SlideShare a Scribd company logo
Mr Nanda Mohan Shenoy
CISA CAIIB
<1/10>
Narayaneeyam & Narasimha Stuti
5 pm to 6 pm IST
Day -5
23-04-2020
उग्रं वीरं महाववष्णं ज्वलन्तं सववतममणमम
नृससम्हं भीष्ं भद्रं मृत्यणमृत्यणं नमाम्यहम ॥
Agenda
Feedback
Dashaka 25 (Sloka 1-3-)
Homework
Mr Nanda Mohan Shenoy
CISA CAIIB
<2/10>
वृत्तः
सिमररण्
Raga-
आनन्दभैरवी
Sloka 7-10
विता िृण्वन बालप्रकरमणमलं त्वत््तणततिरं रुषान्ध: प्राहैनं कण लहतक
क्ते बलसमतत
बलं मे वैकण ण्ठ्तव च जगतां चावि स बलं स एव त्रैलमक्यं
सकलसमतत धीरमऽयमगदीत ॥९॥
अरे क्वासौ क्वासौ सकलजगदात्मा हररररतत प्रसभन्ते ्म ्तम्भं
चसलतकरवालम ददततसणत:
अत: िश्चाद्ववष्म न दह वददतणमीिमऽस््म सहसा कृ िात्मन
ववश्वात्मन िवनिणरवाससन मृडय माम ॥१०॥
Mr Nanda Mohan Shenoy
CISA CAIIB
<3/10>
श्रीदहरण्यकसििणरुवाच
हे दणवववनीत मन्दात्मन्कण लभेदकराधम
्तब्धं मच्छासनमद्वृत्तं नेषये त्वाद्य यमक्षयम ०७-०८-००६ ||
क्रण द्ध्य य्य कम्िन्ते त्रयम लमकाः सहेश्वराः
त्य मेऽभीतवन्मूढ िासनं ककं बलमऽत्यगाः ०७-०८-०० ७||
श्रीप्रह्राद उवाच
न के वलं मे भवतश्च राजन्स वै बलं बसलनां चािरेषाम
िरेऽवरेऽमी स््िरजङ्गमा ये ब्रह्मादयम येन विं प्र्ीताः || ०७-०८-००८||
स ईश्वरः काल उरुक्रममऽसावमजः सहः सत्त्वबलेस्न्द्रयात्मा
स एव ववश्वं िरमः ्विस्क्तसभः सृजत्यवत्यवत्त गण्त्रयेिः || ०७-०८-००९||
जह्यासणरं भावसममं त्वमात्मनः समं मनम धत््व न सस्न्त ववद्ववषः
ऋतेऽस्जतादात्मन उत्ििे स््ितात्तद्धध ह्यनन्त्य महत्समहव्म || ०७०८०१||
Bhagavatham-7-8
Mr Nanda Mohan Shenoy
CISA CAIIB
<4/10>
द्यून्िणरा षण्न ववस्जत्य लणम्ितम मन्यन्त एके ्वस्जता ददिम दि
स्जतात्मनम ज्ञ्य सम्य देदहनां साधमः ्वममहप्रभवाः कण तः िरे ||
०७०८||
श्रीदहरण्यकसििणरुवाच
व्यक्तं त्वं मतणवकाममऽसस यमऽततमात्रं ववकत्िसे
मणमूषूव्ां दह मन्दात्मन्ननण ्यणवववक्लवा धगरः||०७०८०१२||
य्त्वया मन्दभाग्यमक्तम मदन्यम जगदीश्वरः
क्वासौ यदद स सववत्र कस्मात्सस्तम्भे न दृश्यते || ०७०८०१३||
समऽहं ववकत्िमान्य सिरः कायाद्धरासम ते
गमिायेत हरर्त्वाद्य य्ते िर्मीस्ससतम || ०७०८०१४ ||
एवं दणरुक्तैमणवहणरदवयन्रणषा सणतं महाभागवतं महासणरः
मड्गं प्रगृह्यमत्ितततम वरासनात््तम्भं तताडाततबबलः ्वमणस्षिना
|| ०७०८०१५||
Bhagavatham-7-8
GOD IS NO WHERE
Mr Nanda Mohan Shenoy
CISA CAIIB
<5/10>
्तम्भे घट्ियतम दहरण्यकसििम: क्ौ समाचू्वय-
न्नाघू्वज्जगदण्डकण ण्डकण हरम घमर्तवाभूद्रव:
श्रणत्वा यं ककल दैत्यराजहृदये िूवं कदासयश्रणतं
कम्ि: कश्चन सम्ििात चसलतमऽसयम्भमजभूवववषिरात ॥१ ॥
दैत्ये ददक्षण ववसृषिचक्षणवष महासंरस्म्भण् ्तम्भत:
सम्भूतं न मृगात्मकं न मनणजाकारं विण्ते ववभम
ककं ककं भीष्मेतदद्भणतसमतत व्यणद्रान्तधचत्तेऽसणरे
वव्फू ज्जवद्धवलमग्ररममववकसद्वषमाव समाजृम्भिा: ॥२॥
तसत्व्वसव्वघू्वदततरूक्षाक्षं सिाके सर-
प्रमत्कम्िप्रतनकण स्म्बताम्बरमहम जीयात्तवेदं विण:
व्यात्तव्यासतमहादरीसममणमं मड्गमग्रवल्गन्महा-
स्जह्वातनगवमदृश्यमानसणमहादंषरायणगमड्डामरम ॥३॥
छन्दस
अततधृतत-19
वृत्तः
िादूवलववक्रीडड
तम
Raga-
अिाना
Dasaka 25 Sloka 1-3
Mr Nanda Mohan Shenoy
CISA CAIIB
<6/10>
S S S I I S I S I I I S S S I S S I S
्तम्भे घट्ियतम दहरण्यकसििम: क्ौ समाचू्वय-
म स ज स त त S
न्नाघू्वज्जगदण्डकण ण्डकण हरम घमर्तवाभूद्रव:
श्रणत्वा यं ककल दैत्यराजहृदये िूवं कदासयश्रणतं
कम्ि: कश्चन सम्ििात चसलतमऽसयम्भमजभूवववषिरात ॥१ ॥
म - S S S
य: I S S
र: S I S
स -I I S
त: S S I
ज:I S I
भ: S I I
न: I I I
छन्दस
अततधृतत-19
वृत्तः
िादूवलववक्रीडड
तम
Raga-
अिाना
वृत्तः
Mr Nanda Mohan Shenoy
CISA CAIIB
<7/10>
्तम्भे घट्ियतम दहरण्यकसििम: क्ौ समाचू्वय-
न्नाघू्वज्जगदण्डकण ण्डकण हरम घमर्तवाभूद्रव:
श्रणत्वा यं ककल दैत्यराजहृदये िूवं कदासयश्रणतं
कम्ि: कश्चन सम्ििात चसलतमऽसयम्भमजभूवववषिरात ॥१ ॥ Poll D501
्तम्भे7 घट्ियत: दहरण्यकसििम:6 क्ौ 2 समाचू्वयन , आघू्वत
-जगत-अण्ड-कण ण्ड-कण हर: घमर: रव: तव अभूत , िूवं कदावि-अश्रणतं ककल यं
श्रणत्वा , दैत्यराजहृदये 7 कश्चन कम्ि: सम्ििात अम्भमजभू: अवि ववषिरात5 चसलत:
When he was striking at the pillar,in the ear of Hiranyakashipu splitting the ears,your ear
splitting sound(making everything inside the vessel of Brahmaanda tremble).
That sound which was never earlier heard , hearing which ,in the heart of king of the
asuras an indescribable trembling arose, even Brahma was shaken from the throne.
Sloka 1
Mr Nanda Mohan Shenoy
CISA CAIIB
<8/10>
दैत्ये ददक्षण ववसृषिचक्षणवष महासंरस्म्भण् ्तम्भत:
सम्भूतं न मृगात्मकं न मनणजाकारं विण्ते ववभम
ककं ककं भीष्मेतदद्भणतसमतत व्यणद्रान्तधचत्तेऽसणरे
वव्फू ज्जवद्धवलमग्ररममववकसद्वषमाव समाजृम्भिा: ॥२॥
1. महासंरस्म्भण् 7 दैत्ये7 ददक्षण ववसृषिचक्षणवष,
2. ववभम8 न मृगात्मकं न मनणजाकारं ते विण: ्तम्भत:5 सम्भूतं
3. व्यणद्रान्त-धचत्ते7 असणरे7 भीष्म अद्भणतम एतत ककं ककं इतत
4. वव्फू जवत-धवल-उग्र-रमम(expanding-White –Sharp-hair-) ववकसत-वषमाव(shining body)
समाजृम्भिा:
1. When the asura in great excitement , with his eyes rolling all around(was looking),
2.Oh Sarvavyapin, your body (which was neither man nor animal) appeared from the
pillar
3.When the Asura was thinking (who was in an agitated state of mind) “What is this
which is fearful and wonderful”
4.Your shining body having expanding –white sharp hairs grew took a big yawn
Sloka 2
Mr Nanda Mohan Shenoy
CISA CAIIB
<9/10>
तदैव तस््मस्न्ननदमऽततभीष्म बभूव येनाण्डकिाहम्फण ित
यं वै ्वधधषण्यमिगतं त्वजादयः श्रणत्वा ्वधामात्ययमङ्ग मेतनरे ||16||
स ववक्रमन्िणत्रवधेससणरमजसा तनिम्य तनह्रावदमिूववमद्भणतम
अन्तःसभायां न ददिव तत्िदं ववतत्रसणयेन सणराररयूििाः|| 17||
सत्यं ववधातणं तनजभृत्यभावषतं व्यास्सतं च भूतेषवणमलेषण चात्मनः
अदृश्यतात्यद्भणतरूिमणद्वहन््तम्भे सभायां न मृगं न मानणषम || 18 ||
स सत्त्वमेनं िररतम वविश्यन््तम्भ्य मध्यादनणतनस्जवहानम |
नायं मृगम नावि नरम ववधचत्रमहम ककमेतन्नृमृगेन्द्ररूिम || 19 ||
मीमांसमान्य समणस्त्ितमऽग्रतम नृससंहरूि्तदलं भयानकम
प्रतसतचामीकरचण्डलमचनं ्फण रत्सिाके िरजृस्म्भताननम || 20||
करालदंषरं करवालचञ्चल क्षणरान्तस्जह्वं रणकण िीमणममल्ब्म
्तब्धमध्ववक्ं धगररकन्दराद्भणत व्यात्ता्यनासं हनणभेदभीष्म||21||
Bhagavatham-7-8
Mr Nanda Mohan Shenoy
CISA CAIIB
<10/10>
तसत्व्वसव्वघू्वदततरूक्षाक्षं सिाके सर-
प्रमत्कम्िप्रतनकण स्म्बताम्बरमहम जीयात्तवेदं विण:
व्यात्तव्यासतमहादरीसममणमं मड्गमग्रवल्गन्महा-
स्जह्वातनगवमदृश्यमानसणमहादंषरायणगमड्डामरम ॥३॥
1. तसत-्व्व-सव्व-घू्वत- अतत-रूक्षाक्षं
2. सिाके सर-प्रमत्कम्िप्रतनकण स्म्बताम्बरम
3. व्यात्तव्यासतमहादरीसममणमं
4. मड्ग-उग्र-वल्गन-महा-स्जह्वा-तनगवम- अदृश्यमान-सणमहा-दंषरायणग-
उड्डामरम
अहम तव-इदं विण:1 स्जयात (May this wonderful body of your’s shine)
1. of molten gold in colour rolling and very fierce eyes
2. the mane trembling covering the skies
3. (with an) open wide cave like mouth
4. like the pointed end of a sword, huge and lolling out tongue
revealing a pair of huge molars extremely frightening
Sloka 3
Mr Nanda Mohan Shenoy
CISA CAIIB
<11/10>
Homework (Quiz) D503
No learning is complete without home work.
All Multiple Choice Questions (MCQ)- 8 Questions .Two per Sloka
Registered Participants will get the link through whatsapp once the questions
are ready
.
Unregistered Participants
The link is already posted on the
comments section of todays
YouTube video

More Related Content

What's hot

F30 Mukundamala Part 4
F30 Mukundamala Part 4F30 Mukundamala Part 4
F30 Mukundamala Part 4
Nanda Mohan Shenoy
 
F28-Mukundamala Part-2
F28-Mukundamala Part-2F28-Mukundamala Part-2
F28-Mukundamala Part-2
Nanda Mohan Shenoy
 
VR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-08 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
Narada Bhakti Sutra- Part-2
Narada Bhakti Sutra- Part-2 Narada Bhakti Sutra- Part-2
Narada Bhakti Sutra- Part-2
Nanda Mohan Shenoy
 
F 32-Mukundamala- Part-6
F 32-Mukundamala- Part-6F 32-Mukundamala- Part-6
F 32-Mukundamala- Part-6
Nanda Mohan Shenoy
 
F13 Srikrishna Karnamrutham
F13 Srikrishna KarnamruthamF13 Srikrishna Karnamrutham
F13 Srikrishna Karnamrutham
Nanda Mohan Shenoy
 
F25 samskritham21-
F25 samskritham21-F25 samskritham21-
F25 samskritham21-
Nanda Mohan Shenoy
 
F11 samskritham21
F11 samskritham21F11 samskritham21
F11 samskritham21
Nanda Mohan Shenoy
 
D_21 Samskritham 21
D_21 Samskritham 21D_21 Samskritham 21
D_21 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
F27 Mukundamala- Part-1
F27 Mukundamala- Part-1F27 Mukundamala- Part-1
F27 Mukundamala- Part-1
Nanda Mohan Shenoy
 
F10 Samskritham 21-Chitrakavyam Part-2
F10 Samskritham 21-Chitrakavyam Part-2F10 Samskritham 21-Chitrakavyam Part-2
F10 Samskritham 21-Chitrakavyam Part-2
Nanda Mohan Shenoy
 
F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7
F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7
F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7
Nanda Mohan Shenoy
 
Devi Mahatmyam
Devi Mahatmyam Devi Mahatmyam
Devi Mahatmyam
Nanda Mohan Shenoy
 
Srimadbhagavata parayanam
Srimadbhagavata parayanamSrimadbhagavata parayanam
Srimadbhagavata parayanam
Nanda Mohan Shenoy
 
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
Nanda Mohan Shenoy
 
D7 Narayaneeyam
D7 NarayaneeyamD7 Narayaneeyam
D7 Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
VR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-06 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
F18 Chaitanya Shikshastakam
F18 Chaitanya ShikshastakamF18 Chaitanya Shikshastakam
F18 Chaitanya Shikshastakam
Nanda Mohan Shenoy
 
D_13 Samskritham 21
D_13  Samskritham 21D_13  Samskritham 21
D_13 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
D_19 Samskritham 21
D_19 Samskritham 21D_19 Samskritham 21
D_19 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 

What's hot (20)

F30 Mukundamala Part 4
F30 Mukundamala Part 4F30 Mukundamala Part 4
F30 Mukundamala Part 4
 
F28-Mukundamala Part-2
F28-Mukundamala Part-2F28-Mukundamala Part-2
F28-Mukundamala Part-2
 
VR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-08 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
 
Narada Bhakti Sutra- Part-2
Narada Bhakti Sutra- Part-2 Narada Bhakti Sutra- Part-2
Narada Bhakti Sutra- Part-2
 
F 32-Mukundamala- Part-6
F 32-Mukundamala- Part-6F 32-Mukundamala- Part-6
F 32-Mukundamala- Part-6
 
F13 Srikrishna Karnamrutham
F13 Srikrishna KarnamruthamF13 Srikrishna Karnamrutham
F13 Srikrishna Karnamrutham
 
F25 samskritham21-
F25 samskritham21-F25 samskritham21-
F25 samskritham21-
 
F11 samskritham21
F11 samskritham21F11 samskritham21
F11 samskritham21
 
D_21 Samskritham 21
D_21 Samskritham 21D_21 Samskritham 21
D_21 Samskritham 21
 
F27 Mukundamala- Part-1
F27 Mukundamala- Part-1F27 Mukundamala- Part-1
F27 Mukundamala- Part-1
 
F10 Samskritham 21-Chitrakavyam Part-2
F10 Samskritham 21-Chitrakavyam Part-2F10 Samskritham 21-Chitrakavyam Part-2
F10 Samskritham 21-Chitrakavyam Part-2
 
F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7
F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7
F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7
 
Devi Mahatmyam
Devi Mahatmyam Devi Mahatmyam
Devi Mahatmyam
 
Srimadbhagavata parayanam
Srimadbhagavata parayanamSrimadbhagavata parayanam
Srimadbhagavata parayanam
 
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
 
D7 Narayaneeyam
D7 NarayaneeyamD7 Narayaneeyam
D7 Narayaneeyam
 
VR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-06 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
 
F18 Chaitanya Shikshastakam
F18 Chaitanya ShikshastakamF18 Chaitanya Shikshastakam
F18 Chaitanya Shikshastakam
 
D_13 Samskritham 21
D_13  Samskritham 21D_13  Samskritham 21
D_13 Samskritham 21
 
D_19 Samskritham 21
D_19 Samskritham 21D_19 Samskritham 21
D_19 Samskritham 21
 

Similar to D5 Narayaneeyam

D_20 Samskritham 21
D_20 Samskritham 21D_20 Samskritham 21
D_20 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
VR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-03 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
D09- Samskritham 21
D09- Samskritham 21D09- Samskritham 21
D09- Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
D6 Narayaneeyam
D6 NarayaneeyamD6 Narayaneeyam
D6 Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
F19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
F19 Introduction to Sutra and Bhakti SutraF19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
F19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
Nanda Mohan Shenoy
 
F08 -Vatapuranatastakam
F08 -VatapuranatastakamF08 -Vatapuranatastakam
F08 -Vatapuranatastakam
Nanda Mohan Shenoy
 
D_17 Samskritham 21
D_17 Samskritham 21D_17 Samskritham 21
D_17 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
D_18 Samskritham 21
D_18 Samskritham 21D_18 Samskritham 21
D_18 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
F23 Narada Bhakti Sutra-4
F23 Narada Bhakti Sutra-4 F23 Narada Bhakti Sutra-4
F23 Narada Bhakti Sutra-4
Nanda Mohan Shenoy
 
D06_SVCMahatmyam_v1.pdf
D06_SVCMahatmyam_v1.pdfD06_SVCMahatmyam_v1.pdf
D06_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
F05 Vathapurnathastakam
F05 Vathapurnathastakam F05 Vathapurnathastakam
F05 Vathapurnathastakam
Nanda Mohan Shenoy
 
मानवधर्मशास्त्र अथ मनुस्मृति or Manu smruti
मानवधर्मशास्त्र अथ मनुस्मृति or Manu smruti मानवधर्मशास्त्र अथ मनुस्मृति or Manu smruti
मानवधर्मशास्त्र अथ मनुस्मृति or Manu smruti
Sadanand Patwardhan
 

Similar to D5 Narayaneeyam (12)

D_20 Samskritham 21
D_20 Samskritham 21D_20 Samskritham 21
D_20 Samskritham 21
 
VR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-03 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
 
D09- Samskritham 21
D09- Samskritham 21D09- Samskritham 21
D09- Samskritham 21
 
D6 Narayaneeyam
D6 NarayaneeyamD6 Narayaneeyam
D6 Narayaneeyam
 
F19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
F19 Introduction to Sutra and Bhakti SutraF19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
F19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
 
F08 -Vatapuranatastakam
F08 -VatapuranatastakamF08 -Vatapuranatastakam
F08 -Vatapuranatastakam
 
D_17 Samskritham 21
D_17 Samskritham 21D_17 Samskritham 21
D_17 Samskritham 21
 
D_18 Samskritham 21
D_18 Samskritham 21D_18 Samskritham 21
D_18 Samskritham 21
 
F23 Narada Bhakti Sutra-4
F23 Narada Bhakti Sutra-4 F23 Narada Bhakti Sutra-4
F23 Narada Bhakti Sutra-4
 
D06_SVCMahatmyam_v1.pdf
D06_SVCMahatmyam_v1.pdfD06_SVCMahatmyam_v1.pdf
D06_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
F05 Vathapurnathastakam
F05 Vathapurnathastakam F05 Vathapurnathastakam
F05 Vathapurnathastakam
 
मानवधर्मशास्त्र अथ मनुस्मृति or Manu smruti
मानवधर्मशास्त्र अथ मनुस्मृति or Manu smruti मानवधर्मशास्त्र अथ मनुस्मृति or Manu smruti
मानवधर्मशास्त्र अथ मनुस्मृति or Manu smruti
 

More from Nanda Mohan Shenoy

Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdfSrimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D07_SVCMahatmyam_v1.pdf
D07_SVCMahatmyam_v1.pdfD07_SVCMahatmyam_v1.pdf
D07_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D05_SVCMahatmyam_v1.pdf
D05_SVCMahatmyam_v1.pdfD05_SVCMahatmyam_v1.pdf
D05_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D04_SVCMahatmyam_v1.pdf
D04_SVCMahatmyam_v1.pdfD04_SVCMahatmyam_v1.pdf
D04_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D03_SVCMahatmyam_v1.pdf
D03_SVCMahatmyam_v1.pdfD03_SVCMahatmyam_v1.pdf
D03_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D02_SVCMahatmyam_v1.pdf
D02_SVCMahatmyam_v1.pdfD02_SVCMahatmyam_v1.pdf
D02_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D01_SVCMahatmyam_v1.pdf
D01_SVCMahatmyam_v1.pdfD01_SVCMahatmyam_v1.pdf
D01_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
09_Sundara Kandam_v3.pdf
09_Sundara Kandam_v3.pdf09_Sundara Kandam_v3.pdf
09_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
08_Sundara Kandam_v3.pdf
08_Sundara Kandam_v3.pdf08_Sundara Kandam_v3.pdf
08_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
07_Sundara Kandam_v3.pdf
07_Sundara Kandam_v3.pdf07_Sundara Kandam_v3.pdf
07_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
06_Sundara Kandam_v3.pdf
06_Sundara Kandam_v3.pdf06_Sundara Kandam_v3.pdf
06_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
05_Sundara Kandam_v3.pdf
05_Sundara Kandam_v3.pdf05_Sundara Kandam_v3.pdf
05_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
04_Sundara Kandam_v3.pptx
04_Sundara Kandam_v3.pptx04_Sundara Kandam_v3.pptx
04_Sundara Kandam_v3.pptx
Nanda Mohan Shenoy
 
03_Sundara Kandam-v3.pdf
03_Sundara Kandam-v3.pdf03_Sundara Kandam-v3.pdf
03_Sundara Kandam-v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
02_Sundara Kandam_v3.pdf
02_Sundara Kandam_v3.pdf02_Sundara Kandam_v3.pdf
02_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
01_Sundara Kandam_v3.pdf
01_Sundara Kandam_v3.pdf01_Sundara Kandam_v3.pdf
01_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
CEPAR Conference _20230204.pdf
CEPAR Conference _20230204.pdfCEPAR Conference _20230204.pdf
CEPAR Conference _20230204.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
Digitial Personal Data Bill 2022 feedback
Digitial Personal Data Bill 2022 feedbackDigitial Personal Data Bill 2022 feedback
Digitial Personal Data Bill 2022 feedback
Nanda Mohan Shenoy
 
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptxIS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
Nanda Mohan Shenoy
 

More from Nanda Mohan Shenoy (19)

Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdfSrimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
 
D07_SVCMahatmyam_v1.pdf
D07_SVCMahatmyam_v1.pdfD07_SVCMahatmyam_v1.pdf
D07_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D05_SVCMahatmyam_v1.pdf
D05_SVCMahatmyam_v1.pdfD05_SVCMahatmyam_v1.pdf
D05_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D04_SVCMahatmyam_v1.pdf
D04_SVCMahatmyam_v1.pdfD04_SVCMahatmyam_v1.pdf
D04_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D03_SVCMahatmyam_v1.pdf
D03_SVCMahatmyam_v1.pdfD03_SVCMahatmyam_v1.pdf
D03_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D02_SVCMahatmyam_v1.pdf
D02_SVCMahatmyam_v1.pdfD02_SVCMahatmyam_v1.pdf
D02_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D01_SVCMahatmyam_v1.pdf
D01_SVCMahatmyam_v1.pdfD01_SVCMahatmyam_v1.pdf
D01_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
09_Sundara Kandam_v3.pdf
09_Sundara Kandam_v3.pdf09_Sundara Kandam_v3.pdf
09_Sundara Kandam_v3.pdf
 
08_Sundara Kandam_v3.pdf
08_Sundara Kandam_v3.pdf08_Sundara Kandam_v3.pdf
08_Sundara Kandam_v3.pdf
 
07_Sundara Kandam_v3.pdf
07_Sundara Kandam_v3.pdf07_Sundara Kandam_v3.pdf
07_Sundara Kandam_v3.pdf
 
06_Sundara Kandam_v3.pdf
06_Sundara Kandam_v3.pdf06_Sundara Kandam_v3.pdf
06_Sundara Kandam_v3.pdf
 
05_Sundara Kandam_v3.pdf
05_Sundara Kandam_v3.pdf05_Sundara Kandam_v3.pdf
05_Sundara Kandam_v3.pdf
 
04_Sundara Kandam_v3.pptx
04_Sundara Kandam_v3.pptx04_Sundara Kandam_v3.pptx
04_Sundara Kandam_v3.pptx
 
03_Sundara Kandam-v3.pdf
03_Sundara Kandam-v3.pdf03_Sundara Kandam-v3.pdf
03_Sundara Kandam-v3.pdf
 
02_Sundara Kandam_v3.pdf
02_Sundara Kandam_v3.pdf02_Sundara Kandam_v3.pdf
02_Sundara Kandam_v3.pdf
 
01_Sundara Kandam_v3.pdf
01_Sundara Kandam_v3.pdf01_Sundara Kandam_v3.pdf
01_Sundara Kandam_v3.pdf
 
CEPAR Conference _20230204.pdf
CEPAR Conference _20230204.pdfCEPAR Conference _20230204.pdf
CEPAR Conference _20230204.pdf
 
Digitial Personal Data Bill 2022 feedback
Digitial Personal Data Bill 2022 feedbackDigitial Personal Data Bill 2022 feedback
Digitial Personal Data Bill 2022 feedback
 
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptxIS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
 

D5 Narayaneeyam

 • 1. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <1/10> Narayaneeyam & Narasimha Stuti 5 pm to 6 pm IST Day -5 23-04-2020 उग्रं वीरं महाववष्णं ज्वलन्तं सववतममणमम नृससम्हं भीष्ं भद्रं मृत्यणमृत्यणं नमाम्यहम ॥ Agenda Feedback Dashaka 25 (Sloka 1-3-) Homework
 • 2. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <2/10> वृत्तः सिमररण् Raga- आनन्दभैरवी Sloka 7-10 विता िृण्वन बालप्रकरमणमलं त्वत््तणततिरं रुषान्ध: प्राहैनं कण लहतक क्ते बलसमतत बलं मे वैकण ण्ठ्तव च जगतां चावि स बलं स एव त्रैलमक्यं सकलसमतत धीरमऽयमगदीत ॥९॥ अरे क्वासौ क्वासौ सकलजगदात्मा हररररतत प्रसभन्ते ्म ्तम्भं चसलतकरवालम ददततसणत: अत: िश्चाद्ववष्म न दह वददतणमीिमऽस््म सहसा कृ िात्मन ववश्वात्मन िवनिणरवाससन मृडय माम ॥१०॥
 • 3. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <3/10> श्रीदहरण्यकसििणरुवाच हे दणवववनीत मन्दात्मन्कण लभेदकराधम ्तब्धं मच्छासनमद्वृत्तं नेषये त्वाद्य यमक्षयम ०७-०८-००६ || क्रण द्ध्य य्य कम्िन्ते त्रयम लमकाः सहेश्वराः त्य मेऽभीतवन्मूढ िासनं ककं बलमऽत्यगाः ०७-०८-०० ७|| श्रीप्रह्राद उवाच न के वलं मे भवतश्च राजन्स वै बलं बसलनां चािरेषाम िरेऽवरेऽमी स््िरजङ्गमा ये ब्रह्मादयम येन विं प्र्ीताः || ०७-०८-००८|| स ईश्वरः काल उरुक्रममऽसावमजः सहः सत्त्वबलेस्न्द्रयात्मा स एव ववश्वं िरमः ्विस्क्तसभः सृजत्यवत्यवत्त गण्त्रयेिः || ०७-०८-००९|| जह्यासणरं भावसममं त्वमात्मनः समं मनम धत््व न सस्न्त ववद्ववषः ऋतेऽस्जतादात्मन उत्ििे स््ितात्तद्धध ह्यनन्त्य महत्समहव्म || ०७०८०१|| Bhagavatham-7-8
 • 4. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <4/10> द्यून्िणरा षण्न ववस्जत्य लणम्ितम मन्यन्त एके ्वस्जता ददिम दि स्जतात्मनम ज्ञ्य सम्य देदहनां साधमः ्वममहप्रभवाः कण तः िरे || ०७०८|| श्रीदहरण्यकसििणरुवाच व्यक्तं त्वं मतणवकाममऽसस यमऽततमात्रं ववकत्िसे मणमूषूव्ां दह मन्दात्मन्ननण ्यणवववक्लवा धगरः||०७०८०१२|| य्त्वया मन्दभाग्यमक्तम मदन्यम जगदीश्वरः क्वासौ यदद स सववत्र कस्मात्सस्तम्भे न दृश्यते || ०७०८०१३|| समऽहं ववकत्िमान्य सिरः कायाद्धरासम ते गमिायेत हरर्त्वाद्य य्ते िर्मीस्ससतम || ०७०८०१४ || एवं दणरुक्तैमणवहणरदवयन्रणषा सणतं महाभागवतं महासणरः मड्गं प्रगृह्यमत्ितततम वरासनात््तम्भं तताडाततबबलः ्वमणस्षिना || ०७०८०१५|| Bhagavatham-7-8 GOD IS NO WHERE
 • 5. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <5/10> ्तम्भे घट्ियतम दहरण्यकसििम: क्ौ समाचू्वय- न्नाघू्वज्जगदण्डकण ण्डकण हरम घमर्तवाभूद्रव: श्रणत्वा यं ककल दैत्यराजहृदये िूवं कदासयश्रणतं कम्ि: कश्चन सम्ििात चसलतमऽसयम्भमजभूवववषिरात ॥१ ॥ दैत्ये ददक्षण ववसृषिचक्षणवष महासंरस्म्भण् ्तम्भत: सम्भूतं न मृगात्मकं न मनणजाकारं विण्ते ववभम ककं ककं भीष्मेतदद्भणतसमतत व्यणद्रान्तधचत्तेऽसणरे वव्फू ज्जवद्धवलमग्ररममववकसद्वषमाव समाजृम्भिा: ॥२॥ तसत्व्वसव्वघू्वदततरूक्षाक्षं सिाके सर- प्रमत्कम्िप्रतनकण स्म्बताम्बरमहम जीयात्तवेदं विण: व्यात्तव्यासतमहादरीसममणमं मड्गमग्रवल्गन्महा- स्जह्वातनगवमदृश्यमानसणमहादंषरायणगमड्डामरम ॥३॥ छन्दस अततधृतत-19 वृत्तः िादूवलववक्रीडड तम Raga- अिाना Dasaka 25 Sloka 1-3
 • 6. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <6/10> S S S I I S I S I I I S S S I S S I S ्तम्भे घट्ियतम दहरण्यकसििम: क्ौ समाचू्वय- म स ज स त त S न्नाघू्वज्जगदण्डकण ण्डकण हरम घमर्तवाभूद्रव: श्रणत्वा यं ककल दैत्यराजहृदये िूवं कदासयश्रणतं कम्ि: कश्चन सम्ििात चसलतमऽसयम्भमजभूवववषिरात ॥१ ॥ म - S S S य: I S S र: S I S स -I I S त: S S I ज:I S I भ: S I I न: I I I छन्दस अततधृतत-19 वृत्तः िादूवलववक्रीडड तम Raga- अिाना वृत्तः
 • 7. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <7/10> ्तम्भे घट्ियतम दहरण्यकसििम: क्ौ समाचू्वय- न्नाघू्वज्जगदण्डकण ण्डकण हरम घमर्तवाभूद्रव: श्रणत्वा यं ककल दैत्यराजहृदये िूवं कदासयश्रणतं कम्ि: कश्चन सम्ििात चसलतमऽसयम्भमजभूवववषिरात ॥१ ॥ Poll D501 ्तम्भे7 घट्ियत: दहरण्यकसििम:6 क्ौ 2 समाचू्वयन , आघू्वत -जगत-अण्ड-कण ण्ड-कण हर: घमर: रव: तव अभूत , िूवं कदावि-अश्रणतं ककल यं श्रणत्वा , दैत्यराजहृदये 7 कश्चन कम्ि: सम्ििात अम्भमजभू: अवि ववषिरात5 चसलत: When he was striking at the pillar,in the ear of Hiranyakashipu splitting the ears,your ear splitting sound(making everything inside the vessel of Brahmaanda tremble). That sound which was never earlier heard , hearing which ,in the heart of king of the asuras an indescribable trembling arose, even Brahma was shaken from the throne. Sloka 1
 • 8. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <8/10> दैत्ये ददक्षण ववसृषिचक्षणवष महासंरस्म्भण् ्तम्भत: सम्भूतं न मृगात्मकं न मनणजाकारं विण्ते ववभम ककं ककं भीष्मेतदद्भणतसमतत व्यणद्रान्तधचत्तेऽसणरे वव्फू ज्जवद्धवलमग्ररममववकसद्वषमाव समाजृम्भिा: ॥२॥ 1. महासंरस्म्भण् 7 दैत्ये7 ददक्षण ववसृषिचक्षणवष, 2. ववभम8 न मृगात्मकं न मनणजाकारं ते विण: ्तम्भत:5 सम्भूतं 3. व्यणद्रान्त-धचत्ते7 असणरे7 भीष्म अद्भणतम एतत ककं ककं इतत 4. वव्फू जवत-धवल-उग्र-रमम(expanding-White –Sharp-hair-) ववकसत-वषमाव(shining body) समाजृम्भिा: 1. When the asura in great excitement , with his eyes rolling all around(was looking), 2.Oh Sarvavyapin, your body (which was neither man nor animal) appeared from the pillar 3.When the Asura was thinking (who was in an agitated state of mind) “What is this which is fearful and wonderful” 4.Your shining body having expanding –white sharp hairs grew took a big yawn Sloka 2
 • 9. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <9/10> तदैव तस््मस्न्ननदमऽततभीष्म बभूव येनाण्डकिाहम्फण ित यं वै ्वधधषण्यमिगतं त्वजादयः श्रणत्वा ्वधामात्ययमङ्ग मेतनरे ||16|| स ववक्रमन्िणत्रवधेससणरमजसा तनिम्य तनह्रावदमिूववमद्भणतम अन्तःसभायां न ददिव तत्िदं ववतत्रसणयेन सणराररयूििाः|| 17|| सत्यं ववधातणं तनजभृत्यभावषतं व्यास्सतं च भूतेषवणमलेषण चात्मनः अदृश्यतात्यद्भणतरूिमणद्वहन््तम्भे सभायां न मृगं न मानणषम || 18 || स सत्त्वमेनं िररतम वविश्यन््तम्भ्य मध्यादनणतनस्जवहानम | नायं मृगम नावि नरम ववधचत्रमहम ककमेतन्नृमृगेन्द्ररूिम || 19 || मीमांसमान्य समणस्त्ितमऽग्रतम नृससंहरूि्तदलं भयानकम प्रतसतचामीकरचण्डलमचनं ्फण रत्सिाके िरजृस्म्भताननम || 20|| करालदंषरं करवालचञ्चल क्षणरान्तस्जह्वं रणकण िीमणममल्ब्म ्तब्धमध्ववक्ं धगररकन्दराद्भणत व्यात्ता्यनासं हनणभेदभीष्म||21|| Bhagavatham-7-8
 • 10. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <10/10> तसत्व्वसव्वघू्वदततरूक्षाक्षं सिाके सर- प्रमत्कम्िप्रतनकण स्म्बताम्बरमहम जीयात्तवेदं विण: व्यात्तव्यासतमहादरीसममणमं मड्गमग्रवल्गन्महा- स्जह्वातनगवमदृश्यमानसणमहादंषरायणगमड्डामरम ॥३॥ 1. तसत-्व्व-सव्व-घू्वत- अतत-रूक्षाक्षं 2. सिाके सर-प्रमत्कम्िप्रतनकण स्म्बताम्बरम 3. व्यात्तव्यासतमहादरीसममणमं 4. मड्ग-उग्र-वल्गन-महा-स्जह्वा-तनगवम- अदृश्यमान-सणमहा-दंषरायणग- उड्डामरम अहम तव-इदं विण:1 स्जयात (May this wonderful body of your’s shine) 1. of molten gold in colour rolling and very fierce eyes 2. the mane trembling covering the skies 3. (with an) open wide cave like mouth 4. like the pointed end of a sword, huge and lolling out tongue revealing a pair of huge molars extremely frightening Sloka 3
 • 11. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <11/10> Homework (Quiz) D503 No learning is complete without home work. All Multiple Choice Questions (MCQ)- 8 Questions .Two per Sloka Registered Participants will get the link through whatsapp once the questions are ready . Unregistered Participants The link is already posted on the comments section of todays YouTube video

Editor's Notes

 1. सम्पपात like baboov
 2. समाजृम्भथा: lang mmadhyama eka vachanam –kouutvaya- iduga janbayi