SlideShare a Scribd company logo
CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP
KHẨU
GVHD: PHAN THỊ HỒNG NHUNG
NHÓM: F9
DANH SÁCH THÀNH VIÊN


 STT   MSSV     TÊN THÀNH VIÊN
  1  C096638   Nguyễn Thị Hồng Liên
  2  C093658   Trần Thị Kim Tuyến
  3  C092756   Phạm Thị Thái Nguyên
  4  C093980  Nguyễn Thị Phƣơng Quyên
  5  C094067     Châu Minh Ý
  6  I085594   Đỗ Hoàng Hạnh Dung
  7  C097729   Nguyễn Hùng Luân
  8  C095252   Nguyễn Thị Thùy Trang
NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH
            askusfirst.wordpress.com
VẬN ĐƠN


              CHỨNG TỪ
PHIẾU ĐÓNG GÓI       THƢƠNG MẠI
CHỨNG TỪ
               THƢƠNG
 Quan hệ tài chính       MẠI
 Sở hữu một tài sản
 tín dụng của ngƣời
 giữ chứng từ
 Dùng để thanh    VS
             Quan hệ thƣơng
 toán tiền
             mại.
             Sở hữu hàng hóa
             của ngƣời giữ
CHỨNG TỪ         chứng từ.
 TÀI CHÍNH        Dùng để nhận
             hàng hóa.
I
  CHỨNG TỪ
  TÀI CHÍNH
        6
Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu
 Hối phiếu trả
  tiền ngay    Căn cứ vào thời hạn trả tiền
  Hối phiếu có
  kì hạn
      Hối phiếu
    Hối phiếu     Căn cứ hối phiếu có kèm theo
    trơntrơn     chứng từ hay không
    Hối phiếu có có
      Hối phiếu
    kèmkèm theo
       heo
    chứng từ từ
      chứng
                  Căn cứ vào tính
           Hối phiếu   chất chuyển
MỘT SỐ        đích danh
                  nhƣợng
LOẠI HỐI       Hối phiếu
           theo lệnh
PHIẾU
Cơ sở cho việc giải quyết
 những vấn đề tranh chấp


     Chứng minh sự việc trong
     quan hệ mua bán


          Văn bản có giá trị
          pháp lý
GIỐNG
NHAU
HỐI PHIẾU     LỆNH PHIẾU  Người mua kí phát
                 Quyền có sẵn ở hiện
                 tại
 Do người bán kí phát      Đƣợc làm với ngân
 Người bán kí phát khi cần    hàng mình có tài khoản
  đòi tiền            Chỉ có một bản duy
 Quyền nằm trong tương lai    nhất do con nợ lập
 Thanh toán không dùng tiền   nhằm chuyển cho
 mặt               ngƣời hƣởng lợi
 Có mệnh giá và có thể      Thƣờng sử dụng để
 chuyền tay nhau cho đến     mua bán trong nƣớc
 ngày đáo hạn
 Có thể đƣợc lập thành một
 hay nhiều bản, có giá trị nhƣ
 nhau November 11
   10
                   KHÁC NHAU
Cách viết hối phiếu….
1
     2
            3
              4
            5
          6      7
12  November 11
Cách viết lệnh
phiếu….
II
   CHỨNG TỪ
   THƢƠNG
   MẠI
1 “Hóa Đơn Thương Mại là
1


  chứng từ cơ bản của khâu
  thanh toán”

      Trung tâm của bộ chứng từ
       thanh toán (có thể thay thế
       cho hối phiếu)
      Thực hiện các thủ tục khai báo
       hải quan
      Cung cấp chi tiết về hàng hóa
       để đối chiếu
HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI PHẢI NÊU ĐƯỢC

  Đặc điểm hàng hóa
  Đơn giá,tổng giá trị hàng hóa
  Điều kiện cơ sở giao hàng
  Phƣơng thức thanh toán

  Phƣơng tiện vận tải…
Các loại hóa đơn thƣơng
mại
          Hóa đơn tạm thời (Provisional invoice)
          Hóa đơn chính thức (Final invoice)
          Hóa đơn chi tiết (Detailed invoice)
          Hóa đơn chiếu lệ (Proforma invoice)
          Hóa đơn truy cập (Neutral invoice)
COMMERCIAL INVOICE (1)


Shipper/expoter (2)
Consignee (3)
                      Invoice No: (5)
Notify: (4)                 Date: (6)
Port of loading Port of discharge (13)   L/C No: (7)
(11)                    Dadte (8)
                      L/C issuing bank (10)
Carrier (12)  Sailing on or about (14)


No.carton    Description of goods (15)  Quantity  Unit price  Amount
                      (16)    (17)     (18)
Total
                                    18
19
2 CHỨNG TỪ BẢO HIỂM

• Chứng từ nhằm hợp thức hóa hợp đồng
 bảo hiểm
• Mối quan hệ giữa tổ chức bảo hiểm và
 ngƣời đƣợc bảo hiểm
ĐƠN BẢO HIỂM  GIẤY CHỨNG NHẬN
          BẢO HIỂM
 Ngày phát hành trễ hơn ngày bốc
 hàng, gởi hoặc nhận hàng
 Loại tiền ghi khác với trong L/C
 Chứng từ chƣa đƣợc ngƣời mua
 bảo hiểm đích danh ký hậu
 Mức mua bảo hiểm phải không
 đúng nhƣ quy định của L/C

TRƯỜNG HỢP NGÂN HÀNG TỪ CHỐI
 THANH TOÁN ĐƠN BẢO HIỂM

  22  November 11

                   reallybadboss.com
Cách viết
Chứng Từ Bảo Hiểm
Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu
Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu
Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) là
chứng từ xác nhận nơi sản xuất hoặc
nguồn gốc xuất phát của hàng hoá.
Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O
       của Việt Nam

Bộ công thƣơng Việt Nam
Phòng thƣơng mại và công nghiệp Viêt Nam
Các cơ quan quản lí Nhà nƣớc đƣợc sự uỷ
quyền trực tiếp của Bộ công thƣơng
 Ngƣời Xuất khẩu có thể tự cấp nếu trong
L/C không quy đinh cụ thể
Phân loại:
• C/O cấp trực tiếp:
bởi nƣớc xuất xứ. Nƣớc xuất xứ
cũng có thể là nƣớc xuất khẩu.

• C/O giáp lƣng (back to back C/O):
cấp gián tiếp bởi nƣớc XK không
phải là nƣớc xuất xứ. Nƣớc XK
trong trƣờng hợp này gọi là nƣớc
lai xứ.
Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu
30
Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu
Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu
(Sanitary certificate)
 GIẤY CHỨNG   Cơ quan có thẩm
NHẬN VỆ SINH  quyền kiểm tra về
        phẩm chất hàng hoá
        hoặc về y tế cấp cho
        chủ hàng, xác nhận
        hàng hoá đã đƣợc
        kiểm tra và trong đó
        không có vi trùng gây
        bệnh cho ngƣời sử
        dụng.
GIẤY CHỨNG NHẬN
  KIỂM DỊCH

   • Giấy chứng nhận kiểm dịch
   sản phẩm động vật
   • Giấy chứng nhận kiểm dịch
   thực vật.
Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu
Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu
Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu
Giấy chứng nhận số  o Là chứng từ xác
 lƣợng chất lƣợng   nhận chất lƣợng
            và số lƣợng
            (hoặc trọng
            lƣợng
           o Chứng minh
            phẩm chất số
            lƣợng hàng phù
            hợp với điều
            khoản hợp đồng
Packing List
 Kê khai tất cả hàng hoá đựng trong một
 kiện hàng (thùng hàng, container…) và
 đƣợc lập khai đóng gói hàng hoá

 Tạo điều kiện cho việc kiểm hàng hoá
 cho mỗi kiện

 Phiếu đóng gói thƣờng đƣợc lập thành 3
 bản
Nội dung chính của Packing List
PACKING LIST

Shiper/exporter (1)                  Invoice No: (4)
                            Date: (5)
Consignee (2)
                            L/C No: (6)
Notify (3)                       Date: (7)

                            L/C issuing bank: (8)
Port of loading (9)    Port of discharge (10)

Carrier (11)       Sailing on or about (12)

No. Carton Description of Net weight  Gross weight  Measurement (CBM)
(13)    good (14)   (kgs) (15)  (kgs) (16)   (17)Total:
Những dạng đặc biệt của
        phiếu đóng gói
Phiếu đóng gói chi tiết (detailed packing list):
Liệt kê tỉ mỉ hàng hóa trong kiện hàng. Có tiêu đề
là phiếu đóng gói chi tiết.

Phiếu đóng gói trung lập(neutral packing list):
không ghi tên ngƣời bán và ngƣời mua nhằm để
ngƣời mua sử dụng phiếu này bán lại hàng hóa
cho ngƣời thứ 3.
Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu
VẬN ĐƠN ĐƢỜNG BIỂN
VÀ HÀNG KHÔNG
VẬN ĐƠN ĐƢỜNG      VẬN ĐƠN HÀNG
  BIỂN (B/L)      KHÔNG (AWB)

Là chứng từ chuyên  Là chứng từ vận
chở hàng hóa do    chuyển hàng hóa
ngƣời vận chuyển   bằng máy bay và
cấp cho ngƣời gởi   bằng chứng của việc
hàng sau khi đã xếp  ký kết hợp đồng sau
hàng lên tàu hay đã  khi đã tiếp nhận hàng
nhận hàng để xếp   hóa để vận chuyển
GIỐNG NHAU
    Chứng từ vận chuyển hàng
     hoá
 Bằng chứng của việc ngƣời
 chuyên chở đã nhận hàng

   Bằng chứng của một hợp đồng
   vận tải đã đƣợc ký kết giữa ngƣời
    chuyên chở và ngƣời gửi hàng

 Chứng từ kê khai hải quan của hàng
 hoá
KHÁC NHAU
 Chứng từ sở hữu
              AWB
 hàng hóa
 Do ngƣời vận
 chuyển hay đại  VS
 diện của ngƣời
 vận chuyển lập   Không phải là chứng
           từ sở hữu hàng hóa
           Có thể do hãng hàng
           không lập hay do
  B/L        ngƣời khác không
           phải hãng hàng không
           lập
Cách viết
              Mặt thứ nhất thƣờng
vận đơn           gồm những nội dung:
number of bill of lading   Số vận đơn
shipper            Ngƣời gửi hàng
consignee           Ngƣời nhận hàng
notify address        Địa chỉ thông báo
shipowner           Chủ tàu
flag             Cờ tàu
vessel or name of ship    Tên tàu
port of loading        Cảng xếp hàng
via or tranship-ment port   Cảng chuyển tải
place of delivery       Nơi giao hàng
Name of goods        Tên hàng
marks and numbers      Kỹ mã hiệu
kind of packages and     Cách đóng gói và mô tả hàng hoá
discriptions of goods
number of packages      Số kiện
total weight or mesurement Trọng lƣợng toàn bộ hay thể tích

freight and charges     Cƣớc phí và chi chí
number of original bill of  Số bản vận đơn gốc
lading
place and date of issue   Thời gian và địa điểm cấp vận đơn

master’s signature      Chữ ký của ngƣời vận tải
Mặt thứ hai của vận đơn:
 Quy định vận chuyển do hãng tàu in sẵn,
ngƣời thuê tàu mặc nhiên phải chấp nhận
nó.

 Điều khoản với ngƣời chuyên chở,xếp dỡ
và giao nhận, cƣớc phí và phụ phí, trách
nhiệm -miễn trách của ngƣời chuyên chở…

 Phù hợp với quy định của các công ƣớc,
tập quán quốc tế vận chuyển hàng hoá bằng
đƣờng biển..
Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu
Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu
Một số loại   Bảng kê chi tiết
chứng từ khác   Hoá đơn lãnh sự
          Giấy chứng nhận
         trọng lƣợng
          Hoá đơn hải quan
          Tờ khai hải quan
Lập bộ chứng từ
thanh toán trong
phƣơng thức L/C
 November 11
        53
Năm tiêu chuẩn để đƣợc ngân hàng thanh
toán
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu của GS.TS. Võ Thanh Thu, 2010
Giáo trình kỹ thuật ngoại thƣơng PGS. TS. Đoàn Thị Hồng Vân,
NXB Lao động – Xã hội 2007.
http://www.hangleeltd.com.hk/sanitary_certificate.jpg
http://files.myopera.com/CNQTDN/albums/350684/PHYTOSANIRATY-
CERTIFICATE.jpg
Trung tâm xúc tiến thƣơng mại và đầu tƣ đồng bằng sông Cửu Long
http://www.vccimekong.com.vn
Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam
www.covcci.com.vn
Vietnam Freight Forwarding & Logistics Community
http://vietforward.com/showthread.php?t=998
Kho tài liệu chuyên ngành kinh tế
http://www.docstoc.com
Candian foods inspection agency
http://www.inspection.gc.ca
Công ty Hang Lee
http://www.tradeeasy.com/
http://www.vietship.vn/
Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

More Related Content

What's hot

Bộ chứng từ trong thanh toán L/C - Tiểu luận
Bộ chứng từ trong thanh toán L/C - Tiểu luậnBộ chứng từ trong thanh toán L/C - Tiểu luận
Bộ chứng từ trong thanh toán L/C - Tiểu luận
kudos21
 
ĐỀ-CƯƠNG-LOGISTICS-CUỐI-KỲ.pdf
ĐỀ-CƯƠNG-LOGISTICS-CUỐI-KỲ.pdfĐỀ-CƯƠNG-LOGISTICS-CUỐI-KỲ.pdf
ĐỀ-CƯƠNG-LOGISTICS-CUỐI-KỲ.pdf
NguynN84
 
[VT-BHNT] Giao nhận hàng hóa vận chuyển đường hàng không
[VT-BHNT] Giao nhận hàng hóa vận chuyển đường hàng không[VT-BHNT] Giao nhận hàng hóa vận chuyển đường hàng không
[VT-BHNT] Giao nhận hàng hóa vận chuyển đường hàng không
Quyen Thuy
 
Bài tập thực hành quy tắc xuất xứ trong EVFTA và VKFTA.
Bài tập thực hành quy tắc xuất xứ trong EVFTA và VKFTA.Bài tập thực hành quy tắc xuất xứ trong EVFTA và VKFTA.
Bài tập thực hành quy tắc xuất xứ trong EVFTA và VKFTA.
CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀM VIỆT
 
Phương thức thanh toán chuyển tiền
Phương thức thanh toán chuyển tiềnPhương thức thanh toán chuyển tiền
Phương thức thanh toán chuyển tiền
Kira Nguyễn
 
Các loại chứng từ có liên quan đến giao nhận
Các loại chứng từ có liên quan đến giao nhậnCác loại chứng từ có liên quan đến giao nhận
Các loại chứng từ có liên quan đến giao nhận
Haiyen Nguyen
 
Hợp đồng xuất khẩu gạo
Hợp đồng xuất khẩu gạoHợp đồng xuất khẩu gạo
Hợp đồng xuất khẩu gạo
Hoa Tuyết
 
90 câu trắc nghiệm môn kĩ thuật nghiệp vụ ngoại thương (đã chỉnh sửa)
90 câu trắc nghiệm môn kĩ thuật nghiệp vụ ngoại thương (đã chỉnh sửa)90 câu trắc nghiệm môn kĩ thuật nghiệp vụ ngoại thương (đã chỉnh sửa)
90 câu trắc nghiệm môn kĩ thuật nghiệp vụ ngoại thương (đã chỉnh sửa)
Trần Vỹ Thông
 
Các loại chứng từ có liên quan đến giao nhận hàng hóa
Các loại chứng từ có liên quan đến giao nhận hàng hóaCác loại chứng từ có liên quan đến giao nhận hàng hóa
Các loại chứng từ có liên quan đến giao nhận hàng hóa
Haiyen Nguyen
 
Khóa luận: Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển
Khóa luận: Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biểnKhóa luận: Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển
Khóa luận: Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển
Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Khóa luận ZALO 0909232620
 
Thủ tục Hải quan
Thủ tục Hải quanThủ tục Hải quan
Thủ tục Hải quan
kennho2928
 
Hợp đồng ngoại thương
Hợp đồng ngoại thươngHợp đồng ngoại thương
Hợp đồng ngoại thương
Hienmanucian
 
Ucp 600 tiếng việt
Ucp 600 tiếng việtUcp 600 tiếng việt
Ucp 600 tiếng việt
Đoan Nguyễn
 
1 trac nghiem thanh_toan_quoc_te_moi_7549
1 trac nghiem thanh_toan_quoc_te_moi_75491 trac nghiem thanh_toan_quoc_te_moi_7549
1 trac nghiem thanh_toan_quoc_te_moi_7549
Bichtram Nguyen
 
TTQT - Kỹ thuật kiểm tra Bộ chứng từ và cách phòng tránh bất đồng BCT thanh t...
TTQT - Kỹ thuật kiểm tra Bộ chứng từ và cách phòng tránh bất đồng BCT thanh t...TTQT - Kỹ thuật kiểm tra Bộ chứng từ và cách phòng tránh bất đồng BCT thanh t...
TTQT - Kỹ thuật kiểm tra Bộ chứng từ và cách phòng tránh bất đồng BCT thanh t...
CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀM VIỆT
 
100 Câu hỏi về Hợp đồng Vận chuyển hàng hóa XNK bằng đường biển
100 Câu hỏi về Hợp đồng Vận chuyển hàng hóa XNK bằng đường biển100 Câu hỏi về Hợp đồng Vận chuyển hàng hóa XNK bằng đường biển
100 Câu hỏi về Hợp đồng Vận chuyển hàng hóa XNK bằng đường biển
CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀM VIỆT
 
Quan tri van tai trong logistics
Quan tri van tai trong logisticsQuan tri van tai trong logistics
Quan tri van tai trong logistics
NguyenThangvt_95
 
Đề tài: Nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển, HOT!
Đề tài: Nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển, HOT!Đề tài: Nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển, HOT!
Đề tài: Nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển, HOT!
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Trắc nghiêm Thanh toán quốc tế
Trắc nghiêm Thanh toán quốc tếTrắc nghiêm Thanh toán quốc tế
Trắc nghiêm Thanh toán quốc tế
Kim Trương
 
Báo cáo thực tập: Quy trình giao nhận hàng hóa Nhập Khẩu, 9 Điểm
Báo cáo thực tập: Quy trình giao nhận hàng hóa Nhập Khẩu, 9 ĐiểmBáo cáo thực tập: Quy trình giao nhận hàng hóa Nhập Khẩu, 9 Điểm
Báo cáo thực tập: Quy trình giao nhận hàng hóa Nhập Khẩu, 9 Điểm
Dịch Vụ Viết Luận Văn Thuê ZALO/TELEGRAM 0934573149
 

What's hot (20)

Bộ chứng từ trong thanh toán L/C - Tiểu luận
Bộ chứng từ trong thanh toán L/C - Tiểu luậnBộ chứng từ trong thanh toán L/C - Tiểu luận
Bộ chứng từ trong thanh toán L/C - Tiểu luận
 
ĐỀ-CƯƠNG-LOGISTICS-CUỐI-KỲ.pdf
ĐỀ-CƯƠNG-LOGISTICS-CUỐI-KỲ.pdfĐỀ-CƯƠNG-LOGISTICS-CUỐI-KỲ.pdf
ĐỀ-CƯƠNG-LOGISTICS-CUỐI-KỲ.pdf
 
[VT-BHNT] Giao nhận hàng hóa vận chuyển đường hàng không
[VT-BHNT] Giao nhận hàng hóa vận chuyển đường hàng không[VT-BHNT] Giao nhận hàng hóa vận chuyển đường hàng không
[VT-BHNT] Giao nhận hàng hóa vận chuyển đường hàng không
 
Bài tập thực hành quy tắc xuất xứ trong EVFTA và VKFTA.
Bài tập thực hành quy tắc xuất xứ trong EVFTA và VKFTA.Bài tập thực hành quy tắc xuất xứ trong EVFTA và VKFTA.
Bài tập thực hành quy tắc xuất xứ trong EVFTA và VKFTA.
 
Phương thức thanh toán chuyển tiền
Phương thức thanh toán chuyển tiềnPhương thức thanh toán chuyển tiền
Phương thức thanh toán chuyển tiền
 
Các loại chứng từ có liên quan đến giao nhận
Các loại chứng từ có liên quan đến giao nhậnCác loại chứng từ có liên quan đến giao nhận
Các loại chứng từ có liên quan đến giao nhận
 
Hợp đồng xuất khẩu gạo
Hợp đồng xuất khẩu gạoHợp đồng xuất khẩu gạo
Hợp đồng xuất khẩu gạo
 
90 câu trắc nghiệm môn kĩ thuật nghiệp vụ ngoại thương (đã chỉnh sửa)
90 câu trắc nghiệm môn kĩ thuật nghiệp vụ ngoại thương (đã chỉnh sửa)90 câu trắc nghiệm môn kĩ thuật nghiệp vụ ngoại thương (đã chỉnh sửa)
90 câu trắc nghiệm môn kĩ thuật nghiệp vụ ngoại thương (đã chỉnh sửa)
 
Các loại chứng từ có liên quan đến giao nhận hàng hóa
Các loại chứng từ có liên quan đến giao nhận hàng hóaCác loại chứng từ có liên quan đến giao nhận hàng hóa
Các loại chứng từ có liên quan đến giao nhận hàng hóa
 
Khóa luận: Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển
Khóa luận: Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biểnKhóa luận: Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển
Khóa luận: Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển
 
Thủ tục Hải quan
Thủ tục Hải quanThủ tục Hải quan
Thủ tục Hải quan
 
Hợp đồng ngoại thương
Hợp đồng ngoại thươngHợp đồng ngoại thương
Hợp đồng ngoại thương
 
Ucp 600 tiếng việt
Ucp 600 tiếng việtUcp 600 tiếng việt
Ucp 600 tiếng việt
 
1 trac nghiem thanh_toan_quoc_te_moi_7549
1 trac nghiem thanh_toan_quoc_te_moi_75491 trac nghiem thanh_toan_quoc_te_moi_7549
1 trac nghiem thanh_toan_quoc_te_moi_7549
 
TTQT - Kỹ thuật kiểm tra Bộ chứng từ và cách phòng tránh bất đồng BCT thanh t...
TTQT - Kỹ thuật kiểm tra Bộ chứng từ và cách phòng tránh bất đồng BCT thanh t...TTQT - Kỹ thuật kiểm tra Bộ chứng từ và cách phòng tránh bất đồng BCT thanh t...
TTQT - Kỹ thuật kiểm tra Bộ chứng từ và cách phòng tránh bất đồng BCT thanh t...
 
100 Câu hỏi về Hợp đồng Vận chuyển hàng hóa XNK bằng đường biển
100 Câu hỏi về Hợp đồng Vận chuyển hàng hóa XNK bằng đường biển100 Câu hỏi về Hợp đồng Vận chuyển hàng hóa XNK bằng đường biển
100 Câu hỏi về Hợp đồng Vận chuyển hàng hóa XNK bằng đường biển
 
Quan tri van tai trong logistics
Quan tri van tai trong logisticsQuan tri van tai trong logistics
Quan tri van tai trong logistics
 
Đề tài: Nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển, HOT!
Đề tài: Nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển, HOT!Đề tài: Nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển, HOT!
Đề tài: Nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển, HOT!
 
Trắc nghiêm Thanh toán quốc tế
Trắc nghiêm Thanh toán quốc tếTrắc nghiêm Thanh toán quốc tế
Trắc nghiêm Thanh toán quốc tế
 
Báo cáo thực tập: Quy trình giao nhận hàng hóa Nhập Khẩu, 9 Điểm
Báo cáo thực tập: Quy trình giao nhận hàng hóa Nhập Khẩu, 9 ĐiểmBáo cáo thực tập: Quy trình giao nhận hàng hóa Nhập Khẩu, 9 Điểm
Báo cáo thực tập: Quy trình giao nhận hàng hóa Nhập Khẩu, 9 Điểm
 

Viewers also liked

Chuyên đề Ngoại thương - Hợp đồng mua bán - Thanh toán quốc tế
Chuyên đề Ngoại thương - Hợp đồng mua bán - Thanh toán quốc tếChuyên đề Ngoại thương - Hợp đồng mua bán - Thanh toán quốc tế
Chuyên đề Ngoại thương - Hợp đồng mua bán - Thanh toán quốc tế
Phạm Đức Cường
 
Thực hiện hợp đồng ngoại thương
Thực hiện hợp đồng ngoại thươngThực hiện hợp đồng ngoại thương
Thực hiện hợp đồng ngoại thương
Hienmanucian
 
Cách soạn thảo hợp đồng ngoại thương
Cách soạn thảo hợp đồng ngoại thươngCách soạn thảo hợp đồng ngoại thương
Cách soạn thảo hợp đồng ngoại thương
Doan Tran Ngocvu
 
HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG, HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI, PHIẾU ĐÓNG GÓI SONG NGỮ ANH VIỆT!!!
HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG, HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI, PHIẾU ĐÓNG GÓI SONG NGỮ ANH VIỆT!!!HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG, HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI, PHIẾU ĐÓNG GÓI SONG NGỮ ANH VIỆT!!!
HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG, HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI, PHIẾU ĐÓNG GÓI SONG NGỮ ANH VIỆT!!!
Vũ Phong Nguyễn
 
Mau hop dong_ngoai_thuong_hufi exam
Mau hop dong_ngoai_thuong_hufi examMau hop dong_ngoai_thuong_hufi exam
Mau hop dong_ngoai_thuong_hufi exam
duyluanhufi
 
Sales contract - Mẫu hợp đồng xuất khẩu linh kiện điện tử bằng tiếng anh
Sales contract - Mẫu hợp đồng xuất khẩu linh kiện điện tử bằng tiếng anhSales contract - Mẫu hợp đồng xuất khẩu linh kiện điện tử bằng tiếng anh
Sales contract - Mẫu hợp đồng xuất khẩu linh kiện điện tử bằng tiếng anh
Trung tâm Đào tạo Xuất nhập khẩu- Việt Nam IBC
 

Viewers also liked (7)

Hợp đồng
Hợp đồngHợp đồng
Hợp đồng
 
Chuyên đề Ngoại thương - Hợp đồng mua bán - Thanh toán quốc tế
Chuyên đề Ngoại thương - Hợp đồng mua bán - Thanh toán quốc tếChuyên đề Ngoại thương - Hợp đồng mua bán - Thanh toán quốc tế
Chuyên đề Ngoại thương - Hợp đồng mua bán - Thanh toán quốc tế
 
Thực hiện hợp đồng ngoại thương
Thực hiện hợp đồng ngoại thươngThực hiện hợp đồng ngoại thương
Thực hiện hợp đồng ngoại thương
 
Cách soạn thảo hợp đồng ngoại thương
Cách soạn thảo hợp đồng ngoại thươngCách soạn thảo hợp đồng ngoại thương
Cách soạn thảo hợp đồng ngoại thương
 
HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG, HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI, PHIẾU ĐÓNG GÓI SONG NGỮ ANH VIỆT!!!
HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG, HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI, PHIẾU ĐÓNG GÓI SONG NGỮ ANH VIỆT!!!HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG, HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI, PHIẾU ĐÓNG GÓI SONG NGỮ ANH VIỆT!!!
HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG, HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI, PHIẾU ĐÓNG GÓI SONG NGỮ ANH VIỆT!!!
 
Mau hop dong_ngoai_thuong_hufi exam
Mau hop dong_ngoai_thuong_hufi examMau hop dong_ngoai_thuong_hufi exam
Mau hop dong_ngoai_thuong_hufi exam
 
Sales contract - Mẫu hợp đồng xuất khẩu linh kiện điện tử bằng tiếng anh
Sales contract - Mẫu hợp đồng xuất khẩu linh kiện điện tử bằng tiếng anhSales contract - Mẫu hợp đồng xuất khẩu linh kiện điện tử bằng tiếng anh
Sales contract - Mẫu hợp đồng xuất khẩu linh kiện điện tử bằng tiếng anh
 

Similar to Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Các loại chứng từ kèm theo tín dụng chứng từ trong thương mại quốc tế
Các loại chứng từ kèm theo tín dụng chứng từ trong thương mại quốc tếCác loại chứng từ kèm theo tín dụng chứng từ trong thương mại quốc tế
Các loại chứng từ kèm theo tín dụng chứng từ trong thương mại quốc tế
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Bo chungtu
Bo chungtuBo chungtu
Bo chungtu
trihufi
 
Chuong
ChuongChuong
Chuong
tranyen243
 
Chuong iii cac phuong thuc thanh toan quoc te
Chuong iii cac phuong thuc thanh toan quoc teChuong iii cac phuong thuc thanh toan quoc te
Chuong iii cac phuong thuc thanh toan quoc te
Truong Hong Ha
 
Bài thuyết trình.docx thanhtoanquocte
Bài thuyết trình.docx  thanhtoanquocteBài thuyết trình.docx  thanhtoanquocte
Bài thuyết trình.docx thanhtoanquocte
Hue Nguyen
 
Kiểm tra chứng từ
Kiểm tra chứng từKiểm tra chứng từ
Kiểm tra chứng từ
Phạm Đức Cường
 
Các loại chứng từ có liên quan đến giao nhận
Các loại chứng từ có liên quan đến giao nhậnCác loại chứng từ có liên quan đến giao nhận
Các loại chứng từ có liên quan đến giao nhận
Haiyen Nguyen
 
Tuan8va9chuong6.pdf
Tuan8va9chuong6.pdfTuan8va9chuong6.pdf
Tuan8va9chuong6.pdf
ThuNgnLNguyn
 
CHAPTER 2 - DOCUMENT, PAYMENT IN FOREIGN TRADE
CHAPTER 2 - DOCUMENT, PAYMENT IN FOREIGN TRADECHAPTER 2 - DOCUMENT, PAYMENT IN FOREIGN TRADE
CHAPTER 2 - DOCUMENT, PAYMENT IN FOREIGN TRADE
thophm104990
 
Chung tu thanh toan quoc te!
Chung tu thanh toan quoc te!Chung tu thanh toan quoc te!
Chung tu thanh toan quoc te!
Nguyễn Tú
 
Hoi Phieu
Hoi PhieuHoi Phieu
Phuongthucthanhtoanquocte-phpapp01
Phuongthucthanhtoanquocte-phpapp01Phuongthucthanhtoanquocte-phpapp01
Phuongthucthanhtoanquocte-phpapp01
Quoc Hoi Luong
 
Incoterm payment methods vn
Incoterm payment methods vnIncoterm payment methods vn
Incoterm payment methods vn
Hoàng Ân
 
Custom docs SDcmnk laksjc0poa ákichjoa ksj9aosi cmaksj
Custom docs SDcmnk laksjc0poa ákichjoa ksj9aosi cmaksjCustom docs SDcmnk laksjc0poa ákichjoa ksj9aosi cmaksj
Custom docs SDcmnk laksjc0poa ákichjoa ksj9aosi cmaksj
QuangHuy835619
 
Tailieu.vncty.com tai-lieu-thanh-toan-quoc-te
Tailieu.vncty.com  tai-lieu-thanh-toan-quoc-teTailieu.vncty.com  tai-lieu-thanh-toan-quoc-te
Tailieu.vncty.com tai-lieu-thanh-toan-quoc-te
Trần Đức Anh
 
Chuyên đề Ngoại thương - Hợp đồng mua bán - Thanh toán quốc tế
Chuyên đề Ngoại thương - Hợp đồng mua bán - Thanh toán quốc tếChuyên đề Ngoại thương - Hợp đồng mua bán - Thanh toán quốc tế
Chuyên đề Ngoại thương - Hợp đồng mua bán - Thanh toán quốc tế
Phạm Đức Cường
 
5 de trac nghiem_ttqt_6981
5 de trac nghiem_ttqt_69815 de trac nghiem_ttqt_6981
5 de trac nghiem_ttqt_6981
Bichtram Nguyen
 
Phương thức thanh toán bằng lc trong thương mại quốc tế
Phương thức thanh toán bằng lc trong thương mại quốc tếPhương thức thanh toán bằng lc trong thương mại quốc tế
Phương thức thanh toán bằng lc trong thương mại quốc tế
cuocvanchuyen .vn
 

Similar to Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu (20)

Các loại chứng từ kèm theo tín dụng chứng từ trong thương mại quốc tế
Các loại chứng từ kèm theo tín dụng chứng từ trong thương mại quốc tếCác loại chứng từ kèm theo tín dụng chứng từ trong thương mại quốc tế
Các loại chứng từ kèm theo tín dụng chứng từ trong thương mại quốc tế
 
Bo chungtu
Bo chungtuBo chungtu
Bo chungtu
 
Chuong
ChuongChuong
Chuong
 
Chuong iii cac phuong thuc thanh toan quoc te
Chuong iii cac phuong thuc thanh toan quoc teChuong iii cac phuong thuc thanh toan quoc te
Chuong iii cac phuong thuc thanh toan quoc te
 
Bài thuyết trình.docx thanhtoanquocte
Bài thuyết trình.docx  thanhtoanquocteBài thuyết trình.docx  thanhtoanquocte
Bài thuyết trình.docx thanhtoanquocte
 
TTQT
TTQTTTQT
TTQT
 
Kiểm tra chứng từ
Kiểm tra chứng từKiểm tra chứng từ
Kiểm tra chứng từ
 
Các loại chứng từ có liên quan đến giao nhận
Các loại chứng từ có liên quan đến giao nhậnCác loại chứng từ có liên quan đến giao nhận
Các loại chứng từ có liên quan đến giao nhận
 
Tuan8va9chuong6.pdf
Tuan8va9chuong6.pdfTuan8va9chuong6.pdf
Tuan8va9chuong6.pdf
 
CHAPTER 2 - DOCUMENT, PAYMENT IN FOREIGN TRADE
CHAPTER 2 - DOCUMENT, PAYMENT IN FOREIGN TRADECHAPTER 2 - DOCUMENT, PAYMENT IN FOREIGN TRADE
CHAPTER 2 - DOCUMENT, PAYMENT IN FOREIGN TRADE
 
Chung tu thanh toan quoc te!
Chung tu thanh toan quoc te!Chung tu thanh toan quoc te!
Chung tu thanh toan quoc te!
 
Hoi Phieu
Hoi PhieuHoi Phieu
Hoi Phieu
 
Phuongthucthanhtoanquocte-phpapp01
Phuongthucthanhtoanquocte-phpapp01Phuongthucthanhtoanquocte-phpapp01
Phuongthucthanhtoanquocte-phpapp01
 
Avcn.doc
Avcn.docAvcn.doc
Avcn.doc
 
Incoterm payment methods vn
Incoterm payment methods vnIncoterm payment methods vn
Incoterm payment methods vn
 
Custom docs SDcmnk laksjc0poa ákichjoa ksj9aosi cmaksj
Custom docs SDcmnk laksjc0poa ákichjoa ksj9aosi cmaksjCustom docs SDcmnk laksjc0poa ákichjoa ksj9aosi cmaksj
Custom docs SDcmnk laksjc0poa ákichjoa ksj9aosi cmaksj
 
Tailieu.vncty.com tai-lieu-thanh-toan-quoc-te
Tailieu.vncty.com  tai-lieu-thanh-toan-quoc-teTailieu.vncty.com  tai-lieu-thanh-toan-quoc-te
Tailieu.vncty.com tai-lieu-thanh-toan-quoc-te
 
Chuyên đề Ngoại thương - Hợp đồng mua bán - Thanh toán quốc tế
Chuyên đề Ngoại thương - Hợp đồng mua bán - Thanh toán quốc tếChuyên đề Ngoại thương - Hợp đồng mua bán - Thanh toán quốc tế
Chuyên đề Ngoại thương - Hợp đồng mua bán - Thanh toán quốc tế
 
5 de trac nghiem_ttqt_6981
5 de trac nghiem_ttqt_69815 de trac nghiem_ttqt_6981
5 de trac nghiem_ttqt_6981
 
Phương thức thanh toán bằng lc trong thương mại quốc tế
Phương thức thanh toán bằng lc trong thương mại quốc tếPhương thức thanh toán bằng lc trong thương mại quốc tế
Phương thức thanh toán bằng lc trong thương mại quốc tế
 

Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

 • 1. CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU GVHD: PHAN THỊ HỒNG NHUNG NHÓM: F9
 • 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN STT MSSV TÊN THÀNH VIÊN 1 C096638 Nguyễn Thị Hồng Liên 2 C093658 Trần Thị Kim Tuyến 3 C092756 Phạm Thị Thái Nguyên 4 C093980 Nguyễn Thị Phƣơng Quyên 5 C094067 Châu Minh Ý 6 I085594 Đỗ Hoàng Hạnh Dung 7 C097729 Nguyễn Hùng Luân 8 C095252 Nguyễn Thị Thùy Trang
 • 3. NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH askusfirst.wordpress.com
 • 4. VẬN ĐƠN CHỨNG TỪ PHIẾU ĐÓNG GÓI THƢƠNG MẠI
 • 5. CHỨNG TỪ THƢƠNG  Quan hệ tài chính MẠI  Sở hữu một tài sản tín dụng của ngƣời giữ chứng từ  Dùng để thanh VS  Quan hệ thƣơng toán tiền mại.  Sở hữu hàng hóa của ngƣời giữ CHỨNG TỪ chứng từ. TÀI CHÍNH  Dùng để nhận hàng hóa.
 • 6. I CHỨNG TỪ TÀI CHÍNH 6
 • 8.  Hối phiếu trả tiền ngay Căn cứ vào thời hạn trả tiền  Hối phiếu có kì hạn  Hối phiếu  Hối phiếu Căn cứ hối phiếu có kèm theo trơntrơn chứng từ hay không  Hối phiếu có có  Hối phiếu kèmkèm theo heo chứng từ từ chứng Căn cứ vào tính  Hối phiếu chất chuyển MỘT SỐ đích danh nhƣợng LOẠI HỐI  Hối phiếu theo lệnh PHIẾU
 • 9. Cơ sở cho việc giải quyết những vấn đề tranh chấp Chứng minh sự việc trong quan hệ mua bán Văn bản có giá trị pháp lý GIỐNG NHAU
 • 10. HỐI PHIẾU LỆNH PHIẾU  Người mua kí phát  Quyền có sẵn ở hiện tại  Do người bán kí phát  Đƣợc làm với ngân  Người bán kí phát khi cần hàng mình có tài khoản đòi tiền  Chỉ có một bản duy  Quyền nằm trong tương lai nhất do con nợ lập  Thanh toán không dùng tiền nhằm chuyển cho mặt ngƣời hƣởng lợi  Có mệnh giá và có thể  Thƣờng sử dụng để chuyền tay nhau cho đến mua bán trong nƣớc ngày đáo hạn  Có thể đƣợc lập thành một hay nhiều bản, có giá trị nhƣ nhau November 11 10 KHÁC NHAU
 • 11. Cách viết hối phiếu….
 • 12. 1 2 3 4 5 6 7 12 November 11
 • 14. II CHỨNG TỪ THƢƠNG MẠI
 • 15. 1 “Hóa Đơn Thương Mại là 1 chứng từ cơ bản của khâu thanh toán” Trung tâm của bộ chứng từ thanh toán (có thể thay thế cho hối phiếu) Thực hiện các thủ tục khai báo hải quan Cung cấp chi tiết về hàng hóa để đối chiếu
 • 16. HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI PHẢI NÊU ĐƯỢC Đặc điểm hàng hóa Đơn giá,tổng giá trị hàng hóa Điều kiện cơ sở giao hàng Phƣơng thức thanh toán Phƣơng tiện vận tải…
 • 17. Các loại hóa đơn thƣơng mại  Hóa đơn tạm thời (Provisional invoice)  Hóa đơn chính thức (Final invoice)  Hóa đơn chi tiết (Detailed invoice)  Hóa đơn chiếu lệ (Proforma invoice)  Hóa đơn truy cập (Neutral invoice)
 • 18. COMMERCIAL INVOICE (1) Shipper/expoter (2) Consignee (3) Invoice No: (5) Notify: (4) Date: (6) Port of loading Port of discharge (13) L/C No: (7) (11) Dadte (8) L/C issuing bank (10) Carrier (12) Sailing on or about (14) No.carton Description of goods (15) Quantity Unit price Amount (16) (17) (18) Total 18
 • 19. 19
 • 20. 2 CHỨNG TỪ BẢO HIỂM • Chứng từ nhằm hợp thức hóa hợp đồng bảo hiểm • Mối quan hệ giữa tổ chức bảo hiểm và ngƣời đƣợc bảo hiểm
 • 21. ĐƠN BẢO HIỂM GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM
 • 22.  Ngày phát hành trễ hơn ngày bốc hàng, gởi hoặc nhận hàng  Loại tiền ghi khác với trong L/C  Chứng từ chƣa đƣợc ngƣời mua bảo hiểm đích danh ký hậu  Mức mua bảo hiểm phải không đúng nhƣ quy định của L/C TRƯỜNG HỢP NGÂN HÀNG TỪ CHỐI THANH TOÁN ĐƠN BẢO HIỂM 22 November 11 reallybadboss.com
 • 26. Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) là chứng từ xác nhận nơi sản xuất hoặc nguồn gốc xuất phát của hàng hoá.
 • 27. Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Việt Nam Bộ công thƣơng Việt Nam Phòng thƣơng mại và công nghiệp Viêt Nam Các cơ quan quản lí Nhà nƣớc đƣợc sự uỷ quyền trực tiếp của Bộ công thƣơng  Ngƣời Xuất khẩu có thể tự cấp nếu trong L/C không quy đinh cụ thể
 • 28. Phân loại: • C/O cấp trực tiếp: bởi nƣớc xuất xứ. Nƣớc xuất xứ cũng có thể là nƣớc xuất khẩu. • C/O giáp lƣng (back to back C/O): cấp gián tiếp bởi nƣớc XK không phải là nƣớc xuất xứ. Nƣớc XK trong trƣờng hợp này gọi là nƣớc lai xứ.
 • 30. 30
 • 33. (Sanitary certificate) GIẤY CHỨNG  Cơ quan có thẩm NHẬN VỆ SINH quyền kiểm tra về phẩm chất hàng hoá hoặc về y tế cấp cho chủ hàng, xác nhận hàng hoá đã đƣợc kiểm tra và trong đó không có vi trùng gây bệnh cho ngƣời sử dụng.
 • 34. GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH • Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật • Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.
 • 38. Giấy chứng nhận số o Là chứng từ xác lƣợng chất lƣợng nhận chất lƣợng và số lƣợng (hoặc trọng lƣợng o Chứng minh phẩm chất số lƣợng hàng phù hợp với điều khoản hợp đồng
 • 39. Packing List  Kê khai tất cả hàng hoá đựng trong một kiện hàng (thùng hàng, container…) và đƣợc lập khai đóng gói hàng hoá  Tạo điều kiện cho việc kiểm hàng hoá cho mỗi kiện  Phiếu đóng gói thƣờng đƣợc lập thành 3 bản
 • 40. Nội dung chính của Packing List PACKING LIST Shiper/exporter (1) Invoice No: (4) Date: (5) Consignee (2) L/C No: (6) Notify (3) Date: (7) L/C issuing bank: (8) Port of loading (9) Port of discharge (10) Carrier (11) Sailing on or about (12) No. Carton Description of Net weight Gross weight Measurement (CBM) (13) good (14) (kgs) (15) (kgs) (16) (17) Total:
 • 41. Những dạng đặc biệt của phiếu đóng gói Phiếu đóng gói chi tiết (detailed packing list): Liệt kê tỉ mỉ hàng hóa trong kiện hàng. Có tiêu đề là phiếu đóng gói chi tiết. Phiếu đóng gói trung lập(neutral packing list): không ghi tên ngƣời bán và ngƣời mua nhằm để ngƣời mua sử dụng phiếu này bán lại hàng hóa cho ngƣời thứ 3.
 • 43. VẬN ĐƠN ĐƢỜNG BIỂN VÀ HÀNG KHÔNG
 • 44. VẬN ĐƠN ĐƢỜNG VẬN ĐƠN HÀNG BIỂN (B/L) KHÔNG (AWB) Là chứng từ chuyên Là chứng từ vận chở hàng hóa do chuyển hàng hóa ngƣời vận chuyển bằng máy bay và cấp cho ngƣời gởi bằng chứng của việc hàng sau khi đã xếp ký kết hợp đồng sau hàng lên tàu hay đã khi đã tiếp nhận hàng nhận hàng để xếp hóa để vận chuyển
 • 45. GIỐNG NHAU  Chứng từ vận chuyển hàng hoá  Bằng chứng của việc ngƣời chuyên chở đã nhận hàng  Bằng chứng của một hợp đồng vận tải đã đƣợc ký kết giữa ngƣời chuyên chở và ngƣời gửi hàng  Chứng từ kê khai hải quan của hàng hoá
 • 46. KHÁC NHAU  Chứng từ sở hữu AWB hàng hóa  Do ngƣời vận chuyển hay đại VS diện của ngƣời vận chuyển lập  Không phải là chứng từ sở hữu hàng hóa  Có thể do hãng hàng không lập hay do B/L ngƣời khác không phải hãng hàng không lập
 • 47. Cách viết Mặt thứ nhất thƣờng vận đơn gồm những nội dung: number of bill of lading Số vận đơn shipper Ngƣời gửi hàng consignee Ngƣời nhận hàng notify address Địa chỉ thông báo shipowner Chủ tàu flag Cờ tàu vessel or name of ship Tên tàu port of loading Cảng xếp hàng via or tranship-ment port Cảng chuyển tải place of delivery Nơi giao hàng
 • 48. Name of goods Tên hàng marks and numbers Kỹ mã hiệu kind of packages and Cách đóng gói và mô tả hàng hoá discriptions of goods number of packages Số kiện total weight or mesurement Trọng lƣợng toàn bộ hay thể tích freight and charges Cƣớc phí và chi chí number of original bill of Số bản vận đơn gốc lading place and date of issue Thời gian và địa điểm cấp vận đơn master’s signature Chữ ký của ngƣời vận tải
 • 49. Mặt thứ hai của vận đơn:  Quy định vận chuyển do hãng tàu in sẵn, ngƣời thuê tàu mặc nhiên phải chấp nhận nó.  Điều khoản với ngƣời chuyên chở,xếp dỡ và giao nhận, cƣớc phí và phụ phí, trách nhiệm -miễn trách của ngƣời chuyên chở…  Phù hợp với quy định của các công ƣớc, tập quán quốc tế vận chuyển hàng hoá bằng đƣờng biển..
 • 52. Một số loại  Bảng kê chi tiết chứng từ khác  Hoá đơn lãnh sự  Giấy chứng nhận trọng lƣợng  Hoá đơn hải quan  Tờ khai hải quan
 • 53. Lập bộ chứng từ thanh toán trong phƣơng thức L/C November 11 53
 • 54. Năm tiêu chuẩn để đƣợc ngân hàng thanh toán
 • 55. TÀI LIỆU THAM KHẢO Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu của GS.TS. Võ Thanh Thu, 2010 Giáo trình kỹ thuật ngoại thƣơng PGS. TS. Đoàn Thị Hồng Vân, NXB Lao động – Xã hội 2007. http://www.hangleeltd.com.hk/sanitary_certificate.jpg http://files.myopera.com/CNQTDN/albums/350684/PHYTOSANIRATY- CERTIFICATE.jpg Trung tâm xúc tiến thƣơng mại và đầu tƣ đồng bằng sông Cửu Long http://www.vccimekong.com.vn Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam www.covcci.com.vn Vietnam Freight Forwarding & Logistics Community http://vietforward.com/showthread.php?t=998 Kho tài liệu chuyên ngành kinh tế http://www.docstoc.com Candian foods inspection agency http://www.inspection.gc.ca Công ty Hang Lee http://www.tradeeasy.com/ http://www.vietship.vn/