SlideShare a Scribd company logo
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12
THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN
TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV)
(CHƯƠNG 1,2,3)
WORD VERSION | 2024 EDITION
ORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAIL
TAILIEUCHUANTHAMKHAO@GMAIL.COM
B À I T Ậ P D Ạ Y T H Ê M T O Á N
L Ớ P 1 2 S Á C H M Ớ I
Ths Nguyễn Thanh Tú
eBook Collection
Hỗ trợ trực tuyến
Fb www.facebook.com/DayKemQuyNhon
Mobi/Zalo 0905779594
Tài liệu chuẩn tham khảo
Phát triển kênh bởi
Ths Nguyễn Thanh Tú
Đơn vị tài trợ / phát hành / chia sẻ học thuật :
Nguyen Thanh Tu Group
vectorstock.com/28062405
TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
BÀI 1: TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ.......................................................................................2
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM.....................................................................................................................2
B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA..................................................................................................................7
C. CÁC DẠNG TOÁN.............................................................................................................................................11
Dạng 1: Xét định đơn điệu của hàm số cho bởi công thức ...........................................................................11
Dạng 2: Xét tính đơn điệu dựa vào bảng biến thiên, đồ thị..........................................................................13
Dạng 3: Tìm tham số m để hàm số đơn điệu .................................................................................................15
Dạng 4: Ứng dụng tính đơn điệu để chứng minh bất đẳng thức, giải phương trình, bất phương trình, hệ
bất phương trình..............................................................................................................................................17
Dạng 5: Tìm cực trị hàm số cho bởi công thức..............................................................................................18
Dạng 6: Tìm cực trị dựa vào bảng biến thiên, đồ thị ....................................................................................20
Dạng 7: Tìm m để hàm số đạt cực trị tại một điểm x0 cho trước .................................................................21
Dạng 8: Toán thực tế .......................................................................................................................................23
D. BÀI TÂP TRẮC NGHIỆM 4 PHƯƠNG ÁN....................................................................................................26
PHẦN 1. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ......................................................................................................26
PHẦN 2. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ....................................................................................................................79
E. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI .................................................................................................................124
F. TRẢ LỜI NGẮN ...............................................................................................................................................132
CHƯƠNG 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT HÀM SỐ
BÀI 1: TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM
1. Tính đơn điệu của hàm số
Nhắc lại vể tính đổng biến, nghịch biến của hàm số
Kí hiệu K là khoảng hoặc đoạn hoặc nửa khoảng. Giả sử hàm số ( )
y f x
 xác định trên K .
Hàm số ( )
y f x
 gọi là đồng biến (tăng) trên K nếu với mọi 1 2
,
x x thuộc K mà 1 2
x x
 thì
   
1 2
f x f x
 .
Hàm số ( )
y f x
 gọi là nghịch biến (giảm) trên K nếu với mọi 1 2
,
x x thuộc K mà 1 2
x x
 thì
   
1 2
f x f x
 .
Nếu hàm số ( )
y f x
 đồng biến trên K thì đồ thị của nó đi lên từ trái sang phải (Hình 1a).
Nếu hàm số ( )
y f x
 nghịch biến trên K thì đồ thị của nó đi xuống từ trái sang phải (Hình 1 b).
Hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên K được gọi chung là đơn điệu trên K .
Ví dụ 1. Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số ( )
y f x
 có đồ thị cho ở Hình 2.
Lời giải
Hàm số đồng biến trên các khoảng ( 2;1)
 và (5;8) , nghịch biến trên khoảng (1;5) .
Tính đơn điệu của hàm số
Tổng quát, ta có kết quả sau đây:
Cho hàm số ( )
y f x
 có đạo hàm trên K .
Nếu ( ) 0
f x
  với mọi x thuộc K thì hàm số ( )
y f x
 đồng biến trên K .
Nếu ( ) 0
f x
  với mọi x thuộc K thì hàm số ( )
y f x
 nghịch biến trên K .
Ví dụ 2. Chứng minh rằng hàm số ( )
1
x
g x
x


nghịch biến trên khoảng (1; )
 .
Lời giải
Hàm số xác định trên (1; )
 . Ta có 2
1
( ) 0
( 1)
g x
x
   

với mọi (1; )
x   .
Vậy ( )
g x nghịch biến trên khoảng (1; )
 .
Chú ý: Khi xét tính đơn điệu của hàm số mà chưa cho khoảng K , ta hiểu xét tính đơn điệu của hàm số
đó trên tập xác định của nó.
Từ kết quả trên, để xét tính đơn điệu của hàm số ( )
y f x
 , ta thực hiện các bước sau:
Buớc 1. Tìm tập xác định D của hàm số.
Buớc 2. Tính đạo hàm ( )
f x
 của hàm số. Tìm các điểm x thuộc D mà tại đó đạo hàm ( )
f x
 bằng 0
hoặc đạo hàm không tồn tại.
Buớc 3. Xét dấu ( )
f x
 và lập bảng biến thiên.
Buớc 4. Nêu kết luận về các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.
Ví dụ 3. Xét tính đơn điệu của các hàm số sau:
a) 3 2
( ) 3
f x x x
   b)
1
( )
g x x
x
  c) 3
( )
h x x
 .
Lời giải
a) Xét hàm số 3 2
( ) 3
f x x x
   .
Tập xác định: D   . Ta có 2
( ) 3 6 ; ( ) 0 0
f x x x f x x
 
      hoặc 2
x  .
Bảng biến thiên:
Vậy hàm số 3 2
( ) 3
f x x x
   đồng biến trên khoảng (0;2) , nghịch biến trên các khoảng ( ;0)
 và
(2; )
 .
b) Xét hàm số
1
( )
g x x
x
  .
Tập xác định: {0}
D   .
Ta có
2
2 2
1 1
( ) 1
x
g x
x x

    . Vì 2
0
x  với mọi {0}
x nên ( )
g x
 cùng dấu với 2
1
x  .
Ta có 2
( ) 0 1 0 1
g x x x
        hoặc 1
x  .
Bảng biến thiên:
Vậy hàm số
1
( )
g x x
x
  đồng biến trên các khoảng ( ; 1)
  và (1; )
 , nghịch biến trên các khoảng
( 1;0)
 và (0;1) .
c) Xét hàm số 3
( )
h x x
 .
Tập xác định: D   . Ta có 2
( ) 3 ; ( ) 0 0
h x x h x x
 
    .
Bảng biến thiên:
Vậy hàm số 3
( )
h x x
 đồng biến trên  .
Chú ý:
a) Nếu hàm số ( )
y f x
 có đạo hàm trên , ( ) 0
K f x
  với mọi x K
 và ( ) 0
f x
  chi tại một số hữu hạn
điểm thì hàm số đồng biến trên K .
b) Nếu hàm số ( )
y f x
 có đạo hàm trên , ( ) 0
K f x
  với mọi x K
 và ( ) 0
f x
  chi tại một số hữu
hạn điểm thì hàm số nghịch biến trên K .
c) Nếu ( ) 0
f x
  với mọi x K
 thì hàm số không đổi trên K .
2. Cực trị của hàm số
Khái niệm cực trị của hàm số
Cho hàm số ( )
y f x
 xác định trên tập hợp D và 0
x D
 .
- Nếu tồn tại một khoảng ( ; )
a b chứa điểm 0
x và ( ; )
a b D
 sao cho  
0
( )
f x f x
 với mọi
 
0
( ; ) 
x a b x
 thì 0
x được gọi là một điểm cục đại,  
0
f x được gọi là giá trị cục đại của hàm số
( )
y f x
 , kí hiệu CD
y .
- Nếu tồn tại một khoảng ( ; )
a b chứa điểm 0
x và ( ; )
a b D
 sao cho  
0
( )
f x f x
 với mọi
 
0
( ; ) 
x a b x
 , thì 0
x được gọi là một điểm cưc tiểu,  
0
f x được gọi là giá trị cục tiểu của hàm số
( )
y f x
 , kí hiệu CT
y .
Chú ý:
a) Điểm cực đại và điểm cực tiểu được gọi chung là điểm cực trị của hàm số. Giá trị cực đại và giá trị cực
tiểu được gọi chung là giá trị cưc trị (còn gọi là cưc trị) của hàm số.
b) Nếu 0
x là một điểm cực trị (điểm cực đại, điểm cực tiểu) của hàm số ( )
y f x
 thì ta cũng nói hàm số
( )
y f x
 đạt cực trị (cực đại, cực tiểu) tại 0
x .
c) Hàm số có thể đạt cực đại và cực tiểu tại nhiều điểm trên D .
d) Nếu 0
x là điểm cực trị của hàm số ( )
y f x
 thì điểm  
 
0 0
;
M x f x là một điểm cực trị của đồ thị
hàm số ( )
y f x
 .
Ví dụ 4. Tìm cực trị của hàm số ( )
y f x
 có đồ thị được cho ở Hình 7.
Lời giải
Hàm số ( )
y f x
 có:
- 1
x  là điểm cực đại vì ( ) (1)
f x f
 với mọi (0;2) {1}, (1) 5
CÐ
x y f
   ;
- 6
x  là điểm cực đại vì ( ) (6)
f x f
 với mọi (5;7) {6}, (6) 6
CD
x y f
   ;
- 4
x  là điểm cực tiểu vì ( ) (4)
f x f
 với mọi (3;5) {4}, (4) 1
CT
x y f
   .
Tìm cực trị của hàm số
Cho hàm số ( )
y f x
 liên tục trên khoàng ( ; )
a b chứa điểm 0
x và có đạo hàm trên các khoảng  
0
;
a x và
 
0;
x b . Khi đó:
- Nếu ( ) 0
f x
  với mọi  
0
;
x a x
 và ( ) 0
f x
  với mọi  
0;
x x b
 thì hàm số ( )
y f x
 đạt cực tiểu tại
điểm 0
x ;
- Nếu ( ) 0
f x
  với mọi  
0
;
x a x
 và ( ) 0
f x
  với mọi  
0;
x x b
 thì hàm số ( )
y f x
 đạt cực đại tại
điểm 0
x .
Ví dụ 5. Tìm cực trị của hàm số 3 2
( ) 2 9 24 1
f x x x x
    .
Lời giải
Tập xác định: D   .
Ta có 2
( ) 6 18 24
f x x x
    ; ( ) 0 1
f x x
     hoặc 4
x  .
Bảng biến thiên:
Vậy hàm số đạt cực đại tại 1
x   , giá trị cực đại là ( 1) 14
f   ; hàm số đạt cực tiểu tại 4
x  , giá trị cực
tiểu là (4) 111
f   .
Nhận xét: Từ kết quả trên, để tìm cực trị của hàm số ( )
y f x
 , ta thực hiện các bước sau:
Buớc 1. Tìm tập xác định D của hàm số.
Buớc 2. Tính đạo hàm ( )
f x
 của hàm số. Tìm các điểm x thuộc D mà tại đó đạo hàm ( )
f x
 bằng 0
hoặc đạo hàm không tồn tại.
Buớc 3. Lập bảng biến thiên của hàm số.
Bước 4. Từ bảng biến thiên kết luận về cực trị của hàm số.
Ví dụ 6. Tìm cực trị của hàm số 3 2
( ) 3 3 4
f x x x x
    .
Lời giải
Tập xác định: D   .
Ta có 2
( ) 3 6 3
f x x x
    ; ( ) 0 1.
f x x
   
Bảng biến thiên:
Vậy hàm số không có cực trị.
Chú ý:
a) Nếu  
0 0
f x
  và ( )
f x
 không đổi dấu khi x qua điểm 0
x thì hàm số không có cực trị tại 0
x .
b) Nếu ( )
f x
 không đồi dấu trên khoảng K thì ( )
f x không có cực trị trên khoảng đó.
B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA
1. Tìm các khoảng đơn điệu và cực trị của các hàm số có đồ thị cho ở Hình 11.
Lời giải
a) Dựa vào đồ thị ta có:
Hàm số đồng biến trên khoảng ( 1;2)
 và (4;5) , nghịch biến trên khoảng ( 1;0)
 và (2;4)
Hàm số đạt cực đại tại x 2, (2) 2
cd
y f
   , đạt cực tiểu tại x 0, (0) 1
ct
y f
    và
x 4, (4) 1
ct
y f
   
b) Dựa vào đồ thị ta có:
Hàm số đồng biến trên khoảng (-3;-1) và (1;3), nghịch biến trên khoảng (-1;1)
Hàm số đạt cực đại tại 1, ( 1) 3
cd
x y f
     , đạt cực tiểu tại 1, (1) 1
ct
x y f
   
2. Xét tính đơn điệu và tìm điểm cực trị của các hàm số sau:
а) 3 2
4 3 36 6
y x x x
    ; b)
2
2 7
4
x x
y
x
 


.
Lời giải
a) Tập xác định: D = R.
Ta có 2 2
12 6 36; 0 12 6 36 0 2
y x x y x x x
 
           hoặc
3
2
x  .
Bảng biến thiên
Dựa vào bảng biến thiên, ta có:
Hàm số đồng biến trên các khoảng ( ; 2)
  và
3
;
2
 

 
 
. Hàm số nghịch biến trên khoảng
3
2;
2
 

 
 
Hàm số đạt cực đại tại 2
x   và CD
y 58
 . Hàm số đạt cực tiểu tại
3
2
x  và
111
4
CT
y  
b) Tập xác định: {4}
D   .
 
2 2
2 2
(2 2)( 4) 2 7 8 15
Có
( 4) ( 4)
x x x x x x
y
x x
      
  
 
Có 2
0 8 15 0 3
y x x x
        hoặc 5
x  .
Bảng biến thiên
Dựa vào bảng biến thiên ta có:
Hàm số đồng biến trên các khoảng ( ;3)
 và (5; )
 . Hàm số nghịch biến trên các khoảng (3;4) và
(4;5) .
Hàm số đạt cực đại tại x 3
 và CD
y 4
 . Hàm số đạt cực tiểu tại x 5
 và CT
y 8
 .
3. Tìm cực trị của các hàm số sau:
a) 3 2
2 3 36 1
y x x x
    ; b)
2
8 10
2
x x
y
x
 


; c) 2
4
y x
   .
Lời giải
a) Tập xác định: D   .
Có 2 2
6 6 36; 0 6 6 36 0 3
y x x y x x x
 
           hoặc 2
x  .
Bảng biến thiên
Dựa vào bảng biến thiên, ta có:
Hàm số đạt cực đại tại 3
x   và CD
y 82
 . Hàm số đạt cực tiểu tại x 2
 và CT
y 43
  .
b) Tập xác định: {2}
D   .
 
2 2 2
2 2 2
(2 8)( 2) 8 10 4 6 ( 2) 2
Có 0, 2.
( 2) ( 2) ( 2)
x x x x x x x
y x
x x x
        
      
  
Bảng biến thiên
c) Tập xác định: D = [ 2;2]
 .
Có
 
2
2 2
4
;
2 4 4
x x
y
x x

  
  
   
TXĐ mới là D =  
2;2
 . y 0 x 0
    ( t/m)
Bảng biến thiên
Dựa vào bảng biến thiên ta có:
Hàm số đạt cực đại tại 0
x  và y 2
CÐ  . Hàm số không có cực tiểu.
4. Chứng minh rằng hàm số
2 1
3
x
y
x



nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.
Lời giải
Tập xác định: D {3}
  .
2 2
2( 3) (2 1) 7
Có 0, 3.
( 3) ( 3)
x x
y x
x x
   
     
 
Do đó hàm số nghịch biến trên ( ;3)
 và (3; )
 .
Vậy hàm số
2 1
3
x
y
x



nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.
5. Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong các năm từ 2010 đến 2017 có thể được tính xấp xỉ
bằng công thức 3 2
( ) 0,01 0,04 0,25 0,44
f x x x x
    (tỉ USD) với x là số năm tính từ 2010 đến
2017(0 7)
x
  .
(Theo: https://infographics.vn/interactive-xuat-khau-rau-quadu-bao-bung-no-dat-4-ty-usd-trong-nam-
2023/116220.vna)
a) Tính đạo hàm của hàm số ( )
y f x
 .
b) Chứng minh rằng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam tăng liên tục trong các năm từ 2010 đến
2017.
Lời giải
a) 2
( ) 0,03 0,08 0,25
y f x x x
 
   
b) Tập xác định: [0;7]
D 
Ta có: ( ) 0
y f x x
 
     nên ( )
y f x
 luôn đồng biến [0;7]
x
 
Vậy kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam tăng liên tục trong các năm từ 2010 đến 2017.
6. Xét một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox. Toạ độ của chất điểm tại thời điểm t được xác định
bởi hàm số 3 2
( ) 6 9
x t t t t
   với 0
t  . Khi đó ( )
x t
 là vận tốc của chất điểm tại thời điểm t , kí hiệu
( ); ( )
v t v t
 là gia tốc chuyển động của chất điểm tại thời điểm t , kí hiệu ( )
a t .
a) Tìm các hàm ( )
v t và ( )
a t .
b) Trong khoảng thời gian nào vận tốc của chất điểm tăng, trong khoảng thời gian nào vận tốc của chất
điểm giảm?
Lời giải
a) Ta có 2
( ) ( ) 3 12 9
v t x t t t

    ; ( ) ( ) 6 12.
a t v t t

  
b) Để tìm khoảng thời gian nào vận tốc của chất điểm tăng, trong khoảng thời gian nào vận tốc của chất
điểm giảm ta đi xét sự biến thiên của hàm v(t).
Có ( ) 0 6 12 0 2
v t t t
       .
Bảng biến thiên:
Dựa vào bảng biến thiên ta có:
Vận tốc của chất điểm tăng khi t 2
 và vận tốc của chất điểm giảm khi 0 t 2
  .
7. Đạo hàm ( )
f x
 của hàm số ( )
y f x
 có đồ thị như Hình 12. Xét tính đơn điệu và tìm điểm cực trị của
hàm số ( )
y f x
 .
Lời giải
Dựa vào đồ thị của hàm ( )
y f x

 , ta có bảng biến thiên
Dựa vào bảng biến thiên ta có:
Hàm số ( )
y f x
 đồng biến trên các khoảng ( 1;2)
 và (4;5) .
Hàm số ( )
y f x
 nghịch biến trên các khoảng ( 2; 1)
  và (2;4) .
Hàm số ( )
y f x
 đạt cực tiểu tại x 1
  và x 4
 . Hàm số ( )
y f x
 đạt cực đại tại 2
x  .
C. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Xét định đơn điệu của hàm số cho bởi công thức
1.1 Phương pháp
Bước 1: Tìm tập xác định D .
Bước 2: Tính đạo hàm ( )
y f x
 
 .
Bước 3: Tìm nghiệm của ( )
f x
 hoặc những giá trị x làm cho ( )
f x
 không xác định.
Bước 4: Lập bảng biến thiên.
Bước 5: Kết luận.
1.2 Ví dụ minh họa
Câu 1. Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số 3 2
3 1
y x x
   .
Lời giải
Tập xác định: D   .
Ta có: 2
3 6
y x x
   ; 2 0
0 3 6 0
2
x
y x x
x


       

.
Bảng biến thiên
Vậy hàm số đồng biến trên các khoảng  
;0
 và  
2; , nghịch biến trên khoảng  
0;2 .
Câu 2. Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số 4 2
2
y x x
  .
Lời giải
Tập xác định: D   .
Ta có  
3 2
4 4 4 1
y x x x x
     ;
0
0
1
x
y
x


     

.
Bảng biến thiên:
Vậy hàm số đồng biến trên các khoảng  
1;0
 và  
1;  , nghịch biến trên các khoảng
 
; 1
  và  
0; 1 .
Câu 3. Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số
3 1
1
x
y
x



.
Lời giải
Tập xác định:  
D  1
  .
Ta có
 
2 2
3.1 1 .1 4
0,
(1 ) (1 )
y x D
x x
 
     
 
.
Vậy hàm số đồng biến trên các khoảng  
;1
 và  
1; .
Câu 4. Tìm các khoảng nghịch biến của hàm số:
2
2 1
2
x x
y
x
  


.
Lời giải
Tập xác định:  
D  2
 
 . Ta có:
 
2
2
4 5
2
x x
y
x
  
 

.
 
2
2
4 5
' 0 0
2
  
  

x x
y
x
2 5
4 5 0
1
 

       

x
x x
x
.
Bảng biến thiên
Vậy hàm số nghịch biến trên các khoảng  
; 5
  và  
1; .
Câu 5. Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số 2
4
y x x
  .
Lời giải
Tập xác định  
2;2
D   .
2
2
2
4
4
x
y x
x
   

2
2
4 2
4
x
x



;
2
0
2
x
y
x
  
   



.
Bảng xét dấu của y :
Suy ra hàm số đồng biến trên khoảng  
2; 2
 , nghịch biến trên các khoảng  
2; 2
  và
 
2;2 .
Dạng 2: Xét tính đơn điệu dựa vào bảng biến thiên, đồ thị
2.1 Phương pháp
Nếu hàm số đồng biến trên K thì đồ thị của hàm số đi lên từ trái sang phải (H.1.3a).
Nếu hàm số nghịch biến trên K thì đồ thị của hàm số đi xuống từ trái sang phải (H.1.3b).
2.2 Ví dụ minh họa
Câu 1. Cho hàm số  
y f x
 có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới
đây?
a) Từ đồ thị hàm số trên hãy vẽ bảng biến thiên
b) Tìm các khoảng đồng biến và nghịch biến.
Lời giải
a) Bảng biến thiên
b) Hàm số đồng biến ( 1;0)
 và (1; )
 .
Hàm số nghịch biến ( ; 1)
  và (0;1) .
Câu 2. Cho hàm số ( )
y f x
¢
= có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào
dưới đây?
.
Lời giải
Ta nhận thấy ( ) 0
f x
¢ > với mọi  
; 2
x   (nghĩa là đồ thị ( )
y f x
¢
= nằm trên trục hoành)
nên hàm số đồng biến trên  
; 2
  .
Ta nhận thấy ( ) 0
f x
¢ < với mọi  
2;
x   (nghĩa là đồ thị ( )
y f x
¢
= nằm dưới trục hoành)
nên hàm số nghịch biến trên  
2;
  .
Câu 3. Cho hàm số  
y f x
 xác định và liên tục trên  và có bảng biến thiên
Tìm các khoảng đồng biến của hàm số  
2 1
y f x
  .
Lời giải
Đặt    
2 1
g x f x
  . Ta có    
2. 2 1
g x f x
 
  .
  0
g x
   
2 1 1 1
2 1 0
2 1 3 1
x x
f x
x x
    
 

    
 
  
 
.
Bảng biến thiên
Vậy hàm số  
2 1
y f x
  đồng biến trên các khoảng  
; 1
  và  
1; .
Dạng 3: Tìm tham số m để hàm số đơn điệu
3.1. Phương pháp
Xét hàm số bậc ba 3 2
( ) .
y f x ax bx cx d
    
– Bước 1. Tập xác định: .
D  
– Bước 2. Tính đạo hàm 2
( ) 3 2 .
y f x ax bx c
 
   
+ Để ( )
f x đồng biến trên 

( )
2
( )
3 0
( ) 0, ?
4 12 0
f x
f x
a a
y f x x m
b ac


 


 
     

   



+ Đề ( )
f x nghịch biến trên
( )
2
( )
3 0
( ) 0, ?
4 12 0
f x
f x
a a
y f x x m
b ac


 


 
      

   


 
Lưu ý: Dấu của tam thức bậc hai 2
( ) .
f x ax bx c
  
 Để
0
( ) 0,
0
a
f x x


    

 

 
0
( ) 0,
0
a
f x x


    

 


Xét hàm số nhất biến ( )
ax b
y f x
cx d

  

– Bước 1. Tập xác định: 
d
D
c
 
  
 
 

– Bước 2. Tính đạo hàm 2
. .
( )
( )
a d b c
y f x
cx d

 
  

+ Để ( )
f x đồng biến trên ( ) 0, . . 0 ?
D y f x x D a d b c m
 
        
+ Để ( )
f x nghịch biến trên ( ) 0, . . 0 ?
D y f x x D a d b c m
 
        
Cô lập tham số m , tức là biến đổi ( , ) 0( 0) ( ) ( )
f x m g x m m
      .
Bước 1. Xác định tham số để hàm số f xác định trên khoảng đã cho.
Bước 2. Tính ( , )
f x m
 .
Bước 3. Để giải bài toán dạng này, ta thường sử dụng các tính chất sau.
Nếu hàm số đồng biến trên ( ; )
a b thì
[ ; ]
( ) 0, [ ; ] ( ) ( ), [ ; ] min ( ) ( )
a b
f x x a b g x h m x a b g x h m
          .
Nếu hàm số đồng biến trên ( ; )
a b thì
[ ; ]
( ) 0, [ ; ] ( ) ( ), [ ; ] min ( ) ( )
a b
f x x a b g x h m x a b g x h m
          .
3.2. Ví dụ minh họa
Câu 1. Tìm m để hàm số  
3 2
1 3 2
y x m x x
     đồng biến trên  .
Lời giải
Tập xác định: D   .
Ta có:  
2
3 2 1 3
y x m x
     .
Hàm số  
3 2
1 3 2
y x m x x
     đồng biến trên  khi và chỉ khi 0,
y x
    .
 
2 2
1 9 0 2 8 0 4 2.
m m m m

             
Vậy  
4;2
m  .
Câu 2. Tìm điều kiện của m để hàm số    
2 3 2
1 1 4
y m x m x x
      nghịch biến trên khoảng
 
;
  .
Lời giải
TH1: 1
m  . Ta có: 4
y x
   là phương trình của một đường thẳng có hệ số góc âm nên hàm
số luôn nghịch biến trên  . Do đó nhận 1
m  .
TH2: 1
m   . Ta có: 2
2 4
y x x
    là phương trình của một đường Parabol nên hàm số
không thể nghịch biến trên  . Do đó loại 1
m   .
TH3: 1
m   . Khi đó hàm số nghịch biến trên khoảng  
;
  0
y x

    , dấu “=” chỉ
xảy ra ở hữu hạn điểm trên .
   
2 2
3 1 2 1 1 0
m x m x
      , x
 
      
2 2
2 2
1 1
1 0 1 0
0 1
1
1
0 2
1
1 4 2 0
1 3 1 0
2
m
m m
a
m
m
m m
m m
  

     

   
       
   

    
  
   
 
 

 
Vậy 1
1
;
2
m
 
 
 
 
Câu 3. Cho hàm số
4
mx m
y
x m



với m là tham số. Tìm m để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác
định.
Lời giải
 

D m
 
 ;
 
2
2
4
m m
y
x m

 

.
Hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định khi 0,
y x D
    2
4 0
m m
   0 4
m
   .
Câu 4. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 4 2
2( 1) 2
y x m x m
     đồng biến trên
khoảng (1;3).
Lời giải.
Hàm số đồng biến trên (1;3)
3
4 4( 1) 0, (1;3)
y x m x x
       
2
1 0, (1;3) (vì trong khoang (1;3) ta có 0.
x m x x
      
2
1 , (1;3)
x m x
    
 
(1;3)
2
min 1
x m
  
2
m
 
Dạng 4: Ứng dụng tính đơn điệu để chứng minh bất đẳng thức, giải phương trình, bất phương
trình, hệ bất phương trình
4.1. Phương pháp
1. Nếu hàm số ( )
y f x
 liên tục và đơn điệu trên D thì ( ) 0
f x  có ít nhất một nghiệm.
2. Nếu hàm số ( ), ( )
f x g x liên tục và đơn điệu trên D thì ( ) ( )
f x g x
 có ít nhất một nghiệm.
3. Nếu ( )
f x liên tục và đơn điệu trên D và ,
u v D
 thì phương trình ( ) ( )
f u f v u v
   .
4.2. Ví dụ minh họa
Câu 1. Giải phương trình 2017 3 2
6 13 9 0
x x x x
     .
Lời giải
TXĐ: D  
Đặt:
2017 3 2
6 13 9
y x x x x
    
Ta có: 2016 2
' 2017 3 12 13
y x x x
   
 
 
2016 2
2
2016
2017 3 4 4 1
2017 3 2 1 0
x x x
x x x
    
      
Suy ra, y đồng biến
phương trình 0
y  có nhiều nhất 1 nghiệm.
Ta thấy, 1
x  thỏa phương trình.
Câu 2. Giải phương trình sau    
5 5
2 1 5 2 5 2 2 1
x x x x
       .
Lời giải
TXĐ:
1
,
2
D
 
 

 
Ta có:    
5 5
2 1 5 2 5 2 2 1
x x x x
      
   
5 5
2 1 2 1 5 2 5 2
x x x x
       
Đặt:    
5
0,
f t t t t
    
Xét
2 1
5 2
u x
v x
 
 
Ta có:    
4
1
' 5 0 0,
2
f t t t
t
     
 
f t
 đồng biến.
   
 
2 1 5 2
2 1 5 2
1
3
f x f x
x x
x l
   
   
 
.
Câu 3. Giải phương trình  
3 2
3 4 2 4 6 4 5
x x x x x
      .
Lời giải
TXĐ:
5
,
4
D

 
 

 
Ta có:  
3 2
3 4 2 4 6 4 5
x x x x x
     
     
3
3
1 1 4 5 4 5
x x x x
       
Đặt:   3
f t t t t
   
Xét:
1
4 5
u x
v x
 
 
Ta có:   2
' 3 1 0
f t t t
    
 
f t
 đồng biến
   
 
 
2
1 4 5
1 4 5
1
1 0
1 5
1 4 5
1 5
f x f x
x x
x
x
x
x x
x l
   
   
 

 
 
   
 
 

  
 
  



Dạng 5: Tìm cực trị hàm số cho bởi công thức
5.1. Phương pháp
Bước 1. Tìm tập xác định của hàm số.
Bước 2. Tính  
f x
 . Tìm các điểm tại đó  
f x
 bằng 0 hoặc  
f x
 không xác định.
Bước 3. Lập bảng biến thiên.
Bước 4. Từ bảng biến thiên suy ra các điểm cực trị.
5.2. Ví dụ minh họa
Câu 1. Tìm cực trị của hàm số 3 2
3 9 1
y x x x
    .
Lời giải
Tập xác định: D   . Ta có: 2
3 6 9
y x x
    .
2 3
0 3 6 9 0
1
x
y x x
x


         

.
Bảng biến thiên
Vậy hàm số đạt cực đại tại 1
x   , 6
CĐ
y  và đạt cực tiểu tại 3
x  , 26
CT
y   .
Câu 2. Tìm cực trị của hàm số 3 2
2 3 6 1
y x x x
     .
Lời giải
Tập xác định D   .
Ta có:
2
2 1 3
6 6 6 6 0
2 4
y x x x
 
 
         
 
 
 
 
 
, x
  .
Vậy hàm số đã cho không có cực trị.
Câu 3. Tìm cực trị của hàm số 4 2
4 1
y x x
   .
Lời giải
Tập xác định: D   .
Ta có: 3
' 4 8
y x x
  .
' 0
y  3
4 8 0
x x
   0
x
  .
Bảng biến thiên
Vậy hàm số đạt cực tiểu tại 0
x  , 1
CT
y  .
Câu 4. Tìm cực trị của hàm số    
3 2
1 3 8
y x x
   .
Lời giải
Tập xác định: D   .
Ta có:     
2
15 1 3 8 2
y x x x
    
.
0
y  
8
3
1
2
x
x
x






 


.
Ta có bảng biến thiên
Suy ra hàm số đạt cực đại tại
8
3
x  , 0
CĐ
y  và hàm số đạt cực tiểu tại 2
x  , 4
CT
y   .
Câu 5. Cho hàm số  
f x có đạo hàm     
3
1 2 ,
f x x x x x
      . Số điểm cực trị của hàm số đã
cho là.
Lời giải
Ta có:     
3
0
0 1 2 0 1
2
x
f x x x x x
x



       




.
Bảng xét dấu:
Dựa vào bảng xét dấu nhận thấy hàm số  
f x có 3 điểm cực trị.
Dạng 6: Tìm cực trị dựa vào bảng biến thiên, đồ thị
6.1. Phương pháp
- Nếu  
f x
 đổi dấu qua 0
x D
 thì 0
x là cực trị. Cụ thể:
+Nếu  
f x
 đổi dấu từ + sang – thì 0
x là điểm cực đại.
+Nếu  
f x
 đổi dấu từ - sang + thì 0
x là điểm cực tiểu.
- Chú ý:
+ Hàm số đạt cực trị tại: x 
+ Điểm cực trị của hàm số là: x 
+ Giá trị cực trị của hàm số là: y 
+ Cực trị của hàm số là: y 
+ Điểm cực trị của đồ thị hàm số: ( ; )
x y
6.2. Ví dụ minh họa
Câu 1. Cho hàm  
f x có bảng biến thiên như sau:
a) Giá trị cực tiểu của hàm số.
b) Điểm cực đại của đồ thị hàm số.
Lời giải
a) Từ BBT ta có hàm số đạt giá trị cực tiểu  
3 5
f   tại 3
x 
b) Điểm cực đại của đồ thị hàm số (0;2) .
Dạng 7: Tìm m để hàm số đạt cực trị tại một điểm x0 cho trước
7.1. Phương pháp
Bước 1. Tính    
0 0
' , ''
y x y x
Bước 2. Giải phương trình  
0
' 0 ?
y x m
 
Bước 3. Thay m vào thử lại
7.2. Ví dụ minh họa
Câu 1. Tìm m để hàm số 3 2
2 1
y x mx mx
    đạt cực tiểu tại 1
x 
Lời giải
Để 1
x  là điểm cực tiểu của hàm số
 
 
1 0
1 0
y
y
 


 
 


1
3 4 0
1.
3
6 4 0
2
m
m m
m
m m


  
 
   
 
  
 

Thử lại với 1,
m  ta có 3 2
2 1
y x x x
    ; 2
3 4 1
y x x
    .
2
1
0 3 4 1 0 .
1
3
x
y x x
x



      
 

Bảng biến thiên:
Quan sát bảng biến thiên ta thấy 1
m  thỏa yêu cầu bài toán.
Câu 2. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số  
3 2
1
1 1
3
y x mx m x
     đạt cực đại tại
2
x  
Lời giải
Ta có 2
2 1
y x mx m
     .
Giả sử 2
x   là điểm cực đại của hàm số đã cho, khi đó
     
2
2 0 2 2 2 1 0 5 5 0 1
y m m m m
                .
Với 1
m   , ta có 3 2
1
1
3
y x x
   .
2
2
y x x
   ; 2 2
0 2 0
0
x
y x x
x
 

       

.
Ta có bảng biến thiên:
Dựa vào bảng biến thiên, ta kết luận 1
m   là giá trị cần tìm.
Câu 3. Tìm tất cả tham số thực m để hàm số    
4 2 2
1 2 2019
y m x m x
     đạt cực tiểu tại 1
x   .
Lời giải
Tập xác định: D   .
Đạo hàm:    
3 2
4 1 2 2
    
y m x m x .
Hàm số đạt cực tiểu tại 1
 
x  
1 0

  
y    
2
4 1 2 2 0
     
m m
0
2


  

m
m
.
Với 0

m , hàm số trở thành 4 2
2 2019
   
y x x . Dễ thấy hàm số đạt cực đại tại 1
 
x .
Với 2

m , hàm số trở thành 4 2
2 2019
  
y x x . Dễ thấy hàm số đạt cực tiểu tại 1
 
x .
Vậy 2

m thì hàm số    
4 2 2
1 2 2019
y m x m x
     đạt cực tiểu tại 1
x   .
Dạng 8: Toán thực tế
Câu 1. Giả sử số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 2000 được mô tả bởi hàm số
25 10
( ) , 0
5
t
N t t
t

 

trong đó ( )
N t được tính bằng nghìn người.
a) Tính số dân của thị trấn đó vào các năm 2000 và 2015.
b) Tính đạo hàm ( )
N t
 và lim ( )
t
N t

. Từ đó, giải thích tại sao số dân của thị trấn đó luôn tăng
nhưng sẽ không vượt quá một ngưỡng nào đó.
Lời giải
a) Dân số của thị trấn đó vào năm 2000 là:
25.0 10 10
(0) 2
0 5 5
N

  

(nghìn người) Dân số của
thị trấn đó vào năm 2015 là:
25.15 10
(15) 19,25
15 5
N

 

(nghìn người)
b) Ta có:
10
25
25 10
lim ( ) lim lim 25
5
5 1
t t t
t t
N t
t
t
  


  
 
Vì lim ( ) 25
t
N t

 và nên dân số của thị trấn đó luôn tăng nhưng sẽ không vượt qua ngưỡng 25
nghìn người.
Câu 2. Giả sử doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất
định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số
5000
( ) , 0
1 5 t
f t t
e
 

trong đó thời gian t được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó, đạo hàm
( )
f t
 sẽ biểu thị tốc độ bán hàng. Hỏi sau khi phát hành bao nhiêu năm thì tốc độ bán hàng là
lớn nhất?.
Lời giải
Ta có:
 
   
2 2
5000 1 5 25000
( )
1 5 1 5
t t
t t
e e
f t
e e
 
 
  
  
 
Tốc độ bán hàng là lớn nhất khi ( )
f t
 lớn nhất.
Đặt
 
2
25000
( )
1 5
t
t
e
h t
e




.
     
 
2
4
25000 1 5 2 5 1 5 25000
( )
1 5
t t t t t
t
e e e e e
h t
e
    

       
 

  
 
 
 
4 3
25000 1 5 1 5 10 25000 1 5
1 5 1 5
t t t t t t
t t
e e e e e e
e e
     
 
     
 
 
 
 
3
25000 1 5
( ) 0 0
1 5
t t
t
e e
h t
e
 

 
   

1
1 5 0 ln5(tm)
5
t t
e e t
 
      
Ta có bảng biến thiên với [0; )
t   :
Vậy sau khi phát hành khoảng ln5 1,6
 năm thì thì tốc độ bán hàng là lớn nhất.
Câu 3. Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong các năm từ 2010 đến 2017 có thể được tính
xấp xỉ bằng công thức 3 2
( ) 0,01 0,04 0,25 0,44
f x x x x
    (tỉ USD) với x là số năm tính từ
2010 đến 2017(0 7)
x
  .
a) Tính đạo hàm của hàm số ( )
y f x
 .
b) Chứng minh rằng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam tăng liên tục trong các năm từ
2010 đến 2017.
Lời giải
a) Đạo hàm
 
3 2
( ) 0.01 0.04 0.25 0.44
f x x x x 
    
2
0.03 0.08 0.25
x x
  
b)   2
0.03 0.08 0.25 0
f x x x
     (Phương trình vô nghiệm)
Bảng biến thiên
Dựa vào bảng biến thiên, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam tăng liên tục trong các năm
từ 2010 đến 2017.
Câu 4. Xét một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox . Toạ độ của chất điểm tại thời điểm t được
xác định bởi hàm số 3 2
( ) 6 9
x t t t t
   với 0
t  . Khi đó ( )
x t
 là vận tốc của chất điểm tại thời
điểm t , kí hiệu ( ); ( )
v t v t
 là gia tốc chuyển động của chất điểm tại thời điểm t , kí hiệu ( )
a t .
a) Tìm các hàm ( )
v t và ( )
a t .
b) Trong khoảng thời gian nào vận tốc của chất điểm tăng, trong khoảng thời gian nào vận tốc
của chất điểm giảm?.
Lời giải
a)     2
3 12 9
v t x t t t

   
    6 12
a t v t t

  
b) Xét   2
3 12 9
v t t t
  
  6 12 0 2
v t t t

     
Bảng biến thiên
Vận tốc tăng từ  
2; và giảm từ  
0;2 .
Câu 5. Thể tích V (đơn vị: centimét khối) của 1kg nước tại nhiệt độ  
0 C 30 C
T T
    được tính bởi
công thức sau:
2 3
( ) 999,87 0,06426 0,0085043 0,0000679 .
V T T T T
   
Hỏi thể tích ( ),0 C 30 C
V T T
    , giảm trong khoảng nhiệt độ nào?.
Lời giải
 
 
 
4 2
79,53
2,037.10 0.017086 0,06426 0
3,97
T l
V T T T
T n

 
       



Bảng biến thiên
Thể tích giảm khi  
0;3,97
T  .
Câu 6. Kính viễn vọng không gian Hubble được đưa vào vũ trụ ngày 24/4/1990 bằng tàu con thoi
Discovery. Vận tốc của tàu con thoi trong sứ mệnh này, từ lúc cất cánh tại thời điểm 0( )
t s

cho đến khi tên lủa đẩy được phóng đi tại thời điểm 126(s)
t  , cho bởi hàm số sau:
3 2
( ) 0,001302 0,09029 23
v t t t
  
( v được tính bằng ft / ,1
s feet 0,3048m
 )
Hỏi gia tốc của tàu con thoi sẽ tăng trong khoảng thời gian nào tính từ thời điểm cất cánh cho
đến khi tên lửa đẩy được phóng đi?.
Lời giải
Tập xác định: D   .
Ta có: 2
( ) 3 0,001320 2 0,09029
v t t t
     .
Nhận xét
0
( ) ( ) 0
45,6
t
a t v t
t


     

.
Vậy gia tốc tàu con thoi tăng trong khoảng 45,6 s đầu tiên.
D. BÀI TÂP TRẮC NGHIỆM 4 PHƯƠNG ÁN
PHẦN 1. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
Câu 1: Cho hàm số  
y f x
 có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên
khoảng nào dưới đây?
A.  
1;0 .
 B.  
; 1
  . C.  
0;1 . D.  
0;  .
Lời giải
Chọn A
Dựa vào đồ thị của hàm số  
y f x
 ta có:
Hàm số  
y f x
 nghịch biến trên các khoảng  
1;0
 và  
1;  , đồng biến trên các khoảng
 
; 1
  và  
0;1 .
Câu 2: Cho hàm số  
y f x
 có bảng biến thiên như sau
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.  
1;  . B.  
1;0
 . C.  
1;1
 . D.  
0;1 .
Lời giải
Chọn D
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy: Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng  
; 1
  và  
0;1 .
Câu 3: Cho hàm số  
y f x
 có bảng biến thiên như sau:
Hàm số nghịch biến trong khoảng nào?
A.  
1;1
 . B.  
0;1 . C.  
4; . D.  
;2
 .
Lời giải
Chọn B
Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng  
0;1 .
Câu 4: Hàm số 3 2
1
3 2019
3
y x x x
    nghịch biến trên
A.  
1;3
 . B.  
; 1
  . C.  
; 1
  và  
3;  . D.  
3;  .
Lời giải
Chọn A
Tập xác định D   .
2
2 3
y x x
    .
Cho
1
0
3
x
y
x
 

    

.
Ta có bảng xét dấu của y như sau:
Nhìn vào bảng xét dấu của y ta thấy hàm số 3 2
1
3 2019
3
y x x x
    nghịch biến trên khoảng
 
1;3
 .
Vậy hàm số 3 2
1
3 2019
3
y x x x
    nghịch biến trên khoảng  
1;3
 .
Câu 5: Hàm số 3 2
3 2
y x x
    đồng biến trên khoảng
A.  
0;2 . B.  
;0
 . C.  
1;4 . D.  
4;  .
Lời giải
Chọn A
Tập xác định D  .
Ta có: 2
3 6
y x x
    .
0
0
2
x
y
x


    

.
Bảng xét dấu của y như sau:
Nhìn vào bảng xét dấu của y ta thấy hàm số 3 2
3 2
y x x
    đồng biến trên khoảng  
0;2 .
Vậy hàm số 3 2
3 2
y x x
    đồng biến trên khoảng  
0;2 .
Câu 6: Hàm số
5 2
3
x
y
x



nghịch biến trên
A. { }
R 3
- . B. R . C.  
; 3
  . D.  
3; .
Lời giải
Chọn C
Hàm số
5 2
3
x
y
x



có tập xác định là { }
 3
D = -
 .
 
2
11
' 0,
3
y
x

 

với x D
 .
Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng  
; 3
  và  
3;
  .
Câu 7: Cho hàm số
2
1
x
y
x



. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  
;
  B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  
1;
 
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  
; 1
  D. Hàm số đồng biến trên khoảng  
; 1
 
Lời giải
Chọn D
Tập xác định:  
1
 
 .
Ta có
 
2
3
' 0
1
y
x
 

,  
1

x
  
 .
Câu 8: Cho hàm số
2
2 3
1
 


x x
y
x
. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng  
2;4 .
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  
;
  .
C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng  
; 1
  và  
1;
  .
D. Hàm số đồng biến trên khoảng  
; 1
  và nghịch biến trên khoảng  
1;
  .
Lời giải
Chọn A
TXĐ:  
 1
 
D R .
 
2
2
2 5
0 , 1
1
 
     

x x
y x
x
.
Suy ra Hàm số đồng biến trên các khoảng  
; 1
  và  
1;
  .
Do đó đồng biến trên khoảng  
2;4 .
Câu 9: Cho hàm số  

y f x có đạo hàm  
  
2
1
f x x ,  
x . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  

1; B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  
1;1
C. Hàm số đồng biến trên khoảng  
 
; D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  
;0
Lời giải
Chọn C
Do hàm số  

y f x có đạo hàm  
   
2
1 0
f x x  
x nên hàm số đồng biến trên khoảng
 
 
; .
Câu 10: Cho hàm số 3 2
1 1
12 1
3 2
x
y x x
- - -
= . Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )
3;4
- .
B. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )
4;+¥ .
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( )
;4
-¥ .
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( )
3;
- +¥ .
Lời giải
Chọn B
2
12
x
y x - -
¢ =
0
4
3
x
x
y
é =
ê
Û
ê =-
ë
¢ =
Bảng biến thiên
Hàm số đồng biến trên khoảng ( )
4;+¥ .
Câu 11: Cho hàm số  
y f x
 có đạo hàm    
3
2
f x x x
   , với mọi x. Hàm số đã cho nghịch
biến trên khoảng nào dưới đây?
A.  
1; 3 . B.  
1; 0
 . C.  
0; 1 . D.  
2; 0
 .
Lời giải
Chọn C
Ta có:   0
f x
 
0
2
x
x


  

.
Đồng thời   0
f x
   
0;2
x
  nên ta chọn đáp án theo đề bài là  
0; 1 .
Câu 12: Hàm số  
y f x
 có đạo hàm 2
y x
  . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên  .
B. Hàm số nghịch biến trên  
;0
 và đồng biến trên  
0; .
C. Hàm số đồng biến trên  .
D. Hàm số đồng biến trên  
;0
 và nghịch biến trên  
0; .
Lời giải
Chọn A
2
0 0 0
y x x
     
Câu 13: Cho hàm số  
y f x
 liên tục trên  và có đạo hàm        
2 3
1 1 3
f x x x x
     . Hàm số
 
y f x
 đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
0
0
+
+ ∞
∞
∞
∞ +
+
y
y'
x
A.  
;1
 . B.  
; 1
  . C.  
1;3 . D.  
3;  .
Lời giải
Chọn C
Ta có:        
2 3
1
0 1 1 3 0 1
3
x
f x x x x x
x



         

 

.
Bảng xét dấu:
Hàm số đồng biến trên các khoảng  
1;3
 .
Câu 14: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng  
;
  ?
A.
1
2
x
y
x



B. 3
y x x
  C. 3
3
y x x
   D.
1
3
x
y
x



Lời giải
Chọn B
Vì 3
y x x
  2
3 1 0,
y x x

      .
Câu 15: Cho hàm số  
y f x
 có bảng xét dấu đạo hàm như sau
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  
; 2
  B. Hàm số đồng biến trên khoảng  
2;0

C. Hàm số đồng biến trên khoảng  
;0
 D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  
0;2
Lời giải
Chọn D
Theo bảng xét dấu thì ' 0
y  khi (0;2)
x nên hàm số nghịch biến trên khoảng (0;2) .
Câu 16: Cho hàm số  
y f x
 có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ. Hàm số đã cho nghịch biến
trên khoảng nào dưới đây?
A.  
1; . B.  
;1
 . C.  
1;
   . D.  
; 1
  .
Lời giải
Chọn D
Từ bảng xét dấu ta thấy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng  
; 1
  và  
1;1
 .
Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng  
; 1
  .
Câu 17: Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng . B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .
C. Hàm số đồng biến trên khoảng D. Hàm số đồng biến trên .
Lời giải
Chọn A
Hàm số có tập xác định nên loại A,B, D.
Câu 18: Hàm số 4
2 1
y x
  đồng biến trên khoảng
A.
1
;
2
 
 
 
 
B.
1
;
2
 
 
 
 
C.  
0; D.  
;0

Lời giải
Chọn C
3
8
y x
  0 0
y x

    0 0
y x

    ; 0 0
y x
    .
Vậy hàm số đồng biến trên khoảng  
0;
Câu 19: Trong các hàm số sau, hàm số nào vừa có khoảng đồng biến vừa có khoảng nghịch biến trên tập
xác định của nó.  
2 1
.
1
x
y
x

 

,   4 2
. 2
y x x
     ,   3
. 3 4
y x x
    .
A.    
;
  . B.    
& II
 . C.    
;
  . D.  
II .
Lời giải
Chọn D
 
I : TXĐ:  
 1
D  
 .
 
 
2
1
0  1
1
y x
x
     

 .
Vậy  
I không thỏa.
( Nhận xét: đây là hàm nhất biến nên không thỏa).
 
II : TXĐ: D   , 3
4 2
y x x
    ,
0
2
0
2
2
2
x
y x
x

 


   


  


.
2
1
y x
 
 
1;  
;0

(0; ).
  
;
 
   
; 1 1;
D     
Bảng xét dấu.
.
Vậy  
II thỏa.
(Nhận xét, 0
y  là phương trình bậc ba có đủ 3 nghiệm nên luôn đổi dấu trên  nên  
II
thỏa).
 
III : TXĐ: D   , 2
3 3 0
y x x
      . Vậy  
III không thỏa.
Câu 20: Cho hàm số  
y f x
 có đạo hàm   2
2
f x x x
   , x
  . Hàm số  
2
y f x
  đồng biến
trên khoảng
A.  
2;0
 . B.  
0;2 . C.  
2; . D.  
; 2
  .
Lời giải
Chọn B
Ta có:    
2
2 2 4 0 0;2
y f x x x x
 
        .
Suy ra: Hàm số  
2
y f x
  đồng biến trên khoảng  
0;2
Câu 21: Cho hàm số 4 2
1
2 1
4
  
y x x . Chọn khẳng định đúng.
A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng  
2;0
 và  
2; .
B. Hàm đồng biến trên các khoảng  
; 2
  và  
0;2 .
C. Hàm số đồng biến trên các khoảng  
2;0
 và  
2; .
D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng  
; 2
  và  
2; .
Lời giải
Chọn C
Phân tích: Xét phương trình 0
 
y 3
4 0
  
x x
0
2


   

x
x
.
Theo dạng đồ thị hàm bậc bốn trùng phương có hệ số
1
0
4
 
a nên ở đây ta có thể xác định
nhanh hàm số đồng biến trên  
2;0
 và  
2; , hàm số nghịch biến trên  
; 2
  và  
0;2 .
Câu 22: Hàm số 4 2
4 1
   
y x x nghịch biến trên mỗi khoảng nào sau đây?
A.  
2; . B.  
3;0
 ; 
2; .
C.    
2;0 ; 2;
  . D.  
2; 2
 .
Lời giải
Chọn C
 
3 2
4 8 4 2 0 0, 2
           
y x x x x x x .
Câu 23: Cho hàm 2
6 5
y x x
   . Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng  
5; .
 B. Hàm số đồng biến trên khoảng  
3; .

C. Hàm số đồng biến trên khoảng  
;1 .
 D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  
;3 .

Lời giải
Chọn A
Tập xác định:    
;1 5;
D     .
Ta có
2
3
0
6 5
x
y
x x

  
 
,  
5;
x
   .
Vậy hàm số đồng biến trên khoảng  
5; .

Câu 24: Tìm tất cả các khoảng đồng biến của hàm số 2
9
 
y x .
A.  
0; . B.  
;0
 . C.  
3;0
 . D.  
0;3 .
Lời giải
Chọn C
Tập xác định  
3;3
 
D .
Ta có /
2
9



x
y
x
; /
0

y  
0;3
 
x , suy ra hàm số đã cho đồng biến trên  
3;0
 .
Câu 25: Tìm khoảng đồng biến của hàm số sin
y x x
   .
A. . B.  
;2
 . C.  . D.  
1;2 .
Lời giải
Chọn A
Ta có sin
y x x
   tập xác định D   .
1 cos 0,
y x x
        .
Vậy hàm số luôn nghịch biến trên  .
Câu 26: Cho hàm số ln
y x x
 . Chọn khẳng định sai trong số các khẳng định sau:
A. Hàm số đồng biến trên khoảng  
0; . B. Hàm số đồng biến trên khoảng
1
;
e
 

 
 
.
C. Hàm số có đạo hàm 1 ln
y x
   . D. Hàm số có tập xác định là  
0;
D   .
Lời giải
Chọn A
ln
y x x
 . TXĐ:  
0;
D   .
1
ln 1 0
e
y x x
      .
Ta có BBT:
Dựa vào BBT suy ra đáp án A sai.
Câu 27: Cho hàm số sin cos 3
y x x x
   . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.
A. Hàm số đồng biến trên  . B. Đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ.
C. Hàm số có điểm cực trị. D. Hàm số nghịch biến trên  .
Lời giải
Chọn D
Ta có: cos sin 3
y x x
    2 cos 3
4
x

 
  
 
 
2 3 0
   , x
  .
Vậy hàm số nghịch biến trên  .
Câu 28: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho hàm số
3 2
1
( ) 4 3
3
f x x mx x
    đồng biến
trên  .
A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.
Lời giải
Chọn A
Ta có 2
( ) 2 4
f x x mx
    .
Hàm số đã cho đồng biến trên  khi và chỉ khi ( ) 0,
f x x
    (Dấu ‘=’ xảy ra tại hữu hạn
điểm).
Ta có ( ) 0, ' 0
f x x
      

2
' 4 0
m
    
2 2
m
    .
Vì m nên  
2; 1;0;1;2
m   , vậy có 5 giá trị nguyên của m thỏa mãn.
∞
0 +
+
1
e
y
y'
x
0
Câu 29: Cho hàm số  
     
3 2
4 9 5
y x mx m x , với m là tham số. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên
của m để hàm số nghịch biến trên khoảng  
 
;
A. 5 B. 4 C. 6 D. 7
Lời giải
Chọn D
Ta có:
+) TXĐ:  
D
+)     
2
' 3 2 4 9
y x mx m .
Hàm số nghịch biến trên  
 
; khi  
    
' 0, ;
y x
 
   

 
    


2
3 0
' 3 4 9 0
a
m m
    
 
9; 3
m  có 7 giá trị nguyên của m thỏa mãn.
Câu 30: Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số  
3 2
1 3 2
y x m x x
     đồng biến trên
 là
A.  
4;2
 . B.  
4;2
 . C.    
; 4 2;
    . D.    
; 4 2;
    .
Lời giải
Chọn A
Tập xác định: D   .
Ta có:  
2
3 2 1 3
y x m x
     .
Hàm số  
3 2
1 3 2
y x m x x
     đồng biến trên  khi và chỉ khi 0,
y x
     .
 
2 2
1 9 0 2 8 0 4 2.
m m m m

             
Vậy  
4;2
m  .
Câu 31: Cho hàm số  
3 2
1
3 2 1
3
y x mx m x
      . Tìm tất cả giá trị của m để hàm số nghịch biến trên
 .
A.
1
2
m
m
 

  

. B. 2 1
m
    . C. 2 1
m
    . D.
1
2
m
m
 

  

.
Lời giải
Chọn B
TXĐ: D =  , 2
2 3 2
¢ =- + + +
y x mx m .
Hàm số nghịch biến trên  khi và chỉ khi 0
y  , x
 
2
1 0
3 2 0
a
m m
  

 

    

2 1
m
     .
Câu 32: Hỏi có bao nhiêu số nguyên m để hàm số    
2 3 2
1 1 4
y m x m x x
      nghịch biến trên
khoảng  
;
  .
A. 0 B. 3 C. 2 D. 1
Lời giải
Chọn C
TH1: 1
m . Ta có: 4
y x
   là phương trình của một đường thẳng có hệ số góc âm nên hàm
số luôn nghịch biến trên  . Do đó nhận 1
m .
TH2: 1
m   . Ta có: 2
2 4
y x x
    là phương trình của một đường Parabol nên hàm số không
thể nghịch biến trên  . Do đó loại 1
m   .
TH3: 1
m   . Khi đó hàm số nghịch biến trên khoảng  
;
  0
y x

     , dấu “=” chỉ
xảy ra ở hữu hạn điểm trên .
   
2 2
3 1 2 1 1 0
m x m x
      , x
  
      
2 2
2 2
1 1
1 0 1 0
0 1
1
1
0 2
1
1 4 2 0
1 3 1 0
2
m
m m
a
m
m
m m
m m
  

     

   
       
   

    
  
   
 
 

 
.
Vì m nên 0
m  .
Vậy có 2 giá trị m nguyên cần tìm là 0
m = hoặc 1
m= .
Câu 33: Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số hàm số
 
2 3 2
1
2 3 2
3
y m m x mx x
     đồng biến trên khoảng  
;
   ?
A. 4. B. 5. C. 3. D. 0.
Lời giải
Chọn A
 
2 2
4 3
y m m x mx
    
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  
;
   0
y
  với x
  .
+ Với 0
m  ta có 3 0
y   với x
   Hàm số đồng biến trên khoảng  
;
   .
+ Với 1
m ta có
3
4 3 0
4
y x x
        1
m không thảo mãn.
+ Với
1
0
m
m





ta có 0
y  với x
 
2
2
0
3 0
m m
m m
  

 

   


1
0
3 0
m
m
m
 


 

  

3 0
m
    .
Tổng hợp các trường hợp ta được 3 0
m
   .
 
3; 2; 1;0
m m
     
 .
Vậy có 4 giá trị nguyên của m thỏa mãn bài ra.
Câu 34: Số các giá trị nguyên của tham số m trong đoạn  
100;100
 để hàm số
 
3 2
1 3
y mx mx m x
     nghịch biến trên  là:
A. 200. B. 99. C. 100. D. 201.
Lời giải
Chọn B
Trường hợp 1: 0
m  . Ta có:
3
y x
  có 1 0
y   với mọi x nên hàm số luôn đồng biến trên trên  .
Do đó loại 0
m  .
Trường hợp 2: 0
m  . Ta có: 2
3 2 1
y mx mx m
     ,  
2
2 3 2 3
m m m m

      
Hàm số nghịch biến trên  khi và chỉ khi 0
y  với mọi x
0
0
m 

 

 
  
0
2 3 0
m
m m



 
  


0
2 3 0
m
m


 
  

3
2
m
   .
Vì m là số nguyên thuộc đoạn  
100;100
 nên  
2; 3;...; 99; 100
m     .
Vậy có 99 giá trị m .
Câu 35: Giá trị của tham số m sao cho hàm số  
3 2
1
3 2 2
3
y x x m x
     nghịch biến trên đoạn
có độ dài bằng 4 là
A. 1
m . B.
1
2
m  . C. 4
m  . D.
1
3
m  .
Lời giải
Chọn D
Ta có  
2
2 3 2
y x x m
     . Để hàm số nghịch biến trên đoạn có độ dài bằng 4 thì phương
trình 0
y  có hai nghiệm phân biệt 1
x , 2
x sao cho 1 2 4
x x
  .
1 2
0
4
x x

 


 
 

  
2
1 2 1 2
1 3 2 0
4 16
m
x x x x
  


 
  

  
2
1
2 4 3 2 16
m
m
 


 
  


1
12 4
m
m
 

 


1
3
m
  .
Vậy
1
3
m  .
Câu 36: Tấtcảcácgiátrịthựccủathamsố m đểhàmsố    
3 2
2 3 1 6 2 2017
y x m x m x
      nghịchbiến
trên khoảng  
;
a b sao cho 3
b a
  là
A. 0
m  . B.
0
6
m
m


 

. C. 6
m  . D. 9
m  .
Lời giải
Chọn B
Ta có    
2
6 6 1 6 2
y x m x m
     
Hàm số nghịch biến trên        
2
; 1 2 0 ;
a b x m x m x a b
       
2
6 9
m m
   
TH1:    
2
0 1 2 0
x m x m x
          
 Vô lí
TH2: 0 3
m y
     có hai nghiệm  
1 2 2 1
,
x x x x

Hàm số luôn nghịch biến trên  
1 2
;
x x .
Yêu cầu đề bài:
 
2 2
2 1 2 1
3 9 4 9
x x x x S P
        
   
2 2 6
1 4 2 9 6 0
0
m
m m m m
m


          

Câu 37: Gọi S là tập hợp các giá trị của tham số m để hàm số  
3 2
1
1 4 7
3
y x m x x
     nghịch biến
trên một đoạn có độ dài bằng 2 5. Tính tổng tất cả phần tử của S.
A. 2
 . B. 2. C. 1
 . D. 4.
Lời giải
Chọn A
Ta có:
Hàm số đã cho nghịch biến trên đoạn có độ dài bằng thì có hai nghiệm phân biệt
Vậy tổng cần tìm là .
 
2
2 1 4
y x m x
    
2 5 0
y 
1 2
,
x x
 
2
1 2
1 4 0
2 5
m
x x
 
    

 
 



 
2
1 2 1 2
3
1
4 20
m
m
x x x x
  

 



  


2
3
1
4( 1) 16 20
m
m
m
  

 


  

2
3
1
2 8 0
m
m
m m
  

 
 

  

4
2
m
m
 

  

4 2 2
   
Câu 38: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số
3 2
1 1
2 3 4
3 2
y x mx mx m
     nghịch
biến trên một đoạn có độ dài là 3?
A. 9
m  . B. 1; 9
m m
   . C. 1; 9
m m
   . D. 1
m   .
Lời giải
Chọn C
Tập xác định: D   . Ta có 2
2
y x mx m
   
Ta không xét trường hợp 0,
y x
    vì 1 0
a  
Hàm số nghịch biến trên một đoạn có độ dài là 3 0
y
  có 2 nghiệm 1 2
,
x x thỏa
 
2
1 2 2 2
2
1 2
0 8 0 8 0 1
3
9
8 9
9 4 9
m m m hay m m
x x
m
m m
x x S P
        
 

    
   
 
     



Câu 39: Tìm các giá trị của tham số m để hàm số  
3 2
1
2 1 2
3
y x mx m x m
      nghịch biến trên
khoảng  
2;0 .
 .
A. 1
m . B.
1
2
m  . C.
1
2
m  . D. 0
m  .
Lời giải
Chọn B
Ta có: 2
2 2 1.
y x mx m
     Cho 2 1
0 2 2 1 0 .
2 1
x
y x mx m
x m


          
 .
Nếu 1 2 1
m
  thì ta có biến đổi 0 1 2 1
y x m
      .
(trường hợp này hàm số không thể nghịch biến trên khoảng  
2;0
 ).
Xét 2 1 1
m  ta có biến đổi  
0 2 1;1
y x m
     .
.
Vậy, hàm số nghịch biến trên khoảng  
2;0
 thì    
2;0 2 1;1
m
   .
1
2 1 2 .
2
m m
       .
Câu 40: Biết rằng hàm số  
3
2
3 1 9 1
3
x
y m x x
     nghịch biến trên  
1 2
;
x x và đồng biến trên các
khoảng còn lại của tập xác định. Nếu 1 2 6
x x
  thì giá trị mlà:
A. 4
 và 2 . B. 1 2
 và 1 2
 . C. 4
 . D. 2 .
Lời giải
Chọn B
Xét hàm số  
3
2
3 1 9 1
3
x
y m x x
     . Tập xác định  .
Ta có    
2
2
6 1 9; 9 1 9
y x m x m
 
        .
Theo đề: Hàm số nghịch biến trên  
1 2
;
x x với 1 2 6
x x
  và đồng biến trên các khoảng còn
lại của tập xác định khi và chỉ khi 0
y  có hai nghiệm 1,2
x thỏa mãn 1 2 6
x x
  .
 
 
2
2
1 2
1 0 0 0
2 2
9 1 9 0 1 2.
9 1 9 9 1 2
2
6
a m m
m m
m m
m m
x x
a


   
  


 
 
 

         
 
  
  
    

 

   


.
Câu 41: Tìm tất cả các giá trị thực m để    
3 2
3 1 2 3
f x x x m x m
       đồng biến trên một khoảng
có độ dài lớn hơn 1.
A.
5
0
4
m
   . B.
5
4
m   . C. 0
m  . D. 0
m  .
Lời giải
Chọn B
Ta có   2
' 3 6 1
f x x x m
     .
Để hàm số đồng biến trên một khoảng có đọ dài lớn hơn 1 khi và chỉ khi  
' 0
f x  có hai
nghiệm phân biêt 1 2
,
x x  
1 2
x x
 thỏa mãn 2 1 1
x x
  .
Với ' 0 3 6 0 2
m m
        theo viet thì
1 2
1 2
2
1
3
x x
m
x x
 


 



thay vào
 
2
2 1 1 2 1 2
5
1 4 1 0 4 5 0
4
x x x x x x m m

            kết hợp điều kiện chọn D.
Câu 42: Hàm số    
3 3 3
y x m x n x
     đồng biến trên khoảng  
;
   . Giá trị nhỏ nhất của biểu
thức  
2 2
4
P m n m n
    bằng
A. 16
 . B. 4. C.
1
16

. D.
1
4
.
Lời giải
Chọn C
Ta có      
2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 2
y x m x n x x m n x m n
  
         
  .
Hàm số đồng biến trên  
;
  
0
0
0
a
mn


  

 

.
TH1:
0
0
0
m
mn
n


   

.
Do vai trò của ,
m n là như nhau nên ta chỉ cần xét trường hợp 0
m  .
 
2 1 1 1
4 2 1
4 16 16
P n n n
 
       
 
 
.
TH2: 0 0; 0
m n m n
    .
Ta có    
2
2
1 1 1
2 4 2
4 16 16
P m n n
 
       
 
 
.
Từ    
1 , 2 ta có min
1
16
P   . Dấu " "
 xảy ra khi và chỉ khi
1
; 0
8
m n
  hoặc
1
0;
8
m n
  .
Câu 43: Cho hàm số
 


2 3
mx m
y
x m
với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của
m để hàm số đồng biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của S.
A. Vô số B. 3 C. 5 D. 4
Lời giải
Chọn B
 
  


2
2
2 3
'
m m
y
x m
hàm số đồng biến trên khoảng xác định khi   
1 3
m nên có 3 giá trị của
m nguyên
Câu 44: Cho hàm số
4
mx m
y
x m



với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để
hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của S.
A. 4 B. Vô số C. 3 D. 5
Lời giải
Chọn D
 

D m
 
 ;
 
2
2
4
m m
y
x m

 

.
Hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định khi 0,
y x D
    2
4 0
m m
   0 4
m
   .
Mà m nên có 3 giá trị thỏa mãn.
Câu 45: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số
2
4
x m
y
x



đồng biến trên từng khoảng
xác định của nó?
A. 5. B. 3. C. 1. D. 2.
Lời giải
Chọn B
TXĐ:  
 4
D  
 ,
 
2
2
4
4
m
y
x

 

.
Để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định của nó thì 2
4 0 2 2
m m
      .
Do đó có 3 giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn.
Câu 46: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số
4
mx
y
x m



nghịch biến trên từng khoảng
xác định của nó.
A.
2
2
m
m
 

 

. B. 2 2
m
   . C.
2
2
m
m
 

 

. D. 2 2
m
   .
Lời giải
Chọn C
Tập xác định    
; ;
D m m
  
 .
Ta có
 
2
2
4 4
'
mx m
y y
x m x m
  
  
 
. Vì hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó
nên 2 2
4 0
2
m
m
m
 

     

.
Câu 47: Hàm số
 
2
1 1
2
x m x
y
x
  


( m là tham số) nghịch biến trên mỗi khoảng xác định của nó khi
các giá trị của m là:
A. 1
m . B. 1
m   . C.
5
2
m   . D. 1 1
m
   .
Lời giải
Chọn C
Tập xác định  
 2
D   . Đạo hàm:
 
 
 
2
2 2
4 2 1
2 2
g x
x x m
y
x x
   
  
 
.
Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định của nó khi và chỉ khi 0,
y x D
   
( Dấu ' '
 chỉ xảy ra tại hữu hạn điểm trên D )
   2
4 2 1 0,
g x x x m x
       
Điều kiện: 0

  (vì 1 0
a    )     
4 1 . 2 1 0
m
     2 5 0
m  
5
2
m   .
Câu 48: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số
2
3
3
1
m m
y x
x
+
= +
+
đồng biến trên
từng khoảng xác định của nó?
A. 2. B. 1. C. 3 . D. 4.
Lời giải
Chọn A
TXĐ:  
 1
D  

Ta có
   
2 2 2
2 2
3 3 6 3 3
3
1 1
m m x x m m
y
x x
    
   
 
Hàm số đồng biết trên từng khoảng xác định
0
y
  1
x
  
2 2
3 6 3 3 0
x x m m
      1
x
  
 
2
2
9 3 3 9 0
3 0
m m
m m
 
     

 
 


3 0
m
   
Mà m nguyên nên  
2, 1
m   .
Câu 49: Cho hàm số  
4
mx
f x
x m



( m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số
đã cho đồng biến trên khoảng  
0;  ?
A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.
Lời giải
Chọn D
Tập xác định  

D m
  .
Đạo hàm  
 
2
2
4
m
f x
x m
 
 

.
Hàm số đồng biến trên  
0;  khi và chỉ khi
   
 
2
4 0 2 2
0 0; 2 0
0
0;
m m
f x x m
m
m
     


          
 

   


.
Do  
1;0
m m
   
 . Vậy có hai giá trị nguyên của m thỏa mãn đề bài.
Câu 50: Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số đồng biến trên khoảng
là
A. . B. . C. . D. .
m
5
x
y
x m



 
; 8
 
 
5;  
5;8  
5;8  
5;8
Lời giải
Chọn B
Điều kiện .
Ta có
Để hàm số đồng biến trên khoảng thì
.
Câu 51: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  
2020;2020
m  sao cho hàm số
3 18
x
y
x m



nghịch
biến trên khoảng  
; 3
  ?
A. 2020 . B. 2026 . C. 2018 . D. 2023 .
Lời giải
Chọn D
Điều kiện: x m
 nên  
; 3
m  
 2
3 18 3 18
'
x m
y y
x m x m
  
  
 
Để hàm số
3 18
x
y
x m



nghịch biến trên khoảng  
; 3
  thì 3 18 0 6
m m
     
Vì  
2020;2020
m  và  
; 3
m   nên  
2;2020
m 
Vậy có 2023 giá trị m nguyên thoả mãn.
Câu 52: Cho hàm số
2 3
mx m
y
x m
 


với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của
m để hàm số nghịch biến trên khoảng  
2;  . Tìm số phần tử của S .
A. 5. B. 3. C. 4. D. 1.
Lời giải
Chọn C
Điều kiện xác định: x m
  .
Ta có:
 
2
2
2 3
m m
y
x m
 
 

.
Để hàm số nghịch biến trên khoảng  
2;  thì:
x m
 
 
2
5
m
y
x m

 

5
x
y
x m



 
; 8
 
 
0 5 0
5 8
; 8 8
y m
m
m m
 
  


   
 
      
 

 
0; 2;
y x
x m
     



 


2
2 3 0
2
m m
m
   
 
 

3 1
2
m
m
  

 
 

2 1
m
    .
Vậy giá trị nguyên của m là  
2; 1;0
S    .
Câu 53: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số
9
4
mx
y
x m



nghịch biến trên khoảng  
0;4
?
A. 5. B. 11. C. 6. D. 7.
Lời giải
Chọn C
Điều kiện:
4
m
x   .
Ta có:
 
2
2
36
'
4
m
y
x m



.
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng  
0;4  
' 0, 0;4
y x
   
 
2
36 0
0;4
4
m
m
  

 
 


6 6
0
4
4
4
m
m
m
  



  

 



  



6 6
0 6
0
16
m
m
m
m
  


   




  


.
Vì m nên  
0,1,2,3,4,5
m .
Vậy có 6 giá trị m thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Câu 54: Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số  
3 2
3 4
y x x m x
    đồng biến trên
khoảng  
2; là
A.  
;1
 B.  
;4
 C.  
;1
 D.  
;4

Lời giải
Chọn B
Ta có.
' 2
3 6 4
y x x m
    .  
'
0, 2;
ycbt y x
    
 
2
3 6 4 0, 2;
x x m x
         
2
3 6 4, 2;
m x x x
      
 
 
2;
min
m g x

  với   2
3 6 4
g x x x
  
Ta có.
 
'
6 6
g x x
 
 
'
0 6 6 0 1
g x x x
     
Dựa vào bảng biến thiên, suy ra: 4
m  thỏa yêu cầu bài toán.
Vậy:  
;4
m  thì hàm số đồng biến trên khoảng  
2; .
Câu 55: Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số  
3 2
6 4 9 4
y x x m x
      nghịch
biến trên khoảng  
; 1
  là
A.
3
;
4
 
 
 
 
B.  
0; C.  
;0
 D.
3
;
4
 
 

 
Lời giải
Chọn A
Ta có 2
3 12 4 9
y x x m
     
Để hàm số nghịch biến trên khoảng  
; 1
  thì  
2
3 6 4 9 0 ; 1
y x x m x
          
 
2
4 3 12 9 ; 1
m x x x
        
 
 
; 1
4 min ,
m f x
 
   2
3 12 9
f x x x
  
Ta có  
' 6 12;
f x x
   
' 0 2
f x x
    .
Khi đó, ta có bảng biến thiên
Suy ra
 
 
;0
3
min 3 4 3
4
f x m m


       .
Câu 56: Tìm tất cả các giá trị m để hàm số 3 2
3 2
y x x mx
    tăng trên khoảng  
1;  .
A. 3
m  . B. 3
m  . C. 3
m  . D. 3
m  .
Lời giải
Chọn B
Đạo hàm : 2
3 6
y x x m
   
YCBT  
0, 1;
y x

      .
   
2 2
3 6 0, 1; 3 6 , 1;
x x m x m x x x
               
Xét hàm số:        
2
3 6 , 1; 6 6 0 1
f x x x x f x x f x x
 
               .
 
lim
x
f x

  ,  
1 3
f  . Do đó :    
, 1; 3
m f x x m
      .
Câu 57: Tìm tất cả các giá thực của tham số m sao cho hàm số 3 2
2 3 6
y x x mx m
    nghịch biến trên
khoảng  
1;1
 .
A.
1
4
m   . B.
1
4
m  . C. 2
m  . D. 0
m  .
Lời giải
Chọn C
Ta có 2
6 6 6
y x x m
    .
Hàm số nghịch biến trên khoảng  
1;1
 khi và chỉ khi 0
y  với  
1;1
x
   hay 2
m x x
 
với  
1;1
x
   .
Xét   2
f x x x
  trên khoảng  
1;1
 ta có   2 1
f x x
   ;  
1
0
2
f x x
    .
Bảng biến thiên
Dựa vào bảng biến thiên ta có  
m f x
 với  
1;1
x
   2
m
  .
* Có thể sử dụng 0
y  với  
1;1
x
  
 
 
1 0
1 0
y
y

  

 
 


6 0
12 6 0
m
m
 

 
 

0
2
m
m


 


2
m
  .
Câu 58: Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số  
3 2
6 1
y x mx m x
     đồng biến trên
khoảng  
0;4 là:
A.  
;6
 . B.  
;3
 . C.  
;3
 . D.  
3;6 .
Lời giải
Chọn C
 
2
3 2 6
y x mx m
     . Để hàm số đồng biến trên khoảng  
0;4 thì: 0
y  ,  
0;4
x
  .
tức là    
2
3 2 6 0 0;4
x mx m x
       
2
3 6
0;4
2 1
x
m x
x

   

Xét hàm số  
2
3 6
2 1
x
g x
x



trên  
0;4 .
 
 
2
2
6 6 12
2 1
x x
g x
x
 
 

,  
 
 
1 0;4
0
2 0;4
x
g x
x
 

   
  


Ta có bảng biến thiên:
Vậy để    
2
3 6
0;4
2 1
x
g x m x
x

   

thì 3
m  .
Câu 59: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số
tan 2
tan
x
y
x m



đồng biến trên khoảng
0; .
4

 
 
 
A. 0
m  hoặc1 2
m
  B. 0
m  C. 1 2
m
  D. 2
m 
Lời giải
Chọn A
Đặt ta n
t x
 , vì  
0; 0;1
4
x t

 
  
 
 
Xét hàm số    
2
0;1
t
f t t
t m

  

. Tập xác định:  

D m
 
Ta có  
 
2
2 m
f t
t m

 

.
Ta thấy hàm số   tan

t x x đồng biến trên khoảng 0;
4

 
 
 
. Nên để hàm số
tan 2
tan
x
y
x m



đồng biến trên khoảng 0;
4

 
 
 
khi và chỉ khi:    
0 0;1
f t t
   
 
 
 
   
2
2
2 0
2
0 0;1 ;0 1;2
0
0;1
1
m
m
m
t m
m
m
t m
m


 

  
         


 

  
  


Câu 60: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số
cos 3
cos
x
y
x m



nghịch biến trên khoảng ;
2


 
 
 
A.
0 3
1
m
m
 

  

. B.
0 3
1
m
m
 

  

. C. 3
m  . D. 3
m  .
Lời giải
Chọn A
Điều kiện: cos x m
 . Ta có:
   
2 2
( 3) ( 3)
.( sin ) .sin
cos cos
m m
y x x
x m x m
  
   
 
Vì ; sin 0
2
x x


 
  
 
 
,  
2
cos 0, ; :cos
2
x m x x m


 
    
 
 
.
Để hàm số nghịch biến trên khoảng ;
2


 
 
 
0 ;
2
y x


 

    
 
 
3
3 0
3 0 0 3
1
cos ; 1;0 1
0
2
m
m
m m
m
x m x m m
m




 

 
  

  
   
 

  
  
      
 
  

  
 
 

.
Chú ý : Tập giá trị của hàm số cos , ;
2
y x x


 
   
 
là  
1;0
 .
Câu 61: Cho hàm số
ln 4
ln 2
x
y
x m



với m là tham số. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để
hàm số đồng biến trên khoảng  
1;e . Tìm số phần tử của S.
A. 3 B. 2 C. 1 D. 4
Lời giải
Chọn C
 
ln 4
ln 2
x
y f x
x m

 

Đặt ln
t x
 , điều kiện  
0;1
t
 
4
2
t
g t
t m



;  
 
2
2 4
2
m
g t
t m
 
 

Để hàm số  
f x đồng biến trên  
1;e thì hàm số  
g t đồng biến trên  
0;1
   
0, t 0;1
g t

  
 
 
2
2 4
0, 0;1
2
m
t
t m
 
  

 
1
2 4 0 2
2
2 0;1
0
m m
m
m

  
  
 
 




 

S là tập hợp các giá trị nguyên dương  
1
S
  .
Vậy số phần tử của tập S là 1.
Câu 62: Tìm m để hàm số
cos 2
cos



x
y
x m
đồng biến trên khoảng 0;
2
 
 
 

A.
2
2


  

m
m
B. 2

m C.
0
1 2


  

m
m
D. 1 1
  
m
Lời giải
Chọn C
Ta có
 
 
2
2
' . sin ,sin 0 0;
2
cos
  
      
 

m
y x x x
x m

.
Do đó: Hàm số nghịch biến trên khoảng 0;
2
 
 
 

khi và chỉ khi
 
2 0
2
cos 0 0; 0;1
2
 



 
 
 
 
    

  

 

m
m
x m x m

0
1 2


  

m
m
.
Câu 63: Cho hàm số
(4 ) 6 3
6
  

 
m x
y
x m
. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m trong khoảng  
10;10

sao cho hàm số đồng biến trên  
8;5
 ?
A. 1 4 . B. 13. C. 12. D. 15.
Lời giải
Chọn A
Đặt 6
t x
  vì  
8;5
 
x  
14; 1
   
t và 6
t x
  đồng biến trên  
8;5
 .
Hàm số trở thành
(4 ) 3
m t
y
t m
  

 
tập xác định  

D m
 
2
2
4 3
'
( )
m m
y
t m
 
 
 
.
Để hàm số đồng biến trên khoảng 
14; 1
 
2
4 3 0
14
1
   

 
  


 


m m
m
m
14
1 1
3
  

   

 

m
m
m
.
 
9, 8, 7, 6, 5, 4, 1,0,4,5,6,7,8,9
m
         có 14 giá trị.
Câu 64: Cho hàm số
 
1 1 2
1
m x
y
x m
  

 
. Tìm tất cả các giá trị của tham sốmđể hàm số đồng biến trên
khoảng  
17;37 .
A.
2
4 1
6
m
m
m


   

  

B.
2
4
m
m


  

C. 1 2
m
   . D. 4 2
m
  
Lời giải
Chọn A
Đặt 1
t x
 
Hàm số
 
1 1 2
1
m x
y
x m
  

 
đồng biến trên khoảng  
17;37 khi
 
1 2
( )
m t
f t
t m
 


đồng biến
trên khoảng  
4;6
 
2
2
2
'( )
m m
f t
t m
 


Hàm số
 
1 2
( )
m t
f t
t m
 


đồng biến trên khoảng  
4;6
 
 
2
2 0 1;2
'( ) 0 t 4;6 6; 4 m 1;2
6; 4
4;6
m m m m
f t m m
m m
m
      


            
 
   
  


Câu 65: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên dương và nhỏ hơn 2018 của tham số m để hàm số
2
x
y
x m



nghịch biến trên khoảng  
1;9 . Tính số phần tử của tập hợp S.
A. 2014. B. 2015. C. 2016. D. 2017.
Lời giải
Chọn B
Đặt t x
 , ta có    
1;9 1;3
x t
   và khi x càng tăng thì t càng tăng.
Xét hàm số
2
( )
t
g t
t m



. Khi 0
m  , ta có điều kiện xác định của hàm số
2
( )
t
g t
t m



là t m
 .
 
 
2
'
2 m
g t
t m



.
Hàm số
2
x
y
x m



nghịch biến trên khoảng  
1;9 .
 Hàm số ( )
g t nghịch biến trên khoảng  
1;3 
2 0
1
3
m
m
m
 






 


3
m
  .
Vì m nguyên dương và nhỏ hơn 2018 nên ta có 3 2017
m
  hay S có 2015 phần tử.
Câu 66: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số
ln 2
ln 1
m x
y
x m


 
nghịch biến trên  
2
;
e  .
A. 2
m  hoặc 1
m . B. 2
m  hoặc 1
m .
C. 2.
m   D. 2
m  hoặc 1
m .
Lời giải
Chọn C
Tập xác định    
1
0;  m
D e 
  .
Cách 1:
 
2
2
2
ln 1
y
m
m
x x m







Vậy yêu cầu bài toán tương đương
 
1 2
2
2
1
0
2
2
;
1 2
m
m
m
e
m
m
m
e
m

 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
Cách 2: Đặt ln
t x
 , ta biết rằng hàm số   ln
f x x
 đồng biến trên  
2
;
e  .
Xét hàm số  
2
1
mt
g t
t m


 
với  
2;
t   , ta có  
 
2
2
2
1
m m
g t
t m
  
 
 
.
Câu 67: Hàm số
2
4
x x
y
x m



đồng biến trên  
1; thì giá trị của m là:
A.    
1;2  1
m    . B.
1
1;
2
m
 
 
 
 
.
C.
1
1;
2
m
 
 
 
 
. D.  
1
;2  1
2
m
 
  
 
 
.
Lời giải
Chọn C
2
4
x x
y
x m



có tập xác định là  

D m
 
 và
 
2
2
2 4
'
x mx m
y
x m
 


.
Hàm số đã cho đồng biến trên  
 
2
1
1;
2 4 0, 1;
m
x mx m x
 


  
     


     
2 2
2 4 0, 1; 2 2 , 1;
x mx m x m x x x
             (1)
Do 2
x  thỏa bất phương trình   2
2 2
m x x
   với mọi m nên ta chỉ cần xét 2
x  .
Khi đó  
 
 
2
2
2 , 1;2
2
1
2 , 2;
2
x
m x
x
x
m x
x
 
  

 
 

    
 

(2)
Xét hàm số  
2
2
x
f x
x



trên    
1;  2
 có  
 
2
2
4
2
x x
f x
x
 
 

 
0
0
4
x
f x
x


    

Bảng biến thiên
1
1
2 1 1
2
2 8
m
YCBT m m
m
 


     

  

.
Cách khác
2
4
x x
y
x m



có tập xác định là  

D m
 
 và
 
2
2
2 4
'
x mx m
y
x m
 


.
Hàm số đã cho đồng biến trên  
 
2
1
1;
2 4 0, 1;
m
x mx m x
 


  
     


 
2
2
2
2
1 2
4 0
0
4 0
0
4
4 0
2 4 0, 1; 0
1
1 4 1 1
2
m
m
m m
m
m m
x mx m x
m
x x m m m
m
  


 


  
 
 

  

 
 
 
        
 
  

  

 


  
    
 



 



Kết hợp với đk 1
m   ta được
1
1
2
m
   .
Câu 68: Cho hàm số  
2
2 3
2
x x m
y f x
x
 
 

.
Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định.
A. 2
m  . B. 2
m  . C. 2
m  . D. 2
m   .
Lời giải
Chọn B
TXĐ  
 2
D   .  
 
2
2
2 8 6
2
x x m
f x
x
  
 

. Hàm số  
f x đồng biến trên các khoảng xác định.
   
' 0
f x x D
     
2
2 8 6 0
x x m x D
          
2
2 2 2
x m x D
      .
Suy ra 2 0 2
m m
     .
Câu 69: Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m sao cho hàm số
2
2 (1 ) 1
x m x m
y
x m
   


đồng biến trên khoảng (1; )
 ?
A. 2 . B. 0 . C. 3. D. 1.
Lời giải
Chọn B
Tập xác định  

D m
  . Ta có
2 2
2 2
2 4 2 1 ( )
( ) ( )
x mx m m g x
y
x m x m
   
  
 
Hàm số đồng biến trên (1; )
 khi và chỉ khi ( ) 0, 1
g x x
   và 1
m (1)
Vì 2
2( 1) 0,
g m m

     nên (1) ( ) 0
g x
  có hai nghiệm thỏa 1 2 1
x x
 
Điều kiện tương đương là
2
2 (1) 2( 6 1) 0
3 2 2 0,2
1
2
g m m
m
S
m
    

   

 


.
Do đó không có giá trị nguyên dương của mthỏa yêu cầu bài toán.
Câu 70: Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của m để hàm số
1
5
2
m
y x
x

  

đồng biến trên  
5;  ?
A. 11. B. 10. C. 8. D. 9.
Lời giải
Chọn C
Tập xác định:  
 2
D   . Đạo hàm:
   
2
2 2
1 4 3
1
2 2
m x x m
y
x x
   
   
 
.
Xét hàm số   2
4 3
f x x x
   trên  
5;  .
Đạo hàm:   2 4
f x x
   . Xét   0 2 1
f x x y
       . Ta có:  
5 8
f  .
Bảng biến thiên:
Do  
2
2 0
x   với mọi  
5;
x  nên 0
y  ,  
5;
x
    khi và chỉ khi  
f x m
  ,
 
5;
x
    . Dựa vào bảng biến thiên ta có: 8 8
m m
     .
Mà m nguyên âm nên ta có:  
8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1
m         .
Vậy có 8 giá trị nguyên âm của m để hàm số
1
5
2
m
y x
x

  

đồng biến trên  
5;  .
Câu 71: Với giá trị nào của m thì hàm số  
2
2 3 1
1
x x m
f x
x
  


đồng biến trên từng khoảng xác định.
A. 0
m  . B. 1
m   . C. 0
m  . D. 0
m  .
Lời giải
0 0
x  2 5  
y   
y
 
1

8
 
Chọn A
Tập xác định:  
 1
D  
 .
 
2
2 3 1
1
x x m
f x
x
  


.
 
 
2
2
2 4 2
1
x x m
f x
x
  
 

.
Để  
f x đồng biến trên từng khoảng xác định   0,
f x x D

   
2
2 4 2 0
x x m
    
0
0
a 

 
 

2 0
m
  0
m
  .
Câu 72: Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho hàm số 2
1
x
y
x x m


 
nghịch biến trên
khoảng  
1;1
 .
A.  
; 2
  . B.  
3; 2
  . C.  
;0
 . D.  
; 2
  .
Lời giải
Chọn D
Ta có
 
 
2
2
2
1
m x
y
x x m
 
 
 
.
ycbt  2
0
0
y
x x m
 


  

,  
1;1
x
   
 
 
2
2
2
2
1
0
0
m x
x x m
x x m
  



 


  


,  
1;1
x
   .

 
2
2
1
m x
m x x
  


  


,  
1;1
x
   .
�    
2
1 , 1;1 0
m x x m
       (*).
�Đặt   2
f x x x
   ,  
1;1
x  .
   2 1
f x x
       0
f x
  
1
2
x   .
Bảng biến thiên.
.
Vậy  
1
; 2 ;
4
m
 
    
 
 
(**).
Từ  
 ,  
   
; 2
m   .
Câu 73: Tìm m để hàm số sin 3
y mx x
   đồng biến trên  .
A. 1
m . B. 1
m . C. 1
m . D. 1
m   .
Lời giải
Chọn A
Ta có cos
y m x
   .
Để hàm số đồng biến trên  thì 0
y x
     cos ,
x m x
     1
m
  .
Câu 74: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số    
2 1 3 2 cos
y m x m x
    nghịch biến
trên .

A.
1
3 .
5
m
    B.
1
3 .
5
m
    C. 3.
m   D.
1
.
5
m  
Lời giải
Chọn A
TXĐ: D  
Ta có: (2 1) (3 2)sin
y m m x
    
Để hàm số nghịch biến trên  thì 0,
y x
   tức là: (2 1) (3 2)sin 0 (1) ,
m m x x
    
+)
2
3
m   thì (1) thành
7
0,
3
x
  
+)
2
3
m   thì (1) thành
1 2 1 2 5 1 2 1
sin 1 0
3 2 3 2 3 2 3 5
m m m
x m
m m m
  
         
  
+)
2
3
m   thì (1) thành
1 2 1 2 3 2
sin 1 0 3
3 2 3 2 3 2 3
m m m
x m
m m m
  
          
  
Kết hợp được:
1
3
5
m
   
Câu 75: Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số    
2 3 sin 2
y m x m x
    đồng biến trên  ?
A. 4 . B. 5. C. 3. D. 6.
Lời giải
Chọn B
Ta có:  
2 3 cos 2
y m x m
     .
Để hàm số đồng biến trên  thì 0,
y x
     
2 3 cos 2 0,
m x m x
      
Vì m nên 2 3 0
m  do đó ta có hai trường hợp sau:
TH1: 2 3 0
m 
3
2
m
   thì:
2
cos ,
2 3
m
x x
m

  

 mà 1 cos 1
x
   do đó:
2
1
2 3
m
m

 

3 1
0
2 3
m
m

 

3 1
2 3
m
     , do m nên 1
m   .
TH2: 2 3 0
m 
3
2
m
   thì:
2
cos ,
2 3
m
x x
m

  

 mà 1 cos 1
x
   do đó:
2
1
2 3
m
m



5
0
2 3
m
m
 
 

3
5
2
m
     do m nên  
5; 4; 3; 2
m     .
Vậy  
5; 4; 3; 2; 1
m      .
Câu 76: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số ( ) cos
y f x x m x
   luôn đồng biến
trên  ?
A. 1
m  . B.
3
2
m  . C. 1
m  . D.
1
2
m  .
Lời giải
Chọn A
Tập xác định: D   . Ta có 1 sin
y m x
   .
Hàm số đồng biến trên  ' 0, sin 1,
y x m x x
       
 
Trường hợp 1: 0
m  ta có 0 1, x
   . Vậy hàm số luôn đồng biến trên 
Trường hợp 2: 0
m  ta có
1 1
sin , 1 1
x x m
m m
      

Trường hợp 3: 0
m  ta có
1 1
sin , 1 1
x x m
m m
        

Vậy 1
m 
Câu 77: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số
3 2
sin 3cos sin 1
y x x m x
    đồng biến
trên đoạn 0;
2

 
 
 
.
A. 3
m  . B. 0
m  . C. 3
m  . D. 0
m  .
Lời giải
Chọn D
Đặt  
sin , 0; 0;1
2
x t x t

 
   
 
 
Xét hàm số   3 2
3 4
f t t t mt
   
Ta có   2
3 6
f t t t m
   
Để hàm số  
f t đồng biến trên  
0;1 cần:
       
2 2
0 0;1 3 6 0 0;1 3 6 0;1
f t t t t m t t t m t
              
Xét hàm số   2
3 6
g t t t
 
 
 
6 6
0 1
g t t
g t t
  
    
Bảng biến thiên
Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy với 0
m  thì hàm số  
f t đồng biến trên  
0;1 , hàm số
 
f x đồng biến trên đoạn 0;
2

 
 
 
.
Câu 78: Tìm m để hàm số
3 2
sin 3sin sin 4
y x x m x
    đồng biến trên khoảng 0;
2

 
 
 
.
A. 0
m  . B. 0
m  . C. 0
m  . D. 0
m  .
Lời giải
Chọn B
Đặt sin ,
t x x
  (0; )
2

t
   (0;1) .
         
3 2 2
3 – – 4, ’ 3 6 – , ’ 6 6, ’ 1
f t t t mt f t t t m g t g t t g t
         .
 
f t đồng biến trên (0;1)  
g t
 0, (0;1)
t
   .
Dựa vào BBT của  ,
g t ta có  
0
g m
  0
 0
m
  .
Câu 79: Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn  
2018;2018
 để hàm số
2 2
cot 2 cot 2 1
cot
x m x m
y
x m
  


nghịch biến trên ;
4 2
 
 
 
 
.
A. 0. B. 2020. C. 2019. D. 2018.
Lời giải
Chọn B
Đặt c o t
t x
 . Vì ;
4 2
x
 
 
 
 
nên  
0;1
t .
Khi đó bài toán trở thành tìm giá trị của m để
2 2
2 2 1
t mt m
y
t m
  


đồng biến trên  
0;1 .
Tập xác định  

D m
  .
Ta có
 
2
2
2 1
t mt
y
t m
 
 

.
Hàm số đồng biến trên  
0;1 khi và chỉ khi  
0, 0;1
y t
   
 
2
2 1 0
0;1
t mt
m
   

 




 
 
1
1
2 2
0 1 2
t
m
t
m hoac m

 


  

.
Xét hàm số  
1
2 2
t
f t
t
  trên khoảng  
0;1 .
Ta có  
2
2 2
1 1 1
2 2 2
t
f t
t t

    . Cho   2
0 1 0 1
f t t t
        .
Bảng biến thiên
Từ  
1  1
m  
3 .
Từ  
2 và  
3 0
m
  hoặc 1
m .
Mà m nguyên và  
2018;2018
m  nên có 2020 giá trị thỏa mãn.
Câu 80: Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số  
sin cos
y x m x x
   đồng biến trên .

A.
2
.
2
m  B.
2
.
2
m  C.
2
.
2
m  D.
2
.
2
m 
Lời giải
Chọn D
 
sin cos 2 sin .
4
y x m x x x m x

 
     
 
 
1 2 cos
4
y m x

 
   
 
 
.
Đề hàm số đồng biến trên 1 2 cos 0, 2 cos 1
4 4
m x x m x
 
   
        
   
   
 
2
2 1 .
2
m m
   
Câu 81: Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số  
2
y ln 1 1
   
x mx đồng biến
trên khoảng  
;
  .
A.  
1;1
 . B.  
5; 6; 2
B . C.  
; 1
  . D.  
; 1
  .
Lời giải
Chọn C
Ta có 2
1
x
y m
x
  

.
Để hàm số đồng biến trên  
;
     0,
y x x

    2
,
1
x
m x
x
   

 .
Xét hàm số   2
1
x
f x
x


có  
 
2
2
2
2 2
1
x
f x
x
 
 

.
Bảng biến thiên :
Dựa vào BBT 2
,
1
x
m x
x
  

 1
m
   .
Câu 82: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số  
2
ln 1
2
x
y mx x
    đồng biến
trên khoảng  
1; ?
A. 1. B. 3. C. 4 . D. 2 .
Lời giải
Chọn B
Ta có
1
1
y x m
x
   

.
Để hàm số  
2
ln 1
2
x
y mx x
    đồng biến trên khoảng  
1; thì 0
y  với  
1;
x
  
1
1
x m
x
  

với  
1;
x
  
 
 
1;
min
m f x

  .
Xét hàm số  
1
1
f x x
x
 

trên khoảng  
1; ta có
   
 
1 1
1 1 2 1 1 3
1 1
f x x x
x x
       
   
 
1;
min 3
f x

  . Do m 
 nên  
1;2;3
m .
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (BẢN HS+GV) (CHƯƠNG 1,2,3).pdf

More Related Content

What's hot

TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
10 ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 - MÔN TOÁN - LỚP 11 KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC Đ...
10 ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 - MÔN TOÁN - LỚP 11 KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC Đ...10 ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 - MÔN TOÁN - LỚP 11 KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC Đ...
10 ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 - MÔN TOÁN - LỚP 11 KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC Đ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN LỚP 9 NĂM HỌC 2023-2024 SỞ GIÁO DỤC HÀ NỘ...
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN LỚP 9 NĂM HỌC 2023-2024 SỞ GIÁO DỤC HÀ NỘ...ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN LỚP 9 NĂM HỌC 2023-2024 SỞ GIÁO DỤC HÀ NỘ...
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN LỚP 9 NĂM HỌC 2023-2024 SỞ GIÁO DỤC HÀ NỘ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ MÔN HÓA HỌC 11 (KẾT NỐI TRI THỨC) - TÀ...
BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ MÔN HÓA HỌC 11 (KẾT NỐI TRI THỨC) - TÀ...BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ MÔN HÓA HỌC 11 (KẾT NỐI TRI THỨC) - TÀ...
BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ MÔN HÓA HỌC 11 (KẾT NỐI TRI THỨC) - TÀ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 11 NĂM HỌC 2023-2024 BÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH SGK ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 11 NĂM HỌC 2023-2024 BÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH SGK ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 11 NĂM HỌC 2023-2024 BÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH SGK ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 11 NĂM HỌC 2023-2024 BÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH SGK ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 11 DÙNG CHUNG 3 BỘ SÁCH NĂM 2024 HỆ THỐNG BÀI ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 11 DÙNG CHUNG 3 BỘ SÁCH NĂM 2024 HỆ THỐNG BÀI ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 11 DÙNG CHUNG 3 BỘ SÁCH NĂM 2024 HỆ THỐNG BÀI ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 11 DÙNG CHUNG 3 BỘ SÁCH NĂM 2024 HỆ THỐNG BÀI ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM - CHUYÊN ĐỀ 2 - D...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM - CHUYÊN ĐỀ 2 - D...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM - CHUYÊN ĐỀ 2 - D...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM - CHUYÊN ĐỀ 2 - D...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM - CHƯƠNG 1 - HÀM SỐ LƯ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM - CHƯƠNG 1 - HÀM SỐ LƯ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM - CHƯƠNG 1 - HÀM SỐ LƯ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM - CHƯƠNG 1 - HÀM SỐ LƯ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 CẢ NĂM - CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM HỌC 2023-2024 (C...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 CẢ NĂM - CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM HỌC 2023-2024 (C...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 CẢ NĂM - CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM HỌC 2023-2024 (C...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 CẢ NĂM - CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM HỌC 2023-2024 (C...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (CÓ LỜI GIẢI ...
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (CÓ LỜI GIẢI ...ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (CÓ LỜI GIẢI ...
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (CÓ LỜI GIẢI ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
Nguyen Thanh Tu Collection