SlideShare a Scribd company logo
Oct 
14 
Actualitat del sector 
Positiu increment de la producció d’habitatges. Estem davant un nou escenari? 
1 
El nombre d’habitatges iniciats d’obra nova a Catalunya 
puja un 36,4% en els vuit primers mesos de l’any respec-te 
el mateix període de 2013, amb un resultat en termes 
absoluts de 2.929 visats front els 2.148 iniciats el ma-teix 
període de 2013. És important destacar l’augment 
de la producció a totes les províncies amb l’excepció de 
Tarragona que continua amb la trajectòria descendent 
(-33,6%). La província que presenta un major increment 
és la de Lleida amb un espectacular augment del 116,4%, 
seguida de Barcelona (+44,6%) i Girona (+12,8%). 
El nombre d’habitatges acabats a Catalunya va caure un 
12,8% respecte el període de 2013, amb un resultat en 
termes absoluts de 3.536 certificats final d’obra. La baixa-da 
més acusada és a la província de Girona (-30,1%) 
seguida de Tarragona (-24,9%) i Barcelona (-11,1%). No-vament, 
és Lleida la província que presenta creixements 
també dels acabats (+33,1%). 
La ciutat de Barcelona que té una incidència directa en 
els resultats finals -representa el 29% del total d’obra 
iniciada a la província -, incrementa en l’acumulat de 
l’any, del mes de gener fins l’agost, un 27,6% l’inici 
d’habitatges mentre que disminueix el 7% els certifi-cats 
final d’obres. 
En quant a les dades de producció referents al total 
d’Espanya, mostren un paral·lelisme amb les de Catalun-ya, 
tot i que encara no repunten en la mateixa proporció 
com ho fa la comunitat. Així, els habitatges iniciats a Es-panya 
fins el mes de juliol d’engany, incrementen l’1,4% 
en el seu acumulat de l’any, molt per sota de l’increment 
de Catalunya (36,4%) i, la davallada dels habitatges aca-bats 
és més important al conjunt d’Espanya, amb una 
caiguda del 30,8% (-12,8% a Catalunya). És evident, per 
tant, que aquest increment no és uniforme en totes les co-munitats, 
però de consolidar-se la tendència, a Catalunya 
podríem parlar d’un nou i esperançador escenari. 
Previsions 
Si agafem les últimes dades de visats d’obres fins el 
mes d’agost i establim una mitja de producció mensual 
en base a la producció d’aquest 2014, es pot preveure 
que la construcció a Catalunya tancarà l’exercici amb 
uns 4.400 habitatges (front el 3.036 registrats el 2013). 
De complir-se les previsions, aquesta quantitat suposa-ria 
un augment del 45% del total anual. 
16.000 
14.000 
12.000 
10.000 
8.000 
6.000 
4.000 
2.000 
0 
Evolució anual dels habitatges iniciats 
a Catalunya. Previsió 2014 
09 10 11 12 13 14* 
Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona 
Font: Direcció General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
(*) Previsions 2014, APCE. 
1.800 
1.600 
1.400 
1.200 
1.000 
800 
600 
400 
200 
0 
Evolució trimestral dels habitatges 
iniciats a Catalunya 
12 13 14 
Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona 
Barcelona ciutat 
Font: Direcció General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
ANÀLISI DELS INDICADORS - índexs apce 
Ocupació sector 
Euribor 
Hipoteques 
Després de continues davallades, es mantenen les compravendes d’habitatges 
Fins el mes d’agost d’engany, se han registrat a Catalunya un total de 31.866 compravendes, és a dir, un -0,3% menys 
d’operacions que en el mateix període de l’any 2013 on únicament es van tancar 95 operacions més. Del total de les compra-vendes, 
9.071 corresponen a habitatges nous i 22.795 a habitatges de segona mà. 
Les vendes d’habitatge nou disminueixen un 18,7% respecte a les registrades de gener a l’agost. Totes les províncies regis-tren 
una evolució amb signes negatius, destacant amb una major reducció la província de Lleida (-38,3%) seguida de Girona 
(-26,2%) i Tarragona (-21,3%). Val a dir, que poc més de la meitat d’ operacions registrades d’aquesta tipologia a la comuni-tat, 
pertanyen a la província de Barcelona, en uns valors absoluts de 5.124 compravendes fins el mes d’agost, quantitat que 
suposa una disminució respecte al mateix període anterior del -11,8%. 
L’habitatge de segona mà contràriament, evoluciona satisfactòriament. Incrementen les compravendes d’habitatges usats en 
el període un 9,5% a Catalunya, impulsat per les províncies de Girona i Barcelona amb increments de l’acumulat de l’any, del 
15,9% i 10,7% respectivament. En el mateix període, la província de Tarragona gairebé es manté amb un increment de l’1% 
mentre que Lleida, la província més desfavorida en quant a la venda d’habitatges nous, també és l’única que veu reduït el 
nombre d’operacions d’habitatges usats en un 3,5%. 
Malgrat l’increment trimestral, les hipoteques fins el juliol no augmenten 
Malgrat l’increment trimestral dels préstecs hipotecaris a Catalunya per a l’adquisició d’habitatge, l’acumulat del set primers 
mesos de l’any, no ha superat les xifres del mateix període anterior. 
En valors absoluts, a Catalunya es van signar un total de 18.134 hipoteques sobre habitatges mentre que es van vendre en el 
mateix període un total de 28.256 habitatges nous i usats, per tant, el 64% de les compres es van realitzar amb finançament. 
Aquestes operacions que van necessitar recursos aliens, van disminuir un 9,3% mentre que el capital prestat en les mateixes, 
ho va fer per sota, en un -4,6%. 
A Espanya el total de les vendes va assolir en els set mesos de l’any, els 191.174 habitatges i es van signar 119.042 hipo-teques, 
el que representa un finançament del 62% de les operacions i que s’ha vist reduït un 8,2% en comparació amb el 
mateix període anterior. 
El 5,6% dels aturats de menys d’un any sense ocupació, són de la construcció 
L’Enquesta de Població Activa, pel tercer trimestre de 2014 estima la població ocupada a Catalunya en 3.074.000 persones i 
en 726.100, la població aturada; ambdues sumen una població activa de 3.800.100 persones. 
Per sectors, el creixement interanual de l’ocupació ha estat especialment intens en la indústria (+5,3%, 29.200 llocs de treball 
més), augment que ha estat acompanyat d’un repunt en els serveis (+2,5%, 55.800 més). En canvi, l’agricultura i la construc-ció 
han perdut ocupats (8.600 i 7.400 menys, respectivament). Val a dir, que tots els sector mostren un increment trimestral 
dels ocupats en el tercer trimestre respecte al segon de l’any. 
Pel que fa a l’atur, més de la meitat dels aturats fa més d’un any que han deixat l’última ocupació (492.700; el 56,3%); a aquest 
col·lectiu, que té un elevat pes, l’EPA els considera aturats no classificables sectorialment, el que limita l’anàlisi per sectors 
de les variacions interanuals de l’atur. 
De la resta, aturats que fa menys d’un any que han deixat la seva darrera ocupació, el 23,8% prové del sector serveis (208.800 
persones), el 5,8% de la indústria (50.700 persones), el 5,6% de la construcció (49.400 persones) i l’1%, de l’agricultura 
(8.900 persones). 
2 
Oct 
14 
-4,0% 
El 5,6% dels aturats de menys 
d’un any sense ocupació, 
són de la construcció 
-0,181p 
Baixada anual de l’Euribor 
al setembre 
-9,3% 
Malgrat l’increment 
trimestral, les hipoteques 
fins el juliol no augmenten 
-0,3% Compravendes 
Després de continues 
davallades, es mantenen les 
compravendes d’habitatges
TRIM. 14 
33.869 8.818 9.293 3.248 (jul14) 22.624 5,4% 1,4% 
64.636 12.750 11.269 4.469 (jul 14) 28.964 -11,6% -30,8% 
3.036 840 1.200 294 (ag 14) 2.929 42,9% 36,4% 
6.305 1.261 1.501 231 (ag 14) 3.536 19,0% -12,8% 
1.930 475 845 257 (ag 14) 2.012 77,9% 44,6% 
3.501 845 732 51 (ag 14) 1.922 -13,4% -11,1% 
545 174 113 21 (ag 14) 406 -35,1% 12,8% 
1.080 208 237 17 (ag 14) 539 13,9% -30,1% 
202 121 179 10 (ag 14) 357 47,9% 116,4% 
702 48 269 101 (ag 14) 531 460,4% 33,1% 
359 70 63 6 (ag 14) 154 -10,0% -33,6% 
1.022 160 263 62 (ag 14) 544 64,4% -24,9% 
697 94 334 100 (ag 14) 582 255,3% 27,6% 
666 147 275 19 (ag 14) 452 87,1% -6,8% 
1.230,2 1.231,5 1.232,8 1.232,8 (2n T14) 1.232,79 0,1% 0,3% 
1.059,7 1.060,7 1.061,7 1.061,7 (2n T14) 1.061,72 0,1% 0,2% 
470,1 470,5 470,7 470,7 (2n T14) 470,67 0,0% 0,1% 
1.122,7 1.123,9 1.124,6 1.124,6 (2n T14) 1.124,63 0,1% 0,2% 
1.379,2 332,1 340,4 106,9 (set 14) 997,8 2,5% -13,5% 
145.241 37.402 31.352 8.104 (ag 14) 87.359 -16,2% -15,7% 
166.173 46.021 47.816 15.421 (ag 14) 127.340 3,9% 9,1% 
15.541 3.934 3.350 843 (ag 14) 9.071 -14,8% -18,7% 
29.523 8.211 8.531 2.767 (ag 14) 22.795 3,9% 9,5% 
8.339 2.311 1.885 389 (ag 14) 5.124 -18,4% -11,8% 
19.927 5.566 6.029 1.894 (ag 14) 15.651 8,3% 10,7% 
2.728 650 539 188 (ag 14) 1.513 -17,1% -26,2% 
4.329 1.285 1.250 396 (ag 14) 3.453 -2,7% 15,9% 
1.226 254 222 54 (ag 14) 578 -12,6% -38,3% 
1.367 364 323 114 (ag 14) 951 -11,3% -3,5% 
3.248 719 704 212 (ag 14) 1.856 -2,1% -21,3% 
3.900 996 929 363 (ag 14) 2.740 -6,7% 1,3% 
197.641 50.509 50.426 18.107 (jul 14) 119.042 -0,2% -8,2% 
19.732.031 5.159.289 5.009.342 1.826.379 (jul 14) 11.995.010 -2,9% -6,8% 
29.689 7.532 7.724 2.878 (jul 14) 18.134 2,5% -9,3% 
3.252.822 868.845 886.259 325.500 (jul 14) 2.080.604 2,0% -4,6% 
184.000 176.700 177.400 179.000 (set 14) 179.000 0,4% -4,0% 
2.969.575 2.960.700 3.040.000 3.074.000(set 14) 3.074.000 2,7% 2,3% 
92.300 83.600 78.730 72.000 (set 14) 72.000 -5,8% -16,9% 
101.100 97.100 97.900 97.000 (set 14) 97.000 0,8% -4,5% 
3,353 3,217 3,136 2,949 (set 14) 2,949 -2,5% -11,0% 
0,536 0,563 0,570 0,362 (set 14) 0,362 1,2% -2,6% 
3 
Oct 
14 
indicadors del sector 
INDICADORS Total 
2013 
I 
I 
TRIM. 14 
ÚLTIMA 
XIFRA 
Acumulat 
2014 
Variació 
Trimestral 
(I 14/ I 14) 
Variació 
acumulada 
del mateix 
període 
PRODUCCIÓ (1) 
Espanya Hab. iniciats 
Hab. acabats 
Catalunya Hab. iniciats 
Hab. acabats 
Barcelona Hab. iniciats 
Hab. acabats 
Girona Hab. iniciats 
Hab. acabats 
Lleida Hab. iniciats 
Hab. acabats 
Tarragona Hab. iniciats 
Hab. acabats 
Barcelona ciutat Hab. iniciats 
Hab. acabats 
Costos de construcció €/m2 (2) 
Edifici renda normal entre mitjaneres 
Unifamiliar de dos plantes entre mitjaneres 
Nau industrial 
Edifici d’oficines entre mitjaneres 
Consum aparent de ciment (Milers T.) 
COMPRAVENDES (3) 
Espanya Hab. Nou 
Hab. Segona mà 
Catalunya Hab. Nou 
Hab. Segona mà 
Barcelona Hab. Nou 
Hab. Segona mà 
Girona Hab. Nou 
Hab. Segona mà 
Lleida Hab. Nou 
Hab. Segona mà 
Tarragona Hab. Nou 
Hab. Segona mà 
HIPOTEQUES SOBRE HABITATGES (4) 
Espanya Nombre 
Import (Milers €) 
Catalunya Nombre 
Import (Milers €) 
MERCAT DE TREBALL (5) 
Ocupació Sector 
Total Població Ocupada 
Atur registrat del Sector (5.1) 
Afiliats SS. Sector (5.2) 
TIPUS D’INTERÈS (%) (6) 
Tipus mig préstecs hipot. adquisició 
habitatge lliure a més de 3 anys 
Ref. interbancaria a un any (Euríbor) 
(1) Secretaria d’Habitatge. Dades 2011 corregides. Ministeri de Foment per les dades d’Espanya. (2) Boletín Económico de la Construcción BEC. Inclou Seguretat i Salut i Honoraris tècnics i permisos d’obra. Total 2012, mitja anual. (3) INE a 
partir de l’estadística del Col·legi de Registradors. (4) INE. (5) INE. EPA. Dades trimestrals. A partir del 2009 la classificació entre sectors econòmics es realitza segons la CNAE-09, amb ella el sector de la construcció engloba un major nombre 
d’activitats. (5.1) IDESCAT a partir de les xifres del Departament de Treball. (5.2) IDESCAT a partir del INSS. Règim general. (6) BANCO DE ESPAÑA. El del conjunt d’entitats de crèdit correspon al tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a més de 
tres anys per l’adquisició d’habitatge lliure.

More Related Content

Viewers also liked

Mobile-Dating-Markt 2013 Schweiz
Mobile-Dating-Markt 2013 SchweizMobile-Dating-Markt 2013 Schweiz
Mobile-Dating-Markt 2013 Schweiz
Singlebörsen Vergleich
 
Fibers in Pricess@ Zellcheming Expo Vortrag von Andreas Dankl: "Auf dem Weg z...
Fibers in Pricess@ Zellcheming Expo Vortrag von Andreas Dankl: "Auf dem Weg z...Fibers in Pricess@ Zellcheming Expo Vortrag von Andreas Dankl: "Auf dem Weg z...
Fibers in Pricess@ Zellcheming Expo Vortrag von Andreas Dankl: "Auf dem Weg z...
MCP Deutschland GmbH
 
Carolina se enamora ♥
Carolina se enamora ♥Carolina se enamora ♥
Carolina se enamora ♥
Allison Haro Ascencio
 
JQuiz de hot potatoes
JQuiz de hot potatoesJQuiz de hot potatoes
JQuiz de hot potatoes
Jhoa Maribel
 
Algoritmos
AlgoritmosAlgoritmos
Algoritmos
Brigitt Lopez
 
Personalmarketing 2.0 beitrag buckmann
Personalmarketing 2.0 beitrag buckmannPersonalmarketing 2.0 beitrag buckmann
Personalmarketing 2.0 beitrag buckmann
Jörg Buckmann
 
Das Poly“zystische“ Ovar Syndrom - 14.03.2013
Das Poly“zystische“ Ovar Syndrom - 14.03.2013Das Poly“zystische“ Ovar Syndrom - 14.03.2013
Das Poly“zystische“ Ovar Syndrom - 14.03.2013
IMI Kinderwunschklinik
 
Jornadas Ramonianas_Programa
Jornadas Ramonianas_ProgramaJornadas Ramonianas_Programa
Jornadas Ramonianas_Programa
Silla vacía Editorial
 
Trainings für Instandhaltung und Produktion - Termine 2014_Österreich
Trainings für Instandhaltung und Produktion - Termine 2014_ÖsterreichTrainings für Instandhaltung und Produktion - Termine 2014_Österreich
Trainings für Instandhaltung und Produktion - Termine 2014_Österreich
MCP Deutschland GmbH
 
Comunicado con datos de el salvador
Comunicado con datos de el salvadorComunicado con datos de el salvador
Comunicado con datos de el salvador
comunicaciones_funde
 
Firmenpräsentation MCP Deutschland GmbH
Firmenpräsentation MCP Deutschland GmbHFirmenpräsentation MCP Deutschland GmbH
Firmenpräsentation MCP Deutschland GmbH
MCP Deutschland GmbH
 
1 introduccion
1 introduccion1 introduccion
1 introduccion
Reinaldo Díaz
 
Integrales Risikomanagement - Erfahrungen der Schweiz nutzen
Integrales Risikomanagement - Erfahrungen der Schweiz nutzenIntegrales Risikomanagement - Erfahrungen der Schweiz nutzen
Integrales Risikomanagement - Erfahrungen der Schweiz nutzen
BAFU OFEV UFAM FOEN
 
Buckmannlive 2012
Buckmannlive 2012Buckmannlive 2012
Buckmannlive 2012
Jörg Buckmann
 

Viewers also liked (16)

Mobile-Dating-Markt 2013 Schweiz
Mobile-Dating-Markt 2013 SchweizMobile-Dating-Markt 2013 Schweiz
Mobile-Dating-Markt 2013 Schweiz
 
Fibers in Pricess@ Zellcheming Expo Vortrag von Andreas Dankl: "Auf dem Weg z...
Fibers in Pricess@ Zellcheming Expo Vortrag von Andreas Dankl: "Auf dem Weg z...Fibers in Pricess@ Zellcheming Expo Vortrag von Andreas Dankl: "Auf dem Weg z...
Fibers in Pricess@ Zellcheming Expo Vortrag von Andreas Dankl: "Auf dem Weg z...
 
Carolina se enamora ♥
Carolina se enamora ♥Carolina se enamora ♥
Carolina se enamora ♥
 
JQuiz de hot potatoes
JQuiz de hot potatoesJQuiz de hot potatoes
JQuiz de hot potatoes
 
Algoritmos
AlgoritmosAlgoritmos
Algoritmos
 
Web 2.0
Web 2.0Web 2.0
Web 2.0
 
Personalmarketing 2.0 beitrag buckmann
Personalmarketing 2.0 beitrag buckmannPersonalmarketing 2.0 beitrag buckmann
Personalmarketing 2.0 beitrag buckmann
 
Das Poly“zystische“ Ovar Syndrom - 14.03.2013
Das Poly“zystische“ Ovar Syndrom - 14.03.2013Das Poly“zystische“ Ovar Syndrom - 14.03.2013
Das Poly“zystische“ Ovar Syndrom - 14.03.2013
 
Jornadas Ramonianas_Programa
Jornadas Ramonianas_ProgramaJornadas Ramonianas_Programa
Jornadas Ramonianas_Programa
 
Trainings für Instandhaltung und Produktion - Termine 2014_Österreich
Trainings für Instandhaltung und Produktion - Termine 2014_ÖsterreichTrainings für Instandhaltung und Produktion - Termine 2014_Österreich
Trainings für Instandhaltung und Produktion - Termine 2014_Österreich
 
Chem48 1
Chem48 1Chem48 1
Chem48 1
 
Comunicado con datos de el salvador
Comunicado con datos de el salvadorComunicado con datos de el salvador
Comunicado con datos de el salvador
 
Firmenpräsentation MCP Deutschland GmbH
Firmenpräsentation MCP Deutschland GmbHFirmenpräsentation MCP Deutschland GmbH
Firmenpräsentation MCP Deutschland GmbH
 
1 introduccion
1 introduccion1 introduccion
1 introduccion
 
Integrales Risikomanagement - Erfahrungen der Schweiz nutzen
Integrales Risikomanagement - Erfahrungen der Schweiz nutzenIntegrales Risikomanagement - Erfahrungen der Schweiz nutzen
Integrales Risikomanagement - Erfahrungen der Schweiz nutzen
 
Buckmannlive 2012
Buckmannlive 2012Buckmannlive 2012
Buckmannlive 2012
 

Similar to Ponencia APCE

Nota d'actualitat econòmica maig 2013
Nota d'actualitat econòmica maig 2013Nota d'actualitat econòmica maig 2013
Nota d'actualitat econòmica maig 2013
Cambra de Comerç de Barcelona
 
Informe d'activitat turística 2019 - Ajuntament de Barcelona
Informe d'activitat turística 2019 - Ajuntament de BarcelonaInforme d'activitat turística 2019 - Ajuntament de Barcelona
Informe d'activitat turística 2019 - Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
 
Informe anual sobre la indústria a Catalunya - 2015
Informe anual sobre la indústria a Catalunya - 2015Informe anual sobre la indústria a Catalunya - 2015
Informe anual sobre la indústria a Catalunya - 2015
Agència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ
 
Oportunitats de negoci a Bulgària
Oportunitats de negoci a BulgàriaOportunitats de negoci a Bulgària
Oportunitats de negoci a Bulgària
Agència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ
 
Oportunitats de negoci a Nigèria
Oportunitats de negoci a NigèriaOportunitats de negoci a Nigèria
Flaix Empresarial de Catalunya 2019
Flaix Empresarial de Catalunya 2019Flaix Empresarial de Catalunya 2019
Flaix Empresarial de Catalunya 2019
Agència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ
 
PIB de Catalunya - 4T 2014
PIB de Catalunya - 4T 2014PIB de Catalunya - 4T 2014
PIB de Catalunya - 4T 2014
Miqui Mel
 
Informe de Conjuntura Econòmica de Catalunya (4T-2013)
Informe de Conjuntura Econòmica de Catalunya (4T-2013)Informe de Conjuntura Econòmica de Catalunya (4T-2013)
Informe de Conjuntura Econòmica de Catalunya (4T-2013)
Miqui Mel
 

Similar to Ponencia APCE (8)

Nota d'actualitat econòmica maig 2013
Nota d'actualitat econòmica maig 2013Nota d'actualitat econòmica maig 2013
Nota d'actualitat econòmica maig 2013
 
Informe d'activitat turística 2019 - Ajuntament de Barcelona
Informe d'activitat turística 2019 - Ajuntament de BarcelonaInforme d'activitat turística 2019 - Ajuntament de Barcelona
Informe d'activitat turística 2019 - Ajuntament de Barcelona
 
Informe anual sobre la indústria a Catalunya - 2015
Informe anual sobre la indústria a Catalunya - 2015Informe anual sobre la indústria a Catalunya - 2015
Informe anual sobre la indústria a Catalunya - 2015
 
Oportunitats de negoci a Bulgària
Oportunitats de negoci a BulgàriaOportunitats de negoci a Bulgària
Oportunitats de negoci a Bulgària
 
Oportunitats de negoci a Nigèria
Oportunitats de negoci a NigèriaOportunitats de negoci a Nigèria
Oportunitats de negoci a Nigèria
 
Flaix Empresarial de Catalunya 2019
Flaix Empresarial de Catalunya 2019Flaix Empresarial de Catalunya 2019
Flaix Empresarial de Catalunya 2019
 
PIB de Catalunya - 4T 2014
PIB de Catalunya - 4T 2014PIB de Catalunya - 4T 2014
PIB de Catalunya - 4T 2014
 
Informe de Conjuntura Econòmica de Catalunya (4T-2013)
Informe de Conjuntura Econòmica de Catalunya (4T-2013)Informe de Conjuntura Econòmica de Catalunya (4T-2013)
Informe de Conjuntura Econòmica de Catalunya (4T-2013)
 

More from puentesa

Ponencia extranjeria fiscal
Ponencia extranjeria fiscal Ponencia extranjeria fiscal
Ponencia extranjeria fiscal
puentesa
 
Ponencia Barcelona Luxury Life
Ponencia Barcelona Luxury LifePonencia Barcelona Luxury Life
Ponencia Barcelona Luxury Life
puentesa
 
Suris
SurisSuris
Suris
puentesa
 
Loskutova raduga
Loskutova radugaLoskutova raduga
Loskutova raduga
puentesa
 
Gvozdeva novovira
Gvozdeva  novoviraGvozdeva  novovira
Gvozdeva novovira
puentesa
 
Hospital costa brava op.
Hospital costa brava op.Hospital costa brava op.
Hospital costa brava op.
puentesa
 
Aivazian privet ¡privet!
Aivazian privet ¡privet!Aivazian privet ¡privet!
Aivazian privet ¡privet!
puentesa
 
Satsouk husky
Satsouk huskySatsouk husky
Satsouk husky
puentesa
 
Novocargo
NovocargoNovocargo
Novocargo
puentesa
 

More from puentesa (9)

Ponencia extranjeria fiscal
Ponencia extranjeria fiscal Ponencia extranjeria fiscal
Ponencia extranjeria fiscal
 
Ponencia Barcelona Luxury Life
Ponencia Barcelona Luxury LifePonencia Barcelona Luxury Life
Ponencia Barcelona Luxury Life
 
Suris
SurisSuris
Suris
 
Loskutova raduga
Loskutova radugaLoskutova raduga
Loskutova raduga
 
Gvozdeva novovira
Gvozdeva  novoviraGvozdeva  novovira
Gvozdeva novovira
 
Hospital costa brava op.
Hospital costa brava op.Hospital costa brava op.
Hospital costa brava op.
 
Aivazian privet ¡privet!
Aivazian privet ¡privet!Aivazian privet ¡privet!
Aivazian privet ¡privet!
 
Satsouk husky
Satsouk huskySatsouk husky
Satsouk husky
 
Novocargo
NovocargoNovocargo
Novocargo
 

Ponencia APCE

  • 1. Oct 14 Actualitat del sector Positiu increment de la producció d’habitatges. Estem davant un nou escenari? 1 El nombre d’habitatges iniciats d’obra nova a Catalunya puja un 36,4% en els vuit primers mesos de l’any respec-te el mateix període de 2013, amb un resultat en termes absoluts de 2.929 visats front els 2.148 iniciats el ma-teix període de 2013. És important destacar l’augment de la producció a totes les províncies amb l’excepció de Tarragona que continua amb la trajectòria descendent (-33,6%). La província que presenta un major increment és la de Lleida amb un espectacular augment del 116,4%, seguida de Barcelona (+44,6%) i Girona (+12,8%). El nombre d’habitatges acabats a Catalunya va caure un 12,8% respecte el període de 2013, amb un resultat en termes absoluts de 3.536 certificats final d’obra. La baixa-da més acusada és a la província de Girona (-30,1%) seguida de Tarragona (-24,9%) i Barcelona (-11,1%). No-vament, és Lleida la província que presenta creixements també dels acabats (+33,1%). La ciutat de Barcelona que té una incidència directa en els resultats finals -representa el 29% del total d’obra iniciada a la província -, incrementa en l’acumulat de l’any, del mes de gener fins l’agost, un 27,6% l’inici d’habitatges mentre que disminueix el 7% els certifi-cats final d’obres. En quant a les dades de producció referents al total d’Espanya, mostren un paral·lelisme amb les de Catalun-ya, tot i que encara no repunten en la mateixa proporció com ho fa la comunitat. Així, els habitatges iniciats a Es-panya fins el mes de juliol d’engany, incrementen l’1,4% en el seu acumulat de l’any, molt per sota de l’increment de Catalunya (36,4%) i, la davallada dels habitatges aca-bats és més important al conjunt d’Espanya, amb una caiguda del 30,8% (-12,8% a Catalunya). És evident, per tant, que aquest increment no és uniforme en totes les co-munitats, però de consolidar-se la tendència, a Catalunya podríem parlar d’un nou i esperançador escenari. Previsions Si agafem les últimes dades de visats d’obres fins el mes d’agost i establim una mitja de producció mensual en base a la producció d’aquest 2014, es pot preveure que la construcció a Catalunya tancarà l’exercici amb uns 4.400 habitatges (front el 3.036 registrats el 2013). De complir-se les previsions, aquesta quantitat suposa-ria un augment del 45% del total anual. 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Evolució anual dels habitatges iniciats a Catalunya. Previsió 2014 09 10 11 12 13 14* Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Font: Direcció General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya. (*) Previsions 2014, APCE. 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Evolució trimestral dels habitatges iniciats a Catalunya 12 13 14 Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Barcelona ciutat Font: Direcció General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
  • 2. ANÀLISI DELS INDICADORS - índexs apce Ocupació sector Euribor Hipoteques Després de continues davallades, es mantenen les compravendes d’habitatges Fins el mes d’agost d’engany, se han registrat a Catalunya un total de 31.866 compravendes, és a dir, un -0,3% menys d’operacions que en el mateix període de l’any 2013 on únicament es van tancar 95 operacions més. Del total de les compra-vendes, 9.071 corresponen a habitatges nous i 22.795 a habitatges de segona mà. Les vendes d’habitatge nou disminueixen un 18,7% respecte a les registrades de gener a l’agost. Totes les províncies regis-tren una evolució amb signes negatius, destacant amb una major reducció la província de Lleida (-38,3%) seguida de Girona (-26,2%) i Tarragona (-21,3%). Val a dir, que poc més de la meitat d’ operacions registrades d’aquesta tipologia a la comuni-tat, pertanyen a la província de Barcelona, en uns valors absoluts de 5.124 compravendes fins el mes d’agost, quantitat que suposa una disminució respecte al mateix període anterior del -11,8%. L’habitatge de segona mà contràriament, evoluciona satisfactòriament. Incrementen les compravendes d’habitatges usats en el període un 9,5% a Catalunya, impulsat per les províncies de Girona i Barcelona amb increments de l’acumulat de l’any, del 15,9% i 10,7% respectivament. En el mateix període, la província de Tarragona gairebé es manté amb un increment de l’1% mentre que Lleida, la província més desfavorida en quant a la venda d’habitatges nous, també és l’única que veu reduït el nombre d’operacions d’habitatges usats en un 3,5%. Malgrat l’increment trimestral, les hipoteques fins el juliol no augmenten Malgrat l’increment trimestral dels préstecs hipotecaris a Catalunya per a l’adquisició d’habitatge, l’acumulat del set primers mesos de l’any, no ha superat les xifres del mateix període anterior. En valors absoluts, a Catalunya es van signar un total de 18.134 hipoteques sobre habitatges mentre que es van vendre en el mateix període un total de 28.256 habitatges nous i usats, per tant, el 64% de les compres es van realitzar amb finançament. Aquestes operacions que van necessitar recursos aliens, van disminuir un 9,3% mentre que el capital prestat en les mateixes, ho va fer per sota, en un -4,6%. A Espanya el total de les vendes va assolir en els set mesos de l’any, els 191.174 habitatges i es van signar 119.042 hipo-teques, el que representa un finançament del 62% de les operacions i que s’ha vist reduït un 8,2% en comparació amb el mateix període anterior. El 5,6% dels aturats de menys d’un any sense ocupació, són de la construcció L’Enquesta de Població Activa, pel tercer trimestre de 2014 estima la població ocupada a Catalunya en 3.074.000 persones i en 726.100, la població aturada; ambdues sumen una població activa de 3.800.100 persones. Per sectors, el creixement interanual de l’ocupació ha estat especialment intens en la indústria (+5,3%, 29.200 llocs de treball més), augment que ha estat acompanyat d’un repunt en els serveis (+2,5%, 55.800 més). En canvi, l’agricultura i la construc-ció han perdut ocupats (8.600 i 7.400 menys, respectivament). Val a dir, que tots els sector mostren un increment trimestral dels ocupats en el tercer trimestre respecte al segon de l’any. Pel que fa a l’atur, més de la meitat dels aturats fa més d’un any que han deixat l’última ocupació (492.700; el 56,3%); a aquest col·lectiu, que té un elevat pes, l’EPA els considera aturats no classificables sectorialment, el que limita l’anàlisi per sectors de les variacions interanuals de l’atur. De la resta, aturats que fa menys d’un any que han deixat la seva darrera ocupació, el 23,8% prové del sector serveis (208.800 persones), el 5,8% de la indústria (50.700 persones), el 5,6% de la construcció (49.400 persones) i l’1%, de l’agricultura (8.900 persones). 2 Oct 14 -4,0% El 5,6% dels aturats de menys d’un any sense ocupació, són de la construcció -0,181p Baixada anual de l’Euribor al setembre -9,3% Malgrat l’increment trimestral, les hipoteques fins el juliol no augmenten -0,3% Compravendes Després de continues davallades, es mantenen les compravendes d’habitatges
  • 3. TRIM. 14 33.869 8.818 9.293 3.248 (jul14) 22.624 5,4% 1,4% 64.636 12.750 11.269 4.469 (jul 14) 28.964 -11,6% -30,8% 3.036 840 1.200 294 (ag 14) 2.929 42,9% 36,4% 6.305 1.261 1.501 231 (ag 14) 3.536 19,0% -12,8% 1.930 475 845 257 (ag 14) 2.012 77,9% 44,6% 3.501 845 732 51 (ag 14) 1.922 -13,4% -11,1% 545 174 113 21 (ag 14) 406 -35,1% 12,8% 1.080 208 237 17 (ag 14) 539 13,9% -30,1% 202 121 179 10 (ag 14) 357 47,9% 116,4% 702 48 269 101 (ag 14) 531 460,4% 33,1% 359 70 63 6 (ag 14) 154 -10,0% -33,6% 1.022 160 263 62 (ag 14) 544 64,4% -24,9% 697 94 334 100 (ag 14) 582 255,3% 27,6% 666 147 275 19 (ag 14) 452 87,1% -6,8% 1.230,2 1.231,5 1.232,8 1.232,8 (2n T14) 1.232,79 0,1% 0,3% 1.059,7 1.060,7 1.061,7 1.061,7 (2n T14) 1.061,72 0,1% 0,2% 470,1 470,5 470,7 470,7 (2n T14) 470,67 0,0% 0,1% 1.122,7 1.123,9 1.124,6 1.124,6 (2n T14) 1.124,63 0,1% 0,2% 1.379,2 332,1 340,4 106,9 (set 14) 997,8 2,5% -13,5% 145.241 37.402 31.352 8.104 (ag 14) 87.359 -16,2% -15,7% 166.173 46.021 47.816 15.421 (ag 14) 127.340 3,9% 9,1% 15.541 3.934 3.350 843 (ag 14) 9.071 -14,8% -18,7% 29.523 8.211 8.531 2.767 (ag 14) 22.795 3,9% 9,5% 8.339 2.311 1.885 389 (ag 14) 5.124 -18,4% -11,8% 19.927 5.566 6.029 1.894 (ag 14) 15.651 8,3% 10,7% 2.728 650 539 188 (ag 14) 1.513 -17,1% -26,2% 4.329 1.285 1.250 396 (ag 14) 3.453 -2,7% 15,9% 1.226 254 222 54 (ag 14) 578 -12,6% -38,3% 1.367 364 323 114 (ag 14) 951 -11,3% -3,5% 3.248 719 704 212 (ag 14) 1.856 -2,1% -21,3% 3.900 996 929 363 (ag 14) 2.740 -6,7% 1,3% 197.641 50.509 50.426 18.107 (jul 14) 119.042 -0,2% -8,2% 19.732.031 5.159.289 5.009.342 1.826.379 (jul 14) 11.995.010 -2,9% -6,8% 29.689 7.532 7.724 2.878 (jul 14) 18.134 2,5% -9,3% 3.252.822 868.845 886.259 325.500 (jul 14) 2.080.604 2,0% -4,6% 184.000 176.700 177.400 179.000 (set 14) 179.000 0,4% -4,0% 2.969.575 2.960.700 3.040.000 3.074.000(set 14) 3.074.000 2,7% 2,3% 92.300 83.600 78.730 72.000 (set 14) 72.000 -5,8% -16,9% 101.100 97.100 97.900 97.000 (set 14) 97.000 0,8% -4,5% 3,353 3,217 3,136 2,949 (set 14) 2,949 -2,5% -11,0% 0,536 0,563 0,570 0,362 (set 14) 0,362 1,2% -2,6% 3 Oct 14 indicadors del sector INDICADORS Total 2013 I I TRIM. 14 ÚLTIMA XIFRA Acumulat 2014 Variació Trimestral (I 14/ I 14) Variació acumulada del mateix període PRODUCCIÓ (1) Espanya Hab. iniciats Hab. acabats Catalunya Hab. iniciats Hab. acabats Barcelona Hab. iniciats Hab. acabats Girona Hab. iniciats Hab. acabats Lleida Hab. iniciats Hab. acabats Tarragona Hab. iniciats Hab. acabats Barcelona ciutat Hab. iniciats Hab. acabats Costos de construcció €/m2 (2) Edifici renda normal entre mitjaneres Unifamiliar de dos plantes entre mitjaneres Nau industrial Edifici d’oficines entre mitjaneres Consum aparent de ciment (Milers T.) COMPRAVENDES (3) Espanya Hab. Nou Hab. Segona mà Catalunya Hab. Nou Hab. Segona mà Barcelona Hab. Nou Hab. Segona mà Girona Hab. Nou Hab. Segona mà Lleida Hab. Nou Hab. Segona mà Tarragona Hab. Nou Hab. Segona mà HIPOTEQUES SOBRE HABITATGES (4) Espanya Nombre Import (Milers €) Catalunya Nombre Import (Milers €) MERCAT DE TREBALL (5) Ocupació Sector Total Població Ocupada Atur registrat del Sector (5.1) Afiliats SS. Sector (5.2) TIPUS D’INTERÈS (%) (6) Tipus mig préstecs hipot. adquisició habitatge lliure a més de 3 anys Ref. interbancaria a un any (Euríbor) (1) Secretaria d’Habitatge. Dades 2011 corregides. Ministeri de Foment per les dades d’Espanya. (2) Boletín Económico de la Construcción BEC. Inclou Seguretat i Salut i Honoraris tècnics i permisos d’obra. Total 2012, mitja anual. (3) INE a partir de l’estadística del Col·legi de Registradors. (4) INE. (5) INE. EPA. Dades trimestrals. A partir del 2009 la classificació entre sectors econòmics es realitza segons la CNAE-09, amb ella el sector de la construcció engloba un major nombre d’activitats. (5.1) IDESCAT a partir de les xifres del Departament de Treball. (5.2) IDESCAT a partir del INSS. Règim general. (6) BANCO DE ESPAÑA. El del conjunt d’entitats de crèdit correspon al tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys per l’adquisició d’habitatge lliure.