SlideShare a Scribd company logo
1 of 57
Download to read offline
Digitalisoituminen ja
globalisaatio
Trendit ja vaikutukset
Tuomo Luoma 12.8.2015
Trendit
KPCB	
  2015	
  
KPCB	
  2015	
  
Mobiili jyrää!
#1
KPCB	
  2015	
  
Mainonta	
  op)moidaan	
  yhä	
  enemmän	
  mobiiliin	
  
•  Lyhy-ä	
  
•  Interak6ivista	
  
•  Hauskaa	
  
•  Videota	
  
KPCB	
  2015	
  
Kommunikaa)o	
  siirtyy	
  mobiiliin	
  
KPCB	
  2015	
  
Maksaminen	
  siirtyy	
  mobiiliin	
  
KPCB	
  2015	
  
Asiakaspalvelu	
  siirtyy	
  mobiiliin	
  
KPCB	
  2015	
  
Toiminnanohjaus	
  siirtyy	
  mobiiliin	
  
KPCB	
  2015	
  
Kaikki	
  mikä	
  voi	
  olla	
  digitaalista,	
  tulee	
  olemaan…	
  JA	
  SIIRTYY	
  
”MOBIILIKSI”	
  
KPCB	
  2015	
  
Omnichannel#2
Internet of Things (IoT) /
Industrial internet#3
Henkilökohtaiset avustimet
Tuotteista tulee digitaalisia
Kengät toimivat valmentajina
Lasit ohjaavat toimintaa…
Älypuhelin on ”vaikka minkä päätelaite”
”The game of Drones”
3D-tulostus#3
Rintalasta	
  
Rintalasta	
  
80%	
  vähemmän	
  
työvoimaa,	
  60%	
  
materiaalia	
  
Jakamistalous#4
Maailman	
  suosituin	
  
media,	
  joka	
  ei	
  tee	
  
lainkaan	
  omaa	
  
sisältöä.	
  	
  
Maailman	
  suurin	
  
majoituspalveluiden	
  
tarjoaja	
  ilman	
  
yhtään	
  omaa	
  
kiinteistöä.	
  
Maailman	
  arvokkain	
  verkkokauppa	
  ilman	
  omaa	
  varastoa.	
  
Maailman	
  suurin	
  
taksiyh6ö,	
  joka	
  ei	
  
omista	
  yhtään	
  
autoa.	
  
Toimi-aa	
  
elintarvikkeet	
  alle	
  
tunnissa.	
  	
  
Instacart
•  After being operational for just a few weeks, Instacart has
delivered tens of thousands of items.
•  More than 90 percent of Instacart's users return after trying it.
•  Instacart might expand to other verticals, but it's just groceries for
now.
Tulevaisuudessa	
  on	
  vain	
  yksi	
  
pomo.	
  	
  
	
  
Asiakas.	
  	
  
	
  
Hän	
  voi	
  antaa	
  potkut	
  jokaiselle	
  
toimitusjohtajasta	
  alaspäin	
  
yksinkertaises)	
  ostamalla	
  jostakin	
  
muualta.	
  	
  	
  
Superasiakas#5
Kun kaikkea on tarjolla enemmän kuin on
kysyntää, on kyettävä tuottamaan
asiakkaalle (lisä)arvoa, josta hän on
oikeasti valmis maksamaan.!
" JOKU	
  TUOTTAA	
   JOKU	
  KULUTTAA	
  
Toisaalta	
  myös	
  mahdollisuus	
  
uusille	
  toimijoille:	
  
	
  
Mitä	
  tahansa,	
  milloin	
  tahansa	
  
helpos)	
  haluavat	
  uudet	
  kuluLajat	
  
ovat	
  valmiita	
  maksamaan	
  uusista	
  
joustavista	
  palveluista.	
  
ASIAKASKOKEMUS (CX)
korostuu
”Automatisoi henkisen työn”
Tekoäly#6
”Automatisoi fyysisen työn”
Robotiikka#7
Globaali kilpailu#8
Tuolla jossakin 4 miljardia ihmistä odottaa, että saisivat tehdä
meidän työmme halvemmalla ja paremmin!
Miten globalisaatio ja
digitalisaatio
muuttavat maailmaa?
In nutshell
•  Murtokohdan koittaneen ja kolmannen teollisen vallankumouksen alkaneen.
Ensimmäinen kumous perustui höyryyn, toinen sähköön ja kolmas perustuu
digitalisaatioon. (Brynjolfsson ja McAfee)
•  Talouden sopeutumiskykyä digitaaliseen kumoukseen ei voi arvioida historian
perusteella, koska nyt
–  tuote on nopeasti kopioitavissa ilman kustannuksia,
–  yritystalous on globalisoitunut ja
–  pääomamarkkinat ovat tehokkaat.
•  Mikään näistä kiihdyttävistä tekijöistä ei ollut olemassa edellisissä suurissa
muutoksissa.
•  Muutos on raju ja nopea -> suuri osa putoaa kärryiltä ja syntyy uudet
voittajat (suurimmalla osalla digiajan menestyjistä ei ole aikaisempaa
kokemusta muusta)
Liiketoiminta- ja ansaintamallit muuttuvat
1.  Pilvipalvelut,	
  sosiaalinen	
  media,	
  analy6ikka	
  ja	
  
mobiilit	
  päätelai-eet	
  avaavat	
  aivan	
  uusia	
  
tuote-­‐	
  ja	
  palvelumahdollisuuksia	
  
2.  Se	
  edelly-ää	
  suuria	
  muutoksia	
  
hinnoi-eluissa,	
  myyn6prosessissa	
  ja	
  
jakelumalleissa	
  
3.  Sekä	
  uusia	
  organisaa6o-­‐	
  ja	
  johtamismalleja	
  
4.  Sekä	
  uusia	
  osaajia	
  /	
  osaamista	
  	
  	
  
EY	
  2015	
  
”Mobile first” -maailma
EY	
  2015	
  
Asiakkaan ja yrityksen suhde muuttuu
perinpohjaisesti
1.  Uusi	
  teknologia	
  mahdollistaa	
  ennennäkemä-ömiä	
  
mahdollisuuksia	
  ymmärtää	
  kulu-ajien	
  tarpeita,	
  
mieltymyksiä	
  ja	
  käy-äytymistä.	
  	
  
2.  Tuo-eet	
  ja	
  palvelut	
  voidaan	
  räätälöidä	
  yksilötasolla	
  
-­‐>	
  paljon	
  rikkaampi	
  asiakaskokemus	
  -­‐>	
  ainoa	
  keino	
  
vastata	
  kasvaviin	
  kulu-ajien	
  odotuksiin,	
  koska…	
  	
  
3.  …myös	
  vaa6mukset	
  kasvavat:	
  enemmän	
  
valinnanvaraa,	
  avoimuu-a	
  ja	
  läpinäkyvyy-ä.	
  	
  	
  
4.  Asiakkaat	
  myös	
  jakavat	
  palaute-aan	
  avoimes6	
  
avoimissa	
  verkostoissa.	
  	
  
5.  Yrityksien	
  on	
  yhä	
  vaikeampaa	
  valvoa	
  
kommunikaa6otaan	
  ja	
  suuri	
  vahinkoja	
  voi	
  syntyä	
  
hetkessä.	
  
EY	
  2015	
  
Digitaalinen disruptio muuttaa kilpailuetuja ja
kilpailun logiikkaa
1.  Teknologia	
  ei	
  määri-ele	
  enää	
  vain	
  teknologia-­‐
teollisuu-a,	
  vaan	
  vaiku-aa	
  kaikkeen	
  liiketoimintaan.	
  
2.  Monet	
  perinteiset	
  ei-­‐teknologia	
  yritykset	
  lanseeraavat	
  
uusia	
  digitaalisia	
  innovaa6oita/alustoja	
  (Kemppi)	
  
3.  Ja	
  monet	
  perinteiset	
  yritykset	
  hinnoi-elevat	
  ja	
  
jakelevat	
  tuo-eensa	
  yhä	
  enemmän	
  palveluna	
  pilven	
  
kau-a.	
  
4.  Usein	
  uudet	
  toimintamallit	
  ovat	
  kuitenkin	
  vain	
  osa	
  
end-­‐to-­‐end	
  arvoketjua.	
  
5.  	
  Tämä	
  johtaa	
  siihen,	
  e-ä	
  teknologiaratkaisuja	
  
saatetaan	
  ostaa	
  yhtä	
  tavalla	
  kilpailijoilta,	
  kuin	
  
olemassa	
  olevilta	
  kumppaneilta.	
  
EY	
  2015	
  
Kyber-uhat moninkertaistuvat, tietoa ja datan
muodossa olevaa omaisuutta on yhä
vaikeampaa suojata
1.  Erityinen	
  riski	
  on	
  omat	
  (mobiilit)	
  
lai-eet	
  ja	
  niiden	
  käy-ö	
  
2.  Myös	
  pilvipalvelut	
  ja	
  ”third-­‐party	
  
data	
  management”	
  ovat	
  tuoneet	
  
uusia	
  riskejä.	
  
3.  90%	
  )etoturvasta	
  tulee	
  
toiminnasta	
  eikä	
  teknologiasta!?	
  	
  
EY	
  2015	
  
Työvoiman käyttäminen ja sitouttaminen
muuttuvat
1.  Monilla	
  toimialoilla	
  työvoima	
  tulee	
  olemaan	
  
virtuaalista,	
  se	
  tekee	
  töitä	
  milloin	
  tahansa,	
  missä	
  
tahansa	
  ja	
  6lanteeseen	
  sopivalla	
  välineellä.	
  
2.  Toimistoratkaisut	
  tulevat	
  olemaan	
  yhä	
  joustavampia	
  ja	
  
niiden	
  pitää	
  tukea	
  enemmän	
  monikanavaisia	
  
yhteistyömalleja	
  ja	
  niitä	
  pitää	
  rakentaa	
  nuorempien	
  
sukupolvien	
  ehdoilla.	
  
3.  Crowdsourcing-­‐	
  ja	
  freelance	
  –alustojen	
  käy-ö	
  yleistyy,	
  
”on	
  demand”	
  –tyyppinen	
  työvoiman	
  käy-ö	
  korvaa	
  
palkkatyövoimaa.	
  	
  
4.  Tämä	
  luo	
  aivan	
  uusia	
  haasteita	
  johtajille	
  pitää	
  
työntekijät	
  mo6voituneita,	
  tyytyväisinä	
  ja	
  tuo-avina.	
  
EY	
  2015	
  
Digitalisaatio ja robotiikka syrjäyttävät yhä
enemmän työntekijöitä
1.  47%	
  ammateista	
  on	
  vaarassa	
  hävitä.	
  
2.  Aikaisemmin	
  automaa6o	
  on	
  korvannut	
  ru6initöitä	
  -­‐>	
  
laajenee	
  uusille	
  alueille	
  -­‐>	
  voimakas	
  kasvu!	
  
3.  Vaikutukset	
  myös	
  valkokaulus	
  –työntekijöiden	
  
keskuudessa	
  kasvavat.	
  
EY	
  2015	
  
Taloudellinen voima (valta?) kääntyy nopeasti
kehittyvien maiden puolelle
EY	
  2015	
  
Investointien virrat
keskittyvät
kehittyneisiin
maihin/maista
EY	
  2015	
  
Kehittyvien maiden kasvava keskiluokka
tulee olemaan merkittävä uusi markkina
EY	
  2015	
  
Kilpailu parhaasta työvoimasta kiihtyy
EY	
  2015	
  
Voimakas
kaupungistuminen
jatkuu
EY	
  2015	
  
Kilpailu luonnonvaroista kiihtyy
EY	
  2015	
  
Veden puute haastaa ruoan ja energian
tuotannon
EY	
  2015	
  
Finally
•  In a recent World Economic Forum survey, more than 90% of
respondents indicated that supply chain and transport risk
management has become a greater priority in their organizations over
the last five years.
•  The Allianz Risk Barometer for 2014 states that business interruption
and supply chain losses account for around 50% to 70% of all insured
property losses
KIITOS!	
  
	
  
	
  
	
  
+358 400 434760
tuomo.luoma@gmail.com
@tluoma
fi.linkedin.com/in/tluoma/

More Related Content

What's hot

Tietoteollisuuden kilpailukyky tänään ja huomenna (Teknologiateollisuus eriko...
Tietoteollisuuden kilpailukyky tänään ja huomenna (Teknologiateollisuus eriko...Tietoteollisuuden kilpailukyky tänään ja huomenna (Teknologiateollisuus eriko...
Tietoteollisuuden kilpailukyky tänään ja huomenna (Teknologiateollisuus eriko...Teemu Arina
 
Digitalisaatio mullistaa arkemme
Digitalisaatio mullistaa arkemmeDigitalisaatio mullistaa arkemme
Digitalisaatio mullistaa arkemmeJyrki Kasvi
 
Sirkka Heinonen 13.6.2013: Megatrendejä ja heikkoja signaaleja
Sirkka Heinonen 13.6.2013: Megatrendejä ja heikkoja signaalejaSirkka Heinonen 13.6.2013: Megatrendejä ja heikkoja signaaleja
Sirkka Heinonen 13.6.2013: Megatrendejä ja heikkoja signaalejaSitra / Hyvinvointi
 
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luomaVerkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luomaTuomo Luoma
 
Lahti 14.11.2014 - Olemmeko jäämässä digijunasta
Lahti 14.11.2014 - Olemmeko jäämässä digijunastaLahti 14.11.2014 - Olemmeko jäämässä digijunasta
Lahti 14.11.2014 - Olemmeko jäämässä digijunastaTuomo Luoma
 
Liiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuus
Liiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuusLiiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuus
Liiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuusTommi Rissanen
 
MARK 12092014, olemmeko jääneet digijunasta?
MARK 12092014, olemmeko jääneet digijunasta?MARK 12092014, olemmeko jääneet digijunasta?
MARK 12092014, olemmeko jääneet digijunasta?Tuomo Luoma
 
Tulevaisuuden avoin luova Suomi
Tulevaisuuden avoin luova SuomiTulevaisuuden avoin luova Suomi
Tulevaisuuden avoin luova SuomiJyrki Kasvi
 
Toinen digitaalinen vallankumous
Toinen digitaalinen vallankumousToinen digitaalinen vallankumous
Toinen digitaalinen vallankumousJyrki Kasvi
 
Elina Kiiski Kataja: Megatrendit 2016
Elina Kiiski Kataja: Megatrendit 2016 Elina Kiiski Kataja: Megatrendit 2016
Elina Kiiski Kataja: Megatrendit 2016 Ratkaisu 100
 
Ernesto Hartikainen: Megatrendit 2016 - Kestävyyskriisi nyt!
Ernesto Hartikainen: Megatrendit 2016 - Kestävyyskriisi nyt! Ernesto Hartikainen: Megatrendit 2016 - Kestävyyskriisi nyt!
Ernesto Hartikainen: Megatrendit 2016 - Kestävyyskriisi nyt! Ratkaisu 100
 
Hyppy syvään päähän
Hyppy syvään päähänHyppy syvään päähän
Hyppy syvään päähänJyrki Kasvi
 
Uudistuminen 2013 Sonera
Uudistuminen 2013 SoneraUudistuminen 2013 Sonera
Uudistuminen 2013 SoneraSeedi
 
Kuntien haaste: Enemmän vähemmällä
Kuntien haaste: Enemmän vähemmälläKuntien haaste: Enemmän vähemmällä
Kuntien haaste: Enemmän vähemmälläJyrki Kasvi
 
digitalisaatio- Murroksen koko kuva, Aleksi Neuvonen
digitalisaatio- Murroksen koko kuva, Aleksi Neuvonendigitalisaatio- Murroksen koko kuva, Aleksi Neuvonen
digitalisaatio- Murroksen koko kuva, Aleksi NeuvonenHelen
 
Työn sähköinen tulevaisuus
Työn sähköinen tulevaisuusTyön sähköinen tulevaisuus
Työn sähköinen tulevaisuusJyrki Kasvi
 

What's hot (19)

Tietoteollisuuden kilpailukyky tänään ja huomenna (Teknologiateollisuus eriko...
Tietoteollisuuden kilpailukyky tänään ja huomenna (Teknologiateollisuus eriko...Tietoteollisuuden kilpailukyky tänään ja huomenna (Teknologiateollisuus eriko...
Tietoteollisuuden kilpailukyky tänään ja huomenna (Teknologiateollisuus eriko...
 
Digitalisaatio mullistaa arkemme
Digitalisaatio mullistaa arkemmeDigitalisaatio mullistaa arkemme
Digitalisaatio mullistaa arkemme
 
Sirkka Heinonen 13.6.2013: Megatrendejä ja heikkoja signaaleja
Sirkka Heinonen 13.6.2013: Megatrendejä ja heikkoja signaalejaSirkka Heinonen 13.6.2013: Megatrendejä ja heikkoja signaaleja
Sirkka Heinonen 13.6.2013: Megatrendejä ja heikkoja signaaleja
 
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luomaVerkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
 
Lahti 14.11.2014 - Olemmeko jäämässä digijunasta
Lahti 14.11.2014 - Olemmeko jäämässä digijunastaLahti 14.11.2014 - Olemmeko jäämässä digijunasta
Lahti 14.11.2014 - Olemmeko jäämässä digijunasta
 
Liiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuus
Liiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuusLiiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuus
Liiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuus
 
MARK 12092014, olemmeko jääneet digijunasta?
MARK 12092014, olemmeko jääneet digijunasta?MARK 12092014, olemmeko jääneet digijunasta?
MARK 12092014, olemmeko jääneet digijunasta?
 
Tulevaisuuden avoin luova Suomi
Tulevaisuuden avoin luova SuomiTulevaisuuden avoin luova Suomi
Tulevaisuuden avoin luova Suomi
 
Toinen digitaalinen vallankumous
Toinen digitaalinen vallankumousToinen digitaalinen vallankumous
Toinen digitaalinen vallankumous
 
Elina Kiiski Kataja: Megatrendit 2016
Elina Kiiski Kataja: Megatrendit 2016 Elina Kiiski Kataja: Megatrendit 2016
Elina Kiiski Kataja: Megatrendit 2016
 
Ernesto Hartikainen: Megatrendit 2016 - Kestävyyskriisi nyt!
Ernesto Hartikainen: Megatrendit 2016 - Kestävyyskriisi nyt! Ernesto Hartikainen: Megatrendit 2016 - Kestävyyskriisi nyt!
Ernesto Hartikainen: Megatrendit 2016 - Kestävyyskriisi nyt!
 
Leena Mörttinen Maailma muuttuu miten muuttuvat yritykset
Leena Mörttinen Maailma muuttuu miten muuttuvat yrityksetLeena Mörttinen Maailma muuttuu miten muuttuvat yritykset
Leena Mörttinen Maailma muuttuu miten muuttuvat yritykset
 
Aamupulssi
AamupulssiAamupulssi
Aamupulssi
 
Hyppy syvään päähän
Hyppy syvään päähänHyppy syvään päähän
Hyppy syvään päähän
 
Uudistuminen 2013 Sonera
Uudistuminen 2013 SoneraUudistuminen 2013 Sonera
Uudistuminen 2013 Sonera
 
Kuntien haaste: Enemmän vähemmällä
Kuntien haaste: Enemmän vähemmälläKuntien haaste: Enemmän vähemmällä
Kuntien haaste: Enemmän vähemmällä
 
digitalisaatio- Murroksen koko kuva, Aleksi Neuvonen
digitalisaatio- Murroksen koko kuva, Aleksi Neuvonendigitalisaatio- Murroksen koko kuva, Aleksi Neuvonen
digitalisaatio- Murroksen koko kuva, Aleksi Neuvonen
 
Datan vankina
Datan vankinaDatan vankina
Datan vankina
 
Työn sähköinen tulevaisuus
Työn sähköinen tulevaisuusTyön sähköinen tulevaisuus
Työn sähköinen tulevaisuus
 

Viewers also liked

Asiakaskokemus - matka Inspiraatiosta faniksi
Asiakaskokemus - matka Inspiraatiosta faniksiAsiakaskokemus - matka Inspiraatiosta faniksi
Asiakaskokemus - matka Inspiraatiosta faniksiPerttu Ahvenainen
 
Aleksi Kopponen: Teollisuuden palkansaajat digitalisaatio 30.11.2016
Aleksi Kopponen: Teollisuuden palkansaajat digitalisaatio 30.11.2016Aleksi Kopponen: Teollisuuden palkansaajat digitalisaatio 30.11.2016
Aleksi Kopponen: Teollisuuden palkansaajat digitalisaatio 30.11.2016Teollisuuden palkansaajat
 
Digitalisaatio - yritysjohdon käsikirja
Digitalisaatio - yritysjohdon käsikirjaDigitalisaatio - yritysjohdon käsikirja
Digitalisaatio - yritysjohdon käsikirjaKai Koskela
 
Suomen talous mistä tulemme ja minne menemme
Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemmeSuomen talous  mistä tulemme ja minne menemme
Suomen talous mistä tulemme ja minne menemmeTuomo Luoma
 
Tarina Suomesta: mistä tulemme, missä olemme, minne menemme
Tarina Suomesta: mistä tulemme, missä olemme, minne menemmeTarina Suomesta: mistä tulemme, missä olemme, minne menemme
Tarina Suomesta: mistä tulemme, missä olemme, minne menemmeTuomo Luoma
 
Rework seminaari 17092016
Rework seminaari 17092016Rework seminaari 17092016
Rework seminaari 17092016Tuomo Luoma
 
Digisalonki tilaisuus 11_2015
Digisalonki tilaisuus 11_2015Digisalonki tilaisuus 11_2015
Digisalonki tilaisuus 11_2015Tuomo Luoma
 
Maailma muuttuu - työelämä muuttuu
Maailma muuttuu - työelämä muuttuuMaailma muuttuu - työelämä muuttuu
Maailma muuttuu - työelämä muuttuuTuomo Luoma
 
Digitaalisen transformaation johtaminen 25082015
Digitaalisen transformaation johtaminen 25082015Digitaalisen transformaation johtaminen 25082015
Digitaalisen transformaation johtaminen 25082015Tuomo Luoma
 
Rohit Talwar - The Future of Business, OMN Book Launch event
Rohit Talwar - The Future of Business, OMN Book Launch eventRohit Talwar - The Future of Business, OMN Book Launch event
Rohit Talwar - The Future of Business, OMN Book Launch eventOMN
 
Ministeri Anne Berner: Liikenteen digitalisaatio ja liikennepalvelut 6.11.2015
Ministeri Anne Berner: Liikenteen digitalisaatio ja liikennepalvelut 6.11.2015Ministeri Anne Berner: Liikenteen digitalisaatio ja liikennepalvelut 6.11.2015
Ministeri Anne Berner: Liikenteen digitalisaatio ja liikennepalvelut 6.11.2015Liikenne- ja viestintäministeriö
 
Ison toimijan vastaus haasteeseen
Ison toimijan vastaus haasteeseenIson toimijan vastaus haasteeseen
Ison toimijan vastaus haasteeseenFinanssivalvonta
 
Digitaalisen transformaation johtaminen
Digitaalisen transformaation johtaminenDigitaalisen transformaation johtaminen
Digitaalisen transformaation johtaminenTuomo Luoma
 

Viewers also liked (13)

Asiakaskokemus - matka Inspiraatiosta faniksi
Asiakaskokemus - matka Inspiraatiosta faniksiAsiakaskokemus - matka Inspiraatiosta faniksi
Asiakaskokemus - matka Inspiraatiosta faniksi
 
Aleksi Kopponen: Teollisuuden palkansaajat digitalisaatio 30.11.2016
Aleksi Kopponen: Teollisuuden palkansaajat digitalisaatio 30.11.2016Aleksi Kopponen: Teollisuuden palkansaajat digitalisaatio 30.11.2016
Aleksi Kopponen: Teollisuuden palkansaajat digitalisaatio 30.11.2016
 
Digitalisaatio - yritysjohdon käsikirja
Digitalisaatio - yritysjohdon käsikirjaDigitalisaatio - yritysjohdon käsikirja
Digitalisaatio - yritysjohdon käsikirja
 
Suomen talous mistä tulemme ja minne menemme
Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemmeSuomen talous  mistä tulemme ja minne menemme
Suomen talous mistä tulemme ja minne menemme
 
Tarina Suomesta: mistä tulemme, missä olemme, minne menemme
Tarina Suomesta: mistä tulemme, missä olemme, minne menemmeTarina Suomesta: mistä tulemme, missä olemme, minne menemme
Tarina Suomesta: mistä tulemme, missä olemme, minne menemme
 
Rework seminaari 17092016
Rework seminaari 17092016Rework seminaari 17092016
Rework seminaari 17092016
 
Digisalonki tilaisuus 11_2015
Digisalonki tilaisuus 11_2015Digisalonki tilaisuus 11_2015
Digisalonki tilaisuus 11_2015
 
Maailma muuttuu - työelämä muuttuu
Maailma muuttuu - työelämä muuttuuMaailma muuttuu - työelämä muuttuu
Maailma muuttuu - työelämä muuttuu
 
Digitaalisen transformaation johtaminen 25082015
Digitaalisen transformaation johtaminen 25082015Digitaalisen transformaation johtaminen 25082015
Digitaalisen transformaation johtaminen 25082015
 
Rohit Talwar - The Future of Business, OMN Book Launch event
Rohit Talwar - The Future of Business, OMN Book Launch eventRohit Talwar - The Future of Business, OMN Book Launch event
Rohit Talwar - The Future of Business, OMN Book Launch event
 
Ministeri Anne Berner: Liikenteen digitalisaatio ja liikennepalvelut 6.11.2015
Ministeri Anne Berner: Liikenteen digitalisaatio ja liikennepalvelut 6.11.2015Ministeri Anne Berner: Liikenteen digitalisaatio ja liikennepalvelut 6.11.2015
Ministeri Anne Berner: Liikenteen digitalisaatio ja liikennepalvelut 6.11.2015
 
Ison toimijan vastaus haasteeseen
Ison toimijan vastaus haasteeseenIson toimijan vastaus haasteeseen
Ison toimijan vastaus haasteeseen
 
Digitaalisen transformaation johtaminen
Digitaalisen transformaation johtaminenDigitaalisen transformaation johtaminen
Digitaalisen transformaation johtaminen
 

Similar to Digitalisaatio ja globalisaatio - trendit ja vaikutukset

Pilvipalvelut, IGP esitys 14.05.2014, immo salo, ivorio oy
Pilvipalvelut, IGP esitys 14.05.2014, immo salo, ivorio oyPilvipalvelut, IGP esitys 14.05.2014, immo salo, ivorio oy
Pilvipalvelut, IGP esitys 14.05.2014, immo salo, ivorio oyivoriofinland
 
Petri Aaltonen: Verkkopäivät 25.1.2017
Petri Aaltonen: Verkkopäivät 25.1.2017Petri Aaltonen: Verkkopäivät 25.1.2017
Petri Aaltonen: Verkkopäivät 25.1.2017FiCom_ry
 
M2M-opas - M2M-teknologian merkitys uuden luomisen ja liiketoiminnan kehityks...
M2M-opas - M2M-teknologian merkitys uuden luomisen ja liiketoiminnan kehityks...M2M-opas - M2M-teknologian merkitys uuden luomisen ja liiketoiminnan kehityks...
M2M-opas - M2M-teknologian merkitys uuden luomisen ja liiketoiminnan kehityks...Sonera
 
Ilo irti yrittäjyydestä Hanna Kivelä
Ilo irti yrittäjyydestä Hanna KiveläIlo irti yrittäjyydestä Hanna Kivelä
Ilo irti yrittäjyydestä Hanna KiveläSuomen Ekonomit
 
Digitaaliset trendit 2013
Digitaaliset trendit 2013Digitaaliset trendit 2013
Digitaaliset trendit 2013dynamo&son
 
TIVIA News 1/2016
TIVIA News 1/2016TIVIA News 1/2016
TIVIA News 1/2016TIVIA ry
 
Internet markkinoinnin toimintaympäristönä
Internet markkinoinnin toimintaympäristönäInternet markkinoinnin toimintaympäristönä
Internet markkinoinnin toimintaympäristönäKari Tikkala
 
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020Olli Pitkänen
 
Yhteiset digiratkaisut ja tuki (Shared Digital Solutions and Support) by Mikk...
Yhteiset digiratkaisut ja tuki (Shared Digital Solutions and Support) by Mikk...Yhteiset digiratkaisut ja tuki (Shared Digital Solutions and Support) by Mikk...
Yhteiset digiratkaisut ja tuki (Shared Digital Solutions and Support) by Mikk...Mindtrek
 
Verkkotrendit 2014 - Tietotalo Infocenter näkemys verkkopalvelujen uusiin tre...
Verkkotrendit 2014 - Tietotalo Infocenter näkemys verkkopalvelujen uusiin tre...Verkkotrendit 2014 - Tietotalo Infocenter näkemys verkkopalvelujen uusiin tre...
Verkkotrendit 2014 - Tietotalo Infocenter näkemys verkkopalvelujen uusiin tre...Antti Brunni
 
Pilvipalvelut, Tampere 25.10.2013, Eufris Oy, Immo Salo
Pilvipalvelut, Tampere 25.10.2013, Eufris Oy, Immo SaloPilvipalvelut, Tampere 25.10.2013, Eufris Oy, Immo Salo
Pilvipalvelut, Tampere 25.10.2013, Eufris Oy, Immo SaloImmo Salo
 
TrendIT - Näyte trendiraportista
TrendIT - Näyte trendiraportistaTrendIT - Näyte trendiraportista
TrendIT - Näyte trendiraportista15/30 Research
 
Katsaus Alma Median vuoteen 2014
Katsaus Alma Median vuoteen 2014Katsaus Alma Median vuoteen 2014
Katsaus Alma Median vuoteen 2014Alma Media
 
Tietoyhteiskuntasektorin huippuseminaari 8.10.2013 Helsingissä, aiheena "Osaa...
Tietoyhteiskuntasektorin huippuseminaari 8.10.2013 Helsingissä, aiheena "Osaa...Tietoyhteiskuntasektorin huippuseminaari 8.10.2013 Helsingissä, aiheena "Osaa...
Tietoyhteiskuntasektorin huippuseminaari 8.10.2013 Helsingissä, aiheena "Osaa...ivoriofinland
 

Similar to Digitalisaatio ja globalisaatio - trendit ja vaikutukset (20)

Digiajan työelämävalmiudet – kaikille kätevästi
Digiajan työelämävalmiudet – kaikille kätevästiDigiajan työelämävalmiudet – kaikille kätevästi
Digiajan työelämävalmiudet – kaikille kätevästi
 
Pilvipalvelut, IGP esitys 14.05.2014, immo salo, ivorio oy
Pilvipalvelut, IGP esitys 14.05.2014, immo salo, ivorio oyPilvipalvelut, IGP esitys 14.05.2014, immo salo, ivorio oy
Pilvipalvelut, IGP esitys 14.05.2014, immo salo, ivorio oy
 
Petri Aaltonen: Verkkopäivät 25.1.2017
Petri Aaltonen: Verkkopäivät 25.1.2017Petri Aaltonen: Verkkopäivät 25.1.2017
Petri Aaltonen: Verkkopäivät 25.1.2017
 
Toinen digitaalinen vallankumous
Toinen digitaalinen vallankumousToinen digitaalinen vallankumous
Toinen digitaalinen vallankumous
 
M2M-opas - M2M-teknologian merkitys uuden luomisen ja liiketoiminnan kehityks...
M2M-opas - M2M-teknologian merkitys uuden luomisen ja liiketoiminnan kehityks...M2M-opas - M2M-teknologian merkitys uuden luomisen ja liiketoiminnan kehityks...
M2M-opas - M2M-teknologian merkitys uuden luomisen ja liiketoiminnan kehityks...
 
Ilo irti yrittäjyydestä Hanna Kivelä
Ilo irti yrittäjyydestä Hanna KiveläIlo irti yrittäjyydestä Hanna Kivelä
Ilo irti yrittäjyydestä Hanna Kivelä
 
Digitaaliset trendit 2013
Digitaaliset trendit 2013Digitaaliset trendit 2013
Digitaaliset trendit 2013
 
TIVIA News 1/2016
TIVIA News 1/2016TIVIA News 1/2016
TIVIA News 1/2016
 
Kauas pilvet karkaavat
Kauas pilvet karkaavatKauas pilvet karkaavat
Kauas pilvet karkaavat
 
Internet markkinoinnin toimintaympäristönä
Internet markkinoinnin toimintaympäristönäInternet markkinoinnin toimintaympäristönä
Internet markkinoinnin toimintaympäristönä
 
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020
 
Yhteiset digiratkaisut ja tuki (Shared Digital Solutions and Support) by Mikk...
Yhteiset digiratkaisut ja tuki (Shared Digital Solutions and Support) by Mikk...Yhteiset digiratkaisut ja tuki (Shared Digital Solutions and Support) by Mikk...
Yhteiset digiratkaisut ja tuki (Shared Digital Solutions and Support) by Mikk...
 
Verkkotrendit 2014 - Tietotalo Infocenter näkemys verkkopalvelujen uusiin tre...
Verkkotrendit 2014 - Tietotalo Infocenter näkemys verkkopalvelujen uusiin tre...Verkkotrendit 2014 - Tietotalo Infocenter näkemys verkkopalvelujen uusiin tre...
Verkkotrendit 2014 - Tietotalo Infocenter näkemys verkkopalvelujen uusiin tre...
 
Pilvipalvelut, Tampere 25.10.2013, Eufris Oy, Immo Salo
Pilvipalvelut, Tampere 25.10.2013, Eufris Oy, Immo SaloPilvipalvelut, Tampere 25.10.2013, Eufris Oy, Immo Salo
Pilvipalvelut, Tampere 25.10.2013, Eufris Oy, Immo Salo
 
Menesty webissä vuonna 2014
Menesty webissä vuonna 2014Menesty webissä vuonna 2014
Menesty webissä vuonna 2014
 
Muuttuva työ - Muuttuva teknologia
Muuttuva työ - Muuttuva teknologiaMuuttuva työ - Muuttuva teknologia
Muuttuva työ - Muuttuva teknologia
 
TrendIT - Näyte trendiraportista
TrendIT - Näyte trendiraportistaTrendIT - Näyte trendiraportista
TrendIT - Näyte trendiraportista
 
Katsaus Alma Median vuoteen 2014
Katsaus Alma Median vuoteen 2014Katsaus Alma Median vuoteen 2014
Katsaus Alma Median vuoteen 2014
 
Upgraded Life Festival 2015. Martti Mäntylä, Aalto University
Upgraded Life Festival 2015. Martti Mäntylä, Aalto UniversityUpgraded Life Festival 2015. Martti Mäntylä, Aalto University
Upgraded Life Festival 2015. Martti Mäntylä, Aalto University
 
Tietoyhteiskuntasektorin huippuseminaari 8.10.2013 Helsingissä, aiheena "Osaa...
Tietoyhteiskuntasektorin huippuseminaari 8.10.2013 Helsingissä, aiheena "Osaa...Tietoyhteiskuntasektorin huippuseminaari 8.10.2013 Helsingissä, aiheena "Osaa...
Tietoyhteiskuntasektorin huippuseminaari 8.10.2013 Helsingissä, aiheena "Osaa...
 

Digitalisaatio ja globalisaatio - trendit ja vaikutukset

 • 1. Digitalisoituminen ja globalisaatio Trendit ja vaikutukset Tuomo Luoma 12.8.2015
 • 6. Mainonta  op)moidaan  yhä  enemmän  mobiiliin   •  Lyhy-ä   •  Interak6ivista   •  Hauskaa   •  Videota   KPCB  2015  
 • 11. Kaikki  mikä  voi  olla  digitaalista,  tulee  olemaan…  JA  SIIRTYY   ”MOBIILIKSI”   KPCB  2015  
 • 13.
 • 14. Internet of Things (IoT) / Industrial internet#3
 • 15.
 • 20. Älypuhelin on ”vaikka minkä päätelaite”
 • 21. ”The game of Drones”
 • 22.
 • 23. 3D-tulostus#3 Rintalasta   Rintalasta   80%  vähemmän   työvoimaa,  60%   materiaalia  
 • 24. Jakamistalous#4 Maailman  suosituin   media,  joka  ei  tee   lainkaan  omaa   sisältöä.    
 • 25. Maailman  suurin   majoituspalveluiden   tarjoaja  ilman   yhtään  omaa   kiinteistöä.  
 • 26. Maailman  arvokkain  verkkokauppa  ilman  omaa  varastoa.  
 • 27. Maailman  suurin   taksiyh6ö,  joka  ei   omista  yhtään   autoa.  
 • 28. Toimi-aa   elintarvikkeet  alle   tunnissa.    
 • 29. Instacart •  After being operational for just a few weeks, Instacart has delivered tens of thousands of items. •  More than 90 percent of Instacart's users return after trying it. •  Instacart might expand to other verticals, but it's just groceries for now.
 • 30. Tulevaisuudessa  on  vain  yksi   pomo.       Asiakas.       Hän  voi  antaa  potkut  jokaiselle   toimitusjohtajasta  alaspäin   yksinkertaises)  ostamalla  jostakin   muualta.       Superasiakas#5
 • 31.
 • 32. Kun kaikkea on tarjolla enemmän kuin on kysyntää, on kyettävä tuottamaan asiakkaalle (lisä)arvoa, josta hän on oikeasti valmis maksamaan.! " JOKU  TUOTTAA   JOKU  KULUTTAA  
 • 33. Toisaalta  myös  mahdollisuus   uusille  toimijoille:     Mitä  tahansa,  milloin  tahansa   helpos)  haluavat  uudet  kuluLajat   ovat  valmiita  maksamaan  uusista   joustavista  palveluista.  
 • 37. Globaali kilpailu#8 Tuolla jossakin 4 miljardia ihmistä odottaa, että saisivat tehdä meidän työmme halvemmalla ja paremmin!
 • 39. In nutshell •  Murtokohdan koittaneen ja kolmannen teollisen vallankumouksen alkaneen. Ensimmäinen kumous perustui höyryyn, toinen sähköön ja kolmas perustuu digitalisaatioon. (Brynjolfsson ja McAfee) •  Talouden sopeutumiskykyä digitaaliseen kumoukseen ei voi arvioida historian perusteella, koska nyt –  tuote on nopeasti kopioitavissa ilman kustannuksia, –  yritystalous on globalisoitunut ja –  pääomamarkkinat ovat tehokkaat. •  Mikään näistä kiihdyttävistä tekijöistä ei ollut olemassa edellisissä suurissa muutoksissa. •  Muutos on raju ja nopea -> suuri osa putoaa kärryiltä ja syntyy uudet voittajat (suurimmalla osalla digiajan menestyjistä ei ole aikaisempaa kokemusta muusta)
 • 40. Liiketoiminta- ja ansaintamallit muuttuvat 1.  Pilvipalvelut,  sosiaalinen  media,  analy6ikka  ja   mobiilit  päätelai-eet  avaavat  aivan  uusia   tuote-­‐  ja  palvelumahdollisuuksia   2.  Se  edelly-ää  suuria  muutoksia   hinnoi-eluissa,  myyn6prosessissa  ja   jakelumalleissa   3.  Sekä  uusia  organisaa6o-­‐  ja  johtamismalleja   4.  Sekä  uusia  osaajia  /  osaamista       EY  2015  
 • 42. Asiakkaan ja yrityksen suhde muuttuu perinpohjaisesti 1.  Uusi  teknologia  mahdollistaa  ennennäkemä-ömiä   mahdollisuuksia  ymmärtää  kulu-ajien  tarpeita,   mieltymyksiä  ja  käy-äytymistä.     2.  Tuo-eet  ja  palvelut  voidaan  räätälöidä  yksilötasolla   -­‐>  paljon  rikkaampi  asiakaskokemus  -­‐>  ainoa  keino   vastata  kasvaviin  kulu-ajien  odotuksiin,  koska…     3.  …myös  vaa6mukset  kasvavat:  enemmän   valinnanvaraa,  avoimuu-a  ja  läpinäkyvyy-ä.       4.  Asiakkaat  myös  jakavat  palaute-aan  avoimes6   avoimissa  verkostoissa.     5.  Yrityksien  on  yhä  vaikeampaa  valvoa   kommunikaa6otaan  ja  suuri  vahinkoja  voi  syntyä   hetkessä.   EY  2015  
 • 43. Digitaalinen disruptio muuttaa kilpailuetuja ja kilpailun logiikkaa 1.  Teknologia  ei  määri-ele  enää  vain  teknologia-­‐ teollisuu-a,  vaan  vaiku-aa  kaikkeen  liiketoimintaan.   2.  Monet  perinteiset  ei-­‐teknologia  yritykset  lanseeraavat   uusia  digitaalisia  innovaa6oita/alustoja  (Kemppi)   3.  Ja  monet  perinteiset  yritykset  hinnoi-elevat  ja   jakelevat  tuo-eensa  yhä  enemmän  palveluna  pilven   kau-a.   4.  Usein  uudet  toimintamallit  ovat  kuitenkin  vain  osa   end-­‐to-­‐end  arvoketjua.   5.   Tämä  johtaa  siihen,  e-ä  teknologiaratkaisuja   saatetaan  ostaa  yhtä  tavalla  kilpailijoilta,  kuin   olemassa  olevilta  kumppaneilta.   EY  2015  
 • 44. Kyber-uhat moninkertaistuvat, tietoa ja datan muodossa olevaa omaisuutta on yhä vaikeampaa suojata 1.  Erityinen  riski  on  omat  (mobiilit)   lai-eet  ja  niiden  käy-ö   2.  Myös  pilvipalvelut  ja  ”third-­‐party   data  management”  ovat  tuoneet   uusia  riskejä.   3.  90%  )etoturvasta  tulee   toiminnasta  eikä  teknologiasta!?     EY  2015  
 • 45. Työvoiman käyttäminen ja sitouttaminen muuttuvat 1.  Monilla  toimialoilla  työvoima  tulee  olemaan   virtuaalista,  se  tekee  töitä  milloin  tahansa,  missä   tahansa  ja  6lanteeseen  sopivalla  välineellä.   2.  Toimistoratkaisut  tulevat  olemaan  yhä  joustavampia  ja   niiden  pitää  tukea  enemmän  monikanavaisia   yhteistyömalleja  ja  niitä  pitää  rakentaa  nuorempien   sukupolvien  ehdoilla.   3.  Crowdsourcing-­‐  ja  freelance  –alustojen  käy-ö  yleistyy,   ”on  demand”  –tyyppinen  työvoiman  käy-ö  korvaa   palkkatyövoimaa.     4.  Tämä  luo  aivan  uusia  haasteita  johtajille  pitää   työntekijät  mo6voituneita,  tyytyväisinä  ja  tuo-avina.   EY  2015  
 • 46.
 • 47.
 • 48. Digitalisaatio ja robotiikka syrjäyttävät yhä enemmän työntekijöitä 1.  47%  ammateista  on  vaarassa  hävitä.   2.  Aikaisemmin  automaa6o  on  korvannut  ru6initöitä  -­‐>   laajenee  uusille  alueille  -­‐>  voimakas  kasvu!   3.  Vaikutukset  myös  valkokaulus  –työntekijöiden   keskuudessa  kasvavat.   EY  2015  
 • 49. Taloudellinen voima (valta?) kääntyy nopeasti kehittyvien maiden puolelle EY  2015  
 • 51. Kehittyvien maiden kasvava keskiluokka tulee olemaan merkittävä uusi markkina EY  2015  
 • 52. Kilpailu parhaasta työvoimasta kiihtyy EY  2015  
 • 55. Veden puute haastaa ruoan ja energian tuotannon EY  2015  
 • 56. Finally •  In a recent World Economic Forum survey, more than 90% of respondents indicated that supply chain and transport risk management has become a greater priority in their organizations over the last five years. •  The Allianz Risk Barometer for 2014 states that business interruption and supply chain losses account for around 50% to 70% of all insured property losses
 • 57. KIITOS!         +358 400 434760 tuomo.luoma@gmail.com @tluoma fi.linkedin.com/in/tluoma/