SlideShare a Scribd company logo
1 of 50
Ano ang migrasyon?
Ano ano ang dahilan ng
pagkakaroon ng
migrasyon?
Balik-Aral:
Ngayon naman ay may
susuriin tayong larawan.
Tingnang mabuti ang
larawan at mula rito ay
nais kong makabuo
kayo ng maikling
interpretasyon o
pagpapakahulugan.
Pic-Suriin
1. Sino sa tingin mo ang nasa larawan?
2. Ano-ano ang gawaing bahay na ipinakikita sa larawan?
3. Sa inyong tahanan, sino ang kadalasang gumagawa ng mga
gawaing ito? Ipaliwanag.
4. Sa isang bahay na lalaki o ama ang naiiwan na gumagawa ng
mga gawaing bahay,ano kaya ang pangunahing dahilan nito?
5. Mayroon ka bang kakilala na lalaki o ama na naiiwan sa bahay?
Bakit kaya sila ang naiiwan sa bahay?
ARALING
PANLIPUNAN
IKATLONG MARKAHAN - MODYUL 3
MGA ISYUNG PANGKASARIAN
Ang Modyul na i to ay tumatalakay lamang sa paksang “ Isyung
Pangkasarian”.
Tutuklasin mo sa buong Ikatlong markahan ang iba’t ibang
konsepto, pananaw, pagkakaiba at paniniwala tungkol sa
sekswalidad.
Tatalakayin din ang epekto ng pagkakaroon ng diskriminasyon sa
iba’t- ibang uri ng kasarian.
Mga salik na nakaiimpluwensiya sa Diskriminasyon at ang
pakilala ng pamahalaan sa mga LGBTQIA.
LAYUNIN SA
PAGKATUTO:
• Natatalakay ang mga uri ng
kasarian (gender) at sex at
gender roles sa iba’t ibang
bahagi ng daigdig.
1.Ano ang pagkakapareho
ng dalawa na nasa
larawan?
2.Ano naman ang kanilang
pagkakaiba?
SURIIN MO ANG LARAWAN. IBIGAY MO ANG SARILING PANANAW
MO DITO.
Isang mahalagang katangian ng bawat tao ay ang kasarian at
sekswalidad. Ito ay epekto sa kanyang buong pagkatao. Subalit dahil
sa iba’t-ibang paniniwala at pananaw, hindi maiiwasang magkaroon
ng malubhang isyu tungkol dito.
May mga isyu ka na bang narinig o nabalitaan na may kinalaman sa
seksuwalidad?
Paano kaya natin maipapakita ang paggalang sa karapatan ng
bawat mamamayan sa pagpili ng kasarian at seksuwalidad?
Halina at makinig kang mabuti sa tatalakayin ko.
Ito ay sumisimbolo sa:
SURIIN MO MUNA ANG IBA’T IBANG SIMBOLO. KANINO KAYA
TUMUTUKOY ANG MGA ITO?
Ito ay sumisimbolo sa:
LALAKI
Ito ay sumisimbolo sa:
lgbtqIA
(LESBIAN, GAY, BI-SEXUAL,
TRANSGENDER,
QUEER, INTERSEX, ALLIES)
Kung inaakala mo na yun
lang ang mga gender
symbols…… suriin mo ang
larawan sa slide na ito.
Napakarami pa diba?
Kasarian at Seksuwalidad, pareho lang ba ang
kahulugan at konsepto nito?
•Madalas napagpapalit natin ang
kahulugan ng mga ito o pag tinatanong
tayo palagi nating sinasabi, “pareho lang
naman sila”
•Bagaman magkaugnay ang dalawang
konseptong ito, natatangi ang kahulugan
ng bawat isa.
Sex o Seksuwalidad
• Tumutukoy sa natural o biyolohikal na
katangian bilang lalaki o babae
KATANGIAN NG
SEKSUWALIDAD:
Ang babae ay may buwanang
regla
ANG MGA
BABAE
Ang mga babae ay may suso
at ang suso nila ay
nagkakaroon ng gatas kapag
sila ay nanganak
ANG MGA
BABAE
May bayag o testicle ang
mga lalake
ANG MGA
LALAKI
Mas Malaki ang buto (bones)
ng lalaki
ANG MGA
LALAKI
• Ang ating seksuwalidad ay natatalaga
sa pamamagitan ng ating generic
inheritance o ang pinagmulan ng ating
lahi.
• Maaari itong mapalitan, ngunit may
kahirapan, sa pamamagitan ng
operasyon, pag-inom ng iba’t ibang
gamut at iba pang mga pisikal na
pamamaraan.
• Ang ating genes na nagtataglay ng ating mga
biyolohikal na katangian ay ating namamana at
naipapasa sa mga salinlahi sa pamamagitan ng
pagsusupling.
• Ayon sa pagsasaliksik, ang tao ay maaaring
magkaroon ng mahigit sa isang sex, depende
sa kombinasyon ng kanyang mga chromosome,
isang yunit ng biyolohikal. Subalit ito ay
itinuturing na rare case lamang.
Gender o Kasarian
• Tumutukoy sa isang aspektong kultural
na natutuhan hinggil saseksuwalidad
• Tumutukoy sa mga panlipunang
gampanin, kilos, at gawain na
itinatakda ng lipunan para sa mga
babae at lalaki.(WHO, 2014)
KATANGIAN NG
KASARIAN:
Sa Amerika, mas mababa ang
kita ng babae kaysa lalaki.
Sa Vietnam mas marami ang
mga lalaking naninigarilyo
Sa maraming bansa, halos ng
mga gawaing bahay ay sa
babae
• Kung seksuwalidad ang tutukuyin,
pinapangkat ang mga tao bilang
“babae at lalaki.”
• Kung kasarian naman ang usapan,
ang ginagamit na termino ay
“pambabae at panlalaki.”
• Ang pagtatalaga ng kung ano ang
pambabae at panlalaki ay pabago-bago
sa paglipas ng panahon.
• Sa ating kasaysayan, halimbawa, may
mga uri ng kasuotan at hanapbuhay na
dati’y panlalaki lamang ngunit sa
kasalukuyang panahon ay maaari ring
maging pambabae.
• Gayundin, maaaring magkaiba ang mga
kultura sa kanilang paniniwala tungkol sa
kung ano ang pambabae at kung ano
angpanlalaki.
• Ipinahihiwatig lamang nito ang katotohanang
ang ideya ng kasarian ay nakatali sa
paniniwalang panlipunan at maaaring mabago
bunsod ng mga pagsusulong at pagbabagong
panlipunan.
ORYENTASYONG SEKSUWAL
• Ayon sa GALANG Yogyakarta, ang oryentasyong seksuwal (sexual orientation)
ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na makaranas ng malalim na
atraksiyong apeksyonal, emosyonal, sekswal; at ng malalim na
pakikipagrelasyon sa taong ang kasarian ay maaaring katulad ng sa kanya, iba
sa kanya, o kasariang higit sa isa.
• Sa simpleng pakahulugan, ang salitang oryentasyong sekswal ay tumutukoy
sa iyong pagpili ng iyong makakatalik, kung siya ay lalaki o babae o pareho.
• Ang oryentasyong sekswal ay maaaring maiuri bilang heterosekswal,
homosekswal, at bisekswal.
• Mga taong nagkakanasang seksuwal sa
miyembro ng kabilang kasarian, mga lalaki
na ang gustong makatalik ay babae at
mga babaeng gusto naman ay lalaki.
HETEROSEXUAL
• Mga nagkakaroon ng seksuwal na
pagnanasa sa mga taong nabibilang sa
katulad na kasarian, mga lalaking mas
gustong lalaki ang makakatalik at mga
babaeng mas gusto ang babae bilang
sekswal na kapareha
HOMOSEXUAL
• Sila ang mga babae na ang kilos at
damdamin ay panlalaki;
• Mga babaeng may pusong lalaki at umiibig
sa kapwa babae (tinatawag sa ibang
bahagi ng Pilipinas na tibo at tomboy)
LESBIAN (TOMBOY)
• Mga lalaking nakararamdam ng atraksyon
sa kanilang kapwa lalaki;
• May iilang bakla ang nagdadamit at
kumikilos na parang babae (tinatawag sa
ibang bahagi ng Pilipinas na; bakla, beki,
at bayot)
GAY (BAKLA)
• Mga taong nakararamdam ng
atraksyon sa dalawang kasarian
BISEXUAL
• Mga taong walang
nararamdamang atraksiyong
seksuwal sa anumang kasarian
ASEXUAL
• Kung ang isang tao ay nakararamdam na
siya ay nabubuhay sa maling katawan, ang
kaniyang pag-iisip at ang pangangatawan
ay hindi magkatugma, siya ay maaaring
may transgender na katauhan.
• Siya ay nagdadamit o nag-aanyo na para
sa ibang kasarian (cross-dresser)
TRANSGENDER
• Kung ang isang tao ay nakararamdam na
siya ay nabubuhay sa maling katawan, ang
kaniyang pag-iisip at ang pangangatawan
ay hindi magkatugma, siya ay maaaring
may transgender na katauhan.
• Siya ay nagdadamit o nag-aanyo na para
sa ibang kasarian (cross-dresser)
TRANSGENDER
• Kung ang isang tao ay dumaan sa
isang medical na diyagnosis kung
saan ang isang indibidwal ay may
pagkakakilanlang kasarian na
kabaliktaran ng kanilang pisikal na
kasarian.
TRANS-SEXUAL
• Mga taong hindi pa tiyak o
hindi pa sigurado ang kanilang
sekswal na pagkakakilanlan.
QUEER
PAGKAKAKILANLANG
PANGKASARIAN
• Samantalang ang pagkakakilanlang pangkasarian (gender
identity) ay kinikilala bilang malalim na damdamin at
personal na karanasang pangkasarian ng isang tao, na
maaaring nakatugma o hindi nakatugma sa sex niya nang
siya’y ipanganak
• Kabilang ang personal napagtuturing niya sa sariling
katawan (na maaaring mauwi, kung malayang pinipili, sa
pagbabago ng anyo o kung ano ang gagawin sa katawan sa
pamamagitan ng pagpapaopera, gamot, o iba pang paraan)
at
• Iba pang ekspresyon ng kasarian, kasama na ang
pananamit, pagsasalita, at pagkilos.
PAGLALAPAT/
PAGLALAHAT
Sa inyong komunidad may nakikita ba
kayong iba’t ibang uri ng kasarian? At
kung mayroon, ano ang inyong
mabubuong konklusyon?
Paano mo ipapakita ang papahalaga sa
bawat kasarian?
• Ang salitang sex o seksuwalidad ay tumutukoy sa isang
katangiang naturalo biyolohikal. Ang ating sex ay
nagtatalaga sa pamamagitan ng ating genetic inheritance
o ang pinagmulan ng ating lahi. Maaari itong mapalitan,
ngunit may kahirapan, sa pamamagitan ng operasyon,
pag-inom ng iba’t ibang gamot at iba pang pisikal na
pamamaraan.
• Ang gender o kasarian ay tumutukoy sa isang aspektong
kultural na natutuhan hinggil sa sex. Ang mga ideya natin
tungkol sa kasarian ay natututuhan natin mula sa lipunang
ating kinabibilangan at ginagalawan.
• Napapanatili at naipapasa ang mga ideya at paniniwalang
ito sa pamamagitan ng pakikipagtalastasan at pag-aaral.
TANDAAN
PAGTATAYA Gawain: Tukuyin ang bawat pahayag kung anong uri ng
kasarian ito at piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon at
isulat ang sagot sa sagutang papel.
_______1. Mga taong binago ang kanilang katawan sa
pamamagitan ng pagpapaopera.
_______2. Mga lalaking nakararamdam ng atraksyon sa
kanilang kapwa lalaki; may iilang bakla ang nagdadamit at
kumikilos na parang babae (tinatawag sa ibang bahagi ng
Pilipinas na; bakla, beki, at bayot).
_______3. Kung ang isang tao ay nakararamdam na siya ay
nabubuhay sa maling katawan, ang kaniyang pag-iisip at ang
pangangatawan ay hindi magkatugma.
_______4. Mga taong nakararamdam ng atraksyon sa
dalawang kasarian babae at lalaki.
_______5. Sila ang mga babae na ang kilos at damdamin ay
panlalaki; mga babaeng may pusong lalaki at umiibig sa
kapwa babae.
YEHEY! Binabati kita! Nakinig ka ng mabuti sa aking
talakayan.
Sa susunod na bidyo, tatalakayin ko naman
ang tungkol sa mga diskriminasyong
nararanasan ng mga Kasarian.
Hanggang sa muli! Paalam….
TAKDANG-ARALIN
Sa pagkakataong ito, maaari mo nang ibigay at isulat sa
ibaba ang pagkakaiba ng gender at sex mula sa mga
natutunan mo sa aralin sa pamamagitan ng pagkumpleto
sa mga pangungusap sa ibaba.
Isulat sa ibaba ang pagkakaiba ng mga uri ng kasarian.
Mula sa araling ito, natutunan ko na merong iba’t ibang
uri ng kasarian ito
ay_______________________________________________
__,transgender naman
ay_______________________________________________
________________samantalang ang lesbian naman ay
tumutukoy sa___________________________________.
SANGGUNIAN:
•Kayamanan (Rex Bookstore) pahina 227-245
•(Draft) CG and TG Araling Panlipunan 10 – Modyul 3
•https://www.slideshare.net/jazzdaweyur/isyu-sa-kasarian?from_action=save
•https://www.slideshare.net/edmond84/mga-isyu-at-hamong-pangkasarian By: Sir Edmon Lozano
•https://www.slideshare.net/edmond84/aralin-2-isyu-sa-kasarian-at-lipunan By: Sir Edmon Lozano

More Related Content

What's hot

Gender roles sa iba’t ibang lipunan sa mundo
Gender roles sa iba’t ibang lipunan sa mundoGender roles sa iba’t ibang lipunan sa mundo
Gender roles sa iba’t ibang lipunan sa mundoedwin planas ada
 
Ikatlong Markahan- AP10 -Kontemporaryong Isyu
Ikatlong Markahan- AP10 -Kontemporaryong IsyuIkatlong Markahan- AP10 -Kontemporaryong Isyu
Ikatlong Markahan- AP10 -Kontemporaryong Isyugladysclyne
 
Isyu ng Kasarian at Lipunan
Isyu ng Kasarian at LipunanIsyu ng Kasarian at Lipunan
Isyu ng Kasarian at LipunanElmerTaripe
 
Kasaysayan ng LGBT sa Pilipinas
 Kasaysayan ng LGBT sa Pilipinas Kasaysayan ng LGBT sa Pilipinas
Kasaysayan ng LGBT sa Pilipinasedmond84
 
Quarter 3 -_lesson_1-_kasarian_sa_ibat_ibang_lipunan
Quarter 3 -_lesson_1-_kasarian_sa_ibat_ibang_lipunanQuarter 3 -_lesson_1-_kasarian_sa_ibat_ibang_lipunan
Quarter 3 -_lesson_1-_kasarian_sa_ibat_ibang_lipunanmark malaya
 
ARALING PANLIPUNAN 10 COT PRESENTATION. THIS IS A USEFUL PRESENTATION.
ARALING PANLIPUNAN 10 COT PRESENTATION. THIS IS A USEFUL PRESENTATION.ARALING PANLIPUNAN 10 COT PRESENTATION. THIS IS A USEFUL PRESENTATION.
ARALING PANLIPUNAN 10 COT PRESENTATION. THIS IS A USEFUL PRESENTATION.RichelleCayubitDelaP
 
cot 1-MGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN.pptx
cot 1-MGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN.pptxcot 1-MGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN.pptx
cot 1-MGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN.pptxfaithdenys
 
Mga Hakbang Na Nagsusulong Ng Pagtanggap At Paggalang.pptx
Mga Hakbang Na Nagsusulong Ng Pagtanggap At Paggalang.pptxMga Hakbang Na Nagsusulong Ng Pagtanggap At Paggalang.pptx
Mga Hakbang Na Nagsusulong Ng Pagtanggap At Paggalang.pptxGenovivoBCebuLunduya
 
8-Tugon-sa-mga-Isyu-sa-Kasarian-at-Lipunan.pptx
8-Tugon-sa-mga-Isyu-sa-Kasarian-at-Lipunan.pptx8-Tugon-sa-mga-Isyu-sa-Kasarian-at-Lipunan.pptx
8-Tugon-sa-mga-Isyu-sa-Kasarian-at-Lipunan.pptxCodmAccount
 
PAGKAKAIBA NG SEX AT GENDER.pptx
 PAGKAKAIBA NG SEX AT GENDER.pptx PAGKAKAIBA NG SEX AT GENDER.pptx
PAGKAKAIBA NG SEX AT GENDER.pptxDEPED
 
Tugon-ng-Pamahalaan-at-Mamamayan-sa-mga-Isyu-KASARIAN (2).pptx
Tugon-ng-Pamahalaan-at-Mamamayan-sa-mga-Isyu-KASARIAN (2).pptxTugon-ng-Pamahalaan-at-Mamamayan-sa-mga-Isyu-KASARIAN (2).pptx
Tugon-ng-Pamahalaan-at-Mamamayan-sa-mga-Isyu-KASARIAN (2).pptxRalphAndrewFelix
 
tugonsamgaisyu-180101033433.pptx
tugonsamgaisyu-180101033433.pptxtugonsamgaisyu-180101033433.pptx
tugonsamgaisyu-180101033433.pptxJudyAnnAbadilla
 
Gender Roles sa Ibat Ibang Lipunan sa Mundo
Gender Roles sa Ibat Ibang Lipunan sa MundoGender Roles sa Ibat Ibang Lipunan sa Mundo
Gender Roles sa Ibat Ibang Lipunan sa Mundoedmond84
 

What's hot (20)

Q3 sex and gender
Q3 sex and genderQ3 sex and gender
Q3 sex and gender
 
Konsepto ng Gender at Sex
Konsepto ng Gender at SexKonsepto ng Gender at Sex
Konsepto ng Gender at Sex
 
Gender roles sa iba’t ibang lipunan sa mundo
Gender roles sa iba’t ibang lipunan sa mundoGender roles sa iba’t ibang lipunan sa mundo
Gender roles sa iba’t ibang lipunan sa mundo
 
Ikatlong Markahan- AP10 -Kontemporaryong Isyu
Ikatlong Markahan- AP10 -Kontemporaryong IsyuIkatlong Markahan- AP10 -Kontemporaryong Isyu
Ikatlong Markahan- AP10 -Kontemporaryong Isyu
 
Isyu ng Kasarian at Lipunan
Isyu ng Kasarian at LipunanIsyu ng Kasarian at Lipunan
Isyu ng Kasarian at Lipunan
 
Kasaysayan ng LGBT sa Pilipinas
 Kasaysayan ng LGBT sa Pilipinas Kasaysayan ng LGBT sa Pilipinas
Kasaysayan ng LGBT sa Pilipinas
 
1. SOGI.pptx
1. SOGI.pptx1. SOGI.pptx
1. SOGI.pptx
 
y2-170613052024-2.pdf
y2-170613052024-2.pdfy2-170613052024-2.pdf
y2-170613052024-2.pdf
 
Quarter 3 -_lesson_1-_kasarian_sa_ibat_ibang_lipunan
Quarter 3 -_lesson_1-_kasarian_sa_ibat_ibang_lipunanQuarter 3 -_lesson_1-_kasarian_sa_ibat_ibang_lipunan
Quarter 3 -_lesson_1-_kasarian_sa_ibat_ibang_lipunan
 
Uri ng sexual orientation
Uri ng sexual orientationUri ng sexual orientation
Uri ng sexual orientation
 
Karapatang pantao
Karapatang pantaoKarapatang pantao
Karapatang pantao
 
ARALING PANLIPUNAN 10 COT PRESENTATION. THIS IS A USEFUL PRESENTATION.
ARALING PANLIPUNAN 10 COT PRESENTATION. THIS IS A USEFUL PRESENTATION.ARALING PANLIPUNAN 10 COT PRESENTATION. THIS IS A USEFUL PRESENTATION.
ARALING PANLIPUNAN 10 COT PRESENTATION. THIS IS A USEFUL PRESENTATION.
 
cot 1-MGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN.pptx
cot 1-MGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN.pptxcot 1-MGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN.pptx
cot 1-MGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN.pptx
 
Mga Hakbang Na Nagsusulong Ng Pagtanggap At Paggalang.pptx
Mga Hakbang Na Nagsusulong Ng Pagtanggap At Paggalang.pptxMga Hakbang Na Nagsusulong Ng Pagtanggap At Paggalang.pptx
Mga Hakbang Na Nagsusulong Ng Pagtanggap At Paggalang.pptx
 
8-Tugon-sa-mga-Isyu-sa-Kasarian-at-Lipunan.pptx
8-Tugon-sa-mga-Isyu-sa-Kasarian-at-Lipunan.pptx8-Tugon-sa-mga-Isyu-sa-Kasarian-at-Lipunan.pptx
8-Tugon-sa-mga-Isyu-sa-Kasarian-at-Lipunan.pptx
 
PAGKAKAIBA NG SEX AT GENDER.pptx
 PAGKAKAIBA NG SEX AT GENDER.pptx PAGKAKAIBA NG SEX AT GENDER.pptx
PAGKAKAIBA NG SEX AT GENDER.pptx
 
Tugon-ng-Pamahalaan-at-Mamamayan-sa-mga-Isyu-KASARIAN (2).pptx
Tugon-ng-Pamahalaan-at-Mamamayan-sa-mga-Isyu-KASARIAN (2).pptxTugon-ng-Pamahalaan-at-Mamamayan-sa-mga-Isyu-KASARIAN (2).pptx
Tugon-ng-Pamahalaan-at-Mamamayan-sa-mga-Isyu-KASARIAN (2).pptx
 
tugonsamgaisyu-180101033433.pptx
tugonsamgaisyu-180101033433.pptxtugonsamgaisyu-180101033433.pptx
tugonsamgaisyu-180101033433.pptx
 
10-AP-kasarian.pptx
10-AP-kasarian.pptx10-AP-kasarian.pptx
10-AP-kasarian.pptx
 
Gender Roles sa Ibat Ibang Lipunan sa Mundo
Gender Roles sa Ibat Ibang Lipunan sa MundoGender Roles sa Ibat Ibang Lipunan sa Mundo
Gender Roles sa Ibat Ibang Lipunan sa Mundo
 

Similar to COT2-SY2021-22-PPT.pptx

Gender Roles / Diskriminasyon at karahasan
Gender Roles / Diskriminasyon at karahasanGender Roles / Diskriminasyon at karahasan
Gender Roles / Diskriminasyon at karahasanjemarabermudeztaniza
 
ap10genderatsekwaslidad-171027043918 (1)-converted.pptx
ap10genderatsekwaslidad-171027043918 (1)-converted.pptxap10genderatsekwaslidad-171027043918 (1)-converted.pptx
ap10genderatsekwaslidad-171027043918 (1)-converted.pptxMERLINDAELCANO3
 
module3hamongpangkasarian-171105052954.pdf
module3hamongpangkasarian-171105052954.pdfmodule3hamongpangkasarian-171105052954.pdf
module3hamongpangkasarian-171105052954.pdfSJCOJohnMichaelDiez
 
Module 3 hamong pangkasarian
Module 3 hamong pangkasarianModule 3 hamong pangkasarian
Module 3 hamong pangkasarianBinibini Cmg
 
PPT Q3 AP WEEK 2 URI NG KASARIAN - Copy.pptx
PPT Q3 AP WEEK 2 URI NG KASARIAN - Copy.pptxPPT Q3 AP WEEK 2 URI NG KASARIAN - Copy.pptx
PPT Q3 AP WEEK 2 URI NG KASARIAN - Copy.pptxArlynAyag1
 
Ikatlong Markahan, Aralin 1: Kasarian at Gender AP 10.pptx
Ikatlong Markahan, Aralin 1: Kasarian at Gender AP 10.pptxIkatlong Markahan, Aralin 1: Kasarian at Gender AP 10.pptx
Ikatlong Markahan, Aralin 1: Kasarian at Gender AP 10.pptxJeanPaulineGavino1
 
MGA URI NG GENDER, SEX AT GENDER ROLES.pdf
MGA URI NG GENDER, SEX AT GENDER ROLES.pdfMGA URI NG GENDER, SEX AT GENDER ROLES.pdf
MGA URI NG GENDER, SEX AT GENDER ROLES.pdfShanlyValle
 
konseptonggenderatsex-171208131658 (1).pdf
konseptonggenderatsex-171208131658 (1).pdfkonseptonggenderatsex-171208131658 (1).pdf
konseptonggenderatsex-171208131658 (1).pdfPamDelaCruz2
 
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptxWEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptxcharlyn050618
 
panitikanhinggil sa isyung pangkasarian-.pptx
panitikanhinggil sa isyung pangkasarian-.pptxpanitikanhinggil sa isyung pangkasarian-.pptx
panitikanhinggil sa isyung pangkasarian-.pptxMaryKristineSesno
 
Modyul 1 Iba't-ibang Kasarian.pptx
Modyul 1 Iba't-ibang Kasarian.pptxModyul 1 Iba't-ibang Kasarian.pptx
Modyul 1 Iba't-ibang Kasarian.pptxMaamJurie
 
malayang-pagpapahayag-ng-gender-at-sexuality-1.pptx
malayang-pagpapahayag-ng-gender-at-sexuality-1.pptxmalayang-pagpapahayag-ng-gender-at-sexuality-1.pptx
malayang-pagpapahayag-ng-gender-at-sexuality-1.pptxjamesmarken1
 
COT_2022-23_Q3_W1_RGUIAO_KASARIAN SA IBAT'IBANG LIPUNAN.pptx
COT_2022-23_Q3_W1_RGUIAO_KASARIAN SA IBAT'IBANG LIPUNAN.pptxCOT_2022-23_Q3_W1_RGUIAO_KASARIAN SA IBAT'IBANG LIPUNAN.pptx
COT_2022-23_Q3_W1_RGUIAO_KASARIAN SA IBAT'IBANG LIPUNAN.pptxRomelGuiao3
 

Similar to COT2-SY2021-22-PPT.pptx (20)

Gender Roles / Diskriminasyon at karahasan
Gender Roles / Diskriminasyon at karahasanGender Roles / Diskriminasyon at karahasan
Gender Roles / Diskriminasyon at karahasan
 
ap10genderatsekwaslidad-171027043918 (1)-converted.pptx
ap10genderatsekwaslidad-171027043918 (1)-converted.pptxap10genderatsekwaslidad-171027043918 (1)-converted.pptx
ap10genderatsekwaslidad-171027043918 (1)-converted.pptx
 
module3hamongpangkasarian-171105052954.pdf
module3hamongpangkasarian-171105052954.pdfmodule3hamongpangkasarian-171105052954.pdf
module3hamongpangkasarian-171105052954.pdf
 
Module 3 hamong pangkasarian
Module 3 hamong pangkasarianModule 3 hamong pangkasarian
Module 3 hamong pangkasarian
 
Sekswalidad ng tao.pptx
Sekswalidad ng tao.pptxSekswalidad ng tao.pptx
Sekswalidad ng tao.pptx
 
PPT Q3 AP WEEK 2 URI NG KASARIAN - Copy.pptx
PPT Q3 AP WEEK 2 URI NG KASARIAN - Copy.pptxPPT Q3 AP WEEK 2 URI NG KASARIAN - Copy.pptx
PPT Q3 AP WEEK 2 URI NG KASARIAN - Copy.pptx
 
Ikatlong Markahan, Aralin 1: Kasarian at Gender AP 10.pptx
Ikatlong Markahan, Aralin 1: Kasarian at Gender AP 10.pptxIkatlong Markahan, Aralin 1: Kasarian at Gender AP 10.pptx
Ikatlong Markahan, Aralin 1: Kasarian at Gender AP 10.pptx
 
MGA URI NG GENDER, SEX AT GENDER ROLES.pdf
MGA URI NG GENDER, SEX AT GENDER ROLES.pdfMGA URI NG GENDER, SEX AT GENDER ROLES.pdf
MGA URI NG GENDER, SEX AT GENDER ROLES.pdf
 
konseptonggenderatsex-171208131658 (1).pdf
konseptonggenderatsex-171208131658 (1).pdfkonseptonggenderatsex-171208131658 (1).pdf
konseptonggenderatsex-171208131658 (1).pdf
 
WOMENS MONTH.ppt
WOMENS MONTH.pptWOMENS MONTH.ppt
WOMENS MONTH.ppt
 
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptxWEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
 
q3 10 ap.pptx
q3 10 ap.pptxq3 10 ap.pptx
q3 10 ap.pptx
 
sexatgender-180117000019.pdf
sexatgender-180117000019.pdfsexatgender-180117000019.pdf
sexatgender-180117000019.pdf
 
panitikanhinggil sa isyung pangkasarian-.pptx
panitikanhinggil sa isyung pangkasarian-.pptxpanitikanhinggil sa isyung pangkasarian-.pptx
panitikanhinggil sa isyung pangkasarian-.pptx
 
sekswalidad ng tao
sekswalidad ng taosekswalidad ng tao
sekswalidad ng tao
 
Modyul 1 Iba't-ibang Kasarian.pptx
Modyul 1 Iba't-ibang Kasarian.pptxModyul 1 Iba't-ibang Kasarian.pptx
Modyul 1 Iba't-ibang Kasarian.pptx
 
malayang-pagpapahayag-ng-gender-at-sexuality-1.pptx
malayang-pagpapahayag-ng-gender-at-sexuality-1.pptxmalayang-pagpapahayag-ng-gender-at-sexuality-1.pptx
malayang-pagpapahayag-ng-gender-at-sexuality-1.pptx
 
COT_2022-23_Q3_W1_RGUIAO_KASARIAN SA IBAT'IBANG LIPUNAN.pptx
COT_2022-23_Q3_W1_RGUIAO_KASARIAN SA IBAT'IBANG LIPUNAN.pptxCOT_2022-23_Q3_W1_RGUIAO_KASARIAN SA IBAT'IBANG LIPUNAN.pptx
COT_2022-23_Q3_W1_RGUIAO_KASARIAN SA IBAT'IBANG LIPUNAN.pptx
 
Sim EsP 10 Modyul 15
Sim EsP 10 Modyul 15Sim EsP 10 Modyul 15
Sim EsP 10 Modyul 15
 
gender (2).pptx
gender (2).pptxgender (2).pptx
gender (2).pptx
 

More from JocelynRoxas3

Dalawang approach sa pagtugon sa hamong pangkapaligiran.pptx
Dalawang approach sa pagtugon sa hamong pangkapaligiran.pptxDalawang approach sa pagtugon sa hamong pangkapaligiran.pptx
Dalawang approach sa pagtugon sa hamong pangkapaligiran.pptxJocelynRoxas3
 
1 Unang Digmaang Pandaigdig.pdf
1 Unang Digmaang Pandaigdig.pdf1 Unang Digmaang Pandaigdig.pdf
1 Unang Digmaang Pandaigdig.pdfJocelynRoxas3
 
ISYUNG-PANGKAPALIGIRAN.pptx
ISYUNG-PANGKAPALIGIRAN.pptxISYUNG-PANGKAPALIGIRAN.pptx
ISYUNG-PANGKAPALIGIRAN.pptxJocelynRoxas3
 
kontemporaryong isyu.pptx
kontemporaryong isyu.pptxkontemporaryong isyu.pptx
kontemporaryong isyu.pptxJocelynRoxas3
 
lecture-disastermanagement.pptx
lecture-disastermanagement.pptxlecture-disastermanagement.pptx
lecture-disastermanagement.pptxJocelynRoxas3
 
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptxJocelynRoxas3
 
KATANGIANG PISIKAL.pptx
KATANGIANG PISIKAL.pptxKATANGIANG PISIKAL.pptx
KATANGIANG PISIKAL.pptxJocelynRoxas3
 
ap8-quiz-panahon-ng-bato.docx
ap8-quiz-panahon-ng-bato.docxap8-quiz-panahon-ng-bato.docx
ap8-quiz-panahon-ng-bato.docxJocelynRoxas3
 

More from JocelynRoxas3 (10)

Dalawang approach sa pagtugon sa hamong pangkapaligiran.pptx
Dalawang approach sa pagtugon sa hamong pangkapaligiran.pptxDalawang approach sa pagtugon sa hamong pangkapaligiran.pptx
Dalawang approach sa pagtugon sa hamong pangkapaligiran.pptx
 
1 Unang Digmaang Pandaigdig.pdf
1 Unang Digmaang Pandaigdig.pdf1 Unang Digmaang Pandaigdig.pdf
1 Unang Digmaang Pandaigdig.pdf
 
ISYUNG-PANGKAPALIGIRAN.pptx
ISYUNG-PANGKAPALIGIRAN.pptxISYUNG-PANGKAPALIGIRAN.pptx
ISYUNG-PANGKAPALIGIRAN.pptx
 
ap10-Q#4-.pptx
ap10-Q#4-.pptxap10-Q#4-.pptx
ap10-Q#4-.pptx
 
COT-MIGRASYON.pptx
COT-MIGRASYON.pptxCOT-MIGRASYON.pptx
COT-MIGRASYON.pptx
 
kontemporaryong isyu.pptx
kontemporaryong isyu.pptxkontemporaryong isyu.pptx
kontemporaryong isyu.pptx
 
lecture-disastermanagement.pptx
lecture-disastermanagement.pptxlecture-disastermanagement.pptx
lecture-disastermanagement.pptx
 
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx
 
KATANGIANG PISIKAL.pptx
KATANGIANG PISIKAL.pptxKATANGIANG PISIKAL.pptx
KATANGIANG PISIKAL.pptx
 
ap8-quiz-panahon-ng-bato.docx
ap8-quiz-panahon-ng-bato.docxap8-quiz-panahon-ng-bato.docx
ap8-quiz-panahon-ng-bato.docx
 

Recently uploaded

KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangereKABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangeregeronimopaulyn69
 
Kabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptxKabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptxcompwatch556
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.KathleenAnnCordero2
 
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdfjemarabermudeztaniza
 
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralinIsang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralinErickaCagaoan
 
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....JEANELLEBRUZA
 
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptxTimog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptxjemarabermudeztaniza
 
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptxAP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptxavegailorladan
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9IvyGraceSuarezCalipe
 
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ferdinandsanbuenaven
 
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptxG7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptxSamuelAgnote
 
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanCO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanJoannaJoyMercado
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhcharlyn050618
 
PAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptx
PAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptxPAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptx
PAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptxKathreenIelDeVera
 
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptxdigmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptxSundieGraceBataan
 
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power pointPANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power pointYollySamontezaCargad
 
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttkarapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttJuliaFaithMConcha
 
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.JudyAnnRazonCobol
 
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxFilipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxLAWRENCEJEREMYBRIONE
 
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppttula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay pptpacnisjezreel
 

Recently uploaded (20)

KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangereKABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
 
Kabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptxKabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptx
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
 
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
 
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralinIsang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
 
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
 
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptxTimog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
 
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptxAP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
 
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
 
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptxG7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
 
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanCO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
 
PAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptx
PAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptxPAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptx
PAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptx
 
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptxdigmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
 
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power pointPANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
 
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttkarapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
 
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
 
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxFilipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
 
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppttula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
 

COT2-SY2021-22-PPT.pptx

 • 1.
 • 2. Ano ang migrasyon? Ano ano ang dahilan ng pagkakaroon ng migrasyon? Balik-Aral:
 • 3. Ngayon naman ay may susuriin tayong larawan. Tingnang mabuti ang larawan at mula rito ay nais kong makabuo kayo ng maikling interpretasyon o pagpapakahulugan. Pic-Suriin
 • 4. 1. Sino sa tingin mo ang nasa larawan? 2. Ano-ano ang gawaing bahay na ipinakikita sa larawan? 3. Sa inyong tahanan, sino ang kadalasang gumagawa ng mga gawaing ito? Ipaliwanag. 4. Sa isang bahay na lalaki o ama ang naiiwan na gumagawa ng mga gawaing bahay,ano kaya ang pangunahing dahilan nito? 5. Mayroon ka bang kakilala na lalaki o ama na naiiwan sa bahay? Bakit kaya sila ang naiiwan sa bahay?
 • 5. ARALING PANLIPUNAN IKATLONG MARKAHAN - MODYUL 3 MGA ISYUNG PANGKASARIAN
 • 6. Ang Modyul na i to ay tumatalakay lamang sa paksang “ Isyung Pangkasarian”. Tutuklasin mo sa buong Ikatlong markahan ang iba’t ibang konsepto, pananaw, pagkakaiba at paniniwala tungkol sa sekswalidad. Tatalakayin din ang epekto ng pagkakaroon ng diskriminasyon sa iba’t- ibang uri ng kasarian. Mga salik na nakaiimpluwensiya sa Diskriminasyon at ang pakilala ng pamahalaan sa mga LGBTQIA.
 • 7. LAYUNIN SA PAGKATUTO: • Natatalakay ang mga uri ng kasarian (gender) at sex at gender roles sa iba’t ibang bahagi ng daigdig.
 • 8. 1.Ano ang pagkakapareho ng dalawa na nasa larawan? 2.Ano naman ang kanilang pagkakaiba? SURIIN MO ANG LARAWAN. IBIGAY MO ANG SARILING PANANAW MO DITO.
 • 9. Isang mahalagang katangian ng bawat tao ay ang kasarian at sekswalidad. Ito ay epekto sa kanyang buong pagkatao. Subalit dahil sa iba’t-ibang paniniwala at pananaw, hindi maiiwasang magkaroon ng malubhang isyu tungkol dito. May mga isyu ka na bang narinig o nabalitaan na may kinalaman sa seksuwalidad? Paano kaya natin maipapakita ang paggalang sa karapatan ng bawat mamamayan sa pagpili ng kasarian at seksuwalidad? Halina at makinig kang mabuti sa tatalakayin ko.
 • 10.
 • 11. Ito ay sumisimbolo sa: SURIIN MO MUNA ANG IBA’T IBANG SIMBOLO. KANINO KAYA TUMUTUKOY ANG MGA ITO?
 • 12. Ito ay sumisimbolo sa: LALAKI
 • 13. Ito ay sumisimbolo sa: lgbtqIA (LESBIAN, GAY, BI-SEXUAL, TRANSGENDER, QUEER, INTERSEX, ALLIES)
 • 14. Kung inaakala mo na yun lang ang mga gender symbols…… suriin mo ang larawan sa slide na ito. Napakarami pa diba?
 • 15. Kasarian at Seksuwalidad, pareho lang ba ang kahulugan at konsepto nito? •Madalas napagpapalit natin ang kahulugan ng mga ito o pag tinatanong tayo palagi nating sinasabi, “pareho lang naman sila” •Bagaman magkaugnay ang dalawang konseptong ito, natatangi ang kahulugan ng bawat isa.
 • 16. Sex o Seksuwalidad • Tumutukoy sa natural o biyolohikal na katangian bilang lalaki o babae
 • 18. Ang babae ay may buwanang regla ANG MGA BABAE
 • 19. Ang mga babae ay may suso at ang suso nila ay nagkakaroon ng gatas kapag sila ay nanganak ANG MGA BABAE
 • 20. May bayag o testicle ang mga lalake ANG MGA LALAKI
 • 21. Mas Malaki ang buto (bones) ng lalaki ANG MGA LALAKI
 • 22. • Ang ating seksuwalidad ay natatalaga sa pamamagitan ng ating generic inheritance o ang pinagmulan ng ating lahi. • Maaari itong mapalitan, ngunit may kahirapan, sa pamamagitan ng operasyon, pag-inom ng iba’t ibang gamut at iba pang mga pisikal na pamamaraan.
 • 23. • Ang ating genes na nagtataglay ng ating mga biyolohikal na katangian ay ating namamana at naipapasa sa mga salinlahi sa pamamagitan ng pagsusupling. • Ayon sa pagsasaliksik, ang tao ay maaaring magkaroon ng mahigit sa isang sex, depende sa kombinasyon ng kanyang mga chromosome, isang yunit ng biyolohikal. Subalit ito ay itinuturing na rare case lamang.
 • 24. Gender o Kasarian • Tumutukoy sa isang aspektong kultural na natutuhan hinggil saseksuwalidad • Tumutukoy sa mga panlipunang gampanin, kilos, at gawain na itinatakda ng lipunan para sa mga babae at lalaki.(WHO, 2014)
 • 26. Sa Amerika, mas mababa ang kita ng babae kaysa lalaki.
 • 27. Sa Vietnam mas marami ang mga lalaking naninigarilyo
 • 28. Sa maraming bansa, halos ng mga gawaing bahay ay sa babae
 • 29. • Kung seksuwalidad ang tutukuyin, pinapangkat ang mga tao bilang “babae at lalaki.” • Kung kasarian naman ang usapan, ang ginagamit na termino ay “pambabae at panlalaki.”
 • 30. • Ang pagtatalaga ng kung ano ang pambabae at panlalaki ay pabago-bago sa paglipas ng panahon. • Sa ating kasaysayan, halimbawa, may mga uri ng kasuotan at hanapbuhay na dati’y panlalaki lamang ngunit sa kasalukuyang panahon ay maaari ring maging pambabae.
 • 31. • Gayundin, maaaring magkaiba ang mga kultura sa kanilang paniniwala tungkol sa kung ano ang pambabae at kung ano angpanlalaki. • Ipinahihiwatig lamang nito ang katotohanang ang ideya ng kasarian ay nakatali sa paniniwalang panlipunan at maaaring mabago bunsod ng mga pagsusulong at pagbabagong panlipunan.
 • 32. ORYENTASYONG SEKSUWAL • Ayon sa GALANG Yogyakarta, ang oryentasyong seksuwal (sexual orientation) ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na makaranas ng malalim na atraksiyong apeksyonal, emosyonal, sekswal; at ng malalim na pakikipagrelasyon sa taong ang kasarian ay maaaring katulad ng sa kanya, iba sa kanya, o kasariang higit sa isa. • Sa simpleng pakahulugan, ang salitang oryentasyong sekswal ay tumutukoy sa iyong pagpili ng iyong makakatalik, kung siya ay lalaki o babae o pareho. • Ang oryentasyong sekswal ay maaaring maiuri bilang heterosekswal, homosekswal, at bisekswal.
 • 33. • Mga taong nagkakanasang seksuwal sa miyembro ng kabilang kasarian, mga lalaki na ang gustong makatalik ay babae at mga babaeng gusto naman ay lalaki. HETEROSEXUAL
 • 34. • Mga nagkakaroon ng seksuwal na pagnanasa sa mga taong nabibilang sa katulad na kasarian, mga lalaking mas gustong lalaki ang makakatalik at mga babaeng mas gusto ang babae bilang sekswal na kapareha HOMOSEXUAL
 • 35. • Sila ang mga babae na ang kilos at damdamin ay panlalaki; • Mga babaeng may pusong lalaki at umiibig sa kapwa babae (tinatawag sa ibang bahagi ng Pilipinas na tibo at tomboy) LESBIAN (TOMBOY)
 • 36. • Mga lalaking nakararamdam ng atraksyon sa kanilang kapwa lalaki; • May iilang bakla ang nagdadamit at kumikilos na parang babae (tinatawag sa ibang bahagi ng Pilipinas na; bakla, beki, at bayot) GAY (BAKLA)
 • 37. • Mga taong nakararamdam ng atraksyon sa dalawang kasarian BISEXUAL
 • 38. • Mga taong walang nararamdamang atraksiyong seksuwal sa anumang kasarian ASEXUAL
 • 39. • Kung ang isang tao ay nakararamdam na siya ay nabubuhay sa maling katawan, ang kaniyang pag-iisip at ang pangangatawan ay hindi magkatugma, siya ay maaaring may transgender na katauhan. • Siya ay nagdadamit o nag-aanyo na para sa ibang kasarian (cross-dresser) TRANSGENDER
 • 40. • Kung ang isang tao ay nakararamdam na siya ay nabubuhay sa maling katawan, ang kaniyang pag-iisip at ang pangangatawan ay hindi magkatugma, siya ay maaaring may transgender na katauhan. • Siya ay nagdadamit o nag-aanyo na para sa ibang kasarian (cross-dresser) TRANSGENDER
 • 41. • Kung ang isang tao ay dumaan sa isang medical na diyagnosis kung saan ang isang indibidwal ay may pagkakakilanlang kasarian na kabaliktaran ng kanilang pisikal na kasarian. TRANS-SEXUAL
 • 42. • Mga taong hindi pa tiyak o hindi pa sigurado ang kanilang sekswal na pagkakakilanlan. QUEER
 • 44. • Samantalang ang pagkakakilanlang pangkasarian (gender identity) ay kinikilala bilang malalim na damdamin at personal na karanasang pangkasarian ng isang tao, na maaaring nakatugma o hindi nakatugma sa sex niya nang siya’y ipanganak • Kabilang ang personal napagtuturing niya sa sariling katawan (na maaaring mauwi, kung malayang pinipili, sa pagbabago ng anyo o kung ano ang gagawin sa katawan sa pamamagitan ng pagpapaopera, gamot, o iba pang paraan) at • Iba pang ekspresyon ng kasarian, kasama na ang pananamit, pagsasalita, at pagkilos.
 • 45. PAGLALAPAT/ PAGLALAHAT Sa inyong komunidad may nakikita ba kayong iba’t ibang uri ng kasarian? At kung mayroon, ano ang inyong mabubuong konklusyon? Paano mo ipapakita ang papahalaga sa bawat kasarian?
 • 46. • Ang salitang sex o seksuwalidad ay tumutukoy sa isang katangiang naturalo biyolohikal. Ang ating sex ay nagtatalaga sa pamamagitan ng ating genetic inheritance o ang pinagmulan ng ating lahi. Maaari itong mapalitan, ngunit may kahirapan, sa pamamagitan ng operasyon, pag-inom ng iba’t ibang gamot at iba pang pisikal na pamamaraan. • Ang gender o kasarian ay tumutukoy sa isang aspektong kultural na natutuhan hinggil sa sex. Ang mga ideya natin tungkol sa kasarian ay natututuhan natin mula sa lipunang ating kinabibilangan at ginagalawan. • Napapanatili at naipapasa ang mga ideya at paniniwalang ito sa pamamagitan ng pakikipagtalastasan at pag-aaral. TANDAAN
 • 47. PAGTATAYA Gawain: Tukuyin ang bawat pahayag kung anong uri ng kasarian ito at piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon at isulat ang sagot sa sagutang papel. _______1. Mga taong binago ang kanilang katawan sa pamamagitan ng pagpapaopera. _______2. Mga lalaking nakararamdam ng atraksyon sa kanilang kapwa lalaki; may iilang bakla ang nagdadamit at kumikilos na parang babae (tinatawag sa ibang bahagi ng Pilipinas na; bakla, beki, at bayot). _______3. Kung ang isang tao ay nakararamdam na siya ay nabubuhay sa maling katawan, ang kaniyang pag-iisip at ang pangangatawan ay hindi magkatugma. _______4. Mga taong nakararamdam ng atraksyon sa dalawang kasarian babae at lalaki. _______5. Sila ang mga babae na ang kilos at damdamin ay panlalaki; mga babaeng may pusong lalaki at umiibig sa kapwa babae.
 • 48. YEHEY! Binabati kita! Nakinig ka ng mabuti sa aking talakayan. Sa susunod na bidyo, tatalakayin ko naman ang tungkol sa mga diskriminasyong nararanasan ng mga Kasarian. Hanggang sa muli! Paalam….
 • 49. TAKDANG-ARALIN Sa pagkakataong ito, maaari mo nang ibigay at isulat sa ibaba ang pagkakaiba ng gender at sex mula sa mga natutunan mo sa aralin sa pamamagitan ng pagkumpleto sa mga pangungusap sa ibaba. Isulat sa ibaba ang pagkakaiba ng mga uri ng kasarian. Mula sa araling ito, natutunan ko na merong iba’t ibang uri ng kasarian ito ay_______________________________________________ __,transgender naman ay_______________________________________________ ________________samantalang ang lesbian naman ay tumutukoy sa___________________________________.
 • 50. SANGGUNIAN: •Kayamanan (Rex Bookstore) pahina 227-245 •(Draft) CG and TG Araling Panlipunan 10 – Modyul 3 •https://www.slideshare.net/jazzdaweyur/isyu-sa-kasarian?from_action=save •https://www.slideshare.net/edmond84/mga-isyu-at-hamong-pangkasarian By: Sir Edmon Lozano •https://www.slideshare.net/edmond84/aralin-2-isyu-sa-kasarian-at-lipunan By: Sir Edmon Lozano