SlideShare a Scribd company logo
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno
  „Škola pre život v treťom tisícročí“
               03 Words.wma
 racionalizácia siete škôl v meste
 reforma školstva, školské vzdelávacie
 programy
 projekt OPV „Premena tradičnej školy na
 modernú“
         Ako sa zmenila moja škola
 potreba prežiť
 a presadiť sa
 ukázať, že sme

 skutočne škola
 so zaujímavou
 ponukou


          Ako sa zmenila moja škola
 Koncepcia školy
 Analýza školy

 Strategický plán

 Realizačný plán

 Úlohy na splnenie cieľov
        Ako sa zmenila moja škola
Škola pre deti – vychovávame šťastné a
úspešné, moderne vzdelávané deti, ktoré sú
jazykovo zdatné a rozvíjajú svoj matematický aj
športový talent.
         Ako sa zmenila moja škola
Vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho programu, skúseností, tradícií,
požiadavky rodičov, dlhodobo dosahovaných výsledkov a koncepcie
rozvoja školy, orientovala škola svoj Školský vzdelávací program
v prvom rade na:
    posilnenie vyučovania prírodovedných predmetov – matematiky,
    prírodovedy, biológie, fyziky, chémie
    poskytnutie kvalitného jazykového vzdelania so zavedením
    angličtiny od 1. ročníka
    posilnením športu – so zameraním na futbal a gymnastiku
    posilnením o informatickú výchovu a informatiku.

Na tomto základe sú posilnené povinné predmety a vytvorené nové
voliteľné predmety ako na prvom, tak na druhom stupni.


              Ako sa zmenila moja škola
Ako sa zmenila moja škola
Ako sa zmenila moja škola
  zavádzanie anglického jazyka pomocou       metódy
  obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania CLIL
  (Content and Language Integrated Learning). CLIL
  môže žiakom rôzneho veku ponúknuť prirodzenú
  situáciu pre rozvoj jazyka a toto prirodzené používanie
  jazyka môže podporiť motiváciu a túžbu po učení sa
  jazykov. Žiaci sa tak prestanú sústrediť na jazyk a začnú
  sa zameriavať iba na vyučovaný predmet. V CLIL-e je
  vyučovanie jazykov a iných predmetov navzájom
  prepojené. V triedach 1. a 2. ročníka       zároveň
  oboznamujeme žiakov so základmi komunikácie v
  anglickom jazyku aj na iných hodinách.
  povinné vyučovanie AJ od 3. ročníka ZŠ

             Ako sa zmenila moja škola
  Informatická výchova sa
  učí od 1. ročníka
    Vyučovanie môžeme už od
    1.ročníka obohatiť o
    najmodernejšie informačné
    technológie a zároveň naučili
    žiakov využívať počítač a
    internet na vlastné vzdelávanie.
    Počítače, notebooky žiaci
    používajú na rôznych
    vyučovacích hodinách.

             Ako sa zmenila moja škola
Ako sa zmenila moja škola
  Kurzy pohybovej prípravy v každom ročníku
  1.st.
  - v rámci prierezovej témy Ochrana človeka a
  zdravia:
    korčuliarsky v rozsahu 16 hodín
    plavecký v rozsahu   10 hodín
    lyžiarsky v rozsahu  20 hodín

  Finančne na organizáciu kurzov prispieva aj Rada
  rodičov pri našej ZŠ s MŠ.
  Žiakov tak vedieme k zvládnutiu základov týchto športov,
  čo dáva predpoklady ich budúceho zmysluplného
  trávenia voľného času.

             Ako sa zmenila moja škola
Ako sa zmenila moja škola
Ako sa zmenila moja škola
  V Brezne  a okolí stagnuje strojárska výroba, ktorou bolo
  Horehronie známe, mnohé podniky už dávno stratili zo svojej
  bývalej „slávy“. Chýbajú odborníci z oblasti prírodovedných
  predmetov. Stredné školy potrebujú žiakov s kvalitným
  prírodovedným vzdelaním, ktorí by v budúcnosti ako tvoriví a
  kvalifikovaní odborníci doplnili rady zamestnancov bývalých veľkých
  podnikov.
  Kvôli rýchlemu rozvoju spoločnosti, vedy a techniky, najmä IKT, sa
  čoraz výraznejšie prejavuje rozdiel medzi tým, čo škola ponúka
  svojim žiakom a požiadavkami, ktoré od žiakov očakáva trh práce.
  ZŠ chce v súčasnosti poskytovať kvalitnú prípravu v oblasti
  prírodovedných predmetov a používania IKT, k čomu potrebuje
  dobrú technická vybavenosť najmä v oblasti IKT aby výučba mala
  moderný charakter, dala priestor na získanie kľúčových
  kompetencií a pripravila žiakov pre trh práce.  


               Ako sa zmenila moja škola
Rozšírenie o novovytvorené predmety:
  Riešenie matematických problémov – 5.- 8. r.
  Fyzika okolo nás     6.r.
  Chémia v živote     6.r.
  Živý svet        6.r.
  Práca s informáciami   5.r., 6.r.
  Svet práce        5.r.
  Technika         5.r.

          Ako sa zmenila moja škola
 2. cudzí jazyk od 6. ročníka – 2 hod.
 týždenne
 (nemecký, francúzsky, ruský)
 Športová príprava + 3 hod.

 Matematika + 1 hod.
         Ako sa zmenila moja škola
 Na stránke školy poskytujeme svojim žiakom tzv.
 Edu-portál (vzdelávací portál). Prostredníctvom
 neho sa žiak má možnosť samostatne vzdelávať
 pomocou úloh a lekcií priraďovaných učiteľom.
 Rodič má prístupové heslo k Edu-portálu a
 prostredníctvom neho má prístup k elektronickej
 žiackej knižke žiaka, k zadaniu úloh, k oznamom
 vyučujúcich, k jedálnemu lístku s možnosťou
 odhlasovania zo stravy a ospravedlňovania
 absencie svojho dieťaťa. Zároveň môže viesť
 interaktívnu i neinteraktívnu komunikáciu s
 ktorýmkoľvek vyučujúcim.
          Ako sa zmenila moja škola
  Žiacky parlament
  Projektové dni „Trieda bez hraníc“
  Triedne projekty na 1. aj 2. stupni ZŠ
  Zavedenie portfólií žiakov a tried
  Zefektívnenie a spropagovanie práce lego učební
  Vypracovanie morálneho kódexu školy
  Postupné zveľadenie priestorov školy
  Nové školské stoly a stoličky a bezprašné keramické bielo-zelené
  tabule majú všetky triedy 1.stupňa ZŠ a 6 tried 2. stupňa,
  pokračujeme v zariaďovaní ostatných.
  Nová herňa školského klubu detí s novým nábytkom -
  lichobežníkové variabilne zostaviteľné stoly, pestrý nábytok.
  Moderná učebňa výpočtovej techniky – učebňa kontinuálneho
  vzdelávania

              Ako sa zmenila moja škola
  Moderné fyzikálno – chemické laboratórium
  Mobilná interaktívna učebňa (notebooky do tried)
  Wifi signál vo všetkých priestoroch školy
  Prezentovanie krúžkovej činnosti rodičom budúcich prvákov
  Propagovanie činnosti školy na akadémii
  Budovanie autority najväčšieho podniku na Horehroní – Železiarní
  Podbrezová,a.s.
  Spolupráca so školami vyššieho stupňa
  Pokračovanie v tradícii Letnej školy predškoláka
  Vybudovanie vyššej úrovne spolupráce s futbalovým klubom ŽP
  Šport a Gymnastickým klubom
  Založenie Klubu moderných učiteľov okresu Brezno ( KMU ) na
  pôde školy


              Ako sa zmenila moja škola
Ako sa zmenila moja škola
Ako sa zmenila moja škola
Ako sa zmenila moja škola
Ako sa zmenila moja škola
Ako sa zmenila moja škola
Ako sa zmenila moja škola
Ako sa zmenila moja škola
  Obratné mačičky
  Záhadné knihy
  Kráľ rozprávkár
  Chceš ísť so mnou
  na vandrovku?
  Spevavý orchester
  Rozprávka o jablonke
  Tancujúce princezné
  Kostýmerstvo
  Rozprávková matematika
  Maľujeme rozprávky
  Povolanie spisovateľ
  Rozprávka z Lega

            Ako sa zmenila moja škola
Ako sa zmenila moja škola
Ako sa zmenila moja škola
  Priateľské náramky- pletenie náramkov z bužírky
  Textilná dielňa- maľovanie na tričká
  Florbal – tímová hra s hokejkami
  Sexuálna výchova- dospievanie, problémy dospievania, predčasný sexuálny život
  Farbičky v skúmavke- žiaci robili zaujímavé pokusy
  Kreatívny svet- servítková technika na črepníky, srdcia, plechovky a rôzne
  nádobky
  Zumba- základy zumby pod vedením 3 študentiek gymnázia
  Legové kráľovstvo- tvorili podľa vlastnej fantázie detský zábavný park
  Vitajte v divočine- deti si vyrobili sukničky, namaľovali zvieratká a naučili sa
  tanček Dopoludnie s rozprávkou- rozprávky v nemeckom jazyku
  Indiánsky deň- vytváranie indiánskeho oblečenia, vymýšľanie indiánskych pokrikov,
  tance na indiánske piesne pred budovou školy                 Ako sa zmenila moja škola
  Rýchlejší vyhráva- športové aktivity a šifrovanie textov
  Zábavná olympiáda- netradičné športové disciplíny- hod slamkou, hod
  balónom
  V cirkuse- deti si nacvičujú čísla do cirkusu
  Netradičné športovanie- športové aktivity na breznianskom štadióne,
  korčuľovanie a základy netradičného petangu
  Minigolf
  Nechtové štúdio- štúdio krásy
  Krásny deň v prírode- turistika, žiaci obdivovali krásy nášho regiónu
  Tradičné aktivity po handeľsky- ľudové zvyky, tradície nášho regiónu,
  tkanie na krosnách, domáce gazdovstvo, nárečie tohto regiónu
  Spoznaj svoj región- poznávanie regiónu na Braväcove, spoznávanie
  drevín, športové aktivity
  Paparazzi- zvedavé oči novinárov a fotografov boli všade                Ako sa zmenila moja škola
Ako sa zmenila moja škola
Ako sa zmenila moja škola
Ako sa zmenila moja škola
Ako sa zmenila moja škola
 Operačný program Vzdelávanie
 Opatrenie: Premena tradičnej školy na
 modernú
 Názov projektu: Škola pre život v treťom
 tisícročí
 Získaná suma: 161 168, 26 €
         Ako sa zmenila moja škola
Ako sa zmenila moja škola
Ako sa zmenila moja škola
  Vzťahy, klíma školy
  Odborná pripravenosť učiteľov
    Vzdelávanie
    Návšteva inovatívnych škôl
    Pomôcky pre učiteľov
    Metodická pomoc
    Finančné ohodnotenie
  Materiálne vybavenie školy
  Nová školská dokumentácia
  Skvalitnenie spolupráce z MŠ
  Nárast počtu zapísaných
  žiakov do 1. ročníka o 65% 

               Ako sa zmenila moja škola
Ako sa zmenila moja škola
EDEA Partners, a.s. Bratislava:
  Ing. Peter Halák
  Ing. Martin Hriňák
  Mgr. Miroslava Konrádová
  PaedDr. Martina Chalachánová
  Mgr. Ibolya Straussová
  Mgr. Juraj Holos a iní
a všetkým učiteľom Základnej školy s materskou
školou Karola Rapoša v Brezne

         Ako sa zmenila moja škola
  Chceme školu ako miesto na odovzdávanie informácií
  nasmerovať ku škole budujúcej základy pre
  celoživotné vzdelávanie človeka.
  Chceme žiakov „posúvať dopredu“, aby na výstupe
  vykazovali výrazný pokrok a posun v celom spektre
  dôležitých kompetencií.
  Chceme ich priviesť späť ku knihám, ukázať im, že
  čítanie ich obohacuje. Prostredníctvom neho
  poznávajú krásu, svet okolo seba a získavajú
  potrebné informácie.
  V súvislosti s využívaním IKT na vyučovaní ich
  chceme naučiť, že technológie im poskytujú
  neuveriteľné možnosti, ale vyžadujú od nich
  zodpovedné správanie.
           Ako sa zmenila moja škola
 Nový, schválený projekt
 Operačný program Vzdelávanie

 Opatrenie: Premena tradičnej školy na
 modernú
 Názov projektu: Čitateľská a jazyková
 gramotnosť – naša brána do Európy
 Získaná suma: 351 790,89 €         Ako sa zmenila moja škola
Ďakujem za pozornosť!

        PaedDr. Danka Jarabová
        riaditeľka ZŠ s MŠ Karola Rapoša,
        Pionierska 4, Brezno
        www.zsp4.edupage.org    Ako sa zmenila moja škola

More Related Content

Similar to Danka Jarabova - Ako sa zmenila moja skola

Novinky z kampane Chceme vedieť viac | 2014
Novinky z kampane Chceme vedieť viac | 2014Novinky z kampane Chceme vedieť viac | 2014
Novinky z kampane Chceme vedieť viac | 2014
noveskolstvo.sk
 
mskosice1
mskosice1mskosice1
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materske...
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materske...Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materske...
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materske...PROMOSPRAVY.sk
 
Plán práce Materskej školy Ševčenkova 35 na školský rok 2014/2015
Plán práce Materskej školy Ševčenkova 35 na školský rok 2014/2015Plán práce Materskej školy Ševčenkova 35 na školský rok 2014/2015
Plán práce Materskej školy Ševčenkova 35 na školský rok 2014/2015
PROMOSPRAVY.sk
 
Skola 21 Storocia Pre Roadshow
Skola 21 Storocia Pre RoadshowSkola 21 Storocia Pre Roadshow
Skola 21 Storocia Pre Roadshowmodernyucitel
 
Prezentácia materskej školy trenčianske teplice
Prezentácia materskej školy trenčianske teplicePrezentácia materskej školy trenčianske teplice
Prezentácia materskej školy trenčianske teplicemsteplice
 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materske...
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materske...Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materske...
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materske...PROMOSPRAVY.sk
 
Veselík
Veselík Veselík
Veselík
Mária Čierna
 
Skolsky-vzdelavaci-program
Skolsky-vzdelavaci-programSkolsky-vzdelavaci-program
Skolsky-vzdelavaci-program
Miroslav Gendes
 
Predstavenie neziskovej organizácie Eductech
Predstavenie neziskovej organizácie EductechPredstavenie neziskovej organizácie Eductech
Predstavenie neziskovej organizácie Eductech
Matus Demko
 
Eductech - prezentácia neziskovej organizácie
Eductech - prezentácia neziskovej organizácieEductech - prezentácia neziskovej organizácie
Eductech - prezentácia neziskovej organizácie
Eductech
 
40. výročie školy, Slovenská 5, Bardejov
40. výročie školy, Slovenská 5, Bardejov40. výročie školy, Slovenská 5, Bardejov
40. výročie školy, Slovenská 5, Bardejov
Frantisek Haluska
 
E twinning (natália lenďáková)
E twinning (natália lenďáková)E twinning (natália lenďáková)
E twinning (natália lenďáková)
NatLen
 
Plán práce Materskej školy Ševčenkova 35 na školský rok 2013/2014
Plán práce Materskej školy Ševčenkova 35 na školský rok 2013/2014Plán práce Materskej školy Ševčenkova 35 na školský rok 2013/2014
Plán práce Materskej školy Ševčenkova 35 na školský rok 2013/2014
PROMOSPRAVY.sk
 
V diskusiách s verejnosťou upriamujeme pozornosť na deti
V diskusiách s verejnosťou upriamujeme pozornosť na detiV diskusiách s verejnosťou upriamujeme pozornosť na deti
V diskusiách s verejnosťou upriamujeme pozornosť na deti
noveskolstvo.sk
 
IVP: Hlavné zistenia z dotazníkového prieskumu v základných a stredných školá...
IVP: Hlavné zistenia z dotazníkového prieskumu v základných a stredných školá...IVP: Hlavné zistenia z dotazníkového prieskumu v základných a stredných školá...
IVP: Hlavné zistenia z dotazníkového prieskumu v základných a stredných školá...
noveskolstvo.sk
 
Zuzana Zimenová | Školský systém na Slovensku a inkluzívne vzdelávanie
Zuzana Zimenová | Školský systém na Slovensku a inkluzívne vzdelávanieZuzana Zimenová | Školský systém na Slovensku a inkluzívne vzdelávanie
Zuzana Zimenová | Školský systém na Slovensku a inkluzívne vzdelávanie
noveskolstvo.sk
 
etwinning
etwinningetwinning
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materske...
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materske...Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materske...
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materske...
PROMOSPRAVY.sk
 

Similar to Danka Jarabova - Ako sa zmenila moja skola (20)

Novinky z kampane Chceme vedieť viac | 2014
Novinky z kampane Chceme vedieť viac | 2014Novinky z kampane Chceme vedieť viac | 2014
Novinky z kampane Chceme vedieť viac | 2014
 
mskosice1
mskosice1mskosice1
mskosice1
 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materske...
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materske...Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materske...
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materske...
 
Plán práce Materskej školy Ševčenkova 35 na školský rok 2014/2015
Plán práce Materskej školy Ševčenkova 35 na školský rok 2014/2015Plán práce Materskej školy Ševčenkova 35 na školský rok 2014/2015
Plán práce Materskej školy Ševčenkova 35 na školský rok 2014/2015
 
Skola 21 Storocia Pre Roadshow
Skola 21 Storocia Pre RoadshowSkola 21 Storocia Pre Roadshow
Skola 21 Storocia Pre Roadshow
 
Prezentácia materskej školy trenčianske teplice
Prezentácia materskej školy trenčianske teplicePrezentácia materskej školy trenčianske teplice
Prezentácia materskej školy trenčianske teplice
 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materske...
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materske...Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materske...
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materske...
 
Veselík
Veselík Veselík
Veselík
 
Skolsky-vzdelavaci-program
Skolsky-vzdelavaci-programSkolsky-vzdelavaci-program
Skolsky-vzdelavaci-program
 
Predstavenie neziskovej organizácie Eductech
Predstavenie neziskovej organizácie EductechPredstavenie neziskovej organizácie Eductech
Predstavenie neziskovej organizácie Eductech
 
Eductech - prezentácia neziskovej organizácie
Eductech - prezentácia neziskovej organizácieEductech - prezentácia neziskovej organizácie
Eductech - prezentácia neziskovej organizácie
 
40. výročie školy, Slovenská 5, Bardejov
40. výročie školy, Slovenská 5, Bardejov40. výročie školy, Slovenská 5, Bardejov
40. výročie školy, Slovenská 5, Bardejov
 
Buletin v a5
Buletin v a5Buletin v a5
Buletin v a5
 
E twinning (natália lenďáková)
E twinning (natália lenďáková)E twinning (natália lenďáková)
E twinning (natália lenďáková)
 
Plán práce Materskej školy Ševčenkova 35 na školský rok 2013/2014
Plán práce Materskej školy Ševčenkova 35 na školský rok 2013/2014Plán práce Materskej školy Ševčenkova 35 na školský rok 2013/2014
Plán práce Materskej školy Ševčenkova 35 na školský rok 2013/2014
 
V diskusiách s verejnosťou upriamujeme pozornosť na deti
V diskusiách s verejnosťou upriamujeme pozornosť na detiV diskusiách s verejnosťou upriamujeme pozornosť na deti
V diskusiách s verejnosťou upriamujeme pozornosť na deti
 
IVP: Hlavné zistenia z dotazníkového prieskumu v základných a stredných školá...
IVP: Hlavné zistenia z dotazníkového prieskumu v základných a stredných školá...IVP: Hlavné zistenia z dotazníkového prieskumu v základných a stredných školá...
IVP: Hlavné zistenia z dotazníkového prieskumu v základných a stredných školá...
 
Zuzana Zimenová | Školský systém na Slovensku a inkluzívne vzdelávanie
Zuzana Zimenová | Školský systém na Slovensku a inkluzívne vzdelávanieZuzana Zimenová | Školský systém na Slovensku a inkluzívne vzdelávanie
Zuzana Zimenová | Školský systém na Slovensku a inkluzívne vzdelávanie
 
etwinning
etwinningetwinning
etwinning
 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materske...
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materske...Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materske...
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materske...
 

More from Indicia

Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakovVladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Indicia
 
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVPVladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Indicia
 
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Indicia
 
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Indicia
 
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvyViktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Indicia
 
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mestoPeter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Indicia
 
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostalaMichal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Indicia
 
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Indicia
 
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešSlavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Indicia
 
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Indicia
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Indicia
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Indicia
 
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteJarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Indicia
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Indicia
 
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyMiroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Indicia
 
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Indicia
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Indicia
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Indicia
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Indicia
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Indicia
 

More from Indicia (20)

Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakovVladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
 
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVPVladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
 
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
 
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
 
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvyViktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
 
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mestoPeter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
 
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostalaMichal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
 
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
 
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešSlavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
 
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
 
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteJarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
 
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyMiroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
 
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
 

Danka Jarabova - Ako sa zmenila moja skola

 • 1. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno „Škola pre život v treťom tisícročí“ 03 Words.wma
 • 2.  racionalizácia siete škôl v meste  reforma školstva, školské vzdelávacie programy  projekt OPV „Premena tradičnej školy na modernú“ Ako sa zmenila moja škola
 • 3.  potreba prežiť a presadiť sa  ukázať, že sme skutočne škola so zaujímavou ponukou Ako sa zmenila moja škola
 • 4.  Koncepcia školy  Analýza školy  Strategický plán  Realizačný plán  Úlohy na splnenie cieľov Ako sa zmenila moja škola
 • 5. Škola pre deti – vychovávame šťastné a úspešné, moderne vzdelávané deti, ktoré sú jazykovo zdatné a rozvíjajú svoj matematický aj športový talent. Ako sa zmenila moja škola
 • 6. Vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho programu, skúseností, tradícií, požiadavky rodičov, dlhodobo dosahovaných výsledkov a koncepcie rozvoja školy, orientovala škola svoj Školský vzdelávací program v prvom rade na:  posilnenie vyučovania prírodovedných predmetov – matematiky, prírodovedy, biológie, fyziky, chémie  poskytnutie kvalitného jazykového vzdelania so zavedením angličtiny od 1. ročníka  posilnením športu – so zameraním na futbal a gymnastiku  posilnením o informatickú výchovu a informatiku. Na tomto základe sú posilnené povinné predmety a vytvorené nové voliteľné predmety ako na prvom, tak na druhom stupni. Ako sa zmenila moja škola
 • 7. Ako sa zmenila moja škola
 • 8. Ako sa zmenila moja škola
 • 9. zavádzanie anglického jazyka pomocou metódy obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania CLIL (Content and Language Integrated Learning). CLIL môže žiakom rôzneho veku ponúknuť prirodzenú situáciu pre rozvoj jazyka a toto prirodzené používanie jazyka môže podporiť motiváciu a túžbu po učení sa jazykov. Žiaci sa tak prestanú sústrediť na jazyk a začnú sa zameriavať iba na vyučovaný predmet. V CLIL-e je vyučovanie jazykov a iných predmetov navzájom prepojené. V triedach 1. a 2. ročníka zároveň oboznamujeme žiakov so základmi komunikácie v anglickom jazyku aj na iných hodinách.  povinné vyučovanie AJ od 3. ročníka ZŠ Ako sa zmenila moja škola
 • 10. Informatická výchova sa učí od 1. ročníka  Vyučovanie môžeme už od 1.ročníka obohatiť o najmodernejšie informačné technológie a zároveň naučili žiakov využívať počítač a internet na vlastné vzdelávanie.  Počítače, notebooky žiaci používajú na rôznych vyučovacích hodinách. Ako sa zmenila moja škola
 • 11. Ako sa zmenila moja škola
 • 12. Kurzy pohybovej prípravy v každom ročníku 1.st. - v rámci prierezovej témy Ochrana človeka a zdravia: korčuliarsky v rozsahu 16 hodín plavecký v rozsahu 10 hodín lyžiarsky v rozsahu 20 hodín  Finančne na organizáciu kurzov prispieva aj Rada rodičov pri našej ZŠ s MŠ.  Žiakov tak vedieme k zvládnutiu základov týchto športov, čo dáva predpoklady ich budúceho zmysluplného trávenia voľného času. Ako sa zmenila moja škola
 • 13. Ako sa zmenila moja škola
 • 14. Ako sa zmenila moja škola
 • 15. V Brezne  a okolí stagnuje strojárska výroba, ktorou bolo Horehronie známe, mnohé podniky už dávno stratili zo svojej bývalej „slávy“. Chýbajú odborníci z oblasti prírodovedných predmetov. Stredné školy potrebujú žiakov s kvalitným prírodovedným vzdelaním, ktorí by v budúcnosti ako tvoriví a kvalifikovaní odborníci doplnili rady zamestnancov bývalých veľkých podnikov.  Kvôli rýchlemu rozvoju spoločnosti, vedy a techniky, najmä IKT, sa čoraz výraznejšie prejavuje rozdiel medzi tým, čo škola ponúka svojim žiakom a požiadavkami, ktoré od žiakov očakáva trh práce.  ZŠ chce v súčasnosti poskytovať kvalitnú prípravu v oblasti prírodovedných predmetov a používania IKT, k čomu potrebuje dobrú technická vybavenosť najmä v oblasti IKT aby výučba mala moderný charakter, dala priestor na získanie kľúčových kompetencií a pripravila žiakov pre trh práce.   Ako sa zmenila moja škola
 • 16. Rozšírenie o novovytvorené predmety:  Riešenie matematických problémov – 5.- 8. r.  Fyzika okolo nás 6.r.  Chémia v živote 6.r.  Živý svet 6.r.  Práca s informáciami 5.r., 6.r.  Svet práce 5.r.  Technika 5.r. Ako sa zmenila moja škola
 • 17.  2. cudzí jazyk od 6. ročníka – 2 hod. týždenne (nemecký, francúzsky, ruský)  Športová príprava + 3 hod.  Matematika + 1 hod. Ako sa zmenila moja škola
 • 18.  Na stránke školy poskytujeme svojim žiakom tzv. Edu-portál (vzdelávací portál). Prostredníctvom neho sa žiak má možnosť samostatne vzdelávať pomocou úloh a lekcií priraďovaných učiteľom.  Rodič má prístupové heslo k Edu-portálu a prostredníctvom neho má prístup k elektronickej žiackej knižke žiaka, k zadaniu úloh, k oznamom vyučujúcich, k jedálnemu lístku s možnosťou odhlasovania zo stravy a ospravedlňovania absencie svojho dieťaťa. Zároveň môže viesť interaktívnu i neinteraktívnu komunikáciu s ktorýmkoľvek vyučujúcim. Ako sa zmenila moja škola
 • 19. Žiacky parlament  Projektové dni „Trieda bez hraníc“  Triedne projekty na 1. aj 2. stupni ZŠ  Zavedenie portfólií žiakov a tried  Zefektívnenie a spropagovanie práce lego učební  Vypracovanie morálneho kódexu školy  Postupné zveľadenie priestorov školy  Nové školské stoly a stoličky a bezprašné keramické bielo-zelené tabule majú všetky triedy 1.stupňa ZŠ a 6 tried 2. stupňa, pokračujeme v zariaďovaní ostatných.  Nová herňa školského klubu detí s novým nábytkom - lichobežníkové variabilne zostaviteľné stoly, pestrý nábytok.  Moderná učebňa výpočtovej techniky – učebňa kontinuálneho vzdelávania Ako sa zmenila moja škola
 • 20. Moderné fyzikálno – chemické laboratórium  Mobilná interaktívna učebňa (notebooky do tried)  Wifi signál vo všetkých priestoroch školy  Prezentovanie krúžkovej činnosti rodičom budúcich prvákov  Propagovanie činnosti školy na akadémii  Budovanie autority najväčšieho podniku na Horehroní – Železiarní Podbrezová,a.s.  Spolupráca so školami vyššieho stupňa  Pokračovanie v tradícii Letnej školy predškoláka  Vybudovanie vyššej úrovne spolupráce s futbalovým klubom ŽP Šport a Gymnastickým klubom  Založenie Klubu moderných učiteľov okresu Brezno ( KMU ) na pôde školy Ako sa zmenila moja škola
 • 21. Ako sa zmenila moja škola
 • 22. Ako sa zmenila moja škola
 • 23. Ako sa zmenila moja škola
 • 24. Ako sa zmenila moja škola
 • 25. Ako sa zmenila moja škola
 • 26. Ako sa zmenila moja škola
 • 27. Ako sa zmenila moja škola
 • 28. Obratné mačičky  Záhadné knihy  Kráľ rozprávkár  Chceš ísť so mnou na vandrovku?  Spevavý orchester  Rozprávka o jablonke  Tancujúce princezné  Kostýmerstvo  Rozprávková matematika  Maľujeme rozprávky  Povolanie spisovateľ  Rozprávka z Lega Ako sa zmenila moja škola
 • 29. Ako sa zmenila moja škola
 • 30. Ako sa zmenila moja škola
 • 31. Priateľské náramky- pletenie náramkov z bužírky  Textilná dielňa- maľovanie na tričká  Florbal – tímová hra s hokejkami  Sexuálna výchova- dospievanie, problémy dospievania, predčasný sexuálny život  Farbičky v skúmavke- žiaci robili zaujímavé pokusy  Kreatívny svet- servítková technika na črepníky, srdcia, plechovky a rôzne nádobky  Zumba- základy zumby pod vedením 3 študentiek gymnázia  Legové kráľovstvo- tvorili podľa vlastnej fantázie detský zábavný park  Vitajte v divočine- deti si vyrobili sukničky, namaľovali zvieratká a naučili sa tanček Dopoludnie s rozprávkou- rozprávky v nemeckom jazyku  Indiánsky deň- vytváranie indiánskeho oblečenia, vymýšľanie indiánskych pokrikov, tance na indiánske piesne pred budovou školy Ako sa zmenila moja škola
 • 32. Rýchlejší vyhráva- športové aktivity a šifrovanie textov  Zábavná olympiáda- netradičné športové disciplíny- hod slamkou, hod balónom  V cirkuse- deti si nacvičujú čísla do cirkusu  Netradičné športovanie- športové aktivity na breznianskom štadióne, korčuľovanie a základy netradičného petangu  Minigolf  Nechtové štúdio- štúdio krásy  Krásny deň v prírode- turistika, žiaci obdivovali krásy nášho regiónu  Tradičné aktivity po handeľsky- ľudové zvyky, tradície nášho regiónu, tkanie na krosnách, domáce gazdovstvo, nárečie tohto regiónu  Spoznaj svoj región- poznávanie regiónu na Braväcove, spoznávanie drevín, športové aktivity  Paparazzi- zvedavé oči novinárov a fotografov boli všade  Ako sa zmenila moja škola
 • 33. Ako sa zmenila moja škola
 • 34. Ako sa zmenila moja škola
 • 35. Ako sa zmenila moja škola
 • 36. Ako sa zmenila moja škola
 • 37.  Operačný program Vzdelávanie  Opatrenie: Premena tradičnej školy na modernú  Názov projektu: Škola pre život v treťom tisícročí  Získaná suma: 161 168, 26 € Ako sa zmenila moja škola
 • 38. Ako sa zmenila moja škola
 • 39. Ako sa zmenila moja škola
 • 40. Vzťahy, klíma školy  Odborná pripravenosť učiteľov  Vzdelávanie  Návšteva inovatívnych škôl  Pomôcky pre učiteľov  Metodická pomoc  Finančné ohodnotenie  Materiálne vybavenie školy  Nová školská dokumentácia  Skvalitnenie spolupráce z MŠ  Nárast počtu zapísaných žiakov do 1. ročníka o 65%  Ako sa zmenila moja škola
 • 41. Ako sa zmenila moja škola
 • 42. EDEA Partners, a.s. Bratislava: Ing. Peter Halák Ing. Martin Hriňák Mgr. Miroslava Konrádová PaedDr. Martina Chalachánová Mgr. Ibolya Straussová Mgr. Juraj Holos a iní a všetkým učiteľom Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša v Brezne Ako sa zmenila moja škola
 • 43. Chceme školu ako miesto na odovzdávanie informácií nasmerovať ku škole budujúcej základy pre celoživotné vzdelávanie človeka.  Chceme žiakov „posúvať dopredu“, aby na výstupe vykazovali výrazný pokrok a posun v celom spektre dôležitých kompetencií.  Chceme ich priviesť späť ku knihám, ukázať im, že čítanie ich obohacuje. Prostredníctvom neho poznávajú krásu, svet okolo seba a získavajú potrebné informácie.  V súvislosti s využívaním IKT na vyučovaní ich chceme naučiť, že technológie im poskytujú neuveriteľné možnosti, ale vyžadujú od nich zodpovedné správanie. Ako sa zmenila moja škola
 • 44.  Nový, schválený projekt  Operačný program Vzdelávanie  Opatrenie: Premena tradičnej školy na modernú  Názov projektu: Čitateľská a jazyková gramotnosť – naša brána do Európy  Získaná suma: 351 790,89 € Ako sa zmenila moja škola
 • 45. Ďakujem za pozornosť! PaedDr. Danka Jarabová riaditeľka ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno www.zsp4.edupage.org Ako sa zmenila moja škola