SlideShare a Scribd company logo
De sjimpansee doet niet mee
Tim Vermeir
Jaarboek Energierecht 2012
Leuven, 23 mei 2013
Overzicht
• Verplichtingen nieuwbouw
• Groenestroomcertificaten
• Minimumsteun
• Verplichtingen leveranciers
VERPLICHTINGEN
NIEUWBOUW
Basis
• Richtlijn 2009/28: aandeel hernieuwbare
energie in bouwsector >
• Richtlijn 2010/31: onder EPB
onderzoeksverplichting naar alternatieve
energiesystemen
• Besluit 28 september 2012
Alternatieven
• Thermische installatie: > 0,02 m2 per m2
• PV-installatie: 7 kWh/jaar energie per m2
(10 kWh/jaar vanaf 1 januari 2016
• Biomassaketel, -kachel of -WKK
• Warmtepomp
• Aansluiting op stadsverwarming of –
koeling
• Of …
Participatie
• Ten belope van minstens 20 euro per m²
bruikbare vloeroppervlakte in een project
voor de productie van energie uit
hernieuwbare energiebronnen in de
provincie waar het gebouw zich bevindt of
in een aanpalende gemeente.
Opmerkingen
• Discussie over „nabijheid‟/„dichtbij‟
• Bewijs van participatie bij EPB-aangifte
• Hogere vereisten voor
– Collectieve wooneenheden
– School- en kantoorgebouwen
• Geen GSC meer voor installaties gebouwd
onder nieuwe regeling
GSC
Groenestroomcertificaten
• Begrippen
• Installaties met startdatum voor 1 januari
2013
• Installaties met startdatum na 1 januari
2013
• Niet-representatieve projecten
• Minimumsteun
Begrippen
• Startdatum
– Geen stedenbouwkundige of
milieuvergunning: datum van indienstneming
van de installatie;
– Wel stedenbouwkundige en/of
milieuvergunning:
• datum waarop aanvraag voor GSC toekenning is
ingediend
• datum waarop het project beschikt over
vergunning
Begrippen
• Startdatum van een project maakt
onderscheid tussen „nieuwe‟ en „lopende‟
projecten
• Startdatum van een installatie
– Oude regeling of nieuwe regeling
– Welke minimumsteun
Installaties < 2013
• Artikel 7.1.1, 1, Energiedecreet
– 1 GSC / 1 MWh
– “Een productie-installatie met startdatum voor
1 januari 2013 krijgt enkel
groenestroomcertificaten gedurende de
periode van tien jaar.”
– VREG: startdatum valt samen met datum van
oorspronkelijke aanvraag GSC
Installaties < 2013
• In principe 10 jaar
• Verlenging
– voor nog niet behaalde vollasturen
– voor afschrijvingstermijn nieuwe investeringen
< 2013
Installaties > 2013
• 1 GSC / 1 MWh * bandingfactor
gedurende afschrijvingsperiode
OT en BF
• Onrendabele top
– Parameters
• Investeringskosten
• Afschrijvingstermijn
• Brandstofkosten
• Elektriciteitsprijs
– Bijlagen III/1 en III/2
– Actualisering
• Bandingfactor : OT / bandingdeler
Schematisch overzicht
Installaties met startdatum voor 1
januari 2013
Installaties met startdatum na 1 januari
2013
Aantal GSC 1 per MWh geproduceerde elektriciteit 1 per MWh geproduceerde elektriciteit
vermenigvuldigd met de van
toepassing zijnde bandingfactor.
Periode toekenning GSC 10 jaar, die begint te lopen bij de
inwerkingstelling.
De afschrijvingsperiode die in de
berekeningsmethodiek van de OT
wordt gehanteerd.
Verlenging steunperiode Overblijvende vollasturen
Niet afgeschreven investeringen (2
keer 5 jaar). Het aantal GSC
toegekend in deze tweede hypothese
is gelijk aan 1 voor elke geproduceerde
MWh vermenigvuldigd met de voor die
installaties van toepassing zijnde
bandingfactor. Die is in dit geval gelijk
aan 1.
De Vlaamse Regering kan na afloop
van de oorspronkelijke steunperiode
dat een installatie in aanmerking komt
voor extra GSC.
Het aantal extra GSC dat wordt
toegekend voor elke MWh is gelijk aan
1 vermenigvuldigd met de van
toepassing zijnde BF. De BF is
maximaal gelijk aan Btot.
Minimumsteun Tussen 60 en 450 EUR/certificaat 93 EUR/certificaat
Niet-representatieve projecten
• Wat
– installaties voor zonne-energie met een maximaal AC-
vermogen van de omvormer(s) > 750 kW
– windenergie op land > 4 MWe/WT
– andere installaties > 20 Mwe
– kwalitatieve WKK-installaties > 50 MWe;
– Productie-installatie met startdatum voor 1 januari 2013
die reeds GSC ontvangt en die wordt omgebouwd tot een
kwalitatieve WKK-installatie met startdatum vanaf 1 januari
2013.
• Procedure
– Voorlopige BF
– Definitieve BF
Overige
• Artikel 6.2/1.2, 5, Energiebesluit
MINIMUMSTEUN
Voor 1 januari 2013
Technologie Minimumprijs per groenestroomcertificaat (euro/MWh)
Installatie in dienst
voor 01/01/2010
Installatie in dienst
vanaf 01/01/2010
Installatie in dienst
vanaf 01/01/2012
Windenergie op land, biomassa en biogas
(organisch-biologische stoffen)
80 90 90
Organisch-biologisch deel van restafval,
stortgas (vergisting van organisch-biologische
stoffen in stortplaatsen) en biogas uit afval- of
rioolwaterzuiveringsslib
80 60 60
Biogas uit vergisting van hoofdzakelijk mest-
en/of land- en tuinbouwgerelateerde stromen
(agrarische stromen) biogas uit GFT-vergisting
met compostering
100 100
110 (geen
ecologiepremie)
100 (ecologiepremie
ontvangen)
Waterkracht, getijden- en golfslagenergie,
aardwarmte
95 90 90
Andere technieken 0 60 60
Voor 1 januari 2013 (PV)
Datum indienstname Maximum 250 kW Maximum 250 kW
2006-2009 450 euro 450 euro
2010 350 euro 350 euro
januari tem juni 2011 330 euro 330 euro
juli tem september 2011 300 euro 240 euro
oktober tem december 2011 270 euro 150 euro
januari tem maart 2012 250 euro 90 euro
april tem juni 2012 230 euro 90 euro
juli 2012 210 euro 90 euro
augustus tem december 2012 90 euro 90 euro
Na 1 januari 2013
93 EUR / GSC
Federale minimumsteun
• KB 21 december 2012
• Offshore
– 106 EUR/GSC
– 90 EUR/GSC
• PV (voor 01/08/2012): 150 EUR/GSC
– “zonder afbreuk te doen aan de verworven
rechten van producenten die zonne-energie”
Uitbreiding Vlaamse minimumsteun
• GwH 30 oktober 2012
– “B.5.2. Hoewel dat systeem, in de mate waarin het een rol
speelt, kan rechtvaardigen dat de minimumsteun voor
hernieuwbare energie geïnjecteerd in het transmissienet lager
ligt dan de minimumsteun voor hernieuwbare energie
geïnjecteerd in het distributienet, kan het niet rechtvaardigen dat
voor de hernieuwbare energie geïnjecteerd in het transmissienet
geen enkel recht op minimumsteun bestaat.”
– “B.4.4. Installaties die zijn aangesloten op het distributienet,
verschillen in wezen nochtans niet van installaties die zijn
aangesloten op het transmissienet. Beide installaties zijn immers
gelegen in het Vlaamse Gewest, produceren hernieuwbare
energie op grond van dezelfde technologieën en wekken
bijgevolg energie op die even duurzaam is.”
• Handhaving van de gevolgen tot 1 juli 2013
Uitbreiding Vlaamse minimumsteun
• Optimalisatiedecreet wijzigt artikel 7.1.6, 3,
Energiedecreet
“De netbeheerder die overeenkomstig de federale
Elektriciteitswet ook als transmissienetbeheerder is
aangewezen, kent voor installaties die aangesloten zijn
op het transmissienet, of voor installaties in
eilandwerking, een minimumsteun, als bepaald in
paragraaf 1, toe per overgedragen
groenestroomcertificaat dat werd toegekend ter uitvoering
van artikel 7.1.1. Voor installaties met startdatum voor 1
januari 2013 geldt deze verplichting enkel voor
groenestroomcertificaten toegekend vanaf 1 juli 2013. ”
VERPLICHTINGEN
LEVERANCIERS
Verplichtingen leveranciers
• Gr Ev Btot
– Ev = q afgenomen elektriciteit (in MWh) in jaar
n–1 op afnamepunten waarop persoon
geregistreerd stond als toegangshouder
– Gr = 0,14 in 2013 - 0,155 in 2014 - 0,168 in
2015 tot 0,205 in 2020
– Btot = q toegekende GSC in jaar n-2 / totale
productie elektriciteit uit hernieuwbare
energiebronnen in jaar n-2)
Verplichtingen leveranciers 2013
aantal in te leveren groenestroomcertificaten
= (afgenomen elektriciteit binnen de
toegangsperimeter van de toegangshouder
of verkochte elektriciteit door een
leverancier in Vlaanderen) * 0,14 * Btot 2011
(0,8613)
Vermindering voor grote afnemers
In te leveren GSC van de afnameschijf in MWh en
pro rata van de hoeveelheid afgenomen elektriciteit
>1000 en <20000 MWh 40,00% (NACE-BEL 2008 05-33 (industrie en winning
van delfstoffen) [46391 (niet-gespecialiseerde
groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen) en
52100 (opslag in koelpakhuizen en overige opslag)]
>20000 en <100000 MWh 75,00%
>100000 MWh en <
250000 MWh
80,00%
> 250 000 MWh 98,00%
> 5 GWh Hoeveelheid elektriciteit waarvoor door grote
verbruikers of gegroepeerde verbruikers met een
totaal verbruik van meer dan 5 GWh in naam van de
certificaatplichtige GSC werden ingediend
Vermindering grote afnemers
• Quid gesloten distributienetten?
• Erkende GDN
• Niet-erkende GDN
Boetes
Boete (per ontbrekende GSC) Periode
125 euro Tot en met 31 maart 2012
118 euro Op 31 maart 2013
100 euro Na 31 maart 2013
Kostendoorrekening
• Flash back – oktober 2011
• Artikel 7.1.5 Energiedecreet
• Artikel 20quater Elektriciteitswet
Kostendoorrekening
Vlaanderen Federaal
Kostprijs gewogen gemiddelde kost per
GSC
marktprijs van de certificaten
+ forfaitaire transactiekost
Klant Alle klanten Huishoudelijke afnemers en
KMO‟s
Sanctie Administratieve geldboete die
gelijk is aan de te veel
doorgerekende of de te hoge, op
de factuur vermelde kosten,
vermenigvuldigd met twee
Crediteren van de afnemers
Administratieve geldboete tot
150.000 euro
Kostendoorrekening en
bevoegdheidsverdeling
• Gewestelijk (artikel 6, 1, VII, eerste lid, f) en h))
• Federaal
– Tarieven (artikel 6, 1, VII, derde lid, d)
• Zie Parl. St. Kamer, BZ 1988, nr. 516/6, p. 145
– Bescherming verbruikers (art. 6, 1, IV, vierde lid, 2 )
– Handelspraktijken (artikel 6, 1, IV, vijfde lid, 4 )
– Prijs- en inkomensbeleid (artikel 6, 1, VI, 3 )
• GwH 12 juli 2012
DANK VOOR UW AANDACHT
Tim Vermeir
Blixt
Congresstraat 47
1000 Brussel
tim.vermeir@blixtlaw.eu
www.belgischenergierecht.info

More Related Content

What's hot

Vboi congres 2014 warmtewet
Vboi congres 2014 warmtewetVboi congres 2014 warmtewet
Vboi congres 2014 warmtewetJoes Asten van
 
De ware kosten en baten van conventionele en hernieuwbare energie
De ware kosten en baten van conventionele en hernieuwbare energieDe ware kosten en baten van conventionele en hernieuwbare energie
De ware kosten en baten van conventionele en hernieuwbare energie
Eneco Belgium
 
Jan desmet | Batterijopslag bij net-interactieve systemen
Jan desmet | Batterijopslag bij net-interactieve systemenJan desmet | Batterijopslag bij net-interactieve systemen
Jan desmet | Batterijopslag bij net-interactieve systemen
Greenbridge nv
 
Seminar zonprojecten en vastgoed 23 september
Seminar zonprojecten en vastgoed 23 septemberSeminar zonprojecten en vastgoed 23 september
Seminar zonprojecten en vastgoed 23 september
AKD
 
Seminar zonprojecten en vastgoed 26 september
Seminar zonprojecten en vastgoed 26 septemberSeminar zonprojecten en vastgoed 26 september
Seminar zonprojecten en vastgoed 26 september
AKD
 
Lars Meindert - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Lars Meindert - Ministerie van Economische Zaken en KlimaatLars Meindert - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Lars Meindert - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Dutch Power
 
Decentrale Energieproductie
Decentrale EnergieproductieDecentrale Energieproductie
Decentrale Energieproductie
Tim Vermeir
 

What's hot (8)

De energiemarkt in NL
De energiemarkt in NLDe energiemarkt in NL
De energiemarkt in NL
 
Vboi congres 2014 warmtewet
Vboi congres 2014 warmtewetVboi congres 2014 warmtewet
Vboi congres 2014 warmtewet
 
De ware kosten en baten van conventionele en hernieuwbare energie
De ware kosten en baten van conventionele en hernieuwbare energieDe ware kosten en baten van conventionele en hernieuwbare energie
De ware kosten en baten van conventionele en hernieuwbare energie
 
Jan desmet | Batterijopslag bij net-interactieve systemen
Jan desmet | Batterijopslag bij net-interactieve systemenJan desmet | Batterijopslag bij net-interactieve systemen
Jan desmet | Batterijopslag bij net-interactieve systemen
 
Seminar zonprojecten en vastgoed 23 september
Seminar zonprojecten en vastgoed 23 septemberSeminar zonprojecten en vastgoed 23 september
Seminar zonprojecten en vastgoed 23 september
 
Seminar zonprojecten en vastgoed 26 september
Seminar zonprojecten en vastgoed 26 septemberSeminar zonprojecten en vastgoed 26 september
Seminar zonprojecten en vastgoed 26 september
 
Lars Meindert - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Lars Meindert - Ministerie van Economische Zaken en KlimaatLars Meindert - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Lars Meindert - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 
Decentrale Energieproductie
Decentrale EnergieproductieDecentrale Energieproductie
Decentrale Energieproductie
 

Viewers also liked

Powerpointtema4
Powerpointtema4Powerpointtema4
Powerpointtema4
vitita
 
Comert Hazliu
Comert HazliuComert Hazliu
Comert Hazliusalieeri
 
有關財富的成功故事
有關財富的成功故事有關財富的成功故事
有關財富的成功故事Peter Chan
 
Teenroom
TeenroomTeenroom
Teenroom
Racquel Fout
 
Deshiroj Te Pendohem Por
Deshiroj Te Pendohem PorDeshiroj Te Pendohem Por
Deshiroj Te Pendohem Porguestef339
 
Client pres
Client presClient pres
Client pres
Racquel Fout
 
Egypt
EgyptEgypt
MEMORIA CLUB DE LECTURA EN PORTUGUÉS
MEMORIA CLUB DE LECTURA EN PORTUGUÉSMEMORIA CLUB DE LECTURA EN PORTUGUÉS
MEMORIA CLUB DE LECTURA EN PORTUGUÉS
Anxos bibliotequeira
 
你為何需要乳清蛋白? 你為何需要 IsaPro?
你為何需要乳清蛋白? 你為何需要 IsaPro?你為何需要乳清蛋白? 你為何需要 IsaPro?
你為何需要乳清蛋白? 你為何需要 IsaPro?
Peter Chan
 
Foss Business SFD 2010
Foss Business SFD 2010Foss Business SFD 2010
Foss Business SFD 2010
Nasser Ghanemzadeh
 
Sensation and Perception
Sensation and PerceptionSensation and Perception
Sensation and Perception
Mypzi
 
Hiway%20 Etoquette[1]
Hiway%20 Etoquette[1]Hiway%20 Etoquette[1]
Hiway%20 Etoquette[1]
Muthuraja JanakiRama
 
PHOENIX: The Hospital Case Mgmt Co
PHOENIX: The Hospital Case Mgmt CoPHOENIX: The Hospital Case Mgmt Co
PHOENIX: The Hospital Case Mgmt Co
stefanid
 
Informe de 2ª avaliación 2015 16
Informe de 2ª avaliación 2015 16Informe de 2ª avaliación 2015 16
Informe de 2ª avaliación 2015 16
Anxos bibliotequeira
 
We are damaging the ecosystem
We are damaging the ecosystemWe are damaging the ecosystem
We are damaging the ecosystem
vitita
 
My planet is called the earth
My planet is called the earthMy planet is called the earth
My planet is called the earth
vitita
 
پشته ناب
پشته نابپشته ناب
پشته ناب
Nasser Ghanemzadeh
 
Select Sys Services
Select Sys ServicesSelect Sys Services
Select Sys Services
Anas
 
Present simple
Present simplePresent simple
Present simple
vitita
 

Viewers also liked (20)

Powerpointtema4
Powerpointtema4Powerpointtema4
Powerpointtema4
 
Comert Hazliu
Comert HazliuComert Hazliu
Comert Hazliu
 
有關財富的成功故事
有關財富的成功故事有關財富的成功故事
有關財富的成功故事
 
Teenroom
TeenroomTeenroom
Teenroom
 
Deshiroj Te Pendohem Por
Deshiroj Te Pendohem PorDeshiroj Te Pendohem Por
Deshiroj Te Pendohem Por
 
Client pres
Client presClient pres
Client pres
 
Egypt
EgyptEgypt
Egypt
 
MEMORIA CLUB DE LECTURA EN PORTUGUÉS
MEMORIA CLUB DE LECTURA EN PORTUGUÉSMEMORIA CLUB DE LECTURA EN PORTUGUÉS
MEMORIA CLUB DE LECTURA EN PORTUGUÉS
 
你為何需要乳清蛋白? 你為何需要 IsaPro?
你為何需要乳清蛋白? 你為何需要 IsaPro?你為何需要乳清蛋白? 你為何需要 IsaPro?
你為何需要乳清蛋白? 你為何需要 IsaPro?
 
Foss Business SFD 2010
Foss Business SFD 2010Foss Business SFD 2010
Foss Business SFD 2010
 
Sensation and Perception
Sensation and PerceptionSensation and Perception
Sensation and Perception
 
Hiway%20 Etoquette[1]
Hiway%20 Etoquette[1]Hiway%20 Etoquette[1]
Hiway%20 Etoquette[1]
 
PHOENIX: The Hospital Case Mgmt Co
PHOENIX: The Hospital Case Mgmt CoPHOENIX: The Hospital Case Mgmt Co
PHOENIX: The Hospital Case Mgmt Co
 
Informe de 2ª avaliación 2015 16
Informe de 2ª avaliación 2015 16Informe de 2ª avaliación 2015 16
Informe de 2ª avaliación 2015 16
 
Valoración de lectura
Valoración de lecturaValoración de lectura
Valoración de lectura
 
We are damaging the ecosystem
We are damaging the ecosystemWe are damaging the ecosystem
We are damaging the ecosystem
 
My planet is called the earth
My planet is called the earthMy planet is called the earth
My planet is called the earth
 
پشته ناب
پشته نابپشته ناب
پشته ناب
 
Select Sys Services
Select Sys ServicesSelect Sys Services
Select Sys Services
 
Present simple
Present simplePresent simple
Present simple
 

Similar to De sjimpansee doet niet mee

proPellets
proPelletsproPellets
proPellets
propellets
 
Presentatie Energie Uraad 15 Juni 2010
Presentatie Energie Uraad  15 Juni 2010Presentatie Energie Uraad  15 Juni 2010
Presentatie Energie Uraad 15 Juni 2010bergk101
 
Presentatie zonne energie
Presentatie zonne energiePresentatie zonne energie
Presentatie zonne energieLTO_Commerce
 
Ws1 1 presentatie infrax
Ws1 1 presentatie infraxWs1 1 presentatie infrax
Syllabus IA Warm Water heruitgevonden
Syllabus IA Warm Water heruitgevondenSyllabus IA Warm Water heruitgevonden
Syllabus IA Warm Water heruitgevonden
Jo Kusseneers
 
Energie(Prestatie) en de advocaat
Energie(Prestatie) en de advocaatEnergie(Prestatie) en de advocaat
Energie(Prestatie) en de advocaat
Tim Vermeir
 
Financiële analyse van 2 investeringsprojecten
Financiële analyse van 2 investeringsprojectenFinanciële analyse van 2 investeringsprojecten
Financiële analyse van 2 investeringsprojecten
Lode Denecker
 
Presentatie Een verwarmingsinstallatie in evenwicht
Presentatie Een verwarmingsinstallatie in evenwichtPresentatie Een verwarmingsinstallatie in evenwicht
Presentatie Een verwarmingsinstallatie in evenwicht
Bouwunie vzw
 
IRIS-systeem behulpzaam bij voldoen aan nieuwe BENG-normering
IRIS-systeem behulpzaam bij voldoen aan nieuwe BENG-normeringIRIS-systeem behulpzaam bij voldoen aan nieuwe BENG-normering
IRIS-systeem behulpzaam bij voldoen aan nieuwe BENG-normering
duurzame verhalen
 
Workshop 3 - Gijs Verhoeven TUE - Daniel Bakker KWR Water - Jan Pellis TROEF
Workshop 3 - Gijs Verhoeven TUE - Daniel Bakker KWR Water - Jan Pellis TROEFWorkshop 3 - Gijs Verhoeven TUE - Daniel Bakker KWR Water - Jan Pellis TROEF
Workshop 3 - Gijs Verhoeven TUE - Daniel Bakker KWR Water - Jan Pellis TROEF
Dutch Power
 
Themadag 17 september - Samenspel
Themadag 17 september - SamenspelThemadag 17 september - Samenspel
Themadag 17 september - Samenspel
Dutch Power
 
Senertec dachs
Senertec dachsSenertec dachs
Senertec dachs
Wim Slowack
 
Iir Jurisprudentiedag
Iir JurisprudentiedagIir Jurisprudentiedag
Iir Jurisprudentiedagweerokoster
 
Groenregeling na update ubouw nieuwbouw en renovatie
Groenregeling na update ubouw nieuwbouw en renovatieGroenregeling na update ubouw nieuwbouw en renovatie
Groenregeling na update ubouw nieuwbouw en renovatie
Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl)
 
De EPB wetgeving in het Brussels gewest
De EPB wetgeving in het Brussels gewestDe EPB wetgeving in het Brussels gewest
De EPB wetgeving in het Brussels gewest
Centre Urbain - Stadswinkel
 
Warmtewet
WarmtewetWarmtewet
Just van Lidth de Jeude - Ministerie VROM
Just van Lidth de Jeude - Ministerie VROMJust van Lidth de Jeude - Ministerie VROM
Just van Lidth de Jeude - Ministerie VROMlenteakkoord
 
Duurzame energie en waterwinning op huishoudelijk niveau
Duurzame energie en waterwinning op huishoudelijk niveauDuurzame energie en waterwinning op huishoudelijk niveau
Duurzame energie en waterwinning op huishoudelijk niveauFrederikVO
 

Similar to De sjimpansee doet niet mee (20)

proPellets
proPelletsproPellets
proPellets
 
Groepsaankoop energie &rsquo;groot&rsquo; verbruik
Groepsaankoop energie &rsquo;groot&rsquo; verbruikGroepsaankoop energie &rsquo;groot&rsquo; verbruik
Groepsaankoop energie &rsquo;groot&rsquo; verbruik
 
Presentatie Energie Uraad 15 Juni 2010
Presentatie Energie Uraad  15 Juni 2010Presentatie Energie Uraad  15 Juni 2010
Presentatie Energie Uraad 15 Juni 2010
 
Presentatie zonne energie
Presentatie zonne energiePresentatie zonne energie
Presentatie zonne energie
 
Ws1 1 presentatie infrax
Ws1 1 presentatie infraxWs1 1 presentatie infrax
Ws1 1 presentatie infrax
 
Syllabus IA Warm Water heruitgevonden
Syllabus IA Warm Water heruitgevondenSyllabus IA Warm Water heruitgevonden
Syllabus IA Warm Water heruitgevonden
 
Energie(Prestatie) en de advocaat
Energie(Prestatie) en de advocaatEnergie(Prestatie) en de advocaat
Energie(Prestatie) en de advocaat
 
Financiële analyse van 2 investeringsprojecten
Financiële analyse van 2 investeringsprojectenFinanciële analyse van 2 investeringsprojecten
Financiële analyse van 2 investeringsprojecten
 
Presentatie Een verwarmingsinstallatie in evenwicht
Presentatie Een verwarmingsinstallatie in evenwichtPresentatie Een verwarmingsinstallatie in evenwicht
Presentatie Een verwarmingsinstallatie in evenwicht
 
IRIS-systeem behulpzaam bij voldoen aan nieuwe BENG-normering
IRIS-systeem behulpzaam bij voldoen aan nieuwe BENG-normeringIRIS-systeem behulpzaam bij voldoen aan nieuwe BENG-normering
IRIS-systeem behulpzaam bij voldoen aan nieuwe BENG-normering
 
Workshop 3 - Gijs Verhoeven TUE - Daniel Bakker KWR Water - Jan Pellis TROEF
Workshop 3 - Gijs Verhoeven TUE - Daniel Bakker KWR Water - Jan Pellis TROEFWorkshop 3 - Gijs Verhoeven TUE - Daniel Bakker KWR Water - Jan Pellis TROEF
Workshop 3 - Gijs Verhoeven TUE - Daniel Bakker KWR Water - Jan Pellis TROEF
 
Senertec dachs
Senertec dachsSenertec dachs
Senertec dachs
 
Themadag 17 september - Samenspel
Themadag 17 september - SamenspelThemadag 17 september - Samenspel
Themadag 17 september - Samenspel
 
Senertec dachs
Senertec dachsSenertec dachs
Senertec dachs
 
Iir Jurisprudentiedag
Iir JurisprudentiedagIir Jurisprudentiedag
Iir Jurisprudentiedag
 
Groenregeling na update ubouw nieuwbouw en renovatie
Groenregeling na update ubouw nieuwbouw en renovatieGroenregeling na update ubouw nieuwbouw en renovatie
Groenregeling na update ubouw nieuwbouw en renovatie
 
De EPB wetgeving in het Brussels gewest
De EPB wetgeving in het Brussels gewestDe EPB wetgeving in het Brussels gewest
De EPB wetgeving in het Brussels gewest
 
Warmtewet
WarmtewetWarmtewet
Warmtewet
 
Just van Lidth de Jeude - Ministerie VROM
Just van Lidth de Jeude - Ministerie VROMJust van Lidth de Jeude - Ministerie VROM
Just van Lidth de Jeude - Ministerie VROM
 
Duurzame energie en waterwinning op huishoudelijk niveau
Duurzame energie en waterwinning op huishoudelijk niveauDuurzame energie en waterwinning op huishoudelijk niveau
Duurzame energie en waterwinning op huishoudelijk niveau
 

De sjimpansee doet niet mee

 • 1. De sjimpansee doet niet mee Tim Vermeir Jaarboek Energierecht 2012 Leuven, 23 mei 2013
 • 2. Overzicht • Verplichtingen nieuwbouw • Groenestroomcertificaten • Minimumsteun • Verplichtingen leveranciers
 • 4. Basis • Richtlijn 2009/28: aandeel hernieuwbare energie in bouwsector > • Richtlijn 2010/31: onder EPB onderzoeksverplichting naar alternatieve energiesystemen • Besluit 28 september 2012
 • 5. Alternatieven • Thermische installatie: > 0,02 m2 per m2 • PV-installatie: 7 kWh/jaar energie per m2 (10 kWh/jaar vanaf 1 januari 2016 • Biomassaketel, -kachel of -WKK • Warmtepomp • Aansluiting op stadsverwarming of – koeling • Of …
 • 6. Participatie • Ten belope van minstens 20 euro per m² bruikbare vloeroppervlakte in een project voor de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen in de provincie waar het gebouw zich bevindt of in een aanpalende gemeente.
 • 7. Opmerkingen • Discussie over „nabijheid‟/„dichtbij‟ • Bewijs van participatie bij EPB-aangifte • Hogere vereisten voor – Collectieve wooneenheden – School- en kantoorgebouwen • Geen GSC meer voor installaties gebouwd onder nieuwe regeling
 • 8. GSC
 • 9. Groenestroomcertificaten • Begrippen • Installaties met startdatum voor 1 januari 2013 • Installaties met startdatum na 1 januari 2013 • Niet-representatieve projecten • Minimumsteun
 • 10. Begrippen • Startdatum – Geen stedenbouwkundige of milieuvergunning: datum van indienstneming van de installatie; – Wel stedenbouwkundige en/of milieuvergunning: • datum waarop aanvraag voor GSC toekenning is ingediend • datum waarop het project beschikt over vergunning
 • 11. Begrippen • Startdatum van een project maakt onderscheid tussen „nieuwe‟ en „lopende‟ projecten • Startdatum van een installatie – Oude regeling of nieuwe regeling – Welke minimumsteun
 • 12. Installaties < 2013 • Artikel 7.1.1, 1, Energiedecreet – 1 GSC / 1 MWh – “Een productie-installatie met startdatum voor 1 januari 2013 krijgt enkel groenestroomcertificaten gedurende de periode van tien jaar.” – VREG: startdatum valt samen met datum van oorspronkelijke aanvraag GSC
 • 13. Installaties < 2013 • In principe 10 jaar • Verlenging – voor nog niet behaalde vollasturen – voor afschrijvingstermijn nieuwe investeringen < 2013
 • 14. Installaties > 2013 • 1 GSC / 1 MWh * bandingfactor gedurende afschrijvingsperiode
 • 15. OT en BF • Onrendabele top – Parameters • Investeringskosten • Afschrijvingstermijn • Brandstofkosten • Elektriciteitsprijs – Bijlagen III/1 en III/2 – Actualisering • Bandingfactor : OT / bandingdeler
 • 16. Schematisch overzicht Installaties met startdatum voor 1 januari 2013 Installaties met startdatum na 1 januari 2013 Aantal GSC 1 per MWh geproduceerde elektriciteit 1 per MWh geproduceerde elektriciteit vermenigvuldigd met de van toepassing zijnde bandingfactor. Periode toekenning GSC 10 jaar, die begint te lopen bij de inwerkingstelling. De afschrijvingsperiode die in de berekeningsmethodiek van de OT wordt gehanteerd. Verlenging steunperiode Overblijvende vollasturen Niet afgeschreven investeringen (2 keer 5 jaar). Het aantal GSC toegekend in deze tweede hypothese is gelijk aan 1 voor elke geproduceerde MWh vermenigvuldigd met de voor die installaties van toepassing zijnde bandingfactor. Die is in dit geval gelijk aan 1. De Vlaamse Regering kan na afloop van de oorspronkelijke steunperiode dat een installatie in aanmerking komt voor extra GSC. Het aantal extra GSC dat wordt toegekend voor elke MWh is gelijk aan 1 vermenigvuldigd met de van toepassing zijnde BF. De BF is maximaal gelijk aan Btot. Minimumsteun Tussen 60 en 450 EUR/certificaat 93 EUR/certificaat
 • 17. Niet-representatieve projecten • Wat – installaties voor zonne-energie met een maximaal AC- vermogen van de omvormer(s) > 750 kW – windenergie op land > 4 MWe/WT – andere installaties > 20 Mwe – kwalitatieve WKK-installaties > 50 MWe; – Productie-installatie met startdatum voor 1 januari 2013 die reeds GSC ontvangt en die wordt omgebouwd tot een kwalitatieve WKK-installatie met startdatum vanaf 1 januari 2013. • Procedure – Voorlopige BF – Definitieve BF
 • 18. Overige • Artikel 6.2/1.2, 5, Energiebesluit
 • 20. Voor 1 januari 2013 Technologie Minimumprijs per groenestroomcertificaat (euro/MWh) Installatie in dienst voor 01/01/2010 Installatie in dienst vanaf 01/01/2010 Installatie in dienst vanaf 01/01/2012 Windenergie op land, biomassa en biogas (organisch-biologische stoffen) 80 90 90 Organisch-biologisch deel van restafval, stortgas (vergisting van organisch-biologische stoffen in stortplaatsen) en biogas uit afval- of rioolwaterzuiveringsslib 80 60 60 Biogas uit vergisting van hoofdzakelijk mest- en/of land- en tuinbouwgerelateerde stromen (agrarische stromen) biogas uit GFT-vergisting met compostering 100 100 110 (geen ecologiepremie) 100 (ecologiepremie ontvangen) Waterkracht, getijden- en golfslagenergie, aardwarmte 95 90 90 Andere technieken 0 60 60
 • 21. Voor 1 januari 2013 (PV) Datum indienstname Maximum 250 kW Maximum 250 kW 2006-2009 450 euro 450 euro 2010 350 euro 350 euro januari tem juni 2011 330 euro 330 euro juli tem september 2011 300 euro 240 euro oktober tem december 2011 270 euro 150 euro januari tem maart 2012 250 euro 90 euro april tem juni 2012 230 euro 90 euro juli 2012 210 euro 90 euro augustus tem december 2012 90 euro 90 euro
 • 22. Na 1 januari 2013 93 EUR / GSC
 • 23. Federale minimumsteun • KB 21 december 2012 • Offshore – 106 EUR/GSC – 90 EUR/GSC • PV (voor 01/08/2012): 150 EUR/GSC – “zonder afbreuk te doen aan de verworven rechten van producenten die zonne-energie”
 • 24. Uitbreiding Vlaamse minimumsteun • GwH 30 oktober 2012 – “B.5.2. Hoewel dat systeem, in de mate waarin het een rol speelt, kan rechtvaardigen dat de minimumsteun voor hernieuwbare energie geïnjecteerd in het transmissienet lager ligt dan de minimumsteun voor hernieuwbare energie geïnjecteerd in het distributienet, kan het niet rechtvaardigen dat voor de hernieuwbare energie geïnjecteerd in het transmissienet geen enkel recht op minimumsteun bestaat.” – “B.4.4. Installaties die zijn aangesloten op het distributienet, verschillen in wezen nochtans niet van installaties die zijn aangesloten op het transmissienet. Beide installaties zijn immers gelegen in het Vlaamse Gewest, produceren hernieuwbare energie op grond van dezelfde technologieën en wekken bijgevolg energie op die even duurzaam is.” • Handhaving van de gevolgen tot 1 juli 2013
 • 25. Uitbreiding Vlaamse minimumsteun • Optimalisatiedecreet wijzigt artikel 7.1.6, 3, Energiedecreet “De netbeheerder die overeenkomstig de federale Elektriciteitswet ook als transmissienetbeheerder is aangewezen, kent voor installaties die aangesloten zijn op het transmissienet, of voor installaties in eilandwerking, een minimumsteun, als bepaald in paragraaf 1, toe per overgedragen groenestroomcertificaat dat werd toegekend ter uitvoering van artikel 7.1.1. Voor installaties met startdatum voor 1 januari 2013 geldt deze verplichting enkel voor groenestroomcertificaten toegekend vanaf 1 juli 2013. ”
 • 27. Verplichtingen leveranciers • Gr Ev Btot – Ev = q afgenomen elektriciteit (in MWh) in jaar n–1 op afnamepunten waarop persoon geregistreerd stond als toegangshouder – Gr = 0,14 in 2013 - 0,155 in 2014 - 0,168 in 2015 tot 0,205 in 2020 – Btot = q toegekende GSC in jaar n-2 / totale productie elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen in jaar n-2)
 • 28. Verplichtingen leveranciers 2013 aantal in te leveren groenestroomcertificaten = (afgenomen elektriciteit binnen de toegangsperimeter van de toegangshouder of verkochte elektriciteit door een leverancier in Vlaanderen) * 0,14 * Btot 2011 (0,8613)
 • 29. Vermindering voor grote afnemers In te leveren GSC van de afnameschijf in MWh en pro rata van de hoeveelheid afgenomen elektriciteit >1000 en <20000 MWh 40,00% (NACE-BEL 2008 05-33 (industrie en winning van delfstoffen) [46391 (niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen) en 52100 (opslag in koelpakhuizen en overige opslag)] >20000 en <100000 MWh 75,00% >100000 MWh en < 250000 MWh 80,00% > 250 000 MWh 98,00% > 5 GWh Hoeveelheid elektriciteit waarvoor door grote verbruikers of gegroepeerde verbruikers met een totaal verbruik van meer dan 5 GWh in naam van de certificaatplichtige GSC werden ingediend
 • 30. Vermindering grote afnemers • Quid gesloten distributienetten? • Erkende GDN • Niet-erkende GDN
 • 31. Boetes Boete (per ontbrekende GSC) Periode 125 euro Tot en met 31 maart 2012 118 euro Op 31 maart 2013 100 euro Na 31 maart 2013
 • 32. Kostendoorrekening • Flash back – oktober 2011 • Artikel 7.1.5 Energiedecreet • Artikel 20quater Elektriciteitswet
 • 33. Kostendoorrekening Vlaanderen Federaal Kostprijs gewogen gemiddelde kost per GSC marktprijs van de certificaten + forfaitaire transactiekost Klant Alle klanten Huishoudelijke afnemers en KMO‟s Sanctie Administratieve geldboete die gelijk is aan de te veel doorgerekende of de te hoge, op de factuur vermelde kosten, vermenigvuldigd met twee Crediteren van de afnemers Administratieve geldboete tot 150.000 euro
 • 34. Kostendoorrekening en bevoegdheidsverdeling • Gewestelijk (artikel 6, 1, VII, eerste lid, f) en h)) • Federaal – Tarieven (artikel 6, 1, VII, derde lid, d) • Zie Parl. St. Kamer, BZ 1988, nr. 516/6, p. 145 – Bescherming verbruikers (art. 6, 1, IV, vierde lid, 2 ) – Handelspraktijken (artikel 6, 1, IV, vijfde lid, 4 ) – Prijs- en inkomensbeleid (artikel 6, 1, VI, 3 ) • GwH 12 juli 2012
 • 35. DANK VOOR UW AANDACHT Tim Vermeir Blixt Congresstraat 47 1000 Brussel tim.vermeir@blixtlaw.eu www.belgischenergierecht.info