SlideShare a Scribd company logo
[1]
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ονοματεπώνυμο: ΝΙΚΗ ΤΟΠΟΛΙΑΝΑΚΗ
Ημερ/νία Γέννησης: 30/03/1977
Διεύθυνση: Χρυσάνθου Επισκόπου 49, Χανιά, Κρήτη
Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαμη
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +30 6976 760920 / +30 28210 64543
Email: ntopolianaki@yahoo.gr
Εκπαίδευση:
Ίδρυμα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Περίοδος 1995 - 2001
Δίπλωμα Πτυχίο Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού
Διπλωματική
Εργασία
"Ίδρυση Δικτύων Οριζοντίου και Κατακόρυφου Ελέγχου λιμενικών
εγκαταστάσεων στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά" (8/2000-6/2001)
Επαγγελματικοί Τίτλοι:
Μέλος Τεχνικών Επιμελητηρίων Ελλάδος, (ΤΕΕ 2001) και Κύπρου (ΕΤΕΚ 2012)
Μέλος Πανελλήνιου Συλλόγου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Εγγεγραμένη στο μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών Ελλάδος με αριθμό ΜΕΚ:32572
στις εξής κατηγορίες: Οδοποιία (Δ), Υδραυλικά (Γ), Οικοδομικά (Γ), Λιμενικά (Γ)
Γνώση ξένων γλωσσών (1-βασικό, 5-άριστο):
Γλώσσα Επίπεδο Ανάγνωση Προφορικός Λόγος Γραπτός Λόγος
Ελληνικά
(Μητρική)
5 5 5 5
Αγγλικά 4 4 4 4
Γαλλικά 3 3 3 3
Ψηφιακές Δεξιότητες:
Πολύ καλή γνώση: Microsoft Office, Autodesk Autocad, Εργολήπτης
Άριστη χρήση Τοπογραφικών Οργάνων
Παρούσα θέση: Ελεύθερος Επαγγελματίας Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός και Μηχανικός
Κατασκευής.
Έτη Επαγγελματικής Εμπειρίας: 15
Κύρια Προσόντα: Κατασκευαστική Εμπειρία ως Εργοταξιάρχης, Μηχανικός Έργου και Τοπογράφος
Μηχανικός σε έργα οδοποιίας, υδραυλικών, λιμενικών και κτηριακών εγκαταστάσεων μεγάλης η
μικρότερης κλίμακας και υψηλών απαιτήσεων.
[2]
Εργασιακή Εμπειρία:
Χρονική διάρκεια 10/2015 - 6/2016
Χώρα, Περιοχή Ελλάδα, Χανιά Κρήτης, Αμερικάνικη Βάση Σούδας
Εργοδότης Κ/Ξ SEMI EIFFAGE
Έργο "Επέκταση Χώρου Στάθμευσης Αεροσκαφών APPRON"
Προϋπολογισμός
Έργου
€10.000.000
Θέση, Ρόλος
Τοπογράφος Μηχανικός, υπεύθυνη για την τοπογραφική υποστήριξη όλων
των εργασιών κατασκευής.
Σύντομη Περιγραφή
Έργου
Κατασκευή δικτύων ομβρίων, καυσίμου και λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων, χωματουργικές εργασίες, εργασίες οδοστρωσίας και κατασκευή
δαπέδων τροχοδρόμησης αεροπλάνων από σκυρόδεμα, σε μία συνολική
επιφάνεια 70.000τ.μ.
Χρονική διάρκεια 1/2015 - 8/2015
Χώρα, Περιοχή Ελλάδα, Χανιά Κρήτης
Εργοδότης ΤΟΜΕΣ Α.Τ.Ε.
Έργο "Αποχέτευση Γεωργιούπολης και ευρύτερης περιοχής"
Προϋπολογισμός
Έργου €9.430.000
Θέση, Ρόλος
Βοηθός Εργοταξιάρχη, υπεύθυνη για την οργάνωση του εργοταξίου, τον
συντονισμό και τον έλεγχο όλων των εργασιών, τη σύνταξη των μελετών
εφαρμογής και των ΠΠΑΕ καθώς και τις συνεννοήσεις με την Επιβλέπουσα Αρχή.
Σύντομη Περιγραφή
Έργου
Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης συνολικού μήκους 40.000μ. (βαρύτητας και
καταθλιπτικών), πλήρης κατασκευή 10 αντλιοστασίων συμπεριλαμβανομένων και
των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, καθώς και κατασκευή υποθαλάσσιου
αγωγού τελικής διάθεσης μήκους 900μ. μαζί με το μήκος του διαχυτήρα.
Χρονική διάρκεια 9/2014 - 11/2014
Χώρα, Περιοχή Ελλάδα, Χανιά Κρήτης, Αμερικάνικη Βάση Σούδας
Εργοδότης ΜΙΧ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε.
Θέση, Ρόλος
Μηχανικός Έργων και Τοπογράφος Μηχανικός, υπεύθυνη για την
υλοποίηση κατασκευής μικρής κλίμακας έργων, για την τοπογραφική υποστήριξη
όλων των εργασιών και τη σύνταξη μελέτης εφαρμογής σε έργο ανακατασκευής
διαδρόμων τροχοδρόμησης.
Χρονική διάρκεια 7/2014 - 12/2014
Χώρα, Περιοχή Ελλάδα, Χανιά Κρήτης
Εργοδότης ΥΔΑΤΑ Ο.Ε.Κ.Τ.Ε.
Θέση, Ρόλος
Σύνταξη Μελετών Εφαρμογής στο έργο "Εσωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης
Λυμάτων οικισμών Ξαμουδοχώρι- Βλαχερωνίτισσα"
Χρονική διάρκεια 9/2012 - 7/2014
Χώρα, Περιοχή Ελλάδα, Χανιά Κρήτης
Εργοδότης ΤΟΜΕΣ Α.Τ.Ε.
Έργο "Βελτίωση οδικού άξονα Λάκκοι-Ομαλός"
Προϋπολογισμός
Έργου €10.500.000
Θέση, Ρόλος
Εργοταξιάρχης και Τοπογράφος Μηχανικός, υπεύθυνη για την οργάνωση
του εργοταξίου, τον έλεγχο, τον συντονισμό και την τοπογραφική υποστήριξη
όλων των εργασιών, την σύνταξη ΠΠΑΕ, ΑΠΕ και λογαριασμών, καθώς και όλες
τις συνεννοήσεις με την Επιβλέπουσα Αρχή.
Σύντομη Περιγραφή
Έργου
Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνση υφιστάμενης επαρχιακής οδού συνολικού
μήκους 10χλμ., δηλαδή εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, κατασκευή
σωληνωτών οχετών, τοιχίων αντιστήριξης και επενδεδυμένης τάφρου, εργασίες
οδοστρωσίας και ασφαλτικών, διαγράμμιση, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας
και πινακίδων σήμανσης.
[3]
Χρονική διάρκεια 2/2011 - 9/2012
Χώρα, Περιοχή Κύπρος, Λευκωσία
Εργοδότης ΛΟΪΖΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ CONSTRUCTIONS Ltd
Έργο
"Κατάλληλη κατασκευή οδών στη Λευκωσία" &
"Βελτίωση Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στο Παλιομέτοχο"
Προϋπολογισμός
Έργου €2.500.000 & €1.850.000 αντίστοιχα
Θέση, Ρόλος
Μηχανικός Έργων και Τοπογράφος Μηχανικός, υπεύθυνη για τον έλεγχο
και την τοπογραφική υποστήριξη όλων των εργασιών, τη σύνταξη τελικών
επιμετρήσεων και as built σχεδίων, συνεννοήσεις με την Επιβλέπουσα Αρχή, υπό
την καθοδήγηση του Διευθυντή Έργων της εταιρείας.
Σύντομη Περιγραφή
Έργου
Βελτίωση οδών σε αστικές περιοχές, (το πρώτο έργο αφορά σε αστικές οδούς
συνολικού μήκους 10χλμ. ενώ το δεύτερο σε ανακατασκευή λεωφόρου
συνολικού μήκους 3χλμ.): εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, κατασκευή
δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης,
υπογειοποίηση δικτύων ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνίας (ATHK, AHK),
κατασκευή πεζοδρομίων, εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών, διαγράμμιση
οδών και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης.
Χρονική διάρκεια 7/2010 - 2/2011
Χώρα, Περιοχή Ελλάδα, Χανιά Κρήτης, Αμερικάνικη Βάση Σούδας
Εργοδότης ΥΔΑΤΑ Ο.Ε.Κ.Τ.Ε. (Υπεργολάβος Αναδόχου Κ/Ξ)
Έργο "Loop Taxiway Repairs in NSA Souda Bay"
Προϋπολογισμός
Έργου Ν/Α
Θέση, Ρόλος
Μηχανικός Έργων και Τοπογράφος Μηχανικός, υπεύθυνη για την
οργάνωση του εργοταξίου, την πιστή τήρηση των προδιαγραφών, την
τοπογραφική υποστήριξη όλων των εργασιών την σύνταξη των επιμετρήσεων
και των λογαριασμών προς τον ανάδοχο καθώς και όλες τις συνεννοήσεις με
τους εκπροσώπους του.
Σύντομη Περιγραφή
Έργου
Το υπεργολαβικό αντικείμενο περιελάμβανε καθαίρεση υφιστάμενων διαδρόμων
τροχοδρόμησης αεροπλάνων εντός του αεροδρομίου, εκσκαφή σε συγκεκριμένες
στάθμες και επανεπίχωση με θραυστό υλικό λατομείου στις στάθμες που
ορίστηκαν από τον ανάδοχο του έργου.
Χρονική διάρκεια 9/2009 - 7/2010
Χώρα, Περιοχή Ελλάδα, Χανιά Κρήτης
Εργοδότης ΑΚΤΕΡ Α.Τ.Ε.
Θέση, Ρόλος
Μηχανικός Έργων και Τοπογράφος Μηχανικός στο έργο "Ανέγερση
συγκροτήματος καταστημάτων και γραφείων με πενταόροφο υπόγειο
χώρο στάθμευσης" και σε λοιπά έργα του εργοδότη.
Χρονική διάρκεια 1/2007 - 9/2009
Χώρα, Περιοχή Ελλάδα, Χανιά Κρήτης
Εργοδότης ΑΚΤΕΡ ΒΙΟ Α.Ε.
Έργο
"Αποκατάσταση ζημιών λιμενικών υποδομών στα λιμάνια Λουτρού και
Αγ. Ρουμέλης Σφακίων" &
"Ενίσχυση θωράκισης προσήνεμου μώλου Λιμένα Σφακίων"
Προϋπολογισμός
Έργου €590.000 & €740.000 αντίστοιχα
Θέση, Ρόλος
Εργοταξιάρχης και Τοπογράφος Μηχανικός, υπεύθυνη για την οργάνωση,
τον συντονισμό, τον έλεγχο και την τοπογραφική υποστήριξη των εργασιών, την
σύνταξη ΠΠΑΕ, ΑΠΕ και λογαριασμών, όλες τις συνεννοήσεις με την
Επιβλέπουσα Αρχή, και τη διαχείριση των υπεργολάβων και των προμηθευτών.
[4]
Σύντομη Περιγραφή
Έργου
Εκτός από εκβαθύνσεις λιμένων και λοιπές ύφαλες ή χερσαίες εργασίες, το μεν
πρώτο έργο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση τεχνητών ογκόλιθων από
σκυρόδεμα, και την πλήρη ανακατασκευή 3 προβλητών που είχαν υποστεί
σοβαρές ζημιές από θεομηνία προηγούμενης περιόδου και το δεύτερο αφορά
στην κατασκευή 800 τεμαχίων τετραπόδων, 20 τόνων βάρους έκαστο, και
τοποθέτησή τους με βοήθεια χερσαίων και πλωτών γερανών κατά μήκος του
μόλου του λιμένα Σφακίων.
Χρονική διάρκεια 1/2008 - 1/2009
Χώρα, Περιοχή Ελλάδα, Χανιά Κρήτης
Εργοδότης ΑΚΤΕΡ Α.Τ.Ε.
Έργο
"Βελτίωση άξονα Βρύσσες, Χώρα Σφακίων, τμήμα Α2, Σήραγγες
Ίμβρου"
Προϋπολογισμός
Έργου
€3.200.000
Θέση, Ρόλος
Εργοταξιάρχης και Τοπογράφος Μηχανικός, υπεύθυνη για την οργάνωση,
τον συντονισμό, τον έλεγχο και την τοπογραφική υποστήριξη των εργασιών, την
σύνταξη ΠΠΑΕ, ΑΠΕ και λογαριασμών, όλες τις συνεννοήσεις με την
Επιβλέπουσα Αρχή, και τη διαχείριση των υπεργολάβων και των προμηθευτών.
Σύντομη Περιγραφή
Έργου
Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνση υφιστάμενης επαρχιακής οδού συνολικού
μήκους 3χλμ., δηλαδή εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, κατασκευή
σωληνωτών οχετών, τοιχίων αντιστήριξης και επενδεδυμένης τάφρου, εργασίες
οδοστρωσίας και ασφαλτικών, διαγράμμιση, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας
και πινακίδων σήμανσης αλλά και κατασκευή τριών σηράγγων, η μία από αυτές
με την μέθοδο cut and cover ενώ οι άλλες δύο με ολομέτωπη διάνοιξη,
συνολικού μήκους 220,0μ.
Χρονική διάρκεια 1/2007 - 5/2008
Χώρα, Περιοχή Ελλάδα, Χανιά Κρήτης
Εργοδότης ΑΚΤΕΡ Α.Τ.Ε.
Έργο "Βελτίωση άξονα Χώρα Σφακίων, Ανώπολη"
Προϋπολογισμός
Έργου
€1.600.000
Θέση, Ρόλος
Εργοταξιάρχης και Τοπογράφος Μηχανικός, υπεύθυνη για την οργάνωση,
τον έλεγχο και την τοπογραφική υποστήριξη όλων των εργασιών, την σύνταξη
ΠΠΑΕ, ΑΠΕ και λογαριασμών, τη διαχείριση των προμηθευτών και όλες τις
συνεννοήσεις με την Επιβλέπουσα Αρχή.
Σύντομη Περιγραφή
Έργου
Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνση υφιστάμενης επαρχιακής οδού συνολικού
μήκους 5χλμ, δηλαδή εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, κατασκευή
σωληνωτών οχετών, τοιχίων αντιστήριξης και επενδεδυμένης τάφρου, εργασίες
οδοστρωσίας και ασφαλτικών, διαγράμμιση, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας
και πινακίδων σήμανσης.
Χρονική διάρκεια 1/2006 - 8/2006
Χώρα, Περιοχή Ελλάδα, Μονεμβασιά Λακωνίας
Εργοδότης ΑΚΤΕΡ ΒΙΟ Α.Ε.
Έργο "Αντικατάσταση και Επέκταση δικτύου Ύδρευσης Δήμου Μονεμβασιάς"
Προϋπολογισμός
Έργου €600.000
Θέση, Ρόλος
Εργοταξιάρχης και Τοπογράφος Μηχανικός, υπεύθυνη για την οργάνωση
εργοταξίου, τον έλεγχο των εργασιών, τοπογραφική υποστήριξη έργου, σύνταξη
ΠΠΑΕ και λογαριασμών, τις συνεννοήσεις με την Επιβλέπουσα Αρχή, και τη
διαχείριση των προμηθευτών και των υπεργολάβων.
Σύντομη Περιγραφή
Έργου
Πλήρης κατασκευή δικτύων ύδρευσης συνολικού μήκους 8.000μ. σε διάφορους
οικισμούς του Δήμου Μονεμβασιάς.
[5]
Χρονική διάρκεια 10/2005 - 12/2006
Χώρα, Περιοχή Ελλάδα, Μονεμβασιά Λακωνίας
Εργοδότης Κ/Ξ Ε. ΑΤΣΑΛΗΣ Α.Τ.Ε. - ΑΚΤΕΡ ΒΙΟ Α.Ε.
Έργο "Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Γέφυρας Δήμου Μονεμβασιάς"
Προϋπολογισμός
Έργου €1.500.000
Θέση, Ρόλος
Εργοταξιάρχης και Τοπογράφος Μηχανικός, υπεύθυνη για την οργάνωση
εργοταξίου, τον έλεγχο των εργασιών, την τοπογραφική υποστήριξη του έργου,
σύνταξη ΠΠΑΕ και λογαριασμών, τις συνεννοήσεις με την Επιβλέπουσα Αρχή, και
τη διαχείριση των προμηθευτών και των υπεργολάβων.
Σύντομη Περιγραφή
Έργου
Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης συνολικού μήκους 10.000μ. (βαρύτητας και
καταθλιπτικών) και την πλήρη κατασκευή 4 αντλιοστασίων στον οικισμό
"Γέφυρα" προς χρήση, περιλαμβανομένων και όλων των ηλεκτρομηχανολογικών
εργασιών.
Χρονική διάρκεια 9/2004 - 9/2005
Χώρα, Περιοχή Ελλάδα, Χανιά Κρήτης
Εργοδότης ΑΚΤΕΡ Α.Τ.Ε.
Έργο "Βελτίωση οδικού άξονα Κάντανος-Παλαιοχώρα, Τμήμα Δ"
Προϋπολογισμός
Έργου €2.100.000
Θέση, Ρόλος
Εργοταξιάρχης και Τοπογράφος Μηχανικός, υπεύθυνη για την οργάνωση
εργοταξίου και τον έλεγχο των εργασιών, την πλήρη τοπογραφική υποστήριξη
του έργου, σύνταξη επιμετρήσεων και ΠΠΑΕ, τις συνεννοήσεις με την
Επιβλέπουσα Αρχή, και τη διαχείριση των προμηθευτών και των υπεργολάβων.
Σύντομη Περιγραφή
Έργου
Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνση υφιστάμενης επαρχιακής οδού συνολικού
μήκους 3,5χλμ., δηλαδή εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, κατασκευή
σωληνωτών οχετών, τοιχίων αντιστήριξης και επενδεδυμένης τάφρου, εργασίες
οδοστρωσίας και ασφαλτικών, διαγράμμιση, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας
και πινακίδων σήμανσης.
Χρονική διάρκεια 6/2001 - 9/2004
Χώρα, Περιοχή Ελλάδα, Αθήνα
Εργοδότης ΚΙΒΩΤΟΣ Α.Τ.Ε. (Υπεργολάβος αναδόχων Κ/Ξ)
Έργο
"Κατασκευή Ολυμπιακού Χωριού και Μεταολυμπιακή Προσαρμογή" &
"Ολυμπιακό Ιππικό κέντρο και Νέος Ιππόδρομος Αθηνών"
Προϋπολογισμός
Έργου Ν/Α
Θέση, Ρόλος
Βοηθός Εργοταξιάρχη, υπεύθυνη για: τον έλεγχο εργασιών, την προετοιμασία
στοιχείων προς χάραξη και υποστήριξη εξωτερικών τοπογραφικών συνεργείων,
τη σύνταξη επιμετρήσεων και λογαριασμών προς τους αναδόχους των έργων, τις
συνεννοήσεις με τους εκπροσώπους των αναδόχων για την εκτέλεση όλων των
εργασιών, σύνταξη ημερολογίου έργου και λοιπών εγγράφων.
Σύντομη Περιγραφή
Έργου
Το υπεργολαβικό αντικείμενο, και στα δύο έργα, περιελάμβανε χωματουργικές
εργασίες, εργασίες οδοστρωσίας, κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων
και ομβρίων, κατασκευή κρασπέδων και ασφαλτικές εργασίες..
Χρονική διάρκεια 9/1999 - 7/2000 (προ κτήσης πτυχίου Μηχανικού)
Χώρα, Περιοχή Ελλάδα, Αθήνα
Εργοδότης ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (Υπεργολάβος αναδόχου)
Έργο "Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ελ. Βενιζέλος"
Προϋπολογισμός
Έργου
Ν/Α
Θέση, Ρόλος
Βοηθός Εργοταξιάρχη, υπεύθυνη για: τη σύνταξη επιμετρήσεων και
λογαριασμών προς τον ανάδοχο του έργου, ετοιμασία στοιχείων προς χάραξη και
υποστήριξη εξωτερικών τοπογραφικών συνεργείων, συνεννοήσεις με
εκπροσώπους αναδόχου, τήρηση ημερολογίων και λοιπών εγγράφων υπό την
καθοδήγηση του εργοταξιάρχη.
[6]
Σύντομη Περιγραφή
Έργου
Το υπεργολαβικό αντικείμενο περιελάμβανε τη πλήρη κατασκευή του
περιμετρικού δρόμου του αεροδρομίου, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρολογικών
δικτύων και δικτύων αποχέτευσης ομβρίων, εργασίες οδοστρωσίας στους
διαδρόμους προασαπογείωσης και πλήθος άλλων εργασίων εντός αεροδρομίου.
Σεμινάρια/Επιμόρφωση:
3/2014 - 11/2014, Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι.,
"Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές", Α.Π.Θ., Πανεπιστήμιο Πατρών,
Πολυτεχνείο Κρήτης.
Λοιπά Στοιχεία:
Δίπλωμα Οδήγησης Β' Κατηγορίας
Κάτοχος – χειριστής τοπογραφικού εξοπλισμού (Servo-Autolock Trimble Total Station)
Λοιπές Δραστηριότητες: Εν ενεργεία Σαμαρείτης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού – Πρώτες βοήθειες
Συστάσεις: Διαθέσιμες εφ' όσον ζητηθούν.

More Related Content

What's hot

CV-Europass-20151110-Κουρέλης-EL
CV-Europass-20151110-Κουρέλης-ELCV-Europass-20151110-Κουρέλης-EL
CV-Europass-20151110-Κουρέλης-ELThanasis Kourelis
 
Ειρήνη Ε.doc βιογραφικό
Ειρήνη Ε.doc βιογραφικόΕιρήνη Ε.doc βιογραφικό
Ειρήνη Ε.doc βιογραφικόIrini Christopoulou
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΘΕΟΧΑΡΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΘΕΟΧΑΡΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΘΕΟΧΑΡΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΘΕΟΧΑΡΗArtemis Theochari
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Σώκαλη Ελένη
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Σώκαλη ΕλένηΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Σώκαλη Ελένη
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Σώκαλη ΕλένηEleni Sokali
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 1 (3)
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 1 (3)ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 1 (3)
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 1 (3)TAULANT MENGJEZI
 
Βιογραφικό Σημείωμα Μπερκέτη Μαρία
Βιογραφικό Σημείωμα Μπερκέτη ΜαρίαΒιογραφικό Σημείωμα Μπερκέτη Μαρία
Βιογραφικό Σημείωμα Μπερκέτη Μαρίαmaria berketi
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑVIKENTIOS TOMPROS
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ FOTO
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ FOTOΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ FOTO
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ FOTOChristos Daglis
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥEvi Amanatidou
 
σχεδιο υποβολης προγραμματος
σχεδιο υποβολης προγραμματοςσχεδιο υποβολης προγραμματος
σχεδιο υποβολης προγραμματος
elenadamo
 
Το Εκπαιδευτικό Σύστημα της Ελλάδας
Το Εκπαιδευτικό Σύστημα της ΕλλάδαςΤο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Ελλάδας
Το Εκπαιδευτικό Σύστημα της Ελλάδας
Niki Kat
 
Power point κυκλοφοριακή αγωγή
Power point κυκλοφοριακή αγωγήPower point κυκλοφοριακή αγωγή
Power point κυκλοφοριακή αγωγήMaria Pilika
 
Βιογραφικό σημείωμα Europass – Παράδειγμα 2
Βιογραφικό σημείωμα Europass – Παράδειγμα 2Βιογραφικό σημείωμα Europass – Παράδειγμα 2
Βιογραφικό σημείωμα Europass – Παράδειγμα 2
Nickos Nickolopoulos
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑKwstas Goylias
 
Ερ. Εργασία στην Τεχνολογία Α ΕΠΑΛ
Ερ. Εργασία στην Τεχνολογία Α ΕΠΑΛΕρ. Εργασία στην Τεχνολογία Α ΕΠΑΛ
Ερ. Εργασία στην Τεχνολογία Α ΕΠΑΛ
Ανδρέας Αθανασόπουλος
 
κείμενα γιορτής αποφοίτησης γ’ γυμνασίου 14ου γυμνασίου Θεσσαλονίκης
κείμενα γιορτής αποφοίτησης γ’ γυμνασίου 14ου γυμνασίου Θεσσαλονίκηςκείμενα γιορτής αποφοίτησης γ’ γυμνασίου 14ου γυμνασίου Θεσσαλονίκης
κείμενα γιορτής αποφοίτησης γ’ γυμνασίου 14ου γυμνασίου Θεσσαλονίκης
filologikosperipatitis
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΛΛΙΟΠΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΛΛΙΟΠΗKallia Athanasaki
 
Ένα δέντρο ταξιδεύει...Γλώσσα Β΄ Δημοτικού
Ένα δέντρο ταξιδεύει...Γλώσσα Β΄ ΔημοτικούΈνα δέντρο ταξιδεύει...Γλώσσα Β΄ Δημοτικού
Ένα δέντρο ταξιδεύει...Γλώσσα Β΄ ΔημοτικούMaria Kyrkopoulou
 

What's hot (20)

CV-Europass-20151110-Κουρέλης-EL
CV-Europass-20151110-Κουρέλης-ELCV-Europass-20151110-Κουρέλης-EL
CV-Europass-20151110-Κουρέλης-EL
 
Ειρήνη Ε.doc βιογραφικό
Ειρήνη Ε.doc βιογραφικόΕιρήνη Ε.doc βιογραφικό
Ειρήνη Ε.doc βιογραφικό
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΘΕΟΧΑΡΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΘΕΟΧΑΡΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΘΕΟΧΑΡΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΘΕΟΧΑΡΗ
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Σώκαλη Ελένη
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Σώκαλη ΕλένηΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Σώκαλη Ελένη
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Σώκαλη Ελένη
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 1 (3)
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 1 (3)ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 1 (3)
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 1 (3)
 
Βιογραφικό Σημείωμα Μπερκέτη Μαρία
Βιογραφικό Σημείωμα Μπερκέτη ΜαρίαΒιογραφικό Σημείωμα Μπερκέτη Μαρία
Βιογραφικό Σημείωμα Μπερκέτη Μαρία
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ FOTO
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ FOTOΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ FOTO
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ FOTO
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ
 
σχεδιο υποβολης προγραμματος
σχεδιο υποβολης προγραμματοςσχεδιο υποβολης προγραμματος
σχεδιο υποβολης προγραμματος
 
Το Εκπαιδευτικό Σύστημα της Ελλάδας
Το Εκπαιδευτικό Σύστημα της ΕλλάδαςΤο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Ελλάδας
Το Εκπαιδευτικό Σύστημα της Ελλάδας
 
Power point κυκλοφοριακή αγωγή
Power point κυκλοφοριακή αγωγήPower point κυκλοφοριακή αγωγή
Power point κυκλοφοριακή αγωγή
 
Βιογραφικό σημείωμα Europass – Παράδειγμα 2
Βιογραφικό σημείωμα Europass – Παράδειγμα 2Βιογραφικό σημείωμα Europass – Παράδειγμα 2
Βιογραφικό σημείωμα Europass – Παράδειγμα 2
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 
Ερ. Εργασία στην Τεχνολογία Α ΕΠΑΛ
Ερ. Εργασία στην Τεχνολογία Α ΕΠΑΛΕρ. Εργασία στην Τεχνολογία Α ΕΠΑΛ
Ερ. Εργασία στην Τεχνολογία Α ΕΠΑΛ
 
CV KONSTANTINOS PAPANIKOLAOU
CV KONSTANTINOS PAPANIKOLAOUCV KONSTANTINOS PAPANIKOLAOU
CV KONSTANTINOS PAPANIKOLAOU
 
κείμενα γιορτής αποφοίτησης γ’ γυμνασίου 14ου γυμνασίου Θεσσαλονίκης
κείμενα γιορτής αποφοίτησης γ’ γυμνασίου 14ου γυμνασίου Θεσσαλονίκηςκείμενα γιορτής αποφοίτησης γ’ γυμνασίου 14ου γυμνασίου Θεσσαλονίκης
κείμενα γιορτής αποφοίτησης γ’ γυμνασίου 14ου γυμνασίου Θεσσαλονίκης
 
Cv Perdikogianni
Cv PerdikogianniCv Perdikogianni
Cv Perdikogianni
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΛΛΙΟΠΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
 
Ένα δέντρο ταξιδεύει...Γλώσσα Β΄ Δημοτικού
Ένα δέντρο ταξιδεύει...Γλώσσα Β΄ ΔημοτικούΈνα δέντρο ταξιδεύει...Γλώσσα Β΄ Δημοτικού
Ένα δέντρο ταξιδεύει...Γλώσσα Β΄ Δημοτικού
 

Similar to CV_Niki_Topolianaki_Gr

Δημήτρης - Μεταπτυχιακό.pptx
Δημήτρης - Μεταπτυχιακό.pptxΔημήτρης - Μεταπτυχιακό.pptx
Δημήτρης - Μεταπτυχιακό.pptx
ssuserbcac3a
 
ΑΥΤΑ ΕΙΠΑΜΕ - ΑΥΤΑ ΚΑΝΑΜΕ
ΑΥΤΑ ΕΙΠΑΜΕ - ΑΥΤΑ ΚΑΝΑΜΕ ΑΥΤΑ ΕΙΠΑΜΕ - ΑΥΤΑ ΚΑΝΑΜΕ
ΑΥΤΑ ΕΙΠΑΜΕ - ΑΥΤΑ ΚΑΝΑΜΕ
Voula Zisopoulou
 
Παρουσίαση της πορείας έργων του ΕΣΠΑ στον Δήμο Κοζάνης
Παρουσίαση της πορείας έργων του ΕΣΠΑ στον Δήμο ΚοζάνηςΠαρουσίαση της πορείας έργων του ΕΣΠΑ στον Δήμο Κοζάνης
Παρουσίαση της πορείας έργων του ΕΣΠΑ στον Δήμο Κοζάνης
Argi Grev
 
26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ
26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ
26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ FALLUA
 
Giannis goupios
Giannis goupiosGiannis goupios
Giannis goupios
citybrandinggr
 
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Νότιας Κυνουρίας 2014
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Νότιας Κυνουρίας 2014Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Νότιας Κυνουρίας 2014
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Νότιας Κυνουρίας 2014
Leonidion
 
Non Technical Summary
 Non Technical Summary Non Technical Summary
Non Technical Summary
thessmetro
 
1ΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024.docx1ΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
1ΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024.docx1ΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 20241ΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024.docx1ΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
1ΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024.docx1ΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
Notios evoikos
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΤΛΙΟ ΣΑΜΟΥ 3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΤΛΙΟ ΣΑΜΟΥ 3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΤΛΙΟ ΣΑΜΟΥ 3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΤΛΙΟ ΣΑΜΟΥ 3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 FALLUA
 
Πρόσκληση «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότη...
Πρόσκληση «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότη...Πρόσκληση «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότη...
Πρόσκληση «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότη...
Voula Zisopoulou
 
Pontokomi met
Pontokomi metPontokomi met
Pontokomi metpapackost
 
Aradippou Environmental Study Presentation
Aradippou Environmental Study PresentationAradippou Environmental Study Presentation
Aradippou Environmental Study Presentation
Andy Varoshiotis
 
17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗSamiakoVima
 
Filodimos I
Filodimos IFilodimos I
Filodimos I
eretrianews
 
25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΑΜΟΥ
25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΑΜΟΥ 25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΑΜΟΥ
25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΑΜΟΥ FALLUA
 
παρουσίαση αεροδρομίου γενικής αεροπορίας αεραθλητικού κέντρου κομοτηνής 1
παρουσίαση αεροδρομίου γενικής αεροπορίας  αεραθλητικού κέντρου κομοτηνής 1παρουσίαση αεροδρομίου γενικής αεροπορίας  αεραθλητικού κέντρου κομοτηνής 1
παρουσίαση αεροδρομίου γενικής αεροπορίας αεραθλητικού κέντρου κομοτηνής 1Evripidis Stylianidis
 

Similar to CV_Niki_Topolianaki_Gr (20)

Δημήτρης - Μεταπτυχιακό.pptx
Δημήτρης - Μεταπτυχιακό.pptxΔημήτρης - Μεταπτυχιακό.pptx
Δημήτρης - Μεταπτυχιακό.pptx
 
ΑΥΤΑ ΕΙΠΑΜΕ - ΑΥΤΑ ΚΑΝΑΜΕ
ΑΥΤΑ ΕΙΠΑΜΕ - ΑΥΤΑ ΚΑΝΑΜΕ ΑΥΤΑ ΕΙΠΑΜΕ - ΑΥΤΑ ΚΑΝΑΜΕ
ΑΥΤΑ ΕΙΠΑΜΕ - ΑΥΤΑ ΚΑΝΑΜΕ
 
Παρουσίαση της πορείας έργων του ΕΣΠΑ στον Δήμο Κοζάνης
Παρουσίαση της πορείας έργων του ΕΣΠΑ στον Δήμο ΚοζάνηςΠαρουσίαση της πορείας έργων του ΕΣΠΑ στον Δήμο Κοζάνης
Παρουσίαση της πορείας έργων του ΕΣΠΑ στον Δήμο Κοζάνης
 
CV - greek
CV - greekCV - greek
CV - greek
 
26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ
26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ
26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ
 
Giannis goupios
Giannis goupiosGiannis goupios
Giannis goupios
 
Leaflet
LeafletLeaflet
Leaflet
 
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Νότιας Κυνουρίας 2014
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Νότιας Κυνουρίας 2014Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Νότιας Κυνουρίας 2014
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Νότιας Κυνουρίας 2014
 
Non Technical Summary
 Non Technical Summary Non Technical Summary
Non Technical Summary
 
1ΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024.docx1ΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
1ΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024.docx1ΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 20241ΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024.docx1ΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
1ΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024.docx1ΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
 
Presentation megalopoli
Presentation megalopoliPresentation megalopoli
Presentation megalopoli
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΤΛΙΟ ΣΑΜΟΥ 3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΤΛΙΟ ΣΑΜΟΥ 3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΤΛΙΟ ΣΑΜΟΥ 3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΤΛΙΟ ΣΑΜΟΥ 3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014
 
Πρόσκληση «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότη...
Πρόσκληση «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότη...Πρόσκληση «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότη...
Πρόσκληση «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότη...
 
Pontokomi met
Pontokomi metPontokomi met
Pontokomi met
 
Aradippou Environmental Study Presentation
Aradippou Environmental Study PresentationAradippou Environmental Study Presentation
Aradippou Environmental Study Presentation
 
17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
MK_CV 2015
MK_CV 2015MK_CV 2015
MK_CV 2015
 
Filodimos I
Filodimos IFilodimos I
Filodimos I
 
25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΑΜΟΥ
25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΑΜΟΥ 25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΑΜΟΥ
25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΑΜΟΥ
 
παρουσίαση αεροδρομίου γενικής αεροπορίας αεραθλητικού κέντρου κομοτηνής 1
παρουσίαση αεροδρομίου γενικής αεροπορίας  αεραθλητικού κέντρου κομοτηνής 1παρουσίαση αεροδρομίου γενικής αεροπορίας  αεραθλητικού κέντρου κομοτηνής 1
παρουσίαση αεροδρομίου γενικής αεροπορίας αεραθλητικού κέντρου κομοτηνής 1
 

CV_Niki_Topolianaki_Gr

 • 1. [1] ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: ΝΙΚΗ ΤΟΠΟΛΙΑΝΑΚΗ Ημερ/νία Γέννησης: 30/03/1977 Διεύθυνση: Χρυσάνθου Επισκόπου 49, Χανιά, Κρήτη Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαμη Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +30 6976 760920 / +30 28210 64543 Email: ntopolianaki@yahoo.gr Εκπαίδευση: Ίδρυμα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Περίοδος 1995 - 2001 Δίπλωμα Πτυχίο Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Διπλωματική Εργασία "Ίδρυση Δικτύων Οριζοντίου και Κατακόρυφου Ελέγχου λιμενικών εγκαταστάσεων στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά" (8/2000-6/2001) Επαγγελματικοί Τίτλοι: Μέλος Τεχνικών Επιμελητηρίων Ελλάδος, (ΤΕΕ 2001) και Κύπρου (ΕΤΕΚ 2012) Μέλος Πανελλήνιου Συλλόγου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Εγγεγραμένη στο μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών Ελλάδος με αριθμό ΜΕΚ:32572 στις εξής κατηγορίες: Οδοποιία (Δ), Υδραυλικά (Γ), Οικοδομικά (Γ), Λιμενικά (Γ) Γνώση ξένων γλωσσών (1-βασικό, 5-άριστο): Γλώσσα Επίπεδο Ανάγνωση Προφορικός Λόγος Γραπτός Λόγος Ελληνικά (Μητρική) 5 5 5 5 Αγγλικά 4 4 4 4 Γαλλικά 3 3 3 3 Ψηφιακές Δεξιότητες: Πολύ καλή γνώση: Microsoft Office, Autodesk Autocad, Εργολήπτης Άριστη χρήση Τοπογραφικών Οργάνων Παρούσα θέση: Ελεύθερος Επαγγελματίας Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός και Μηχανικός Κατασκευής. Έτη Επαγγελματικής Εμπειρίας: 15 Κύρια Προσόντα: Κατασκευαστική Εμπειρία ως Εργοταξιάρχης, Μηχανικός Έργου και Τοπογράφος Μηχανικός σε έργα οδοποιίας, υδραυλικών, λιμενικών και κτηριακών εγκαταστάσεων μεγάλης η μικρότερης κλίμακας και υψηλών απαιτήσεων.
 • 2. [2] Εργασιακή Εμπειρία: Χρονική διάρκεια 10/2015 - 6/2016 Χώρα, Περιοχή Ελλάδα, Χανιά Κρήτης, Αμερικάνικη Βάση Σούδας Εργοδότης Κ/Ξ SEMI EIFFAGE Έργο "Επέκταση Χώρου Στάθμευσης Αεροσκαφών APPRON" Προϋπολογισμός Έργου €10.000.000 Θέση, Ρόλος Τοπογράφος Μηχανικός, υπεύθυνη για την τοπογραφική υποστήριξη όλων των εργασιών κατασκευής. Σύντομη Περιγραφή Έργου Κατασκευή δικτύων ομβρίων, καυσίμου και λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, χωματουργικές εργασίες, εργασίες οδοστρωσίας και κατασκευή δαπέδων τροχοδρόμησης αεροπλάνων από σκυρόδεμα, σε μία συνολική επιφάνεια 70.000τ.μ. Χρονική διάρκεια 1/2015 - 8/2015 Χώρα, Περιοχή Ελλάδα, Χανιά Κρήτης Εργοδότης ΤΟΜΕΣ Α.Τ.Ε. Έργο "Αποχέτευση Γεωργιούπολης και ευρύτερης περιοχής" Προϋπολογισμός Έργου €9.430.000 Θέση, Ρόλος Βοηθός Εργοταξιάρχη, υπεύθυνη για την οργάνωση του εργοταξίου, τον συντονισμό και τον έλεγχο όλων των εργασιών, τη σύνταξη των μελετών εφαρμογής και των ΠΠΑΕ καθώς και τις συνεννοήσεις με την Επιβλέπουσα Αρχή. Σύντομη Περιγραφή Έργου Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης συνολικού μήκους 40.000μ. (βαρύτητας και καταθλιπτικών), πλήρης κατασκευή 10 αντλιοστασίων συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, καθώς και κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού τελικής διάθεσης μήκους 900μ. μαζί με το μήκος του διαχυτήρα. Χρονική διάρκεια 9/2014 - 11/2014 Χώρα, Περιοχή Ελλάδα, Χανιά Κρήτης, Αμερικάνικη Βάση Σούδας Εργοδότης ΜΙΧ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε. Θέση, Ρόλος Μηχανικός Έργων και Τοπογράφος Μηχανικός, υπεύθυνη για την υλοποίηση κατασκευής μικρής κλίμακας έργων, για την τοπογραφική υποστήριξη όλων των εργασιών και τη σύνταξη μελέτης εφαρμογής σε έργο ανακατασκευής διαδρόμων τροχοδρόμησης. Χρονική διάρκεια 7/2014 - 12/2014 Χώρα, Περιοχή Ελλάδα, Χανιά Κρήτης Εργοδότης ΥΔΑΤΑ Ο.Ε.Κ.Τ.Ε. Θέση, Ρόλος Σύνταξη Μελετών Εφαρμογής στο έργο "Εσωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Λυμάτων οικισμών Ξαμουδοχώρι- Βλαχερωνίτισσα" Χρονική διάρκεια 9/2012 - 7/2014 Χώρα, Περιοχή Ελλάδα, Χανιά Κρήτης Εργοδότης ΤΟΜΕΣ Α.Τ.Ε. Έργο "Βελτίωση οδικού άξονα Λάκκοι-Ομαλός" Προϋπολογισμός Έργου €10.500.000 Θέση, Ρόλος Εργοταξιάρχης και Τοπογράφος Μηχανικός, υπεύθυνη για την οργάνωση του εργοταξίου, τον έλεγχο, τον συντονισμό και την τοπογραφική υποστήριξη όλων των εργασιών, την σύνταξη ΠΠΑΕ, ΑΠΕ και λογαριασμών, καθώς και όλες τις συνεννοήσεις με την Επιβλέπουσα Αρχή. Σύντομη Περιγραφή Έργου Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνση υφιστάμενης επαρχιακής οδού συνολικού μήκους 10χλμ., δηλαδή εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, κατασκευή σωληνωτών οχετών, τοιχίων αντιστήριξης και επενδεδυμένης τάφρου, εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών, διαγράμμιση, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων σήμανσης.
 • 3. [3] Χρονική διάρκεια 2/2011 - 9/2012 Χώρα, Περιοχή Κύπρος, Λευκωσία Εργοδότης ΛΟΪΖΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ CONSTRUCTIONS Ltd Έργο "Κατάλληλη κατασκευή οδών στη Λευκωσία" & "Βελτίωση Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στο Παλιομέτοχο" Προϋπολογισμός Έργου €2.500.000 & €1.850.000 αντίστοιχα Θέση, Ρόλος Μηχανικός Έργων και Τοπογράφος Μηχανικός, υπεύθυνη για τον έλεγχο και την τοπογραφική υποστήριξη όλων των εργασιών, τη σύνταξη τελικών επιμετρήσεων και as built σχεδίων, συνεννοήσεις με την Επιβλέπουσα Αρχή, υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή Έργων της εταιρείας. Σύντομη Περιγραφή Έργου Βελτίωση οδών σε αστικές περιοχές, (το πρώτο έργο αφορά σε αστικές οδούς συνολικού μήκους 10χλμ. ενώ το δεύτερο σε ανακατασκευή λεωφόρου συνολικού μήκους 3χλμ.): εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης, υπογειοποίηση δικτύων ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνίας (ATHK, AHK), κατασκευή πεζοδρομίων, εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών, διαγράμμιση οδών και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης. Χρονική διάρκεια 7/2010 - 2/2011 Χώρα, Περιοχή Ελλάδα, Χανιά Κρήτης, Αμερικάνικη Βάση Σούδας Εργοδότης ΥΔΑΤΑ Ο.Ε.Κ.Τ.Ε. (Υπεργολάβος Αναδόχου Κ/Ξ) Έργο "Loop Taxiway Repairs in NSA Souda Bay" Προϋπολογισμός Έργου Ν/Α Θέση, Ρόλος Μηχανικός Έργων και Τοπογράφος Μηχανικός, υπεύθυνη για την οργάνωση του εργοταξίου, την πιστή τήρηση των προδιαγραφών, την τοπογραφική υποστήριξη όλων των εργασιών την σύνταξη των επιμετρήσεων και των λογαριασμών προς τον ανάδοχο καθώς και όλες τις συνεννοήσεις με τους εκπροσώπους του. Σύντομη Περιγραφή Έργου Το υπεργολαβικό αντικείμενο περιελάμβανε καθαίρεση υφιστάμενων διαδρόμων τροχοδρόμησης αεροπλάνων εντός του αεροδρομίου, εκσκαφή σε συγκεκριμένες στάθμες και επανεπίχωση με θραυστό υλικό λατομείου στις στάθμες που ορίστηκαν από τον ανάδοχο του έργου. Χρονική διάρκεια 9/2009 - 7/2010 Χώρα, Περιοχή Ελλάδα, Χανιά Κρήτης Εργοδότης ΑΚΤΕΡ Α.Τ.Ε. Θέση, Ρόλος Μηχανικός Έργων και Τοπογράφος Μηχανικός στο έργο "Ανέγερση συγκροτήματος καταστημάτων και γραφείων με πενταόροφο υπόγειο χώρο στάθμευσης" και σε λοιπά έργα του εργοδότη. Χρονική διάρκεια 1/2007 - 9/2009 Χώρα, Περιοχή Ελλάδα, Χανιά Κρήτης Εργοδότης ΑΚΤΕΡ ΒΙΟ Α.Ε. Έργο "Αποκατάσταση ζημιών λιμενικών υποδομών στα λιμάνια Λουτρού και Αγ. Ρουμέλης Σφακίων" & "Ενίσχυση θωράκισης προσήνεμου μώλου Λιμένα Σφακίων" Προϋπολογισμός Έργου €590.000 & €740.000 αντίστοιχα Θέση, Ρόλος Εργοταξιάρχης και Τοπογράφος Μηχανικός, υπεύθυνη για την οργάνωση, τον συντονισμό, τον έλεγχο και την τοπογραφική υποστήριξη των εργασιών, την σύνταξη ΠΠΑΕ, ΑΠΕ και λογαριασμών, όλες τις συνεννοήσεις με την Επιβλέπουσα Αρχή, και τη διαχείριση των υπεργολάβων και των προμηθευτών.
 • 4. [4] Σύντομη Περιγραφή Έργου Εκτός από εκβαθύνσεις λιμένων και λοιπές ύφαλες ή χερσαίες εργασίες, το μεν πρώτο έργο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση τεχνητών ογκόλιθων από σκυρόδεμα, και την πλήρη ανακατασκευή 3 προβλητών που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από θεομηνία προηγούμενης περιόδου και το δεύτερο αφορά στην κατασκευή 800 τεμαχίων τετραπόδων, 20 τόνων βάρους έκαστο, και τοποθέτησή τους με βοήθεια χερσαίων και πλωτών γερανών κατά μήκος του μόλου του λιμένα Σφακίων. Χρονική διάρκεια 1/2008 - 1/2009 Χώρα, Περιοχή Ελλάδα, Χανιά Κρήτης Εργοδότης ΑΚΤΕΡ Α.Τ.Ε. Έργο "Βελτίωση άξονα Βρύσσες, Χώρα Σφακίων, τμήμα Α2, Σήραγγες Ίμβρου" Προϋπολογισμός Έργου €3.200.000 Θέση, Ρόλος Εργοταξιάρχης και Τοπογράφος Μηχανικός, υπεύθυνη για την οργάνωση, τον συντονισμό, τον έλεγχο και την τοπογραφική υποστήριξη των εργασιών, την σύνταξη ΠΠΑΕ, ΑΠΕ και λογαριασμών, όλες τις συνεννοήσεις με την Επιβλέπουσα Αρχή, και τη διαχείριση των υπεργολάβων και των προμηθευτών. Σύντομη Περιγραφή Έργου Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνση υφιστάμενης επαρχιακής οδού συνολικού μήκους 3χλμ., δηλαδή εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, κατασκευή σωληνωτών οχετών, τοιχίων αντιστήριξης και επενδεδυμένης τάφρου, εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών, διαγράμμιση, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων σήμανσης αλλά και κατασκευή τριών σηράγγων, η μία από αυτές με την μέθοδο cut and cover ενώ οι άλλες δύο με ολομέτωπη διάνοιξη, συνολικού μήκους 220,0μ. Χρονική διάρκεια 1/2007 - 5/2008 Χώρα, Περιοχή Ελλάδα, Χανιά Κρήτης Εργοδότης ΑΚΤΕΡ Α.Τ.Ε. Έργο "Βελτίωση άξονα Χώρα Σφακίων, Ανώπολη" Προϋπολογισμός Έργου €1.600.000 Θέση, Ρόλος Εργοταξιάρχης και Τοπογράφος Μηχανικός, υπεύθυνη για την οργάνωση, τον έλεγχο και την τοπογραφική υποστήριξη όλων των εργασιών, την σύνταξη ΠΠΑΕ, ΑΠΕ και λογαριασμών, τη διαχείριση των προμηθευτών και όλες τις συνεννοήσεις με την Επιβλέπουσα Αρχή. Σύντομη Περιγραφή Έργου Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνση υφιστάμενης επαρχιακής οδού συνολικού μήκους 5χλμ, δηλαδή εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, κατασκευή σωληνωτών οχετών, τοιχίων αντιστήριξης και επενδεδυμένης τάφρου, εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών, διαγράμμιση, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων σήμανσης. Χρονική διάρκεια 1/2006 - 8/2006 Χώρα, Περιοχή Ελλάδα, Μονεμβασιά Λακωνίας Εργοδότης ΑΚΤΕΡ ΒΙΟ Α.Ε. Έργο "Αντικατάσταση και Επέκταση δικτύου Ύδρευσης Δήμου Μονεμβασιάς" Προϋπολογισμός Έργου €600.000 Θέση, Ρόλος Εργοταξιάρχης και Τοπογράφος Μηχανικός, υπεύθυνη για την οργάνωση εργοταξίου, τον έλεγχο των εργασιών, τοπογραφική υποστήριξη έργου, σύνταξη ΠΠΑΕ και λογαριασμών, τις συνεννοήσεις με την Επιβλέπουσα Αρχή, και τη διαχείριση των προμηθευτών και των υπεργολάβων. Σύντομη Περιγραφή Έργου Πλήρης κατασκευή δικτύων ύδρευσης συνολικού μήκους 8.000μ. σε διάφορους οικισμούς του Δήμου Μονεμβασιάς.
 • 5. [5] Χρονική διάρκεια 10/2005 - 12/2006 Χώρα, Περιοχή Ελλάδα, Μονεμβασιά Λακωνίας Εργοδότης Κ/Ξ Ε. ΑΤΣΑΛΗΣ Α.Τ.Ε. - ΑΚΤΕΡ ΒΙΟ Α.Ε. Έργο "Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Γέφυρας Δήμου Μονεμβασιάς" Προϋπολογισμός Έργου €1.500.000 Θέση, Ρόλος Εργοταξιάρχης και Τοπογράφος Μηχανικός, υπεύθυνη για την οργάνωση εργοταξίου, τον έλεγχο των εργασιών, την τοπογραφική υποστήριξη του έργου, σύνταξη ΠΠΑΕ και λογαριασμών, τις συνεννοήσεις με την Επιβλέπουσα Αρχή, και τη διαχείριση των προμηθευτών και των υπεργολάβων. Σύντομη Περιγραφή Έργου Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης συνολικού μήκους 10.000μ. (βαρύτητας και καταθλιπτικών) και την πλήρη κατασκευή 4 αντλιοστασίων στον οικισμό "Γέφυρα" προς χρήση, περιλαμβανομένων και όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. Χρονική διάρκεια 9/2004 - 9/2005 Χώρα, Περιοχή Ελλάδα, Χανιά Κρήτης Εργοδότης ΑΚΤΕΡ Α.Τ.Ε. Έργο "Βελτίωση οδικού άξονα Κάντανος-Παλαιοχώρα, Τμήμα Δ" Προϋπολογισμός Έργου €2.100.000 Θέση, Ρόλος Εργοταξιάρχης και Τοπογράφος Μηχανικός, υπεύθυνη για την οργάνωση εργοταξίου και τον έλεγχο των εργασιών, την πλήρη τοπογραφική υποστήριξη του έργου, σύνταξη επιμετρήσεων και ΠΠΑΕ, τις συνεννοήσεις με την Επιβλέπουσα Αρχή, και τη διαχείριση των προμηθευτών και των υπεργολάβων. Σύντομη Περιγραφή Έργου Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνση υφιστάμενης επαρχιακής οδού συνολικού μήκους 3,5χλμ., δηλαδή εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, κατασκευή σωληνωτών οχετών, τοιχίων αντιστήριξης και επενδεδυμένης τάφρου, εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών, διαγράμμιση, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων σήμανσης. Χρονική διάρκεια 6/2001 - 9/2004 Χώρα, Περιοχή Ελλάδα, Αθήνα Εργοδότης ΚΙΒΩΤΟΣ Α.Τ.Ε. (Υπεργολάβος αναδόχων Κ/Ξ) Έργο "Κατασκευή Ολυμπιακού Χωριού και Μεταολυμπιακή Προσαρμογή" & "Ολυμπιακό Ιππικό κέντρο και Νέος Ιππόδρομος Αθηνών" Προϋπολογισμός Έργου Ν/Α Θέση, Ρόλος Βοηθός Εργοταξιάρχη, υπεύθυνη για: τον έλεγχο εργασιών, την προετοιμασία στοιχείων προς χάραξη και υποστήριξη εξωτερικών τοπογραφικών συνεργείων, τη σύνταξη επιμετρήσεων και λογαριασμών προς τους αναδόχους των έργων, τις συνεννοήσεις με τους εκπροσώπους των αναδόχων για την εκτέλεση όλων των εργασιών, σύνταξη ημερολογίου έργου και λοιπών εγγράφων. Σύντομη Περιγραφή Έργου Το υπεργολαβικό αντικείμενο, και στα δύο έργα, περιελάμβανε χωματουργικές εργασίες, εργασίες οδοστρωσίας, κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων, κατασκευή κρασπέδων και ασφαλτικές εργασίες.. Χρονική διάρκεια 9/1999 - 7/2000 (προ κτήσης πτυχίου Μηχανικού) Χώρα, Περιοχή Ελλάδα, Αθήνα Εργοδότης ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (Υπεργολάβος αναδόχου) Έργο "Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ελ. Βενιζέλος" Προϋπολογισμός Έργου Ν/Α Θέση, Ρόλος Βοηθός Εργοταξιάρχη, υπεύθυνη για: τη σύνταξη επιμετρήσεων και λογαριασμών προς τον ανάδοχο του έργου, ετοιμασία στοιχείων προς χάραξη και υποστήριξη εξωτερικών τοπογραφικών συνεργείων, συνεννοήσεις με εκπροσώπους αναδόχου, τήρηση ημερολογίων και λοιπών εγγράφων υπό την καθοδήγηση του εργοταξιάρχη.
 • 6. [6] Σύντομη Περιγραφή Έργου Το υπεργολαβικό αντικείμενο περιελάμβανε τη πλήρη κατασκευή του περιμετρικού δρόμου του αεροδρομίου, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρολογικών δικτύων και δικτύων αποχέτευσης ομβρίων, εργασίες οδοστρωσίας στους διαδρόμους προασαπογείωσης και πλήθος άλλων εργασίων εντός αεροδρομίου. Σεμινάρια/Επιμόρφωση: 3/2014 - 11/2014, Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι., "Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές", Α.Π.Θ., Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνείο Κρήτης. Λοιπά Στοιχεία: Δίπλωμα Οδήγησης Β' Κατηγορίας Κάτοχος – χειριστής τοπογραφικού εξοπλισμού (Servo-Autolock Trimble Total Station) Λοιπές Δραστηριότητες: Εν ενεργεία Σαμαρείτης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού – Πρώτες βοήθειες Συστάσεις: Διαθέσιμες εφ' όσον ζητηθούν.