentną specjalizację
„Żywność Wysokiej Jakości z Dolnośląskiej
Zielonej Doliny”
„Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”
Korzyści w aspekcie regionalnym, krajowym i unijnym
VI.
„Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”
Korzyści w aspekcie regionalnym, krajowym i unijnym
Przedsięwzięcie pilotażowego programu integracji
„ZIELONEJ DOLINY” ma silny aspekt integracyjny,
który przyczyni się do współpracy z europejskim
systemem Wspólnot Wiedzy i Innowacji KIC
Food/Żywność wraz z innymi Wspólnotami, w tym
KIC- Climate/Klimat i KIC- Health/Zdrowie, co może
przynieść niewyobrażalne korzyści wszystkim
autorom tego przedsięwzięcia.
VII.
„Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”
Korzyści w aspekcie regionalnym, krajowym i unijnym
Dobrze skonstruowany polski program
uwzględniający relacje ŻYWNOŚĆ-ZDROWIE
mógłby się stać jednym z kluczowych
programów przyszłego KIC EIT Food
w skali całej Europy. Będzie to skutkować
powstaniem istotnej wartości dodanej przy
eksporcie produktów wytworzonych z polskich/
dolnośląskich surowców rolnych, a z drugiej
strony polskie know-how w dziedzinie
profilaktyki zdrowotnej.
VIII.
„Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”
Korzyści w aspekcie regionalnym, krajowym i unijnym
Przedmiotowy program powinien przynieść korzyści w postaci utworzenia nowoczesnej
innowacyjnej infrastruktury naukowo-gospodarczej oraz edukacyjnej służącej społeczeństwu.
Powstanie wielkie wysokodochodowe imperium gospodarcze agrobiznesu i żywności na rzecz
jakości życia i zdrowia wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska z wiodącą rolą wrocławskiego
środowiska akademickiego na czele z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz
administracją samorządową (Urząd Marszałkowski, gminy), biznesem żywnościowym, w tym Klaster
NUTRIBIOMED (WPT) i szeregiem przyjaznych instytucji, m.in. BCC, Izby Gospodarcze itp.
Harmonijna realizacja tego programu wymaga zaangażowania
wszystkich instytucji Dolnego Śląska
PODSUMOWANIE
Program „Dolny Śląsk. Zielona Dolina
Żywności i Zdrowia” to szansa stworzenia
największego programu w skali regionu,
Polski, Europy, a nawet świata. Jego realizacja
będzie wymagała odwagi i przyniesie
korzyści następnym pokoleniom.
Patriotyzm gospodarczy to nie puste hasło,
on się nam wszystkim opłaca.
Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia

More Related Content

Similar to Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia

Patenty 13.10.2011 kochanska bioenergia
Patenty 13.10.2011 kochanska bioenergiaPatenty 13.10.2011 kochanska bioenergia
Patenty 13.10.2011 kochanska bioenergiaProAkademia
 
Dietetyk 321[11] z1.06_u
Dietetyk 321[11] z1.06_uDietetyk 321[11] z1.06_u
Dietetyk 321[11] z1.06_u
gemix gemix
 
Scalone dokumenty (23)
Scalone dokumenty (23)Scalone dokumenty (23)
Scalone dokumenty (23)
gemix gemix
 
Scalone dokumenty (16)
Scalone dokumenty (16)Scalone dokumenty (16)
Scalone dokumenty (16)
Darek Simka
 
Wstęp do funduszy europejskich
Wstęp do funduszy europejskichWstęp do funduszy europejskich
Wstęp do funduszy europejskich
marcingermanek
 
Dietetyk 321[11] z2.01_u
Dietetyk 321[11] z2.01_uDietetyk 321[11] z2.01_u
Dietetyk 321[11] z2.01_u
gemix gemix
 
Wsparcie dla ekoinnowacji w ramach systemu finansowania ochrony środowiska
Wsparcie dla ekoinnowacji w ramach systemu finansowania ochrony środowiskaWsparcie dla ekoinnowacji w ramach systemu finansowania ochrony środowiska
Wsparcie dla ekoinnowacji w ramach systemu finansowania ochrony środowiska
Fundacja Aeris Futuro
 
Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018
Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018
Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018
Grupa PTWP S.A.
 
Agrobank prezentacja m ri_rw 28 11 2018
Agrobank prezentacja m ri_rw 28 11 2018Agrobank prezentacja m ri_rw 28 11 2018
Agrobank prezentacja m ri_rw 28 11 2018
Jerzy H. Czembor
 
Gazeta "Do Rzeczy" Nr.6 2016
Gazeta "Do Rzeczy" Nr.6 2016Gazeta "Do Rzeczy" Nr.6 2016
Gazeta "Do Rzeczy" Nr.6 2016
LGDPRYM11
 
Gospodarka obiegu zamkniętego Deloitte
Gospodarka obiegu zamkniętego DeloitteGospodarka obiegu zamkniętego Deloitte
Gospodarka obiegu zamkniętego Deloitte
Grupa PTWP S.A.
 
Działania na rzecz aktywnego starzenia się w zdrowiu podejmowane w Ministerst...
Działania na rzecz aktywnego starzenia się w zdrowiu podejmowane w Ministerst...Działania na rzecz aktywnego starzenia się w zdrowiu podejmowane w Ministerst...
Działania na rzecz aktywnego starzenia się w zdrowiu podejmowane w Ministerst...
Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska
 
Dolnoslaski senior ngo_05112012_ak
Dolnoslaski senior ngo_05112012_akDolnoslaski senior ngo_05112012_ak
Dolnoslaski senior ngo_05112012_akknow_health
 
Dietetyk 321[11] z3.03_u
Dietetyk 321[11] z3.03_uDietetyk 321[11] z3.03_u
Dietetyk 321[11] z3.03_u
gemix gemix
 
KIC food 4 future
KIC food 4 futureKIC food 4 future
KIC food 4 future
GATEOPEN LIMITED
 
Scalone dokumenty (35)
Scalone dokumenty (35)Scalone dokumenty (35)
Scalone dokumenty (35)
gemix gemix
 
Selected works on the development of enterpreneurship and innovation in a reg...
Selected works on the development of enterpreneurship and innovation in a reg...Selected works on the development of enterpreneurship and innovation in a reg...
Selected works on the development of enterpreneurship and innovation in a reg...Pomcert
 
Case study marki Mc Donald's z Albumu Superbrands Polska 2006
Case study marki Mc Donald's z Albumu Superbrands Polska 2006Case study marki Mc Donald's z Albumu Superbrands Polska 2006
Case study marki Mc Donald's z Albumu Superbrands Polska 2006
Superbrands Polska
 
Selected works on the development of enterpreneurship and innovation in a reg...
Selected works on the development of enterpreneurship and innovation in a reg...Selected works on the development of enterpreneurship and innovation in a reg...
Selected works on the development of enterpreneurship and innovation in a reg...Pomcert
 

Similar to Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia (20)

Patenty 13.10.2011 kochanska bioenergia
Patenty 13.10.2011 kochanska bioenergiaPatenty 13.10.2011 kochanska bioenergia
Patenty 13.10.2011 kochanska bioenergia
 
Założenia Umowy Partnerstwa
Założenia Umowy PartnerstwaZałożenia Umowy Partnerstwa
Założenia Umowy Partnerstwa
 
Dietetyk 321[11] z1.06_u
Dietetyk 321[11] z1.06_uDietetyk 321[11] z1.06_u
Dietetyk 321[11] z1.06_u
 
Scalone dokumenty (23)
Scalone dokumenty (23)Scalone dokumenty (23)
Scalone dokumenty (23)
 
Scalone dokumenty (16)
Scalone dokumenty (16)Scalone dokumenty (16)
Scalone dokumenty (16)
 
Wstęp do funduszy europejskich
Wstęp do funduszy europejskichWstęp do funduszy europejskich
Wstęp do funduszy europejskich
 
Dietetyk 321[11] z2.01_u
Dietetyk 321[11] z2.01_uDietetyk 321[11] z2.01_u
Dietetyk 321[11] z2.01_u
 
Wsparcie dla ekoinnowacji w ramach systemu finansowania ochrony środowiska
Wsparcie dla ekoinnowacji w ramach systemu finansowania ochrony środowiskaWsparcie dla ekoinnowacji w ramach systemu finansowania ochrony środowiska
Wsparcie dla ekoinnowacji w ramach systemu finansowania ochrony środowiska
 
Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018
Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018
Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018
 
Agrobank prezentacja m ri_rw 28 11 2018
Agrobank prezentacja m ri_rw 28 11 2018Agrobank prezentacja m ri_rw 28 11 2018
Agrobank prezentacja m ri_rw 28 11 2018
 
Gazeta "Do Rzeczy" Nr.6 2016
Gazeta "Do Rzeczy" Nr.6 2016Gazeta "Do Rzeczy" Nr.6 2016
Gazeta "Do Rzeczy" Nr.6 2016
 
Gospodarka obiegu zamkniętego Deloitte
Gospodarka obiegu zamkniętego DeloitteGospodarka obiegu zamkniętego Deloitte
Gospodarka obiegu zamkniętego Deloitte
 
Działania na rzecz aktywnego starzenia się w zdrowiu podejmowane w Ministerst...
Działania na rzecz aktywnego starzenia się w zdrowiu podejmowane w Ministerst...Działania na rzecz aktywnego starzenia się w zdrowiu podejmowane w Ministerst...
Działania na rzecz aktywnego starzenia się w zdrowiu podejmowane w Ministerst...
 
Dolnoslaski senior ngo_05112012_ak
Dolnoslaski senior ngo_05112012_akDolnoslaski senior ngo_05112012_ak
Dolnoslaski senior ngo_05112012_ak
 
Dietetyk 321[11] z3.03_u
Dietetyk 321[11] z3.03_uDietetyk 321[11] z3.03_u
Dietetyk 321[11] z3.03_u
 
KIC food 4 future
KIC food 4 futureKIC food 4 future
KIC food 4 future
 
Scalone dokumenty (35)
Scalone dokumenty (35)Scalone dokumenty (35)
Scalone dokumenty (35)
 
Selected works on the development of enterpreneurship and innovation in a reg...
Selected works on the development of enterpreneurship and innovation in a reg...Selected works on the development of enterpreneurship and innovation in a reg...
Selected works on the development of enterpreneurship and innovation in a reg...
 
Case study marki Mc Donald's z Albumu Superbrands Polska 2006
Case study marki Mc Donald's z Albumu Superbrands Polska 2006Case study marki Mc Donald's z Albumu Superbrands Polska 2006
Case study marki Mc Donald's z Albumu Superbrands Polska 2006
 
Selected works on the development of enterpreneurship and innovation in a reg...
Selected works on the development of enterpreneurship and innovation in a reg...Selected works on the development of enterpreneurship and innovation in a reg...
Selected works on the development of enterpreneurship and innovation in a reg...
 

Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia

 • 1.
 • 2. Dolny Śląsk do 90 lat Centrum przetwórstwa żywności w Europie Środkowej
 • 3. Wielki przemysł żywnościowy został zdegradowany i Dolny Śląsk z liczącego się producenta żywności stał się słabym producentem surowców i importerem żywności. Lukę wypełniła drobna przedsiębiorczość (ponad 2300 firm) o niskim poziomie konkurencyjności, w tym m.in. piekarnie, serowarnie, winiarnie, browary itp.
 • 4. NEOINDUSTRIALIZACJA w obszarze środowisko – rolnictwo – żywność – zdrowie Poszukujemy innowacyjnych rozwiązań rozwoju gospodarczego dla Dolnego Śląska o wysokiej konkurencyjności z wykorzystaniem istniejących zasobów.
 • 5. Na mocy porozumienia między Urzędem Marszałkowskim a Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu z dnia 23 maja 2016 roku Powstały założenia REGIONALNEGO PROGRAMU pod nazwą Od tego czasu prowadzono intensywne prace merytoryczno-organizacyjne oraz diagnozę W marcu 2017 roku rozstrzygnięto konkurs na logo DOLNY ŚLĄSK. ZIELONA DOLINA ŻYWNOŚCI I ZDROWIA
 • 6. • pomysłodawca i lider projektu - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu • współpraca - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Po konsultacjach społecznych zostanie uruchomiony program „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”. Aktualny stan i możliwości Województwa Dolnośląskiego PROGRAM PILOTAŻOWY
 • 7. Przestrzenie rolnictwa wielkotowarowego, ekologicznego, agroturystyki i drobnej przedsiębiorczości BAZA SUROWCÓW ROLNICZYCH Aktualny stan i możliwości Województwa Dolnośląskiego oraz Produkty tradycyjne i regionalne: m.in. • karp milicki • pstrąg sudecki • wołowina sudecka środowisko akademickie administracja samorządowa biznes WROCŁAW
 • 8. Strategia programu Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki w obszarze żywności i zdrowia poprawiający jakość życia Dolnoślązaków 1. Zwiększenie udziału żywności wysokiej jakości pochodzącej z Dolnego Śląska na rynkach krajowych i zagranicznych. 2. Poprawa konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw sektora rolno - spożywczego i powiązanych z nim dziedzin 3. Kreowanie postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców Dolnego Śląska.
 • 9. Priorytet 1.1.: Rozwój oferty dolnośląskiej żywności wysokiej jakości w oparciu o regionalne zasoby Priorytet 1.2.: Zmniejszenie barier wejścia na rynek dla dolnośląskich produktów żywności wysokiej jakości. Priorytet 2.1.: Wzrost innowacyjności dolnośląskiego sektora żywności i zdrowia wynikający z kooperacji biznes - nauka - samorząd. Priorytet 2.2.: Poprawa infrastruktury wspierającej rozwój firm działających na Dolnym Śląsku Strategia - priorytety Priorytet 2.3.: Poprawa dostępności do wykwalifikowanej kadry na bazie zidentyfikowanych potrzeb Priorytet 3 : Kreowanie postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców Dolnego Śląska.
 • 10. Dolny Śląsk Dolny Śląsk dysponuje odpowiednią infrastrukturą oraz przejawia aktywność w zakresie transferu wiedzy z akademii do biznesu w zintegrowanym łańcuchu działań (np. Klaster NUTRIBIOMED), co daje, przy wsparciu władz regionu, możliwość prowadzenia pilotażowego programu innowacyjnego:
 • 11. Uczestnicy-partnerzy projektu „Zielona Dolina” - przykłady PRZYKŁAD: jedna z najnowocześniejszych linii technologicznych „NUTRIBIOMED” zainstalowana we Wrocławskim Parku Technologicznym
 • 12.
 • 13. Klaster Nutribiomed UPWr jest wiodącym członkiem klastra Klaster Nutribiomed (w tym uczelnie wyższe, m.in. UPWr) posiada bardzo dobre zaplecze naukowo-badawcze z możliwością kooperacji w skali międzynarodowej. Posiadamy plany działań w systemach edukacji żywieniowej. Już dzisiaj posiadamy produkty o najlepszych cechach biologicznych, które przy odpowiednim początkowym wsparciu finansowym i ustawieniu marketingowym staną się najlepszymi na rynkach globalnych.
 • 14. Wybrane produkty klastra Nutribiomed preparaty wapniowehydrolizaty białkowe ovofosfolipid
 • 15. DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE ROLNE produkty regionalne produkty żywnościowe wytworzone przez drobną wytwórczość żywność funkcjonalna, nutraceutyki INNE SUROWCE program certyfikacji produktów z nadaniem znaku jakości „zielonej doliny” program badań klinicznych produktów nutraceutycznych rynek sanatoryjno-uzdrowiskowy i profilaktyka zdrowotna rynek żywności wysokiej jakości i systemów zdrowego odżywiania
 • 16. Kluczowe działania związane z programem „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” 1. Systemy finansowania programu 2. System zarządzania programem 3. Promocja wysokiej jakości produktów programu oraz program certyfikacji
 • 17. • Tworzenie infrastruktury surowcowo-produkcyjnej z uwzględnieniem środowiska, zasobów wodnych, agrokultury, rozwój agrobiznesu i innowacyjnych technologii przetwórczych, • Produkcja specjalnych surowców i żywności nowej generacji o znaczeniu profilaktycznym służącej doskonaleniu jakości życia • Rozwój przedsiębiorczości, w tym MŚP i technologii pozwalających pozyskać oraz przetworzyć naturalne źródła surowców rolnych i biotechnologicznych w prozdrowotne produkty żywnościowe służące profilaktyce wobec chorób cywilizacyjnych • stworzenie wyspecjalizowanych usług, w tym sanatoryjno-uzdrowiskowych służących rewitalizacji zdrowia i odnowy biologicznej • edukacja popularyzująca zdrowe zasady odżywiania z uwzględnieniem fizjologii i biochemii w aspekcie wykorzystania naturalnych źródeł i pozyskiwania biosubstancji służących profilaktyce zdrowotnej i doskonaleniu jakości życia.
 • 18. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” Korzyści w aspekcie regionalnym, krajowym i unijnym Utworzenie przestrzeni naukowo-biznesowej Dolnego Śląska jako europejskiego wzorca innowacji i współpracy na rzecz jakości życia ludzi. W takiej przestrzeni będzie rozwijać się przedsiębiorczość i kreatywność, co będzie służyć rozwojowi rynku pracy i redukcji bezrobocia. I.
 • 19. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” Korzyści w aspekcie regionalnym, krajowym i unijnym Utworzenie polskiej grupy innowacyjnych produktów żywnościowych nowej generacji służących profilaktyce zdrowotnej społeczeństwa i doskonaleniu jakości życia z wykorzystaniem polskiego potencjału intelektualnego, natural- nych zasobów środowiska oraz istniejącej infrastruktury. II.
 • 20. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” Korzyści w aspekcie regionalnym, krajowym i unijnym Ożywienie agrobiznesu (w tym w obszarach podgórskich) oraz rozwój innowacyjnej małej przedsiębiorczości, w tym cechowego/spółdziel- czego systemu gospodarczego ze wskazaniem na produkty wysokiej jakości – niskoprzetworzone, produkty regionalne i żywność tradycyjną. III.
 • 21. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” Korzyści w aspekcie regionalnym, krajowym i unijnym Wdrożenie programu pilotażowego „Zielona dolina” przyczyni się do istotnego wzrostu zatrudnienia w obszarze usług (w tym uzdrowiskowo-sanatoryjnych) i w systemie produkcji, zwłaszcza w przemyśle żywności precyzyjnej i prozdrowotnej. IV.
 • 22. Rozwój profilaktyki i lecznictwa zdrojowiskowo-sanatoryjnego może mieć przełożenie na cały kraj i politykę zdrowotną, zwłaszcza zdrowia publicznego. Wprowadzając odpowiednie programy profilaktyki zdrowotnej w istotny sposób obniżymy koszty leczenia. V. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” Korzyści w aspekcie regionalnym, krajowym i unijnym
 • 23. Rozwinięty system edukacji żywieniowej zwiększy świadomość społeczną i przyczyni się do wzrostu rynku żywności i w przyszłości eksportu. Dolny Śląsk mógłby się stać liderem w tym obszarze i wzorcem dla Polski i Europy. Uwzględniając całokształt stworzymy: Inteligentną specjalizację „Żywność Wysokiej Jakości z Dolnośląskiej Zielonej Doliny” „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” Korzyści w aspekcie regionalnym, krajowym i unijnym VI.
 • 24. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” Korzyści w aspekcie regionalnym, krajowym i unijnym Przedsięwzięcie pilotażowego programu integracji „ZIELONEJ DOLINY” ma silny aspekt integracyjny, który przyczyni się do współpracy z europejskim systemem Wspólnot Wiedzy i Innowacji KIC Food/Żywność wraz z innymi Wspólnotami, w tym KIC- Climate/Klimat i KIC- Health/Zdrowie, co może przynieść niewyobrażalne korzyści wszystkim autorom tego przedsięwzięcia. VII.
 • 25. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” Korzyści w aspekcie regionalnym, krajowym i unijnym Dobrze skonstruowany polski program uwzględniający relacje ŻYWNOŚĆ-ZDROWIE mógłby się stać jednym z kluczowych programów przyszłego KIC EIT Food w skali całej Europy. Będzie to skutkować powstaniem istotnej wartości dodanej przy eksporcie produktów wytworzonych z polskich/ dolnośląskich surowców rolnych, a z drugiej strony polskie know-how w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej. VIII.
 • 26. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” Korzyści w aspekcie regionalnym, krajowym i unijnym Przedmiotowy program powinien przynieść korzyści w postaci utworzenia nowoczesnej innowacyjnej infrastruktury naukowo-gospodarczej oraz edukacyjnej służącej społeczeństwu. Powstanie wielkie wysokodochodowe imperium gospodarcze agrobiznesu i żywności na rzecz jakości życia i zdrowia wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska z wiodącą rolą wrocławskiego środowiska akademickiego na czele z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz administracją samorządową (Urząd Marszałkowski, gminy), biznesem żywnościowym, w tym Klaster NUTRIBIOMED (WPT) i szeregiem przyjaznych instytucji, m.in. BCC, Izby Gospodarcze itp. Harmonijna realizacja tego programu wymaga zaangażowania wszystkich instytucji Dolnego Śląska PODSUMOWANIE
 • 27. Program „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” to szansa stworzenia największego programu w skali regionu, Polski, Europy, a nawet świata. Jego realizacja będzie wymagała odwagi i przyniesie korzyści następnym pokoleniom. Patriotyzm gospodarczy to nie puste hasło, on się nam wszystkim opłaca.