SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
kultúra világ programok
II. évfolyam 2. szám 2013. július
Vardavar - a világ legvizesebb napja 16. oldal
Hungarikum küldetés
Jerevánba, avagy a
kereskedelem is diplomácia
Diaszpóra21: Jelenleg nincs diplo-
máciai kapcsolat Örményország és
Magyarország között, most azon-
ban a magyarországi örmény vál-
lakozók összefogni látszanak,
hogy legalább valamiféle gazda-
sági közeledés elinduljon.
Akopján Nikogosz: gazdasági le-
hetőségek adódnak a kormány
kezdeményezéséből fakadóan,
ami megnyitja a magyar vállalko-
zások számára is az utat. Ezt az új
helyzetet felismerve segítenénk a
magyar befektetőket.
Diaszpóra21: Milyen formában va-
lósulna meg ez az együttműködés?
Akopján Nikogosz: Mi, azaz né-
hány magyarországi örmény vál-
lalkozó a kapcsolatteremtés sze-
repkörét vállaljuk magunkra, lét-
rehozva egy Kft-t m, mely egyfajta
kereskedőházként működne Jere-
váni központtal. Nem használnánk
efféle nagy szavakat, amiket mos-
tanában annyira elcsépeltek, hogy
ez a keleti nyitás, de mindenkép-
pen ígéretes kezdeményezés lesz
és hamarosan kiderül, hogy mivé
nőheti ki magát.
Diaszpóra21: Miben rejlenek a
lehetőségek?
Akopján Nikogosz: Abban, hogy
Örményországnak most a legfon-
tosabb a munkahelyteremtés. A
leendő befektetőknek is elsősor-
ban ebben kell tehát gondolkod-
niuk. Ha munkahelyteremtő dolgot
2
Diaszpóra21
3
Diaszpóra21
hoznak létre, rengeteg előnyhöz
jutnak a cégek. Eltekintenek pél-
dául az iparűzési adótól, valamint
az így előállított feldolgozott ter-
mékeknek komoly piacot biztosíta-
nak, nemcsak Örményországban,
hanem Oroszországban és Iránban
is. Tudni, kell, hogy Örményország
kvótával rendelkezik az orosz pia-
cok felé, amit jelen pillanatban
csak 15 százalékban használ fel,
tehát rengeteg eladni valót tudna
értékesíteni egy több mint két-
százmilliós piacon.
Diaszpóra21: Ezek nagyon ko-
moly lehetőségek, a magyar vál-
lalkozások számára.
Akopján Nikogosz: Amikor tavaly
az örmény gazdasági minisztérium
döntött a lehetőségekről, megke-
restük a Magyar Kereskedelmi Ka-
marát, akik akkor még talán fel
sem fogták miről van szó. Most
azonban, hogy létrejön a Hungari-
kum Kft, sokszorosára nőt az ér-
deklődés. Szinte mindenki részt
akar venni benne.
Diaszpóra21: Miben gondolkod-
janak a magyar vállalkozások?
Konkrétan milyen termékekkel le-
hetne betörni ezekre a piacokra?
Akopján Nikogosz: Vannak az
úgynevezett, itthon is ismert vám-
szabad területek. Ezekben éppen
most foglaltak pozíciókat és nyitot-
tak üzemeket olyan óriások,
mint az IBM, a Nokia, valamint
nagyon sok gyógyszeripari cég.
A legfontosabb lépéselőnyt első-
sorban az olcsó munkaerő bizto-
sítja Örményországban, amit nem
nyom agyon az adó. A másik fon-
tos lehetőség, hogy amennyiben
egy termék helybeni feldolgozása
és késztermékké alakulásának
aránya meghaladja a harminc szá-
zalékot, ebben az esetben, a cso-
magolást követően megnyílik a ha-
talmas orosz és a sokmilliós iráni
piac is. Egy embargó alatt álló or-
szág esetében ez példátlan lehető-
ség, amit érdemes kiaknázni.
Diaszpóra21: Beszéljünk egy ki-
csit az örmény gazdaság állapotá-
ról. Nemrégiben egy elég lesújtó
véleménycikk jelent meg az online
sajtóban.
Akopján Nikogosz: Mi is olvas-
tuk, de a helyzet természetesen
nem ilyen nyomasztó. Sőt! Az a
cikk, mintha egy másik bolygón
íródott volna. Nem is értem mi
motiválja az ilyen írások megalko-
tóit. Mindannyian tudnánk, akár
Magyarországon is olyan helyeken
fotózni, hogy a képek alapján azt
is hihetné bárki, hogy az ország
olyan, mint Kabul. Ettől még nem
t
olyan. Gazdasági nehézségek per-
sze sok helyütt vannak, nyilván
Örményországban is, de az utóbbi
évek fejlődése látványos, annak
ellenére, hogy az a húsz év, ami
mondjuk a kelet-európai országok
számára rendelkezésre állt a fejlő-
déshez, vagy a stagnáláshoz, az
az azeri konfliktus miatt nem ada-
tott meg Örményország számára.
Mégis az ország világviszonylatban
tizedik helyen áll a kiskereske-
delmi forgalom tekintetében, meg-
előzve komoly gazdasági erővel
rendelkező országokat. A gyé-
mántexport például csak januártól
márciusig több mint háromezer
karátot tett ki, a nehézfémipar tel-
jesítménye pedig hónapról hó-
napra húsz százalékos növekedést
produkál. Ezek tények, mint ahogy
az is, hogy az informatikai innová-
ció és szellemi tőke hangsúlya In-
diából, pont most helyeződik át
Örményországba, annyi a különle-
gesen kreatív és tehetséges prog-
ramozó.
Diaszpóra21: És mire számíthat-
nak a magyar üzletemberek Ör-
ményországban?
Akopján Nikogosz: Az a szeren-
csés helyzet, hogy az örmény em-
berek nagyon nyitottak, együtt-
működők és vendégszeretők, s
nem fogják a szemére hányni sen-
kinek a magyar diplomácia botlá-
sát. Azért is tartjuk fontosnak ma-
gyar állampolgárságú örmény-
ként, hogy, ha már a politikusok
napirendre is tértek a diplomáciai
kapcsolat hiánya felett, legalább
kereskedelmi szinten valósuljon
meg egy gyümölcsöző együttmű-
ködés. Ezért ez egyfajta misszió is.
Egyéb vonatkozásban pedig az
infrastruktúra látványosan fejlő-
dik. A világ legmodernebb, gyö-
nyörű repülőterére érkezik az, aki
Jerevánba repül, utak, irodaházak,
ipari negyedek épülnek. A szállo-
dák egytől egyig négy és ötcsilla-
gosak, de aki járt már Örményor-
szágban az tudja, hogy ezek jóval
4
Diaszpóra21
t
5
Diaszpóra21
elegánsabbak, mint amiket ide-
haza ebben a kategóriában meg-
szoktunk. A szolgáltatások, étter-
mek olyan magas színvonalat kép-
viselnek, ami még Európában is
ritka. Kulturális téren is rendkívül
színes és mozgalmas a kínálat. A
világhírű jereváni operaház na-
ponta több előadást is tart heti re-
pertoár változással, nagyon nagy
sikerekkel.
Diaszpóra21: Hogyan jelentkez-
hetnek a magyar vállakozások?
Akopján Nikogosz: Mi is folya-
matosan keressük a potenciális
partnereket, de mivel szabadke-
reskedelemről van szó, bárki je-
lentkezhet a saját termékével. A
jövő hónapban tervezzük a hiva-
talos bemutatkozást Jerevánban,
amiben ottani helyismerettel és
komoly szakértelemmel rendel-
kező kommunikációs és reklám-
céggel működünk együtt. Ők biz-
tosítják, hogy megfelelő hírverést
kapjon az ügy odakint. Idehaza
az Armenians.hu, a Diaszpóra21
online felületein, valamint a
nemsokára elinduló saját honkla-
pon és szakmai fórumokon fo-
gunk tájékoztatást nyújtani a le-
hetőségekről.
SZÁRNYALNAK
AZ ÖRMÉNY BOROK
Az örmény borok, talán kevesen
tudják, a világ legjobbjai közé tar-
toznak. A 13-ik alkalommal meg-
rendezett Muscats du Monde®
(legjobb muskotály a világon) el-
nevezésű nemzetközi borverse-
nyen a győztes az Armenian
Wine Factory (Örmény Borá-
szat).
A versenyen 224 bor vett
részt, 24 országból. A boro-
kat 55 nemzetközi szakértő
bírálta el 2 nap alatt.
A győztes örmény muskotály túl-
szárnyalta a francia, az osztrák, a
brazil és a portugál borokat és be-
zsebelte a világ legjobb muskotálya
címet. A rangos eseményen a nem-
zetközi szakértők 75 érmet osztot-
tak szét a versenyborok között:
26 aranyat és 46 ezüstöt.
Muscat du Monde ® versenyéről
tudni kell, hogy a többi nemzet-
közi versenytől eltérően a minő-
ségi szabványok sokkal szigo-
rúbbak, mint a norma, és nem
adnak alább az alapító elveitől: a
minőség legyen a lehető legmaga-
sabb szinten.
6
Diaszpóra21
A baltás gyilkos kiadatását köve-
tően tájékoztatót tartott az Orszá-
gos Örmény Önkormányzat, me-
lyen Dr. Serkisian Szeván, elnök
szájából sok minden más mellett
elhangzott egy vélemény, mely
szerint a Jobbikot Azerbajdzsán-
ból finanszírozzák. A Jobbik nem
sokkal ezután beperelte az örmény
önkormányzat elnökét, ám három
tárgyalást követően a bíróság első
fokú ítéletében nem adott helyt a
keresetnek.
Diaszpóra21: Mit kifogásolt a Job-
bik a tájékoztatón elhangzottakban?
dr.Serkisian Szeván: A jóhírnév
megsértése miatt indítottak kere-
setet, ami azért is furcsa, mert
mindenki tisztában van vele, hogy
milyen is a Jobbik hírneve szerte
Európában és a világban. Azt is ki-
fogásolták, hogy szerintük olyan
dolgokkal vádoltam őket, ami bűn-
cselekménynek minősül, hiszen
magyarországon bejegyzett és
működő pártot nem támogathat
idegen állam. Csakhogy én soha
nem állítottam azt, hogy a Jobbi-
kot egy másik állam pénzeli, csu-
pán azt a véleményemet hangoz-
tattam, hogy Azerbajdzsánból tá-
mogatják őket. Ezek a támogatók
lehetnek egyének, kulturális szer-
vezetek vagy akár vallási csopor-
tok. A véleményemet pedig a Job-
bik közelmúlt béli tevékenységét
látva volt mire alapoznom.
Diaszpóra21: Mire gondol?
dr. Serkisian Szeván: Elég csak
végigvenni, hogy az elmúlt két
évben, hányszor szólaltak fel a Par-
lamentben Azerbajdzsán érdekeit
képviselve, például a karabahi konf-
liktus kapcsán. Ezek alkalmával
mindannyiszor az örményeket akar-
ták hamis fényben feltüntetni és ag-
resszorként elítéltetni például az
1992-es hodzsali események miatt.
Egyoldalúságukra mi sem volt jel-
lemzőbb, hogy soha semmikor nem
kérdezték meg az örményeket, mi-
előtt állást foglaltak volna, vagy mi-
előtt a jobbikhoz közeli orgánumok-
ban megjelenő cikkekben szándé-
kosan torz és hamis képet festettek
volna erről a kérdésről. Ez annyira
meghökkentő és döbbenetes, hogy
még a Jobbikon belül is heves vitát
váltott ki. Tudni kell, hogy Karabah
olyan Örményországnak, mint Er-
dély a magyaroknak. Ennek elle-
nére olyan írások jelentek meg,
mely szerint Azerbajdzsán Erdélye
Karabah. Ez a történelmietlen buta-
ság már néhány jobb érzésű Jobbi-
Azeri lobbi a Jobbikban?
- Első fokon pert vesztett a Jobbik
7
Diaszpóra 21
kosnál is kiverte a biztosítékot. Van-
nak olyanok ugyanis, akik ismerik a
történelmet, sőt jártak arrafelé, és
tisztában vannak vele, hogy a terü-
leten ezer éves keresztény, örmény
templomok állnak mindenfelé, de
régi azeri épületeknek vagy mecse-
teknek híre hamva sincs. Egyér-
telmű, hogy a cikkírót, a Bakuban is
járt gyakornok kislányt hamis infor-
mációkkal megvezették de leg-
alábbis gyanús, hogy rendelésre ké-
szült írás született.
Diaszpóra21: Első fokon a bíró-
ság elutasította a Jobbik keresetét,
ez az Ön igazát támasztja alá.
dr. Serkisian Szeván: A tárgya-
lást vezető bírónő széles lehetősé-
get biztosított a bizonyításra, vi-
szonylag rendhagyó módon három
fordulót engedélyezett első fokon.
Indoklásában az szerepel, hogy a
véleményszabadság jegyében én a
véleményemet fogalmaztam meg
a Jobbik egyoldalú tevékenysége
alapján, melyből okkal arra is
lehet következtetni, hogy valami-
féle azeri lobbiérdek húzodik meg
a háttérben. A Jobbik fellebezett,
tehát várható folytatás, meglátjuk,
hogyan alakul.
Eldőlt hol folytatja az örmények fo-
cizsenije. Henrik Mkhitaryant több
hónapos találgatás és esélylatolga-
tás után a Borussia Dortmund iga-
zolta le huszonhét és fél millió eu-
róért, több mint nyolcmilliárd forin-
tért. Henrik a 10-es számú mezben
fogja rúgni a bőrt. A klub hivatalo-
san bejelentést tett a napokban így
véget vetve a találgatásoknak.
Henrik Mkhitaryan eddig Ukrajná-
ban, valamint az Örmény válogatott-
ban szerepelt.
2012-ben ő volt az örmény fut-
ball legeredményesebb játé-
kosa. Mérlege 106 meccsen
46 parádés gól. Mkhitaryant
már most sokan a második
Zinédine Zidanként tart-
ják számon.
A világ igazából a Dánia-Ör-
ményország meccsen való teljesít-
ménye kapcsán figyelt fel rá, ami-
kor is az Örmények 4-0-ra nyerték
meg a mérkőzést melyen vala-
mennyi gólt Henrik szerezte.
A sztárjátékos sok ajánlatott ka-
pott az elmúlt hónapokban, többek
közt az orosz Anzsi Mahacskala csa-
patától ahol Dzsuzsák Balázs is ját-
szott. A Liverpooltól is voltak komoly
érdeklődők. A választás mégis a Bo-
russia Dortmundra esett. A legfris-
sebb hírek szerint azonban nem
indul zökkenőmentesen a szezon.
Bokasérülés miatt egy hónapig nem
állhat a legutóbbi szezonban Bajno-
kok Ligája-döntős Borussia Dort-
mund labdarúgócsapatának ren-
delkezésére az örmény játékos.
Milliárdokat érő Örmény sztárfocista
8
Diaszpóra21Azátvertpolgármestereseteazazeripalacsintával
Szithmák Málnák:
Az átvert polgármester
esete az azeri palacsintával
A gyöngyösi testvérváros bot-
rány, ha nem lenne véresen ko-
molyan mai a dolog, akkor azt is
hihetnénk, hogy egy Mikszáth
novella kelt életre, de aztán fejet
is hajtok a mester életműve
előtt, hiszen ő maga is csak a
valóságból dolgozott, ebből az
elképzelhetetlen magyar rögva-
lóból.
Azeri részről egyszer már felültet-
ték kormányunkat egy nagy diplo-
máciai botrányhintára, ám hogy
ezt rövid időn belül másodszor és
harmadszor is sikerül megtenniük
az már több, mint gyanús. Előbb a
Magyar Postát is belekeverve az
egész hazai médiát, majd néhány
nap múlva egy magyar város,
Gyöngyös legmagasabb rangú ve-
zetőjét sikerült megvezetniük.
Az előzményekről talán csak any-
nyit, hogy a baltás kiadatása előtt
és azóta is gőzerővel dolgozik az
azeri PR gépezet, melyhez „komoly”
stratégiai partnert is talált a Jobbik,
illetve kormányunk személyében.
Nem volt elég tehát a baltás gyilkos
kiadatását követő nemzetközi dip-
lomáciai botránnyá eszkaláló átverő
gesztus, a napokban az azeri nagy-
követség a Magyar Postával történő
közös bélyegkiadásról kommuni-
kált. Az egykori diktátort ábrázoló
kiadványról – minimális oknyomo-
zói firtatás után – hamarosan kide-
rült, hogy mindössze egy magán-
kezdeményezésről van szó, mely-
ben a Magyar Posta nem vesz részt.
A vállalat részéről ezt nyilatkozat-
ban erősítették meg, s a sajtóban
megjelent valótlanságokat fordítási
tévedésnek állították be. Pedig a va-
lótlanságokat az azeri propaganda a
nagykövetség szócsövén keresztül
félreérthetetlenül kommunikálta:
szó sem volt tévedésről, csak a ré-
szükről már unalomig megszokott,
félrevezető manipulációról, amibe
előszeretettel vonnak be megveze-
tett, butuska európai szereplőket,
politikusoktól kezdve sajtómunka-
társakig, akik mit sem sejtve sétál-
nak bele a csapdába.
Pont úgy, mint Faragó László,
Gyöngyös polgármestere, aki jóhi-
szeműségét hangoztatva, de bizo-
nyára bakui utazgatások és egyéb
9
Diaszpóra21
„önzetlen”, pusztán a várost szol-
gáló gazdasági érdekek reményé-
ben fogadta a Jobbik főnök Vona
Gábor kalauzolásával érkezett azeri
küldöttséget Bayram Safarov, állító-
lagos polgármester vezetésével, aki
remélhetőleg csak névrokona a bal-
tás gyilkosnak. A nemes cél, hogy
testvérvárosi szándéknyilatkozatot
írjanak alá Gyöngyös és az örmény
karabahi Susha városa között. És
most megálljunk! Ha az átlagember
nem kapja fel a fejét azonnal,
abban még nincs is semmi különös,
de hogy egy ilyen szituációba ön-
ként és dalolva gyalogol bele egy
felkészült városatya és valamennyi
még inkább felkészült tanácsadója,
sajtósa stb., az már mikszáthi kate-
gória. Karabah vitatott nemzetközi
jogi státuszáról, még talán a gyere-
kek is tudnak. A terület szinte tel-
jességgel örmények lakta, jelenleg
is örmény fennhatóság alatt áll, bár
Azerbajdzsán akár katonai, háborús
eszközökkel is magának szeretné
tudni. Miután Azerbajdzsán egy
mindössze néhány évtizedes múlttal
rendelkező, korábban sosem léte-
zett ország, ennek történelmileg és
politikailag sincs alapja. Faragó
László polgármester, általa elismer-
ten tájékozatlanságból egy olyan
delegációt fogadott, amelynek ve-
zetője valótlanul állította magáról
azt, hogy ő polgármester, s nyilván-
valóan nem volt lehetősége jogsze-
rűen szándéknyilatkozatot aláírnia
egy olyan város nevében, amelyben
nem él, és amelynek jelenlegi valódi
vezetői semmit sem tudnak a kez-
deményezésről. Ezen a szinten akár
meg is rekedhetne a dolog a politi-
kai szélhámosság szintjén, ha a bili
nem borulna ki és nem asszisztálna
hozzá rosszhiszeműen egy legitim
nagykövetség, valamint fogjuk úgy
fel, hogy jóhiszeműen de sandán
egy megválasztott magyar polgár-
mester Faragó László úr, aki ezzel az
ostoba, égbekiáltó szamársággal,
mit sem sejtve beletenyerel a nem-
zetközi diplomáciába. Talán csak
ekkor derült ki számára, hogy meg-
vezették és csúnyán felültették,
mert a Bakui látogatás mellé remélt
palacsintába finoman szólva nem
csokoládét töltöttek újdonsült azeri
barátai. Nem is maradt más hátra
mint kihátrálás és zavart mentege-
tőzés. Az újságírói kérdésekre pedig
nemnyilatkozás, ami ugyebár az
egyik lehető legrosszabb védeke-
zés. És ha a jó erkölcsöt vesszük
alapul, akkor az egyetlen további
lépés, amit megtehet, akár képvise-
lőtestülete révén is, visszavonni a
magyarországi örmény kisebbséget
is megbotránkoztató, sértő állásfog-
lalással felérő szándéknyilatkozatot.
10
Diaszpóra21
Gyöngyös polgármestere, Faragó
László azután adott telefoninter-
jút, hogy az azeri testvérváros
szándéknyilatkozat kapcsán ki-
robbant botrány fejleményeként
az Országos Örmény Önkormány-
zat vezetőivel is találkozott. Az el-
múlt héten a Jobbik, valamint az
azeri nagykövetség kommunikáci-
ójából is az derült ki, hogy testvér-
várossá fogadási szándéknyilatko-
zat került aláírásra. A dolog szép-
séghibája, hogy mindez egy nem
regnáló polgármesterrel, egy vita-
tott státuszú területen fekvő, nem
azeri várossal történt. És még
más sem stimmel.
Diaszpóra21: A sajtóból nyomon
követhettük az eseményeket, ösz-
szefoglalná röviden, hogy mi a je-
lenlegi álláspont?
Faragó László: Rögtön az elején
tisztáznám, nem testvérvárosi szán-
déknyilatkozatról volt szó abban a
dokumentumban, amit aláírtunk.
(ennek némiképp ellentmond, hogy
a városi televízió is így számolt be
az eseményről. – szerk.)
Diaszpóra21: A többi résztvevő
mégis így kommunikálja. A jobbik
orgánumai és az Azerbajdzsáni
nagykövetség is félrevezető mó-
don láttatná az eseményeket?
Faragó László: Ezt inkább tőlük
kellene megkérdezni. Mi mindösz-
sze a keleti nyitás jegyében tör-
ténő kapcsolatfelvételről beszél-
tünk, amit orosz, török, iráni,
kazah és kínai városokkal is kötöt-
tünk. Az egész, amibe Susha
város kapcsán elég szerencsétle-
nül belekeveredtünk és, amibe
már a nagypolitika is rendesen be-
lefolyt a keleti nyitás kapcsán zaj-
lott. Vona képviselő úr, aki Gyön-
gyös szülötte keresett meg és
hozta ezt a kapcsolatot az Azer-
bajdzsán nagykövetséggel.
Diaszpóra21: Állásfoglalás az
önök részéről, hogy egy vitatott
jogi státuszú területen lévő város-
sal és nem a jelenlegi örmény pol-
gármesterrel, hanem egy állítóla-
gos korábbi azerbajdzsán vezetővel
került aláírásra a dokumentum?
Faragó László: Nem állásfoglalás
és el kell ismernem, hogy szeren-
A nagypolitikát jobb
lett volna kihagyni
Interjú Faragó Lászlóval, Gyöngyös város polgármesterével
11
Diaszpóra 21
csésebb lett volna más személlyel,
más körülmények között aláírni
ezt a szándéknyilatkozatot.
Diaszpóra21: Nem érzi azt, hogy
felültették? Hiszen azeri részről
feltételezhető, hogy szándékos
volt a „tálalás”.
Faragó László: Inkább nem kom-
mentálom, mi jóhiszeműen jár-
tunk el. A nagypolitikát pedig jobb
lett volna kihagyni.
Diazpóra21: Mi lesz a sorsa az
aláírt dokumentumnak?
Faragó László: Egyáltalán nem
biztos, hogy lesz folytatása a do-
lognak. Ha nem sikerül értelmes
tartalommal megtölteni, akkor nem
lesz folytatás. Ezzel részemről le is
zártam az ügyet, nincs is értelme
többet beszélni róla.
Diaszpóra21: A botrány kirobba-
nása után mégis milyen lépéseket
terveznek?
Faragó László: Szeretném hang-
súlyozni, hogy nem állt szándé-
kunkban megbántani a Magyaror-
szágon élő örményeket, mint,
ahogy bárki mást sem. Sajnáljuk,
ami történt és terveztem, hogy
meghívom az örmény kisebbség
képviselőit, de ők megelőztek és
hamarabb bejelentkeztek.
Diaszpóra21: Olyannyira, hogy
a találkozóra már sor került. Mi
történt ezen a megbeszélésen?
Faragó László: Úgy érzem tisztáz-
tuk, amit lehetett. Tényleg jó han-
gulatban, nagyon szívélyes és ba-
ráti légkörben zajlott és megálla-
podtunk abban, hogy nyitottak va-
gyunk Susha város valódi örmény
polgármesterével is felvenni a kap-
csolatot, és készen állunk gazda-
sági, oktatási, kulturális területen is
partnerek lenni. Talán a nyári ubor-
kaszezont követően, ősszel leülhe-
tünk konkrétumokról is beszélni,
mert szóba került néhány nagyon
ígéretes üzleti lehetőség is. De erre
majd térjünk vissza ősszel.
Diaszpóra21
A nyár elején Londonban történt
megrázóan brutális gyilkosság rá-
világít, mennyire másként ítél meg
bizonyos bűncselekeményeket két
uniós ország jogrendszere. A brit
katona lemészárlása, kísértetiesen
emlékeztet a 2004-ben történ bu-
dapesti baltás gyilkosságra, mely-
nek akkor egy örmény katonatiszt
esett áldozatul és, amelynek tava-
lyi megdöbbentő fordulatai kiada-
tással és nemzetközi botránnyal
zárultak. Míg James Cameron mi-
niszterelnök megszakítva párizsi
tartózkodását, azonnal haza uta-
zott és a történteket súlyának és
körülményeinek megfelelően terro-
rista bűncselekményként jelle-
mezte, addig Budapesten szimpla
köztörvényes bűnözőként tartották
fogva, majd adták ki a hasonlóan
brutálisan gyilkoló Safarovot Azer-
bajdzsánnak. Ha akkor terrorizmus
vádjával ítélik el az elkövetőt,
akkor a kiadatás fel sem merülhe-
tett volna, így azonban ma már
szégyenletes tény, hogy a szabad-
lábon lévő, megjutalmazott Safaro-
vot hősként ünnepli a „baráti”
Azerbajdzsán.
Baltás koreográfia
Londonban
13
Diaszpóra21
Azerbajdzsán gya-
korlatilag eltűntette
a világ szeme elől
Safarovot, akit azért
előtte hősként meg-
ünnepelt és még
egy Magyarországot
is magával rántó,
nemzetközi botrányt is képes volt
vállalni érte. A lassan egy éve sza-
badlábon lévő gyilkosról azóta
azonban mit sem tudni, ami azt is
jelentheti akár, hogy Azerbajd-
zsánnak is kellemetlenné vált a
személye. Egy korábbi nyilatkozat-
ban apja arról beszél, hogy sem-
milyen kapcsolat nincs a fiával,
akit katonai szolgálatra osztottak
be hazatérte és állítólagos eskü-
vője után. Egy facebook-on feltűnt,
majd onnan villámgyorsan, adat-
lappal együtt törölt, öngyilkosság-
ról szóló híren kívül, mely szerint
Ramil Safarov otthonában fel-
akasztotta magát, teljes a hírzár-
lat. Ezek szerint az sem kizárt,
hogy már nincs az élők között.
Hogy saját kezével vetett véget
életének, vagy az azeri titkosszol-
gálatok vonták ki a forgalomból,
esetleg vígan éli életét? Ismerve a
körülményeket mindhárom variáci-
óra egyaránt meg van az esély,
persze nem párhuzamosan
Hová tűntették Safarovot?
Mi lehet a baltás
gyilkossal
Kifosztás és megsemmi-
sítés - Könyv az örmény
vagyon elrablásáról
Az örmény ősi kézirat adattára, a
jereváni Mesrob Masthots új köny-
vet jelentetett meg „ Az évszázad
kifosztása: az Örmények tulajdo-
nának elkobzása az Oszmán Biro-
dalom által 1914-1923” címmel. A
rendhagyó, a történelem egyik
fehér foltját feltáró könyv megszü-
letésében magas rangú tudomá-
nyos munkatársak vettek részt,
mint például a Matenadaran Archí-
vum Tanszéke. A könyv alapját le-
véltári dokumentumok, hiteles ör-
mény, török és más külföldi forrá-
sok alapján állították össze. Elő-
ször derül fény arra, részletesen
feldolgozva, milyen módszerekkel
és forgatókönyv szerint fosztották
meg a genocídium évei alatt az ifjú
törökök mozgalma és Kemal Ata-
türk hatóságai az örményeket tu-
lajdonaiktól. Cáfolhatatlan doku-
mentumok és történelmi tények
igazolják, hogy az évszázadokon
át felhalmozott örmény vagyonból
tervezett rablás és sikkasztás
révén a török állami hatóságok a
kiüresedett kincstárat töltötték fel.
E zsákmány szolgált a háborús ki-
adások fedezésére, valamint kül-
földi adósságok kiegyenlítésére.
A könyv célja a történészek és az
olvasók széleskörű tájékoztatása a
valóságról.
14
Diaszpóra21
Nem tiltott jelkép!
Karabah ősi örmény zászlaja, épp-
oly fontos történelmi jelkép, mint
az összmagyarság szempontjából
a székely zászló, ami oly büszkén
leng autószélvédők visszapillantó-
tükrén, magánporták, vagy éppen
önkormányzatok homlokzatán.
Érezzük és szoktuk mondogatni is,
hogy Karabah egy kicsit olyan,
mint a Trianon által lehasított Er-
dély: annyiban azért mindenképp
különbözik ez a hegyvidék, hogy
az örmények több mint egy évti-
zede visszavették az ellenőrzést
Karabah felett, amit meg is tartot-
tak mindezidáig, noha Azerbajd-
zsán háborús és fondorlatos politi-
kai eszközökkel folyamatosan tá-
madja a kialakult status quo-t..
Kanyarodjuk most vissza a zász-
lókhoz. Van egy szép vándorkiállí-
tásunk, amely Örményország több
ezer éves történelméről ad áttekin-
tést régi fővárosok feltárt emlékei
segítségével. Ez a kiállításunk már
két éve nagy sikerrel mutatkozik
be Magyarország legkülönbözőbb
városaiban. sok tízezer látogatóval
15
Diaszpóra21
még több barátot és elismertséget
szerez a tárlatot létrehozó, hazai
örmény kisebbségnek. A minap,
július elején Balatonfüreden mégis
olyan váratlan és eddig sosem ta-
pasztalt incidens zavarta meg a ki-
állítás lebonyolítását, ami okkal
szomorította el a szervezőket. Tör-
ténelmünk kihagyhatatlan jelképe
a karabahi zászló, amely a kiállítá-
son is feltűnik és ez eddig senkit
sem zavart, ám a füredi művészeti
találkozón a meghívottak között
azerbajdzsán tánccsoport is volt.
Noha ennek egyeáltalán nem kéne
így lennie, kezdjük megszokni,
mert lassan mindennapossá válik,
hogy azeri turisták, küldöttek,
ilyen-olyan státuszban itt tartózko-
dók izmoznak az évszázadok óta
itt élő magyar állampolgárságú ör-
ményekkel. Most is ennek az azeri
táncos delegáció képviselőinek
szúrt szemet a hazai örmények
által szervezett kiállítás. Először
csak komoly zavar támadt köreik-
ben. Idegesen és felindultan tele-
fonálgattak ki tudja hova. Még az
azeri nagykövetnél is tiltakoztak és
követelték a rendezvény füredi
szervezőitől, hogy az örmény kiál-
lítók távolítsák el a karabahi ör-
mény zászlót. Történt ez 2013
nyarán a Balaton mellett egy olyan
eseményen, ami a kultúrák sokszí-
nűségét, az egy planétán összetar-
tozást, egymás elfogadását volt hi-
vatott hirdetni. És történt ez mind
amellett, hogy ugyanennek az
azeri delegációnak a tánccsoportja
eredeti örmény zenére és koreogá-
fiára lejtett táncot, megtévesztve a
közönséget: autentikus azeri nép-
táncként feltüntetve a produkciót.
Az örmény résztvevők persze nem
riadóztatták a szervezőket és nem
tiltakoztak kulturális értékeik elide-
genítése miatt, ennél nagyvona-
lúbban vették tudomásul a mind-
össze kilencven éves történelem-
mel rendelkező Azerbajdzsán
múltgyártó plagizálását. Ahhoz vi-
szont érhető módon ragaszkodni
fog a magyarországi örmény ki-
sebbség, hogy Karabah zászlaját
mindenhol büszkén kiállíthassa, hi-
szen azt korlátozni senkinek sincs
joga. Mert a karabahi, éppúgy,
ahogyan a székely zászló, sosem
volt tiltott jelkép.
Szeptember 2-a Örmény Kara-
bah felszabadításának ün-
nepe. Idén először terveink sze-
rint vidám ünnepet szervezünk
Budapesten a magyarországi ör-
mények összefogásában . A sza-
bad téren lebonyolításra kerülő,
családias hangulatú rendez-
vényre, zenével kulturális progra-
mokka és tradicionális örmény fa-
latokkal várjuk az érdeklődőket.
A pontos kezdési időpontokról
és a helyszínről az armenians.hu
hírportál és a Diaszpóra21 is
meghívókat küldd majd saját ol-
dalain és a facebook-on is.
16
Diaszpóra21
Csatlakozz a legvizesebb
és legvidámabb naphoz
Vardavar egy ősi örmény keresz-
tény ünnep, de eredete a pogány-
ságig nyúlik vissza. Az örmény le-
gendavilág szerint a víz, szerelem,
a szépség és a termékenység is-
tennője Astghik volt. A legenda
szerint az örmények rózsákat
adtak Astghik istennőnek azzal a
kéréssel, hogy biztosítsa a földek
bőséges terméseit. Ezen rituálé
során galambokat röptettek és
egymást vízzel locsolták le. Ezek-
ben az időkben a Vardavart aratás
előtt ünnepelték.
Napjainkban Vardavar ünnepére
Húsvét után 14 héttel (98 nap)
kerül sor.
Ez az ünnep a legnépszerűbb a
gyerekek körében szinte alig vár-
ják minden évben, hogy szaba-
don és önfeledten játszhassanak
kedvükre a vízzel, de a felnőttek
sem maradnak ki a locsolásból.
Jövőre Vardavar ünnepe, július
14-re esik, Budapesten mi, ma-
gyarországi örmények is megren-
dezzük.
17
Diaszpóra21
Az észt külügyminisztérium nem
javasolja honfitársainak az Azer-
bajdzsánba történő utazást. Az
azeriek megpróbálták tompítani a
felhívás jelentőségét, miszerint az
csak a karabahi területekre érvé-
nyes. De nem, az észtek Azerbajd-
zsánra vonatkozóan adták ki a fi-
gyelmeztetést a belső politikai fe-
szültségből fakadó, előre nem lát-
ható, de nem kizárható, esetleges
terrorcselekmények, illetve a dip-
lomáciai képviselet illetve konzulá-
tus hiánya miatt.
18
Diaszpóra21
Nem utaznak az észtek
Azerbajdzsánba!
VILÁG
48 kiváló fiatal labda-
rúgó közül választot-
ták be a Magyarorszá-
gon született, örmény
Roberto Bezdjian Ant-
ranikot az Újpest U18-
as NBI-es A csapa-
tába. A 17 esztendős,
tavaly 34 góllal re-
meklő, gólkirályi ran-
got szerzett focista 9
éves kora óta kergeti
a labdát, nem vélet-
len tehát, hogy
posztja is a befejező
góllövő csatárok kö-
zött lesz. A 183 centis
örmény focista július
utolsó hetétől már a
nyíregyházi edzőtá-
borban kezdi meg a
felkészülést a profi
karrier előszobájá-
ban.
Ifjú örmény focista sikere Magyarországon!
19
Diaszpóra21
Mégis a kultúra és
művészet ígérkezik a legalkalma-
sabb eszköznek Örményország és
Magyarország újboli közeledésének.
Nemrégiben arról adtunk hírt, hogy
2012-ben Jankovics Marcell hoz-
hatta el a fesztivál egyik fődíját ani-
mációs film kategóriában. Idén
pedig újabb fontos magyar vonat-
kozása van a nemzetközileg jegy-
zett filmes találkozónak, ugyanis
Szabó István volt az idei jereváni
filmfesztivál játékfilm szekciójának
zsűrielnöke.
A 10. Arany Barack Nemzetközi
Filmfesztiváljára az örmény fővá-
rosba, Jerevánba a térség egyik
legrangosabb mustrájára összesen
90 országból érkezett nevezés. A
szervezők idén a Kultúrák és civili-
zációk keresztútja címet választot-
ták a fesztivál mottójául. A játékfil-
mes szekció fődíját, az Arany Barac-
kot Srdjan Golubović szerb rendező
megrázó filmje, a Körök nyerte el.
A történet a boszniai háború kel-
lős közepén, 1993-ban kezdődik.
Marko, a szerb katona megmenti
katonatársaival szemben a muzul-
mán Haris életét, akik ezért
agyonverik. Eltelik 15 év, a hábo-
rúnak már rég vége, de a túlélők,
a családtagok és a barátok nem
tudnak felejteni. A sebek begyó-
gyíthatatlannak tűnnek.
A játékfilmek kategóriájában két
iráni alkotás is versenyzett. Majid
Barzegar Parviz című filmjét Ezüst
barackkal díjazta a zsűri.
– Ezek a filmek igaz, mély törté-
netek, a szeretet és az emberi kap-
csolatok hiányáról – mondta játék-
filmszekció zsűrielnöke, Szabó Ist-
ván.
Az Örmény Panoráma elnevezésű
kategória fődíját Maria Sahakyan
örmény-orosz-dán koprodukcióban
készült I’m Going to Change My
Name (Megváltoztatom a nevem)
című filmje kapta. A jereváni Arany
Barack Nemzetközi Filmfesztiválon
90 ország 200 filmje versengett.
Szabó István volt a Jereváni
Arany Barack filmfesztivál zsűrielnöke
Felelős kiadó:
Örmény Kultúráért Alapítvány
Felelős szerkesztő: Diramerján Artin
Email: diaspora21@gmail.hu • facebook.com/diaszpóra21
Szerkesztőségi tagok:
Akopján Nikogosz; nikogosz@vnet.hu
Avanesian Alex; info@ararat.hu
Balabanian Hary, Dr. Serkisian Szeván
A Diaszpóra21 megjelenik kéthavonta
A Diaszpóra21 médiapartnere a www.armenians.hu.
Fél évszázad
Isten útján
Mindannyiunk által tisz-
telt és szeretett Pál atya
(Leszkovszky György
Pál) idén júniusban érke-
zett hatvan esztendős
szerzetesi, és ötven esz-
tendős papi jubileumá-
hoz. Ez alkalomból meg-
ható arany misét celeb-
rált az Orlay utcai ör-
mény templomban. Ez-
úton mondunk neki mi is
köszönetet, alázatos és
példamutató közösség
összetartó munkájáért, s
kívánunk neki még hosz-
szú boldog életet.

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (10)

Piere de ste_therese
Piere de ste_theresePiere de ste_therese
Piere de ste_therese
 
Sunt bolnav
Sunt bolnavSunt bolnav
Sunt bolnav
 
Dantelerie in fier
Dantelerie in fierDantelerie in fier
Dantelerie in fier
 
Bancuri
BancuriBancuri
Bancuri
 
M a r t e
M a r t e M a r t e
M a r t e
 
Ce au devenit st e be an ghe 0.8
Ce au devenit st e be an ghe 0.8Ce au devenit st e be an ghe 0.8
Ce au devenit st e be an ghe 0.8
 
2 donne immortali
2 donne immortali2 donne immortali
2 donne immortali
 
Istoria de la sonata lunii beethoven
Istoria de la sonata lunii  beethovenIstoria de la sonata lunii  beethoven
Istoria de la sonata lunii beethoven
 
Armenia 2013 2 hajeren
Armenia 2013 2 hajerenArmenia 2013 2 hajeren
Armenia 2013 2 hajeren
 
Proaste obiceiuri
Proaste obiceiuriProaste obiceiuri
Proaste obiceiuri
 

More from Mircea Tivadar (20)

Ambasada Azerbaigean
Ambasada AzerbaigeanAmbasada Azerbaigean
Ambasada Azerbaigean
 
Sculptures de gaylord_ho-julia_zappa
Sculptures de gaylord_ho-julia_zappaSculptures de gaylord_ho-julia_zappa
Sculptures de gaylord_ho-julia_zappa
 
Papusi incredibile
Papusi incredibilePapusi incredibile
Papusi incredibile
 
Diaszpora21 2014 dec
Diaszpora21 2014 decDiaszpora21 2014 dec
Diaszpora21 2014 dec
 
Sergei prokudin gorskii
Sergei prokudin gorskiiSergei prokudin gorskii
Sergei prokudin gorskii
 
Supliment scã‚nteia
Supliment scã‚nteiaSupliment scã‚nteia
Supliment scã‚nteia
 
Afis text nou
Afis text nouAfis text nou
Afis text nou
 
Invitatie v3
Invitatie v3Invitatie v3
Invitatie v3
 
Afis v3
Afis v3Afis v3
Afis v3
 
Afis
AfisAfis
Afis
 
Invitatie
InvitatieInvitatie
Invitatie
 
Gyergyã³ tã¶rtã©nete
Gyergyã³ tã¶rtã©neteGyergyã³ tã¶rtã©nete
Gyergyã³ tã¶rtã©nete
 
Meghã­vã³ szeptember_20
Meghã­vã³ szeptember_20Meghã­vã³ szeptember_20
Meghã­vã³ szeptember_20
 
Veselie mare
Veselie mareVeselie mare
Veselie mare
 
1 une apocalypse-appele_islam11
1 une apocalypse-appele_islam111 une apocalypse-appele_islam11
1 une apocalypse-appele_islam11
 
1 une apocalypse-appele_islam11
1 une apocalypse-appele_islam111 une apocalypse-appele_islam11
1 une apocalypse-appele_islam11
 
Www.nicepps.ro 12702 great_old_bridges_hr
Www.nicepps.ro 12702 great_old_bridges_hrWww.nicepps.ro 12702 great_old_bridges_hr
Www.nicepps.ro 12702 great_old_bridges_hr
 
Pareimposibil
PareimposibilPareimposibil
Pareimposibil
 
Cainele prietenul meu
Cainele prietenul meuCainele prietenul meu
Cainele prietenul meu
 
Invitatie simpozion
Invitatie simpozionInvitatie simpozion
Invitatie simpozion
 

Diaszpora21 2013 julius magyarul

 • 1. kultúra világ programok II. évfolyam 2. szám 2013. július Vardavar - a világ legvizesebb napja 16. oldal
 • 2. Hungarikum küldetés Jerevánba, avagy a kereskedelem is diplomácia Diaszpóra21: Jelenleg nincs diplo- máciai kapcsolat Örményország és Magyarország között, most azon- ban a magyarországi örmény vál- lakozók összefogni látszanak, hogy legalább valamiféle gazda- sági közeledés elinduljon. Akopján Nikogosz: gazdasági le- hetőségek adódnak a kormány kezdeményezéséből fakadóan, ami megnyitja a magyar vállalko- zások számára is az utat. Ezt az új helyzetet felismerve segítenénk a magyar befektetőket. Diaszpóra21: Milyen formában va- lósulna meg ez az együttműködés? Akopján Nikogosz: Mi, azaz né- hány magyarországi örmény vál- lalkozó a kapcsolatteremtés sze- repkörét vállaljuk magunkra, lét- rehozva egy Kft-t m, mely egyfajta kereskedőházként működne Jere- váni központtal. Nem használnánk efféle nagy szavakat, amiket mos- tanában annyira elcsépeltek, hogy ez a keleti nyitás, de mindenkép- pen ígéretes kezdeményezés lesz és hamarosan kiderül, hogy mivé nőheti ki magát. Diaszpóra21: Miben rejlenek a lehetőségek? Akopján Nikogosz: Abban, hogy Örményországnak most a legfon- tosabb a munkahelyteremtés. A leendő befektetőknek is elsősor- ban ebben kell tehát gondolkod- niuk. Ha munkahelyteremtő dolgot 2 Diaszpóra21
 • 3. 3 Diaszpóra21 hoznak létre, rengeteg előnyhöz jutnak a cégek. Eltekintenek pél- dául az iparűzési adótól, valamint az így előállított feldolgozott ter- mékeknek komoly piacot biztosíta- nak, nemcsak Örményországban, hanem Oroszországban és Iránban is. Tudni, kell, hogy Örményország kvótával rendelkezik az orosz pia- cok felé, amit jelen pillanatban csak 15 százalékban használ fel, tehát rengeteg eladni valót tudna értékesíteni egy több mint két- százmilliós piacon. Diaszpóra21: Ezek nagyon ko- moly lehetőségek, a magyar vál- lalkozások számára. Akopján Nikogosz: Amikor tavaly az örmény gazdasági minisztérium döntött a lehetőségekről, megke- restük a Magyar Kereskedelmi Ka- marát, akik akkor még talán fel sem fogták miről van szó. Most azonban, hogy létrejön a Hungari- kum Kft, sokszorosára nőt az ér- deklődés. Szinte mindenki részt akar venni benne. Diaszpóra21: Miben gondolkod- janak a magyar vállalkozások? Konkrétan milyen termékekkel le- hetne betörni ezekre a piacokra? Akopján Nikogosz: Vannak az úgynevezett, itthon is ismert vám- szabad területek. Ezekben éppen most foglaltak pozíciókat és nyitot- tak üzemeket olyan óriások, mint az IBM, a Nokia, valamint nagyon sok gyógyszeripari cég. A legfontosabb lépéselőnyt első- sorban az olcsó munkaerő bizto- sítja Örményországban, amit nem nyom agyon az adó. A másik fon- tos lehetőség, hogy amennyiben egy termék helybeni feldolgozása és késztermékké alakulásának aránya meghaladja a harminc szá- zalékot, ebben az esetben, a cso- magolást követően megnyílik a ha- talmas orosz és a sokmilliós iráni piac is. Egy embargó alatt álló or- szág esetében ez példátlan lehető- ség, amit érdemes kiaknázni. Diaszpóra21: Beszéljünk egy ki- csit az örmény gazdaság állapotá- ról. Nemrégiben egy elég lesújtó véleménycikk jelent meg az online sajtóban. Akopján Nikogosz: Mi is olvas- tuk, de a helyzet természetesen nem ilyen nyomasztó. Sőt! Az a cikk, mintha egy másik bolygón íródott volna. Nem is értem mi motiválja az ilyen írások megalko- tóit. Mindannyian tudnánk, akár Magyarországon is olyan helyeken fotózni, hogy a képek alapján azt is hihetné bárki, hogy az ország olyan, mint Kabul. Ettől még nem t
 • 4. olyan. Gazdasági nehézségek per- sze sok helyütt vannak, nyilván Örményországban is, de az utóbbi évek fejlődése látványos, annak ellenére, hogy az a húsz év, ami mondjuk a kelet-európai országok számára rendelkezésre állt a fejlő- déshez, vagy a stagnáláshoz, az az azeri konfliktus miatt nem ada- tott meg Örményország számára. Mégis az ország világviszonylatban tizedik helyen áll a kiskereske- delmi forgalom tekintetében, meg- előzve komoly gazdasági erővel rendelkező országokat. A gyé- mántexport például csak januártól márciusig több mint háromezer karátot tett ki, a nehézfémipar tel- jesítménye pedig hónapról hó- napra húsz százalékos növekedést produkál. Ezek tények, mint ahogy az is, hogy az informatikai innová- ció és szellemi tőke hangsúlya In- diából, pont most helyeződik át Örményországba, annyi a különle- gesen kreatív és tehetséges prog- ramozó. Diaszpóra21: És mire számíthat- nak a magyar üzletemberek Ör- ményországban? Akopján Nikogosz: Az a szeren- csés helyzet, hogy az örmény em- berek nagyon nyitottak, együtt- működők és vendégszeretők, s nem fogják a szemére hányni sen- kinek a magyar diplomácia botlá- sát. Azért is tartjuk fontosnak ma- gyar állampolgárságú örmény- ként, hogy, ha már a politikusok napirendre is tértek a diplomáciai kapcsolat hiánya felett, legalább kereskedelmi szinten valósuljon meg egy gyümölcsöző együttmű- ködés. Ezért ez egyfajta misszió is. Egyéb vonatkozásban pedig az infrastruktúra látványosan fejlő- dik. A világ legmodernebb, gyö- nyörű repülőterére érkezik az, aki Jerevánba repül, utak, irodaházak, ipari negyedek épülnek. A szállo- dák egytől egyig négy és ötcsilla- gosak, de aki járt már Örményor- szágban az tudja, hogy ezek jóval 4 Diaszpóra21 t
 • 5. 5 Diaszpóra21 elegánsabbak, mint amiket ide- haza ebben a kategóriában meg- szoktunk. A szolgáltatások, étter- mek olyan magas színvonalat kép- viselnek, ami még Európában is ritka. Kulturális téren is rendkívül színes és mozgalmas a kínálat. A világhírű jereváni operaház na- ponta több előadást is tart heti re- pertoár változással, nagyon nagy sikerekkel. Diaszpóra21: Hogyan jelentkez- hetnek a magyar vállakozások? Akopján Nikogosz: Mi is folya- matosan keressük a potenciális partnereket, de mivel szabadke- reskedelemről van szó, bárki je- lentkezhet a saját termékével. A jövő hónapban tervezzük a hiva- talos bemutatkozást Jerevánban, amiben ottani helyismerettel és komoly szakértelemmel rendel- kező kommunikációs és reklám- céggel működünk együtt. Ők biz- tosítják, hogy megfelelő hírverést kapjon az ügy odakint. Idehaza az Armenians.hu, a Diaszpóra21 online felületein, valamint a nemsokára elinduló saját honkla- pon és szakmai fórumokon fo- gunk tájékoztatást nyújtani a le- hetőségekről. SZÁRNYALNAK AZ ÖRMÉNY BOROK Az örmény borok, talán kevesen tudják, a világ legjobbjai közé tar- toznak. A 13-ik alkalommal meg- rendezett Muscats du Monde® (legjobb muskotály a világon) el- nevezésű nemzetközi borverse- nyen a győztes az Armenian Wine Factory (Örmény Borá- szat). A versenyen 224 bor vett részt, 24 országból. A boro- kat 55 nemzetközi szakértő bírálta el 2 nap alatt. A győztes örmény muskotály túl- szárnyalta a francia, az osztrák, a brazil és a portugál borokat és be- zsebelte a világ legjobb muskotálya címet. A rangos eseményen a nem- zetközi szakértők 75 érmet osztot- tak szét a versenyborok között: 26 aranyat és 46 ezüstöt. Muscat du Monde ® versenyéről tudni kell, hogy a többi nemzet- közi versenytől eltérően a minő- ségi szabványok sokkal szigo- rúbbak, mint a norma, és nem adnak alább az alapító elveitől: a minőség legyen a lehető legmaga- sabb szinten.
 • 6. 6 Diaszpóra21 A baltás gyilkos kiadatását köve- tően tájékoztatót tartott az Orszá- gos Örmény Önkormányzat, me- lyen Dr. Serkisian Szeván, elnök szájából sok minden más mellett elhangzott egy vélemény, mely szerint a Jobbikot Azerbajdzsán- ból finanszírozzák. A Jobbik nem sokkal ezután beperelte az örmény önkormányzat elnökét, ám három tárgyalást követően a bíróság első fokú ítéletében nem adott helyt a keresetnek. Diaszpóra21: Mit kifogásolt a Job- bik a tájékoztatón elhangzottakban? dr.Serkisian Szeván: A jóhírnév megsértése miatt indítottak kere- setet, ami azért is furcsa, mert mindenki tisztában van vele, hogy milyen is a Jobbik hírneve szerte Európában és a világban. Azt is ki- fogásolták, hogy szerintük olyan dolgokkal vádoltam őket, ami bűn- cselekménynek minősül, hiszen magyarországon bejegyzett és működő pártot nem támogathat idegen állam. Csakhogy én soha nem állítottam azt, hogy a Jobbi- kot egy másik állam pénzeli, csu- pán azt a véleményemet hangoz- tattam, hogy Azerbajdzsánból tá- mogatják őket. Ezek a támogatók lehetnek egyének, kulturális szer- vezetek vagy akár vallási csopor- tok. A véleményemet pedig a Job- bik közelmúlt béli tevékenységét látva volt mire alapoznom. Diaszpóra21: Mire gondol? dr. Serkisian Szeván: Elég csak végigvenni, hogy az elmúlt két évben, hányszor szólaltak fel a Par- lamentben Azerbajdzsán érdekeit képviselve, például a karabahi konf- liktus kapcsán. Ezek alkalmával mindannyiszor az örményeket akar- ták hamis fényben feltüntetni és ag- resszorként elítéltetni például az 1992-es hodzsali események miatt. Egyoldalúságukra mi sem volt jel- lemzőbb, hogy soha semmikor nem kérdezték meg az örményeket, mi- előtt állást foglaltak volna, vagy mi- előtt a jobbikhoz közeli orgánumok- ban megjelenő cikkekben szándé- kosan torz és hamis képet festettek volna erről a kérdésről. Ez annyira meghökkentő és döbbenetes, hogy még a Jobbikon belül is heves vitát váltott ki. Tudni kell, hogy Karabah olyan Örményországnak, mint Er- dély a magyaroknak. Ennek elle- nére olyan írások jelentek meg, mely szerint Azerbajdzsán Erdélye Karabah. Ez a történelmietlen buta- ság már néhány jobb érzésű Jobbi- Azeri lobbi a Jobbikban? - Első fokon pert vesztett a Jobbik
 • 7. 7 Diaszpóra 21 kosnál is kiverte a biztosítékot. Van- nak olyanok ugyanis, akik ismerik a történelmet, sőt jártak arrafelé, és tisztában vannak vele, hogy a terü- leten ezer éves keresztény, örmény templomok állnak mindenfelé, de régi azeri épületeknek vagy mecse- teknek híre hamva sincs. Egyér- telmű, hogy a cikkírót, a Bakuban is járt gyakornok kislányt hamis infor- mációkkal megvezették de leg- alábbis gyanús, hogy rendelésre ké- szült írás született. Diaszpóra21: Első fokon a bíró- ság elutasította a Jobbik keresetét, ez az Ön igazát támasztja alá. dr. Serkisian Szeván: A tárgya- lást vezető bírónő széles lehetősé- get biztosított a bizonyításra, vi- szonylag rendhagyó módon három fordulót engedélyezett első fokon. Indoklásában az szerepel, hogy a véleményszabadság jegyében én a véleményemet fogalmaztam meg a Jobbik egyoldalú tevékenysége alapján, melyből okkal arra is lehet következtetni, hogy valami- féle azeri lobbiérdek húzodik meg a háttérben. A Jobbik fellebezett, tehát várható folytatás, meglátjuk, hogyan alakul. Eldőlt hol folytatja az örmények fo- cizsenije. Henrik Mkhitaryant több hónapos találgatás és esélylatolga- tás után a Borussia Dortmund iga- zolta le huszonhét és fél millió eu- róért, több mint nyolcmilliárd forin- tért. Henrik a 10-es számú mezben fogja rúgni a bőrt. A klub hivatalo- san bejelentést tett a napokban így véget vetve a találgatásoknak. Henrik Mkhitaryan eddig Ukrajná- ban, valamint az Örmény válogatott- ban szerepelt. 2012-ben ő volt az örmény fut- ball legeredményesebb játé- kosa. Mérlege 106 meccsen 46 parádés gól. Mkhitaryant már most sokan a második Zinédine Zidanként tart- ják számon. A világ igazából a Dánia-Ör- ményország meccsen való teljesít- ménye kapcsán figyelt fel rá, ami- kor is az Örmények 4-0-ra nyerték meg a mérkőzést melyen vala- mennyi gólt Henrik szerezte. A sztárjátékos sok ajánlatott ka- pott az elmúlt hónapokban, többek közt az orosz Anzsi Mahacskala csa- patától ahol Dzsuzsák Balázs is ját- szott. A Liverpooltól is voltak komoly érdeklődők. A választás mégis a Bo- russia Dortmundra esett. A legfris- sebb hírek szerint azonban nem indul zökkenőmentesen a szezon. Bokasérülés miatt egy hónapig nem állhat a legutóbbi szezonban Bajno- kok Ligája-döntős Borussia Dort- mund labdarúgócsapatának ren- delkezésére az örmény játékos. Milliárdokat érő Örmény sztárfocista
 • 8. 8 Diaszpóra21Azátvertpolgármestereseteazazeripalacsintával Szithmák Málnák: Az átvert polgármester esete az azeri palacsintával A gyöngyösi testvérváros bot- rány, ha nem lenne véresen ko- molyan mai a dolog, akkor azt is hihetnénk, hogy egy Mikszáth novella kelt életre, de aztán fejet is hajtok a mester életműve előtt, hiszen ő maga is csak a valóságból dolgozott, ebből az elképzelhetetlen magyar rögva- lóból. Azeri részről egyszer már felültet- ték kormányunkat egy nagy diplo- máciai botrányhintára, ám hogy ezt rövid időn belül másodszor és harmadszor is sikerül megtenniük az már több, mint gyanús. Előbb a Magyar Postát is belekeverve az egész hazai médiát, majd néhány nap múlva egy magyar város, Gyöngyös legmagasabb rangú ve- zetőjét sikerült megvezetniük. Az előzményekről talán csak any- nyit, hogy a baltás kiadatása előtt és azóta is gőzerővel dolgozik az azeri PR gépezet, melyhez „komoly” stratégiai partnert is talált a Jobbik, illetve kormányunk személyében. Nem volt elég tehát a baltás gyilkos kiadatását követő nemzetközi dip- lomáciai botránnyá eszkaláló átverő gesztus, a napokban az azeri nagy- követség a Magyar Postával történő közös bélyegkiadásról kommuni- kált. Az egykori diktátort ábrázoló kiadványról – minimális oknyomo- zói firtatás után – hamarosan kide- rült, hogy mindössze egy magán- kezdeményezésről van szó, mely- ben a Magyar Posta nem vesz részt. A vállalat részéről ezt nyilatkozat- ban erősítették meg, s a sajtóban megjelent valótlanságokat fordítási tévedésnek állították be. Pedig a va- lótlanságokat az azeri propaganda a nagykövetség szócsövén keresztül félreérthetetlenül kommunikálta: szó sem volt tévedésről, csak a ré- szükről már unalomig megszokott, félrevezető manipulációról, amibe előszeretettel vonnak be megveze- tett, butuska európai szereplőket, politikusoktól kezdve sajtómunka- társakig, akik mit sem sejtve sétál- nak bele a csapdába. Pont úgy, mint Faragó László, Gyöngyös polgármestere, aki jóhi- szeműségét hangoztatva, de bizo- nyára bakui utazgatások és egyéb
 • 9. 9 Diaszpóra21 „önzetlen”, pusztán a várost szol- gáló gazdasági érdekek reményé- ben fogadta a Jobbik főnök Vona Gábor kalauzolásával érkezett azeri küldöttséget Bayram Safarov, állító- lagos polgármester vezetésével, aki remélhetőleg csak névrokona a bal- tás gyilkosnak. A nemes cél, hogy testvérvárosi szándéknyilatkozatot írjanak alá Gyöngyös és az örmény karabahi Susha városa között. És most megálljunk! Ha az átlagember nem kapja fel a fejét azonnal, abban még nincs is semmi különös, de hogy egy ilyen szituációba ön- ként és dalolva gyalogol bele egy felkészült városatya és valamennyi még inkább felkészült tanácsadója, sajtósa stb., az már mikszáthi kate- gória. Karabah vitatott nemzetközi jogi státuszáról, még talán a gyere- kek is tudnak. A terület szinte tel- jességgel örmények lakta, jelenleg is örmény fennhatóság alatt áll, bár Azerbajdzsán akár katonai, háborús eszközökkel is magának szeretné tudni. Miután Azerbajdzsán egy mindössze néhány évtizedes múlttal rendelkező, korábban sosem léte- zett ország, ennek történelmileg és politikailag sincs alapja. Faragó László polgármester, általa elismer- ten tájékozatlanságból egy olyan delegációt fogadott, amelynek ve- zetője valótlanul állította magáról azt, hogy ő polgármester, s nyilván- valóan nem volt lehetősége jogsze- rűen szándéknyilatkozatot aláírnia egy olyan város nevében, amelyben nem él, és amelynek jelenlegi valódi vezetői semmit sem tudnak a kez- deményezésről. Ezen a szinten akár meg is rekedhetne a dolog a politi- kai szélhámosság szintjén, ha a bili nem borulna ki és nem asszisztálna hozzá rosszhiszeműen egy legitim nagykövetség, valamint fogjuk úgy fel, hogy jóhiszeműen de sandán egy megválasztott magyar polgár- mester Faragó László úr, aki ezzel az ostoba, égbekiáltó szamársággal, mit sem sejtve beletenyerel a nem- zetközi diplomáciába. Talán csak ekkor derült ki számára, hogy meg- vezették és csúnyán felültették, mert a Bakui látogatás mellé remélt palacsintába finoman szólva nem csokoládét töltöttek újdonsült azeri barátai. Nem is maradt más hátra mint kihátrálás és zavart mentege- tőzés. Az újságírói kérdésekre pedig nemnyilatkozás, ami ugyebár az egyik lehető legrosszabb védeke- zés. És ha a jó erkölcsöt vesszük alapul, akkor az egyetlen további lépés, amit megtehet, akár képvise- lőtestülete révén is, visszavonni a magyarországi örmény kisebbséget is megbotránkoztató, sértő állásfog- lalással felérő szándéknyilatkozatot.
 • 10. 10 Diaszpóra21 Gyöngyös polgármestere, Faragó László azután adott telefoninter- jút, hogy az azeri testvérváros szándéknyilatkozat kapcsán ki- robbant botrány fejleményeként az Országos Örmény Önkormány- zat vezetőivel is találkozott. Az el- múlt héten a Jobbik, valamint az azeri nagykövetség kommunikáci- ójából is az derült ki, hogy testvér- várossá fogadási szándéknyilatko- zat került aláírásra. A dolog szép- séghibája, hogy mindez egy nem regnáló polgármesterrel, egy vita- tott státuszú területen fekvő, nem azeri várossal történt. És még más sem stimmel. Diaszpóra21: A sajtóból nyomon követhettük az eseményeket, ösz- szefoglalná röviden, hogy mi a je- lenlegi álláspont? Faragó László: Rögtön az elején tisztáznám, nem testvérvárosi szán- déknyilatkozatról volt szó abban a dokumentumban, amit aláírtunk. (ennek némiképp ellentmond, hogy a városi televízió is így számolt be az eseményről. – szerk.) Diaszpóra21: A többi résztvevő mégis így kommunikálja. A jobbik orgánumai és az Azerbajdzsáni nagykövetség is félrevezető mó- don láttatná az eseményeket? Faragó László: Ezt inkább tőlük kellene megkérdezni. Mi mindösz- sze a keleti nyitás jegyében tör- ténő kapcsolatfelvételről beszél- tünk, amit orosz, török, iráni, kazah és kínai városokkal is kötöt- tünk. Az egész, amibe Susha város kapcsán elég szerencsétle- nül belekeveredtünk és, amibe már a nagypolitika is rendesen be- lefolyt a keleti nyitás kapcsán zaj- lott. Vona képviselő úr, aki Gyön- gyös szülötte keresett meg és hozta ezt a kapcsolatot az Azer- bajdzsán nagykövetséggel. Diaszpóra21: Állásfoglalás az önök részéről, hogy egy vitatott jogi státuszú területen lévő város- sal és nem a jelenlegi örmény pol- gármesterrel, hanem egy állítóla- gos korábbi azerbajdzsán vezetővel került aláírásra a dokumentum? Faragó László: Nem állásfoglalás és el kell ismernem, hogy szeren- A nagypolitikát jobb lett volna kihagyni Interjú Faragó Lászlóval, Gyöngyös város polgármesterével
 • 11. 11 Diaszpóra 21 csésebb lett volna más személlyel, más körülmények között aláírni ezt a szándéknyilatkozatot. Diaszpóra21: Nem érzi azt, hogy felültették? Hiszen azeri részről feltételezhető, hogy szándékos volt a „tálalás”. Faragó László: Inkább nem kom- mentálom, mi jóhiszeműen jár- tunk el. A nagypolitikát pedig jobb lett volna kihagyni. Diazpóra21: Mi lesz a sorsa az aláírt dokumentumnak? Faragó László: Egyáltalán nem biztos, hogy lesz folytatása a do- lognak. Ha nem sikerül értelmes tartalommal megtölteni, akkor nem lesz folytatás. Ezzel részemről le is zártam az ügyet, nincs is értelme többet beszélni róla. Diaszpóra21: A botrány kirobba- nása után mégis milyen lépéseket terveznek? Faragó László: Szeretném hang- súlyozni, hogy nem állt szándé- kunkban megbántani a Magyaror- szágon élő örményeket, mint, ahogy bárki mást sem. Sajnáljuk, ami történt és terveztem, hogy meghívom az örmény kisebbség képviselőit, de ők megelőztek és hamarabb bejelentkeztek. Diaszpóra21: Olyannyira, hogy a találkozóra már sor került. Mi történt ezen a megbeszélésen? Faragó László: Úgy érzem tisztáz- tuk, amit lehetett. Tényleg jó han- gulatban, nagyon szívélyes és ba- ráti légkörben zajlott és megálla- podtunk abban, hogy nyitottak va- gyunk Susha város valódi örmény polgármesterével is felvenni a kap- csolatot, és készen állunk gazda- sági, oktatási, kulturális területen is partnerek lenni. Talán a nyári ubor- kaszezont követően, ősszel leülhe- tünk konkrétumokról is beszélni, mert szóba került néhány nagyon ígéretes üzleti lehetőség is. De erre majd térjünk vissza ősszel.
 • 12. Diaszpóra21 A nyár elején Londonban történt megrázóan brutális gyilkosság rá- világít, mennyire másként ítél meg bizonyos bűncselekeményeket két uniós ország jogrendszere. A brit katona lemészárlása, kísértetiesen emlékeztet a 2004-ben történ bu- dapesti baltás gyilkosságra, mely- nek akkor egy örmény katonatiszt esett áldozatul és, amelynek tava- lyi megdöbbentő fordulatai kiada- tással és nemzetközi botránnyal zárultak. Míg James Cameron mi- niszterelnök megszakítva párizsi tartózkodását, azonnal haza uta- zott és a történteket súlyának és körülményeinek megfelelően terro- rista bűncselekményként jelle- mezte, addig Budapesten szimpla köztörvényes bűnözőként tartották fogva, majd adták ki a hasonlóan brutálisan gyilkoló Safarovot Azer- bajdzsánnak. Ha akkor terrorizmus vádjával ítélik el az elkövetőt, akkor a kiadatás fel sem merülhe- tett volna, így azonban ma már szégyenletes tény, hogy a szabad- lábon lévő, megjutalmazott Safaro- vot hősként ünnepli a „baráti” Azerbajdzsán. Baltás koreográfia Londonban
 • 13. 13 Diaszpóra21 Azerbajdzsán gya- korlatilag eltűntette a világ szeme elől Safarovot, akit azért előtte hősként meg- ünnepelt és még egy Magyarországot is magával rántó, nemzetközi botrányt is képes volt vállalni érte. A lassan egy éve sza- badlábon lévő gyilkosról azóta azonban mit sem tudni, ami azt is jelentheti akár, hogy Azerbajd- zsánnak is kellemetlenné vált a személye. Egy korábbi nyilatkozat- ban apja arról beszél, hogy sem- milyen kapcsolat nincs a fiával, akit katonai szolgálatra osztottak be hazatérte és állítólagos eskü- vője után. Egy facebook-on feltűnt, majd onnan villámgyorsan, adat- lappal együtt törölt, öngyilkosság- ról szóló híren kívül, mely szerint Ramil Safarov otthonában fel- akasztotta magát, teljes a hírzár- lat. Ezek szerint az sem kizárt, hogy már nincs az élők között. Hogy saját kezével vetett véget életének, vagy az azeri titkosszol- gálatok vonták ki a forgalomból, esetleg vígan éli életét? Ismerve a körülményeket mindhárom variáci- óra egyaránt meg van az esély, persze nem párhuzamosan Hová tűntették Safarovot? Mi lehet a baltás gyilkossal Kifosztás és megsemmi- sítés - Könyv az örmény vagyon elrablásáról Az örmény ősi kézirat adattára, a jereváni Mesrob Masthots új köny- vet jelentetett meg „ Az évszázad kifosztása: az Örmények tulajdo- nának elkobzása az Oszmán Biro- dalom által 1914-1923” címmel. A rendhagyó, a történelem egyik fehér foltját feltáró könyv megszü- letésében magas rangú tudomá- nyos munkatársak vettek részt, mint például a Matenadaran Archí- vum Tanszéke. A könyv alapját le- véltári dokumentumok, hiteles ör- mény, török és más külföldi forrá- sok alapján állították össze. Elő- ször derül fény arra, részletesen feldolgozva, milyen módszerekkel és forgatókönyv szerint fosztották meg a genocídium évei alatt az ifjú törökök mozgalma és Kemal Ata- türk hatóságai az örményeket tu- lajdonaiktól. Cáfolhatatlan doku- mentumok és történelmi tények igazolják, hogy az évszázadokon át felhalmozott örmény vagyonból tervezett rablás és sikkasztás révén a török állami hatóságok a kiüresedett kincstárat töltötték fel. E zsákmány szolgált a háborús ki- adások fedezésére, valamint kül- földi adósságok kiegyenlítésére. A könyv célja a történészek és az olvasók széleskörű tájékoztatása a valóságról.
 • 14. 14 Diaszpóra21 Nem tiltott jelkép! Karabah ősi örmény zászlaja, épp- oly fontos történelmi jelkép, mint az összmagyarság szempontjából a székely zászló, ami oly büszkén leng autószélvédők visszapillantó- tükrén, magánporták, vagy éppen önkormányzatok homlokzatán. Érezzük és szoktuk mondogatni is, hogy Karabah egy kicsit olyan, mint a Trianon által lehasított Er- dély: annyiban azért mindenképp különbözik ez a hegyvidék, hogy az örmények több mint egy évti- zede visszavették az ellenőrzést Karabah felett, amit meg is tartot- tak mindezidáig, noha Azerbajd- zsán háborús és fondorlatos politi- kai eszközökkel folyamatosan tá- madja a kialakult status quo-t.. Kanyarodjuk most vissza a zász- lókhoz. Van egy szép vándorkiállí- tásunk, amely Örményország több ezer éves történelméről ad áttekin- tést régi fővárosok feltárt emlékei segítségével. Ez a kiállításunk már két éve nagy sikerrel mutatkozik be Magyarország legkülönbözőbb városaiban. sok tízezer látogatóval
 • 15. 15 Diaszpóra21 még több barátot és elismertséget szerez a tárlatot létrehozó, hazai örmény kisebbségnek. A minap, július elején Balatonfüreden mégis olyan váratlan és eddig sosem ta- pasztalt incidens zavarta meg a ki- állítás lebonyolítását, ami okkal szomorította el a szervezőket. Tör- ténelmünk kihagyhatatlan jelképe a karabahi zászló, amely a kiállítá- son is feltűnik és ez eddig senkit sem zavart, ám a füredi művészeti találkozón a meghívottak között azerbajdzsán tánccsoport is volt. Noha ennek egyeáltalán nem kéne így lennie, kezdjük megszokni, mert lassan mindennapossá válik, hogy azeri turisták, küldöttek, ilyen-olyan státuszban itt tartózko- dók izmoznak az évszázadok óta itt élő magyar állampolgárságú ör- ményekkel. Most is ennek az azeri táncos delegáció képviselőinek szúrt szemet a hazai örmények által szervezett kiállítás. Először csak komoly zavar támadt köreik- ben. Idegesen és felindultan tele- fonálgattak ki tudja hova. Még az azeri nagykövetnél is tiltakoztak és követelték a rendezvény füredi szervezőitől, hogy az örmény kiál- lítók távolítsák el a karabahi ör- mény zászlót. Történt ez 2013 nyarán a Balaton mellett egy olyan eseményen, ami a kultúrák sokszí- nűségét, az egy planétán összetar- tozást, egymás elfogadását volt hi- vatott hirdetni. És történt ez mind amellett, hogy ugyanennek az azeri delegációnak a tánccsoportja eredeti örmény zenére és koreogá- fiára lejtett táncot, megtévesztve a közönséget: autentikus azeri nép- táncként feltüntetve a produkciót. Az örmény résztvevők persze nem riadóztatták a szervezőket és nem tiltakoztak kulturális értékeik elide- genítése miatt, ennél nagyvona- lúbban vették tudomásul a mind- össze kilencven éves történelem- mel rendelkező Azerbajdzsán múltgyártó plagizálását. Ahhoz vi- szont érhető módon ragaszkodni fog a magyarországi örmény ki- sebbség, hogy Karabah zászlaját mindenhol büszkén kiállíthassa, hi- szen azt korlátozni senkinek sincs joga. Mert a karabahi, éppúgy, ahogyan a székely zászló, sosem volt tiltott jelkép. Szeptember 2-a Örmény Kara- bah felszabadításának ün- nepe. Idén először terveink sze- rint vidám ünnepet szervezünk Budapesten a magyarországi ör- mények összefogásában . A sza- bad téren lebonyolításra kerülő, családias hangulatú rendez- vényre, zenével kulturális progra- mokka és tradicionális örmény fa- latokkal várjuk az érdeklődőket. A pontos kezdési időpontokról és a helyszínről az armenians.hu hírportál és a Diaszpóra21 is meghívókat küldd majd saját ol- dalain és a facebook-on is.
 • 16. 16 Diaszpóra21 Csatlakozz a legvizesebb és legvidámabb naphoz Vardavar egy ősi örmény keresz- tény ünnep, de eredete a pogány- ságig nyúlik vissza. Az örmény le- gendavilág szerint a víz, szerelem, a szépség és a termékenység is- tennője Astghik volt. A legenda szerint az örmények rózsákat adtak Astghik istennőnek azzal a kéréssel, hogy biztosítsa a földek bőséges terméseit. Ezen rituálé során galambokat röptettek és egymást vízzel locsolták le. Ezek- ben az időkben a Vardavart aratás előtt ünnepelték.
 • 17. Napjainkban Vardavar ünnepére Húsvét után 14 héttel (98 nap) kerül sor. Ez az ünnep a legnépszerűbb a gyerekek körében szinte alig vár- ják minden évben, hogy szaba- don és önfeledten játszhassanak kedvükre a vízzel, de a felnőttek sem maradnak ki a locsolásból. Jövőre Vardavar ünnepe, július 14-re esik, Budapesten mi, ma- gyarországi örmények is megren- dezzük. 17 Diaszpóra21
 • 18. Az észt külügyminisztérium nem javasolja honfitársainak az Azer- bajdzsánba történő utazást. Az azeriek megpróbálták tompítani a felhívás jelentőségét, miszerint az csak a karabahi területekre érvé- nyes. De nem, az észtek Azerbajd- zsánra vonatkozóan adták ki a fi- gyelmeztetést a belső politikai fe- szültségből fakadó, előre nem lát- ható, de nem kizárható, esetleges terrorcselekmények, illetve a dip- lomáciai képviselet illetve konzulá- tus hiánya miatt. 18 Diaszpóra21 Nem utaznak az észtek Azerbajdzsánba! VILÁG 48 kiváló fiatal labda- rúgó közül választot- ták be a Magyarorszá- gon született, örmény Roberto Bezdjian Ant- ranikot az Újpest U18- as NBI-es A csapa- tába. A 17 esztendős, tavaly 34 góllal re- meklő, gólkirályi ran- got szerzett focista 9 éves kora óta kergeti a labdát, nem vélet- len tehát, hogy posztja is a befejező góllövő csatárok kö- zött lesz. A 183 centis örmény focista július utolsó hetétől már a nyíregyházi edzőtá- borban kezdi meg a felkészülést a profi karrier előszobájá- ban. Ifjú örmény focista sikere Magyarországon!
 • 19. 19 Diaszpóra21 Mégis a kultúra és művészet ígérkezik a legalkalma- sabb eszköznek Örményország és Magyarország újboli közeledésének. Nemrégiben arról adtunk hírt, hogy 2012-ben Jankovics Marcell hoz- hatta el a fesztivál egyik fődíját ani- mációs film kategóriában. Idén pedig újabb fontos magyar vonat- kozása van a nemzetközileg jegy- zett filmes találkozónak, ugyanis Szabó István volt az idei jereváni filmfesztivál játékfilm szekciójának zsűrielnöke. A 10. Arany Barack Nemzetközi Filmfesztiváljára az örmény fővá- rosba, Jerevánba a térség egyik legrangosabb mustrájára összesen 90 országból érkezett nevezés. A szervezők idén a Kultúrák és civili- zációk keresztútja címet választot- ták a fesztivál mottójául. A játékfil- mes szekció fődíját, az Arany Barac- kot Srdjan Golubović szerb rendező megrázó filmje, a Körök nyerte el. A történet a boszniai háború kel- lős közepén, 1993-ban kezdődik. Marko, a szerb katona megmenti katonatársaival szemben a muzul- mán Haris életét, akik ezért agyonverik. Eltelik 15 év, a hábo- rúnak már rég vége, de a túlélők, a családtagok és a barátok nem tudnak felejteni. A sebek begyó- gyíthatatlannak tűnnek. A játékfilmek kategóriájában két iráni alkotás is versenyzett. Majid Barzegar Parviz című filmjét Ezüst barackkal díjazta a zsűri. – Ezek a filmek igaz, mély törté- netek, a szeretet és az emberi kap- csolatok hiányáról – mondta játék- filmszekció zsűrielnöke, Szabó Ist- ván. Az Örmény Panoráma elnevezésű kategória fődíját Maria Sahakyan örmény-orosz-dán koprodukcióban készült I’m Going to Change My Name (Megváltoztatom a nevem) című filmje kapta. A jereváni Arany Barack Nemzetközi Filmfesztiválon 90 ország 200 filmje versengett. Szabó István volt a Jereváni Arany Barack filmfesztivál zsűrielnöke
 • 20. Felelős kiadó: Örmény Kultúráért Alapítvány Felelős szerkesztő: Diramerján Artin Email: diaspora21@gmail.hu • facebook.com/diaszpóra21 Szerkesztőségi tagok: Akopján Nikogosz; nikogosz@vnet.hu Avanesian Alex; info@ararat.hu Balabanian Hary, Dr. Serkisian Szeván A Diaszpóra21 megjelenik kéthavonta A Diaszpóra21 médiapartnere a www.armenians.hu. Fél évszázad Isten útján Mindannyiunk által tisz- telt és szeretett Pál atya (Leszkovszky György Pál) idén júniusban érke- zett hatvan esztendős szerzetesi, és ötven esz- tendős papi jubileumá- hoz. Ez alkalomból meg- ható arany misét celeb- rált az Orlay utcai ör- mény templomban. Ez- úton mondunk neki mi is köszönetet, alázatos és példamutató közösség összetartó munkájáért, s kívánunk neki még hosz- szú boldog életet.