SlideShare a Scribd company logo
MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM Trang 1
Chöông 1
1. Quy ước
 Phần sơ cấp: Ký hiệu có ghi thêm chỉ số 1.
Số vòng dây sơ cấp N1.
Điện áp sơ cấp U1; dòng điện sơ cấp I1; công suất sơ cấp P1.
 Phần thứ cấp: Ký hiệu có ghi thêm chỉ số 2.
Số vòng dây sơ cấp N2.
Điện áp sơ cấp U2, dòng điện sơ cấp I2, công suất sơ cấp P2.
2. Công suất biểu kiến định mức của máy biến áp
2.1. Máy biến áp 1 pha
dm dm dm dmdm 1 1 2 2S U I U I  (1)
2.2. Máy biến áp 3 pha
dm dm dm dmdm 1 1 2 2S 3.U I 3.U I  (2)
3. Nguyên lí làm việc và mô hình toán của máy biến áp
3.1. Nguyên lí làm việc
 Giá trị hiệu dụng của suất điện động phía:
Sơ cấp: 1 1 mE 4,44.f.N .  (4)
Thứ cấp: 2 2 mE 4,44.f.N .  (5)
 Tỉ số máy biến áp: 1 1
2 2
E N
k
E N
 
 Nếu bỏ qua sụt áp gây ra do điện trở và từ tản dây quấn thì: U1 = E1 và U2 = E2:
1 1 1
2 2 2
E U N
k
E U N
   (6)
 Nếu bỏ qua tổn hao trong máy biến áp thì ta có: U1I1 = U2I2:
1 1 1
2 2 2
E U N
k
E U N
   (7)
MÁY ĐIỆN TĨNH: MÁY BIẾN ÁP
MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM Trang 2
3.2. Mô hình toán
3.2.1. Phương trình điện sơ cấp
 Phương trình điện áp phía sơ cấp được viết dưới dạng như sau:
     
 1
1 1 1 1 1
di t
u t e t R i t L
dt
  
. . .
1 1 1 1U E Z I   (8)
 Phương trình điện áp phía thứ cấp được viết dưới dạng như sau:
     
  . . .
2
22 2 2 2 2 2 2 2
di t
u t e t R i t L U E Z I
dt
      (9)
3.2.2. Phương trình dòng điện
 Theo định luật Ohm từ:
   1 1 2 2
. .
1 1 2 2
N i t N i t H. R
N I N I R
   
   
(10)
Trong đó:
R: Từ trở của mạch từ (At/Wb).
: Từ thông chính của mạch từ lúc hoạt động ở chế độ có tải.
 Chế độ không tải [i2(t) = 0, i0(t) = i1(t)]:
.
1 0 0 0N I H R   (11)
 Thông thường : Z1i1(t) << E1 nên U1 ≈ E1: 1
m
1
U
4,44.f.N
  (12)
 U1 = const nên φ = const nghĩa là φ = φ0:
. . .
1 1 2 2 1 0N I N I N I  (13)
 Dòng điện thứ cấp qui về sơ cấp:
.
.
' 2
2
I
I
k
 (14)
3.2.3. Mô hình máy biến áp
Mô hình toán của máy biến áp là các phương trình sau:
1
2 t
. . .
1 1 1
. . . .
2 2 2 2
.. .
'
1 0 2
U E Z I
U E Z I Z I
I I I
 
  
 
(15)
MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM Trang 3
4. Mạch tương đương của máy biến áp
4.1. Các mạch tương đương
4.1.1. Mạch tương đương chính xác
4.1.1.1. Mạch tương đương chính xác của máy biến áp
Hình 2.1. Mạch tương đương chính xác của máy biến áp.
4.1.1.2. Mạch tương đương của máy biến áp qui về sơ cấp
Hình 2.2. Mạch tương đương của máy biến áp qui về sơ cấp.
4.1.1.3. Các đại lượng trong mạch tương đương qui về sơ cấp
 Các thành phần qui đổi về sơ cấp:
. .
'
2 2U k U ; ' 2
2 2R k R ; ' 2
2 2X k X
' 2
t tZ k Z ;
.
.
' 2
2
I
I
k
 ;
. .
'
2 2U k U
 Dòng tổn hao lõi thép:
.
.
1
R
m
E
I
R
 (16)
(I)(II)
MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM Trang 4
 Dòng từ hoá:
.
.
1
X
m
E
I
jX
 (17)
 Dòng điện không tải:
. . .
0 R XI I I  (18)
 Dòng điện phía sơ cấp:
.. .
'
1 0 2I I I  (19)
 Điện áp phía sơ cấp:
Áp dụng định luật K2 cho vòng (I), ta được:
 
. ..
' ' ' '
1 2 2 2 2E I R jX U   (20)
Áp dụng định luật K2 cho vòng (I), ta được:
 
. . .
1 1 1 1 1U I R jX E   (21)
4.1.1.4. Mạch tương đương gần đúng của máy biến áp qui về sơ cấp
Hình 2.3. Mạch tương đương gần đúng của máy biến áp qui về sơ cấp.
4.1.1.5. Các đại lượng trong mạch tương đương gần đúng của máy biến áp qui về sơ cấp
 Tương tự mạch tương đương của máy biến áp qui về sơ cấp, ngoài ra ta còn có thêm các
thành phần sau:
'
n 1 2R R R 
'
n 1 2X X X 
 Dòng điện phía sơ cấp:
.. .
'
1 0 2I I I  (22)
(I)
MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM Trang 5
 Điện áp phía sơ cấp:
Áp dụng định luật K2 cho vòng (I), ta được:
 
. .. .
' '
1 1 2 n n 2U E I R jX U    (23)
5. Chế độ không tải của máy biến áp
5.1. Các đặc điểm của chế độ không tải
5.1.1. Dòng điện không tải
0
.
.
1
0
U
I
Z
 (24)
5.1.1.1. Mạch tương đương chính xác máy biến áp ở chế độ không tải
Hình 2.4. Mạch tương đương chính xác máy biến áp không tải
 Dòng điện không tải:
  0
. .
.
1 1
0
1 1 m m
U U
I
R jX R / / jX Z
 
 
(25)
5.1.1.2. Mạch tương đương gần đúng của máy biến áp ở chế độ không tải
Hình 2.5. Mạch tương đương gần đúng máy biến áp không tải
MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM Trang 6
 Dòng điện không tải:
0
. .
.
1 1
0
m m
U U
I
R / / jX Z
  (26)
5.1.2. Tổn hao không tải
 Công suất ở chế độ không tải P0 của máy biến áp gồm: tổn hao lõi thép Pt và tổn hao
đồng trong cuộn dây sơ cấp Pđ1:
2
2 2 2 1
0 t d1 1 0 m m 1 0
m
E
P P P R I R I R I
R
      (27)
 Vì I0 nhỏ nên Pđ1 không đáng kể. Công suất ở chế độ không tải P0 của máy biến áp:
2
1
0
m
E
P
R
 (28)
5.2. Thí nghiệm không tải của máy biến áp
Hình 2.6. Sơ đồ thí nghiệm không tải của máy biến áp.
5.2.1. Tỉ số biến áp
1 1 1
2 2 20
N E U
k
N E U
   (29)
5.2.2. Dòng điện không tải phần trăm
dm
0
0
1
I
I % 100
I
  (30)
5.2.3. Hệ số công suất không tải
0R m m
0
2 2 2 2
0 1 0m m
m m
PI G G
cos
I U IG B 1 1
R X
    
    
   
   
(31)
MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM Trang 7
5.2.4. Điện trở tổn hao trong lõi thép
2
1
m
0
U
R
P
 (32)
5.2.5. Điện kháng từ hoá
Ta có:
2 2
2 20
0 m m
1 m m
I 1 1
Y G B
U R X
   
       
   
(33)
Suy ra: 2 2
m 0 mB Y G (S)  (34)
Với: m
m
1
G
R
 và m
m
1
B
X
 .
6. Chế độ ngắn mạch của máy biến áp
Hình 2.7. Chế độ ngắn mạch của máy biến áp
6.1. Các đặc điểm ở chế độ ngắn mạch
6.1.1. Điện áp sơ cấp ngắn mạch
  n
. . .
1 n n n nU R jX I Z I   (35)
Lưu ý: '
n 1 2R R R 
'
n 1 2X X X  .
6.1.2. Dòng điện sơ cấp ngắn mạch
n
.
.. .
' 1
1 n 2
U
I I I
Z
   (36)
MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM Trang 8
6.1.3. Tổn hao ngắn mạch
Công suất ở chế độ ngắn mạch Pn là tổn hao đồng trong 2 cuộn dây.
2 2
n d1 d2 1 1n 2 2nP P P R I R I    (37)
6.2. Các thông số của chế độ ngắn mạch
6.2.1. Tổn hao đồng định mức
dm
2 2 2
d n 1 1n 2 2n n nP P R I R I R I    (38)
6.2.2. Tổng trở, điện trở, điện kháng ngắn mạch
dm
n
n
1
U
Z
I
 ;
dm
n
n 2
1
P
R
I
 ; 2 2
n n nX Z R  (39)
6.2.3. Điện trở, điện kháng của cuộn sơ cấp
' n
1 2
R
R R
2
  ; ' n
1 2
X
X X
2
  (40)
6.2.4. Điện trở, điện kháng của cuộn thứ cấp
'
2
2 2
R
R
k
 ;
'
2
2 2
X
X
k
 (41)
6.2.5. Điện áp ngắn mạch phần trăm
dm
n
n
1
U
U % 100
U
  (42)
6.2.6. Hệ số công suất ngắn mạch
ndm
n n
n
n 1
P R
cos
U I Z
   (43)
6.2.7. Điện áp ngắn mạch tác dụng phần trăm
dm dm
Rn n n
Rn n n
1 1
U R I
U % U %.cos 100 100
U U
      (44)
6.2.8. Điện áp ngắn mạch phản kháng phần trăm
dm dm
Xn n n
Xn n n
1 1
U X I
U % U %.sin 100 100
U U
      (45)
MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM Trang 9
7. Chế độ có tải của máy biến áp
7.1. Máy biến áp ở chế độ có tải
Cho chế độ có tải là chế độ mà sơ cấp đấu vào nguồn áp định mức dm
.
1U , thứ cấp đấu vào
tải. Tải có thể cho dưới 2 dạng:
Tổng trở tải: t t 2Z Z  .
Công suất P2 và hệ số công suất cos2.
Cả 2 nếu biết điện áp tải:
.
o
2 2U U 0  . Khi đó dòng tải được tính trong 2 trường hợp:
 Trường hợp 1:
t
. .
.
2 2 2
2 2 2
t 2
U U
I I
ZZ
  
     

(46)
 Trường hợp 2:
.
2
2 2 2 2
2 2
P
I I
U cos
       

(47)
7.2. Hệ số tải kt
dm dm
1 2 2 2
t
1 2 dm dm
I I P S
k
I I P S
    (48)
7.3. Độ biến thiên điện áp thứ cấp theo tải
7.3.1. Độ biến thiên điện áp thứ cấp
 dm dm
'
2 t n 1 2 n 1 2U k R I cos X I sin     (49)
7.4. Độ biến thiên điện áp thứ cấp phần trăm
dm
dm dm
' '
1 2 2
2
1 1
U U U
U % 100 100
U U
 
     (50)
dm dm
dm dm
n 1 n 1
2 t 2 2
1 1
R I X I
U % k cos sin
U U
 
     
 
 
(51)
 2 t Rn 2 Xn 2U % k U %.cos U %.sin     (52)
 Nếu biết U2, I2 và cos2. Khi đó ta tính U1:
   ' '
1 2 2 n 1 2 2 n 1U U cos R I U sin X I      (53)
MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM Trang 10
Với: '
2 2U kU ; ' 2
2 1
I
I I
k
  .
7.5. Đặc tuyến ngoài của máy biến áp
dm
dm
2 2 2
2
2 2
U U U
U %
U U 1
100
  
 
    
 
(54)
7.6. Tổn hao trong máy biến áp
7.6.1. Tổn hao lõi thép
t 0P P (55)
7.6.2. Tổn hao đồng
2 2 2 ' 2
d 1 1 2 2 1 1 2 2P R I R I R I R I'    (56)
dm
2 2 2
d n 1 t n 1P R I k R I   (57)
dm
2 2
d t d t nP k P k P   (58)
Tổng tổn hao trong máy biến áp làm việc: 2
th 0 t nP P k P  (59)
7.7. Hiệu suất của máy biến áp
Gọi P2 là công suất phát cho tải và P1 là công suất nhận từ nguồn.
2 2 2 t dm 2P S cos k S cos    (60)
2
1 2 th t dm 2 0 t nP P P k S cos P k P      (70)
Hiệu suất của máy biến áp là: t dm 22
2
1 t dm 2 0 t th
k S cosP
P k S cos P k P

  
  
(71)
7.8. Hiệu suất cực đại của máy biến áp
Hệ số tải cực đại: max max
2 0
t n 0 t
n
P
k P P k
P
   (72)
Hiệu suất cực đại của máy biến áp là:
max
max max
t dm 22
2
1 t dm 2 0 t th
k S cosP
P k S cos P k P

  
  
(73)
MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM Trang 11
8. Các cách đấu dây máy biến áp 3 pha
8.1. Tỉ số máy biến áp 3 pha
Gọi số vòng dây 1 pha sơ cấp và thứ cấp lần lượt là N1 và N2. Tỷ số máy biến là:
p11
p
2 p2
UN
k
N U
  và d1
d
d2
U
k
U
 (74)
8.2. Công suất biểu kiến cho mỗi máy
t
p
S
S
3
 (75)
p p1 p1 p2 p2S U I U I  (76)
8.3. Công suất máy biến áp đấu dây
p p d dP 3U I cos 3U I cos    (77)
8.4. Các cách đấu
8.4.1. Sơ cấp đấu sao và thứ cấp đấu sao (Y – Y)
Hình 2.8. Máy biến áp 3 pha đấu Y – Y
d1 p1U 3U ; d2 p2U 3U ; d pI I ; d pk k (78)
p
p2
p2
S
I
U
 ;
p
p2
p2
S
I
U
 (79)
8.4.2. Sơ cấp đấu sao và thứ cấp đấu tam giác (Y – )
d1 p1U 3U ; d2 p2U U ; d2 p2I 3I ; d pk 3k (79)
p
p1
p1
S
I
U
 ;
p
p2
p2
S
I
U
 ; d pI 3I (80)
MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM Trang 12
Hình 2.9. Máy biến áp 3 pha đấu Y – 
8.4.3. Sơ cấp đấu tam giác và thứ cấp đấu sao ( – Y)
Hình 2.10. Máy biến áp 3 pha đấu  – Y
d1 p1U U ; d2 p2U 3U ; d2 p2I 3I ;
p
d
k
k
3
 (81)
p
p1
p1
S
I
U
 ;
p
p2
p2
S
I
U
 ;
p
d
I
I
3
 (82)
8.4.4. Sơ cấp đấu tam giác và thứ cấp đấu tam giác ( – )
Hình 2.11. Máy biến áp 3 pha đấu  – 
d1 p1U U ; d2 p2U U ; d2 p2I 3I ; d pk 3k (81)
p
p1
p1
S
I
U
 ;
p
p2
p2
S
I
U
 ; d pI 3I (82)
MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM Trang 13
8.5. Một số vấn đề cần lưu ý khác
8.5.1. Ba máy biến áp 1 pha đấu thành 1 tổ máy 3 pha (Y – ∆)
Hình 2.12. Ba máy biến áp 1 pha đấu thành 1 tổ máy 3 pha (Y – )
 Vì sơ cấp đấu Y, thứ cấp đấu  nên: d1
d1 p1 p1
U
U 3U U
3
  
d2 p2U U
 Công suất tác dụng cho phía thứ cấp phát cho tải: 2 t d2 d2 tP P 3U I cos   .
 Suy ra: t
d2
d2 t
P
I
3U cos


.
 Tính d1I :
Cách 1:
Công suất tác dụng cho phía sơ cấp: t p1 p1P 3U I cos . Suy ra: t
p1
p1 t
P
I
3U cos


.
Cách 2:
Áp dụng công thức: p1 p1 p2 p2U I U I . Suy ra:
p2 p2
p1
p1
U I
I
U
 .
 Vì sơ cấp đấu Y nên: d1 p1I I .
8.5.2. Động cơ được cấp điện từ MBA 3 pha đấu ∆ – Y
 Vì sơ cấp đấu , thứ cấp đấu Y nên: d1 p1U U
d2
d2 p2 p2
U
U 3U U
3
  
MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM Trang 14
Hình 2.13. Động cơ được cấp điện từ MBA 3 pha đấu  – Y
 Công suất tác dụng: t
p t t
S
P S cos cos
3
    .
Dòng dây và dòng pha phía thứ cấp: t
t d2 d2 d2
d2
S
S 3U I I
3U
   . Và d2 p2I I .
 Dòng dây và dòng pha phía cao áp:
Ta có: p1 p1 p2 p2U I U I . Suy ra:
p2 p2
p1
p1
U I
I
U
 . Và d1 p1I 3I .
9. Các máy biến áp đặc biệt
9.1. Máy giảm áp
Hình 2.14. Máy tự giảm áp
MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM Trang 15
9.1.1. Tỉ số biến áp
1 AX 1 2
2 ax 1
N U U U
k
N U U

   (83)
9.1.2. Điều kiện để đấu thành máy tự giảm áp
Cuộn dây phải chịu được áp và dòng như lúc đấu theo kiểu máy biến áp 2 dây quấn.
 Dòng qua Aa = Dòng định mức sơ cấp của máy tự biến áp cũng là dòng thứ cấp định
mức của máy biến áp 2 dây quấn.
dm
dm
dm
Aa 2
2
S
I I
U
  (84)
 Dòng qua ax = Dòng qua cuộn chung của máy tự biến áp cũng là dòng sơ cấp định mức
của máy biến áp 2 dây quấn.
dm
dm
dm
ax 1
1
S
I I
U
  (85)
 Dòng qua tải là dòng định mức thứ cấp của máy tự biến áp:
dm dmaa 1 2I I I  (86)
 Công suất ra của máy tự biến áp: dm2 ax aaP U .I (87)
9.2. Máy tăng áp
Hình 2.15. Máy tự tăng áp
MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM Trang 16
9.2.1. Tỉ số biến áp
ax 1
AX 1 2
U U
k
U U U
 

(89)
9.2.2. Điều kiện để đấu thành máy tự tăng áp
Cuộn dây phải chịu được áp và dòng như lúc đấu theo kiểu máy biến áp 2 dây quấn.
 Dòng qua Aa = Dòng định mức thứ cấp của máy tự biến áp cũng là dòng thứ cấp định
mức của máy biến áp 2 dây quấn.
dm
dm
dm
Aa 2 2
2
S
I I I
U
   (90)
 Dòng qua ax = Dòng qua cuộn chung của máy tự biến áp cũng là dòng sơ cấp định mức
của máy biến áp 2 dây quấn.
dm
dm
dm
ax 1 1
1
S
I I I
U
   (91)
 Dòng qua tải là dòng định mức thứ cấp của máy tự biến áp:
dm dmaa 1 2I I I  (92)
 Công suất ra của máy tự biến áp: dm2 ax aaP U .I (93)
 dm2 AX AA 1 2 2P U .I U U .I   (94)

More Related Content

What's hot

250 bai tap_kt_dien_tu_0295
250 bai tap_kt_dien_tu_0295250 bai tap_kt_dien_tu_0295
250 bai tap_kt_dien_tu_0295
Con Khủng Long
 
NGHỊCH LƯU VÀ BIẾN TẦN.pdf
NGHỊCH LƯU VÀ BIẾN TẦN.pdfNGHỊCH LƯU VÀ BIẾN TẦN.pdf
NGHỊCH LƯU VÀ BIẾN TẦN.pdf
Man_Ebook
 
Bai tap dien_tu_cong_suat
Bai tap dien_tu_cong_suatBai tap dien_tu_cong_suat
Bai tap dien_tu_cong_suat
Toai Nguyen
 
Đồ án Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho một phân xưởng
Đồ án Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho một phân xưởngĐồ án Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho một phân xưởng
Đồ án Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho một phân xưởng
Bryce Breitenberg
 
Xây dựng hệ truyền động điện động cơ một chiều sử dụng bộ điều khiển pid​
Xây dựng hệ truyền động điện động cơ một chiều sử dụng bộ điều khiển pid​Xây dựng hệ truyền động điện động cơ một chiều sử dụng bộ điều khiển pid​
Xây dựng hệ truyền động điện động cơ một chiều sử dụng bộ điều khiển pid​
Man_Ebook
 
Đề tài: Động cơ không đồng bộ ba pha, HAY, 9đ
Đề tài: Động cơ không đồng bộ ba pha, HAY, 9đĐề tài: Động cơ không đồng bộ ba pha, HAY, 9đ
Đề tài: Động cơ không đồng bộ ba pha, HAY, 9đ
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Các phương pháp thiết kế bộ điều khiển PID.docx
Các phương pháp thiết kế bộ điều khiển PID.docxCác phương pháp thiết kế bộ điều khiển PID.docx
Các phương pháp thiết kế bộ điều khiển PID.docx
hunhlhongthi
 
Đề tài: Thiết kế hệ thống phân loại sản phẩm ứng dụng PLC, HOT
Đề tài: Thiết kế hệ thống phân loại sản phẩm ứng dụng PLC, HOTĐề tài: Thiết kế hệ thống phân loại sản phẩm ứng dụng PLC, HOT
Đề tài: Thiết kế hệ thống phân loại sản phẩm ứng dụng PLC, HOT
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Bài Giải máy điện không đồng bộ (Máy I).docx
Bài Giải máy điện không đồng bộ (Máy I).docxBài Giải máy điện không đồng bộ (Máy I).docx
Bài Giải máy điện không đồng bộ (Máy I).docx
Man_Ebook
 
Đề tài: Hệ truyền động điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều
Đề tài: Hệ truyền động điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều Đề tài: Hệ truyền động điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều
Đề tài: Hệ truyền động điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Công thức Máy điện 1 - Chương 1 - Khái niệm chung máy điện
Công thức Máy điện 1 - Chương 1 - Khái niệm chung máy điệnCông thức Máy điện 1 - Chương 1 - Khái niệm chung máy điện
Công thức Máy điện 1 - Chương 1 - Khái niệm chung máy điện
Man_Ebook
 
Thiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều để điều chỉnh tốc độ động cơ đ...
Thiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều để điều chỉnh tốc độ động cơ đ...Thiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều để điều chỉnh tốc độ động cơ đ...
Thiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều để điều chỉnh tốc độ động cơ đ...
Thanh Hoa
 
Đồ án Tổng hợp hệ thống truyền động điện
Đồ án Tổng hợp hệ thống truyền động điệnĐồ án Tổng hợp hệ thống truyền động điện
Đồ án Tổng hợp hệ thống truyền động điện
Evans Schoen
 
Bài giảng kỹ thuật điều khiển tự động
Bài giảng kỹ thuật điều khiển tự độngBài giảng kỹ thuật điều khiển tự động
Bài giảng kỹ thuật điều khiển tự động
Nguyễn Nam Phóng
 
Luận văn: Xây dựng bộ biến đổi DC/AC có điện áp ra 220V, HAY
Luận văn: Xây dựng bộ biến đổi DC/AC có điện áp ra 220V, HAYLuận văn: Xây dựng bộ biến đổi DC/AC có điện áp ra 220V, HAY
Luận văn: Xây dựng bộ biến đổi DC/AC có điện áp ra 220V, HAY
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Thiết kế hệ thống điều khiển tốc độ động cơ dc sử dụng bộ điều khiển pid và p...
Thiết kế hệ thống điều khiển tốc độ động cơ dc sử dụng bộ điều khiển pid và p...Thiết kế hệ thống điều khiển tốc độ động cơ dc sử dụng bộ điều khiển pid và p...
Thiết kế hệ thống điều khiển tốc độ động cơ dc sử dụng bộ điều khiển pid và p...
Man_Ebook
 
Đồ án Thiết kế bộ chỉnh lưu hình cầu 1 pha kép để điều khiển tốc độ động cơ đ...
Đồ án Thiết kế bộ chỉnh lưu hình cầu 1 pha kép để điều khiển tốc độ động cơ đ...Đồ án Thiết kế bộ chỉnh lưu hình cầu 1 pha kép để điều khiển tốc độ động cơ đ...
Đồ án Thiết kế bộ chỉnh lưu hình cầu 1 pha kép để điều khiển tốc độ động cơ đ...
Verdie Carter
 
Tai lieu thi nghiem may dien
Tai lieu thi nghiem may dienTai lieu thi nghiem may dien
Tai lieu thi nghiem may dien
Giang Nguyen Ba
 
Đề tài: Mạch vòng tốc độ theo hai tiêu chuẩn module tối ưu, HOT
Đề tài: Mạch vòng tốc độ theo hai tiêu chuẩn module tối ưu, HOTĐề tài: Mạch vòng tốc độ theo hai tiêu chuẩn module tối ưu, HOT
Đề tài: Mạch vòng tốc độ theo hai tiêu chuẩn module tối ưu, HOT
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
đồ áN cung cấp điện đề tài thiết kế cung câp điện cho phân xưởng sửa chữa thi...
đồ áN cung cấp điện đề tài thiết kế cung câp điện cho phân xưởng sửa chữa thi...đồ áN cung cấp điện đề tài thiết kế cung câp điện cho phân xưởng sửa chữa thi...
đồ áN cung cấp điện đề tài thiết kế cung câp điện cho phân xưởng sửa chữa thi...
jackjohn45
 

What's hot (20)

250 bai tap_kt_dien_tu_0295
250 bai tap_kt_dien_tu_0295250 bai tap_kt_dien_tu_0295
250 bai tap_kt_dien_tu_0295
 
NGHỊCH LƯU VÀ BIẾN TẦN.pdf
NGHỊCH LƯU VÀ BIẾN TẦN.pdfNGHỊCH LƯU VÀ BIẾN TẦN.pdf
NGHỊCH LƯU VÀ BIẾN TẦN.pdf
 
Bai tap dien_tu_cong_suat
Bai tap dien_tu_cong_suatBai tap dien_tu_cong_suat
Bai tap dien_tu_cong_suat
 
Đồ án Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho một phân xưởng
Đồ án Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho một phân xưởngĐồ án Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho một phân xưởng
Đồ án Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho một phân xưởng
 
Xây dựng hệ truyền động điện động cơ một chiều sử dụng bộ điều khiển pid​
Xây dựng hệ truyền động điện động cơ một chiều sử dụng bộ điều khiển pid​Xây dựng hệ truyền động điện động cơ một chiều sử dụng bộ điều khiển pid​
Xây dựng hệ truyền động điện động cơ một chiều sử dụng bộ điều khiển pid​
 
Đề tài: Động cơ không đồng bộ ba pha, HAY, 9đ
Đề tài: Động cơ không đồng bộ ba pha, HAY, 9đĐề tài: Động cơ không đồng bộ ba pha, HAY, 9đ
Đề tài: Động cơ không đồng bộ ba pha, HAY, 9đ
 
Các phương pháp thiết kế bộ điều khiển PID.docx
Các phương pháp thiết kế bộ điều khiển PID.docxCác phương pháp thiết kế bộ điều khiển PID.docx
Các phương pháp thiết kế bộ điều khiển PID.docx
 
Đề tài: Thiết kế hệ thống phân loại sản phẩm ứng dụng PLC, HOT
Đề tài: Thiết kế hệ thống phân loại sản phẩm ứng dụng PLC, HOTĐề tài: Thiết kế hệ thống phân loại sản phẩm ứng dụng PLC, HOT
Đề tài: Thiết kế hệ thống phân loại sản phẩm ứng dụng PLC, HOT
 
Bài Giải máy điện không đồng bộ (Máy I).docx
Bài Giải máy điện không đồng bộ (Máy I).docxBài Giải máy điện không đồng bộ (Máy I).docx
Bài Giải máy điện không đồng bộ (Máy I).docx
 
Đề tài: Hệ truyền động điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều
Đề tài: Hệ truyền động điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều Đề tài: Hệ truyền động điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều
Đề tài: Hệ truyền động điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều
 
Công thức Máy điện 1 - Chương 1 - Khái niệm chung máy điện
Công thức Máy điện 1 - Chương 1 - Khái niệm chung máy điệnCông thức Máy điện 1 - Chương 1 - Khái niệm chung máy điện
Công thức Máy điện 1 - Chương 1 - Khái niệm chung máy điện
 
Thiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều để điều chỉnh tốc độ động cơ đ...
Thiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều để điều chỉnh tốc độ động cơ đ...Thiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều để điều chỉnh tốc độ động cơ đ...
Thiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều để điều chỉnh tốc độ động cơ đ...
 
Đồ án Tổng hợp hệ thống truyền động điện
Đồ án Tổng hợp hệ thống truyền động điệnĐồ án Tổng hợp hệ thống truyền động điện
Đồ án Tổng hợp hệ thống truyền động điện
 
Bài giảng kỹ thuật điều khiển tự động
Bài giảng kỹ thuật điều khiển tự độngBài giảng kỹ thuật điều khiển tự động
Bài giảng kỹ thuật điều khiển tự động
 
Luận văn: Xây dựng bộ biến đổi DC/AC có điện áp ra 220V, HAY
Luận văn: Xây dựng bộ biến đổi DC/AC có điện áp ra 220V, HAYLuận văn: Xây dựng bộ biến đổi DC/AC có điện áp ra 220V, HAY
Luận văn: Xây dựng bộ biến đổi DC/AC có điện áp ra 220V, HAY
 
Thiết kế hệ thống điều khiển tốc độ động cơ dc sử dụng bộ điều khiển pid và p...
Thiết kế hệ thống điều khiển tốc độ động cơ dc sử dụng bộ điều khiển pid và p...Thiết kế hệ thống điều khiển tốc độ động cơ dc sử dụng bộ điều khiển pid và p...
Thiết kế hệ thống điều khiển tốc độ động cơ dc sử dụng bộ điều khiển pid và p...
 
Đồ án Thiết kế bộ chỉnh lưu hình cầu 1 pha kép để điều khiển tốc độ động cơ đ...
Đồ án Thiết kế bộ chỉnh lưu hình cầu 1 pha kép để điều khiển tốc độ động cơ đ...Đồ án Thiết kế bộ chỉnh lưu hình cầu 1 pha kép để điều khiển tốc độ động cơ đ...
Đồ án Thiết kế bộ chỉnh lưu hình cầu 1 pha kép để điều khiển tốc độ động cơ đ...
 
Tai lieu thi nghiem may dien
Tai lieu thi nghiem may dienTai lieu thi nghiem may dien
Tai lieu thi nghiem may dien
 
Đề tài: Mạch vòng tốc độ theo hai tiêu chuẩn module tối ưu, HOT
Đề tài: Mạch vòng tốc độ theo hai tiêu chuẩn module tối ưu, HOTĐề tài: Mạch vòng tốc độ theo hai tiêu chuẩn module tối ưu, HOT
Đề tài: Mạch vòng tốc độ theo hai tiêu chuẩn module tối ưu, HOT
 
đồ áN cung cấp điện đề tài thiết kế cung câp điện cho phân xưởng sửa chữa thi...
đồ áN cung cấp điện đề tài thiết kế cung câp điện cho phân xưởng sửa chữa thi...đồ áN cung cấp điện đề tài thiết kế cung câp điện cho phân xưởng sửa chữa thi...
đồ áN cung cấp điện đề tài thiết kế cung câp điện cho phân xưởng sửa chữa thi...
 

Similar to Công thức Máy điện 1 - Chương 2 - Máy biến áp

Chuong 2
Chuong 2Chuong 2
Chuong 2
Nhi Ciel
 
Phan 2
Phan 2Phan 2
3. mạch điện 1
3. mạch điện 13. mạch điện 1
3. mạch điện 1
Carot Bapsulo
 
1adc807a-4bdb-4036-83e0-b0279899f15dBai-giang---Ky-thuat-Dien---Chuong-6.pdf
1adc807a-4bdb-4036-83e0-b0279899f15dBai-giang---Ky-thuat-Dien---Chuong-6.pdf1adc807a-4bdb-4036-83e0-b0279899f15dBai-giang---Ky-thuat-Dien---Chuong-6.pdf
1adc807a-4bdb-4036-83e0-b0279899f15dBai-giang---Ky-thuat-Dien---Chuong-6.pdf
ssuser4184c9
 
tailieuxanh_svm_inverter_5047.pptx
tailieuxanh_svm_inverter_5047.pptxtailieuxanh_svm_inverter_5047.pptx
tailieuxanh_svm_inverter_5047.pptx
NguyenTruong149535
 
Giáo án 6
Giáo án 6Giáo án 6
Giáo án 6
Carot Bapsulo
 
Bài toán xác định giá trị cực đại của hiệu điện thế và công suất mạch điện t...
Bài toán xác định giá trị cực đại của hiệu điện thế và công suất mạch điện t...Bài toán xác định giá trị cực đại của hiệu điện thế và công suất mạch điện t...
Bài toán xác định giá trị cực đại của hiệu điện thế và công suất mạch điện t...
Hajunior9x
 
Công thức tính nhanh điện xoay chiều
Công thức tính nhanh điện xoay chiềuCông thức tính nhanh điện xoay chiều
Công thức tính nhanh điện xoay chiều
tuituhoc
 
Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải bài tập phần dòng điện xoay chiều
Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải bài tập phần dòng điện xoay chiềuTóm tắt lý thuyết và phương pháp giải bài tập phần dòng điện xoay chiều
Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải bài tập phần dòng điện xoay chiều
dolethu
 
Bitonxcnhgitrccicahiuinthvcngsutmchintheoccthngsrlctrongmchinxoaychiunitip 13...
Bitonxcnhgitrccicahiuinthvcngsutmchintheoccthngsrlctrongmchinxoaychiunitip 13...Bitonxcnhgitrccicahiuinthvcngsutmchintheoccthngsrlctrongmchinxoaychiunitip 13...
Bitonxcnhgitrccicahiuinthvcngsutmchintheoccthngsrlctrongmchinxoaychiunitip 13...
Kaquy Ka
 
tiểu luận lý - chuyên đề điện
tiểu luận lý - chuyên đề điệntiểu luận lý - chuyên đề điện
tiểu luận lý - chuyên đề điện
Nhi Triệu Yến
 
Tom tat bai_giang_dien_tu_cong_suat
Tom tat bai_giang_dien_tu_cong_suatTom tat bai_giang_dien_tu_cong_suat
Tom tat bai_giang_dien_tu_cong_suat
Tuan Nguyen
 
điện tử công suất tập 2
điện tử công suất tập 2điện tử công suất tập 2
điện tử công suất tập 2
le quangthuan
 
NHOM1_ TRANVANPHUC_LECONGTUAN_PHAMVANTHACH.pptx
NHOM1_ TRANVANPHUC_LECONGTUAN_PHAMVANTHACH.pptxNHOM1_ TRANVANPHUC_LECONGTUAN_PHAMVANTHACH.pptx
NHOM1_ TRANVANPHUC_LECONGTUAN_PHAMVANTHACH.pptx
MiHongNgn
 
Bai giang may dien07
Bai giang may dien07Bai giang may dien07
Bai giang may dien07
Phi Phi
 
Khuếch đại và dao động thông số quang
Khuếch đại và dao động thông số quangKhuếch đại và dao động thông số quang
Khuếch đại và dao động thông số quang
www. mientayvn.com
 
Trust me broTrust me broTrust me broTrust me bro
Trust me broTrust me broTrust me broTrust me broTrust me broTrust me broTrust me broTrust me bro
Trust me broTrust me broTrust me broTrust me bro
LcThnh18
 
Chuyên đề dòng điện xoay chiều
Chuyên đề dòng điện xoay chiềuChuyên đề dòng điện xoay chiều
Chuyên đề dòng điện xoay chiều
gia su minh tri
 
nguyen ly co ban cua may dien
nguyen ly co ban cua may diennguyen ly co ban cua may dien
nguyen ly co ban cua may dien
Tiến Trung Cao
 

Similar to Công thức Máy điện 1 - Chương 2 - Máy biến áp (20)

Chuong 2
Chuong 2Chuong 2
Chuong 2
 
Phan 2
Phan 2Phan 2
Phan 2
 
3. mạch điện 1
3. mạch điện 13. mạch điện 1
3. mạch điện 1
 
1adc807a-4bdb-4036-83e0-b0279899f15dBai-giang---Ky-thuat-Dien---Chuong-6.pdf
1adc807a-4bdb-4036-83e0-b0279899f15dBai-giang---Ky-thuat-Dien---Chuong-6.pdf1adc807a-4bdb-4036-83e0-b0279899f15dBai-giang---Ky-thuat-Dien---Chuong-6.pdf
1adc807a-4bdb-4036-83e0-b0279899f15dBai-giang---Ky-thuat-Dien---Chuong-6.pdf
 
tailieuxanh_svm_inverter_5047.pptx
tailieuxanh_svm_inverter_5047.pptxtailieuxanh_svm_inverter_5047.pptx
tailieuxanh_svm_inverter_5047.pptx
 
Phan 1
Phan 1Phan 1
Phan 1
 
Giáo án 6
Giáo án 6Giáo án 6
Giáo án 6
 
Bài toán xác định giá trị cực đại của hiệu điện thế và công suất mạch điện t...
Bài toán xác định giá trị cực đại của hiệu điện thế và công suất mạch điện t...Bài toán xác định giá trị cực đại của hiệu điện thế và công suất mạch điện t...
Bài toán xác định giá trị cực đại của hiệu điện thế và công suất mạch điện t...
 
Công thức tính nhanh điện xoay chiều
Công thức tính nhanh điện xoay chiềuCông thức tính nhanh điện xoay chiều
Công thức tính nhanh điện xoay chiều
 
Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải bài tập phần dòng điện xoay chiều
Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải bài tập phần dòng điện xoay chiềuTóm tắt lý thuyết và phương pháp giải bài tập phần dòng điện xoay chiều
Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải bài tập phần dòng điện xoay chiều
 
Bitonxcnhgitrccicahiuinthvcngsutmchintheoccthngsrlctrongmchinxoaychiunitip 13...
Bitonxcnhgitrccicahiuinthvcngsutmchintheoccthngsrlctrongmchinxoaychiunitip 13...Bitonxcnhgitrccicahiuinthvcngsutmchintheoccthngsrlctrongmchinxoaychiunitip 13...
Bitonxcnhgitrccicahiuinthvcngsutmchintheoccthngsrlctrongmchinxoaychiunitip 13...
 
tiểu luận lý - chuyên đề điện
tiểu luận lý - chuyên đề điệntiểu luận lý - chuyên đề điện
tiểu luận lý - chuyên đề điện
 
Tom tat bai_giang_dien_tu_cong_suat
Tom tat bai_giang_dien_tu_cong_suatTom tat bai_giang_dien_tu_cong_suat
Tom tat bai_giang_dien_tu_cong_suat
 
điện tử công suất tập 2
điện tử công suất tập 2điện tử công suất tập 2
điện tử công suất tập 2
 
NHOM1_ TRANVANPHUC_LECONGTUAN_PHAMVANTHACH.pptx
NHOM1_ TRANVANPHUC_LECONGTUAN_PHAMVANTHACH.pptxNHOM1_ TRANVANPHUC_LECONGTUAN_PHAMVANTHACH.pptx
NHOM1_ TRANVANPHUC_LECONGTUAN_PHAMVANTHACH.pptx
 
Bai giang may dien07
Bai giang may dien07Bai giang may dien07
Bai giang may dien07
 
Khuếch đại và dao động thông số quang
Khuếch đại và dao động thông số quangKhuếch đại và dao động thông số quang
Khuếch đại và dao động thông số quang
 
Trust me broTrust me broTrust me broTrust me bro
Trust me broTrust me broTrust me broTrust me broTrust me broTrust me broTrust me broTrust me bro
Trust me broTrust me broTrust me broTrust me bro
 
Chuyên đề dòng điện xoay chiều
Chuyên đề dòng điện xoay chiềuChuyên đề dòng điện xoay chiều
Chuyên đề dòng điện xoay chiều
 
nguyen ly co ban cua may dien
nguyen ly co ban cua may diennguyen ly co ban cua may dien
nguyen ly co ban cua may dien
 

More from Man_Ebook

Tội tàng trữ trái phép chất ma tuý theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015...
Tội tàng trữ trái phép chất ma tuý theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015...Tội tàng trữ trái phép chất ma tuý theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015...
Tội tàng trữ trái phép chất ma tuý theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015...
Man_Ebook
 
Quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục...
Quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục...Quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục...
Quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục...
Man_Ebook
 
Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo - Trường Đại học Luật Hà...
Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo - Trường Đại học Luật Hà...Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo - Trường Đại học Luật Hà...
Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo - Trường Đại học Luật Hà...
Man_Ebook
 
Giáo trình Đại số sơ cấp, Nguyễn Tiến Mạnh
Giáo trình Đại số sơ cấp, Nguyễn Tiến MạnhGiáo trình Đại số sơ cấp, Nguyễn Tiến Mạnh
Giáo trình Đại số sơ cấp, Nguyễn Tiến Mạnh
Man_Ebook
 
Xây dựng và thiết kế Web bán đặc sản Tây Bắc.pdf
Xây dựng và thiết kế Web bán đặc sản Tây Bắc.pdfXây dựng và thiết kế Web bán đặc sản Tây Bắc.pdf
Xây dựng và thiết kế Web bán đặc sản Tây Bắc.pdf
Man_Ebook
 
Xây dựng mô hình học sâu để phát hiện biển số xe tại Trường Đại học Phenikaa.pdf
Xây dựng mô hình học sâu để phát hiện biển số xe tại Trường Đại học Phenikaa.pdfXây dựng mô hình học sâu để phát hiện biển số xe tại Trường Đại học Phenikaa.pdf
Xây dựng mô hình học sâu để phát hiện biển số xe tại Trường Đại học Phenikaa.pdf
Man_Ebook
 
Xây dựng phần mềm quản lý sinh viên cho mạng nội bộ.pdf
Xây dựng phần mềm quản lý sinh viên cho mạng nội bộ.pdfXây dựng phần mềm quản lý sinh viên cho mạng nội bộ.pdf
Xây dựng phần mềm quản lý sinh viên cho mạng nội bộ.pdf
Man_Ebook
 
Triển khai ứng dụng Open Educat cho hệ thống quản lý thư viện.pdf
Triển khai ứng dụng Open Educat cho hệ thống quản lý thư viện.pdfTriển khai ứng dụng Open Educat cho hệ thống quản lý thư viện.pdf
Triển khai ứng dụng Open Educat cho hệ thống quản lý thư viện.pdf
Man_Ebook
 
Triển khai dịch vụ Firewall-as-a-service (FWAAS) trên nền tảng openstack.pdf
Triển khai dịch vụ Firewall-as-a-service (FWAAS) trên nền tảng openstack.pdfTriển khai dịch vụ Firewall-as-a-service (FWAAS) trên nền tảng openstack.pdf
Triển khai dịch vụ Firewall-as-a-service (FWAAS) trên nền tảng openstack.pdf
Man_Ebook
 
Thiết kế, xây dựng và quản lý website bán hàng.pdf
Thiết kế, xây dựng và quản lý website bán hàng.pdfThiết kế, xây dựng và quản lý website bán hàng.pdf
Thiết kế, xây dựng và quản lý website bán hàng.pdf
Man_Ebook
 
Thiết kế website bán máy tính cho công ty laptop Bách Phương.pdf
Thiết kế website bán máy tính cho công ty laptop Bách Phương.pdfThiết kế website bán máy tính cho công ty laptop Bách Phương.pdf
Thiết kế website bán máy tính cho công ty laptop Bách Phương.pdf
Man_Ebook
 
Thiết kế và xây dựng website bán đồ chơi.pdf
Thiết kế và xây dựng website bán đồ chơi.pdfThiết kế và xây dựng website bán đồ chơi.pdf
Thiết kế và xây dựng website bán đồ chơi.pdf
Man_Ebook
 
Thiết kế và xây dựng website bán điện thoại.pdf
Thiết kế và xây dựng website bán điện thoại.pdfThiết kế và xây dựng website bán điện thoại.pdf
Thiết kế và xây dựng website bán điện thoại.pdf
Man_Ebook
 
BÁO CÁO MARKETING CUỐI KÌ CÔNG TY ORIJEN DOG AND CAT FOOD
BÁO CÁO MARKETING CUỐI KÌ CÔNG TY ORIJEN DOG AND CAT FOODBÁO CÁO MARKETING CUỐI KÌ CÔNG TY ORIJEN DOG AND CAT FOOD
BÁO CÁO MARKETING CUỐI KÌ CÔNG TY ORIJEN DOG AND CAT FOOD
Man_Ebook
 
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Man_Ebook
 
TL NỘI SAN KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 2023 - UTE
TL NỘI SAN KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 2023 - UTETL NỘI SAN KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 2023 - UTE
TL NỘI SAN KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 2023 - UTE
Man_Ebook
 
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdfTừ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Man_Ebook
 
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ.pdf
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ.pdfTRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ.pdf
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ.pdf
Man_Ebook
 
Addressing Transport Issues in Non-Aqueous Li–air Batteries to Achieving High...
Addressing Transport Issues in Non-Aqueous Li–air Batteries to Achieving High...Addressing Transport Issues in Non-Aqueous Li–air Batteries to Achieving High...
Addressing Transport Issues in Non-Aqueous Li–air Batteries to Achieving High...
Man_Ebook
 
An Analysis of International Tourist Motivations Towards Phuket Food Attracti...
An Analysis of International Tourist Motivations Towards Phuket Food Attracti...An Analysis of International Tourist Motivations Towards Phuket Food Attracti...
An Analysis of International Tourist Motivations Towards Phuket Food Attracti...
Man_Ebook
 

More from Man_Ebook (20)

Tội tàng trữ trái phép chất ma tuý theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015...
Tội tàng trữ trái phép chất ma tuý theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015...Tội tàng trữ trái phép chất ma tuý theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015...
Tội tàng trữ trái phép chất ma tuý theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015...
 
Quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục...
Quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục...Quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục...
Quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục...
 
Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo - Trường Đại học Luật Hà...
Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo - Trường Đại học Luật Hà...Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo - Trường Đại học Luật Hà...
Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo - Trường Đại học Luật Hà...
 
Giáo trình Đại số sơ cấp, Nguyễn Tiến Mạnh
Giáo trình Đại số sơ cấp, Nguyễn Tiến MạnhGiáo trình Đại số sơ cấp, Nguyễn Tiến Mạnh
Giáo trình Đại số sơ cấp, Nguyễn Tiến Mạnh
 
Xây dựng và thiết kế Web bán đặc sản Tây Bắc.pdf
Xây dựng và thiết kế Web bán đặc sản Tây Bắc.pdfXây dựng và thiết kế Web bán đặc sản Tây Bắc.pdf
Xây dựng và thiết kế Web bán đặc sản Tây Bắc.pdf
 
Xây dựng mô hình học sâu để phát hiện biển số xe tại Trường Đại học Phenikaa.pdf
Xây dựng mô hình học sâu để phát hiện biển số xe tại Trường Đại học Phenikaa.pdfXây dựng mô hình học sâu để phát hiện biển số xe tại Trường Đại học Phenikaa.pdf
Xây dựng mô hình học sâu để phát hiện biển số xe tại Trường Đại học Phenikaa.pdf
 
Xây dựng phần mềm quản lý sinh viên cho mạng nội bộ.pdf
Xây dựng phần mềm quản lý sinh viên cho mạng nội bộ.pdfXây dựng phần mềm quản lý sinh viên cho mạng nội bộ.pdf
Xây dựng phần mềm quản lý sinh viên cho mạng nội bộ.pdf
 
Triển khai ứng dụng Open Educat cho hệ thống quản lý thư viện.pdf
Triển khai ứng dụng Open Educat cho hệ thống quản lý thư viện.pdfTriển khai ứng dụng Open Educat cho hệ thống quản lý thư viện.pdf
Triển khai ứng dụng Open Educat cho hệ thống quản lý thư viện.pdf
 
Triển khai dịch vụ Firewall-as-a-service (FWAAS) trên nền tảng openstack.pdf
Triển khai dịch vụ Firewall-as-a-service (FWAAS) trên nền tảng openstack.pdfTriển khai dịch vụ Firewall-as-a-service (FWAAS) trên nền tảng openstack.pdf
Triển khai dịch vụ Firewall-as-a-service (FWAAS) trên nền tảng openstack.pdf
 
Thiết kế, xây dựng và quản lý website bán hàng.pdf
Thiết kế, xây dựng và quản lý website bán hàng.pdfThiết kế, xây dựng và quản lý website bán hàng.pdf
Thiết kế, xây dựng và quản lý website bán hàng.pdf
 
Thiết kế website bán máy tính cho công ty laptop Bách Phương.pdf
Thiết kế website bán máy tính cho công ty laptop Bách Phương.pdfThiết kế website bán máy tính cho công ty laptop Bách Phương.pdf
Thiết kế website bán máy tính cho công ty laptop Bách Phương.pdf
 
Thiết kế và xây dựng website bán đồ chơi.pdf
Thiết kế và xây dựng website bán đồ chơi.pdfThiết kế và xây dựng website bán đồ chơi.pdf
Thiết kế và xây dựng website bán đồ chơi.pdf
 
Thiết kế và xây dựng website bán điện thoại.pdf
Thiết kế và xây dựng website bán điện thoại.pdfThiết kế và xây dựng website bán điện thoại.pdf
Thiết kế và xây dựng website bán điện thoại.pdf
 
BÁO CÁO MARKETING CUỐI KÌ CÔNG TY ORIJEN DOG AND CAT FOOD
BÁO CÁO MARKETING CUỐI KÌ CÔNG TY ORIJEN DOG AND CAT FOODBÁO CÁO MARKETING CUỐI KÌ CÔNG TY ORIJEN DOG AND CAT FOOD
BÁO CÁO MARKETING CUỐI KÌ CÔNG TY ORIJEN DOG AND CAT FOOD
 
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
 
TL NỘI SAN KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 2023 - UTE
TL NỘI SAN KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 2023 - UTETL NỘI SAN KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 2023 - UTE
TL NỘI SAN KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 2023 - UTE
 
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdfTừ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
 
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ.pdf
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ.pdfTRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ.pdf
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ.pdf
 
Addressing Transport Issues in Non-Aqueous Li–air Batteries to Achieving High...
Addressing Transport Issues in Non-Aqueous Li–air Batteries to Achieving High...Addressing Transport Issues in Non-Aqueous Li–air Batteries to Achieving High...
Addressing Transport Issues in Non-Aqueous Li–air Batteries to Achieving High...
 
An Analysis of International Tourist Motivations Towards Phuket Food Attracti...
An Analysis of International Tourist Motivations Towards Phuket Food Attracti...An Analysis of International Tourist Motivations Towards Phuket Food Attracti...
An Analysis of International Tourist Motivations Towards Phuket Food Attracti...
 

Recently uploaded

Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
QucHHunhnh
 
DHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdf
DHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdfDHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdf
DHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdf
thanhluan21
 
[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf
[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf
[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf
Hebemart Official
 
Thanh Loan - Giải để READING trong bộ IELTS Cambridge 07-09 (Academic) (2022,...
Thanh Loan - Giải để READING trong bộ IELTS Cambridge 07-09 (Academic) (2022,...Thanh Loan - Giải để READING trong bộ IELTS Cambridge 07-09 (Academic) (2022,...
Thanh Loan - Giải để READING trong bộ IELTS Cambridge 07-09 (Academic) (2022,...
ssuserb8b74b
 
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...
68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...
68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
QUANG HỌC- KHTN 9- LĂNG KÍNH- ỨNG DỤNG CỦA LK
QUANG HỌC- KHTN 9- LĂNG KÍNH- ỨNG DỤNG CỦA LKQUANG HỌC- KHTN 9- LĂNG KÍNH- ỨNG DỤNG CỦA LK
QUANG HỌC- KHTN 9- LĂNG KÍNH- ỨNG DỤNG CỦA LK
PHMCHCNG3
 
ĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲ
ĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲ
ĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲ
2156160160
 
Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsxBuổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
drdoantam
 
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
Luận Văn Uy Tín
 
TAI LIEU CAC CHUYEN DE GUI DI DUYEN HAI VAT LI.pdf
TAI LIEU CAC CHUYEN DE GUI DI DUYEN HAI VAT LI.pdfTAI LIEU CAC CHUYEN DE GUI DI DUYEN HAI VAT LI.pdf
TAI LIEU CAC CHUYEN DE GUI DI DUYEN HAI VAT LI.pdf
NBNguynThnhLong
 
06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf
06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf
06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf
HngChuNguyn6
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
QucHHunhnh
 

Recently uploaded (16)

Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
 
DHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdf
DHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdfDHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdf
DHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdf
 
[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf
[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf
[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf
 
Thanh Loan - Giải để READING trong bộ IELTS Cambridge 07-09 (Academic) (2022,...
Thanh Loan - Giải để READING trong bộ IELTS Cambridge 07-09 (Academic) (2022,...Thanh Loan - Giải để READING trong bộ IELTS Cambridge 07-09 (Academic) (2022,...
Thanh Loan - Giải để READING trong bộ IELTS Cambridge 07-09 (Academic) (2022,...
 
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
 
68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...
68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...
68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...
 
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
 
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
 
QUANG HỌC- KHTN 9- LĂNG KÍNH- ỨNG DỤNG CỦA LK
QUANG HỌC- KHTN 9- LĂNG KÍNH- ỨNG DỤNG CỦA LKQUANG HỌC- KHTN 9- LĂNG KÍNH- ỨNG DỤNG CỦA LK
QUANG HỌC- KHTN 9- LĂNG KÍNH- ỨNG DỤNG CỦA LK
 
ĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲ
ĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲ
ĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲ
 
Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsxBuổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
 
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
 
TAI LIEU CAC CHUYEN DE GUI DI DUYEN HAI VAT LI.pdf
TAI LIEU CAC CHUYEN DE GUI DI DUYEN HAI VAT LI.pdfTAI LIEU CAC CHUYEN DE GUI DI DUYEN HAI VAT LI.pdf
TAI LIEU CAC CHUYEN DE GUI DI DUYEN HAI VAT LI.pdf
 
06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf
06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf
06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
 
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
 

Công thức Máy điện 1 - Chương 2 - Máy biến áp

 • 1. MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM Trang 1 Chöông 1 1. Quy ước  Phần sơ cấp: Ký hiệu có ghi thêm chỉ số 1. Số vòng dây sơ cấp N1. Điện áp sơ cấp U1; dòng điện sơ cấp I1; công suất sơ cấp P1.  Phần thứ cấp: Ký hiệu có ghi thêm chỉ số 2. Số vòng dây sơ cấp N2. Điện áp sơ cấp U2, dòng điện sơ cấp I2, công suất sơ cấp P2. 2. Công suất biểu kiến định mức của máy biến áp 2.1. Máy biến áp 1 pha dm dm dm dmdm 1 1 2 2S U I U I  (1) 2.2. Máy biến áp 3 pha dm dm dm dmdm 1 1 2 2S 3.U I 3.U I  (2) 3. Nguyên lí làm việc và mô hình toán của máy biến áp 3.1. Nguyên lí làm việc  Giá trị hiệu dụng của suất điện động phía: Sơ cấp: 1 1 mE 4,44.f.N .  (4) Thứ cấp: 2 2 mE 4,44.f.N .  (5)  Tỉ số máy biến áp: 1 1 2 2 E N k E N    Nếu bỏ qua sụt áp gây ra do điện trở và từ tản dây quấn thì: U1 = E1 và U2 = E2: 1 1 1 2 2 2 E U N k E U N    (6)  Nếu bỏ qua tổn hao trong máy biến áp thì ta có: U1I1 = U2I2: 1 1 1 2 2 2 E U N k E U N    (7) MÁY ĐIỆN TĨNH: MÁY BIẾN ÁP
 • 2. MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM Trang 2 3.2. Mô hình toán 3.2.1. Phương trình điện sơ cấp  Phương trình điện áp phía sơ cấp được viết dưới dạng như sau:        1 1 1 1 1 1 di t u t e t R i t L dt    . . . 1 1 1 1U E Z I   (8)  Phương trình điện áp phía thứ cấp được viết dưới dạng như sau:         . . . 2 22 2 2 2 2 2 2 2 di t u t e t R i t L U E Z I dt       (9) 3.2.2. Phương trình dòng điện  Theo định luật Ohm từ:    1 1 2 2 . . 1 1 2 2 N i t N i t H. R N I N I R         (10) Trong đó: R: Từ trở của mạch từ (At/Wb). : Từ thông chính của mạch từ lúc hoạt động ở chế độ có tải.  Chế độ không tải [i2(t) = 0, i0(t) = i1(t)]: . 1 0 0 0N I H R   (11)  Thông thường : Z1i1(t) << E1 nên U1 ≈ E1: 1 m 1 U 4,44.f.N   (12)  U1 = const nên φ = const nghĩa là φ = φ0: . . . 1 1 2 2 1 0N I N I N I  (13)  Dòng điện thứ cấp qui về sơ cấp: . . ' 2 2 I I k  (14) 3.2.3. Mô hình máy biến áp Mô hình toán của máy biến áp là các phương trình sau: 1 2 t . . . 1 1 1 . . . . 2 2 2 2 .. . ' 1 0 2 U E Z I U E Z I Z I I I I        (15)
 • 3. MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM Trang 3 4. Mạch tương đương của máy biến áp 4.1. Các mạch tương đương 4.1.1. Mạch tương đương chính xác 4.1.1.1. Mạch tương đương chính xác của máy biến áp Hình 2.1. Mạch tương đương chính xác của máy biến áp. 4.1.1.2. Mạch tương đương của máy biến áp qui về sơ cấp Hình 2.2. Mạch tương đương của máy biến áp qui về sơ cấp. 4.1.1.3. Các đại lượng trong mạch tương đương qui về sơ cấp  Các thành phần qui đổi về sơ cấp: . . ' 2 2U k U ; ' 2 2 2R k R ; ' 2 2 2X k X ' 2 t tZ k Z ; . . ' 2 2 I I k  ; . . ' 2 2U k U  Dòng tổn hao lõi thép: . . 1 R m E I R  (16) (I)(II)
 • 4. MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM Trang 4  Dòng từ hoá: . . 1 X m E I jX  (17)  Dòng điện không tải: . . . 0 R XI I I  (18)  Dòng điện phía sơ cấp: .. . ' 1 0 2I I I  (19)  Điện áp phía sơ cấp: Áp dụng định luật K2 cho vòng (I), ta được:   . .. ' ' ' ' 1 2 2 2 2E I R jX U   (20) Áp dụng định luật K2 cho vòng (I), ta được:   . . . 1 1 1 1 1U I R jX E   (21) 4.1.1.4. Mạch tương đương gần đúng của máy biến áp qui về sơ cấp Hình 2.3. Mạch tương đương gần đúng của máy biến áp qui về sơ cấp. 4.1.1.5. Các đại lượng trong mạch tương đương gần đúng của máy biến áp qui về sơ cấp  Tương tự mạch tương đương của máy biến áp qui về sơ cấp, ngoài ra ta còn có thêm các thành phần sau: ' n 1 2R R R  ' n 1 2X X X   Dòng điện phía sơ cấp: .. . ' 1 0 2I I I  (22) (I)
 • 5. MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM Trang 5  Điện áp phía sơ cấp: Áp dụng định luật K2 cho vòng (I), ta được:   . .. . ' ' 1 1 2 n n 2U E I R jX U    (23) 5. Chế độ không tải của máy biến áp 5.1. Các đặc điểm của chế độ không tải 5.1.1. Dòng điện không tải 0 . . 1 0 U I Z  (24) 5.1.1.1. Mạch tương đương chính xác máy biến áp ở chế độ không tải Hình 2.4. Mạch tương đương chính xác máy biến áp không tải  Dòng điện không tải:   0 . . . 1 1 0 1 1 m m U U I R jX R / / jX Z     (25) 5.1.1.2. Mạch tương đương gần đúng của máy biến áp ở chế độ không tải Hình 2.5. Mạch tương đương gần đúng máy biến áp không tải
 • 6. MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM Trang 6  Dòng điện không tải: 0 . . . 1 1 0 m m U U I R / / jX Z   (26) 5.1.2. Tổn hao không tải  Công suất ở chế độ không tải P0 của máy biến áp gồm: tổn hao lõi thép Pt và tổn hao đồng trong cuộn dây sơ cấp Pđ1: 2 2 2 2 1 0 t d1 1 0 m m 1 0 m E P P P R I R I R I R       (27)  Vì I0 nhỏ nên Pđ1 không đáng kể. Công suất ở chế độ không tải P0 của máy biến áp: 2 1 0 m E P R  (28) 5.2. Thí nghiệm không tải của máy biến áp Hình 2.6. Sơ đồ thí nghiệm không tải của máy biến áp. 5.2.1. Tỉ số biến áp 1 1 1 2 2 20 N E U k N E U    (29) 5.2.2. Dòng điện không tải phần trăm dm 0 0 1 I I % 100 I   (30) 5.2.3. Hệ số công suất không tải 0R m m 0 2 2 2 2 0 1 0m m m m PI G G cos I U IG B 1 1 R X                   (31)
 • 7. MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM Trang 7 5.2.4. Điện trở tổn hao trong lõi thép 2 1 m 0 U R P  (32) 5.2.5. Điện kháng từ hoá Ta có: 2 2 2 20 0 m m 1 m m I 1 1 Y G B U R X                 (33) Suy ra: 2 2 m 0 mB Y G (S)  (34) Với: m m 1 G R  và m m 1 B X  . 6. Chế độ ngắn mạch của máy biến áp Hình 2.7. Chế độ ngắn mạch của máy biến áp 6.1. Các đặc điểm ở chế độ ngắn mạch 6.1.1. Điện áp sơ cấp ngắn mạch   n . . . 1 n n n nU R jX I Z I   (35) Lưu ý: ' n 1 2R R R  ' n 1 2X X X  . 6.1.2. Dòng điện sơ cấp ngắn mạch n . .. . ' 1 1 n 2 U I I I Z    (36)
 • 8. MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM Trang 8 6.1.3. Tổn hao ngắn mạch Công suất ở chế độ ngắn mạch Pn là tổn hao đồng trong 2 cuộn dây. 2 2 n d1 d2 1 1n 2 2nP P P R I R I    (37) 6.2. Các thông số của chế độ ngắn mạch 6.2.1. Tổn hao đồng định mức dm 2 2 2 d n 1 1n 2 2n n nP P R I R I R I    (38) 6.2.2. Tổng trở, điện trở, điện kháng ngắn mạch dm n n 1 U Z I  ; dm n n 2 1 P R I  ; 2 2 n n nX Z R  (39) 6.2.3. Điện trở, điện kháng của cuộn sơ cấp ' n 1 2 R R R 2   ; ' n 1 2 X X X 2   (40) 6.2.4. Điện trở, điện kháng của cuộn thứ cấp ' 2 2 2 R R k  ; ' 2 2 2 X X k  (41) 6.2.5. Điện áp ngắn mạch phần trăm dm n n 1 U U % 100 U   (42) 6.2.6. Hệ số công suất ngắn mạch ndm n n n n 1 P R cos U I Z    (43) 6.2.7. Điện áp ngắn mạch tác dụng phần trăm dm dm Rn n n Rn n n 1 1 U R I U % U %.cos 100 100 U U       (44) 6.2.8. Điện áp ngắn mạch phản kháng phần trăm dm dm Xn n n Xn n n 1 1 U X I U % U %.sin 100 100 U U       (45)
 • 9. MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM Trang 9 7. Chế độ có tải của máy biến áp 7.1. Máy biến áp ở chế độ có tải Cho chế độ có tải là chế độ mà sơ cấp đấu vào nguồn áp định mức dm . 1U , thứ cấp đấu vào tải. Tải có thể cho dưới 2 dạng: Tổng trở tải: t t 2Z Z  . Công suất P2 và hệ số công suất cos2. Cả 2 nếu biết điện áp tải: . o 2 2U U 0  . Khi đó dòng tải được tính trong 2 trường hợp:  Trường hợp 1: t . . . 2 2 2 2 2 2 t 2 U U I I ZZ           (46)  Trường hợp 2: . 2 2 2 2 2 2 2 P I I U cos          (47) 7.2. Hệ số tải kt dm dm 1 2 2 2 t 1 2 dm dm I I P S k I I P S     (48) 7.3. Độ biến thiên điện áp thứ cấp theo tải 7.3.1. Độ biến thiên điện áp thứ cấp  dm dm ' 2 t n 1 2 n 1 2U k R I cos X I sin     (49) 7.4. Độ biến thiên điện áp thứ cấp phần trăm dm dm dm ' ' 1 2 2 2 1 1 U U U U % 100 100 U U        (50) dm dm dm dm n 1 n 1 2 t 2 2 1 1 R I X I U % k cos sin U U             (51)  2 t Rn 2 Xn 2U % k U %.cos U %.sin     (52)  Nếu biết U2, I2 và cos2. Khi đó ta tính U1:    ' ' 1 2 2 n 1 2 2 n 1U U cos R I U sin X I      (53)
 • 10. MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM Trang 10 Với: ' 2 2U kU ; ' 2 2 1 I I I k   . 7.5. Đặc tuyến ngoài của máy biến áp dm dm 2 2 2 2 2 2 U U U U % U U 1 100             (54) 7.6. Tổn hao trong máy biến áp 7.6.1. Tổn hao lõi thép t 0P P (55) 7.6.2. Tổn hao đồng 2 2 2 ' 2 d 1 1 2 2 1 1 2 2P R I R I R I R I'    (56) dm 2 2 2 d n 1 t n 1P R I k R I   (57) dm 2 2 d t d t nP k P k P   (58) Tổng tổn hao trong máy biến áp làm việc: 2 th 0 t nP P k P  (59) 7.7. Hiệu suất của máy biến áp Gọi P2 là công suất phát cho tải và P1 là công suất nhận từ nguồn. 2 2 2 t dm 2P S cos k S cos    (60) 2 1 2 th t dm 2 0 t nP P P k S cos P k P      (70) Hiệu suất của máy biến áp là: t dm 22 2 1 t dm 2 0 t th k S cosP P k S cos P k P        (71) 7.8. Hiệu suất cực đại của máy biến áp Hệ số tải cực đại: max max 2 0 t n 0 t n P k P P k P    (72) Hiệu suất cực đại của máy biến áp là: max max max t dm 22 2 1 t dm 2 0 t th k S cosP P k S cos P k P        (73)
 • 11. MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM Trang 11 8. Các cách đấu dây máy biến áp 3 pha 8.1. Tỉ số máy biến áp 3 pha Gọi số vòng dây 1 pha sơ cấp và thứ cấp lần lượt là N1 và N2. Tỷ số máy biến là: p11 p 2 p2 UN k N U   và d1 d d2 U k U  (74) 8.2. Công suất biểu kiến cho mỗi máy t p S S 3  (75) p p1 p1 p2 p2S U I U I  (76) 8.3. Công suất máy biến áp đấu dây p p d dP 3U I cos 3U I cos    (77) 8.4. Các cách đấu 8.4.1. Sơ cấp đấu sao và thứ cấp đấu sao (Y – Y) Hình 2.8. Máy biến áp 3 pha đấu Y – Y d1 p1U 3U ; d2 p2U 3U ; d pI I ; d pk k (78) p p2 p2 S I U  ; p p2 p2 S I U  (79) 8.4.2. Sơ cấp đấu sao và thứ cấp đấu tam giác (Y – ) d1 p1U 3U ; d2 p2U U ; d2 p2I 3I ; d pk 3k (79) p p1 p1 S I U  ; p p2 p2 S I U  ; d pI 3I (80)
 • 12. MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM Trang 12 Hình 2.9. Máy biến áp 3 pha đấu Y –  8.4.3. Sơ cấp đấu tam giác và thứ cấp đấu sao ( – Y) Hình 2.10. Máy biến áp 3 pha đấu  – Y d1 p1U U ; d2 p2U 3U ; d2 p2I 3I ; p d k k 3  (81) p p1 p1 S I U  ; p p2 p2 S I U  ; p d I I 3  (82) 8.4.4. Sơ cấp đấu tam giác và thứ cấp đấu tam giác ( – ) Hình 2.11. Máy biến áp 3 pha đấu  –  d1 p1U U ; d2 p2U U ; d2 p2I 3I ; d pk 3k (81) p p1 p1 S I U  ; p p2 p2 S I U  ; d pI 3I (82)
 • 13. MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM Trang 13 8.5. Một số vấn đề cần lưu ý khác 8.5.1. Ba máy biến áp 1 pha đấu thành 1 tổ máy 3 pha (Y – ∆) Hình 2.12. Ba máy biến áp 1 pha đấu thành 1 tổ máy 3 pha (Y – )  Vì sơ cấp đấu Y, thứ cấp đấu  nên: d1 d1 p1 p1 U U 3U U 3    d2 p2U U  Công suất tác dụng cho phía thứ cấp phát cho tải: 2 t d2 d2 tP P 3U I cos   .  Suy ra: t d2 d2 t P I 3U cos   .  Tính d1I : Cách 1: Công suất tác dụng cho phía sơ cấp: t p1 p1P 3U I cos . Suy ra: t p1 p1 t P I 3U cos   . Cách 2: Áp dụng công thức: p1 p1 p2 p2U I U I . Suy ra: p2 p2 p1 p1 U I I U  .  Vì sơ cấp đấu Y nên: d1 p1I I . 8.5.2. Động cơ được cấp điện từ MBA 3 pha đấu ∆ – Y  Vì sơ cấp đấu , thứ cấp đấu Y nên: d1 p1U U d2 d2 p2 p2 U U 3U U 3   
 • 14. MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM Trang 14 Hình 2.13. Động cơ được cấp điện từ MBA 3 pha đấu  – Y  Công suất tác dụng: t p t t S P S cos cos 3     . Dòng dây và dòng pha phía thứ cấp: t t d2 d2 d2 d2 S S 3U I I 3U    . Và d2 p2I I .  Dòng dây và dòng pha phía cao áp: Ta có: p1 p1 p2 p2U I U I . Suy ra: p2 p2 p1 p1 U I I U  . Và d1 p1I 3I . 9. Các máy biến áp đặc biệt 9.1. Máy giảm áp Hình 2.14. Máy tự giảm áp
 • 15. MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM Trang 15 9.1.1. Tỉ số biến áp 1 AX 1 2 2 ax 1 N U U U k N U U     (83) 9.1.2. Điều kiện để đấu thành máy tự giảm áp Cuộn dây phải chịu được áp và dòng như lúc đấu theo kiểu máy biến áp 2 dây quấn.  Dòng qua Aa = Dòng định mức sơ cấp của máy tự biến áp cũng là dòng thứ cấp định mức của máy biến áp 2 dây quấn. dm dm dm Aa 2 2 S I I U   (84)  Dòng qua ax = Dòng qua cuộn chung của máy tự biến áp cũng là dòng sơ cấp định mức của máy biến áp 2 dây quấn. dm dm dm ax 1 1 S I I U   (85)  Dòng qua tải là dòng định mức thứ cấp của máy tự biến áp: dm dmaa 1 2I I I  (86)  Công suất ra của máy tự biến áp: dm2 ax aaP U .I (87) 9.2. Máy tăng áp Hình 2.15. Máy tự tăng áp
 • 16. MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM Trang 16 9.2.1. Tỉ số biến áp ax 1 AX 1 2 U U k U U U    (89) 9.2.2. Điều kiện để đấu thành máy tự tăng áp Cuộn dây phải chịu được áp và dòng như lúc đấu theo kiểu máy biến áp 2 dây quấn.  Dòng qua Aa = Dòng định mức thứ cấp của máy tự biến áp cũng là dòng thứ cấp định mức của máy biến áp 2 dây quấn. dm dm dm Aa 2 2 2 S I I I U    (90)  Dòng qua ax = Dòng qua cuộn chung của máy tự biến áp cũng là dòng sơ cấp định mức của máy biến áp 2 dây quấn. dm dm dm ax 1 1 1 S I I I U    (91)  Dòng qua tải là dòng định mức thứ cấp của máy tự biến áp: dm dmaa 1 2I I I  (92)  Công suất ra của máy tự biến áp: dm2 ax aaP U .I (93)  dm2 AX AA 1 2 2P U .I U U .I   (94)