SlideShare a Scribd company logo
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
0
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------oOo------------
DỰ ÁN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SẢN XUẤT NÔNG SẢN CHẤT
LƯỢNG CAO KẾT HỢP VỚI DU LỊCH SINH THÁI
ECOGARDEN THÁI DƯƠNG
(LẬP NGÀY 25 THÁNG 07 NĂM 2018)
Địa điểm thực hiện dự án: Khu ụ Pháo, thôn Phúc Cầu, Xã Thụy Hương, Huyện
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
CHỦ DỰ ÁN:
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM THÁI DƯƠNG
THAI DUONG FOOD PROCESSING COMPANY (YAMADA CO., LTD)
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT: 71,640 M2
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
1
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
MỤC LỤC
MỤC LỤC BẢNG .......................................................................................................................................4
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU ...............................................................................................................................5
I. Giới thiệu về chủ đầu tư. ................................................................................................................5
II. Mô tả sơ bộ về dự án...................................................................................................................6
III. Điều kiện tự nhiên của huyện Chương Mỹ ...............................................................................6
1. Hiện trạng hạ tầng kinh tế xã hội huyện Chương Mỹ ...............................................................6
2. Đặc điểm tình hình cơ bản của xã Thụy Hương ......................................................................11
IV. Sự cần thiết xây dựng dự án.....................................................................................................11
V. Căn cứ pháp lý...............................................................................................................................13
VI. Mục tiêu đầu tư .........................................................................................................................14
1. Mục tiêu chung: .........................................................................................................................14
2. Mục tiêu cụ thể:..........................................................................................................................14
CHƯƠNG III. NỘI DUNG ĐẦU TƯ......................................................................................................15
I. Hình thức và nguồn vốn đầu tư:..................................................................................................15
1. Hình thức đầu tư........................................................................................................................15
2. Nguồn vốn đầu tư.......................................................................................................................16
II. Vị trí địa lý.................................................................................................................................16
1. Ranh giới, quy mô khu đất nghiên cứu lập dự án:...................................................................16
2. Điều kiện tự nhiên của Khu Ụ Pháo:........................................................................................16
3. Quy mô sử dụng đất:..................................................................................................................17
II. Hiện trạng ..................................................................................................................................17
1. Hiện trạng sử dụng đất của dự án cũ: ......................................................................................17
2. Hiện trạng công trình kiến trúc.................................................................................................17
3. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật .......................................................................................18
4. Nhận xét chung..........................................................................................................................18
III. Nội dung và quy mô đầu tư ......................................................................................................18
1. Hình thức đầu tư xây dựng........................................................................................................18
2. Quy mô đầu tư:...........................................................................................................................18
3. Phân khu chức năng:.................................................................................................................19
4. Nhu cầu sử dụng đất..................................................................................................................20
5. Phân tích yếu tố đất đầu vào của dự án ....................................................................................23
CHƯƠNG IV. CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN...................................................................24
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
2
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
I. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng.....................24
II. Phương án tổng thể chính sách đền bù ...................................................................................24
III. Phương án kinh doanh..............................................................................................................24
1. Công suất dự kiến: tính trung bình trong 1 năm cho 49 năm .................................................24
2. Kế hoạch khai thác sử dụng:........................................................................................................25
2.1. Giải pháp công nghệ cao sử dụng trong sản xuất sản phẩm nông nghiệp..........................25
2.2. Dịch vụ khu du lịch sinh thái học đường Ecogarden Thái Dương .....................................26
IV. Các phương án tổ chức thực hiện............................................................................................28
1. Hệ thống tổ chức quản lý: .........................................................................................................28
2. Tổ chức quản lý và điều hành. ..................................................................................................29
3. Tuyển chọn lao động..................................................................................................................29
4. Tổ chức hội thảo, báo cáo định kỳ hàng năm...........................................................................30
V. Các giải pháp thực hiện dự án .....................................................................................................30
1. Hệ thống tiêu chuẩn áp dụng ....................................................................................................30
2. Giải pháp thiết kế quy hoạch và kiến trúc công trình: .............................................................33
CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG - GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ
.....................................................................................................................................................................37
I. Đánh giá tác động môi trường. ....................................................................................................37
1. Giới thiệu chung: .......................................................................................................................37
2. Căn cứ pháp lý............................................................................................................................38
II. Tác động của dự án với môi trường ........................................................................................39
1. Tác động trong giai đoạn thi công dự án:.................................................................................39
2. Tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án:.......................................................................39
III. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường....................................40
1. Giảm thiểu lượng chất thải........................................................................................................40
2. Thu gom và xử lý chất thải:.......................................................................................................41
3. Chất thải rắn: .............................................................................................................................41
4. Chất thải khí:..............................................................................................................................41
5. Tiếng ồn:.....................................................................................................................................42
6. Bụi và khói: ................................................................................................................................42
IV. Kết luận......................................................................................................................................42
CHƯƠNG VI: KHÁI TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN..............................................................43
I. Khái toán tổng mức đầu tư........................................................... Error! Bookmark not defined.
1. Căn cứ lập tổng mức đầu tư ...................................................... Error! Bookmark not defined.
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
3
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
2. Nội dung tổng mức đầu tư......................................................... Error! Bookmark not defined.
II. Nguồn vốn thực hiện dự án ...................................................... Error! Bookmark not defined.
1. Tiến độ thực hiện dự án............................................................. Error! Bookmark not defined.
2. Nguồn vốn thực hiện dự án (Đvt: 1,000vnđ) ............................ Error! Bookmark not defined.
3. Phương án hoàn lãi vay và vốn vay........................................... Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG VII: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI...............................43
I. Phân tích tài chính ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
1. Giả định về doanh thu............................................................... Error! Bookmark not defined.
2. Giả định về chi phí .................................................................... Error! Bookmark not defined.
II. Phân tích hiệu quả kinh tế của dự án...................................... Error! Bookmark not defined.
1. Doanh thu dự án ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
2. Chi phí dự án.............................................................................. Error! Bookmark not defined.
3. Báo cáo thu nhập dự trù............................................................ Error! Bookmark not defined.
4. Khả năng trả nợ ......................................................................... Error! Bookmark not defined.
III. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội........................................... Error! Bookmark not defined.
1. Hiệu quả kinh tế......................................................................... Error! Bookmark not defined.
2. Hiệu quả xã hội.......................................................................... Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG VII. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT ...................................................................43
I. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất theo quy
định của pháp luật: ............................................................................... Error! Bookmark not defined.
II. Kết luận...................................................................................... Error! Bookmark not defined.
III. Kiến nghị và đề xuất ................................................................. Error! Bookmark not defined.
PHỤ LỤC................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
4
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
MỤC LỤC BẢNG
Bảng 1: Mặt bằng sử dụng đất của dự án cũ.......................................................................................17
Bảng 2: Tỷ lệ nhu cầu sử dụng đất của từng hạng mục của dự án mới..............................................21
Bảng 3: Nhu cầu sử dụng đất tổng quát đối của dự án mới................................................................23
Bảng 4: Chi phí đầu tư xây dựng........................................................Error! Bookmark not defined.
Bảng 5: Chi phí đầu tư máy móc thiết bị............................................Error! Bookmark not defined.
Bảng 6: Tổng mức đầu tư ...................................................................Error! Bookmark not defined.
Bảng 7: Dự tính doanh thu sản phẩm Gạo chất lượng cao, và Phân bón cao cấp ...Error! Bookmark
not defined.
Bảng 8: Dự tính doanh thu cây ăn quả ...............................................Error! Bookmark not defined.
Bảng 9: Dự tính doanh thu dịch vụ tham quan...................................Error! Bookmark not defined.
Bảng 10: Chi phí lương nhân viên trong 5 năm đầu...........................Error! Bookmark not defined.
Bảng 11: Chi phí khấu hao .................................................................Error! Bookmark not defined.
Bảng 12: Chi phí nguyên liệu đầu vào, chi phí sản xuất Gạo, Phân bón, và cây ăn quả............ Error!
Bookmark not defined.
Bảng 13: Chi phí nguyên liệu đầu vào tại khu du lịch sinh thái học đường..... Error! Bookmark not
defined.
Bảng 14: Chi phí khác ........................................................................Error! Bookmark not defined.
Bảng 15: Tổng doanh thu dự án .........................................................Error! Bookmark not defined.
Bảng 16: Tổng chi phí dự án ..............................................................Error! Bookmark not defined.
Bảng 17: Báo cáo thu nhập dự trừ từ 2018-2028 ...............................Error! Bookmark not defined.
Bảng 18: Khả năng trả nợ cho ngân hàng...........................................Error! Bookmark not defined.
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
5
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU
I. Giới thiệu về chủ đầu tư.
1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Chế Biến Lương Thực Thực Phẩm Thái Dương
- Mã số thuế: 0100792581
- Đại diện pháp lý: Bà Phạm Thị Kim Oanh – Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ: số 263, tổ 17, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Đồng chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Dịch Vụ Nông Sản Thái Dương
- Mã số thuế: 0105838222
- Đại diện pháp lý: Bà Lê Kim Ngân – Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ: Số 2, ngõ 393, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hai Bà Trưng, thành phố
Hà Nội
2. Tổng quan về công ty:
- Công ty TNHH CBLTTP Thái Dương được thành lập từ ngày 28 tháng 9 năm 1998 do sở Kế
hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp.
- Tổng số vốn đăng ký ban đầu: 300 triệu đồng.
- Công ty đăng ký mở rộng ngành nghề, tăng vốn và được cấp lại giấy phép thành lập công ty,
giấy đăng ký kinh doanh ngày 04 tháng 11 năm 2004.
- Tổng số vốn bổ xung: 2tỷ đồng.
- Công ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất DVNS Thái Dương được thành lập từ ngày 27 tháng
3 năm 2012
- Sản phẩm chính do hai công ty sản xuất:
 Lúa, gạo chất lượng cao. Các sản phẩm gạo và rau được cung cấp cho thị trường Hà
Nội, tp. Hồ chí Minh và xuất khẩu;
 Quả an toàn, chất lượng cao.
 Phân bón lá, phân bón vi sinh, vi lượng an toàn phục vụ cho sản xuất nông sản an toàn
và sạch;
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
6
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
- Doanh số sản xuất kinh doanh của công ty tăng đều từ năm 2004 đến nay, bình quân đạt
10%/năm. Tổng doanh số sản xuất kinh doanh năm 2017 của hai công ty đạt khoảng 24 tỷ
đồng, dự kiến năm 2019 sẽ đạt 28 tỷ.
II. Mô tả sơ bộ về dự án
- Tên dự án: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SẢN XUẤT NÔNG SẢN CHẤT LƯỢNG CAO KẾT
HỢP VỚI DU LỊCH SINH THÁI ECOGARDEN THÁI DƯƠNG
- Địa điểm thực hiện dự án: thôn Phúc Cầu, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà
Nội.
- Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.
- Tổng mức đầu tư: 28,381,607,000 đồng. Trong đó:
 Vốn tự có: 14.381.607.000 đồng
 Vốn huy đông: 14.000.000.000 đồng
III. Điều kiện tự nhiên của huyện Chương Mỹ
1. Hiện trạng hạ tầng kinh tế xã hội huyện Chương Mỹ
1.1. Điều kiện tự nhiên
Huyện Chương Mỹ nằm ở phía Tây Nam thủ đô Hà Nội, cách trung tâm thành phố Hà Nội
20km; phía đông giáp huyện Thanh Oai, phía Tây Bắc giáp quận Hà Đông và huyện Quốc Oai,
phía chính Nam giáp huyện Mỹ Đức, phía Đông Nam giáp huyện Ứng Hòa, phía Tây và Tây Nam
giáp huyện Lương Sơn của tỉnh Hòa Bình.
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
7
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Hình 2.1: Bản đồ hành chính huyện Chương Mỹ
Huyện Chương Mỹ nằm trong vùng quy hoạch phát triển hành lang của thủ đô Hà Nội về phía
Tây, ở giữa chuỗi đô thị Miếu Môn - Xuân Mai - Hòa Lạc - Sơn Tây. Trên địa bàn có đường Quốc
lộ 6A, 21A và đường 80 chạy 36 qua nối liền huyện với tỉnh Hòa Bình, Hà Nội và các huyện khác
trong tỉnh. Chương Mỹ nằm trong quy hoạch chuỗi đô thị Miếu Môn - Xuân Mai - Sơn Tây, nằm
giữa tam giác du lịch Hà Nội - Ba Vì - Chùa Hương. Với vị trí địa lý trên đã tạo cho huyện Chương
Mỹ một tiềm năng lớn để phát triển kinh tế và xã hội
1.2. Đặc điểm địa hình
Đặc điểm địa hình huyện Chương Mỹ khá đa dạng, độ cao giảm dần từ Tây Bắc xuống Đông
Nam, vừa có đặc trưng của vùng đồng bằng châu thổ, vừa có đặc trưng của vùng bán sơn địa nằm
xen kẽ lẫn nhau. Sông Đáy chảy ở phía Đông của huyện suốt cả chiều Bắc Nam. Huyện cũng là
nơi các con suối tập trung dồn về nên thường xuyên xảy ra lũ lụt. Với những điều kiện thuận lợi
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
8
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
do thiên nhiên ban tặng, Chương Mỹ đã được biết đến như một vựa lúa, thực phẩm của tỉnh Hà
Tây cũ và đang mở ra những điều kiện cho phát triển du lịch dịch vụ.
Địa hình của huyện được chia làm 3 vùng rõ rệt: Vùng Đồi gò, vùng “Núi sót” và vùng Đồng
bằng với hệ thống sông Bùi - sông Tích phía Tây, sông Đáy bao bọc phía Đông huyện đã tạo tiền
đề cho sự phát triển nông nghiệp trồng lúa nước ở vùng này từ rất sớm. Đồng thời kết hợp với hệ
thống đồi núi, sông hồ, đồng ruộng tạo nên những cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, thơ mộng và đầy
ắp những huyền thoại: Quần thể di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh thuộc các xã Phụng
Châu, Tiên Phương, Ngọc Hoà, Hoàng Văn Thụ, Thủy Xuân Tiên… dải núi rừng và hồ phía Tây
của huyện vừa là cảnh quan đẹp vừa là tuyến phòng thủ tự nhiên vững chắc về phía Tây Nam của
Thủ đô.
1.3. Đặc điểm khí hậu
Huyện Chương Mỹ nằm trong vùng đồng bằng Sông Hồng, chịu ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới
gió mùa, thời tiết hình thành hai mùa rõ rệt:
- Mùa mưa (từ tháng 4 đến tháng 10): nóng ẩm và mưa nhiều.
- Mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau): khô, lạnh, ít mưa.
Với đặc điểm khí hậu trên, huyện Chương Mỹ có điều kiện để phát triển nhiều loại cây trồng,
vật nuôi khác nhau để phát triển nền kinh tế nông nghiệp đa dạng, có điều kiện phát triển du lịch
sinh thái. Tuy nhiên ở phía Tây của huyện thường thiếu nước vào mùa khô, ngược lại khi có mưa
lớn những vùng ruộng trũng thường bị úng lụt. Nếu lượng mưa trên 200mm kéo dài sẽ bị úng lụt
cục bộ nhiều khu vực, gây khó khăn cho quá trình sản xuất nông nghiệp. Đây cũng là hạn chế lớn
nhất của huyện Chương Mỹ trong việc thủy lợi hóa và thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp
trong và ngoài nước.
1.4. Điều kiện thuỷ văn
Có Sông Bùi chảy qua 13 xã trong huyện, sông Đáy chảy qua 9 xã. Hai con sông này bao bọc
từ phía Đông Bắc đến Tây Nam tạo nên nguồn nước tưới dồi dào cho nông nghiệp.
Ngoài hai con sông trên, Chương Mỹ có sông Tích; hệ thống hồ nằm ở khu vực đồi gò phía
Tây đường Hồ Chí Minh với trữ lượng khoảng 17 triệu khối là nguồn nước tưới chính cho các xã
Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, Hữu Văn, Mỹ Lương, Trần Phú, Đồng Lạc. Các
xã khác đều có hệ thống ao hồ, đầm, kênh, rạch có thể cung cấp nước cho ngành trồng trọt và nuôi
trồng thủy sản. Một số có mặt nước lớn như hồ Hạnh Tiên (Tân Tiến), hồ Hải Vân (Đại Yên),
Vực Ninh, hồ Phương Bản (Phông Châu)...
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
9
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Bên cạnh nguồn nước mặt, huyện Chương Mỹ còn có nguồn nước mưa và nước ngầm khá
phong phú để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.
1.5. Tài nguyên khoáng sản
Huyện Chương Mỹ là vùng đất cổ, hình thành và phát triển sớm trong lịch sử nước ta. Các
nguồn tài nguyên góp phần phát triển sinh thái, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển du lịch.
Chương Mỹ có nguồn núi đá để sản xuất vật liệu xây dựng cho giao thông và đá ốp lát phục vụ
trang trí, xuất khẩu. Ngoài ra còn có cao lanh ở Xuân Mai, than bùn ở Phụng Châu... đất làm gạch
công nghiệp.
Khoáng sản có trữ lượng để khai thác là đá vụi, sét, cát, than bùn, trong đó tại khu vực núi
Thoong (Tân Tiến, Nam Phương Tiến) có loại đá vân đẹp có thể sản xuất đá xẻ trang trí, tại khu
vực Tử Trầm Sơn có đá vôi độ tinh khiết cao có thể dùng sản xuất sản phẩm mỹ nghệ và CaCO3
(bột nhẹ) dùng cho ngành công nghiệp cao su, NaHCO3 (thuốc muối) dùng cho ngành y tế.
1.6. Đặc điểm giao thông
Trên địa bàn có các tuyến đường quan trọng chạy qua: Tuyến đường 419 nối liền các xã và
các huyện; quốc lộ 6 với chiều dài 18km và đường Hồ Chí Minh với chiều dài 16,5km giúp cho
Chương Mỹ trở thành đầu mối và cầu nối giao thương quan trọng giữa Thủ Đô với các tỉnh thành
đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh vùng Tây Bắc; giữa Hà Nội với các tỉnh thành phía Nam. Trong
quy hoạch phát triển KT-XH của Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 đã được
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Chương Mỹ nằm trong vành đai xanh phát triển của Thủ đô với
Khu đô thị vệ tinh Xuân Mai, thị trấn sinh thái Chúc Sơn (nằm trong chùm đô thị vệ tinh và thị
trấn sinh thái của Thủ đô).
1.7. Kinh tế - xã hội (Năm 2015)
1.7.1. Kinh tế
Tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010: Kế hoạch 15.447 tỷ đồng, ước thực hiện 14.890
tỷ đồng đạt 96,4 % so với kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng bình quân kế hoạch 12,9%, ước thực hiện
12,1%. Chia ra:
- Ngành Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng cơ bản: Kế hoạch 9.070 tỷ đồng, ước
thực hiện 8.610 tỷ đồng đạt 94,9% so với kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng bình quân kế hoạch
14,5%, ước thực hiện 13,4%.
- Ngành Thương mại - Dịch vụ: Kế hoạch 3.318 tỷ đồng, ước thực hiện 3.050 tỷ đồng đạt 91,9%
so với kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng bình quân kế hoạch 20,3%, ước thực hiện 18,4%.
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
10
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
- Ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản: Kế hoạch 3.059 tỷ đồng, ước thực hiện 3.230
tỷ đồng đạt 105,6 % so KH. Tốc độ tăng trưởng bình quân KH: 4,1%, ước thực hiện 5,2%.
- Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp: Kế hoạch 58 - 21,5 - 20,5; ước thực
hiện 56,6 -19 - 24,4.
- Thu nhập bình quân đầu người/năm: Kế hoạch 18,4 triệu đồng, ước thực hiện 25,3 triệu đồng
đạt 137,5% so với kế hoạch.
1.7.2. Xã hội
- Về Chương trình xây dựng nông thôn mới:
Các xã đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án và Đồ án quy hoạch xây dựng
nông thôn mới, đã có 18 xã tổ chức Lễ công bố quy hoạch và phát động phong trào toàn dân chung
sức xây dựng nông thôn mới. Kết quả đạt được theo bộ tiêu chí quốc gia trên toàn huyện: Số xã
đạt 19/19 tiêu chí: 01 xã (Thuỵ Hương);số xã đạt và cơ bản đạt 16-17 tiêu chí: 03 xã;số xã đạt và
cơ bản đạt 13-15 tiêu chí: 05 xã;số xã đạt và cơ bản đạt 10-12 tiêu chí: 19 xã;số xã đạt và cơ bản
đạt 9 tiêu chí: 02 xã.Phấn đấu đến năm 2015 có 17 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới; số
còn lại đến năm 2020.
- Về công tác dồn điền đổi thửa:
Tổng diện tích đã dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện: Trong tổng số 29 xã, thị trấn thực hiện
dồn điền đổi thửa, kết quả thực hiện được diện tích là 7.947,09 ha, đạt 198,6% so với kế hoạch
thành phố giao. Trên địa bàn huyện có 27 xã, thị trấn làm giao thông thủy lợi nội đồng đã hoàn
thành cơ bản khối lượng đào đắp. Tổng khối lượng đào đắp thực hiện là 4.151.504,7m3.Tiếp tục
chỉ đạo các xã còn lại thực hiện xong diện tích cần phải thực hiện dồn điền đổi thửa; phấn đấu
thực hiện đến hết năm 2013 tổng diện tích dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyệnlà: 10.500 ha đạt
100% diện tích phải DĐĐT.
Với quan điểm phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với phát triển văn hóa
xã hội. Trong những năm qua, huyện đã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư các công trình
phục vụ dân sinh như: Trường học, bệnh viện, trạm y tế, nhà văn hóa, đường giao thông, dự án di
tích lịch sử, dự án môi trường… với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Đến nay
100% số xã, thị trấn có hệ thống Đài Truyền thanh và điểm Bưu điện văn hóa xã. Toàn huyện có
31,5% số làng được công nhận danh hiệu làng văn hóa; 35,5% cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn
hóa và 80,6% số hộ được công nhận gia đình văn hóa.
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
11
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Hầu hết hệ thống y tế được đầu tư, nâng cấp và xây dựng từ huyện đến cơ sở. Hiện nay có
32/32 xã, thị trấn có bác sỹ, nhiều trạm y tế được xây dựng nhà 2 tầng, 100% các trạm y tế đạt
chuẩn tiêu chi quốc gia về y tế xã; trong đó có 10 trạm y tế đạt chuẩn tiêu chí quốc gia giai đoạn
II. Các chương trình y tế quốc gia được thực hiện tốt. Sự nghiệp giáo dục được coi trọng, 100%
số xã, thị trấn có trường học kiên cố, có 41 trường đạt chuẩn Quốc gia, huyện tiếp tục chương
trình phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, xóa mù chữ và phổ cập THCS. Hàng năm có hàng trăm học
sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh (thành phố) và thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng.
2. Đặc điểm tình hình cơ bản của xã Thụy Hương
Xã Thụy Hương thuộc vùng bãi ven sông Đáy của huyện Chương Mỹ. Với tổng diện tích đất
tự nhiên 519,39ha, trong đó đất nông nghiệp là 396,69 ha chiếm 76,4% tổng diện tích đất tự nhiên
Trong cơ cấu đất nông nghiệp đất trồng cây lâu năm 3,49 ha, đất vườn tạp 35,46 hd chiếm
8,9%, đất mặt nước nuôi trồng thủy sản 5,38 ha chiếm 1,4%
Trong diện tích đất trồng cây hàng năm, đất chuyên trồng màu và cây công nghiệp ngắn ngày
là 92,8 ha, còn lại là đất lúa
Bình quân thu nhập tính theo đầu người đạt 4,19 triệu/người/năm. Từ tình hình thực tế trên
cho thấy xã Thụy Hương là xã có diện tích canh tác bình quân/đầu người thấp, chủ yếu sống vào
nghề nông, ngân sách địa phương và sự đóng góp của nhân dân còn hạn chế. Sự đầu tư của huyện
- tỉnh - trung ương và các tổ chức trong và ngoài nước chưa có. Do vậy tình hình kinh tế chung
của xã còn nhiều khó khăn.
IV. Sự cần thiết xây dựng dự án.
Trong bối cảnh kinh tế ngày càng phát triển, hàng Trung Quốc chất lượng thấp, hàng giả đang
tràn lan trên thị trường, thì nhu cầu sử dụng nông sản sạch, chất lượng cao của người dân là vô
cùng cao. Vì vậy, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông sản sạch, người
Việt Nam, dùng hàng Việt Nam đang là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.
Là thủ đô của đất nước, Hà Nội luôn tiên phong trong việc triển khai thực hiện chương trình phát
triển các khu sản xuất nông sản chất lượng cao để phục vụ cho người dân với những hình thức,
quy mô và kết quả hoạt động đạt được ở nhiều mức độ khác nhau.
Nhận biết được sự cấp thiết trên, từ năm 2004 đến nay, dự án “Đầu tư sản xuất nông sản chất
lượng cao phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu” tại khu Ụ Pháo, thôn Phúc Cầu, xã Thụy
Hương, huyện Chương Mỹ do công ty TNHH Chế Biến Lương Thực Thực Phẩm Thái Dương
làm chủ đầu tư đã có những thành công cơ bản trong việc xây dựng khu sản xuất Nông nghiệp
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
12
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
công nghệ cao. Dự án đã giúp toàn vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thay đổi kỹ thuật canh tác,
ổn định thị trường tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của vùng như: lúa, gạo,
rau quả thực phẩm, phân bón lá chất lượng cao. Đặc biệt dự án đã giúp nông dân cải thiện về kỹ
năng sản xuất nông sản chất lượng cao, canh tác nông nghiệp theo kỹ thuật công nghệ cao, và tạo
thêm được nhiều việc làm cho toàn vùng. Vì vậy sản xuất nông sản chất lượng cao vẫn là một
trong những ưu tiên đầu tư hàng đầu của công ty Thái Dương.
Tuy nhiên, cùng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế thị trường mạnh mẽ từ nông nghiệp sang
công nghiệp, dịch vụ và du lịch như hiện nay, một số mô hình nông nghiệp mà công ty đã đề xuất
từ những năm 2005 không còn phù hợp với xu thế, cũng như không đem lại hiệu quả kinh tế như
đã lên kế hoạch. Vì vậy, bên cạnh việc tiếp tục sản xuất những sản phẩm nông nghiệp sạch theo
công nghệ cao đem lại hiệu quả kinh tế tốt, Công ty mong muốn xây dựng một khu sinh thái học
đường Ecogarden Thái Dương nhằm tăng cường những kiến thức thực tế cho học sinh thược mọi
lứa tuổi.
Du lịch sinh thái học đường đang là một trong những xu thế nhận được sự quan tâm của rất
nhiều nguồn lực. Hiện nay, theo chương trình của Bộ Giáo Dục và Đào tạo, tham quan ngoại khóa
được coi là những tiết học bắt buộc. Những tiết học thực tế này là cơ sở để các em hiểu rõ hơn về
môi trường tự nhiên như những con vật, cây cối hay nguồn gốc của những thực phẩm mà các em
sử dụng hàng ngày, tham gia các hoạt động teambuilidung để phát triển toàn diện hơn. Tại
Ecogarden Thái Dương, chúng tôi tập trung phát triển kỹ năng sống và kỹ năng ứng xử với môi
trường tự nhiên cho các bạn học sinh đặc biệt là học sinh thuộc khu vực thành thị bởi các em chưa
có nhiều cơ hội để trải nghiệm thực tế.
Bàn về nhu cầu của thị trường, hiện nay trên địa bàn xã Thụy Hương, hay thị trấn Chúc Sơn
thuộc huyện Chương Mỹ chưa thực sự có một khu du lịch sinh thái học đường nào được quy
hoạch cụ thể để phục vụ cho các em học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội, các tỉnh lân cận nói
chung, và trên địa bàn xã, huyện nói riêng. Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, tính đến tháng
10/2017, toàn thành phố có 728 trường tiểu học, 617 trường THCS với tổng số trên 1,1 triệu học
sinh. Chỉ tính khoảng 10% lượng khách học sinh trên toàn thành phố đến trải nghiệm tại khu sinh
thái học đường thì hàng ngày trung bình có thể tiếp đón khoảng 400-500 khách/ngày. Như vậy
tiềm năng về khu vui chơi giải trí, khu trải nghiệm thực tế là rất cao. Nhận thức được tiềm năng
này, cũng với tiềm lực mà công ty sẵn có, công ty Thái Dương đề xuất thực hiện dự án “Đầu tư
xây dựng sản xuất Nông sản chất lượng cao kết hợp với du lịch sinh thái học đường Ecogarden
Thái Dương”.
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
13
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Thực hiện dự án sẽ đem lại điều kiện cho các bạn học sinh hòa mình vào môi trường thiên
nhiên trong lành, có lợi cho sức khỏe thay vì việc ngồi phòng máy lạnh, đọc truyện, chơi game cả
ngày… Hành trình về miền du lịch xanh Ecogarden Thái Dương không những mang đến cho các
em học sinh những trải nghiệm, hiểu biết thú vị, những giờ phút vui chơi thoải mái, thư giãn mà
còn mang lại những bài học bổ ích giúp cho các em học sinh thêm yêu và trân trọng những giá trị
cuộc sống. Khu du lịch sinh thái học đường Ecogarden Thái Dương hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp
dẫn trong lương lai của huyện Chương Mỹ nói riêng, thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận nói
chung.
V. Căn cứ pháp lý.
Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
Luật du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất
đai;
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì
công trình xây dựng;
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí
quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
14
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Quy hoạch chung xây dụng huyện Chương Mỹ đến năm 2030 được UBND thành phố Hà Nội phê
duyệt tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND
Căn cứ quy hoạch chung Thị Trấn sinh thái Chúc Sơn huyện Chương Mỹ đã được UBND thành
phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 30/01/2015
Quyết định phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất
Các văn bản pháp lý khác có liên quan.
VI. Mục tiêu đầu tư
1. Mục tiêu chung:
- Cụ thể hóa quy hoạch chung huyện Chương Mỹ đến năm 2030 được UBND thành phố Hà
Nội phê duyệt tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND
- Góp phần thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp của xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ theo
hướng công nghệ cao, mang tính chất hàng hóa
- Hình thành mô hình điểm trong sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, sản phẩm phục vụ thị
trường trong nước.
- Khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch địa phương trong mối tương quan với toàn bộ miền
Bắc. Qua đó, xác định mô hình đặc trưng, có tính hấp dẫn cao để góp phần thúc đẩy du lịch
sinh thái học đường huyện Chương Mỹ nói riêng, thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận nói
chung.
- Đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái trải nghiệm, tạo nên một địa điểm khám phá, du lịch
sinh thái học đường lành mạnh cho người dân địa phương, cũng như toàn thành phố Hà Nội
và các tỉnh khác.
2. Mục tiêu cụ thể:
- Mở rộng và đẩy mạnh sản xuất lúa gạo chất lượng cao, quả sạch phục vụ nhu cầu thị trường
thủ đô Hà Nội, và các tỉnh thành lân cận.
- Trồng các loại cây ăn quả chất lượng cao: Bưởi Diễn, Bưởi Phúc Trạch, Nhãn,…
- Sản xuất một số loại phân bón an toàn phục vụ cho sản xuất nông sản chất lượng cao, nông
sản an toàn và sạch.
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
15
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
- Liên kết tiêu thụ một số loại nông sản phẩm sạch cho nông dân trong huyện như lúa, gạo, rau
sạch…
- Liên kết sản xuất, phát triển du lịch, góp phần giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập
cho người dân trong địa bàn xã nói riêng, và địa bàn huyện nói chung.
- Hướng đến mô hình du lịch sinh thái học đường theo hướng trải nghiệm thực tế qua các trò
chơi mang hơi hướng từ dân gian, gắn liền với hoạt động nông nghiệp, cho tới các trò chơi
vận động nhằm mang đến những bài học bổ ích và những giờ phút thư giãn cho các bạn học
sinh.
- Tăng nguồn thu cho công ty, và đảm bảo các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước
CHƯƠNG III. NỘI DUNG ĐẦU TƯ
I. Hình thức và nguồn vốn đầu tư:
1. Hình thức đầu tư
Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
16
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
2. Nguồn vốn đầu tư
Tổng mức đầu tư: 28,381,607,000 đồng. Trong đó:
 Vốn tự có: 14.381.607.000 đồng
 Vốn huy đông: 14.000.000.000 đồng
II. Vị trí địa lý
1. Ranh giới, quy mô khu đất nghiên cứu lập dự án:
- Khu đất dự kiến xin thuê để thực hiện dự án là đất bãi ven sông Đáy do UBND xã Thụy Hương
quản lý.
- Vị trí: Đất thuộc khu Ụ Pháo, thôn Phúc Cầu, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành phố
Hà Nội, cách đường QL 6A 4km theo đường đê sông Đáy đi Ba Thá.
- Danh giới khu đất thuê:
o Phía Đông giáp đất của các hộ gia đình xã Biên Giang
o Phía Tây giáp đất của các hộ gia đình xã Thụy Hương
o Phía Bắc giáp đất của các hộ gia đình xã Ngọc Sơn
o Phía Nam giáp đất của các hộ gia đình xã Thụy Hương
2. Điều kiện tự nhiên của Khu Ụ Pháo:
Khu vực dự án “Đầu tư sản xuất Nông sản chất lượng cao kết hợp du lịch sinh thái học đường
Ecogarden Thái Dương” thuộc khu Ụ Pháo, thôn Phúc Cầu, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ,
cách đường QL 6A 4km theo đường đê sông Đáy đi Ba Thá. Trước đây là đất bãi ven sông Đáy,
chủ yếu được sử dụng để trồng cây màu (ngô, khoai), rau đậu sản lượng thấp. Hiện nay đang được
Công ty Thái Dương thuê lại và đã phát triển thành khu Sản xuất Nông Nghiệp Tổng Hợp Công
Nghệ Cao.
Danh giới khu đất thực hiện dự án:
- Phía Đông giáp đất của các hộ gia đình xã Biên Giang
- Phía Tây giáp đất của các hộ gia đình xã Thụy Hương
- Phía Bắc giáp đất của các hộ gia đình xã Ngọc Sơn
- Phía Nam giáp các hộ gia đình xã Thụy Hương
Khu Ụ Pháo là khu đất có thành phần cát già, úng sũng khi gặp mưa, khô kiệt nước nhanh khi
gặp nắng, rất khó canh tác, nên các họ chủ yếu là trồng khoai lang và trồng ngô, việc chuyển đổi
sang trồng cây rau màu cao cấp đòi hỏi cần có sự đầu tư cải tạo
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
17
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
3. Quy mô sử dụng đất:
- Diện tích đất xin thuê: 71.640 m2
- Thời hạn xin thuê: 49 năm
II. Hiện trạng
1. Hiện trạng sử dụng đất của dự án cũ:
Trong dự án “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng khu sản xuất Nông nghiệp tổng hợp Công
nghệ cao tại khu Ụ Pháo, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ” được UBND huyện Chương Mỹ
phê duyệt năm 2005, mặt bằng sử dụng đất được bố trí như sau:
STT Hạng mục Đơn vị tính Diện tích
1 Nhà kính, nhà lưới, trồng rau sạch, hoa m2
6,000
2 Chuồng trại chăn nuôi m2
300
3 Ao nước điều hòa + nuôi cá + ếch m2
3,000
4 Diện tích trồng cây khác m2
57,816
5 Khu sơ chế + phân loại phẩm, sản xuất phân bón m2
3,600
6 Nhà điều hành m2
300
7 Nhà vệ sinh m2
20
8 Nhà bảo vệ 1 30
9 Cống thoát nước + đường đi nội bộ 1 600
10 Sân phơi 1 500
11 Khu nhà ở 1 300
Tổng 72,466
Bảng 1: Mặt bằng sử dụng đất của dự án cũ
Hiện trạng khu đất là đất phục vụ mục đích nông nghiệp. Tổng diện tích là 72,466m2, đối
với dự án mới tổng diện tích xin thuê là 71,640 m2.
2. Hiện trạng công trình kiến trúc
Toàn bộ diện tích đất đã được UBND huyện Chương Mỹ cho chủ đầu tư thuê từ năm 2005,
vì vậy không có công trình công cộng nào trên khu đất này.
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
18
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
3. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật
3.1. Đường giao thông
Khu vực đầu tư có trục đường giao thông chính là đường QL 6A.
3.2. Hệ thống thoát nước mặt
Hiện tại trên khu vực đất đã có hệ thống thoát nước ra kênh, rạch nước trước mặt khu đất do dự
án cũ vẫn đang hoạt động trên địa bàn này.
3.3. Hệ thống thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường
Hiện tại hệ thống thoát nước thải được xây dựng cho khu vệ sinh của các xưởng sản xuất. Hệ
thống cống sử dụng có đường kính D200-D300.
Rác thải được thu gom và chuyển về tập trung tại bãi rác chung của thành phố.
3.4. Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng
Hiện trạng tại khu vực có đã tuyến trung thế từ lưới điện quốc gia, và nguồn điện sử dụng cho khu
vực sẽ được lấy từ tuyến đường dây cấp cho khu vực dự án.
4. Nhận xét chung
Dự án đầu tư xây dựng khu sản xuất nông sản chất lượng cao kết hợp khu du lịch sinh thái
Ecogarden Thái Dương nằm trong khu vực dự án cũ đang hoạt động chủ yếu là đất nông nghiệp.
Với tầm quan trọng to lớn về vị trí chức năng cùng với hiện trạng thực tế đất đai cần được khai
thác hiệu quả hơn, thì việc phát triển một khu sản xuất nông sản chất lượng cao kết hợp với mô
hình du lịch sinh thái, với các hoạt động trải nghiệm cho học sinh, vừa gần gũi với thiên nhiên,
lại vừa thích ứng với nhu cầu trước mắt và lâu dài của người dân tại địa bàn huyện nói riêng, và
thành phố Hà Nội nói chung là tất yếu và cần thiết.
III. Nội dung và quy mô đầu tư
1. Hình thức đầu tư xây dựng
Dự án đầu tư theo hình thức xây dựng mới kết hợp với cơ sở vật chất đã có của dự án trước
đây đã thực hiện
2. Quy mô đầu tư:
- Tổng diện tích đất sử dụng: 71.640m2
- Hình thức sử dụng đất: thuê đất thời hạn 49 năm
- Thời hạn sử dụng đất: theo thời hạn thuê đất
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
19
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
3. Phân khu chức năng:
Với tính chất là khu sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái, dự án đầu tư bao gồm
các khu chính:
3.1. Khu sản xuất nông nghiệp
Khu sản xuất nông nghiệp chất lượng cao bao gồm:
- Các xưởng sản xuất:
 Xưởng sản xuất gạo chất lượng cao: chứa hệ thống, dàn máy xay sát năng suất cao,
với công suất 3-5 tấn gạo/ngày; hệ thống đóng gói bao gồm máy dập đát, cân điện thử,
máy hàn hút chân không…
 Xưởng sản xuất phân bón chất lượng cao: chứa hệ thống trộn theo quy chuẩn dạng bột
và dạng nước, hệ thống đóng chai, hệ thống đóng hộp xuất xưởng.
 Xưởng thu gom và đóng gói trái cây thu hoạch.
- Nhà kho: chứa nguyên liệu, chứa vật dụng làm vườn
- Vườn trồng cây ăn quả: quy hoạch thành các vườn bưởi, vườn nhãn riêng biệt. Có 1 số vườn
xen kẽ với khu du lịch sinh thái, phục vụ mục đích làm mát cho khu vui chơi thêm gần gũi
với thiên nhiên
- Nhà lưới: nhà lưới sử dụng để ươm trồng các loại cây, hoa để trang trí cho khu du lịch sinh
thái.
3.2. Khu dịch vụ du lịch sinh thái
Để phục vụ mục đích đón khách, khu du lịch sinh thái trải nghiệm cần xây dựng các khu vực như sau:
- Khu nhà nghỉ cho khách: được thiết kế là nhà nghỉ tập thể do đặc thù khách là các nhóm học
sinh từ 50 học sinh trở lên, nên các nhà nghỉ chủ yếu phục vụ buổi trưa cũng được thiết kế
phù hợp với tiêu chí trên. Ngoài ra, các nhà nghỉ đều được trang bị chiếu, gối, chăn, quạt mát.
- Các khu trò chơi đón khách bao gồm:
 Khu trò chơi dân gian
 Khu vui chơi đa năng
 Khu trượt cỏ nhân tạo
 Khu trò chơi liên hoàn
 Chuồng trại chăn nuôi
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
20
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Mỗi khu vui chơi trên lại tổ chức nhiều trò chơi riêng biệt, phù hợp với tiêu chí học mà chơi,
chơi mà học, và có thể đón 50 học sinh chơi cùng 1 lúc tại mỗi trò.
- Sân khấu: là nơi tổ chức hoạt động tập thể cho du khách
- Bể vầy
- Cây xanh cảnh quan: xen kẽ với các khu vui chơi, với mục đích làm đẹp và làm mát cho khu
vui chơi
3.3. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đầu mối
Hệ thống hạ tầng bao gồm:
- Nhà điều hành, nhà quản lý: là nơi điều hành, quản lý chung cho các xưởng sản xuất, vườn
cây ăn quả và khu du lịch sinh thái.
- Ao, kênh mương điều hòa
- Khu vệ sinh
- Nhà ăn
- Đường đi, cống thoát nước, bốt điện
- Sân phơi
- Nhà bảo vệ
- Bãi đỗ xe
4. Nhu cầu sử dụng đất
Do nhu cầu và mục tiêu dài hạn cũng như mục tiêu chi tiết của dự án này đã thay đổi so với dự án
trước, vì vậy nhu cầu sử dụng đất cũng thay đổi. Những mô hình có hiệu quả kinh tế cao vẫn được
tiếp tục đẩy mạnh và tổ chức sản xuất. Một số mô hình không phù hợp và không mang lại hiệu
quả kinh tế sẽ được thay thế bằng các mô hình kinh doanh mới nhằm đem lại hiệu quả kinh tế -
xã hội cao hơn. Dưới đây là bảng nhu cầu sử dụng đất của những hạng mục vẫn được giữ lại ở dự
án trước đây mà dự án mới vẫn sử dụng:
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
21
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Bảng 2: Tỷ lệ nhu cầu sử dụng đất của từng hạng mục của dự án mới
STT Hạng mục công trình Dự án cũ (m2) Dự án mới (m2) Xây dựng mới (m2)
I Tổng diện tích sản xuất Nông
nghiệp chất lượng cao
51,770
1 Xưởng sản xuất 3,600 5,000 1,400
2 Vườn trồng cây ăn quả 57,816 42,470
3 Ao, kênh mương 3,000 3,000
4 Nhà lưới trồng rau củ hữu cơ 6,000 300
5 Nhà kho 1,000
II Tổng diện tích du lịch sinh
thái
14,460
6 Khu nhà nghỉ của khách 300 2,500 2,500
7 Khu trò chơi dân gian 2,400 2,400
8 Khu vui chơi đa năng 1,200 1,200
9 Khu trượt cỏ nhân tạo 1,200 1,200
10 Khu trò chơi liên hoàn 800 800
11 Chuồng trại chăn nuôi 300 150
12 Cây xanh cảnh quan 4,510 4,510
13 Sân khấu 1,200 1,200
14 Bể vầy 500
III Các hạng mục xây dựng khác 5,410
14 Nhà điều hành, nhà quản lý 300 300 300
15 Khu vệ sinh 20 270 250
16 Đường đi, cống thoát nước, bốt
điện
600 2,500
2,500
17 Nhà ăn 300 300
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
22
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
18 Sân phơi 500 1,000 1,000
19 Nhà bảo vệ 30 40 40
20 Bãi đỗ xe 1,000 1,000
Tổng cộng 72,466 m2 71.640 m2
Giải trình về sự thay đổi nhu cầu sử dụng đất như sau:
- Hệ thống nhà kính, nhà lưới chỉ để lại 300 m2
, trồng rau củ hữu cơ phục vụ cho mục đích du
lịch. Để giảm chi phí xây dựng, diện tích nhà kính và nhà lưới sẽ được chuyển 1000 m2
sang
làm nhà kho. Diện tích còn lại sẽ được sử dụng với mục đích khác.
- Chuồng trại chăn nuôi: chỉ để lại 150 m2
phục vụ cho mục đích du lịch, là nơi cho các bạn học
sinh tham quan thực tế những vật nuôi mà các bạn ít khi được tận mắt nhìn thấy và cho ăn.
- Ao, mương điều hòa: giữ nguyên 3000 m2
- Xưởng sản xuất, khu sơ chế: được giữ nguyên 3,600 m2
, và xin được xây dựng thêm 1,400m2
nữa nhằm phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất Gạo chất lượng cao, phân bón và làm kho sơ chế
trái cây sạch.
- Nhà điều hành: vẫn giữ nguyên 300 m2
những sẽ được di dời vị trí và xây dựng lại.
- Nhà vệ sinh: với mục đích đón khách du lịch, hệ thống nhà vệ sinh phải được nâng cấp và mở
rộng thêm, nên diện tích đất cho khu vệ sinh sẽ được xây dựng lại với diện tích 270 m2
- Nhà bảo vệ: xây dựng thêm nhà bảo vệ mới với diện tích 40 m2
- Cống thoát nước, đường đi nội bộ được giữ nguyên, nh sẽ được gia cố, mở rộng và xây dựng
thêm thành 2500 m2
, và dành 1000 m2
cho bãi đỗ xe phục vụ chủ yếu cho mảng du lịch
- Sân phơi: gia cố và mở rộng thành 1000 m2
- Diện tích trồng cây khác: do thay đổi cơ cấu sử dụng đất và sẽ có một số hạng mục mới cần
xây dựng, nên diện tích trồng cây xanh và cây ăn quả sẽ giảm bớt so với dự án cũ.
- Khu nhà ở: được giữ nguyên diện tích 300 m2
Trên đây là những hạng mục đã được xây dựng trên nền dự án cũ sẽ được giữ nguyên trong dự án
mới. Nhu cầu sử dụng đất sẽ được bao gồm cả những hạng mục cũ và mới, tuy nhiên chi phí xây dựng
chỉ tính chi phí xây dựng cho những hạng mục mới của dự án.
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
23
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Bảng 3: Nhu cầu sử dụng đất tổng quát đối của dự án mới
STT Chỉ tiêu – loại đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%)
I Tổng diện tích đất phục vụ dự án 71,640,0 100,0
II Tổng diện tích sử dụng đất đã xây dựng theo dự án cũ 8,570 11.96%
1 Diện tích đất công trình 5,070
2 Diện tích mặt nước 3,500
III Tổng diện tích phục vụ dự án mới 63,070 88.04%
1 Diện tích đất xây dựng công trình 11,590 16.18%
2 Diện tích đất cây xanh cảnh quan + trồng cây ăn quả 46,980 65.58%
5 Diện tích đất sân đường giao thông nội bộ, bãi đỗ xe 4,500 6.28%
II Mật độ xây dựng 16.18%
*Lưu ý: Diện tích đất xây dựng công trình ở dự án mới bao gồm: bao gồm các xưởng sản xuất,
nhà nghỉ cho du khách, đất mô hình tham quan, khu trải nghiệm thực tế và các sân chơi tự do, nhà
điều hành và các công trình phụ.
5. Phân tích yếu tố đất đầu vào của dự án
Về phần xây dựng dự án: nguồn lao động dồi dào và vật liệu xây dựng đều có tại địa phương
và trong nước, nên nguyên vật liệu và các yếu tố đầu vào phục vụ cho quá trình thực hiện dự án
là tương đối thuận lợi và đáp ứng kịp thời.
Về phần quản lý và các sản phẩm của dự án: nhân công quản lý và duy trì hoạt động của dự
án tương đối dồi dào, các sản vật đều có đều có sẵn tại địa phương.
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
24
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
CHƯƠNG IV. CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN
I. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng
Dự án thực hiện đầy đủ các thủ tục về giao cấp đất theo quy định để tiến hành xây dựng dự
án.
II. Phương án tổng thể chính sách đền bù
Căn cứ vào trích lục bản đồ địa chính xã Thụy Hương và bảng giá đất trên địa bàn thành phố
Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của
UBND thành phố Hà Nội đối với đất nông nghiệp của các xã trên địa bàn huyện Chương Mỹ ta
có đơn giá đền bù như sau:
Giá đất Nông Nghiệp trồng lúa nước và trồng cây hàng năm: 135.000đ
Dự kiến mức giá hỗ trợ đền bù đất lúa nước và trồng cây hàng năm cho nhà nước là 162.000đ
Diện tích đất dự kiến xin thuê: 71,640m2
Dự kiến chi phí đền bù GPMB dự kiến: khoảng 11 tỷ đồng.
III. Phương án kinh doanh
1. Công suất dự kiến: tính trung bình trong 1 năm cho 49 năm
- Mặt hàng gạo : trên 1200 tấn/năm chất lượng các loại
- Mặt hàng phân bón : trên 60 tấn/năm Phân bón lá chất lượng cao các loại
- Cây ăn quả : Nhãn 10 tấn/năm; bưởi 20 nghìn quả/năm
- Dịch vụ tham quan, trải nghiệm : 50.000 lượt vé/năm
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
25
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
2. Kế hoạch khai thác sử dụng:
2.1. Giải pháp công nghệ cao sử dụng trong sản xuất sản phẩm nông nghiệp
Cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao như
giống lúa, gạo, phân bón chất lượng cao, cây ăn quả như nhãn, bưởi, cải thiện cho nông dân về
đời sống vật chất và kỹ năng sản xuất nông sản hàng hóa, sản xuất nông sản chất lượng cao,…
2.1.1. Giải pháp công nghệ sản xuất, chế biến Gạo sạch chất lượng cao
- Liên kết với HTX Thụy Hương, Lan Điền, Hợp Đồng và các xã khác trong huyện sản xuất lúa
chất lượng cao theo phương thức hợp đồng bao tiêu toàn bộ lúa sản phẩm, trong đó công ty
đầu tư ứng trước giống và hướng dẫn chỉ đạo kỹ thuật.
- Lựa chọn giống lúa có chất lượng gạo đáp ứng yêu cầu của thị trường: Bắc Hương số 7,
Koshihikari, Nếp cái hoa vàng... hướng dẫn gieo trồng đúng kỹ thuật thâm canh lúa chất lượng
cao, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu và sử dụng cân đối các loại phân bón, quy trình thu hoạch,
phơi sấy, bảo quản bằng công nghệ xay sát, tách sạn, tấm, phân loại đóng gói theo đúng quy
trình sản xuất gạo chất lượng cao.
- Liên kết sản xuất một số lúa gạo đặc sản với các địa phương khác: Lúa tám thơm Hải hậu, tám
Điện Biên, tẻ thơm, lúa nương, lúa Thái lan, lúa nếp nương, nếp đặc sản miền Bắc,... thu mua
và chế biến đáp ứng nhu cầu của thị trường.
- Ứng dụng công nghệ chế biến tiên tiến nhằm sản xuất ra sản phẩm tốt nhất để cung ứng cho
thị trường.
2.1.2. Giải pháp trong sản xuất phân bón an toàn:
- Phân bón hữu cơ vi sinh an toàn: trên cơ sở trấu hun, trấu, phân gà, bột vỏ sò, mùn than bùn
sử dụng men vi sinh và phức hợp tạo ra loại phân hữu cơ an toàn phục vụ sản xuất nông sản
an toàn, sản phẩm sạch.
- Phân bón lá: sử dụng các khoáng chất ở dạng chelate kết hợp các vi chất, vitamin, chất hữu
cơ... sản xuất một số loại phân bón nước để tưới, phân bón lá phục vụ cho sản xuất rau quả
trong khu nông nghiệp công nghệ cao và đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân.
2.1.3. Giải pháp công nghệ ứng dụng sản xuất giống và thâm canh cây ăn quả
Ứng dụng quy trình công nghệ nhân giống cây ăn quẩ tiên tiến hiện nay vào sản xuất:
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
26
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Đối với cây có múi phải xây dựng nhà lưới cách ly, sạch bệnh để sản xuất mặt ghép, chồi ghép
sạch bệnh. Gốc ghép đã được kết luận là phù hợp, áp dụng quy trình sản xuất gốc ghép để nhân
giống, ứng dụng công nghệ ghép đỉnh sinh trưởng vào sản xuất.
2.1.3.1. Công nghệ nhân giống vải, nhãn bằng mắt ghép
Phương pháp nhân giống vải, nhãn bằng phương pháp ghép đang được áp dụng rộng rãi. Do
nhân giống từ nguồn giống gốc (giống bố mẹ) nên giống thuần chủng, đồng nhất. Hiện nay sử
dụng công nghệ làm vườn ươm và phương pháp tiên tiến, tỷ lệ cây con xuất vườn đạt trên 90%.
Dưới đây là một số vấn đề kỹ thuật cụ thể.
- Kỹ thuật trồng gốc ghép: Sử dụng vải chua (vải tu hú) và giống nhãn có quả to, hạt to chính
vào trung tuần tháng 7 để làm gốc ghép. Chọn hạt để gieo làm gốc ghép ở những cây đã lựa
chọn, lấy hạt rửa sạch và gieo ngay (gieo trong tháng 8) đối với nhãn và tháng 7 đối với vải.
- Kỹ thuật ghép:
 Mắt ghép phải non tơ, còn lá màu nâu nhạt được lấy từ vườn nhân nhanh mắt ghép
 Thời vụ ghép: vụ xuân trong tháng 3-4, vụ thu trong tháng 8-9
 Phương pháp ghép: có thể áp dụng các phương pháp ghép sau: ghép mắt có ghỗ, ghép chồi
bên, ghép nối ngọn. Trong ba phương pháp này, ghép nối ngọn là có hiệu quả nhất.
 Thao tác ghép: khác với một số cây ăn quả khác, do nhựa nhãn có nhiều nhánh và nhánh
khô thao tác phải nhanh, chính xác, nếu ghép chậm vết ghép khó liền. Ghép xong dùng
nilon màng mỏng quấn kín vết ghép. Sau 20 ngày tự đâm thủng màng nilon (nilon chuyên
dùng) đâm chồi mắt ghép.
2.1.3.2. Thâm canh cao sản trồng cây ăn quả an toàn:
Tăng cường đầu tư ngay từ đầu và duy trì đầu tư ở mức cao bằng: trồng dày, bón phân hữu cơ
an toàn, phân khoáng cho phép dử dụng trong sản xuất cây ăn quả an toàn, sử dụng thốc trừ sâu
bệnh sinh học, ứng dụng IPM, tỉa cành taaoj tán, ứng dụng công nghệ tăng đậu quả, dưỡng quả,
thu hái và bảo quản, đóng gói theo công nghệ của Nhật Bản.
2.2. Dịch vụ khu du lịch sinh thái học đường Ecogarden Thái Dương
Cung cấp dịch vụ tham quan và tham gia trải nghiệm các hoạt động nông nghiệp nông thôn
Việt Nam cho du khách là trẻ em thuộc mọi lứa tuổi trên địa bàn Hà Nội và ngoại tỉnh.
ECOGARDEN THÁI DƯƠNG sẽ được xây dựng theo mô hình khu du lịch sinh thái học đường,
gắn các hoạt động vui chơi và các trải nghiệm về nghề nông như trồng cây, bắt cá, chăn nuôi, nấu
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
27
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
cơm…. Tại đây, khách du lịch, đặc biệt là các em học sinh từ mầm non đến TH phổ thông sẽ được
tìm hiểu về các loại cây trồng, các vật nuôi, một số nét văn hóa truyền thống và cuộc sống lao
động của cha ông ta từ ngàn đời nay. Ngoài ra, với phương châm học mà chơi chơi mà học, các
em học sinh còn được trải nghiệm rất nhiều trò chơi mới vô cùng thú vị và đặc sắc như làm bánh
trôi, trượt cỏ, nhà gương, đạp xích lô, các trò chơi tập thể,.. Mô hình tham quan sẽ được thay đổi
qua từng học kì hoặc từng năm học để đảm bảo đổi mới nội dung vui chơi giúp các bạn học sinh
được trải nghiệm thực tế nhiều hơn.
Các khu mô hình tham quan, vui chơi và trải nghiệm sẽ được chia thành nhiều khu với các
hoạt động khác nhau được thay đổi thường xuyên như:
- Khu trò chơi dân gian: Tái hiện lại khung cảnh làng quê bằng các trò chơi mang đặc tính
dân gian như làm bánh trôi, trồng cây, úp nơm bắt cá, tham quan nhà nông cụ, bắt vịt, thi nấu
cơm… Những trò chơi vốn đã rất thân quen với các bạn nhỏ.
Úp nơm bắt cá được xem như một nét văn hóa sông nước đặc trưng của người nông dân Việt
Nam. Những tháng ngày nắng nóng như lửa cháy, đồng ruộng khô nứt nẻ, công việc đồng áng
cũng rảnh rỗi, đây là thời gian người nông dân thường hay tát mương bắt cá. Sau đó, họ đào vét
lại mương để nhử cá, tôm kéo đến trú ngụ cho năm sau. Để tái hiện lại cảnh bắt cá của người nông
dân, Ecogarden Thái Dương sẽ xây dựng một khu bắt cá cho các em học sinh với mô hình sạch sẽ
và tiện nghi hơn. Các em học sinh sẽ được thử làm nông dân tự tay bắt những chú cá đang cố gắng
“trốn chạy” vào giỏ của mình. Cuộc “rượt đuổi” với những chú cá trôi, cá trạch sẽ làm các bạn
nhỏ vô cùng phấn khích và hồi hộp. Mỗi lần bắt được một chú cá là một lần các bạn nhỏ cảm nhận
được sự chiến thắng. Chính sự hấp dẫn này mà trải nghiệm bắt cá sẽ là một trải nghiệm làm nông
dân thú vị, hứa hẹn thu hút nhiều bạn nhỏ tham gia.
Hoạt động thi nấu cơm cũng sẽ là một trong những hoạt động thú vị mang tính trải nghiệm
cao. Bởi lẽ, hiện nay các bạn nhỏ trong độ tuổi học sinh trên thành phố hầu như không phải nấu
cơm, rửa bát khi được bố mẹ hết sức yêu thương chiều chuộng. Vì vậy, nhiều bạn nhỏ còn chưa
biết cách nấu cơm bằng nồi cơm điện. Tuy nhiên, trải nghiệm thi nấu cơm tại Ecogarden Thái
Dương còn đặc biệt hơn khi các bạn nhỏ với sự giúp đỡ của các hướng dẫn viên sẽ phải tự tay
nhóm lửa, nấu cơm bằng nồi niêu. Mong rằng thông qua trải nghiệm đặc biệt này, các bạn nhỏ sẽ
biết quý trọng và giúp đỡ bố mẹ mình hơn khi ở nhà.
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
28
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Giám đốc
Phó giám đốc
kỹ thuật sản
xuất
Hành chính kế
Phó giám đốc
kinh doanh
Tổ thị trường Tổ khai thác
- Khu vui chơi đa năng: Với các trò chơi truyền thống và hiện đại như chơi đu quay, xích đu,
bập bênh, đu dây cáp, jungle gym… và những trò chơi tập thể quen thuộc không kém phần
vui nhộn như kéo co, nhảy bao bố hay đạp xích lô...
- Khu trượt cỏ nhân tạo: Du khách có thể leo mô hình núi nhân tạo, ngắm cảnh, chụp những
bức ảnh đẹp mắt và trượt cỏ xuống đồi tại khu đồi núi của Ecogarden Thái Dương.
Nhà cười: Du khách sẽ thấy sảng khoái vui cười khi khám phá khu hang động dưới núi bên
trong đó những chiếc gương biến dạng, mang đến những trải nghiệm cực kì thú vị và đặc sắc.
- Khu trò chơi liên hoàn: đây là khu trò chơi vận động cho trẻ em, được thiết kế theo nhiều
chủ đề khác nhau và sẽ được thay đổi mô hình qua từng năm để đảm bảo tính đa dạng. Với
thiết kế bao gồm các trò chơi vượt chướng ngại vật như đi cầu treo, cầu dây, chui qua hầm,
trò chơi giữ thăng bằng…, đây chắc chắn sẽ là một điểm nhấn mà các em học sinh sẽ rất hứng
thú được trải nghiệm.
IV. Các phương án tổ chức thực hiện
1. Hệ thống tổ chức quản lý:
1.1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Chế Biến LTTP Thái Dương
1.2. Người đại diện:
Là người chịu trách nhiệm quản lý điều hành toàn bộ quy trình sản xuất, kinh doanh, quan hệ đối
ngoại tổ chức và điều hành bộ máy để công ty làm ăn có hiệu quả.
Thời gian thực hiện: Từ 2018 đến năm định hình
Thời gian khai thác: từ năm định hình đến hết thời gian thuê đất
1.3. Bộ máy quản lý:
Chủ đầu tư trực tiếp quản lý triển khai thực hiện và thành lập bộ phận điều hành hoạt động
của dự án theo mô hình sau:
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
29
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
2. Tổ chức quản lý và điều hành.
- Xây dựng kế hoạch, trình duyệt và tổ chức
- Bàn bạc, thống nhất với địa phương quản lý chuyên ngành về mục tiêu sản xuất và kinh doanh
của cơ sở.
- Tổ chức sản xuất các loại trái cây an toàn trong khu nông nghiệp chất lượng cao
- Tổ chức liên kết sản xuất và ký hợp đồng bao tiêu lúa chất lượng cao với các xã trong vùng
- Tổ chức chế biến, bảo quản lúa gạo, trái cây an toàn
- Tổ chức kiểm tra chất lượng thường xuyên cho các sản phẩm tiêu thụ ra thị trường như lúa
gạo, trái cây, phân bón.
- Xây dựng đội ngũ chuyên môn hóa, sản xuất phân bón sinh học theo dây chuyền hiện đại,
chất lượng cao.
- Tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm
- Kết hợp với các đơn vị công ty du lịch để đưa khách hàng là các trường mầm non, tiểu học về
tham quan tại khu du lịch sinh thái học đường Ecogarden Thái Dương.
3. Tuyển chọn lao động.
Dự án chủ yếu sử dụng lao động của địa phương. Đối với lao động chuyên môn nghiệp vụ, dự
án sẽ tuyển dụng và lên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho con em trong vùng để từ đó
về phục vụ dự án trong quá trình hoạt động dự án này.
Tổng số lao động sử dụng là : 66 người, trong đó:
- Bộ phận quản lý : 8 người
- Công nhân, Nhân viên… : 57 người
- Chế độ làm việc 8 tiếng /ngày, làm theo giờ hành chính và làm ca tùy theo bộ phận sản xuất,
một tuần làm việc 6 ngày.
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
30
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
- Người lao động được nghỉ ngày chủ nhật, ngày lễ tết, nếu yêu cầu công việc người lao động
phải làm thêm giờ thì được trả tiền lương gấp 1,5 lần mức lương bình thường cơ bản theo luật
Lao động của Nhà nước. Người lao động được nghỉ ốm, nghỉ do công việc đột xuất. Vào các
dịp cuối năm, tết sẽ có quà tết và thưởng cho cá nhân làm tốt công việc được giao. Người lao
động hợp đồng dài hạn sẽ được đóng bảo hiểm xã hội và y tế theo quy định của Nhà nước.
4. Tổ chức hội thảo, báo cáo định kỳ hàng năm.
- Báo cáo định kỳ theo quy định với cơ quan chủ quản
- Tổ chức hội thảo, và các lớp tập huấn khuyến nông cho nông dân trong và ngoài vùng.
V. Các giải pháp thực hiện dự án
1. Hệ thống tiêu chuẩn áp dụng
1.1.Phần quy hoạch- kiến trúc
- Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam;
- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam;
- TCVN 276 - 2003 : Công trình công cộng. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế;
- QCXDVN 01: 2008 : Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng;
- TCXDVN 264:2002: Nhà và công trình - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo
người tàn tật tiếp cận sử dụng;
- TCXD 192-1996. Cửa gỗ - Cửa đi, cửa sổ. Yêu cầu kỹ thuật;
- TCXD 237-1999. Cửa kim loại - Cửa đi, cửa sổ. Yêu cầu kỹ thuật;
1.2. Phần kết cấu
- Tiêu chuẩn tải trọng và tác động TCVN 2737 - 95;
- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu BTCT TCXDVN 356 - 2005;
- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép TCXDVN 338 - 2005;
- Tiêu chuẩn thiết kế nền móng công trình TCVN 45 - 78;
- Móng cọc Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 205 - 1998;
- Cọc - PP thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục TCXDVN 269:2002;
- Tải trọng động đất - TCXDVN 375:2006;
- TCXD229 - 1995 - Hướng dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió.
- Và các phần mềm tính toán: Sap2000, Etabs; …
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
31
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
1.3.Phần điện
- TCXD - 16 - 1986 Tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng.
- TCXD - 25 - 1991 Quy phạm đặt đường dây điện trong nhà ở và công trình công cộng.
- TCXD - 27 - 1991 Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng.
- TCXD - 46 - 2007 Quy phạm chống sét bảo vệ công trình xây dựng.
- TCVN 5828 - 1994 Chiếu sáng ngoài nhà.
- QP - 4756 - 1989 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện.
- Quy phạm trang bị điện phần I đến phần IV của ngành điện.
- TCN - 18 - 2006 Quy định chung - Quy phạm trang bị điện phần I do bộ công nghiệp ban
hành.
- TCN - 19 - 2006 Hệ thống đường dẫn điện - Quy phạm trang bị điện phần II do bộ công nghiệp
ban hành.
- TCN - 20 - 2006 Trang bị phân phối và trạm biến áp - Quy phạm trang bị điện phần III do Bộ
công nghiệp ban hành.
- TCN - 21 - 2006 bảo vệ và tự động - Quy phạm trang bị điện phần IV do bộ công nghiệp ban
hành.
1.4.Phần cấp thoát nước
- Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình 1999
- Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước bên trong T.C.V.N - 4513 - 88
- Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước bên trong T.C.V.N - 4478 - 87
- Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước ngoài công trình 20.T.C.N - 33 - 2006
- Tiêu chuẩn thiết kế - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài T.C.V.N.7957 - 2008
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN14: 2008/BTNMT
- Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam tập VI - Tiêu chuẩn thiết kế
1.5.Phần điều hòa không khí
- TCVN 5687 - 1992: Thông gió, Điều tiết không khí, sưởi ấm - Tiêu chuẩn thiết kế
- TCXD 232 - 1999: Hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp lạnh - Chế tạo, lắp đặt và
nghiệm thu
- TCVN 4088 - 1997: Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng
- QCVN 02: 2009/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong
xây dựng
- TCVN 4086 - 1995: An toàn điện trong xây dựng
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
32
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
- TCVN 2622 - 1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế
- TCVN 6160 - 1996: Phòng cháy chữa cháy - Nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kế
- TCXD 175:1990: Mức ồn cho phép trong công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế
1.6.Phần thông tin liên lạc - camera
- Phòng chống ảnh hưởng của đường dây điện lực đến các hệ thống thông tin. Yêu cầu kỹ thuật.
TCN.68 - 161:1995
- Cáp thông tin kim loại dùng cho mạng điện thoại nội hạt. Yêu cầu kỹ thuật TCN68 – 132 -
1998
- Chất lượng mạng viễn thông TCN68 - 170:1998
- Tiếp đất cho các công trình viễn thông TCN - 68 - 141:1999
- Thiết bị đầu cuối viễn thông. Yêu cầu an toàn điện TCN - 68 - 190:2000
- Khuyến cáo 412 - 3 và 417 - 2 của CCIK cho hệ thống mạng truyền hình
- IEC 364, 449, 1140, 1200 (Tiêu chuẩn đối với việc lắp đặt các thiết bị điện nhẹ)
- ICE 60849, EN 60065 Tiêu chuẩn an toàn
- Tiêu chuẩn của cáp mạng LAN: TIA/EIA - 568
- TCVN6851 - 1:2001 Bàn trộn âm thanh thông số cơ bản
- TCVN6697 - 5:2000 (IEC 268 - 5:1989) Thiết bị âm thanh loa
- TCVN6697 - 1:2000 (IEC 268 - 1:1995) Quy định chung về thiết bị âm thanh công cộng
- TCXD 175 - 90 Mức ồn cho phép trong công trình công cộng
- TCVN 45210: 1988 Studio âm thanh. Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh kiến trúc
1.7.Phần PCCC
- Luật phòng cháy chữa cháy ban hành ngày 12/07/2001
- Nghị định 35/2003/NĐ ngày 04/04/2003 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của luật phòng cháy chữa cháy
- Thông tư số 04/2004 - TT - BCA hướng dẫn thi hành nghị định số: 35/2003/NĐ - CP ngày
4/4/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa
cháy
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622 - 1995 “Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình -
Yêu cầu thiết kế”
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5760 - 1993 “Hệ thống chữa cháy - yêu cầu chung về thiết kế,
lắp đặt và sử dụng”
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5738 - 2001 “Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ thuật”
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
33
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3256 - 1989 “An toàn cháy - Yêu cầu chung”
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6160:1996 “Phòng cháy CC nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kế”
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7336:2003 “Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động
- Yêu cầu thiết kế và lắp đặt”
- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Tập II - 1997
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513 - 1988 “Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế”
2. Giải pháp thiết kế quy hoạch và kiến trúc công trình:
2.1.Giải pháp quy hoạch mặt bằng
Nguyên tắc thiết kế:
 Yêu cầu về quy hoạch tổng thể:
- Tuân thủ những khống chế về chỉ giới đường đỏ, về ranh giới khu đất. Đặc biệt là quan hệ
không gian và quan hệ chức năng với các công trình lân cận.
- Có giải pháp hợp lý để sử lý địa hình: San lấp mặt bằng.
- Có các giải pháp kỹ thuật phù hợp trong quá trình xây dựng.
 Yêu cầu về kiến trúc công trình:
- Hài hoà với cảnh quan môi trường thiên nhiên và các công trình lân cận.
- Đáp ứng được các đặc điểm khí hậu vùng, miền.
- Thể hiện hình thức kiến trúc hiện đại.
- Phù hợp với quy hoạch chung của khu vực.
 Giải pháp thiết kế quy hoạch:
- Nhà điều hành quản lý được xây dựng mới và bố trí phía Tây nhằm thuận tiện cho việc tiếp đón
và điều hành các hoạt động của dự án.
- Các hạng mục khác như các xưởng sản xuất, khu trồng rau, trồng cây ăn quả, chòi nghỉ, được
bố trí hài hòa tạo cảnh quan môi trường phục phụ cho nghỉ dưỡng và sản xuất nông nghiệp.
2.2.Giải pháp thiết kế tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan theo chức năng
Với diện tích đất 71,640 m2, dự án đầu tư bao gồm các khu chức năng chính như sau:
Khu sản xuất Nông nghiệp bao gồm:
- Các xưởng sản xuất : dt 5,000m2
- Nhà kho : dt 1,000 m2
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
34
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
- Vườn trồng cây ăn quả : dt 42,470m2
- Nhà lưới : dt 300 m2
Khu dịch vụ du lịch sinh thái
- Khu nhà nghỉ cho khách : dt 2,500m2
- Khu trò chơi dân gian : dt 2,400m2
- Khu vui chơi đa năng : dt 1,200m2
- Khu trượt cỏ nhân tạo : dt 1,200m2
- Khu trò chơi liên hoàn : dt 800m2
- Chuồng trại chăn nuôi : dt 150 m2
- Sân khấu : dt 1,200 m2
- Bể vầy : dt 500 m2
- Cây xanh cảnh quan : 4,510 m2
Cây xanh cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đầu mối
- Nhà điều hành, nhà quản lý : dt 300m2
- Ao, kênh mương điều hòa : dt 3,000m2
- Khu vệ sinh : dt 270 m2
- Nhà ăn : dt 300 m2
- Đường đi, cống thoát nước, bốt điện: dt 2,500 m2
- Sân phơi : dt 1,000m2
- Nhà bảo vệ : dt 40 m2
- Bãi đỗ xe : dt 1,000 m2
2.3.Giải pháp thiết kế kiến trúc- cảnh quan
 Xây dựng nhà quản lý:
- Diện tích sàn : 120 m2
- Diện tích sàn : 116.6 m2
- Số tầng : 01 tầng
- Chiều cao công trình : 5.5 m
- Mặt bằng công năng sử dụng: Được thiết kế là nơi tiếp đón và điều hành quản lý các hoạt động
trong khu vực dự án.
- Hình thức kiến trúc: Công trình được thiết kế xây dựng 01 tầng, hệ thống cột, kèo bằng gỗ,
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
35
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
vách gỗ, mái lợp ngói vẩy cá.
 Nhà nghỉ chân:
- Diện tích xây dựng: : 2500m2
- Số nhà nghỉ chân : 20
- Số tầng : 01 tầng
- Chiều cao công trình : 3.8 m
- Mặt bằng công năng sử dụng: Được thiết kế là nơi nghỉ chân cho các du khách khi tới tham
quan mô hình sinh thái.
- Hình thức kiến trúc: Các nhà nghỉ chân được thiết kế 1 tầng, xây tường bao quanh, lớp mái lá
hoặc mái tôn mát.
 Các hạng mục phụ trợ, cây xanh, sân đường nội bộ và các mô hình tham quan:
- Các hạng mục phụ trợ, bồn hoa, vườn cây, sân đường nội bộ, khu mô hình tham quan được
thiết kế xen kẽ, hài hòa với khu chức năng nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và tạo cảnh
quan (làm nền cho khu nông nghiệp sinh thái tự nhiên ) với các công trình kiến trúc khác.
 Nhà xưởng sản xuất, kho chứa: Khung sắt lợp tôn mát, xây tường
- Diện tích sàn : 6000 m2
- Số lượng xưởng dự tính : 5 xưởng
- Số tầng : 01 tầng
- Chiều cao công trình : 6 m – 8 m
- Mặt bằng công năng sử dụng: Được thiết kế là các xưởng sản xuất gạo chất lượng cao, phân
bón cao cấp, nhà kho, nhà chế biến cây ăn quả,...
- Hình thức kiến trúc: Khung sắt lợp tôn mát, xây tường bao quanh
 Các khu trò chơi:
- Diện tích sàn : 6800 m2
- Bao gồm các khu : Khu trò chơi dân gian, khu vui chơi đa năng, khu trượt cỏ
nhân tạo, khu trò chơi liên hoàn, sân khấu
- Số tầng : 01 tầng
- Chiều cao công trình : 2.5 m – 3.5 m
- Mặt bằng công năng sử dụng: Được thiết kế là nơi vui chơi cho du khách
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
36
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
- Hình thức kiến trúc: Khung sắt lợp bạt cắt nắng che nắng che mưa
 Khu vệ sinh
- Diện tích sàn : 270 m2
- Số tầng : 01 tầng
- Chiều cao công trình : 2m
- Mặt bằng công năng sử dụng: Phục vụ nhu cầu cho công nhân viên trong các xưởng sản xuất
và cho du khách khi tới tham quan khu sinh thái
- Hình thức kiến trúc: Xây tường kiên cố, hệ thống nước liên tục đảm bảo vệ sinh sạch sẽ cho
du khách.
 Nhà bảo vệ
- Diện tích sàn : 40 m2
- Số tầng : 01 tầng
- Chiều cao công trình : 2.5 m – 3.5 m
- Mặt bằng công năng sử dụng: Được thiết kế là nơi nghỉ của bảo vệ cho cả khu đất, được đặt
cạnh cổng ra vào nhằm bảo đảm an ninh cho toàn khu
- Hình thức kiến trúc: Xây tường kiên cố
 Nhà lưới:
- Diện tích xây dựng: 300 m2
- Được xây dựng từ dự án cũ.
- Mặt bằng công năng sử dụng: Nhà dưới dùng để ươm trồng các giống cây ăn quả, các loại
rau và ươm trồng hoa phục vụ mục đích làm đẹp cho khu sinh thái.
- Hình thức kiến trúc: Nhà lưới được thiết kế đơn giản từ các típ P26, p21 nước uốn vòm và
cắm trực tiếp xuống đất có ninon, lưới đen che mái phục vụ cho việc trồng rau hoa các mùa
, xung quanh có lưới chống côn trùng.
2.4. Giải pháp thiết kế cấp điện, nước, thoát nước thải:
Giải pháp thiết kế cấp điện
Sử dụng nguồn điện từ lưới điện quốc gia trong đồng thời trang bị 1 máy phát điện dự phòng.
Giải pháp thiết kế cấp nước
Sử dụng nguồn nước chủ yếu từ giếng khoan ngầm. Sử dụng máy bơm nước lấy nước từ giếng.
Nước sinh hoạt lấy từ hệ thống cấp xử lý nước chung cho toàn khu vực nhà máy
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
37
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Giải pháp thiết kế thoát nước thải và vSMT
- Dự kiến xây dựng hệ thống cống kín D= 400 – D-1200 phục vụ thoát nước mặt cho khu quy
hoạch. Các tuyến ống này sẽ xả trực tiếp ra hệ thống thoát nước, các kênh nước xung quanh
khu đất
- Nước thải sau khi xử lý cục bộ được dẫn ra hố ga qua khu xử lý nước thải của nhà máy, các
khu nhà vệ sinh và thoát ra hệ thống nước khu vực dọc theo các tuyến đường nội bộ và chảy
vào hệ thống cống thu gom xử lý trước khi xả ra môi trường.
- Rác được thu gom hàng ngày sau đó được xe chuyên dùng thu và đưa đến công trường xử lý
rác chung
Giải pháp thiết kế hệ thống san nền, giao thông, thoát nước, thoát nước mưa chung
- Dự án được xây dựng trên nền dự án cũ vẫn đang hoạt động nên nền đất đã được xử lý sẵn.
CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG - GIẢI PHÁP PHÒNG
CHỐNG CHÁY NỔ
I. Đánh giá tác động môi trường.
1. Giới thiệu chung:
Mục đích của đánh giá tác động môi trường là xem xét đánh giá những yếu tố tích cực và tiêu
cực ảnh hưởng đến môi trường trong xây dựng Khu Nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh
thái học đường Ecogarden Thái Dương và khu vực lân cận, để từ đó đưa ra các giải pháp khắc
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
38
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lượng môi trường, hạn chế những tác động rủi ro cho
môi trường và cho xây dựng dự án được thực thi, đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn môi
trường.
2. Căn cứ pháp lý
Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam tháng
06 năm 2005.
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá
môi trường chiến lược, đánh giá tác động của môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 02 năm 2006 về việc quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trường.
Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.
Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp
luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Thông tư số 05/2008/ TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 18/12/2008 về việc
hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ
môi trường.
Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/01/2011 về việc hướng dẫn điều kiện hành nghề, thủ tục
lập hồ sơ, đăng ký cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại.
Quyết định số 12/2011/QĐ-BTNMT ngày 14/04/2011 về việc ban hành Danh mục chất thải nguy
hại kèm theo Danh mục chất thải nguy hại.
Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài Nguyên và Môi
trường về việc bắt buộc áp dụng 05 Tiêu chuẩn Việt Nam về Môi trường và bãi bỏ áp dụng một
số các Tiêu chuẩn đã quy định theo quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25 tháng 6 năm
2002 của Bộ trưởng Bộ KHCN và Môi trường.
- Các quy chuẩn về môi trường
+ QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quychuẩn kỹthuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
+ QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.
+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
+ QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn chất lượng không khí xung quanh
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
39
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
II. Tác động của dự án với môi trường
Việc thực thi dự án sẽ ảnh hưởng nhất định đến môi truờng xung quanh khu vực lân cận, tác
động trực tiếp đến quá trình sinh hoạt của các hộ dân sinh sống xung quanh. Chúng ta có thể dự
báo được những nguồn tác động đến môi trường có khả năng xảy ra trong các giai đoạn khác
nhau:
- Giai đoạn thi công dự án.
- Giai đoạn hoạt động dự án.
1. Tác động trong giai đoạn thi công dự án:
a. Môi trường đất:
- Nguồn gốc: Sử dụng đất trong khu vực để thi công và phục vụ thi công như: đào, đắp, san lấp,
gia cố nền móng, lán trại, kho bãi …
- Tác động: Làm thay đổi thành phần và tính chất của bề mặt đất tại khu vực thi công.
- Mức độ: Sự gây hại của tác động này không đáng kể.
b. Môi trường không khí:
- Nguồn gốc: Bụi, đất đá, vật liệu xây dựng do thi công và các phương tiện vận chuyển; khói và
tiếng ồn từ các phương tiện cơ giới, máy móc, thiết bị phục vụ thi công
- Tác động: Làm tăng lượng bụi, khí thải và mùi trong không khí của khu vực và dọc theo các
tuyến giao thông liên quan.
- Mức độ: Mức độ tác động không lớn và nhất thời, khu vực thi công không có dân cư sinh sống.
Tác động chủ yếu đối với các công nhân tham gia thi công.
c. Tác động môi trường nước:
- Nguồn gốc: Nước thải trong công tác thi công, nước thải sinh hoạt từ các khu vệ sinh của du
khách, nước mưa mang theo bụi, đất đá, vật liệu xây dựng, …
- Tác động: Ô nhiễm nguồn nước mặt từ đó gây tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hệ sinh vật
dưới nước.
- Mức độ: Chỉ gây hại ở mức độ và phạm vi nhỏ trong thời gian ngắn do tính độc hại trong nước
rất thấp.
2. Tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án:
a. Tác động môi trường nước:
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
40
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
- Nguồn gốc: Do nguồn nước thải trong quá trình sinh hoạt của CBCNV làm việc trong khu vực
dự án và của du khách tham quan tại đây.
- Tác động: Nếu không thu gom thường xuyên và xử lý nguồn nước triệt để sẽ làm ảnh hưởng
đến nguồn nước ngầm dưới lòng đất qua đó làm ảnh hưởng đến chất lượng sống của CBCNV
và dân cư xung quanh khu vực dự án;
- Mức độ: Quá trình sinh hoạt và hoạt động trải nghiệm được diễn ra liên tục nên mức độ tác động
của nó lên môi trường nước là thường xuyên. Do đó, phải xử lý các nguồn nước thải triệt để
không làm ảnh hưởng đến môi trường sống của con người.
b. Tác động đến môi trường chất do thải rắn:
- Nguồn gốc: Bao gồm chất thải trong quá trình sinh hoạt của CBCNV làm việc trong khu vực dự
án của các thực khách sử dụng dịch vụ trong khu vực dự án.
+ Các bao bì thừa, túi ni lông từ việc kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp.
- Tác động: Nếu các chất rắn không được thu gom và xử lý triệt để sẽ làm ảnh hưởng đến vệ sinh
an toàn thực phẩm và tác động gián tiếp lên môi trường không khí, môi trường đất và cả môi
trường nước qua đó làm ảnh hưởng lớn đến môi trường sống của CBCNV và dân cư xung quanh
khu vực dự án;
- Mức độ: Trong khu vực dự án thì quá trình sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh được
diễn ra liên tục nên nguồn rác thải rắn này được thải ra với mức độ tác động trực tiếp và thường
xuyên. Do đó, phải thu gom nguồn rác thải thường xuyên và xử lý triệt để không để tồn đọng
ảnh hưởng đến môi trường chung.
III. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường.
1. Giảm thiểu lượng chất thải
Trong quá trình thực thi dự án chất thải phát sinh ra là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên bằng
các biện pháp kỹ thuật công nghệ phù hợp kết hợp với biện pháp quản lý chặt chẽ ở từng bộ phận
có thể giảm thiểu được số lượng lớn chất thải phát sinh.
Các biện pháp để giảm thiểu chất thải phát sinh:
- Dự toán chính xác khối lượng nguyên vật liệu phục vụ cho thi công, giảm thiểu lượng dư thừa
tồn đọng sau khi xây dựng công trình.
Dự án đầu tư xây dựng sản xuất nông sản chất lượng cao kết hợp với du lịch sinh thái ecogarden thái dương.docx
Dự án đầu tư xây dựng sản xuất nông sản chất lượng cao kết hợp với du lịch sinh thái ecogarden thái dương.docx
Dự án đầu tư xây dựng sản xuất nông sản chất lượng cao kết hợp với du lịch sinh thái ecogarden thái dương.docx

More Related Content

Similar to Dự án đầu tư xây dựng sản xuất nông sản chất lượng cao kết hợp với du lịch sinh thái ecogarden thái dương.docx

Dự án trồng và sản xuất trà túi lọc đinh lăng.docx
Dự án trồng và sản xuất trà túi lọc đinh lăng.docxDự án trồng và sản xuất trà túi lọc đinh lăng.docx
Dự án trồng và sản xuất trà túi lọc đinh lăng.docx
LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Luận văn Thạc sĩ Tìm hiểu khả năng áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn tạ...
Luận văn Thạc sĩ Tìm hiểu khả năng áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn tạ...Luận văn Thạc sĩ Tìm hiểu khả năng áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn tạ...
Luận văn Thạc sĩ Tìm hiểu khả năng áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn tạ...
Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
 
Thuyết minh dự án cho thuê nhà xưởng.docx
Thuyết minh dự án cho thuê nhà xưởng.docxThuyết minh dự án cho thuê nhà xưởng.docx
Thuyết minh dự án cho thuê nhà xưởng.docx
LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Thuyết minh dự án cho thuê nhà xưởng.docx
Thuyết minh dự án cho thuê nhà xưởng.docxThuyết minh dự án cho thuê nhà xưởng.docx
Thuyết minh dự án cho thuê nhà xưởng.docx
LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
dự án trang trại nuôi heo
dự án trang trại nuôi heodự án trang trại nuôi heo
dự án trang trại nuôi heo
LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Thuyet minh quy_hoach_cang_song_hong_9079_qx_ftsxlr67_20140221041616_65671
Thuyet minh quy_hoach_cang_song_hong_9079_qx_ftsxlr67_20140221041616_65671Thuyet minh quy_hoach_cang_song_hong_9079_qx_ftsxlr67_20140221041616_65671
Thuyet minh quy_hoach_cang_song_hong_9079_qx_ftsxlr67_20140221041616_65671
Young Boss
 
Hoạt Động Thu Mua Nội Địa Nguyên Vật Liệu Sản Xuất Của Công Ty Tnhh Mtv Seapa...
Hoạt Động Thu Mua Nội Địa Nguyên Vật Liệu Sản Xuất Của Công Ty Tnhh Mtv Seapa...Hoạt Động Thu Mua Nội Địa Nguyên Vật Liệu Sản Xuất Của Công Ty Tnhh Mtv Seapa...
Hoạt Động Thu Mua Nội Địa Nguyên Vật Liệu Sản Xuất Của Công Ty Tnhh Mtv Seapa...
Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
 
dự án cây trồng
dự án cây trồngdự án cây trồng
dự án cây trồng
LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
DU AN TRONG RUNG PHU XANH ĐAT ĐOI TROC.docx
DU AN TRONG RUNG PHU XANH ĐAT ĐOI TROC.docxDU AN TRONG RUNG PHU XANH ĐAT ĐOI TROC.docx
DU AN TRONG RUNG PHU XANH ĐAT ĐOI TROC.docx
LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Thuyết minh Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải nguy hại và chất thải công...
Thuyết minh Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải nguy hại và chất thải công...Thuyết minh Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải nguy hại và chất thải công...
Thuyết minh Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải nguy hại và chất thải công...
CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
 
Sử dụng đất trong mối quan hệ với Quy hoạch nông thôn mới, 9đ
Sử dụng đất trong mối quan hệ với Quy hoạch nông thôn mới, 9đSử dụng đất trong mối quan hệ với Quy hoạch nông thôn mới, 9đ
Sử dụng đất trong mối quan hệ với Quy hoạch nông thôn mới, 9đ
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường Dự Án Nhà Máy Sản Xuất Men Vi Sinh Và Ch...
Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường Dự Án Nhà Máy Sản Xuất Men Vi Sinh Và Ch...Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường Dự Án Nhà Máy Sản Xuất Men Vi Sinh Và Ch...
Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường Dự Án Nhà Máy Sản Xuất Men Vi Sinh Và Ch...
nataliej4
 
Dự án đầu tư xây dựng nhà sơ chế rau quả Phú Lộc - Lapduan.net
Dự án đầu tư xây dựng nhà sơ chế rau quả Phú Lộc - Lapduan.netDự án đầu tư xây dựng nhà sơ chế rau quả Phú Lộc - Lapduan.net
Dự án đầu tư xây dựng nhà sơ chế rau quả Phú Lộc - Lapduan.net
Lap Du An A Chau
 
Dự án đầu tư nhà xưởng sản xuất nội thất gỗ
Dự án đầu tư nhà xưởng sản xuất nội thất gỗDự án đầu tư nhà xưởng sản xuất nội thất gỗ
Dự án đầu tư nhà xưởng sản xuất nội thất gỗ
LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty chánh s...
Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty chánh s...Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty chánh s...
Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty chánh s...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 📢📢📢 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
DU AN TRONG DUOC LIEU KET HOP DU LICH SINH THAI - GIA LAI.docx
DU AN TRONG DUOC LIEU KET HOP DU LICH SINH THAI - GIA LAI.docxDU AN TRONG DUOC LIEU KET HOP DU LICH SINH THAI - GIA LAI.docx
DU AN TRONG DUOC LIEU KET HOP DU LICH SINH THAI - GIA LAI.docx
LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Quảng ...
Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Quảng ...Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Quảng ...
Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Quảng ...
tcoco3199
 
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU XUẤT KHẨU
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU XUẤT KHẨUDỰ ÁN PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU XUẤT KHẨU
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU XUẤT KHẨU
LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Thuyết minh dự án đầu tư dây chuyền sơ chế nhựa, từ phế liệu 0918755356
Thuyết minh dự án đầu tư dây chuyền sơ chế nhựa, từ phế liệu 0918755356Thuyết minh dự án đầu tư dây chuyền sơ chế nhựa, từ phế liệu 0918755356
Thuyết minh dự án đầu tư dây chuyền sơ chế nhựa, từ phế liệu 0918755356
LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
dự án đầu tư dây chuyền sơ chế nhựa, từ phế liệu .docx
dự án đầu tư dây chuyền sơ chế nhựa, từ phế liệu .docxdự án đầu tư dây chuyền sơ chế nhựa, từ phế liệu .docx
dự án đầu tư dây chuyền sơ chế nhựa, từ phế liệu .docx
LẬP DỰ ÁN VIỆT
 

Similar to Dự án đầu tư xây dựng sản xuất nông sản chất lượng cao kết hợp với du lịch sinh thái ecogarden thái dương.docx (20)

Dự án trồng và sản xuất trà túi lọc đinh lăng.docx
Dự án trồng và sản xuất trà túi lọc đinh lăng.docxDự án trồng và sản xuất trà túi lọc đinh lăng.docx
Dự án trồng và sản xuất trà túi lọc đinh lăng.docx
 
Luận văn Thạc sĩ Tìm hiểu khả năng áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn tạ...
Luận văn Thạc sĩ Tìm hiểu khả năng áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn tạ...Luận văn Thạc sĩ Tìm hiểu khả năng áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn tạ...
Luận văn Thạc sĩ Tìm hiểu khả năng áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn tạ...
 
Thuyết minh dự án cho thuê nhà xưởng.docx
Thuyết minh dự án cho thuê nhà xưởng.docxThuyết minh dự án cho thuê nhà xưởng.docx
Thuyết minh dự án cho thuê nhà xưởng.docx
 
Thuyết minh dự án cho thuê nhà xưởng.docx
Thuyết minh dự án cho thuê nhà xưởng.docxThuyết minh dự án cho thuê nhà xưởng.docx
Thuyết minh dự án cho thuê nhà xưởng.docx
 
dự án trang trại nuôi heo
dự án trang trại nuôi heodự án trang trại nuôi heo
dự án trang trại nuôi heo
 
Thuyet minh quy_hoach_cang_song_hong_9079_qx_ftsxlr67_20140221041616_65671
Thuyet minh quy_hoach_cang_song_hong_9079_qx_ftsxlr67_20140221041616_65671Thuyet minh quy_hoach_cang_song_hong_9079_qx_ftsxlr67_20140221041616_65671
Thuyet minh quy_hoach_cang_song_hong_9079_qx_ftsxlr67_20140221041616_65671
 
Hoạt Động Thu Mua Nội Địa Nguyên Vật Liệu Sản Xuất Của Công Ty Tnhh Mtv Seapa...
Hoạt Động Thu Mua Nội Địa Nguyên Vật Liệu Sản Xuất Của Công Ty Tnhh Mtv Seapa...Hoạt Động Thu Mua Nội Địa Nguyên Vật Liệu Sản Xuất Của Công Ty Tnhh Mtv Seapa...
Hoạt Động Thu Mua Nội Địa Nguyên Vật Liệu Sản Xuất Của Công Ty Tnhh Mtv Seapa...
 
dự án cây trồng
dự án cây trồngdự án cây trồng
dự án cây trồng
 
DU AN TRONG RUNG PHU XANH ĐAT ĐOI TROC.docx
DU AN TRONG RUNG PHU XANH ĐAT ĐOI TROC.docxDU AN TRONG RUNG PHU XANH ĐAT ĐOI TROC.docx
DU AN TRONG RUNG PHU XANH ĐAT ĐOI TROC.docx
 
Thuyết minh Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải nguy hại và chất thải công...
Thuyết minh Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải nguy hại và chất thải công...Thuyết minh Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải nguy hại và chất thải công...
Thuyết minh Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải nguy hại và chất thải công...
 
Sử dụng đất trong mối quan hệ với Quy hoạch nông thôn mới, 9đ
Sử dụng đất trong mối quan hệ với Quy hoạch nông thôn mới, 9đSử dụng đất trong mối quan hệ với Quy hoạch nông thôn mới, 9đ
Sử dụng đất trong mối quan hệ với Quy hoạch nông thôn mới, 9đ
 
Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường Dự Án Nhà Máy Sản Xuất Men Vi Sinh Và Ch...
Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường Dự Án Nhà Máy Sản Xuất Men Vi Sinh Và Ch...Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường Dự Án Nhà Máy Sản Xuất Men Vi Sinh Và Ch...
Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường Dự Án Nhà Máy Sản Xuất Men Vi Sinh Và Ch...
 
Dự án đầu tư xây dựng nhà sơ chế rau quả Phú Lộc - Lapduan.net
Dự án đầu tư xây dựng nhà sơ chế rau quả Phú Lộc - Lapduan.netDự án đầu tư xây dựng nhà sơ chế rau quả Phú Lộc - Lapduan.net
Dự án đầu tư xây dựng nhà sơ chế rau quả Phú Lộc - Lapduan.net
 
Dự án đầu tư nhà xưởng sản xuất nội thất gỗ
Dự án đầu tư nhà xưởng sản xuất nội thất gỗDự án đầu tư nhà xưởng sản xuất nội thất gỗ
Dự án đầu tư nhà xưởng sản xuất nội thất gỗ
 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty chánh s...
Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty chánh s...Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty chánh s...
Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty chánh s...
 
DU AN TRONG DUOC LIEU KET HOP DU LICH SINH THAI - GIA LAI.docx
DU AN TRONG DUOC LIEU KET HOP DU LICH SINH THAI - GIA LAI.docxDU AN TRONG DUOC LIEU KET HOP DU LICH SINH THAI - GIA LAI.docx
DU AN TRONG DUOC LIEU KET HOP DU LICH SINH THAI - GIA LAI.docx
 
Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Quảng ...
Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Quảng ...Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Quảng ...
Luận Văn Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Quảng ...
 
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU XUẤT KHẨU
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU XUẤT KHẨUDỰ ÁN PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU XUẤT KHẨU
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU XUẤT KHẨU
 
Thuyết minh dự án đầu tư dây chuyền sơ chế nhựa, từ phế liệu 0918755356
Thuyết minh dự án đầu tư dây chuyền sơ chế nhựa, từ phế liệu 0918755356Thuyết minh dự án đầu tư dây chuyền sơ chế nhựa, từ phế liệu 0918755356
Thuyết minh dự án đầu tư dây chuyền sơ chế nhựa, từ phế liệu 0918755356
 
dự án đầu tư dây chuyền sơ chế nhựa, từ phế liệu .docx
dự án đầu tư dây chuyền sơ chế nhựa, từ phế liệu .docxdự án đầu tư dây chuyền sơ chế nhựa, từ phế liệu .docx
dự án đầu tư dây chuyền sơ chế nhựa, từ phế liệu .docx
 

More from Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.docKế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864
 
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docxChuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864
 
Báo cáo thực tập dự án kinh doanh bàn ghế gỗ mini.docx
Báo cáo thực tập dự án kinh doanh bàn ghế gỗ mini.docxBáo cáo thực tập dự án kinh doanh bàn ghế gỗ mini.docx
Báo cáo thực tập dự án kinh doanh bàn ghế gỗ mini.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864
 
Báo cáo Quản lý nhà nước về văn hóa ở thành phố kon tum, tỉnh kon tum.doc
Báo cáo Quản lý nhà nước về văn hóa ở thành phố kon tum, tỉnh kon tum.docBáo cáo Quản lý nhà nước về văn hóa ở thành phố kon tum, tỉnh kon tum.doc
Báo cáo Quản lý nhà nước về văn hóa ở thành phố kon tum, tỉnh kon tum.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864
 
Báo cáo kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty...
Báo cáo kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty...Báo cáo kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty...
Báo cáo kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864
 
Thực trạng bạo hành trẻ nhà trẻ trong giờ ăn ở một số trường mầm non tư thục ...
Thực trạng bạo hành trẻ nhà trẻ trong giờ ăn ở một số trường mầm non tư thục ...Thực trạng bạo hành trẻ nhà trẻ trong giờ ăn ở một số trường mầm non tư thục ...
Thực trạng bạo hành trẻ nhà trẻ trong giờ ăn ở một số trường mầm non tư thục ...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864
 
Một số giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường cho công ty giày thượng đì...
Một số giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường cho công ty giày thượng đì...Một số giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường cho công ty giày thượng đì...
Một số giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường cho công ty giày thượng đì...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864
 
Dự án Xây dựng và phát triển quán Cafe JC.doc
Dự án Xây dựng và phát triển quán Cafe JC.docDự án Xây dựng và phát triển quán Cafe JC.doc
Dự án Xây dựng và phát triển quán Cafe JC.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864
 
Tiểu luận các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người đọc tp.hcm đối với b...
Tiểu luận các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người đọc tp.hcm đối với b...Tiểu luận các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người đọc tp.hcm đối với b...
Tiểu luận các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người đọc tp.hcm đối với b...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864
 
Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc.doc
Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc.docKế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc.doc
Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864
 
Dự án Cơ sở sản xuất và kinh doanh bánh tét Nét Việt.doc
Dự án Cơ sở sản xuất và kinh doanh bánh tét Nét Việt.docDự án Cơ sở sản xuất và kinh doanh bánh tét Nét Việt.doc
Dự án Cơ sở sản xuất và kinh doanh bánh tét Nét Việt.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864
 
Báo cáo xây dựng kế hoạch kinh doanh tour tham quan du lịch của công ty du l...
Báo cáo xây dựng kế hoạch kinh doanh tour tham quan du lịch của công ty du l...Báo cáo xây dựng kế hoạch kinh doanh tour tham quan du lịch của công ty du l...
Báo cáo xây dựng kế hoạch kinh doanh tour tham quan du lịch của công ty du l...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864
 
Các giải pháp Marketing mix nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Hoa...
Các giải pháp Marketing mix nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Hoa...Các giải pháp Marketing mix nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Hoa...
Các giải pháp Marketing mix nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Hoa...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864
 
Study on English speaking skills of students at Au Viet Vocational School.doc
Study on English speaking skills of students at Au Viet Vocational School.docStudy on English speaking skills of students at Au Viet Vocational School.doc
Study on English speaking skills of students at Au Viet Vocational School.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864
 
Public Private Partnerships as an instrument to development of Vietnam Advant...
Public Private Partnerships as an instrument to development of Vietnam Advant...Public Private Partnerships as an instrument to development of Vietnam Advant...
Public Private Partnerships as an instrument to development of Vietnam Advant...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864
 
Current status of translation activities at sao nam viet company.docx
Current status of translation activities at sao nam viet company.docxCurrent status of translation activities at sao nam viet company.docx
Current status of translation activities at sao nam viet company.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864
 
Kế hoạch kinh doanh Trung Tâm Sinh hoạt dã ngoại Thanh Thiếu Nhi TP đến năm 2...
Kế hoạch kinh doanh Trung Tâm Sinh hoạt dã ngoại Thanh Thiếu Nhi TP đến năm 2...Kế hoạch kinh doanh Trung Tâm Sinh hoạt dã ngoại Thanh Thiếu Nhi TP đến năm 2...
Kế hoạch kinh doanh Trung Tâm Sinh hoạt dã ngoại Thanh Thiếu Nhi TP đến năm 2...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864
 
INTERNSHIP REPORT KE GO COMPANY LIMITED.docx
INTERNSHIP REPORT KE GO COMPANY LIMITED.docxINTERNSHIP REPORT KE GO COMPANY LIMITED.docx
Chuyên đề xây dựng kế hoạch kinh doanh dịch vụ vệ sinh tại công ty inco...
Chuyên đề xây dựng kế hoạch kinh doanh dịch vụ vệ sinh tại công ty inco...Chuyên đề xây dựng kế hoạch kinh doanh dịch vụ vệ sinh tại công ty inco...
Chuyên đề xây dựng kế hoạch kinh doanh dịch vụ vệ sinh tại công ty inco...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864
 
Một số giải pháp phát triển chương trình du lịch biển đảo của công ty du lịch...
Một số giải pháp phát triển chương trình du lịch biển đảo của công ty du lịch...Một số giải pháp phát triển chương trình du lịch biển đảo của công ty du lịch...
Một số giải pháp phát triển chương trình du lịch biển đảo của công ty du lịch...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864
 

More from Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864 (20)

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.docKế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
 
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docxChuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
Chuyên đề thực tập công ty thương mại dịch vụ sản xuất Thép.docx
 
Báo cáo thực tập dự án kinh doanh bàn ghế gỗ mini.docx
Báo cáo thực tập dự án kinh doanh bàn ghế gỗ mini.docxBáo cáo thực tập dự án kinh doanh bàn ghế gỗ mini.docx
Báo cáo thực tập dự án kinh doanh bàn ghế gỗ mini.docx
 
Báo cáo Quản lý nhà nước về văn hóa ở thành phố kon tum, tỉnh kon tum.doc
Báo cáo Quản lý nhà nước về văn hóa ở thành phố kon tum, tỉnh kon tum.docBáo cáo Quản lý nhà nước về văn hóa ở thành phố kon tum, tỉnh kon tum.doc
Báo cáo Quản lý nhà nước về văn hóa ở thành phố kon tum, tỉnh kon tum.doc
 
Báo cáo kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty...
Báo cáo kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty...Báo cáo kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty...
Báo cáo kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty...
 
Thực trạng bạo hành trẻ nhà trẻ trong giờ ăn ở một số trường mầm non tư thục ...
Thực trạng bạo hành trẻ nhà trẻ trong giờ ăn ở một số trường mầm non tư thục ...Thực trạng bạo hành trẻ nhà trẻ trong giờ ăn ở một số trường mầm non tư thục ...
Thực trạng bạo hành trẻ nhà trẻ trong giờ ăn ở một số trường mầm non tư thục ...
 
Một số giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường cho công ty giày thượng đì...
Một số giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường cho công ty giày thượng đì...Một số giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường cho công ty giày thượng đì...
Một số giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường cho công ty giày thượng đì...
 
Dự án Xây dựng và phát triển quán Cafe JC.doc
Dự án Xây dựng và phát triển quán Cafe JC.docDự án Xây dựng và phát triển quán Cafe JC.doc
Dự án Xây dựng và phát triển quán Cafe JC.doc
 
Tiểu luận các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người đọc tp.hcm đối với b...
Tiểu luận các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người đọc tp.hcm đối với b...Tiểu luận các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người đọc tp.hcm đối với b...
Tiểu luận các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người đọc tp.hcm đối với b...
 
Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc.doc
Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc.docKế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc.doc
Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc.doc
 
Dự án Cơ sở sản xuất và kinh doanh bánh tét Nét Việt.doc
Dự án Cơ sở sản xuất và kinh doanh bánh tét Nét Việt.docDự án Cơ sở sản xuất và kinh doanh bánh tét Nét Việt.doc
Dự án Cơ sở sản xuất và kinh doanh bánh tét Nét Việt.doc
 
Báo cáo xây dựng kế hoạch kinh doanh tour tham quan du lịch của công ty du l...
Báo cáo xây dựng kế hoạch kinh doanh tour tham quan du lịch của công ty du l...Báo cáo xây dựng kế hoạch kinh doanh tour tham quan du lịch của công ty du l...
Báo cáo xây dựng kế hoạch kinh doanh tour tham quan du lịch của công ty du l...
 
Các giải pháp Marketing mix nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Hoa...
Các giải pháp Marketing mix nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Hoa...Các giải pháp Marketing mix nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Hoa...
Các giải pháp Marketing mix nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Hoa...
 
Study on English speaking skills of students at Au Viet Vocational School.doc
Study on English speaking skills of students at Au Viet Vocational School.docStudy on English speaking skills of students at Au Viet Vocational School.doc
Study on English speaking skills of students at Au Viet Vocational School.doc
 
Public Private Partnerships as an instrument to development of Vietnam Advant...
Public Private Partnerships as an instrument to development of Vietnam Advant...Public Private Partnerships as an instrument to development of Vietnam Advant...
Public Private Partnerships as an instrument to development of Vietnam Advant...
 
Current status of translation activities at sao nam viet company.docx
Current status of translation activities at sao nam viet company.docxCurrent status of translation activities at sao nam viet company.docx
Current status of translation activities at sao nam viet company.docx
 
Kế hoạch kinh doanh Trung Tâm Sinh hoạt dã ngoại Thanh Thiếu Nhi TP đến năm 2...
Kế hoạch kinh doanh Trung Tâm Sinh hoạt dã ngoại Thanh Thiếu Nhi TP đến năm 2...Kế hoạch kinh doanh Trung Tâm Sinh hoạt dã ngoại Thanh Thiếu Nhi TP đến năm 2...
Kế hoạch kinh doanh Trung Tâm Sinh hoạt dã ngoại Thanh Thiếu Nhi TP đến năm 2...
 
INTERNSHIP REPORT KE GO COMPANY LIMITED.docx
INTERNSHIP REPORT KE GO COMPANY LIMITED.docxINTERNSHIP REPORT KE GO COMPANY LIMITED.docx
INTERNSHIP REPORT KE GO COMPANY LIMITED.docx
 
Chuyên đề xây dựng kế hoạch kinh doanh dịch vụ vệ sinh tại công ty inco...
Chuyên đề xây dựng kế hoạch kinh doanh dịch vụ vệ sinh tại công ty inco...Chuyên đề xây dựng kế hoạch kinh doanh dịch vụ vệ sinh tại công ty inco...
Chuyên đề xây dựng kế hoạch kinh doanh dịch vụ vệ sinh tại công ty inco...
 
Một số giải pháp phát triển chương trình du lịch biển đảo của công ty du lịch...
Một số giải pháp phát triển chương trình du lịch biển đảo của công ty du lịch...Một số giải pháp phát triển chương trình du lịch biển đảo của công ty du lịch...
Một số giải pháp phát triển chương trình du lịch biển đảo của công ty du lịch...
 

Recently uploaded

BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
Luận Văn Uy Tín
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
QucHHunhnh
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdfLý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
vanquyet260302
 
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptxKho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
dattruongminhquoc
 
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
Hebemart Official
 
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
huynhthingocthao2309
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc nChuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
htk290674
 
HÁN NGỮ 1 (BÀI 15).pptxxxxxxxxxxxxxxxxxx
HÁN NGỮ 1 (BÀI 15).pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxHÁN NGỮ 1 (BÀI 15).pptxxxxxxxxxxxxxxxxxx
HÁN NGỮ 1 (BÀI 15).pptxxxxxxxxxxxxxxxxxx
loncaocao
 
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yênDIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
thanhluan21
 
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdfChương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
TuytNguyn954624
 
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdfĐiểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
thanhluan21
 
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc haiChuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
htk290674
 
Chuyên đề Toán lớp 9 Bất đẳng thức Cauchy
Chuyên đề Toán lớp 9 Bất đẳng thức CauchyChuyên đề Toán lớp 9 Bất đẳng thức Cauchy
Chuyên đề Toán lớp 9 Bất đẳng thức Cauchy
htk290674
 
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua canChuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
htk290674
 
Thông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docx
Thông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docxThông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docx
Thông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docx
QucHHunhnh
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (20)

BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
 
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
 
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
 
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdfLý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
 
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptxKho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
 
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
 
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
 
Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc nChuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
 
HÁN NGỮ 1 (BÀI 15).pptxxxxxxxxxxxxxxxxxx
HÁN NGỮ 1 (BÀI 15).pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxHÁN NGỮ 1 (BÀI 15).pptxxxxxxxxxxxxxxxxxx
HÁN NGỮ 1 (BÀI 15).pptxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yênDIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
 
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdfChương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
 
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdfĐiểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
 
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc haiChuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
 
Chuyên đề Toán lớp 9 Bất đẳng thức Cauchy
Chuyên đề Toán lớp 9 Bất đẳng thức CauchyChuyên đề Toán lớp 9 Bất đẳng thức Cauchy
Chuyên đề Toán lớp 9 Bất đẳng thức Cauchy
 
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua canChuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
 
Thông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docx
Thông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docxThông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docx
Thông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docx
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
 

Dự án đầu tư xây dựng sản xuất nông sản chất lượng cao kết hợp với du lịch sinh thái ecogarden thái dương.docx

 • 1. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 0 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------oOo------------ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SẢN XUẤT NÔNG SẢN CHẤT LƯỢNG CAO KẾT HỢP VỚI DU LỊCH SINH THÁI ECOGARDEN THÁI DƯƠNG (LẬP NGÀY 25 THÁNG 07 NĂM 2018) Địa điểm thực hiện dự án: Khu ụ Pháo, thôn Phúc Cầu, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. CHỦ DỰ ÁN: CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM THÁI DƯƠNG THAI DUONG FOOD PROCESSING COMPANY (YAMADA CO., LTD) TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT: 71,640 M2
 • 2. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 1 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 MỤC LỤC MỤC LỤC BẢNG .......................................................................................................................................4 CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU ...............................................................................................................................5 I. Giới thiệu về chủ đầu tư. ................................................................................................................5 II. Mô tả sơ bộ về dự án...................................................................................................................6 III. Điều kiện tự nhiên của huyện Chương Mỹ ...............................................................................6 1. Hiện trạng hạ tầng kinh tế xã hội huyện Chương Mỹ ...............................................................6 2. Đặc điểm tình hình cơ bản của xã Thụy Hương ......................................................................11 IV. Sự cần thiết xây dựng dự án.....................................................................................................11 V. Căn cứ pháp lý...............................................................................................................................13 VI. Mục tiêu đầu tư .........................................................................................................................14 1. Mục tiêu chung: .........................................................................................................................14 2. Mục tiêu cụ thể:..........................................................................................................................14 CHƯƠNG III. NỘI DUNG ĐẦU TƯ......................................................................................................15 I. Hình thức và nguồn vốn đầu tư:..................................................................................................15 1. Hình thức đầu tư........................................................................................................................15 2. Nguồn vốn đầu tư.......................................................................................................................16 II. Vị trí địa lý.................................................................................................................................16 1. Ranh giới, quy mô khu đất nghiên cứu lập dự án:...................................................................16 2. Điều kiện tự nhiên của Khu Ụ Pháo:........................................................................................16 3. Quy mô sử dụng đất:..................................................................................................................17 II. Hiện trạng ..................................................................................................................................17 1. Hiện trạng sử dụng đất của dự án cũ: ......................................................................................17 2. Hiện trạng công trình kiến trúc.................................................................................................17 3. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật .......................................................................................18 4. Nhận xét chung..........................................................................................................................18 III. Nội dung và quy mô đầu tư ......................................................................................................18 1. Hình thức đầu tư xây dựng........................................................................................................18 2. Quy mô đầu tư:...........................................................................................................................18 3. Phân khu chức năng:.................................................................................................................19 4. Nhu cầu sử dụng đất..................................................................................................................20 5. Phân tích yếu tố đất đầu vào của dự án ....................................................................................23 CHƯƠNG IV. CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN...................................................................24
 • 3. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 2 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 I. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng.....................24 II. Phương án tổng thể chính sách đền bù ...................................................................................24 III. Phương án kinh doanh..............................................................................................................24 1. Công suất dự kiến: tính trung bình trong 1 năm cho 49 năm .................................................24 2. Kế hoạch khai thác sử dụng:........................................................................................................25 2.1. Giải pháp công nghệ cao sử dụng trong sản xuất sản phẩm nông nghiệp..........................25 2.2. Dịch vụ khu du lịch sinh thái học đường Ecogarden Thái Dương .....................................26 IV. Các phương án tổ chức thực hiện............................................................................................28 1. Hệ thống tổ chức quản lý: .........................................................................................................28 2. Tổ chức quản lý và điều hành. ..................................................................................................29 3. Tuyển chọn lao động..................................................................................................................29 4. Tổ chức hội thảo, báo cáo định kỳ hàng năm...........................................................................30 V. Các giải pháp thực hiện dự án .....................................................................................................30 1. Hệ thống tiêu chuẩn áp dụng ....................................................................................................30 2. Giải pháp thiết kế quy hoạch và kiến trúc công trình: .............................................................33 CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG - GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ .....................................................................................................................................................................37 I. Đánh giá tác động môi trường. ....................................................................................................37 1. Giới thiệu chung: .......................................................................................................................37 2. Căn cứ pháp lý............................................................................................................................38 II. Tác động của dự án với môi trường ........................................................................................39 1. Tác động trong giai đoạn thi công dự án:.................................................................................39 2. Tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án:.......................................................................39 III. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường....................................40 1. Giảm thiểu lượng chất thải........................................................................................................40 2. Thu gom và xử lý chất thải:.......................................................................................................41 3. Chất thải rắn: .............................................................................................................................41 4. Chất thải khí:..............................................................................................................................41 5. Tiếng ồn:.....................................................................................................................................42 6. Bụi và khói: ................................................................................................................................42 IV. Kết luận......................................................................................................................................42 CHƯƠNG VI: KHÁI TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN..............................................................43 I. Khái toán tổng mức đầu tư........................................................... Error! Bookmark not defined. 1. Căn cứ lập tổng mức đầu tư ...................................................... Error! Bookmark not defined.
 • 4. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 3 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2. Nội dung tổng mức đầu tư......................................................... Error! Bookmark not defined. II. Nguồn vốn thực hiện dự án ...................................................... Error! Bookmark not defined. 1. Tiến độ thực hiện dự án............................................................. Error! Bookmark not defined. 2. Nguồn vốn thực hiện dự án (Đvt: 1,000vnđ) ............................ Error! Bookmark not defined. 3. Phương án hoàn lãi vay và vốn vay........................................... Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG VII: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI...............................43 I. Phân tích tài chính ........................................................................ Error! Bookmark not defined. 1. Giả định về doanh thu............................................................... Error! Bookmark not defined. 2. Giả định về chi phí .................................................................... Error! Bookmark not defined. II. Phân tích hiệu quả kinh tế của dự án...................................... Error! Bookmark not defined. 1. Doanh thu dự án ........................................................................ Error! Bookmark not defined. 2. Chi phí dự án.............................................................................. Error! Bookmark not defined. 3. Báo cáo thu nhập dự trù............................................................ Error! Bookmark not defined. 4. Khả năng trả nợ ......................................................................... Error! Bookmark not defined. III. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội........................................... Error! Bookmark not defined. 1. Hiệu quả kinh tế......................................................................... Error! Bookmark not defined. 2. Hiệu quả xã hội.......................................................................... Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG VII. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT ...................................................................43 I. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật: ............................................................................... Error! Bookmark not defined. II. Kết luận...................................................................................... Error! Bookmark not defined. III. Kiến nghị và đề xuất ................................................................. Error! Bookmark not defined. PHỤ LỤC................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
 • 5. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 4 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 MỤC LỤC BẢNG Bảng 1: Mặt bằng sử dụng đất của dự án cũ.......................................................................................17 Bảng 2: Tỷ lệ nhu cầu sử dụng đất của từng hạng mục của dự án mới..............................................21 Bảng 3: Nhu cầu sử dụng đất tổng quát đối của dự án mới................................................................23 Bảng 4: Chi phí đầu tư xây dựng........................................................Error! Bookmark not defined. Bảng 5: Chi phí đầu tư máy móc thiết bị............................................Error! Bookmark not defined. Bảng 6: Tổng mức đầu tư ...................................................................Error! Bookmark not defined. Bảng 7: Dự tính doanh thu sản phẩm Gạo chất lượng cao, và Phân bón cao cấp ...Error! Bookmark not defined. Bảng 8: Dự tính doanh thu cây ăn quả ...............................................Error! Bookmark not defined. Bảng 9: Dự tính doanh thu dịch vụ tham quan...................................Error! Bookmark not defined. Bảng 10: Chi phí lương nhân viên trong 5 năm đầu...........................Error! Bookmark not defined. Bảng 11: Chi phí khấu hao .................................................................Error! Bookmark not defined. Bảng 12: Chi phí nguyên liệu đầu vào, chi phí sản xuất Gạo, Phân bón, và cây ăn quả............ Error! Bookmark not defined. Bảng 13: Chi phí nguyên liệu đầu vào tại khu du lịch sinh thái học đường..... Error! Bookmark not defined. Bảng 14: Chi phí khác ........................................................................Error! Bookmark not defined. Bảng 15: Tổng doanh thu dự án .........................................................Error! Bookmark not defined. Bảng 16: Tổng chi phí dự án ..............................................................Error! Bookmark not defined. Bảng 17: Báo cáo thu nhập dự trừ từ 2018-2028 ...............................Error! Bookmark not defined. Bảng 18: Khả năng trả nợ cho ngân hàng...........................................Error! Bookmark not defined.
 • 6. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 5 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU I. Giới thiệu về chủ đầu tư. 1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Chế Biến Lương Thực Thực Phẩm Thái Dương - Mã số thuế: 0100792581 - Đại diện pháp lý: Bà Phạm Thị Kim Oanh – Chức vụ: Giám đốc - Địa chỉ: số 263, tổ 17, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội Đồng chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Dịch Vụ Nông Sản Thái Dương - Mã số thuế: 0105838222 - Đại diện pháp lý: Bà Lê Kim Ngân – Chức vụ: Giám đốc - Địa chỉ: Số 2, ngõ 393, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 2. Tổng quan về công ty: - Công ty TNHH CBLTTP Thái Dương được thành lập từ ngày 28 tháng 9 năm 1998 do sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp. - Tổng số vốn đăng ký ban đầu: 300 triệu đồng. - Công ty đăng ký mở rộng ngành nghề, tăng vốn và được cấp lại giấy phép thành lập công ty, giấy đăng ký kinh doanh ngày 04 tháng 11 năm 2004. - Tổng số vốn bổ xung: 2tỷ đồng. - Công ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất DVNS Thái Dương được thành lập từ ngày 27 tháng 3 năm 2012 - Sản phẩm chính do hai công ty sản xuất:  Lúa, gạo chất lượng cao. Các sản phẩm gạo và rau được cung cấp cho thị trường Hà Nội, tp. Hồ chí Minh và xuất khẩu;  Quả an toàn, chất lượng cao.  Phân bón lá, phân bón vi sinh, vi lượng an toàn phục vụ cho sản xuất nông sản an toàn và sạch;
 • 7. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 6 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 - Doanh số sản xuất kinh doanh của công ty tăng đều từ năm 2004 đến nay, bình quân đạt 10%/năm. Tổng doanh số sản xuất kinh doanh năm 2017 của hai công ty đạt khoảng 24 tỷ đồng, dự kiến năm 2019 sẽ đạt 28 tỷ. II. Mô tả sơ bộ về dự án - Tên dự án: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SẢN XUẤT NÔNG SẢN CHẤT LƯỢNG CAO KẾT HỢP VỚI DU LỊCH SINH THÁI ECOGARDEN THÁI DƯƠNG - Địa điểm thực hiện dự án: thôn Phúc Cầu, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. - Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án. - Tổng mức đầu tư: 28,381,607,000 đồng. Trong đó:  Vốn tự có: 14.381.607.000 đồng  Vốn huy đông: 14.000.000.000 đồng III. Điều kiện tự nhiên của huyện Chương Mỹ 1. Hiện trạng hạ tầng kinh tế xã hội huyện Chương Mỹ 1.1. Điều kiện tự nhiên Huyện Chương Mỹ nằm ở phía Tây Nam thủ đô Hà Nội, cách trung tâm thành phố Hà Nội 20km; phía đông giáp huyện Thanh Oai, phía Tây Bắc giáp quận Hà Đông và huyện Quốc Oai, phía chính Nam giáp huyện Mỹ Đức, phía Đông Nam giáp huyện Ứng Hòa, phía Tây và Tây Nam giáp huyện Lương Sơn của tỉnh Hòa Bình.
 • 8. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 7 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Hình 2.1: Bản đồ hành chính huyện Chương Mỹ Huyện Chương Mỹ nằm trong vùng quy hoạch phát triển hành lang của thủ đô Hà Nội về phía Tây, ở giữa chuỗi đô thị Miếu Môn - Xuân Mai - Hòa Lạc - Sơn Tây. Trên địa bàn có đường Quốc lộ 6A, 21A và đường 80 chạy 36 qua nối liền huyện với tỉnh Hòa Bình, Hà Nội và các huyện khác trong tỉnh. Chương Mỹ nằm trong quy hoạch chuỗi đô thị Miếu Môn - Xuân Mai - Sơn Tây, nằm giữa tam giác du lịch Hà Nội - Ba Vì - Chùa Hương. Với vị trí địa lý trên đã tạo cho huyện Chương Mỹ một tiềm năng lớn để phát triển kinh tế và xã hội 1.2. Đặc điểm địa hình Đặc điểm địa hình huyện Chương Mỹ khá đa dạng, độ cao giảm dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam, vừa có đặc trưng của vùng đồng bằng châu thổ, vừa có đặc trưng của vùng bán sơn địa nằm xen kẽ lẫn nhau. Sông Đáy chảy ở phía Đông của huyện suốt cả chiều Bắc Nam. Huyện cũng là nơi các con suối tập trung dồn về nên thường xuyên xảy ra lũ lụt. Với những điều kiện thuận lợi
 • 9. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 8 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 do thiên nhiên ban tặng, Chương Mỹ đã được biết đến như một vựa lúa, thực phẩm của tỉnh Hà Tây cũ và đang mở ra những điều kiện cho phát triển du lịch dịch vụ. Địa hình của huyện được chia làm 3 vùng rõ rệt: Vùng Đồi gò, vùng “Núi sót” và vùng Đồng bằng với hệ thống sông Bùi - sông Tích phía Tây, sông Đáy bao bọc phía Đông huyện đã tạo tiền đề cho sự phát triển nông nghiệp trồng lúa nước ở vùng này từ rất sớm. Đồng thời kết hợp với hệ thống đồi núi, sông hồ, đồng ruộng tạo nên những cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, thơ mộng và đầy ắp những huyền thoại: Quần thể di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh thuộc các xã Phụng Châu, Tiên Phương, Ngọc Hoà, Hoàng Văn Thụ, Thủy Xuân Tiên… dải núi rừng và hồ phía Tây của huyện vừa là cảnh quan đẹp vừa là tuyến phòng thủ tự nhiên vững chắc về phía Tây Nam của Thủ đô. 1.3. Đặc điểm khí hậu Huyện Chương Mỹ nằm trong vùng đồng bằng Sông Hồng, chịu ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới gió mùa, thời tiết hình thành hai mùa rõ rệt: - Mùa mưa (từ tháng 4 đến tháng 10): nóng ẩm và mưa nhiều. - Mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau): khô, lạnh, ít mưa. Với đặc điểm khí hậu trên, huyện Chương Mỹ có điều kiện để phát triển nhiều loại cây trồng, vật nuôi khác nhau để phát triển nền kinh tế nông nghiệp đa dạng, có điều kiện phát triển du lịch sinh thái. Tuy nhiên ở phía Tây của huyện thường thiếu nước vào mùa khô, ngược lại khi có mưa lớn những vùng ruộng trũng thường bị úng lụt. Nếu lượng mưa trên 200mm kéo dài sẽ bị úng lụt cục bộ nhiều khu vực, gây khó khăn cho quá trình sản xuất nông nghiệp. Đây cũng là hạn chế lớn nhất của huyện Chương Mỹ trong việc thủy lợi hóa và thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 1.4. Điều kiện thuỷ văn Có Sông Bùi chảy qua 13 xã trong huyện, sông Đáy chảy qua 9 xã. Hai con sông này bao bọc từ phía Đông Bắc đến Tây Nam tạo nên nguồn nước tưới dồi dào cho nông nghiệp. Ngoài hai con sông trên, Chương Mỹ có sông Tích; hệ thống hồ nằm ở khu vực đồi gò phía Tây đường Hồ Chí Minh với trữ lượng khoảng 17 triệu khối là nguồn nước tưới chính cho các xã Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, Hữu Văn, Mỹ Lương, Trần Phú, Đồng Lạc. Các xã khác đều có hệ thống ao hồ, đầm, kênh, rạch có thể cung cấp nước cho ngành trồng trọt và nuôi trồng thủy sản. Một số có mặt nước lớn như hồ Hạnh Tiên (Tân Tiến), hồ Hải Vân (Đại Yên), Vực Ninh, hồ Phương Bản (Phông Châu)...
 • 10. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 9 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Bên cạnh nguồn nước mặt, huyện Chương Mỹ còn có nguồn nước mưa và nước ngầm khá phong phú để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. 1.5. Tài nguyên khoáng sản Huyện Chương Mỹ là vùng đất cổ, hình thành và phát triển sớm trong lịch sử nước ta. Các nguồn tài nguyên góp phần phát triển sinh thái, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển du lịch. Chương Mỹ có nguồn núi đá để sản xuất vật liệu xây dựng cho giao thông và đá ốp lát phục vụ trang trí, xuất khẩu. Ngoài ra còn có cao lanh ở Xuân Mai, than bùn ở Phụng Châu... đất làm gạch công nghiệp. Khoáng sản có trữ lượng để khai thác là đá vụi, sét, cát, than bùn, trong đó tại khu vực núi Thoong (Tân Tiến, Nam Phương Tiến) có loại đá vân đẹp có thể sản xuất đá xẻ trang trí, tại khu vực Tử Trầm Sơn có đá vôi độ tinh khiết cao có thể dùng sản xuất sản phẩm mỹ nghệ và CaCO3 (bột nhẹ) dùng cho ngành công nghiệp cao su, NaHCO3 (thuốc muối) dùng cho ngành y tế. 1.6. Đặc điểm giao thông Trên địa bàn có các tuyến đường quan trọng chạy qua: Tuyến đường 419 nối liền các xã và các huyện; quốc lộ 6 với chiều dài 18km và đường Hồ Chí Minh với chiều dài 16,5km giúp cho Chương Mỹ trở thành đầu mối và cầu nối giao thương quan trọng giữa Thủ Đô với các tỉnh thành đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh vùng Tây Bắc; giữa Hà Nội với các tỉnh thành phía Nam. Trong quy hoạch phát triển KT-XH của Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Chương Mỹ nằm trong vành đai xanh phát triển của Thủ đô với Khu đô thị vệ tinh Xuân Mai, thị trấn sinh thái Chúc Sơn (nằm trong chùm đô thị vệ tinh và thị trấn sinh thái của Thủ đô). 1.7. Kinh tế - xã hội (Năm 2015) 1.7.1. Kinh tế Tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010: Kế hoạch 15.447 tỷ đồng, ước thực hiện 14.890 tỷ đồng đạt 96,4 % so với kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng bình quân kế hoạch 12,9%, ước thực hiện 12,1%. Chia ra: - Ngành Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng cơ bản: Kế hoạch 9.070 tỷ đồng, ước thực hiện 8.610 tỷ đồng đạt 94,9% so với kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng bình quân kế hoạch 14,5%, ước thực hiện 13,4%. - Ngành Thương mại - Dịch vụ: Kế hoạch 3.318 tỷ đồng, ước thực hiện 3.050 tỷ đồng đạt 91,9% so với kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng bình quân kế hoạch 20,3%, ước thực hiện 18,4%.
 • 11. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 10 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 - Ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản: Kế hoạch 3.059 tỷ đồng, ước thực hiện 3.230 tỷ đồng đạt 105,6 % so KH. Tốc độ tăng trưởng bình quân KH: 4,1%, ước thực hiện 5,2%. - Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp: Kế hoạch 58 - 21,5 - 20,5; ước thực hiện 56,6 -19 - 24,4. - Thu nhập bình quân đầu người/năm: Kế hoạch 18,4 triệu đồng, ước thực hiện 25,3 triệu đồng đạt 137,5% so với kế hoạch. 1.7.2. Xã hội - Về Chương trình xây dựng nông thôn mới: Các xã đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án và Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đã có 18 xã tổ chức Lễ công bố quy hoạch và phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Kết quả đạt được theo bộ tiêu chí quốc gia trên toàn huyện: Số xã đạt 19/19 tiêu chí: 01 xã (Thuỵ Hương);số xã đạt và cơ bản đạt 16-17 tiêu chí: 03 xã;số xã đạt và cơ bản đạt 13-15 tiêu chí: 05 xã;số xã đạt và cơ bản đạt 10-12 tiêu chí: 19 xã;số xã đạt và cơ bản đạt 9 tiêu chí: 02 xã.Phấn đấu đến năm 2015 có 17 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới; số còn lại đến năm 2020. - Về công tác dồn điền đổi thửa: Tổng diện tích đã dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện: Trong tổng số 29 xã, thị trấn thực hiện dồn điền đổi thửa, kết quả thực hiện được diện tích là 7.947,09 ha, đạt 198,6% so với kế hoạch thành phố giao. Trên địa bàn huyện có 27 xã, thị trấn làm giao thông thủy lợi nội đồng đã hoàn thành cơ bản khối lượng đào đắp. Tổng khối lượng đào đắp thực hiện là 4.151.504,7m3.Tiếp tục chỉ đạo các xã còn lại thực hiện xong diện tích cần phải thực hiện dồn điền đổi thửa; phấn đấu thực hiện đến hết năm 2013 tổng diện tích dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyệnlà: 10.500 ha đạt 100% diện tích phải DĐĐT. Với quan điểm phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với phát triển văn hóa xã hội. Trong những năm qua, huyện đã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư các công trình phục vụ dân sinh như: Trường học, bệnh viện, trạm y tế, nhà văn hóa, đường giao thông, dự án di tích lịch sử, dự án môi trường… với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Đến nay 100% số xã, thị trấn có hệ thống Đài Truyền thanh và điểm Bưu điện văn hóa xã. Toàn huyện có 31,5% số làng được công nhận danh hiệu làng văn hóa; 35,5% cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn hóa và 80,6% số hộ được công nhận gia đình văn hóa.
 • 12. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 11 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Hầu hết hệ thống y tế được đầu tư, nâng cấp và xây dựng từ huyện đến cơ sở. Hiện nay có 32/32 xã, thị trấn có bác sỹ, nhiều trạm y tế được xây dựng nhà 2 tầng, 100% các trạm y tế đạt chuẩn tiêu chi quốc gia về y tế xã; trong đó có 10 trạm y tế đạt chuẩn tiêu chí quốc gia giai đoạn II. Các chương trình y tế quốc gia được thực hiện tốt. Sự nghiệp giáo dục được coi trọng, 100% số xã, thị trấn có trường học kiên cố, có 41 trường đạt chuẩn Quốc gia, huyện tiếp tục chương trình phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, xóa mù chữ và phổ cập THCS. Hàng năm có hàng trăm học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh (thành phố) và thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. 2. Đặc điểm tình hình cơ bản của xã Thụy Hương Xã Thụy Hương thuộc vùng bãi ven sông Đáy của huyện Chương Mỹ. Với tổng diện tích đất tự nhiên 519,39ha, trong đó đất nông nghiệp là 396,69 ha chiếm 76,4% tổng diện tích đất tự nhiên Trong cơ cấu đất nông nghiệp đất trồng cây lâu năm 3,49 ha, đất vườn tạp 35,46 hd chiếm 8,9%, đất mặt nước nuôi trồng thủy sản 5,38 ha chiếm 1,4% Trong diện tích đất trồng cây hàng năm, đất chuyên trồng màu và cây công nghiệp ngắn ngày là 92,8 ha, còn lại là đất lúa Bình quân thu nhập tính theo đầu người đạt 4,19 triệu/người/năm. Từ tình hình thực tế trên cho thấy xã Thụy Hương là xã có diện tích canh tác bình quân/đầu người thấp, chủ yếu sống vào nghề nông, ngân sách địa phương và sự đóng góp của nhân dân còn hạn chế. Sự đầu tư của huyện - tỉnh - trung ương và các tổ chức trong và ngoài nước chưa có. Do vậy tình hình kinh tế chung của xã còn nhiều khó khăn. IV. Sự cần thiết xây dựng dự án. Trong bối cảnh kinh tế ngày càng phát triển, hàng Trung Quốc chất lượng thấp, hàng giả đang tràn lan trên thị trường, thì nhu cầu sử dụng nông sản sạch, chất lượng cao của người dân là vô cùng cao. Vì vậy, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông sản sạch, người Việt Nam, dùng hàng Việt Nam đang là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Là thủ đô của đất nước, Hà Nội luôn tiên phong trong việc triển khai thực hiện chương trình phát triển các khu sản xuất nông sản chất lượng cao để phục vụ cho người dân với những hình thức, quy mô và kết quả hoạt động đạt được ở nhiều mức độ khác nhau. Nhận biết được sự cấp thiết trên, từ năm 2004 đến nay, dự án “Đầu tư sản xuất nông sản chất lượng cao phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu” tại khu Ụ Pháo, thôn Phúc Cầu, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ do công ty TNHH Chế Biến Lương Thực Thực Phẩm Thái Dương làm chủ đầu tư đã có những thành công cơ bản trong việc xây dựng khu sản xuất Nông nghiệp
 • 13. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 12 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 công nghệ cao. Dự án đã giúp toàn vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thay đổi kỹ thuật canh tác, ổn định thị trường tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của vùng như: lúa, gạo, rau quả thực phẩm, phân bón lá chất lượng cao. Đặc biệt dự án đã giúp nông dân cải thiện về kỹ năng sản xuất nông sản chất lượng cao, canh tác nông nghiệp theo kỹ thuật công nghệ cao, và tạo thêm được nhiều việc làm cho toàn vùng. Vì vậy sản xuất nông sản chất lượng cao vẫn là một trong những ưu tiên đầu tư hàng đầu của công ty Thái Dương. Tuy nhiên, cùng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế thị trường mạnh mẽ từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ và du lịch như hiện nay, một số mô hình nông nghiệp mà công ty đã đề xuất từ những năm 2005 không còn phù hợp với xu thế, cũng như không đem lại hiệu quả kinh tế như đã lên kế hoạch. Vì vậy, bên cạnh việc tiếp tục sản xuất những sản phẩm nông nghiệp sạch theo công nghệ cao đem lại hiệu quả kinh tế tốt, Công ty mong muốn xây dựng một khu sinh thái học đường Ecogarden Thái Dương nhằm tăng cường những kiến thức thực tế cho học sinh thược mọi lứa tuổi. Du lịch sinh thái học đường đang là một trong những xu thế nhận được sự quan tâm của rất nhiều nguồn lực. Hiện nay, theo chương trình của Bộ Giáo Dục và Đào tạo, tham quan ngoại khóa được coi là những tiết học bắt buộc. Những tiết học thực tế này là cơ sở để các em hiểu rõ hơn về môi trường tự nhiên như những con vật, cây cối hay nguồn gốc của những thực phẩm mà các em sử dụng hàng ngày, tham gia các hoạt động teambuilidung để phát triển toàn diện hơn. Tại Ecogarden Thái Dương, chúng tôi tập trung phát triển kỹ năng sống và kỹ năng ứng xử với môi trường tự nhiên cho các bạn học sinh đặc biệt là học sinh thuộc khu vực thành thị bởi các em chưa có nhiều cơ hội để trải nghiệm thực tế. Bàn về nhu cầu của thị trường, hiện nay trên địa bàn xã Thụy Hương, hay thị trấn Chúc Sơn thuộc huyện Chương Mỹ chưa thực sự có một khu du lịch sinh thái học đường nào được quy hoạch cụ thể để phục vụ cho các em học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội, các tỉnh lân cận nói chung, và trên địa bàn xã, huyện nói riêng. Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, tính đến tháng 10/2017, toàn thành phố có 728 trường tiểu học, 617 trường THCS với tổng số trên 1,1 triệu học sinh. Chỉ tính khoảng 10% lượng khách học sinh trên toàn thành phố đến trải nghiệm tại khu sinh thái học đường thì hàng ngày trung bình có thể tiếp đón khoảng 400-500 khách/ngày. Như vậy tiềm năng về khu vui chơi giải trí, khu trải nghiệm thực tế là rất cao. Nhận thức được tiềm năng này, cũng với tiềm lực mà công ty sẵn có, công ty Thái Dương đề xuất thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng sản xuất Nông sản chất lượng cao kết hợp với du lịch sinh thái học đường Ecogarden Thái Dương”.
 • 14. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 13 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Thực hiện dự án sẽ đem lại điều kiện cho các bạn học sinh hòa mình vào môi trường thiên nhiên trong lành, có lợi cho sức khỏe thay vì việc ngồi phòng máy lạnh, đọc truyện, chơi game cả ngày… Hành trình về miền du lịch xanh Ecogarden Thái Dương không những mang đến cho các em học sinh những trải nghiệm, hiểu biết thú vị, những giờ phút vui chơi thoải mái, thư giãn mà còn mang lại những bài học bổ ích giúp cho các em học sinh thêm yêu và trân trọng những giá trị cuộc sống. Khu du lịch sinh thái học đường Ecogarden Thái Dương hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn trong lương lai của huyện Chương Mỹ nói riêng, thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận nói chung. V. Căn cứ pháp lý. Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;
 • 15. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 14 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Quy hoạch chung xây dụng huyện Chương Mỹ đến năm 2030 được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND Căn cứ quy hoạch chung Thị Trấn sinh thái Chúc Sơn huyện Chương Mỹ đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Quyết định phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất Các văn bản pháp lý khác có liên quan. VI. Mục tiêu đầu tư 1. Mục tiêu chung: - Cụ thể hóa quy hoạch chung huyện Chương Mỹ đến năm 2030 được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND - Góp phần thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp của xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ theo hướng công nghệ cao, mang tính chất hàng hóa - Hình thành mô hình điểm trong sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, sản phẩm phục vụ thị trường trong nước. - Khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch địa phương trong mối tương quan với toàn bộ miền Bắc. Qua đó, xác định mô hình đặc trưng, có tính hấp dẫn cao để góp phần thúc đẩy du lịch sinh thái học đường huyện Chương Mỹ nói riêng, thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận nói chung. - Đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái trải nghiệm, tạo nên một địa điểm khám phá, du lịch sinh thái học đường lành mạnh cho người dân địa phương, cũng như toàn thành phố Hà Nội và các tỉnh khác. 2. Mục tiêu cụ thể: - Mở rộng và đẩy mạnh sản xuất lúa gạo chất lượng cao, quả sạch phục vụ nhu cầu thị trường thủ đô Hà Nội, và các tỉnh thành lân cận. - Trồng các loại cây ăn quả chất lượng cao: Bưởi Diễn, Bưởi Phúc Trạch, Nhãn,… - Sản xuất một số loại phân bón an toàn phục vụ cho sản xuất nông sản chất lượng cao, nông sản an toàn và sạch.
 • 16. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 15 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 - Liên kết tiêu thụ một số loại nông sản phẩm sạch cho nông dân trong huyện như lúa, gạo, rau sạch… - Liên kết sản xuất, phát triển du lịch, góp phần giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trong địa bàn xã nói riêng, và địa bàn huyện nói chung. - Hướng đến mô hình du lịch sinh thái học đường theo hướng trải nghiệm thực tế qua các trò chơi mang hơi hướng từ dân gian, gắn liền với hoạt động nông nghiệp, cho tới các trò chơi vận động nhằm mang đến những bài học bổ ích và những giờ phút thư giãn cho các bạn học sinh. - Tăng nguồn thu cho công ty, và đảm bảo các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước CHƯƠNG III. NỘI DUNG ĐẦU TƯ I. Hình thức và nguồn vốn đầu tư: 1. Hình thức đầu tư Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án
 • 17. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 16 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2. Nguồn vốn đầu tư Tổng mức đầu tư: 28,381,607,000 đồng. Trong đó:  Vốn tự có: 14.381.607.000 đồng  Vốn huy đông: 14.000.000.000 đồng II. Vị trí địa lý 1. Ranh giới, quy mô khu đất nghiên cứu lập dự án: - Khu đất dự kiến xin thuê để thực hiện dự án là đất bãi ven sông Đáy do UBND xã Thụy Hương quản lý. - Vị trí: Đất thuộc khu Ụ Pháo, thôn Phúc Cầu, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, cách đường QL 6A 4km theo đường đê sông Đáy đi Ba Thá. - Danh giới khu đất thuê: o Phía Đông giáp đất của các hộ gia đình xã Biên Giang o Phía Tây giáp đất của các hộ gia đình xã Thụy Hương o Phía Bắc giáp đất của các hộ gia đình xã Ngọc Sơn o Phía Nam giáp đất của các hộ gia đình xã Thụy Hương 2. Điều kiện tự nhiên của Khu Ụ Pháo: Khu vực dự án “Đầu tư sản xuất Nông sản chất lượng cao kết hợp du lịch sinh thái học đường Ecogarden Thái Dương” thuộc khu Ụ Pháo, thôn Phúc Cầu, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, cách đường QL 6A 4km theo đường đê sông Đáy đi Ba Thá. Trước đây là đất bãi ven sông Đáy, chủ yếu được sử dụng để trồng cây màu (ngô, khoai), rau đậu sản lượng thấp. Hiện nay đang được Công ty Thái Dương thuê lại và đã phát triển thành khu Sản xuất Nông Nghiệp Tổng Hợp Công Nghệ Cao. Danh giới khu đất thực hiện dự án: - Phía Đông giáp đất của các hộ gia đình xã Biên Giang - Phía Tây giáp đất của các hộ gia đình xã Thụy Hương - Phía Bắc giáp đất của các hộ gia đình xã Ngọc Sơn - Phía Nam giáp các hộ gia đình xã Thụy Hương Khu Ụ Pháo là khu đất có thành phần cát già, úng sũng khi gặp mưa, khô kiệt nước nhanh khi gặp nắng, rất khó canh tác, nên các họ chủ yếu là trồng khoai lang và trồng ngô, việc chuyển đổi sang trồng cây rau màu cao cấp đòi hỏi cần có sự đầu tư cải tạo
 • 18. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 17 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 3. Quy mô sử dụng đất: - Diện tích đất xin thuê: 71.640 m2 - Thời hạn xin thuê: 49 năm II. Hiện trạng 1. Hiện trạng sử dụng đất của dự án cũ: Trong dự án “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng khu sản xuất Nông nghiệp tổng hợp Công nghệ cao tại khu Ụ Pháo, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ” được UBND huyện Chương Mỹ phê duyệt năm 2005, mặt bằng sử dụng đất được bố trí như sau: STT Hạng mục Đơn vị tính Diện tích 1 Nhà kính, nhà lưới, trồng rau sạch, hoa m2 6,000 2 Chuồng trại chăn nuôi m2 300 3 Ao nước điều hòa + nuôi cá + ếch m2 3,000 4 Diện tích trồng cây khác m2 57,816 5 Khu sơ chế + phân loại phẩm, sản xuất phân bón m2 3,600 6 Nhà điều hành m2 300 7 Nhà vệ sinh m2 20 8 Nhà bảo vệ 1 30 9 Cống thoát nước + đường đi nội bộ 1 600 10 Sân phơi 1 500 11 Khu nhà ở 1 300 Tổng 72,466 Bảng 1: Mặt bằng sử dụng đất của dự án cũ Hiện trạng khu đất là đất phục vụ mục đích nông nghiệp. Tổng diện tích là 72,466m2, đối với dự án mới tổng diện tích xin thuê là 71,640 m2. 2. Hiện trạng công trình kiến trúc Toàn bộ diện tích đất đã được UBND huyện Chương Mỹ cho chủ đầu tư thuê từ năm 2005, vì vậy không có công trình công cộng nào trên khu đất này.
 • 19. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 18 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 3. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 3.1. Đường giao thông Khu vực đầu tư có trục đường giao thông chính là đường QL 6A. 3.2. Hệ thống thoát nước mặt Hiện tại trên khu vực đất đã có hệ thống thoát nước ra kênh, rạch nước trước mặt khu đất do dự án cũ vẫn đang hoạt động trên địa bàn này. 3.3. Hệ thống thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường Hiện tại hệ thống thoát nước thải được xây dựng cho khu vệ sinh của các xưởng sản xuất. Hệ thống cống sử dụng có đường kính D200-D300. Rác thải được thu gom và chuyển về tập trung tại bãi rác chung của thành phố. 3.4. Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng Hiện trạng tại khu vực có đã tuyến trung thế từ lưới điện quốc gia, và nguồn điện sử dụng cho khu vực sẽ được lấy từ tuyến đường dây cấp cho khu vực dự án. 4. Nhận xét chung Dự án đầu tư xây dựng khu sản xuất nông sản chất lượng cao kết hợp khu du lịch sinh thái Ecogarden Thái Dương nằm trong khu vực dự án cũ đang hoạt động chủ yếu là đất nông nghiệp. Với tầm quan trọng to lớn về vị trí chức năng cùng với hiện trạng thực tế đất đai cần được khai thác hiệu quả hơn, thì việc phát triển một khu sản xuất nông sản chất lượng cao kết hợp với mô hình du lịch sinh thái, với các hoạt động trải nghiệm cho học sinh, vừa gần gũi với thiên nhiên, lại vừa thích ứng với nhu cầu trước mắt và lâu dài của người dân tại địa bàn huyện nói riêng, và thành phố Hà Nội nói chung là tất yếu và cần thiết. III. Nội dung và quy mô đầu tư 1. Hình thức đầu tư xây dựng Dự án đầu tư theo hình thức xây dựng mới kết hợp với cơ sở vật chất đã có của dự án trước đây đã thực hiện 2. Quy mô đầu tư: - Tổng diện tích đất sử dụng: 71.640m2 - Hình thức sử dụng đất: thuê đất thời hạn 49 năm - Thời hạn sử dụng đất: theo thời hạn thuê đất
 • 20. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 19 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 3. Phân khu chức năng: Với tính chất là khu sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái, dự án đầu tư bao gồm các khu chính: 3.1. Khu sản xuất nông nghiệp Khu sản xuất nông nghiệp chất lượng cao bao gồm: - Các xưởng sản xuất:  Xưởng sản xuất gạo chất lượng cao: chứa hệ thống, dàn máy xay sát năng suất cao, với công suất 3-5 tấn gạo/ngày; hệ thống đóng gói bao gồm máy dập đát, cân điện thử, máy hàn hút chân không…  Xưởng sản xuất phân bón chất lượng cao: chứa hệ thống trộn theo quy chuẩn dạng bột và dạng nước, hệ thống đóng chai, hệ thống đóng hộp xuất xưởng.  Xưởng thu gom và đóng gói trái cây thu hoạch. - Nhà kho: chứa nguyên liệu, chứa vật dụng làm vườn - Vườn trồng cây ăn quả: quy hoạch thành các vườn bưởi, vườn nhãn riêng biệt. Có 1 số vườn xen kẽ với khu du lịch sinh thái, phục vụ mục đích làm mát cho khu vui chơi thêm gần gũi với thiên nhiên - Nhà lưới: nhà lưới sử dụng để ươm trồng các loại cây, hoa để trang trí cho khu du lịch sinh thái. 3.2. Khu dịch vụ du lịch sinh thái Để phục vụ mục đích đón khách, khu du lịch sinh thái trải nghiệm cần xây dựng các khu vực như sau: - Khu nhà nghỉ cho khách: được thiết kế là nhà nghỉ tập thể do đặc thù khách là các nhóm học sinh từ 50 học sinh trở lên, nên các nhà nghỉ chủ yếu phục vụ buổi trưa cũng được thiết kế phù hợp với tiêu chí trên. Ngoài ra, các nhà nghỉ đều được trang bị chiếu, gối, chăn, quạt mát. - Các khu trò chơi đón khách bao gồm:  Khu trò chơi dân gian  Khu vui chơi đa năng  Khu trượt cỏ nhân tạo  Khu trò chơi liên hoàn  Chuồng trại chăn nuôi
 • 21. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 20 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Mỗi khu vui chơi trên lại tổ chức nhiều trò chơi riêng biệt, phù hợp với tiêu chí học mà chơi, chơi mà học, và có thể đón 50 học sinh chơi cùng 1 lúc tại mỗi trò. - Sân khấu: là nơi tổ chức hoạt động tập thể cho du khách - Bể vầy - Cây xanh cảnh quan: xen kẽ với các khu vui chơi, với mục đích làm đẹp và làm mát cho khu vui chơi 3.3. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đầu mối Hệ thống hạ tầng bao gồm: - Nhà điều hành, nhà quản lý: là nơi điều hành, quản lý chung cho các xưởng sản xuất, vườn cây ăn quả và khu du lịch sinh thái. - Ao, kênh mương điều hòa - Khu vệ sinh - Nhà ăn - Đường đi, cống thoát nước, bốt điện - Sân phơi - Nhà bảo vệ - Bãi đỗ xe 4. Nhu cầu sử dụng đất Do nhu cầu và mục tiêu dài hạn cũng như mục tiêu chi tiết của dự án này đã thay đổi so với dự án trước, vì vậy nhu cầu sử dụng đất cũng thay đổi. Những mô hình có hiệu quả kinh tế cao vẫn được tiếp tục đẩy mạnh và tổ chức sản xuất. Một số mô hình không phù hợp và không mang lại hiệu quả kinh tế sẽ được thay thế bằng các mô hình kinh doanh mới nhằm đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao hơn. Dưới đây là bảng nhu cầu sử dụng đất của những hạng mục vẫn được giữ lại ở dự án trước đây mà dự án mới vẫn sử dụng:
 • 22. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 21 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Bảng 2: Tỷ lệ nhu cầu sử dụng đất của từng hạng mục của dự án mới STT Hạng mục công trình Dự án cũ (m2) Dự án mới (m2) Xây dựng mới (m2) I Tổng diện tích sản xuất Nông nghiệp chất lượng cao 51,770 1 Xưởng sản xuất 3,600 5,000 1,400 2 Vườn trồng cây ăn quả 57,816 42,470 3 Ao, kênh mương 3,000 3,000 4 Nhà lưới trồng rau củ hữu cơ 6,000 300 5 Nhà kho 1,000 II Tổng diện tích du lịch sinh thái 14,460 6 Khu nhà nghỉ của khách 300 2,500 2,500 7 Khu trò chơi dân gian 2,400 2,400 8 Khu vui chơi đa năng 1,200 1,200 9 Khu trượt cỏ nhân tạo 1,200 1,200 10 Khu trò chơi liên hoàn 800 800 11 Chuồng trại chăn nuôi 300 150 12 Cây xanh cảnh quan 4,510 4,510 13 Sân khấu 1,200 1,200 14 Bể vầy 500 III Các hạng mục xây dựng khác 5,410 14 Nhà điều hành, nhà quản lý 300 300 300 15 Khu vệ sinh 20 270 250 16 Đường đi, cống thoát nước, bốt điện 600 2,500 2,500 17 Nhà ăn 300 300
 • 23. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 22 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 18 Sân phơi 500 1,000 1,000 19 Nhà bảo vệ 30 40 40 20 Bãi đỗ xe 1,000 1,000 Tổng cộng 72,466 m2 71.640 m2 Giải trình về sự thay đổi nhu cầu sử dụng đất như sau: - Hệ thống nhà kính, nhà lưới chỉ để lại 300 m2 , trồng rau củ hữu cơ phục vụ cho mục đích du lịch. Để giảm chi phí xây dựng, diện tích nhà kính và nhà lưới sẽ được chuyển 1000 m2 sang làm nhà kho. Diện tích còn lại sẽ được sử dụng với mục đích khác. - Chuồng trại chăn nuôi: chỉ để lại 150 m2 phục vụ cho mục đích du lịch, là nơi cho các bạn học sinh tham quan thực tế những vật nuôi mà các bạn ít khi được tận mắt nhìn thấy và cho ăn. - Ao, mương điều hòa: giữ nguyên 3000 m2 - Xưởng sản xuất, khu sơ chế: được giữ nguyên 3,600 m2 , và xin được xây dựng thêm 1,400m2 nữa nhằm phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất Gạo chất lượng cao, phân bón và làm kho sơ chế trái cây sạch. - Nhà điều hành: vẫn giữ nguyên 300 m2 những sẽ được di dời vị trí và xây dựng lại. - Nhà vệ sinh: với mục đích đón khách du lịch, hệ thống nhà vệ sinh phải được nâng cấp và mở rộng thêm, nên diện tích đất cho khu vệ sinh sẽ được xây dựng lại với diện tích 270 m2 - Nhà bảo vệ: xây dựng thêm nhà bảo vệ mới với diện tích 40 m2 - Cống thoát nước, đường đi nội bộ được giữ nguyên, nh sẽ được gia cố, mở rộng và xây dựng thêm thành 2500 m2 , và dành 1000 m2 cho bãi đỗ xe phục vụ chủ yếu cho mảng du lịch - Sân phơi: gia cố và mở rộng thành 1000 m2 - Diện tích trồng cây khác: do thay đổi cơ cấu sử dụng đất và sẽ có một số hạng mục mới cần xây dựng, nên diện tích trồng cây xanh và cây ăn quả sẽ giảm bớt so với dự án cũ. - Khu nhà ở: được giữ nguyên diện tích 300 m2 Trên đây là những hạng mục đã được xây dựng trên nền dự án cũ sẽ được giữ nguyên trong dự án mới. Nhu cầu sử dụng đất sẽ được bao gồm cả những hạng mục cũ và mới, tuy nhiên chi phí xây dựng chỉ tính chi phí xây dựng cho những hạng mục mới của dự án.
 • 24. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 23 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Bảng 3: Nhu cầu sử dụng đất tổng quát đối của dự án mới STT Chỉ tiêu – loại đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) I Tổng diện tích đất phục vụ dự án 71,640,0 100,0 II Tổng diện tích sử dụng đất đã xây dựng theo dự án cũ 8,570 11.96% 1 Diện tích đất công trình 5,070 2 Diện tích mặt nước 3,500 III Tổng diện tích phục vụ dự án mới 63,070 88.04% 1 Diện tích đất xây dựng công trình 11,590 16.18% 2 Diện tích đất cây xanh cảnh quan + trồng cây ăn quả 46,980 65.58% 5 Diện tích đất sân đường giao thông nội bộ, bãi đỗ xe 4,500 6.28% II Mật độ xây dựng 16.18% *Lưu ý: Diện tích đất xây dựng công trình ở dự án mới bao gồm: bao gồm các xưởng sản xuất, nhà nghỉ cho du khách, đất mô hình tham quan, khu trải nghiệm thực tế và các sân chơi tự do, nhà điều hành và các công trình phụ. 5. Phân tích yếu tố đất đầu vào của dự án Về phần xây dựng dự án: nguồn lao động dồi dào và vật liệu xây dựng đều có tại địa phương và trong nước, nên nguyên vật liệu và các yếu tố đầu vào phục vụ cho quá trình thực hiện dự án là tương đối thuận lợi và đáp ứng kịp thời. Về phần quản lý và các sản phẩm của dự án: nhân công quản lý và duy trì hoạt động của dự án tương đối dồi dào, các sản vật đều có đều có sẵn tại địa phương.
 • 25. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 24 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 CHƯƠNG IV. CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN I. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng Dự án thực hiện đầy đủ các thủ tục về giao cấp đất theo quy định để tiến hành xây dựng dự án. II. Phương án tổng thể chính sách đền bù Căn cứ vào trích lục bản đồ địa chính xã Thụy Hương và bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Hà Nội đối với đất nông nghiệp của các xã trên địa bàn huyện Chương Mỹ ta có đơn giá đền bù như sau: Giá đất Nông Nghiệp trồng lúa nước và trồng cây hàng năm: 135.000đ Dự kiến mức giá hỗ trợ đền bù đất lúa nước và trồng cây hàng năm cho nhà nước là 162.000đ Diện tích đất dự kiến xin thuê: 71,640m2 Dự kiến chi phí đền bù GPMB dự kiến: khoảng 11 tỷ đồng. III. Phương án kinh doanh 1. Công suất dự kiến: tính trung bình trong 1 năm cho 49 năm - Mặt hàng gạo : trên 1200 tấn/năm chất lượng các loại - Mặt hàng phân bón : trên 60 tấn/năm Phân bón lá chất lượng cao các loại - Cây ăn quả : Nhãn 10 tấn/năm; bưởi 20 nghìn quả/năm - Dịch vụ tham quan, trải nghiệm : 50.000 lượt vé/năm
 • 26. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 25 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2. Kế hoạch khai thác sử dụng: 2.1. Giải pháp công nghệ cao sử dụng trong sản xuất sản phẩm nông nghiệp Cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao như giống lúa, gạo, phân bón chất lượng cao, cây ăn quả như nhãn, bưởi, cải thiện cho nông dân về đời sống vật chất và kỹ năng sản xuất nông sản hàng hóa, sản xuất nông sản chất lượng cao,… 2.1.1. Giải pháp công nghệ sản xuất, chế biến Gạo sạch chất lượng cao - Liên kết với HTX Thụy Hương, Lan Điền, Hợp Đồng và các xã khác trong huyện sản xuất lúa chất lượng cao theo phương thức hợp đồng bao tiêu toàn bộ lúa sản phẩm, trong đó công ty đầu tư ứng trước giống và hướng dẫn chỉ đạo kỹ thuật. - Lựa chọn giống lúa có chất lượng gạo đáp ứng yêu cầu của thị trường: Bắc Hương số 7, Koshihikari, Nếp cái hoa vàng... hướng dẫn gieo trồng đúng kỹ thuật thâm canh lúa chất lượng cao, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu và sử dụng cân đối các loại phân bón, quy trình thu hoạch, phơi sấy, bảo quản bằng công nghệ xay sát, tách sạn, tấm, phân loại đóng gói theo đúng quy trình sản xuất gạo chất lượng cao. - Liên kết sản xuất một số lúa gạo đặc sản với các địa phương khác: Lúa tám thơm Hải hậu, tám Điện Biên, tẻ thơm, lúa nương, lúa Thái lan, lúa nếp nương, nếp đặc sản miền Bắc,... thu mua và chế biến đáp ứng nhu cầu của thị trường. - Ứng dụng công nghệ chế biến tiên tiến nhằm sản xuất ra sản phẩm tốt nhất để cung ứng cho thị trường. 2.1.2. Giải pháp trong sản xuất phân bón an toàn: - Phân bón hữu cơ vi sinh an toàn: trên cơ sở trấu hun, trấu, phân gà, bột vỏ sò, mùn than bùn sử dụng men vi sinh và phức hợp tạo ra loại phân hữu cơ an toàn phục vụ sản xuất nông sản an toàn, sản phẩm sạch. - Phân bón lá: sử dụng các khoáng chất ở dạng chelate kết hợp các vi chất, vitamin, chất hữu cơ... sản xuất một số loại phân bón nước để tưới, phân bón lá phục vụ cho sản xuất rau quả trong khu nông nghiệp công nghệ cao và đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân. 2.1.3. Giải pháp công nghệ ứng dụng sản xuất giống và thâm canh cây ăn quả Ứng dụng quy trình công nghệ nhân giống cây ăn quẩ tiên tiến hiện nay vào sản xuất:
 • 27. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 26 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Đối với cây có múi phải xây dựng nhà lưới cách ly, sạch bệnh để sản xuất mặt ghép, chồi ghép sạch bệnh. Gốc ghép đã được kết luận là phù hợp, áp dụng quy trình sản xuất gốc ghép để nhân giống, ứng dụng công nghệ ghép đỉnh sinh trưởng vào sản xuất. 2.1.3.1. Công nghệ nhân giống vải, nhãn bằng mắt ghép Phương pháp nhân giống vải, nhãn bằng phương pháp ghép đang được áp dụng rộng rãi. Do nhân giống từ nguồn giống gốc (giống bố mẹ) nên giống thuần chủng, đồng nhất. Hiện nay sử dụng công nghệ làm vườn ươm và phương pháp tiên tiến, tỷ lệ cây con xuất vườn đạt trên 90%. Dưới đây là một số vấn đề kỹ thuật cụ thể. - Kỹ thuật trồng gốc ghép: Sử dụng vải chua (vải tu hú) và giống nhãn có quả to, hạt to chính vào trung tuần tháng 7 để làm gốc ghép. Chọn hạt để gieo làm gốc ghép ở những cây đã lựa chọn, lấy hạt rửa sạch và gieo ngay (gieo trong tháng 8) đối với nhãn và tháng 7 đối với vải. - Kỹ thuật ghép:  Mắt ghép phải non tơ, còn lá màu nâu nhạt được lấy từ vườn nhân nhanh mắt ghép  Thời vụ ghép: vụ xuân trong tháng 3-4, vụ thu trong tháng 8-9  Phương pháp ghép: có thể áp dụng các phương pháp ghép sau: ghép mắt có ghỗ, ghép chồi bên, ghép nối ngọn. Trong ba phương pháp này, ghép nối ngọn là có hiệu quả nhất.  Thao tác ghép: khác với một số cây ăn quả khác, do nhựa nhãn có nhiều nhánh và nhánh khô thao tác phải nhanh, chính xác, nếu ghép chậm vết ghép khó liền. Ghép xong dùng nilon màng mỏng quấn kín vết ghép. Sau 20 ngày tự đâm thủng màng nilon (nilon chuyên dùng) đâm chồi mắt ghép. 2.1.3.2. Thâm canh cao sản trồng cây ăn quả an toàn: Tăng cường đầu tư ngay từ đầu và duy trì đầu tư ở mức cao bằng: trồng dày, bón phân hữu cơ an toàn, phân khoáng cho phép dử dụng trong sản xuất cây ăn quả an toàn, sử dụng thốc trừ sâu bệnh sinh học, ứng dụng IPM, tỉa cành taaoj tán, ứng dụng công nghệ tăng đậu quả, dưỡng quả, thu hái và bảo quản, đóng gói theo công nghệ của Nhật Bản. 2.2. Dịch vụ khu du lịch sinh thái học đường Ecogarden Thái Dương Cung cấp dịch vụ tham quan và tham gia trải nghiệm các hoạt động nông nghiệp nông thôn Việt Nam cho du khách là trẻ em thuộc mọi lứa tuổi trên địa bàn Hà Nội và ngoại tỉnh. ECOGARDEN THÁI DƯƠNG sẽ được xây dựng theo mô hình khu du lịch sinh thái học đường, gắn các hoạt động vui chơi và các trải nghiệm về nghề nông như trồng cây, bắt cá, chăn nuôi, nấu
 • 28. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 27 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 cơm…. Tại đây, khách du lịch, đặc biệt là các em học sinh từ mầm non đến TH phổ thông sẽ được tìm hiểu về các loại cây trồng, các vật nuôi, một số nét văn hóa truyền thống và cuộc sống lao động của cha ông ta từ ngàn đời nay. Ngoài ra, với phương châm học mà chơi chơi mà học, các em học sinh còn được trải nghiệm rất nhiều trò chơi mới vô cùng thú vị và đặc sắc như làm bánh trôi, trượt cỏ, nhà gương, đạp xích lô, các trò chơi tập thể,.. Mô hình tham quan sẽ được thay đổi qua từng học kì hoặc từng năm học để đảm bảo đổi mới nội dung vui chơi giúp các bạn học sinh được trải nghiệm thực tế nhiều hơn. Các khu mô hình tham quan, vui chơi và trải nghiệm sẽ được chia thành nhiều khu với các hoạt động khác nhau được thay đổi thường xuyên như: - Khu trò chơi dân gian: Tái hiện lại khung cảnh làng quê bằng các trò chơi mang đặc tính dân gian như làm bánh trôi, trồng cây, úp nơm bắt cá, tham quan nhà nông cụ, bắt vịt, thi nấu cơm… Những trò chơi vốn đã rất thân quen với các bạn nhỏ. Úp nơm bắt cá được xem như một nét văn hóa sông nước đặc trưng của người nông dân Việt Nam. Những tháng ngày nắng nóng như lửa cháy, đồng ruộng khô nứt nẻ, công việc đồng áng cũng rảnh rỗi, đây là thời gian người nông dân thường hay tát mương bắt cá. Sau đó, họ đào vét lại mương để nhử cá, tôm kéo đến trú ngụ cho năm sau. Để tái hiện lại cảnh bắt cá của người nông dân, Ecogarden Thái Dương sẽ xây dựng một khu bắt cá cho các em học sinh với mô hình sạch sẽ và tiện nghi hơn. Các em học sinh sẽ được thử làm nông dân tự tay bắt những chú cá đang cố gắng “trốn chạy” vào giỏ của mình. Cuộc “rượt đuổi” với những chú cá trôi, cá trạch sẽ làm các bạn nhỏ vô cùng phấn khích và hồi hộp. Mỗi lần bắt được một chú cá là một lần các bạn nhỏ cảm nhận được sự chiến thắng. Chính sự hấp dẫn này mà trải nghiệm bắt cá sẽ là một trải nghiệm làm nông dân thú vị, hứa hẹn thu hút nhiều bạn nhỏ tham gia. Hoạt động thi nấu cơm cũng sẽ là một trong những hoạt động thú vị mang tính trải nghiệm cao. Bởi lẽ, hiện nay các bạn nhỏ trong độ tuổi học sinh trên thành phố hầu như không phải nấu cơm, rửa bát khi được bố mẹ hết sức yêu thương chiều chuộng. Vì vậy, nhiều bạn nhỏ còn chưa biết cách nấu cơm bằng nồi cơm điện. Tuy nhiên, trải nghiệm thi nấu cơm tại Ecogarden Thái Dương còn đặc biệt hơn khi các bạn nhỏ với sự giúp đỡ của các hướng dẫn viên sẽ phải tự tay nhóm lửa, nấu cơm bằng nồi niêu. Mong rằng thông qua trải nghiệm đặc biệt này, các bạn nhỏ sẽ biết quý trọng và giúp đỡ bố mẹ mình hơn khi ở nhà.
 • 29. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 28 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Giám đốc Phó giám đốc kỹ thuật sản xuất Hành chính kế Phó giám đốc kinh doanh Tổ thị trường Tổ khai thác - Khu vui chơi đa năng: Với các trò chơi truyền thống và hiện đại như chơi đu quay, xích đu, bập bênh, đu dây cáp, jungle gym… và những trò chơi tập thể quen thuộc không kém phần vui nhộn như kéo co, nhảy bao bố hay đạp xích lô... - Khu trượt cỏ nhân tạo: Du khách có thể leo mô hình núi nhân tạo, ngắm cảnh, chụp những bức ảnh đẹp mắt và trượt cỏ xuống đồi tại khu đồi núi của Ecogarden Thái Dương. Nhà cười: Du khách sẽ thấy sảng khoái vui cười khi khám phá khu hang động dưới núi bên trong đó những chiếc gương biến dạng, mang đến những trải nghiệm cực kì thú vị và đặc sắc. - Khu trò chơi liên hoàn: đây là khu trò chơi vận động cho trẻ em, được thiết kế theo nhiều chủ đề khác nhau và sẽ được thay đổi mô hình qua từng năm để đảm bảo tính đa dạng. Với thiết kế bao gồm các trò chơi vượt chướng ngại vật như đi cầu treo, cầu dây, chui qua hầm, trò chơi giữ thăng bằng…, đây chắc chắn sẽ là một điểm nhấn mà các em học sinh sẽ rất hứng thú được trải nghiệm. IV. Các phương án tổ chức thực hiện 1. Hệ thống tổ chức quản lý: 1.1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Chế Biến LTTP Thái Dương 1.2. Người đại diện: Là người chịu trách nhiệm quản lý điều hành toàn bộ quy trình sản xuất, kinh doanh, quan hệ đối ngoại tổ chức và điều hành bộ máy để công ty làm ăn có hiệu quả. Thời gian thực hiện: Từ 2018 đến năm định hình Thời gian khai thác: từ năm định hình đến hết thời gian thuê đất 1.3. Bộ máy quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý triển khai thực hiện và thành lập bộ phận điều hành hoạt động của dự án theo mô hình sau:
 • 30. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 29 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2. Tổ chức quản lý và điều hành. - Xây dựng kế hoạch, trình duyệt và tổ chức - Bàn bạc, thống nhất với địa phương quản lý chuyên ngành về mục tiêu sản xuất và kinh doanh của cơ sở. - Tổ chức sản xuất các loại trái cây an toàn trong khu nông nghiệp chất lượng cao - Tổ chức liên kết sản xuất và ký hợp đồng bao tiêu lúa chất lượng cao với các xã trong vùng - Tổ chức chế biến, bảo quản lúa gạo, trái cây an toàn - Tổ chức kiểm tra chất lượng thường xuyên cho các sản phẩm tiêu thụ ra thị trường như lúa gạo, trái cây, phân bón. - Xây dựng đội ngũ chuyên môn hóa, sản xuất phân bón sinh học theo dây chuyền hiện đại, chất lượng cao. - Tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm - Kết hợp với các đơn vị công ty du lịch để đưa khách hàng là các trường mầm non, tiểu học về tham quan tại khu du lịch sinh thái học đường Ecogarden Thái Dương. 3. Tuyển chọn lao động. Dự án chủ yếu sử dụng lao động của địa phương. Đối với lao động chuyên môn nghiệp vụ, dự án sẽ tuyển dụng và lên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho con em trong vùng để từ đó về phục vụ dự án trong quá trình hoạt động dự án này. Tổng số lao động sử dụng là : 66 người, trong đó: - Bộ phận quản lý : 8 người - Công nhân, Nhân viên… : 57 người - Chế độ làm việc 8 tiếng /ngày, làm theo giờ hành chính và làm ca tùy theo bộ phận sản xuất, một tuần làm việc 6 ngày.
 • 31. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 30 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 - Người lao động được nghỉ ngày chủ nhật, ngày lễ tết, nếu yêu cầu công việc người lao động phải làm thêm giờ thì được trả tiền lương gấp 1,5 lần mức lương bình thường cơ bản theo luật Lao động của Nhà nước. Người lao động được nghỉ ốm, nghỉ do công việc đột xuất. Vào các dịp cuối năm, tết sẽ có quà tết và thưởng cho cá nhân làm tốt công việc được giao. Người lao động hợp đồng dài hạn sẽ được đóng bảo hiểm xã hội và y tế theo quy định của Nhà nước. 4. Tổ chức hội thảo, báo cáo định kỳ hàng năm. - Báo cáo định kỳ theo quy định với cơ quan chủ quản - Tổ chức hội thảo, và các lớp tập huấn khuyến nông cho nông dân trong và ngoài vùng. V. Các giải pháp thực hiện dự án 1. Hệ thống tiêu chuẩn áp dụng 1.1.Phần quy hoạch- kiến trúc - Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam; - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam; - TCVN 276 - 2003 : Công trình công cộng. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế; - QCXDVN 01: 2008 : Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng; - TCXDVN 264:2002: Nhà và công trình - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng; - TCXD 192-1996. Cửa gỗ - Cửa đi, cửa sổ. Yêu cầu kỹ thuật; - TCXD 237-1999. Cửa kim loại - Cửa đi, cửa sổ. Yêu cầu kỹ thuật; 1.2. Phần kết cấu - Tiêu chuẩn tải trọng và tác động TCVN 2737 - 95; - Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu BTCT TCXDVN 356 - 2005; - Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép TCXDVN 338 - 2005; - Tiêu chuẩn thiết kế nền móng công trình TCVN 45 - 78; - Móng cọc Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 205 - 1998; - Cọc - PP thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục TCXDVN 269:2002; - Tải trọng động đất - TCXDVN 375:2006; - TCXD229 - 1995 - Hướng dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió. - Và các phần mềm tính toán: Sap2000, Etabs; …
 • 32. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 31 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 1.3.Phần điện - TCXD - 16 - 1986 Tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng. - TCXD - 25 - 1991 Quy phạm đặt đường dây điện trong nhà ở và công trình công cộng. - TCXD - 27 - 1991 Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng. - TCXD - 46 - 2007 Quy phạm chống sét bảo vệ công trình xây dựng. - TCVN 5828 - 1994 Chiếu sáng ngoài nhà. - QP - 4756 - 1989 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện. - Quy phạm trang bị điện phần I đến phần IV của ngành điện. - TCN - 18 - 2006 Quy định chung - Quy phạm trang bị điện phần I do bộ công nghiệp ban hành. - TCN - 19 - 2006 Hệ thống đường dẫn điện - Quy phạm trang bị điện phần II do bộ công nghiệp ban hành. - TCN - 20 - 2006 Trang bị phân phối và trạm biến áp - Quy phạm trang bị điện phần III do Bộ công nghiệp ban hành. - TCN - 21 - 2006 bảo vệ và tự động - Quy phạm trang bị điện phần IV do bộ công nghiệp ban hành. 1.4.Phần cấp thoát nước - Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình 1999 - Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước bên trong T.C.V.N - 4513 - 88 - Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước bên trong T.C.V.N - 4478 - 87 - Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước ngoài công trình 20.T.C.N - 33 - 2006 - Tiêu chuẩn thiết kế - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài T.C.V.N.7957 - 2008 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN14: 2008/BTNMT - Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam tập VI - Tiêu chuẩn thiết kế 1.5.Phần điều hòa không khí - TCVN 5687 - 1992: Thông gió, Điều tiết không khí, sưởi ấm - Tiêu chuẩn thiết kế - TCXD 232 - 1999: Hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp lạnh - Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu - TCVN 4088 - 1997: Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng - QCVN 02: 2009/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng - TCVN 4086 - 1995: An toàn điện trong xây dựng
 • 33. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 32 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 - TCVN 2622 - 1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế - TCVN 6160 - 1996: Phòng cháy chữa cháy - Nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kế - TCXD 175:1990: Mức ồn cho phép trong công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế 1.6.Phần thông tin liên lạc - camera - Phòng chống ảnh hưởng của đường dây điện lực đến các hệ thống thông tin. Yêu cầu kỹ thuật. TCN.68 - 161:1995 - Cáp thông tin kim loại dùng cho mạng điện thoại nội hạt. Yêu cầu kỹ thuật TCN68 – 132 - 1998 - Chất lượng mạng viễn thông TCN68 - 170:1998 - Tiếp đất cho các công trình viễn thông TCN - 68 - 141:1999 - Thiết bị đầu cuối viễn thông. Yêu cầu an toàn điện TCN - 68 - 190:2000 - Khuyến cáo 412 - 3 và 417 - 2 của CCIK cho hệ thống mạng truyền hình - IEC 364, 449, 1140, 1200 (Tiêu chuẩn đối với việc lắp đặt các thiết bị điện nhẹ) - ICE 60849, EN 60065 Tiêu chuẩn an toàn - Tiêu chuẩn của cáp mạng LAN: TIA/EIA - 568 - TCVN6851 - 1:2001 Bàn trộn âm thanh thông số cơ bản - TCVN6697 - 5:2000 (IEC 268 - 5:1989) Thiết bị âm thanh loa - TCVN6697 - 1:2000 (IEC 268 - 1:1995) Quy định chung về thiết bị âm thanh công cộng - TCXD 175 - 90 Mức ồn cho phép trong công trình công cộng - TCVN 45210: 1988 Studio âm thanh. Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh kiến trúc 1.7.Phần PCCC - Luật phòng cháy chữa cháy ban hành ngày 12/07/2001 - Nghị định 35/2003/NĐ ngày 04/04/2003 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy chữa cháy - Thông tư số 04/2004 - TT - BCA hướng dẫn thi hành nghị định số: 35/2003/NĐ - CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622 - 1995 “Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế” - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5760 - 1993 “Hệ thống chữa cháy - yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng” - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5738 - 2001 “Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ thuật”
 • 34. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 33 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3256 - 1989 “An toàn cháy - Yêu cầu chung” - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6160:1996 “Phòng cháy CC nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kế” - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7336:2003 “Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Yêu cầu thiết kế và lắp đặt” - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Tập II - 1997 - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513 - 1988 “Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế” 2. Giải pháp thiết kế quy hoạch và kiến trúc công trình: 2.1.Giải pháp quy hoạch mặt bằng Nguyên tắc thiết kế:  Yêu cầu về quy hoạch tổng thể: - Tuân thủ những khống chế về chỉ giới đường đỏ, về ranh giới khu đất. Đặc biệt là quan hệ không gian và quan hệ chức năng với các công trình lân cận. - Có giải pháp hợp lý để sử lý địa hình: San lấp mặt bằng. - Có các giải pháp kỹ thuật phù hợp trong quá trình xây dựng.  Yêu cầu về kiến trúc công trình: - Hài hoà với cảnh quan môi trường thiên nhiên và các công trình lân cận. - Đáp ứng được các đặc điểm khí hậu vùng, miền. - Thể hiện hình thức kiến trúc hiện đại. - Phù hợp với quy hoạch chung của khu vực.  Giải pháp thiết kế quy hoạch: - Nhà điều hành quản lý được xây dựng mới và bố trí phía Tây nhằm thuận tiện cho việc tiếp đón và điều hành các hoạt động của dự án. - Các hạng mục khác như các xưởng sản xuất, khu trồng rau, trồng cây ăn quả, chòi nghỉ, được bố trí hài hòa tạo cảnh quan môi trường phục phụ cho nghỉ dưỡng và sản xuất nông nghiệp. 2.2.Giải pháp thiết kế tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan theo chức năng Với diện tích đất 71,640 m2, dự án đầu tư bao gồm các khu chức năng chính như sau: Khu sản xuất Nông nghiệp bao gồm: - Các xưởng sản xuất : dt 5,000m2 - Nhà kho : dt 1,000 m2
 • 35. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 34 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 - Vườn trồng cây ăn quả : dt 42,470m2 - Nhà lưới : dt 300 m2 Khu dịch vụ du lịch sinh thái - Khu nhà nghỉ cho khách : dt 2,500m2 - Khu trò chơi dân gian : dt 2,400m2 - Khu vui chơi đa năng : dt 1,200m2 - Khu trượt cỏ nhân tạo : dt 1,200m2 - Khu trò chơi liên hoàn : dt 800m2 - Chuồng trại chăn nuôi : dt 150 m2 - Sân khấu : dt 1,200 m2 - Bể vầy : dt 500 m2 - Cây xanh cảnh quan : 4,510 m2 Cây xanh cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đầu mối - Nhà điều hành, nhà quản lý : dt 300m2 - Ao, kênh mương điều hòa : dt 3,000m2 - Khu vệ sinh : dt 270 m2 - Nhà ăn : dt 300 m2 - Đường đi, cống thoát nước, bốt điện: dt 2,500 m2 - Sân phơi : dt 1,000m2 - Nhà bảo vệ : dt 40 m2 - Bãi đỗ xe : dt 1,000 m2 2.3.Giải pháp thiết kế kiến trúc- cảnh quan  Xây dựng nhà quản lý: - Diện tích sàn : 120 m2 - Diện tích sàn : 116.6 m2 - Số tầng : 01 tầng - Chiều cao công trình : 5.5 m - Mặt bằng công năng sử dụng: Được thiết kế là nơi tiếp đón và điều hành quản lý các hoạt động trong khu vực dự án. - Hình thức kiến trúc: Công trình được thiết kế xây dựng 01 tầng, hệ thống cột, kèo bằng gỗ,
 • 36. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 35 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 vách gỗ, mái lợp ngói vẩy cá.  Nhà nghỉ chân: - Diện tích xây dựng: : 2500m2 - Số nhà nghỉ chân : 20 - Số tầng : 01 tầng - Chiều cao công trình : 3.8 m - Mặt bằng công năng sử dụng: Được thiết kế là nơi nghỉ chân cho các du khách khi tới tham quan mô hình sinh thái. - Hình thức kiến trúc: Các nhà nghỉ chân được thiết kế 1 tầng, xây tường bao quanh, lớp mái lá hoặc mái tôn mát.  Các hạng mục phụ trợ, cây xanh, sân đường nội bộ và các mô hình tham quan: - Các hạng mục phụ trợ, bồn hoa, vườn cây, sân đường nội bộ, khu mô hình tham quan được thiết kế xen kẽ, hài hòa với khu chức năng nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và tạo cảnh quan (làm nền cho khu nông nghiệp sinh thái tự nhiên ) với các công trình kiến trúc khác.  Nhà xưởng sản xuất, kho chứa: Khung sắt lợp tôn mát, xây tường - Diện tích sàn : 6000 m2 - Số lượng xưởng dự tính : 5 xưởng - Số tầng : 01 tầng - Chiều cao công trình : 6 m – 8 m - Mặt bằng công năng sử dụng: Được thiết kế là các xưởng sản xuất gạo chất lượng cao, phân bón cao cấp, nhà kho, nhà chế biến cây ăn quả,... - Hình thức kiến trúc: Khung sắt lợp tôn mát, xây tường bao quanh  Các khu trò chơi: - Diện tích sàn : 6800 m2 - Bao gồm các khu : Khu trò chơi dân gian, khu vui chơi đa năng, khu trượt cỏ nhân tạo, khu trò chơi liên hoàn, sân khấu - Số tầng : 01 tầng - Chiều cao công trình : 2.5 m – 3.5 m - Mặt bằng công năng sử dụng: Được thiết kế là nơi vui chơi cho du khách
 • 37. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 36 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 - Hình thức kiến trúc: Khung sắt lợp bạt cắt nắng che nắng che mưa  Khu vệ sinh - Diện tích sàn : 270 m2 - Số tầng : 01 tầng - Chiều cao công trình : 2m - Mặt bằng công năng sử dụng: Phục vụ nhu cầu cho công nhân viên trong các xưởng sản xuất và cho du khách khi tới tham quan khu sinh thái - Hình thức kiến trúc: Xây tường kiên cố, hệ thống nước liên tục đảm bảo vệ sinh sạch sẽ cho du khách.  Nhà bảo vệ - Diện tích sàn : 40 m2 - Số tầng : 01 tầng - Chiều cao công trình : 2.5 m – 3.5 m - Mặt bằng công năng sử dụng: Được thiết kế là nơi nghỉ của bảo vệ cho cả khu đất, được đặt cạnh cổng ra vào nhằm bảo đảm an ninh cho toàn khu - Hình thức kiến trúc: Xây tường kiên cố  Nhà lưới: - Diện tích xây dựng: 300 m2 - Được xây dựng từ dự án cũ. - Mặt bằng công năng sử dụng: Nhà dưới dùng để ươm trồng các giống cây ăn quả, các loại rau và ươm trồng hoa phục vụ mục đích làm đẹp cho khu sinh thái. - Hình thức kiến trúc: Nhà lưới được thiết kế đơn giản từ các típ P26, p21 nước uốn vòm và cắm trực tiếp xuống đất có ninon, lưới đen che mái phục vụ cho việc trồng rau hoa các mùa , xung quanh có lưới chống côn trùng. 2.4. Giải pháp thiết kế cấp điện, nước, thoát nước thải: Giải pháp thiết kế cấp điện Sử dụng nguồn điện từ lưới điện quốc gia trong đồng thời trang bị 1 máy phát điện dự phòng. Giải pháp thiết kế cấp nước Sử dụng nguồn nước chủ yếu từ giếng khoan ngầm. Sử dụng máy bơm nước lấy nước từ giếng. Nước sinh hoạt lấy từ hệ thống cấp xử lý nước chung cho toàn khu vực nhà máy
 • 38. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 37 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Giải pháp thiết kế thoát nước thải và vSMT - Dự kiến xây dựng hệ thống cống kín D= 400 – D-1200 phục vụ thoát nước mặt cho khu quy hoạch. Các tuyến ống này sẽ xả trực tiếp ra hệ thống thoát nước, các kênh nước xung quanh khu đất - Nước thải sau khi xử lý cục bộ được dẫn ra hố ga qua khu xử lý nước thải của nhà máy, các khu nhà vệ sinh và thoát ra hệ thống nước khu vực dọc theo các tuyến đường nội bộ và chảy vào hệ thống cống thu gom xử lý trước khi xả ra môi trường. - Rác được thu gom hàng ngày sau đó được xe chuyên dùng thu và đưa đến công trường xử lý rác chung Giải pháp thiết kế hệ thống san nền, giao thông, thoát nước, thoát nước mưa chung - Dự án được xây dựng trên nền dự án cũ vẫn đang hoạt động nên nền đất đã được xử lý sẵn. CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG - GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ I. Đánh giá tác động môi trường. 1. Giới thiệu chung: Mục đích của đánh giá tác động môi trường là xem xét đánh giá những yếu tố tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường trong xây dựng Khu Nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái học đường Ecogarden Thái Dương và khu vực lân cận, để từ đó đưa ra các giải pháp khắc
 • 39. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 38 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lượng môi trường, hạn chế những tác động rủi ro cho môi trường và cho xây dựng dự án được thực thi, đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường. 2. Căn cứ pháp lý Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam tháng 06 năm 2005. Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động của môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 02 năm 2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trường. Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn. Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Thông tư số 05/2008/ TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 18/12/2008 về việc hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/01/2011 về việc hướng dẫn điều kiện hành nghề, thủ tục lập hồ sơ, đăng ký cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại. Quyết định số 12/2011/QĐ-BTNMT ngày 14/04/2011 về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại kèm theo Danh mục chất thải nguy hại. Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng 05 Tiêu chuẩn Việt Nam về Môi trường và bãi bỏ áp dụng một số các Tiêu chuẩn đã quy định theo quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ KHCN và Môi trường. - Các quy chuẩn về môi trường + QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quychuẩn kỹthuật quốc gia về chất lượng nước mặt. + QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất. + QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. + QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn chất lượng không khí xung quanh
 • 40. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 39 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 II. Tác động của dự án với môi trường Việc thực thi dự án sẽ ảnh hưởng nhất định đến môi truờng xung quanh khu vực lân cận, tác động trực tiếp đến quá trình sinh hoạt của các hộ dân sinh sống xung quanh. Chúng ta có thể dự báo được những nguồn tác động đến môi trường có khả năng xảy ra trong các giai đoạn khác nhau: - Giai đoạn thi công dự án. - Giai đoạn hoạt động dự án. 1. Tác động trong giai đoạn thi công dự án: a. Môi trường đất: - Nguồn gốc: Sử dụng đất trong khu vực để thi công và phục vụ thi công như: đào, đắp, san lấp, gia cố nền móng, lán trại, kho bãi … - Tác động: Làm thay đổi thành phần và tính chất của bề mặt đất tại khu vực thi công. - Mức độ: Sự gây hại của tác động này không đáng kể. b. Môi trường không khí: - Nguồn gốc: Bụi, đất đá, vật liệu xây dựng do thi công và các phương tiện vận chuyển; khói và tiếng ồn từ các phương tiện cơ giới, máy móc, thiết bị phục vụ thi công - Tác động: Làm tăng lượng bụi, khí thải và mùi trong không khí của khu vực và dọc theo các tuyến giao thông liên quan. - Mức độ: Mức độ tác động không lớn và nhất thời, khu vực thi công không có dân cư sinh sống. Tác động chủ yếu đối với các công nhân tham gia thi công. c. Tác động môi trường nước: - Nguồn gốc: Nước thải trong công tác thi công, nước thải sinh hoạt từ các khu vệ sinh của du khách, nước mưa mang theo bụi, đất đá, vật liệu xây dựng, … - Tác động: Ô nhiễm nguồn nước mặt từ đó gây tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hệ sinh vật dưới nước. - Mức độ: Chỉ gây hại ở mức độ và phạm vi nhỏ trong thời gian ngắn do tính độc hại trong nước rất thấp. 2. Tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án: a. Tác động môi trường nước:
 • 41. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 40 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 - Nguồn gốc: Do nguồn nước thải trong quá trình sinh hoạt của CBCNV làm việc trong khu vực dự án và của du khách tham quan tại đây. - Tác động: Nếu không thu gom thường xuyên và xử lý nguồn nước triệt để sẽ làm ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm dưới lòng đất qua đó làm ảnh hưởng đến chất lượng sống của CBCNV và dân cư xung quanh khu vực dự án; - Mức độ: Quá trình sinh hoạt và hoạt động trải nghiệm được diễn ra liên tục nên mức độ tác động của nó lên môi trường nước là thường xuyên. Do đó, phải xử lý các nguồn nước thải triệt để không làm ảnh hưởng đến môi trường sống của con người. b. Tác động đến môi trường chất do thải rắn: - Nguồn gốc: Bao gồm chất thải trong quá trình sinh hoạt của CBCNV làm việc trong khu vực dự án của các thực khách sử dụng dịch vụ trong khu vực dự án. + Các bao bì thừa, túi ni lông từ việc kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp. - Tác động: Nếu các chất rắn không được thu gom và xử lý triệt để sẽ làm ảnh hưởng đến vệ sinh an toàn thực phẩm và tác động gián tiếp lên môi trường không khí, môi trường đất và cả môi trường nước qua đó làm ảnh hưởng lớn đến môi trường sống của CBCNV và dân cư xung quanh khu vực dự án; - Mức độ: Trong khu vực dự án thì quá trình sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh được diễn ra liên tục nên nguồn rác thải rắn này được thải ra với mức độ tác động trực tiếp và thường xuyên. Do đó, phải thu gom nguồn rác thải thường xuyên và xử lý triệt để không để tồn đọng ảnh hưởng đến môi trường chung. III. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường. 1. Giảm thiểu lượng chất thải Trong quá trình thực thi dự án chất thải phát sinh ra là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên bằng các biện pháp kỹ thuật công nghệ phù hợp kết hợp với biện pháp quản lý chặt chẽ ở từng bộ phận có thể giảm thiểu được số lượng lớn chất thải phát sinh. Các biện pháp để giảm thiểu chất thải phát sinh: - Dự toán chính xác khối lượng nguyên vật liệu phục vụ cho thi công, giảm thiểu lượng dư thừa tồn đọng sau khi xây dựng công trình.