SlideShare a Scribd company logo
Crynodeb o Berfformiad
a Gweithgarwch y GIG
Medi/Hydref
2019
21 Tachwedd 2019
Y mis yma, gwelwyd gostyngiad ym mherfformiad
adrannau Damweiniau ac Achosion Brys o’i gymharu
â’r targed o 4 awr, ond roedd llai o gleifion wedi
treulio dros 12 awr mewn adran Damweiniau ac
Achosion Brys
Roedd nifer y cleifion sy’n
aros dros 8 wythnos
am wasanaethau
diagnostig wedi gostwng
ond roedd y nifer sy’n
aros dros 14 wythnos am
wasanaethau therapi
wedi cynyddu
Roedd canran y cleifion sy’n aros llai na 26
wythnos rhwng atgyfeirio a thriniaeth wedi
gostwng ond roedd y nifer sy’n aros dros 36
wythnos wedi gostwng
Roedd nifer cyfartalog
yr atgyfeiriadau a
dderbyniwyd bob
diwrnod wedi cynyddu
yn ystod y misRoedd canran y cleifion canser
sy’n dechrau triniaeth o fewn
yr amser targed wedi gostwng,
a hynny ar gyfer cleifion ar y
llwybr brys a’r rheini nad ydynt
ar y llwybr brys
Roedd nifer cyfartalog y
galwadau i’r gwasanaeth
ambiwlans wedi cynyddu
ers y mis diwethaf;
cyrhaeddwyd y targed ond
roedd perfformiad yn is na
70% am y pedwerydd mis
yn olynol
Roedd nifer yr
achosion o
oedi wrth
drosglwyddo gofal
wedi gostwng y
mis hwn
Dechreuodd 96.2% o
gleifion a oedd newydd gael
diagnosis canser ond nid ar y
llwybr Brys driniaeth o fewn yr
amser targed (31 diwrnod), i
lawr 0.4 pwynt canran o fis
Awst.
Amser Aros Canser GIG
Medi
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ebr-
12
Hyd-
12
Ebr-
13
Hyd-
13
Ebr-
14
Hyd-
14
Ebr-
15
Hyd-
15
Ebr-
16
Hyd-
16
Ebr-
17
Hyd-
17
Ebr-
18
Hyd-
18
Ebr-
19
Canranycleifion
Canran y cleifion yn dechrau triniaeth o fewn
amseroedd targed
Nid fel achos brys posibl
Fel achos brys posibl
Ffynhonnell: Amseroedd aros canser, Byrddau Iechyd Lleol Cymru
Dechreuodd 80.2% o
gleifion a oedd newydd gael
diagnosis canser ar y llwybr
Brys driniaeth o fewn yr amser
targed (62 diwrnod), i lawr 1.5
pwynt canran o fis Awst.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Med-
11
Maw-
12
Med-
12
Maw-
13
Med-
13
Maw-
14
Med-
14
Maw-
15
Med-
15
Maw-
16
Med-
16
Maw-
17
Med-
17
Maw-
18
Med-
18
Maw-
19
Med-
19
Llwybraucleifion
Aros llai na 36 wythnos Aros llai na 26 wythnos
Llwybrau cleifion sy'n aros i ddechrau triniaeth
Ffynhonnell: Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru
Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth
Medi
Roedd 18,776 o
lwybrau cleifion wedi bod
yn aros dros 36 wythnos i
ddechrau triniaeth ym mis
Medi, gostyngiad o 324 ers
mis Awst.
Roedd 84.8% o
lwybrau cleifion a oedd
yn aros i ddechrau
triniaeth ym mis Medi
wedi bod yn aros am lai
na 26 wythnos, 0.8
pwynt canran yn is na
mis Awst.
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Hyd-
09
Ebr-
10
Hyd-
10
Ebr-
11
Hyd-
11
Ebr-
12
Hyd-
12
Ebr-
13
Hyd-
13
Ebr-
14
Hyd-
14
Ebr-
15
Hyd-
15
Ebr-
16
Hyd-
16
Ebr-
17
Hyd-
17
Ebr-
18
Hyd-
18
Ebr-
19
Niferycleifion
Aros dros 8 wythnos am wasanaethau diagnostig
Aros dros 14 wythnos am wasanaethau therapi
Ffynhonnell: Amseroedd aros gwasanaethau diagnostig a therapi, Gwasanaeth Gwybodeg
GIG Cymru (GGGC)
Nifer y cleifion sy'n aros dros amserau safonol ar gyfer
gwasanaethau diagnostig a therapi
Amseroedd aros gwasanaethau diagnostig a therapi GIG
Medi
Roedd 4,633 o
gleifion yn aros dros 8
wythnos am
wasanaethau
diagnostig ym mis Medi,
gostyngiad o 458 o’i
gymharu â mis Awst.
Bu 508 o bobl yn aros
dros 14 wythnos am
wasanaethau therapi ym
mis Medi, cynnydd o 48 o’i
gymharu â mis Awst.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Ebr-12
Gor-12
Hyd-12
Ion-13
Ebr-13
Gor-13
Hyd-13
Ion-14
Ebr-14
Gor-14
Hyd-14
Ion-15
Ebr-15
Gor-15
Hyd-15
Ion-16
Ebr-16
Gor-16
Hyd-16
Ion-17
Ebr-17
Gor-17
Hyd-17
Ion-18
Ebr-18
Gor-18
Hyd-18
Ion-19
Ebr-19
Gor-19
Hyd-19
Canranogleifion
Amser a dreuliwyd yn adrannau damweiniau ac
achosion brys GIG
Llai na 12 awr
Llai na 4 awr
Ffynhonnell: Set ddata adran achosion brys (EDDS)
Amser a dreuliwyd yn adrannau damweiniau ac
achosion brys GIG
Hydref
Treuliodd 5,581 o
gleifion 12 awr neu fwy
mewn adran
Damweiniau ac
Achosion Brys ym mis
Hydref, 75 yn llai nag
ym mis Medi.
Treuliodd 75.3% o
gleifion lai na 4 awr
mewn adran
Damweiniau ac
Achosion Brys ym mis
Hydref, 0.1 pwynt
canran yn llai na mis
Medi.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
'05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19
Oedi wrth drosglwyddo gofal: Hydref 2004 i Hydref 2019
Oediadau
Cyfartaledd 3 mis blaenorol
Ffynhonnell: Cronfa ddata achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC)
NODYN: Mae’n debyg bod y cynnydd yn Hydref 2009 yn rhannol oherwydd gweithdrefnau
diwygiedig.
Oedi wrth drosglwyddo gofal
Hydref
Cofnodwyd 481 o
achosion o oedi wrth
drosglwyddo gofal
yng nghyfrifiad mis
Hydref 2019, i lawr o
490 ym mis Medi 2019.
Gwasanaethau ambiwlans
Hydref
Roedd canran y galwadau coch a oedd yn
cyrraedd y lleoliad cyn pen 8 munud ym
mis Hydref 2019 yn uwch na’r targed o 65%,
ond yn is na’r mis blaenorol ac o dan 70%
am y pedwerydd fis yn olynol.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Rha'15
Ion'16
Chw'16
Maw'16
Ebr'16
Mai'16
Meh'16
Gor'16
Aws'16
Med'16
Hyd'16
Tac'16
Rha'16
Ion'17
Chw'17
Maw'17
Ebr'17
Mai'17
Meh'17
Gor'17
Aws'17
Med'17
Hyd'17
Tac'17
Rha'17
Ion'18
Chw'18
Maw'18
Ebr'18
Mai'18
Meh'18
Gor'18
Aws'18
Med'18
Hyd'18
Tac'18
Rha'18
Ion'19
Che'19
Maw'19
Ebr'19
Mai'19
Meh'19
Gor'19
Aws'19
Med'19
Hyd'19
Canran
Galwadau coch – % yr ymatebion mewn argyfwng
sy’n cyrraedd o fewn 8 munud
Ffynhonnell: Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Dolenni'r we
Amser aros canser GIG
Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG
StatsCymru
Cyhoeddiad blynyddol
Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth
Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG
StatsCymru
Cyhoeddiad blynyddol
Amseroedd aros gwasanaethau diagnostig
a therapi GIG
Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG
StatsCymru
Cyhoeddiad blynyddol
Gwasanaethau ambiwlans
Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG
StatsCymru
Cyhoeddiad blynyddol
Oedi wrth drosglwyddo gofal
Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG
StatsCymru
Cyhoeddiad blynyddol
Amser a dreuliwyd yn adrannau
damweiniau ac achosion brys GIG
Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG
StatsCymru
Cyhoeddiad blynyddol
Rhagor o wybodaeth
Cyswllt: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

More Related Content

What's hot

Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Hydref a Tachwedd 2018
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Hydref a Tachwedd 2018Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Hydref a Tachwedd 2018
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Hydref a Tachwedd 2018
Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Rhagfyr 2018 a Ionawr 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Rhagfyr 2018 a Ionawr 2019Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Rhagfyr 2018 a Ionawr 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Rhagfyr 2018 a Ionawr 2019
Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ebrill a Mai 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ebrill a Mai 2019Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ebrill a Mai 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ebrill a Mai 2019
Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Hydref a Tachwedd 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Hydref a Tachwedd 2019Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Hydref a Tachwedd 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Hydref a Tachwedd 2019
Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Tachwedd a Rhagfyr 2018
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Tachwedd a Rhagfyr 2018Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Tachwedd a Rhagfyr 2018
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Tachwedd a Rhagfyr 2018
Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mai a Mehefin 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mai a Mehefin 2019Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mai a Mehefin 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mai a Mehefin 2019
Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Awst a Medi 2018
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Awst a Medi 2018Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Awst a Medi 2018
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Awst a Medi 2018
Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Rhagfyr 2019 i Ionawr 2020
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Rhagfyr 2019 i Ionawr 2020Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Rhagfyr 2019 i Ionawr 2020
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Rhagfyr 2019 i Ionawr 2020
Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Gorffennaf a Awst 2018
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Gorffennaf a Awst 2018Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Gorffennaf a Awst 2018
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Gorffennaf a Awst 2018
Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ebrill/Mai 2018
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ebrill/Mai 2018Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ebrill/Mai 2018
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ebrill/Mai 2018
Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ionawr a Chwefror 2020
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ionawr a Chwefror 2020Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ionawr a Chwefror 2020
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ionawr a Chwefror 2020
Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mehefin a Gorffennaf 2018
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mehefin a Gorffennaf 2018Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mehefin a Gorffennaf 2018
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mehefin a Gorffennaf 2018
Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mai/Mehefin 2018
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mai/Mehefin 2018Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mai/Mehefin 2018
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mai/Mehefin 2018
Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru
 

What's hot (13)

Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Hydref a Tachwedd 2018
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Hydref a Tachwedd 2018Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Hydref a Tachwedd 2018
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Hydref a Tachwedd 2018
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Rhagfyr 2018 a Ionawr 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Rhagfyr 2018 a Ionawr 2019Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Rhagfyr 2018 a Ionawr 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Rhagfyr 2018 a Ionawr 2019
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ebrill a Mai 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ebrill a Mai 2019Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ebrill a Mai 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ebrill a Mai 2019
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Hydref a Tachwedd 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Hydref a Tachwedd 2019Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Hydref a Tachwedd 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Hydref a Tachwedd 2019
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Tachwedd a Rhagfyr 2018
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Tachwedd a Rhagfyr 2018Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Tachwedd a Rhagfyr 2018
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Tachwedd a Rhagfyr 2018
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mai a Mehefin 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mai a Mehefin 2019Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mai a Mehefin 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mai a Mehefin 2019
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Awst a Medi 2018
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Awst a Medi 2018Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Awst a Medi 2018
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Awst a Medi 2018
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Rhagfyr 2019 i Ionawr 2020
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Rhagfyr 2019 i Ionawr 2020Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Rhagfyr 2019 i Ionawr 2020
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Rhagfyr 2019 i Ionawr 2020
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Gorffennaf a Awst 2018
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Gorffennaf a Awst 2018Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Gorffennaf a Awst 2018
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Gorffennaf a Awst 2018
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ebrill/Mai 2018
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ebrill/Mai 2018Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ebrill/Mai 2018
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ebrill/Mai 2018
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ionawr a Chwefror 2020
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ionawr a Chwefror 2020Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ionawr a Chwefror 2020
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ionawr a Chwefror 2020
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mehefin a Gorffennaf 2018
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mehefin a Gorffennaf 2018Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mehefin a Gorffennaf 2018
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mehefin a Gorffennaf 2018
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mai/Mehefin 2018
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mai/Mehefin 2018Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mai/Mehefin 2018
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mai/Mehefin 2018
 

More from Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru

Llesiant Cymru 2023
Llesiant Cymru 2023Llesiant Cymru 2023
Llesiant Cymru 2022.pdf
Llesiant Cymru 2022.pdfLlesiant Cymru 2022.pdf
Llesiant Cymru 2021
Llesiant Cymru 2021Llesiant Cymru 2021
Tlodi Parhaus: blynyddoedd ariannol 2014 i 2018
Tlodi Parhaus: blynyddoedd ariannol 2014 i 2018Tlodi Parhaus: blynyddoedd ariannol 2014 i 2018
Tlodi Parhaus: blynyddoedd ariannol 2014 i 2018
Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru
 
Tlodi Materol: Prif Ffigurau, blwyddyn ariannol hyd at 2019
Tlodi Materol: Prif Ffigurau, blwyddyn ariannol hyd at 2019Tlodi Materol: Prif Ffigurau, blwyddyn ariannol hyd at 2019
Tlodi Materol: Prif Ffigurau, blwyddyn ariannol hyd at 2019
Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru
 
Tlodi incwm cymharol: Ethnigrwydd ac anabledd, blwyddyn ariannol hyd at 2019
Tlodi incwm cymharol: Ethnigrwydd ac anabledd, blwyddyn ariannol hyd at 2019Tlodi incwm cymharol: Ethnigrwydd ac anabledd, blwyddyn ariannol hyd at 2019
Tlodi incwm cymharol: Ethnigrwydd ac anabledd, blwyddyn ariannol hyd at 2019
Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru
 
Tlodi incwm cymharol: Nodweddion teuluol, blwyddyn ariannol hyd at 2019
Tlodi incwm cymharol: Nodweddion teuluol, blwyddyn ariannol hyd at 2019Tlodi incwm cymharol: Nodweddion teuluol, blwyddyn ariannol hyd at 2019
Tlodi incwm cymharol: Nodweddion teuluol, blwyddyn ariannol hyd at 2019
Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru
 
Tlodi incwm cymharol: Deiliadaeth tai, statws economaidd, math o gyflogaeth, ...
Tlodi incwm cymharol: Deiliadaeth tai, statws economaidd, math o gyflogaeth, ...Tlodi incwm cymharol: Deiliadaeth tai, statws economaidd, math o gyflogaeth, ...
Tlodi incwm cymharol: Deiliadaeth tai, statws economaidd, math o gyflogaeth, ...
Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru
 
Tlodi incwm cymharol: Prif Ffigurau, blwyddyn ariannol hyd at 2019
Tlodi incwm cymharol: Prif Ffigurau, blwyddyn ariannol hyd at 2019Tlodi incwm cymharol: Prif Ffigurau, blwyddyn ariannol hyd at 2019
Tlodi incwm cymharol: Prif Ffigurau, blwyddyn ariannol hyd at 2019
Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru
 
Llesiant Cymru, 2019
Llesiant Cymru, 2019Llesiant Cymru, 2019
Llesiant Cymru 2018: beth ydym ni’n ei wybod am lesiant plant?
Llesiant Cymru 2018: beth ydym ni’n ei wybod am lesiant plant?Llesiant Cymru 2018: beth ydym ni’n ei wybod am lesiant plant?
Llesiant Cymru 2018: beth ydym ni’n ei wybod am lesiant plant?
Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru
 
Llesiant Cymru 2018
Llesiant Cymru 2018Llesiant Cymru 2018
Adeiladu Tai Newydd yng Nghymru, Ebrill 2018 i Mawrth 2019
Adeiladu Tai Newydd yng Nghymru, Ebrill 2018 i Mawrth 2019Adeiladu Tai Newydd yng Nghymru, Ebrill 2018 i Mawrth 2019
Adeiladu Tai Newydd yng Nghymru, Ebrill 2018 i Mawrth 2019
Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru
 
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: cymdeithas a diwylliant
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: cymdeithas a diwylliant Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: cymdeithas a diwylliant
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: cymdeithas a diwylliant
Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru
 
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: iechyd
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: iechydTueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: iechyd
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: iechyd
Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru
 
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: economi a seilwaith
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: economi a seilwaith Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: economi a seilwaith
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: economi a seilwaith
Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru
 
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: poblogaeth
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: poblogaethTueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: poblogaeth
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: poblogaeth
Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru
 
Tlodi Parhaus : blynyddoedd ariannol 2013 i 2017
Tlodi Parhaus: blynyddoedd ariannol 2013 i 2017 Tlodi Parhaus: blynyddoedd ariannol 2013 i 2017
Tlodi Parhaus : blynyddoedd ariannol 2013 i 2017
Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru
 
Tlodi Materol : blwyddyn ariannol hyd at 2018
Tlodi Materol: blwyddyn ariannol hyd at 2018Tlodi Materol: blwyddyn ariannol hyd at 2018
Tlodi Materol : blwyddyn ariannol hyd at 2018
Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru
 

More from Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru (19)

Llesiant Cymru 2023
Llesiant Cymru 2023Llesiant Cymru 2023
Llesiant Cymru 2023
 
Llesiant Cymru 2022.pdf
Llesiant Cymru 2022.pdfLlesiant Cymru 2022.pdf
Llesiant Cymru 2022.pdf
 
Llesiant Cymru 2021
Llesiant Cymru 2021Llesiant Cymru 2021
Llesiant Cymru 2021
 
Tlodi Parhaus: blynyddoedd ariannol 2014 i 2018
Tlodi Parhaus: blynyddoedd ariannol 2014 i 2018Tlodi Parhaus: blynyddoedd ariannol 2014 i 2018
Tlodi Parhaus: blynyddoedd ariannol 2014 i 2018
 
Tlodi Materol: Prif Ffigurau, blwyddyn ariannol hyd at 2019
Tlodi Materol: Prif Ffigurau, blwyddyn ariannol hyd at 2019Tlodi Materol: Prif Ffigurau, blwyddyn ariannol hyd at 2019
Tlodi Materol: Prif Ffigurau, blwyddyn ariannol hyd at 2019
 
Tlodi incwm cymharol: Ethnigrwydd ac anabledd, blwyddyn ariannol hyd at 2019
Tlodi incwm cymharol: Ethnigrwydd ac anabledd, blwyddyn ariannol hyd at 2019Tlodi incwm cymharol: Ethnigrwydd ac anabledd, blwyddyn ariannol hyd at 2019
Tlodi incwm cymharol: Ethnigrwydd ac anabledd, blwyddyn ariannol hyd at 2019
 
Tlodi incwm cymharol: Nodweddion teuluol, blwyddyn ariannol hyd at 2019
Tlodi incwm cymharol: Nodweddion teuluol, blwyddyn ariannol hyd at 2019Tlodi incwm cymharol: Nodweddion teuluol, blwyddyn ariannol hyd at 2019
Tlodi incwm cymharol: Nodweddion teuluol, blwyddyn ariannol hyd at 2019
 
Tlodi incwm cymharol: Deiliadaeth tai, statws economaidd, math o gyflogaeth, ...
Tlodi incwm cymharol: Deiliadaeth tai, statws economaidd, math o gyflogaeth, ...Tlodi incwm cymharol: Deiliadaeth tai, statws economaidd, math o gyflogaeth, ...
Tlodi incwm cymharol: Deiliadaeth tai, statws economaidd, math o gyflogaeth, ...
 
Tlodi incwm cymharol: Prif Ffigurau, blwyddyn ariannol hyd at 2019
Tlodi incwm cymharol: Prif Ffigurau, blwyddyn ariannol hyd at 2019Tlodi incwm cymharol: Prif Ffigurau, blwyddyn ariannol hyd at 2019
Tlodi incwm cymharol: Prif Ffigurau, blwyddyn ariannol hyd at 2019
 
Llesiant Cymru, 2019
Llesiant Cymru, 2019Llesiant Cymru, 2019
Llesiant Cymru, 2019
 
Llesiant Cymru 2018: beth ydym ni’n ei wybod am lesiant plant?
Llesiant Cymru 2018: beth ydym ni’n ei wybod am lesiant plant?Llesiant Cymru 2018: beth ydym ni’n ei wybod am lesiant plant?
Llesiant Cymru 2018: beth ydym ni’n ei wybod am lesiant plant?
 
Llesiant Cymru 2018
Llesiant Cymru 2018Llesiant Cymru 2018
Llesiant Cymru 2018
 
Adeiladu Tai Newydd yng Nghymru, Ebrill 2018 i Mawrth 2019
Adeiladu Tai Newydd yng Nghymru, Ebrill 2018 i Mawrth 2019Adeiladu Tai Newydd yng Nghymru, Ebrill 2018 i Mawrth 2019
Adeiladu Tai Newydd yng Nghymru, Ebrill 2018 i Mawrth 2019
 
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: cymdeithas a diwylliant
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: cymdeithas a diwylliant Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: cymdeithas a diwylliant
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: cymdeithas a diwylliant
 
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: iechyd
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: iechydTueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: iechyd
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: iechyd
 
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: economi a seilwaith
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: economi a seilwaith Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: economi a seilwaith
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: economi a seilwaith
 
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: poblogaeth
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: poblogaethTueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: poblogaeth
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: poblogaeth
 
Tlodi Parhaus : blynyddoedd ariannol 2013 i 2017
Tlodi Parhaus: blynyddoedd ariannol 2013 i 2017 Tlodi Parhaus: blynyddoedd ariannol 2013 i 2017
Tlodi Parhaus : blynyddoedd ariannol 2013 i 2017
 
Tlodi Materol : blwyddyn ariannol hyd at 2018
Tlodi Materol: blwyddyn ariannol hyd at 2018Tlodi Materol: blwyddyn ariannol hyd at 2018
Tlodi Materol : blwyddyn ariannol hyd at 2018
 

Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Medi a Hydref 2019

  • 1. Crynodeb o Berfformiad a Gweithgarwch y GIG Medi/Hydref 2019 21 Tachwedd 2019
  • 2. Y mis yma, gwelwyd gostyngiad ym mherfformiad adrannau Damweiniau ac Achosion Brys o’i gymharu â’r targed o 4 awr, ond roedd llai o gleifion wedi treulio dros 12 awr mewn adran Damweiniau ac Achosion Brys Roedd nifer y cleifion sy’n aros dros 8 wythnos am wasanaethau diagnostig wedi gostwng ond roedd y nifer sy’n aros dros 14 wythnos am wasanaethau therapi wedi cynyddu Roedd canran y cleifion sy’n aros llai na 26 wythnos rhwng atgyfeirio a thriniaeth wedi gostwng ond roedd y nifer sy’n aros dros 36 wythnos wedi gostwng Roedd nifer cyfartalog yr atgyfeiriadau a dderbyniwyd bob diwrnod wedi cynyddu yn ystod y misRoedd canran y cleifion canser sy’n dechrau triniaeth o fewn yr amser targed wedi gostwng, a hynny ar gyfer cleifion ar y llwybr brys a’r rheini nad ydynt ar y llwybr brys Roedd nifer cyfartalog y galwadau i’r gwasanaeth ambiwlans wedi cynyddu ers y mis diwethaf; cyrhaeddwyd y targed ond roedd perfformiad yn is na 70% am y pedwerydd mis yn olynol Roedd nifer yr achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal wedi gostwng y mis hwn
  • 3. Dechreuodd 96.2% o gleifion a oedd newydd gael diagnosis canser ond nid ar y llwybr Brys driniaeth o fewn yr amser targed (31 diwrnod), i lawr 0.4 pwynt canran o fis Awst. Amser Aros Canser GIG Medi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ebr- 12 Hyd- 12 Ebr- 13 Hyd- 13 Ebr- 14 Hyd- 14 Ebr- 15 Hyd- 15 Ebr- 16 Hyd- 16 Ebr- 17 Hyd- 17 Ebr- 18 Hyd- 18 Ebr- 19 Canranycleifion Canran y cleifion yn dechrau triniaeth o fewn amseroedd targed Nid fel achos brys posibl Fel achos brys posibl Ffynhonnell: Amseroedd aros canser, Byrddau Iechyd Lleol Cymru Dechreuodd 80.2% o gleifion a oedd newydd gael diagnosis canser ar y llwybr Brys driniaeth o fewn yr amser targed (62 diwrnod), i lawr 1.5 pwynt canran o fis Awst.
  • 4. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Med- 11 Maw- 12 Med- 12 Maw- 13 Med- 13 Maw- 14 Med- 14 Maw- 15 Med- 15 Maw- 16 Med- 16 Maw- 17 Med- 17 Maw- 18 Med- 18 Maw- 19 Med- 19 Llwybraucleifion Aros llai na 36 wythnos Aros llai na 26 wythnos Llwybrau cleifion sy'n aros i ddechrau triniaeth Ffynhonnell: Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth Medi Roedd 18,776 o lwybrau cleifion wedi bod yn aros dros 36 wythnos i ddechrau triniaeth ym mis Medi, gostyngiad o 324 ers mis Awst. Roedd 84.8% o lwybrau cleifion a oedd yn aros i ddechrau triniaeth ym mis Medi wedi bod yn aros am lai na 26 wythnos, 0.8 pwynt canran yn is na mis Awst.
  • 5. 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 Hyd- 09 Ebr- 10 Hyd- 10 Ebr- 11 Hyd- 11 Ebr- 12 Hyd- 12 Ebr- 13 Hyd- 13 Ebr- 14 Hyd- 14 Ebr- 15 Hyd- 15 Ebr- 16 Hyd- 16 Ebr- 17 Hyd- 17 Ebr- 18 Hyd- 18 Ebr- 19 Niferycleifion Aros dros 8 wythnos am wasanaethau diagnostig Aros dros 14 wythnos am wasanaethau therapi Ffynhonnell: Amseroedd aros gwasanaethau diagnostig a therapi, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) Nifer y cleifion sy'n aros dros amserau safonol ar gyfer gwasanaethau diagnostig a therapi Amseroedd aros gwasanaethau diagnostig a therapi GIG Medi Roedd 4,633 o gleifion yn aros dros 8 wythnos am wasanaethau diagnostig ym mis Medi, gostyngiad o 458 o’i gymharu â mis Awst. Bu 508 o bobl yn aros dros 14 wythnos am wasanaethau therapi ym mis Medi, cynnydd o 48 o’i gymharu â mis Awst.
  • 6. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ebr-12 Gor-12 Hyd-12 Ion-13 Ebr-13 Gor-13 Hyd-13 Ion-14 Ebr-14 Gor-14 Hyd-14 Ion-15 Ebr-15 Gor-15 Hyd-15 Ion-16 Ebr-16 Gor-16 Hyd-16 Ion-17 Ebr-17 Gor-17 Hyd-17 Ion-18 Ebr-18 Gor-18 Hyd-18 Ion-19 Ebr-19 Gor-19 Hyd-19 Canranogleifion Amser a dreuliwyd yn adrannau damweiniau ac achosion brys GIG Llai na 12 awr Llai na 4 awr Ffynhonnell: Set ddata adran achosion brys (EDDS) Amser a dreuliwyd yn adrannau damweiniau ac achosion brys GIG Hydref Treuliodd 5,581 o gleifion 12 awr neu fwy mewn adran Damweiniau ac Achosion Brys ym mis Hydref, 75 yn llai nag ym mis Medi. Treuliodd 75.3% o gleifion lai na 4 awr mewn adran Damweiniau ac Achosion Brys ym mis Hydref, 0.1 pwynt canran yn llai na mis Medi.
  • 7. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 Oedi wrth drosglwyddo gofal: Hydref 2004 i Hydref 2019 Oediadau Cyfartaledd 3 mis blaenorol Ffynhonnell: Cronfa ddata achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) NODYN: Mae’n debyg bod y cynnydd yn Hydref 2009 yn rhannol oherwydd gweithdrefnau diwygiedig. Oedi wrth drosglwyddo gofal Hydref Cofnodwyd 481 o achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal yng nghyfrifiad mis Hydref 2019, i lawr o 490 ym mis Medi 2019.
  • 8. Gwasanaethau ambiwlans Hydref Roedd canran y galwadau coch a oedd yn cyrraedd y lleoliad cyn pen 8 munud ym mis Hydref 2019 yn uwch na’r targed o 65%, ond yn is na’r mis blaenorol ac o dan 70% am y pedwerydd fis yn olynol. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Rha'15 Ion'16 Chw'16 Maw'16 Ebr'16 Mai'16 Meh'16 Gor'16 Aws'16 Med'16 Hyd'16 Tac'16 Rha'16 Ion'17 Chw'17 Maw'17 Ebr'17 Mai'17 Meh'17 Gor'17 Aws'17 Med'17 Hyd'17 Tac'17 Rha'17 Ion'18 Chw'18 Maw'18 Ebr'18 Mai'18 Meh'18 Gor'18 Aws'18 Med'18 Hyd'18 Tac'18 Rha'18 Ion'19 Che'19 Maw'19 Ebr'19 Mai'19 Meh'19 Gor'19 Aws'19 Med'19 Hyd'19 Canran Galwadau coch – % yr ymatebion mewn argyfwng sy’n cyrraedd o fewn 8 munud Ffynhonnell: Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
  • 9. Dolenni'r we Amser aros canser GIG Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Amseroedd aros gwasanaethau diagnostig a therapi GIG Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Gwasanaethau ambiwlans Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Oedi wrth drosglwyddo gofal Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Amser a dreuliwyd yn adrannau damweiniau ac achosion brys GIG Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Rhagor o wybodaeth Cyswllt: ystadegau.iechyd@llyw.cymru