SlideShare a Scribd company logo
Cine are carte, împarte?
Pe agenda noilor guvernanţi: egalitatea şanselor
         de a fi educat

            Sorin Adam Matei
            Purdue University


 http://www.matei.org/research/publications/carteimparte.pdf
   Publicat in Adevarul Literar si Artistic, Februarie 15, 2005
     Preşedintele Traian Băsescu anunţa în primul
     său discurs de după cîştigarea alegerilor că una
     dintre priorităţile sale şi ale alianţei D.A. este
     promovarea egalităţii şanselor de a reuşi în viaţă
     a tuturor românilor şi în special a celor tineri.
     Aceasta este o problemă vitală. Ea este însă
     tratată mai mult din perspectiva inegalităţii
     şanselor economice. Această inegalitate, deşi
     reală, este numai o parte a problemei, anume,
     cea de la suprafaţă. Ca un aisberg, a bună parte
     a acestei chestiuni se află, cum fostul căpitan de
     vas bine ştie, sub luciul apei. Şansele de reuşită
     în viaţă ale românilor sunt foarte inegale, unele
     categorii sociale lăsînd moştenire statutul lor
     social copiiilor şi nepoţilor într-un procent foarte
     mare. Articolul de faţă arată cum acest fenomen
     se leagă nu numai de capitalul economic ci, mai
     ales, de cel intelectual. El relevă, poate pentru
     prima dată în presa din România, că fiii şi fiicele
     de intelectuali au mult mai multe şanse de a
     ajunge intelectuali, comparat cu congenerii lor
     provenind din alte grupuri sociale.
                                   1
filosofia,   „cultura”,   Europa,
    Un     vechi   proverb   literatura, etc. În acest proces,
                     intelectualii publici selectaţi printr-
românesc spune: „Cine are carte,
                     un proces de consacrare în
are parte”. Un alt proverb, însă,
                     interiorul unor grupuri închise au
adaugă: „Cine împarte, parte îşi
                     un rol hotărîtor, acţionînd ca nişte
face”. Există vreo legătură mai
                     preoţi iniţiaţi ai unui cult „socio-
profundă   între  aceste  două
                     intelectual”. Cum şi de ce are loc
proverbe decît simplul joc de
                     acest proces, care sunt efectele sale
cuvinte? Eu cred că da. Problema
                     şi alternativele posibile, este
este atît de serioasă încît i-am
                     explicat în cartea „Boierii Minţii”.
dedicat în cartea mea, „Boierii
                         Elitismul mai poate fi
minţii” un spaţiu considerabil. Una
                     descris, însă, şi ca un proces social
dintre tezele cărţii este că mulţi,
                     profund, care afectează viaţa
deşi nu toţi, intelectuali din
                     publică românească în mod tăcut. E
România au un comportament de
                     vorba de modul în care se creează
grup închis, în care prestigiul şi
                     şi se menţine clasa intelectuală în
anume privilegii, inclusiv de a face
                     mod nemijlocit. În timp ce
parte din casta intelectualilor, în
                     ideologia şi ideile elitismului
special cei de vîrf, sunt cu grijă
                     afectează viaţa publică la nivel de
drămuite şi apărate.
                     vîrf, procesele sociale care îl
    Teoria a fost primită în
                     sprijină subteran se referă la modul
mediul românesc cu variate reacţii,
                     în care intelectualii şi urmaşii lor
de la entuziasm la oprobiu. Intens
                     au acces la educaţie şi la o şansă ne-
disputată a fost în special una
                     egală de a înainta în societate, în
dintre sugestiile cărţii, anume că
                     general. De acest proces m-am
intelectualitatea   românească--ca
                     ocupat foarte puţin în volum şi aş
instituţie socială--este, din motive
                     vrea să îl descriu în cifre în acest
sociologice şi istorice, caracterizată
                     articol.
de un model de viaţă care pune
accentul pe rolul special al acestui
                     Copiii de intelectuali au
grup în societate şi care poate duce,
în anume condiţii, la elitism.      de 7 ori mai mari şanse
    Deşi elitismul de care
                     de a face facultatea
vorbeşte cartea „Boierii Minţii” este
                        Fenomenul la care mă refer
un fenomen destul de complex, el
poate fi descris în două feluri. Pe
                     cînd vorbesc despre „crearea
de o parte el se compune din
                     nemijlocită”    a    grupului
acţiuni şi atitudini conştiente,
                     intelectualilor  este  acela  al
subiective, ale unor indivizi şi
                     mobilităţii sociale încetinite. Prin
grupuri specifice. Aceşti actori
                     acest termen sociologii descriu
sociali cred că ideile publice,
                     modul în care generaţiile şi
visurile comune şi tematica
                     grupurile sociale îşi menţin ori
discuţiei sociale trebuie să fie
                     schimbă compoziţia socială în
inspirate, modelate şi organizate în
                     decursul timpului. Sau, mai pe
jurul unor teme înalte: naţiunea,
                     şleau   spus,  vorbind   despre


                                       2
intelectuali:1 în ce proporţie devin                deveni   intelectuali?   Calculele
copiii de intelectual, intelectuali,                statistice   arată   că   copiii
                                            2

comparaţi    cu   copiii  de               absolvenţilor de facultate români
neintelectuali?                          au de şapte ori mai multe şanse de
    Pentru   că   moştenirea               a termina o facultate decît copiii
poziţiei sociale nu este o excepţie în               românilor care nu au terminat
România sau în lume, ci mai                    facultatea. Analiza ia în considerare
degrabă regula, discuţia nu poate fi                vîrsta   subiectului,  diferenţele
purtată în mod abstract. Este de                  regionale, de sex, de venit şi cele
aşteptat ca o anumită moştenire a                 dintre ţărani şi oraşeni, calculînd
poziţiei sociale să existe. Părinţii                care ar fi efectul educaţiei tatălui
vor ca copiii lor să fie tot atît de                dacă toate celelalte condiţii nu ar
fericiţi şi cel puţin tot atît de                 conta. În alt fel spus, care sunt
privilegiaţi social pe cît au fost ei.               şansele unui român de a absolvi o
De aceea, ca să judecăm situaţia                  facultate dacă numai educaţia
dintr-o anume societate trebuie să                 tatălui ar fi ce l-ar distinge de
folosim o unitate de măsură.                    compatrioţii săi? În aceste condiţii
                                  de egalitate teoretică, şansele ar fi
Aceasta poate fi comparaţia
                                  de şapte la unu.3 Dacă toate
societăţii vizate cu societăţile la
                                  celelalte condiţii ar fi egale,
care ea aspiră să se alinieze în
                                  pentru    fiecare    absolvent
termeni sociali şi intelectuali.
                                  universitar între 25 şi 90 de ani,
    Unde se află România în
                                  provenind dintr-o familie al cărui
termenii mobilităţii intelectuale?
                                  tată a fost neintelectual, ar exista
Mai precis, cu cît sunt mai
                                  şapte absolvenţi ai căror părinţi au
favorizaţi copiii de intelectuali din
                                  terminat ei înşişi o facultate.
România    faţă   de  cei  de
neintelectuali din România, sau de
                                  Neşansa românului fără
intelectuali din alte ţări, de a

         De cîte ori sunt mai mari şansele de a face facultatea pentru copiii
          de absolvenţi universitari, comparaţi cu cei ai părinţilor fără
               facultate, toate celelalte condiţii fiind egale
     8.00     7.45
                  7.06
     7.00
                        6.03
     6.00                      5.34
     5.00
                                    4.06
     4.00
                                       3.30
     3.00                                      2.60
                                                   1.87
     2.00
     1.00
     0.00
                                                  ia
                            r ia
                                           ia
         ia
                     cia
                                  A
               ia
                                 SU
                                         an
         ân
                                                 gl
               n
                           a
                   re
             lo
                                               An
                          ng
                                         m
       om             Po                   G
                                        er
                         U
      R
                                        G
 Surse: Barometrul de opinie publică, 2000 (România); European Social Survey, 2002-
 2003 (Anglia, Germania, Franţa, Polonia, Grecia, Ungaria); General Social Survey, 2000
 (SUA). Datele includ numai subiecţi peste 25 de ani. Analiza statistică aparţine autorului.


                                                      3
români, sunt superiore celor de 1,8
facultate: mai mare ca a
                                mai mari pentru copiii englezi, de
francezului,                          2,6 pentru cei germani, sau 3,3
americanului, ungurului,                    pentru cei francezi sau 4 pentru
etc.                              americani. Cu alte cuvinte, efectul

    Ce                           educaţiei tatălui asupra soartei
       înseamnă o diferenţă               intelectuale a copiilor e de patru ori
                                mai mare în România ca în Anglia
de 7 la 1? E mult, e puţin?
                                (7,5/1,87), şi aproape de două ori
Răspunsul poate fi dat comparînd
                                mai mare ca în Franţa (7,5/3,9) sau
şansele românilor de a face
                                Statele Unite (7,5/4,06). Efectul din
facultatea, cunoscînd educaţia
                                România este apropiat, deşi mai
tatălui, cu cele ale membrilor unor
                                ridicat, decît acela din ţări afine
societăţi occidentale sau est-
                                cultural şi economic, cum ar fi
europene cu care România se vrea
                                Polonia şi Grecia, deşi este simţitor
sau se poate compara:4 Franţa,
                                mai mare, o dată şi jumătate
Germania, Anglia, Statele Unite,
                                (7,5/5,34), ca acela din Ungaria.
Grecia, Ungaria sau Polonia.
                                   Efectul educaţiei tatălui
    În   România,   efectul
                                devine şi mai semnificativ cînd
educaţiei tatălui asupra educaţiei
                                aflăm că în România numărul celor
copiilor este foarte puternic,
                                educaţi la nivel universitar este mai
punînd de departe în umbra ce se
                                mic ca în ţările de referinţă.
întîmplă în Anglia, Germania,
                                Graficul de mai jos arată că atît la
Franţa sau SUA. De pildă, şansele
                                nivelul subiecţilor, cît şi la acela al
de 7 ori şi jumătate mai mari de a

      Proporţia celor cu studii universitare şi a celor care au părinţi
                absolvenţi universitari
                                25%
          25%
                                        23%    23%
                                    22%
          20%

                             16%
          15%         13% 14%       16%

                  9%
          10%
                                  10%   10%   10%
                             7%
           5%            5%
                    4%
                3%

           0%
              ia

                  ia
             ân
                     cia
                  n
                         r ia
           om


                lo
                              A
                     re
               Po
                         a

                             SU
                    G


                        ng
                                     ia
           R
                                          ia
                                   an
                       U
                                        gl
                                   m


                                       An
                                  er
                                  G
              Au taţi absolvenţi universitari   Au studii universitare Surse: Barometrul de opinie publică, 2000 (România); European Social Survey, 2002-2003
 (Anglia, Germania, Franţa, Polonia, Grecia, Ungaria); General Social Survey, 2000 (SUA).
 Datele includ numai subiecţi peste 25 de ani. Analiza statistică aparţine autorului.

termina facultatea, de care se                 taţilor lor, în România educaţia
bucură copiii de intelectuali


                                                  4
universitară este mult mai puţin     (deşi, în treacăt fie spus, aceste
prevalentă.5               fenomene nu sunt străine României
    Absolvenţii de facultate sunt   şi, deşi nu hotărîtoare, au un efect
de două ori şi jumătate mai puţin    de accentuare a gradului de
numeroşi în România ca în        moştenire a statutului intelectual,
occident şi cu una pînă la două     mai ales in zona post-universitară).
treimi mai rari ca în ţări ca Polonia,      Moştenirea statutului de
Ungaria sau Grecia.           intelectual începe cu cultura
    Acest rezultat pare să      pedagogică din clasele primare,
întărească ipoteza avanstată în     unde notele mari, recunoaşterea
„Boierii  Minţii”,  anume    că  socială şi efortul educaţional au
România se află într-o situaţie de    fost şi sunt concentrate pe copiii de
„paramodernitate”6. Faptul ca      familii „bune”, adică de intelectuali
şansele de a deveni un intelectual    şi funcţionari, în era comunistă, la
cu diplomă dacă nu eşti fiu de titrat  care s-au adăugat familiile noilor
universitar    sunt     invers  îmbogăţiţi după 1989. O bună
proporţionale cu mărimea elitei     porţiune a clasei profesorale
intelectuale pare să indice că miza   îmbrăţişează o prejudecată larg
cuceririi statutului de intelectual e  împărtăşită în România, anume că
mai mare unde grupul este mai      valoarea intelectuală a unui copil şi
restrîns. Această relaţie e în acord   şansele sale de reuşită academică
cu ce se întîmplă în societăţile care  sunt o reflecţie a condiţiei sociale a
au revigorat comporatmente şi      familiei lor. Intelectuali ei înşişi,
structuri sociale neo-feudale. În    profesorii au de multe ori o
astfel de cazuri educaţia este încă   imagine stereotipă despre copiii de
văzută ca un privilegiu ce trebuie,   neintelectual:        murdari,
în cel mai bun caz, apărat, nu ca o   nedisciplinaţi, flămînzi, incapabili
un drept social ce trebuie lărgit.    de performanţă etc. Într-un mod
                     care li se pare „natural,” bazîndu-
                     se pe superficiala judecată a
Cauzele lipsei de şanse
                     aparenţelor, resursele mentale şi de
reale                  energie ale multor profesori, ca şi
    Aceste rezultate ne aduc la    cele materiale ale instituţiilor din
                     care fac parte, sunt îndreptate
întrebarea    firească   despre
                     asupra copiilor „buni”, a celor care
mecanismele prin care are loc
                     vin din familii educate sau avute.
moştenirea statutului intelectual.
                     În unele situaţii, deşi poate nu
Ca şi în cartea „Boierii Minţii”,
                     majoritare, dar destul de frecvente
prefer o interpretare sociologică, nu
                     ca să aibă un impact asupra calităţii
una inspirată de teoria conspiraţiei.
                     procesului educativ al copiilor de
Este   evident   că moştenirea
                     neintelectuali,        notele,
statutului nu e produsul direct al
                     recunoaşterea socială şi atenţia sunt
taţilor educaţi intervenind pe lîngă
                     cumpărate    prin   mită   şi
comisiile de admitere sau prin
                     contraservicii. În multe şcoli s-a
trucarea metodelor de selecţie la
                     practicat (şi se practică, încă),
facultate     în    favoarea
                     metoda   de  segregare   socio-
organizatorilor sau a odraslelor lor


                                       5
educaţională, unde „copiii buni”,     oraş. Distanţa socială dintre sat şi
adică cei care provin din familii     oraş este, poate, cea mai serioasă
„alese”, sunt grupaţi în clasa „A”,    din   România    contemporană.
iar ceilalţi sunt grupaţi în clase de   Aceasta s-a tradus şi se traduce
calitate descrescătoare „B”, „C”,     încă în mediul rural prin şcoli mai
„D”, etc., ca produsele de carne, în   puţin   dotate,  profesori   sau
ordinea raportului dintre cantitatea   învăţători mai puţin pregătiţi,
de „os” şi „pulpă.”            programe învechite sau absente,
    Această    metodă    a  care au dus şi duc încă la recrutarea
defavorizat şi defavorizează încă     mult mai rară a elitelor intelectuale
copiii de neintelectuali. Inteligenţa   din zona rurală.
este  egal  distribuită  printre      Procesul de moştenire a
membrii fiecărei clase sociale.      statutului social s-a prelungit şi
Copiii de neintelectuali, însă,      prin resursele şi motivaţiile
îngrămădiţi în clase de „proşti”, au   părinţilor. Părinţii sunt natural
fost şi sunt expuşi la mai puţin     preocupaţi de succesul copiilor lor
efort educaţional, au avut mai      şi intelectualii fac o treabă mai
puţine oportunităţi de a fi        bună în a-şi pregăti copiii pentru
recompensaţi şi recunoscuţi ca      facultate. Acesta este un lucru bun
elevi promiţători, şi în general au    şi de bun simţ. Problema este că în
fost convinşi că lumea şcolii nu e    cazul copiilor de neintelectuali
pentru ei. Cei mai perseverenţi şi    neajunsurile    sau    neputinţa
mai inteligenţi dintre ei au       părinţilor se răsfrîng asupra
supravieţuit şi încă se mai strecoară   copiilor, care nu au nici o vină.
printre picături. Cei medii, însă,        În fine, chiar dacă un copil
care dacă ar fi fost în clasa „A” ar fi  de oameni de rînd ajunge la
făcut o figură onorabilă mai tîrziu    facultate, posibilitatea de a rămîne
în liceu şi ar fi ajuns să intre la    şi de a face faţă studiilor a fost şi
facultate, s-au pierdut şi se vor     este condiţionată de posibilităţile
pierde, încă, pe drum.          materiale ale părinţilor. Pentru
    La segregarea socială din     mulţi copii de neintelectuali din
interiorul şcolilor se adaugă       familii sărace, însăşi opţiunea de a
segregarea geografică, între mediul    da la facultate a fost în trecut şi este
rural şi cel urban. Comform        încă limitată de posibilitatea de a
calculelor statistice, chiar şi copiii  furniza copilului banii necesari
absolvenţilor de facultate ce stau la   intreţinerii.
ţara au mai puţine şanse de a face
studii universitare. În fapt, deşi o   Cît s-a schimbat după
distanţă între copiii de intelectuali
                     1989?
„de ţară” şi cei de tărani adevăraţi
                         Acest
există, toţi copiii de la ţară,               tablou acoperă o
indiferent de studiile tatălui, au
                     bună periodă de timp, de dinainte
între de 1,5 şi 6 ori mai puţine
                     şi de după 1989. Multe lucruri s-au
şanse, depinzînd de mărimea
                     schimbat, vor spune unii, şi poate
localităţilor, de a termina o
                     în bine, după 1989. Astăzi studenţii
facultate, comparat cu copiii de la
                     pot lucra şi se pot întreţine,


                                        6
nemaidepinzînd    de  resursele          E adevărat că acestă creştere
părinţilor. Locurile la facultăţile de      procentuală a celor cu taţilor
stat s-au înmulţit. Facultăţile         educaţi este parţial explicată de
private absorb pe mulţi dintre copii       faptul că părinţii titraţi ai
celor  cu  resurse   materiale.      membrilor    generaţiei   post-
Dezavantajele ar trebui, deci, să se       revoluţionare sunt mai numeroşi,
mai atenueze. Graficul de mai jos        fiind produsul perioadei de
arată situaţia moştenirii statutului       extindere a învăţămîntului superior
intelectual pentru generaţia care a       românesc din anii 60. Este însă
fost educată după revoluţie           îngrijorător faptul că această
(subiecţi care aveau între 26 şi 30       creştere a nivelului de educaţie a
de ani în anul 2000).              părinţilor se reflectă mai mult


           Educatia fiilor în functie de cea a tatãlui
        100
                           31
                  96
        90

        80

        70
                           69
        60

        50

        40

        30
                                    Tatãl
        20
   Procent
                                       are facultate
        10

        0                              fãrã facultate
                fãrã facultate  are facultate


           Subiect
 Sursa: Barometrul de opinie publică, 2000 (România). Datele includ numai subiecţii între
 26 şi 30 de ani în anul 2000. Analiza statistică aparţine autorului.
    În acest grup nu mai puţin        pentru absolvenţii de faculte din
de 31% dintre cei care au făcut         anii de după 1989, decît pentru
facultatea au avut un tată absolvent       restul populaţiei de aceiaşi vîrstă,
de facultate. Este o proporţie de trei      fără studii universitare. După cum
ori mai mare decît cea pentru toate       se poate observa de mai sus,
generaţiile de peste 25 de ani          congenerii   absolvenţilor   de
studiate, unde în mod normal cam         facultate din perioada post 1989
10% din absolvenţii de facultate         fără studii superioare provin intr-o
aveau taţi cu diplomă universitară.       proporţie de numai 4% din taţi                                               7
educaţi universitari. Comparînd     polarizarea economică. Dacă nu
cele două grupuri vedem că şansele   poţi face bani, sau învîrti afaceri
ne-egalizate ale celor ce au taţi    semi or ilegale, dar dacă eşti
educaţi de a termina facultatea sunt  deştept şi capabil, ai putea spera ca
de 8 ori mai mari decît cele ale    prin educaţie să capeţi cumva o
congenerilor lor (31/4).        slujbă pe lîngă noii îmbogăţiţi. Pînă
    Folosind metoda egalizării   la urmă, mafioţii şi rudele lor au
condiţiilor, membrii generaţiei     nevoie de arhitecţi să le facă case,
între 26 şi 30 de ani în 2000,     de doctori să le îngrijească
educată mai ales după 1989, care    sănătatea, sau de avocaţi să îi scape
au tatăl absolvent universitar au de  de puşcărie. În condiţiile date,
17 de ori mai multe şanse de a fi    aceste slujbe sunt, în continuare,
absolvenţi de facultate ei înşişi,   rezervate în bună măsură celor care
cînd toate celelalte condiţii sunt   au deja un capital intelectual in
egale (situarea domiciliului, sex,   familie.
vîrsta,  venit).  Deşi  datorită      Intelectualii români sunt în
numărului redus de membrii ai      faţa uneia dintre cele mai
eşantionului folosit (134) aceast    dramatice provocări din istoria lor.
indicator este ceva mai puţin precis  Deşi   mulţi   dintre  ei  sunt
din punct de vedere statistic decît   nemulţumiţi de felul în care este
cele menţionate mai sus, este prea   guvernată şi organizată România,
mare pentru a fi ignorat.7 Şansele   şi de imensele polarizări sociale şi
de a face facultatea pentru copiii de  economice care au însoţit tranziţia
intelectuali educaţi după 1989, de   de la comunism, ei par să ignore
între 8 şi 17 ori mai mari, sunt mai  procesele ce se întîmplă în jurul şi
mari faţă de cele de 7 ori mai mari,  sub directa lor supraveghere. Din
pentru întreaga populaţie educată    fericire, ei au puterea şi autoritatea
universitar. Acest lucru indică că   să facă ceva. O campanie de
situaţia nu a devenit mai bună, din   îmbunătăţire a şanselor copiilor de
punctul de vedere al mobilităţii    la ţară şi a celor de neintelectuali de
intelectuale, după 1989.        a-şi continua studiile cît de departe
                    îi duce mintea, energia şi motivaţia
                    se impune imediat.
Ce se poate face?
                        Preşedintele Băsescu vorbea
   Diferenţele dintre grupul     în discursul său de după alegeri nu
                    numai de egalitatea şanselor, dar şi
celor ce provin din familii de
                    de mobilizarea societăţii civile. Un
intelectual şi a celor ce provin din
                    pas concret în această direcţie ar fi
familii fără studii superioare nu
                    creerea     unei    organizaţii
vor dispărea de pe o zi pe alta şi
                    nonguvernamentale        pentru
pot duce la o sciziune socială cu
                    solidaritatea socială, care să strîngă
efecte dramatice. Ele însoţesc
                    şi să distribuie bani pentru
procesul care se desfăşoară în
                    finanţarea de burse de merit pentru
paralel, de distanţare economică a
                    copiii din aceste grupuri, inclusiv
românilor din variate clase sociale.
                    pentru studiul la şcoli generale ori
Educaţia ar fi putut să fie un
                    licee, publice sau private, bine
mecanism de compensare pentru


                                       8
echipate. Bursele ar putea acoperi    Este o mişcare a solidarităţii
şi meditaţii, inclusiv pentru       sociale, nu a milei. Numai astfel cei
învăţarea limbilor străine, pentru    care au avut şansa sau voinţa de a
intrarea la facultăţile căutate, dintre  ajunge   la  vîrful  piramidei
care multe sunt acum bilingve.      intelectuale româneşti vor putea da
    Guvernul, şi mai ales       un răspuns decent la întrebarea din
ministerul educaţiei, pot, la rîmdul   titlul acestui articol. Da, cine are
lor să pună umărul la acest proiect.   carte, poate împarte privilegiul mai
O examinare a modului în care       departe, dincolo de cercul strîmt al
şcolile decid împărţirea copiilor în   rudelor, prietenilor şi intereselor
clase şi a modului în care aceste     lor imediate. E nevoie, însă, de
clase sunt tratate se impune       decenţă, viziune şi voinţă.
imediat. Măsuri de egalizarea
                     NOTE
procesului educaţional şi de
nediscriminare   socială  trebuie  1
                      În acest articol, datorită cerinţelor analizelor
implementate unde este necesar.
                     statistice, statutul de intelectual este tratat în
Profesorii şi învăţătorii trebuie     sensul cel mai larg, fiind asimilat cu o
educaţi să nu mai facă diferenţe     persoană cu studii universitare.
                     2
                      Am efectuat acest calcul pe baza datelor
între copiii ce provin din familii cu
                     oferite de sondajul CURS din Noiembrie 2000
diferite posibilităţi materiale şi    al populaţiei adulte româneşti (Barometerul de
intelectuale. Învăţămîntul trebuie    Opinie Publică, Noiembrie 2000, 1775 de
inclus în programul de eliminare a    subiecţi, vezi
                     http://www.osf.ro/ro/index.php?option=conten
corupţiei pe care noul preşedinte l-
                     t&task=view&id=20&Itemid=38). Tipul de
a promis. Legile anti-corupţie      analiza folosită este regresia logistică şi
trebuie rescrise în aşa fel încît să   include numai subiecţii peste 25 de ani la data
                     interviului. Modelul explică 25% din variaţia
includă şi şcolile, liceele şi
                     nivelului de educaţie al subiectului, iar nivelul
universităţile.   Profesorii   şi  de confidenţă al efectului educaţiei tatălui este
învăţătorii care sunt prinşi că fac    de 99.9%. Efectul educaţiei tatălui este socotit
                     independent de cel al educaţiei mamei, care
favoruri educaţionale sau că dau
                     este şi el luat în considerare.
note pe ochi frumoşi trebuie trimişi   3
                      Cifra este mai mica decît cea pe care am
la cursuri de perfecţionare şi      obţine-o din datele ne-egalizate. Dacă nu luăm
pedepsiţi   administrativ.   Dacă  în considerare aceşti factori, diferenţa este de
                     12 la 1.
comportamentul se arată intratabil,    4
                      Caculele, care îmi aparţin, au fost efectuate
aceştia trebuie daţi afară din      folosind aceeaşi metodologie ca şi pentru
învăţămînt.                România, folosind bazele de date European
                     Social Survey, pentru ţările europene, create pe
    Mişcarea nu trebuie însă să
                     baza unor sondaje de opinie efectuate între
fie   animată    de   spiritul  2002 şi 2003 (vezi
„discriminării pozitive”. Scopul ei    http://www.europeansocialsurvey.org/) şi
                     folosind baza de date General Social Survey,
nu trebuie să fie de a impune
                     pentru Statele Unite (vezi
staliniste cote de fii de muncitori şi  http://www.icpsr.org), creată cu ajutorul unui
ţărani în învăţămîntul mediu sau     sondaj efectuat în anul 2000.
                     5
superior. Ea trebuie să se bazeze pe    Cifra de 9%, bazată pe sondajul CURS din
                     Noiembrie 2000 pentru populaţia peste 25 de
mobilizarea societăţii civile pentru
                     ani, este estimativă. Ea este un coeficient
finanţarea    realelor    talente  statistic care aproximează proporţia reală a
nedescoperite şi neîncurajate din     populaţiei educate la nivel universitar, cu un
                     adaus de plus ori minus marja de eroare de
toate grupurile sociale româneşti.
                     2.4%.                                             9
6
 Ar trebui adăugat şi că, atît în carte cît şi în
acest context, consider „modernitatea” un caz
ideal, nu o realitate empirică şi cu atît mai
puţin reflecţia unei anumite ţări. Într-un anume
sens, toate societăţile contemporane sunt
„paramoderne”, cu singura distincţie că unele
sunt mai aproape de ideal, iar altele mai
departe. Folosesc, însă „paramodern”, ca o
abreviere conceptuală pentru România şi tările
aflate într-o situaţie similară cu a sa, pentru a
accentua distanţa dintre ele şi ideal.
7
 Cu un eşantion mai mare şanesele ar putea fi
mai mici, deşi nu sub nivelul ne-egalizat de 8,
pentru această generaţie. Din motive statistice
(numărul redus de subiecţi) această analiză
exclude regiunea. Dacă introducem şi regiunea
în analiză şansele cresc la 22 la 1.
                           10

More Related Content

Viewers also liked

Communication As A Spatial Problem
Communication As A Spatial ProblemCommunication As A Spatial Problem
Communication As A Spatial Problem
Sorin Adam Matei
 
Web 3.0
Web 3.0Web 3.0
Enhancing C-Span Video Archive with Practice Capital Metadata and data journa...
Enhancing C-Span Video Archive with Practice Capital Metadata and data journa...Enhancing C-Span Video Archive with Practice Capital Metadata and data journa...
Enhancing C-Span Video Archive with Practice Capital Metadata and data journa...
Sorin Adam Matei
 
Nca2006
Nca2006Nca2006
Sorin Adam Matei Curriculum Vitae
Sorin Adam Matei Curriculum VitaeSorin Adam Matei Curriculum Vitae
Sorin Adam Matei Curriculum Vitae
Sorin Adam Matei
 
The Internet is a magnifying glass
The Internet is a magnifying glassThe Internet is a magnifying glass
The Internet is a magnifying glass
Sorin Adam Matei
 
Barometru Preelectoral 17 21nov
Barometru Preelectoral 17 21novBarometru Preelectoral 17 21nov
Barometru Preelectoral 17 21nov
Sorin Adam Matei
 

Viewers also liked (7)

Communication As A Spatial Problem
Communication As A Spatial ProblemCommunication As A Spatial Problem
Communication As A Spatial Problem
 
Web 3.0
Web 3.0Web 3.0
Web 3.0
 
Enhancing C-Span Video Archive with Practice Capital Metadata and data journa...
Enhancing C-Span Video Archive with Practice Capital Metadata and data journa...Enhancing C-Span Video Archive with Practice Capital Metadata and data journa...
Enhancing C-Span Video Archive with Practice Capital Metadata and data journa...
 
Nca2006
Nca2006Nca2006
Nca2006
 
Sorin Adam Matei Curriculum Vitae
Sorin Adam Matei Curriculum VitaeSorin Adam Matei Curriculum Vitae
Sorin Adam Matei Curriculum Vitae
 
The Internet is a magnifying glass
The Internet is a magnifying glassThe Internet is a magnifying glass
The Internet is a magnifying glass
 
Barometru Preelectoral 17 21nov
Barometru Preelectoral 17 21novBarometru Preelectoral 17 21nov
Barometru Preelectoral 17 21nov
 

Similar to Cine are carte, imparte?

0perioada Adolescentei
0perioada Adolescentei0perioada Adolescentei
0perioada Adolescentei
kalrak
 
Prezentare Campanie 10 zile de activism
Prezentare Campanie 10 zile de activismPrezentare Campanie 10 zile de activism
Prezentare Campanie 10 zile de activism
Biblionet
 
Copiii supradotati rolul scolii
Copiii supradotati rolul scoliiCopiii supradotati rolul scolii
Copiii supradotati rolul scolii
Butcovan Lucia
 
Dinamica grup 1.doc
Dinamica grup 1.docDinamica grup 1.doc
Dinamica grup 1.doc
ramsis
 
Vasile Dancu - Viata mea si sensurile ei 2015
Vasile Dancu - Viata mea si sensurile ei 2015Vasile Dancu - Viata mea si sensurile ei 2015
Vasile Dancu - Viata mea si sensurile ei 2015
IRES2015
 
History of-the-20th-century-and-education-for-democratic-citizenship-education
History of-the-20th-century-and-education-for-democratic-citizenship-educationHistory of-the-20th-century-and-education-for-democratic-citizenship-education
History of-the-20th-century-and-education-for-democratic-citizenship-education
ssuserd16b51
 
Generalitati Despre Metoda Si Tehnici
Generalitati Despre Metoda Si TehniciGeneralitati Despre Metoda Si Tehnici
Generalitati Despre Metoda Si Tehnici
mihail
 
Eseu şcoala gimnazială bălăceana
Eseu şcoala gimnazială bălăceanaEseu şcoala gimnazială bălăceana
Eseu şcoala gimnazială bălăceana
RomanoButiQ
 
99311102 anthony-giddens-sociologie text
99311102 anthony-giddens-sociologie text99311102 anthony-giddens-sociologie text
99311102 anthony-giddens-sociologie text
Roxana Apostol
 
Personalitatea adolescentului
Personalitatea adolescentuluiPersonalitatea adolescentului
Personalitatea adolescentului
Popescu Floriana
 
copii dotati.ppt pentru webinar Chisinau 12 aug 2022.ppt
copii dotati.ppt pentru webinar Chisinau 12 aug 2022.pptcopii dotati.ppt pentru webinar Chisinau 12 aug 2022.ppt
copii dotati.ppt pentru webinar Chisinau 12 aug 2022.ppt
MaxDanyCekan
 
Cum putem schimba Romania
Cum putem schimba RomaniaCum putem schimba Romania
Cum putem schimba Romania
Mircea Tivadar
 
Lucrare Scrisa_J.J Rousseau_02.docx
Lucrare Scrisa_J.J Rousseau_02.docxLucrare Scrisa_J.J Rousseau_02.docx
Lucrare Scrisa_J.J Rousseau_02.docx
GiorgianaNuic
 
Cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi – două paradigme...
Cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi – două paradigme...Cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi – două paradigme...
Cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi – două paradigme...
asociatiabibmd1
 
Dimensiunea culturală a dezvoltării
Dimensiunea culturală a dezvoltăriiDimensiunea culturală a dezvoltării
Dimensiunea culturală a dezvoltării
Ghenadie Sontu
 
Predarea valorilor naţionale şi europene în învăţământul preșcolar
Predarea valorilor naţionale şi europene în învăţământul preșcolarPredarea valorilor naţionale şi europene în învăţământul preșcolar
Predarea valorilor naţionale şi europene în învăţământul preșcolar
Malciu Marilena
 
Educatia studentilor in inv superior
Educatia studentilor in inv superiorEducatia studentilor in inv superior
Educatia studentilor in inv superior
Sima Sorin
 
Educatia studentilor in inv superior
Educatia studentilor in inv superiorEducatia studentilor in inv superior
Educatia studentilor in inv superior
Sima Sorin
 

Similar to Cine are carte, imparte? (20)

0perioada Adolescentei
0perioada Adolescentei0perioada Adolescentei
0perioada Adolescentei
 
Prezentare Campanie 10 zile de activism
Prezentare Campanie 10 zile de activismPrezentare Campanie 10 zile de activism
Prezentare Campanie 10 zile de activism
 
Copiii supradotati rolul scolii
Copiii supradotati rolul scoliiCopiii supradotati rolul scolii
Copiii supradotati rolul scolii
 
Dinamica grup 1.doc
Dinamica grup 1.docDinamica grup 1.doc
Dinamica grup 1.doc
 
1066
10661066
1066
 
Vasile Dancu - Viata mea si sensurile ei 2015
Vasile Dancu - Viata mea si sensurile ei 2015Vasile Dancu - Viata mea si sensurile ei 2015
Vasile Dancu - Viata mea si sensurile ei 2015
 
C1 introducere
C1 introducereC1 introducere
C1 introducere
 
History of-the-20th-century-and-education-for-democratic-citizenship-education
History of-the-20th-century-and-education-for-democratic-citizenship-educationHistory of-the-20th-century-and-education-for-democratic-citizenship-education
History of-the-20th-century-and-education-for-democratic-citizenship-education
 
Generalitati Despre Metoda Si Tehnici
Generalitati Despre Metoda Si TehniciGeneralitati Despre Metoda Si Tehnici
Generalitati Despre Metoda Si Tehnici
 
Eseu şcoala gimnazială bălăceana
Eseu şcoala gimnazială bălăceanaEseu şcoala gimnazială bălăceana
Eseu şcoala gimnazială bălăceana
 
99311102 anthony-giddens-sociologie text
99311102 anthony-giddens-sociologie text99311102 anthony-giddens-sociologie text
99311102 anthony-giddens-sociologie text
 
Personalitatea adolescentului
Personalitatea adolescentuluiPersonalitatea adolescentului
Personalitatea adolescentului
 
copii dotati.ppt pentru webinar Chisinau 12 aug 2022.ppt
copii dotati.ppt pentru webinar Chisinau 12 aug 2022.pptcopii dotati.ppt pentru webinar Chisinau 12 aug 2022.ppt
copii dotati.ppt pentru webinar Chisinau 12 aug 2022.ppt
 
Cum putem schimba Romania
Cum putem schimba RomaniaCum putem schimba Romania
Cum putem schimba Romania
 
Lucrare Scrisa_J.J Rousseau_02.docx
Lucrare Scrisa_J.J Rousseau_02.docxLucrare Scrisa_J.J Rousseau_02.docx
Lucrare Scrisa_J.J Rousseau_02.docx
 
Cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi – două paradigme...
Cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi – două paradigme...Cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi – două paradigme...
Cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi – două paradigme...
 
Dimensiunea culturală a dezvoltării
Dimensiunea culturală a dezvoltăriiDimensiunea culturală a dezvoltării
Dimensiunea culturală a dezvoltării
 
Predarea valorilor naţionale şi europene în învăţământul preșcolar
Predarea valorilor naţionale şi europene în învăţământul preșcolarPredarea valorilor naţionale şi europene în învăţământul preșcolar
Predarea valorilor naţionale şi europene în învăţământul preșcolar
 
Educatia studentilor in inv superior
Educatia studentilor in inv superiorEducatia studentilor in inv superior
Educatia studentilor in inv superior
 
Educatia studentilor in inv superior
Educatia studentilor in inv superiorEducatia studentilor in inv superior
Educatia studentilor in inv superior
 

More from Sorin Adam Matei

Wikipedia structure of collaboration
Wikipedia structure of collaborationWikipedia structure of collaboration
Wikipedia structure of collaboration
Sorin Adam Matei
 
Visible Past
Visible PastVisible Past
Visible Past
Sorin Adam Matei
 
Galeria Valorilor Romanesti
Galeria Valorilor RomanestiGaleria Valorilor Romanesti
Galeria Valorilor Romanesti
Sorin Adam Matei
 
Marital Status, Individualism And On Line
Marital Status, Individualism And On LineMarital Status, Individualism And On Line
Marital Status, Individualism And On Line
Sorin Adam Matei
 
Romanian Holocaust Carp
Romanian Holocaust CarpRomanian Holocaust Carp
Romanian Holocaust Carp
Sorin Adam Matei
 
Barometrul de opinie publica 1999
Barometrul de opinie publica 1999Barometrul de opinie publica 1999
Barometrul de opinie publica 1999
Sorin Adam Matei
 
Sondaj de opinie, Ianuarie 2007
Sondaj de opinie, Ianuarie 2007Sondaj de opinie, Ianuarie 2007
Sondaj de opinie, Ianuarie 2007
Sorin Adam Matei
 

More from Sorin Adam Matei (7)

Wikipedia structure of collaboration
Wikipedia structure of collaborationWikipedia structure of collaboration
Wikipedia structure of collaboration
 
Visible Past
Visible PastVisible Past
Visible Past
 
Galeria Valorilor Romanesti
Galeria Valorilor RomanestiGaleria Valorilor Romanesti
Galeria Valorilor Romanesti
 
Marital Status, Individualism And On Line
Marital Status, Individualism And On LineMarital Status, Individualism And On Line
Marital Status, Individualism And On Line
 
Romanian Holocaust Carp
Romanian Holocaust CarpRomanian Holocaust Carp
Romanian Holocaust Carp
 
Barometrul de opinie publica 1999
Barometrul de opinie publica 1999Barometrul de opinie publica 1999
Barometrul de opinie publica 1999
 
Sondaj de opinie, Ianuarie 2007
Sondaj de opinie, Ianuarie 2007Sondaj de opinie, Ianuarie 2007
Sondaj de opinie, Ianuarie 2007
 

Cine are carte, imparte?

 • 1. Cine are carte, împarte? Pe agenda noilor guvernanţi: egalitatea şanselor de a fi educat Sorin Adam Matei Purdue University http://www.matei.org/research/publications/carteimparte.pdf Publicat in Adevarul Literar si Artistic, Februarie 15, 2005 Preşedintele Traian Băsescu anunţa în primul său discurs de după cîştigarea alegerilor că una dintre priorităţile sale şi ale alianţei D.A. este promovarea egalităţii şanselor de a reuşi în viaţă a tuturor românilor şi în special a celor tineri. Aceasta este o problemă vitală. Ea este însă tratată mai mult din perspectiva inegalităţii şanselor economice. Această inegalitate, deşi reală, este numai o parte a problemei, anume, cea de la suprafaţă. Ca un aisberg, a bună parte a acestei chestiuni se află, cum fostul căpitan de vas bine ştie, sub luciul apei. Şansele de reuşită în viaţă ale românilor sunt foarte inegale, unele categorii sociale lăsînd moştenire statutul lor social copiiilor şi nepoţilor într-un procent foarte mare. Articolul de faţă arată cum acest fenomen se leagă nu numai de capitalul economic ci, mai ales, de cel intelectual. El relevă, poate pentru prima dată în presa din România, că fiii şi fiicele de intelectuali au mult mai multe şanse de a ajunge intelectuali, comparat cu congenerii lor provenind din alte grupuri sociale. 1
 • 2. filosofia, „cultura”, Europa, Un vechi proverb literatura, etc. În acest proces, intelectualii publici selectaţi printr- românesc spune: „Cine are carte, un proces de consacrare în are parte”. Un alt proverb, însă, interiorul unor grupuri închise au adaugă: „Cine împarte, parte îşi un rol hotărîtor, acţionînd ca nişte face”. Există vreo legătură mai preoţi iniţiaţi ai unui cult „socio- profundă între aceste două intelectual”. Cum şi de ce are loc proverbe decît simplul joc de acest proces, care sunt efectele sale cuvinte? Eu cred că da. Problema şi alternativele posibile, este este atît de serioasă încît i-am explicat în cartea „Boierii Minţii”. dedicat în cartea mea, „Boierii Elitismul mai poate fi minţii” un spaţiu considerabil. Una descris, însă, şi ca un proces social dintre tezele cărţii este că mulţi, profund, care afectează viaţa deşi nu toţi, intelectuali din publică românească în mod tăcut. E România au un comportament de vorba de modul în care se creează grup închis, în care prestigiul şi şi se menţine clasa intelectuală în anume privilegii, inclusiv de a face mod nemijlocit. În timp ce parte din casta intelectualilor, în ideologia şi ideile elitismului special cei de vîrf, sunt cu grijă afectează viaţa publică la nivel de drămuite şi apărate. vîrf, procesele sociale care îl Teoria a fost primită în sprijină subteran se referă la modul mediul românesc cu variate reacţii, în care intelectualii şi urmaşii lor de la entuziasm la oprobiu. Intens au acces la educaţie şi la o şansă ne- disputată a fost în special una egală de a înainta în societate, în dintre sugestiile cărţii, anume că general. De acest proces m-am intelectualitatea românească--ca ocupat foarte puţin în volum şi aş instituţie socială--este, din motive vrea să îl descriu în cifre în acest sociologice şi istorice, caracterizată articol. de un model de viaţă care pune accentul pe rolul special al acestui Copiii de intelectuali au grup în societate şi care poate duce, în anume condiţii, la elitism. de 7 ori mai mari şanse Deşi elitismul de care de a face facultatea vorbeşte cartea „Boierii Minţii” este Fenomenul la care mă refer un fenomen destul de complex, el poate fi descris în două feluri. Pe cînd vorbesc despre „crearea de o parte el se compune din nemijlocită” a grupului acţiuni şi atitudini conştiente, intelectualilor este acela al subiective, ale unor indivizi şi mobilităţii sociale încetinite. Prin grupuri specifice. Aceşti actori acest termen sociologii descriu sociali cred că ideile publice, modul în care generaţiile şi visurile comune şi tematica grupurile sociale îşi menţin ori discuţiei sociale trebuie să fie schimbă compoziţia socială în inspirate, modelate şi organizate în decursul timpului. Sau, mai pe jurul unor teme înalte: naţiunea, şleau spus, vorbind despre 2
 • 3. intelectuali:1 în ce proporţie devin deveni intelectuali? Calculele copiii de intelectual, intelectuali, statistice arată că copiii 2 comparaţi cu copiii de absolvenţilor de facultate români neintelectuali? au de şapte ori mai multe şanse de Pentru că moştenirea a termina o facultate decît copiii poziţiei sociale nu este o excepţie în românilor care nu au terminat România sau în lume, ci mai facultatea. Analiza ia în considerare degrabă regula, discuţia nu poate fi vîrsta subiectului, diferenţele purtată în mod abstract. Este de regionale, de sex, de venit şi cele aşteptat ca o anumită moştenire a dintre ţărani şi oraşeni, calculînd poziţiei sociale să existe. Părinţii care ar fi efectul educaţiei tatălui vor ca copiii lor să fie tot atît de dacă toate celelalte condiţii nu ar fericiţi şi cel puţin tot atît de conta. În alt fel spus, care sunt privilegiaţi social pe cît au fost ei. şansele unui român de a absolvi o De aceea, ca să judecăm situaţia facultate dacă numai educaţia dintr-o anume societate trebuie să tatălui ar fi ce l-ar distinge de folosim o unitate de măsură. compatrioţii săi? În aceste condiţii de egalitate teoretică, şansele ar fi Aceasta poate fi comparaţia de şapte la unu.3 Dacă toate societăţii vizate cu societăţile la celelalte condiţii ar fi egale, care ea aspiră să se alinieze în pentru fiecare absolvent termeni sociali şi intelectuali. universitar între 25 şi 90 de ani, Unde se află România în provenind dintr-o familie al cărui termenii mobilităţii intelectuale? tată a fost neintelectual, ar exista Mai precis, cu cît sunt mai şapte absolvenţi ai căror părinţi au favorizaţi copiii de intelectuali din terminat ei înşişi o facultate. România faţă de cei de neintelectuali din România, sau de Neşansa românului fără intelectuali din alte ţări, de a De cîte ori sunt mai mari şansele de a face facultatea pentru copiii de absolvenţi universitari, comparaţi cu cei ai părinţilor fără facultate, toate celelalte condiţii fiind egale 8.00 7.45 7.06 7.00 6.03 6.00 5.34 5.00 4.06 4.00 3.30 3.00 2.60 1.87 2.00 1.00 0.00 ia r ia ia ia cia A ia SU an ân gl n a re lo An ng m om Po G er U R G Surse: Barometrul de opinie publică, 2000 (România); European Social Survey, 2002- 2003 (Anglia, Germania, Franţa, Polonia, Grecia, Ungaria); General Social Survey, 2000 (SUA). Datele includ numai subiecţi peste 25 de ani. Analiza statistică aparţine autorului. 3
 • 4. români, sunt superiore celor de 1,8 facultate: mai mare ca a mai mari pentru copiii englezi, de francezului, 2,6 pentru cei germani, sau 3,3 americanului, ungurului, pentru cei francezi sau 4 pentru etc. americani. Cu alte cuvinte, efectul Ce educaţiei tatălui asupra soartei înseamnă o diferenţă intelectuale a copiilor e de patru ori mai mare în România ca în Anglia de 7 la 1? E mult, e puţin? (7,5/1,87), şi aproape de două ori Răspunsul poate fi dat comparînd mai mare ca în Franţa (7,5/3,9) sau şansele românilor de a face Statele Unite (7,5/4,06). Efectul din facultatea, cunoscînd educaţia România este apropiat, deşi mai tatălui, cu cele ale membrilor unor ridicat, decît acela din ţări afine societăţi occidentale sau est- cultural şi economic, cum ar fi europene cu care România se vrea Polonia şi Grecia, deşi este simţitor sau se poate compara:4 Franţa, mai mare, o dată şi jumătate Germania, Anglia, Statele Unite, (7,5/5,34), ca acela din Ungaria. Grecia, Ungaria sau Polonia. Efectul educaţiei tatălui În România, efectul devine şi mai semnificativ cînd educaţiei tatălui asupra educaţiei aflăm că în România numărul celor copiilor este foarte puternic, educaţi la nivel universitar este mai punînd de departe în umbra ce se mic ca în ţările de referinţă. întîmplă în Anglia, Germania, Graficul de mai jos arată că atît la Franţa sau SUA. De pildă, şansele nivelul subiecţilor, cît şi la acela al de 7 ori şi jumătate mai mari de a Proporţia celor cu studii universitare şi a celor care au părinţi absolvenţi universitari 25% 25% 23% 23% 22% 20% 16% 15% 13% 14% 16% 9% 10% 10% 10% 10% 7% 5% 5% 4% 3% 0% ia ia ân cia n r ia om lo A re Po a SU G ng ia R ia an U gl m An er G Au taţi absolvenţi universitari Au studii universitare Surse: Barometrul de opinie publică, 2000 (România); European Social Survey, 2002-2003 (Anglia, Germania, Franţa, Polonia, Grecia, Ungaria); General Social Survey, 2000 (SUA). Datele includ numai subiecţi peste 25 de ani. Analiza statistică aparţine autorului. termina facultatea, de care se taţilor lor, în România educaţia bucură copiii de intelectuali 4
 • 5. universitară este mult mai puţin (deşi, în treacăt fie spus, aceste prevalentă.5 fenomene nu sunt străine României Absolvenţii de facultate sunt şi, deşi nu hotărîtoare, au un efect de două ori şi jumătate mai puţin de accentuare a gradului de numeroşi în România ca în moştenire a statutului intelectual, occident şi cu una pînă la două mai ales in zona post-universitară). treimi mai rari ca în ţări ca Polonia, Moştenirea statutului de Ungaria sau Grecia. intelectual începe cu cultura Acest rezultat pare să pedagogică din clasele primare, întărească ipoteza avanstată în unde notele mari, recunoaşterea „Boierii Minţii”, anume că socială şi efortul educaţional au România se află într-o situaţie de fost şi sunt concentrate pe copiii de „paramodernitate”6. Faptul ca familii „bune”, adică de intelectuali şansele de a deveni un intelectual şi funcţionari, în era comunistă, la cu diplomă dacă nu eşti fiu de titrat care s-au adăugat familiile noilor universitar sunt invers îmbogăţiţi după 1989. O bună proporţionale cu mărimea elitei porţiune a clasei profesorale intelectuale pare să indice că miza îmbrăţişează o prejudecată larg cuceririi statutului de intelectual e împărtăşită în România, anume că mai mare unde grupul este mai valoarea intelectuală a unui copil şi restrîns. Această relaţie e în acord şansele sale de reuşită academică cu ce se întîmplă în societăţile care sunt o reflecţie a condiţiei sociale a au revigorat comporatmente şi familiei lor. Intelectuali ei înşişi, structuri sociale neo-feudale. În profesorii au de multe ori o astfel de cazuri educaţia este încă imagine stereotipă despre copiii de văzută ca un privilegiu ce trebuie, neintelectual: murdari, în cel mai bun caz, apărat, nu ca o nedisciplinaţi, flămînzi, incapabili un drept social ce trebuie lărgit. de performanţă etc. Într-un mod care li se pare „natural,” bazîndu- se pe superficiala judecată a Cauzele lipsei de şanse aparenţelor, resursele mentale şi de reale energie ale multor profesori, ca şi Aceste rezultate ne aduc la cele materiale ale instituţiilor din care fac parte, sunt îndreptate întrebarea firească despre asupra copiilor „buni”, a celor care mecanismele prin care are loc vin din familii educate sau avute. moştenirea statutului intelectual. În unele situaţii, deşi poate nu Ca şi în cartea „Boierii Minţii”, majoritare, dar destul de frecvente prefer o interpretare sociologică, nu ca să aibă un impact asupra calităţii una inspirată de teoria conspiraţiei. procesului educativ al copiilor de Este evident că moştenirea neintelectuali, notele, statutului nu e produsul direct al recunoaşterea socială şi atenţia sunt taţilor educaţi intervenind pe lîngă cumpărate prin mită şi comisiile de admitere sau prin contraservicii. În multe şcoli s-a trucarea metodelor de selecţie la practicat (şi se practică, încă), facultate în favoarea metoda de segregare socio- organizatorilor sau a odraslelor lor 5
 • 6. educaţională, unde „copiii buni”, oraş. Distanţa socială dintre sat şi adică cei care provin din familii oraş este, poate, cea mai serioasă „alese”, sunt grupaţi în clasa „A”, din România contemporană. iar ceilalţi sunt grupaţi în clase de Aceasta s-a tradus şi se traduce calitate descrescătoare „B”, „C”, încă în mediul rural prin şcoli mai „D”, etc., ca produsele de carne, în puţin dotate, profesori sau ordinea raportului dintre cantitatea învăţători mai puţin pregătiţi, de „os” şi „pulpă.” programe învechite sau absente, Această metodă a care au dus şi duc încă la recrutarea defavorizat şi defavorizează încă mult mai rară a elitelor intelectuale copiii de neintelectuali. Inteligenţa din zona rurală. este egal distribuită printre Procesul de moştenire a membrii fiecărei clase sociale. statutului social s-a prelungit şi Copiii de neintelectuali, însă, prin resursele şi motivaţiile îngrămădiţi în clase de „proşti”, au părinţilor. Părinţii sunt natural fost şi sunt expuşi la mai puţin preocupaţi de succesul copiilor lor efort educaţional, au avut mai şi intelectualii fac o treabă mai puţine oportunităţi de a fi bună în a-şi pregăti copiii pentru recompensaţi şi recunoscuţi ca facultate. Acesta este un lucru bun elevi promiţători, şi în general au şi de bun simţ. Problema este că în fost convinşi că lumea şcolii nu e cazul copiilor de neintelectuali pentru ei. Cei mai perseverenţi şi neajunsurile sau neputinţa mai inteligenţi dintre ei au părinţilor se răsfrîng asupra supravieţuit şi încă se mai strecoară copiilor, care nu au nici o vină. printre picături. Cei medii, însă, În fine, chiar dacă un copil care dacă ar fi fost în clasa „A” ar fi de oameni de rînd ajunge la făcut o figură onorabilă mai tîrziu facultate, posibilitatea de a rămîne în liceu şi ar fi ajuns să intre la şi de a face faţă studiilor a fost şi facultate, s-au pierdut şi se vor este condiţionată de posibilităţile pierde, încă, pe drum. materiale ale părinţilor. Pentru La segregarea socială din mulţi copii de neintelectuali din interiorul şcolilor se adaugă familii sărace, însăşi opţiunea de a segregarea geografică, între mediul da la facultate a fost în trecut şi este rural şi cel urban. Comform încă limitată de posibilitatea de a calculelor statistice, chiar şi copiii furniza copilului banii necesari absolvenţilor de facultate ce stau la intreţinerii. ţara au mai puţine şanse de a face studii universitare. În fapt, deşi o Cît s-a schimbat după distanţă între copiii de intelectuali 1989? „de ţară” şi cei de tărani adevăraţi Acest există, toţi copiii de la ţară, tablou acoperă o indiferent de studiile tatălui, au bună periodă de timp, de dinainte între de 1,5 şi 6 ori mai puţine şi de după 1989. Multe lucruri s-au şanse, depinzînd de mărimea schimbat, vor spune unii, şi poate localităţilor, de a termina o în bine, după 1989. Astăzi studenţii facultate, comparat cu copiii de la pot lucra şi se pot întreţine, 6
 • 7. nemaidepinzînd de resursele E adevărat că acestă creştere părinţilor. Locurile la facultăţile de procentuală a celor cu taţilor stat s-au înmulţit. Facultăţile educaţi este parţial explicată de private absorb pe mulţi dintre copii faptul că părinţii titraţi ai celor cu resurse materiale. membrilor generaţiei post- Dezavantajele ar trebui, deci, să se revoluţionare sunt mai numeroşi, mai atenueze. Graficul de mai jos fiind produsul perioadei de arată situaţia moştenirii statutului extindere a învăţămîntului superior intelectual pentru generaţia care a românesc din anii 60. Este însă fost educată după revoluţie îngrijorător faptul că această (subiecţi care aveau între 26 şi 30 creştere a nivelului de educaţie a de ani în anul 2000). părinţilor se reflectă mai mult Educatia fiilor în functie de cea a tatãlui 100 31 96 90 80 70 69 60 50 40 30 Tatãl 20 Procent are facultate 10 0 fãrã facultate fãrã facultate are facultate Subiect Sursa: Barometrul de opinie publică, 2000 (România). Datele includ numai subiecţii între 26 şi 30 de ani în anul 2000. Analiza statistică aparţine autorului. În acest grup nu mai puţin pentru absolvenţii de faculte din de 31% dintre cei care au făcut anii de după 1989, decît pentru facultatea au avut un tată absolvent restul populaţiei de aceiaşi vîrstă, de facultate. Este o proporţie de trei fără studii universitare. După cum ori mai mare decît cea pentru toate se poate observa de mai sus, generaţiile de peste 25 de ani congenerii absolvenţilor de studiate, unde în mod normal cam facultate din perioada post 1989 10% din absolvenţii de facultate fără studii superioare provin intr-o aveau taţi cu diplomă universitară. proporţie de numai 4% din taţi 7
 • 8. educaţi universitari. Comparînd polarizarea economică. Dacă nu cele două grupuri vedem că şansele poţi face bani, sau învîrti afaceri ne-egalizate ale celor ce au taţi semi or ilegale, dar dacă eşti educaţi de a termina facultatea sunt deştept şi capabil, ai putea spera ca de 8 ori mai mari decît cele ale prin educaţie să capeţi cumva o congenerilor lor (31/4). slujbă pe lîngă noii îmbogăţiţi. Pînă Folosind metoda egalizării la urmă, mafioţii şi rudele lor au condiţiilor, membrii generaţiei nevoie de arhitecţi să le facă case, între 26 şi 30 de ani în 2000, de doctori să le îngrijească educată mai ales după 1989, care sănătatea, sau de avocaţi să îi scape au tatăl absolvent universitar au de de puşcărie. În condiţiile date, 17 de ori mai multe şanse de a fi aceste slujbe sunt, în continuare, absolvenţi de facultate ei înşişi, rezervate în bună măsură celor care cînd toate celelalte condiţii sunt au deja un capital intelectual in egale (situarea domiciliului, sex, familie. vîrsta, venit). Deşi datorită Intelectualii români sunt în numărului redus de membrii ai faţa uneia dintre cele mai eşantionului folosit (134) aceast dramatice provocări din istoria lor. indicator este ceva mai puţin precis Deşi mulţi dintre ei sunt din punct de vedere statistic decît nemulţumiţi de felul în care este cele menţionate mai sus, este prea guvernată şi organizată România, mare pentru a fi ignorat.7 Şansele şi de imensele polarizări sociale şi de a face facultatea pentru copiii de economice care au însoţit tranziţia intelectuali educaţi după 1989, de de la comunism, ei par să ignore între 8 şi 17 ori mai mari, sunt mai procesele ce se întîmplă în jurul şi mari faţă de cele de 7 ori mai mari, sub directa lor supraveghere. Din pentru întreaga populaţie educată fericire, ei au puterea şi autoritatea universitar. Acest lucru indică că să facă ceva. O campanie de situaţia nu a devenit mai bună, din îmbunătăţire a şanselor copiilor de punctul de vedere al mobilităţii la ţară şi a celor de neintelectuali de intelectuale, după 1989. a-şi continua studiile cît de departe îi duce mintea, energia şi motivaţia se impune imediat. Ce se poate face? Preşedintele Băsescu vorbea Diferenţele dintre grupul în discursul său de după alegeri nu numai de egalitatea şanselor, dar şi celor ce provin din familii de de mobilizarea societăţii civile. Un intelectual şi a celor ce provin din pas concret în această direcţie ar fi familii fără studii superioare nu creerea unei organizaţii vor dispărea de pe o zi pe alta şi nonguvernamentale pentru pot duce la o sciziune socială cu solidaritatea socială, care să strîngă efecte dramatice. Ele însoţesc şi să distribuie bani pentru procesul care se desfăşoară în finanţarea de burse de merit pentru paralel, de distanţare economică a copiii din aceste grupuri, inclusiv românilor din variate clase sociale. pentru studiul la şcoli generale ori Educaţia ar fi putut să fie un licee, publice sau private, bine mecanism de compensare pentru 8
 • 9. echipate. Bursele ar putea acoperi Este o mişcare a solidarităţii şi meditaţii, inclusiv pentru sociale, nu a milei. Numai astfel cei învăţarea limbilor străine, pentru care au avut şansa sau voinţa de a intrarea la facultăţile căutate, dintre ajunge la vîrful piramidei care multe sunt acum bilingve. intelectuale româneşti vor putea da Guvernul, şi mai ales un răspuns decent la întrebarea din ministerul educaţiei, pot, la rîmdul titlul acestui articol. Da, cine are lor să pună umărul la acest proiect. carte, poate împarte privilegiul mai O examinare a modului în care departe, dincolo de cercul strîmt al şcolile decid împărţirea copiilor în rudelor, prietenilor şi intereselor clase şi a modului în care aceste lor imediate. E nevoie, însă, de clase sunt tratate se impune decenţă, viziune şi voinţă. imediat. Măsuri de egalizarea NOTE procesului educaţional şi de nediscriminare socială trebuie 1 În acest articol, datorită cerinţelor analizelor implementate unde este necesar. statistice, statutul de intelectual este tratat în Profesorii şi învăţătorii trebuie sensul cel mai larg, fiind asimilat cu o educaţi să nu mai facă diferenţe persoană cu studii universitare. 2 Am efectuat acest calcul pe baza datelor între copiii ce provin din familii cu oferite de sondajul CURS din Noiembrie 2000 diferite posibilităţi materiale şi al populaţiei adulte româneşti (Barometerul de intelectuale. Învăţămîntul trebuie Opinie Publică, Noiembrie 2000, 1775 de inclus în programul de eliminare a subiecţi, vezi http://www.osf.ro/ro/index.php?option=conten corupţiei pe care noul preşedinte l- t&task=view&id=20&Itemid=38). Tipul de a promis. Legile anti-corupţie analiza folosită este regresia logistică şi trebuie rescrise în aşa fel încît să include numai subiecţii peste 25 de ani la data interviului. Modelul explică 25% din variaţia includă şi şcolile, liceele şi nivelului de educaţie al subiectului, iar nivelul universităţile. Profesorii şi de confidenţă al efectului educaţiei tatălui este învăţătorii care sunt prinşi că fac de 99.9%. Efectul educaţiei tatălui este socotit independent de cel al educaţiei mamei, care favoruri educaţionale sau că dau este şi el luat în considerare. note pe ochi frumoşi trebuie trimişi 3 Cifra este mai mica decît cea pe care am la cursuri de perfecţionare şi obţine-o din datele ne-egalizate. Dacă nu luăm pedepsiţi administrativ. Dacă în considerare aceşti factori, diferenţa este de 12 la 1. comportamentul se arată intratabil, 4 Caculele, care îmi aparţin, au fost efectuate aceştia trebuie daţi afară din folosind aceeaşi metodologie ca şi pentru învăţămînt. România, folosind bazele de date European Social Survey, pentru ţările europene, create pe Mişcarea nu trebuie însă să baza unor sondaje de opinie efectuate între fie animată de spiritul 2002 şi 2003 (vezi „discriminării pozitive”. Scopul ei http://www.europeansocialsurvey.org/) şi folosind baza de date General Social Survey, nu trebuie să fie de a impune pentru Statele Unite (vezi staliniste cote de fii de muncitori şi http://www.icpsr.org), creată cu ajutorul unui ţărani în învăţămîntul mediu sau sondaj efectuat în anul 2000. 5 superior. Ea trebuie să se bazeze pe Cifra de 9%, bazată pe sondajul CURS din Noiembrie 2000 pentru populaţia peste 25 de mobilizarea societăţii civile pentru ani, este estimativă. Ea este un coeficient finanţarea realelor talente statistic care aproximează proporţia reală a nedescoperite şi neîncurajate din populaţiei educate la nivel universitar, cu un adaus de plus ori minus marja de eroare de toate grupurile sociale româneşti. 2.4%. 9
 • 10. 6 Ar trebui adăugat şi că, atît în carte cît şi în acest context, consider „modernitatea” un caz ideal, nu o realitate empirică şi cu atît mai puţin reflecţia unei anumite ţări. Într-un anume sens, toate societăţile contemporane sunt „paramoderne”, cu singura distincţie că unele sunt mai aproape de ideal, iar altele mai departe. Folosesc, însă „paramodern”, ca o abreviere conceptuală pentru România şi tările aflate într-o situaţie similară cu a sa, pentru a accentua distanţa dintre ele şi ideal. 7 Cu un eşantion mai mare şanesele ar putea fi mai mici, deşi nu sub nivelul ne-egalizat de 8, pentru această generaţie. Din motive statistice (numărul redus de subiecţi) această analiză exclude regiunea. Dacă introducem şi regiunea în analiză şansele cresc la 22 la 1. 10