SlideShare a Scribd company logo
co je otevřený přístup a jak
s ním naložit?
Tereza Simandlová | @kliste
tereza.simandlova@lf1.cuni.cz
Ústav vědeckých informací 1. LF UK; OpenAIRE
OAWeek 2015 na UK, 22. října 2015 - PedF UK
Prezentace je licencována pod Creative Commons BY 4.0 International.
per aspera ad astra
1665 → (1990) → 2002(3)
→ 2014 → …?
otevřený přístup požaduje okamžitý,
trvalý, bezplatný a svobodný přístup
k výsledkům veřejně financované
vědy a výzkumu na internetu
okamžitý = (ideálně) bez embarga
trvalý = (ideálně) vždy a navždy
bezplatný = (ideálně) po celou dobu pro čtenáře zdarma
svobodný = (ideálně) pod otevřenou licencí (např. CC)
pouze ideální stav je open access .)
...ale jak jej dosáhnout?
...když se vydáte cestou/-ami
otevřeného přístupu...
zelená cesta (self-archiving)
autor zajistí otevřený přístup k publikovaným výstupům prostřednictvím
otevřeného repozitáře
repozitáře: institucionální / oborové / multioborové
OpenDOAR - registr repozitářů
SHERPA/RoMEO - vydavatelské politiky v souvislosti s autoarchivací
OpenAIRE, BASE, CORE, … - agregátory obsahu z repozitářů
př. oborové repozitáře pro pedagogiku
OpenDOAR > Subject Area > Education (177)
pedocs
● snadné vložení publikace
● možnost sledovat statistiky využití publikace
TeLearn (Technology Enhanced Learning)
African Higher Education Research Online
...
zlatá cesta (otevřené časopisy)
vydavatel zajistí otevřený přístup k publikovanému dokumentu
časopisy: otevřené čisté / otevřené s APCs / hybridní
DOAJ, DOAB, ROAD ISSN - registry otevřených časopisů / knih
DOAJ Search, Paperity, Google Scholar, ...
co hybridi a predátoři?
jak poznám predátorský otevřený časopis?
predátor je a bude “šmejdem” vědecké komunikace, proto je potřeba se mu
vyhnout
zaměřte se na: ediční radu; recenzní řízení, formální náležitosti; líbivě indikátory
kvality; zda již nebyl za predátora označen...
beall's list of predatory publishers / journals
!think ✓check >submit!
DOAJ + WoS / Scopus = vyšší pravděpodobnost, že nejde o predátora, ale… ,)
www.qoam.eu
jak poznám kvalitní (?) otevřené časopisy
1. DOAJ --> JRC, WoS / Scopus / ERIH ...
2. Open Access Journal Title List (pouze WoS)
3. ROAD ISSN / Scopus Journal title list (pouze Scopus)
4. VUT seznam (aktual. 2014)
5. ...knihovník / kolega
př. otevřených časopisů pro pedagogiku (bez APCs)
Language Learning and Technology - IF: 1.128, SJR: 0.972
Educational Technology & Society - IF: 1.08, SJR: 0.919
Australasian J. of Educational Technology - IF: 0.648, SJR: 1.001
International Review of Research in Open and Distance Learning - IF: 0.734
Comunicar - SJR: 0.719
Current Issues in Education - SJR: 0.202
Encyclopaideia - SJR: 0.112
...
a co na otevřený přístup říká
evropská komise?
(evropský) otevřený přístup
podpůrné projekty: DRIVER, OpenAIRE…, RECODE,
FOSTER, PASTEUR4OA aj.
2012 - Doporučení Komise ze dne 17. července 2012 o
přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání
7RP a pilotní projekt OA
spuštěn v srpnu 2008 (dodatek 39 v grantové smlouvě)
zajistit OA je povinné pouze pro 7 oblastí:
1. Energie
2. Životní prostředí (včetně klimatických změn)
3. Zdraví
4. Informační a komunikační technologie (Poznávací systémy, Interakce, Robotika)
5. Výzkumné infrastruktury
6. Věda ve společnosti
7. Socioekonomické a humanitní vědy
povinnost uložit + zajistit otevřený přístup k recenzovaným
článkům okamžitě (zlatá cesta) nebo do 6 měsíců po
zveřejnění (1-5), do 12 měsíců (6 a 7) (zelená cesta)
7RP → H2020
od pilotu k obecnému principu
#H2020 a OA
pokud je výstupem projektu publikace, platí povinnost OA pro všechny příjemce
financí z H2020 (čl. 29.2 ve smlouvě)
OA: povinně recenzované vědecké publikace (články), dobrovolně i jiné typy
publikací (monografie, sborníky, šedá literatura aj.)
minimum: online číst, stahovat, tisknout (free OA)
výzva k ponechání práv → pouze vydavateli poskytnout licenci potřebnou k
publikování (ideálně CC BY, CC 0)
ať zvolíte jakoukoliv cestu OA, vždy
je nutné článek uložit
(self-archive)
#H2020 a povinný OA (1)
1. povinnost zajistit dlouhodobou archivaci
→ uložením strojově čitelné elektronické kopie nebo finální recenzované verze
rukopisu nejpozději v den vydání článku do repozitáře + okamžité
zpřístupnění bibliografických metadat, která musí obsahovat:
● výraz: European Union (EU) a Horizont 2020 nebo Euratom a Euratom Research and
Training Programme 2014-2018
● název výzvy, akronym a číslo smlouvy
● datum vydání, případně délku embarga a persistentní identifikátor (DOI, Handle)
→ měla by být uložena také výzkumná data nutná k validaci výsledků (k
publikaci nebo do vhodného datového repozitáře)
#H2020 a povinný OA (2)
2. povinnost zajistit otevřený přístup
→ prostřednictvím otevřeného repozitáře (zelená cesta)
→ prostřednictvím otevřeného časopisu (zlatá cesta)
#H2020 a zelená cesta OA
institucionální / předmětový / multioborový repozitář
repozitář by měl vyhovovat pravidlům OpenAIRE
povinnost zajistit otevřený přístup k publikaci do 6 měsíců / 12 měsíců ode dne
vydání (embargo)
#H2020 a zlatá cesta OA
otevřený / hybridní časopis
publikační poplatky (APCs) = uznatelné náklady → je však nutné s nimi počítat již
při definování projektu
pozn.: neodpadá povinnost uložení a zajištění přístupu k metadatům v repozitáři
od publikací k datům
#H2020 a pilotní projekt OD
#H2020 a pilotní OD (1)
zajistit OD je povinné pouze pro 7 oblastí (čl. 29.3):
1. Future and Emerging Technologies
2. Research infrastructures – part e-Infrastructures
3. Leadership in enabling and industrial technologies – Information and Communication Technologies
4. Societal Challenge: ‚Secure, Clean and Efficient Energy‘ – part Smart cities and communities
5. Societal Challenge: ‚Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw materials‘ – except raw materials
6. Societal Challenge: ‚Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies‘
7. Science with and for Society
projekty z jiných oblastí se mohou zapojit dobrovolně
projekty mohou z pilotu vystoupit (přípustné důvody bit.ly/H2020ODGuideEN)
#H2020 a pilotní OD (2)
příjemce dotace musí:
1. vytvořit (a udržovat aktuální) plán managementu dat (data management plan, DMP);
2. ukládat data do vědeckého datového repozitáře;
3. zajistit třetím stranám volný přístup k uloženým datům a umožnit jejich bezplatné vytěžování, využívání,
reprodukování a šíření;
4. upřesnit nástroje pro použití surových dat za účelem validace vědeckých výsledků (nebo poskytnout nástroje
jako takové).
pilotní projekt se vztahuje na:
● data (a metadata) potřebná k validaci výsledků prezentovaných v publikacích
● ostatní data (a metadata), která jsou navíc specifikována v DMP
#H2020 a náklady na OA
uznatelné po dobu trvání grantu
FP7 post-grant OA Pilot
podpora gold publikování u již skončených projektů 7RP (max.
2 roky), které mají povinnost OA → CORDIS
rozpočet: 4 mil € / do vyčerpání financí nebo 04/2017
max. 3 recenzované publikace na projekt (2,000/6,000 €)
povinnost autoarchivace: publikace + metadata
časopis → DOAJ + WoS/Scopus/Pubmed | ne hybridy
goldoa-pilot.openaire.eu
projekt OpenAIRE2020
OpenAIRE → OpenAIREplus → OpenAIRE2020
evropská infrastruktura repozitářů a podpůrných
služeb/nástrojů pro otevřený přístup
portál pro vědce, administrátory, poskytovatele dat a financí
vyhledávání: publikace, data, projekty, osoby, organizace,
poskytovatelé dat
www.openaire.eu
www.zenodo.org
OpenAIRE2020 factsheets
FP7 Post-Grant OA Pilot http://dspace.vsb.
cz/handle/10084/106818/
Pilotní projekt OD http://dspace.vsb.cz/handle/10084/110460/
Pro vědce http://dspace.vsb.cz/handle/10084/110470/
Pro admin. / koordinátory http://dspace.vsb.
cz/handle/10084/110489/
Pro správce repozitářů http://dspace.vsb.cz - bude :)
jsou i jiná open?
open educational resources
další z mnoha open v nastupující kultuře open science
“...digitised/digital materials offered freely and openly for educators, students,
and self-learners to use and reuse for teaching, learning, and research. OER
includes learning content, software tools to develop, use, and distribute content,
and implementation resources such as open licences.” [OECD, 2007]
Jorum
OER Research
massive open online course (MOOC)
mladší a moderní sourozenec korespondenčních seminářů .)
progresivní forma online vzdělávání, která snižuje (boří) prostorové, finanční a
sociální bariéry
účast v kurzu není vázána na studium / členství ve vzdělávací organizaci
od obecných po úzce specializované a odborné kurzy
Coursera, edX, Udacity,... v ČR např. Seduo
co je otevřený přístup a jak s ním naložit?
děkuji za pozornost
Tereza Simandlová | @kliste
tereza.simandlova@lf1.cuni.cz
Ústav vědeckých informací 1. LF UK; OpenAIREPrezentace je licencována pod Creative Commons BY 4.0 International.
použité zdroje
Evropská komise. 2013. Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 [online]. Version 1.0 [cit. 2015-10-
18]. Dostupný z: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
Massive open online course. 2001-. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2015-10-16 [cit. 2015-10-
21]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources
OECD. 2007. Giving Knowledge for Free: The Emergence of Open Educational Resources [online]. OECD [cit. 2015-10-21]. ISBN 9789264032125.
Dostupné z: http://www.oecd.org/edu/ceri/givingknowledgeforfreetheemergenceofopeneducationalresources.htm
Open educational resources. 2001-. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2015-10-14 [cit. 2015-10-
21]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources
SIMANDLOVÁ, Tereza. 2015. Evropský výzkum a open access. Share and Discover Knowledge in LinedIn Slideshare [online]. LinkedIn
Corporation, c2015 [cit. 2015-10-22]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/terkakliste/evropsk-vzkum-a-open-access

More Related Content

What's hot

Horizont 2020: otevřený přístup nabírá obrátky
Horizont 2020: otevřený přístup nabírá obrátkyHorizont 2020: otevřený přístup nabírá obrátky
Horizont 2020: otevřený přístup nabírá obrátky
Daniela Tkačíková
 
Co je a není otevřený časopis: kvalitativní standardy dle DOAJ
Co je a není otevřený časopis: kvalitativní standardy dle DOAJCo je a není otevřený časopis: kvalitativní standardy dle DOAJ
Co je a není otevřený časopis: kvalitativní standardy dle DOAJ
Tereza Simandlová
 
Připraveni na Horizont 2020? aneb Jakou podporu může poskytnout knihovna výzk...
Připraveni na Horizont 2020? aneb Jakou podporu může poskytnout knihovna výzk...Připraveni na Horizont 2020? aneb Jakou podporu může poskytnout knihovna výzk...
Připraveni na Horizont 2020? aneb Jakou podporu může poskytnout knihovna výzk...
Daniela Tkačíková
 
OpenAIRE a otevření vědeckých informací v programu Horizont 2020
OpenAIRE a otevření vědeckých informací v programu Horizont 2020OpenAIRE a otevření vědeckých informací v programu Horizont 2020
OpenAIRE a otevření vědeckých informací v programu Horizont 2020
Daniela Tkačíková
 
Horizont 2020 a otevřený přístup k vědeckým publikacím a výzkumným datům: pr...
Horizont 2020 a otevřený přístup k vědeckým publikacím a výzkumným datům: pr...Horizont 2020 a otevřený přístup k vědeckým publikacím a výzkumným datům: pr...
Horizont 2020 a otevřený přístup k vědeckým publikacím a výzkumným datům: pr...
Daniela Tkačíková
 
Otevřený přístup v evropském kontextu
Otevřený přístup v evropském kontextuOtevřený přístup v evropském kontextu
Otevřený přístup v evropském kontextu
Daniela Tkačíková
 
PASTEUR4OA - strategie pro harmonizaci politik otevřeného přístupu v Evropské...
PASTEUR4OA - strategie pro harmonizaci politik otevřeného přístupu v Evropské...PASTEUR4OA - strategie pro harmonizaci politik otevřeného přístupu v Evropské...
PASTEUR4OA - strategie pro harmonizaci politik otevřeného přístupu v Evropské...
Daniela Tkačíková
 
Otevřený přístup v programu Horizont 2020 (Open Acces in Horizon 2020)
 Otevřený přístup v programu Horizont 2020 (Open Acces in Horizon 2020) Otevřený přístup v programu Horizont 2020 (Open Acces in Horizon 2020)
Otevřený přístup v programu Horizont 2020 (Open Acces in Horizon 2020)
Daniela Tkačíková
 
Open Access na VUT
Open Access na VUT Open Access na VUT
Open Access na VUT
Petra Dedicova
 
Otevřené publikování: jak se zorientovat ve světě open access
Otevřené publikování: jak se zorientovat ve světě open accessOtevřené publikování: jak se zorientovat ve světě open access
Otevřené publikování: jak se zorientovat ve světě open access
Šárka Grofová
 
Otevřené minimum moderního knihovníka
Otevřené minimum moderního knihovníkaOtevřené minimum moderního knihovníka
Otevřené minimum moderního knihovníka
Tereza Simandlová
 
Otevřený přístup pro geoVÚT Brno
Otevřený přístup pro geoVÚT BrnoOtevřený přístup pro geoVÚT Brno
Otevřený přístup pro geoVÚT Brno
Tereza Simandlová
 
Open Access Week 2010 v Národní technické knihovně
Open Access Week 2010 v Národní technické knihovněOpen Access Week 2010 v Národní technické knihovně
Open Access Week 2010 v Národní technické knihovně
Tereza Simandlová
 
Projekty 7. RP OpenAIRE & OpenAIREplus: základ celoevropské infrastruktury v...
Projekty 7. RP OpenAIRE & OpenAIREplus:základ celoevropské infrastruktury v...Projekty 7. RP OpenAIRE & OpenAIREplus:základ celoevropské infrastruktury v...
Projekty 7. RP OpenAIRE & OpenAIREplus: základ celoevropské infrastruktury v...
Daniela Tkačíková
 
Vědecké publikování v 21. století: otevřeně a bez predátorů
Vědecké publikování v 21. století: otevřeně a bez predátorůVědecké publikování v 21. století: otevřeně a bez predátorů
Vědecké publikování v 21. století: otevřeně a bez predátorů
Tereza Simandlová
 
Jak publikovat otevřeně?: open access v kostce
Jak publikovat otevřeně?: open access v kostceJak publikovat otevřeně?: open access v kostce
Jak publikovat otevřeně?: open access v kostce
Tereza Simandlová
 
Stav problematiky otevřeného přístupu v ČR
Stav problematiky otevřeného přístupu v ČRStav problematiky otevřeného přístupu v ČR
Stav problematiky otevřeného přístupu v ČR
Daniela Tkačíková
 
OpenAccess - Iva Buresova
OpenAccess - Iva BuresovaOpenAccess - Iva Buresova
OpenAccess - Iva Buresova
NAKLIV
 

What's hot (20)

Horizont 2020: otevřený přístup nabírá obrátky
Horizont 2020: otevřený přístup nabírá obrátkyHorizont 2020: otevřený přístup nabírá obrátky
Horizont 2020: otevřený přístup nabírá obrátky
 
Co je a není otevřený časopis: kvalitativní standardy dle DOAJ
Co je a není otevřený časopis: kvalitativní standardy dle DOAJCo je a není otevřený časopis: kvalitativní standardy dle DOAJ
Co je a není otevřený časopis: kvalitativní standardy dle DOAJ
 
Připraveni na Horizont 2020? aneb Jakou podporu může poskytnout knihovna výzk...
Připraveni na Horizont 2020? aneb Jakou podporu může poskytnout knihovna výzk...Připraveni na Horizont 2020? aneb Jakou podporu může poskytnout knihovna výzk...
Připraveni na Horizont 2020? aneb Jakou podporu může poskytnout knihovna výzk...
 
OpenAIRE a otevření vědeckých informací v programu Horizont 2020
OpenAIRE a otevření vědeckých informací v programu Horizont 2020OpenAIRE a otevření vědeckých informací v programu Horizont 2020
OpenAIRE a otevření vědeckých informací v programu Horizont 2020
 
Horizont 2020 a otevřený přístup k vědeckým publikacím a výzkumným datům: pr...
Horizont 2020 a otevřený přístup k vědeckým publikacím a výzkumným datům: pr...Horizont 2020 a otevřený přístup k vědeckým publikacím a výzkumným datům: pr...
Horizont 2020 a otevřený přístup k vědeckým publikacím a výzkumným datům: pr...
 
Ukol 1 a 2
Ukol 1 a 2Ukol 1 a 2
Ukol 1 a 2
 
Otevřený přístup v evropském kontextu
Otevřený přístup v evropském kontextuOtevřený přístup v evropském kontextu
Otevřený přístup v evropském kontextu
 
PASTEUR4OA - strategie pro harmonizaci politik otevřeného přístupu v Evropské...
PASTEUR4OA - strategie pro harmonizaci politik otevřeného přístupu v Evropské...PASTEUR4OA - strategie pro harmonizaci politik otevřeného přístupu v Evropské...
PASTEUR4OA - strategie pro harmonizaci politik otevřeného přístupu v Evropské...
 
Otevřený přístup v programu Horizont 2020 (Open Acces in Horizon 2020)
 Otevřený přístup v programu Horizont 2020 (Open Acces in Horizon 2020) Otevřený přístup v programu Horizont 2020 (Open Acces in Horizon 2020)
Otevřený přístup v programu Horizont 2020 (Open Acces in Horizon 2020)
 
Pavla Rygelová: Open Access
Pavla Rygelová: Open AccessPavla Rygelová: Open Access
Pavla Rygelová: Open Access
 
Open Access na VUT
Open Access na VUT Open Access na VUT
Open Access na VUT
 
Otevřené publikování: jak se zorientovat ve světě open access
Otevřené publikování: jak se zorientovat ve světě open accessOtevřené publikování: jak se zorientovat ve světě open access
Otevřené publikování: jak se zorientovat ve světě open access
 
Otevřené minimum moderního knihovníka
Otevřené minimum moderního knihovníkaOtevřené minimum moderního knihovníka
Otevřené minimum moderního knihovníka
 
Otevřený přístup pro geoVÚT Brno
Otevřený přístup pro geoVÚT BrnoOtevřený přístup pro geoVÚT Brno
Otevřený přístup pro geoVÚT Brno
 
Open Access Week 2010 v Národní technické knihovně
Open Access Week 2010 v Národní technické knihovněOpen Access Week 2010 v Národní technické knihovně
Open Access Week 2010 v Národní technické knihovně
 
Projekty 7. RP OpenAIRE & OpenAIREplus: základ celoevropské infrastruktury v...
Projekty 7. RP OpenAIRE & OpenAIREplus:základ celoevropské infrastruktury v...Projekty 7. RP OpenAIRE & OpenAIREplus:základ celoevropské infrastruktury v...
Projekty 7. RP OpenAIRE & OpenAIREplus: základ celoevropské infrastruktury v...
 
Vědecké publikování v 21. století: otevřeně a bez predátorů
Vědecké publikování v 21. století: otevřeně a bez predátorůVědecké publikování v 21. století: otevřeně a bez predátorů
Vědecké publikování v 21. století: otevřeně a bez predátorů
 
Jak publikovat otevřeně?: open access v kostce
Jak publikovat otevřeně?: open access v kostceJak publikovat otevřeně?: open access v kostce
Jak publikovat otevřeně?: open access v kostce
 
Stav problematiky otevřeného přístupu v ČR
Stav problematiky otevřeného přístupu v ČRStav problematiky otevřeného přístupu v ČR
Stav problematiky otevřeného přístupu v ČR
 
OpenAccess - Iva Buresova
OpenAccess - Iva BuresovaOpenAccess - Iva Buresova
OpenAccess - Iva Buresova
 

Similar to co je otevřený přístup a jak s ním naložit?

Projekt OpenAIREplus
Projekt OpenAIREplusProjekt OpenAIREplus
Projekt OpenAIREplus
Daniela Tkačíková
 
Open Access I (Iva Burešová)
Open Access I (Iva Burešová)Open Access I (Iva Burešová)
Open Access - od teorie k praxi
Open Access - od teorie k praxiOpen Access - od teorie k praxi
Open Access - od teorie k praxi
Tereza Simandlová
 
otevřený přístup: knihovnický základ
otevřený přístup: knihovnický základotevřený přístup: knihovnický základ
otevřený přístup: knihovnický základ
Tereza Simandlová
 
Otevřený přístup jako předpoklad akademického prostředí
Otevřený přístup jako předpoklad akademického prostředíOtevřený přístup jako předpoklad akademického prostředí
Otevřený přístup jako předpoklad akademického prostředí
Michal Černý
 
Jak na otevřené publikování - VUT v Brně
Jak na otevřené publikování - VUT v BrněJak na otevřené publikování - VUT v Brně
Jak na otevřené publikování - VUT v Brně
Ustredni knihovna VUT
 
Otevřený přístup v H2020 a interoperabilita repozitářů
Otevřený přístup v H2020 a interoperabilita repozitářůOtevřený přístup v H2020 a interoperabilita repozitářů
Otevřený přístup v H2020 a interoperabilita repozitářů
Daniela Tkačíková
 
open science ve zkratce: dělat vědu nebylo nikdy jednodušší
open science ve zkratce: dělat vědu nebylo nikdy jednoduššíopen science ve zkratce: dělat vědu nebylo nikdy jednodušší
open science ve zkratce: dělat vědu nebylo nikdy jednodušší
Tereza Simandlová
 
Otevřená data a kam s nimi
Otevřená data a kam s nimiOtevřená data a kam s nimi
Otevřená data a kam s nimi
Tereza Simandlová
 
Tereza Simandlová: Open science v prostředí akademických knihoven: nová výzva...
Tereza Simandlová: Open science v prostředí akademických knihoven: nová výzva...Tereza Simandlová: Open science v prostředí akademických knihoven: nová výzva...
Tereza Simandlová: Open science v prostředí akademických knihoven: nová výzva...
ÚISK FF UK
 
Open science v prostředí akademických knihoven: nová výzva a také příležitost
Open science v prostředí akademických knihoven: nová výzva a také příležitostOpen science v prostředí akademických knihoven: nová výzva a také příležitost
Open science v prostředí akademických knihoven: nová výzva a také příležitost
Tereza Simandlová
 
OpenAIRE in Ostrava
OpenAIRE in OstravaOpenAIRE in Ostrava
OpenAIRE in Ostrava
OpenAIRE
 
OpenAIRE & OpenAIREplus: Od pilotního projektu v 7. RP k evropskému portálu o...
OpenAIRE & OpenAIREplus: Od pilotního projektu v 7. RP k evropskému portálu o...OpenAIRE & OpenAIREplus: Od pilotního projektu v 7. RP k evropskému portálu o...
OpenAIRE & OpenAIREplus: Od pilotního projektu v 7. RP k evropskému portálu o...
Daniela Tkačíková
 
Jan Mach: Akademické výsledky na veřejnosti - hrozba či příležitost?
Jan Mach: Akademické výsledky na veřejnosti - hrozba či příležitost? Jan Mach: Akademické výsledky na veřejnosti - hrozba či příležitost?
Jan Mach: Akademické výsledky na veřejnosti - hrozba či příležitost?
ÚISK FF UK
 

Similar to co je otevřený přístup a jak s ním naložit? (16)

Projekt OpenAIREplus
Projekt OpenAIREplusProjekt OpenAIREplus
Projekt OpenAIREplus
 
Open Access I (Iva Burešová)
Open Access I (Iva Burešová)Open Access I (Iva Burešová)
Open Access I (Iva Burešová)
 
Open Access - od teorie k praxi
Open Access - od teorie k praxiOpen Access - od teorie k praxi
Open Access - od teorie k praxi
 
otevřený přístup: knihovnický základ
otevřený přístup: knihovnický základotevřený přístup: knihovnický základ
otevřený přístup: knihovnický základ
 
Otevřený přístup jako předpoklad akademického prostředí
Otevřený přístup jako předpoklad akademického prostředíOtevřený přístup jako předpoklad akademického prostředí
Otevřený přístup jako předpoklad akademického prostředí
 
Jak na otevřené publikování - VUT v Brně
Jak na otevřené publikování - VUT v BrněJak na otevřené publikování - VUT v Brně
Jak na otevřené publikování - VUT v Brně
 
Vycitalova prezentace
Vycitalova prezentaceVycitalova prezentace
Vycitalova prezentace
 
Otevřený přístup v H2020 a interoperabilita repozitářů
Otevřený přístup v H2020 a interoperabilita repozitářůOtevřený přístup v H2020 a interoperabilita repozitářů
Otevřený přístup v H2020 a interoperabilita repozitářů
 
open science ve zkratce: dělat vědu nebylo nikdy jednodušší
open science ve zkratce: dělat vědu nebylo nikdy jednoduššíopen science ve zkratce: dělat vědu nebylo nikdy jednodušší
open science ve zkratce: dělat vědu nebylo nikdy jednodušší
 
Otevřená data a kam s nimi
Otevřená data a kam s nimiOtevřená data a kam s nimi
Otevřená data a kam s nimi
 
Tereza Simandlová: Open science v prostředí akademických knihoven: nová výzva...
Tereza Simandlová: Open science v prostředí akademických knihoven: nová výzva...Tereza Simandlová: Open science v prostředí akademických knihoven: nová výzva...
Tereza Simandlová: Open science v prostředí akademických knihoven: nová výzva...
 
Open science v prostředí akademických knihoven: nová výzva a také příležitost
Open science v prostředí akademických knihoven: nová výzva a také příležitostOpen science v prostředí akademických knihoven: nová výzva a také příležitost
Open science v prostředí akademických knihoven: nová výzva a také příležitost
 
OpenAIRE in Ostrava
OpenAIRE in OstravaOpenAIRE in Ostrava
OpenAIRE in Ostrava
 
OpenAIRE & OpenAIREplus: Od pilotního projektu v 7. RP k evropskému portálu o...
OpenAIRE & OpenAIREplus: Od pilotního projektu v 7. RP k evropskému portálu o...OpenAIRE & OpenAIREplus: Od pilotního projektu v 7. RP k evropskému portálu o...
OpenAIRE & OpenAIREplus: Od pilotního projektu v 7. RP k evropskému portálu o...
 
Jan Mach: Akademické výsledky na veřejnosti - hrozba či příležitost?
Jan Mach: Akademické výsledky na veřejnosti - hrozba či příležitost? Jan Mach: Akademické výsledky na veřejnosti - hrozba či příležitost?
Jan Mach: Akademické výsledky na veřejnosti - hrozba či příležitost?
 
EIZ- USI
EIZ- USIEIZ- USI
EIZ- USI
 

More from Tereza Simandlová

Hledání jehly v kupce sena: APC monitoring z institucionálního pohledu
Hledání jehly v kupce sena: APC monitoring z institucionálního pohleduHledání jehly v kupce sena: APC monitoring z institucionálního pohledu
Hledání jehly v kupce sena: APC monitoring z institucionálního pohledu
Tereza Simandlová
 
Svět preprintů a green open access
Svět preprintů a green open accessSvět preprintů a green open access
Svět preprintů a green open access
Tereza Simandlová
 
E-zdroje a open access: podmínky, monitorování a analýza
E-zdroje a open access: podmínky, monitorování a analýzaE-zdroje a open access: podmínky, monitorování a analýza
E-zdroje a open access: podmínky, monitorování a analýza
Tereza Simandlová
 
Jak se vyhnout predátorům
Jak se vyhnout predátorůmJak se vyhnout predátorům
Jak se vyhnout predátorům
Tereza Simandlová
 
Knihovny jako nejstarší místa sdílení vědomostí
Knihovny jako nejstarší místa sdílení vědomostíKnihovny jako nejstarší místa sdílení vědomostí
Knihovny jako nejstarší místa sdílení vědomostí
Tereza Simandlová
 
Current state of open access at Charles University
Current state of open access at Charles UniversityCurrent state of open access at Charles University
Current state of open access at Charles University
Tereza Simandlová
 
jak je důležité míti open access
jak je důležité míti open accessjak je důležité míti open access
jak je důležité míti open access
Tereza Simandlová
 
Vybraná evropská konsorcia a jejich podpora OA
Vybraná evropská konsorcia a jejich podpora OAVybraná evropská konsorcia a jejich podpora OA
Vybraná evropská konsorcia a jejich podpora OA
Tereza Simandlová
 
APC nad zlato: analýza nákladů na gold OA vybraných VŠ
APC nad zlato: analýza nákladů na gold OA vybraných VŠAPC nad zlato: analýza nákladů na gold OA vybraných VŠ
APC nad zlato: analýza nákladů na gold OA vybraných VŠ
Tereza Simandlová
 
Jsme vidět? Česká open access komunita
Jsme vidět? Česká open access komunitaJsme vidět? Česká open access komunita
Jsme vidět? Česká open access komunita
Tereza Simandlová
 
DOAJ a český časopisecký rybníček
DOAJ a český časopisecký rybníčekDOAJ a český časopisecký rybníček
DOAJ a český časopisecký rybníček
Tereza Simandlová
 
FP7 post-grant Gold OA Pilot (CZ)
FP7 post-grant Gold OA Pilot (CZ)FP7 post-grant Gold OA Pilot (CZ)
FP7 post-grant Gold OA Pilot (CZ)
Tereza Simandlová
 
otevřená věda: vědecká (r)evoluce
otevřená věda: vědecká (r)evoluceotevřená věda: vědecká (r)evoluce
otevřená věda: vědecká (r)evoluce
Tereza Simandlová
 
Z popelnice do lednice
Z popelnice do ledniceZ popelnice do lednice
Z popelnice do lednice
Tereza Simandlová
 
open access ve zkratce: publikovat vědění nebylo nikdy jednodušší
open access ve zkratce: publikovat vědění nebylo nikdy jednoduššíopen access ve zkratce: publikovat vědění nebylo nikdy jednodušší
open access ve zkratce: publikovat vědění nebylo nikdy jednodušší
Tereza Simandlová
 
Lékořice: dávám práci svému srdci
Lékořice: dávám práci svému srdciLékořice: dávám práci svému srdci
Lékořice: dávám práci svému srdci
Tereza Simandlová
 
otevřený přístup : open access
otevřený přístup : open accessotevřený přístup : open access
otevřený přístup : open access
Tereza Simandlová
 
Open Access do kapsy
Open Access do kapsyOpen Access do kapsy
Open Access do kapsy
Tereza Simandlová
 

More from Tereza Simandlová (18)

Hledání jehly v kupce sena: APC monitoring z institucionálního pohledu
Hledání jehly v kupce sena: APC monitoring z institucionálního pohleduHledání jehly v kupce sena: APC monitoring z institucionálního pohledu
Hledání jehly v kupce sena: APC monitoring z institucionálního pohledu
 
Svět preprintů a green open access
Svět preprintů a green open accessSvět preprintů a green open access
Svět preprintů a green open access
 
E-zdroje a open access: podmínky, monitorování a analýza
E-zdroje a open access: podmínky, monitorování a analýzaE-zdroje a open access: podmínky, monitorování a analýza
E-zdroje a open access: podmínky, monitorování a analýza
 
Jak se vyhnout predátorům
Jak se vyhnout predátorůmJak se vyhnout predátorům
Jak se vyhnout predátorům
 
Knihovny jako nejstarší místa sdílení vědomostí
Knihovny jako nejstarší místa sdílení vědomostíKnihovny jako nejstarší místa sdílení vědomostí
Knihovny jako nejstarší místa sdílení vědomostí
 
Current state of open access at Charles University
Current state of open access at Charles UniversityCurrent state of open access at Charles University
Current state of open access at Charles University
 
jak je důležité míti open access
jak je důležité míti open accessjak je důležité míti open access
jak je důležité míti open access
 
Vybraná evropská konsorcia a jejich podpora OA
Vybraná evropská konsorcia a jejich podpora OAVybraná evropská konsorcia a jejich podpora OA
Vybraná evropská konsorcia a jejich podpora OA
 
APC nad zlato: analýza nákladů na gold OA vybraných VŠ
APC nad zlato: analýza nákladů na gold OA vybraných VŠAPC nad zlato: analýza nákladů na gold OA vybraných VŠ
APC nad zlato: analýza nákladů na gold OA vybraných VŠ
 
Jsme vidět? Česká open access komunita
Jsme vidět? Česká open access komunitaJsme vidět? Česká open access komunita
Jsme vidět? Česká open access komunita
 
DOAJ a český časopisecký rybníček
DOAJ a český časopisecký rybníčekDOAJ a český časopisecký rybníček
DOAJ a český časopisecký rybníček
 
FP7 post-grant Gold OA Pilot (CZ)
FP7 post-grant Gold OA Pilot (CZ)FP7 post-grant Gold OA Pilot (CZ)
FP7 post-grant Gold OA Pilot (CZ)
 
otevřená věda: vědecká (r)evoluce
otevřená věda: vědecká (r)evoluceotevřená věda: vědecká (r)evoluce
otevřená věda: vědecká (r)evoluce
 
Z popelnice do lednice
Z popelnice do ledniceZ popelnice do lednice
Z popelnice do lednice
 
open access ve zkratce: publikovat vědění nebylo nikdy jednodušší
open access ve zkratce: publikovat vědění nebylo nikdy jednoduššíopen access ve zkratce: publikovat vědění nebylo nikdy jednodušší
open access ve zkratce: publikovat vědění nebylo nikdy jednodušší
 
Lékořice: dávám práci svému srdci
Lékořice: dávám práci svému srdciLékořice: dávám práci svému srdci
Lékořice: dávám práci svému srdci
 
otevřený přístup : open access
otevřený přístup : open accessotevřený přístup : open access
otevřený přístup : open access
 
Open Access do kapsy
Open Access do kapsyOpen Access do kapsy
Open Access do kapsy
 

co je otevřený přístup a jak s ním naložit?

 • 1. co je otevřený přístup a jak s ním naložit? Tereza Simandlová | @kliste tereza.simandlova@lf1.cuni.cz Ústav vědeckých informací 1. LF UK; OpenAIRE OAWeek 2015 na UK, 22. října 2015 - PedF UK Prezentace je licencována pod Creative Commons BY 4.0 International.
 • 3. 1665 → (1990) → 2002(3) → 2014 → …?
 • 4. otevřený přístup požaduje okamžitý, trvalý, bezplatný a svobodný přístup k výsledkům veřejně financované vědy a výzkumu na internetu
 • 5. okamžitý = (ideálně) bez embarga trvalý = (ideálně) vždy a navždy bezplatný = (ideálně) po celou dobu pro čtenáře zdarma svobodný = (ideálně) pod otevřenou licencí (např. CC)
 • 6. pouze ideální stav je open access .)
 • 7. ...ale jak jej dosáhnout?
 • 8. ...když se vydáte cestou/-ami otevřeného přístupu...
 • 9. zelená cesta (self-archiving) autor zajistí otevřený přístup k publikovaným výstupům prostřednictvím otevřeného repozitáře repozitáře: institucionální / oborové / multioborové OpenDOAR - registr repozitářů SHERPA/RoMEO - vydavatelské politiky v souvislosti s autoarchivací OpenAIRE, BASE, CORE, … - agregátory obsahu z repozitářů
 • 10. př. oborové repozitáře pro pedagogiku OpenDOAR > Subject Area > Education (177) pedocs ● snadné vložení publikace ● možnost sledovat statistiky využití publikace TeLearn (Technology Enhanced Learning) African Higher Education Research Online ...
 • 11. zlatá cesta (otevřené časopisy) vydavatel zajistí otevřený přístup k publikovanému dokumentu časopisy: otevřené čisté / otevřené s APCs / hybridní DOAJ, DOAB, ROAD ISSN - registry otevřených časopisů / knih DOAJ Search, Paperity, Google Scholar, ...
 • 12. co hybridi a predátoři?
 • 13. jak poznám predátorský otevřený časopis? predátor je a bude “šmejdem” vědecké komunikace, proto je potřeba se mu vyhnout zaměřte se na: ediční radu; recenzní řízení, formální náležitosti; líbivě indikátory kvality; zda již nebyl za predátora označen... beall's list of predatory publishers / journals !think ✓check >submit! DOAJ + WoS / Scopus = vyšší pravděpodobnost, že nejde o predátora, ale… ,)
 • 15. jak poznám kvalitní (?) otevřené časopisy 1. DOAJ --> JRC, WoS / Scopus / ERIH ... 2. Open Access Journal Title List (pouze WoS) 3. ROAD ISSN / Scopus Journal title list (pouze Scopus) 4. VUT seznam (aktual. 2014) 5. ...knihovník / kolega
 • 16. př. otevřených časopisů pro pedagogiku (bez APCs) Language Learning and Technology - IF: 1.128, SJR: 0.972 Educational Technology & Society - IF: 1.08, SJR: 0.919 Australasian J. of Educational Technology - IF: 0.648, SJR: 1.001 International Review of Research in Open and Distance Learning - IF: 0.734 Comunicar - SJR: 0.719 Current Issues in Education - SJR: 0.202 Encyclopaideia - SJR: 0.112 ...
 • 17. a co na otevřený přístup říká evropská komise?
 • 18. (evropský) otevřený přístup podpůrné projekty: DRIVER, OpenAIRE…, RECODE, FOSTER, PASTEUR4OA aj. 2012 - Doporučení Komise ze dne 17. července 2012 o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání
 • 19. 7RP a pilotní projekt OA spuštěn v srpnu 2008 (dodatek 39 v grantové smlouvě) zajistit OA je povinné pouze pro 7 oblastí: 1. Energie 2. Životní prostředí (včetně klimatických změn) 3. Zdraví 4. Informační a komunikační technologie (Poznávací systémy, Interakce, Robotika) 5. Výzkumné infrastruktury 6. Věda ve společnosti 7. Socioekonomické a humanitní vědy povinnost uložit + zajistit otevřený přístup k recenzovaným článkům okamžitě (zlatá cesta) nebo do 6 měsíců po zveřejnění (1-5), do 12 měsíců (6 a 7) (zelená cesta)
 • 20. 7RP → H2020 od pilotu k obecnému principu
 • 21. #H2020 a OA pokud je výstupem projektu publikace, platí povinnost OA pro všechny příjemce financí z H2020 (čl. 29.2 ve smlouvě) OA: povinně recenzované vědecké publikace (články), dobrovolně i jiné typy publikací (monografie, sborníky, šedá literatura aj.) minimum: online číst, stahovat, tisknout (free OA) výzva k ponechání práv → pouze vydavateli poskytnout licenci potřebnou k publikování (ideálně CC BY, CC 0)
 • 22. ať zvolíte jakoukoliv cestu OA, vždy je nutné článek uložit (self-archive)
 • 23. #H2020 a povinný OA (1) 1. povinnost zajistit dlouhodobou archivaci → uložením strojově čitelné elektronické kopie nebo finální recenzované verze rukopisu nejpozději v den vydání článku do repozitáře + okamžité zpřístupnění bibliografických metadat, která musí obsahovat: ● výraz: European Union (EU) a Horizont 2020 nebo Euratom a Euratom Research and Training Programme 2014-2018 ● název výzvy, akronym a číslo smlouvy ● datum vydání, případně délku embarga a persistentní identifikátor (DOI, Handle) → měla by být uložena také výzkumná data nutná k validaci výsledků (k publikaci nebo do vhodného datového repozitáře)
 • 24. #H2020 a povinný OA (2) 2. povinnost zajistit otevřený přístup → prostřednictvím otevřeného repozitáře (zelená cesta) → prostřednictvím otevřeného časopisu (zlatá cesta)
 • 25. #H2020 a zelená cesta OA institucionální / předmětový / multioborový repozitář repozitář by měl vyhovovat pravidlům OpenAIRE povinnost zajistit otevřený přístup k publikaci do 6 měsíců / 12 měsíců ode dne vydání (embargo)
 • 26. #H2020 a zlatá cesta OA otevřený / hybridní časopis publikační poplatky (APCs) = uznatelné náklady → je však nutné s nimi počítat již při definování projektu pozn.: neodpadá povinnost uložení a zajištění přístupu k metadatům v repozitáři
 • 27. od publikací k datům #H2020 a pilotní projekt OD
 • 28. #H2020 a pilotní OD (1) zajistit OD je povinné pouze pro 7 oblastí (čl. 29.3): 1. Future and Emerging Technologies 2. Research infrastructures – part e-Infrastructures 3. Leadership in enabling and industrial technologies – Information and Communication Technologies 4. Societal Challenge: ‚Secure, Clean and Efficient Energy‘ – part Smart cities and communities 5. Societal Challenge: ‚Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw materials‘ – except raw materials 6. Societal Challenge: ‚Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies‘ 7. Science with and for Society projekty z jiných oblastí se mohou zapojit dobrovolně projekty mohou z pilotu vystoupit (přípustné důvody bit.ly/H2020ODGuideEN)
 • 29. #H2020 a pilotní OD (2) příjemce dotace musí: 1. vytvořit (a udržovat aktuální) plán managementu dat (data management plan, DMP); 2. ukládat data do vědeckého datového repozitáře; 3. zajistit třetím stranám volný přístup k uloženým datům a umožnit jejich bezplatné vytěžování, využívání, reprodukování a šíření; 4. upřesnit nástroje pro použití surových dat za účelem validace vědeckých výsledků (nebo poskytnout nástroje jako takové). pilotní projekt se vztahuje na: ● data (a metadata) potřebná k validaci výsledků prezentovaných v publikacích ● ostatní data (a metadata), která jsou navíc specifikována v DMP
 • 30. #H2020 a náklady na OA uznatelné po dobu trvání grantu
 • 31. FP7 post-grant OA Pilot podpora gold publikování u již skončených projektů 7RP (max. 2 roky), které mají povinnost OA → CORDIS rozpočet: 4 mil € / do vyčerpání financí nebo 04/2017 max. 3 recenzované publikace na projekt (2,000/6,000 €) povinnost autoarchivace: publikace + metadata časopis → DOAJ + WoS/Scopus/Pubmed | ne hybridy
 • 33. projekt OpenAIRE2020 OpenAIRE → OpenAIREplus → OpenAIRE2020 evropská infrastruktura repozitářů a podpůrných služeb/nástrojů pro otevřený přístup portál pro vědce, administrátory, poskytovatele dat a financí vyhledávání: publikace, data, projekty, osoby, organizace, poskytovatelé dat
 • 36. OpenAIRE2020 factsheets FP7 Post-Grant OA Pilot http://dspace.vsb. cz/handle/10084/106818/ Pilotní projekt OD http://dspace.vsb.cz/handle/10084/110460/ Pro vědce http://dspace.vsb.cz/handle/10084/110470/ Pro admin. / koordinátory http://dspace.vsb. cz/handle/10084/110489/ Pro správce repozitářů http://dspace.vsb.cz - bude :)
 • 37. jsou i jiná open?
 • 38. open educational resources další z mnoha open v nastupující kultuře open science “...digitised/digital materials offered freely and openly for educators, students, and self-learners to use and reuse for teaching, learning, and research. OER includes learning content, software tools to develop, use, and distribute content, and implementation resources such as open licences.” [OECD, 2007] Jorum OER Research
 • 39. massive open online course (MOOC) mladší a moderní sourozenec korespondenčních seminářů .) progresivní forma online vzdělávání, která snižuje (boří) prostorové, finanční a sociální bariéry účast v kurzu není vázána na studium / členství ve vzdělávací organizaci od obecných po úzce specializované a odborné kurzy Coursera, edX, Udacity,... v ČR např. Seduo
 • 41. děkuji za pozornost Tereza Simandlová | @kliste tereza.simandlova@lf1.cuni.cz Ústav vědeckých informací 1. LF UK; OpenAIREPrezentace je licencována pod Creative Commons BY 4.0 International.
 • 42. použité zdroje Evropská komise. 2013. Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 [online]. Version 1.0 [cit. 2015-10- 18]. Dostupný z: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf Massive open online course. 2001-. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2015-10-16 [cit. 2015-10- 21]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources OECD. 2007. Giving Knowledge for Free: The Emergence of Open Educational Resources [online]. OECD [cit. 2015-10-21]. ISBN 9789264032125. Dostupné z: http://www.oecd.org/edu/ceri/givingknowledgeforfreetheemergenceofopeneducationalresources.htm Open educational resources. 2001-. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2015-10-14 [cit. 2015-10- 21]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources SIMANDLOVÁ, Tereza. 2015. Evropský výzkum a open access. Share and Discover Knowledge in LinedIn Slideshare [online]. LinkedIn Corporation, c2015 [cit. 2015-10-22]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/terkakliste/evropsk-vzkum-a-open-access