SlideShare a Scribd company logo
วิพ าก
ษ์
Adviser “SYSTEM

THINKING PROCESS
FOR COMPUTER
EDUCATOR”
ฉบับ ที่ 1 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542
ฉบับ ที่ 2 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2545 (ฉบับแก้ไขเพิมเติม)
่
ฉบับ ที่ 3 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2553 (ฉบับแก้ไขเพิมเติม)
่
การคิดอยู่ในหมวดที่เท่า
ไหร่ มาตรา
ที่เท่าไหร่ ของ พ.ร.บ.การ
ศึกษา ?
Critical group
แนวคิดการจัดการ
เรียนรู้ศตวรรษที่
21

3R&7C
Critical group
Critical group
Critical group
Critical group
ร
ว์ ร า วจา
ิจ ร ิ ์
า
ิ
จณ
ณณ์ ิพ์ าก
ณ
ว
ร ์ วษ ์
า
ก
ิ
จ
าิพากษ ์
ิ
พว ษ
ว
ว
ก
จารณ์ ์ วพาวกิพวพษ
ิ
ษ์ ิ า
าก ์
วพ ษ
ิ
์
กาวิพากษษ์
า ์ิ
วิพา กษวพา ก
ิพ
ว วิพ
กกษ์
วิพวิพา าษ
ากษ์
กษ์ ์
รณ
์

ษ์

วิพ
วิพ า
าก ก ษ

์
กษ
วิพา

ษ์

า
วิจ

วิพากษ์

วิพา
กษ์

วิพากษ
์

์
ากษว
วิพ
ิพา
กษ

วิพา
ก

วิจา

รณ
์

วจ
ิ า
ร
ณ์

าร
์ วิจา
วิจ
์
วิจ ณ์ า
รวณร
ว รณ
รณิจา
รณ
า
ิจา ์
ร
วิจ า รณ์ ณ์
์
ณ์
ิจิจา
วว
์
ณ วิจารณ์
ร
รณ ์
วิจาา
ิจ
ว
วิจ
วิจา าร
รณ์ ณ์

์

์
วิจ ารณ์ หมายถึง ให้คำา ตัด สิน
เช่น วิจ ารณ์ว รรณกรรมโดย
ศิล ปิน แห่ง ชาติส าขาวรรณศิล ป์

วิพ ากษ์ หมายถึง

การ
พิจ ารณาตัด สิน เรื่อ งใดเรื่อ ง
หนึ่ง ด้ว ยการท้า ทาย โต้แ ย้ง
ข้อ มูล และเหตุผ ลที่น ำา มากล่า
วอ้า ง การท้า ทายเกิด จาก
ความสงสัย ความคลางแคลง
ใจ ไม่อ ยากเชือ ข้อ อ้า งนัน การ
่
้
วิพ ากษ์ช ว ยให้เ กิด การพิส จ น์
่
ู
หลัก การที่ 1 อย่าเพิ่งเชื่อทันที
ตั้งข้อสงสัยไว้กอน
่
หลัก การที่ 2 เผื่อใจไว้ อาจจะ
จริงหรือไม่จริงก็ได้
หลัก การที่ 3 เป็นทนายฝ่ายมาร
ตั้งคำาถามซักค้าน
องค์ป ระกอบของการ
องค์ประกอบของการคิดเชิง
คิด เชิง วิพ ากษ์

วิพากษ์ คือ ข้อ มูล ความรู้ ทักษะ
ความสามารถในการฟังและการ
อ่า นอย่า งระมัด ระวัง มีการค้นหา
สมมติฐาน และติดตามผล
องค์ประกอบที่สำาคัญของการคิด
เชิงวิพากษ์ คือ ทักษะ ซึ่งจะกระทำา
ได้ด ีเ มื่อ มีก ารฝึก ฝน
Process of Critical Thinking

Integrating Facts

onomous

Informed Opinion

Reach
Informed
Unbiased Active
Thinking
Conclusions

Observations

Listeni

Questioning
Critical group
รศ.ดร.อ.วรรณพงษ์ เตรีย มโพธิ์
ความคิด เชิง วิพ ากษ์

ผู้อ ำา นวยการสถาบัน นวัต กรรมการ
(CRITICAL
เรีย นรู้ มหาวิTHINKING) ลหมาย
ท ยาลัย มหิด
ถึง ความสามารถใน
การคิดที่จะไม่เ ห็น
คล้อ ยตามเหตุผ ล
หรือ ข้อ กล่า วอ้า ง
โดยทั่วไปเป็นแนวคิดที่
เชื่อว่าพิจารณาทาง
เลือกอื่น เหตุผลอื่น
สมมุติฐานอื่น ซึ่ง
อาจสามารถทำาให้ได้
รศ.ดร.อภิช ย เทอดเทีย นวงษ์
ั

สถาบัน การเรีย นรู้ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า ธนบุร ี

การคิด เชิง วิพ ากษ์ คือ ทักษะ
การคิดเกี่ยวกับ ความตั้ง ใจที่จ ะ
พิจ ารณาตัด สิน เรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง โดยการไม่เห็นคล้อยตาม
ข้ออ้างต่างๆ แต่ตั้งคำาถาม
ท้าทาย หรือโต้แ ย้ง ข้อ อ้า งนั้น
เพือเปิดแนวทางความคิดออกสู่
่
ทางที่แตกต่าง อันนำาไปสูการ
่
ศ.ดร.เกรีย งศัก ดิ์  เจริญ วงศ์ศ ัก ดิ์
การคิด วิ ึก ากษ์ หมายถึ
นัก วิช าการอาวุโ ส ศูน ย์ศพ ษาธุร กิจ และ ง
รัฐ บาล มหาวิท ยาลัย ฮาร์ว าร์ด
ความสามารถในการ
พิจารณา ประเมินและ
ตัดสินสิงต่างๆ โดยการ
่
พยายามแสวงหาคำา ตอบที่
มีค วามสมเหตุส มผล
ประโยชน์ของการคิด
วิพากษ์ ช่วยให้เชือในสิงที่
่
่
ถูกต้อง เชือ อย่า งมี
่
เหตุผ ล ช่วยให้คดอย่าง
ิ
Critical group
Critical group
ยกตัวอย่างสภาพปัญหาโดยใช้
กระบวนการคิดเชิงวิพากษ์
(Critical think)
1.การใช้
คำา ถาม
“มหาวิทยาลัยขอนแก่นควรออก
นอกระบบหรือไม่ เพราะเหตุใด”
2.การรวบรวมและ
ประเมิน ข้อ มูล
สืบค้น รวบรวมข้อมูลว่า ม.ออก
นอกระบบและม.ที่ไม่ออกนอก
ระบบมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไร
3.สรุป ปัญ หา
อย่า งมีเ หตุผ ล

วิเคราะห์ถึงผลดี ของม.ออกนอก
ระบบและม.ที่ไม่ออกนอกระบบ ที่
ได้รับ
4.รับ ฟัง ความคิด
เห็น ของผู้อ ื่น
ลงสำารวจพื้นที่จริงที่ไม่ใช่แค่
ข้อมูลเอกสาร โดยการรับฟังความ
คิดเห็นจากนักศึกษาทั้งสองระบบ
5.ประเมิน คำา
ตอบอย่า ง
นำาข้อมูลที่ได้มาประเมิน ผ่านการคิด
รอบคอบ
วิเคราะห์ด้วยตัวเอง ห้า ม!!คิด ว่า ก็
เขาว่า กัน ว่า ไม่ด ีเ ลยคิด ว่า
มหาวิท ยาลัย ออกนอกระบบนั้น
ไม่ด ี
6.ผลลัพ ทธ์ห รือ บท

สรุป ที่เ หมาะสม
สรุปผลลัพธ์ว่ามหาวิทยาลัยออก
นอกระบบดีกว่าหรือไม่ดีกว่า
มหาวิทยาลัยที่ไม่ออกนอกระบบ
Critical group
เบนจามิน บลูม (Benjamin
Bloom)

ผู้ค ด ค้น ทฤษฎีด ้า นการคิด เชิง
ิ
วิพ ากษ์
แนวความคิดขอ
งบลูมเป็นที่ย อมรับ
อย่า งกว้า งขวางและ
ใช้สอนในโปรแกรม
การฝึกหัดครูทั่ว
สหรัฐอเมริกาจนถึง
ปัจจุบัน ในประเทศอื่น
รวมทั้งประเทศไทยก็
นำาแนวคิดของบลูมมา
ความรู้ (Knowledge) – เน้นการจำาและการ
อ้างอิงข้อมูล คำากริยาเชิงพฤติกรรมที่ใช้ เช่น
ระบุ บอกรายการ บอกชือ ตั้งชือ ให้คำาจำากัด
่
่
ความ บอกแหล่งที่ตั้ง จับคู่ จำาได้ และทำาใหม่
ความเข้า ใจ (Comprehension) – เน้นการ
เชื่อมโยงและจัดการข้อมูลที่ได้เรียนมา คำา
กริยาที่ใช้ เช่น อธิบาย เชื่อมโยง กำาหนดหลัก
เกณฑ์ สรุป (Application) – เน้นการ
การประยุก ต์ใ ช้ พูดใหม่ เรียงข้อความใหม่ สาธิต
ใช้ข้อมูล โดยการนำาเอากฎหรือหลักการมา
ประยุกต์ใช้ คำากริยาที่เกี่ยวข้องเช่น แก้ปญหา
ั
เลือก ตีความ ทำา สร้าง เอามาไว้ด้วยกัน เปลี่ยน
ใช้ ผลิต แปล
วิเ คราะห์ (Analysis) – เป็นการคิดเชิง
วิเคราะห์ส่วนประกอบและหน้าที่ของสิ่งต่างๆ
คำากริยาที่ใช้ เช่น วิเคราะห์ เปรียบเทียบ จัด
ประเภท แยกส่วนประกอบ หาข้อแตกต่าง
สำารวจ แบ่งเป็นส่วยย่อย
สัง เคราะห์ (Synthesis) – เน้นการคิดใน
การนำาเอาส่วนประกอบปลีกย่อยหรือราย
ละเอียดมารวมกันสร้างสิงใหม่ คำากริยาที่
่
เกี่ยวข้อง เช่น ประดิษฐ์ สร้าง(Create) รวมกัน
ตั้งสมมุติฐาน วางแผน ริเริ่ม
การประเมิน (Evaluation) – เน้นการ
ประเมินและการตัดสินโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน คำา
กริยาที่ใช้ เช่นประเมิน(Assess) แนะนำาว่าดี
(Recommend) วิพากษ์วิจารณ์ หาข้อดีและข้อ
เสีย
Critical group
Benjamin bloom
Remembering: can the student
recall or remember the information?
Understanding: can the student
explain ideas or concepts?
Applying: can the student use the
information in a new way?
Analyzing: can the student distinguish
between the different parts?
Evaluating: can the student justify
a stand or decision?

Creating: can the student create new
product or point of view?
การประเมิน ค่า (Evaluation)
เนื่องจากขั้นตอนของการประเมิน ค่า เป็น
ขั้นตอนของการตัดสิน ตีราคา ประเมิน
คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ พร้อมยังมีก ารโต้
แย้ง โต้เถียงกันเกี่ยวกับเนื้อหา มีการหา
ข้อ มูล มาสนับ สนุน ในข้อโต้แย้งดังกล่าว
ซึ่งวิธีการข้างต้นก็มความสอดคล้องกัน
ี
มากกับการวิพากย์ เพราะการวิพากย์ก็คือ
การที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ มีข้อโต้แย้งโต้
เถียงอยู่ตลอดเวลา และพยายามที่จะหา
ข้อมูล หาหลัก ฐานมาพิส ูจ น์ในเรื่อง
ดร.สุว ิท ย์ มูล คำา

ผู้อ ำา นวยการสำา นัก งานเขตพืน ที่ก าร
้
ศึก ษานนทบุร ี เขต 1

วิธ ก ารฝึก การคิด เชิง
ี
วิพ ากษ์ 6 ขั้น ตอน

ขั้นที่ 1 เผชิญเหตุการณ์
ขั้นที่ 2 ประเมินสถานการณ์
ขั้นที่ 3 การพิจารณาวินิจฉัย
ขั้นที่ 4 การตรวจสอบและ
ประเมินข้อมูล
ขั้นที่ 5 การพัฒนาแนวคิด
และมุมมองที่
แตกต่างไป
จากเดิม
ทศพร ทักษิมา. วิพ ากษ์ หมายถึง . [ออนไลน์]. เข้าถึง
ได้จาก: http://www.novabizz..
com/NovaAce/Intelligence/Critical_Thinking.htm.
(วันที่ค้นข้อมูล:
บุษยมาศ แสงเงิน. วิพ ากษ์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
4 พฤศจิกายน 2556)
www.gotoknow.org/
user/bussayamas/profile. (วันที่ค้นข้อมูล: 3
พฤศจิกายนรจินดา. การคิด เชิง วิพ ากษ์. [ออนไลน์].
มณีรัตน์ ภัท 2556).
เข้าถึง ได้จาก: ftp://ams2.kku.
ac.th/pissami/3.3%20การคิดเชิงวิพากษ์.ppt. (วัน
ที่ค้นข้อมูล: 1 พฤศจิกายน
aaaaa2556).
วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์. วิพ ากษ์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้
จาก: http://www1.si.
mahidol.ac.th/km/sites/default/files/Crinicalthinking_
0.pdf.
k วรพจน์ ่ค้นข้อมูล: 1 พฤศจิกายน 2556). . 2554.
(วันที วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์

ทัก ษะแห่ง อนาคตใหม่/โดย James Bellanca
และ Ron Brandt. กรุงเทพฯ : openworlds.

อภิชัย เทอดเทียนวงษ์. วิพ ากษ์ คือ . [ออนไลน์]. เข้า
ถึง ได้จาก: www.krujongrak.
com/thinking.ppt. (วันที่ค้นข้อมูล: 1 พฤศจิกายน
2556).
Group Members
Group Members
Miss Thita Kakhummat 563050424-2

563050425-0

Miss Tiwawan Racho
Miss Pimchanok Matawong 563050431-5

Miss Rapeepan Siriwongkhan
563050434-9

Miss Chayanit Panpa 563050170-7
563050175-7

Mr.Poramin Attane

Mr.Supakorn Sangiamsak 563050439-9
Critical group

More Related Content

Viewers also liked

เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
guestb58ff9
 
ติวสอบครูผู้ช่วย (บ้านสอบครู อ.บวร)เอกสารบรรยายกฎหมายการศึกษา(เก่าแล้วใช้ได้)
ติวสอบครูผู้ช่วย (บ้านสอบครู อ.บวร)เอกสารบรรยายกฎหมายการศึกษา(เก่าแล้วใช้ได้)ติวสอบครูผู้ช่วย (บ้านสอบครู อ.บวร)เอกสารบรรยายกฎหมายการศึกษา(เก่าแล้วใช้ได้)
ติวสอบครูผู้ช่วย (บ้านสอบครู อ.บวร)เอกสารบรรยายกฎหมายการศึกษา(เก่าแล้วใช้ได้)
สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
 
Edu reform-draft
Edu reform-draftEdu reform-draft
Edu reform-draft
Boonlert Aroonpiboon
 
กฎหมายการศึกษา กฎหมายปกครอง
กฎหมายการศึกษา กฎหมายปกครองกฎหมายการศึกษา กฎหมายปกครอง
กฎหมายการศึกษา กฎหมายปกครอง
สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
 
สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ พรบ
สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ พรบสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ พรบ
สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ พรบ
tunyapisit
 
แบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
แบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงานนักเรียนแบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
แบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
ธนิสร ยางคำ
 
สรุปวิชาการศึกษา
สรุปวิชาการศึกษาสรุปวิชาการศึกษา
สรุปวิชาการศึกษา
คน ขี้เล่า
 

Viewers also liked (7)

เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1เกณฑ์มาตรฐานเพา1
เกณฑ์มาตรฐานเพา1
 
ติวสอบครูผู้ช่วย (บ้านสอบครู อ.บวร)เอกสารบรรยายกฎหมายการศึกษา(เก่าแล้วใช้ได้)
ติวสอบครูผู้ช่วย (บ้านสอบครู อ.บวร)เอกสารบรรยายกฎหมายการศึกษา(เก่าแล้วใช้ได้)ติวสอบครูผู้ช่วย (บ้านสอบครู อ.บวร)เอกสารบรรยายกฎหมายการศึกษา(เก่าแล้วใช้ได้)
ติวสอบครูผู้ช่วย (บ้านสอบครู อ.บวร)เอกสารบรรยายกฎหมายการศึกษา(เก่าแล้วใช้ได้)
 
Edu reform-draft
Edu reform-draftEdu reform-draft
Edu reform-draft
 
กฎหมายการศึกษา กฎหมายปกครอง
กฎหมายการศึกษา กฎหมายปกครองกฎหมายการศึกษา กฎหมายปกครอง
กฎหมายการศึกษา กฎหมายปกครอง
 
สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ พรบ
สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ พรบสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ พรบ
สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ พรบ
 
แบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
แบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงานนักเรียนแบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
แบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
 
สรุปวิชาการศึกษา
สรุปวิชาการศึกษาสรุปวิชาการศึกษา
สรุปวิชาการศึกษา
 

Similar to Critical group

บทความวิชาการ
บทความวิชาการบทความวิชาการ
บทความวิชาการ
คุณน้อง แสนเทพ
 
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
wasan
 
Thinking
 Thinking Thinking
Thinking
0819741995
 
Thinking
 Thinking Thinking
Thinking
0819741995
 
งานนำเสนอ Thinking
งานนำเสนอ Thinkingงานนำเสนอ Thinking
งานนำเสนอ Thinking
เชียร์ นะมาตย์
 
Thinking
ThinkingThinking
Thinking
0819741995
 
แบบวิเคราะห์ผลการเรียนรู้Tok1
แบบวิเคราะห์ผลการเรียนรู้Tok1แบบวิเคราะห์ผลการเรียนรู้Tok1
แบบวิเคราะห์ผลการเรียนรู้Tok1
Kobwit Piriyawat
 
เรียนรู้วิธีทำโครงงานวิทยาศาสตร์
เรียนรู้วิธีทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรียนรู้วิธีทำโครงงานวิทยาศาสตร์
เรียนรู้วิธีทำโครงงานวิทยาศาสตร์
korakate
 
Power point นำเสนองานวิจัย
Power point นำเสนองานวิจัยPower point นำเสนองานวิจัย
Power point นำเสนองานวิจัย
ชัชจิรา จำปาทอง
 
เรียนรู้วิธีทำโครงงานวิทยาศาสตร์
เรียนรู้วิธีทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรียนรู้วิธีทำโครงงานวิทยาศาสตร์
เรียนรู้วิธีทำโครงงานวิทยาศาสตร์
korakate
 
ระดับครูมือใหม่1
ระดับครูมือใหม่1ระดับครูมือใหม่1
ระดับครูมือใหม่1
Kiw E D
 
การทำโครงงาน 5 ขั้น
การทำโครงงาน 5 ขั้นการทำโครงงาน 5 ขั้น
การทำโครงงาน 5 ขั้น
Pongtong Kannacham
 
บทความ
บทความบทความ
บทความ
aorchalisa
 
Technology Of Participation(Top)
Technology Of Participation(Top)Technology Of Participation(Top)
Technology Of Participation(Top)
Mickey Toon Luffy
 
แนวทางการทำวิจัยและดุษฎีนิพนธ์ ในขอบเขตวิชา Straetgic Leadership in Education
แนวทางการทำวิจัยและดุษฎีนิพนธ์ ในขอบเขตวิชา Straetgic Leadership in Education แนวทางการทำวิจัยและดุษฎีนิพนธ์ ในขอบเขตวิชา Straetgic Leadership in Education
แนวทางการทำวิจัยและดุษฎีนิพนธ์ ในขอบเขตวิชา Straetgic Leadership in Education
DrDanai Thienphut
 
บทความวิชาการ
บทความวิชาการบทความวิชาการ
บทความวิชาการ
Supattra Rakchat
 
Presentation 5
Presentation 5Presentation 5
Presentation 5
moohmed
 
กิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่...
กิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่...กิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่...
กิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่...
Sawittri Phaisal
 

Similar to Critical group (20)

บทความวิชาการ
บทความวิชาการบทความวิชาการ
บทความวิชาการ
 
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
 
งานนำเสนอ Thinking
งานนำเสนอ Thinkingงานนำเสนอ Thinking
งานนำเสนอ Thinking
 
Thinking
 Thinking Thinking
Thinking
 
Thinking
 Thinking Thinking
Thinking
 
งานนำเสนอ Thinking
งานนำเสนอ Thinkingงานนำเสนอ Thinking
งานนำเสนอ Thinking
 
Thinking
ThinkingThinking
Thinking
 
แบบวิเคราะห์ผลการเรียนรู้Tok1
แบบวิเคราะห์ผลการเรียนรู้Tok1แบบวิเคราะห์ผลการเรียนรู้Tok1
แบบวิเคราะห์ผลการเรียนรู้Tok1
 
เรียนรู้วิธีทำโครงงานวิทยาศาสตร์
เรียนรู้วิธีทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรียนรู้วิธีทำโครงงานวิทยาศาสตร์
เรียนรู้วิธีทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 
Power point นำเสนองานวิจัย
Power point นำเสนองานวิจัยPower point นำเสนองานวิจัย
Power point นำเสนองานวิจัย
 
เรียนรู้วิธีทำโครงงานวิทยาศาสตร์
เรียนรู้วิธีทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรียนรู้วิธีทำโครงงานวิทยาศาสตร์
เรียนรู้วิธีทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 
ระดับครูมือใหม่1
ระดับครูมือใหม่1ระดับครูมือใหม่1
ระดับครูมือใหม่1
 
การทำโครงงาน 5 ขั้น
การทำโครงงาน 5 ขั้นการทำโครงงาน 5 ขั้น
การทำโครงงาน 5 ขั้น
 
บทความ
บทความบทความ
บทความ
 
Innovative thinking
Innovative thinkingInnovative thinking
Innovative thinking
 
Technology Of Participation(Top)
Technology Of Participation(Top)Technology Of Participation(Top)
Technology Of Participation(Top)
 
แนวทางการทำวิจัยและดุษฎีนิพนธ์ ในขอบเขตวิชา Straetgic Leadership in Education
แนวทางการทำวิจัยและดุษฎีนิพนธ์ ในขอบเขตวิชา Straetgic Leadership in Education แนวทางการทำวิจัยและดุษฎีนิพนธ์ ในขอบเขตวิชา Straetgic Leadership in Education
แนวทางการทำวิจัยและดุษฎีนิพนธ์ ในขอบเขตวิชา Straetgic Leadership in Education
 
บทความวิชาการ
บทความวิชาการบทความวิชาการ
บทความวิชาการ
 
Presentation 5
Presentation 5Presentation 5
Presentation 5
 
กิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่...
กิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่...กิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่...
กิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่...
 

Critical group

 • 3. ฉบับ ที่ 1 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับ ที่ 2 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 (ฉบับแก้ไขเพิมเติม) ่ ฉบับ ที่ 3 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 (ฉบับแก้ไขเพิมเติม) ่
 • 11. ร ว์ ร า วจา ิจ ร ิ ์ า ิ จณ ณณ์ ิพ์ าก ณ ว ร ์ วษ ์ า ก ิ จ าิพากษ ์ ิ พว ษ ว ว ก จารณ์ ์ วพาวกิพวพษ ิ ษ์ ิ า าก ์ วพ ษ ิ ์ กาวิพากษษ์ า ์ิ วิพา กษวพา ก ิพ ว วิพ กกษ์ วิพวิพา าษ ากษ์ กษ์ ์ รณ ์ ษ์ วิพ วิพ า าก ก ษ ์ กษ วิพา ษ์ า วิจ วิพากษ์ วิพา กษ์ วิพากษ ์ ์ ากษว วิพ ิพา กษ วิพา ก วิจา รณ ์ วจ ิ า ร ณ์ าร ์ วิจา วิจ ์ วิจ ณ์ า รวณร ว รณ รณิจา รณ า ิจา ์ ร วิจ า รณ์ ณ์ ์ ณ์ ิจิจา วว ์ ณ วิจารณ์ ร รณ ์ วิจาา ิจ ว วิจ วิจา าร รณ์ ณ์ ์ ์
 • 12. วิจ ารณ์ หมายถึง ให้คำา ตัด สิน เช่น วิจ ารณ์ว รรณกรรมโดย ศิล ปิน แห่ง ชาติส าขาวรรณศิล ป์ วิพ ากษ์ หมายถึง การ พิจ ารณาตัด สิน เรื่อ งใดเรื่อ ง หนึ่ง ด้ว ยการท้า ทาย โต้แ ย้ง ข้อ มูล และเหตุผ ลที่น ำา มากล่า วอ้า ง การท้า ทายเกิด จาก ความสงสัย ความคลางแคลง ใจ ไม่อ ยากเชือ ข้อ อ้า งนัน การ ่ ้ วิพ ากษ์ช ว ยให้เ กิด การพิส จ น์ ่ ู
 • 13. หลัก การที่ 1 อย่าเพิ่งเชื่อทันที ตั้งข้อสงสัยไว้กอน ่ หลัก การที่ 2 เผื่อใจไว้ อาจจะ จริงหรือไม่จริงก็ได้ หลัก การที่ 3 เป็นทนายฝ่ายมาร ตั้งคำาถามซักค้าน
 • 14. องค์ป ระกอบของการ องค์ประกอบของการคิดเชิง คิด เชิง วิพ ากษ์ วิพากษ์ คือ ข้อ มูล ความรู้ ทักษะ ความสามารถในการฟังและการ อ่า นอย่า งระมัด ระวัง มีการค้นหา สมมติฐาน และติดตามผล องค์ประกอบที่สำาคัญของการคิด เชิงวิพากษ์ คือ ทักษะ ซึ่งจะกระทำา ได้ด ีเ มื่อ มีก ารฝึก ฝน
 • 15. Process of Critical Thinking Integrating Facts onomous Informed Opinion Reach Informed Unbiased Active Thinking Conclusions Observations Listeni Questioning
 • 17. รศ.ดร.อ.วรรณพงษ์ เตรีย มโพธิ์ ความคิด เชิง วิพ ากษ์ ผู้อ ำา นวยการสถาบัน นวัต กรรมการ (CRITICAL เรีย นรู้ มหาวิTHINKING) ลหมาย ท ยาลัย มหิด ถึง ความสามารถใน การคิดที่จะไม่เ ห็น คล้อ ยตามเหตุผ ล หรือ ข้อ กล่า วอ้า ง โดยทั่วไปเป็นแนวคิดที่ เชื่อว่าพิจารณาทาง เลือกอื่น เหตุผลอื่น สมมุติฐานอื่น ซึ่ง อาจสามารถทำาให้ได้
 • 18. รศ.ดร.อภิช ย เทอดเทีย นวงษ์ ั สถาบัน การเรีย นรู้ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า ธนบุร ี การคิด เชิง วิพ ากษ์ คือ ทักษะ การคิดเกี่ยวกับ ความตั้ง ใจที่จ ะ พิจ ารณาตัด สิน เรื่องใดเรื่อง หนึ่ง โดยการไม่เห็นคล้อยตาม ข้ออ้างต่างๆ แต่ตั้งคำาถาม ท้าทาย หรือโต้แ ย้ง ข้อ อ้า งนั้น เพือเปิดแนวทางความคิดออกสู่ ่ ทางที่แตกต่าง อันนำาไปสูการ ่
 • 19. ศ.ดร.เกรีย งศัก ดิ์  เจริญ วงศ์ศ ัก ดิ์ การคิด วิ ึก ากษ์ หมายถึ นัก วิช าการอาวุโ ส ศูน ย์ศพ ษาธุร กิจ และ ง รัฐ บาล มหาวิท ยาลัย ฮาร์ว าร์ด ความสามารถในการ พิจารณา ประเมินและ ตัดสินสิงต่างๆ โดยการ ่ พยายามแสวงหาคำา ตอบที่ มีค วามสมเหตุส มผล ประโยชน์ของการคิด วิพากษ์ ช่วยให้เชือในสิงที่ ่ ่ ถูกต้อง เชือ อย่า งมี ่ เหตุผ ล ช่วยให้คดอย่าง ิ
 • 23. 1.การใช้ คำา ถาม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นควรออก นอกระบบหรือไม่ เพราะเหตุใด” 2.การรวบรวมและ ประเมิน ข้อ มูล สืบค้น รวบรวมข้อมูลว่า ม.ออก นอกระบบและม.ที่ไม่ออกนอก ระบบมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไร
 • 24. 3.สรุป ปัญ หา อย่า งมีเ หตุผ ล วิเคราะห์ถึงผลดี ของม.ออกนอก ระบบและม.ที่ไม่ออกนอกระบบ ที่ ได้รับ 4.รับ ฟัง ความคิด เห็น ของผู้อ ื่น ลงสำารวจพื้นที่จริงที่ไม่ใช่แค่ ข้อมูลเอกสาร โดยการรับฟังความ คิดเห็นจากนักศึกษาทั้งสองระบบ
 • 25. 5.ประเมิน คำา ตอบอย่า ง นำาข้อมูลที่ได้มาประเมิน ผ่านการคิด รอบคอบ วิเคราะห์ด้วยตัวเอง ห้า ม!!คิด ว่า ก็ เขาว่า กัน ว่า ไม่ด ีเ ลยคิด ว่า มหาวิท ยาลัย ออกนอกระบบนั้น ไม่ด ี 6.ผลลัพ ทธ์ห รือ บท สรุป ที่เ หมาะสม สรุปผลลัพธ์ว่ามหาวิทยาลัยออก นอกระบบดีกว่าหรือไม่ดีกว่า มหาวิทยาลัยที่ไม่ออกนอกระบบ
 • 27. เบนจามิน บลูม (Benjamin Bloom) ผู้ค ด ค้น ทฤษฎีด ้า นการคิด เชิง ิ วิพ ากษ์ แนวความคิดขอ งบลูมเป็นที่ย อมรับ อย่า งกว้า งขวางและ ใช้สอนในโปรแกรม การฝึกหัดครูทั่ว สหรัฐอเมริกาจนถึง ปัจจุบัน ในประเทศอื่น รวมทั้งประเทศไทยก็ นำาแนวคิดของบลูมมา
 • 28. ความรู้ (Knowledge) – เน้นการจำาและการ อ้างอิงข้อมูล คำากริยาเชิงพฤติกรรมที่ใช้ เช่น ระบุ บอกรายการ บอกชือ ตั้งชือ ให้คำาจำากัด ่ ่ ความ บอกแหล่งที่ตั้ง จับคู่ จำาได้ และทำาใหม่ ความเข้า ใจ (Comprehension) – เน้นการ เชื่อมโยงและจัดการข้อมูลที่ได้เรียนมา คำา กริยาที่ใช้ เช่น อธิบาย เชื่อมโยง กำาหนดหลัก เกณฑ์ สรุป (Application) – เน้นการ การประยุก ต์ใ ช้ พูดใหม่ เรียงข้อความใหม่ สาธิต ใช้ข้อมูล โดยการนำาเอากฎหรือหลักการมา ประยุกต์ใช้ คำากริยาที่เกี่ยวข้องเช่น แก้ปญหา ั เลือก ตีความ ทำา สร้าง เอามาไว้ด้วยกัน เปลี่ยน ใช้ ผลิต แปล
 • 29. วิเ คราะห์ (Analysis) – เป็นการคิดเชิง วิเคราะห์ส่วนประกอบและหน้าที่ของสิ่งต่างๆ คำากริยาที่ใช้ เช่น วิเคราะห์ เปรียบเทียบ จัด ประเภท แยกส่วนประกอบ หาข้อแตกต่าง สำารวจ แบ่งเป็นส่วยย่อย สัง เคราะห์ (Synthesis) – เน้นการคิดใน การนำาเอาส่วนประกอบปลีกย่อยหรือราย ละเอียดมารวมกันสร้างสิงใหม่ คำากริยาที่ ่ เกี่ยวข้อง เช่น ประดิษฐ์ สร้าง(Create) รวมกัน ตั้งสมมุติฐาน วางแผน ริเริ่ม การประเมิน (Evaluation) – เน้นการ ประเมินและการตัดสินโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน คำา กริยาที่ใช้ เช่นประเมิน(Assess) แนะนำาว่าดี (Recommend) วิพากษ์วิจารณ์ หาข้อดีและข้อ เสีย
 • 31. Benjamin bloom Remembering: can the student recall or remember the information? Understanding: can the student explain ideas or concepts? Applying: can the student use the information in a new way?
 • 32. Analyzing: can the student distinguish between the different parts? Evaluating: can the student justify a stand or decision? Creating: can the student create new product or point of view?
 • 33. การประเมิน ค่า (Evaluation) เนื่องจากขั้นตอนของการประเมิน ค่า เป็น ขั้นตอนของการตัดสิน ตีราคา ประเมิน คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ พร้อมยังมีก ารโต้ แย้ง โต้เถียงกันเกี่ยวกับเนื้อหา มีการหา ข้อ มูล มาสนับ สนุน ในข้อโต้แย้งดังกล่าว ซึ่งวิธีการข้างต้นก็มความสอดคล้องกัน ี มากกับการวิพากย์ เพราะการวิพากย์ก็คือ การที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ มีข้อโต้แย้งโต้ เถียงอยู่ตลอดเวลา และพยายามที่จะหา ข้อมูล หาหลัก ฐานมาพิส ูจ น์ในเรื่อง
 • 34. ดร.สุว ิท ย์ มูล คำา ผู้อ ำา นวยการสำา นัก งานเขตพืน ที่ก าร ้ ศึก ษานนทบุร ี เขต 1 วิธ ก ารฝึก การคิด เชิง ี วิพ ากษ์ 6 ขั้น ตอน ขั้นที่ 1 เผชิญเหตุการณ์ ขั้นที่ 2 ประเมินสถานการณ์ ขั้นที่ 3 การพิจารณาวินิจฉัย ขั้นที่ 4 การตรวจสอบและ ประเมินข้อมูล ขั้นที่ 5 การพัฒนาแนวคิด และมุมมองที่ แตกต่างไป จากเดิม
 • 35. ทศพร ทักษิมา. วิพ ากษ์ หมายถึง . [ออนไลน์]. เข้าถึง ได้จาก: http://www.novabizz.. com/NovaAce/Intelligence/Critical_Thinking.htm. (วันที่ค้นข้อมูล: บุษยมาศ แสงเงิน. วิพ ากษ์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 4 พฤศจิกายน 2556) www.gotoknow.org/ user/bussayamas/profile. (วันที่ค้นข้อมูล: 3 พฤศจิกายนรจินดา. การคิด เชิง วิพ ากษ์. [ออนไลน์]. มณีรัตน์ ภัท 2556). เข้าถึง ได้จาก: ftp://ams2.kku. ac.th/pissami/3.3%20การคิดเชิงวิพากษ์.ppt. (วัน ที่ค้นข้อมูล: 1 พฤศจิกายน aaaaa2556).
 • 36. วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์. วิพ ากษ์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้ จาก: http://www1.si. mahidol.ac.th/km/sites/default/files/Crinicalthinking_ 0.pdf. k วรพจน์ ่ค้นข้อมูล: 1 พฤศจิกายน 2556). . 2554. (วันที วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์ ทัก ษะแห่ง อนาคตใหม่/โดย James Bellanca และ Ron Brandt. กรุงเทพฯ : openworlds. อภิชัย เทอดเทียนวงษ์. วิพ ากษ์ คือ . [ออนไลน์]. เข้า ถึง ได้จาก: www.krujongrak. com/thinking.ppt. (วันที่ค้นข้อมูล: 1 พฤศจิกายน 2556).
 • 37. Group Members Group Members Miss Thita Kakhummat 563050424-2 563050425-0 Miss Tiwawan Racho
 • 38. Miss Pimchanok Matawong 563050431-5 Miss Rapeepan Siriwongkhan 563050434-9 Miss Chayanit Panpa 563050170-7