SlideShare a Scribd company logo
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là một khâu rất quan trọng giúp học sinh, sinh viên
củng cố, trau dồi kiến thức đã học tập được ở trên nhà trường. Đồng thời giúp
cho sinh viên tiếp xúc, học hỏi và rút kinh nghiệm từ thực tế để trở thành một
cán bộ tốt, có chuyên môn giỏi đáp ứng được nhu cầu của xã hội.
Lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo ThS. Nguyễn Thị
Huệ đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, chỉ bảo em trong qua trình em thực tập
và hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, em xin chân thành cảm ơn toàn
thể các thầy cô giáo trong khoa Môi trường, trường Đại Học Nông Lâm Thái
Nguyên đã nhiệt tình giảng dậy và trang bị cho em đầy đủ những kiến thức
khi ngồi trên ghế nhà trường.
Đồng thời em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các cô, các anh, các chị
làm việc tại Công ty TNHH Thái Bắc đã nhiệt tình giúp đỡ và tạo mọi điều
kiện thuận lợi cho em trong suốt thời gian em thực tập tại công ty để em có
được kết quả thực tập như hiện nay.
Tuy nhiên trong quá trình thực tập và báo cáo em vẫn còn nhiều những
sai sót do còn hạn chế về kiến thức, thiếu kinh nghiệm thực tế. Vì vậy em
mong các thầy cô, các bạn đóng góp ý kiến và chỉ bảo để bài báo cáo của em
hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Bắc Kạn, ngày… tháng… năm 2019
Sinh viên
Lương Đình Đức
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
ii
MỤC LỤC
Phần 1 MỞ ĐẦU...................................................................................................................................1
1.1. Đặt vấn đề ........................................................................................................................................1
1.2. Mục tiêu của đề tài......................................................................................................................2
1.3. Ý nghĩa đề tài.................................................................................................................................3
1.3.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học......................................................3
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn......................................................................................................................3
Phần 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU................................................................................................4
2.1. Cơ sở lý luận của đề tài............................................................................................................4
2.1.1. Cơ sở lý luận...............................................................................................................................4
2.1.1.1. Một số khái niệm.................................................................................................................4
2.1.2. Nguồn gốc và thành phần của quặng chì – kẽm....................................................5
2.2. Cơ sở pháp lý của đề tài...........................................................................................................6
2.3. Hiện trạng khai thác và chế biến chì - kẽm trên thế giới và Việt Nam........7
2.3.1 Hiện trạng khai thác và chế biến quặng chì – kẽm trên thế giới...................7
2.3.2. Hiện trạng khai thác và chế biến chì – kẽm ở Việt Nam..................................8
2.3.3. Những ảnh hưởng của hoạt động khai thác khoáng sản chì - kẽm đến
môi trường.................................................................................................................................................9
2.3.4. Phân bố và khai thác khoáng sản chì – kẽm ở Bắc Kạn................................11
Phần 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .. 14
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...................................................................................14
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu ........................................................................................................14
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu.............................................................................................................14
3.2. Địa điểm và thời gian.............................................................................................................14
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu...........................................................................................................14
3.2.2. Thời gian nghiên cứu..........................................................................................................14
3.3. Nội dung nghiên cứu...............................................................................................................14
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
iii
3.4. Phương pháp nghiên cứu......................................................................................................14
3.4.1. Phương pháp thu thập, phân tích số liệu thứ cấp...............................................14
3.4.2. Phương pháp chuyên gia..................................................................................................15
3.4.3. Phương pháp khảo sát thực địa.....................................................................................15
3.4.4. Phương pháp phân tích, so sánh...................................................................................15
3.4.6. Phương pháp lấy mẫu.........................................................................................................18
Phần 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..........................................................................................20
4.1 Điều tra về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu...........20
4.1.1 Điều kiện tự nhiên.................................................................................................................20
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội.................................................................................................26
4.2. Đánh giá hiện trạng khai thác và chế biến tại mỏ chì – kẽm Pác Ả............30
4.2.1. Hiện trạng mỏ.........................................................................................................................30
4.2.2. Hoạt động tuyển quặng .....................................................................................................36
4.3. Nguyên cứu ảnh hưởng của hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến
môi trường..............................................................................................................................................41
4.3.1. Ảnh hưởng đến môi trường đất....................................................................................41
4.3.2. Ảnh hưởng đến môi trường không khí.....................................................................43
4.3.3. Ảnh hưởng của nước thải đến môi trường.............................................................47
4.3.4. Hiện trạng tài nguyên sinh vật......................................................................................56
4.3.5. sức khỏe cộng đồng.............................................................................................................56
4.4. Thực trạng áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường........................................57
4.4.1. Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng do chất thải rắn.............................................57
4.4.2. Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng do bụi, tiếng ồn, khí độc.........................57
4.4.3. Biện pháp giảm ảnh hưởng do nước thải................................................................58
4.5. Đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường đất, nước, không
khí khu vực mỏ....................................................................................................................................60
4.5.1. Giải ppháp kỹ thuật công nghệ.....................................................................................60
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
iv
4.5.2. Đề xuất các giải pháp quản lý .......................................................................................62
Phần 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ....................................................................................64
5.1. Kết luận...........................................................................................................................................64
5.2. Kiến nghị .......................................................................................................................................64
TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................................................66
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
v
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
STT Kí hiệu viết tắt Tên kí hiệu
1 BTNMT Bộ tài nguyên môi trường
2 BOD (Biochemical Oxygen Demand) Nhu cầu oxy sinh học
3 COD (Chemical Oxygen Demand) Nhu cầu oxy hóa học
4 DO (Dissolve oxygen) Oxy hòa tan
5 TSS (Total Suspenđe Solid) Tổng chất rắn lơ lửng
6 TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam
7 QCVN Quy chuẩn Việt Nam
8 TNHH Trách nhiệm hữu hạn
9 UBND Ủy ban nhân dân
10 GS Giáo sư
11 TS Tiến sĩ
12 KPHĐ Không phát hiện được
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
vi
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 3.1. Tổng hợp phương pháp phân tích......................................................................16
Bảng 3.2. Tổng hợp các phương pháp lấy mẫu................................................................18
Bảng 3.3. Tổng hợp các vị trí lấy mẫu...................................................................................19
Bảng 4.1: Giới hạn trên mặt mỏ Pác Ả..................................................................................20
Bảng 4.2: Nhiệt độ trung bình tháng trong năm 2016 ..................................................24
Bảng 4.3: Độ ẩm trung bình tháng trong năm...................................................................24
Bảng 4.4: Lượng mưa trung bình tháng................................................................................25
Bảng 4.5: Trữ lượng công nghiệp của mỏ chì, kẽm Pác Ả........................................31
Bảng 4.6: Các chỉ tiêu khoan nổ mìn......................................................................................34
Bảng 4.7: Bảng thống kê các thiết bị được sử dụng trong quá trình đào lò.....35
Bảng 4.8: Trang thiết bị điện dùng trong mỏ....................................................................40
Bảng 4.9: Kết quả phân tích chất lượng đất tại khu vực dự án ...............................42
Bảng 4.10: Các nguồn gây ô nhiễm không khí trong hoạt động khai thác.......43
Bảng 4.11: Ước tính lượng bụi sinh ra trong quá trình khai thác 1 năm ...........44
Bảng 4.12: Kết quả đo, phân tích, bụi, ồn trong khu vực mỏ...................................44
Bảng 4.13: Kết quả đo, phân tích khí thải ống khói.......................................................45
Bảng 4.14: Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh 46
Bảng 4.15: Nguồn phát sinh nước thải do hoạt động khai thác ..............................47
Bảng 4.16: Kết quả đo, phân tích nước thải hầm lò.......................................................49
Bảng 4.17: Kết quả phân tích nước tuyển quặng.............................................................51
Bảng 4.19: Kết quả đo, phân tích nước thải sinh hoạt của mỏ ................................54
Bảng 4.20: Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại khu vực dự án...............55
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
vii
DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 1.1: Các loại khoáng sản tỉnh Bắc Kạn.....................................................................11
Hình 1.2: Phân bố quặng chì kẽm tỉnh Bắc Kạn..............................................................12
Hình 4.1: Vị trí dự án.......................................................................................................................21
Hình 4.2: Biểu đồ nhiệt độ trung bình tháng trong năm 2016 .................................24
Hình 4.3: Biểu đồ độ ẩm trung bình tháng trong năm 2016......................................25
Hình 4.4: Biểu đồ lượng mưa trung bình tháng trong năm 2016...........................25
Hình 4.5: Cấu trúc cột thuốc nổ trong lỗ khoan...............................................................33
Hình 4.6: Sơ đồ công nghệ khai thác hầm lò kèm dòng thải và biện pháp giảm
thiểu............................................................................................................................................................34
Hình 4.7: Tóm tắt sơ đồ công nghệ chế biến tại dự án.................................................36
Hình 4.8: Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại cải tiến .........................................................................53
Bảng 4.18: Bảng biên chế lao động toàn mỏ......................................................................53
Hình 4.9: Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt...........................................................................59
Hình 4.10: Quy trình xử lý nước thải hầm lò.....................................................................61
Hình 4.11: Mô hình xử lý nước thải hầm lò .......................................................................61
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
1
Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Hiện nay trong bối cảnh toàn cầu nói chung, cùng sự phát triển kinh tế -
xã hội thì vấn đề môi trường ngày càng được quan tâm chú trọng, bởi lẽ môi
trường có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới cuộc sống của con người, đây là
một vấn đề lớn bởi vì nó không chỉ ảnh hưởng đến thế hệ hiện tại mà nó còn
để lại những ảnh hưởng nặng nề cho thế hệ tương lai. Sự ô nhiễm, suy thoái
và những sự cố môi trường diễn ra ngày càng ở mức độ cao, nguyên nhân trực
tiếp là do hoạt động của con người tác động vào môi trường tự nhiên đặc biệt
là hoạt động khai khoáng có những tác động tiêu cực tới môi trường sống của
con người. Hoạt động khai thác khoáng sản ở nước ta hiện nay đang tăng
trưởng cả về quy mô và việc áp dụng các công nghệ tiên tiến, góp phần quan
trọng cho phát triển nền kinh tế đất nước. Tuy vậy hoạt động này đã và đang
gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh khu vực khai thắc
và chế biến, gây ảnh hưởng mạnh mẽ và lâu dài. Biểu hiện rõ nhất là việc khai
thác và sử dụng thiếu hiệu quả các nguồn khoáng sản tự nhiên gây tác động
xấu tới chất lượng môi trường đất, nước, không khí, cảnh quan sinh thái môi
trường, làm ảnh hưởng tới nhu cầu sử dụng đất, nước, tiềm ẩn nguy cơ tích tụ
hoặc phát tán chất thải ra ngoài môi trường. Những hoạt động này đang phá
vỡ mức cân bằng sinh thái đã được hình thành từ hàng chục triệu năm gây ô
nhiễm nặng nề đến môi trường, đã trở thành ván đề cấp bách hàng đầu mang
tính chính trị xã hội của một quốc gia.
Bắc Kạn là tỉnh miền núi nằm ở trung tâm vùng Đông Bắc có trữ lượng
khoáng sản chì – kẽm thuộc loại lớn nhất Việt Nam. Trong đó, huyện Ngân
Sơn là một trong những huyện có hoạt động khai thác chì – kẽm phát triển
nhất với nhiều mỏ có trữ lượng lớn.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
2
Hoạt động khai thác khoáng sản chì – kẽm trên địa bàn huyện Ngân Sơn
trong những năm qua đã có những đóng góp tích cực vào ngân sách của địa
phương, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của nhân dân. Song bên cạnh
đó, hoạt động khai thác cũng gây ảnh hưởng tới các thành phần của môi
trường như không khí, đất đai, cảnh quan, nước mặt, nước ngầm, các vấn đề
về kinh tế – xã hội… Chính vì vậy, việc nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động
khai thác mỏ kim loại chì – kẽm đến môi trường mang tính cấp thiết và đáp
ứng yêu cầu thực tế hiện nay đó là gắn kết hài hòa giữ phát triển kinh tế với
bảo vệ môi trường.
Mỏ chì – kẽm Pác Ả xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
nằm trong khu vực mỏ hiện đang có một số mỏ đang hoạt động như: Mỏ chì –
kẽm Cốc Chặng, Cốc Lót, Sáo Sào, Nà Nọi,.. Tác động mạnh đến môi trường.
Mỏ chì – kẽm Pác Ả có công suất khai thác tương đối lớn, kết hợp
phương pháp khai thác cơ giới hóa với lao động thủ công.
Xuất phát từ thực tế trên tôi thực hiện đề tài: “Đánh giá ảnh hưởng hoạt
động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã Thượng Quan,
huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn’’
1.2. Mục tiêu của đề tài
- Đánh giá được hiện trạng khai thác tại mỏ chì – kẽm Pác Ả.
- Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt đông khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả
đến môi trường.
- Phân tích và đánh giá tổng thể về các biện pháp và công trình bảo vệ
môi trường mỏ đang áp dụng.
- Đề xuất các được giải pháp nhằm cải thiện chất lượng môi trường đất,
nước, không khí khu vực mỏ.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
3
1.3. Ý nghĩa đề tài
1.3.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học
- Áp dụng kiến thức đã học của nhà trường vào thực tế.
- Nâng cao kiến thức thực tế.
- Tích lũy kinh nghiệm cho công việc sau khi ra trường.
- Bổ xung tư liệu cho học tập.
- Kết quả của đề tái là tài liệu tham khảo và là cơ sở khoa học cho các
nghiêm cứu có liên quan.
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn
- Đưa ra được các tác động đến môi trường của dự án mỏ chì – kẽm Pác
Ả tới môi trường xung quanh, để từ đó giúp cho đơn vị tổ chức khai thác có
các biện pháp quản lí, ngăn ngừa, giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường,
cảnh quan và con người.
- Kết quả của đề tài là cơ sở cho cơ quan chức năng ở địa phương đưa ra
những biện pháp quản lý môi trường có hiệu quả, phù hợp với các đặc thù tại
khu vực mỏ Pác Ả.
- Nâng cao nhận thức, tuyên truyển và giáo dục về bảo vệ môi trường
cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khai khoáng.
- Nâng cao chất lượng môi trường và người dân trên địa bàn.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
4
Phần 2
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở lý luận của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận
2.1.1.1. Một số khái niệm
Một số khái niệm, thuật ngữ về môi trường sử dụng trong đề tài được
hiểu theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 như sau:
- Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao
quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển
của con người và sinh vật.
- Thành phần môi trường là yếu tố vật chất tạo thành môi trường như
đất, nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, sinh vật, hệ sinh thái và các hình
thái vật chất khác.
- Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường
không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người
và sinh vật.
- Suy thoái môi trường là sự suy giảm về chất lượng và số lượng của
thành phần môi trường, gây ảnh hưởng xấu đối với con người và sinh vật.
- Sự cố môi trường là tai biến hoặc rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt
động của con người hoặc biến đổi thất thường của tự nhiên, gây ô nhiễm, suy
thoái hoặc biến đổi môi trường nghiêm trọng.
- Chất gây ô nhiễm là chất hoặc yếu tố vật lý khi xuất hiện trong môi
trường thì làm cho môi trường bị ô nhiễm.
- Hệ sinh thái là hệ quần thể sinh vật trong một khu vực địa lý tự nhiwwn
nhất định cùng tồn tại và phát triển, có tác động qua lại với nhau.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
5
- Quan trắc môi trường là quá trình theo dõi có hệ thống về môi trường, các
yếu tố tác động lên môi trường nhằm cung cấp thông tin phục vụ đánh giá hiện
trạng, diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đối với môi trường.
- Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo tác động đến
môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi
trường khi triển khai dự án đó.
Theo luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010, khái niệm khai thác
khoáng sản được hiểu: là hoạt động nhằm thu hồi khoáng sản, bao gồm xây
dựng cơ bản mỏ, khai đào, phân loại, làm giàu và các hoạt động khác có liên quan.
2.1.2. Nguồn gốc và thành phần của quặng chì – kẽm
Trong tự nhiên quặng chì khồn tồn tại dưới dạng riênh biệt mà chủ yếu là
khoáng sản đa kim chì – kẽm. Khoáng vật chứa chì quan trọng nhất có giá trị
kinh tế là galenite PbS (trong đó chì chiếm 8,6% khối lượng) và cerussute
PbCO3. [12]
Quặng chì chia ra hai loại: quặng sulfua và quặng oxit tùy thuộc vào
dạng khoáng. Trong quặng chì – kẽm sulfua, khoáng chứa chì là galenite PbS,
khoáng chứa kẽm là sfalezit ZnS. Trong quặng chì oxit, chì ở dạng khoáng
cerussite PbCO3, kẽm ở dạng khoáng ZnCO3, các tạp chất cũng đều ở dạng
cacbonat. Trên 95% lượng kẽm trên thế giới được sản xuất từ quặng sfalerit.
Ngoài chì và kẽm, từ quặng chì – kẽm nguyên khai có thể lấy ra được
một phần hoặc toàn bộ các nguyên tố Au, Ag, Cd, Se, Te, Ti, Ge, Bi, đồng
thời còn có Sn, Cu, Ni, As, S, gallium, bismuth…chúng được sử dụng rộng rãi
trong việc mạ các chi tiết máy tinh vi, làm nguyên liệu phụ gia để tăng cao
chất lượng của các hợp kim làm vật hấp thụ và phản quang nơtron trong các
lò phản ứng hạt nhân…[12]
Vớ mục địc sử dụng tổng hợp, người ta tiến hành làm giàu quặng chì –
kẽm bằng phương pháp tuyển nổi để thu được tinh quặng chì và tinh quặng
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
6
kẽm. Tinh quặng chỉ sau khi tuyển nổi thường chứa 44-75% Pb, 3,5 – 10%
Zn, 0,5 – 4% Cu, 215% Fe, 0,5 – 5 SiO2.[12]
2.2. Cơ sở pháp lý của đề tài
- Luật Bảo vệ môi trường 2014 số 55/2014/QH13 ngày 01/01.2015;
- Luật Khoáng sản số 60/2012/QH 12 ngày 17/11/2010;
- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật bảo vệ môi trường;
- Quyết định số 18/2013/QĐ-TTG ngày 29/03/2013 của Thủ tướng
chính phủ về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi
trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản;
- QVVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất
lượng nước mặt;
- QCVN 09:2015-MT/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất
lượng nước ngầm;
- QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải
sinh hoạt;
- QCVN 11-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước
thải công nghiệp;
- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng
không khí xung quang;
- QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới
hạn cho phép của kim loại nặng trong đất;
- Thông tư liên tịch số 36/TTLT-BYT-BQP ngày 17 tháng 10 năm
2011 của liên bộ Y tế - Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc khám sức khỏe thực
hiện nghĩa vụ quân sự.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
7
2.3. Hiện trạng khai thác và chế biến chì - kẽm trên thế giới và Việt Nam
2.3.1 Hiện trạng khai thác và chế biến quặng chì – kẽm trên thế giới
Trên thế giới, 80% các mỏ chì – kẽm là mỏ hầm lò, 8% là mỏ lộ thiên,
còn lại là mỏ kết hợp giữa hai dạng trên. Tuy nhiên, nếu tính theo sản lượng
thì khai thác lộ thiên chỉ chiếm 15%, khai thác hầm lò chiếm 64%, 21% cò lại
được khai thác từ các mỏ hỗn hợp hầm lò – lộ thiên.[14]
Hàm lượng chì trong lớp vỏ trái đất là 0.0016%, và có trữ lượng rất
phong phú. Hiện tại, đã khảo sát được khối lượng tài nguyên là hơn 2 tỷ tấn,
và lượng dự trữ là 89 triệu tấn (điều tra Địa chất Hoa Kỳ-2014). Về cơ bản,
nguồn tài nguyên chủ yếu tồn tại dưới các dạng khoáng sản liên quan, với trữ
lượng quặng chủ yếu cùng với các mỏ chì duy nhất chỉ chiếm 32,2% tổng trữ
lượng. Quặng chì chính là galena (PbS), cerussite (PbCO3) và chì sunfat
(PbSO4). Ngoài ra, một lượng nhỏ chì cũng tồn tại trong tất cả các loại urani
và thor.[14]
Các hình thức chế biến chì – kẽm trên thế giới hiện nay bao gồm:
- Nung và thiêu kết
Trước khi thu hồi kẽm kim loại bằng phương pháp thủy luyện kim hoặc
hỏa luyện kim, cần thiết phải tách bỏ lưu huỳnh ra khỏi tinh quặng bằng cách
nung và thiêu kết. Theo phương pháp này, tinh quặng được nung nóng tới
nhiệt độ trên 90000
C, khi đó, sunfua kẽm (ZnS) chuyển hóa thành oxit kẽm
(ZnO). Đồng thời, lưu huỳnh kết hợp với oxi tạo thành dioxit lưu huỳnh, sau
đó chuyển hóa thành axit sunlfuric, một sản phẩm phụ quan trọng cho giá trị
thương mại.[12]
- Phương pháp thủy luyện kim
Trong giai đoạn ngâm chết, oxit kẽm được chết tách từ các sản phẩm
nung khác nhờ axit sulfuric. Lượng kẽm được hòa tan bằng axit sulfuaric, tuy
nhiên, dung dịch đã hòa tan còn chứa một lượng tạp chất cần ohải loại bỏ
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
8
nhằm đạt được sản phẩm kẽm có chất lượng cao. Quá trình tinh chế được thực
hiện bằng các pha thêm một lương bột kém vào trong dung dịch, khi đó các
ion kim loại khác bị kết tủa. Sau đó, dung dịch này sẽ tham gia vao một quá
trình điện phân với anot (cực dương) là hợp kim chỉ và các catot (cực âm)
nhôm. Dòng điện truyền qua chất điện phân nhờ việc tạo ra sự chênh lệch
điện áp 3,3V – 3,5V giữa anot và catot khiến cho kẽm bám vào các catot
nhôm. Lượng kẽm kết tủa này sẽ được gỡ ra, sấy khô, nấu luyện và đúc thành
các thanh kẽm. Các thanh kẽm này có thể khác nhau về chủng loại: loại chất
lượng cai có 99,95% kẽm và loại chất lượng đặc biệt cao có 99,00% kẽm.[12]
- Phương pháp hỏa luyện kim
Phương pháp này tiêu thụ năng lượng cao nên giá nhiên liệu tăng, hiệu
quả sẽ giảm. Hiện nay, các lò nấu luyện áp dụng phương pháp này đang hoạt
động tại Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Ba Lan.
Một số quốc gia sản xuất kẽm lớn trên thế giới hiện nay phải kể đến là:
Australia, Canada, Trung Quốc, Peru, Mỹ, Bỉ và Thụy Điển.[12]
2.3.2. Hiện trạng khai thác và chế biến chì – kẽm ở Việt Nam
Việt nam có vị trí địa chất, địa lý độc đáo, là nơi giao cắt của hai vành
đai sinh khoáng lớn Thái Bình Dương và Địa Trung Hải, là nước nhiệt đới gió
mùa phát triển mạnh các quá trình phong hóa thuận lợi cho sự hình thành
khoáng sản. Qua 65 năm nghiên cứu điều tra cơ bản và tìm kiếm khoáng sản
các nhà địa chất Việt Nam cùng với các kết quả nghiên cứu của các nhà địa
chất Pháp từ trước cách mạnh tháng 8 đến nay. Việt Nam đã phát hiện có
hàng nghìn điểm mỏ và tụ khoáng của hơn 60 loại khoáng sản khác nhau, từ
các khoáng sản năng lượng, kim loại đến khoáng chất công nghiệp và vật liệu
xây dựng.[12]
Chì- kẽm, có ở Chợ Điền – Chợ Đồn (Bắc Cạn) chiếm 80% cả nước.
Ngoài ra còn có ở Lang Hít (Thái Nguyên), Sơn Dương (Tuyên Quang) và
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
9
một số mỏ nhỏ ở Bắc Trung Bộ mới đang thăm dò. Thời Pháp thuộc mới khai
thác chì – kẽm ở Chợ Đồn – Chợ Điền chuyển về làm giàu quặng ở Quảng
Yên và mang về chính quốc.[15]
Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn trước đây, trên
địa bàn có nhiều nhất là khoáng sản chì, kẽm với khoảng 70 mỏ, điểm mỏ có
trữ lượng khoảng 4 triệu tấn.
Tại Việt Nam việc khai thác và chế biến chì – kẽm đã được thực hiện từ
lâu, gần đây, Công ty Kim loại màu Thái Nguyên đã xây dựng xong nhà máy
điện phân kẽm kim loại, công suất 10.000 tấn/năm tại khu công nghiệp Sông
Công, Thái Nguyên. [12]
Theo kế hoạch thời gian tới sẽ tiến hành đầu tư khai thác các mỏ chì –
kẽm Nông Tiến – Trà Đà, Thượng Ấn, Các Đường, Ba Bồ… công suất 40.000
– 60.000 tấn quặng nguyên khai/năm, một nhà máy luyện chì và tách bạc,
công suất 10.000 tấn chì thỏi và 15.000 kg bạc/năm. Bên cạnh đó, từ nguồn
nguyên liệu 50.000 – 100.000 tấn tinh quặng tuyển nổi và bột kẽm, sẽ xây
dựng hai nhà máy phân kẽm, công suất mỗi nhà máy khoảng 20.000 tấn
kẽm/năm tại Tuyên Quang và Bắc Kạn.[12]
2.3.3. Những ảnh hưởng của hoạt động khai thác khoáng sản chì - kẽm
đến môi trường
a. Ảnh hường đến môi trường không khí
khai thác các mỏ chì – kẽm sử dụng phổ biến hai công nghệ khai thác là :
- Xúc bốc trực tiếp Vận chuyển Chế biến
- Khoan nổ mìn Xúc bốc Vận chuyển Chế biến
Hầu hết các khâu công nghệ khai thác đều gây ô nhiễm bụi
* Khí độc
Nguồn phát sinh khí thải đều diễn ra ở tất cả các công đoạn sản xuất và
nhiều nhất là do thiết bị làm việc và do nổ mìn.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
10
Hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thiết bị khai thác sẽ làm
phát sinh ô nhiễm có chứa sản phẩm của quá trình đốt nhiên liệu và khí thải
thường là NÕ, SO2, CO…
* Tiếng ồn
- Khoan nổ mìn: tiếng ồn phát sinh và tác động thường xuyên, đặc biệt là
trong moong và hầm lò khai thác;
- Tiếng ồn động cơ của các phương tiện giao thông vận tải;
- Tiếng ồn từ hoạt động chế biến quặng (quá trình đập, nghiền quặng).
b. Ảnh hường đến môi trường nước
Ảnh hưởng đến môi trường nước chủ yếu là do nước mua chảy tràn khu
vực khai thác và nước thải sản xuất.
Đối với khai thác hầm lò, việc sử dụng hệ thống khai thác lưu quặng có
nguy cơ làm giảm độ pH trong nước thải hầm lò, tăng nguy ciw axit hóa
nguồn nước thải mỏ do đặc điểm quặng sulfua có chứa nhiều lưu huỳnh.
Để đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường nước, người ra đưa ra các thông
số sau:
- Các kim loại nặng như chì, kẽm…
- Nhu cầu oxy sinh học (BOD): là lượng oxy cần thiết để sinh vật oxy
hóa các chất hữu cơ theo phản ứng:
Chất hữu cơ, vi khuẩn + O2 CO2 + H2O + tế bào mới + sản phẩm
trung gian.
- Nhu cầu oxy hóa học (COD: là lượng oxy cần thiết để oxy hóa toàn bộ
các hợp chất hóa học trong mước bao gồm cả vô cơ và hữu cơ.
- Chất dinh dưỡng: các thông số chỉ thị mức độ ô nhiễm chất dinh dưỡng
trong nước bao gồm nitrat, phosphat…
c. Ảnh hưởng đến môi trường đất
Hoạt động khai thác ảnh hưởng đến môi trường đất thể hiện ở khía các cạnh:
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
11
- Nguy cơ gây nhiễm bẩn đất đai.
- Chiếm dụng nhiều diện tích đất.
- Nguy cơ trượt lở đất, xói mòn khi có mưa lớn.
d. Ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, cảnh quan
Hoạt động khai thác làm biến đổi địa hình, địa mạo của khu vực và biến
đổi hệ sinh thái, diện tích đất bị bóc mòn, cảnh quan thay đổi đồng thời làm
tăng nguy cơ trượt lở, đất đai bị rửa trôi, giảm độ phì, làm mất nơi cư trú của
nhiều loại động vật.
2.3.4. Phân bố và khai thác khoáng sản chì – kẽm ở Bắc Kạn
2.3.4.1. Phân bố
Kết quả điều tra đã ghi nhận 77 mỏ và điểm quặng chì kẽm trong địa bàn
tỉnh Bắc Kạn gồm 22 mỏ và 55 điểm quặng, chúng phân bố chủ yếu ở 3 vùng
chính: vùng Chợ Điền – Chợ Đồn, vùng Pác Nặm và vùng Ngân Sơn, tập
trung nhiều nhất.[10]
Fe -
Cu; 4
Mn; 7
Al; 3 Fe
Fe; 17 Antimon; 6
Fe - Mn
Cu
c i c; PnZn; 77 Al
140
Antimon
Au; 19
PnZn
Au
ci c
Hình 1.1: Các loại khoáng sản tỉnh Bắc Kạn
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
12
i; 2
Na ; 3
c m; 6
n; 46
n
Ngân Sơn
c N m
Na
i
Ngân Sơn;
20
Hình 1.2: Phân bố quặng chì kẽm tỉnh Bắc Kạn
* Vùng quặng Chợ Điền – Chợ Đồn
Kết quả điều tra vùng Chợ Điền – Chợ Đồn có 46 mỏ và điểm quặng chì
kẽm (22 mỏ và 24 điểm quặng) phân bố ở nút quặng Chợ Điền và nút quặng
Chợ Đồn. Trong số đó đã thăm dò 12 mỏ (Suối Teo, Khuối Khem thuộc xã
Đồng Lạc; Bình Chai, Lũng Hoài, Phia Khao, Mouflom, Po Pen, La Poanh,
Đèo An, Bản Thi thuộc xã Bản Thi; Pô Luông, Bó Pia thuộc xã Quảng Bạch),
10 mỏ đã tìm kiếm đánh giá (Kép Nàng, Cao Bình, Đầm Vạn, Than Tàu xã
BẢn Thi; Lũng Cháy xã Đồng lạc; Ba Bồ, Nà Tùm xã Ngọc Phái; Nam Bằng
Lũng thuộc thị trấn Bằng Lũng; Nà Bốp – Pù Xáp xã Bằng Lẵng; Nà Quản xã
Lương Bằng).[10]
* Vùng quặng Ngân Sơn – Bạch Thông
Bao gồm diện tích thuộc địa phận các xã Trung Hòa, Vân Tùng, Thượng
Quan, thị trấn Nà Phặc, xã Lãng Ngâm, Bằng Vân, Đức Vân, Sỹ Bình, gồm
20 điểm quặng phân bố ở các cánh đông nam nếp lồi Ngân Sơn và dọc cánh
đông đứt gãy phân với cấu tạo.[10]
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
13
* Vùng quặng Pác Nặm
Gồm 6 điểm quặng mới đươc phát hiện trong quá trình khảo sát như chì
kẽm Khuôn Túng, Nhạn Môn thuộc xã Nhạn Môn; Khuổi Nạn, Lũng Páng,
Phia Đăm thuộc xã Bằng Thành; Nà Mun Xã An Thắng;
Ngoài 3 vùng quặng trên còn một số điểm chì kẽm ở huyện Na Rì: Côn
minh, Trà Lầu, Lũng Soòm, Cốc Keng thuộc xã Côn Minh. Huyện chợ mới
có 2 điểm là: Cao Kỳ, xã Cao Kỳ và điểm quặng Quảng Cố, xã Quảng Chu.
Nhìn chung, Bắc Kạn là tỉnh có trữ lượng tài nguyên dự báo kim loại chì
kẽm lớn nhất trong cả nước với trữ lượng cấp B+C1+C2 là 1.956.333 tấn
(Pb+Zn). Đây là cơ sở định hướng phát triển ngành khai thác, chế biến quặng
chì – kẽm của tỉnh Bắc Kạn.[10]
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
14
Phần 3
ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU 3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
Hoạt động khai thác khoáng sản chì – kẽm; hiện trạng chất lượng môi
trường tại khu vực mỏ Pác Ả, trong đó tập trung vào môi trường đất, nước,
không khí.
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
Khu vực mỏ chì – kẽm Pác Ả, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn.
3.2. Địa điểm và thời gian
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu
3.2.2. Thời gian nghiên cứu
Xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/04/2019
3.3. Nội dung nghiên cứu
Đề tài tập trung vào các nội dung nghiên cứu sau:
- Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu.
- Đánh giá hiện trạng khai thác tại mỏ chì – kẽm Pác Ả.
- Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt đông khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả
đến môi trường.
- Thực trạng áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường của mỏ chì – kẽm
Pác Ả.
- Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng môi trường đất, nước,
không khí khu vực mỏ.
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập, phân tích số liệu thứ cấp
Thu thập, phân tích các số liệu, tài liệu có liên quan:
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
15
- Điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu, các
báo cáo, văn bản có liên quan của Công ty TNHH Hoàng Giang.
- Hiện trạng khai thác, công nghệ khai thác mỏ kim loại chì – kẽm Pác Ả.
- Báo cáo giám sát môi trường định kỳ của mỏ qua từng giai đoạn, báo cáo
kết quả quan trắc môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn.
- Các kết quả phân tích mẫu đất, nước, không khí tại khu vực mỏ thuộc
các chương trình thu thập lập báo cáo đinh kỳ của Công ty TNHH Thái Bắc.
3.4.2. Phương pháp chuyên gia
Tham khảo các ý kiến của chuyên gia chuyên ngành khai thác mỏ về quy
trình khai thác, công nghệ khai thác, các tác dộng đến môi trường có thể phát
sinh trong hoạt động khai thác chì – kẽm.
3.4.3. Phương pháp khảo sát thực địa
- Khảo sát thực địa, điều tra hiện trạng, thu thập bổ sung các thông tin về
điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội trên địa bàn xã Thượng Quan, huyện
Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
- Khảo sát, xác định các nguồn phát sinh do hoạt động sản xuất mỏ;
- Điều tra, khảo sát về hiện trạng khu vực khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả,
thu thập thông tin về quy trình công nghệ; khảo sát xác định hiện trạng các
công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, các giải pháp quản lý môi trường
hiện đang được áp dụng tại mỏ.
- Khảo sát, thu thập các thông tin về hiện trạng nguồn tiếp nhận nước thải
từ hoạt động khai thác.
3.4.4. Phương pháp phân tích, so sánh
Từ các chuỗi số liệu kết quả phân tích, tiến hành phân tích, so sánh với
tiêu chuẩn môi trường Việt Nam; quy chuẩn môi trường Việt Nam. Từ đó
đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nền tại khu vực nghiên cứu, dự báo
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
16
đánh giá và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động tới môi trường do các
hoạt động của dự án.
Từ các thông tin đã thu thập sau quá trình khảo sát thực địa, phân tích
hiện trạng khai thắc, từ đó rút ra những ưu điểm và hạn chế trong công tác bảo
vệ môi trường.
3.4.5. Phương pháp phân tích
- Các thông số đo nhanh đều được thực hiện đo tại hiện trường.
- Các chỉ tiêu phân tích theo các tiêu chuẩn quốc tế như APHA 2012,
ASTM 2006, EPA và các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành..
Bảng 3.1. Tổng hợp phương pháp phân tích
STT
Loại
Mã hiệu Tên tiêu chuẩn
mẫu
A Mẫu khí
1 Bụi TSP TCVN 5067:1995
Chất lượng không khí, phương pháp
khối lượng xác định hàm lượng bụi
TCVN 7878-
Âm học. Mô tả, đo và đánh giá tiếng
2 Ồn ồn môi trường. Phần 2: Xác định mức
2:2010
tiếng ồn môi trường
Không khí xung quanh. Xác định nồng
3 SO2 TCVN 5971:1995
độ khối lượng của lưu huỳnh dioxit.
Phương pháp tetracloromercuarat
(TCM)/pararosanilin.
Không khí xung quanh. Xác định nồng
4 NO2 TCVN 6137:2009 độ khối lượng của nitơ điôxin. Phương
pháp Griess-Sltzman cải biên
5 CO, CO2
Quyết định Quyết định về ban hàng 21 tiêu huẩn
3733/2002/BYT vện sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
17
thông số vệ sinh lao động
B Mẫu nước
pH
TCVN Chất lượng nước. Xác định pH
6492:2011
SMEWW
Standard Methods for the exanination
BOD5 of water & wastewater – Oil and
5210B-2012
Grease
SMEWW
Standard Methods for the exanination
COD of water & wastewater – Closed
5220D-2012
Reflux, Colorimetric Method
SMEWW
Standard Methods for the exanination
TSS of water & wastewater – Total
2540D-2012
Suspended Slids Dried at 103 – 105 0C
As,
Standard Methods for the exanination
SMEWW 3113- of water & wastewater – Metals by
Pb, Cd,
2012 Electrothermal Atomic Absorption
Hg
Spectromatry
SMEWW
Standard Methods for the exanination
Mn,Fe of water & wastewater – Direct Air –
3111B-2012
Acetylene Flame Method
SMEWW
Standard Methods for the exanination
Dầu mỡ of water & wastewater – Oil and
5530C-2012
Grease
SMEWW 5520-
Standard Methods for the exanination
Phenol of water & wastewater – Oli and
2012
Grease
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
18
3.4.6. Phương pháp lấy mẫu
a. Các phương pháp lấy mẫu
Bảng 3.2. Tổng hợp các phương pháp lấy mẫu
STT
Thông Mã hiệu Tên tiêu chuẩn
số
A Mẫu không khí
1 Bụi TSP TCVN 5067:1995
Chất lượng không khí. Phương pháp
khối lượng xác địnnh hàm lượng bụi
TCVN 7878-
Âm học. Mô tả, đo và đánh giá tiếng
Ồn ồn môi trường. Phần 2: Xác định mức
2 2:2010
tiếng ồn môi trường
Không khí xung quanh. Xác định
nồng độ khối lượng của lưu huỳnh
3
SO2 TCVN 5971:1995 dioxit. Phương pháp
tetracloromercuarat
(TCM)/pararosanilin.
Không khí xung quanh. Xác định
4
NO2 TCVN 6137:2009 nồng độ khối lượng của nitơ điôxin.
Phương pháp Griess-Sltzman cải biên
Quyết định
Quyết định về ban hàng 21 tiêu chuẩn
CO vện sinh lao động, 05 nguyên tắc và
5 3733/2002/BYT
07 thông số vệ sinh lao động
B Mẫu nước
1
Mẫu
TCVN 5999:1995
Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng
nước dẫn lấy mẫu nước
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
19
b. Vị trí lấy mẫu
Bảng 3.3. Tổng hợp các vị trí lấy mẫu
STT Ký hiệu Vị trí quan trắc Tọa độ
mẫu
A Mẫu không khí
1 KK-1
Trong xưởng chế biến bột barit X: 2389764; Y:
(khu đậo, nghiền) 408171
2 KK-2
Trong xưởng tuyển nổi chì kẽm X: 2389638; Y:
và barit (khu đập, nghiền 408238
B Mẫu khí thải ống khói
1 KTOK-1
Tại ống khói sấy quặng barit lò X: 2389769; Y:
sấy quay 408182
2 KTOK-2
Tại ống khói sấy quặng barit ló X: 2389801; Y
sấy cánh vẩy 408162
C Mẫu nước thải sản xuất
1 NTSX
Nước thải hầm lò sau bể xử lý X: 2389744; Y:
408092
D Mẫu nước thỉa sinh hoạt
1 NTSH-1
Nước thải sinh hoạt tại cống thải X: 2389801; Y:
ra môi trường khu vực văn phòng 408179
Nước thải sinh hoạt tại cống thải
X: 2389864; Y:
2 NTSH-2 ra ngoài môi trườnhh khu vực
408273
khai thác hầm lò
E Mẫu đất phía nam mỏ
1 MĐ Mẫu đất phía nam mỏ
X: 2.476.438,00
Y: 443.152,00
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
20
Phần 4
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Điều tra về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu
4.1.1 Điều kiện tự nhiên
4.1.1.1. Vị trí địa lý
Mỏ Pác Ả thuộc địa phận xã Thượng Quan, huyện Ngân sơn, tỉnh Bắc
Kạn, cách trung tâm huyện về phía Đông Nam khoảng 6km, cách thành phố
Bắc Kạn về phía Bắc Đông Bắc khoảng 60km.Tổng diện tích đất sử dụng là
11,0 ha, trong đó:
- Diện tích khu vực mỏ là 8,5 ha, ranh giới khu vực mỏ được giới hạn bởi
các điểm góc có tọa độ như bảng 4.1.
- Diện tích đất sử dụng xây dựng xưởng chế biến và các công trình phụ
trợ là 2,5 ha.
Dự án có các phía tiếp giáp như sau:
- Phía Bắc, Đông giáp khu vực đồi núi cao;
- Phía Nam, Tây Nam giáp khu vực mỏ Sáo Sào;
- Phía Tây giáp khu vực núi cao.[3]
Bảng 4.1: Giới hạn trên mặt mỏ Pác Ả
VN-2 000 Kinh tuyến VN-2 000 Kinh tuyến
Điểm góc 105o
00’ múi chiếu 6o
106o
30’múi chiếu 3o
X(m) Y(m) X(m) Y(m)
1 2 477 141 597 828 2 477 678,58 443 411,20
2 2 477 141 598 280 2 477 674,07 443 863,27
3 2 476 928 598 280 2 477 461,04 443 861,15
4 2 476 928 597 828 2 477 465,55 443 409,07
5 2 477 027 597 844 2 477 564,41 443 426,06
(Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường mỏ chì – kẽm Pác Ả)[3]
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
21
Sơ đồ vị trí dự án thể hiện tại hình như sau
Hình 4.1: Vị trí dự án
4.1.1.2. Địa hình, địa mạo
Khu Pác Ả đặc trưng bởi địa hình thuộc vùng núi cao, địa hình kéo dài
theo á kinh tuyến, có độ cao từ 650m đến 900m. Địa hình đá vôi dạng tai mèo
nhấp nhô có nhiều hang hốc và vách đá.
Đường giao thông từ Quốc lộ 3 vào mỏ bằng đường bê tông và đường
đất rộng 4m, chiều dài 3km.
Trong khu vực nội bộ mỏ sử dụng đường đất rộng 6m với chiều dài 0,5 -
0,7km. Toàn bộ các tuyến đường đã có sẵn nên không phải đầu tư nữa.
Khu mỏ nằm trên địa hình đồi núi cao, đường vào mỏ thường có độ dốc
lớn do vậy việc đi lại tương đối khó khăn.[3]
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
22
4.1.1.3. Đặc điểm kiến tạo, địa chất - thủy văn
a. Cấu trúc, kiến tạo
* Uốn nếp: Bản thân vùng nằm ở cánh đông nam nếp lồi Ngân Sơn có
trục kéo dài theo phương á kinh tuyến, các nếp uốn bậc cao hơn không thấy
xuất hiện một cách hệ thống, ở một vài nơi có các nếp uốn nhỏ đơn lẻ mang
tính vò nhầu cục bộ. Các đất đá chủ yếu thuộc hệ tầng Cốc Xô cắm đơn điệu
về phía nam. Nói chung các thành tạo trầm tích và magma cấu tạo nên nếp lồi
bị các hệ thống đứt gãy cắt xén, dịch chuyển và phân chia thành các khối tảng
kiến tạo [5]
* Đứt gãy: Trong vùng có các hệ thống đứt gãy sau:
- Hệ thống đứt gãy theo phương đông bắc – tây nam: Đây là hệ thống
phát triển rộng rãi, cắt qua hầu hết các loại đất đá trong vùng và thường bị các
hệ thống đứt gãy khác xuyên cắt, xê dịch. Đứt gãy này đóng vai trò quan
trọng trong việc tạo quặng, là những kênh dẫn các dung dịch magma, các
dung dịch tạo quặng sau magma và đồng thời đóng vai trò định chỗ cư trú cho
quặng và khống chế quặng hoá. Chúng có quan hệ trực tiếp với các mạch
quặng sulfua – đa kim.[5]
- Hệ thống đứt gãy phương á kinh tuyến phát triển ở phía bắc làm dịch
chuyển hệ tầng Cốc Xô với biên độ lớn các đứt gãy này ít liên quan đến quá
trình tạo quặng.
- Hệ thống đứt gãy phương á vĩ tuyến: đây là đứt gãy phát triển ở phía
bắc và phía nam vùng chúng ít nhiều đóng vai trò phân chia cấu trúc và khống
chế quặng hoá.
- Hệ thống đứt gãy tây bắc – đông nam: Các đứt gãy này phát triển rất
hạn chế thường mang tính đơn lẻ không giữa vai trò quan trọng trong cấu trúc
cũng như quặng hoá trong vùng.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
23
- Hệ thống khe nứt và đứt gãy lông chim: Song song với sự sinh thành
các hệ thống đứt gãy nói trên, xuất hiện hàng loạt các đứt gãy, khe nứt dạng
lông chin chúng tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành các thân quặng và
liên quan trực tiếp đến quá trình quặng hoá. Có thể chia ra làm hai hệ thống:
Hệ thống khe nứt phương đông bắc-tây nam và hệ thống theo phương á kinh
tuyến. Trong đó liên quan nhiều đến quặng hoá là hệ thống theo phương đông
bắc-tây nam.[5]
b. Đặc điểm địa chất thủy văn
Trong khu vực có nhiều suối nhánh như: suối Nà Phặc, suối Ngân Sơn,
suối Nà Đeng, suối Sáo Sào... Về mùa khô hầu hết các suối nhánh đều khô
cạn, các suối chính lưu lượng cũng giảm nhiều. Trong đó suối Sáo Sào và
suối Là Đeng sẽ có ảnh hưởng trực tiếp từ hoạt động của mỏ nằm về phía
Nam, Đông Nam khu mỏ.[5]
4.1.1.4. Điều kiện khí tượng thủy văn
a. Khí tượng
Khu vực dự án nằm trên địa bàn huyện Ngân Sơn, mang đầy đủ đặc điểm
khí hậu, khí tượng của tỉnh Bắc Kạn, có các đặc trưng của khí hậu miền núi
Bắc Bộ. Do vậy, khu vực dự án phân hoá khí hậu theo mựa rõ rệt (về nhiệt
độ, lượng mưa, độ dài ngày và đêm giữa 2 mùa). [10]
* Nhiệt độ
Nhiệt độ không khí có liên quan đến quá trình bay hơi của các chất hữu
cơ. Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí là những yếu tố gây ảnh
hưởng đáng kể đến sức khỏe con người và môi trường xung quanh. Nhiệt độ
trung bình năm dao động từ 17,10
C – 30,20
C. Tháng 1 có nhiệt độ trung bình
thấp nhất trong năm (17,10
C). Nhiệt độ trung bình năm khoảng 24,610
C.[10]
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
24
Bảng 4.2: Nhiệt độ trung bình tháng trong năm 2016
Nhiệt độ trung bình tháng (0
C)
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Giá trị 17,1 18,5 21,0 24,1 29,0 30,2 27,9 28,2 27,0 24,5 22,5 18,2
(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bắc Kạn năm 2016)[10]
Hình 4.2: Biểu đồ nhiệt độ trung bình tháng trong năm 2016
* Độ ẩm
Độ ẩm không khí là tác nhân ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát tán, lan
truyền các chất gây ô nhiễm. Trong điều kiện độ ẩm lớn, các hạt bụi trong
không khí có thể liên kết với nhau tạo thành các hạt to hơn và rơi ngay xuống
đất. Độ ẩm còn có tác dụng với các chất khí như SO2, NOx ,… hòa hợp với
hơi nước trong không khí tạo thành các axit. Độ ẩm trung bình năm 84,0%.
Bảng 4.3: Độ ẩm trung bình tháng trong năm
Độ ẩm trung bình tháng (%)
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Giá trị 81 81 86 81 82 84 84 85 87 82 87 83
(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bắc Kạn năm 2016)[10]
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
25
Hình 4.3: Biểu đồ độ ẩm trung bình tháng trong năm 2016
* Lượng mưa
Lượng mưa trung bình trong năm 1.424,3 mm. Mưa ở đây chia làm 2
mùa rõ rệt, mùa mưa trùng với mùa nắng trong năm kéo dài từ tháng 5 đến
tháng 9 với 85% - 90% lượng mưa cả năm. Thời gian còn lại là mùa ít mưa.
Trong mùa mưa có những tháng có thể có tới gần 20 ngày có mưa. Mùa ít
mưa thì lượng mưa không đáng kể, hoặc chỉ là mưa phùn.[10]
Bảng 4.4: Lượng mưa trung bình tháng
Lượng mưa trung bình tháng (mm)
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Giá trị 52,2 18,6 64,6 37,3 221,5 184,8 232,1 252,3 121,5 33,1 118,8 87,5
(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bắc Kạn năm 2016)[10]
Hình 4.4: Biểu đồ lượng mưa trung bình tháng trong năm 2016
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
26
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
Khu vực hiện đang khai thác của mỏ chì - kẽm Pác Ả nằm trong địa bàn
xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
Phía Bắc giáp xã Vân Tùng, xã Đức Vân, xã Quang Trọng (Thạch An,
Cao Bằng).
Phía Đông giáo xã Vũ Loan (Na Rì).
Phía Nam giáp xã Lạng An và Lương Thượng (Na Rì), xã Thuận Mang.
Phía Tây giáp thị trấn Nà Phặc.[10]
4.1.2.1. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập
a. Dân số
Năm 2016 dân số toàn huyện là 29.878 người, trong đó có 14.986 nam và
14.892 nữ, dân số khu vực thành thị có 6.118 người và khu vực nông thôn có
23.759 người.[10]
b. Lao động, việc làm
Lao động của huyện chủ yếu là làm việc trong ngành nông lâm nghiệp,
trong các doanh nghiệp tư nhân và cá thể.
c. Thu nhập
Thu nhập bình quân đầu người năm 2016: 3.692.000 đồng (khu vực
thành thị) và 1.369.000 đồng/người/tháng. Số lao động làm việc ở các ngành
nông nghiệp và khu vực kinh tế ngoài Nhà nước còn chiếm tỷ lệ cao do đó
đời sống của nhân dân còn phụ thuộc vào nghề nông, hơn nữa do điều kiện
miền núi nên đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn.[10]
4.1.2.2. Điều kiện kinh tế
a. Nông nghiệp:
- Về trồng trọt: Diện tích trồng lúa năm 2016 đạt 2.129 ha, năng suất
bình quân lúa nước 44,84 tạ/ha, tổng sản lượng 9.547 tấn.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
27
Diện tích cây ngô (ngô xuân, mùa và hè thu): Diện tích gieo trồng năm
2015 là 2.100ha, năng xuất bình quân 42,2 tạ/ha, tổng sản lượng 8.852 tấn.
Năm 2015, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực 4.299 ha, tổng sản lượng
lương thực có hạt đạt 18.372 tấn.
Ngoài ra diện tích và năng suất những cây trồng khác như Cây sắn, đỗ
tương, thuốc lá... bình quân hàng năm đều đạt khá.
Mô hình cánh đồng 30 triệu đồng/ha/năm đã được thử nghiệm có hiệu
quả và đang được nhân ra diện rộng.
- Về chăn nuôi:.
Năm 2016: Tổng đàn trâu là 6.578 con, đàn bò 4.060 con, đàn lợn 32.612
con. Tổng đàn gia cầm 199.958 con.
Diện tích và sản lượng nuôi thủy sản trên các chân ruộng một vụ và ở
một số ao, hồ đều tăng so với năm 2010, đến năm 2016 có trên 72 ha, không
tăng so với năm 2015, sản lượng 83 tấn, giảm 5 tấn so với năm 2015.
b. Lâm nghiệp
Công tác chăm sóc bảo vệ rừng được quan tâm chú trọng, các dự án về
lâm nghiệp được triển khai đảm bảo kế hoạch, diện tích khoanh nuôi, quản lý
và bảo vệ rừng được duy trì thường xuyên. Diện tích rừng hiện có: 41.080 ha,
năm 2016 diện tích rừng trồng mới tập trung: 1.741 ha. Đến nay cây trồng
đang sinh trưởng và phát triển tốt; Việc khai thác gỗ và lâm sản được thực
hiện đúng quy chế, quy định của pháp luật.
c. Công nghiệp - thủ công nghiệp
Đến nay toàn huyện có 14 cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công
nghiệp, chủ yếu là khai thác đá, cát, sỏi, quặng, tuyển quặng vật liệu xây
dựng, sản xuất đồ gỗ, phân phối điện, nước, xay sát. Giá trị sản xuất công
nghiệp (theo giá hiện hành) năm 2013đạt 79,801 tỷ đồng.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
28
d. Xây dựng cơ bản
Để đáp ứng nhu cầu đời sống của nhân dân, nhất là ở vùng sâu vùng xa,
trong thời gian qua, tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh, toàn
huyện đã đầu tư xây dựng và cải tạo được 30 tuyến đường giao thông, 78
phòng học, 35 công trình thủy lợi, 7,38 km đường điện, 3 trạm hạ thế, 2 trụ sở
UBND xã, xây dựng 05 khu tái định cư và mở rộng được khu dân cư ở trung
tâm huyện.
e. Thương mại - Dịch vụ và du lịch
Năm 2016, toàn huyện hiện có 883 cơ sở kinh doanh thương mại, du lịch
và khách sạn nhà hàng. Trong đó có các mặt hàng trên thị trường tương đối
phong phú, đa dạng, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.[10]
4.1.2.3. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng
* Giao thông
- Quốc lộ 3: Ngân sơn có Quốc lộ 3 chạy dọc huyện theo hướng Tây
Nam- Đông Bắc, qua địa phận 5 xã, thị trấn (Lãng Ngâm - TT. Nà Phặc - Vân
Tùng- Đức Vân - Bằng Vân) nối liền Ngân sơn với tỉnh Cao Bằng ở phía Bắc
và thị trấn Phủ Thông (huyện Bạch Thông) và thành phố Bắc Kạn ở phía
Nam. Quốc lộ này mới được nâng cấp, mở rộng (nền 7,5m; mặt 5,5m) đạt tiêu
chuẩn cấp IV miền núi.
- Quốc lộ 279: đi Na Rì, qua các xã Lãng Ngâm - Hương Nê - Thuần Mang,
tuyến đường này đã được trải nhựa, nền rộng 6m, mặt rộng 3,5m; đường cấp V
miền núi, mặt đường hẹp, ta luy nhiều đoạn không đủ tiêu chuẩn.
- Đường huyện: Có 3 tuyến (ĐH Vân Tùng –Thuần Mang, ĐH Bằng
- ĐH Cốc Đán-Trung Hoà với tổng chiều dài 53,5 km nối đến các trung
tâm xã và ô tô có thể đến được 100% số xã.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
29
- Đường xã, thôn bản: Có tổng chiều dài khoảng 150km. Nhiều tuyến
đường còn nhỏ hẹp, chất lượng nền đường xấu.[10]
* Thuỷ lợi
Huyện Ngân Sơn có các điểm công trình hồ đập và hàng trăm km kênh
mương phục vụ tưới tiêu, song vẫn chủ yếu là mương đất, chưa đáp ứng được
nhu cầu tưới tiêu cho cây trồng.
* Giáo dục - đào tạo
Những năm qua công tác giáo dục và đào tạo có bước phát triển về cả số
lượng và chất lượng, hiện nay toàn huyện có 11 trường mầm non, 12 trường
tiểu học, trường trung học cơ sở có 8 trường, phổ thông trung học có 1 trường,
phổ thông cơ sở 1 trường, trường trung học 1 trường.
* Y tế
Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân được quan tâm,
công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai thực hiện tốt. Đến nay huyện
có 1 bệnh viện, 01 phòng khám và có 11 trung tâm y tế xã. Số cán bộ y tế 116
người, trong đó có 29 bắc sỹ, 39 y sỹ, 30 y tá và 18 hộ sinh. Các chương trình
y tế Quốc gia được triển khai đầy đủ, trẻ dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ 7 loại
vacxin qua các năm đều đạt chỉ tiêu đề ra.
* Văn hoá - Thể thao
Tiếp tục quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về xây
dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; công tác bảo
tồn, tôn tạo di tích lịch sử, khôi phục các giá trị văn hóa dân tộc gắn với thúc
đẩy phát triển du lịch bước đầu được quan tâm; cuộc vận động “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có bước phát triển, kết quả thực hiện
cuộc vận động có 5.377 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, tỷ lệ
hộ dân cư đạt chuẩn văn hóa đạt76,2%.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
30
* Năng lượng - Bưu chính viễn thông
Đến nay, đã có 100% số xã, thị trấn có điện lưới quốc gia và được phủ
sóng phát thanh truyền hình. 100% xã, thị trấn có đường điện thoại đến
UBND xã, thị trấn, hệ thống bưu chính xã được củng cố có thư báo trong
ngày. Mức độ đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.[10]
4.2. Đánh giá hiện trạng khai thác và chế biến tại mỏ chì – kẽm Pác Ả
Khu mỏ chì – kẽm Pác Ả thuộc Công ty TNHH Hoàng Giang đầu tư xây
dựng công trình khai thác hầm lò và chế biến khoáng sản chì, kẽm và khoáng
sản có ích đi kèm tại mỏ Pác Ả, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc
Kạn theo quyết định phê duyệt trữ lượng của mỏ. Đây là đã được UBND tỉnh
Bắc Kạn phê duyệt tại quyết định chủ trương đầu tư số 2110/QĐ-UBND ngày
14 tháng 12 năm 2017.
4.2.1. Hiện trạng mỏ
4.2.1.1. Quy mô khai thác
- Công suất khai thác: 2.500 tấn quặng nguyên khai/năm.
- Công suất chế biến:
+ Tinh quặng chì 65%Pb: 57,34 tấn/năm.
+ Tinh quặng kẽm 64%Zn: 75,46 tấn/năm.
+ Vàng 90%: 2,937 kg/năm.
+ Bạc 90%: 120,259 kg/năm.
- Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là:11,0 ha.Trong đó: diện tích
khai trường khai thác là 8,5 ha,diện tích nhà xưởng và công trình phụ trợ là
2,5 ha.[5]
Trữ lượng quặng của mỏ chì, kẽm Pác Ả, xã Thượng Quan, huyện Ngân
Sơn, tỉnh Bắc Kạn được tính theo phương pháp bình đồ chiếu đứng (mặt cắt
dọc thân quặng). Các thân quặng được phân khối trữ lượng như sau:
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
31
Thân quặng XI được phân thành 2 khối:
+1 khối trữ lượng cấp 122 (1-122-XI)
+1 khối tài nguyên cấp 333 (2-333-XI)
Thân quặng XII được phân thành 3 khối
+ 2 khối trữ lượng cấp 122 (3-122-XII và 4-122-XII)
+1 khối tài nguyên cấp 333 (5-333-XII)
Thân quặng XIIA được phân thành 2 khối:
+ 1 khối trữ lượng cấp 122 (6-122-XIIA)
+ 1 khối tài nguyên cấp 333 (7-333-XIIA)
Kết quả tính trữ lượng và tài nguyên:
+ Trữ lượng quặng cấp 122 mỏ chì, kẽm Pác Ả tính được là 24.285tấn,
tương đương 1.290 tấn kim loại Pb+Zn. Khoáng sản đi kèm gồm Au là 31,7
kg; Ag là 1.298kg.
+ Tài nguyên quặng cấp 333 mỏ chì, kẽm Pác Ả tính được là 6.365 tấn,
tương đương 356 tấn kim loại Pb+Zn. Khoáng sản cóíchđi kèm gồm Au là 8,3
kg; Ag là 316 kg.[5]
Bảng 4.5: Trữ lượng công nghiệp của mỏ chì, kẽm Pác Ả
Thân Khối trữ
Trữ lượng
Hệ số tổn
Trữ lượng
địa chất khai thác
quặng lượng thất
(tấn) (tấn)
TQ.XI 1-122-XI 8.395 15% 7.136
TQ.XII 14.691 15% 12.487
3-122-XII 10.268 15%
4-122-XII 4.423 15%
TQ.XIIA 6-122-XIIA 1.198 15% 1.018
Cộng 24.284 15% 20.641
(Nguồn: Thuyết minh thiết kế cơ sở mỏ chì – kẽm Pác Ả)[5]
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
32
4.2.1.2. Công nghệ khai thác
Căn cứ vào tính chất cơ lý cũng như đặc điểm địa chất, cấu tạo của thân
quặng mỏ lựa chọn công nghệ khai thác bằng phương pháp khoan nổ mìn sử
dụng lỗ khoan con, máy khoan khí nén, chống giữ buồng khai thác bằng
phương pháp khoan lắp đặt dầm công sơn, chèn giữ nóc gương khai thác.
a. Khái quát về công nghệ khai thác
Hoạt động khai thác quặng ở khu mỏ chì – kẽm Pác Ả được tiến hành
bằng phương pháp lộ thiên và hầm lò, kết hợp khai thác cơ giới với thủ công
cụ thể:
- Khái thác lộ thiên bằng cơ giới: Quặng sau khai thác được xúc lên xe tự
đổ loại 5 tấn bằng máy xúc trở về bãi chứa quặng.
- Khai thác lộ thiên, bóc đất phủ bằng cơ giới, bóc quặng thủ công: Công
nghệ này áp dụng cho các khối quặng dạng túi, có lớp phủ khá dày, Phần thải
đất phủ được bốc bằng máy gạt hoặc ô tô – máy xúc, sau đó dùng khoan nổ
mìn để phá đá.
- Khai thác lộ thiên, tuyển chọn thủ công: Công nghệ này thường được
sử dụng để khai thác các hố, túi quặng nhỏ, nơi có địa hình phức tạo.
- Khai thác hầm lò: Được áp dụng ở các khối quặng nằm sâu: Công tác
mở vỉa được tiến hành bằng các lò bằng xuyên vỉa hoặc đọc vỉa, khống chế
các khối quăng bằng các đường lò này và các lò thượng, khai thác bằng lò hạ.
- Khai thác thủ công: Được tiến hành để tận thu các đống quặng cũ.
Quặng được đảo và sàng thủ công, phần trên sàng là quặng chất lượng cao (≥
24% Zn) được thu hồi.
- Nổ mìn, khai thác và tuyển chọn thủ công: Phá đá bằng phươg pháp nổ
mìn, tuyển chọn thủ công, vận chuyển vê vị trí tập kết bằng xa cải tiến hoặc
goòng.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
33
b. Các thông số hệ thống khai thác
Với công suất của mỏ tương đối nhỏ là 2.500 tấn/năm, dự kiến bố trí
khai thác lần lượt từng khu vực với mỗi khu vực một lò chợ, như vậy công
suất khai thác lò chợ phải đạt từ 2.500 đến 3.000 tấn/năm.
* Công tác khoan nổ mìn
- Lựa chọn cấu trúc cột thuốc nổ trong lỗ khoan
Cấu trúc của lỗ mìn được thiết kế nạp thuốc liên tục gồm thuốc nổ, kíp
nổ, bua và dây cháy chậm.
Sơ đồ kết cấu lỗ mìn xem hình 4.5
1
25
43
Ghi chú:
1- Dây trên mặt;
2- Dây xuống lỗ;
3- Bua mìn;
44 4- Thuốc nổ;
5- Kíp nổ
45
Hình 4.5: Cấu trúc cột thuốc nổ trong lỗ khoan
- Cơ giới hóa khai thác: Công tác khấu quặng được cơ giới hóa ở khâu
khoan và nổ mìn. Công tác khoan sử dụng búa khoan cầm tay sử dụng năng
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
34
lượng khí nén. Việc khấu quặng bằng phương pháp nổ mìn sẽ đạt được hiệu
suất cao hơn rất nhiều so với đào lò bằng thủ công.[5]
Bảng 4.6: Các chỉ tiêu khoan nổ mìn
TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Giá trị
1 Chỉ tiêu thuốc nổ đơn vị kg/m3
1,92
2 Chiều sâu lỗ khoan m 1,0
3 Đường kính lỗ khoan mm 38
4 Hệ số sử dụng lỗ mìn 0,8
5 Số lỗ mìn trên gương lỗ 14
6 Khối lượng thuốc nổ trong 1 lỗ mìn kg 0,48
7 Khối lượng thuốc nổ/1 chu kỳ kg 6,72
(Nguồn: Phần II. Thiết kế cơ sở - Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án)[5]
*Sơ đồ công nghệ khai thác
Quặng nguyên khối
Khoan nổ mìn
Bụi, khí thải,
ồn
Biện pháp giảm thiểu:
- Sử dụng thuốc nổ AĐ1
phát thải khí nhỏ.
- Phun sương tạo ẩm khoan
nổ mìn.
- Trang bị bảo hộ lao động
cho công nhân.
Tháo rút vào goòng, VC lò
bằng và giếng nghiêng
VC qua lò bằng, giếng ghiêng
Bãi chứa quặng
Bụi, khí thải,
ồn
Bụi
Biện pháp giảm thiểu:
- Trang bị bảo hộ lao động
cho công nhân.
- Phun sương tạo ẩm
Biện pháp giảm thiểu:
- Phun sương tạo ẩm
Hình 4.6: Sơ đồ công nghệ khai thác hầm lò kèm dòng thải và biện
pháp giảm thiểu
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
35
* Thiết bị khai thác
Tổng hợp các thiết bị chính phuc vụ cho quá trình đào lò được tổng hợp
trong bảng 4.7
Bảng 4.7: Bảng thống kê các thiết bị được sử dụng trong quá trình đào lò
STT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Chú thích
1 Máy khoan cầm tay YT-24 Chiếc 08 Thiết bị được
lựa chọn có thể
2 Máy nén khí Jucai Chiếc 03
khác mã hiệu
3
Xe goòng vận tải (gòong lật Chiếc 06
GT1) nhưng có công
suất tương
4 Máy tời trục Mitsubitshi 5,5kw Chiếc 03
đương
5 Quạt thông gió YBT-552 Chiếc 03
(Nguồn: Thuyết minh TKBVTC mỏ Pác Ả)[6]
* Vận tải trong mỏ
Quặng sau khi khai thác được vận chuyển từ trong khu vực khai thác ra
ngoài, tập trung ở mặt bằng trước của lò sau đó được vận chuyển bằng ôtô
trọng tải 5 -10 tấn về mặt bằng của xưởng tuyển.[5]
Ở các thân quặng dốc đứng, quặng khoan nổ mìn ra tự rơi xuống buồng
lưu quặng, được tháo rút vận chuyển ra ngoài bằng goòng Như vậy vận tải
trong lò chợ và lò thượng nhờ vào tự trọng của quặng.
Đối với các thân quặng nằm ngang, trong buồng khai thác quặng được
vận chuyển bằng goòng đẩy tay.
* Công tác thoát nước
Tại các lò bằng nước được thoát nước tự chảy qua rãnh thoát nước trên
đường lò có độ dốc 0,5-1%. Nước chảy trên đường lò được thu gom vào các
hố chứa nước được bố trí trong lò, sau đó được bơm tuần hoàn sử dụng cho
quá trình khoan.[5]
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
* Công tác đổ thải
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
36
Quặng sau khi khai thác được vận chuyển từ trong khu vực khai thác ra
ngoài, tập trung ở mặt bằng trước của lò sau đó được vận chuyển bằng ôtô
trọng tải 5 -10 tấn về mặt bằng của xưởng tuyển.
Riêng khu mặt bằng cửa lò của thân quặng XII, quặng khai thác và đất đá
thải sẽ được vận chuyển từ mặt bằng sân lên đường vận tải bằng tời trục sau
đó mới chất tải lên ôtô.
Sử dụng ô tô tải trọng 5 tấn vận tải từ mặt bằng sân công nghiệp về sân
ga xưởng tuyển.[5]
4.2.2. Hoạt động tuyển quặng
4.2.2.1. Tóm tắt sơ đồ chế biến quặng
Hình 4.7: Tóm tắt sơ đồ công nghệ chế biến tại dự án
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
37
Trong quá trình khai thác quặng được phân loại ngay ra là quặng
sunfua (là những ổ quặng galenit đặc xít có hàm lượng kẽm cao) và quặng ô
xít (có hàm lượng chì, kẽm thấp).[5]
* Đối với quặng sunfua: Quặng được xay thô, sau đó được đưa vào máy
nghiền nước mặt sàng nghiền nhỏ, phân loại qua hệ thống bàn tuyển được tinh
quặng chì và tinh quặng kẽm; bùn thải được vận chuyển qua bể chiết xuất (giữ
kim loại có ích).
* Đối với quặng ô xít:
Quặng nghiền được băng tải nạp vào các bể ( bể chiết xuất )
- Hòa tan kẽm oxit, kết tủa – ép nước
Hàm lượng xút cùng vôi được đưa vào bể chiết xuất theo tỷ lệ thích hợp
để hòa tan kẽm ô xít. Thời gian hòa tan kéo dài 10 đến 20 giờ tùy thuộc vào
hàm lượng của ô xít kẽm. Phần nước thẩm thấu xuống dưới bể phụ sẽ được
bơm lên bể riêng biệt tạo phức kết tủa kẽm sun fua theo phản ứng:[5]
ZnO + NaOH Na2ZnO2 .H2O
Na2ZnO2.2H2O+ Na2S 2NaOH + ZnS
Kẽm sunfua kết tủa hoàn toàn được tách ra chuyển vào máy ép tách
nước, thành phẩm được đóng bao bán,nước được tuần hoàn trở lại bàn tuyển.
Tổng thời gian của công đoạn này là 48 giờ.
Lượng nước dùng cho công đoạn này bằng 65% thể tích khối quặng
tương đương 0,25m3
/tấn quặng. Công suất của xưởng tuyển là 30 tấn
quặng/ngày nên khối lượng nước cần dùng cho công đoạn này là: 0,25 x 30 =
7,5 m3
/ngày.
- Hòa tách đa kim đi kèm, tách bùn – thu hồi nước tái sử dụng lại – phân kim
+ Hòa tan vàng, bạc:
Bể chiết xuất sẽ được bổ sung Vichemgold và chất oxi hóa để hòa tách
vàng, bạc đi kèm. Lượng Vichemgold sẽ được dùng là 0.6 kg/tấn quặng đảm
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
38
bảo hàm lượng Vichemgold không < 1.5 gam/lít trong thời gian hòa tách.
Chất oxi hóa để tạo phản ứng là H2O2 kết hợp oxi không khí. Quá trình phân
tách kim loại vàng bạc được thực hiện trước khi quặng được đưa ra bàn tuyển
để thu hồi tinh quặng chì, kẽm.
Phản ứng hòa tan xảy ra như sau:
Au + Ag + 2NH2-CS-NH2 Au[CS-(NH2)2 +Ag[ CS-(NH2)]2
Phản ứng hòa tan khi có mặt của oxi, oxi hóa Thiore thành
Focmanidindisunfua (FD) sau đó FD oxi hóa vàng, bạc tạo phức theo phản
ứng sau:[5]
2CS (NH2)2 + O2 [(N2H3)CS-SC(N2H3)]+ H2O
Au + Ag + [(N2H3)CS-SC(N2H3)] Au [CS(NH2)] + Ag[CS(NH2) ] + H2
Tùy thuộc vào nhiệt độ nên thời gian của quá trình hòa tách có thể kéo
dài 48 giờ đến 96 giờ.
+ Thu hồi vàng, bạc:
Kết thúc quá trình hòa tan phần nước thẩm thấu xuống dưới bể sẽ được
bơm qua than hoạt tính bắt giữ toàn bộ vàng – bạc, nước được bơm tuần hoàn
lên bể thời gian 48 giờ kết thúc công đoạn thu hồi vàng – bạc.
Than hoạt tính sau khi đã bắt no kim loại(vàng, bạc) sau mỗi một chu kỳ
được chuyển đến các thùng chứa để giải hấp phụ. Hòa tan NaCN và H2O2 và
nước sau đó dùng bơm bơm nước vào các thùng đã chứa than đã được bắt kim
loại, thùng chứa than là loại thùng chuyên dụng có van xả nước ở đáy ở đây
xẩy ra phản ứng hòa tan như sau:
2Au + 2Ag + 6NaCN+ 6H2O2 2AuCN + 2AgCN + 6 NaOH
Dung dịch này được dẫn qua van xả của thùng đến bình điện phân, dưới
tác dụng của dòng điện các phân tử vàng- bạc được phân tách và thu giữ tại
bản cực âm đồng thời NaCN được phục hồi.
2AuCN + 2AgCN + 4NaOH 2Au+ 2Ag + 4NaCN + 2H2O + O2
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
39
Dung dịch được thu giữ và bổ sung thêm NaCN cho lần sau, vàng- bạc được
tách ra khỏi tấm điện cực bằng cơ học.
Than hoạt tính sau khi được giải hấp phụ sẽ được hoạt hóa ở nhiệt độ
>3000
C, lượng hóa chất tồn dư trong than sẽ bị phân hủy bởi nhiệt độ. Các
hợp chất muối của CN tồn dư trong than bị nhiệt phân thành NH3 và CO2
hoàn toàn không còn có mặt của muối gốc CN nữa.
4CN- +6H2O + 2O2 4NH3 + 4CO2
2Na+ + H2O + CO2 Na2CO3 + H2
Than sau hoạt hóa sẽ được tái sử dụng thêm 2 lần nữa sau đó được đốt
thu hồi vàng- bạc còn sót trong các lần phân kim trước.
Bột vàng- bạc được nấu chảy bằng nồi cacbon sau đó dùng axit
nitric(HNO3) hòa tan bạc. Bột vàng còn lại được rửa sạch nấu chảy cùng
Borax thành vàng thương phẩm.
Muối bạc được kết tủa bởi ion Cl-
và được rửa tách khỏi đồng chì… sau
đó được tiếp xúc với nhôm hoặc sắt để thành bạc kim loại. Bột bạc được rửa
nhiều lần nước sau đó được nấu chảy cùng Borax tạo bạc thương phẩm.
Phản ứng xảy ra như sau:
Au + 6 Ag + 8 HNO3 (Loãng nóng ) Au + 6 AgNO3 + 2 NO + 4 H20
AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3
2AgCl + Fe 2 Ag + Fe Cl2
+ Xử lý chất thải thu hồi hóa chất tồn dư
Kết thúc công đoạn thu hồi vàng - bạc bể chiết xuất được bổ sung nước
giai đoạn đầu nước sạch mục đích đẩy phần nước còn tồn dư hóa chất tồn
đọng trong khối quặng xuống phía dưới bể chiết xuất. Lượng nước này bằng
25% thể tích khối quặng tương đương 0,093 m3
/tấn. Đồng thời lượng quặng
tại bể chiết xuất sẽ được đưa qua hệ thống bàn tuyển để tách tinh quặng chì và
tinh quặng kẽm (phần chưa tách hết).
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
40
Giai đoạn tiếp theo bể được bổ sung Fe2(SO4)3 và nước sạch với mục
đích kết tủa các muối kim loại nặng và chuyển nhanh môi trường chất thải PH
về 7-8. Do vậy toàn bộ dung dịch, hóa chất được thu hồi lại không thải ra hồ
thải quặng đuôi.
Lượng Fe2(SO4)3 dùng để trung hòa được dự tính là 200 gam /1 tấn quặng.
Lượng nước này cũng bằng 25% thể tích khối quặng, tương đương
0,094m3
/tấn.
Tổng lượng nước cần cho giai đoạn này là: 2 x 0,094 x 30 = 5,64
m3
/ngày. Lượng nước thu hồi được trong cả quá trình tuyển là 60% lượng
nước đưa vào tuyển tương đương với 7,884 m3
/ngày. Lượng nước này sẽ
được sử dụng tuần hoàn trong sơ đồ tuyển.
Thời gian cần cho công đoạn này là 12
giờ 4.2.2.2. Hệ thống thiết bị
Bảng 4.8: Trang thiết bị điện dùng trong mỏ
TT Tên thiết bị Số lượng Công suất (W) Tổng (kW)
1 Bóng đèn chiếu sáng 150 50 7,5
2 Quạt gió công suất lớn 2 11.000 11
3 Quạt gió công suất nhỏ 2 4.500 4,5
4 Tời 2 37.000 15,0
5 Băng tải 4 2.500 10
6 Máy nén khí 2 7.500 15
7 Bơm nước cho khai thác 3 5.500 16,5
8 Máy nghiền quặng 1 100.000 100
9 Máy nghiền kẹp hàm 2 15.000 30
10 Máy nghiền tinh 4 3.750 15
11 Hệ thống bơm tuyển 10 5.500 55
Tổng 279,5 kW
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
(Nguồn: Thuyết minh TKCS mỏ Pác Ả)[5]
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
41
4.3. Nguyên cứu ảnh hưởng của hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả
đến môi trường
4.3.1. Ảnh hưởng đến môi trường đất
4.3.1.1. Nguồn gây tác động
TT Nguồn gây tác động Các tác động Khu vực phát sinh
Nước mưa chảy tràn Chất rắn lơ lửng, kim Khu vực khai thác, bãi
1 loại nặng, độ đục, dầu thải đất đá, khu vực
mở… xưởng tuyển
Hoạt độnng khai thác Thay đổi bề mẳt địa Khu vực khai thác lộ
2
lộ thiên đào bới, xáo hình, cảnh quan, tăng thiên
trộn và di chuyển đất khả năng trượt lở đất
đa khi có mưa.
Hỏa động khai thác Tạo nên hầm, hố, đường Các hầm lò, đường lò
hầm lò lò trong lòng đất gây khai thác
3 mất ổn định lòng đất
làm tăng nguy cơ xói
mòn, trượt lở đất.
Xây dựng các công Chiếm dụng đất đai Mặt bằng xây dựng
4 trình phục vụ khai các công trình phục vụ
thác và dân dụng khai thác và dân dụng
4.3.1.2. Hiện trạng và diễn biến
Đất khu vực không thuộc loại đất giàu chất dinh dưỡng. So sánh kết
quả phân tích mẫu đất với QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất cho thấy các chỉ
tiêu trong đất đều đạt tiêu chuẩn cho phép.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
42
Bảng 4.9: Kết quả phân tích chất lượng đất tại khu vực dự án
Chỉ tiêu phân Đơn Kết quả QCVN 03-MT:2015/BTNMT
TT tích vị
MĐ
Đất nông Đất công
nghiệp nghiệp
1 Asen (As) mg/kg KPH 15 25
2 Cadimi (Cd) mg/kg KPH 1,5 10
3 Chì (Pb) mg/kg 18,2 70 300
4 Kẽm (Zn) mg/kg 21,7 200 300
5 Đồng (Cu) mg/kg 5,2 100 300
6 Crom (Cr) mg/kg KPH 150 250
(Nguồn: Đánh giá tác động môi trường mỏ chì – kẽm Pác Ả)[3] Như vậy, đất
tại ven khu vực xưởng tuyển chưa có dấu hiệu ô nhiễm kim loại nặng với chì
là 18,2 thấp hơn rất nhiều so với quy chuẩn hiện hành với
đất nông nghiệp là 70 và đất công nghiệp là 300, cùng với đó kẽm và đồng
cũng thấp hơn rất nhiều so với quy chuẩn lần lượt là kẽm là 21,7 trên đất nông
nghiệp là 200 và đất công nghiệp là 300, đồng (Cu) theo mẫu phân tích là 5,2
trong quy chuẩn đất nông nghiệp là 100 và đất công nghiệp là300. Điều này
cho thấy các biện pháp giảm thiểu đã và đang thực hiện hoạt động rất tốt,
kiểm soát được ảnh hưởng của nước hảy tràn đến môi trường đất.
Hoạt động khai thác chì – kẽm tác động đến môi trường đất còn thể hiện
ở các khía cạnh như làm thay đổi địa hình, tăng nguy cơ sạt lở đất khi có mưa
lớn và chiếm dụng đất đai,
Hoạt động khai thác lộ thiên đào bới, bóc mòn diện tích đất, làm xáo trộn
và di chuyển đất đá ra khỏi khai trường, tạo thành các moong gây biến dạng
về mặt địa hình. Việc đổ thải làm thay đổi địa hình và hệ sinh thái khu vực,
đồng thời làm tăng khả năng trượt lở và nguy cơ ô nhiễm nguồn nước mặt bởi
các chất rắn hòa an nếu không có biện pháp kiểm soát tốt chất lượng nước
mưa chảy tràn trên khai trường.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
43
4.3.2. Ảnh hưởng đến môi trường không khí
4.3.2.1. Nguồn gây tác động
Đối với khai thác chì – kẽm, hầu hết các công đoạn sản xuất đều có thể
phát sinh khí thải, bụi thải là nguyên nhân gây sút giảm chất lượng môi trường
không khí. Các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí cụ thể như sau:
Bảng 4.10: Các nguồn gây ô nhiễm không khí trong hoạt động khai thác
TT Nguồn gây ô nhiễm Chất ô nhiễm chỉ thị Khu vực phát sinh
1 Khoan nổ mìn khai thác Bụi đất đá, khí độc Khu vực khai thác
hại, tiếng ồn
2 Các hoạt động, bốc xúc Bụi đất đá, tiếng ồn, - Trên tuyến đường
và vận chuyển, nguyên khí độc hại (SO2, CO, vận chuyển;
vật liệu, đất đá thải… NOx,..) - Sân công nghiệp
3 Quá trình đốt cháy Bụi, khí độc hại (SO2, - Trên tuyến đường
nhiên liệu của các động CO, NOx,…) vận cuyển;
cơ - Tại khu vực khai
trường do hoạt động
của máy nổ, máy
xúc, ô tô và các
phuong tiện vận tải
khác
4 Công tác nghiền tuyển Bụi, tiếng ổn, khí thải Xưởng tuyển
quặng độc hại (CO, NOx,
SOx).
4.3.2.2. Hiện trạng và diễn biến của môi trường không
khí a. Môi trường không khí tại khu vực mỏ
Theo thiết kế, lượng quặng khai thác 2.500 tấn/năm. Trong hoạt động
khai thác hầm lò thì lượng đất đá thải thải ra thường nhỏ hơn rất nhiều so với
hoạt động khai thác lộ thiên. Lượng đất đá thải phát sinh trong hoạt động khai
thác 560 tấn/năm.
Với hệ số thải lượng bụi tại các công đoạn trong hoạt động của mỏ như
trên, ước tính tải lượng bụi được thể hiện tại bảng 4.13.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
44
Bảng 4.11: Ước tính lượng bụi sinh ra trong quá trình khai thác 1 năm
Nguồn
Khối lượng Hệ số Thải lượng bụi
(tấn) (kg/tấn) (kg/năm)
Nổ mìn 2.500 0,4 1.000
Xúc bốc, vận chuyển quặng 2.500 0,17 425
Bốc xúc vận chuyểnđất đá 3060
0,134
thải 410,04
Tổng 1.835,04
(Nguồn: Thuyết minh TKCS mỏ chì – kẽm Pác Ả)[5] Như vậy, tổng lượng bụi
phát sinh trong quá trình khai tháclà 1.835,04 kg/năm,tương đương
0,76kg/giờ. Số ngày khai thác 300 ngày, làm 1 ca 8 giờ. Thực tế khảo sát tại
khu vực mỏ cho thấy môi trường không khí tại khu vực mỏ còn tương đối
trong lành do khu vực mỏ Pác Ả nằm trong khu vực
đồi núi cao, không gian rộng, thoáng gió, độ ẩm và sương mù nhiều nên nồng
độ khí thải dễ bị phát tán, pha loãng nhanh trong bầu khí quyển, mặt khác mỏ
Pác Ả có quy mô và công suất thấp lượng phát sinh cũng không nhiều.
* Kết quả đo, phân tích bụi, ồn và các khí độc hại tại khu mỏ
Bảng 4.12: Kết quả đo, phân tích, bụi, ồn trong khu vực mỏ
TT
Tên chỉ Đơn Kết quả 3733/2002/QĐ-
tiêu vị KK-1 KK-2 BYT
1 Nhiệt độ 0C 23 24 32
2 Độ ẩm % 82 82 80
3 Vận tốc gió m/s 1,52 1,52 1,5
4 CO mg/m3
1.63 1.72 40
5 NO2 mg/m3
0.031 0.035 10
6 SO2 mg/m3
0.036 0.042 10
7 Tiếng ồn dBA 77.3 78.6 85
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ đợt 1 năm 2019)[1]
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
45
* Đánh giá kết quả phân tích:
Từ kết quả đo, phân tích khí, bụi trong khu vực mỏ chì kẽm Pác Ả cho
thấy: toàn bộ các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép khi so
sánh với quyết định 3733/2002/BYT.
Về cơ bản các thông số phân tích đều nằm trong giới han cho phép của
tiêu chuẩn 3733/2002/BYT. Các thông số bụi, NO2, CO, SO2 đều thấp hơn
khá nhiều so với giới hạn tối đa của tiêu chuẩn cho phép.
Mức độ ồn tại vị trí quan trắc khá cao từ 77,3 – 78,6 (dBA) nhưng vẫn
nằm trong tiêu chuẩn 3733/2002/BYT là 85 (dBA)
* Kết quả đo chất lượng khí thải ống khói
Bảng 4.13: Kết quả đo, phân tích khí thải ống khói
Kết quả QCVN
TT Tên chỉ tiêu Đơn vị 19:2009/BTNMT
KTOK-1 KTOK-2
(B)
1 CO mg/Nm3
193 175 1000
2 NO2 mg/Nm3
48 32,6 850
3 SO2 mg/Nm3
132,5 94,1 500
4 Bụi tổng mg/Nm3
137 92 200
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ đợt 1 năm 2019)[1]
Với số liệu trên ta có thể thấy hàm lượng CO mg/Nm3
cao nhất với lò sấy
quay là 193 và lò sấy cánh vẩy là 175 mg/Nm3
đều nằm trong QCVN
19/2009/BTNT, phát sinh ít nhất là NO2 mg/Nm3
với lò sấy quay là 48
mg/Nm3
và lò sấy cánh vẩy là 32,6 mg/Nm3.
Kết quả trên cho thấy hàm lượng chất thải từ ống khói thấp hơn nhiều so
với giới hạn cho phép của QCVN 19/2009/BTNMT đưa ra không ảnh hưởng
nhiều đến khu vực xung quanh.
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

More Related Content

Similar to Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Cầu trên...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Cầu trên...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Cầu trên...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Cầu trên...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khoá luận tốt nghiệp đại học Đánh giá mức độ ô nhiễm đất do tồn dư hóa chất b...
Khoá luận tốt nghiệp đại học Đánh giá mức độ ô nhiễm đất do tồn dư hóa chất b...Khoá luận tốt nghiệp đại học Đánh giá mức độ ô nhiễm đất do tồn dư hóa chất b...
Khoá luận tốt nghiệp đại học Đánh giá mức độ ô nhiễm đất do tồn dư hóa chất b...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khóa luận tốt nghiệp Đại học 2 Đánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom ...
Khóa luận tốt nghiệp Đại học 2 Đánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom ...Khóa luận tốt nghiệp Đại học 2 Đánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom ...
Khóa luận tốt nghiệp Đại học 2 Đánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá nhận thức của sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên với vấn ...
Đánh giá nhận thức của sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên với vấn ...Đánh giá nhận thức của sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên với vấn ...
Đánh giá nhận thức của sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên với vấn ...
Luận Văn Group Dịch vụ hỗ trợ viết đề tài
 
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiệu quả và nâng cao hoạt động bán hàng đối với k...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiệu quả và nâng cao hoạt động bán hàng đối với k...Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiệu quả và nâng cao hoạt động bán hàng đối với k...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiệu quả và nâng cao hoạt động bán hàng đối với k...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khóa luận Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên trong ...
Khóa luận Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên trong ...Khóa luận Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên trong ...
Khóa luận Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên trong ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình tạo mầm của hạt đậu trắng và ứng dụng t...
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình tạo mầm của hạt đậu trắng và ứng dụng t...Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình tạo mầm của hạt đậu trắng và ứng dụng t...
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình tạo mầm của hạt đậu trắng và ứng dụng t...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đồ án tốt nghiệp Đánh giá hiệu quả thực hiện chương trình thí điểm phân loại ...
Đồ án tốt nghiệp Đánh giá hiệu quả thực hiện chương trình thí điểm phân loại ...Đồ án tốt nghiệp Đánh giá hiệu quả thực hiện chương trình thí điểm phân loại ...
Đồ án tốt nghiệp Đánh giá hiệu quả thực hiện chương trình thí điểm phân loại ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro quá trình xử lí nước cấp tại Chi nhánh Cấp...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro quá trình xử lí nước cấp tại Chi nhánh Cấp...Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro quá trình xử lí nước cấp tại Chi nhánh Cấp...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro quá trình xử lí nước cấp tại Chi nhánh Cấp...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất xúc xích heo tiệt trùng tại Công ty cổ ...
Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất xúc xích heo tiệt trùng tại Công ty cổ ...Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất xúc xích heo tiệt trùng tại Công ty cổ ...
Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất xúc xích heo tiệt trùng tại Công ty cổ ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khóa luận Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao ...
Khóa luận Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao ...Khóa luận Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao ...
Khóa luận Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tr...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tr...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tr...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tr...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá việc thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mớ...
Đánh giá việc thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mớ...Đánh giá việc thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mớ...
Đánh giá việc thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mớ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu xây dựng quy trình chế biến bánh Cracker gạo đen ...
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu xây dựng quy trình chế biến bánh Cracker gạo đen ...Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu xây dựng quy trình chế biến bánh Cracker gạo đen ...
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu xây dựng quy trình chế biến bánh Cracker gạo đen ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu hợp chất DDE trong dịch chiết đ...
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu hợp chất DDE trong dịch chiết đ...Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu hợp chất DDE trong dịch chiết đ...
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu hợp chất DDE trong dịch chiết đ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 

Similar to Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn (20)

Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Cầu trên...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Cầu trên...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Cầu trên...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Cầu trên...
 
Khoá luận tốt nghiệp đại học Đánh giá mức độ ô nhiễm đất do tồn dư hóa chất b...
Khoá luận tốt nghiệp đại học Đánh giá mức độ ô nhiễm đất do tồn dư hóa chất b...Khoá luận tốt nghiệp đại học Đánh giá mức độ ô nhiễm đất do tồn dư hóa chất b...
Khoá luận tốt nghiệp đại học Đánh giá mức độ ô nhiễm đất do tồn dư hóa chất b...
 
Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
 
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
 
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...
 
Khóa luận tốt nghiệp Đại học 2 Đánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom ...
Khóa luận tốt nghiệp Đại học 2 Đánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom ...Khóa luận tốt nghiệp Đại học 2 Đánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom ...
Khóa luận tốt nghiệp Đại học 2 Đánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom ...
 
Đánh giá nhận thức của sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên với vấn ...
Đánh giá nhận thức của sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên với vấn ...Đánh giá nhận thức của sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên với vấn ...
Đánh giá nhận thức của sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên với vấn ...
 
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiệu quả và nâng cao hoạt động bán hàng đối với k...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiệu quả và nâng cao hoạt động bán hàng đối với k...Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiệu quả và nâng cao hoạt động bán hàng đối với k...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiệu quả và nâng cao hoạt động bán hàng đối với k...
 
Khóa luận Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên trong ...
Khóa luận Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên trong ...Khóa luận Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên trong ...
Khóa luận Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên trong ...
 
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
 
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
 
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình tạo mầm của hạt đậu trắng và ứng dụng t...
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình tạo mầm của hạt đậu trắng và ứng dụng t...Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình tạo mầm của hạt đậu trắng và ứng dụng t...
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình tạo mầm của hạt đậu trắng và ứng dụng t...
 
Đồ án tốt nghiệp Đánh giá hiệu quả thực hiện chương trình thí điểm phân loại ...
Đồ án tốt nghiệp Đánh giá hiệu quả thực hiện chương trình thí điểm phân loại ...Đồ án tốt nghiệp Đánh giá hiệu quả thực hiện chương trình thí điểm phân loại ...
Đồ án tốt nghiệp Đánh giá hiệu quả thực hiện chương trình thí điểm phân loại ...
 
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro quá trình xử lí nước cấp tại Chi nhánh Cấp...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro quá trình xử lí nước cấp tại Chi nhánh Cấp...Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro quá trình xử lí nước cấp tại Chi nhánh Cấp...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro quá trình xử lí nước cấp tại Chi nhánh Cấp...
 
Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất xúc xích heo tiệt trùng tại Công ty cổ ...
Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất xúc xích heo tiệt trùng tại Công ty cổ ...Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất xúc xích heo tiệt trùng tại Công ty cổ ...
Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất xúc xích heo tiệt trùng tại Công ty cổ ...
 
Khóa luận Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao ...
Khóa luận Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao ...Khóa luận Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao ...
Khóa luận Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao ...
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tr...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tr...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tr...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tr...
 
Đánh giá việc thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mớ...
Đánh giá việc thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mớ...Đánh giá việc thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mớ...
Đánh giá việc thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mớ...
 
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu xây dựng quy trình chế biến bánh Cracker gạo đen ...
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu xây dựng quy trình chế biến bánh Cracker gạo đen ...Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu xây dựng quy trình chế biến bánh Cracker gạo đen ...
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu xây dựng quy trình chế biến bánh Cracker gạo đen ...
 
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu hợp chất DDE trong dịch chiết đ...
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu hợp chất DDE trong dịch chiết đ...Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu hợp chất DDE trong dịch chiết đ...
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu hợp chất DDE trong dịch chiết đ...
 

More from lamluanvan.net Viết thuê luận văn

XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)
Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)
Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
CHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
CHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦCHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
CHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Vai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốc
Vai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốcVai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốc
Vai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốc
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...
Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...
Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨ
ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨ
ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨ
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...
Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...
Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...
Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...
Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nay
Thuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nayThuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nay
Thuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nay
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)
Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)
Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂYTƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Từ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tôn
Từ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tônTừ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tôn
Từ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tôn
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...
Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...
Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
TIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤN
TIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤNTIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤN
TIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤN
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬT
TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬTTIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬT
TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬT
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
TIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
TIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦTIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
TIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 

More from lamluanvan.net Viết thuê luận văn (20)

XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
 
Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)
Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)
Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)
 
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
 
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
 
CHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
CHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦCHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
CHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
 
Vai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốc
Vai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốcVai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốc
Vai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốc
 
Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...
Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...
Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...
 
ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨ
ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨ
ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨ
 
Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...
Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...
Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...
 
Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...
Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...
Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nay
Thuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nayThuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nay
Thuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nay
 
Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)
Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)
Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)
 
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂYTƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY
 
Từ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tôn
Từ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tônTừ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tôn
Từ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tôn
 
Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...
Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...
Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...
 
TIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤN
TIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤNTIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤN
TIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤN
 
TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬT
TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬTTIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬT
TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬT
 
TIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
TIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦTIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
TIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
 

Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

 • 1. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp là một khâu rất quan trọng giúp học sinh, sinh viên củng cố, trau dồi kiến thức đã học tập được ở trên nhà trường. Đồng thời giúp cho sinh viên tiếp xúc, học hỏi và rút kinh nghiệm từ thực tế để trở thành một cán bộ tốt, có chuyên môn giỏi đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo ThS. Nguyễn Thị Huệ đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, chỉ bảo em trong qua trình em thực tập và hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, em xin chân thành cảm ơn toàn thể các thầy cô giáo trong khoa Môi trường, trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên đã nhiệt tình giảng dậy và trang bị cho em đầy đủ những kiến thức khi ngồi trên ghế nhà trường. Đồng thời em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các cô, các anh, các chị làm việc tại Công ty TNHH Thái Bắc đã nhiệt tình giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong suốt thời gian em thực tập tại công ty để em có được kết quả thực tập như hiện nay. Tuy nhiên trong quá trình thực tập và báo cáo em vẫn còn nhiều những sai sót do còn hạn chế về kiến thức, thiếu kinh nghiệm thực tế. Vì vậy em mong các thầy cô, các bạn đóng góp ý kiến và chỉ bảo để bài báo cáo của em hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Bắc Kạn, ngày… tháng… năm 2019 Sinh viên Lương Đình Đức
 • 2. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net ii MỤC LỤC Phần 1 MỞ ĐẦU...................................................................................................................................1 1.1. Đặt vấn đề ........................................................................................................................................1 1.2. Mục tiêu của đề tài......................................................................................................................2 1.3. Ý nghĩa đề tài.................................................................................................................................3 1.3.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học......................................................3 1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn......................................................................................................................3 Phần 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU................................................................................................4 2.1. Cơ sở lý luận của đề tài............................................................................................................4 2.1.1. Cơ sở lý luận...............................................................................................................................4 2.1.1.1. Một số khái niệm.................................................................................................................4 2.1.2. Nguồn gốc và thành phần của quặng chì – kẽm....................................................5 2.2. Cơ sở pháp lý của đề tài...........................................................................................................6 2.3. Hiện trạng khai thác và chế biến chì - kẽm trên thế giới và Việt Nam........7 2.3.1 Hiện trạng khai thác và chế biến quặng chì – kẽm trên thế giới...................7 2.3.2. Hiện trạng khai thác và chế biến chì – kẽm ở Việt Nam..................................8 2.3.3. Những ảnh hưởng của hoạt động khai thác khoáng sản chì - kẽm đến môi trường.................................................................................................................................................9 2.3.4. Phân bố và khai thác khoáng sản chì – kẽm ở Bắc Kạn................................11 Phần 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .. 14 3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...................................................................................14 3.1.1. Đối tượng nghiên cứu ........................................................................................................14 3.1.2. Phạm vi nghiên cứu.............................................................................................................14 3.2. Địa điểm và thời gian.............................................................................................................14 3.2.1. Địa điểm nghiên cứu...........................................................................................................14 3.2.2. Thời gian nghiên cứu..........................................................................................................14 3.3. Nội dung nghiên cứu...............................................................................................................14
 • 3. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net iii 3.4. Phương pháp nghiên cứu......................................................................................................14 3.4.1. Phương pháp thu thập, phân tích số liệu thứ cấp...............................................14 3.4.2. Phương pháp chuyên gia..................................................................................................15 3.4.3. Phương pháp khảo sát thực địa.....................................................................................15 3.4.4. Phương pháp phân tích, so sánh...................................................................................15 3.4.6. Phương pháp lấy mẫu.........................................................................................................18 Phần 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..........................................................................................20 4.1 Điều tra về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu...........20 4.1.1 Điều kiện tự nhiên.................................................................................................................20 4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội.................................................................................................26 4.2. Đánh giá hiện trạng khai thác và chế biến tại mỏ chì – kẽm Pác Ả............30 4.2.1. Hiện trạng mỏ.........................................................................................................................30 4.2.2. Hoạt động tuyển quặng .....................................................................................................36 4.3. Nguyên cứu ảnh hưởng của hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường..............................................................................................................................................41 4.3.1. Ảnh hưởng đến môi trường đất....................................................................................41 4.3.2. Ảnh hưởng đến môi trường không khí.....................................................................43 4.3.3. Ảnh hưởng của nước thải đến môi trường.............................................................47 4.3.4. Hiện trạng tài nguyên sinh vật......................................................................................56 4.3.5. sức khỏe cộng đồng.............................................................................................................56 4.4. Thực trạng áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường........................................57 4.4.1. Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng do chất thải rắn.............................................57 4.4.2. Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng do bụi, tiếng ồn, khí độc.........................57 4.4.3. Biện pháp giảm ảnh hưởng do nước thải................................................................58 4.5. Đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường đất, nước, không khí khu vực mỏ....................................................................................................................................60 4.5.1. Giải ppháp kỹ thuật công nghệ.....................................................................................60
 • 4. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net iv 4.5.2. Đề xuất các giải pháp quản lý .......................................................................................62 Phần 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ....................................................................................64 5.1. Kết luận...........................................................................................................................................64 5.2. Kiến nghị .......................................................................................................................................64 TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................................................66
 • 5. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Kí hiệu viết tắt Tên kí hiệu 1 BTNMT Bộ tài nguyên môi trường 2 BOD (Biochemical Oxygen Demand) Nhu cầu oxy sinh học 3 COD (Chemical Oxygen Demand) Nhu cầu oxy hóa học 4 DO (Dissolve oxygen) Oxy hòa tan 5 TSS (Total Suspenđe Solid) Tổng chất rắn lơ lửng 6 TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 7 QCVN Quy chuẩn Việt Nam 8 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 9 UBND Ủy ban nhân dân 10 GS Giáo sư 11 TS Tiến sĩ 12 KPHĐ Không phát hiện được
 • 6. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1. Tổng hợp phương pháp phân tích......................................................................16 Bảng 3.2. Tổng hợp các phương pháp lấy mẫu................................................................18 Bảng 3.3. Tổng hợp các vị trí lấy mẫu...................................................................................19 Bảng 4.1: Giới hạn trên mặt mỏ Pác Ả..................................................................................20 Bảng 4.2: Nhiệt độ trung bình tháng trong năm 2016 ..................................................24 Bảng 4.3: Độ ẩm trung bình tháng trong năm...................................................................24 Bảng 4.4: Lượng mưa trung bình tháng................................................................................25 Bảng 4.5: Trữ lượng công nghiệp của mỏ chì, kẽm Pác Ả........................................31 Bảng 4.6: Các chỉ tiêu khoan nổ mìn......................................................................................34 Bảng 4.7: Bảng thống kê các thiết bị được sử dụng trong quá trình đào lò.....35 Bảng 4.8: Trang thiết bị điện dùng trong mỏ....................................................................40 Bảng 4.9: Kết quả phân tích chất lượng đất tại khu vực dự án ...............................42 Bảng 4.10: Các nguồn gây ô nhiễm không khí trong hoạt động khai thác.......43 Bảng 4.11: Ước tính lượng bụi sinh ra trong quá trình khai thác 1 năm ...........44 Bảng 4.12: Kết quả đo, phân tích, bụi, ồn trong khu vực mỏ...................................44 Bảng 4.13: Kết quả đo, phân tích khí thải ống khói.......................................................45 Bảng 4.14: Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh 46 Bảng 4.15: Nguồn phát sinh nước thải do hoạt động khai thác ..............................47 Bảng 4.16: Kết quả đo, phân tích nước thải hầm lò.......................................................49 Bảng 4.17: Kết quả phân tích nước tuyển quặng.............................................................51 Bảng 4.19: Kết quả đo, phân tích nước thải sinh hoạt của mỏ ................................54 Bảng 4.20: Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại khu vực dự án...............55
 • 7. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Các loại khoáng sản tỉnh Bắc Kạn.....................................................................11 Hình 1.2: Phân bố quặng chì kẽm tỉnh Bắc Kạn..............................................................12 Hình 4.1: Vị trí dự án.......................................................................................................................21 Hình 4.2: Biểu đồ nhiệt độ trung bình tháng trong năm 2016 .................................24 Hình 4.3: Biểu đồ độ ẩm trung bình tháng trong năm 2016......................................25 Hình 4.4: Biểu đồ lượng mưa trung bình tháng trong năm 2016...........................25 Hình 4.5: Cấu trúc cột thuốc nổ trong lỗ khoan...............................................................33 Hình 4.6: Sơ đồ công nghệ khai thác hầm lò kèm dòng thải và biện pháp giảm thiểu............................................................................................................................................................34 Hình 4.7: Tóm tắt sơ đồ công nghệ chế biến tại dự án.................................................36 Hình 4.8: Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại cải tiến .........................................................................53 Bảng 4.18: Bảng biên chế lao động toàn mỏ......................................................................53 Hình 4.9: Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt...........................................................................59 Hình 4.10: Quy trình xử lý nước thải hầm lò.....................................................................61 Hình 4.11: Mô hình xử lý nước thải hầm lò .......................................................................61
 • 8. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 1 Phần 1 MỞ ĐẦU 1.1. Đặt vấn đề Hiện nay trong bối cảnh toàn cầu nói chung, cùng sự phát triển kinh tế - xã hội thì vấn đề môi trường ngày càng được quan tâm chú trọng, bởi lẽ môi trường có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới cuộc sống của con người, đây là một vấn đề lớn bởi vì nó không chỉ ảnh hưởng đến thế hệ hiện tại mà nó còn để lại những ảnh hưởng nặng nề cho thế hệ tương lai. Sự ô nhiễm, suy thoái và những sự cố môi trường diễn ra ngày càng ở mức độ cao, nguyên nhân trực tiếp là do hoạt động của con người tác động vào môi trường tự nhiên đặc biệt là hoạt động khai khoáng có những tác động tiêu cực tới môi trường sống của con người. Hoạt động khai thác khoáng sản ở nước ta hiện nay đang tăng trưởng cả về quy mô và việc áp dụng các công nghệ tiên tiến, góp phần quan trọng cho phát triển nền kinh tế đất nước. Tuy vậy hoạt động này đã và đang gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh khu vực khai thắc và chế biến, gây ảnh hưởng mạnh mẽ và lâu dài. Biểu hiện rõ nhất là việc khai thác và sử dụng thiếu hiệu quả các nguồn khoáng sản tự nhiên gây tác động xấu tới chất lượng môi trường đất, nước, không khí, cảnh quan sinh thái môi trường, làm ảnh hưởng tới nhu cầu sử dụng đất, nước, tiềm ẩn nguy cơ tích tụ hoặc phát tán chất thải ra ngoài môi trường. Những hoạt động này đang phá vỡ mức cân bằng sinh thái đã được hình thành từ hàng chục triệu năm gây ô nhiễm nặng nề đến môi trường, đã trở thành ván đề cấp bách hàng đầu mang tính chính trị xã hội của một quốc gia. Bắc Kạn là tỉnh miền núi nằm ở trung tâm vùng Đông Bắc có trữ lượng khoáng sản chì – kẽm thuộc loại lớn nhất Việt Nam. Trong đó, huyện Ngân Sơn là một trong những huyện có hoạt động khai thác chì – kẽm phát triển nhất với nhiều mỏ có trữ lượng lớn.
 • 9. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 2 Hoạt động khai thác khoáng sản chì – kẽm trên địa bàn huyện Ngân Sơn trong những năm qua đã có những đóng góp tích cực vào ngân sách của địa phương, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của nhân dân. Song bên cạnh đó, hoạt động khai thác cũng gây ảnh hưởng tới các thành phần của môi trường như không khí, đất đai, cảnh quan, nước mặt, nước ngầm, các vấn đề về kinh tế – xã hội… Chính vì vậy, việc nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động khai thác mỏ kim loại chì – kẽm đến môi trường mang tính cấp thiết và đáp ứng yêu cầu thực tế hiện nay đó là gắn kết hài hòa giữ phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Mỏ chì – kẽm Pác Ả xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn nằm trong khu vực mỏ hiện đang có một số mỏ đang hoạt động như: Mỏ chì – kẽm Cốc Chặng, Cốc Lót, Sáo Sào, Nà Nọi,.. Tác động mạnh đến môi trường. Mỏ chì – kẽm Pác Ả có công suất khai thác tương đối lớn, kết hợp phương pháp khai thác cơ giới hóa với lao động thủ công. Xuất phát từ thực tế trên tôi thực hiện đề tài: “Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn’’ 1.2. Mục tiêu của đề tài - Đánh giá được hiện trạng khai thác tại mỏ chì – kẽm Pác Ả. - Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt đông khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường. - Phân tích và đánh giá tổng thể về các biện pháp và công trình bảo vệ môi trường mỏ đang áp dụng. - Đề xuất các được giải pháp nhằm cải thiện chất lượng môi trường đất, nước, không khí khu vực mỏ.
 • 10. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 3 1.3. Ý nghĩa đề tài 1.3.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học - Áp dụng kiến thức đã học của nhà trường vào thực tế. - Nâng cao kiến thức thực tế. - Tích lũy kinh nghiệm cho công việc sau khi ra trường. - Bổ xung tư liệu cho học tập. - Kết quả của đề tái là tài liệu tham khảo và là cơ sở khoa học cho các nghiêm cứu có liên quan. 1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn - Đưa ra được các tác động đến môi trường của dự án mỏ chì – kẽm Pác Ả tới môi trường xung quanh, để từ đó giúp cho đơn vị tổ chức khai thác có các biện pháp quản lí, ngăn ngừa, giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường, cảnh quan và con người. - Kết quả của đề tài là cơ sở cho cơ quan chức năng ở địa phương đưa ra những biện pháp quản lý môi trường có hiệu quả, phù hợp với các đặc thù tại khu vực mỏ Pác Ả. - Nâng cao nhận thức, tuyên truyển và giáo dục về bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khai khoáng. - Nâng cao chất lượng môi trường và người dân trên địa bàn.
 • 11. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 4 Phần 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1. Cơ sở lý luận của đề tài 2.1.1. Cơ sở lý luận 2.1.1.1. Một số khái niệm Một số khái niệm, thuật ngữ về môi trường sử dụng trong đề tài được hiểu theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 như sau: - Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật. - Thành phần môi trường là yếu tố vật chất tạo thành môi trường như đất, nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, sinh vật, hệ sinh thái và các hình thái vật chất khác. - Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật. - Suy thoái môi trường là sự suy giảm về chất lượng và số lượng của thành phần môi trường, gây ảnh hưởng xấu đối với con người và sinh vật. - Sự cố môi trường là tai biến hoặc rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi thất thường của tự nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái hoặc biến đổi môi trường nghiêm trọng. - Chất gây ô nhiễm là chất hoặc yếu tố vật lý khi xuất hiện trong môi trường thì làm cho môi trường bị ô nhiễm. - Hệ sinh thái là hệ quần thể sinh vật trong một khu vực địa lý tự nhiwwn nhất định cùng tồn tại và phát triển, có tác động qua lại với nhau.
 • 12. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 5 - Quan trắc môi trường là quá trình theo dõi có hệ thống về môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường nhằm cung cấp thông tin phục vụ đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đối với môi trường. - Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó. Theo luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010, khái niệm khai thác khoáng sản được hiểu: là hoạt động nhằm thu hồi khoáng sản, bao gồm xây dựng cơ bản mỏ, khai đào, phân loại, làm giàu và các hoạt động khác có liên quan. 2.1.2. Nguồn gốc và thành phần của quặng chì – kẽm Trong tự nhiên quặng chì khồn tồn tại dưới dạng riênh biệt mà chủ yếu là khoáng sản đa kim chì – kẽm. Khoáng vật chứa chì quan trọng nhất có giá trị kinh tế là galenite PbS (trong đó chì chiếm 8,6% khối lượng) và cerussute PbCO3. [12] Quặng chì chia ra hai loại: quặng sulfua và quặng oxit tùy thuộc vào dạng khoáng. Trong quặng chì – kẽm sulfua, khoáng chứa chì là galenite PbS, khoáng chứa kẽm là sfalezit ZnS. Trong quặng chì oxit, chì ở dạng khoáng cerussite PbCO3, kẽm ở dạng khoáng ZnCO3, các tạp chất cũng đều ở dạng cacbonat. Trên 95% lượng kẽm trên thế giới được sản xuất từ quặng sfalerit. Ngoài chì và kẽm, từ quặng chì – kẽm nguyên khai có thể lấy ra được một phần hoặc toàn bộ các nguyên tố Au, Ag, Cd, Se, Te, Ti, Ge, Bi, đồng thời còn có Sn, Cu, Ni, As, S, gallium, bismuth…chúng được sử dụng rộng rãi trong việc mạ các chi tiết máy tinh vi, làm nguyên liệu phụ gia để tăng cao chất lượng của các hợp kim làm vật hấp thụ và phản quang nơtron trong các lò phản ứng hạt nhân…[12] Vớ mục địc sử dụng tổng hợp, người ta tiến hành làm giàu quặng chì – kẽm bằng phương pháp tuyển nổi để thu được tinh quặng chì và tinh quặng
 • 13. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 6 kẽm. Tinh quặng chỉ sau khi tuyển nổi thường chứa 44-75% Pb, 3,5 – 10% Zn, 0,5 – 4% Cu, 215% Fe, 0,5 – 5 SiO2.[12] 2.2. Cơ sở pháp lý của đề tài - Luật Bảo vệ môi trường 2014 số 55/2014/QH13 ngày 01/01.2015; - Luật Khoáng sản số 60/2012/QH 12 ngày 17/11/2010; - Nghị định số 19/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; - Quyết định số 18/2013/QĐ-TTG ngày 29/03/2013 của Thủ tướng chính phủ về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản; - QVVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; - QCVN 09:2015-MT/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm; - QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; - QCVN 11-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; - QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quang; - QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất; - Thông tư liên tịch số 36/TTLT-BYT-BQP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của liên bộ Y tế - Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.
 • 14. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 7 2.3. Hiện trạng khai thác và chế biến chì - kẽm trên thế giới và Việt Nam 2.3.1 Hiện trạng khai thác và chế biến quặng chì – kẽm trên thế giới Trên thế giới, 80% các mỏ chì – kẽm là mỏ hầm lò, 8% là mỏ lộ thiên, còn lại là mỏ kết hợp giữa hai dạng trên. Tuy nhiên, nếu tính theo sản lượng thì khai thác lộ thiên chỉ chiếm 15%, khai thác hầm lò chiếm 64%, 21% cò lại được khai thác từ các mỏ hỗn hợp hầm lò – lộ thiên.[14] Hàm lượng chì trong lớp vỏ trái đất là 0.0016%, và có trữ lượng rất phong phú. Hiện tại, đã khảo sát được khối lượng tài nguyên là hơn 2 tỷ tấn, và lượng dự trữ là 89 triệu tấn (điều tra Địa chất Hoa Kỳ-2014). Về cơ bản, nguồn tài nguyên chủ yếu tồn tại dưới các dạng khoáng sản liên quan, với trữ lượng quặng chủ yếu cùng với các mỏ chì duy nhất chỉ chiếm 32,2% tổng trữ lượng. Quặng chì chính là galena (PbS), cerussite (PbCO3) và chì sunfat (PbSO4). Ngoài ra, một lượng nhỏ chì cũng tồn tại trong tất cả các loại urani và thor.[14] Các hình thức chế biến chì – kẽm trên thế giới hiện nay bao gồm: - Nung và thiêu kết Trước khi thu hồi kẽm kim loại bằng phương pháp thủy luyện kim hoặc hỏa luyện kim, cần thiết phải tách bỏ lưu huỳnh ra khỏi tinh quặng bằng cách nung và thiêu kết. Theo phương pháp này, tinh quặng được nung nóng tới nhiệt độ trên 90000 C, khi đó, sunfua kẽm (ZnS) chuyển hóa thành oxit kẽm (ZnO). Đồng thời, lưu huỳnh kết hợp với oxi tạo thành dioxit lưu huỳnh, sau đó chuyển hóa thành axit sunlfuric, một sản phẩm phụ quan trọng cho giá trị thương mại.[12] - Phương pháp thủy luyện kim Trong giai đoạn ngâm chết, oxit kẽm được chết tách từ các sản phẩm nung khác nhờ axit sulfuric. Lượng kẽm được hòa tan bằng axit sulfuaric, tuy nhiên, dung dịch đã hòa tan còn chứa một lượng tạp chất cần ohải loại bỏ
 • 15. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 8 nhằm đạt được sản phẩm kẽm có chất lượng cao. Quá trình tinh chế được thực hiện bằng các pha thêm một lương bột kém vào trong dung dịch, khi đó các ion kim loại khác bị kết tủa. Sau đó, dung dịch này sẽ tham gia vao một quá trình điện phân với anot (cực dương) là hợp kim chỉ và các catot (cực âm) nhôm. Dòng điện truyền qua chất điện phân nhờ việc tạo ra sự chênh lệch điện áp 3,3V – 3,5V giữa anot và catot khiến cho kẽm bám vào các catot nhôm. Lượng kẽm kết tủa này sẽ được gỡ ra, sấy khô, nấu luyện và đúc thành các thanh kẽm. Các thanh kẽm này có thể khác nhau về chủng loại: loại chất lượng cai có 99,95% kẽm và loại chất lượng đặc biệt cao có 99,00% kẽm.[12] - Phương pháp hỏa luyện kim Phương pháp này tiêu thụ năng lượng cao nên giá nhiên liệu tăng, hiệu quả sẽ giảm. Hiện nay, các lò nấu luyện áp dụng phương pháp này đang hoạt động tại Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Ba Lan. Một số quốc gia sản xuất kẽm lớn trên thế giới hiện nay phải kể đến là: Australia, Canada, Trung Quốc, Peru, Mỹ, Bỉ và Thụy Điển.[12] 2.3.2. Hiện trạng khai thác và chế biến chì – kẽm ở Việt Nam Việt nam có vị trí địa chất, địa lý độc đáo, là nơi giao cắt của hai vành đai sinh khoáng lớn Thái Bình Dương và Địa Trung Hải, là nước nhiệt đới gió mùa phát triển mạnh các quá trình phong hóa thuận lợi cho sự hình thành khoáng sản. Qua 65 năm nghiên cứu điều tra cơ bản và tìm kiếm khoáng sản các nhà địa chất Việt Nam cùng với các kết quả nghiên cứu của các nhà địa chất Pháp từ trước cách mạnh tháng 8 đến nay. Việt Nam đã phát hiện có hàng nghìn điểm mỏ và tụ khoáng của hơn 60 loại khoáng sản khác nhau, từ các khoáng sản năng lượng, kim loại đến khoáng chất công nghiệp và vật liệu xây dựng.[12] Chì- kẽm, có ở Chợ Điền – Chợ Đồn (Bắc Cạn) chiếm 80% cả nước. Ngoài ra còn có ở Lang Hít (Thái Nguyên), Sơn Dương (Tuyên Quang) và
 • 16. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 9 một số mỏ nhỏ ở Bắc Trung Bộ mới đang thăm dò. Thời Pháp thuộc mới khai thác chì – kẽm ở Chợ Đồn – Chợ Điền chuyển về làm giàu quặng ở Quảng Yên và mang về chính quốc.[15] Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn trước đây, trên địa bàn có nhiều nhất là khoáng sản chì, kẽm với khoảng 70 mỏ, điểm mỏ có trữ lượng khoảng 4 triệu tấn. Tại Việt Nam việc khai thác và chế biến chì – kẽm đã được thực hiện từ lâu, gần đây, Công ty Kim loại màu Thái Nguyên đã xây dựng xong nhà máy điện phân kẽm kim loại, công suất 10.000 tấn/năm tại khu công nghiệp Sông Công, Thái Nguyên. [12] Theo kế hoạch thời gian tới sẽ tiến hành đầu tư khai thác các mỏ chì – kẽm Nông Tiến – Trà Đà, Thượng Ấn, Các Đường, Ba Bồ… công suất 40.000 – 60.000 tấn quặng nguyên khai/năm, một nhà máy luyện chì và tách bạc, công suất 10.000 tấn chì thỏi và 15.000 kg bạc/năm. Bên cạnh đó, từ nguồn nguyên liệu 50.000 – 100.000 tấn tinh quặng tuyển nổi và bột kẽm, sẽ xây dựng hai nhà máy phân kẽm, công suất mỗi nhà máy khoảng 20.000 tấn kẽm/năm tại Tuyên Quang và Bắc Kạn.[12] 2.3.3. Những ảnh hưởng của hoạt động khai thác khoáng sản chì - kẽm đến môi trường a. Ảnh hường đến môi trường không khí khai thác các mỏ chì – kẽm sử dụng phổ biến hai công nghệ khai thác là : - Xúc bốc trực tiếp Vận chuyển Chế biến - Khoan nổ mìn Xúc bốc Vận chuyển Chế biến Hầu hết các khâu công nghệ khai thác đều gây ô nhiễm bụi * Khí độc Nguồn phát sinh khí thải đều diễn ra ở tất cả các công đoạn sản xuất và nhiều nhất là do thiết bị làm việc và do nổ mìn.
 • 17. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 10 Hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thiết bị khai thác sẽ làm phát sinh ô nhiễm có chứa sản phẩm của quá trình đốt nhiên liệu và khí thải thường là NÕ, SO2, CO… * Tiếng ồn - Khoan nổ mìn: tiếng ồn phát sinh và tác động thường xuyên, đặc biệt là trong moong và hầm lò khai thác; - Tiếng ồn động cơ của các phương tiện giao thông vận tải; - Tiếng ồn từ hoạt động chế biến quặng (quá trình đập, nghiền quặng). b. Ảnh hường đến môi trường nước Ảnh hưởng đến môi trường nước chủ yếu là do nước mua chảy tràn khu vực khai thác và nước thải sản xuất. Đối với khai thác hầm lò, việc sử dụng hệ thống khai thác lưu quặng có nguy cơ làm giảm độ pH trong nước thải hầm lò, tăng nguy ciw axit hóa nguồn nước thải mỏ do đặc điểm quặng sulfua có chứa nhiều lưu huỳnh. Để đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường nước, người ra đưa ra các thông số sau: - Các kim loại nặng như chì, kẽm… - Nhu cầu oxy sinh học (BOD): là lượng oxy cần thiết để sinh vật oxy hóa các chất hữu cơ theo phản ứng: Chất hữu cơ, vi khuẩn + O2 CO2 + H2O + tế bào mới + sản phẩm trung gian. - Nhu cầu oxy hóa học (COD: là lượng oxy cần thiết để oxy hóa toàn bộ các hợp chất hóa học trong mước bao gồm cả vô cơ và hữu cơ. - Chất dinh dưỡng: các thông số chỉ thị mức độ ô nhiễm chất dinh dưỡng trong nước bao gồm nitrat, phosphat… c. Ảnh hưởng đến môi trường đất Hoạt động khai thác ảnh hưởng đến môi trường đất thể hiện ở khía các cạnh:
 • 18. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 11 - Nguy cơ gây nhiễm bẩn đất đai. - Chiếm dụng nhiều diện tích đất. - Nguy cơ trượt lở đất, xói mòn khi có mưa lớn. d. Ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, cảnh quan Hoạt động khai thác làm biến đổi địa hình, địa mạo của khu vực và biến đổi hệ sinh thái, diện tích đất bị bóc mòn, cảnh quan thay đổi đồng thời làm tăng nguy cơ trượt lở, đất đai bị rửa trôi, giảm độ phì, làm mất nơi cư trú của nhiều loại động vật. 2.3.4. Phân bố và khai thác khoáng sản chì – kẽm ở Bắc Kạn 2.3.4.1. Phân bố Kết quả điều tra đã ghi nhận 77 mỏ và điểm quặng chì kẽm trong địa bàn tỉnh Bắc Kạn gồm 22 mỏ và 55 điểm quặng, chúng phân bố chủ yếu ở 3 vùng chính: vùng Chợ Điền – Chợ Đồn, vùng Pác Nặm và vùng Ngân Sơn, tập trung nhiều nhất.[10] Fe - Cu; 4 Mn; 7 Al; 3 Fe Fe; 17 Antimon; 6 Fe - Mn Cu c i c; PnZn; 77 Al 140 Antimon Au; 19 PnZn Au ci c Hình 1.1: Các loại khoáng sản tỉnh Bắc Kạn
 • 19. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 12 i; 2 Na ; 3 c m; 6 n; 46 n Ngân Sơn c N m Na i Ngân Sơn; 20 Hình 1.2: Phân bố quặng chì kẽm tỉnh Bắc Kạn * Vùng quặng Chợ Điền – Chợ Đồn Kết quả điều tra vùng Chợ Điền – Chợ Đồn có 46 mỏ và điểm quặng chì kẽm (22 mỏ và 24 điểm quặng) phân bố ở nút quặng Chợ Điền và nút quặng Chợ Đồn. Trong số đó đã thăm dò 12 mỏ (Suối Teo, Khuối Khem thuộc xã Đồng Lạc; Bình Chai, Lũng Hoài, Phia Khao, Mouflom, Po Pen, La Poanh, Đèo An, Bản Thi thuộc xã Bản Thi; Pô Luông, Bó Pia thuộc xã Quảng Bạch), 10 mỏ đã tìm kiếm đánh giá (Kép Nàng, Cao Bình, Đầm Vạn, Than Tàu xã BẢn Thi; Lũng Cháy xã Đồng lạc; Ba Bồ, Nà Tùm xã Ngọc Phái; Nam Bằng Lũng thuộc thị trấn Bằng Lũng; Nà Bốp – Pù Xáp xã Bằng Lẵng; Nà Quản xã Lương Bằng).[10] * Vùng quặng Ngân Sơn – Bạch Thông Bao gồm diện tích thuộc địa phận các xã Trung Hòa, Vân Tùng, Thượng Quan, thị trấn Nà Phặc, xã Lãng Ngâm, Bằng Vân, Đức Vân, Sỹ Bình, gồm 20 điểm quặng phân bố ở các cánh đông nam nếp lồi Ngân Sơn và dọc cánh đông đứt gãy phân với cấu tạo.[10]
 • 20. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 13 * Vùng quặng Pác Nặm Gồm 6 điểm quặng mới đươc phát hiện trong quá trình khảo sát như chì kẽm Khuôn Túng, Nhạn Môn thuộc xã Nhạn Môn; Khuổi Nạn, Lũng Páng, Phia Đăm thuộc xã Bằng Thành; Nà Mun Xã An Thắng; Ngoài 3 vùng quặng trên còn một số điểm chì kẽm ở huyện Na Rì: Côn minh, Trà Lầu, Lũng Soòm, Cốc Keng thuộc xã Côn Minh. Huyện chợ mới có 2 điểm là: Cao Kỳ, xã Cao Kỳ và điểm quặng Quảng Cố, xã Quảng Chu. Nhìn chung, Bắc Kạn là tỉnh có trữ lượng tài nguyên dự báo kim loại chì kẽm lớn nhất trong cả nước với trữ lượng cấp B+C1+C2 là 1.956.333 tấn (Pb+Zn). Đây là cơ sở định hướng phát triển ngành khai thác, chế biến quặng chì – kẽm của tỉnh Bắc Kạn.[10]
 • 21. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 14 Phần 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1.1. Đối tượng nghiên cứu Hoạt động khai thác khoáng sản chì – kẽm; hiện trạng chất lượng môi trường tại khu vực mỏ Pác Ả, trong đó tập trung vào môi trường đất, nước, không khí. 3.1.2. Phạm vi nghiên cứu Khu vực mỏ chì – kẽm Pác Ả, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn. 3.2. Địa điểm và thời gian 3.2.1. Địa điểm nghiên cứu 3.2.2. Thời gian nghiên cứu Xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/04/2019 3.3. Nội dung nghiên cứu Đề tài tập trung vào các nội dung nghiên cứu sau: - Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu. - Đánh giá hiện trạng khai thác tại mỏ chì – kẽm Pác Ả. - Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt đông khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường. - Thực trạng áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường của mỏ chì – kẽm Pác Ả. - Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng môi trường đất, nước, không khí khu vực mỏ. 3.4. Phương pháp nghiên cứu 3.4.1. Phương pháp thu thập, phân tích số liệu thứ cấp Thu thập, phân tích các số liệu, tài liệu có liên quan:
 • 22. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 15 - Điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu, các báo cáo, văn bản có liên quan của Công ty TNHH Hoàng Giang. - Hiện trạng khai thác, công nghệ khai thác mỏ kim loại chì – kẽm Pác Ả. - Báo cáo giám sát môi trường định kỳ của mỏ qua từng giai đoạn, báo cáo kết quả quan trắc môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn. - Các kết quả phân tích mẫu đất, nước, không khí tại khu vực mỏ thuộc các chương trình thu thập lập báo cáo đinh kỳ của Công ty TNHH Thái Bắc. 3.4.2. Phương pháp chuyên gia Tham khảo các ý kiến của chuyên gia chuyên ngành khai thác mỏ về quy trình khai thác, công nghệ khai thác, các tác dộng đến môi trường có thể phát sinh trong hoạt động khai thác chì – kẽm. 3.4.3. Phương pháp khảo sát thực địa - Khảo sát thực địa, điều tra hiện trạng, thu thập bổ sung các thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội trên địa bàn xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. - Khảo sát, xác định các nguồn phát sinh do hoạt động sản xuất mỏ; - Điều tra, khảo sát về hiện trạng khu vực khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả, thu thập thông tin về quy trình công nghệ; khảo sát xác định hiện trạng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, các giải pháp quản lý môi trường hiện đang được áp dụng tại mỏ. - Khảo sát, thu thập các thông tin về hiện trạng nguồn tiếp nhận nước thải từ hoạt động khai thác. 3.4.4. Phương pháp phân tích, so sánh Từ các chuỗi số liệu kết quả phân tích, tiến hành phân tích, so sánh với tiêu chuẩn môi trường Việt Nam; quy chuẩn môi trường Việt Nam. Từ đó đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nền tại khu vực nghiên cứu, dự báo
 • 23. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 16 đánh giá và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động tới môi trường do các hoạt động của dự án. Từ các thông tin đã thu thập sau quá trình khảo sát thực địa, phân tích hiện trạng khai thắc, từ đó rút ra những ưu điểm và hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường. 3.4.5. Phương pháp phân tích - Các thông số đo nhanh đều được thực hiện đo tại hiện trường. - Các chỉ tiêu phân tích theo các tiêu chuẩn quốc tế như APHA 2012, ASTM 2006, EPA và các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.. Bảng 3.1. Tổng hợp phương pháp phân tích STT Loại Mã hiệu Tên tiêu chuẩn mẫu A Mẫu khí 1 Bụi TSP TCVN 5067:1995 Chất lượng không khí, phương pháp khối lượng xác định hàm lượng bụi TCVN 7878- Âm học. Mô tả, đo và đánh giá tiếng 2 Ồn ồn môi trường. Phần 2: Xác định mức 2:2010 tiếng ồn môi trường Không khí xung quanh. Xác định nồng 3 SO2 TCVN 5971:1995 độ khối lượng của lưu huỳnh dioxit. Phương pháp tetracloromercuarat (TCM)/pararosanilin. Không khí xung quanh. Xác định nồng 4 NO2 TCVN 6137:2009 độ khối lượng của nitơ điôxin. Phương pháp Griess-Sltzman cải biên 5 CO, CO2 Quyết định Quyết định về ban hàng 21 tiêu huẩn 3733/2002/BYT vện sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07
 • 24. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
 • 25. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 17 thông số vệ sinh lao động B Mẫu nước pH TCVN Chất lượng nước. Xác định pH 6492:2011 SMEWW Standard Methods for the exanination BOD5 of water & wastewater – Oil and 5210B-2012 Grease SMEWW Standard Methods for the exanination COD of water & wastewater – Closed 5220D-2012 Reflux, Colorimetric Method SMEWW Standard Methods for the exanination TSS of water & wastewater – Total 2540D-2012 Suspended Slids Dried at 103 – 105 0C As, Standard Methods for the exanination SMEWW 3113- of water & wastewater – Metals by Pb, Cd, 2012 Electrothermal Atomic Absorption Hg Spectromatry SMEWW Standard Methods for the exanination Mn,Fe of water & wastewater – Direct Air – 3111B-2012 Acetylene Flame Method SMEWW Standard Methods for the exanination Dầu mỡ of water & wastewater – Oil and 5530C-2012 Grease SMEWW 5520- Standard Methods for the exanination Phenol of water & wastewater – Oli and 2012 Grease
 • 26. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 18 3.4.6. Phương pháp lấy mẫu a. Các phương pháp lấy mẫu Bảng 3.2. Tổng hợp các phương pháp lấy mẫu STT Thông Mã hiệu Tên tiêu chuẩn số A Mẫu không khí 1 Bụi TSP TCVN 5067:1995 Chất lượng không khí. Phương pháp khối lượng xác địnnh hàm lượng bụi TCVN 7878- Âm học. Mô tả, đo và đánh giá tiếng Ồn ồn môi trường. Phần 2: Xác định mức 2 2:2010 tiếng ồn môi trường Không khí xung quanh. Xác định nồng độ khối lượng của lưu huỳnh 3 SO2 TCVN 5971:1995 dioxit. Phương pháp tetracloromercuarat (TCM)/pararosanilin. Không khí xung quanh. Xác định 4 NO2 TCVN 6137:2009 nồng độ khối lượng của nitơ điôxin. Phương pháp Griess-Sltzman cải biên Quyết định Quyết định về ban hàng 21 tiêu chuẩn CO vện sinh lao động, 05 nguyên tắc và 5 3733/2002/BYT 07 thông số vệ sinh lao động B Mẫu nước 1 Mẫu TCVN 5999:1995 Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng nước dẫn lấy mẫu nước
 • 27. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 19 b. Vị trí lấy mẫu Bảng 3.3. Tổng hợp các vị trí lấy mẫu STT Ký hiệu Vị trí quan trắc Tọa độ mẫu A Mẫu không khí 1 KK-1 Trong xưởng chế biến bột barit X: 2389764; Y: (khu đậo, nghiền) 408171 2 KK-2 Trong xưởng tuyển nổi chì kẽm X: 2389638; Y: và barit (khu đập, nghiền 408238 B Mẫu khí thải ống khói 1 KTOK-1 Tại ống khói sấy quặng barit lò X: 2389769; Y: sấy quay 408182 2 KTOK-2 Tại ống khói sấy quặng barit ló X: 2389801; Y sấy cánh vẩy 408162 C Mẫu nước thải sản xuất 1 NTSX Nước thải hầm lò sau bể xử lý X: 2389744; Y: 408092 D Mẫu nước thỉa sinh hoạt 1 NTSH-1 Nước thải sinh hoạt tại cống thải X: 2389801; Y: ra môi trường khu vực văn phòng 408179 Nước thải sinh hoạt tại cống thải X: 2389864; Y: 2 NTSH-2 ra ngoài môi trườnhh khu vực 408273 khai thác hầm lò E Mẫu đất phía nam mỏ 1 MĐ Mẫu đất phía nam mỏ X: 2.476.438,00 Y: 443.152,00
 • 28. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 20 Phần 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Điều tra về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 4.1.1.1. Vị trí địa lý Mỏ Pác Ả thuộc địa phận xã Thượng Quan, huyện Ngân sơn, tỉnh Bắc Kạn, cách trung tâm huyện về phía Đông Nam khoảng 6km, cách thành phố Bắc Kạn về phía Bắc Đông Bắc khoảng 60km.Tổng diện tích đất sử dụng là 11,0 ha, trong đó: - Diện tích khu vực mỏ là 8,5 ha, ranh giới khu vực mỏ được giới hạn bởi các điểm góc có tọa độ như bảng 4.1. - Diện tích đất sử dụng xây dựng xưởng chế biến và các công trình phụ trợ là 2,5 ha. Dự án có các phía tiếp giáp như sau: - Phía Bắc, Đông giáp khu vực đồi núi cao; - Phía Nam, Tây Nam giáp khu vực mỏ Sáo Sào; - Phía Tây giáp khu vực núi cao.[3] Bảng 4.1: Giới hạn trên mặt mỏ Pác Ả VN-2 000 Kinh tuyến VN-2 000 Kinh tuyến Điểm góc 105o 00’ múi chiếu 6o 106o 30’múi chiếu 3o X(m) Y(m) X(m) Y(m) 1 2 477 141 597 828 2 477 678,58 443 411,20 2 2 477 141 598 280 2 477 674,07 443 863,27 3 2 476 928 598 280 2 477 461,04 443 861,15 4 2 476 928 597 828 2 477 465,55 443 409,07 5 2 477 027 597 844 2 477 564,41 443 426,06 (Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường mỏ chì – kẽm Pác Ả)[3]
 • 29. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 21 Sơ đồ vị trí dự án thể hiện tại hình như sau Hình 4.1: Vị trí dự án 4.1.1.2. Địa hình, địa mạo Khu Pác Ả đặc trưng bởi địa hình thuộc vùng núi cao, địa hình kéo dài theo á kinh tuyến, có độ cao từ 650m đến 900m. Địa hình đá vôi dạng tai mèo nhấp nhô có nhiều hang hốc và vách đá. Đường giao thông từ Quốc lộ 3 vào mỏ bằng đường bê tông và đường đất rộng 4m, chiều dài 3km. Trong khu vực nội bộ mỏ sử dụng đường đất rộng 6m với chiều dài 0,5 - 0,7km. Toàn bộ các tuyến đường đã có sẵn nên không phải đầu tư nữa. Khu mỏ nằm trên địa hình đồi núi cao, đường vào mỏ thường có độ dốc lớn do vậy việc đi lại tương đối khó khăn.[3]
 • 30. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 22 4.1.1.3. Đặc điểm kiến tạo, địa chất - thủy văn a. Cấu trúc, kiến tạo * Uốn nếp: Bản thân vùng nằm ở cánh đông nam nếp lồi Ngân Sơn có trục kéo dài theo phương á kinh tuyến, các nếp uốn bậc cao hơn không thấy xuất hiện một cách hệ thống, ở một vài nơi có các nếp uốn nhỏ đơn lẻ mang tính vò nhầu cục bộ. Các đất đá chủ yếu thuộc hệ tầng Cốc Xô cắm đơn điệu về phía nam. Nói chung các thành tạo trầm tích và magma cấu tạo nên nếp lồi bị các hệ thống đứt gãy cắt xén, dịch chuyển và phân chia thành các khối tảng kiến tạo [5] * Đứt gãy: Trong vùng có các hệ thống đứt gãy sau: - Hệ thống đứt gãy theo phương đông bắc – tây nam: Đây là hệ thống phát triển rộng rãi, cắt qua hầu hết các loại đất đá trong vùng và thường bị các hệ thống đứt gãy khác xuyên cắt, xê dịch. Đứt gãy này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo quặng, là những kênh dẫn các dung dịch magma, các dung dịch tạo quặng sau magma và đồng thời đóng vai trò định chỗ cư trú cho quặng và khống chế quặng hoá. Chúng có quan hệ trực tiếp với các mạch quặng sulfua – đa kim.[5] - Hệ thống đứt gãy phương á kinh tuyến phát triển ở phía bắc làm dịch chuyển hệ tầng Cốc Xô với biên độ lớn các đứt gãy này ít liên quan đến quá trình tạo quặng. - Hệ thống đứt gãy phương á vĩ tuyến: đây là đứt gãy phát triển ở phía bắc và phía nam vùng chúng ít nhiều đóng vai trò phân chia cấu trúc và khống chế quặng hoá. - Hệ thống đứt gãy tây bắc – đông nam: Các đứt gãy này phát triển rất hạn chế thường mang tính đơn lẻ không giữa vai trò quan trọng trong cấu trúc cũng như quặng hoá trong vùng.
 • 31. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 23 - Hệ thống khe nứt và đứt gãy lông chim: Song song với sự sinh thành các hệ thống đứt gãy nói trên, xuất hiện hàng loạt các đứt gãy, khe nứt dạng lông chin chúng tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành các thân quặng và liên quan trực tiếp đến quá trình quặng hoá. Có thể chia ra làm hai hệ thống: Hệ thống khe nứt phương đông bắc-tây nam và hệ thống theo phương á kinh tuyến. Trong đó liên quan nhiều đến quặng hoá là hệ thống theo phương đông bắc-tây nam.[5] b. Đặc điểm địa chất thủy văn Trong khu vực có nhiều suối nhánh như: suối Nà Phặc, suối Ngân Sơn, suối Nà Đeng, suối Sáo Sào... Về mùa khô hầu hết các suối nhánh đều khô cạn, các suối chính lưu lượng cũng giảm nhiều. Trong đó suối Sáo Sào và suối Là Đeng sẽ có ảnh hưởng trực tiếp từ hoạt động của mỏ nằm về phía Nam, Đông Nam khu mỏ.[5] 4.1.1.4. Điều kiện khí tượng thủy văn a. Khí tượng Khu vực dự án nằm trên địa bàn huyện Ngân Sơn, mang đầy đủ đặc điểm khí hậu, khí tượng của tỉnh Bắc Kạn, có các đặc trưng của khí hậu miền núi Bắc Bộ. Do vậy, khu vực dự án phân hoá khí hậu theo mựa rõ rệt (về nhiệt độ, lượng mưa, độ dài ngày và đêm giữa 2 mùa). [10] * Nhiệt độ Nhiệt độ không khí có liên quan đến quá trình bay hơi của các chất hữu cơ. Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí là những yếu tố gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe con người và môi trường xung quanh. Nhiệt độ trung bình năm dao động từ 17,10 C – 30,20 C. Tháng 1 có nhiệt độ trung bình thấp nhất trong năm (17,10 C). Nhiệt độ trung bình năm khoảng 24,610 C.[10]
 • 32. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 24 Bảng 4.2: Nhiệt độ trung bình tháng trong năm 2016 Nhiệt độ trung bình tháng (0 C) Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Giá trị 17,1 18,5 21,0 24,1 29,0 30,2 27,9 28,2 27,0 24,5 22,5 18,2 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bắc Kạn năm 2016)[10] Hình 4.2: Biểu đồ nhiệt độ trung bình tháng trong năm 2016 * Độ ẩm Độ ẩm không khí là tác nhân ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát tán, lan truyền các chất gây ô nhiễm. Trong điều kiện độ ẩm lớn, các hạt bụi trong không khí có thể liên kết với nhau tạo thành các hạt to hơn và rơi ngay xuống đất. Độ ẩm còn có tác dụng với các chất khí như SO2, NOx ,… hòa hợp với hơi nước trong không khí tạo thành các axit. Độ ẩm trung bình năm 84,0%. Bảng 4.3: Độ ẩm trung bình tháng trong năm Độ ẩm trung bình tháng (%) Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Giá trị 81 81 86 81 82 84 84 85 87 82 87 83 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bắc Kạn năm 2016)[10]
 • 33. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
 • 34. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 25 Hình 4.3: Biểu đồ độ ẩm trung bình tháng trong năm 2016 * Lượng mưa Lượng mưa trung bình trong năm 1.424,3 mm. Mưa ở đây chia làm 2 mùa rõ rệt, mùa mưa trùng với mùa nắng trong năm kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9 với 85% - 90% lượng mưa cả năm. Thời gian còn lại là mùa ít mưa. Trong mùa mưa có những tháng có thể có tới gần 20 ngày có mưa. Mùa ít mưa thì lượng mưa không đáng kể, hoặc chỉ là mưa phùn.[10] Bảng 4.4: Lượng mưa trung bình tháng Lượng mưa trung bình tháng (mm) Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Giá trị 52,2 18,6 64,6 37,3 221,5 184,8 232,1 252,3 121,5 33,1 118,8 87,5 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bắc Kạn năm 2016)[10] Hình 4.4: Biểu đồ lượng mưa trung bình tháng trong năm 2016
 • 35. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 26 4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội Khu vực hiện đang khai thác của mỏ chì - kẽm Pác Ả nằm trong địa bàn xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Phía Bắc giáp xã Vân Tùng, xã Đức Vân, xã Quang Trọng (Thạch An, Cao Bằng). Phía Đông giáo xã Vũ Loan (Na Rì). Phía Nam giáp xã Lạng An và Lương Thượng (Na Rì), xã Thuận Mang. Phía Tây giáp thị trấn Nà Phặc.[10] 4.1.2.1. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập a. Dân số Năm 2016 dân số toàn huyện là 29.878 người, trong đó có 14.986 nam và 14.892 nữ, dân số khu vực thành thị có 6.118 người và khu vực nông thôn có 23.759 người.[10] b. Lao động, việc làm Lao động của huyện chủ yếu là làm việc trong ngành nông lâm nghiệp, trong các doanh nghiệp tư nhân và cá thể. c. Thu nhập Thu nhập bình quân đầu người năm 2016: 3.692.000 đồng (khu vực thành thị) và 1.369.000 đồng/người/tháng. Số lao động làm việc ở các ngành nông nghiệp và khu vực kinh tế ngoài Nhà nước còn chiếm tỷ lệ cao do đó đời sống của nhân dân còn phụ thuộc vào nghề nông, hơn nữa do điều kiện miền núi nên đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn.[10] 4.1.2.2. Điều kiện kinh tế a. Nông nghiệp: - Về trồng trọt: Diện tích trồng lúa năm 2016 đạt 2.129 ha, năng suất bình quân lúa nước 44,84 tạ/ha, tổng sản lượng 9.547 tấn.
 • 36. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 27 Diện tích cây ngô (ngô xuân, mùa và hè thu): Diện tích gieo trồng năm 2015 là 2.100ha, năng xuất bình quân 42,2 tạ/ha, tổng sản lượng 8.852 tấn. Năm 2015, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực 4.299 ha, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 18.372 tấn. Ngoài ra diện tích và năng suất những cây trồng khác như Cây sắn, đỗ tương, thuốc lá... bình quân hàng năm đều đạt khá. Mô hình cánh đồng 30 triệu đồng/ha/năm đã được thử nghiệm có hiệu quả và đang được nhân ra diện rộng. - Về chăn nuôi:. Năm 2016: Tổng đàn trâu là 6.578 con, đàn bò 4.060 con, đàn lợn 32.612 con. Tổng đàn gia cầm 199.958 con. Diện tích và sản lượng nuôi thủy sản trên các chân ruộng một vụ và ở một số ao, hồ đều tăng so với năm 2010, đến năm 2016 có trên 72 ha, không tăng so với năm 2015, sản lượng 83 tấn, giảm 5 tấn so với năm 2015. b. Lâm nghiệp Công tác chăm sóc bảo vệ rừng được quan tâm chú trọng, các dự án về lâm nghiệp được triển khai đảm bảo kế hoạch, diện tích khoanh nuôi, quản lý và bảo vệ rừng được duy trì thường xuyên. Diện tích rừng hiện có: 41.080 ha, năm 2016 diện tích rừng trồng mới tập trung: 1.741 ha. Đến nay cây trồng đang sinh trưởng và phát triển tốt; Việc khai thác gỗ và lâm sản được thực hiện đúng quy chế, quy định của pháp luật. c. Công nghiệp - thủ công nghiệp Đến nay toàn huyện có 14 cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, chủ yếu là khai thác đá, cát, sỏi, quặng, tuyển quặng vật liệu xây dựng, sản xuất đồ gỗ, phân phối điện, nước, xay sát. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) năm 2013đạt 79,801 tỷ đồng.
 • 37. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 28 d. Xây dựng cơ bản Để đáp ứng nhu cầu đời sống của nhân dân, nhất là ở vùng sâu vùng xa, trong thời gian qua, tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh, toàn huyện đã đầu tư xây dựng và cải tạo được 30 tuyến đường giao thông, 78 phòng học, 35 công trình thủy lợi, 7,38 km đường điện, 3 trạm hạ thế, 2 trụ sở UBND xã, xây dựng 05 khu tái định cư và mở rộng được khu dân cư ở trung tâm huyện. e. Thương mại - Dịch vụ và du lịch Năm 2016, toàn huyện hiện có 883 cơ sở kinh doanh thương mại, du lịch và khách sạn nhà hàng. Trong đó có các mặt hàng trên thị trường tương đối phong phú, đa dạng, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.[10] 4.1.2.3. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng * Giao thông - Quốc lộ 3: Ngân sơn có Quốc lộ 3 chạy dọc huyện theo hướng Tây Nam- Đông Bắc, qua địa phận 5 xã, thị trấn (Lãng Ngâm - TT. Nà Phặc - Vân Tùng- Đức Vân - Bằng Vân) nối liền Ngân sơn với tỉnh Cao Bằng ở phía Bắc và thị trấn Phủ Thông (huyện Bạch Thông) và thành phố Bắc Kạn ở phía Nam. Quốc lộ này mới được nâng cấp, mở rộng (nền 7,5m; mặt 5,5m) đạt tiêu chuẩn cấp IV miền núi. - Quốc lộ 279: đi Na Rì, qua các xã Lãng Ngâm - Hương Nê - Thuần Mang, tuyến đường này đã được trải nhựa, nền rộng 6m, mặt rộng 3,5m; đường cấp V miền núi, mặt đường hẹp, ta luy nhiều đoạn không đủ tiêu chuẩn. - Đường huyện: Có 3 tuyến (ĐH Vân Tùng –Thuần Mang, ĐH Bằng - ĐH Cốc Đán-Trung Hoà với tổng chiều dài 53,5 km nối đến các trung tâm xã và ô tô có thể đến được 100% số xã.
 • 38. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 29 - Đường xã, thôn bản: Có tổng chiều dài khoảng 150km. Nhiều tuyến đường còn nhỏ hẹp, chất lượng nền đường xấu.[10] * Thuỷ lợi Huyện Ngân Sơn có các điểm công trình hồ đập và hàng trăm km kênh mương phục vụ tưới tiêu, song vẫn chủ yếu là mương đất, chưa đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu cho cây trồng. * Giáo dục - đào tạo Những năm qua công tác giáo dục và đào tạo có bước phát triển về cả số lượng và chất lượng, hiện nay toàn huyện có 11 trường mầm non, 12 trường tiểu học, trường trung học cơ sở có 8 trường, phổ thông trung học có 1 trường, phổ thông cơ sở 1 trường, trường trung học 1 trường. * Y tế Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân được quan tâm, công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai thực hiện tốt. Đến nay huyện có 1 bệnh viện, 01 phòng khám và có 11 trung tâm y tế xã. Số cán bộ y tế 116 người, trong đó có 29 bắc sỹ, 39 y sỹ, 30 y tá và 18 hộ sinh. Các chương trình y tế Quốc gia được triển khai đầy đủ, trẻ dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ 7 loại vacxin qua các năm đều đạt chỉ tiêu đề ra. * Văn hoá - Thể thao Tiếp tục quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; công tác bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, khôi phục các giá trị văn hóa dân tộc gắn với thúc đẩy phát triển du lịch bước đầu được quan tâm; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có bước phát triển, kết quả thực hiện cuộc vận động có 5.377 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, tỷ lệ hộ dân cư đạt chuẩn văn hóa đạt76,2%.
 • 39. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 30 * Năng lượng - Bưu chính viễn thông Đến nay, đã có 100% số xã, thị trấn có điện lưới quốc gia và được phủ sóng phát thanh truyền hình. 100% xã, thị trấn có đường điện thoại đến UBND xã, thị trấn, hệ thống bưu chính xã được củng cố có thư báo trong ngày. Mức độ đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.[10] 4.2. Đánh giá hiện trạng khai thác và chế biến tại mỏ chì – kẽm Pác Ả Khu mỏ chì – kẽm Pác Ả thuộc Công ty TNHH Hoàng Giang đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò và chế biến khoáng sản chì, kẽm và khoáng sản có ích đi kèm tại mỏ Pác Ả, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn theo quyết định phê duyệt trữ lượng của mỏ. Đây là đã được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tại quyết định chủ trương đầu tư số 2110/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017. 4.2.1. Hiện trạng mỏ 4.2.1.1. Quy mô khai thác - Công suất khai thác: 2.500 tấn quặng nguyên khai/năm. - Công suất chế biến: + Tinh quặng chì 65%Pb: 57,34 tấn/năm. + Tinh quặng kẽm 64%Zn: 75,46 tấn/năm. + Vàng 90%: 2,937 kg/năm. + Bạc 90%: 120,259 kg/năm. - Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là:11,0 ha.Trong đó: diện tích khai trường khai thác là 8,5 ha,diện tích nhà xưởng và công trình phụ trợ là 2,5 ha.[5] Trữ lượng quặng của mỏ chì, kẽm Pác Ả, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn được tính theo phương pháp bình đồ chiếu đứng (mặt cắt dọc thân quặng). Các thân quặng được phân khối trữ lượng như sau:
 • 40. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 31 Thân quặng XI được phân thành 2 khối: +1 khối trữ lượng cấp 122 (1-122-XI) +1 khối tài nguyên cấp 333 (2-333-XI) Thân quặng XII được phân thành 3 khối + 2 khối trữ lượng cấp 122 (3-122-XII và 4-122-XII) +1 khối tài nguyên cấp 333 (5-333-XII) Thân quặng XIIA được phân thành 2 khối: + 1 khối trữ lượng cấp 122 (6-122-XIIA) + 1 khối tài nguyên cấp 333 (7-333-XIIA) Kết quả tính trữ lượng và tài nguyên: + Trữ lượng quặng cấp 122 mỏ chì, kẽm Pác Ả tính được là 24.285tấn, tương đương 1.290 tấn kim loại Pb+Zn. Khoáng sản đi kèm gồm Au là 31,7 kg; Ag là 1.298kg. + Tài nguyên quặng cấp 333 mỏ chì, kẽm Pác Ả tính được là 6.365 tấn, tương đương 356 tấn kim loại Pb+Zn. Khoáng sản cóíchđi kèm gồm Au là 8,3 kg; Ag là 316 kg.[5] Bảng 4.5: Trữ lượng công nghiệp của mỏ chì, kẽm Pác Ả Thân Khối trữ Trữ lượng Hệ số tổn Trữ lượng địa chất khai thác quặng lượng thất (tấn) (tấn) TQ.XI 1-122-XI 8.395 15% 7.136 TQ.XII 14.691 15% 12.487 3-122-XII 10.268 15% 4-122-XII 4.423 15% TQ.XIIA 6-122-XIIA 1.198 15% 1.018 Cộng 24.284 15% 20.641 (Nguồn: Thuyết minh thiết kế cơ sở mỏ chì – kẽm Pác Ả)[5]
 • 41. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 32 4.2.1.2. Công nghệ khai thác Căn cứ vào tính chất cơ lý cũng như đặc điểm địa chất, cấu tạo của thân quặng mỏ lựa chọn công nghệ khai thác bằng phương pháp khoan nổ mìn sử dụng lỗ khoan con, máy khoan khí nén, chống giữ buồng khai thác bằng phương pháp khoan lắp đặt dầm công sơn, chèn giữ nóc gương khai thác. a. Khái quát về công nghệ khai thác Hoạt động khai thác quặng ở khu mỏ chì – kẽm Pác Ả được tiến hành bằng phương pháp lộ thiên và hầm lò, kết hợp khai thác cơ giới với thủ công cụ thể: - Khái thác lộ thiên bằng cơ giới: Quặng sau khai thác được xúc lên xe tự đổ loại 5 tấn bằng máy xúc trở về bãi chứa quặng. - Khai thác lộ thiên, bóc đất phủ bằng cơ giới, bóc quặng thủ công: Công nghệ này áp dụng cho các khối quặng dạng túi, có lớp phủ khá dày, Phần thải đất phủ được bốc bằng máy gạt hoặc ô tô – máy xúc, sau đó dùng khoan nổ mìn để phá đá. - Khai thác lộ thiên, tuyển chọn thủ công: Công nghệ này thường được sử dụng để khai thác các hố, túi quặng nhỏ, nơi có địa hình phức tạo. - Khai thác hầm lò: Được áp dụng ở các khối quặng nằm sâu: Công tác mở vỉa được tiến hành bằng các lò bằng xuyên vỉa hoặc đọc vỉa, khống chế các khối quăng bằng các đường lò này và các lò thượng, khai thác bằng lò hạ. - Khai thác thủ công: Được tiến hành để tận thu các đống quặng cũ. Quặng được đảo và sàng thủ công, phần trên sàng là quặng chất lượng cao (≥ 24% Zn) được thu hồi. - Nổ mìn, khai thác và tuyển chọn thủ công: Phá đá bằng phươg pháp nổ mìn, tuyển chọn thủ công, vận chuyển vê vị trí tập kết bằng xa cải tiến hoặc goòng.
 • 42. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 33 b. Các thông số hệ thống khai thác Với công suất của mỏ tương đối nhỏ là 2.500 tấn/năm, dự kiến bố trí khai thác lần lượt từng khu vực với mỗi khu vực một lò chợ, như vậy công suất khai thác lò chợ phải đạt từ 2.500 đến 3.000 tấn/năm. * Công tác khoan nổ mìn - Lựa chọn cấu trúc cột thuốc nổ trong lỗ khoan Cấu trúc của lỗ mìn được thiết kế nạp thuốc liên tục gồm thuốc nổ, kíp nổ, bua và dây cháy chậm. Sơ đồ kết cấu lỗ mìn xem hình 4.5 1 25 43 Ghi chú: 1- Dây trên mặt; 2- Dây xuống lỗ; 3- Bua mìn; 44 4- Thuốc nổ; 5- Kíp nổ 45 Hình 4.5: Cấu trúc cột thuốc nổ trong lỗ khoan - Cơ giới hóa khai thác: Công tác khấu quặng được cơ giới hóa ở khâu khoan và nổ mìn. Công tác khoan sử dụng búa khoan cầm tay sử dụng năng
 • 43. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 34 lượng khí nén. Việc khấu quặng bằng phương pháp nổ mìn sẽ đạt được hiệu suất cao hơn rất nhiều so với đào lò bằng thủ công.[5] Bảng 4.6: Các chỉ tiêu khoan nổ mìn TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Giá trị 1 Chỉ tiêu thuốc nổ đơn vị kg/m3 1,92 2 Chiều sâu lỗ khoan m 1,0 3 Đường kính lỗ khoan mm 38 4 Hệ số sử dụng lỗ mìn 0,8 5 Số lỗ mìn trên gương lỗ 14 6 Khối lượng thuốc nổ trong 1 lỗ mìn kg 0,48 7 Khối lượng thuốc nổ/1 chu kỳ kg 6,72 (Nguồn: Phần II. Thiết kế cơ sở - Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án)[5] *Sơ đồ công nghệ khai thác Quặng nguyên khối Khoan nổ mìn Bụi, khí thải, ồn Biện pháp giảm thiểu: - Sử dụng thuốc nổ AĐ1 phát thải khí nhỏ. - Phun sương tạo ẩm khoan nổ mìn. - Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. Tháo rút vào goòng, VC lò bằng và giếng nghiêng VC qua lò bằng, giếng ghiêng Bãi chứa quặng Bụi, khí thải, ồn Bụi Biện pháp giảm thiểu: - Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. - Phun sương tạo ẩm Biện pháp giảm thiểu: - Phun sương tạo ẩm Hình 4.6: Sơ đồ công nghệ khai thác hầm lò kèm dòng thải và biện pháp giảm thiểu
 • 44. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 35 * Thiết bị khai thác Tổng hợp các thiết bị chính phuc vụ cho quá trình đào lò được tổng hợp trong bảng 4.7 Bảng 4.7: Bảng thống kê các thiết bị được sử dụng trong quá trình đào lò STT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Chú thích 1 Máy khoan cầm tay YT-24 Chiếc 08 Thiết bị được lựa chọn có thể 2 Máy nén khí Jucai Chiếc 03 khác mã hiệu 3 Xe goòng vận tải (gòong lật Chiếc 06 GT1) nhưng có công suất tương 4 Máy tời trục Mitsubitshi 5,5kw Chiếc 03 đương 5 Quạt thông gió YBT-552 Chiếc 03 (Nguồn: Thuyết minh TKBVTC mỏ Pác Ả)[6] * Vận tải trong mỏ Quặng sau khi khai thác được vận chuyển từ trong khu vực khai thác ra ngoài, tập trung ở mặt bằng trước của lò sau đó được vận chuyển bằng ôtô trọng tải 5 -10 tấn về mặt bằng của xưởng tuyển.[5] Ở các thân quặng dốc đứng, quặng khoan nổ mìn ra tự rơi xuống buồng lưu quặng, được tháo rút vận chuyển ra ngoài bằng goòng Như vậy vận tải trong lò chợ và lò thượng nhờ vào tự trọng của quặng. Đối với các thân quặng nằm ngang, trong buồng khai thác quặng được vận chuyển bằng goòng đẩy tay. * Công tác thoát nước Tại các lò bằng nước được thoát nước tự chảy qua rãnh thoát nước trên đường lò có độ dốc 0,5-1%. Nước chảy trên đường lò được thu gom vào các hố chứa nước được bố trí trong lò, sau đó được bơm tuần hoàn sử dụng cho quá trình khoan.[5]
 • 45. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net * Công tác đổ thải
 • 46. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 36 Quặng sau khi khai thác được vận chuyển từ trong khu vực khai thác ra ngoài, tập trung ở mặt bằng trước của lò sau đó được vận chuyển bằng ôtô trọng tải 5 -10 tấn về mặt bằng của xưởng tuyển. Riêng khu mặt bằng cửa lò của thân quặng XII, quặng khai thác và đất đá thải sẽ được vận chuyển từ mặt bằng sân lên đường vận tải bằng tời trục sau đó mới chất tải lên ôtô. Sử dụng ô tô tải trọng 5 tấn vận tải từ mặt bằng sân công nghiệp về sân ga xưởng tuyển.[5] 4.2.2. Hoạt động tuyển quặng 4.2.2.1. Tóm tắt sơ đồ chế biến quặng Hình 4.7: Tóm tắt sơ đồ công nghệ chế biến tại dự án
 • 47. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 37 Trong quá trình khai thác quặng được phân loại ngay ra là quặng sunfua (là những ổ quặng galenit đặc xít có hàm lượng kẽm cao) và quặng ô xít (có hàm lượng chì, kẽm thấp).[5] * Đối với quặng sunfua: Quặng được xay thô, sau đó được đưa vào máy nghiền nước mặt sàng nghiền nhỏ, phân loại qua hệ thống bàn tuyển được tinh quặng chì và tinh quặng kẽm; bùn thải được vận chuyển qua bể chiết xuất (giữ kim loại có ích). * Đối với quặng ô xít: Quặng nghiền được băng tải nạp vào các bể ( bể chiết xuất ) - Hòa tan kẽm oxit, kết tủa – ép nước Hàm lượng xút cùng vôi được đưa vào bể chiết xuất theo tỷ lệ thích hợp để hòa tan kẽm ô xít. Thời gian hòa tan kéo dài 10 đến 20 giờ tùy thuộc vào hàm lượng của ô xít kẽm. Phần nước thẩm thấu xuống dưới bể phụ sẽ được bơm lên bể riêng biệt tạo phức kết tủa kẽm sun fua theo phản ứng:[5] ZnO + NaOH Na2ZnO2 .H2O Na2ZnO2.2H2O+ Na2S 2NaOH + ZnS Kẽm sunfua kết tủa hoàn toàn được tách ra chuyển vào máy ép tách nước, thành phẩm được đóng bao bán,nước được tuần hoàn trở lại bàn tuyển. Tổng thời gian của công đoạn này là 48 giờ. Lượng nước dùng cho công đoạn này bằng 65% thể tích khối quặng tương đương 0,25m3 /tấn quặng. Công suất của xưởng tuyển là 30 tấn quặng/ngày nên khối lượng nước cần dùng cho công đoạn này là: 0,25 x 30 = 7,5 m3 /ngày. - Hòa tách đa kim đi kèm, tách bùn – thu hồi nước tái sử dụng lại – phân kim + Hòa tan vàng, bạc: Bể chiết xuất sẽ được bổ sung Vichemgold và chất oxi hóa để hòa tách vàng, bạc đi kèm. Lượng Vichemgold sẽ được dùng là 0.6 kg/tấn quặng đảm
 • 48. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 38 bảo hàm lượng Vichemgold không < 1.5 gam/lít trong thời gian hòa tách. Chất oxi hóa để tạo phản ứng là H2O2 kết hợp oxi không khí. Quá trình phân tách kim loại vàng bạc được thực hiện trước khi quặng được đưa ra bàn tuyển để thu hồi tinh quặng chì, kẽm. Phản ứng hòa tan xảy ra như sau: Au + Ag + 2NH2-CS-NH2 Au[CS-(NH2)2 +Ag[ CS-(NH2)]2 Phản ứng hòa tan khi có mặt của oxi, oxi hóa Thiore thành Focmanidindisunfua (FD) sau đó FD oxi hóa vàng, bạc tạo phức theo phản ứng sau:[5] 2CS (NH2)2 + O2 [(N2H3)CS-SC(N2H3)]+ H2O Au + Ag + [(N2H3)CS-SC(N2H3)] Au [CS(NH2)] + Ag[CS(NH2) ] + H2 Tùy thuộc vào nhiệt độ nên thời gian của quá trình hòa tách có thể kéo dài 48 giờ đến 96 giờ. + Thu hồi vàng, bạc: Kết thúc quá trình hòa tan phần nước thẩm thấu xuống dưới bể sẽ được bơm qua than hoạt tính bắt giữ toàn bộ vàng – bạc, nước được bơm tuần hoàn lên bể thời gian 48 giờ kết thúc công đoạn thu hồi vàng – bạc. Than hoạt tính sau khi đã bắt no kim loại(vàng, bạc) sau mỗi một chu kỳ được chuyển đến các thùng chứa để giải hấp phụ. Hòa tan NaCN và H2O2 và nước sau đó dùng bơm bơm nước vào các thùng đã chứa than đã được bắt kim loại, thùng chứa than là loại thùng chuyên dụng có van xả nước ở đáy ở đây xẩy ra phản ứng hòa tan như sau: 2Au + 2Ag + 6NaCN+ 6H2O2 2AuCN + 2AgCN + 6 NaOH Dung dịch này được dẫn qua van xả của thùng đến bình điện phân, dưới tác dụng của dòng điện các phân tử vàng- bạc được phân tách và thu giữ tại bản cực âm đồng thời NaCN được phục hồi. 2AuCN + 2AgCN + 4NaOH 2Au+ 2Ag + 4NaCN + 2H2O + O2
 • 49. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 39 Dung dịch được thu giữ và bổ sung thêm NaCN cho lần sau, vàng- bạc được tách ra khỏi tấm điện cực bằng cơ học. Than hoạt tính sau khi được giải hấp phụ sẽ được hoạt hóa ở nhiệt độ >3000 C, lượng hóa chất tồn dư trong than sẽ bị phân hủy bởi nhiệt độ. Các hợp chất muối của CN tồn dư trong than bị nhiệt phân thành NH3 và CO2 hoàn toàn không còn có mặt của muối gốc CN nữa. 4CN- +6H2O + 2O2 4NH3 + 4CO2 2Na+ + H2O + CO2 Na2CO3 + H2 Than sau hoạt hóa sẽ được tái sử dụng thêm 2 lần nữa sau đó được đốt thu hồi vàng- bạc còn sót trong các lần phân kim trước. Bột vàng- bạc được nấu chảy bằng nồi cacbon sau đó dùng axit nitric(HNO3) hòa tan bạc. Bột vàng còn lại được rửa sạch nấu chảy cùng Borax thành vàng thương phẩm. Muối bạc được kết tủa bởi ion Cl- và được rửa tách khỏi đồng chì… sau đó được tiếp xúc với nhôm hoặc sắt để thành bạc kim loại. Bột bạc được rửa nhiều lần nước sau đó được nấu chảy cùng Borax tạo bạc thương phẩm. Phản ứng xảy ra như sau: Au + 6 Ag + 8 HNO3 (Loãng nóng ) Au + 6 AgNO3 + 2 NO + 4 H20 AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3 2AgCl + Fe 2 Ag + Fe Cl2 + Xử lý chất thải thu hồi hóa chất tồn dư Kết thúc công đoạn thu hồi vàng - bạc bể chiết xuất được bổ sung nước giai đoạn đầu nước sạch mục đích đẩy phần nước còn tồn dư hóa chất tồn đọng trong khối quặng xuống phía dưới bể chiết xuất. Lượng nước này bằng 25% thể tích khối quặng tương đương 0,093 m3 /tấn. Đồng thời lượng quặng tại bể chiết xuất sẽ được đưa qua hệ thống bàn tuyển để tách tinh quặng chì và tinh quặng kẽm (phần chưa tách hết).
 • 50. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 40 Giai đoạn tiếp theo bể được bổ sung Fe2(SO4)3 và nước sạch với mục đích kết tủa các muối kim loại nặng và chuyển nhanh môi trường chất thải PH về 7-8. Do vậy toàn bộ dung dịch, hóa chất được thu hồi lại không thải ra hồ thải quặng đuôi. Lượng Fe2(SO4)3 dùng để trung hòa được dự tính là 200 gam /1 tấn quặng. Lượng nước này cũng bằng 25% thể tích khối quặng, tương đương 0,094m3 /tấn. Tổng lượng nước cần cho giai đoạn này là: 2 x 0,094 x 30 = 5,64 m3 /ngày. Lượng nước thu hồi được trong cả quá trình tuyển là 60% lượng nước đưa vào tuyển tương đương với 7,884 m3 /ngày. Lượng nước này sẽ được sử dụng tuần hoàn trong sơ đồ tuyển. Thời gian cần cho công đoạn này là 12 giờ 4.2.2.2. Hệ thống thiết bị Bảng 4.8: Trang thiết bị điện dùng trong mỏ TT Tên thiết bị Số lượng Công suất (W) Tổng (kW) 1 Bóng đèn chiếu sáng 150 50 7,5 2 Quạt gió công suất lớn 2 11.000 11 3 Quạt gió công suất nhỏ 2 4.500 4,5 4 Tời 2 37.000 15,0 5 Băng tải 4 2.500 10 6 Máy nén khí 2 7.500 15 7 Bơm nước cho khai thác 3 5.500 16,5 8 Máy nghiền quặng 1 100.000 100 9 Máy nghiền kẹp hàm 2 15.000 30 10 Máy nghiền tinh 4 3.750 15 11 Hệ thống bơm tuyển 10 5.500 55 Tổng 279,5 kW
 • 51. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net (Nguồn: Thuyết minh TKCS mỏ Pác Ả)[5]
 • 52. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 41 4.3. Nguyên cứu ảnh hưởng của hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường 4.3.1. Ảnh hưởng đến môi trường đất 4.3.1.1. Nguồn gây tác động TT Nguồn gây tác động Các tác động Khu vực phát sinh Nước mưa chảy tràn Chất rắn lơ lửng, kim Khu vực khai thác, bãi 1 loại nặng, độ đục, dầu thải đất đá, khu vực mở… xưởng tuyển Hoạt độnng khai thác Thay đổi bề mẳt địa Khu vực khai thác lộ 2 lộ thiên đào bới, xáo hình, cảnh quan, tăng thiên trộn và di chuyển đất khả năng trượt lở đất đa khi có mưa. Hỏa động khai thác Tạo nên hầm, hố, đường Các hầm lò, đường lò hầm lò lò trong lòng đất gây khai thác 3 mất ổn định lòng đất làm tăng nguy cơ xói mòn, trượt lở đất. Xây dựng các công Chiếm dụng đất đai Mặt bằng xây dựng 4 trình phục vụ khai các công trình phục vụ thác và dân dụng khai thác và dân dụng 4.3.1.2. Hiện trạng và diễn biến Đất khu vực không thuộc loại đất giàu chất dinh dưỡng. So sánh kết quả phân tích mẫu đất với QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất cho thấy các chỉ tiêu trong đất đều đạt tiêu chuẩn cho phép.
 • 53. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 42 Bảng 4.9: Kết quả phân tích chất lượng đất tại khu vực dự án Chỉ tiêu phân Đơn Kết quả QCVN 03-MT:2015/BTNMT TT tích vị MĐ Đất nông Đất công nghiệp nghiệp 1 Asen (As) mg/kg KPH 15 25 2 Cadimi (Cd) mg/kg KPH 1,5 10 3 Chì (Pb) mg/kg 18,2 70 300 4 Kẽm (Zn) mg/kg 21,7 200 300 5 Đồng (Cu) mg/kg 5,2 100 300 6 Crom (Cr) mg/kg KPH 150 250 (Nguồn: Đánh giá tác động môi trường mỏ chì – kẽm Pác Ả)[3] Như vậy, đất tại ven khu vực xưởng tuyển chưa có dấu hiệu ô nhiễm kim loại nặng với chì là 18,2 thấp hơn rất nhiều so với quy chuẩn hiện hành với đất nông nghiệp là 70 và đất công nghiệp là 300, cùng với đó kẽm và đồng cũng thấp hơn rất nhiều so với quy chuẩn lần lượt là kẽm là 21,7 trên đất nông nghiệp là 200 và đất công nghiệp là 300, đồng (Cu) theo mẫu phân tích là 5,2 trong quy chuẩn đất nông nghiệp là 100 và đất công nghiệp là300. Điều này cho thấy các biện pháp giảm thiểu đã và đang thực hiện hoạt động rất tốt, kiểm soát được ảnh hưởng của nước hảy tràn đến môi trường đất. Hoạt động khai thác chì – kẽm tác động đến môi trường đất còn thể hiện ở các khía cạnh như làm thay đổi địa hình, tăng nguy cơ sạt lở đất khi có mưa lớn và chiếm dụng đất đai, Hoạt động khai thác lộ thiên đào bới, bóc mòn diện tích đất, làm xáo trộn và di chuyển đất đá ra khỏi khai trường, tạo thành các moong gây biến dạng về mặt địa hình. Việc đổ thải làm thay đổi địa hình và hệ sinh thái khu vực, đồng thời làm tăng khả năng trượt lở và nguy cơ ô nhiễm nguồn nước mặt bởi các chất rắn hòa an nếu không có biện pháp kiểm soát tốt chất lượng nước mưa chảy tràn trên khai trường.
 • 54. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 43 4.3.2. Ảnh hưởng đến môi trường không khí 4.3.2.1. Nguồn gây tác động Đối với khai thác chì – kẽm, hầu hết các công đoạn sản xuất đều có thể phát sinh khí thải, bụi thải là nguyên nhân gây sút giảm chất lượng môi trường không khí. Các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí cụ thể như sau: Bảng 4.10: Các nguồn gây ô nhiễm không khí trong hoạt động khai thác TT Nguồn gây ô nhiễm Chất ô nhiễm chỉ thị Khu vực phát sinh 1 Khoan nổ mìn khai thác Bụi đất đá, khí độc Khu vực khai thác hại, tiếng ồn 2 Các hoạt động, bốc xúc Bụi đất đá, tiếng ồn, - Trên tuyến đường và vận chuyển, nguyên khí độc hại (SO2, CO, vận chuyển; vật liệu, đất đá thải… NOx,..) - Sân công nghiệp 3 Quá trình đốt cháy Bụi, khí độc hại (SO2, - Trên tuyến đường nhiên liệu của các động CO, NOx,…) vận cuyển; cơ - Tại khu vực khai trường do hoạt động của máy nổ, máy xúc, ô tô và các phuong tiện vận tải khác 4 Công tác nghiền tuyển Bụi, tiếng ổn, khí thải Xưởng tuyển quặng độc hại (CO, NOx, SOx). 4.3.2.2. Hiện trạng và diễn biến của môi trường không khí a. Môi trường không khí tại khu vực mỏ Theo thiết kế, lượng quặng khai thác 2.500 tấn/năm. Trong hoạt động khai thác hầm lò thì lượng đất đá thải thải ra thường nhỏ hơn rất nhiều so với hoạt động khai thác lộ thiên. Lượng đất đá thải phát sinh trong hoạt động khai thác 560 tấn/năm. Với hệ số thải lượng bụi tại các công đoạn trong hoạt động của mỏ như trên, ước tính tải lượng bụi được thể hiện tại bảng 4.13.
 • 55. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 44 Bảng 4.11: Ước tính lượng bụi sinh ra trong quá trình khai thác 1 năm Nguồn Khối lượng Hệ số Thải lượng bụi (tấn) (kg/tấn) (kg/năm) Nổ mìn 2.500 0,4 1.000 Xúc bốc, vận chuyển quặng 2.500 0,17 425 Bốc xúc vận chuyểnđất đá 3060 0,134 thải 410,04 Tổng 1.835,04 (Nguồn: Thuyết minh TKCS mỏ chì – kẽm Pác Ả)[5] Như vậy, tổng lượng bụi phát sinh trong quá trình khai tháclà 1.835,04 kg/năm,tương đương 0,76kg/giờ. Số ngày khai thác 300 ngày, làm 1 ca 8 giờ. Thực tế khảo sát tại khu vực mỏ cho thấy môi trường không khí tại khu vực mỏ còn tương đối trong lành do khu vực mỏ Pác Ả nằm trong khu vực đồi núi cao, không gian rộng, thoáng gió, độ ẩm và sương mù nhiều nên nồng độ khí thải dễ bị phát tán, pha loãng nhanh trong bầu khí quyển, mặt khác mỏ Pác Ả có quy mô và công suất thấp lượng phát sinh cũng không nhiều. * Kết quả đo, phân tích bụi, ồn và các khí độc hại tại khu mỏ Bảng 4.12: Kết quả đo, phân tích, bụi, ồn trong khu vực mỏ TT Tên chỉ Đơn Kết quả 3733/2002/QĐ- tiêu vị KK-1 KK-2 BYT 1 Nhiệt độ 0C 23 24 32 2 Độ ẩm % 82 82 80 3 Vận tốc gió m/s 1,52 1,52 1,5 4 CO mg/m3 1.63 1.72 40 5 NO2 mg/m3 0.031 0.035 10 6 SO2 mg/m3 0.036 0.042 10 7 Tiếng ồn dBA 77.3 78.6 85 (Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ đợt 1 năm 2019)[1]
 • 56. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 45 * Đánh giá kết quả phân tích: Từ kết quả đo, phân tích khí, bụi trong khu vực mỏ chì kẽm Pác Ả cho thấy: toàn bộ các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép khi so sánh với quyết định 3733/2002/BYT. Về cơ bản các thông số phân tích đều nằm trong giới han cho phép của tiêu chuẩn 3733/2002/BYT. Các thông số bụi, NO2, CO, SO2 đều thấp hơn khá nhiều so với giới hạn tối đa của tiêu chuẩn cho phép. Mức độ ồn tại vị trí quan trắc khá cao từ 77,3 – 78,6 (dBA) nhưng vẫn nằm trong tiêu chuẩn 3733/2002/BYT là 85 (dBA) * Kết quả đo chất lượng khí thải ống khói Bảng 4.13: Kết quả đo, phân tích khí thải ống khói Kết quả QCVN TT Tên chỉ tiêu Đơn vị 19:2009/BTNMT KTOK-1 KTOK-2 (B) 1 CO mg/Nm3 193 175 1000 2 NO2 mg/Nm3 48 32,6 850 3 SO2 mg/Nm3 132,5 94,1 500 4 Bụi tổng mg/Nm3 137 92 200 (Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ đợt 1 năm 2019)[1] Với số liệu trên ta có thể thấy hàm lượng CO mg/Nm3 cao nhất với lò sấy quay là 193 và lò sấy cánh vẩy là 175 mg/Nm3 đều nằm trong QCVN 19/2009/BTNT, phát sinh ít nhất là NO2 mg/Nm3 với lò sấy quay là 48 mg/Nm3 và lò sấy cánh vẩy là 32,6 mg/Nm3. Kết quả trên cho thấy hàm lượng chất thải từ ống khói thấp hơn nhiều so với giới hạn cho phép của QCVN 19/2009/BTNMT đưa ra không ảnh hưởng nhiều đến khu vực xung quanh.