SlideShare a Scribd company logo
DEMONOLOGIJA,
EGZORCIZAM
I SLOBODNA VOLJA
U FIZICI
Dr Dejan Dimitrijević
Departman za fiziku
Prirodno-matematički fakultet, Niš
ŠTA ZNAČI OVAJ NASLOV
I KAKVE VEZE IMA SA FIZIKOM?
 Demonologija: sistematsko izučavanje demona.
 Egzorcizam: isterivanje demona.
 Slobodna volja: sposobnost izbora između
različitih mogućnosti – dakle, psihološka
kategorija.
(Hmmm... izgleda da ovi fizičari na čudan
način provode svoje slobodno vreme.)
ŠTA TRAŽE DEMONI U FIZICI?!
 Uvek su deo nekog misaonog eksperimenta –
razmatranja neke hipoteze ili teorije u cilju
promišljanja o njenim posledicama.
 Postavljaju nam “neprijatna pitanja”:
dovode u sumnju ispravnost našeg razumevanja
izučavanih pojava. Ukazuju na protivrečnosti u
našim stavovima.
 Igraju pozitivnu ulogu:
prinuđuju nas da korigujemo pogrešne stavove,
razmišljamo dublje i postavljamo bolje hipoteze.
 Najčešće pominjani: Laplasov i Maksvelov demon.
PJER-SIMON LAPLAS (1749-1827)
 Veliki francuski matematičar, fizičar i astronom.
 Tragao je za racionalnim, naučnim objašnjenjima
prirodnih pojava, bez pozivanja na natprirodne
uzroke, pa i Boga – neobično za njegovo vreme.
 Car Napoleon: “Kako to da se u Vašoj knjizi nigde
ne pominje Bog?”
 Laplas: “Ta hipoteza mi nije bila potrebna!”
 U njegovo doba smatralo se da klasična, njutnovska
mehanika verno opisuje sve prirodne pojave
mehanicizam.
MEHANIČKI DETERMINIZAM
 Ako su za sve čestice mehaničkog sistema poznati
zakoni kretanja i početni uslovi (brzina i položaj u
nekom trenutku t0), može se izračunati stanje
sistema u bilo kom trenutku t – u budućnosti ili
prošlosti.
 Prost primer: ravnomerno ubrzano kretanje tela
mase m pod dejstvom konstantne sile F :
Dakle, iz nalazimo .
 Uopšte: iz nalazimo .
F
t
v
m 

    
m
F
tt
tvtv



0
0      00
tt
m
F
tvtv 
 0
tv  tv
   00
, tvtx    tvtx ,
APSOLUTNI (LAPLASOV) DETERMINIZAM
 Biće (demon) koje bi poznavalo položaj i brzinu svake
čestice u Svemiru u jednom trenutku moglo bi, uz
pomoć zakona mehanike, da izračuna njihove brzine i
položaje u svakom trenutku budućnosti i prošlosti.
(Laplas 1814.; Ruđer Bošković još 1758!)
 Ovakav demon (u suštini Superkompjuter!) mogao bi
da predvidi bilo koji događaj, od nastanka do kraja
sveta, uključujući i sve naše misli i akcije – jer,
prema mehanicizmu, sve psihološke pojave mogu se
svesti na mehaničke.
 Dakle, slobodna volja je samo privid. Mi smo puki
automati!
DEPRIMIRAJUĆE! NO DA LI JE BAŠ TAKO?
 Nije! Hajzenbergove relacije neodređenosti i kvantna
mehanika svedoče o probabilističkoj, dakle slučajnoj
prirodi fizičkih procesa u mikrosvetu:
kvantna mehanika je suštinski
statistička, indeterministička teorija ima nade
za slobodnu volju! egzorcizam je uspešan!
 Ali, da li je ovo dovoljan uslov za slobodnu volju? ...
 Statističke metode koriste se i u klasičnoj fizici, onda
kada nije moguće potpuno poznavanje stanja
sistema, tj. kad je sistem složen. U ovakvom sistemu
(npr. gasu), veze između srednjih, makroskopskih
vrednosti veličina (P, T, N...) u zapremini V, date su
zakonima termodinamike.
2 px
DŽEJMS KLARK MAKSVEL (1831-1879)
 Škotski fizičar, po Ajnštajnu najveći posle Njutna.
 Osnivač klasične elektrodinamike: krajem 19. veka,
u svojim čuvenim jednačinama je objedinio sve do
tada poznate zakone elektriciteta i magnetizma.
Predvideo postojanje elektromagnetnih talasa.
 Bavio se, između ostalog, statističkom mehanikom i
kinetičkom teorijom gasova.
 Pokazao je na koji način se uspostavlja veza između
statističke fizike, kao teorije koja opisuje mikro-
stanje gasa, i termodinamike – teorije koja povezuje
merljive, makroskopske veličine sistema.
DVA OSNOVNA PRINCIPA TERMODINAMIKE:
1. Ukupna energija dovedena sistemu troši se na izvršeni
rad i na povećanje unutrašnje energije sistema:
Ovo je, jednostavno, Princip održanja energije!
2. Toplota se uvek prenosi sa tela više na telo niže
temperature.
Ili, alternativne formulacije:
- Entropija izolovanog sistema uvek raste: ΔS ≥ 0.
- Nije moguće pretvaranje toplote u rad bez gubitka
energije.
AUQ 
MAKSVELOV DEMON:
NAPAD NA II PRINCIP TERMODINAMIKE
 Demon propušta na jednu stranu suda samo brze,
“vruće” molekule gasa, a na drugu stranu sve molekule.
Time on snižava entropiju gasa bez uloženog rada,
narušavajući II Princip TD.
 Maksvelova namera: da ukaže na statistički karakter
zakona TD i na to da porast znanja o dinamici fizičkog
sistema može dovesti do prestanka važenja ovakvih
zakona.
EGZORCIZAM MAKSVELOVOG DEMONA
 Zabrinutost u redovima fizičara: ako “padnu”
zakoni termodinamike, ništa više nije sigurno!
 Mnogi pokušaji isterivanja demona pokazali su se
neuspešnim, o mnogima se i dalje raspravlja.
 Zilard i Briluen: demon mora da meri brzine
molekula; pri tome on troši energiju i povećava
entropiju, kompenzujući njeno smanjenje pri
razdvajanju molekula.
 Landauer: nužno je uključiti teoriju informacija.
Prilikom (nužnog) brisanja starih podataka iz
memorije demona oslobađa se toplota i raste
entropija. Pri brisanju 1 bita oslobađa se kT ln2
džula energije – Landauerov princip.
PA ŠTA FALI OVIM ARGUMENTIMA?
 Dublja analiza pokazuje: sva predložena pobijanja
Maksvelovog demona polaze od toga da II Princip TD nužno
važi! Time argumenti protiv demona postaju kružni
(cirkularni): II Princip važi zato što II Princip važi!
 Dalje: demon se u svim ovim pobijanjima javlja kao deo
sistema, pa svi argumenti važe za proširen sistem gas+demon,
a ne za sam gas. Demon može biti računarom kontrolisana
pregrada, polje sila i sl.
 U ovakvim sistemima zaista uvek, trivijalno važi II Princip
TD egzorcizam je besmislen! (e, ovo je neočekivano!)
 Ako je demon izvan sistema (sistem nije izolovan), II Princip
TD nema smisla primenjivati, ali se postavlja novo pitanje:
 Šta ako pod demonom podrazumevamo svest, koja činom
slobodne volje odlučuje o preraspodeli molekula gasa?
SLOBODNA VOLJA, PONOVO!
 Pokazali smo da su fizički zakoni na nivou mikrosveta
statističke, slučajne, a ne determinističke prirode.
 Ali ipak su u pitanju zakoni fizike. Ako su naše
odluke diktirane samo zakonima fizike, makar oni ne
bili deterministički, slobodna volja ne postoji! Sve je
materijalno, sve je plod delovanja slepih fizičkih sila
fizikalizam.
 Ako svest deluje na materiju, na nepoznat način, ona
se može shvatiti kao Maksvelov demon koji na fizički
sistem deluje “spolja”: ne podleže fizičkim zakonima.
dualizam.
FIZIKALIZAM PROTIV DUALIZMA:
POSTOJI LI SLOBODNA VOLJA?
 Ishod ovog diskursa odlučuje o tome da li postoji
slobodna volja, ili smo svi automati.
 Ovo nije posao fizičara, već filozofa.
 Ipak, nema kvalitetne rasprave ni na ovu, ni na
mnoge druge filozofske teme bez fizičara, jer su
samo oni dovoljno kompetentni da procene naučnu
zasnovanost argumenata!
 Fizičar predstavlja mnogo više od nekog ko samo
“sedi i računa”. On je u stanju da promišlja najveće
tajne postojanja!
HVALA NA PAŽNJI !

More Related Content

More from Departman za fiziku (PMF, Niš)

Osiromašeni uranijum - kontaminacija, dekontaminacija i monitoring radioaktiv...
Osiromašeni uranijum - kontaminacija, dekontaminacija i monitoring radioaktiv...Osiromašeni uranijum - kontaminacija, dekontaminacija i monitoring radioaktiv...
Osiromašeni uranijum - kontaminacija, dekontaminacija i monitoring radioaktiv...
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Osiromašeni uranijum
Osiromašeni uranijumOsiromašeni uranijum
Osiromašeni uranijum
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Merenje sadržaja osiromašenog uranijuma u životnoj sredini Niškog regiona i n...
Merenje sadržaja osiromašenog uranijuma u životnoj sredini Niškog regiona i n...Merenje sadržaja osiromašenog uranijuma u životnoj sredini Niškog regiona i n...
Merenje sadržaja osiromašenog uranijuma u životnoj sredini Niškog regiona i n...
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Zbornik radova VI Međunarodne konferencije o nastavi fizike u srednjim školama
Zbornik radova VI Međunarodne konferencije o nastavi fizike u srednjim školamaZbornik radova VI Međunarodne konferencije o nastavi fizike u srednjim školama
Zbornik radova VI Međunarodne konferencije o nastavi fizike u srednjim školama
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Džumbus naelektrisanih čestica - Željko Mladenović
Džumbus naelektrisanih čestica - Željko MladenovićDžumbus naelektrisanih čestica - Željko Mladenović
Džumbus naelektrisanih čestica - Željko Mladenović
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Inženjersko modeliranje - Miloš Milić, Aleksa Trajković, Filip Stamenković
Inženjersko modeliranje - Miloš Milić, Aleksa Trajković, Filip StamenkovićInženjersko modeliranje - Miloš Milić, Aleksa Trajković, Filip Stamenković
Inženjersko modeliranje - Miloš Milić, Aleksa Trajković, Filip Stamenković
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Fizika i dizanje tegova - Lazar Radenković
Fizika i dizanje tegova - Lazar RadenkovićFizika i dizanje tegova - Lazar Radenković
Fizika i dizanje tegova - Lazar Radenković
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Zašto ne upisati fiziku
Zašto ne upisati fizikuZašto ne upisati fiziku
Zašto ne upisati fiziku
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
U carstvu uma Stivena Hokinga - Ljubiša Nešić
U carstvu uma Stivena Hokinga - Ljubiša NešićU carstvu uma Stivena Hokinga - Ljubiša Nešić
U carstvu uma Stivena Hokinga - Ljubiša Nešić
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Talenat i nauka 15 godina odeljenja za fiziku - Goran Đorđević
Talenat i nauka 15 godina odeljenja za fiziku - Goran ĐorđevićTalenat i nauka 15 godina odeljenja za fiziku - Goran Đorđević
Talenat i nauka 15 godina odeljenja za fiziku - Goran Đorđević
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Stohasticko modeliranje - Jugoslav Karamarković
Stohasticko modeliranje - Jugoslav KaramarkovićStohasticko modeliranje - Jugoslav Karamarković
Stohasticko modeliranje - Jugoslav Karamarković
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Naucno obrazovanje u Istrazivackoj stanici Petnica - Nikola Božić
Naucno obrazovanje u Istrazivackoj stanici Petnica - Nikola BožićNaucno obrazovanje u Istrazivackoj stanici Petnica - Nikola Božić
Naucno obrazovanje u Istrazivackoj stanici Petnica - Nikola Božić
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Kvantni resursi - Nikola Andrejić
Kvantni resursi - Nikola AndrejićKvantni resursi - Nikola Andrejić
Kvantni resursi - Nikola Andrejić
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Kako usporiti svetlost - Nikola Filipović
Kako usporiti svetlost - Nikola FilipovićKako usporiti svetlost - Nikola Filipović
Kako usporiti svetlost - Nikola Filipović
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
I Bi(g) Bang - Milan Miloševič
I Bi(g) Bang - Milan MiloševičI Bi(g) Bang - Milan Miloševič
I Bi(g) Bang - Milan Miloševič
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
How brilliant are you - Milena Simić
How brilliant are you - Milena SimićHow brilliant are you - Milena Simić
How brilliant are you - Milena Simić
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Fizika i fudbal - Uroš Krulj, Stefan Stanković
Fizika i fudbal - Uroš Krulj, Stefan StankovićFizika i fudbal - Uroš Krulj, Stefan Stanković
Fizika i fudbal - Uroš Krulj, Stefan Stanković
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Nastava fizike br 6 - P. Svirčević
Nastava fizike br 6 - P. SvirčevićNastava fizike br 6 - P. Svirčević
Nastava fizike br 6 - P. Svirčević
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Časopis Nastava fizike - broj 4
Časopis Nastava fizike - broj 4Časopis Nastava fizike - broj 4
Časopis Nastava fizike - broj 4
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 

More from Departman za fiziku (PMF, Niš) (20)

Osiromašeni uranijum - kontaminacija, dekontaminacija i monitoring radioaktiv...
Osiromašeni uranijum - kontaminacija, dekontaminacija i monitoring radioaktiv...Osiromašeni uranijum - kontaminacija, dekontaminacija i monitoring radioaktiv...
Osiromašeni uranijum - kontaminacija, dekontaminacija i monitoring radioaktiv...
 
Osiromašeni uranijum
Osiromašeni uranijumOsiromašeni uranijum
Osiromašeni uranijum
 
Merenje sadržaja osiromašenog uranijuma u životnoj sredini Niškog regiona i n...
Merenje sadržaja osiromašenog uranijuma u životnoj sredini Niškog regiona i n...Merenje sadržaja osiromašenog uranijuma u životnoj sredini Niškog regiona i n...
Merenje sadržaja osiromašenog uranijuma u životnoj sredini Niškog regiona i n...
 
Zbornik radova VI Međunarodne konferencije o nastavi fizike u srednjim školama
Zbornik radova VI Međunarodne konferencije o nastavi fizike u srednjim školamaZbornik radova VI Međunarodne konferencije o nastavi fizike u srednjim školama
Zbornik radova VI Međunarodne konferencije o nastavi fizike u srednjim školama
 
Džumbus naelektrisanih čestica - Željko Mladenović
Džumbus naelektrisanih čestica - Željko MladenovićDžumbus naelektrisanih čestica - Željko Mladenović
Džumbus naelektrisanih čestica - Željko Mladenović
 
Inženjersko modeliranje - Miloš Milić, Aleksa Trajković, Filip Stamenković
Inženjersko modeliranje - Miloš Milić, Aleksa Trajković, Filip StamenkovićInženjersko modeliranje - Miloš Milić, Aleksa Trajković, Filip Stamenković
Inženjersko modeliranje - Miloš Milić, Aleksa Trajković, Filip Stamenković
 
Fizika i dizanje tegova - Lazar Radenković
Fizika i dizanje tegova - Lazar RadenkovićFizika i dizanje tegova - Lazar Radenković
Fizika i dizanje tegova - Lazar Radenković
 
Zašto ne upisati fiziku
Zašto ne upisati fizikuZašto ne upisati fiziku
Zašto ne upisati fiziku
 
U carstvu uma Stivena Hokinga - Ljubiša Nešić
U carstvu uma Stivena Hokinga - Ljubiša NešićU carstvu uma Stivena Hokinga - Ljubiša Nešić
U carstvu uma Stivena Hokinga - Ljubiša Nešić
 
Talenat i nauka 15 godina odeljenja za fiziku - Goran Đorđević
Talenat i nauka 15 godina odeljenja za fiziku - Goran ĐorđevićTalenat i nauka 15 godina odeljenja za fiziku - Goran Đorđević
Talenat i nauka 15 godina odeljenja za fiziku - Goran Đorđević
 
Stohasticko modeliranje - Jugoslav Karamarković
Stohasticko modeliranje - Jugoslav KaramarkovićStohasticko modeliranje - Jugoslav Karamarković
Stohasticko modeliranje - Jugoslav Karamarković
 
Naucno obrazovanje u Istrazivackoj stanici Petnica - Nikola Božić
Naucno obrazovanje u Istrazivackoj stanici Petnica - Nikola BožićNaucno obrazovanje u Istrazivackoj stanici Petnica - Nikola Božić
Naucno obrazovanje u Istrazivackoj stanici Petnica - Nikola Božić
 
Kvantni resursi - Nikola Andrejić
Kvantni resursi - Nikola AndrejićKvantni resursi - Nikola Andrejić
Kvantni resursi - Nikola Andrejić
 
Kako usporiti svetlost - Nikola Filipović
Kako usporiti svetlost - Nikola FilipovićKako usporiti svetlost - Nikola Filipović
Kako usporiti svetlost - Nikola Filipović
 
I Bi(g) Bang - Milan Miloševič
I Bi(g) Bang - Milan MiloševičI Bi(g) Bang - Milan Miloševič
I Bi(g) Bang - Milan Miloševič
 
How brilliant are you - Milena Simić
How brilliant are you - Milena SimićHow brilliant are you - Milena Simić
How brilliant are you - Milena Simić
 
Fizika i fudbal - Uroš Krulj, Stefan Stanković
Fizika i fudbal - Uroš Krulj, Stefan StankovićFizika i fudbal - Uroš Krulj, Stefan Stanković
Fizika i fudbal - Uroš Krulj, Stefan Stanković
 
Nastava fizike br 6 - P. Svirčević
Nastava fizike br 6 - P. SvirčevićNastava fizike br 6 - P. Svirčević
Nastava fizike br 6 - P. Svirčević
 
Časopis Nastava fizike - broj 5
Časopis Nastava fizike - broj 5Časopis Nastava fizike - broj 5
Časopis Nastava fizike - broj 5
 
Časopis Nastava fizike - broj 4
Časopis Nastava fizike - broj 4Časopis Nastava fizike - broj 4
Časopis Nastava fizike - broj 4
 

"Demonologija, egzorcizam i slobodna volja u fizici" - dr Dejan Dimitrijević

 • 1. DEMONOLOGIJA, EGZORCIZAM I SLOBODNA VOLJA U FIZICI Dr Dejan Dimitrijević Departman za fiziku Prirodno-matematički fakultet, Niš
 • 2. ŠTA ZNAČI OVAJ NASLOV I KAKVE VEZE IMA SA FIZIKOM?  Demonologija: sistematsko izučavanje demona.  Egzorcizam: isterivanje demona.  Slobodna volja: sposobnost izbora između različitih mogućnosti – dakle, psihološka kategorija. (Hmmm... izgleda da ovi fizičari na čudan način provode svoje slobodno vreme.)
 • 3. ŠTA TRAŽE DEMONI U FIZICI?!  Uvek su deo nekog misaonog eksperimenta – razmatranja neke hipoteze ili teorije u cilju promišljanja o njenim posledicama.  Postavljaju nam “neprijatna pitanja”: dovode u sumnju ispravnost našeg razumevanja izučavanih pojava. Ukazuju na protivrečnosti u našim stavovima.  Igraju pozitivnu ulogu: prinuđuju nas da korigujemo pogrešne stavove, razmišljamo dublje i postavljamo bolje hipoteze.  Najčešće pominjani: Laplasov i Maksvelov demon.
 • 4. PJER-SIMON LAPLAS (1749-1827)  Veliki francuski matematičar, fizičar i astronom.  Tragao je za racionalnim, naučnim objašnjenjima prirodnih pojava, bez pozivanja na natprirodne uzroke, pa i Boga – neobično za njegovo vreme.  Car Napoleon: “Kako to da se u Vašoj knjizi nigde ne pominje Bog?”  Laplas: “Ta hipoteza mi nije bila potrebna!”  U njegovo doba smatralo se da klasična, njutnovska mehanika verno opisuje sve prirodne pojave mehanicizam.
 • 5. MEHANIČKI DETERMINIZAM  Ako su za sve čestice mehaničkog sistema poznati zakoni kretanja i početni uslovi (brzina i položaj u nekom trenutku t0), može se izračunati stanje sistema u bilo kom trenutku t – u budućnosti ili prošlosti.  Prost primer: ravnomerno ubrzano kretanje tela mase m pod dejstvom konstantne sile F : Dakle, iz nalazimo .  Uopšte: iz nalazimo . F t v m        m F tt tvtv    0 0      00 tt m F tvtv   0 tv  tv    00 , tvtx    tvtx ,
 • 6. APSOLUTNI (LAPLASOV) DETERMINIZAM  Biće (demon) koje bi poznavalo položaj i brzinu svake čestice u Svemiru u jednom trenutku moglo bi, uz pomoć zakona mehanike, da izračuna njihove brzine i položaje u svakom trenutku budućnosti i prošlosti. (Laplas 1814.; Ruđer Bošković još 1758!)  Ovakav demon (u suštini Superkompjuter!) mogao bi da predvidi bilo koji događaj, od nastanka do kraja sveta, uključujući i sve naše misli i akcije – jer, prema mehanicizmu, sve psihološke pojave mogu se svesti na mehaničke.  Dakle, slobodna volja je samo privid. Mi smo puki automati!
 • 7. DEPRIMIRAJUĆE! NO DA LI JE BAŠ TAKO?  Nije! Hajzenbergove relacije neodređenosti i kvantna mehanika svedoče o probabilističkoj, dakle slučajnoj prirodi fizičkih procesa u mikrosvetu: kvantna mehanika je suštinski statistička, indeterministička teorija ima nade za slobodnu volju! egzorcizam je uspešan!  Ali, da li je ovo dovoljan uslov za slobodnu volju? ...  Statističke metode koriste se i u klasičnoj fizici, onda kada nije moguće potpuno poznavanje stanja sistema, tj. kad je sistem složen. U ovakvom sistemu (npr. gasu), veze između srednjih, makroskopskih vrednosti veličina (P, T, N...) u zapremini V, date su zakonima termodinamike. 2 px
 • 8. DŽEJMS KLARK MAKSVEL (1831-1879)  Škotski fizičar, po Ajnštajnu najveći posle Njutna.  Osnivač klasične elektrodinamike: krajem 19. veka, u svojim čuvenim jednačinama je objedinio sve do tada poznate zakone elektriciteta i magnetizma. Predvideo postojanje elektromagnetnih talasa.  Bavio se, između ostalog, statističkom mehanikom i kinetičkom teorijom gasova.  Pokazao je na koji način se uspostavlja veza između statističke fizike, kao teorije koja opisuje mikro- stanje gasa, i termodinamike – teorije koja povezuje merljive, makroskopske veličine sistema.
 • 9. DVA OSNOVNA PRINCIPA TERMODINAMIKE: 1. Ukupna energija dovedena sistemu troši se na izvršeni rad i na povećanje unutrašnje energije sistema: Ovo je, jednostavno, Princip održanja energije! 2. Toplota se uvek prenosi sa tela više na telo niže temperature. Ili, alternativne formulacije: - Entropija izolovanog sistema uvek raste: ΔS ≥ 0. - Nije moguće pretvaranje toplote u rad bez gubitka energije. AUQ 
 • 10. MAKSVELOV DEMON: NAPAD NA II PRINCIP TERMODINAMIKE  Demon propušta na jednu stranu suda samo brze, “vruće” molekule gasa, a na drugu stranu sve molekule. Time on snižava entropiju gasa bez uloženog rada, narušavajući II Princip TD.  Maksvelova namera: da ukaže na statistički karakter zakona TD i na to da porast znanja o dinamici fizičkog sistema može dovesti do prestanka važenja ovakvih zakona.
 • 11. EGZORCIZAM MAKSVELOVOG DEMONA  Zabrinutost u redovima fizičara: ako “padnu” zakoni termodinamike, ništa više nije sigurno!  Mnogi pokušaji isterivanja demona pokazali su se neuspešnim, o mnogima se i dalje raspravlja.  Zilard i Briluen: demon mora da meri brzine molekula; pri tome on troši energiju i povećava entropiju, kompenzujući njeno smanjenje pri razdvajanju molekula.  Landauer: nužno je uključiti teoriju informacija. Prilikom (nužnog) brisanja starih podataka iz memorije demona oslobađa se toplota i raste entropija. Pri brisanju 1 bita oslobađa se kT ln2 džula energije – Landauerov princip.
 • 12. PA ŠTA FALI OVIM ARGUMENTIMA?  Dublja analiza pokazuje: sva predložena pobijanja Maksvelovog demona polaze od toga da II Princip TD nužno važi! Time argumenti protiv demona postaju kružni (cirkularni): II Princip važi zato što II Princip važi!  Dalje: demon se u svim ovim pobijanjima javlja kao deo sistema, pa svi argumenti važe za proširen sistem gas+demon, a ne za sam gas. Demon može biti računarom kontrolisana pregrada, polje sila i sl.  U ovakvim sistemima zaista uvek, trivijalno važi II Princip TD egzorcizam je besmislen! (e, ovo je neočekivano!)  Ako je demon izvan sistema (sistem nije izolovan), II Princip TD nema smisla primenjivati, ali se postavlja novo pitanje:  Šta ako pod demonom podrazumevamo svest, koja činom slobodne volje odlučuje o preraspodeli molekula gasa?
 • 13. SLOBODNA VOLJA, PONOVO!  Pokazali smo da su fizički zakoni na nivou mikrosveta statističke, slučajne, a ne determinističke prirode.  Ali ipak su u pitanju zakoni fizike. Ako su naše odluke diktirane samo zakonima fizike, makar oni ne bili deterministički, slobodna volja ne postoji! Sve je materijalno, sve je plod delovanja slepih fizičkih sila fizikalizam.  Ako svest deluje na materiju, na nepoznat način, ona se može shvatiti kao Maksvelov demon koji na fizički sistem deluje “spolja”: ne podleže fizičkim zakonima. dualizam.
 • 14. FIZIKALIZAM PROTIV DUALIZMA: POSTOJI LI SLOBODNA VOLJA?  Ishod ovog diskursa odlučuje o tome da li postoji slobodna volja, ili smo svi automati.  Ovo nije posao fizičara, već filozofa.  Ipak, nema kvalitetne rasprave ni na ovu, ni na mnoge druge filozofske teme bez fizičara, jer su samo oni dovoljno kompetentni da procene naučnu zasnovanost argumenata!  Fizičar predstavlja mnogo više od nekog ko samo “sedi i računa”. On je u stanju da promišlja najveće tajne postojanja!