SlideShare a Scribd company logo
UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI
FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
SPECIALIZAREA STRATEGII ŞI POLITICI MANAGERIALE
     OPIMIZAREA COSTURILOR REFERITOARE LA CALITATE
        LA SOCIETATI DIN DOMENIUL FEROVIAR
Coordonator ştiinţific,
Conf.univ.dr.ec. TOTOLICI SOFIA
                            Masterand,
                           Niculcea Ştefan
               Galaţi
               2012
OPIMIZAREA COSTURILOR REFERITOARE LA CALITATE
  LA SOCIETATI DIN DOMENIU FEROVIAR
  CUPRINS
     INTRODUCERE
  Capitolul 1 Prezentarea societăţilor feroviare analizate
  1.1 Prezentarea SC ASTRA SA ARAD şi SC REMARUL SA CLUJ-NAPOCA
       1.1.1 Istoric
       1.1.2 Date de identificare ale agentului economic
       1.1.3 Gama de produse fabricate şi/sau servicii prestate
       1.1.4 Structura organizatorică şi personalul societăţii
       1.1.5 Piaţa societăţii comerciale
       1.1.6 Analiza SWOT
  Capitolul 2.Elementele costurilor referitoare la calitate şi evoluţia lor
      2.1 Costuri de prevenire
      2.2 Costuri de evaluare
      2.3 Costuri ale defectelor interne
      2.4 Costuri ale defectelor externe
  Capitolul 3 Optimizarea costurilor referitoare la calitate
     3.1 Optimizarea costurilor referitoare la calitate
     3.2 Analiza bilanţurilor calităţii la societăţile analizate
     3.3 Analiza pierderilor din lipsă de calitate
  Concluzii şi propuneri
   BIBLIOGRAFIE
   Anexe
ANALIZA COSTURILOR REFERITOARE LA CALITATE

  CE SUNT costurile referitoare la calitate?
  Cuprind "costurile de asigurare şi garantare a calităţii, precum şi
  pierderile apărute în cazul în care calitatea nu este atinsă".


 DE CE analiza costurilor referitoare la calitate?
 PENTRU CĂ:
  ◦ se identifică zonele în care se pot realiza îmbunătăţiri;
  ◦ se identifică pierderile la nivelul calităţii;
  ◦ ajută la luarea de măsuri corective
  ◦ ajută la realizarea unor analize comparative privind
   performanţele atinse de întreprindere faţă de concurenţă;
  ◦ ajută la luarea deciziilor de afaceri
Istoricul SC ASTRA Vagoane SA Arad       Istoricul “SC REMARUL SA CLUJ-NAPOCA”


                          1870 – înfiinţarea societăţii cu
  1891- înfiinţarea societăţii “Fabrica
  de Vagoane şi Motoare John           denumirea “Atelier de reparaţii
  Weitzer” –    la infiintare ca obiect    locomotive şi vagoane”.
  de   activitate:  “fabricarea   de
  locomotive cu abur”.              1998 - a avut loc privatizarea completă
                          a societăţii.
  Este prima fabrică de locomotive cu
  abur pentru ecartament normal de        1999 – Reparaţia LDE de 2100 CP;
  cale ferată (1435 mm) din Ardeal.
                          1999 - Reparaţia automotoarelor
  1896- prima locomotivă cu abur;
  1896-1922 s-au construit 125 de        2003 - RP a vagoanelor de călători;
  locomotive;                  2005 -Modernizarea LDH de 1250 CP;
  1921 se înfiinţează societatea “Uzina     2006 –Modernizarea LDE 2100 CP;
  de Vagoane Astra SA Arad”;
  1998-societatea Trinity Industries a      2006 –Modernizarea LDH 450 CP
  devenit acţionarul majoritar al        adaptate pentru circulaţia în tunelul
  uzinei;                    metroului.
  2006-Trinity Industries a vândut
  acţiunile   deţinute   la  această
  societate, companiei      Railway
  Systems S.A.
Date de identificare ale agentului economic
   SC ASTRA VAGOANE ARAD SA,                     SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA
                                     Cluj Napoca,
-societate pe acţiuni,
                                    -societate pe acţiuni,
-înregistrată la ORC cu nr. J02/1/1990,
                                    -înregistrată la ORC cu nr. J12/1591/1992,
-CUI 1681288,
                                    -sediul social în Cluj Napoca,  str. Tudor
-sediul social în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr 41-43.
                                     Vladimirescu 2-4.
   Structura acţionariatului:
                                    Acţiunile emise se negociază pe Bursa de
-SC INT. RAILWAY SYSTEMS; 97,9025 %;                   Valori Bucureşti, Piaţa RASDAQ
-AVAS Bucureşti, 1,3699 % ;
-ALŢI ACŢIONARI 0,7276 %

         AVAS Bucureşti   ALŢI ACŢIONARI
          1,37%      (Persoane fizice
                    si juridice)
                      0,73%
                               SC
                            INTERNAŢIONAL
                              RAILWAY
                              SYSTEMS
                              97,90%
Figura 1.1 Structura acţionariatului la SC ASTRA SA
SC ASTRA SA- Gama de produse fabricate şi/sau
   servicii prestate
  SC ASTRA SA Arad este specializată     Calitatea superioară a produselor este confirmată
  în domeniul construcţiei de material
  rulant şi componente sudate ale       de atestatele acordate de organisme bine cunoscute
  acestora.                  în domeniul calităţii ca:
  Activitatea de producţie :
                        ISO 9001, EN 15085, EN 3834-2, DIN EN 15085,
  - diferite tipuri de vagoane de marfă
  - boghiuri Y25 si Y33            AD 2000 HP 0 – TRT 009, EBA, AFER,

  - şasiuri pentru vagoane marfă       TUVCERT, OBB, VUZ, SNCB, SNCF, TUV
  - diferite piese de schimb pentru      Suddeutschland, TUV Bayern SZA,
  vagoane şi boghiuri
                        LloydRegister, ISCIR, DB, EBC Eisenbahn-Cert,

                        Deutsche Bahn AG.
Gama de produse fabricate şi/sau servicii prestate
       Diferite tipuri de vagoane
       de marfă
    Vagon cu pereţi culisanţi TIP Hbbii(ll)ns

    Vagonul are pereţi culisanţi din aluminiu, podea
    din lemn şi poate fi prevăzut cu pereţi
    intermediari. Este destinat transportului de mărfuri
    generale.      Vagon TIP Fals 181
      Vagon deschis pe 4 osii cu descărcare
      hidraulică a materialului transportat. Este
      destinat transportului de huilă, cocs, lignit
      si minereu.


    Vagon tip Shimmns

    Vagon platformă pe 4 osii, cu acoperiş de
     prelată, si dispozitive de fixare pentru
     rulouri.
SC REMARUL SA- Gama de produse fabricate şi/sau
   servicii prestate


  are ca obiect principal de activitate “Construcţia şi
  repararea materialului rulant”.

  - oferă următoarele servicii:

  - Reparaţia vagoanelor de marfă şi călători;

  -Fabricarea şi repararea de piese de schimb pentru MR;

  - Modernizare vagoane de marfă şi călători;
SC REMARUL SA-Cota de piaţă

                                    8,5%
                35%
65%                        92%
                        Remarul LDE 8,5%  Alte firme LDE 92,5%
      Remarul LDH reparat 35%
      Alte firme LDH reparat 65%

Figura 1.8 Cota de piaţă          Figura 1.9 Cota de piaţă LDE
LDH reparat REMARUL SA               REMARUL SA
                 Alte firme
                Automotoare 4%
                                    Remarul
                                  Automotoare 96%

   Figura 1.7 Cota de piaţă a SC REMARUL SA la automotoare
Organigrama SC ASTRA VAGOANE SA Arad
Organigrama SC REMARUL SA Cluj-Napoca
Structura personalului la SC ASTRA Vagoane SA Arad şi
  SC REMARUL SA                                   TESA             Management
                                           12,82%              0,83%

       TESA            Management
      11,79%             0,51%
                                     Personal
                                      indirect
   Personal                              productiv
    indirect                              14,74%
                                                                 Personal
   productiv
                                                                  direct
    10,71%
                            Personal                                 productiv
                             direct                                  71,61%
                            productiv
                             76,99%
                                   Figura 1.5 Structura personalului la SC
  Figura 1.3 Structura personalului la SC ASTRA                 REMARUL SA
         1064     SA             603                    148             163
                        124             108
                                                 7     7    Personal direct productiv  Personal indirect        TESA           Management
                    productiv


                                                SC ASTRA SA    SC REMARUL SA
Structura personalului la societăţile analizate
ANALIZA SWOT LA SC ASTRA SA ARAD
         PUNCTE TARI                      PUNCTE SLABE
•  Poziţia de lider pe piaţă;              •  Societatea are dificultăţi în încasarea
•  Societatea este situată foarte aproape de vamă şi     creanţelor;
  de nodul feroviar strategic Curtici;         •  are dificultăţi legate de finanţarea
•  Societatea deţine o linie integrată de producţie     producţiei
  pentru boghiuri care a determinat creşterea      •  nerespectarea termenelor de livrare;
  productivităţii muncii ;
                             •  are întârzieri în obţinerea omologărilor ;
•  Societatea are capabilităţi tehnice pentru execuţia
  unor produse de mare complexitate (trenuri      •  Societatea are un grad mare de îndatorare .
  speciale pentru construcţie infrastructură căi
  ferate);
•  Societatea deţine certificări pentru producţia
  unui număr mare de tipuri de vagoane marfă;
•  Liniile de producţie prezintă flexibilitate
  tehnologică care permite acceptarea de comenzi
  mici (50-100 vagoane);
•  Costul redus al forţei de muncă la nivelul zonei
  oferă posibilitatea realizării de produse la preţ
  competitiv.
ANALIZA SWOT LA SC ASTRA SA ARAD
•  OPORTUNITĂŢI                 •  AMENINŢĂRI

•  Există posibilitatea modificării       •  Reducerea drastică a comenzilor ca
  fluxurilor tehnologice de la procesul       urmare a crizei economice;
  tehnologic de construit vagoane la
  procesul tehnologic pentru confecţii
  structuri metalice;              •  Prudenţa excesivă a clienţilor în
                           lansarea de noi comenzi , pe o piaţă a
                           vagoanelor aflată în recesiune;
•  Există posibilitatea de a răspunde rapid la
  o relansare a cererii de vagoane prin
  folosirea forţei de muncă atrasă de pe    •  Acces dificil la finanţare ca urmare a
  piaţa locală de la unităţi feroviare       crizei financiare;
  restructurate
Analiza SWOT la SC REMARUL SA Cluj-Napoca
      PUNCTE TARI                      PUNCTE SLABE
•  Societatea isi asigura necesarul de   •  Societatea are dificultăţi privind finanţarea
  materii prime cca 80% prin          producţiei datorate nerecuperarii creantelor
  achiziţionarea fabricii de produse
                       •  nerespectarea termenelor de livrare;
  metalurgice de la Adiud;

•  Societatea are capabilitate tehnică in  •  Cerinţa furnizorilor de plată în avans a pieselor si
  execuţia unor produse de mare        materialelor duce la imobilizarea pe termen
  complexitate (automotoare);         relativ îndelungat de resurse financiare;

•  Societatea deţine certificări AFER şi
                                 OPORTUNITĂŢI
  TUV pentru producţia unui număr
  mare de tipuri de vagoane marfă;     •  Posibilitatea modificării fluxurilor tehnologice
                         pentru reparat vagoane de marfă în repararea
•  Flexibilitate a liniilor de producţie    vagoanelor de călători, automotoare;
  permite acceptarea de comenzi mici
  (10-50 automotoare şi 25-100                 AMENINŢĂRI
  vagoane);
                       •  Reducerea masivă a comenzilor ca urmare a crizei
                         economice;
•  Costul redus al forţei de muncă la
  nivelul zonei oferă posibilitatea de a  •  Criza financiară a determinat un acces dificil la
  realiza produse la preţ competitiv;     finanţare;
Capitolul 2. Elementele costurilor referitoare la calitate
şi evoluţia lor

   Definiţie:
   Organizaţia Europeană pentru Calitate
   defineşte costurile referitoare la calitate
   ca fiind:

 "cheltuielile  pe care le implică
 activităţile de prevenire şi evaluare şi
 pierderile datorate defectărilor interne
 şi externe".
Categorii de costuri de prevenire
  Definiţie:     Costurile de prevenire sunt considerate “ costurile acţiunilor de preîntâmpinare a
  apariţiei defectărilor”.
  Costurile generale de prevenire a defectelor şi asigurarea calităţii se determină însumându-se
  costurilor următorilor indicatori:

      Costuri ale activităţii de cercetare şi proiectare pentru îmbunătăţirea
      calităţii

      Costuri ale planificării şi ţinerii sub control a proceselor


      Costuri ale etalonării AMC-urilor


       Costuri ale auditurilor la furnizori şi asigurarea calităţii în
       aprovizionare

       Costuri ale analizării şi raportării datelor legate de asigurarea
       calităţii


       Costuri ale instruirii personalului în domeniul calităţii
Costuri ale planificării şi ţinerii sub             Costurile instruirii personalului în
  control a proceselor                       domeniul calităţii
                            37.56
                36.27      37.65
            34.85                         16.58
        30.33                          15.33
    29.69


                                             9.82 10.35
                                                            8.75
                                                         7.15
    anul 2009    anul 2010      anul 2011          Anul 2009     Anul 2010       Anul 2011
                 SC ASTRA SA    SC Remarul SA
                                                    SC ASTRA SA   SC Remarul SA
        Figura                             Figura 2.12
Costuri ale planificării şi ţinerii sub               Costuri ale instruirii personalului
    control a proceselor                        în domeniul calităţii


  1. Dintre toate grupele de costuri cel mai mult a crescut ponderea cheltuielilor de planificare şi
  control al proceselor.

  2. Ponderea costurilor cu calificarea personalului pentru realizarea obiectivelor în domeniul
  asigurării calităţii a scăzut în cei trei ani de aplicare a sistemului de asigurare a calităţii.
Costuri ale activităţii de cercetare şi             Costuri ale etalonării AMC-urilor
proiectare pentru îmbunătăţirea calităţii

                       9.52                                  18.82
             9.25
    8.51                     8.65
                                                      18.45
                7.15
       6.58
                                            18.03
                                                17.65


                                   16.82
                                       16.70
   anul 2009     anul 2010      anul 2011
           SC ASTRA SA    SC REMARUL SA
                                    Anul 2009     Anul 2010      Anul 2011
       Figura 2.2
 Costuri ale activităţii de cercetare şi                  Figura 2.6    SC ASTRA SA    SC Remarul SA
        proiectare                    Costuri ale etalonării AMC-urilor

 3. Ponderea costurilor cu AMC-urilor utilizate şi materialelor folosite în activitatea de inspecţie, verificări şi
 încercări. A crescut în cei trei ani de analiză deoarece Serviciul Laboratoare de la cele două societăţi, a fost dotat
 cu aparatură performantă de efectuare a analizelor de laborator.

 4. Ponderea costurilor cu activitatea de cercetare şi proiectare pentru îmbunătăţirea calităţii a crescut în cei trei
 ani, cele două societăţi analizate duc o politică activă de creştere a calităţii produselor şi serviciilor oferite pe
 piaţă.
Costuri ale auditurilor la furnizor şi             Costuri ale analizării şi raportării
 asigurarea calităţii în aprovizionare             datelor legate de asigurarea calităţii
   19.71
       19.48                                                 12.45
            17.43                                  11.15
                17.23         16.28      10.17                10.95
                                            10.82
                                       10.10
                       13.77
                                   Anul 2009     Anul 2010      Anul 2011
   Anul 2009     Anul 2010       Anul 2011

                SC ASTRA SA   SC REMARUL SA
       Figura 2.8                                      SC ASTRA SA   SC Remarul SA

 Costuri ale auditurilor la furnizor                     Figura 2.10
          şi                      Costuri ale analizării şi raportării datelor
 asigurarea calităţii în aprovizionare                legate de asigurarea calităţii


5. Ponderea cheltuielilor cu auditurile la furnizor şi asigurarea calităţii în aprovizionare a scăzut.
 6. Ponderea costurilor analizării şi raportării datelor legate de asigurarea calităţi a crescut în cei
trei ani de aplicare a sistemului de asigurare a calităţii, cele două societăţi analizate au încadrat un
număr mărit de personal pentru desfăşurarea în bune condiţii a acestei activităţi.
Categorii de costuri de evaluare
  Definiţie:
  ” Costurile de evaluare reprezintă toate costurile angajate pentru ca un produs
  neconform să nu poată ajunge la clientul său intern sau extern”. ”.
  Costurile generale de evaluare a defectelor se determină însumându-se rezultatele din
  costurilor următorilor indicatori:

     Costuri ale controlului la recepţie


     Costuri ale activităţii de inspecţie şi încercări pe fluxul de fabricaţie


    Costuri ale testelor de laborator     Costuri ale achiziţionării şi întreţinerii echipamentelor de inspecţie


     Costuri cu analiza datelor obţinute din inspecţii, încercări şi verificări
Costuri ale activităţii de inspecţie şi
 Costuri ale controlului la recepţie
                             încercări pe fluxul de fabricaţie

                      3.86 3.96                        70.83
              3.45                                      70.14
        3.19        3.35
    3.18


                                             68.15
                                         68.06
                                   67.05

                               66.57
                               anul 2009      anul 2010       anul 2011

     anul 2009     anul 2010     anul 2011
                                             SC ASTRA SA    SC REMARUL SA
                                      Figura 2.16
              SC ASTRA SA  SC REMARUL SA
      Figura 2.14                   Costuri ale activităţii de inspecţie şi încercări
Costuri ale controlului la recepţie                  pe fluxul de fabricaţie


 1. Dintre toate grupele de costuri cel mai mult a crescut ponderea costurilor activităţii de
inspecţie şi încercări pe fluxul de fabricaţie.

 2. Ponderea costurilor controlului la recepţie a crescut în cei trei ani, ca urmare a încadrării unui
număr mărit de personal în activitatea de control la recepţie.
Costuri ale achiziţionării şi întreţinerii
Costuri ale testelor de laborator               echipamentelor de inspecţie
  19.73
      18.65                                                6.28
                                                     6.21

            15.42   15.80                           6.05
                                           5.95
                                     5.90
                       11.14 10.42


                                 5.59
                                 anul 2009      anul 2010       anul 2011
   anul 2009     anul 2010       anul 2011
                                              SC ASTRA SA   SC REMARUL SA
                SC ASTRA SA  SC REMARUL SA
                                      Figura 2.20
         Figura 2.18
                                Costuri ale achiziţionării şi întreţinerii
Costuri ale analizelor şi expertizelor efectuate
                                  echipamentelor de inspecţie
     în laboratoare specializate3. Ponderea costurilor testelor de laborator a scăzut deoarece cele două societăţi analizate îşi efectuează cea
mai mare parte analizelor şi expertizelor, în Laboratoare proprii, special amenajate şi dotate corespunzător.
4. Ponderea costurilor achizitionării şi întreţinerii echipamentelor de inspectie crescut la cele două societăţi, ca
urmare a implementării programului de asigurare al calităţii. Inspecţia tehnică este executată de Autoritatea
Feroviara Română în baza contractelor sau convenţiilor încheiate cu cele două societăţi.
Costurile cu analiza datelor obţinute din
 încercări şi verificări
                           4.80
                3.50     3.58
             3.25

    2.53 2.50
    anul 2009     anul 2010      anul 2011


                SC ASTRA SA  SC REMARUL SA
        Figura 2.22
Costurile cu analiza datelor obţinute din
      incercări şi verificări


 5. Ponderea costurilor cu analiza datelor obţinute din încercări şi verificări a crescut la cele două
 societăţi analizate .
Categorii de costuri cu defectele interne
  Definiţie:
  Costurile defectelor interne sunt costurile pe care le implică corectarea tuturor
  neconformităţilor identificate înainte de livrarea produsului către beneficiar. ”
  Costurile generale a defectelor interne se determină însumându-se rezultatele costurilor
  următorilor indicatori.

     Costuri datorate rebuturilor


     Costuri cu remedieri, recondiţionări, reparaţii


     Costuri cu reprocesarea, retratarea, repetarea încercărilor
Costurile cu remedieri, recondiţionări,
Costurile datorate rebuturilor
                                 reparaţii
       26.90
   26.71                                 27.81
                                   27.69
           25.85
               25.64
                                                27.06
                     24.78                    26.75
                                                          26.48
                          24.12

                                                      25.82
   anul 2009    anul 2010     anul 2011

                                   anul 2009     anul 2010      anul 2011
                 SC ASTRA SA   SC REMARUL SA
     Figura 2.22                              Figura 2.28 SC ASTRA SA    SC Remarul SA

 Costuri datorate rebuturilor                   Costurile cu remedieri,recondiţionări,
                                         reparaţii 1. Dintre toate grupele de costuri ale defectelor interne cel mai mult a crescut ponderea costurilor
cu remedieri,reconditionări, reparaţii.
2. Ponderea costurilor datorate rebuturilor la cele două societăţi analizate au scăzut în cei trei ani.
Acest lucru se explică prin efectuarea unui control de calitate mult mai riguros în timpul fluxului
de fabricaţie
Costurile cu reprocesarea, retratarea,
 repetarea încercărilor

        21.15                 20.35
    20.25             19.50              19.54                         18.70
    anul 2009     anul 2010        anul 2011

                  SC ASTRA SA   SC REMARUL SA
        Figura 2.30
  Costurile cu reprocesarea, retratarea,
      repetarea încercărilor

3. Ponderea costurilor cu reprocesarea, retratarea, repetarea încercărilor la cele două societăţi
analizate a scăzut .
Categorii de costuri ale defectelor externe
  Definiţie:
  Costurile defectelor externe reprezintă costurile pe care le implică
  corectarea neconformităţilor care sunt identificate după livrarea
  produselor la beneficiari. ”
  Costurile generale ale defectelor externe se determină însumându-se
  rezultatele din calculul următorilor indicatori:    Cheltuieli cu produse returnate de beneficiari


    Cheltuieli cu înlocuirea produselor în perioada de garanţie


    Cheltuieli cu asigurarea service-ului în perioada de garanţie
Costurile cu asigurarea service-ului în          Costurile cu produsele returnate de
perioada de garanţie                    beneficiari
                     49.30
                         48.77
                44.60             25.78
            44.40                     24.19
       37.11
   36.20

                                        16.04
                                            14.80


                                                   9.50  8.55
   anul 2009     anul 2010     anul 2011     anul 2009     anul 2010      anul 2011
              SC ASTRA SA   SC REMARUL SA
                                            SC ASTRA SA   SC REMARUL SA
         Figura 2.40                     Figura 2.36
 Evoluţia costurilor cu service-ul în perioada       Costurile cu produsele returnate de
         de garanţie                      beneficiari


1. Dintre toate grupele de costuri cel mai mult a crescut ponderea costurilor cu service în perioada
de garanţie.
2. Ponderea costurilor cu produsele returnate de beneficiari a scăzut odată cu implementarea
sistemului de asigurare a calităţii în cele două societăţi.
Costurile cu înlocuirea produselor în
perioada de garanţie
                           42.68                       41.20

                40.60


            39.56

      38.70
  38.02
   anul 2009     anul 2010       anul 2011

                SC ASTRA SA  SC REMARUL SA
       Figura 2.38
Costurile cu înlocuirea produselor în
    perioada de garanţie


 3. Costurile cu înlocuirea produselor în perioada de garanţie a crescut la cele două societăţi
analizate, în perioada celor trei ani de activitate analizaţi.
3.Optimizarea costurilor
  Din figură pe curba costurilor totale
  referitoare la calitate există un punct în care
  aceste costuri sunt minime.
  Nivelul calităţii corespunzătoare zonei
  haşurate A-B este considerat optim.
  Din figură se observă că există următoarele
  zone:
  - zona "îmbunătăţirilor“
  -în care (Cd) > 70%,
      (Cp+Ce) <30%.

  - "zona optimă“ sau “zona neutră”, în care
  costurile defectărilor
  (Cd) ~ (Cp + Ce).
  - zona perfecţionismului (a supracalităţii)
  -în care (Cd)< 40%,
     (Cp + Ce) >60%.
Evoluţia ponderii coeficientului K

  1.52

      1.38
            1.32 1.30
                    1.22      K= EFECT/EFORT
                       1.11
                            K= Cd/Cp+Ce
                            K>1,67zona îmbunătăţirii
                            K (0,83 < K < 1,67) zona neutră
                            K<0,83 zona perfecţionismului
   anul 2009     anul 2010    anul 2011
             SC ASTRA SA  SC REMARUL SA

      Figura 3.3
 Evoluţia ponderii coeficientului K


   Din calculul coeficientului K, rezultă că la cele două societăţi analizate există un
echilibru între eforturile făcute pentru realizarea calităţii şi efecte .
Valorile coeficientului K se află situat în zona optimă. (0,83 < K < 1,67).
Produsele sunt realizate cu un cost al calităţii corespunzător şi din această cauză
sistemul de asigurare a calităţii este eficient.
Categorii de costuri la SC REMARUL SA            Categorii de costuri la SC ASTRA SA

Categorii de      2009     2010     2011      Categorii de    2009       2010      2011
costuri                              costuri
                                         sume   %    sume   %   Sume   %
        sume   %   sume  %  Sume    %
                                 Costuri de    7.452    4  11.190  4,5  14.372    4,8
Costuri de    8.197    5,5 12.931 6,5 19.163     8,0
prevenire                             prevenire

                                 Costuri de    66.511 35,7    95.986 38.6 120.369   40,3
Costuri de    54.401 36,5 73.606 37,0 94.618 39,5
                                 identificare
identificare
Costuri ale   59.618 40,0 77.584 39,0 91.025 38,0       Costuri ale   79.180 42,5 100.959 40,6 119.770      40,1

defectelor                            defectelor

interne                              interne

                                 Costuri ale   33.163 17,8    40.539 16,3   44.014  14,8
Costuri ale   26.828 18,0 34.814 17,5 34.733 14,5
defectelor                            defectelor

externe                              externe

                                 Total costuri  186.306  100 248.674    100 298.525     100
Total costuri  149.044    100 198.935 100 239.539    100
Costurile totale de prevenire
                        8.00  9.00
                           8.00
                           7.00
               6.50
                           6.00
       5.50                   5.00
                    4.80     4.00
            4.50
   4.00                      3.00
                           2.00
                           1.00
                           0.00
                               anul 2009  anul 2010    anul 2011
                                           SC ASTRA SA
    anul 2009    anul 2010    anul 2011                  SC REMARUL SA     SC ASTRA SA  SC REMARUL SA
Ponderea costurilor de prevenire la cele două societăţi analizate a crescut în cei trei
ani de activitate iar evoluţia ponderii acestor costuri prezintă un trend crescător.
Costurile totale de evaluare
                                 41.00
             Figura 3.7
           Costurile de evaluare            40.00

          SC ASTRA SA   SC REMARUL SA
                                 39.00

                        40.30       38.00
                            39.50
                                 37.00
              38.60
                                 36.00

                  37.00            35.00

      36.50
                                 34.00
  35.70
                                 33.00
                                      anul 2009    anul 2010  anul 2011


                                                    SC ASTRA SA

                                     Figura 3.8
   anul 2009        anul 2010     anul 2011   Evoluţia costurilor de evaluare     SC REMARUL SA
Ponderile costurilor de evaluare la cele două societăţi analizate a crescut în cei trei
ani de activitate iar evoluţia ponderii acestor costuri prezintă un trend crescător.
Costurile totale interne
                             43.00
  42.50
                             42.00

                             41.00
          40.60
                             40.00
      40.00             40.10

                             39.00
              39.00
                             38.00
                         38.00
                             37.00

                             36.00

                             35.00
                                 anul 2009  anul 2010    anul 2011

                                             SC ASTRA SA
   anul 2009    anul 2010       anul 2011                   SC REMARUL SA


              SC ASTRA SA  SC REMARUL SA


Ponderile costurilor interne la cele două societăţi analizate au scăzut în cei trei ani de
activitate iar evoluţia ponderii acestor costuri prezintă un trend descrescător.
Costurile totale externe
                            20.00
      18.00
  17.80                        18.00
                17.50
            16.30              16.00

                    14.80      14.00
                        14.50
                            12.00
                            10.00
                            8.00
                            6.00
                            4.00
                            2.00
                            0.00
                                anul 2009   anul 2010   anul 2011                                      SC ASTRA SA  SC REMARUL SA
  anul 2009      anul 2010    anul 2011

 SC ASTRA SA   SC REMARUL SA


- Ponderile costurilor externe la cele două societăţi analizate au scăzut în cei trei ani
de activitate iar evoluţia ponderii acestor costuri prezintă un trend descrescător.
Evoluţia costurilor referitoare la                  Evoluţia costurilor referitoare la calitate
 calitate la SC REMARUL- anul 2011                  la SC ASTRA SA -anul 2011
35,000
                                    45,000


30,000                                 40,000

                                    35,000
25,000
                                    30,000

20,000
                                    25,000

15,000                                 20,000

                                    15,000
10,000
                                    10,000
 5,000
                                     5,000

  0                                    0
     SC Remarul SA SC Remarul SA SC Remarul SA SC Remarul SA         SC ASTRA SA SC ASTRA SA SC ASTRA SA SC ASTRA SA
                                         anul 2011-trim anul 2011-trim anul 2011-trim anul 2011-trim
     anul 2011-trim anul 2011-trim anul 2011-trim anul 2011-trim
                                            I       II      III      IV
        I       II      III      IV

                   Costuri de prevenire                         Costuri de prevenire

                   Costuri de evaluare                          Costuri de evaluare

                   Costul defectelor interne                       Costul defectelor interne

                   Costul defectelor externe                       Costul defectelor externe
3.3. Analiza pierderilor din lipsă de calitate

  Analiza costurilor referitoare la calitate, nu se poate rezuma numai la costurile privind
  calitatea, ea trebuie să fie aprofundată şi extinsă asupra :
  Analiza producţiei rebutate
  Procentul rebuturilor (Pr);
  Pierderile totale efective din producţia rebutată (Pt);
  Analiza produselor reclamate de beneficiari în termenele de garanţie
  procentul produselor reclamate de beneficiar în termenul de garanţie;
  Analiza costurilor privind activitatea de service;
  ponderile costurilor privind activitatea de service ;
Procentul pierderilor din producţia
Procentul rebuturilor                   rebutată
    0.90
                                1.09
       0.80


                                   0.82   0.83
            0.60 0.60

                    0.50 0.50                   0.62
                                                0.56

                                                   0.42
                                anul 2009    anul 2010    anul 2011
    anul 2009    anul 2010    anul 2011
                                         SC ASTRA SA   SC REMARUL SA
            SC ASTRA SA  SC REMARUL SA
                                    Figura 3.26
     Figura 3.24                    Procentul pierderilor din producţia
   Procentul rebuturilor                        rebutată
 - Procentul rebuturilor a scăzut la cele două societăţi analizate, ca urmare a implementării sistemului de
asigurare a calităţii.
- Procentul pierderilor din producţia rebutată a înregistrat un trend descrescător similar evoluţiei procentului
rebuturilor.
Ponderea valorii refuzurilor în               Procentul produselor reclamate de
valoarea producţiei marfă                  beneficiar în termen de garanţie
  0.15
                               3.05

                                   2.65
      0.13
                                        2.20
                                           2.01

                                                   1.47
           0.08                                          1.25

               0.06
                      0.05
                          0.04                               anul 2009    anul 2010       anul 2011


  anul 2009     anul 2010      anul 2011                  SC ASTRA SA   SC REMARUL SA

             SC ASTRA SA    SC REMARUL SA
                                    Figura 3.30
      Figura 3.28
 Ponderea valorii refuzurilor în valoarea
                              Procentul produselor reclamate de
      producţiei marfă                 beneficiar în termen de garanţie


- Procentul produselor reclamate de beneficiari în termen de garanţie a înregistrat un trend descrescător la
     cele două societăţi analizate, urmare a implementării sistemului de asigurare a calităţii
Costurile interne ale defectelor pe un
Costurile privind activitatea de service          angajat
  100.00  100.00                                             108.10


           85.00
               81.00                            88.66
                                                  86.60
                   75.00
                       72.00
                                     67.59  72.01
                                 56.04
                                  anul 2009   anul 2010      anul 2011
   anul 2009    anul 2010    anul 2011
            SC ASTRA SA  SC REMARUL SA                   SC ASTRA SA    SC REMARUL SA
       Figura 3.32                       Figura 3.34
 Costurile privind activitatea de service         Costurile interne ale defectelor pe un
                                     angajat
- Procentul costurilor privind activitatea de service a scăzut la cele două societăţi analizate
- Costurile interne ale defectelor pe un angajat au crescut, la cele două societăţi analizate, urmare a
implementării sistemului de asigurare al calităţii şi a creşterii exigenţei controlului de calitate.
Gruparea defectelor după cauzele de apariţie la SC ASTRA SA


          0.306
      0.292
                                           0.265
  0.259                                          0.263 0.26
                 0.184           0.185
                     0.178           0.182
                                      0.18
                         0.174                                                       0.107
                                                            0.085
                                                                0.08
   Executant       Calitate materie prima,   Maşini şi instalaţii   Organizarea producţiei  CTC necorespunzător
                  materiale

                                                           2009   2010  2011
Gruparea defectelor după cauzele de apariţie la SC REMARUL SA

          0.306
      0.292
                                         0.265
                                             0.263
  0.259                                             0.26
                0.184          0.185
                                 0.182
                    0.178
                        0.174           0.18
                                                     0.107
                                                         0.085
                                                             0.08
  Executant       Calitate materie prima,   Maşini şi instalaţii   Organizarea producţiei    CTC
                 materiale                               necorespunzător


                                                     2009   2010     2011
Cauza de apariţie- executant
Cauza de apariţie- controlul de calitate
                                                         0.312
                                                     0.302
      0.109                                       0.289
  0.107                                       0.290
                                    0.259
                                        0.249
           0.085  0.080     0.080
                           0.071
                                   anul 2009    anul 2010     anul 2011

  anul 2009     anul 2010       anul 2011                   SC ASTRA SA   SC REMARUL SA
                SC ASTRA SA    SC REMARUL SA

        Figura 3. 38                          Figura 3. 39
 Gruparea defectelor după cauzele de apariţie          Gruparea defectelor după cauzele de apariţie
      - controlul de calitate                     - executantul lucrării

Începând cu anul 2009 a fost demarat în SC ASTRA SA şi SC REMARUL
SA un program de analizare a deficienţelor pe faze de fabricaţie în urma căruia au fost grupate deficienţele după
cauza de apariţie, astfel: executant, maşini şi utilaje folosite, calitatea materiei prime, organizarea producţiei,
controlul de calitate efectuat necorespunzător.
Gruparea defectelor după cauzele de apariţie
     0.192
                                          0.186
                                      0.185
                0.185                                0.183
 0.184
                          0.179                  0.182
            0.180
                      0.178                              0.180
                                                          0.179
 anul 2009      anul 2010      anul 2011


                 SC ASTRA SA    SC REMARUL SA      anul 2009   anul 2010    anul 2011
                                               SC ASTRA SA   SC REMARUL SA
        Figura 3. 40
Gruparea defectelor dupa cauzele de apariţie                   Figura 3. 41
  -calitate materii prime şi materiale                Gruparea defectelor după cauzele de
      0.265                              apariţie -maşini şi utilaje
          0.264
                 0.263
                     0.262


                            0.260
                                0.259
      anul 2009       anul 2010      anul 2011
       Figura 3. 42
  Gruparea defectelor dupa cauzele de
        apariţie -               SC ASTRA SA
     organizarea producţiei            SC REMARUL
Costuri de prevenire-Concluzii
                           SC ASTRA SA  SC REMARUL SA
    Categorii de costuri de prevenire
Costurile ale activităţii de planificare şi ţinerii  CRESCĂTOR   CRESCĂTOR
sub control a proceselor.

Costuri ale etalonării AMC-urilor           CRESCĂTOR   CRESCĂTOR

Costuri ale cu auditurile la furnizor şi asigurarea  Trend     Trend
calităţii în aprovizionare              descrescător  descrescător
Costuri ale analizării şi raportării datelor legate  CRESCĂTOR   CRESCĂTOR
de asigurarea calităţii
Costuri ale activităţii de cercetare şi proiectare  CRESCĂTOR   CRESCĂTOR
pentru îmbunătăţirea calităţii
Costuri ale instruirii personalului în domeniul    Trend     Trend
calităţii                       descrescător  descrescător
Costuri de evaluare-Concluzii

                           SC ASTRA SA  SC REMARUL SA
     Categorii de costuri de evaluare
Costurile activităţii de inspecţie şi încercări pe  CRESCĂTOR   CRESCĂTOR
fluxul de fabricaţie.

Costurile ale testelor de laborator         Trend     Trend
                           descrescător  descrescător

Costuri ale achiziţionării şi întreţinerii      CRESCĂTOR   CRESCĂTOR
echipamentelor de inspecţie

Costuri ale controlului la recepţie         CRESCĂTOR   CRESCĂTOR

Costuri cu analizarea şi raportarea datelor     CRESCĂTOR   CRESCĂTOR
obţinute din încercări şi verificări
Costuri interne-Concluzii
                          SC ASTRA SA  SC REMARUL SA
      Categorii de costuri interne
Costurile datorate rebuturilor           Trend     Trend
                          descrescător  descrescător

Costurile cu remedieri, recondiţionări, reparaţii  Trend     Trend
                          descrescător  descrescător

Costurile cu reprocesarea, retratarea, repetarea  Trend     Trend
încercărilor                    descrescător  descrescător
Costuri externe-Concluzii
                          SC ASTRA SA  SC REMARUL SA
     Categorii de costuri externe
Costurile cu asigurarea service-ului în perioada  CRESCĂTOR   CRESCĂTOR
de garanţie
Costurile cu produsele înlocuite în perioada de  Trend     Trend
garanţie                      descrescător  descrescător

Costurile cu produsele returnate de beneficiari  Trend     Trend
                          descrescător  descrescător
Analiza Bilanţurilor calităţii-Concluzii
                   SC ASTRA SA            SC REMARUL SA
 Elementele costurilor
Costurile de prevenire   Sunt mai mici la începutul      Sunt mai mici la începutul
              perioadei din bilanţ (trim I ) şi  perioadei din bilanţ (trim I ) şi
              cresc progresiv până la sfârşitul  cresc progresiv până la sfârşitul
              perioadei din bilanţ (trim.IV)    perioadei din bilanţ (trim.IV)
Costurile de evaluare   Sunt mai mari la începutul      Sunt mai mari la începutul
              perioadei din bilanţ (trim.I) apoi  perioadei din bilanţ (trim.I )
              aceste valori se diminuează uşor   apoi aceste valori se diminuează
              până la sfârşitul perioadei din   uşor până la sfârşitul perioadei
              bilanţ (trim.IV)           din bilanţ (trim.IV)
Costurile ale defectelor  Sunt mai mari la începutul      Sunt mai mari la începutul
interne şi externe     perioadei din bilanţ (trim.I )apoi  perioadei din bilanţ (trim. I)
              aceste valori se diminuează uşor   apoi aceste valori se diminuează
              până la sfârşitul perioadei din   uşor până la sfârşitul perioadei
              bilanţ (trim.IV);          din bilanţ (trim.IV);
Măsuri propuse ce vizează perfecţionarea metodelor şi
tehnicilor de control

       Măsura propusă            Efecte economice
1.Răspunderea pentru calitatea lucrărilor  Îmbunătăţirea activităţii de
să revină în principal maistrului;     prevenire a apariţiei defectelor;

2. Verificări prin sondaj a ordinii de    Reducerea defectelor externe
desfăşurare a operaţiilor procesului    ca urmare a identificării
tehnologic;                 defectelor;
3. Controlul să se efectueze în punctele  Reducerea defectelor externe
cheie ale procesului tehnologic.      ca urmare a identificarii
                      defectelor.
Măsuri propuse ce vizează eliminarea cauzelor de apariţie a
defectelor
    Cauze de apariţie a defectelor          Măsuri propuse
 1). Eliminarea defecţiunilor cauzate de    Achiziţionarea de utilaje
 uzura utilajelor.               performante (cu comandă
                        numerică, ex.strung bandaje
                        strunjirea economică a
                        profilului de rulare);

 2). Eliminarea defecţiunilor cauzate de    Cei mai buni specialişti din
 calitatea materiilor prime şi materialelor;  unitate să participe în comisiile
                        de recepţie;
                        Pentru furnizarea de
                        subansamble (ex. osii montate),
                        unitatea să participe cu un
                        specialist delegat la furnizor
                        care să verifice procesul
                        tehnologic de execuţie;

 3). Eliminarea defecţiunilor cauzate de    Instruire privind perfecţionarea
 forţa de muncă.                profesională a personalului
                        angajat. Autorizarea şi
                        atestarea personalului (ISCIR,
                        SC)
ANALIZA COSTURILOR REFERITOARE LA CALITATE


STRATEGIA
COSTURILOR CALITĂŢII
SC ASTRA SA
SC REMARUL SA


  REDUCEREA
  COSTURILOR
   DEFECTELOR
            INVESTIŢII ÎN       ŢINEREA SUB CONTROL
            ACTIVITATEA DE      A PROCESELOR
            PREVENIRE
                    REDUCEREA
                    COSTURILOR EXTERNE
                    ALE DEFECTELOR
ANALIZA COSTURILOR REFERITOARE LA CALITATE       ACTIVITATEA DE PREVENIRE
       SC ASTRA SA şi SC REMARUL SA
 SE REDUCE   DIMINUAREA
 NUMĂRUL DE  COSTURILOR  DIMINUAREA   DIMINUAREA
 DEFECTE    DE EVALUARE  COSTURILOR   COSTURILOR
               DEFECTELOR   DEFECTELOR
               LA PRODUCĂTOR  LA BENEFICIAR
Vă mulţumesc pentru atenţie!

More Related Content

What's hot

„Ia atitudine!”
„Ia atitudine!”„Ia atitudine!”
„Ia atitudine!”
Cimpeanemese
 
Proba „Interviul de evaluare a competențelor profesionale”
Proba „Interviul de evaluare a competențelor profesionale”Proba „Interviul de evaluare a competențelor profesionale”
Proba „Interviul de evaluare a competențelor profesionale”
Daniela Munca-Aftenev
 
Lazar polimeri vinilici
Lazar polimeri viniliciLazar polimeri vinilici
Lazar polimeri vinilici
jenilazar
 
Triunfoescuela___Pineau.pptx
Triunfoescuela___Pineau.pptxTriunfoescuela___Pineau.pptx
Triunfoescuela___Pineau.pptx
RodrigoLpez140002
 
muntii Bucegi
muntii Bucegi muntii Bucegi
muntii Bucegi
Angela Busila
 
Gandesc verde
Gandesc verdeGandesc verde
Gandesc verde
Lăcrămioara Hogea
 
Dialogul intercultural la orele de literatură română în şcoala alolingvă
Dialogul intercultural la orele de literatură română în şcoala alolingvăDialogul intercultural la orele de literatură română în şcoala alolingvă
Dialogul intercultural la orele de literatură română în şcoala alolingvă
Alianta INFONET
 
- Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
-	Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare-	Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
- Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
Asociatia Bibliotecarilor RM
 
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturii
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturiiExperienţe de promovare a cărţii şi lecturii
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturii
Victoria Berdilo
 
Referat curentul electric
Referat curentul electricReferat curentul electric
Referat curentul electric
Adina Dobos
 
Efectele curentului electric
Efectele curentului electricEfectele curentului electric
Efectele curentului electric
Ionut Ionut
 
Fenomene optice
Fenomene opticeFenomene optice
Fenomene optice
corfusmaria
 

What's hot (14)

INFLUENŢA LECTURII ASUPRA CREATIVITĂŢII UMANE. Irina Bitcenco
INFLUENŢA LECTURII ASUPRA CREATIVITĂŢII UMANE. Irina BitcencoINFLUENŢA LECTURII ASUPRA CREATIVITĂŢII UMANE. Irina Bitcenco
INFLUENŢA LECTURII ASUPRA CREATIVITĂŢII UMANE. Irina Bitcenco
 
„Ia atitudine!”
„Ia atitudine!”„Ia atitudine!”
„Ia atitudine!”
 
Proba „Interviul de evaluare a competențelor profesionale”
Proba „Interviul de evaluare a competențelor profesionale”Proba „Interviul de evaluare a competențelor profesionale”
Proba „Interviul de evaluare a competențelor profesionale”
 
Lazar polimeri vinilici
Lazar polimeri viniliciLazar polimeri vinilici
Lazar polimeri vinilici
 
Triunfoescuela___Pineau.pptx
Triunfoescuela___Pineau.pptxTriunfoescuela___Pineau.pptx
Triunfoescuela___Pineau.pptx
 
Metode
MetodeMetode
Metode
 
muntii Bucegi
muntii Bucegi muntii Bucegi
muntii Bucegi
 
Gandesc verde
Gandesc verdeGandesc verde
Gandesc verde
 
Dialogul intercultural la orele de literatură română în şcoala alolingvă
Dialogul intercultural la orele de literatură română în şcoala alolingvăDialogul intercultural la orele de literatură română în şcoala alolingvă
Dialogul intercultural la orele de literatură română în şcoala alolingvă
 
- Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
-	Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare-	Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
- Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
 
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturii
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturiiExperienţe de promovare a cărţii şi lecturii
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturii
 
Referat curentul electric
Referat curentul electricReferat curentul electric
Referat curentul electric
 
Efectele curentului electric
Efectele curentului electricEfectele curentului electric
Efectele curentului electric
 
Fenomene optice
Fenomene opticeFenomene optice
Fenomene optice
 

Costurile calitatii-la-societati- feroviare

 • 1. UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA STRATEGII ŞI POLITICI MANAGERIALE OPIMIZAREA COSTURILOR REFERITOARE LA CALITATE LA SOCIETATI DIN DOMENIUL FEROVIAR Coordonator ştiinţific, Conf.univ.dr.ec. TOTOLICI SOFIA Masterand, Niculcea Ştefan Galaţi 2012
 • 2. OPIMIZAREA COSTURILOR REFERITOARE LA CALITATE LA SOCIETATI DIN DOMENIU FEROVIAR  CUPRINS  INTRODUCERE  Capitolul 1 Prezentarea societăţilor feroviare analizate  1.1 Prezentarea SC ASTRA SA ARAD şi SC REMARUL SA CLUJ-NAPOCA  1.1.1 Istoric  1.1.2 Date de identificare ale agentului economic  1.1.3 Gama de produse fabricate şi/sau servicii prestate  1.1.4 Structura organizatorică şi personalul societăţii  1.1.5 Piaţa societăţii comerciale  1.1.6 Analiza SWOT  Capitolul 2.Elementele costurilor referitoare la calitate şi evoluţia lor  2.1 Costuri de prevenire  2.2 Costuri de evaluare  2.3 Costuri ale defectelor interne  2.4 Costuri ale defectelor externe  Capitolul 3 Optimizarea costurilor referitoare la calitate  3.1 Optimizarea costurilor referitoare la calitate  3.2 Analiza bilanţurilor calităţii la societăţile analizate  3.3 Analiza pierderilor din lipsă de calitate  Concluzii şi propuneri  BIBLIOGRAFIE  Anexe
 • 3. ANALIZA COSTURILOR REFERITOARE LA CALITATE  CE SUNT costurile referitoare la calitate?  Cuprind "costurile de asigurare şi garantare a calităţii, precum şi pierderile apărute în cazul în care calitatea nu este atinsă".  DE CE analiza costurilor referitoare la calitate?  PENTRU CĂ: ◦ se identifică zonele în care se pot realiza îmbunătăţiri; ◦ se identifică pierderile la nivelul calităţii; ◦ ajută la luarea de măsuri corective ◦ ajută la realizarea unor analize comparative privind performanţele atinse de întreprindere faţă de concurenţă; ◦ ajută la luarea deciziilor de afaceri
 • 4. Istoricul SC ASTRA Vagoane SA Arad Istoricul “SC REMARUL SA CLUJ-NAPOCA”  1870 – înfiinţarea societăţii cu  1891- înfiinţarea societăţii “Fabrica de Vagoane şi Motoare John denumirea “Atelier de reparaţii Weitzer” – la infiintare ca obiect locomotive şi vagoane”. de activitate: “fabricarea de locomotive cu abur”.  1998 - a avut loc privatizarea completă a societăţii.  Este prima fabrică de locomotive cu abur pentru ecartament normal de  1999 – Reparaţia LDE de 2100 CP; cale ferată (1435 mm) din Ardeal.  1999 - Reparaţia automotoarelor  1896- prima locomotivă cu abur;  1896-1922 s-au construit 125 de  2003 - RP a vagoanelor de călători; locomotive;  2005 -Modernizarea LDH de 1250 CP;  1921 se înfiinţează societatea “Uzina  2006 –Modernizarea LDE 2100 CP; de Vagoane Astra SA Arad”;  1998-societatea Trinity Industries a  2006 –Modernizarea LDH 450 CP devenit acţionarul majoritar al adaptate pentru circulaţia în tunelul uzinei; metroului.  2006-Trinity Industries a vândut acţiunile deţinute la această societate, companiei Railway Systems S.A.
 • 5. Date de identificare ale agentului economic SC ASTRA VAGOANE ARAD SA, SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA Cluj Napoca, -societate pe acţiuni, -societate pe acţiuni, -înregistrată la ORC cu nr. J02/1/1990, -înregistrată la ORC cu nr. J12/1591/1992, -CUI 1681288, -sediul social în Cluj Napoca, str. Tudor -sediul social în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr 41-43. Vladimirescu 2-4. Structura acţionariatului: Acţiunile emise se negociază pe Bursa de -SC INT. RAILWAY SYSTEMS; 97,9025 %; Valori Bucureşti, Piaţa RASDAQ -AVAS Bucureşti, 1,3699 % ; -ALŢI ACŢIONARI 0,7276 % AVAS Bucureşti ALŢI ACŢIONARI 1,37% (Persoane fizice si juridice) 0,73% SC INTERNAŢIONAL RAILWAY SYSTEMS 97,90% Figura 1.1 Structura acţionariatului la SC ASTRA SA
 • 6. SC ASTRA SA- Gama de produse fabricate şi/sau servicii prestate  SC ASTRA SA Arad este specializată  Calitatea superioară a produselor este confirmată în domeniul construcţiei de material rulant şi componente sudate ale de atestatele acordate de organisme bine cunoscute acestora. în domeniul calităţii ca:  Activitatea de producţie :  ISO 9001, EN 15085, EN 3834-2, DIN EN 15085,  - diferite tipuri de vagoane de marfă  - boghiuri Y25 si Y33 AD 2000 HP 0 – TRT 009, EBA, AFER,  - şasiuri pentru vagoane marfă TUVCERT, OBB, VUZ, SNCB, SNCF, TUV  - diferite piese de schimb pentru Suddeutschland, TUV Bayern SZA, vagoane şi boghiuri LloydRegister, ISCIR, DB, EBC Eisenbahn-Cert, Deutsche Bahn AG.
 • 7. Gama de produse fabricate şi/sau servicii prestate  Diferite tipuri de vagoane de marfă  Vagon cu pereţi culisanţi TIP Hbbii(ll)ns Vagonul are pereţi culisanţi din aluminiu, podea din lemn şi poate fi prevăzut cu pereţi intermediari. Este destinat transportului de mărfuri generale.  Vagon TIP Fals 181  Vagon deschis pe 4 osii cu descărcare hidraulică a materialului transportat. Este destinat transportului de huilă, cocs, lignit si minereu.  Vagon tip Shimmns  Vagon platformă pe 4 osii, cu acoperiş de prelată, si dispozitive de fixare pentru rulouri.
 • 8. SC REMARUL SA- Gama de produse fabricate şi/sau servicii prestate  are ca obiect principal de activitate “Construcţia şi repararea materialului rulant”.  - oferă următoarele servicii:  - Reparaţia vagoanelor de marfă şi călători;  -Fabricarea şi repararea de piese de schimb pentru MR;  - Modernizare vagoane de marfă şi călători;
 • 9. SC REMARUL SA-Cota de piaţă 8,5% 35% 65% 92% Remarul LDE 8,5% Alte firme LDE 92,5% Remarul LDH reparat 35% Alte firme LDH reparat 65% Figura 1.8 Cota de piaţă Figura 1.9 Cota de piaţă LDE LDH reparat REMARUL SA REMARUL SA Alte firme Automotoare 4% Remarul Automotoare 96% Figura 1.7 Cota de piaţă a SC REMARUL SA la automotoare
 • 10. Organigrama SC ASTRA VAGOANE SA Arad
 • 11. Organigrama SC REMARUL SA Cluj-Napoca
 • 12. Structura personalului la SC ASTRA Vagoane SA Arad şi SC REMARUL SA TESA Management 12,82% 0,83% TESA Management 11,79% 0,51% Personal indirect Personal productiv indirect 14,74% Personal productiv direct 10,71% Personal productiv direct 71,61% productiv 76,99% Figura 1.5 Structura personalului la SC Figura 1.3 Structura personalului la SC ASTRA REMARUL SA 1064 SA 603 148 163 124 108 7 7 Personal direct productiv Personal indirect TESA Management productiv SC ASTRA SA SC REMARUL SA Structura personalului la societăţile analizate
 • 13. ANALIZA SWOT LA SC ASTRA SA ARAD PUNCTE TARI PUNCTE SLABE • Poziţia de lider pe piaţă; • Societatea are dificultăţi în încasarea • Societatea este situată foarte aproape de vamă şi creanţelor; de nodul feroviar strategic Curtici; • are dificultăţi legate de finanţarea • Societatea deţine o linie integrată de producţie producţiei pentru boghiuri care a determinat creşterea • nerespectarea termenelor de livrare; productivităţii muncii ; • are întârzieri în obţinerea omologărilor ; • Societatea are capabilităţi tehnice pentru execuţia unor produse de mare complexitate (trenuri • Societatea are un grad mare de îndatorare . speciale pentru construcţie infrastructură căi ferate); • Societatea deţine certificări pentru producţia unui număr mare de tipuri de vagoane marfă; • Liniile de producţie prezintă flexibilitate tehnologică care permite acceptarea de comenzi mici (50-100 vagoane); • Costul redus al forţei de muncă la nivelul zonei oferă posibilitatea realizării de produse la preţ competitiv.
 • 14. ANALIZA SWOT LA SC ASTRA SA ARAD • OPORTUNITĂŢI • AMENINŢĂRI • Există posibilitatea modificării • Reducerea drastică a comenzilor ca fluxurilor tehnologice de la procesul urmare a crizei economice; tehnologic de construit vagoane la procesul tehnologic pentru confecţii structuri metalice; • Prudenţa excesivă a clienţilor în lansarea de noi comenzi , pe o piaţă a vagoanelor aflată în recesiune; • Există posibilitatea de a răspunde rapid la o relansare a cererii de vagoane prin folosirea forţei de muncă atrasă de pe • Acces dificil la finanţare ca urmare a piaţa locală de la unităţi feroviare crizei financiare; restructurate
 • 15. Analiza SWOT la SC REMARUL SA Cluj-Napoca PUNCTE TARI PUNCTE SLABE • Societatea isi asigura necesarul de • Societatea are dificultăţi privind finanţarea materii prime cca 80% prin producţiei datorate nerecuperarii creantelor achiziţionarea fabricii de produse • nerespectarea termenelor de livrare; metalurgice de la Adiud; • Societatea are capabilitate tehnică in • Cerinţa furnizorilor de plată în avans a pieselor si execuţia unor produse de mare materialelor duce la imobilizarea pe termen complexitate (automotoare); relativ îndelungat de resurse financiare; • Societatea deţine certificări AFER şi OPORTUNITĂŢI TUV pentru producţia unui număr mare de tipuri de vagoane marfă; • Posibilitatea modificării fluxurilor tehnologice pentru reparat vagoane de marfă în repararea • Flexibilitate a liniilor de producţie vagoanelor de călători, automotoare; permite acceptarea de comenzi mici (10-50 automotoare şi 25-100 AMENINŢĂRI vagoane); • Reducerea masivă a comenzilor ca urmare a crizei economice; • Costul redus al forţei de muncă la nivelul zonei oferă posibilitatea de a • Criza financiară a determinat un acces dificil la realiza produse la preţ competitiv; finanţare;
 • 16. Capitolul 2. Elementele costurilor referitoare la calitate şi evoluţia lor  Definiţie:  Organizaţia Europeană pentru Calitate defineşte costurile referitoare la calitate ca fiind: "cheltuielile pe care le implică activităţile de prevenire şi evaluare şi pierderile datorate defectărilor interne şi externe".
 • 17. Categorii de costuri de prevenire  Definiţie: Costurile de prevenire sunt considerate “ costurile acţiunilor de preîntâmpinare a apariţiei defectărilor”.  Costurile generale de prevenire a defectelor şi asigurarea calităţii se determină însumându-se costurilor următorilor indicatori: Costuri ale activităţii de cercetare şi proiectare pentru îmbunătăţirea calităţii Costuri ale planificării şi ţinerii sub control a proceselor Costuri ale etalonării AMC-urilor Costuri ale auditurilor la furnizori şi asigurarea calităţii în aprovizionare Costuri ale analizării şi raportării datelor legate de asigurarea calităţii Costuri ale instruirii personalului în domeniul calităţii
 • 18. Costuri ale planificării şi ţinerii sub Costurile instruirii personalului în control a proceselor domeniul calităţii 37.56 36.27 37.65 34.85 16.58 30.33 15.33 29.69 9.82 10.35 8.75 7.15 anul 2009 anul 2010 anul 2011 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 SC ASTRA SA SC Remarul SA SC ASTRA SA SC Remarul SA Figura Figura 2.12 Costuri ale planificării şi ţinerii sub Costuri ale instruirii personalului control a proceselor în domeniul calităţii 1. Dintre toate grupele de costuri cel mai mult a crescut ponderea cheltuielilor de planificare şi control al proceselor. 2. Ponderea costurilor cu calificarea personalului pentru realizarea obiectivelor în domeniul asigurării calităţii a scăzut în cei trei ani de aplicare a sistemului de asigurare a calităţii.
 • 19. Costuri ale activităţii de cercetare şi Costuri ale etalonării AMC-urilor proiectare pentru îmbunătăţirea calităţii 9.52 18.82 9.25 8.51 8.65 18.45 7.15 6.58 18.03 17.65 16.82 16.70 anul 2009 anul 2010 anul 2011 SC ASTRA SA SC REMARUL SA Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Figura 2.2 Costuri ale activităţii de cercetare şi Figura 2.6 SC ASTRA SA SC Remarul SA proiectare Costuri ale etalonării AMC-urilor 3. Ponderea costurilor cu AMC-urilor utilizate şi materialelor folosite în activitatea de inspecţie, verificări şi încercări. A crescut în cei trei ani de analiză deoarece Serviciul Laboratoare de la cele două societăţi, a fost dotat cu aparatură performantă de efectuare a analizelor de laborator. 4. Ponderea costurilor cu activitatea de cercetare şi proiectare pentru îmbunătăţirea calităţii a crescut în cei trei ani, cele două societăţi analizate duc o politică activă de creştere a calităţii produselor şi serviciilor oferite pe piaţă.
 • 20. Costuri ale auditurilor la furnizor şi Costuri ale analizării şi raportării asigurarea calităţii în aprovizionare datelor legate de asigurarea calităţii 19.71 19.48 12.45 17.43 11.15 17.23 16.28 10.17 10.95 10.82 10.10 13.77 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 SC ASTRA SA SC REMARUL SA Figura 2.8 SC ASTRA SA SC Remarul SA Costuri ale auditurilor la furnizor Figura 2.10 şi Costuri ale analizării şi raportării datelor asigurarea calităţii în aprovizionare legate de asigurarea calităţii 5. Ponderea cheltuielilor cu auditurile la furnizor şi asigurarea calităţii în aprovizionare a scăzut. 6. Ponderea costurilor analizării şi raportării datelor legate de asigurarea calităţi a crescut în cei trei ani de aplicare a sistemului de asigurare a calităţii, cele două societăţi analizate au încadrat un număr mărit de personal pentru desfăşurarea în bune condiţii a acestei activităţi.
 • 21. Categorii de costuri de evaluare  Definiţie:  ” Costurile de evaluare reprezintă toate costurile angajate pentru ca un produs neconform să nu poată ajunge la clientul său intern sau extern”. ”.  Costurile generale de evaluare a defectelor se determină însumându-se rezultatele din costurilor următorilor indicatori: Costuri ale controlului la recepţie Costuri ale activităţii de inspecţie şi încercări pe fluxul de fabricaţie Costuri ale testelor de laborator Costuri ale achiziţionării şi întreţinerii echipamentelor de inspecţie Costuri cu analiza datelor obţinute din inspecţii, încercări şi verificări
 • 22. Costuri ale activităţii de inspecţie şi Costuri ale controlului la recepţie încercări pe fluxul de fabricaţie 3.86 3.96 70.83 3.45 70.14 3.19 3.35 3.18 68.15 68.06 67.05 66.57 anul 2009 anul 2010 anul 2011 anul 2009 anul 2010 anul 2011 SC ASTRA SA SC REMARUL SA Figura 2.16 SC ASTRA SA SC REMARUL SA Figura 2.14 Costuri ale activităţii de inspecţie şi încercări Costuri ale controlului la recepţie pe fluxul de fabricaţie 1. Dintre toate grupele de costuri cel mai mult a crescut ponderea costurilor activităţii de inspecţie şi încercări pe fluxul de fabricaţie. 2. Ponderea costurilor controlului la recepţie a crescut în cei trei ani, ca urmare a încadrării unui număr mărit de personal în activitatea de control la recepţie.
 • 23. Costuri ale achiziţionării şi întreţinerii Costuri ale testelor de laborator echipamentelor de inspecţie 19.73 18.65 6.28 6.21 15.42 15.80 6.05 5.95 5.90 11.14 10.42 5.59 anul 2009 anul 2010 anul 2011 anul 2009 anul 2010 anul 2011 SC ASTRA SA SC REMARUL SA SC ASTRA SA SC REMARUL SA Figura 2.20 Figura 2.18 Costuri ale achiziţionării şi întreţinerii Costuri ale analizelor şi expertizelor efectuate echipamentelor de inspecţie în laboratoare specializate 3. Ponderea costurilor testelor de laborator a scăzut deoarece cele două societăţi analizate îşi efectuează cea mai mare parte analizelor şi expertizelor, în Laboratoare proprii, special amenajate şi dotate corespunzător. 4. Ponderea costurilor achizitionării şi întreţinerii echipamentelor de inspectie crescut la cele două societăţi, ca urmare a implementării programului de asigurare al calităţii. Inspecţia tehnică este executată de Autoritatea Feroviara Română în baza contractelor sau convenţiilor încheiate cu cele două societăţi.
 • 24. Costurile cu analiza datelor obţinute din încercări şi verificări 4.80 3.50 3.58 3.25 2.53 2.50 anul 2009 anul 2010 anul 2011 SC ASTRA SA SC REMARUL SA Figura 2.22 Costurile cu analiza datelor obţinute din incercări şi verificări 5. Ponderea costurilor cu analiza datelor obţinute din încercări şi verificări a crescut la cele două societăţi analizate .
 • 25. Categorii de costuri cu defectele interne  Definiţie:  Costurile defectelor interne sunt costurile pe care le implică corectarea tuturor neconformităţilor identificate înainte de livrarea produsului către beneficiar. ”  Costurile generale a defectelor interne se determină însumându-se rezultatele costurilor următorilor indicatori. Costuri datorate rebuturilor Costuri cu remedieri, recondiţionări, reparaţii Costuri cu reprocesarea, retratarea, repetarea încercărilor
 • 26. Costurile cu remedieri, recondiţionări, Costurile datorate rebuturilor reparaţii 26.90 26.71 27.81 27.69 25.85 25.64 27.06 24.78 26.75 26.48 24.12 25.82 anul 2009 anul 2010 anul 2011 anul 2009 anul 2010 anul 2011 SC ASTRA SA SC REMARUL SA Figura 2.22 Figura 2.28 SC ASTRA SA SC Remarul SA Costuri datorate rebuturilor Costurile cu remedieri,recondiţionări, reparaţii 1. Dintre toate grupele de costuri ale defectelor interne cel mai mult a crescut ponderea costurilor cu remedieri,reconditionări, reparaţii. 2. Ponderea costurilor datorate rebuturilor la cele două societăţi analizate au scăzut în cei trei ani. Acest lucru se explică prin efectuarea unui control de calitate mult mai riguros în timpul fluxului de fabricaţie
 • 27. Costurile cu reprocesarea, retratarea, repetarea încercărilor 21.15 20.35 20.25 19.50 19.54 18.70 anul 2009 anul 2010 anul 2011 SC ASTRA SA SC REMARUL SA Figura 2.30 Costurile cu reprocesarea, retratarea, repetarea încercărilor 3. Ponderea costurilor cu reprocesarea, retratarea, repetarea încercărilor la cele două societăţi analizate a scăzut .
 • 28. Categorii de costuri ale defectelor externe  Definiţie:  Costurile defectelor externe reprezintă costurile pe care le implică corectarea neconformităţilor care sunt identificate după livrarea produselor la beneficiari. ”  Costurile generale ale defectelor externe se determină însumându-se rezultatele din calculul următorilor indicatori: Cheltuieli cu produse returnate de beneficiari Cheltuieli cu înlocuirea produselor în perioada de garanţie Cheltuieli cu asigurarea service-ului în perioada de garanţie
 • 29. Costurile cu asigurarea service-ului în Costurile cu produsele returnate de perioada de garanţie beneficiari 49.30 48.77 44.60 25.78 44.40 24.19 37.11 36.20 16.04 14.80 9.50 8.55 anul 2009 anul 2010 anul 2011 anul 2009 anul 2010 anul 2011 SC ASTRA SA SC REMARUL SA SC ASTRA SA SC REMARUL SA Figura 2.40 Figura 2.36 Evoluţia costurilor cu service-ul în perioada Costurile cu produsele returnate de de garanţie beneficiari 1. Dintre toate grupele de costuri cel mai mult a crescut ponderea costurilor cu service în perioada de garanţie. 2. Ponderea costurilor cu produsele returnate de beneficiari a scăzut odată cu implementarea sistemului de asigurare a calităţii în cele două societăţi.
 • 30. Costurile cu înlocuirea produselor în perioada de garanţie 42.68 41.20 40.60 39.56 38.70 38.02 anul 2009 anul 2010 anul 2011 SC ASTRA SA SC REMARUL SA Figura 2.38 Costurile cu înlocuirea produselor în perioada de garanţie 3. Costurile cu înlocuirea produselor în perioada de garanţie a crescut la cele două societăţi analizate, în perioada celor trei ani de activitate analizaţi.
 • 31. 3.Optimizarea costurilor  Din figură pe curba costurilor totale referitoare la calitate există un punct în care aceste costuri sunt minime.  Nivelul calităţii corespunzătoare zonei haşurate A-B este considerat optim.  Din figură se observă că există următoarele zone:  - zona "îmbunătăţirilor“  -în care (Cd) > 70%,  (Cp+Ce) <30%.   - "zona optimă“ sau “zona neutră”, în care costurile defectărilor  (Cd) ~ (Cp + Ce).  - zona perfecţionismului (a supracalităţii)  -în care (Cd)< 40%,  (Cp + Ce) >60%.
 • 32. Evoluţia ponderii coeficientului K 1.52 1.38 1.32 1.30 1.22 K= EFECT/EFORT 1.11 K= Cd/Cp+Ce K>1,67zona îmbunătăţirii K (0,83 < K < 1,67) zona neutră K<0,83 zona perfecţionismului anul 2009 anul 2010 anul 2011 SC ASTRA SA SC REMARUL SA Figura 3.3 Evoluţia ponderii coeficientului K Din calculul coeficientului K, rezultă că la cele două societăţi analizate există un echilibru între eforturile făcute pentru realizarea calităţii şi efecte . Valorile coeficientului K se află situat în zona optimă. (0,83 < K < 1,67). Produsele sunt realizate cu un cost al calităţii corespunzător şi din această cauză sistemul de asigurare a calităţii este eficient.
 • 33. Categorii de costuri la SC REMARUL SA Categorii de costuri la SC ASTRA SA Categorii de 2009 2010 2011 Categorii de 2009 2010 2011 costuri costuri sume % sume % Sume % sume % sume % Sume % Costuri de 7.452 4 11.190 4,5 14.372 4,8 Costuri de 8.197 5,5 12.931 6,5 19.163 8,0 prevenire prevenire Costuri de 66.511 35,7 95.986 38.6 120.369 40,3 Costuri de 54.401 36,5 73.606 37,0 94.618 39,5 identificare identificare Costuri ale 59.618 40,0 77.584 39,0 91.025 38,0 Costuri ale 79.180 42,5 100.959 40,6 119.770 40,1 defectelor defectelor interne interne Costuri ale 33.163 17,8 40.539 16,3 44.014 14,8 Costuri ale 26.828 18,0 34.814 17,5 34.733 14,5 defectelor defectelor externe externe Total costuri 186.306 100 248.674 100 298.525 100 Total costuri 149.044 100 198.935 100 239.539 100
 • 34. Costurile totale de prevenire 8.00 9.00 8.00 7.00 6.50 6.00 5.50 5.00 4.80 4.00 4.50 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 anul 2009 anul 2010 anul 2011 SC ASTRA SA anul 2009 anul 2010 anul 2011 SC REMARUL SA SC ASTRA SA SC REMARUL SA Ponderea costurilor de prevenire la cele două societăţi analizate a crescut în cei trei ani de activitate iar evoluţia ponderii acestor costuri prezintă un trend crescător.
 • 35. Costurile totale de evaluare 41.00 Figura 3.7 Costurile de evaluare 40.00 SC ASTRA SA SC REMARUL SA 39.00 40.30 38.00 39.50 37.00 38.60 36.00 37.00 35.00 36.50 34.00 35.70 33.00 anul 2009 anul 2010 anul 2011 SC ASTRA SA Figura 3.8 anul 2009 anul 2010 anul 2011 Evoluţia costurilor de evaluare SC REMARUL SA Ponderile costurilor de evaluare la cele două societăţi analizate a crescut în cei trei ani de activitate iar evoluţia ponderii acestor costuri prezintă un trend crescător.
 • 36. Costurile totale interne 43.00 42.50 42.00 41.00 40.60 40.00 40.00 40.10 39.00 39.00 38.00 38.00 37.00 36.00 35.00 anul 2009 anul 2010 anul 2011 SC ASTRA SA anul 2009 anul 2010 anul 2011 SC REMARUL SA SC ASTRA SA SC REMARUL SA Ponderile costurilor interne la cele două societăţi analizate au scăzut în cei trei ani de activitate iar evoluţia ponderii acestor costuri prezintă un trend descrescător.
 • 37. Costurile totale externe 20.00 18.00 17.80 18.00 17.50 16.30 16.00 14.80 14.00 14.50 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 anul 2009 anul 2010 anul 2011 SC ASTRA SA SC REMARUL SA anul 2009 anul 2010 anul 2011 SC ASTRA SA SC REMARUL SA - Ponderile costurilor externe la cele două societăţi analizate au scăzut în cei trei ani de activitate iar evoluţia ponderii acestor costuri prezintă un trend descrescător.
 • 38. Evoluţia costurilor referitoare la Evoluţia costurilor referitoare la calitate calitate la SC REMARUL- anul 2011 la SC ASTRA SA -anul 2011 35,000 45,000 30,000 40,000 35,000 25,000 30,000 20,000 25,000 15,000 20,000 15,000 10,000 10,000 5,000 5,000 0 0 SC Remarul SA SC Remarul SA SC Remarul SA SC Remarul SA SC ASTRA SA SC ASTRA SA SC ASTRA SA SC ASTRA SA anul 2011-trim anul 2011-trim anul 2011-trim anul 2011-trim anul 2011-trim anul 2011-trim anul 2011-trim anul 2011-trim I II III IV I II III IV Costuri de prevenire Costuri de prevenire Costuri de evaluare Costuri de evaluare Costul defectelor interne Costul defectelor interne Costul defectelor externe Costul defectelor externe
 • 39. 3.3. Analiza pierderilor din lipsă de calitate  Analiza costurilor referitoare la calitate, nu se poate rezuma numai la costurile privind calitatea, ea trebuie să fie aprofundată şi extinsă asupra :  Analiza producţiei rebutate  Procentul rebuturilor (Pr);  Pierderile totale efective din producţia rebutată (Pt);  Analiza produselor reclamate de beneficiari în termenele de garanţie  procentul produselor reclamate de beneficiar în termenul de garanţie;  Analiza costurilor privind activitatea de service;  ponderile costurilor privind activitatea de service ;
 • 40. Procentul pierderilor din producţia Procentul rebuturilor rebutată 0.90 1.09 0.80 0.82 0.83 0.60 0.60 0.50 0.50 0.62 0.56 0.42 anul 2009 anul 2010 anul 2011 anul 2009 anul 2010 anul 2011 SC ASTRA SA SC REMARUL SA SC ASTRA SA SC REMARUL SA Figura 3.26 Figura 3.24 Procentul pierderilor din producţia Procentul rebuturilor rebutată - Procentul rebuturilor a scăzut la cele două societăţi analizate, ca urmare a implementării sistemului de asigurare a calităţii. - Procentul pierderilor din producţia rebutată a înregistrat un trend descrescător similar evoluţiei procentului rebuturilor.
 • 41. Ponderea valorii refuzurilor în Procentul produselor reclamate de valoarea producţiei marfă beneficiar în termen de garanţie 0.15 3.05 2.65 0.13 2.20 2.01 1.47 0.08 1.25 0.06 0.05 0.04 anul 2009 anul 2010 anul 2011 anul 2009 anul 2010 anul 2011 SC ASTRA SA SC REMARUL SA SC ASTRA SA SC REMARUL SA Figura 3.30 Figura 3.28 Ponderea valorii refuzurilor în valoarea Procentul produselor reclamate de producţiei marfă beneficiar în termen de garanţie - Procentul produselor reclamate de beneficiari în termen de garanţie a înregistrat un trend descrescător la cele două societăţi analizate, urmare a implementării sistemului de asigurare a calităţii
 • 42. Costurile interne ale defectelor pe un Costurile privind activitatea de service angajat 100.00 100.00 108.10 85.00 81.00 88.66 86.60 75.00 72.00 67.59 72.01 56.04 anul 2009 anul 2010 anul 2011 anul 2009 anul 2010 anul 2011 SC ASTRA SA SC REMARUL SA SC ASTRA SA SC REMARUL SA Figura 3.32 Figura 3.34 Costurile privind activitatea de service Costurile interne ale defectelor pe un angajat - Procentul costurilor privind activitatea de service a scăzut la cele două societăţi analizate - Costurile interne ale defectelor pe un angajat au crescut, la cele două societăţi analizate, urmare a implementării sistemului de asigurare al calităţii şi a creşterii exigenţei controlului de calitate.
 • 43. Gruparea defectelor după cauzele de apariţie la SC ASTRA SA 0.306 0.292 0.265 0.259 0.263 0.26 0.184 0.185 0.178 0.182 0.18 0.174 0.107 0.085 0.08 Executant Calitate materie prima, Maşini şi instalaţii Organizarea producţiei CTC necorespunzător materiale 2009 2010 2011
 • 44. Gruparea defectelor după cauzele de apariţie la SC REMARUL SA 0.306 0.292 0.265 0.263 0.259 0.26 0.184 0.185 0.182 0.178 0.174 0.18 0.107 0.085 0.08 Executant Calitate materie prima, Maşini şi instalaţii Organizarea producţiei CTC materiale necorespunzător 2009 2010 2011
 • 45. Cauza de apariţie- executant Cauza de apariţie- controlul de calitate 0.312 0.302 0.109 0.289 0.107 0.290 0.259 0.249 0.085 0.080 0.080 0.071 anul 2009 anul 2010 anul 2011 anul 2009 anul 2010 anul 2011 SC ASTRA SA SC REMARUL SA SC ASTRA SA SC REMARUL SA Figura 3. 38 Figura 3. 39 Gruparea defectelor după cauzele de apariţie Gruparea defectelor după cauzele de apariţie - controlul de calitate - executantul lucrării Începând cu anul 2009 a fost demarat în SC ASTRA SA şi SC REMARUL SA un program de analizare a deficienţelor pe faze de fabricaţie în urma căruia au fost grupate deficienţele după cauza de apariţie, astfel: executant, maşini şi utilaje folosite, calitatea materiei prime, organizarea producţiei, controlul de calitate efectuat necorespunzător.
 • 46. Gruparea defectelor după cauzele de apariţie 0.192 0.186 0.185 0.185 0.183 0.184 0.179 0.182 0.180 0.178 0.180 0.179 anul 2009 anul 2010 anul 2011 SC ASTRA SA SC REMARUL SA anul 2009 anul 2010 anul 2011 SC ASTRA SA SC REMARUL SA Figura 3. 40 Gruparea defectelor dupa cauzele de apariţie Figura 3. 41 -calitate materii prime şi materiale Gruparea defectelor după cauzele de 0.265 apariţie -maşini şi utilaje 0.264 0.263 0.262 0.260 0.259 anul 2009 anul 2010 anul 2011 Figura 3. 42 Gruparea defectelor dupa cauzele de apariţie - SC ASTRA SA organizarea producţiei SC REMARUL
 • 47. Costuri de prevenire-Concluzii SC ASTRA SA SC REMARUL SA Categorii de costuri de prevenire Costurile ale activităţii de planificare şi ţinerii CRESCĂTOR CRESCĂTOR sub control a proceselor. Costuri ale etalonării AMC-urilor CRESCĂTOR CRESCĂTOR Costuri ale cu auditurile la furnizor şi asigurarea Trend Trend calităţii în aprovizionare descrescător descrescător Costuri ale analizării şi raportării datelor legate CRESCĂTOR CRESCĂTOR de asigurarea calităţii Costuri ale activităţii de cercetare şi proiectare CRESCĂTOR CRESCĂTOR pentru îmbunătăţirea calităţii Costuri ale instruirii personalului în domeniul Trend Trend calităţii descrescător descrescător
 • 48. Costuri de evaluare-Concluzii SC ASTRA SA SC REMARUL SA Categorii de costuri de evaluare Costurile activităţii de inspecţie şi încercări pe CRESCĂTOR CRESCĂTOR fluxul de fabricaţie. Costurile ale testelor de laborator Trend Trend descrescător descrescător Costuri ale achiziţionării şi întreţinerii CRESCĂTOR CRESCĂTOR echipamentelor de inspecţie Costuri ale controlului la recepţie CRESCĂTOR CRESCĂTOR Costuri cu analizarea şi raportarea datelor CRESCĂTOR CRESCĂTOR obţinute din încercări şi verificări
 • 49. Costuri interne-Concluzii SC ASTRA SA SC REMARUL SA Categorii de costuri interne Costurile datorate rebuturilor Trend Trend descrescător descrescător Costurile cu remedieri, recondiţionări, reparaţii Trend Trend descrescător descrescător Costurile cu reprocesarea, retratarea, repetarea Trend Trend încercărilor descrescător descrescător
 • 50. Costuri externe-Concluzii SC ASTRA SA SC REMARUL SA Categorii de costuri externe Costurile cu asigurarea service-ului în perioada CRESCĂTOR CRESCĂTOR de garanţie Costurile cu produsele înlocuite în perioada de Trend Trend garanţie descrescător descrescător Costurile cu produsele returnate de beneficiari Trend Trend descrescător descrescător
 • 51. Analiza Bilanţurilor calităţii-Concluzii SC ASTRA SA SC REMARUL SA Elementele costurilor Costurile de prevenire Sunt mai mici la începutul Sunt mai mici la începutul perioadei din bilanţ (trim I ) şi perioadei din bilanţ (trim I ) şi cresc progresiv până la sfârşitul cresc progresiv până la sfârşitul perioadei din bilanţ (trim.IV) perioadei din bilanţ (trim.IV) Costurile de evaluare Sunt mai mari la începutul Sunt mai mari la începutul perioadei din bilanţ (trim.I) apoi perioadei din bilanţ (trim.I ) aceste valori se diminuează uşor apoi aceste valori se diminuează până la sfârşitul perioadei din uşor până la sfârşitul perioadei bilanţ (trim.IV) din bilanţ (trim.IV) Costurile ale defectelor Sunt mai mari la începutul Sunt mai mari la începutul interne şi externe perioadei din bilanţ (trim.I )apoi perioadei din bilanţ (trim. I) aceste valori se diminuează uşor apoi aceste valori se diminuează până la sfârşitul perioadei din uşor până la sfârşitul perioadei bilanţ (trim.IV); din bilanţ (trim.IV);
 • 52. Măsuri propuse ce vizează perfecţionarea metodelor şi tehnicilor de control Măsura propusă Efecte economice 1.Răspunderea pentru calitatea lucrărilor Îmbunătăţirea activităţii de să revină în principal maistrului; prevenire a apariţiei defectelor; 2. Verificări prin sondaj a ordinii de Reducerea defectelor externe desfăşurare a operaţiilor procesului ca urmare a identificării tehnologic; defectelor; 3. Controlul să se efectueze în punctele Reducerea defectelor externe cheie ale procesului tehnologic. ca urmare a identificarii defectelor.
 • 53. Măsuri propuse ce vizează eliminarea cauzelor de apariţie a defectelor Cauze de apariţie a defectelor Măsuri propuse 1). Eliminarea defecţiunilor cauzate de Achiziţionarea de utilaje uzura utilajelor. performante (cu comandă numerică, ex.strung bandaje strunjirea economică a profilului de rulare); 2). Eliminarea defecţiunilor cauzate de Cei mai buni specialişti din calitatea materiilor prime şi materialelor; unitate să participe în comisiile de recepţie; Pentru furnizarea de subansamble (ex. osii montate), unitatea să participe cu un specialist delegat la furnizor care să verifice procesul tehnologic de execuţie; 3). Eliminarea defecţiunilor cauzate de Instruire privind perfecţionarea forţa de muncă. profesională a personalului angajat. Autorizarea şi atestarea personalului (ISCIR, SC)
 • 54. ANALIZA COSTURILOR REFERITOARE LA CALITATE STRATEGIA COSTURILOR CALITĂŢII SC ASTRA SA SC REMARUL SA REDUCEREA COSTURILOR DEFECTELOR INVESTIŢII ÎN ŢINEREA SUB CONTROL ACTIVITATEA DE A PROCESELOR PREVENIRE REDUCEREA COSTURILOR EXTERNE ALE DEFECTELOR
 • 55. ANALIZA COSTURILOR REFERITOARE LA CALITATE ACTIVITATEA DE PREVENIRE SC ASTRA SA şi SC REMARUL SA SE REDUCE DIMINUAREA NUMĂRUL DE COSTURILOR DIMINUAREA DIMINUAREA DEFECTE DE EVALUARE COSTURILOR COSTURILOR DEFECTELOR DEFECTELOR LA PRODUCĂTOR LA BENEFICIAR