SlideShare a Scribd company logo
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là cơ hội để sinh viên tiếp cận với thực tế nghề
nghiệp, kết hợp với các kiến thức đã học trong nhà trường để hoàn thiện kỹ
năng trong công việc, tích lũy kinh nghiệm làm hành trang phục vụ cho công
việc hiện tại và sau này khi ra trường.
Được sự giới thiệu của Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý
Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em đã tiến hành
nghiên cứu đề tài “Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm
2016 - 2018 ”. Có được kết quả này em xin chân thành cảm ơn thầy giáo ThS.
Dương Hồng Việt đã tận tình giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập và
hoàn thành khoá luận tốt nghiệp.
Em xin chân thành cảm ơn các bác, các cô, các chú và các anh chị công
tác tại Trung tâm kỹ thuật Tài Nguyên và Môi Trường đã tạo điều kiện để em
có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và cung cấp đầy đủ các số liệu cần
thiết phục vụ cho quá trình nghiên cứu đề tài.
Trong quá trình thực hiện khoá luận tốt nghiệp em đã cố gắng nghiên
cứu nhưng do kinh nghiệm và kiến thức còn hạn chế nên chắc chắn không
tránh khỏi những sai sót và khiếm khuyết. Em rất mong được sự tham gia
đóng góp ý kiến từ phía các thầy giáo, cô giáo và các bạn sinh viên để khoá
luận của em được hoàn thiện hơn nữa.
Em xin chân thành cảm ơn !
Thái Nguyên, ngày tháng 5 năm 2019
Sinh viên
Nguyễn Minh Tâm
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT
Ký hiệu viết tắt Nguyên nghĩa
ĐKQSD
GCN
GCNQSDĐ
GPMB
KH-UBND
NĐ-CP
NQ-UBTVQH
Nxb
QĐ-UBND
QH
STT
SXNN
TT-BTC
TT-BTNMT
UBND
ONT
BHK
LUC
LUK
RSX
Đăng kí quyền sử dụng
Giấy chứng nhận
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Giải phóng mặt bằng
Kế hoạch - Uỷ ban nhân dân
Nghị định - Chính phủ
Nghị quyết - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Nhà xuất bản
Quyết định - Ủy ban nhân dân
Quốc hội
Số thứ tự
Sản xuất nông nghiệp
Thông tư - Bộ tài chính
Thông tư - Bộ Tài nguyên Môi trường
Ủy ban nhân dân
Đất ở tại nông thôn
Đất trồng cây hàng năm
Đất chuyên trồng lúa nước
Đất trồng lúc nước còn lại
Đất trồng rừng sản xuất
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 4.1. Diện tích và cơ cấu các loại đất chính ở xã Quang Sơn năm 2018 35
Bảng 4.2 Kết quả công tác cấp GCNQSDĐ xóm Lân Tây, La Tân, Na Oai, xã
Quang Sơn năm 2016..........................................................................................................................7
Bảng 4.3 Kết quả công tác cấp GCNQSDĐ GCNQSDĐ xóm Lân Tây, La
Tân, Na Oai, xã Quang Sơn năm 2017.................................................................................. 2
Bảng 4.4 Kết quả công tác cấp GCNQSD đất xóm Lân Tây, La Tân, Na Oai,
xã Quang Sơn năm 2018................................................................................................................ 38
Bảng 4.5 Tổng hợp kết quả công tác cấp GCNQSDĐ xóm Lân Tây, La Tân,
Na Oai, xã Quang Sơn giai đoạn 2016 – 2018.................................................................. 38
Bảng 4.6 Kết quả công tác cấp cho hộ gia đình, cá nhân của xóm Lân Tây, La
Tân, Na Oai, xã Quang Sơn giai đoạn 2016-2018.......................................................... 39
Bảng 4.7 Kết quả công tác cấp GCNQSD đất của xóm Lân Tây, La Tân, Na
Oai, xã Quang Sơn theo loại đất giai đoạn 2016 – 2018............................................. 40
Bảng 4.8. Một số ví dụ về trường hợp không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ
trên địa bàn xóm Lân Tây, Na Oai, La Tân năm 2018.................................................41
Bảng 4.9: Kết quả điều tra mức độ hiểu biết của người dân về công tác cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất........................................................................................44
Bảng 4.10: Tổng hợp phiếu điều tra sự hiểu biết của người dân về công tác
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...............................................................................45
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN....................................................................................................................................... ii
PHẦN I MỞ ĐẦU...............................................................................................................................1
1.1 Đặt vấn đề..........................................................................................................................................1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu....................................................................................................................2
1.2.1 Mục tiêu tổng quát...............................................Error! Bookmark not defined.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể.....................................................Error! Bookmark not defined.
PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU.................................................3
2.1 Cơ sở khoa học của đề tài.........................................................................................................3
2.1.1. Cơ sở lý luận của công tác cấp GCNQSDĐ............................................................3
2.1.2. Cơ sở thực tiễn..........................................................................................................................4
2.1.3. Cơ sở pháp lý.............................................................................................................................5
2.2.Khái niệm và một số quy định trong công tác cấp GCNQSDĐ........................7
2.2.1. Khái niệm.....................................................................................................................................7
2.2.2. Nguyên tắc cấp GCNQSD đất .........................................................................................7
2.2.3. Thẩm quyền cấp GCNQSDĐ...........................................................................................9
2.2.4. Điều kiện được cấp GCNQSDĐ.....................................................................................9
2.2.5. Nhiệm vụ các cấp trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...........10
2.2.6. Trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp GCNQSDĐ.................................................................12
2.2.7 Mẫu GCN ...................................................................................................................................19
2.3. Khái quát về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...................20
2.3.1. Kết quả về công tác cấp GCNQSDĐ của cả nước............................................20
2.3.2 Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tỉnh Thái Nguyên21
2.3.3 Kết quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện
Đồng Hỷ...................................................................................................................................................22
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
PHẦN III ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU...........................................................................................................................................................23
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.................................................................................23
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu.............................................................................................................23
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu...................................................................................23
3.3. Nội dung nghiên cứu...............................................................................................................23
3.4. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................................24
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp ......................................................................24
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp.........................................................................24
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu...............................................................................................25
PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN...................................26
4.1. Khái quát tình hình cơ bản của xã Quang Sơn........................................................26
4.1.1. Điều kiện tự nhiên xã Quang Sơn...............................................................................26
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội xã Quang Sơn................................................................28
4.2. Vài nét về công tác quản lý và hiện trạng sử dụng đất của xã .......................29
4.2.1. Tình hình quản lý đất đai .................................................................................................29
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất xã Quang Sơn .....................................................................35
4.3. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ của xóm Lân Tây, La Tân, Na Oai, xã
Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2016 - 2018......................................................36
4.3.1. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ của xóm Lân Tây, La Tân, Na Oai,
xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2016 - 2018...............................................36
4.3.2.Một số trường hợp không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ................................41
4.4. Đánh giá sự hiểu biết của người dân về hoạt động cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất ..............................................................................................................................43
4.5. Thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác cấp
GCNQSDĐ trên địa bàn xóm Lân Tây, La Tân, Na Oai, xã Quang Sơn..........47
4.5.1. Thuận lợi....................................................................................................................................47
4.5.2. Khó khăn....................................................................................................................................47
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
4.5.3. Giải pháp....................................................................................................................................48
PHẦN V..................................................................................................................................................49
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.................................................................................................49
5.1. Kết luận.........................................................................................................................................49
5.2. Kiến nghị......................................................................................................................................50
TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................................51
PHỤ LỤC ..............................................................................................................................................52
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 2.1. Mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất................................................................................................................20
Hình 4.1: Sơ đồ vị trí xã Quang Sơn.......................................................................................26
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
1
PHẦN I
MỞ ĐẦU
1.1 Đặt vấn đề
Đất đai là sản phẩm của tự nhiên, là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý
giá của mỗi Quốc gia. Đất đai không có khả năng tái tạo, hạn chế về không
gian và vô hạn về thời gian sử dụng. Đất đai là thành phần quan trọng hàng
đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ
sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng. Nếu không có đất sẽ không
có sản xuất và cũng không có sự tồn tại của con người.
Đất đai Việt Nam chỉ có một phần tư diện tích tự nhiên là đồng bằng còn
lại ba phần tư diện tích là đồi núi, do vậy quỹ đất đai của nước ta nhìn chung
là hạn hẹp. Tuy nhiên nhu cầu sử dụng đất lại tăng cao cả về số lượng và chất
lượng, điều này tạo ra sức ép rất lớn đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai
cả ở cấp quốc gia nói chung và ở từng địa phương nói riêng. Chính vì vậy,
trong quá trình sử dụng đất chúng ta cần phải khai thác và sử dụng một cách
hợp lý, thông minh, sáng tạo, sử dụng đất tiết kiệm mang lại hiệu quả kinh tế
cao đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển ngày càng nhanh của xã hội đồng thời
bẫn bảovệ được đất đai, bảo vệ được môi trường, ổn định chế độ chính trị và
giữ vững được an ninh, quốc phòng.
Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có vị trí đặc biệt trong quá
trình quản lý đất đai của nhà nước, xác lập mối quan hệ pháp lý về quyền sử
dụng đất đai giữa nhà nước và người sử dụng đất, không những đảm bảo sự
thống nhất về quản lý mà còn đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng,
giúp người sử dụng đất yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh và cũng là cơ sở
pháp lý trong việc thu tiền sử dụng đất, tăng nguồn ngân sách cho nhà nước.
Quang Sơn là một xã nằm ở phía bắc huyện Đồng Hỷ, nhân dân sống
chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó
khăn, kinh tế, văn hóa – xã hội phát triển còn chậm. Cùng với xu thế của tỉnh
đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, các quan hệ đất đai ngày càng trở
nên phức tạp và đa dạng, nhưng xã Quang Sơn vẫn còn nhiều vấn đề khác tồn
tại đã gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai nói
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
chung và công tác cấp giấy chứng nhận nói riêng.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
2
Xuất phát từ những vấn đề trên, được sự đồng ý, nhất trí của ban giám
hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên Trường Đại Học
Nông Lâm Thái Nguyên và với sự hướng dẫn của thầy giáo ThS. Dương
Hồng Việt em đã tiến hành thực hiện đề tài: "Đánh giá công tác cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ , tỉnh Thái
Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018".
1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Đánh giá được tình hình cơ bản của xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh
Thái Nguyên.



Đánh giá được tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa
bàn xóm Lân Tây, Na Oai, La Tân, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, Tỉnh


Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018.


Đánh giá được công tác cấp GCNQSDĐ của địa bàn xóm Lân Tây, Na
Oai, La Tân, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên thông qua lấy ý kiến của người
dân.



Đánh giá được những thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp
đối với công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ.

1.3 Ý nghĩa nghiên cứu của đề tài
- Đối với việc học tập và hoàn thiện đề tài sẽ là cơ hội cho bản thân
củng cố kiến thức đã học trên ghế nhà trường, đồng thời là cơ hội cho bản
thân tiếp cận với công tác cấp GCNQSDĐ trên thực tế.
- Đối với thực tiễn đề tài đánh giá, phân tích những thuận lợi khó
khăn của công tác cấp GCNQSDĐ, từ đó đề xuất những giải pháp thích hợp,
phù hợp với với điều kiện thực tế của địa phương góp phần đẩy nhanh công
tác này trong thời gian tới.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
3
PHẦN II
TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
2.1 Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận của công tác cấp GCNQSDĐ
2.1.1.1. Các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai
Theo Điều 22 Luật đất đai (2013) [9]: quy định (15 nội dung):
1. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và
tổ chức thực hiện văn bản đó.
2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành
chính, lập bản đồ hành chính.
3. Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất
và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra
xây dựng giá đất.
4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử
dụng đất.
6. Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất.
7. Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
8. Thống kê, kiểm kê đất đai.
9. Xây dựng hệ thống thông tin đất đai.
10. Quản lý tài chính về đất đai và giá đất.
11. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử
dụng đất.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
12. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy
định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
4
13. Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai.
14. Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong
quản lý và sử dụng đất đai.
15. Quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai.
2.1.1.2. Quyền của người sử dụng đất
Theo Điều 166 Luật đất đai (2013)[9]: quy định người sử dụng đất có
các quyền sau:
Điều 166. Quyền chung của người sử dụng đất
1. Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất.
2. Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất.
3. Hưởng các lợi ích do công trình của Nhà nước phục vụ việc bảo vệ,
cải tạo đất nông nghiệp.
4. Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất
nông nghiệp.
5. Được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp
pháp về đất đai của mình.
6. Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này.
7. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng
đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai.
2.1.2. Cơ sở thực tiễn
Công tác đăng ký cấp GCNQSDĐ là cơ sở để xác lập mối quan hệ pháp
lý đầy đủ giữa nhà nước và người sử dụng đất. Đây là cơ sở để nhà nước bảo
hộ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sử dụng đất. Mặt khác cũng thông
qua hoạt động này mà Nhà nước thực hiện quyền giám sát tình hình sử dụng
đất đai của các chủ sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Đăng ký cấp GCNQSDĐ có một vai trò hết sức quan trọng và đây là một
trong những hoạt động nắm chắc tình hình về đất đai. Chính vì vậy thông
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
5
qua hoạt động này chúng ta sẽ xác định và biết được thông tin của từng thửa
đất và là cơ sở để quản lý các thông tin về đất đai trong hệ thống hồ sơ địa
chính với đầy đủ các thông tin tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình trạng pháp lý
của từng thửa đất.
Đồng thời đây cũng là nội dung tiền đề và hướng tới hoàn thiện các nội
dung quản lý Nhà nước về đất đai khác như: Ban hành các văn bản quy phạm
pháp luật về quản lý và sử dụng đất, điều tra đo đạc, khảo sát, phân hạng,
định giá đất, giải quyết khiếu nại tố cáo về đất đai … Thông qua nội dung
này quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được đảm bảo.
2.1.3. Cơ sở pháp lý
- Luật Đất đai năm 2013 ngày 29 tháng 11 năm 2013[9]:
- Nghị quyết số 755/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 04 năm 2005
của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định giải quyết đối với một số trường
hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất
và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 07 năm 1991 làm
cơ sở xác định điều kiện cấp GCN đối với trường hợp đang sử dụng nhà, đất
thuộc diện thực hiện các chính sách quy định tại Điều 2 của Nghị quyết số
23/2003/QH11.
- Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27 tháng 07 năm 2006
của Ủy ban thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập
trước ngày 01 tháng 07 năm 1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài
tham gia làm cơ sở xác định đối tượng được cấp GCN trong những trường
hợp có tranh chấp.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai [4]
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính
phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
6
- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính
phủ về thu tiền sử dụng đất.
- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính
phủ quy định về giá đất.
- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính
phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy
chứng nhận) [1]
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường về hồ sơ địa chính [2]
- Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Bộ
- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử
dụng đất.
- Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài
chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5
năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành
Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tu hướng dẫn thi
hành Luật đất đai.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
7
2.2.Khái niệm và một số quy định trong công tác cấp GCNQSDĐ
2.2.1. Khái niệm
Theo Luật đất đai (2013)[9]:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền
với đất.
2.2.2. Nguyên tắc cấp GCNQSD đất
Theo quy định tại Chương VII, Mục 2, Điều 98 Luật đất đai năm 2013 [9]:
Điều 98. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất. Trường hợp người sử dụng đất
đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn mà
có yêu cầu thì được cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chung cho các thửa đất đó.
2. Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu
chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên
của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài
sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường
hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng
nhận và trao cho người đại diện.
3. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất được
nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
gắn liền với đất sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của
pháp luật.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
8
Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với
đất không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được miễn,
được ghi nợ nghĩa vụ tài chính và trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng
năm thì được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất ngay sau khi cơ quan có thẩm quyền cấp.
4. Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và
họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên
một người.
Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ
ghi họ, tên của vợ hoặc chồng thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để ghi cả họ,
tên vợ và họ, tên chồng nếu có yêu cầu.
5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số
liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận
đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa
đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những
người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được
xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử
dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới
thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc
thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
9
tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy
định tại Điều 99 của Luật này.
2.2.3. Thẩm quyền cấp GCNQSDĐ
Theo quy định tại Điều 105 Luật đất đai năm (2013)[9]:
Điều 105. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người
Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực
hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan tài nguyên và môi
trường cùng cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất.
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân,
cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở
gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
3. Đối với những trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng
nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
mà thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với
đất hoặc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu
nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì do cơ quan tài
nguyên và môi trường thực hiện theo quy định của Chính phủ.
2.2.4. Điều kiện được cấp GCNQSDĐ
Theo quy định tại điều 99 (Luật đất đai 2013) [9].
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
10
a) Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy
định tại các điều 100, 101 và 102 của Luật đất đai 2013;
b) Người được Nhà Nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật này
có hiệu lực thi hành;
c) Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận
tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; người
nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất
để thu hồi nợ;
d) Người được sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành đối với tranh
chấp đất đai; theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi
hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu
nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành;
đ) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất;
e) Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế
xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
g) Người mua nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất;
h) Người được Nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở,
người mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;
i) Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa; nhóm người sử dụng đất hoặc
các thành viên hộ gia đình, hai vợ chồng, tổ chức sử dụng đất chia tách, hợp
nhất quyền sử dụng đất hiện có;
k) Người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận
bị mất;
2.2.5. Nhiệm vụ các cấp trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ là cơ sở để đảm bảo chế độ sở hữu
toàn dân đối với đất đai, là điều kiện đảm bảo để Nhà nước quản lý chặt chẽ
quỹ đất trong phạm vi lãnh thổ và để cho đất đai được sử dụng đầy đủ, hợp lý,
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
11
tiết kiệm và hiệu quả cao nhất. Do vậy, công tác cấp GCNQSDĐ đóng góp
vai trò quan trọng trong chiến lược quản lý Nhà nước về đất đai. Điều đó đòi
hỏi các cấp từ Trung ương đến địa phương phải có chính sách quản lý đất đai
phù hợp với thực tế và xu hướng phát triển của xã hội để sủ dụng đất có hiệu
quả, hợp lý.
* Trung ương:
- Ban hành các văn bản, chính sách đất đai, thông tư, hướng dẫn quy
trình, biểu mẫu về đăng kí đất đai.
- In ấn, phát hành GCNQSDĐ, biểu mẫu, sổ sách thống nhất trong
phạm vi cả nước.
- Hướng dẫn, tập huấn chuyên môn cho các cán bộ địa chính các tỉnh
trong cả nước về thủ tục đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ.
- Xây dựng chủ trương, kế hoạch thực hiện đăng ký đất đai, cấp
GCNQSDĐ trong cả nước.
* Cấp tỉnh:
- Ban hành các công văn, quyết định, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện
đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ ở địa phương.
- Tổ chức triển khai đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ trên phạm vi toàn
tỉnh theo bản quyền.
- Chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ địa chính cấp
cơ sở phục vụ cho công tác cấp GCNQSDĐ ở tại địa phương mình.
- Làm thủ tục để UBND cấp có thẩm quyền xét cấp GCNQSDĐ và
quyết định cấp GCNQSDĐ cho những đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý.
- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác cấp GCNQSDĐ trong
phạm vi quản lý.
* Cấp huyện:
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
- Thực hiện lập kế hoạch triển khai cụ thể cho từng xã, phường, thị trấn
trên địa bàn huyện.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
12
- Chỉnh lý tài liệu, bản đồ địa chính phục vụ cho triển khai công tác cấp
GCNQSDĐ.
- Tổ chức hướng dẫn chỉ đạo làm thí điểm về cấp GCNQSDĐ và đôn
đốc cấp cơ sở thực hiện kế hoạch triển khai.
- Làm thủ tục để UBND cấp có thẩm quyền xét cấp GCNQSDĐ và
quyết định cấp GCNQSDĐ cho những đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý.
- Quản lý hồ sơ địa chính theo phân cấp để nắm bắt thường xuyên tình
hình sử dụng đất ở xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền quản lý.
* Cấp xã:
- Thực hiện triển khai công tác cấp GCNQSDĐ theo đúng kế hoạch
cùng với cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường.
- Tuyên truyền phổ biến cho nhân dân hiểu và đến đăng ký đất đang sử
dụng.
- Tổ chức tập huấn lực lượng, thu thập tài liệu, chuẩn bị vật tư, kinh
phí, thành lập hội đồng đăng ký đất để phục vụ cho công tác cấp GCNQSDĐ.
- Tổ chức kê khai đăng ký đất đai, xét duyệt đơn đề nghị cấp
GCNQSDĐ và lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xét duyệt.
Thu lệ phí địa chính, giao GCNQSDĐ cho người sử dụng.
2.2.6. Trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp GCNQSDĐ
Theo quyết định số: 23/2014/QĐ-UBND (2014) của UBND tỉnh Hà
Giang ngày 19 tháng 05 năm 2014 [12]:
Ban hành quy định về đăng kí đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp
GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; dăng kí biến
động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trên địa bàn tỉnh
Thái Nguyên, quy định:
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Điều 5. Trình tự, thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn
liền với đất, cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất,
sở hữu tài sản gắn liền với đất
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
13
1. Trường hợp người sử dụng đất đề nghị đăng ký đất đai mà chưa có
nhu cầu cấp Giấy chứng nhận thì trình tự thực hiện như sau:
a, Người sử dụng đất nộp một (01) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2,
Điều 8, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT.
b, Trong thời gian không quá 12 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã
có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc sau:
- Trường hợp đăng ký đất đai thì xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với
nội dung kê khai đăng ký; trường hợp không có giấy tờ quy định tại Điều 100
của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì xác nhận
nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù
hợp với quy hoạch.
- Trường hợp đăng ký tài sản gắn liền với đất thì xác nhận hiện trạng tài
sản so với nội dung kê khai đăng ký; Trường hợp không có giấy tờ quy định
tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì xác nhận tình
trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản; Đối với nhà ở, công trình xây dựng thì
xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường hợp phải cấp
phép xây dựng, sự phù hợp với quy hoạch được duyệt; Xác nhận sơ đồ nhà ở
hoặc công trình xây dựng nếu chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách
pháp nhân về hoạt động xây dựng, hoặc hoạt động đo đạc bản đồ.
- Trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì trước khi thực hiện các công
việc trên, Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo cho Văn phòng đăng ký
quyền sử dụng đất thực hiện trích đo địa chính thửa đất, hoặc kiểm tra bản
trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có) trong ngày làm
việc (thời gian trích đo hoặc kiểm tra bản trích đo không quá 10 ngày làm việc
và không tính vào thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận).
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
- Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình
trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân
dân cấp xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
14
ngày (thời gian công khai kết quả kiểm tra không tính vào thời gian giải quyết
thủ tục cấp Giấy chứng nhận); Xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội
dung công khai và gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
c, Trong thời gian không quá 07 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký
quyền sử dụng đất thực hiện các công việc sau:
- Trường hợp người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả
kết quả thuộc UBND cấp huyện, thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
gửi hồ sơ đến Uỷ ban nhân dân cấp xã để lấy ý kiến xác nhận và công khai
kết quả theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều này.
- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất tại nơi chưa
có bản đồ địa chính, hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới
sử dụng đất đã thay đổi, hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do
người sử dụng đất nộp (nếu có) (thời gian trích đo hoặc kiểm tra bản trích đo
không quá 10 ngày làm việc và không tính vào thời gian giải quyết thủ tục cấp
Giấy chứng nhận).
- Kiểm tra hồ sơ đăng ký; Xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết;
Xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận vào
đơn đăng ký.
- Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ
địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có).
- Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc
hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33
và 34 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý
nhà nước đối với loại tài sản đó; Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan
quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm trả lời bằng
văn bản cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
15
2. Trường hợp người sử dụng đất đã đăng ký đất đai theo quy định của
pháp luật mà nay có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận thì trình tự thực hiện như
sau:
a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến Văn
phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong ngày làm việc.
b) Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký
quyền sử dụng đất thực hiện các công việc sau:
- Trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận thì gửi số
liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nộp nghĩa vụ tài
chính, trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc
được ghi nợ theo quy định của pháp luật. Cơ quan thuế có trách nhiệm xác
định nghĩa vụ tài chính (nếu có), trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc.
- Chuẩn bị hồ sơ để chuyển phòng Tài nguyên và Môi trường trình ký
cấp Giấy chứng nhận.
c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường
cấp huyện có trách nhiệm:
Kiểm tra hồ sơ và lập tờ trình gửi UBND cấp huyện cấp Giấy chứng
nhận.
Trường hợp thuê đất thì trình UBND cấp huyện ký quyết định cho thuê
đất, ký hợp đồng thuê đất và ký Giấy chứng nhận sau khi người sử dụng đất
đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
d) Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các công việc sau:
Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ, Tờ trình
của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách
nhiệm xem xét, ký Giấy chứng nhận.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
đ) Sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận, trong thời
hạn không quá 02 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp
huyện có trách nhiệm: Vào sổ cấp Giấy chứng nhận, sao Giấy chứng nhận để
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
16
lưu và gửi các cơ quan quản lý nhà nước về tài sản gắn liền với đất, cập nhật
bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
Chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc Uỷ
ban nhân dân cấp xã để trao Giấy chứng nhận cho người được cấp, thu lệ phí
cấp giấy theo quy định (nếu có).
Điều 6. Trình tự, thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy
chứng nhận cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá
nhân nước ngoài, người việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu
tư đang sử dụng đất (gọi chung là tổ chức):
1. Trường hợp tổ chức sử dụng đất đề nghị đăng ký đất đai mà chưa có
nhu cầu cấp Giấy chứng nhận thì trình tự thực hiện như sau:
a, Người sử dụng đất nộp một (01) bộ hồ sơ theo quy định.
b, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường
tiếp nhận hồ sơ, sau đó chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng
đất thuộc Sở trong ngày làm việc.
c, Trong thời gian không quá 12 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký
quyền sử dụng đất thực hiện các công việc sau:
- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa
có bản đồ địa chính, hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới
sử dụng đất đã thay đổi, hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do
người sử dụng đất nộp (nếu có) (thời gian trích đo hoặc kiểm tra bản trích đo
không quá 10 ngày làm việc và không tính vào thời gian giải quyết thủ tục cấp
Giấy chứng nhận).
- Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức trong
nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt
Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư mà sơ đồ đó chưa có xác
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động
đo đạc bản đồ.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
17
- Kiểm tra hồ sơ đăng ký; Xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết;
Xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận vào
đơn đăng ký.
- Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ
địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có).
d, Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ, hoặc
hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33
và 34 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý
nhà nước đối với loại tài sản đó; Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan
quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm trả lời bằng
văn bản cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
2. Trường hợp tổ chức sử dụng đất đã đăng ký đất đai theo quy định của
pháp luật mà nay có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận thì thực hiện như sau:
a, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường
tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong
ngày làm việc.
b, Trong thời gian không quá 4 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền
sử dụng đất thực hiện như sau:
Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu,
nộp nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa
vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật; Chuẩn bị hồ sơ để
chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường.
c, Trong thời hạn không quá 04 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi
trường có trách nhiệm:
Kiểm tra hồ sơ và trình UBND tỉnh ký Giấy chứng nhận.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Trường hợp thuê đất thì trình UBND tỉnh ký quyết định cho thuê đất; Sở
Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất và trình UBND tỉnh ký Giấy
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
18
chứng nhận sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo
quy định.
d, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các công việc sau:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ, Tờ trình
của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm xem
xét, ký Giấy chứng nhận.
e, Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ký Giấy chứng nhận, trong thời hạn
không quá 02 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách
nhiệm: Vào sổ cấp Giấy chứng nhận, sao Giấy chứng nhận để lưu và gửi các
cơ quan quản lý nhà nước về tài sản gắn liền với đất, cập nhật bổ sung việc
cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; Chuyển đến
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường để trao
Giấy chứng nhận cho người được cấp giấy, thu lệ phí cấp giấy theo quy định
(nếu có).
Điều 7. Trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho người nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong dự
án phát triển nhà ở:
1. Chủ dự án nhà ở có trách nhiệm nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký, cấp giấy
chứng nhận hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua để tự đi đăng ký.
2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến Văn
phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong ngày làm việc.
3. Trong thời gian không quá 10 ngày, Văn phòng đăng ký quyền sử
dụng đất có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
- Kiểm tra các giấy tờ pháp lý trong hồ sơ; Xác nhận đủ điều kiện hay
không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký; Gửi thông tin địa
chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có). Cơ quan thuế
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có), trong thời hạn không quá
5 ngày làm việc.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
19
- Kiểm tra hồ sơ, in Giấy chứng nhận, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển cho cơ
quan tài nguyên và môi trường.
4. Trong thời gian không quá 4 ngày, cơ quan tài nguyên và môi trường
có trách nhiệm:
- Thẩm tra trình tự, tính pháp lý, trình cấp có thẩm quyền xem xét ký
Giấy chứng nhận;
- Chuyển cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
5. Trong thời gian không quá 2 ngày, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng
đất có trách nhiệm:
- Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp của bên chuyển
nhượng;
- Sao lưu hồ sơ theo quy định, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính;
- Chuyển đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để trao Giấy chứng
nhận cho người được cấp Giấy chứng nhận và thu lệ phí cấp giấy theo quy
định (nếu có).
2.2.7 Mẫu GCN
Theo điều 3, thông tư 23/2014/TT - BTNMT quy định giấy chứng nhận
là một tờ có bốn trang, mỗi trang có kích thước 190mm x 265mm, có nền hoa
văn trống đồng màu hồng cánh sen, gồm các nội dung sau đây:
- Trang 1 gồm Quốc hiệu, Quốc huy và dòng chữ "Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" in
màu đỏ; mục "I. Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất" và số phát hành Giấy chứng nhận gồm 2 chữ cái tiếng Việt và 6
chữ số, bắt đầu từ BA 012345, được in màu đen; dấu nổi của Bộ TNMT;
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
- Trang 2 in chữ màu đen gồm mục "II. Thửa đất, nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất", trong đó, có các thông tin về thửa đất, nhà ở, công trình xây
dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm và ghi chú; ngày tháng
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
20
năm ký Giấy chứng nhận và cơ quan ký cấp Giấy chứng nhận; số vào sổ cấp
Giấy chứng nhận;
- Trang 3 in chữ màu đen gồm mục "III. Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất" và mục "IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy
chứng nhận";
- Trang 4 in chữ màu đen gồm nội dung tiếp theo của mục "IV. Những
thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận"; những vấn đề cần lưu ý đối với người
được cấp Giấy chứng nhận; mã vạch; đất theo một mẫu thống nhất trong cả
nước đối với tất cả các loại, cấp theo từng thửa đất và do Bộ TNMT phát hành
và trên giấy chứng nhận có gắn liền quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản gắn liền với đất.
Hình 2.1. Mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất
2.3. Khái quát về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.3.1. Kết quả về công tác cấp GCNQSDĐ của cả nước
Theo báo cáo của Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi
trường), năm 2015 lĩnh vực quản lý đất đai đã đặt được những kết quả đáng
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
ghi nhận, đặc biệt là công tác đo đạc, cấp GCNQSDĐ. Hiện cả nước đã cấp
được 41.8 triệu giấy chứng nhận với tổng diện tích hơn 22.9 triệu ha.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
21
Cụ thể, về công tác đo đạc, đăng kí, cấp GCN, đến nay cả nước đã đo
đạc, lập bản đồ địa chính đạt trên 70% tổng diện tích tự nhiên và cơ bản đã
hoàn thành mục tiêu cấp GCNQSDĐ theo Nghị quyết số 30/2012/QH13 của
Quốc hội; cả nước đã cấp 41.8 triệu GCNQSDĐ với tổng diện tích hơn 22.9
triệu ha, đạt 94.9% diện tích các loại đất cần cấp và đạt 96.7% tổng số trường
hợp sử dụng đất đủ điều kiện cấp giấy.
Trong đó, đất SXNN đạt 90.3%, đất lâm nghiệp đạt 98.2%, đất ở đô thị đạt
96.8%, đất ở nông thôn đạt 94.5%, đất chuyên dùng đạt 85% diện tích đất cấp.
Cả nước đã có 121/709 đơn vị cấp huyện đang vận hành cơ sở dữ liệu đất đai,
tập trung hoàn thành dứt điểm xây dựng cơ sở dữ liệu huyện mẫu để tích hợp vào cơ
sở dũ liệu đất đai quốc gia, phục vụ vận hành và khai thác sử dụng [13].
2.3.2 Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tỉnh Thái
Nguyên
Trong những năm qua Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho
UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và giải quyết những
vướng mắc trong ông tác cấp GCNQSDĐ. Đồng thời Sở Tài nguyên và Môi
trường cũng phối hợp với các ngành có liên quan ban hành nhiều văn bản chỉ
đạo triển khai và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về công tác cấp
GCNQSDĐ và các vấn đề có liên quan.
Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND và UBND Tỉnh, sự
vào cuộc tích cực của các sở, ngành và các địa phương trong tỉnh, trong năm
2013, công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả cao.Tính
đến hết năm 2013, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận lần đầu
được 243.157,77 ha, đạt 92,36% diện tích cần cấp, tăng 17,99% so với năm
2012, vượt 7,36% so với chỉ tiêu tại Nghị quyết 30/2012/QH13 của Quốc hội
đề ra. Đặc biệt là đã giải quyết cơ bản tình trạng tranh chấp đất đai giữa nông
lâm trường với các hộ dân từ nhiều năm nay chưa giải quyết, đã thu hồi và
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
kiến nghị thu hồi trên 15.000 ha đất của các Nông, lâm trường, Ban quản lý
rừng giao cho các địa phương để cấp cho các hộ dân phát triển sản xuất.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
22
Kết quả có nhiều huyện vượt kế hoạch cấp giấy là: Đồng Hỷ 235%,
Định Hóa 200%, Đại Từ 165,85 %, Phú Lương 156,55 %, Thành phố Thái
Nguyên 104,75 % so với kế hoạch đề ra [13]
2.3.3 Kết quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện
Đồng Hỷ
Huyện Đồng Hỷ có tổng diện tích đất tự nhiên là: 427,73 km². Trong đó
đất lâm nghiệp chiếm 40,8%, đất nông nghiệp 26,4%, đất thổ cư 3,96%, đất
cho các công trình công cộng 3,2% và đất chưa sử dụng chiếm 25,7%
Công tác cấp GCNQSD đất trong thời gian qua trên địa bàn huyện
Đồng Hỷ đã đạt được kết quả đáng khích lệ, về cơ bản đáp ứng được nhu cầu
của nhân dân.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
23
PHẦN III
ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Các tài liệu,văn bản hướng dẫn công tác cấp GCNQSDĐ, số liệu, kết
quả công tác cấp GCNQSDĐ và các văn bản khác có liên quan đến công tác
cấp GCNQSDĐ đối với hộ gia đình cá nhân là chủ sử dụng đất của 3 xóm Lân
Tây, La Tân, Na Oai, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn 3 xóm
Lân Tây, La Tân, Na Oai, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
giai đoạn 2016-2018.
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
- Địa điểm: Trung tâm kỹ thuật Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thái
Nguyên.
- Thời gian: Từ ngày 28/05/2018 đến ngày 28/09/2018.
3.3. Nội dung nghiên cứu
* Nội dung 1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của xã Quang Sơn
- Điều kiện tự nhiên.
- Điều kiện kinh tế - xã hội.
- Khái quát việc quản lý đất đai tại xã Quang Sơn.
- Hiện trạng sử dụng đất đai tại xã Quang Sơn.
* Nội dung 2. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất tại xóm La Tân,Lân Tây,Na Oai,xã Quang Sơn,huyện Đồng Hỷ,
tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2018.
- Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ của xóm La Tân, Lân Tây, Na
Oai, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên theo thời gian.
- Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ của xóm La Tân, Lân Tây, Na Oai,
xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên theo đối tượng sử dụng đất.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
24
- Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ của xóm La Tân, Lân Tây, Na Oai,
xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên theo loại đất.
* Nội dung 3. Đánh giá sự hiểu biết của người dân về công tác cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
- Đánh giá chung hiểu biết của người dân về công tác cấp GCNQSD đất
- Đánh giá sâu từng nhóm đối tượng phỏng vấn
+ Nhóm 1: Cán bộ, công chức nhà nước
+ Nhóm 2: Người kinh doanh, buôn bán, lao động tự do
+ Nhóm 3:Nông dân, các hộ sản xuất nông nghiệp
* Nội dung 4. Giải pháp cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất của xã Quang Sơn trong thời gian tới
- Những tồn tại,thuận lợi,khó khăn.
- Đề xuất một số giải pháp.
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
- Thu thập các tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, về đời
sống văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, về hiện trạng sử dụng đất đai của xã.
- Thu thập các tài liệu, số liệu về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất tại các phòng ban của UBND xã Quang Sơn giai đoạn 2016 - 2018.
- Tìm hiểu các văn bản luật và văn bản dưới luật có liên quan.
- Thừa kế những số liệu tài liệu của những người đi trước đồng thời bổ
sung những vấn đề, số liệu mới phù hợp với nội dung nghiên cứu.
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
Điều tra phỏng vấn qua bộ câu hỏi đã chuẩn bị sẵn. Chia đối tượng
phỏng vấn ra làm 3 nhóm:
-Nhóm 1: Các hộ gia đình, cá nhân là cán bộ công nhân viên chức Nhà
nước (15 phiếu)
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
-Nhóm 2: Các hộ gia đình, cá nhân buôn bán hoặc sản xuất kinh doanh,
dịch vụ (15 phiếu)
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
25
-Nhóm 3:Nông dân, các hộ sản xuất nông nghiệp (15 phiếu)
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
* Phương pháp thống kê
Sử dụng phần mềm excel để thống kê các số liệu có liên quan tới công
tác cấp GCNQSDĐ để tổng hợp làm căn cứ cho phân tích số liệu đảm bảo
tính hợp lý, có cơ sở khoa học cho đề tài.
* Phương pháp kế thừa
Sử dụng các kết quả có sẵn làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá nhằm phục
vụ cho việc nghiên cứu.
* Phương pháp so sánh.
Thông qua các số liệu sẵn có, các số liệu thu thập, tổng hợp được để lựa
chọn các số liệu hợp lý có cơ sở khoa học và đúng với thực tế khách quan. *
Phương pháp tổng hợp và viết báo cáo: Tổng hợp tài liệu, so sánh để làm rõ
các tiêu chí cần nghiên cứu và tiến hành viết báo cáo.
* Phương pháp phỏng vấn người dân
- Đây là một phương pháp thu thập thông tin dựa trên cơ sở quá trình giao
tiếp bằng lời nói có tính đến mục đích đặt ra. Trong cuộc phỏng vấn, người
phỏng vấn nêu những câu hỏi theo một chương trình dc định sẵn dựa trên
những cơ sở luật số lớn của toán học.
- Xây dựng phiếu điều tra công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất.
- Tiến hành phỏng vấn người dân.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
26
PHẦN IV
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Khái quát tình hình cơ bản của xã Quang Sơn
4.1.1. Điều kiện tự nhiên xã Quang Sơn
Quang Sơn là một xã miền núi phía Bắc của huyện Đồng Hỷ.
Phía Đông giáp xã La Hiên huyện Võ Nhai .
Phía Tây giáp xã Hóa Trung và xã Tân Long .
Phía Nam giáp xã Khe Mo và Thị trấn Sông Cầu.
Phía Bắc giáp với xã Tân Long.
Hình 4.1: Sơ đồ vị trí xã Quang Sơn
* Địa hình, địa chất
Xã Quang Sơn thuộc vùng núi, tỷ lệ đồi núi chiếm khoảng 60% diện
tích tự nhiên. Nhìn chung xã có địa hình phức tạp, nhấp nhô không bằng
phẳng, cơ cấu đất chủ yếu là đất Feralit vàng đỏ rất phù hợp cho sự phát triển
của nhiều loại cây công nghiệp lâu năm như chè, các loại cây lâm nghiệp
cung cấp lâm sản cho nhu cầu kinh doanh công nghiệp và đời sống nhân dân,
ngoài ra còn phù hợp cho một số loại cây ăn quả.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
27
* Tài nguyên thiên nhiên
+ Khí hậu:
- Khí hậu mang những nét chung của khí hậu Đông Bắc Việt Nam, mùa
đông lạnh ít mưa, mùa hè nóng ẩm mưa nhiều, xã Quang Sơn thuộc vùng khí
hậu nhiệt đới gió mùa.
+ Nhiệt độ:
- Nhiệt độ trung bình năm 23,8 o
C
- Nhiệt độ cao trung bình 35o
C-37 o
C (tháng 6- tháng 8), nhiệt độ cao
nhất là 40 o
C vào tháng 7 thường kèm theo mưa to.
- Nhiệt độ trung bình thấp thấp của năm xuống dưới 10 o
C (tháng 12
đến tháng 1), thấp nhất là tháng 1 nhiệt độ xuống dưới 8 o
C, có khi kèm theo
sương muối.
* Gió: Hướng gió chủ đạo: Gió Đông Nam về mùa hè, gió Đông Bắc về
mùa đông. Vận tốc gió trung bình 2m/s. Ngoài ra hàng năm vào mùa đông
còn chịu ảnh hưởng khá mạnh tốc gió trung bình 2m/s. Ngoài ra hàng năm
vào mùa đông còn chịu ảnh hưởng khá mạnh của gió mùa đông bắc.
* Mưa: Lượng mưa trung bình năm từ 1600mm ÷ 1800mm. Mưa theo
mùa, mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 9, lượng mưa tập trung chủ yếu vào từ
cuối tháng 6 - tháng 9, có đợt mưa kéo dài 2 - 3 ngày chiếm đến 70% lượng
mưa cả năm. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Vào các tháng 1, 2
thường có mưa phùn và giá rét kéo dài do ảnh hưởng của các đợt gió mùa
Đông Bắc. Lượng mưa mùa khô thấp chỉ khoảng 17-24 mm.
* Độ ẩm không khí: Độ ẩm không khí trung bình 80% ÷ 90%. Độ ẩm
tháng cao nhất khoảng 90%, tháng thấp nhất 60%.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
* Nắng: Số giờ nắng trung bình 1.600giờ 1.800giờ/năm. Mùa hè
khoảng 6-7 tiếng/ngày, mùa đông 3-4 tiếng/ngày.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
28
+ Tài nguyên đất
- Tổng diện tích tự nhiên của xã Quang Sơn là 1401.88 ha.
Đất nông nghiệp của xã là nhóm đất quy mô diện tích lớn nhất 823.96
ha, chiếm 58.78% tổng diện tích tự nhiên.
- Đất phi nông nghiệp(bao gồm cả đất ở) của xã là 481.82 ha chiếm
34.37% tổng diện tích tự nhiên.
- Đất chưa sử dụng: còn 96.1 ha chiếm 6.9% tổng diện tích đất tự
nhiên.
- Đất nuôi trồng thủy sản nước ngọt, có diện tích 30.03 ha chiếm 0.01%
tổng diện tích tự nhiên, phân bố rải rác trên địa bàn xã. Diện tích này chủ yếu
do các hộ gia đình nuôi ở các ao hồ theo hình thức nhỏ lẻ nên hiệu quả kinh tế
chưa cao.
+ Tài nguyên nước
- Đất nuôi trồng thủy sản nước ngọt, có diện tích 25,4 ha chiếm 0.86%
tổng diện tích tự nhiên, phân bố rải rác trên địa bàn xã. Diện tích này chủ yếu
do các hộ gia đình nuôi ở các ao hồ theo hình thức nhỏ lẻ nên hiệu quả kinh tế
chưa cao.
+ Tài nguyên rừng
Rừng sản xuất: diện tích là 387.43 ha, diện tích trên đã giao cho các hộ
gia đình quản lí.
+ Tài nguyên khoáng sản
Là một xã có diện tích núi đá vôi chiếm 10% diện tich tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội xã Quang Sơn
* Dân số và nguồn nhân lực
Có tổng dân số là 2.713 khẩu; 737 hộ được phân bổ trên 15 xóm, xã
Quang Sơn trong những năm gần đây được nhà nước quan tâm đấu tư rất lớn
về mọi mặt, nhà máy xi măng Quang Sơn đi vào xản xuất đã thu hút nhiều lao
động, nhiều dich vụ xã hội phát triển, tạo công việc làm ổn định, có thu nhập
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
cao cho các hộ dân, có thể nói về điều kiện kinh tế phát triển tương đối ổn
định và bền vững.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
29
* Văn hóa – xã hội
- Số trường học trên địa bàn đều đạt trường chuẩn quốc gia. Duy trì kết
quả phổ cập tiểu học, đúng độ tuổi, phổ cập trung học, căn bản hoàn thành
phổ cập trung học.
- Nâng tỷ lệ người dân được tham gia bảo hiểm y tế lên trên 70%;
100% dân trên địa bàn xã được sử dụng nước hợp vệ sinh, 70% số hộ gia đình
có nhà vệ sinh và hợp vệ sinh, 70% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, nâng
tỷ lệ lao động được đào tạo nghề lên trên 40%, nâng cao thu nhập người dân,
giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%.
+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm bình quân đạt >12%%
+ Thu nhập bình quân theo đầu người /năm ≥ 1,2 lần thu nhập bình
quân chung của tỉnh
+ Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt: 100 triệu đồng/ha
+ Tỷ lệ tăng sinh ≤ 1,0
+ Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp đến năm 2020<45%
4.2. Vài nét về công tác quản lý và hiện trạng sử dụng đất của xã
4.2.1. Tình hình quản lý đất đai
4.2.1.1.Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng
đất đai.
Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban
hành nhiều văn bản pháp quy, cụ thể hóa các văn bản của Nhà nước và của Bộ
Tài nguyên và Môi trường về công tác quản lý đất đai, nhằm hướng dẫn và
chỉ đạo các huyện, thành phố trong tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý, sử
dụng đất đai, quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn. Trên các cơ sở đó
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
UBND xã đã triển khai thực hiện đến các thôn, xóm và các đơn vị quản lý sử
dụng đất trên địa bàn theo các văn bản sau:
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
30
- Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của
UBND tỉnh Thái Nguyên: Ban hành Quy định về trình tự thủ tục thu hồi đất,
trưng dụng đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa
bàn tỉnh Thái Nguyên;
- Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của
UBND tỉnh Thái Nguyên: Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
- Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2017 của
UBND tỉnh Thái Nguyên v/v sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-
UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên;
- Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của
UBND tỉnh Thái Nguyên: Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký đất
đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
- Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của
UBND tỉnh Thái Nguyên: Ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được tách
thửa đối với đất ở; hạn mức giao đất ở tại đô thị, nông thôn; hạn mức công
nhận đất ở; hạn mức giao đất đối với đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước
thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích
sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
- Các văn bản quy định việc thực hiện chính sách, pháp luật đất đai của
tỉnh Thái Nguyên đều được UBND xã Quang Sơn triển khai thực hiện tốt làm cơ
sở cho việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn được chặt chẽ và có hiệu quả.
4.2.1.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành
chính, lập bản đồ hành chính
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Thực hiện Chỉ thị 364/CT-HĐBT ngày 06 tháng 11 năm 1991 của Hội
đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc hoạch định địa giới hành chính ở cả
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
31
3 cấp tỉnh, huyện, xã và Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án “hoàn thiện, hiện đại hoá hồ
sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”.
Xã đã hoàn thành việc xác định ranh giới hành chính giữa các đơn vị
hành chính trong xã, giữa các xã trong huyện, giữa huyện với các tỉnh bạn,
Đến nay xã có 15 đơn vị hành chính, địa giới hành chính của xã nhìn chung
ổn định, không tranh chấp. Công tác lập bản đồ hành chính các cấp đã được
UBND xã quan tâm, chỉ đạo thực hiện, đến nay, trên địa bàn của xã đã có đủ
bản đồ hành chính được lập từ xã đến các thôn, xóm. Nhìn chung việc lập và
quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính đã được thực hiện
nghiêm chỉnh, có hiệu quả, phục vụ tốt cho phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm
an ninh, quốc phòng trên địa bàn xã.
4.2.1.3. Công tác đo đạc lập bản đồ địa chính
Công tác khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính của xã được triển khai
khá tốt, cơ bản đáp ứng được mục tiêu của ngành.
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất của xã đã được lập trên cơ sở kết quả tổng
điều tra kiểm kê đất đai năm 2014, chất lượng đảm bảo theo nội dung, phương
pháp, trình tự thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử
dụng đất theo thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 06 năm 2014.
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được lập trên cơ sở bản
đồ kiểm kê đất đai năm 2010 và được UBND tỉnh phê duyệt và đã định hướng
và bố trí quỹ đất phù hợp cho các ngành, các cấp, các nhà đầu tư trong và
ngoài nước đầu tư trên địa bàn xã.
Việc điều tra đánh giá tài nguyên đất đã được thực hiện trên hầu hết
diện tích đất nông nghiệp, phi nông nghiệp, chưa sử dụng tạo cơ sở cho việc
định giá, thu thuế, bồi thường về đất đai.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất. Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
32
bảng giá đất trước khi ban hành, Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm
một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ để làm cơ
sở tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện công tác giao đất, cho thuê
đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất bảo đảm các quyền và nghĩa vụ
của người sử dụng đất trên địa bàn xã.
4.2.1.4. Tình hình tranh chấp, khiếu nại tố cáo về sử dụng đất và kết quả xử lý
Trong năm qua, trên địa bàn xã chủ yếu xảy ra tranh chấp về đất đai giữa hộ
gia đình với hộ gia đình và thường được tổ chức hoà giải ở cơ sở là
chủ yếu, thời gian hoà giải kịp thời, đúng pháp luật, số vụ phải chuyển đến xã
giải quyết bình quân khoảng từ 2 – 3 vụ và đều được giải quyết nhanh chóng
không để vụ việc kéo dài, khiếu kiện vượt cấp.
Những khiếu nại về đất của người dân chủ yếu liên quan đến giá đền bù
thiệt hại về đất đai khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình phúc lợi
công cộng. Mọi khiếu nại của người dân đã được xã quan tâm giải quyết đúng
pháp luật và đều nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân, do đó không
có vụ việc khiếu nại kéo dài.
- Uỷ ban nhân dân xã phối hợp với các phòng ban chuyên môn cùng
với Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết dứt điểm đơn thư của công dân
trên địa bàn xã.
- Đến nay trên địa bàn xã cơ bản đã giải quyết dứt điểm những đơn thư
khiếu nại của người dân.
4.2.1.5. Công tác thống kê, kiểm kê đất đai.
Xã đã thực hiện tốt công tác kiểm kê đất đai định kỳ 5 năm theo chỉ thị
số 21/2014/CT-TTg ngày 1 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về
việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014; Thông tư
số 28/2014/TT-BTNMT ngày 2 tháng 6 năm 2014 quy định về thống kê, kiểm
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Đến nay xã đã hoàn thành
công tác thống kê đất đai năm 2015 đúng theo quy định.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
33
4.2.1.6. Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất, lập bản đồ địa chính, bản
đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất.
Qua các kỳ kiểm kê đất đai (2010, 2015), xã đã lập xong bản đồ hiện
trạng sử dụng đất tỷ lệ 1/10,000 làm cơ sở cho việc quản lý cũng như định
hướng sử dụng đất tại địa phương.
Nhìn chung trong những năm qua công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính
được tiến hành tương đối khẩn trương giúp các thôn, xóm của xã nắm chắc
quỹ đất, tăng cường một bước công tác quản lý nhà nước về đất đai, phục vụ
kịp thời việc giao đất, thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
4.2.1.7. Quản lý tài chính về đất đai
Việc thực hiện các khoản thu, chi liên quan đến đất đai của xã được
giao cho các chi cục thuế và căn cứ vào các văn bản của UBND tỉnh để tổ
chức thực hiện, Hàng năm xã đều trích lại một phần nguồn thu từ đất để đầu
tư trở lại phục vụ công tác quản lý Nhà nước về đất đai.
4.2.1.8. Quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường
bất động sản
Việc chuyển nhượng, cho thuê quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất
theo khung giá của UBND huyện ban hành được UBND xã thực hiện chặt chẽ
theo sự chỉ đạo của UBND huyện.
4.2.1.9.Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử
Công tác quản lý đất đai của các cấp chính quyền trong xã đã được tổ
chức thực hiện tốt; vai trò quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ
của người sử dụng đất được quan tâm đúng mức.
Công tác thi hành các quy định pháp luật về đất đai đã được quan tâm,
bảo đảm thực hiện ngày càng nề nếp và đi vào ổn định, tuy nhiên vẫn còn
nhiều hạn chế đã ảnh hưởng không nhỏ đến cố gắng, vai trò và hiệu quả của
công tác quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử
dụng đất.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
4.2.1.10. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về
đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
34
Uỷ ban nhân dân Huyện đã tổ chức các đợt thanh tra về việc giao đất,
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cơ sở, thanh tra sử dụng đất của các
doanh nghiệp, thanh tra quản lý Nhà nước về đất đai đối với cấp xã .
Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành và xử lý các vi phạm pháp
luật về đất đai không chỉ giúp phát hiện và giải quyết các vi phạm pháp luật
về đất đai mà qua đó còn là dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của
người dân về Luật Đất đai, giúp các nhà xây dựng luật hiểu sâu sắc hơn sự
phức tạp của mối quan hệ đất đai, từ đó có chính sách điều chỉnh cho phù hợp
với thực tiễn quản lý.
4.2.1.11. Quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai
- Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
Thái Nguyên phối hợp với UBND huyện Đồng Hỷ, giao cho UBND xã
Quang Sơn đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, công khai các thủ
tục hành chính về nhà đất, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, đăng ký
thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
- Thực hiện tốt công tác cung cấp thông tin trong lĩnh vực quản lý Nhà
nước về đất đai, hiện trạng, quy hoạch và đối tượng sử dụng đất cho tổ chức,
hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu về thông tin đất đai trên địa bàn, Tạo tiền đề
cho việc hình thành thị trường bất động sản và lành mạnh hóa các hoạt động
giao dịch mua bán đất đai, chuyển quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt
bằng và các giao dịch khác được thực hiện đúng với quy định của Nhà nước.
4.2.1.12. Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai.
Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được
Đảng và Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi đó là một nhiệm vụ trọng
tâm trong việc tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật.
- Tuyên truyền bằng xe lưu động, gắn băng rôn, khẩu hiệu.
- Tổ chức hội nghị, mở lớp tập huấn kiến thức pháp luật theo từng
chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước cho cán bộ.
- Tổ chức thường xuyên việc sinh hoạt mô hình “Ngày pháp luật”.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
- Cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; khai thác có hiệu quả hệ thống
văn bản pháp luật được cập nhật, lưu trữ trên mạng internet, Cổng thông tin
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018

More Related Content

Similar to Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018

Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đồ án tốt nghiệp Khảo sát, đánh giá hàm lượng độc chất methanol có trong rượu...
Đồ án tốt nghiệp Khảo sát, đánh giá hàm lượng độc chất methanol có trong rượu...Đồ án tốt nghiệp Khảo sát, đánh giá hàm lượng độc chất methanol có trong rượu...
Đồ án tốt nghiệp Khảo sát, đánh giá hàm lượng độc chất methanol có trong rượu...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đề tài luận văn 2024 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần T...
Đề tài luận văn 2024 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần T...Đề tài luận văn 2024 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần T...
Đề tài luận văn 2024 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần T...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đồ án tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng của các cơ sở sản xuất bún đến môi trường...
Đồ án tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng của các cơ sở sản xuất bún đến môi trường...Đồ án tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng của các cơ sở sản xuất bún đến môi trường...
Đồ án tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng của các cơ sở sản xuất bún đến môi trường...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
PHÂN TÍCH NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ...
PHÂN TÍCH NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ...PHÂN TÍCH NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ...
PHÂN TÍCH NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình sản xuất nước sâm từ các loại thảo dược...
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình sản xuất nước sâm từ các loại thảo dược...Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình sản xuất nước sâm từ các loại thảo dược...
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình sản xuất nước sâm từ các loại thảo dược...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến chất lượng màng hạ...
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến chất lượng màng hạ...Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến chất lượng màng hạ...
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến chất lượng màng hạ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải Công ty...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải Công ty...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải Công ty...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải Công ty...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khóa luận tốt nghiệp Đại học 2 Đánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom ...
Khóa luận tốt nghiệp Đại học 2 Đánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom ...Khóa luận tốt nghiệp Đại học 2 Đánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom ...
Khóa luận tốt nghiệp Đại học 2 Đánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đồ án tốt nghiệp Ứng dụng vi khuẩn Nitrosomonas để đánh giá chất lượng nước k...
Đồ án tốt nghiệp Ứng dụng vi khuẩn Nitrosomonas để đánh giá chất lượng nước k...Đồ án tốt nghiệp Ứng dụng vi khuẩn Nitrosomonas để đánh giá chất lượng nước k...
Đồ án tốt nghiệp Ứng dụng vi khuẩn Nitrosomonas để đánh giá chất lượng nước k...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học 6 Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề tại k...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học 6 Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề tại k...Khoá luận tốt nghiệp Đại học 6 Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề tại k...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học 6 Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề tại k...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học 5 Đánh giá hiện trạng môi trường nhà máy sản xuấ...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học 5 Đánh giá hiện trạng môi trường nhà máy sản xuấ...Khoá luận tốt nghiệp Đại học 5 Đánh giá hiện trạng môi trường nhà máy sản xuấ...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học 5 Đánh giá hiện trạng môi trường nhà máy sản xuấ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu sản xuất mứt chôm chôm sấy dẻo bổ sung tắc, gừng
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu sản xuất mứt chôm chôm sấy dẻo bổ sung tắc, gừngĐồ án tốt nghiệp Nghiên cứu sản xuất mứt chôm chôm sấy dẻo bổ sung tắc, gừng
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu sản xuất mứt chôm chôm sấy dẻo bổ sung tắc, gừng
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện quy trình chăm sóc khách hàng tại công ty Bảo h...
Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện quy trình chăm sóc khách hàng tại công ty Bảo h...Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện quy trình chăm sóc khách hàng tại công ty Bảo h...
Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện quy trình chăm sóc khách hàng tại công ty Bảo h...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro quá trình xử lí nước cấp tại Chi nhánh Cấp...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro quá trình xử lí nước cấp tại Chi nhánh Cấp...Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro quá trình xử lí nước cấp tại Chi nhánh Cấp...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro quá trình xử lí nước cấp tại Chi nhánh Cấp...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRANG BỊ VÀ THIẾT LẬP THIẾT BỊ TÍCH HỢP LƯU LƯỢNG TẠI TRẠM DI...
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRANG BỊ VÀ THIẾT LẬP THIẾT BỊ TÍCH HỢP LƯU LƯỢNG TẠI TRẠM DI...ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRANG BỊ VÀ THIẾT LẬP THIẾT BỊ TÍCH HỢP LƯU LƯỢNG TẠI TRẠM DI...
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRANG BỊ VÀ THIẾT LẬP THIẾT BỊ TÍCH HỢP LƯU LƯỢNG TẠI TRẠM DI...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khóa luận Đánh giá công tác quản lí nhà nước về môi trường của thành phố Bắc ...
Khóa luận Đánh giá công tác quản lí nhà nước về môi trường của thành phố Bắc ...Khóa luận Đánh giá công tác quản lí nhà nước về môi trường của thành phố Bắc ...
Khóa luận Đánh giá công tác quản lí nhà nước về môi trường của thành phố Bắc ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Khảo sát quy trình bảo quản củ cải trắng tại Côn...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Khảo sát quy trình bảo quản củ cải trắng tại Côn...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Khảo sát quy trình bảo quản củ cải trắng tại Côn...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Khảo sát quy trình bảo quản củ cải trắng tại Côn...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đề tài luận văn 2024 Quản lý tài chính tại Trường Đại học Hùng Vương.docx
Đề tài luận văn 2024 Quản lý tài chính tại Trường Đại học Hùng Vương.docxĐề tài luận văn 2024 Quản lý tài chính tại Trường Đại học Hùng Vương.docx
Đề tài luận văn 2024 Quản lý tài chính tại Trường Đại học Hùng Vương.docx
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 

Similar to Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018 (20)

Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
 
Đồ án tốt nghiệp Khảo sát, đánh giá hàm lượng độc chất methanol có trong rượu...
Đồ án tốt nghiệp Khảo sát, đánh giá hàm lượng độc chất methanol có trong rượu...Đồ án tốt nghiệp Khảo sát, đánh giá hàm lượng độc chất methanol có trong rượu...
Đồ án tốt nghiệp Khảo sát, đánh giá hàm lượng độc chất methanol có trong rượu...
 
Đề tài luận văn 2024 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần T...
Đề tài luận văn 2024 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần T...Đề tài luận văn 2024 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần T...
Đề tài luận văn 2024 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần T...
 
Đồ án tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng của các cơ sở sản xuất bún đến môi trường...
Đồ án tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng của các cơ sở sản xuất bún đến môi trường...Đồ án tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng của các cơ sở sản xuất bún đến môi trường...
Đồ án tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng của các cơ sở sản xuất bún đến môi trường...
 
PHÂN TÍCH NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ...
PHÂN TÍCH NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ...PHÂN TÍCH NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ...
PHÂN TÍCH NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ...
 
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình sản xuất nước sâm từ các loại thảo dược...
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình sản xuất nước sâm từ các loại thảo dược...Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình sản xuất nước sâm từ các loại thảo dược...
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình sản xuất nước sâm từ các loại thảo dược...
 
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến chất lượng màng hạ...
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến chất lượng màng hạ...Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến chất lượng màng hạ...
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến chất lượng màng hạ...
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải Công ty...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải Công ty...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải Công ty...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải Công ty...
 
Khóa luận tốt nghiệp Đại học 2 Đánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom ...
Khóa luận tốt nghiệp Đại học 2 Đánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom ...Khóa luận tốt nghiệp Đại học 2 Đánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom ...
Khóa luận tốt nghiệp Đại học 2 Đánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom ...
 
Đồ án tốt nghiệp Ứng dụng vi khuẩn Nitrosomonas để đánh giá chất lượng nước k...
Đồ án tốt nghiệp Ứng dụng vi khuẩn Nitrosomonas để đánh giá chất lượng nước k...Đồ án tốt nghiệp Ứng dụng vi khuẩn Nitrosomonas để đánh giá chất lượng nước k...
Đồ án tốt nghiệp Ứng dụng vi khuẩn Nitrosomonas để đánh giá chất lượng nước k...
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học 6 Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề tại k...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học 6 Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề tại k...Khoá luận tốt nghiệp Đại học 6 Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề tại k...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học 6 Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề tại k...
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học 5 Đánh giá hiện trạng môi trường nhà máy sản xuấ...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học 5 Đánh giá hiện trạng môi trường nhà máy sản xuấ...Khoá luận tốt nghiệp Đại học 5 Đánh giá hiện trạng môi trường nhà máy sản xuấ...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học 5 Đánh giá hiện trạng môi trường nhà máy sản xuấ...
 
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu sản xuất mứt chôm chôm sấy dẻo bổ sung tắc, gừng
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu sản xuất mứt chôm chôm sấy dẻo bổ sung tắc, gừngĐồ án tốt nghiệp Nghiên cứu sản xuất mứt chôm chôm sấy dẻo bổ sung tắc, gừng
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu sản xuất mứt chôm chôm sấy dẻo bổ sung tắc, gừng
 
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...
 
Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện quy trình chăm sóc khách hàng tại công ty Bảo h...
Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện quy trình chăm sóc khách hàng tại công ty Bảo h...Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện quy trình chăm sóc khách hàng tại công ty Bảo h...
Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện quy trình chăm sóc khách hàng tại công ty Bảo h...
 
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro quá trình xử lí nước cấp tại Chi nhánh Cấp...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro quá trình xử lí nước cấp tại Chi nhánh Cấp...Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro quá trình xử lí nước cấp tại Chi nhánh Cấp...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro quá trình xử lí nước cấp tại Chi nhánh Cấp...
 
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRANG BỊ VÀ THIẾT LẬP THIẾT BỊ TÍCH HỢP LƯU LƯỢNG TẠI TRẠM DI...
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRANG BỊ VÀ THIẾT LẬP THIẾT BỊ TÍCH HỢP LƯU LƯỢNG TẠI TRẠM DI...ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRANG BỊ VÀ THIẾT LẬP THIẾT BỊ TÍCH HỢP LƯU LƯỢNG TẠI TRẠM DI...
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRANG BỊ VÀ THIẾT LẬP THIẾT BỊ TÍCH HỢP LƯU LƯỢNG TẠI TRẠM DI...
 
Khóa luận Đánh giá công tác quản lí nhà nước về môi trường của thành phố Bắc ...
Khóa luận Đánh giá công tác quản lí nhà nước về môi trường của thành phố Bắc ...Khóa luận Đánh giá công tác quản lí nhà nước về môi trường của thành phố Bắc ...
Khóa luận Đánh giá công tác quản lí nhà nước về môi trường của thành phố Bắc ...
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Khảo sát quy trình bảo quản củ cải trắng tại Côn...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Khảo sát quy trình bảo quản củ cải trắng tại Côn...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Khảo sát quy trình bảo quản củ cải trắng tại Côn...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Khảo sát quy trình bảo quản củ cải trắng tại Côn...
 
Đề tài luận văn 2024 Quản lý tài chính tại Trường Đại học Hùng Vương.docx
Đề tài luận văn 2024 Quản lý tài chính tại Trường Đại học Hùng Vương.docxĐề tài luận văn 2024 Quản lý tài chính tại Trường Đại học Hùng Vương.docx
Đề tài luận văn 2024 Quản lý tài chính tại Trường Đại học Hùng Vương.docx
 

More from lamluanvan.net Viết thuê luận văn

XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)
Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)
Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
CHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
CHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦCHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
CHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Vai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốc
Vai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốcVai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốc
Vai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốc
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...
Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...
Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨ
ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨ
ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨ
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...
Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...
Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...
Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...
Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nay
Thuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nayThuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nay
Thuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nay
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)
Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)
Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂYTƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Từ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tôn
Từ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tônTừ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tôn
Từ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tôn
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...
Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...
Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
TIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤN
TIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤNTIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤN
TIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤN
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬT
TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬTTIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬT
TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬT
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
TIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
TIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦTIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
TIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 

More from lamluanvan.net Viết thuê luận văn (20)

XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
 
Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)
Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)
Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)
 
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
 
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
 
CHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
CHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦCHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
CHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
 
Vai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốc
Vai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốcVai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốc
Vai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốc
 
Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...
Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...
Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...
 
ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨ
ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨ
ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨ
 
Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...
Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...
Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...
 
Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...
Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...
Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nay
Thuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nayThuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nay
Thuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nay
 
Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)
Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)
Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)
 
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂYTƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY
 
Từ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tôn
Từ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tônTừ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tôn
Từ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tôn
 
Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...
Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...
Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...
 
TIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤN
TIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤNTIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤN
TIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤN
 
TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬT
TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬTTIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬT
TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬT
 
TIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
TIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦTIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
TIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
 

Recently uploaded

Thao luan IMF (International Monetary Fund - Quy tien te quoc te)
Thao luan IMF (International Monetary Fund - Quy tien te quoc te)Thao luan IMF (International Monetary Fund - Quy tien te quoc te)
Thao luan IMF (International Monetary Fund - Quy tien te quoc te)
thinhnqbn
 
Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH Thương mại dị...
Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH Thương mại dị...Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH Thương mại dị...
Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH Thương mại dị...
Luận Văn Group Dịch vụ hỗ trợ viết đề tài
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm đồng phục trực tuyến tại c...
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm đồng phục trực tuyến tại c...Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm đồng phục trực tuyến tại c...
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm đồng phục trực tuyến tại c...
Luận Văn Group Dịch vụ hỗ trợ viết đề tài
 
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn Signature Bo...
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn Signature Bo...Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn Signature Bo...
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn Signature Bo...
Luận Văn Group Dịch vụ hỗ trợ viết đề tài
 
Đánh giá mức độ hài lòng của học viên về chất lượng dịch vụ đào tạo của học v...
Đánh giá mức độ hài lòng của học viên về chất lượng dịch vụ đào tạo của học v...Đánh giá mức độ hài lòng của học viên về chất lượng dịch vụ đào tạo của học v...
Đánh giá mức độ hài lòng của học viên về chất lượng dịch vụ đào tạo của học v...
Luận Văn Group Dịch vụ hỗ trợ viết đề tài
 
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH DHQ
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH DHQMột số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH DHQ
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH DHQ
Luận Văn Group Dịch vụ hỗ trợ viết đề tài
 
thuvienhoclieu.com-Dai-cuong-ve-kim-loai.docx
thuvienhoclieu.com-Dai-cuong-ve-kim-loai.docxthuvienhoclieu.com-Dai-cuong-ve-kim-loai.docx
thuvienhoclieu.com-Dai-cuong-ve-kim-loai.docx
PhngThLmHnh
 

Recently uploaded (7)

Thao luan IMF (International Monetary Fund - Quy tien te quoc te)
Thao luan IMF (International Monetary Fund - Quy tien te quoc te)Thao luan IMF (International Monetary Fund - Quy tien te quoc te)
Thao luan IMF (International Monetary Fund - Quy tien te quoc te)
 
Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH Thương mại dị...
Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH Thương mại dị...Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH Thương mại dị...
Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH Thương mại dị...
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm đồng phục trực tuyến tại c...
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm đồng phục trực tuyến tại c...Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm đồng phục trực tuyến tại c...
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm đồng phục trực tuyến tại c...
 
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn Signature Bo...
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn Signature Bo...Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn Signature Bo...
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn Signature Bo...
 
Đánh giá mức độ hài lòng của học viên về chất lượng dịch vụ đào tạo của học v...
Đánh giá mức độ hài lòng của học viên về chất lượng dịch vụ đào tạo của học v...Đánh giá mức độ hài lòng của học viên về chất lượng dịch vụ đào tạo của học v...
Đánh giá mức độ hài lòng của học viên về chất lượng dịch vụ đào tạo của học v...
 
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH DHQ
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH DHQMột số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH DHQ
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH DHQ
 
thuvienhoclieu.com-Dai-cuong-ve-kim-loai.docx
thuvienhoclieu.com-Dai-cuong-ve-kim-loai.docxthuvienhoclieu.com-Dai-cuong-ve-kim-loai.docx
thuvienhoclieu.com-Dai-cuong-ve-kim-loai.docx
 

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018

 • 1. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp là cơ hội để sinh viên tiếp cận với thực tế nghề nghiệp, kết hợp với các kiến thức đã học trong nhà trường để hoàn thiện kỹ năng trong công việc, tích lũy kinh nghiệm làm hành trang phục vụ cho công việc hiện tại và sau này khi ra trường. Được sự giới thiệu của Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em đã tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018 ”. Có được kết quả này em xin chân thành cảm ơn thầy giáo ThS. Dương Hồng Việt đã tận tình giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập và hoàn thành khoá luận tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn các bác, các cô, các chú và các anh chị công tác tại Trung tâm kỹ thuật Tài Nguyên và Môi Trường đã tạo điều kiện để em có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và cung cấp đầy đủ các số liệu cần thiết phục vụ cho quá trình nghiên cứu đề tài. Trong quá trình thực hiện khoá luận tốt nghiệp em đã cố gắng nghiên cứu nhưng do kinh nghiệm và kiến thức còn hạn chế nên chắc chắn không tránh khỏi những sai sót và khiếm khuyết. Em rất mong được sự tham gia đóng góp ý kiến từ phía các thầy giáo, cô giáo và các bạn sinh viên để khoá luận của em được hoàn thiện hơn nữa. Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày tháng 5 năm 2019 Sinh viên Nguyễn Minh Tâm
 • 2. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Nguyên nghĩa ĐKQSD GCN GCNQSDĐ GPMB KH-UBND NĐ-CP NQ-UBTVQH Nxb QĐ-UBND QH STT SXNN TT-BTC TT-BTNMT UBND ONT BHK LUC LUK RSX Đăng kí quyền sử dụng Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Giải phóng mặt bằng Kế hoạch - Uỷ ban nhân dân Nghị định - Chính phủ Nghị quyết - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Nhà xuất bản Quyết định - Ủy ban nhân dân Quốc hội Số thứ tự Sản xuất nông nghiệp Thông tư - Bộ tài chính Thông tư - Bộ Tài nguyên Môi trường Ủy ban nhân dân Đất ở tại nông thôn Đất trồng cây hàng năm Đất chuyên trồng lúa nước Đất trồng lúc nước còn lại Đất trồng rừng sản xuất
 • 3. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 4.1. Diện tích và cơ cấu các loại đất chính ở xã Quang Sơn năm 2018 35 Bảng 4.2 Kết quả công tác cấp GCNQSDĐ xóm Lân Tây, La Tân, Na Oai, xã Quang Sơn năm 2016..........................................................................................................................7 Bảng 4.3 Kết quả công tác cấp GCNQSDĐ GCNQSDĐ xóm Lân Tây, La Tân, Na Oai, xã Quang Sơn năm 2017.................................................................................. 2 Bảng 4.4 Kết quả công tác cấp GCNQSD đất xóm Lân Tây, La Tân, Na Oai, xã Quang Sơn năm 2018................................................................................................................ 38 Bảng 4.5 Tổng hợp kết quả công tác cấp GCNQSDĐ xóm Lân Tây, La Tân, Na Oai, xã Quang Sơn giai đoạn 2016 – 2018.................................................................. 38 Bảng 4.6 Kết quả công tác cấp cho hộ gia đình, cá nhân của xóm Lân Tây, La Tân, Na Oai, xã Quang Sơn giai đoạn 2016-2018.......................................................... 39 Bảng 4.7 Kết quả công tác cấp GCNQSD đất của xóm Lân Tây, La Tân, Na Oai, xã Quang Sơn theo loại đất giai đoạn 2016 – 2018............................................. 40 Bảng 4.8. Một số ví dụ về trường hợp không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ trên địa bàn xóm Lân Tây, Na Oai, La Tân năm 2018.................................................41 Bảng 4.9: Kết quả điều tra mức độ hiểu biết của người dân về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất........................................................................................44 Bảng 4.10: Tổng hợp phiếu điều tra sự hiểu biết của người dân về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...............................................................................45
 • 4. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN....................................................................................................................................... ii PHẦN I MỞ ĐẦU...............................................................................................................................1 1.1 Đặt vấn đề..........................................................................................................................................1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu....................................................................................................................2 1.2.1 Mục tiêu tổng quát...............................................Error! Bookmark not defined. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể.....................................................Error! Bookmark not defined. PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU.................................................3 2.1 Cơ sở khoa học của đề tài.........................................................................................................3 2.1.1. Cơ sở lý luận của công tác cấp GCNQSDĐ............................................................3 2.1.2. Cơ sở thực tiễn..........................................................................................................................4 2.1.3. Cơ sở pháp lý.............................................................................................................................5 2.2.Khái niệm và một số quy định trong công tác cấp GCNQSDĐ........................7 2.2.1. Khái niệm.....................................................................................................................................7 2.2.2. Nguyên tắc cấp GCNQSD đất .........................................................................................7 2.2.3. Thẩm quyền cấp GCNQSDĐ...........................................................................................9 2.2.4. Điều kiện được cấp GCNQSDĐ.....................................................................................9 2.2.5. Nhiệm vụ các cấp trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...........10 2.2.6. Trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp GCNQSDĐ.................................................................12 2.2.7 Mẫu GCN ...................................................................................................................................19 2.3. Khái quát về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...................20 2.3.1. Kết quả về công tác cấp GCNQSDĐ của cả nước............................................20 2.3.2 Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tỉnh Thái Nguyên21 2.3.3 Kết quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện Đồng Hỷ...................................................................................................................................................22
 • 5. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net PHẦN III ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...........................................................................................................................................................23 3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.................................................................................23 3.1.2. Phạm vi nghiên cứu.............................................................................................................23 3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu...................................................................................23 3.3. Nội dung nghiên cứu...............................................................................................................23 3.4. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................................24 3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp ......................................................................24 3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp.........................................................................24 3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu...............................................................................................25 PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN...................................26 4.1. Khái quát tình hình cơ bản của xã Quang Sơn........................................................26 4.1.1. Điều kiện tự nhiên xã Quang Sơn...............................................................................26 4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội xã Quang Sơn................................................................28 4.2. Vài nét về công tác quản lý và hiện trạng sử dụng đất của xã .......................29 4.2.1. Tình hình quản lý đất đai .................................................................................................29 4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất xã Quang Sơn .....................................................................35 4.3. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ của xóm Lân Tây, La Tân, Na Oai, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2016 - 2018......................................................36 4.3.1. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ của xóm Lân Tây, La Tân, Na Oai, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2016 - 2018...............................................36 4.3.2.Một số trường hợp không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ................................41 4.4. Đánh giá sự hiểu biết của người dân về hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ..............................................................................................................................43 4.5. Thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn xóm Lân Tây, La Tân, Na Oai, xã Quang Sơn..........47 4.5.1. Thuận lợi....................................................................................................................................47 4.5.2. Khó khăn....................................................................................................................................47
 • 6. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 4.5.3. Giải pháp....................................................................................................................................48 PHẦN V..................................................................................................................................................49 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.................................................................................................49 5.1. Kết luận.........................................................................................................................................49 5.2. Kiến nghị......................................................................................................................................50 TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................................51 PHỤ LỤC ..............................................................................................................................................52
 • 7. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1. Mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất................................................................................................................20 Hình 4.1: Sơ đồ vị trí xã Quang Sơn.......................................................................................26
 • 8. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 1 PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Đất đai là sản phẩm của tự nhiên, là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá của mỗi Quốc gia. Đất đai không có khả năng tái tạo, hạn chế về không gian và vô hạn về thời gian sử dụng. Đất đai là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng. Nếu không có đất sẽ không có sản xuất và cũng không có sự tồn tại của con người. Đất đai Việt Nam chỉ có một phần tư diện tích tự nhiên là đồng bằng còn lại ba phần tư diện tích là đồi núi, do vậy quỹ đất đai của nước ta nhìn chung là hạn hẹp. Tuy nhiên nhu cầu sử dụng đất lại tăng cao cả về số lượng và chất lượng, điều này tạo ra sức ép rất lớn đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai cả ở cấp quốc gia nói chung và ở từng địa phương nói riêng. Chính vì vậy, trong quá trình sử dụng đất chúng ta cần phải khai thác và sử dụng một cách hợp lý, thông minh, sáng tạo, sử dụng đất tiết kiệm mang lại hiệu quả kinh tế cao đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển ngày càng nhanh của xã hội đồng thời bẫn bảovệ được đất đai, bảo vệ được môi trường, ổn định chế độ chính trị và giữ vững được an ninh, quốc phòng. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có vị trí đặc biệt trong quá trình quản lý đất đai của nhà nước, xác lập mối quan hệ pháp lý về quyền sử dụng đất đai giữa nhà nước và người sử dụng đất, không những đảm bảo sự thống nhất về quản lý mà còn đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng, giúp người sử dụng đất yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh và cũng là cơ sở pháp lý trong việc thu tiền sử dụng đất, tăng nguồn ngân sách cho nhà nước. Quang Sơn là một xã nằm ở phía bắc huyện Đồng Hỷ, nhân dân sống chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, kinh tế, văn hóa – xã hội phát triển còn chậm. Cùng với xu thế của tỉnh đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, các quan hệ đất đai ngày càng trở nên phức tạp và đa dạng, nhưng xã Quang Sơn vẫn còn nhiều vấn đề khác tồn tại đã gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai nói
 • 9. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net chung và công tác cấp giấy chứng nhận nói riêng.
 • 10. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 2 Xuất phát từ những vấn đề trên, được sự đồng ý, nhất trí của ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên và với sự hướng dẫn của thầy giáo ThS. Dương Hồng Việt em đã tiến hành thực hiện đề tài: "Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ , tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018". 1.2 Mục tiêu nghiên cứu  Đánh giá được tình hình cơ bản của xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.    Đánh giá được tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa bàn xóm Lân Tây, Na Oai, La Tân, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, Tỉnh   Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 - 2018.   Đánh giá được công tác cấp GCNQSDĐ của địa bàn xóm Lân Tây, Na Oai, La Tân, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên thông qua lấy ý kiến của người dân.    Đánh giá được những thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp đối với công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ.  1.3 Ý nghĩa nghiên cứu của đề tài - Đối với việc học tập và hoàn thiện đề tài sẽ là cơ hội cho bản thân củng cố kiến thức đã học trên ghế nhà trường, đồng thời là cơ hội cho bản thân tiếp cận với công tác cấp GCNQSDĐ trên thực tế. - Đối với thực tiễn đề tài đánh giá, phân tích những thuận lợi khó khăn của công tác cấp GCNQSDĐ, từ đó đề xuất những giải pháp thích hợp, phù hợp với với điều kiện thực tế của địa phương góp phần đẩy nhanh công tác này trong thời gian tới.
 • 11. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 3 PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học của đề tài 2.1.1. Cơ sở lý luận của công tác cấp GCNQSDĐ 2.1.1.1. Các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai Theo Điều 22 Luật đất đai (2013) [9]: quy định (15 nội dung): 1. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện văn bản đó. 2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính. 3. Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây dựng giá đất. 4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất. 6. Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất. 7. Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 8. Thống kê, kiểm kê đất đai. 9. Xây dựng hệ thống thông tin đất đai. 10. Quản lý tài chính về đất đai và giá đất. 11. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
 • 12. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 12. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.
 • 13. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 4 13. Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai. 14. Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý và sử dụng đất đai. 15. Quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai. 2.1.1.2. Quyền của người sử dụng đất Theo Điều 166 Luật đất đai (2013)[9]: quy định người sử dụng đất có các quyền sau: Điều 166. Quyền chung của người sử dụng đất 1. Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 2. Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất. 3. Hưởng các lợi ích do công trình của Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp. 4. Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp. 5. Được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình. 6. Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này. 7. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai. 2.1.2. Cơ sở thực tiễn Công tác đăng ký cấp GCNQSDĐ là cơ sở để xác lập mối quan hệ pháp lý đầy đủ giữa nhà nước và người sử dụng đất. Đây là cơ sở để nhà nước bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sử dụng đất. Mặt khác cũng thông qua hoạt động này mà Nhà nước thực hiện quyền giám sát tình hình sử dụng đất đai của các chủ sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.
 • 14. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Đăng ký cấp GCNQSDĐ có một vai trò hết sức quan trọng và đây là một trong những hoạt động nắm chắc tình hình về đất đai. Chính vì vậy thông
 • 15. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 5 qua hoạt động này chúng ta sẽ xác định và biết được thông tin của từng thửa đất và là cơ sở để quản lý các thông tin về đất đai trong hệ thống hồ sơ địa chính với đầy đủ các thông tin tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình trạng pháp lý của từng thửa đất. Đồng thời đây cũng là nội dung tiền đề và hướng tới hoàn thiện các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai khác như: Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất, điều tra đo đạc, khảo sát, phân hạng, định giá đất, giải quyết khiếu nại tố cáo về đất đai … Thông qua nội dung này quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được đảm bảo. 2.1.3. Cơ sở pháp lý - Luật Đất đai năm 2013 ngày 29 tháng 11 năm 2013[9]: - Nghị quyết số 755/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 04 năm 2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 07 năm 1991 làm cơ sở xác định điều kiện cấp GCN đối với trường hợp đang sử dụng nhà, đất thuộc diện thực hiện các chính sách quy định tại Điều 2 của Nghị quyết số 23/2003/QH11. - Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27 tháng 07 năm 2006 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 07 năm 1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia làm cơ sở xác định đối tượng được cấp GCN trong những trường hợp có tranh chấp. - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai [4]
 • 16. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net - Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
 • 17. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 6 - Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất. - Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất. - Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. - Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. - Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) [1] - Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hồ sơ địa chính [2] - Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Bộ - Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất. - Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. - Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017
 • 18. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tu hướng dẫn thi hành Luật đất đai.
 • 19. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 7 2.2.Khái niệm và một số quy định trong công tác cấp GCNQSDĐ 2.2.1. Khái niệm Theo Luật đất đai (2013)[9]: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. 2.2.2. Nguyên tắc cấp GCNQSD đất Theo quy định tại Chương VII, Mục 2, Điều 98 Luật đất đai năm 2013 [9]: Điều 98. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất. Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chung cho các thửa đất đó. 2. Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện. 3. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
 • 20. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net gắn liền với đất sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
 • 21. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 8 Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được miễn, được ghi nợ nghĩa vụ tài chính và trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngay sau khi cơ quan có thẩm quyền cấp. 4. Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người. Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng nếu có yêu cầu. 5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.
 • 22. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện
 • 23. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 9 tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này. 2.2.3. Thẩm quyền cấp GCNQSDĐ Theo quy định tại Điều 105 Luật đất đai năm (2013)[9]: Điều 105. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. 3. Đối với những trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng mà thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì do cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện theo quy định của Chính phủ. 2.2.4. Điều kiện được cấp GCNQSDĐ Theo quy định tại điều 99 (Luật đất đai 2013) [9].
 • 24. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:
 • 25. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 10 a) Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều 100, 101 và 102 của Luật đất đai 2013; b) Người được Nhà Nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành; c) Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ; d) Người được sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp đất đai; theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành; đ) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất; e) Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; g) Người mua nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất; h) Người được Nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở, người mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; i) Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa; nhóm người sử dụng đất hoặc các thành viên hộ gia đình, hai vợ chồng, tổ chức sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có; k) Người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất; 2.2.5. Nhiệm vụ các cấp trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • 26. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ là cơ sở để đảm bảo chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai, là điều kiện đảm bảo để Nhà nước quản lý chặt chẽ quỹ đất trong phạm vi lãnh thổ và để cho đất đai được sử dụng đầy đủ, hợp lý,
 • 27. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 11 tiết kiệm và hiệu quả cao nhất. Do vậy, công tác cấp GCNQSDĐ đóng góp vai trò quan trọng trong chiến lược quản lý Nhà nước về đất đai. Điều đó đòi hỏi các cấp từ Trung ương đến địa phương phải có chính sách quản lý đất đai phù hợp với thực tế và xu hướng phát triển của xã hội để sủ dụng đất có hiệu quả, hợp lý. * Trung ương: - Ban hành các văn bản, chính sách đất đai, thông tư, hướng dẫn quy trình, biểu mẫu về đăng kí đất đai. - In ấn, phát hành GCNQSDĐ, biểu mẫu, sổ sách thống nhất trong phạm vi cả nước. - Hướng dẫn, tập huấn chuyên môn cho các cán bộ địa chính các tỉnh trong cả nước về thủ tục đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ. - Xây dựng chủ trương, kế hoạch thực hiện đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ trong cả nước. * Cấp tỉnh: - Ban hành các công văn, quyết định, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ ở địa phương. - Tổ chức triển khai đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ trên phạm vi toàn tỉnh theo bản quyền. - Chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ địa chính cấp cơ sở phục vụ cho công tác cấp GCNQSDĐ ở tại địa phương mình. - Làm thủ tục để UBND cấp có thẩm quyền xét cấp GCNQSDĐ và quyết định cấp GCNQSDĐ cho những đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý. - Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác cấp GCNQSDĐ trong phạm vi quản lý. * Cấp huyện:
 • 28. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net - Thực hiện lập kế hoạch triển khai cụ thể cho từng xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện.
 • 29. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 12 - Chỉnh lý tài liệu, bản đồ địa chính phục vụ cho triển khai công tác cấp GCNQSDĐ. - Tổ chức hướng dẫn chỉ đạo làm thí điểm về cấp GCNQSDĐ và đôn đốc cấp cơ sở thực hiện kế hoạch triển khai. - Làm thủ tục để UBND cấp có thẩm quyền xét cấp GCNQSDĐ và quyết định cấp GCNQSDĐ cho những đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý. - Quản lý hồ sơ địa chính theo phân cấp để nắm bắt thường xuyên tình hình sử dụng đất ở xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền quản lý. * Cấp xã: - Thực hiện triển khai công tác cấp GCNQSDĐ theo đúng kế hoạch cùng với cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường. - Tuyên truyền phổ biến cho nhân dân hiểu và đến đăng ký đất đang sử dụng. - Tổ chức tập huấn lực lượng, thu thập tài liệu, chuẩn bị vật tư, kinh phí, thành lập hội đồng đăng ký đất để phục vụ cho công tác cấp GCNQSDĐ. - Tổ chức kê khai đăng ký đất đai, xét duyệt đơn đề nghị cấp GCNQSDĐ và lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xét duyệt. Thu lệ phí địa chính, giao GCNQSDĐ cho người sử dụng. 2.2.6. Trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp GCNQSDĐ Theo quyết định số: 23/2014/QĐ-UBND (2014) của UBND tỉnh Hà Giang ngày 19 tháng 05 năm 2014 [12]: Ban hành quy định về đăng kí đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; dăng kí biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, quy định:
 • 30. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Điều 5. Trình tự, thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất
 • 31. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 13 1. Trường hợp người sử dụng đất đề nghị đăng ký đất đai mà chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận thì trình tự thực hiện như sau: a, Người sử dụng đất nộp một (01) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2, Điều 8, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT. b, Trong thời gian không quá 12 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc sau: - Trường hợp đăng ký đất đai thì xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường hợp không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch. - Trường hợp đăng ký tài sản gắn liền với đất thì xác nhận hiện trạng tài sản so với nội dung kê khai đăng ký; Trường hợp không có giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản; Đối với nhà ở, công trình xây dựng thì xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với quy hoạch được duyệt; Xác nhận sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng nếu chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng, hoặc hoạt động đo đạc bản đồ. - Trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì trước khi thực hiện các công việc trên, Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện trích đo địa chính thửa đất, hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có) trong ngày làm việc (thời gian trích đo hoặc kiểm tra bản trích đo không quá 10 ngày làm việc và không tính vào thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận).
 • 32. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net - Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15
 • 33. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 14 ngày (thời gian công khai kết quả kiểm tra không tính vào thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận); Xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai và gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. c, Trong thời gian không quá 07 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện các công việc sau: - Trường hợp người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện, thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi hồ sơ đến Uỷ ban nhân dân cấp xã để lấy ý kiến xác nhận và công khai kết quả theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều này. - Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính, hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi, hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có) (thời gian trích đo hoặc kiểm tra bản trích đo không quá 10 ngày làm việc và không tính vào thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận). - Kiểm tra hồ sơ đăng ký; Xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; Xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký. - Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có). - Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đó; Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
 • 34. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 15 2. Trường hợp người sử dụng đất đã đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật mà nay có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận thì trình tự thực hiện như sau: a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong ngày làm việc. b) Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện các công việc sau: - Trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận thì gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nộp nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật. Cơ quan thuế có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có), trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc. - Chuẩn bị hồ sơ để chuyển phòng Tài nguyên và Môi trường trình ký cấp Giấy chứng nhận. c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện có trách nhiệm: Kiểm tra hồ sơ và lập tờ trình gửi UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp thuê đất thì trình UBND cấp huyện ký quyết định cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất và ký Giấy chứng nhận sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. d) Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các công việc sau: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ, Tờ trình của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét, ký Giấy chứng nhận.
 • 35. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net đ) Sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận, trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm: Vào sổ cấp Giấy chứng nhận, sao Giấy chứng nhận để
 • 36. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 16 lưu và gửi các cơ quan quản lý nhà nước về tài sản gắn liền với đất, cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; Chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã để trao Giấy chứng nhận cho người được cấp, thu lệ phí cấp giấy theo quy định (nếu có). Điều 6. Trình tự, thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư đang sử dụng đất (gọi chung là tổ chức): 1. Trường hợp tổ chức sử dụng đất đề nghị đăng ký đất đai mà chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận thì trình tự thực hiện như sau: a, Người sử dụng đất nộp một (01) bộ hồ sơ theo quy định. b, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, sau đó chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở trong ngày làm việc. c, Trong thời gian không quá 12 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện các công việc sau: - Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính, hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi, hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có) (thời gian trích đo hoặc kiểm tra bản trích đo không quá 10 ngày làm việc và không tính vào thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận). - Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư mà sơ đồ đó chưa có xác
 • 37. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ.
 • 38. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 17 - Kiểm tra hồ sơ đăng ký; Xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; Xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký. - Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có). d, Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ, hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đó; Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. 2. Trường hợp tổ chức sử dụng đất đã đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật mà nay có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận thì thực hiện như sau: a, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong ngày làm việc. b, Trong thời gian không quá 4 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện như sau: Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu, nộp nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật; Chuẩn bị hồ sơ để chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường. c, Trong thời hạn không quá 04 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Kiểm tra hồ sơ và trình UBND tỉnh ký Giấy chứng nhận.
 • 39. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Trường hợp thuê đất thì trình UBND tỉnh ký quyết định cho thuê đất; Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất và trình UBND tỉnh ký Giấy
 • 40. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 18 chứng nhận sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. d, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các công việc sau: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ, Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm xem xét, ký Giấy chứng nhận. e, Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ký Giấy chứng nhận, trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm: Vào sổ cấp Giấy chứng nhận, sao Giấy chứng nhận để lưu và gửi các cơ quan quản lý nhà nước về tài sản gắn liền với đất, cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; Chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường để trao Giấy chứng nhận cho người được cấp giấy, thu lệ phí cấp giấy theo quy định (nếu có). Điều 7. Trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong dự án phát triển nhà ở: 1. Chủ dự án nhà ở có trách nhiệm nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua để tự đi đăng ký. 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong ngày làm việc. 3. Trong thời gian không quá 10 ngày, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện các công việc sau: - Kiểm tra các giấy tờ pháp lý trong hồ sơ; Xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký; Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có). Cơ quan thuế
 • 41. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có), trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc.
 • 42. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 19 - Kiểm tra hồ sơ, in Giấy chứng nhận, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển cho cơ quan tài nguyên và môi trường. 4. Trong thời gian không quá 4 ngày, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm: - Thẩm tra trình tự, tính pháp lý, trình cấp có thẩm quyền xem xét ký Giấy chứng nhận; - Chuyển cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. 5. Trong thời gian không quá 2 ngày, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm: - Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp của bên chuyển nhượng; - Sao lưu hồ sơ theo quy định, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính; - Chuyển đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để trao Giấy chứng nhận cho người được cấp Giấy chứng nhận và thu lệ phí cấp giấy theo quy định (nếu có). 2.2.7 Mẫu GCN Theo điều 3, thông tư 23/2014/TT - BTNMT quy định giấy chứng nhận là một tờ có bốn trang, mỗi trang có kích thước 190mm x 265mm, có nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen, gồm các nội dung sau đây: - Trang 1 gồm Quốc hiệu, Quốc huy và dòng chữ "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" in màu đỏ; mục "I. Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" và số phát hành Giấy chứng nhận gồm 2 chữ cái tiếng Việt và 6 chữ số, bắt đầu từ BA 012345, được in màu đen; dấu nổi của Bộ TNMT;
 • 43. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net - Trang 2 in chữ màu đen gồm mục "II. Thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất", trong đó, có các thông tin về thửa đất, nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm và ghi chú; ngày tháng
 • 44. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 20 năm ký Giấy chứng nhận và cơ quan ký cấp Giấy chứng nhận; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận; - Trang 3 in chữ màu đen gồm mục "III. Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" và mục "IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận"; - Trang 4 in chữ màu đen gồm nội dung tiếp theo của mục "IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận"; những vấn đề cần lưu ý đối với người được cấp Giấy chứng nhận; mã vạch; đất theo một mẫu thống nhất trong cả nước đối với tất cả các loại, cấp theo từng thửa đất và do Bộ TNMT phát hành và trên giấy chứng nhận có gắn liền quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Hình 2.1. Mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 2.3. Khái quát về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2.3.1. Kết quả về công tác cấp GCNQSDĐ của cả nước Theo báo cáo của Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường), năm 2015 lĩnh vực quản lý đất đai đã đặt được những kết quả đáng
 • 45. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net ghi nhận, đặc biệt là công tác đo đạc, cấp GCNQSDĐ. Hiện cả nước đã cấp được 41.8 triệu giấy chứng nhận với tổng diện tích hơn 22.9 triệu ha.
 • 46. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 21 Cụ thể, về công tác đo đạc, đăng kí, cấp GCN, đến nay cả nước đã đo đạc, lập bản đồ địa chính đạt trên 70% tổng diện tích tự nhiên và cơ bản đã hoàn thành mục tiêu cấp GCNQSDĐ theo Nghị quyết số 30/2012/QH13 của Quốc hội; cả nước đã cấp 41.8 triệu GCNQSDĐ với tổng diện tích hơn 22.9 triệu ha, đạt 94.9% diện tích các loại đất cần cấp và đạt 96.7% tổng số trường hợp sử dụng đất đủ điều kiện cấp giấy. Trong đó, đất SXNN đạt 90.3%, đất lâm nghiệp đạt 98.2%, đất ở đô thị đạt 96.8%, đất ở nông thôn đạt 94.5%, đất chuyên dùng đạt 85% diện tích đất cấp. Cả nước đã có 121/709 đơn vị cấp huyện đang vận hành cơ sở dữ liệu đất đai, tập trung hoàn thành dứt điểm xây dựng cơ sở dữ liệu huyện mẫu để tích hợp vào cơ sở dũ liệu đất đai quốc gia, phục vụ vận hành và khai thác sử dụng [13]. 2.3.2 Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tỉnh Thái Nguyên Trong những năm qua Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và giải quyết những vướng mắc trong ông tác cấp GCNQSDĐ. Đồng thời Sở Tài nguyên và Môi trường cũng phối hợp với các ngành có liên quan ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về công tác cấp GCNQSDĐ và các vấn đề có liên quan. Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND và UBND Tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành và các địa phương trong tỉnh, trong năm 2013, công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả cao.Tính đến hết năm 2013, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận lần đầu được 243.157,77 ha, đạt 92,36% diện tích cần cấp, tăng 17,99% so với năm 2012, vượt 7,36% so với chỉ tiêu tại Nghị quyết 30/2012/QH13 của Quốc hội đề ra. Đặc biệt là đã giải quyết cơ bản tình trạng tranh chấp đất đai giữa nông lâm trường với các hộ dân từ nhiều năm nay chưa giải quyết, đã thu hồi và
 • 47. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net kiến nghị thu hồi trên 15.000 ha đất của các Nông, lâm trường, Ban quản lý rừng giao cho các địa phương để cấp cho các hộ dân phát triển sản xuất.
 • 48. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 22 Kết quả có nhiều huyện vượt kế hoạch cấp giấy là: Đồng Hỷ 235%, Định Hóa 200%, Đại Từ 165,85 %, Phú Lương 156,55 %, Thành phố Thái Nguyên 104,75 % so với kế hoạch đề ra [13] 2.3.3 Kết quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện Đồng Hỷ Huyện Đồng Hỷ có tổng diện tích đất tự nhiên là: 427,73 km². Trong đó đất lâm nghiệp chiếm 40,8%, đất nông nghiệp 26,4%, đất thổ cư 3,96%, đất cho các công trình công cộng 3,2% và đất chưa sử dụng chiếm 25,7% Công tác cấp GCNQSD đất trong thời gian qua trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đã đạt được kết quả đáng khích lệ, về cơ bản đáp ứng được nhu cầu của nhân dân.
 • 49. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 23 PHẦN III ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Các tài liệu,văn bản hướng dẫn công tác cấp GCNQSDĐ, số liệu, kết quả công tác cấp GCNQSDĐ và các văn bản khác có liên quan đến công tác cấp GCNQSDĐ đối với hộ gia đình cá nhân là chủ sử dụng đất của 3 xóm Lân Tây, La Tân, Na Oai, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. 3.1.2. Phạm vi nghiên cứu Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn 3 xóm Lân Tây, La Tân, Na Oai, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2018. 3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu - Địa điểm: Trung tâm kỹ thuật Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên. - Thời gian: Từ ngày 28/05/2018 đến ngày 28/09/2018. 3.3. Nội dung nghiên cứu * Nội dung 1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của xã Quang Sơn - Điều kiện tự nhiên. - Điều kiện kinh tế - xã hội. - Khái quát việc quản lý đất đai tại xã Quang Sơn. - Hiện trạng sử dụng đất đai tại xã Quang Sơn. * Nội dung 2. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xóm La Tân,Lân Tây,Na Oai,xã Quang Sơn,huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2018. - Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ của xóm La Tân, Lân Tây, Na Oai, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên theo thời gian. - Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ của xóm La Tân, Lân Tây, Na Oai, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên theo đối tượng sử dụng đất.
 • 50. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 24 - Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ của xóm La Tân, Lân Tây, Na Oai, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên theo loại đất. * Nội dung 3. Đánh giá sự hiểu biết của người dân về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Đánh giá chung hiểu biết của người dân về công tác cấp GCNQSD đất - Đánh giá sâu từng nhóm đối tượng phỏng vấn + Nhóm 1: Cán bộ, công chức nhà nước + Nhóm 2: Người kinh doanh, buôn bán, lao động tự do + Nhóm 3:Nông dân, các hộ sản xuất nông nghiệp * Nội dung 4. Giải pháp cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã Quang Sơn trong thời gian tới - Những tồn tại,thuận lợi,khó khăn. - Đề xuất một số giải pháp. 3.4. Phương pháp nghiên cứu 3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp - Thu thập các tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, về đời sống văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, về hiện trạng sử dụng đất đai của xã. - Thu thập các tài liệu, số liệu về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các phòng ban của UBND xã Quang Sơn giai đoạn 2016 - 2018. - Tìm hiểu các văn bản luật và văn bản dưới luật có liên quan. - Thừa kế những số liệu tài liệu của những người đi trước đồng thời bổ sung những vấn đề, số liệu mới phù hợp với nội dung nghiên cứu. 3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp Điều tra phỏng vấn qua bộ câu hỏi đã chuẩn bị sẵn. Chia đối tượng phỏng vấn ra làm 3 nhóm: -Nhóm 1: Các hộ gia đình, cá nhân là cán bộ công nhân viên chức Nhà nước (15 phiếu)
 • 51. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net -Nhóm 2: Các hộ gia đình, cá nhân buôn bán hoặc sản xuất kinh doanh, dịch vụ (15 phiếu)
 • 52. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 25 -Nhóm 3:Nông dân, các hộ sản xuất nông nghiệp (15 phiếu) 3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu * Phương pháp thống kê Sử dụng phần mềm excel để thống kê các số liệu có liên quan tới công tác cấp GCNQSDĐ để tổng hợp làm căn cứ cho phân tích số liệu đảm bảo tính hợp lý, có cơ sở khoa học cho đề tài. * Phương pháp kế thừa Sử dụng các kết quả có sẵn làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu. * Phương pháp so sánh. Thông qua các số liệu sẵn có, các số liệu thu thập, tổng hợp được để lựa chọn các số liệu hợp lý có cơ sở khoa học và đúng với thực tế khách quan. * Phương pháp tổng hợp và viết báo cáo: Tổng hợp tài liệu, so sánh để làm rõ các tiêu chí cần nghiên cứu và tiến hành viết báo cáo. * Phương pháp phỏng vấn người dân - Đây là một phương pháp thu thập thông tin dựa trên cơ sở quá trình giao tiếp bằng lời nói có tính đến mục đích đặt ra. Trong cuộc phỏng vấn, người phỏng vấn nêu những câu hỏi theo một chương trình dc định sẵn dựa trên những cơ sở luật số lớn của toán học. - Xây dựng phiếu điều tra công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. - Tiến hành phỏng vấn người dân.
 • 53. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 26 PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1. Khái quát tình hình cơ bản của xã Quang Sơn 4.1.1. Điều kiện tự nhiên xã Quang Sơn Quang Sơn là một xã miền núi phía Bắc của huyện Đồng Hỷ. Phía Đông giáp xã La Hiên huyện Võ Nhai . Phía Tây giáp xã Hóa Trung và xã Tân Long . Phía Nam giáp xã Khe Mo và Thị trấn Sông Cầu. Phía Bắc giáp với xã Tân Long. Hình 4.1: Sơ đồ vị trí xã Quang Sơn * Địa hình, địa chất Xã Quang Sơn thuộc vùng núi, tỷ lệ đồi núi chiếm khoảng 60% diện tích tự nhiên. Nhìn chung xã có địa hình phức tạp, nhấp nhô không bằng phẳng, cơ cấu đất chủ yếu là đất Feralit vàng đỏ rất phù hợp cho sự phát triển của nhiều loại cây công nghiệp lâu năm như chè, các loại cây lâm nghiệp cung cấp lâm sản cho nhu cầu kinh doanh công nghiệp và đời sống nhân dân, ngoài ra còn phù hợp cho một số loại cây ăn quả.
 • 54. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 27 * Tài nguyên thiên nhiên + Khí hậu: - Khí hậu mang những nét chung của khí hậu Đông Bắc Việt Nam, mùa đông lạnh ít mưa, mùa hè nóng ẩm mưa nhiều, xã Quang Sơn thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. + Nhiệt độ: - Nhiệt độ trung bình năm 23,8 o C - Nhiệt độ cao trung bình 35o C-37 o C (tháng 6- tháng 8), nhiệt độ cao nhất là 40 o C vào tháng 7 thường kèm theo mưa to. - Nhiệt độ trung bình thấp thấp của năm xuống dưới 10 o C (tháng 12 đến tháng 1), thấp nhất là tháng 1 nhiệt độ xuống dưới 8 o C, có khi kèm theo sương muối. * Gió: Hướng gió chủ đạo: Gió Đông Nam về mùa hè, gió Đông Bắc về mùa đông. Vận tốc gió trung bình 2m/s. Ngoài ra hàng năm vào mùa đông còn chịu ảnh hưởng khá mạnh tốc gió trung bình 2m/s. Ngoài ra hàng năm vào mùa đông còn chịu ảnh hưởng khá mạnh của gió mùa đông bắc. * Mưa: Lượng mưa trung bình năm từ 1600mm ÷ 1800mm. Mưa theo mùa, mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 9, lượng mưa tập trung chủ yếu vào từ cuối tháng 6 - tháng 9, có đợt mưa kéo dài 2 - 3 ngày chiếm đến 70% lượng mưa cả năm. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Vào các tháng 1, 2 thường có mưa phùn và giá rét kéo dài do ảnh hưởng của các đợt gió mùa Đông Bắc. Lượng mưa mùa khô thấp chỉ khoảng 17-24 mm. * Độ ẩm không khí: Độ ẩm không khí trung bình 80% ÷ 90%. Độ ẩm tháng cao nhất khoảng 90%, tháng thấp nhất 60%.
 • 55. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net * Nắng: Số giờ nắng trung bình 1.600giờ 1.800giờ/năm. Mùa hè khoảng 6-7 tiếng/ngày, mùa đông 3-4 tiếng/ngày.
 • 56. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 28 + Tài nguyên đất - Tổng diện tích tự nhiên của xã Quang Sơn là 1401.88 ha. Đất nông nghiệp của xã là nhóm đất quy mô diện tích lớn nhất 823.96 ha, chiếm 58.78% tổng diện tích tự nhiên. - Đất phi nông nghiệp(bao gồm cả đất ở) của xã là 481.82 ha chiếm 34.37% tổng diện tích tự nhiên. - Đất chưa sử dụng: còn 96.1 ha chiếm 6.9% tổng diện tích đất tự nhiên. - Đất nuôi trồng thủy sản nước ngọt, có diện tích 30.03 ha chiếm 0.01% tổng diện tích tự nhiên, phân bố rải rác trên địa bàn xã. Diện tích này chủ yếu do các hộ gia đình nuôi ở các ao hồ theo hình thức nhỏ lẻ nên hiệu quả kinh tế chưa cao. + Tài nguyên nước - Đất nuôi trồng thủy sản nước ngọt, có diện tích 25,4 ha chiếm 0.86% tổng diện tích tự nhiên, phân bố rải rác trên địa bàn xã. Diện tích này chủ yếu do các hộ gia đình nuôi ở các ao hồ theo hình thức nhỏ lẻ nên hiệu quả kinh tế chưa cao. + Tài nguyên rừng Rừng sản xuất: diện tích là 387.43 ha, diện tích trên đã giao cho các hộ gia đình quản lí. + Tài nguyên khoáng sản Là một xã có diện tích núi đá vôi chiếm 10% diện tich tự nhiên 4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội xã Quang Sơn * Dân số và nguồn nhân lực Có tổng dân số là 2.713 khẩu; 737 hộ được phân bổ trên 15 xóm, xã Quang Sơn trong những năm gần đây được nhà nước quan tâm đấu tư rất lớn về mọi mặt, nhà máy xi măng Quang Sơn đi vào xản xuất đã thu hút nhiều lao động, nhiều dich vụ xã hội phát triển, tạo công việc làm ổn định, có thu nhập
 • 57. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net cao cho các hộ dân, có thể nói về điều kiện kinh tế phát triển tương đối ổn định và bền vững.
 • 58. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 29 * Văn hóa – xã hội - Số trường học trên địa bàn đều đạt trường chuẩn quốc gia. Duy trì kết quả phổ cập tiểu học, đúng độ tuổi, phổ cập trung học, căn bản hoàn thành phổ cập trung học. - Nâng tỷ lệ người dân được tham gia bảo hiểm y tế lên trên 70%; 100% dân trên địa bàn xã được sử dụng nước hợp vệ sinh, 70% số hộ gia đình có nhà vệ sinh và hợp vệ sinh, 70% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, nâng tỷ lệ lao động được đào tạo nghề lên trên 40%, nâng cao thu nhập người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%. + Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm bình quân đạt >12%% + Thu nhập bình quân theo đầu người /năm ≥ 1,2 lần thu nhập bình quân chung của tỉnh + Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt: 100 triệu đồng/ha + Tỷ lệ tăng sinh ≤ 1,0 + Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp đến năm 2020<45% 4.2. Vài nét về công tác quản lý và hiện trạng sử dụng đất của xã 4.2.1. Tình hình quản lý đất đai 4.2.1.1.Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai. Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nhiều văn bản pháp quy, cụ thể hóa các văn bản của Nhà nước và của Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác quản lý đất đai, nhằm hướng dẫn và chỉ đạo các huyện, thành phố trong tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn. Trên các cơ sở đó
 • 59. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net UBND xã đã triển khai thực hiện đến các thôn, xóm và các đơn vị quản lý sử dụng đất trên địa bàn theo các văn bản sau:
 • 60. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 30 - Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên: Ban hành Quy định về trình tự thủ tục thu hồi đất, trưng dụng đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; - Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên: Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; - Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên v/v sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ- UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên; - Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên: Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; - Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên: Ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức giao đất ở tại đô thị, nông thôn; hạn mức công nhận đất ở; hạn mức giao đất đối với đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; - Các văn bản quy định việc thực hiện chính sách, pháp luật đất đai của tỉnh Thái Nguyên đều được UBND xã Quang Sơn triển khai thực hiện tốt làm cơ sở cho việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn được chặt chẽ và có hiệu quả. 4.2.1.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính
 • 61. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Thực hiện Chỉ thị 364/CT-HĐBT ngày 06 tháng 11 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc hoạch định địa giới hành chính ở cả
 • 62. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 31 3 cấp tỉnh, huyện, xã và Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án “hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”. Xã đã hoàn thành việc xác định ranh giới hành chính giữa các đơn vị hành chính trong xã, giữa các xã trong huyện, giữa huyện với các tỉnh bạn, Đến nay xã có 15 đơn vị hành chính, địa giới hành chính của xã nhìn chung ổn định, không tranh chấp. Công tác lập bản đồ hành chính các cấp đã được UBND xã quan tâm, chỉ đạo thực hiện, đến nay, trên địa bàn của xã đã có đủ bản đồ hành chính được lập từ xã đến các thôn, xóm. Nhìn chung việc lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính đã được thực hiện nghiêm chỉnh, có hiệu quả, phục vụ tốt cho phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn xã. 4.2.1.3. Công tác đo đạc lập bản đồ địa chính Công tác khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính của xã được triển khai khá tốt, cơ bản đáp ứng được mục tiêu của ngành. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất của xã đã được lập trên cơ sở kết quả tổng điều tra kiểm kê đất đai năm 2014, chất lượng đảm bảo theo nội dung, phương pháp, trình tự thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 06 năm 2014. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được lập trên cơ sở bản đồ kiểm kê đất đai năm 2010 và được UBND tỉnh phê duyệt và đã định hướng và bố trí quỹ đất phù hợp cho các ngành, các cấp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư trên địa bàn xã. Việc điều tra đánh giá tài nguyên đất đã được thực hiện trên hầu hết diện tích đất nông nghiệp, phi nông nghiệp, chưa sử dụng tạo cơ sở cho việc định giá, thu thuế, bồi thường về đất đai.
 • 63. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua
 • 64. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 32 bảng giá đất trước khi ban hành, Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ để làm cơ sở tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất bảo đảm các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trên địa bàn xã. 4.2.1.4. Tình hình tranh chấp, khiếu nại tố cáo về sử dụng đất và kết quả xử lý Trong năm qua, trên địa bàn xã chủ yếu xảy ra tranh chấp về đất đai giữa hộ gia đình với hộ gia đình và thường được tổ chức hoà giải ở cơ sở là chủ yếu, thời gian hoà giải kịp thời, đúng pháp luật, số vụ phải chuyển đến xã giải quyết bình quân khoảng từ 2 – 3 vụ và đều được giải quyết nhanh chóng không để vụ việc kéo dài, khiếu kiện vượt cấp. Những khiếu nại về đất của người dân chủ yếu liên quan đến giá đền bù thiệt hại về đất đai khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình phúc lợi công cộng. Mọi khiếu nại của người dân đã được xã quan tâm giải quyết đúng pháp luật và đều nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân, do đó không có vụ việc khiếu nại kéo dài. - Uỷ ban nhân dân xã phối hợp với các phòng ban chuyên môn cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết dứt điểm đơn thư của công dân trên địa bàn xã. - Đến nay trên địa bàn xã cơ bản đã giải quyết dứt điểm những đơn thư khiếu nại của người dân. 4.2.1.5. Công tác thống kê, kiểm kê đất đai. Xã đã thực hiện tốt công tác kiểm kê đất đai định kỳ 5 năm theo chỉ thị số 21/2014/CT-TTg ngày 1 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014; Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 2 tháng 6 năm 2014 quy định về thống kê, kiểm
 • 65. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Đến nay xã đã hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2015 đúng theo quy định.
 • 66. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 33 4.2.1.6. Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất. Qua các kỳ kiểm kê đất đai (2010, 2015), xã đã lập xong bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1/10,000 làm cơ sở cho việc quản lý cũng như định hướng sử dụng đất tại địa phương. Nhìn chung trong những năm qua công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính được tiến hành tương đối khẩn trương giúp các thôn, xóm của xã nắm chắc quỹ đất, tăng cường một bước công tác quản lý nhà nước về đất đai, phục vụ kịp thời việc giao đất, thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 4.2.1.7. Quản lý tài chính về đất đai Việc thực hiện các khoản thu, chi liên quan đến đất đai của xã được giao cho các chi cục thuế và căn cứ vào các văn bản của UBND tỉnh để tổ chức thực hiện, Hàng năm xã đều trích lại một phần nguồn thu từ đất để đầu tư trở lại phục vụ công tác quản lý Nhà nước về đất đai. 4.2.1.8. Quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản Việc chuyển nhượng, cho thuê quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất theo khung giá của UBND huyện ban hành được UBND xã thực hiện chặt chẽ theo sự chỉ đạo của UBND huyện. 4.2.1.9.Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử Công tác quản lý đất đai của các cấp chính quyền trong xã đã được tổ chức thực hiện tốt; vai trò quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được quan tâm đúng mức. Công tác thi hành các quy định pháp luật về đất đai đã được quan tâm, bảo đảm thực hiện ngày càng nề nếp và đi vào ổn định, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế đã ảnh hưởng không nhỏ đến cố gắng, vai trò và hiệu quả của công tác quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
 • 67. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 4.2.1.10. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai
 • 68. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 34 Uỷ ban nhân dân Huyện đã tổ chức các đợt thanh tra về việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cơ sở, thanh tra sử dụng đất của các doanh nghiệp, thanh tra quản lý Nhà nước về đất đai đối với cấp xã . Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành và xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai không chỉ giúp phát hiện và giải quyết các vi phạm pháp luật về đất đai mà qua đó còn là dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về Luật Đất đai, giúp các nhà xây dựng luật hiểu sâu sắc hơn sự phức tạp của mối quan hệ đất đai, từ đó có chính sách điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn quản lý. 4.2.1.11. Quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai - Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên phối hợp với UBND huyện Đồng Hỷ, giao cho UBND xã Quang Sơn đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, công khai các thủ tục hành chính về nhà đất, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, đăng ký thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. - Thực hiện tốt công tác cung cấp thông tin trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai, hiện trạng, quy hoạch và đối tượng sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu về thông tin đất đai trên địa bàn, Tạo tiền đề cho việc hình thành thị trường bất động sản và lành mạnh hóa các hoạt động giao dịch mua bán đất đai, chuyển quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng và các giao dịch khác được thực hiện đúng với quy định của Nhà nước. 4.2.1.12. Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai. Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được Đảng và Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi đó là một nhiệm vụ trọng tâm trong việc tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật. - Tuyên truyền bằng xe lưu động, gắn băng rôn, khẩu hiệu. - Tổ chức hội nghị, mở lớp tập huấn kiến thức pháp luật theo từng chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước cho cán bộ. - Tổ chức thường xuyên việc sinh hoạt mô hình “Ngày pháp luật”.
 • 69. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net - Cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; khai thác có hiệu quả hệ thống văn bản pháp luật được cập nhật, lưu trữ trên mạng internet, Cổng thông tin