SlideShare a Scribd company logo
M. G. Koutras, MD, MSc
Ηλεκτρονικά Συστήματα στο χώρο της Υγείας
και η σημασία τους στη Διασφάλιση Ποιότητας
M. G. Koutras, MD, MSc
Πώς ορίζεται η Ποιότητα στην Υγεία
“Ως ποιότητα των υπηρεσιών υγείας ορίζεται ο βαθμός στον οποίον οι
υπηρεσίες αυτές αυξάνουν την πιθανότητα επιθυμητής έκβασης των
ατομικών και ομαδικών υγειονομικών προκλήσεων και είναι ταυτοχρόνως
συμβατές με την τρέχουσα επιστημονική γνώση.”
Medicare: A Strategy for Quality Assurance, IOM, 1990
Doing the right thing right, right away…
Donabedian, Avedis, Explorations in Quality Assessment and Monitoring, Ann Arbor, MI:
Health Administration Press, 1980, pp. 5-6.
Roemer, M.I., and Montoya-Aguilar, C., .Quality Assessment and Assurance in Primary
Health Care,. WHO Offset Publication No., 105, World Health Organization, 1988
M. G. Koutras, MD, MSc
Συνέχεια
Διαπροσωπικές
Σχέσεις
Ικανοποίηση
Ασφάλεια
Επάρκεια
Αποτελεσμα-
τικότητα
Προσβασιμότητα
Τεχνική
Επάρκεια
Διαστάσεις της
Ποιότητας
Οι Διαστάσεις της Ποιότητας
M. G. Koutras, MD, MSc
Τι είναι η Διασφάλιση Ποιότητας
“Quality Assurance is that set of activities that are carried out to
monitor and improve performance so that the care provided is
as effective and as safe as possible.”
Quality Assurance Project, USAID, 1993
Επικοινωνία &
Ευθυγράμμιση
Συλλογή
πληροφοριών &
παρακολούθηση
Ανατροφοδότηση
Στρατηγική
M. G. Koutras, MD, MSc
Τα τέσσερα Αξιώματα της Διασφάλισης Ποιότητας
1. Η Διασφάλιση Ποιότητας στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών των
χρηστών και της κοινότητας
2. Η Διαχείριση Ποιότητας εστιάζει σε Συστήματα και Διαδικασίες
3. Η Διαχείριση Ποιότητας χρησιμοποιεί δεδομένα (data) για να αναλύσει
τις διαδικασίες παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών
4. Η Διαχείριση Ποιότητας ενθαρρύνει την ομαδική προσέγγιση (team
approach) για την επίλυση των προβλημάτων και τη βελτίωση της
ποιότητας
M. G. Koutras, MD, MSc
“Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι την τελευταία δεκαετία προκηρύχθηκαν και
υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται πολυάριθμα προγράμματα ολοκληρωμένων
πληροφοριακών συστημάτων (ΟΠΣ) στην Υγεία. Τα προγράμματα αυτά όμως
είναι λίγα συγκριτικά με τις ανάγκες και αποσπασματικά. Επιβάλλεται όχι μόνο η
αύξησή τους αλλά και η πρόνοια ένταξής τους σε ένα ολοκληρωμένο
πληροφοριακό περιβάλλον τέτοιο ώστε ασύμβατες πρωτογενώς πηγές
πληροφοριών να μπορούν να συγκροτήσουν μιά ενιαία δεξαμενή (Open Metadata
Repository). Τότε και μόνο το σύστημα θα ενσωματώσει ένα τέτοιο βαθμό
ευφυϊας που θα του επιτρέπει από τη στατική συλλογή πληροφοριών (πόσοι
νοσηλεύτηκαν και γιατί, με τι μέσο όρο ημερών νοσηλείας, πόσες διακομιδές κτλ)
να περάσει στη δυναμική τους ανάλυση (ταυτοποίηση προφίλ συμπεριφορών
ασθενών και ιατρών, πρόβλεψη μελλοντικών μοντέλων συμπεριφοράς, προβολή
στο μέλλον της επάρκειας και της ανταποκρισιμότητας των σημερινών δομών
κτλ).” Για ένα Ποιοτικό ΕΣΥ,
Εισήγηση στο ΙΣΤΑΜΕ, 2006
Τα Πληροφοριακά Συστήματα εξασφαλίζουν την ανεμπόδιστη συλλογή
και την ελεύθερη ροή των δεδομένων που απαιτούνται για την ποιοτική
λειτουργία του συστήματος υγείας
M. G. Koutras, MD, MSc
Διαδικασία Διασφάλισης Ποιότητας
1. Σχεδιασμός διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας
2. Καθορισμός Προτύπων & Προδιαγραφών
3. Διάχυση Κατευθυντήριων Γραμμών και Προτύπων
4. Παρακολούθηση της Ποιότητας με Αναλυτικά και Στατιστικά
Εργαλεία
5. Ταυτοποίηση Προβλημάτων ή Ευκαιριών για Βελτίωση
6. Ορισμός του Προβλήματος
7. Επιλογή της Ομάδας Εργασίας
8. Ανάλυση του Προβλήματος για την Ταυτοποίηση της Βασικής Αιτίας
9. Ταυτοποίηση Πιθανών Λύσεων και επιλογή της Βέλτιστης
10. Εφαρμογή της Λύσης και Αξιολόγηση της όλης Διαδικασίας
M. G. Koutras, MD, MSc
M. G. Koutras, MD, MSc
Διαλειτουργικότητα
πληροφοριακών
συστημάτων στην Υγεία,
2004
M. G. Koutras, MD, MSc
ΜΟΝΑΔΕΣ HIS
Δανία
(10)
Γαλλία
(11)
Γερμανία
(8)
Ιταλία
(11)
Ισπανία
(10)
Αγγλία
(7)
Βέλγιο
(12)
Σύνολο
% του
ολικού
Σύστημα Διαχείρισης Ασθενών 10 11 8 11 10 7 12 69 100%
Διαχείριση Νοσοκομείου 10 11 8 11 10 3 12 65 94%
Φαρμακευτικά Συστήματα 10 10 5 10 10 7 11 63 91%
Πληροφοριακό Σύστημα
Εργαστηρίου
10 10 4 11 9 6 12 62 90%
Πληροφοριακό Σύστημα
Ραδιολογίας
10 9 3 8 9 7 11 57 83%
Πληροφοριακό Σύστημα
Διαχείρισης
10 11 5 10 7 6 8 57 83%
Κλινικό Αρχείο Ασθενών 10 11 6 4 10 5 9 55 80%
Χρονοδιάγραμμα 10 7 3 9 10 2 10 51 74%
Χειρουργείο & Εντατική
Θεραπεία
10 7 6 2 9 5 11 50 72%
Σύστημα Νοσοκόμων 10 7 3 5 9 1 8 43 62%
Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων στην Υγεία, 2004
M. G. Koutras, MD, MSc
Απαιτείται:
1. Εκπόνηση Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας
• Πρότυπα (πχ HL7)
• Κωδικοποιήσεις
• Μητρώα (ασθενών, επαγγελματιών υγείας κοκ)
• Αναγνωριστικά (ασθενών, παροχέων, τόπου περίθαλψης,
προϊόντων πχ κουπόνια φαρμάκων)
• Πρότυπα Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
2. Θεσμική ευθυγράμμιση Δημόσιου – Ιδιωτικού με όρους
ποιότητας
3. Σταθερότητα των ανωτέρω στο χρόνο
M. G. Koutras, MD, MSc
Η περίπτωση της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
1. Προτυποποίηση του εγγράφου
2. Μητρώα
3. Αναγνωριστικά (ΑΜΚΑ)
4. Κωδικοποιήσεις (ICD-10, SNOMED-CT, ATC, κοκ)
5. Ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
M. G. Koutras, MD, MSc
Σύντομα, αναμένεται έκρηξη του όγκου των καταγραφόμενων
δεδομένων από παλιές και -κυρίως- νέες πηγές.
1. e-Health
2. m-Health
3. Telemedicine
4. Personal Input
M. G. Koutras, MD, MSc
Ευχαριστώ!

More Related Content

Similar to Digital Healthcare Quality Assurance

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
magieA
 
Η υγεία στο χέρι μας: Το m-Health στην υγειονομική περίθαλψη και η επίδραση σ...
Η υγεία στο χέρι μας: Το m-Health στην υγειονομική περίθαλψη και η επίδραση σ...Η υγεία στο χέρι μας: Το m-Health στην υγειονομική περίθαλψη και η επίδραση σ...
Η υγεία στο χέρι μας: Το m-Health στην υγειονομική περίθαλψη και η επίδραση σ...
Theodoros P. Dimopoulos
 
Sinantisi ergasias iatrikiekpaideusiereuna_larisa_oct2015_kaldoudi_clean
Sinantisi ergasias iatrikiekpaideusiereuna_larisa_oct2015_kaldoudi_cleanSinantisi ergasias iatrikiekpaideusiereuna_larisa_oct2015_kaldoudi_clean
Sinantisi ergasias iatrikiekpaideusiereuna_larisa_oct2015_kaldoudi_clean
Eleni Kaldoudi
 
ICT in Medical Education: Educating and Empowering the Patient
ICT in Medical Education: Educating and Empowering the PatientICT in Medical Education: Educating and Empowering the Patient
ICT in Medical Education: Educating and Empowering the Patient
CARRE project
 
Υπηρεσιες Υγείας-Ποιοτητα υπηρεσιών και ικανοποιηση ασθενων.pptx
Υπηρεσιες Υγείας-Ποιοτητα υπηρεσιών και ικανοποιηση ασθενων.pptxΥπηρεσιες Υγείας-Ποιοτητα υπηρεσιών και ικανοποιηση ασθενων.pptx
Υπηρεσιες Υγείας-Ποιοτητα υπηρεσιών και ικανοποιηση ασθενων.pptx
thodorisvasilopoulos1
 
Σωκράτης Κουλούρης, Clinical Research Conference 2018
Σωκράτης Κουλούρης, Clinical Research Conference 2018Σωκράτης Κουλούρης, Clinical Research Conference 2018
Σωκράτης Κουλούρης, Clinical Research Conference 2018
Starttech Ventures
 
Apostolos Papachristos - 6th Clinical Research Conference
Apostolos Papachristos - 6th Clinical Research ConferenceApostolos Papachristos - 6th Clinical Research Conference
Apostolos Papachristos - 6th Clinical Research Conference
Starttech Ventures
 
Βήμα Ασκληπιού 18(1) 2019
Βήμα Ασκληπιού 18(1) 2019Βήμα Ασκληπιού 18(1) 2019
Βήμα Ασκληπιού 18(1) 2019
vangelisprekas
 
2o MedTech Conference, Αναστάσιος Ρεντούμης
2o MedTech Conference, Αναστάσιος Ρεντούμης2o MedTech Conference, Αναστάσιος Ρεντούμης
2o MedTech Conference, Αναστάσιος Ρεντούμης
Starttech Ventures
 
8.zervos
8.zervos8.zervos
η διαχείριση αλλαγών στην υγεία
η διαχείριση αλλαγών στην υγείαη διαχείριση αλλαγών στην υγεία
η διαχείριση αλλαγών στην υγεία
Yannis Markovits
 
e-Health and personal data issues
e-Health and personal data issuese-Health and personal data issues
e-Health and personal data issues
Eleftheria Katsouli
 
Δικτύωση Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας-1
Δικτύωση Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας-1Δικτύωση Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας-1
Δικτύωση Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας-1
George Livanos
 
Θανάσης Παπαμίχος, hico22
Θανάσης Παπαμίχος, hico22Θανάσης Παπαμίχος, hico22
Θανάσης Παπαμίχος, hico22
Starttech Ventures
 
Andrology Update 2020 | Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην Ανδρολογί...
Andrology Update 2020 | Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην Ανδρολογί...Andrology Update 2020 | Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην Ανδρολογί...
Andrology Update 2020 | Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην Ανδρολογί...
Institute for the Study of Urologic Diseases
 
HTA Post-Conference Edition
HTA Post-Conference EditionHTA Post-Conference Edition
HTA Post-Conference Edition
Natalia Toubanaki
 
C4c final
C4c finalC4c final
C4c final
psaltakis
 

Similar to Digital Healthcare Quality Assurance (20)

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
 
Η υγεία στο χέρι μας: Το m-Health στην υγειονομική περίθαλψη και η επίδραση σ...
Η υγεία στο χέρι μας: Το m-Health στην υγειονομική περίθαλψη και η επίδραση σ...Η υγεία στο χέρι μας: Το m-Health στην υγειονομική περίθαλψη και η επίδραση σ...
Η υγεία στο χέρι μας: Το m-Health στην υγειονομική περίθαλψη και η επίδραση σ...
 
Sinantisi ergasias iatrikiekpaideusiereuna_larisa_oct2015_kaldoudi_clean
Sinantisi ergasias iatrikiekpaideusiereuna_larisa_oct2015_kaldoudi_cleanSinantisi ergasias iatrikiekpaideusiereuna_larisa_oct2015_kaldoudi_clean
Sinantisi ergasias iatrikiekpaideusiereuna_larisa_oct2015_kaldoudi_clean
 
ICT in Medical Education: Educating and Empowering the Patient
ICT in Medical Education: Educating and Empowering the PatientICT in Medical Education: Educating and Empowering the Patient
ICT in Medical Education: Educating and Empowering the Patient
 
Υπηρεσιες Υγείας-Ποιοτητα υπηρεσιών και ικανοποιηση ασθενων.pptx
Υπηρεσιες Υγείας-Ποιοτητα υπηρεσιών και ικανοποιηση ασθενων.pptxΥπηρεσιες Υγείας-Ποιοτητα υπηρεσιών και ικανοποιηση ασθενων.pptx
Υπηρεσιες Υγείας-Ποιοτητα υπηρεσιών και ικανοποιηση ασθενων.pptx
 
Σωκράτης Κουλούρης, Clinical Research Conference 2018
Σωκράτης Κουλούρης, Clinical Research Conference 2018Σωκράτης Κουλούρης, Clinical Research Conference 2018
Σωκράτης Κουλούρης, Clinical Research Conference 2018
 
ATOM
ATOMATOM
ATOM
 
program
programprogram
program
 
Apostolos Papachristos - 6th Clinical Research Conference
Apostolos Papachristos - 6th Clinical Research ConferenceApostolos Papachristos - 6th Clinical Research Conference
Apostolos Papachristos - 6th Clinical Research Conference
 
Βήμα Ασκληπιού 18(1) 2019
Βήμα Ασκληπιού 18(1) 2019Βήμα Ασκληπιού 18(1) 2019
Βήμα Ασκληπιού 18(1) 2019
 
esdy2015
esdy2015esdy2015
esdy2015
 
2o MedTech Conference, Αναστάσιος Ρεντούμης
2o MedTech Conference, Αναστάσιος Ρεντούμης2o MedTech Conference, Αναστάσιος Ρεντούμης
2o MedTech Conference, Αναστάσιος Ρεντούμης
 
8.zervos
8.zervos8.zervos
8.zervos
 
η διαχείριση αλλαγών στην υγεία
η διαχείριση αλλαγών στην υγείαη διαχείριση αλλαγών στην υγεία
η διαχείριση αλλαγών στην υγεία
 
e-Health and personal data issues
e-Health and personal data issuese-Health and personal data issues
e-Health and personal data issues
 
Δικτύωση Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας-1
Δικτύωση Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας-1Δικτύωση Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας-1
Δικτύωση Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας-1
 
Θανάσης Παπαμίχος, hico22
Θανάσης Παπαμίχος, hico22Θανάσης Παπαμίχος, hico22
Θανάσης Παπαμίχος, hico22
 
Andrology Update 2020 | Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην Ανδρολογί...
Andrology Update 2020 | Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην Ανδρολογί...Andrology Update 2020 | Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην Ανδρολογί...
Andrology Update 2020 | Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην Ανδρολογί...
 
HTA Post-Conference Edition
HTA Post-Conference EditionHTA Post-Conference Edition
HTA Post-Conference Edition
 
C4c final
C4c finalC4c final
C4c final
 

Digital Healthcare Quality Assurance

 • 1. M. G. Koutras, MD, MSc Ηλεκτρονικά Συστήματα στο χώρο της Υγείας και η σημασία τους στη Διασφάλιση Ποιότητας
 • 2. M. G. Koutras, MD, MSc Πώς ορίζεται η Ποιότητα στην Υγεία “Ως ποιότητα των υπηρεσιών υγείας ορίζεται ο βαθμός στον οποίον οι υπηρεσίες αυτές αυξάνουν την πιθανότητα επιθυμητής έκβασης των ατομικών και ομαδικών υγειονομικών προκλήσεων και είναι ταυτοχρόνως συμβατές με την τρέχουσα επιστημονική γνώση.” Medicare: A Strategy for Quality Assurance, IOM, 1990 Doing the right thing right, right away… Donabedian, Avedis, Explorations in Quality Assessment and Monitoring, Ann Arbor, MI: Health Administration Press, 1980, pp. 5-6. Roemer, M.I., and Montoya-Aguilar, C., .Quality Assessment and Assurance in Primary Health Care,. WHO Offset Publication No., 105, World Health Organization, 1988
 • 3. M. G. Koutras, MD, MSc Συνέχεια Διαπροσωπικές Σχέσεις Ικανοποίηση Ασφάλεια Επάρκεια Αποτελεσμα- τικότητα Προσβασιμότητα Τεχνική Επάρκεια Διαστάσεις της Ποιότητας Οι Διαστάσεις της Ποιότητας
 • 4. M. G. Koutras, MD, MSc Τι είναι η Διασφάλιση Ποιότητας “Quality Assurance is that set of activities that are carried out to monitor and improve performance so that the care provided is as effective and as safe as possible.” Quality Assurance Project, USAID, 1993 Επικοινωνία & Ευθυγράμμιση Συλλογή πληροφοριών & παρακολούθηση Ανατροφοδότηση Στρατηγική
 • 5. M. G. Koutras, MD, MSc Τα τέσσερα Αξιώματα της Διασφάλισης Ποιότητας 1. Η Διασφάλιση Ποιότητας στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών και της κοινότητας 2. Η Διαχείριση Ποιότητας εστιάζει σε Συστήματα και Διαδικασίες 3. Η Διαχείριση Ποιότητας χρησιμοποιεί δεδομένα (data) για να αναλύσει τις διαδικασίες παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών 4. Η Διαχείριση Ποιότητας ενθαρρύνει την ομαδική προσέγγιση (team approach) για την επίλυση των προβλημάτων και τη βελτίωση της ποιότητας
 • 6. M. G. Koutras, MD, MSc “Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι την τελευταία δεκαετία προκηρύχθηκαν και υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται πολυάριθμα προγράμματα ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων (ΟΠΣ) στην Υγεία. Τα προγράμματα αυτά όμως είναι λίγα συγκριτικά με τις ανάγκες και αποσπασματικά. Επιβάλλεται όχι μόνο η αύξησή τους αλλά και η πρόνοια ένταξής τους σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό περιβάλλον τέτοιο ώστε ασύμβατες πρωτογενώς πηγές πληροφοριών να μπορούν να συγκροτήσουν μιά ενιαία δεξαμενή (Open Metadata Repository). Τότε και μόνο το σύστημα θα ενσωματώσει ένα τέτοιο βαθμό ευφυϊας που θα του επιτρέπει από τη στατική συλλογή πληροφοριών (πόσοι νοσηλεύτηκαν και γιατί, με τι μέσο όρο ημερών νοσηλείας, πόσες διακομιδές κτλ) να περάσει στη δυναμική τους ανάλυση (ταυτοποίηση προφίλ συμπεριφορών ασθενών και ιατρών, πρόβλεψη μελλοντικών μοντέλων συμπεριφοράς, προβολή στο μέλλον της επάρκειας και της ανταποκρισιμότητας των σημερινών δομών κτλ).” Για ένα Ποιοτικό ΕΣΥ, Εισήγηση στο ΙΣΤΑΜΕ, 2006 Τα Πληροφοριακά Συστήματα εξασφαλίζουν την ανεμπόδιστη συλλογή και την ελεύθερη ροή των δεδομένων που απαιτούνται για την ποιοτική λειτουργία του συστήματος υγείας
 • 7. M. G. Koutras, MD, MSc Διαδικασία Διασφάλισης Ποιότητας 1. Σχεδιασμός διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας 2. Καθορισμός Προτύπων & Προδιαγραφών 3. Διάχυση Κατευθυντήριων Γραμμών και Προτύπων 4. Παρακολούθηση της Ποιότητας με Αναλυτικά και Στατιστικά Εργαλεία 5. Ταυτοποίηση Προβλημάτων ή Ευκαιριών για Βελτίωση 6. Ορισμός του Προβλήματος 7. Επιλογή της Ομάδας Εργασίας 8. Ανάλυση του Προβλήματος για την Ταυτοποίηση της Βασικής Αιτίας 9. Ταυτοποίηση Πιθανών Λύσεων και επιλογή της Βέλτιστης 10. Εφαρμογή της Λύσης και Αξιολόγηση της όλης Διαδικασίας
 • 8. M. G. Koutras, MD, MSc
 • 9. M. G. Koutras, MD, MSc Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων στην Υγεία, 2004
 • 10. M. G. Koutras, MD, MSc ΜΟΝΑΔΕΣ HIS Δανία (10) Γαλλία (11) Γερμανία (8) Ιταλία (11) Ισπανία (10) Αγγλία (7) Βέλγιο (12) Σύνολο % του ολικού Σύστημα Διαχείρισης Ασθενών 10 11 8 11 10 7 12 69 100% Διαχείριση Νοσοκομείου 10 11 8 11 10 3 12 65 94% Φαρμακευτικά Συστήματα 10 10 5 10 10 7 11 63 91% Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίου 10 10 4 11 9 6 12 62 90% Πληροφοριακό Σύστημα Ραδιολογίας 10 9 3 8 9 7 11 57 83% Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 10 11 5 10 7 6 8 57 83% Κλινικό Αρχείο Ασθενών 10 11 6 4 10 5 9 55 80% Χρονοδιάγραμμα 10 7 3 9 10 2 10 51 74% Χειρουργείο & Εντατική Θεραπεία 10 7 6 2 9 5 11 50 72% Σύστημα Νοσοκόμων 10 7 3 5 9 1 8 43 62% Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων στην Υγεία, 2004
 • 11. M. G. Koutras, MD, MSc Απαιτείται: 1. Εκπόνηση Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας • Πρότυπα (πχ HL7) • Κωδικοποιήσεις • Μητρώα (ασθενών, επαγγελματιών υγείας κοκ) • Αναγνωριστικά (ασθενών, παροχέων, τόπου περίθαλψης, προϊόντων πχ κουπόνια φαρμάκων) • Πρότυπα Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 2. Θεσμική ευθυγράμμιση Δημόσιου – Ιδιωτικού με όρους ποιότητας 3. Σταθερότητα των ανωτέρω στο χρόνο
 • 12. M. G. Koutras, MD, MSc Η περίπτωση της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 1. Προτυποποίηση του εγγράφου 2. Μητρώα 3. Αναγνωριστικά (ΑΜΚΑ) 4. Κωδικοποιήσεις (ICD-10, SNOMED-CT, ATC, κοκ) 5. Ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • 13. M. G. Koutras, MD, MSc Σύντομα, αναμένεται έκρηξη του όγκου των καταγραφόμενων δεδομένων από παλιές και -κυρίως- νέες πηγές. 1. e-Health 2. m-Health 3. Telemedicine 4. Personal Input
 • 14. M. G. Koutras, MD, MSc Ευχαριστώ!