SlideShare a Scribd company logo
Khoa HTTT-Đại học CNTT 1
Bài 7: Ràng buộc toàn vẹn
Khoa HTTT-Đại học CNTT2
Nội dung chính
1. Giới thiệu ràng buộc toàn vẹn (RBTV)
2. Các đặc trưng của một RBTV
3. Phân loại RBTV
4. Bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp
Khoa HTTT-Đại học CNTT3
1. Giới thiệu
 Ràng buộc toàn vẹn là các quy định, điều kiện từ
ứng dụng thực tế, các điều kiện này là bất biến.
⇒Vì thế phải luôn đảm bảo cơ sở dữ liệu thoả ràng
buộc toàn vẹn sau mỗi thao tác làm thay đổi tình
trạng của cơ sở dữ liệu.
Khoa HTTT-Đại học CNTT4
2.1 Nội dung
2.2 Bối cảnh
2.3 Bảng tầm ảnh hưởng
2. Các đặc trưng của một
RBTV
Khoa HTTT-Đại học CNTT5
 Mô tả chặt chẽ ý nghĩa của ràng buộc toàn
vẹn.
 Nội dung được phát biểu bằng ngôn ngữ tự
nhiên hoặc bằng ngôn ngữ hình thức (ngôn
ngữ tân từ, đại số quan hệ, mã giả,…)
 Ngôn ngữ tự nhiên: dễ hiểu nhưng không chặt
chẽ, logic.
 Ngôn ngữ hình thức: chặt chẽ, cô đọng
2.1 Nội dung
Khoa HTTT-Đại học CNTT6
2.2 Bối cảnh
 Là tập các quan hệ khi thao tác trên những
quan hệ đó có khả năng làm cho ràng buộc bị
vi phạm.
 Đó là những quan hệ có thể vi phạm ràng
buộc toàn vẹn khi thực hiện các thao tác
thêm, xoá, sửa.
Khoa HTTT-Đại học CNTT7
2.3 Bảng tầm ảnh hưởng (1)
 Nhằm xác định khi nào tiến hành kiểm tra
ràng buộc toàn vẹn. Thao tác nào thực hiện
có thể làm vi phạm ràng buộc toàn vẹn.
 Phạm vi ảnh hưởng của một ràng buộc toàn
vẹn được biểu diễn bằng một bảng 2 chiều
gọi là bảng tầm ảnh hưởng.
Khoa HTTT-Đại học CNTT8
2.3 Bảng tầm ảnh hưởng (2)
Một số quy định
 Những thuộc tính khoá (những thuộc tính nằm
trong khoá chính của quan hệ) không được phép
sửa giá trị
 Thao tác thêm và xoá xét trên một bộ của quan hệ.
Thao tác sửa xét sửa từng thuộc tính trên bộ của
quan hệ
 Trước khi xét thao tác thực hiện có thể làm vi phạm
ràng buộc hay không thì CSDL phải thoả ràng buộc
toàn vẹn trước.
Khoa HTTT-Đại học CNTT9
Ràng buộc
Ri
Thêm Xóa Sửa
Quan hệ 1
………
Quan hệ n
 Bảng tầm ảnh hưởng của một ràng buộc
+ : thực hiện thao tác có thể làm vi phạm RBTV
- : thực hiện thao tác không thể làm vi phạm RBTV
+(A) : có thể làm vi phạm RBTV khi sửa trên thuộc tính A
–(*)
: không vi phạm RBTV do thao tác không thực hiện được
2.3 Bảng tầm ảnh hưởng (3)
Khoa HTTT-Đại học CNTT10
3.1 RBTV có bối cảnh trên 1 quan hệ
3.2 RBTV có bối cảnh trên nhiều quan hệ
3.3 Phụ thuộc hàm (functional dependency)
3. Phân loại
Khoa HTTT-Đại học CNTT11
3.1 RBTV có bối cảnh 1 quan hệ
3.1.1 RBTV miền giá trị.
3.1.2 RBTV liên thuộc tính
3.1.3 RBTV liên bộ
Khoa HTTT-Đại học CNTT12
Lược đồ CSDL quản lý giáo vụ
HOCVIEN (MAHV, HO, TEN, NGSINH, GIOITINH, NOISINH, MALOP)
LOP (MALOP, TENLOP, TRGLOP, SISO, MAGVCN)
KHOA (MAKHOA, TENKHOA, NGTLAP, TRGKHOA)
MONHOC (MAMH, TENMH, TCLT, TCTH, MAKHOA)
DIEUKIEN (MAMH, MAMH_TRUOC)
GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,HOCVI,HOCHAM,GIOITINH,NGSINH,NGVL,
HESO, MUCLUONG, MAKHOA)
GIANGDAY(MALOP,MAMH,MAGV,HOCKY, NAM,TUNGAY,DENNGAY)
KETQUATHI (MAHV, MAMH, LANTHI, NGTHI, DIEM, KQUA)
Khoa HTTT-Đại học CNTT13
 Là tập giá trị mà một thuộc tính có thể nhận.
 R1: Giới tính của học viên chỉ là Nam hoặc Nữ
 Nội dung:
∀hv ∈ HOCVIEN: hv.Gioitinh ∈ {‘Nam’,’Nữ’}
 Bối cảnh: quan hệ HOCVIEN
 Bảng tầm ảnh hưởng:
3.1.1 Ràng buộc miền giá trị
R1 Thêm Xóa Sửa
HOCVIEN + - +(Gioitinh)
Khoa HTTT-Đại học CNTT14
 Là ràng buộc giữa các thuộc tính với nhau trên 1 bộ
của quan hệ
 R2:Ngày bắt đầu (TUNGAY) giảng dạy một môn học cho một
lớp luôn nhỏ hơn ngày kết thúc (DENNGAY)

Nội dung:
∀gd ∈ GIANGDAY: gd.TUNGAY < gd.DENNGAY
 Bối cảnh : GIANGDAY
 Bảng tầm ảnh hưởng:
3.1.2 Ràng buộc liên thuộc tính
R2 Thêm Xóa Sửa
GIANGDAY + - +(Tungay, Denngay)
Khoa HTTT-Đại học CNTT15
3.1.3 Ràng buộc liên bộ (1)
 Là ràng buộc giữa các bộ trên cùng một quan hệ (có thể
liên quan đến nhiều thuộc tính).
 R3: Tất cả các học viên phải có mã số phân biệt với nhau
 Nội dung:
∀h1,h2∈ HOCVIEN: Nếu h1≠h2 thì h1.Mahv≠h2.Mahv
 Bối cảnh: quan hệ HOCVIEN
 Bảng tầm ảnh hưởng:
R3 Thêm Xóa Sửa
HOCVIEN + - -(*)
Khoa HTTT-Đại học CNTT16
3.1.3 Ràng buộc liên bộ (2)
 R4: Các giáo viên có cùng học vị, cùng hệ số lương thì
mức lương sẽ bằng nhau
 Nội dung:
∀gv1,gv2∈ GIAOVIEN:
Nếu (gv1.Hocvi=gv2.Hocvi)∧(gv1.Heso=gv2.Heso) thì
gv1.Mucluong=gv2.Mucluong
 Bối cảnh: quan hệ GIAOVIEN
 Bảng tầm ảnh hưởng:
R4 Thêm Xóa Sửa
GIAOVIEN + - +(Hocvi, Heso, Mucluong)
Khoa HTTT-Đại học CNTT17
3.2.1 RBTV tham chiếu (khoá ngoại, phụ
thuộc tồn tại)
3.2.2 RBTV liên thuộc tính
3.2.3 RBTV do thuộc tính tổng hợp
3.2.4 RBTV do chu trình trong lược đồ biểu
diễn quan hệ
3.2 RBTV có bối cảnh nhiều quan
hệ
Khoa HTTT-Đại học CNTT18
 Là ràng buộc quy định giá trị thuộc tính
trong một bộ của quan hệ R (tập thuộc tính
này gọi là khoá ngoại), phải phụ thuộc vào
sự tồn tại của một bộ trong quan hệ S (tập
thuộc tính này là khoá chính trong quan hệ
S).
 RBTV tham chiếu còn gọi là ràng buộc phụ
thuộc tồn tại hay ràng buộc khóa ngoại
3.2.1 Ràng buộc tham chiếu (1)
Khoa HTTT-Đại học CNTT19
 R5: Học viên thi một môn học nào đó thì môn học đó
phải có trong danh sách các môn học
 Nội dung:
 ∀k ∈ KETQUATHI, ∃m ∈ MONHOC: k.Mamh = m.Mamh
 Hoặc: KETQUATHI[Mamh] ⊆ MONHOC[Mamh]
 Bối cảnh: quan hệ KETQUATHI, MONHOC
 Bảng tầm ảnh hưởng:
3.2.1 Ràng buộc tham chiếu (2)
R5 Thêm Xóa Sửa
KETQUATHI + - -(*)
MONHOC - + -(*)
Khoa HTTT-Đại học CNTT20
3.2.2 Ràng buộc liên thuộc tính (1)
 Là ràng buộc giữa các thuộc tính trên những quan hệ
khác nhau
 R6: Ngày giáo viên giảng dạy một môn học phải lớn hơn hoặc
bằng ngày giáo viên đó vào làm.
 Nội dung: ∀gd ∈ GIANGDAY
Nếu ∃gv ∈ GIAOVIEN: gd.Magv = gv.Magv thì
gv.NGVL ≤ gd.TUNGAY
 Bối cảnh: GIANGDAY, GIAOVIEN
 Bảng tầm ảnh hưởng: R6 Thêm Xóa Sửa
GIANGDAY + - +(Tungay)
GIAOVIEN - - +(Ngvl)
Khoa HTTT-Đại học CNTT21
3.2.2 Ràng buộc liên thuộc tính (2)
 R7: Ngày thi một môn học phải lớn hơn ngày kết thúc học
môn học đó.
 Nội dung:
∀kq ∈ KETQUATHI
Nếu ∃gd ∈GIANGDAY, ∃hv ∈HOCVIEN:
(gd.Malop=hv.Malop)∧(kq.Mamh=gd.Mamh) thì
gd.Denngay < kq.Ngthi
 Bối cảnh: GIANGDAY, HOCVIEN, KETQUATHI
Khoa HTTT-Đại học CNTT22
3.2.2 Ràng buộc liên thuộc tính (3)
 Bảng tầm ảnh hưởng:
R7 Thêm Xóa Sửa
HOCVIEN - - +(Malop)
GIANGDAY - - +(Denngay)
KETQUATHI + - +(Ngthi)
Khoa HTTT-Đại học CNTT23
3.2.3 RBTV do thuộc tính tổng hợp (1)
 Là ràng buộc giữa các thuộc tính, các bộ trên những
quan hệ khác nhau.
 Thuộc tính tổng hợp là thuộc tính được tính toán từ
giá trị của các thuộc tính khác, các bộ khác.
 Ví dụ : SANPHAM(Masp,Tensp, Nuocsx, Gia)
KHACHHANG(Makh, Hoten, Doanhso)
HOADON(Sohd, Nghd,Makh,Trigia)
CTHD(Sohd,Masp,Soluong,Gia)
 Trị giá của một hoá đơn bằng tổng thành tiền của các chi tiết
thuộc hoá đơn đó
Khoa HTTT-Đại học CNTT24
3.2.3 RBTV do thuộc tính tổng hợp (2)
 Doanh số của một khách hàng bằng tổng trị giá các
hoá đơn mà khách hàng đó đã mua
 Nội dung:
∀kh ∈ KHACHHANG,
kh.Doanhso = ∑(hd∈HOADON:hd.Makh=kh.Makh)(hd.Trigia)
 Bối cảnh: KHACHHANG, HOADON
 Bảng tầm ảnh hưởng:
Thêm Xóa Sửa
KHACHHANG - - +(Doanhso)
HOADON + + +(Trigia)
Khoa HTTT-Đại học CNTT25
3.2.3 RBTV do thuộc tính tổng hợp (3)
 R8: Sỉ số của một lớp là số lượng học viên thuộc lớp đó
 Nội dung:
∀l ∈ LOP,
l.Siso = Count(hv∈HOCVIEN:hv.Malop =l.Malop)(*)
 Bối cảnh: quan hệ LOP, HOCVIEN
 Bảng tầm ảnh hưởng:
R8 Thêm Xóa Sửa
LOP + - +(Siso)
HOCVIEN + + +(Malop)
Khoa HTTT-Đại học CNTT26
3.2.4 Do hiện diện của chu trình (1)
Biểu diễn lược đồ quan hệ dưới dạng đồ thị:
 Quan hệ được biểu diễn bằng nút tròn rỗng to
 Thuộc tính được biểu diễn bằng nút tròn đặc nhỏ
 Tất cả các nút đều được chỉ rõ bằng tên của quan hệ
hoặc thuộc tính. Thuộc tính thuộc một quan hệ
được biểu diễn bởi một cung nối giữa nút tròn to và
nút tròn nhỏ
 Nếu đồ thị biểu diễn xuất hiện một đường khép kín
=> lược đồ CSDL có sự hiện diện của chu trình.
Khoa HTTT-Đại học CNTT27
3.2.4 Do hiện diện của chu trình (2)
GIAOVIEN
GIANGDAY
MONHOC
Tenmh
TCLT
Mamh
…
Malop
Magv
Hoten
Hocvi
Makhoa
Y
X
Khoa HTTT-Đại học CNTT28
3.2.4 Do hiện diện của chu trình (3)
 X = GIANGDAY[Magv, Mamh]
 Y = (GIAOVIEN ⋈ MONHOC) [Magv,Mamh]
 Ý nghĩa:
 X: giáo viên và những môn học đã được phân công cho
giáo viên đó giảng dạy
 Y: giáo viên và những môn học thuộc khoa giáo viên đó
phụ trách
 Mối quan hệ giữa X và Y trong các ràng buộc sau:
Makhoa
Khoa HTTT-Đại học CNTT29
3.2.4 Do hiện diện của chu trình (4)
 Ràng buộc 1: giáo viên chỉ được phân công
giảng dạy những môn thuộc khoa giáo viên
đó phụ trách X⊆Y
 Ràng buộc 2: giáo viên phải được phân công
giảng dạy tất cả những môn thuộc khoa giáo
viên đó phụ trách X=Y
 Ràng buộc 3: có thể phân công giáo viên
giảng dạy bất kỳ môn học nào X ≠ Y
Khoa HTTT-Đại học CNTT30
3.2.4 Do hiện diện của chu trình (4)
 R9: giáo viên chỉ được phân công giảng dạy những
môn thuộc khoa giáo viên đó phụ trách X⊆Y
R9 Thêm Xóa Sửa
MONHOC - - +(Makhoa)
GIAOVIEN - - +(Makhoa)
GIANGDAY + - +(Magv)
Khoa HTTT-Đại học CNTT31
3.3 Phụ thuộc hàm (1)
 Cho quan hệ Q(A, B, C). Phụ thuộc hàm A xác định
B. Ký hiệu A → B nếu:
∀q1,q2∈Q: Nếu q1.A=q2.A thì q1.B=q2.B
 A → B được gọi là phụ thuộc hàm hiển nhiên nếu
B⊆A
 A → B được gọi là phụ thuộc hàm nguyên tố nếu
¬∃A’⊂A, A’≠A sao cho A’→ B
Khoa HTTT-Đại học CNTT32
3.3 Phụ thuộc hàm (2)
 Mỗi quan hệ đều có ít nhất một phụ thuộc hàm
 Ràng buộc khoá cũng là một phụ thuộc hàm
Mamh → Tenmh, Tclt, Tcth, Makhoa
 R4: Các giáo viên có cùng học vị, cùng hệ số lương
thì mức lương sẽ bằng nhau. Ràng buộc này có thể
biểu diễn bằng phụ thuộc hàm như sau:
Hocvi,Heso → Mucluong
Khoa HTTT-Đại học CNTT33
4. Bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp (1)
 Bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp của m ràng buộc trên n
quan hệ bối cảnh
QH1 QH2 … QHn
T X S T X S … T X S
R1
R2
…
Rm
Khoa HTTT-Đại học CNTT34
HOCVIEN GIAOVIEN LOP MONHOC GIANGDAY KETQUA
THI
T X S T X S T X S T X S T X S T X S
R1 + - +
R2 + - +
R3 + - -*
R4 + - +
R5 - + -* + - -*
R6 - - + + - +
R7 - - + - - + + - +
R8 + + + + - +
R9 - - + - - + + - +
4. Bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp (2)

More Related Content

What's hot

Đồ án chương trình quản lý website du lịch
Đồ án chương trình quản lý website du lịchĐồ án chương trình quản lý website du lịch
Đồ án chương trình quản lý website du lịch
wem81315
 
Bài tập nhập môn lập trình
Bài tập nhập môn lập trìnhBài tập nhập môn lập trình
Bài tập nhập môn lập trìnhHuy Rùa
 
07 dang toan phuong
07 dang toan phuong07 dang toan phuong
07 dang toan phuong
Lê Công Tuấn Anh
 
Đề tài: Thiết kế hệ thống thông tin quản lý phân phối Gas, HOT
Đề tài: Thiết kế hệ thống thông tin quản lý phân phối Gas, HOTĐề tài: Thiết kế hệ thống thông tin quản lý phân phối Gas, HOT
Đề tài: Thiết kế hệ thống thông tin quản lý phân phối Gas, HOT
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Câu hỏi trắc nghiệm PHP
Câu hỏi trắc nghiệm PHPCâu hỏi trắc nghiệm PHP
Câu hỏi trắc nghiệm PHP
ZendVN
 
Đề thi mẫu trắc nghiệm cấu trúc dữ liệu cà giải thuật
Đề thi mẫu trắc nghiệm cấu trúc dữ liệu cà giải thuậtĐề thi mẫu trắc nghiệm cấu trúc dữ liệu cà giải thuật
Đề thi mẫu trắc nghiệm cấu trúc dữ liệu cà giải thuật
Hưởng Nguyễn
 
Chuẩn hóa lược đồ quan hệ
Chuẩn hóa lược đồ quan hệChuẩn hóa lược đồ quan hệ
Chuẩn hóa lược đồ quan hệ
Hưởng Nguyễn
 
C3 stack queue
C3 stack queueC3 stack queue
C3 stack queuehiep0109
 
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP QUAY LUI VÀ ỨNG DỤNG GIẢI BÀI TOÁN SUDOKU
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP QUAY LUI VÀ ỨNG DỤNG GIẢI BÀI TOÁN SUDOKU NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP QUAY LUI VÀ ỨNG DỤNG GIẢI BÀI TOÁN SUDOKU
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP QUAY LUI VÀ ỨNG DỤNG GIẢI BÀI TOÁN SUDOKU
nataliej4
 
chuong 3. quan he
chuong 3. quan hechuong 3. quan he
chuong 3. quan he
kikihoho
 
Bài gảng cơ sở an toàn thông tin PTIT
Bài gảng cơ sở an toàn thông tin PTITBài gảng cơ sở an toàn thông tin PTIT
Bài gảng cơ sở an toàn thông tin PTIT
NguynMinh294
 
Báo Cáo Đồ Án 2 : Thiết Kế Web Bán Đồng Hồ
Báo Cáo Đồ Án 2 : Thiết Kế Web Bán Đồng HồBáo Cáo Đồ Án 2 : Thiết Kế Web Bán Đồng Hồ
Báo Cáo Đồ Án 2 : Thiết Kế Web Bán Đồng HồzDollz Lovez
 
MATMA - 1.chuong4
MATMA - 1.chuong4MATMA - 1.chuong4
MATMA - 1.chuong4Sai Lemovom
 
Kĩ thuật lọc ảnh và ứng dụng trong lọc nhiễu làm trơn
Kĩ thuật lọc ảnh và ứng dụng trong lọc nhiễu làm trơnKĩ thuật lọc ảnh và ứng dụng trong lọc nhiễu làm trơn
Kĩ thuật lọc ảnh và ứng dụng trong lọc nhiễu làm trơn
Nguyen Thieu
 
Bài giảng chi tiết giải tích 1 07 2013 bo môn toán
Bài giảng chi tiết giải tích 1 07 2013 bo môn toánBài giảng chi tiết giải tích 1 07 2013 bo môn toán
Bài giảng chi tiết giải tích 1 07 2013 bo môn toán
Laurent Koscielny
 
Trí tuệ nhân tạo "Game cờ Caro"
Trí tuệ nhân tạo "Game cờ Caro"Trí tuệ nhân tạo "Game cờ Caro"
Trí tuệ nhân tạo "Game cờ Caro"
Ham Hau
 
Bai tap va loi giai sql
Bai tap va loi giai sqlBai tap va loi giai sql
Bai tap va loi giai sql. .
 

What's hot (20)

Đồ án chương trình quản lý website du lịch
Đồ án chương trình quản lý website du lịchĐồ án chương trình quản lý website du lịch
Đồ án chương trình quản lý website du lịch
 
Bài tập nhập môn lập trình
Bài tập nhập môn lập trìnhBài tập nhập môn lập trình
Bài tập nhập môn lập trình
 
07 dang toan phuong
07 dang toan phuong07 dang toan phuong
07 dang toan phuong
 
Đề tài: Thiết kế hệ thống thông tin quản lý phân phối Gas, HOT
Đề tài: Thiết kế hệ thống thông tin quản lý phân phối Gas, HOTĐề tài: Thiết kế hệ thống thông tin quản lý phân phối Gas, HOT
Đề tài: Thiết kế hệ thống thông tin quản lý phân phối Gas, HOT
 
Câu hỏi trắc nghiệm PHP
Câu hỏi trắc nghiệm PHPCâu hỏi trắc nghiệm PHP
Câu hỏi trắc nghiệm PHP
 
Đề thi mẫu trắc nghiệm cấu trúc dữ liệu cà giải thuật
Đề thi mẫu trắc nghiệm cấu trúc dữ liệu cà giải thuậtĐề thi mẫu trắc nghiệm cấu trúc dữ liệu cà giải thuật
Đề thi mẫu trắc nghiệm cấu trúc dữ liệu cà giải thuật
 
C2 2
C2 2C2 2
C2 2
 
Chapter1234
Chapter1234Chapter1234
Chapter1234
 
Chuẩn hóa lược đồ quan hệ
Chuẩn hóa lược đồ quan hệChuẩn hóa lược đồ quan hệ
Chuẩn hóa lược đồ quan hệ
 
C3 stack queue
C3 stack queueC3 stack queue
C3 stack queue
 
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP QUAY LUI VÀ ỨNG DỤNG GIẢI BÀI TOÁN SUDOKU
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP QUAY LUI VÀ ỨNG DỤNG GIẢI BÀI TOÁN SUDOKU NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP QUAY LUI VÀ ỨNG DỤNG GIẢI BÀI TOÁN SUDOKU
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP QUAY LUI VÀ ỨNG DỤNG GIẢI BÀI TOÁN SUDOKU
 
chuong 3. quan he
chuong 3. quan hechuong 3. quan he
chuong 3. quan he
 
Đệ quy và quay lui
Đệ quy và quay luiĐệ quy và quay lui
Đệ quy và quay lui
 
Bài gảng cơ sở an toàn thông tin PTIT
Bài gảng cơ sở an toàn thông tin PTITBài gảng cơ sở an toàn thông tin PTIT
Bài gảng cơ sở an toàn thông tin PTIT
 
Báo Cáo Đồ Án 2 : Thiết Kế Web Bán Đồng Hồ
Báo Cáo Đồ Án 2 : Thiết Kế Web Bán Đồng HồBáo Cáo Đồ Án 2 : Thiết Kế Web Bán Đồng Hồ
Báo Cáo Đồ Án 2 : Thiết Kế Web Bán Đồng Hồ
 
MATMA - 1.chuong4
MATMA - 1.chuong4MATMA - 1.chuong4
MATMA - 1.chuong4
 
Kĩ thuật lọc ảnh và ứng dụng trong lọc nhiễu làm trơn
Kĩ thuật lọc ảnh và ứng dụng trong lọc nhiễu làm trơnKĩ thuật lọc ảnh và ứng dụng trong lọc nhiễu làm trơn
Kĩ thuật lọc ảnh và ứng dụng trong lọc nhiễu làm trơn
 
Bài giảng chi tiết giải tích 1 07 2013 bo môn toán
Bài giảng chi tiết giải tích 1 07 2013 bo môn toánBài giảng chi tiết giải tích 1 07 2013 bo môn toán
Bài giảng chi tiết giải tích 1 07 2013 bo môn toán
 
Trí tuệ nhân tạo "Game cờ Caro"
Trí tuệ nhân tạo "Game cờ Caro"Trí tuệ nhân tạo "Game cờ Caro"
Trí tuệ nhân tạo "Game cờ Caro"
 
Bai tap va loi giai sql
Bai tap va loi giai sqlBai tap va loi giai sql
Bai tap va loi giai sql
 

Similar to csdl - buoi10-11-12

buoi10-11.ppt
buoi10-11.pptbuoi10-11.ppt
buoi10-11.ppt
HaoNguyen466158
 
Thiet Ke Co So Du Lieu3
Thiet Ke Co So Du Lieu3Thiet Ke Co So Du Lieu3
Thiet Ke Co So Du Lieu3
Vo Oanh
 
csdl - buoi5-6
csdl - buoi5-6csdl - buoi5-6
csdl - buoi5-6
kikihoho
 
Rang buoc toan ven
Rang buoc toan venRang buoc toan ven
Rang buoc toan venPhùng Duy
 
Chuong 3
Chuong 3Chuong 3
Chuong 3
Quốc Hưng
 
buoi2_MoHinhQuanHe.ppt
buoi2_MoHinhQuanHe.pptbuoi2_MoHinhQuanHe.ppt
buoi2_MoHinhQuanHe.ppt
TrngTun36
 
Luận án tiến sĩ toán học các phụ thuộc logic trong mô hình dữ liệu dạng khối
Luận án tiến sĩ toán học các phụ thuộc logic trong mô hình dữ liệu dạng khốiLuận án tiến sĩ toán học các phụ thuộc logic trong mô hình dữ liệu dạng khối
Luận án tiến sĩ toán học các phụ thuộc logic trong mô hình dữ liệu dạng khối
https://www.facebook.com/garmentspace
 
[123doc] mo-hinh-thuc-the-moi-ket-hop
[123doc]  mo-hinh-thuc-the-moi-ket-hop[123doc]  mo-hinh-thuc-the-moi-ket-hop
[123doc] mo-hinh-thuc-the-moi-ket-hop
May Trang
 
Chuong_ChuanHoaCSDL_CC.pptx
Chuong_ChuanHoaCSDL_CC.pptxChuong_ChuanHoaCSDL_CC.pptx
Chuong_ChuanHoaCSDL_CC.pptx
VyNguyen654339
 
C10 chuanhoacsdl
C10 chuanhoacsdlC10 chuanhoacsdl
C10 chuanhoacsdl
Van Chau
 
Thiet Ke Co So Du Lieu1
Thiet Ke Co So Du Lieu1Thiet Ke Co So Du Lieu1
Thiet Ke Co So Du Lieu1
Vo Oanh
 
Cơ sở dữ liệu PTIT slide 5
Cơ sở dữ liệu PTIT slide 5 Cơ sở dữ liệu PTIT slide 5
Cơ sở dữ liệu PTIT slide 5
NguynMinh294
 
csdl - buoi2-3-4
csdl - buoi2-3-4csdl - buoi2-3-4
csdl - buoi2-3-4
kikihoho
 
13929219602082.ppt
13929219602082.ppt13929219602082.ppt
13929219602082.pptminh dang
 
Điều khiển phân quyền trong thời gian hữu hạn cho hệ tuyến tính quy mô lớn vớ...
Điều khiển phân quyền trong thời gian hữu hạn cho hệ tuyến tính quy mô lớn vớ...Điều khiển phân quyền trong thời gian hữu hạn cho hệ tuyến tính quy mô lớn vớ...
Điều khiển phân quyền trong thời gian hữu hạn cho hệ tuyến tính quy mô lớn vớ...
Man_Ebook
 
phuthuochamnhomd22.pptx. Phụ thuộc hàm Cơ sở dữ liệu
phuthuochamnhomd22.pptx. Phụ thuộc hàm Cơ sở dữ liệuphuthuochamnhomd22.pptx. Phụ thuộc hàm Cơ sở dữ liệu
phuthuochamnhomd22.pptx. Phụ thuộc hàm Cơ sở dữ liệu
BookoTime
 
W03_Thietkecosodulieulogic.pptx
W03_Thietkecosodulieulogic.pptxW03_Thietkecosodulieulogic.pptx
W03_Thietkecosodulieulogic.pptx
Hnginh10297
 
Cơ sở dữ liệu - Luyện thi cao học CNTT
Cơ sở dữ liệu - Luyện thi cao học CNTTCơ sở dữ liệu - Luyện thi cao học CNTT
Cơ sở dữ liệu - Luyện thi cao học CNTT
bdkhoi296
 

Similar to csdl - buoi10-11-12 (20)

buoi10-11.ppt
buoi10-11.pptbuoi10-11.ppt
buoi10-11.ppt
 
Thiet Ke Co So Du Lieu3
Thiet Ke Co So Du Lieu3Thiet Ke Co So Du Lieu3
Thiet Ke Co So Du Lieu3
 
csdl - buoi5-6
csdl - buoi5-6csdl - buoi5-6
csdl - buoi5-6
 
Csdl
CsdlCsdl
Csdl
 
Phan4
Phan4Phan4
Phan4
 
Rang buoc toan ven
Rang buoc toan venRang buoc toan ven
Rang buoc toan ven
 
Chuong 3
Chuong 3Chuong 3
Chuong 3
 
buoi2_MoHinhQuanHe.ppt
buoi2_MoHinhQuanHe.pptbuoi2_MoHinhQuanHe.ppt
buoi2_MoHinhQuanHe.ppt
 
Luận án tiến sĩ toán học các phụ thuộc logic trong mô hình dữ liệu dạng khối
Luận án tiến sĩ toán học các phụ thuộc logic trong mô hình dữ liệu dạng khốiLuận án tiến sĩ toán học các phụ thuộc logic trong mô hình dữ liệu dạng khối
Luận án tiến sĩ toán học các phụ thuộc logic trong mô hình dữ liệu dạng khối
 
[123doc] mo-hinh-thuc-the-moi-ket-hop
[123doc]  mo-hinh-thuc-the-moi-ket-hop[123doc]  mo-hinh-thuc-the-moi-ket-hop
[123doc] mo-hinh-thuc-the-moi-ket-hop
 
Chuong_ChuanHoaCSDL_CC.pptx
Chuong_ChuanHoaCSDL_CC.pptxChuong_ChuanHoaCSDL_CC.pptx
Chuong_ChuanHoaCSDL_CC.pptx
 
C10 chuanhoacsdl
C10 chuanhoacsdlC10 chuanhoacsdl
C10 chuanhoacsdl
 
Thiet Ke Co So Du Lieu1
Thiet Ke Co So Du Lieu1Thiet Ke Co So Du Lieu1
Thiet Ke Co So Du Lieu1
 
Cơ sở dữ liệu PTIT slide 5
Cơ sở dữ liệu PTIT slide 5 Cơ sở dữ liệu PTIT slide 5
Cơ sở dữ liệu PTIT slide 5
 
csdl - buoi2-3-4
csdl - buoi2-3-4csdl - buoi2-3-4
csdl - buoi2-3-4
 
13929219602082.ppt
13929219602082.ppt13929219602082.ppt
13929219602082.ppt
 
Điều khiển phân quyền trong thời gian hữu hạn cho hệ tuyến tính quy mô lớn vớ...
Điều khiển phân quyền trong thời gian hữu hạn cho hệ tuyến tính quy mô lớn vớ...Điều khiển phân quyền trong thời gian hữu hạn cho hệ tuyến tính quy mô lớn vớ...
Điều khiển phân quyền trong thời gian hữu hạn cho hệ tuyến tính quy mô lớn vớ...
 
phuthuochamnhomd22.pptx. Phụ thuộc hàm Cơ sở dữ liệu
phuthuochamnhomd22.pptx. Phụ thuộc hàm Cơ sở dữ liệuphuthuochamnhomd22.pptx. Phụ thuộc hàm Cơ sở dữ liệu
phuthuochamnhomd22.pptx. Phụ thuộc hàm Cơ sở dữ liệu
 
W03_Thietkecosodulieulogic.pptx
W03_Thietkecosodulieulogic.pptxW03_Thietkecosodulieulogic.pptx
W03_Thietkecosodulieulogic.pptx
 
Cơ sở dữ liệu - Luyện thi cao học CNTT
Cơ sở dữ liệu - Luyện thi cao học CNTTCơ sở dữ liệu - Luyện thi cao học CNTT
Cơ sở dữ liệu - Luyện thi cao học CNTT
 

More from kikihoho

Tom tat bai giang ly thuyet do thi - nguyen ngoc trung
Tom tat bai giang  ly thuyet do thi - nguyen ngoc trungTom tat bai giang  ly thuyet do thi - nguyen ngoc trung
Tom tat bai giang ly thuyet do thi - nguyen ngoc trung
kikihoho
 
chuong 5. do thi (phan 1)
chuong 5. do thi (phan 1)chuong 5. do thi (phan 1)
chuong 5. do thi (phan 1)
kikihoho
 
chuong 4. dai so boole
chuong 4. dai so boolechuong 4. dai so boole
chuong 4. dai so boole
kikihoho
 
chuong 2. phep dem
chuong 2. phep demchuong 2. phep dem
chuong 2. phep dem
kikihoho
 
chuong 1. co so logic
chuong 1. co so logicchuong 1. co so logic
chuong 1. co so logic
kikihoho
 
Đề thi 03
Đề thi 03Đề thi 03
Đề thi 03
kikihoho
 
Đề thi 02
Đề thi 02Đề thi 02
Đề thi 02
kikihoho
 
14 đề thi thực hành
14 đề thi thực hành 14 đề thi thực hành
14 đề thi thực hành
kikihoho
 
Cây nhị phân tìm kiếm
Cây nhị phân tìm kiếmCây nhị phân tìm kiếm
Cây nhị phân tìm kiếm
kikihoho
 
Cây và cây nhị phân
Cây và cây nhị phân Cây và cây nhị phân
Cây và cây nhị phân
kikihoho
 
ctdl&amp;gt 05-list_kep
ctdl&amp;gt 05-list_kepctdl&amp;gt 05-list_kep
ctdl&amp;gt 05-list_kep
kikihoho
 
ctdl&amp;gt 04-list_don
ctdl&amp;gt 04-list_donctdl&amp;gt 04-list_don
ctdl&amp;gt 04-list_don
kikihoho
 
Cấu trúc dữ liệu động
Cấu trúc dữ liệu động Cấu trúc dữ liệu động
Cấu trúc dữ liệu động
kikihoho
 
Tìm kiếm và sắp nội
Tìm kiếm và sắp nộiTìm kiếm và sắp nội
Tìm kiếm và sắp nội
kikihoho
 
CTDL&GT_01
CTDL&GT_01CTDL&GT_01
CTDL&GT_01
kikihoho
 
csdl-trigger
csdl-triggercsdl-trigger
csdl-trigger
kikihoho
 
csdl bai-thuchanh_02
csdl bai-thuchanh_02csdl bai-thuchanh_02
csdl bai-thuchanh_02
kikihoho
 
csdl bai-thuchanh_01
csdl bai-thuchanh_01csdl bai-thuchanh_01
csdl bai-thuchanh_01
kikihoho
 
csdl - buoi13-14
csdl - buoi13-14csdl - buoi13-14
csdl - buoi13-14
kikihoho
 
csdl - buoi7-8-9
csdl - buoi7-8-9csdl - buoi7-8-9
csdl - buoi7-8-9
kikihoho
 

More from kikihoho (20)

Tom tat bai giang ly thuyet do thi - nguyen ngoc trung
Tom tat bai giang  ly thuyet do thi - nguyen ngoc trungTom tat bai giang  ly thuyet do thi - nguyen ngoc trung
Tom tat bai giang ly thuyet do thi - nguyen ngoc trung
 
chuong 5. do thi (phan 1)
chuong 5. do thi (phan 1)chuong 5. do thi (phan 1)
chuong 5. do thi (phan 1)
 
chuong 4. dai so boole
chuong 4. dai so boolechuong 4. dai so boole
chuong 4. dai so boole
 
chuong 2. phep dem
chuong 2. phep demchuong 2. phep dem
chuong 2. phep dem
 
chuong 1. co so logic
chuong 1. co so logicchuong 1. co so logic
chuong 1. co so logic
 
Đề thi 03
Đề thi 03Đề thi 03
Đề thi 03
 
Đề thi 02
Đề thi 02Đề thi 02
Đề thi 02
 
14 đề thi thực hành
14 đề thi thực hành 14 đề thi thực hành
14 đề thi thực hành
 
Cây nhị phân tìm kiếm
Cây nhị phân tìm kiếmCây nhị phân tìm kiếm
Cây nhị phân tìm kiếm
 
Cây và cây nhị phân
Cây và cây nhị phân Cây và cây nhị phân
Cây và cây nhị phân
 
ctdl&amp;gt 05-list_kep
ctdl&amp;gt 05-list_kepctdl&amp;gt 05-list_kep
ctdl&amp;gt 05-list_kep
 
ctdl&amp;gt 04-list_don
ctdl&amp;gt 04-list_donctdl&amp;gt 04-list_don
ctdl&amp;gt 04-list_don
 
Cấu trúc dữ liệu động
Cấu trúc dữ liệu động Cấu trúc dữ liệu động
Cấu trúc dữ liệu động
 
Tìm kiếm và sắp nội
Tìm kiếm và sắp nộiTìm kiếm và sắp nội
Tìm kiếm và sắp nội
 
CTDL&GT_01
CTDL&GT_01CTDL&GT_01
CTDL&GT_01
 
csdl-trigger
csdl-triggercsdl-trigger
csdl-trigger
 
csdl bai-thuchanh_02
csdl bai-thuchanh_02csdl bai-thuchanh_02
csdl bai-thuchanh_02
 
csdl bai-thuchanh_01
csdl bai-thuchanh_01csdl bai-thuchanh_01
csdl bai-thuchanh_01
 
csdl - buoi13-14
csdl - buoi13-14csdl - buoi13-14
csdl - buoi13-14
 
csdl - buoi7-8-9
csdl - buoi7-8-9csdl - buoi7-8-9
csdl - buoi7-8-9
 

Recently uploaded

Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docxVăn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
metamngoc123
 
Halloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary schoolHalloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary school
AnhPhm265031
 
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủYHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
duyanh05052004
 
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxdddddddddddddddddtrắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
my21xn0084
 
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyetinsulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
lmhong80
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docxBÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
HngL891608
 
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang ThiềuBiểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptxLỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
12D241NguynPhmMaiTra
 
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docxbài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
HiYnThTh
 
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdfCau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
HngMLTh
 
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thươngPLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
hieutrinhvan27052005
 
40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc
40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc
40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc
NguynDimQunh33
 
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdfTHONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
QucHHunhnh
 
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
khanhthy3000
 
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
NamNguynHi23
 
Giải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀN
Giải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀNGiải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀN
Giải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀN
linh miu
 
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024juneSmartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
SmartBiz
 

Recently uploaded (19)

Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docxVăn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
 
Halloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary schoolHalloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary school
 
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủYHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
 
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxdddddddddddddddddtrắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
 
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyetinsulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
 
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docxBÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
 
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang ThiềuBiểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
 
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptxLỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
 
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docxbài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
 
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdfCau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
 
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thươngPLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
 
40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc
40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc
40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc
 
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdfTHONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
 
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
 
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
 
Giải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀN
Giải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀNGiải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀN
Giải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀN
 
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024juneSmartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
 

csdl - buoi10-11-12

 • 1. Khoa HTTT-Đại học CNTT 1 Bài 7: Ràng buộc toàn vẹn
 • 2. Khoa HTTT-Đại học CNTT2 Nội dung chính 1. Giới thiệu ràng buộc toàn vẹn (RBTV) 2. Các đặc trưng của một RBTV 3. Phân loại RBTV 4. Bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp
 • 3. Khoa HTTT-Đại học CNTT3 1. Giới thiệu  Ràng buộc toàn vẹn là các quy định, điều kiện từ ứng dụng thực tế, các điều kiện này là bất biến. ⇒Vì thế phải luôn đảm bảo cơ sở dữ liệu thoả ràng buộc toàn vẹn sau mỗi thao tác làm thay đổi tình trạng của cơ sở dữ liệu.
 • 4. Khoa HTTT-Đại học CNTT4 2.1 Nội dung 2.2 Bối cảnh 2.3 Bảng tầm ảnh hưởng 2. Các đặc trưng của một RBTV
 • 5. Khoa HTTT-Đại học CNTT5  Mô tả chặt chẽ ý nghĩa của ràng buộc toàn vẹn.  Nội dung được phát biểu bằng ngôn ngữ tự nhiên hoặc bằng ngôn ngữ hình thức (ngôn ngữ tân từ, đại số quan hệ, mã giả,…)  Ngôn ngữ tự nhiên: dễ hiểu nhưng không chặt chẽ, logic.  Ngôn ngữ hình thức: chặt chẽ, cô đọng 2.1 Nội dung
 • 6. Khoa HTTT-Đại học CNTT6 2.2 Bối cảnh  Là tập các quan hệ khi thao tác trên những quan hệ đó có khả năng làm cho ràng buộc bị vi phạm.  Đó là những quan hệ có thể vi phạm ràng buộc toàn vẹn khi thực hiện các thao tác thêm, xoá, sửa.
 • 7. Khoa HTTT-Đại học CNTT7 2.3 Bảng tầm ảnh hưởng (1)  Nhằm xác định khi nào tiến hành kiểm tra ràng buộc toàn vẹn. Thao tác nào thực hiện có thể làm vi phạm ràng buộc toàn vẹn.  Phạm vi ảnh hưởng của một ràng buộc toàn vẹn được biểu diễn bằng một bảng 2 chiều gọi là bảng tầm ảnh hưởng.
 • 8. Khoa HTTT-Đại học CNTT8 2.3 Bảng tầm ảnh hưởng (2) Một số quy định  Những thuộc tính khoá (những thuộc tính nằm trong khoá chính của quan hệ) không được phép sửa giá trị  Thao tác thêm và xoá xét trên một bộ của quan hệ. Thao tác sửa xét sửa từng thuộc tính trên bộ của quan hệ  Trước khi xét thao tác thực hiện có thể làm vi phạm ràng buộc hay không thì CSDL phải thoả ràng buộc toàn vẹn trước.
 • 9. Khoa HTTT-Đại học CNTT9 Ràng buộc Ri Thêm Xóa Sửa Quan hệ 1 ……… Quan hệ n  Bảng tầm ảnh hưởng của một ràng buộc + : thực hiện thao tác có thể làm vi phạm RBTV - : thực hiện thao tác không thể làm vi phạm RBTV +(A) : có thể làm vi phạm RBTV khi sửa trên thuộc tính A –(*) : không vi phạm RBTV do thao tác không thực hiện được 2.3 Bảng tầm ảnh hưởng (3)
 • 10. Khoa HTTT-Đại học CNTT10 3.1 RBTV có bối cảnh trên 1 quan hệ 3.2 RBTV có bối cảnh trên nhiều quan hệ 3.3 Phụ thuộc hàm (functional dependency) 3. Phân loại
 • 11. Khoa HTTT-Đại học CNTT11 3.1 RBTV có bối cảnh 1 quan hệ 3.1.1 RBTV miền giá trị. 3.1.2 RBTV liên thuộc tính 3.1.3 RBTV liên bộ
 • 12. Khoa HTTT-Đại học CNTT12 Lược đồ CSDL quản lý giáo vụ HOCVIEN (MAHV, HO, TEN, NGSINH, GIOITINH, NOISINH, MALOP) LOP (MALOP, TENLOP, TRGLOP, SISO, MAGVCN) KHOA (MAKHOA, TENKHOA, NGTLAP, TRGKHOA) MONHOC (MAMH, TENMH, TCLT, TCTH, MAKHOA) DIEUKIEN (MAMH, MAMH_TRUOC) GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,HOCVI,HOCHAM,GIOITINH,NGSINH,NGVL, HESO, MUCLUONG, MAKHOA) GIANGDAY(MALOP,MAMH,MAGV,HOCKY, NAM,TUNGAY,DENNGAY) KETQUATHI (MAHV, MAMH, LANTHI, NGTHI, DIEM, KQUA)
 • 13. Khoa HTTT-Đại học CNTT13  Là tập giá trị mà một thuộc tính có thể nhận.  R1: Giới tính của học viên chỉ là Nam hoặc Nữ  Nội dung: ∀hv ∈ HOCVIEN: hv.Gioitinh ∈ {‘Nam’,’Nữ’}  Bối cảnh: quan hệ HOCVIEN  Bảng tầm ảnh hưởng: 3.1.1 Ràng buộc miền giá trị R1 Thêm Xóa Sửa HOCVIEN + - +(Gioitinh)
 • 14. Khoa HTTT-Đại học CNTT14  Là ràng buộc giữa các thuộc tính với nhau trên 1 bộ của quan hệ  R2:Ngày bắt đầu (TUNGAY) giảng dạy một môn học cho một lớp luôn nhỏ hơn ngày kết thúc (DENNGAY)  Nội dung: ∀gd ∈ GIANGDAY: gd.TUNGAY < gd.DENNGAY  Bối cảnh : GIANGDAY  Bảng tầm ảnh hưởng: 3.1.2 Ràng buộc liên thuộc tính R2 Thêm Xóa Sửa GIANGDAY + - +(Tungay, Denngay)
 • 15. Khoa HTTT-Đại học CNTT15 3.1.3 Ràng buộc liên bộ (1)  Là ràng buộc giữa các bộ trên cùng một quan hệ (có thể liên quan đến nhiều thuộc tính).  R3: Tất cả các học viên phải có mã số phân biệt với nhau  Nội dung: ∀h1,h2∈ HOCVIEN: Nếu h1≠h2 thì h1.Mahv≠h2.Mahv  Bối cảnh: quan hệ HOCVIEN  Bảng tầm ảnh hưởng: R3 Thêm Xóa Sửa HOCVIEN + - -(*)
 • 16. Khoa HTTT-Đại học CNTT16 3.1.3 Ràng buộc liên bộ (2)  R4: Các giáo viên có cùng học vị, cùng hệ số lương thì mức lương sẽ bằng nhau  Nội dung: ∀gv1,gv2∈ GIAOVIEN: Nếu (gv1.Hocvi=gv2.Hocvi)∧(gv1.Heso=gv2.Heso) thì gv1.Mucluong=gv2.Mucluong  Bối cảnh: quan hệ GIAOVIEN  Bảng tầm ảnh hưởng: R4 Thêm Xóa Sửa GIAOVIEN + - +(Hocvi, Heso, Mucluong)
 • 17. Khoa HTTT-Đại học CNTT17 3.2.1 RBTV tham chiếu (khoá ngoại, phụ thuộc tồn tại) 3.2.2 RBTV liên thuộc tính 3.2.3 RBTV do thuộc tính tổng hợp 3.2.4 RBTV do chu trình trong lược đồ biểu diễn quan hệ 3.2 RBTV có bối cảnh nhiều quan hệ
 • 18. Khoa HTTT-Đại học CNTT18  Là ràng buộc quy định giá trị thuộc tính trong một bộ của quan hệ R (tập thuộc tính này gọi là khoá ngoại), phải phụ thuộc vào sự tồn tại của một bộ trong quan hệ S (tập thuộc tính này là khoá chính trong quan hệ S).  RBTV tham chiếu còn gọi là ràng buộc phụ thuộc tồn tại hay ràng buộc khóa ngoại 3.2.1 Ràng buộc tham chiếu (1)
 • 19. Khoa HTTT-Đại học CNTT19  R5: Học viên thi một môn học nào đó thì môn học đó phải có trong danh sách các môn học  Nội dung:  ∀k ∈ KETQUATHI, ∃m ∈ MONHOC: k.Mamh = m.Mamh  Hoặc: KETQUATHI[Mamh] ⊆ MONHOC[Mamh]  Bối cảnh: quan hệ KETQUATHI, MONHOC  Bảng tầm ảnh hưởng: 3.2.1 Ràng buộc tham chiếu (2) R5 Thêm Xóa Sửa KETQUATHI + - -(*) MONHOC - + -(*)
 • 20. Khoa HTTT-Đại học CNTT20 3.2.2 Ràng buộc liên thuộc tính (1)  Là ràng buộc giữa các thuộc tính trên những quan hệ khác nhau  R6: Ngày giáo viên giảng dạy một môn học phải lớn hơn hoặc bằng ngày giáo viên đó vào làm.  Nội dung: ∀gd ∈ GIANGDAY Nếu ∃gv ∈ GIAOVIEN: gd.Magv = gv.Magv thì gv.NGVL ≤ gd.TUNGAY  Bối cảnh: GIANGDAY, GIAOVIEN  Bảng tầm ảnh hưởng: R6 Thêm Xóa Sửa GIANGDAY + - +(Tungay) GIAOVIEN - - +(Ngvl)
 • 21. Khoa HTTT-Đại học CNTT21 3.2.2 Ràng buộc liên thuộc tính (2)  R7: Ngày thi một môn học phải lớn hơn ngày kết thúc học môn học đó.  Nội dung: ∀kq ∈ KETQUATHI Nếu ∃gd ∈GIANGDAY, ∃hv ∈HOCVIEN: (gd.Malop=hv.Malop)∧(kq.Mamh=gd.Mamh) thì gd.Denngay < kq.Ngthi  Bối cảnh: GIANGDAY, HOCVIEN, KETQUATHI
 • 22. Khoa HTTT-Đại học CNTT22 3.2.2 Ràng buộc liên thuộc tính (3)  Bảng tầm ảnh hưởng: R7 Thêm Xóa Sửa HOCVIEN - - +(Malop) GIANGDAY - - +(Denngay) KETQUATHI + - +(Ngthi)
 • 23. Khoa HTTT-Đại học CNTT23 3.2.3 RBTV do thuộc tính tổng hợp (1)  Là ràng buộc giữa các thuộc tính, các bộ trên những quan hệ khác nhau.  Thuộc tính tổng hợp là thuộc tính được tính toán từ giá trị của các thuộc tính khác, các bộ khác.  Ví dụ : SANPHAM(Masp,Tensp, Nuocsx, Gia) KHACHHANG(Makh, Hoten, Doanhso) HOADON(Sohd, Nghd,Makh,Trigia) CTHD(Sohd,Masp,Soluong,Gia)  Trị giá của một hoá đơn bằng tổng thành tiền của các chi tiết thuộc hoá đơn đó
 • 24. Khoa HTTT-Đại học CNTT24 3.2.3 RBTV do thuộc tính tổng hợp (2)  Doanh số của một khách hàng bằng tổng trị giá các hoá đơn mà khách hàng đó đã mua  Nội dung: ∀kh ∈ KHACHHANG, kh.Doanhso = ∑(hd∈HOADON:hd.Makh=kh.Makh)(hd.Trigia)  Bối cảnh: KHACHHANG, HOADON  Bảng tầm ảnh hưởng: Thêm Xóa Sửa KHACHHANG - - +(Doanhso) HOADON + + +(Trigia)
 • 25. Khoa HTTT-Đại học CNTT25 3.2.3 RBTV do thuộc tính tổng hợp (3)  R8: Sỉ số của một lớp là số lượng học viên thuộc lớp đó  Nội dung: ∀l ∈ LOP, l.Siso = Count(hv∈HOCVIEN:hv.Malop =l.Malop)(*)  Bối cảnh: quan hệ LOP, HOCVIEN  Bảng tầm ảnh hưởng: R8 Thêm Xóa Sửa LOP + - +(Siso) HOCVIEN + + +(Malop)
 • 26. Khoa HTTT-Đại học CNTT26 3.2.4 Do hiện diện của chu trình (1) Biểu diễn lược đồ quan hệ dưới dạng đồ thị:  Quan hệ được biểu diễn bằng nút tròn rỗng to  Thuộc tính được biểu diễn bằng nút tròn đặc nhỏ  Tất cả các nút đều được chỉ rõ bằng tên của quan hệ hoặc thuộc tính. Thuộc tính thuộc một quan hệ được biểu diễn bởi một cung nối giữa nút tròn to và nút tròn nhỏ  Nếu đồ thị biểu diễn xuất hiện một đường khép kín => lược đồ CSDL có sự hiện diện của chu trình.
 • 27. Khoa HTTT-Đại học CNTT27 3.2.4 Do hiện diện của chu trình (2) GIAOVIEN GIANGDAY MONHOC Tenmh TCLT Mamh … Malop Magv Hoten Hocvi Makhoa Y X
 • 28. Khoa HTTT-Đại học CNTT28 3.2.4 Do hiện diện của chu trình (3)  X = GIANGDAY[Magv, Mamh]  Y = (GIAOVIEN ⋈ MONHOC) [Magv,Mamh]  Ý nghĩa:  X: giáo viên và những môn học đã được phân công cho giáo viên đó giảng dạy  Y: giáo viên và những môn học thuộc khoa giáo viên đó phụ trách  Mối quan hệ giữa X và Y trong các ràng buộc sau: Makhoa
 • 29. Khoa HTTT-Đại học CNTT29 3.2.4 Do hiện diện của chu trình (4)  Ràng buộc 1: giáo viên chỉ được phân công giảng dạy những môn thuộc khoa giáo viên đó phụ trách X⊆Y  Ràng buộc 2: giáo viên phải được phân công giảng dạy tất cả những môn thuộc khoa giáo viên đó phụ trách X=Y  Ràng buộc 3: có thể phân công giáo viên giảng dạy bất kỳ môn học nào X ≠ Y
 • 30. Khoa HTTT-Đại học CNTT30 3.2.4 Do hiện diện của chu trình (4)  R9: giáo viên chỉ được phân công giảng dạy những môn thuộc khoa giáo viên đó phụ trách X⊆Y R9 Thêm Xóa Sửa MONHOC - - +(Makhoa) GIAOVIEN - - +(Makhoa) GIANGDAY + - +(Magv)
 • 31. Khoa HTTT-Đại học CNTT31 3.3 Phụ thuộc hàm (1)  Cho quan hệ Q(A, B, C). Phụ thuộc hàm A xác định B. Ký hiệu A → B nếu: ∀q1,q2∈Q: Nếu q1.A=q2.A thì q1.B=q2.B  A → B được gọi là phụ thuộc hàm hiển nhiên nếu B⊆A  A → B được gọi là phụ thuộc hàm nguyên tố nếu ¬∃A’⊂A, A’≠A sao cho A’→ B
 • 32. Khoa HTTT-Đại học CNTT32 3.3 Phụ thuộc hàm (2)  Mỗi quan hệ đều có ít nhất một phụ thuộc hàm  Ràng buộc khoá cũng là một phụ thuộc hàm Mamh → Tenmh, Tclt, Tcth, Makhoa  R4: Các giáo viên có cùng học vị, cùng hệ số lương thì mức lương sẽ bằng nhau. Ràng buộc này có thể biểu diễn bằng phụ thuộc hàm như sau: Hocvi,Heso → Mucluong
 • 33. Khoa HTTT-Đại học CNTT33 4. Bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp (1)  Bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp của m ràng buộc trên n quan hệ bối cảnh QH1 QH2 … QHn T X S T X S … T X S R1 R2 … Rm
 • 34. Khoa HTTT-Đại học CNTT34 HOCVIEN GIAOVIEN LOP MONHOC GIANGDAY KETQUA THI T X S T X S T X S T X S T X S T X S R1 + - + R2 + - + R3 + - -* R4 + - + R5 - + -* + - -* R6 - - + + - + R7 - - + - - + + - + R8 + + + + - + R9 - - + - - + + - + 4. Bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp (2)

Editor's Notes

 1. &amp;lt;number&amp;gt;
 2. &amp;lt;number&amp;gt;